EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0428

Směrnice Rady ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích (90/428/EHS)

OJ L 224, 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 84 - 85

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428Úřední věstník L 224 , 18/08/1990 S. 0060 - 0061
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 33 S. 0178
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 33 S. 0178


Směrnice Rady

ze dne 26. června 1990

o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích

(90/428/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že koňovití jsou jakožto živá zvířata zahrnuti do seznamu produktů uvedených v příloze II Smlouvy;

vzhledem k tomu, že v zájmu racionálního rozvoje chovu koňovitých vedoucího ke zvýšení produktivity v tomto odvětví je důležité na úrovni Společenství stanovit pravidla pro obchod uvnitř Společenství s koňovitými určenými pro soutěže;

vzhledem k tomu, že chov koní, a zejména koní dostihových, bývá obvykle zahrnován do zemědělských činností; že je zdrojem příjmů pro část zemědělského obyvatelstva;

vzhledem k tomu, že v rámci Společenství přetrvávají rozdíly, pokud jde o pravidla přístupu do soutěží; že tyto rozdíly mohou být překážkou obchodu uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že obchod s koňovitými určenými pro soutěže i jejich účast na soutěžích mohou být poškozeny vlivem rozdílů existujících v pravidlech pro přidělování procenta z celkové výše zisků a příjmů na zachování, rozvoj a zkvalitňování chovu v členských státech; že zavedení volného přístupu do soutěží předpokládá harmonizaci těchto pravidel;

vzhledem k tomu, že do doby, než bude této harmonizace dosaženo, je nutno především za účelem udržení nebo zvýšení produktivity v uvedeném odvětví umožnit členským státům, aby vyčlenily určitý procentní podíl ze zisků a příjmů na zachování, rozvoj a zkvalitňování chovu; že je nicméně nutno stanovit horní hranici tohoto procentního podílu;

vzhledem k tomu, že je nutno přijmout prováděcí opatření v určitých oblastech technického charakteru; že pro realizaci plánovaných opatření je nutno stanovit postup ustavující úzkou a účinnou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého zootechnického výboru;

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice stanoví podmínky obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a podmínky jejich účasti v soutěžích.

Článek 2

Pro účely této směrnice se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách obchodu s koňovitými uvnitř Společenství [4].

Jinak se "soutěží" rozumí jakákoliv soutěž koní, a zejména dostihy a skoky přes překážky, drezúra koní, závody koňských spřežení, přehlídky a výstavy.

Článek 3

1. V rámci soutěžních pravidel nesmí docházet k žádné diskriminaci mezi koňovitými zaevidovanými v členském státě, ve kterém je soutěž pořádána, a koňovitými zaevidovanými v jiném členském státě.

2. V rámci soutěžních pravidel nesmí docházet k žádné diskriminaci mezi koňovitými pocházejícími z členského státu, ve kterém je soutěž pořádána, a mezi koňovitými pocházejícími z jiného členského státu.

Článek 4

1. Povinnosti uvedené v článku 3 platí zejména pro:

a) kritéria, a to zejména minimální a maximální, pro přihlašování do soutěží;

b) posuzování v průběhu soutěží;

c) peněžní výhry nebo zisky, které mohou ze soutěže plynout.

2. Platí však, že:

- povinnostmi uvedenými v článku 3 není dotčena organizace:

a) soutěží pořádaných za účelem zkvalitnění plemene pro koňovité zapsané v určité plemenné knize;

b) regionálních šlechtitelských soutěží pro koňovité;

c) akcí tradičního nebo historického charakteru.

Členský stát, který chce využít těchto možností, o tomto svém záměru uvědomí předem v obecných rysech Komisi,

- členské státy mohou u každé soutěže nebo u každého typu soutěže prostřednictvím organizací pro tyto účely úředně schválených nebo uznaných věnovat určitý procentní podíl z peněžní výhry nebo ze zisku stanoveného v odst. 1 písm. c) na zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu.

V roce 1991 bude toto procento činit nejvýše 30 %, v roce 1992 25 % a od roku 1993 20 %.

Kritéria pro rozdělení těchto prostředků v dotyčném členském státě musí být sdělena Komisi a ostatním členským státům v rámci Stálého zootechnického výboru.

Do 31. prosince 1992 Rada znovu posoudí prováděcí podmínky těchto ustanovení na základě zprávy Komise, v níž bude zohledněn postup harmonizace dosažené v problematice podmínek chovu dostihových koní a jež bude doplněna o vhodné návrhy, o kterých Rada rozhodne kvalifikovanou většinou.

3. Všeobecná prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 6.

Článek 5

1. Do doby, než budou přijata rozhodnutí podle článku 4 směrnice 90/427/EHS, musí být důvody případného odmítnutí zápisu do soutěže týkajícího se koňovitého zaevidovaného v některém členském státě písemně sděleny majiteli nebo zmocněnému zástupci majitele.

2. V případě uvedeném v odstavci 1 má majitel nebo jeho zmocněný zástupce právo, aby mu byl vydán znalecký posudek za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 2 směrnice 89/662/EHS [5], které se použijí přiměřeně.

3. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 6.

Článek 6

V případě, že se použije postup stanovený v tomto článku, rozhodne Stálý zootechnický výbor ustavený rozhodnutím 77/505/EHS [6] v souladu s pravidly uvedenými v článku 11 směrnice 88/661/EHS [7].

Článek 7

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1991. Uvědomí o tom neprodleně Komisi.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 26. června 1990.

Za Radu

předseda

M. O'Kennedy

[1] Úř. věst. C 327, 30.12.1989, s. 61.

[2] Úř. věst. C 149, 18.6.1990.

[3] Úř. věst. C 62, 12.3.1990, s. 46.

[4] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 55.

[5] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

[6] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 11.

[7] Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------

Top