Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0378

Směrnice Rady ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček

OJ L 187, 16.7.1988, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 106 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 106 - 117
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 231 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 231 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 3 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/378/oj

31988L0378Úřední věstník L 187 , 16/07/1988 S. 0001 - 0013
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 8 S. 0106
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 8 S. 0106


Směrnice Rady

ze dne 3. května 1988

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček

(88/378/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že právní a správní předpisy platné v různých členských státech týkající se bezpečnostních charakteristik hraček se liší oblastí působnosti i obsahem; že takové rozdíly mohou vést ke vzniku překážek obchodu a nerovných podmínek soutěže na vnitřním trhu, aniž by spotřebitelům na společném trhu, zejména dětem, nutně poskytovaly účinnou ochranu proti nebezpečím, která tyto výrobky představují;

vzhledem k tomu, že by měly být odstraněny překážky vytvoření vnitřního trhu, na němž by se měly prodávat pouze výrobky dostatečně bezpečné; že za tímto účelem by uvádění na trh a volný pohyb hraček měly být upraveny jednotnými pravidly, která vycházejí z principů ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele stanovených v usnesení Rady ze dne 23. června 1986 o budoucí orientaci politiky Evropského hospodářského společenství pro ochranu a podporu zájmů spotřebitele [4];

vzhledem k tomu, že pro usnadnění posuzování shody se základními požadavky jsou nezbytné harmonizované normy na evropské úrovni týkající se zejména konstrukce a chemického složení hraček, aby u výrobků, které jim odpovídají, bylo možné předpokládat, že splňují základní požadavky; že normy harmonizované na evropské úrovni vytvářejí soukromoprávní subjekty a jejich znění musí být nezávazná; že Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou uznány jako subjekty, jimž přísluší přijímání harmonizovaných norem podle obecných řídících zásad pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma subjekty podepsaných dne 13. listopadu 1984; že pro účely této směrnice je harmonizovanou normou technická specifikace (evropská norma nebo harmonizační dokument) přijatá jedním nebo oběma uvedenými subjekty na základě pověření Komise v souladu se směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [5], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Španělska a Portugalska, a na základě obecných řídících zásad;

vzhledem k tomu, že v souladu s usnesením Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci [6] by měla spočívat harmonizace, jíž je třeba dosáhnout, ve stanovení základních požadavků na bezpečnost, které mají všechny hračky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh;

vzhledem k tomu, že s ohledem na velikost a mobilitu trhu s hračkami a rozmanitost dotyčných výrobků by měla být oblast působnosti této směrnice stanovena na základě dostatečně široké definice "hraček"; že by nicméně mělo být zřejmé, že některé výrobky nelze považovat za hračky ve smyslu této směrnice, protože buď nejsou ve skutečnosti určeny pro děti, nebo vyžadují dohled nebo zvláštní podmínky při použití;

vzhledem k tomu, že by hračky uvedené na trh neměly ohrožovat bezpečnost a/nebo zdraví uživatelů ani třetích osob; že kritériem úrovně bezpečnosti hraček má být určené použití výrobku s přihlédnutím k předvídanému použití s ohledem na obvyklé chování dětí, které zpravidla nezachovávají opatrnost průměrného dospělého uživatele;

vzhledem k tomu, že při obchodování musí být vzata v úvahu úroveň bezpečnosti hračky a potřeba zachování této úrovně po celou předvídatelnou a běžnou dobu používání hračky;

vzhledem k tomu, že dodržení základních požadavků lze považovat za záruku zachování zdraví a bezpečnosti uživatele; že všechny hračky uvedené na trh musí splňovat tyto požadavky a pokud tomu tak je, nesmí být kladeny žádné překážky jejich volnému pohybu;

vzhledem k tomu, že u hraček lze předpokládat, že splňují tyto základní požadavky, jsou-li v souladu s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství;

vzhledem k tomu, že hračky odpovídající vzoru schválenému příslušným schváleným subjektem lze rovněž považovat za vyhovující základním požadavkům; že tato shoda musí být certifikována připojením evropské značky;

vzhledem k tomu, že musí být stanoveny certifikační postupy, kterými schválené vnitrostátní subjekty schvalují vzory hraček, které nejsou v souladu s normami, a vystavují certifikáty přezkoušení typu pro tyto vzory a pro hračky, které jsou v souladu s normami a jejichž vzor jim byl postoupen ke schválení;

