EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

Směrnice Rady 92/52/EHS ze dne 18. června 1992 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí

Úř. věst. L 179, 1.7.1992, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; Zrušeno 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052Úřední věstník L 179 , 01/07/1992 S. 0129 - 0130
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 19 S. 0216
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 19 S. 0216


Směrnice Rady 92/52/EHS

ze dne 18. června 1992

o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že pravidla Společenství týkající se počáteční a pokračovací kojenecké výživy jsou na základě směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu [4] stanovena směrnicí Komise 91/321/EHS [5];

vzhledem k tomu, že s ohledem na povahu těchto výrobků je žádoucí, aby se na tyto výrobky určené pro vývoz do třetích zemí vztahovaly pravidla Společenství nebo mezinárodní normy týkající se jejich složení;

vzhledem k tomu, že je rovněž žádoucí rozšířit použití pravidel Společenství o označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy na výrobky určené pro vývoz do třetích zemí s cílem předejít nevhodnému použití těchto výrobků, které by mohlo poškodit zdraví kojenců;

vzhledem k tomu, že výrobky, které jsou v souladu se směrnicí 91/321/EHS, mohou být uváděny na trh ve Společenství od 1. prosince 1992; že žádné právní předpisy nezakazují vývoz těchto výrobků do třetích zemí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) a d) směrnice 91/321/EHS, která je určena pro vývoz do třetích zemí.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby výrobky uvedené v článku 1 mohly být vyváženy ze Společenství, pouze pokud jsou v souladu s touto směrnicí.

Článek 3

1. Žádný výrobek kromě počáteční kojenecké výživy nesmí být vydáván za výrobek, který je sám o sobě schopen zabezpečit výživové požadavky normálních zdravých kojenců během prvních čtyř až šesti měsíců života.

2. Výrobky uvedené v článku 1 musí být navíc v souladu

a) s články 3, 4, 5 a 6 směrnice 91/321/EHS nebo s odpovídajícími celosvětovými normami stanovenými v Codex Alimentarius;

b) s čl. 7 odst. 2 až 6 směrnice 91/321/EHS;

c) se směrnicí Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří [6],

pokud v zemi dovozu nejsou jiné požadavky nebo neplatí jiné předpisy.

3. Výrobky musejí být označeny ve vhodném jazyce tak, aby bylo vyloučeno riziko záměny mezi počáteční a pokračovací kojeneckou výživou.

4. Požadavky, zákazy a omezení uvedené v čl. 7 odst. 2 až 6 směrnice 91/321/EHS se rovněž vztahují na obchodní úpravu těchto výrobků, zejména z hlediska jejich formy, vzhledu obalu a použitých obalových materiálů.

Článek 4

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tato opatření se použijí tak, aby od 1. června 1994 zakázala vývoz výrobků, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 18. června 1992.

Za Radu

předseda

Vitor Martins

[1] Úř. věst. C 124, 16.5.1992, s. 14a Úř. věst. C 155, 20.6.1992, s. 18.

[2] Úř. věst. C 125, 18.5.1992.

[3] Úř. věst. C 106, 27.4.1992, s. 4.

[4] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27.

[5] Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35.

[6] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/238/EHS (Úř. věst. L 107, 27.4.1991, s. 50).

--------------------------------------------------

Top