Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R1315

Nařízení Rady (EHS) č. 1315/88 ze dne 3. května 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

OJ L 123, 17.5.1988, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 88 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 88 - 93
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 7 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1315/oj

31988R1315Úřední věstník L 123 , 17/05/1988 S. 0002 - 0007
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 6 S. 0088
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 6 S. 0088


Nařízení Rady (EHS) č. 1315/88

ze dne 3. května 1988,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že podle oddílu II C úvodních ustanovení kombinované nomenklatury v příloze nařízení (EHS) č. 2658/87 [4] se používá paušální celní sazba 10 % hodnoty na zboží dovážené v drobných zásilkách soukromým osobám nebo dovážené v osobních zavazadlech cestujících, pokud se jedná o dovoz neobchodní povahy a celková hodnota uvedeného zboží nepřekračuje 115 ECU na zásilku nebo na cestujícího;

vzhledem k tomu, že podle bodu 3 oddílu II C těchto úvodních ustanovení se paušální celní sazba 10 % pro zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících vztahuje jen na podíl hodnoty zboží, který přesahuje hodnotu osvobozenou od dovozního cla podle článků 45 až 49 nařízení (EHS) č. 918/83 [5] ve znění nařízení (EHS) č. 3822/85 [6]; že z čl. 29 odst. 2 třetí odrážky nařízení (EHS) č. 918/83 naproti tomu vyplývá, že se paušální celní sazba 10 % vztahuje na veškeré zboží dovážené v drobných zásilkách soukromým osobám, jestliže úhrnná hodnota těchto zásilek přesahuje hodnotu stanovenou pro osvobození od cla, tj. 45 ECU;

vzhledem k tomu, že nevýhodou těchto pravidel je, že vylučují osvobození od cla pro příjemce malých zásilek, jejichž celková hodnota přesahuje částku 45 ECU jen nepatrně; že průzkum situace ukázal, že budou-li v této zvláštní souvislosti zavedena podobná pravidla, jaká platí pro zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících, nezpůsobí to vážnější administrativní potíže; že je proto vhodné změnit oddíl II C úvodních ustanovení kombinované nomenklatury i hlavu VII nařízení (EHS) č. 918/83 v tom smyslu, že drobné zásilky odesílané soukromým osobám jsou osvobozeny od dovozního cla až do hodnoty zboží 45 ECU a že se paušální celní sazba 10 % vztahuje jen na část hodnoty zboží, který tuto částku přesahuje;

vzhledem k tomu, že by se při této příležitosti měla zvýšit hodnota zásilek, pro kterou lze používat paušální celní sazbu 10 % na drobné zásilky odesílané soukromým osobám, ze 115 ECU na 200 ECU, jak Komise navrhla dne 16. listopadu 1984 [7]; že z důvodu právní jasnosti by se měly všechny tyto změny provést vydáním nového znění oddílu II C úvodních ustanovení kombinované nomenklatury a hlavy VII nařízení (EHS) č. 918/83;

vzhledem k tomu, že podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EHS) č. 918/83 se ostrov Helgoland považuje za třetí zemi; že nařízení (EHS) Rady č. 2151/84 ze dne 23. července 1984 o celním území Společenství [8], naposledy pozměněné Aktem o přistoupení Španělska a Portugalska, stanoví, že všechna území vyňatá z celního území Společenství mají stejné právní postavení jako Helgoland; že je proto třeba změnit čl. 1 odst. 3;

vzhledem k tomu, že články 137 a 138 nařízení (EHS) č. 918/83 stanoví podmínky, za kterých mohou členské státy až do přijetí právních předpisů Společenství v dané oblasti poskytovat zvláštní osvobození od dovozního cla při dovozu nástrojů a přístrojů určených k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě;