vzhledem k tomu, že členským státům, Komisi a všem schváleným subjektům musí být poskytnuty odpovídající informace na různých stupních certifikačních a kontrolních postupů;

vzhledem k tomu, že členské státy musí jmenovat subjekty nazývané "schválené subjekty", aby uplatňovaly systém zavedený pro hračky; že o těchto subjektech musí být poskytnuty odpovídající informace a všechny tyto subjekty musí splňovat minimální kritéria pro jejich schválení;

vzhledem k tomu, že mohou nastat případy, kdy hračka nesplňuje základní požadavky bezpečnosti; že členský stát, který takovou skutečnost zjistí, musí přijmout veškerá potřebná opatření ke stažení výrobků z trhu nebo k zákazu jejich uvádění na trh; že musí být uveden důvod pro takové rozhodnutí a jestliže je tímto důvodem nedostatek v harmonizovaných normách, musí být tyto normy nebo jejich části vyňaty ze seznamu zveřejněného Komisí;

vzhledem k tomu, že Komise má zajistit, aby ve všech oblastech, na které se vztahují základní požadavky uvedené v příloze II, byly vytvořeny harmonizované evropské normy v dostatečném předstihu, aby členské státy mohly přijmout a zveřejnit nezbytná ustanovení do 1. července 1989; že vnitrostátní předpisy přijaté na základě této směrnice mají následně nabýt účinnosti dne 1. ledna 1990;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit vhodná opatření, která umožní zakročit proti každému, kdo nesprávně použije značku shody;

vzhledem k tomu, že kontroly bezpečnosti hraček, které jsou již na trhu, musí být prováděny příslušnými subjekty členských států;

vzhledem k tomu, že u některých kategorií hraček, které jsou zvláště nebezpečné nebo které jsou určeny pro velmi malé děti, musí být kromě toho uvedena upozornění nebo bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat při používání;

vzhledem k tomu, že Komise musí být pravidelně informována o činnostech, které podle této směrnice vykonávají schválené subjekty;

vzhledem k tomu, že každý, komu jsou určena rozhodnutí učiněná na základě této směrnice, musí znát důvod takového rozhodnutí a opravné prostředky, které má k dispozici;

vzhledem k tomu, že bylo vzato v úvahu stanovisko Vědeckého poradního výboru při hodnocení toxicity a ekologické toxicity chemických sloučenin se zřetelem k nejvyšší přípustné zdravotní hodnotě biologické dostupnosti kovových sloučenin v hračkách pro děti,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na hračky. "Hračkou" se rozumí jakýkoli výrobek nebo materiál koncipovaný nebo jednoznačně určený ke hraní dětem mladším 14 let.

2. Výrobky uvedené v příloze I se pro účely této směrnice za hračky nepovažují.

Článek 2

1. Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost a/nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

2. Za podmínek, za kterých se uvádí na trh, a se zřetelem na běžnou a předvídatelnou dobu používání musí hračka vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle této směrnice.

3. Pro účely této směrnice zahrnuje výraz "uvedení na trh" jak prodej, tak bezplatnou distribuci.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby na trh nemohly být uvedeny hračky, které nesplňují základní požadavky na bezpečnost uvedené v příloze II.

Článek 4

Členské státy nesmějí na svém území bránit uvádění na trh hraček, které vyhovují ustanovením této směrnice.

Článek 5

1. Členské státy jsou povinny předpokládat shodu se základními požadavky podle článku 3 u hraček nesoucích značku ES podle článku 11 (dále jen "značka ES"), která označuje shodu s příslušnými vnitrostátními normami, jimiž jsou převzaty harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství. Členské státy musí zveřejnit referenční čísla těchto vnitrostátních norem.

2. Členské státy jsou povinny předpokládat u hraček, u kterých výrobce nepoužil normy podle odstavce 1 nebo je použil pouze částečně nebo pro které takové normy neexistují, že splňují základní požadavky uvedené v článku 3, jestliže po obdržení certifikátu ES přezkoušení typu byla jejich shoda se schváleným vzorem certifikována připojením značky ES.

