EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0006

Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community

OJ L 57, 2.3.1992, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 72 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 72 - 73
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 9 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/6/oj

31992L0006Úřední věstník L 057 , 02/03/1992 S. 0027 - 0028
Finské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 4 S. 0072
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 4 S. 0072


Směrnice Rady 92/6/EHS

ze dne 10. února 1992

o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že jedním z cílů společné dopravní politiky je zavést společná pravidla pro mezinárodní dopravu ve Společenství a usnadnit pohyb vozidel;

vzhledem k tomu, že nárůst silniční dopravy a následně rostoucí nebezpečí a škodlivé účinky vytváří ve všech členských státech potíže v oblastech bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí;

vzhledem k tomu, že výkon motorů, který těžká nákladní vozidla, autokary a autobusy potřebují ke zdolání stoupání, jim umožňuje jezdit na rovných silnicích nadměrnou rychlostí neodpovídající vlastnostem ostatních součástí těchto vozidel, například brzd a pneumatik; že z toho důvodu byly v některých členských státech pro určité kategorie motorových vozidel povinně zavedeny omezovače rychlosti;

vzhledem k tomu, že budou-li omezovače rychlosti používány všeobecně, zvýší to jejich prospěšné účinky, pokud se týká ochrany životního prostředí a spotřeby energie, opotřebení motoru a pneumatik a bezpečnosti silničního provozu;

vzhledem k tomu, že používání omezovačů rychlosti je účelné pouze tehdy, pokud jsou natolik technicky dokonalé, aby byla s dostatečnou jistotou vyloučena možnost neoprávněného zásahu;

vzhledem k tomu, že jako první krok by měly být zavedeny požadavky pouze pro nejtěžší kategorie motorových vozidel, nejvíce používaných v mezinárodní dopravě, přičemž v závislosti na technických možnostech a zkušenostech členských států by mohly být rozšířeny na lehčí kategorie motorových vozidel;

vzhledem k tomu, že v některých členských státech musí být vozidla určená výhradně k dopravě nebezpečných nákladů vybavena omezovači rychlosti nastavenými na nižší maximální rychlost, než jaká je stanovena touto směrnicí; že by v tomto zvláštním případě daným členským státům mělo být dovoleno zachovat tyto předpisy pro vozidla registrovaná na jejich území, neboť zvyšují bezpečnost silničního provozu a ochranu veřejnosti v souladu s cíli této směrnice;

vzhledem k tomu, že montáž omezovačů rychlosti na vozidla kategorie M3 a N3, na která se vztahuje tato směrnice, která byla registrována před jejím provedením a je určena výhradně pro vnitrostátní dopravu, by se mohla v některých členských státech pojit s nadměrnými náklady; že by proto měly tyto členské státy mít možnost pro daná vozidla odložit uplatňování článků 2 a 3 této směrnice;

vzhledem k tomu, že touto směrnicí není dotčeno výhradní právo členských států, pokud se týká opatření k omezení rychlosti provozu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se "motorovým vozidlem" rozumí každé motorové vozidlo náležející do některé z níže uvedených kategorií určené k provozu na silnici, které má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost větší než 25 km/h:

- vozidla kategorie M3 s maximální hmotností větší než 10 t,

- vozidla kategorie N3;

kategoriemi M3 a N3 se rozumějí kategorie podle definice v příloze I směrnice 70/156/EHS [4].

Článek 2

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby motorová vozidla kategorie M3 podle článku 1 směla být používána v silničním provozu pouze tehdy, pokud mají namontovány omezovače rychlosti nastavené na maximální rychlost 100 km/h.

Článek 3

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby motorová vozidla kategorie N3 směla být používána v silničním provozu pouze, pokud jsou vybavena omezovačem rychlosti nastaveným tak, aby jejich rychlost nemohla překročit 90 km/h; s ohledem na dovolenou odchylku nastavené hodnoty rychlosti přípustnou při současném stavu techniky od skutečné rychlosti v provozu musí být na tomto zařízení nastavena maximální rychlost 85 km/h.

2. Členské státy jsou oprávněny stanovit maximální rychlost nastavenou na omezovači rychlosti u vozidel používaných výhradně k dopravě nebezpečných nákladů a registrovaných na jejich území na méně než 85 km/h.

Článek 4

1. Články 2 a 3 se vztahují na vozidla registrovaná po 1. lednu 1994.

2. Články 2 a 3 se nejpozději od 1. ledna 1995 rovněž vztahují na vozidla registrovaná od 1. ledna 1988 do 1. ledna 1994.

Pokud se však tato vozidla používají výhradně ve vnitrostátní dopravě, mohou být články 2 a 3 uplatňovány nejpozději od 1. ledna 1996.

Článek 5

1. Dokud nebudou provedeny předpisy Společenství v této oblasti, musí omezovače rychlosti podle článků 2 a 3 splňovat technické požadavky stanovené příslušnými vnitrostátními správními orgány.

2. Omezovače rychlosti musí být montovány dílnami nebo subjekty schválenými členskými státy.

Článek 6

Články 2 a 3 se nevztahují na motorová vozidla používaná ozbrojenými silami, civilní ochranou, hasičskými a jinými záchrannými službami a orgány odpovědnými za udržování veřejného pořádku.

Totéž platí pro motorová vozidla, která

- vzhledem ke své konstrukci nemohou jet rychlostí větší, než jsou mezní hodnoty stanovené v článcích 2 a 3,

- se používají pro vědecké zkoušky na silnicích,

- se používají pouze pro veřejné služby výhradně v městech a obcích.

Článek 7

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. října 1993. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. února 1992.

Za Radu

předseda

Jorge Braga de Macedo

[1] Úř. věst. C 225, 30.8.1991, s. 11.

[2] Úř. věst. C 13, 20.1.1992.

[3] Úř. věst. C 40, 17.2.1992.

[4] Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí 87/403/EHS (Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 44).

--------------------------------------------------

Top