EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3357

Nařízení Rady (EHS) č. 3357/91 ze dne 7. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

OJ L 318, 20.11.1991, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implicitně zrušeno 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3357/oj

31991R3357Úřední věstník L 318 , 20/11/1991 S. 0003 - 0006
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 8 S. 0096
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 8 S. 0096


Nařízení Rady (EHS) č. 3357/91

ze dne 7. listopadu 1991,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že opatření ke zjednodušení administrativy uvedené v článku 27 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 4235/88 [2], se musí vztahovat na veškeré dovozy zásilek tvořených zbožím nepatrné hodnoty, má-li být účinné;

vzhledem k tomu, že by proto měl být upraven článek 27 nařízení (EHS) č. 918/83;

vzhledem k tomu, že články 52 až 57, 63a a 63b a 72 až 77 nařízení (EHS) č. 918/83 by měly být na základě získaných zkušeností pozměněny, aby se odstranily podmínky, jejichž uplatňování se ukázalo jako nákladné a složité, a tím by se měl usnadnit dovoz daného zboží;

vzhledem k tomu, že je rovněž vhodné upustit od uplatňování podmínky neexistence rovnocenné výroby ve Společenství, která, je-li stále používána, neposkytuje účinnou ochranu s ohledem na příliš pozdní zásah do procesu rozvoje výroby, a nadto její uplatňování doprovázejí spory odborníků, které lze rozumně vyřešit jen tím, že se více či méně systematicky dá průchod zájmům dovozců a uzná se jejich nárok na osvobození od cla s ohledem na zvláštní okolnosti jejich dovozu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 918/83 se mění takto:

1. Článek 27 se nahrazuje tímto:

"Článek 27

Za podmínek uvedených v článku 28 jsou osvobozeny od dovozního cla zásilky tvořené zbožím nepatrné hodnoty, které jsou odesílány přímo z třetí země příjemci, který se nachází ve Společenství.

"Zbožím nepatrné hodnoty" se rozumí zboží, jehož vlastní hodnota nepřevyšuje částku 22 ECU na zásilku."

2. Články 52, 53 a 54 se nahrazují tímto:

"Článek 52

1. Aniž jsou dotčeny články 53, 54, 56, 57 a 58, jsou vědecké nástroje a přístroje jiné, než na které se vztahuje článek 51, které jsou dováženy výhradně pro neobchodní účely, osvobozeny od dovozního cla.

2. Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze vědecké nástroje a přístroje uvedené v odstavci 1, které jsou určeny pro

- veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo organizační složky veřejných nebo veřejně prospěšných zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum,

- soukromá zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla.

Článek 53

Od dovozního cla jsou osvobozeny rovněž

a) náhradní díly, části a příslušenství vědeckých nástrojů a přístrojů dovážené současně s nástroji nebo přístroji, nebo, jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje nebo přístroje:

- které byly již dříve osvobozeny od dovozního cla, mají-li tyto nástroje nebo přístroje vědeckou povahu ještě v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla na náhradní díly, části nebo příslušenství, nebo

- které by mohly být osvobozeny od dovozního cla v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla na náhradní díly, části nebo příslušenství;

b) nářadí k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě vědeckých nástrojů a přístrojů dovážené současně s nástroji a přístroji, nebo, je-li dováženo později, je-li možno zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje:

- které byly již dříve osvobozeny od dovozního cla, mají-li tyto nástroje nebo přístroje vědeckou povahu ještě v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla na toto nářadí, nebo

- které by mohly být osvobozeny od dovozního cla v době, kdy je žádáno o osvobození od dovozního cla na toto nářadí.

Článek 54

Pro účely článků 52 a 53

- se "vědeckým nástrojem nebo přístrojem" rozumí jednotlivý nástroj nebo přístroj, který je vzhledem ke svým technickým parametrům a výsledkům, kterých dosahuje, výlučně nebo hlavně způsobilý k vědecké činnosti,

- se za "dovážené pro neobchodní účely" považují vědecké přístroje nebo nástroje, které mají být používány pro účely vědeckého výzkumu nebo vzdělávání, nedovážené za účelem dosažení zisku."

3. Článek 55 se zrušuje.

4. Články 56 a 57 se nahrazují tímto:

"Článek 56

Je-li to nezbytné, mohou být některé nástroje a přístroje postupem podle čl. 143 odst. 2 a 3 vyloučeny z nároku na osvobození od dovozního cla, bude-li zjištěno, že osvobození těchto nástrojů a přístrojů od dovozního cla poškozuje zájmy průmyslu Společenství v daném výrobním odvětví.

Článek 57

1. Zboží uvedené v článku 51 a vědecké nástroje nebo přístroje, které byly osvobozeny od dovozního cla za podmínek stanovených v článcích 53, 54 a 56, nesmí být zapůjčeny, pronajaty nebo převedeny za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2. Je-li zboží zapůjčeno, pronajato nebo převedeno ve prospěch zařízení nebo subjektu, kterému se zboží osvobozuje od dovozního cla podle článku 51 nebo čl. 52 odst. 2, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li zboží, nástroj nebo přístroj používán k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví."