Článek 6

1. Pokud má členský stát nebo Komise za to, že harmonizované normy uvedené v čl. 5 odst. 1 zcela nesplňují základní požadavky podle článku 3, přednese věc stálému výboru zřízenému podle směrnice 83/189/EHS (dále jen "výbor") a uvede své důvody. Výbor neprodleně vyjádří své stanovisko.

Po obdržení stanoviska výboru oznámí Komise členským státům, zda příslušné normy nebo jejich části musí nebo nemusí být vyňaty ze zveřejnění podle čl. 5 odst. 1.

2. Komise informuje příslušný evropský normalizační subjekt a v případě potřeby vydá nové normalizační pověření.

Článek 7

1. Zjistí-li členský stát, že hračky označené značkou ES a používané v souladu se svým určením nebo článkem 2 mohou ohrozit bezpečnost a/nebo zdraví spotřebitelů a/nebo třetích osob, přijme všechna nezbytná opatření ke stažení výrobků z trhu nebo k zákazu či omezení jejich uvádění na trh. Členský stát o tomto opatření neprodleně informuje Komisi s uvedením důvodů svého rozhodnutí a zejména se sdělením, zda je neshoda způsobena:

a) nesplněním základních požadavků uvedených v článku 3, jestliže hračka nevyhovuje normám uvedeným v čl. 5 odst. 1;

b) nesprávným použitím norem uvedených v čl. 5 odst. 1;

c) nedostatky v normách uvedených v čl. 5 odst. 1.

2. Komise co nejdříve zahájí konzultace s dotyčnými stranami. Jestliže Komise po těchto konzultacích zjistí, že opatření podle odstavce 1 jsou oprávněná, neprodleně o tom informuje členský stát, který opatření přijal, i ostatní členské státy. Jestliže rozhodnutí podle odstavce 1 vyplývá z nedostatků v normách a členský stát, který opatření přijal, na jejich zachování trvá, předloží Komise po konzultacích s dotyčnými stranami tuto věc do dvou měsíců výboru a zahájí postup uvedený v článku 6.

3. Pokud je hračka, která nesplňuje požadavky, opatřena značkou ES, přijme příslušný členský stát nezbytná opatření a uvědomí o tom Komisi, která dále informuje ostatní členské státy.

Článek 8

1. a) Hračky vyrobené v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v čl. 5 odst. 1 musí být před uvedením na trh opatřeny značkou ES, kterou výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství potvrzuje, že hračky jsou v souladu s těmito normami.

b) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství musí uchovávat pro potřeby inspekce k dispozici tyto informace:

- popis způsobů (např. protokol o zkoušce nebo technický doklad), jimiž výrobce zajišťuje shodu výroby s normami uvedenými v čl. 5 odst. 1 a případně dále: certifikát ES typu vystavený schváleným subjektem; kopie dokumentů, které výrobce předložil schválenému subjektu; popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu se schváleným vzorem,

- adresy míst výroby a skladování,

- podrobné informace týkající se konstrukce a výroby.

Jestliže ani výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce není usazen ve Společenství, výše uvedená povinnost uchovávat k dispozici dokumentaci připadá osobě, která uvádí danou hračku na trh Společenství.

2. a) Hračky, které zcela nebo zčásti nevyhovují normám uvedeným v čl. 5 odst. 1, musí být před uvedením na trh opatřeny značkou ES, kterou výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství potvrzuje, že daná hračka odpovídá vzoru přezkoušenému postupem podle článku 10 a že podle prohlášení schváleného subjektu odpovídá základním požadavkům uvedeným v článku 3.

b) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství musí uchovávat pro potřeby inspekce k dispozici tyto informace:

- podrobný popis výroby,

- popis způsobů (např. protokol o zkoušce nebo technický doklad), jimiž výrobce zajišťuje shodu se schváleným vzorem,

- adresy míst výroby a skladování,

- kopie dokumentů, které výrobce předložil schválenému subjektu v souladu s čl. 10 odst. 2,

- certifikát o zkoušce vzorku nebo jeho ověřenou kopii.

Jestliže ani výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce není usazen ve Společenství, výše uvedená povinnost uchovávat k dispozici dokumentaci připadá osobě, která uvádí danou hračku na trh Společenství.

3. Jestliže nejsou dodržena ustanovení odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b), přijme příslušný členský stát opatření nezbytná k tomu, aby tyto povinnosti byly dodržovány.

