Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

Směrnice Rady 92/52/EHS ze dne 18. června 1992 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí

OJ L 179, 1.7.1992, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 19 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; Zrušeno 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052Úřední věstník L 179 , 01/07/1992 S. 0129 - 0130
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 19 S. 0216
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 19 S. 0216


Směrnice Rady 92/52/EHS

ze dne 18. června 1992

o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že pravidla Společenství týkající se počáteční a pokračovací kojenecké výživy jsou na základě směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu [4] stanovena směrnicí Komise 91/321/EHS [5];

vzhledem k tomu, že s ohledem na povahu těchto výrobků je žádoucí, aby se na tyto výrobky určené pro vývoz do třetích zemí vztahovaly pravidla Společenství nebo mezinárodní normy týkající se jejich složení;

vzhledem k tomu, že je rovněž žádoucí rozšířit použití pravidel Společenství o označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy na výrobky určené pro vývoz do třetích zemí s cílem předejít nevhodnému použití těchto výrobků, které by mohlo poškodit zdraví kojenců;

vzhledem k tomu, že výrobky, které jsou v souladu se směrnicí 91/321/EHS, mohou být uváděny na trh ve Společenství od 1. prosince 1992; že žádné právní předpisy nezakazují vývoz těchto výrobků do třetích zemí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) a d) směrnice 91/321/EHS, která je určena pro vývoz do třetích zemí.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby výrobky uvedené v článku 1 mohly být vyváženy ze Společenství, pouze pokud jsou v souladu s touto směrnicí.

Článek 3

1. Žádný výrobek kromě počáteční kojenecké výživy nesmí být vydáván za výrobek, který je sám o sobě schopen zabezpečit výživové požadavky normálních zdravých kojenců během prvních čtyř až šesti měsíců života.

2. Výrobky uvedené v článku 1 musí být navíc v souladu

a) s články 3, 4, 5 a 6 směrnice 91/321/EHS nebo s odpovídajícími celosvětovými normami stanovenými v Codex Alimentarius;

b) s čl. 7 odst. 2 až 6 směrnice 91/321/EHS;

c) se směrnicí Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří [6],

pokud v zemi dovozu nejsou jiné požadavky nebo neplatí jiné předpisy.

3. Výrobky musejí být označeny ve vhodném jazyce tak, aby bylo vyloučeno riziko záměny mezi počáteční a pokračovací kojeneckou výživou.

4. Požadavky, zákazy a omezení uvedené v čl. 7 odst. 2 až 6 směrnice 91/321/EHS se rovněž vztahují na obchodní úpravu těchto výrobků, zejména z hlediska jejich formy, vzhledu obalu a použitých obalových materiálů.

Článek 4

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tato opatření se použijí tak, aby od 1. června 1994 zakázala vývoz výrobků, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 18. června 1992.

Za Radu

předseda

Vitor Martins

[1] Úř. věst. C 124, 16.5.1992, s. 14a Úř. věst. C 155, 20.6.1992, s. 18.

[2] Úř. věst. C 125, 18.5.1992.

[3] Úř. věst. C 106, 27.4.1992, s. 4.

[4] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27.

[5] Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35.

[6] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/238/EHS (Úř. věst. L 107, 27.4.1991, s. 50).

--------------------------------------------------

Top