5. Hlava XIVa se nahrazuje tímto:

"HLAVA XIVa

NÁSTROJE A PŘÍSTROJE URČENÉ K LÉKAŘSKÉMU VÝZKUMU, LÉKAŘSKÉ DIAGNOSTICE NEBO K LÉČBĚ

Článek 63a

1. Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě darované charitativní či dobročinnou organizací nebo soukromou osobou zdravotnickým zařízením, oddělením nemocnic a lékařským výzkumným ústavům schváleným příslušnými úřady členského státu, aby tyto předměty přijímaly s osvobozením od dovozního cla, nebo které zdravotnická zařízení, nemocnice nebo lékařské výzkumné ústavy získaly výhradně z prostředků poskytnutých charitativní nebo dobročinnou organizací nebo z dobrovolných příspěvků, jsou osvobozeny od dovozního cla za podmínky, že je prokázáno, že

a) darování nástrojů a přístrojů není spojeno s obchodním záměrem dárce a

b) neexistuje spojení mezi dárcem nástrojů a přístrojů a výrobcem nástrojů a přístrojů, pro něž se navrhuje osvobození od dovozního cla.

2. Od dovozního cla jsou za stejných podmínek osvobozeny rovněž

a) náhradní díly, části a zvláštní příslušenství nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji a přístroji nebo, jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které byly již dříve dovezeny s osvobozením od dovozního cla;

b) nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji a přístroji nebo, je-li dováženo později, je-li možné zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje, které byly již dříve dovezeny s osvobozením od dovozního cla.

Článek 63b

Pro účely článku 63a, zejména vzhledem k nástrojům a přístrojům a příjemcům uvedeným ve zmíněném článku, se články 56, 57 a 58 použijí přiměřeně."

6. Články 72 a 73 se nahrazují tímto:

"Článek 72

1. Od dovozního cla jsou osvobozeny předměty, které jsou speciálně přizpůsobeny pro vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj tělesně i duševně postižených jiných než nevidomých, pokud jsou dováženy:

- postiženými osobami nebo pro jejich potřebu,

- institucemi nebo organizacemi, jejichž hlavní činností je vzdělávání zdravotně postižených osob nebo pomoc zdravotně postiženým osobám, pokud byly příslušnými orgány členských států schváleny, aby tyto předměty přijímaly s osvobozením od dovozního cla.

2. Od dovozního cla jsou osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství předmětů uvedených v odstavci 1, nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě těchto předmětů, dovážené současně s těmito předměty nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro předměty již dříve osvobozené od dovozního cla, anebo které by mohlo být osvobozeno od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

Článek 73

Je-li to nezbytné, mohou být některé předměty postupem podle čl. 143 odst. 2 a 3 vyloučeny z nároku na osvobození od dovozního cla, bude-li zjištěno, že osvobození těchto předmětů od dovozního cla poškozuje zájmy průmyslu Společenství v daném výrobním odvětví."

7. Článek 74 se zrušuje.

8. Články 75, 76 a 77 se nahrazují tímto:

"Článek 75

Přímé osvobození předmětů od dovozního cla pro vlastní potřebu nevidomých a jiných zdravotně postižených osob podle čl. 71 první odrážky a čl. 72 odst. 1 první odrážky je podmíněno tím, že předpisy platné v členských státech umožní osobám doložit nevidomost nebo zdravotní postižení zakládající nárok na osvobození od dovozního cla.

Článek 76

1. Předměty dovezené s osvobozením od dovozního cla osobami uvedenými v článcích 71 a 72 nesmí být zapůjčeny, pronajaty nebo převedeny za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2. Je-li předmět zapůjčen, pronajat nebo převeden ve prospěch osoby, zařízení nebo subjektu, kterému se předmět osvobozuje od dovozního cla podle článků 71 a 72, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li předmět používán k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu předmětu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 77

1. Předměty, které dovážejí schválené instituce nebo organizace s osvobozením od dovozního cla za podmínek stanovených v článcích 71 a 72, mohou tyto instituce nebo organizace zapůjčit, pronajmout nebo převést za úplatu nebo bezúplatně, avšak nikoli za účelem zisku, ve prospěch nevidomých a jiných zdravotně postižených osob, o něž pečují, aniž by z těchto předmětů musely zaplatit dovozní clo.

2. Žádnou výpůjčku, pronájem nebo převod nelze uskutečnit za jiných podmínek, než které jsou stanoveny v odstavci 1, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

Je-li předmět zapůjčen, pronajat nebo převeden ve prospěch samotné instituce nebo organizace, které se předmět osvobozuje od dovozního cla podle čl. 71 prvního pododstavce nebo čl. 72 odst. 1, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, je-li předmět používán k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem zaplatit dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu předmětu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 1991.

Za Radu

předseda

P. Dankert

[1] Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1.

[2] Úř. věst. L 373, 31.12.1988, s. 1.

--------------------------------------------------

Top