Jestliže je nedodržení těchto povinností zřejmé, může členský stát od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství požadovat, aby zejména na vlastní náklady a ve lhůtě stanovené schváleným subjektem nechal provést zkoušku k ověření souladu s harmonizovanými normami a základními požadavky na bezpečnost.

Článek 9

1. Minimální kritéria, která musí členské státy dodržet při jmenování schválených subjektů podle této směrnice, obsahuje příloha III.

2. Každý členský stát oznámí Komisi schválené subjekty, které odpovídají za provádění ES přezkoušení typu podle čl. 8 odst. 2 a článku 10. Komise zveřejní pro informaci v Úředním věstníku Evropských společenství seznam těchto subjektů a jejich přidělených čísel a odpovídá za jeho aktualizaci.

3. Členský stát, který daný subjekt schválil, zruší své schválení, pokud zjistí, že subjekt nadále nesplňuje kritéria uvedená v příloze III. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Článek 10

1. ES přezkoušení typu je postup, kterým schválený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že vzor hračky splňuje základní požadavky podle článku 3.

2. Žádost o ES přezkoušení typu podává u schváleného subjektu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství.

Žádost musí obsahovat:

- popis hračky,

- jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo zástupců a místo výroby hračky,

- vyčerpávající údaje o výrobě a konstrukci spolu se vzorem hračky, která má být vyráběna.

3. Schválený subjekt provede ES přezkoušení typu níže popsaným způsobem:

- přezkoumá dokumenty dodané žadatelem a posoudí, zda jsou v pořádku,

- zkontroluje v souladu s článkem 2, zda hračka neohrozí bezpečnost a/nebo zdraví,

- provede příslušné kontroly a zkoušky, pokud možno s použitím harmonizovaných norem uvedených v čl. 5 odst. 1, s cílem ověřit, zda vzor splňuje základní požadavky podle článku 3,

- může si vyžádat další vzorky.

4. Jestliže vzor splňuje základní požadavky podle článku 3, vystaví schválený subjekt certifikát ES přezkoušení typu a oznámí tuto skutečnost žadateli. Tento certifikát musí obsahovat závěry přezkoušení, všechny související okolnosti a musí být doprovázen popisem a výkresy schválené hračky.

Komise, ostatní schválené subjekty a ostatní členské státy mohou na žádost obdržet kopii certifikátu a na základě odůvodněné žádosti kopii technické dokumentace a protokolů o provedených kontrolách a zkouškách.

5. Schválený subjekt, který odmítne vystavit certifikát ES přezkoušení typu, musí o této skutečnosti a o důvodech odmítnutí informovat členský stát, kterým byl schválen, a Komisi.

Článek 11

1. Značkou ES podle článků 5, 7 a 8 a jménem a/nebo obchodním názvem a/nebo značkou a adresou výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce do Společenství musí být opatřena zpravidla buď přímo hračka, nebo její obal viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem. U malých hraček a u hraček skládajících se z malých částí lze těmito údaji opatřit stejným způsobem obal, štítek nebo prospekt. Jestliže těmito údaji není opatřena přímo hračka, musí být spotřebitel upozorněn na užitečnost jejich uchování.

2. Značka ES se skládá z iniciál "CE".

3. Musí být zakázáno opatřovat hračky značkami nebo nápisy, které by mohly být zaměněny se značkou ES.

4. Údaje podle odstavce 1 mohou být ve zkratkách za předpokladu, že tyto zkratky umožňují identifikaci výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce do Společenství.

5. Příloha IV obsahuje upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pravidla, která je u některých hraček třeba dodržovat. Členské státy mohou při uvádění hraček na trh vyžadovat, aby tato upozornění, nebo některá z nich, a dále informace podle odstavce 4 byly uvedeny v jejich úředním jazyce nebo jazycích.

Článek 12

1. Členské státy učiní nezbytná opatření, aby u hraček, které jsou na jejich trhu, byly prováděny namátkové kontroly k ověření shody s touto směrnicí.

Subjekt odpovídající za inspekci

- musí mít na požádání přístup na místo výroby nebo skladování a k informacím uvedeným v čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b),

- může požádat výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo osobu odpovědnou za uvádění hračky na trh a usazenou ve Společenství o poskytnutí informací uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) ve lhůtě stanovené členským státem,

- může odebrat vzorek ke kontrole a přezkoušení.