vzhledem k tomu, že zkušenosti získané z používání takových předpisů jedním členským státem ukázaly, že osvobození uvedených nástrojů a přístrojů od dovozního cla nemůže mít nepříznivé důsledky pro hospodářství Společenství, za podmínky, že se srovnatelné nástroje a přístroje ve Společenství nevyrábějí; že by naopak mohlo účinně přispět k včasné diagnóze a léčbě vážných onemocnění osob žijících na území Společenství; že se doporučuje podpořit darování těchto nástrojů a přístrojů zdravotnickým zařízením schváleným pro tyto účely příslušnými orgány; že je proto třeba volitelná a prozatímní ustanovení článků 137 a 138 nařízení (EHS) č. 918/83 o nástrojích a přístrojích určených k lékařskému výzkumu, lékařskédiagnostice nebo k léčbě nahradit ustanoveními v konečném znění, jež budou platná pro celé Společenství, a uvedené články nahradit hlavou XIVa upravující tento zvláštní případ osvobození od dovozního cla;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 918/83 musí být navíc doplněno tak, aby se přihlédlo k práci Světové zdravotnické organizace a zavedlo osvobození od dovozního cla pro referenční látky pro kontrolu jakosti léčiv;

vzhledem k tomu, že na základě činnosti Výboru pro osvobození od cla od vstupu nařízení (EHS) č. 918/83 v platnost se ukázalo, že by se některá dočasná ustanovení uvedená v článku 136 měla za určitých podmínek změnit v ustanovení s konečnou platností, časově omezit nebo zrušit; že články 133 až 136 by se proto měly změnit tak, aby se co nejvíce odstranily veškeré nejasnosti týkající se jejich působnosti a veškeré rozdíly při používání systému osvobození od cla zavedeného nařízením (EHS) č. 918/83;

vzhledem k tomu, že při příležitosti různých změn nařízení (EHS) č. 918/83 by se měla změnit také některá další ustanovení tohoto nařízení, aby lépe odpovídala stanoveným cílům a aby byla v souladu s doporučeními přijatými v rámci některých mezinárodních organizací, zejména rozhodnutím — doporučením Rady OECD ze dne 27. listopadu 1985 o politice v oblasti mezinárodního cestovního ruchu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oddíl II C úvodních ustanovení kombinované nomenklatury v příloze k nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje tímto:

"C. Paušální celní sazba

1. Paušální sazba valorického cla ve výši 10 % se použije na zboží, které

- je obsaženo v zásilkách mezi soukromými osobami nebo

- je dováženo v osobních zavazadlech cestujících,

jedná-li se o dovoz neobchodní povahy.

Paušální celní sazba 10 % se použije, pokud hodnota zboží podléhajícího dovozními clu nepřesahuje 200 ECU na zásilku nebo cestujícího.

Na zboží podle kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo v osobních zavazadlech cestujících v množství přesahujícím nejvyšší povolené množství podle článku 31, případně článku 46 nařízení (EHS) č. 918/83 [9], se paušální celní sazba nepoužije.

2. Dovozy se považují za dovozy neobchodní povahy, pokud

a) v případě zboží dováženého v zásilkách mezi soukromými osobami tyto zásilky

- jsou prováděny příležitostně,

- obsahují výhradně zboží určené k soukromému použití příjemcem nebo členy jeho rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru,

- jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil.

b) v případě zboží dováženého v osobních zavazadlech cestujících dovozy

- jsou prováděny příležitostně,

- jsou tvořeny výhradně zbožím určeným k soukromému použití nebo spotřebě cestujícím nebo členy jeho rodiny nebo jako dar, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.

3. Paušální celní sazba se nepoužije na zboží dovážené za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2, jestliže oprávněná osoba před začátkem celního odbavení požádala o proclení zboží podle dovozního cla platného pro toto zboží. V tomto případě se na veškeré dovážené zboží vybírají dovozní cla platná pro toto zboží, aniž jsou dotčena osvobození od cla podle článků 29 až 31 a 45 až 49 nařízení (EHS) č. 918/83.

Pro účely prvního pododstavce se za dovozní cla považují cla a poplatky s rovnocenným účinkem, zemědělské dávky a jiné dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav platných pro některé druhy zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů.

4. Členské státy mohou zaokrouhlit částky v národních měnách, které vyplynou z přepočtu částky 200 ECU.

5. Členské státy mohou rovněž zachovat protihodnotu částky stanovené v ECU v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 2779/78, naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 289/84 [10], vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle odstavce 4 ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení."