2. Členské státy zašlou Komisi každé tři roky zprávu o používání této směrnice.

3. Členské státy a Komise přijmou nezbytná opatření k zachování důvěrnosti při předávání kopií zpráv o ES přezkoušení typu uvedeném v čl. 10 odst. 4.

Článek 13

Členské státy Komisi pravidelně informují o činnostech, které podle této směrnice vykonávají jimi schválené subjekty, aby Komise mohla dohlížet na správné a nediskriminační provádění inspekčních postupů.

Článek 14

Každé rozhodnutí přijaté na základě této směrnice, které stanoví omezení při uvádění hračky na trh, musí obsahovat přesné důvody, z nichž vychází. Při nejbližší příležitosti musí být toto rozhodnutí oznámeno straně, které se uvedená skutečnost týká, a současně musí být strana informována o opravných prostředcích dostupných v rámci právních předpisů platných v příslušném členském státě a o lhůtách pro možnost jejich uplatnění.

Článek 15

1. Členské státy do 30. června 1989 přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 1990.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 16

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. května 1988.

Za Radu

předseda

M. Bangemann

[1] Úř. věst. C 282, 8.11.1986, s. 4.

[2] Úř. věst. C 246, 14.9.1987, s. 91 a rozhodnutí ze dne 9. března 1988 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 232, 31.8.1987, s. 22.

[4] Úř. věst. C 167, 5.7.1986, s. 1.

[5] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[6] Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

VÝROBKY, KTERÉ SE PRO ÚČELY TÉTO SMĚRNICE NEPOVAŽUJÍ ZA HRAČKY

(Čl. 1 odst. 1)

1. Vánoční ozdoby

2. Modely originálních výrobků vyráběné ve zmenšeném měřítku a určené pro dospělé sběratele

3. Náčiní určené k hromadnému používání na hřištích

4. Sportovní potřeby

5. Vybavení pro vodní sporty pro použití v hluboké vodě

6. Folklórní a dekorativní panenky a ostatní podobné výrobky pro dospělé sběratele

7. "Profesionální" hračky instalované na veřejně přístupných místech (nákupní střediska, nádraží apod.)

8. Skládačky (puzzle) sestávající z více než 500 částí nebo bez obrázku určené pro odborníky

9. Vzduchové pušky a pistole

10. Ohňostrojné výrobky včetně kapslí [1]

11. Praky a katapulty

12. Soupravy šipek s kovovými hroty

13. Elektrické trouby, žehličky a ostatní funkční výrobky pracující se jmenovitým napětím vyšším než 24 V

14. Výrobky s topnými články určené k didaktickým účelům pod dohledem dospělých

15. Vozidla se spalovacími motory

16. Parní stroje jako hračky

17. Jízdní kola určená pro sport nebo cestování na veřejných komunikacích

18. Videohry určené k připojení k televizním přijímačům se jmenovitým napětím vyšším než 24 V

19. Dětská šidítka

20. Věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní

21. Módní dětská bižuterie

[1] S výjimkou kapslí zvláště určených k použití u hraček, aniž jsou dotčeny přísnější předpisy, které již existují v některých členských státech.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST HRAČEK

I. OBECNÉ ZÁSADY

1. V souladu s požadavky článku 2 této směrnice musí být zajištěna ochrana uživatelů hraček a třetích osob před ohrožením zdraví a před nebezpečím úrazu za předpokladu, že hračky jsou používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Tato nebezpečí mohou být taková, která:

a) souvisí s návrhem, konstrukcí nebo chemickým složením hračky;

b) vyplývají z použití hračky a nemohou být zcela vyloučena úpravou její konstrukce a chemického složení, aniž by se tím změnila její funkce nebo odstranily její základní vlastnosti.

2. a) Stupeň nebezpečí při používání hračky musí být přiměřený schopnosti zvládnout jej ze strany uživatele a případného dohledu. To platí zejména pro hračky, které jsou svou funkcí, rozměry a charakteristikami určené pro děti mladší 36 měsíců.

b) K zachování této zásady musí být určen minimální věk uživatelů hračky a/nebo musí být v případě potřeby uvedeno, že hračka smí být používána pouze pod dohledem dospělých.

3. Štítky na hračkách a/nebo jejich obalech a návody k použití k nim připojené musí plně a účinně upozorňovat uživatele nebo jejich dohled na nebezpečí, která z jejich použití vyplývají, a na způsoby, jak se těchto nebezpečí vyvarovat.

II. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ

1. Fyzikální a mechanické vlastnosti

a) Hračky a jejich součásti a u připevnitelných hraček jejich ukotvení musí mít požadovanou mechanickou pevnost, případně požadovanou odolnost, aby při použití odolaly namáhání a po případném zlomení nebo zdeformování nemohly přivodit úraz.

b) Přístupné rohy, hrany, šňůry, kabely a upevňovací prvky hračky musí mít takový tvar a musí být vyrobeny takovým způsobem, aby při styku s nimi bylo nebezpečí úrazu co možná nejmenší.

c) Hračky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby nebezpečí úrazu vlivem pohybu určitých částí bylo co možná nejmenší.

d) Hračky a jejich části a všechny oddělitelné součásti hraček jednoznačně určených pro děti mladší 36 měsíců musí mít takové rozměry, aby nemohly být spolknuty a/nebo vdechnuty.

e) Hračky, jejich součásti a obal, ve kterém jsou hračky a jejich součásti zabaleny pro maloobchod, musí být upraveny tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí uškrcení nebo udušení.

f) Hračky, které jsou určeny k použití v mělké vodě nebo jsou vhodné k tomu, aby dítě nesly na vodě nebo ho udržely nad vodou, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby nebezpečí ztráty této schopnosti plout a poskytnout dítěti oporu bylo při doporučeném způsobu použití co možná nejmenší.

g) Hračky, do jejichž vnitřní části je přístup, a kde tak vzniká pro vstupujícího vnitřní uzavřený prostor, musí mít východ, který může osoba nacházející se uvnitř bez potíží zevnitř otevřít.

h) Hračky, které uživatelům dodávají pohyblivost, musí být podle možnosti opatřeny brzdovým zařízením přizpůsobeným typu hračky a přiměřeným její pohybové energii. Toto zařízení musí být takové, aby je mohl uživatel ovládat lehce a bez nebezpečí pádu nebo jiných úrazů uživatele nebo třetí osoby.

i) Tvar, konstrukce projektilů a kinetická energie, kterou tyto projektily mohou vyvinout při výstřelu z hračky, musí být takové, aby s ohledem na druh hračky nevzniklo neúnosně vysoké nebezpečí úrazu uživatele nebo třetí osoby.

j) Hračky, které obsahují topné články, musí být vyrobeny tak, aby

- nejvyšší teplota, které dosahují všechny přístupné vnější plochy, nezpůsobila při dotyku popálení,

- kapaliny, páry a plyny v hračce nedosahovaly tak vysokých teplot nebo tlaků, které by při úniku, pokud je tento únik pro řádné fungování hračky nevyhnutelný, mohly vést k popálení, opaření nebo vyvolat nebezpečí jiného úrazu.

2. Zápalnost

a) Hračky se nesmějí stát v okolí dítěte nebezpečným hořlavým prvkem. Musí se skládat z materiálů, které

1. se při přímém působení plamene nebo jiskry nebo jiného zdroje ohně nevznítí nebo

2. nejsou náchylné ke vznícení (plamen uhasíná, jakmile se zdroj ohně oddálí) nebo

3. po vznícení hoří pomalu a vedou pouze k pomalému rozšíření plamene nebo

4. bez ohledu na chemické složení hračky zpomalí proces hoření.

Tyto hořlavé materiály nesmějí vytvářet nebezpečí vznícení jiných látek použitých v hračce.

b) Hračky, které vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro své použití obsahují nebezpečné látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 67/548/EHS [1], zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, emailování, fotografické nebo podobné práce, nesmějí obsahovat žádné látky nebo přípravky, které by se mohly stát vznětlivými po úniku nehořlavých složek.

c) Hračky nesmějí být při použití nebo spotřebě podle čl. 2 odst. 1 této směrnice výbušné a nesmějí obsahovat prvky nebo látky s nebezpečím výbuchu. Toto ustanovení se nevztahuje na kapsle pro hračky, které jsou uvedeny v bodu 10 přílohy I a v odpovídající poznámce pod čarou.

d) Hračky, zejména chemické hry a hračky, nesmějí obsahovat látky nebo přípravky,

- které mohou po smíchání explodovat:

- vlivem chemické reakce nebo zahřátí,

- smícháním s oxidačními látkami,

- které obsahují těkavé složky, u nichž dochází ve vzduchu ke vznícení a které mohou tvořit hořlavou nebo výbušnou směs par se vzduchem.