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 918/83 se mění takto:

1. V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, považují se pro účely kapitoly 1 části území členských států, které nejsou součástí celního území Společenství podle nařízení (EHS) č. 2151/84 [11], za třetí země."

2. V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Za stejných podmínek jsou osvobozeny od dovozního cla dary obvykle darované při příležitosti sňatku, které osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 1 obdrží od osob s obvyklým místem pobytu ve třetí zemi. Hodnota každého daru osvobozeného od cla nesmí přesahovat 1000 ECU."

3. Hlava VII se nahrazuje tímto:

"HLAVA VII

Zásilky zboží mezi soukromými osobami

Článek 29

1. Za podmínek uvedených v článcích 30 a 31 je osvobozeno od dovozního cla zboží obsažené v zásilkách odesílaných soukromou osobou ze třetí země soukromé osobě, která se nachází na celním území Společenství, jedná-li se o dovoz neobchodní povahy.

Osvobození od dovozního cla podle tohoto odstavce se nevztahuje na zásilky odeslané z ostrova Helgoland.

2. Pro účely odstavce 1 se má za to, že dovážené zásilky jsou "neobchodní povahy", jestliže

- jsou dováženy příležitostně,

- obsahují výhradně zboží určené k soukromému nebo rodinnému použití příjemců, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru,

- jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil.

Článek 30

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v čl. 29 odst. 1 v každé zásilce jen do hodnoty 45 ECU, včetně hodnoty zboží uvedeného v článku 31.

Přesahuje-li úhrnná hodnota zásilky několika druhů zboží částku uvedenou v prvním pododstavci, platí osvobození až do uvedené částky pro zboží, které by bylo osvobozeno od dovozního cla, kdyby bylo dováženo samostatně; přičemž hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit.

Článek 31

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v čl. 29 odst. 1 v každé zásilce u níže uvedeného zboží od každého druhu jen v tomto množství:

a) tabákové výrobky:

50 kusů cigaret, nebo

25 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus), nebo

10 kusů doutníků, nebo

50 gramů tabáku ke kouření, nebo

úměrná souprava těchto výrobků;

b) alkoholické nápoje:

- destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný ethanol s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo

- destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr nebo úměrná souprava těchto výrobků, a

- nešumivá vína: 2 litry;

c) parfémy: 50 gramů, nebo

toaletní vody: 0,25 litru."

4. V článku 46 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v čl. 45 odst. 1 každému cestujícímu u níže uvedeného zboží od každého druhu jen v tomto množství:

a) tabákové výrobky:

200 kusů cigaret, nebo

100 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus), nebo

50 kusů doutníků, nebo

250 gramů tabáku ke kouření, nebo

úměrná souprava těchto výrobků;

b) alkoholické nápoje:

- destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný ethanol se skutečným obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo

- destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobné nápoje se skutečným obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemových; šumivá vína, likérová vína: 2 litry

- nešumivá vína: 2 litry;

c) parfémy: 50 gramů a

toaletní vody: 0,25 litru;

d) léčiva:

množství odpovídající osobní potřebě cestujících."

5. V čl. 49 odst. 2 první odrážce se doplňuje nová věta, která zní:

"Členské státy mohou přiznat odchylky z tohoto ustanovení."

6. Článek 60 se nahrazuje tímto:

"Článek 60

1. Od dovozního cla se osvobozují:

a) zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely;

b) biologické a chemické látky, uvedené v seznamu sestaveném postupem podle čl. 143 odst. 2 a 3, které jsou dováženy výhradně k neobchodním účelům.

2. Od dovozního cla jsou osvobozena pouze zvířata a biologické nebo chemické látky uvedené v odstavci 1 určené pro

- veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo pro organizační složky veřejných nebo veřejně prospěšných zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum,

- soukromá zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla.

3. V seznamu podle odst. 1 písm. b) smějí být uvedeny jen biologické a chemické látky, pro které na celním území Společenství neexistuje srovnatelná výroba a které jsou vzhledem ke svým specifickým vlastnostem nebo stupni čistoty hlavně nebo výlučně způsobilé k vědeckému výzkumu."