3. Chemické vlastnosti

1. Hračky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby při použití podle čl. 2 odst. 1 této směrnice nepředstavovaly nebezpečí pro zdraví, popř. nemohly vytvářet nebezpečí úrazu při požití, při vdechnutí nebo při styku s kůží, se sliznicí nebo při vniknutí do očí.

Hračky musí být v každém případě v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství pro určité skupiny výrobků, nebo předpisům týkajících se zákazu, omezeného použití nebo označování určitých nebezpečných látek a přípravků.

2. Zejména z důvodu ochrany zdraví dětí při hraní s hračkou nesmí celková denní úroveň biologické dostupnosti dále uvedených látek přesáhnout následující hodnoty:

antimon 0,2 μg

arsen 0,1 μg

baryum 25,0 μg

kadmium 0,6 μg

chrom 0,3 μg

olovo 0,7 μg

rtuť 0,5 μg

selen 5,0 μg

nebo jiné hodnoty, které mohou pro tyto nebo jiné látky stanovit právní předpisy Společenství na základě vědeckých poznatků.

Biologickou dostupností těchto látek se rozumí jejich rozpustná forma, která má toxikologickou významnost.

3. Hračky nesmějí obsahovat nebezpečné látky nebo přípravky ve smyslu směrnic 67/548/EHS a 88/379/EHS [2] v množstvích, která by mohla poškodit zdraví dětí, které si nimi hrají. V každém případě je přísně zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo přípravky, jestliže by měly být používány jako takové při použití hračky.

Pokud je však určitý omezený počet látek nebo přípravků nezbytný pro funkci některých hraček, jako je tomu zejména u materiálů a vybavení pro chemické pokusy, sestavování modelů, modelování z plastu nebo z keramiky, smaltování, fotografování a podobných činností, je toto množství přípustné do maximální hodnoty koncentrace definované pro každou látku nebo přípravek na základě pověření uděleného Evropskému výboru pro normalizaci (CEN) postupem stanoveným výborem zřízeným směrnicí 83/189/EHS za předpokladu, že tyto látky a přípravky odpovídají klasifikačním pravidlům Společenství, pokud jde o označování, a to bez dotčení bodu 4 přílohy IV.

4. Elektrické vlastnosti

a) Elektrické hračky nesmějí být napájeny proudem o jmenovitém napětí vyšším než 24 V a žádná část hračky nesmí tuto hodnotu přesáhnout.

b) Části hraček, které jsou nebo mohou být ve styku se zdrojem elektrického proudu, který může způsobit úraz elektrickým proudem, např. elektrické šňůry a ostatní vodiče, jimiž se do těchto součástí proud přivádí, musí být dobře izolované a mechanicky chráněné, aby se předešlo tomuto nebezpečí.

c) Elektrické hračky musí být navrženy a konstruovány tak, aby při dosažení maximální teploty každého přístupného povrchu nemohla tato teplota při dotyku způsobit popáleniny.

5. Hygiena

Hračky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu v zájmu zabránění nebezpečí infekce, onemocnění a znečištění.

6. Radioaktivita

Hračky nesmějí obsahovat radioaktivní prvky nebo látky v dávkách, které by mohly škodit dětskému zdraví. Platí směrnice Rady 80/836/Euroatom [3].

[1] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1/67.

[2] Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 14.

[3] Úř. věst. L 246, 17.9.1980, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ SPLŇOVAT SCHVÁLENÉ SUBJEKTY

(Čl. 9 odst. 1)

Subjekty jmenované členskými státy musí splňovat tyto minimální podmínky:

1. potřebný personál a nezbytné prostředky a vybavení;

2. technická způsobilost a profesionální bezúhonnost personálu;

3. nezávislost vedoucího a technického personálu při provádění zkoušek, přípravě zpráv, vystavování certifikátů a provádění dozoru podle této směrnice ve vztahu ke všem kruhům, skupinám nebo osobám přímo či nepřímo zainteresovaným na hračkách;

4. zachovávání úředního tajemství personálem;

5. pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nenese stát na základě vnitrostátních právních předpisů.

Plnění podmínek uvedených v bodech 1 a 2 se pravidelně ověřuje příslušnými orgány členských států.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ HRAČEK

(Čl. 11 odst. 5)

Hračky musí být opatřeny dobře čitelným upozorněním, aby se snížila nebezpečí spojená s jejich používáním tak, jak je uvedeno v základních požadavcích, a to konkrétně:

1. Hračky, které nejsou určeny pro děti mladší 36 měsíců

Hračky, které by mohly být nebezpečné pro děti mladší 36 měsíců, musí být opatřeny upozorněním, například: "Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců" nebo "Nevhodné pro děti mladší tří let", společně se stručnou informací o druhu nebezpečí, které toto omezení vyžaduje. Tato informace může být rovněž uvedena v návodu k použití.

Toto ustanovení se nevztahuje na hračky, které jsou pro svou funkci, rozměry, charakteristiky, vlastnosti nebo z jiných závažných důvodů zjevně nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

2. Klouzačky, zavěšené houpačky a kruhy, hrazdy, lana a podobné hračky upevněné na příčné nosníky

K těmto hračkám musí být připojen návod k použití se zdůrazněním potřeby pravidelné kontroly a údržby hlavních dílů (závěsy, upevňovací prvky, ukotvení atd.) a s upozorněním, že se hračka může zřítit nebo převrátit, pokud se tyto kontroly neprovádějí.

Návod musí rovněž obsahovat pokyny ke správnému sestavení hračky s upozorněním na díly, jejichž nesprávné sestavení může způsobit ohrožení.

3. Funkční hračky

Funkční hračky nebo jejich obaly musí být opatřeny označením "Upozornění: používat pouze pod dohledem dospělých".

Kromě toho musí být k těmto hračkám připojen návod obsahující pokyny k použití a bezpečnostní pravidla, která má uživatel dodržovat, s upozorněním, že nedodržení těchto pravidel může uživatele vystavit konkrétně uvedenému nebezpečí, které je obvykle spojeno s používáním přístroje nebo výrobku, jehož je hračka zmenšeným modelem nebo napodobeninou. Uvede se rovněž, že hračka má být uložena mimo dosah velmi malých dětí.

"Funkčními hračkami" se rozumějí hračky, které se používají stejným způsobem jako přístroje nebo zařízení určené pro dospělé a jsou často jejich zmenšeným modelem.

4. Hračky, které obsahují nebezpečné látky nebo přípravky. Chemické hračky

a) Aniž je dotčeno použití ustanovení směrnic Společenství týkajících se třídění, balení a označování nebezpečných látek nebo přípravků, musí být v návodech na použití hraček obsahujících nebezpečné látky nebo přípravky stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na jejich nebezpečný charakter a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah velmi malých dětí.

b) Kromě pokynů podle písmene a) musí být obal chemické hračky opatřen následujícím označením: "Upozornění: pouze pro děti starší [1] let. K použití pouze pod dohledem dospělých".

Za chemické hračky se považují zejména: chemické soupravy, plastové zalévací soupravy, miniaturní keramické dílny, smaltovací nebo fotografické a podobné hračky.

5. Brusle a skateboardy pro děti

Jestliže jsou tyto výrobky nabízeny k prodeji jako hračky, musí být opatřeny tímto označením: "Upozornění: je třeba používat ochranné prostředky".

Kromě toho musí návody k použití obsahovat připomínku, že hračka vyžaduje velkou zručnost, a proto se musí používat opatrně, aby se tak předešlo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele a třetích osob. Musí být rovněž uvedeny údaje o doporučených ochranných prostředcích (přilby, rukavice, chrániče kolen, chrániče loktů atd.).

6. Hračky určené k používání ve vodě

Hračky určené k používání ve vodě definované v příloze II oddílu II bodu 1 písm. f) musí být opatřeny upozorněním v souladu se sdělením CEN k zavedení normy EN/71, část 1 a 2:

"Upozornění: Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem"

.

[1] O věku rozhoduje výrobce.

--------------------------------------------------

Top