7. Vkládají se nové hlavy, které znějí:

"HLAVA XIVa

Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě

Článek 63a

1. Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě darované charitativní či dobročinnou organizací nebo soukromou osobou zdravotnickým zařízením, oddělením nemocnic a lékařským výzkumným ústavům, kterým příslušné úřady členského státu povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od dovozního cla, nebo které zdravotnická zařízení, nemocnice nebo lékařské výzkumné ústavy získaly výhradně z prostředků poskytnutých charitativní nebo dobročinnou organizací nebo z dobrovolných příspěvků, jsou osvobozeny od dovozního cla za podmínky, že je prokázáno, že

a) rovnocenné nástroje a přístroje nejsou současně na celním území Společenství vyráběny,

b) darování nástrojů a přístrojů není spojeno s obchodním záměrem dárce,

c) neexistuje spojení mezi dárcem nástrojů a přístrojů a výrobcem nástrojů a přístrojů, pro něž se navrhuje osvobození od dovozního cla.

2. Od dovozního cla jsou za stejných podmínek osvobozeny rovněž

a) náhradní díly, části a zvláštní příslušenství nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji a přístroji nebo, jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které byly již dříve dovezeny s osvobozením od dovozního cla,

b) nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji a přístroji nebo, je-li dováženo později, je-li možné zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje, které byly již dříve dovezeny s osvobozením od dovozního cla.

Článek 63b

Pro účely článku 63a, zejména vzhledem k nástrojům a přístrojům a příjemcům uvedeným ve zmíněném článku, se čl. 54 čtvrtá odrážka a články 55, 57 a 58 použijí přiměřeně.

HLAVA XIVb

Referenční látky pro kontrolu jakosti léčiv

Článek 63c

Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky obsahující vzorky referenčních látek schválených Světovou zdravotnickou organizací, určené ke kontrole jakosti látek používaných k výrobě léčiv, zasílané příjemcům, kterým příslušné orgány členského státu povolily přijímat tyto zásilky s osvobozením od dovozního cla."

8. V článku 86 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"d) ceny, trofeje a upomínky symbolické povahy a nízké hodnoty, určené k tomu, aby byly rozdávány zdarma osobám s obvyklým místem pobytu v třetích zemích při příležitosti obchodních konferencí nebo podobných mezinárodních událostí, a které svou povahou, jednotkovou hodnotou nebo jinými vlastnostmi nenaznačují žádný obchodní záměr."

9. V článku 109 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"q) kolky pro výběr daně a jiné známky osvědčující uhrazení určitých poplatků v třetí zemi."

10. Nadpis hlavy XXVII se nahrazuje tímto:

"Pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech".

11. Články 112 a 113 se nahrazují tímto:

"Článek 112

1. Za podmínek uvedených v článcích 113 až 115 jsou od dovozního cla osvobozeny:

a) pohonné hmoty v běžných nádržích

- osobních i užitkových motorových vozidel a motocyklů,

- speciálních kontejnerů,

vstupujících do celního území Společenství;

b) pohonné hmoty v přenosných nádržích dovážené v osobních motorových vozidlech a motocyklech v množství nejvýše 10 litrů na vozidlo, aniž jsou dotčeny vnitrostátních předpisy o držení a přepravě pohonných hmot.

2. Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) "užitkovým motorovým vozidlem" jakékoli silniční motorové vozidlo (včetně tahačů s přívěsem nebo bez něj), které je svou konstrukcí a vybavením přizpůsobené a určené k přepravě za úplatu nebo bezúplatně

- více než devíti osob, včetně řidiče,

- zboží

- a jakékoli speciální silniční motorové vozidlo určené k jiným účelům než k přepravě jako takové;

b) "osobním motorovým vozidlem" motorové vozidlo, které nesplňuje kritéria vymezená v písmenu a);

c) "běžnými nádržemi":

- nádrže výrobcem trvale zabudované na všech motorových vozidlech stejného typu jako předmětné vozidlo, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot jak pro pohon vozidla, tak pro případnou činnost chladicího nebo jiného systému během dopravy.

Za běžné nádrže se rovněž považují plynové nádrže přizpůsobené pro motorová vozidla, které umožňují přímé použití plynu jako pohonné hmoty, a nádrže přizpůsobené pro jiné systémy, jimiž může být vozidlo vybaveno;

- nádrže výrobcem trvale zabudované na všech kontejnerech stejného typu jako předmětný kontejner, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot pro činnost chladicího nebo jiného systému, jímž jsou speciální kontejnery vybaveny, během dopravy;

d) "speciálním kontejnerem" kontejner vybavený speciálním zařízením pro chladicí, okysličovací, tepelně izolační nebo jiný systém.

Článek 113

Členské státy mohou omezit množství pohonné hmoty v běžných nádržích užitkových motorových vozidel a ve speciálních kontejnerech osvobozené od dovozního cla na 200 litrů na vozidlo, speciální kontejner a cestu."

12. V článku 132 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Členské státy mají rovněž možnost zachovat protihodnotu částky stanovené v ECU v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 2779/78 [12], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 289/84 [13], vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle předchozího pododstavce ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení."

13. V čl. 133 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"g) osvobození v rámci dohod uzavřených na základě vzájemnosti s třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago 1944), k provedení doporučených postupů 4.42 a 4.44 přílohy 9 uvedené úmluvy (osmé vydání, červenec 1980)."

14. V článku 134 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Členské státy sdělí Komisi celní ustanovení obsažená v mezinárodních úmluvách a dohodách těch druhů, které jsou uvedeny v čl. 133 odst. 1 písm. b), c), d), e), f) a g) a odstavci 3, které uzavřou po vstupu tohoto nařízení v platnost."

15. Články 135 a 136 se nahrazují tímto:

"Článek 135

Ustanovení tohoto nařízení nevylučují zachování

a) zvláštního postavení poskytnutého Řeckem hoře Athos, jak je zaručeno v článku 105 řecké ústavy,

b) osvobození od cla vyplývajících z úmluv ze dne 13. července 1867 mezi Španělskem a Andorrou a ze dne 22. a 23. listopadu 1867 mezi Francií a Andorrou, až do vstupu v platnost ujednání o obchodních vztazích mezi Společenstvím a Andorrou,

c) zvláštního osvobození od cla až do částky 210 ECU přesahujícího osvobození podle článku 47, které případně poskytly členské státy námořníkům obchodního loďstva v mezinárodní dopravě.

Článek 136

1. Až do přijetí právních předpisů Společenství v této oblasti mohou členské státy poskytnout zvláštní osvobození od cla ozbrojeným silám na jejich území, které nepodléhají jejich velení, při provádění mezinárodních dohod.

2. Až do přijetí právních předpisů Společenství v této oblasti nevylučuje toto nařízení, aby členské státy zachovaly osvobození od daně poskytovaná pracovníkům, kteří se vracejí po pobytu mimo celní území Společenství po dobu alespoň šesti měsíců z důvodu své profesionální činnosti."

16. Články 137 a 138 se zrušují.

17. V článcích 1, 4, 22, 45, 52 až 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 a 120 nařízení (EHS) č. 918/83 se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "celní území Společenství" v příslušném pádě.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1989.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 1988.

Za Radu

předseda

M. Bangemann

[1] Úř. věst. C 254, 11.10.1986, s. 7.

[2] Úř. věst. C 13, 18.1.1988, s. 173.

[3] Úř. věst. C 105, 21.4.1987, s. 4.

[4] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[5] Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1.

[6] Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 22.

[7] Úř. věst. C 324, 5.12.1984, s. 5.

[8] Úř. věst. L 197, 27.7.1984, s. 1.

[9] Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1.

[10] Úř. věst. L 33, 4.2.1984, s. 2.

[11] Úř. věst. L 197, 27.7.1984, s. 1.

[12] Úř. věst. L 333, 30.11.1978, s. 5.

[13] Úř. věst. L 33, 4.2.1984, s. 2.

--------------------------------------------------

Top