EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0331

Směrnice Rady ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 83/181/EHS, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu

Úř. věst. L 151, 17.6.1988, p. 79–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/331/oj

31988L0331Úřední věstník L 151 , 17/06/1988 S. 0079 - 0081
Finské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0003
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0003


Směrnice Rady

ze dne 13. června 1988,

kterou se mění směrnice 83/181/EHS, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu

(88/331/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 99 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že úprava osvobození určitého dováženého zboží od daně z přidané hodnoty stanovená směrnicí Rady 83/181/EHS [3] naposledy pozměněné směrnicí 85/346/EHS [4] usiluje o co nejvyšší stupeň jednotnosti systému cel a systému daně z přidané hodnoty; že Rada nařízením (EHS) č. 1315/88 [5] přijala změny systému cel; že je vhodné začlenit některé z těchto změn do směrnice 83/181/EHS v rozsahu, v jakém splňují cíle daňové harmonizace;

vzhledem k tomu, že směrnice 83/181/EHS vymezuje nejen oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS [6] naposledy pozměněné směrnicí 84/386/EHS [7], ale má rovněž stanovit daňová pravidla Společenství pro osvobození zboží od DPH při konečném dovozu, která přesahují oblast působnosti uvedeného článku; že tato pravidla by měla být změněna nebo doplněna tak, aby přinesla jednotnější uplatňování pravidel na úrovni Společenství;

vzhledem k tomu, že v zájmu právní jasnosti by mělo být upřesněno znění čl. 11 odst. 2 směrnice 83/181/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 83/181/EHS se mění takto:

1. V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Od daně jsou osvobozeny rovněž dary obvykle darované při příležitosti sňatku, které osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 1 obdrží od osob s obvyklým místem pobytu v zemi mimo Společenství. Osvobození od daně se vztahuje na dary, jejichž jednotková hodnota nepřesahuje 200 ECU. Členské státy však mohou přiznat osvobození od daně na více než 200 ECU, pokud hodnota žádného daru osvobozeného od daně nepřesahuje 1000 ECU."

2. Článek 22 se nahrazuje tímto:

"Článek 22

Od daně je osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 10 ECU. Členské státy mohou osvobodit od daně dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota přesahuje 10 ECU, ale nepřesahuje 22 ECU.

Členské státy však mohou z osvobození podle první věty prvního pododstavce vyloučit zboží dovážené v rámci zásilkového prodeje."

3. V čl. 35 odst. 1 písm. b) druhé odrážce se slova "v čl. 60 odst. 1 písm. b)" nahrazují slovy "v článku 60".

4. "Kapitola IIa

Referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků

Článek 38a

Od daně jsou na vstupu osvobozeny zásilky obsahující vzorky referenčních látek schválených Světovou zdravotnickou organizací, určené ke kontrole jakosti látek používaných k výrobě léčivých přípravků, zasílané příjemcům, kterým příslušné orgány členského státu povolily přijímat tyto zásilky s osvobozením od daně."

5. V článku 56 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"d) ceny, trofeje a upomínky symbolické povahy a nízké hodnoty, určené k tomu, aby byly bezplatně rozdávány osobám s obvyklým místem pobytu v zemi, která není zemí dovozu, při příležitosti obchodních konferencí nebo podobných mezinárodních akcí a které svou povahou, jednotkovou hodnotou nebo jinými vlastnostmi nesvědčí o obchodním záměru."

6. Články 62 a 63 se nahrazují tímto:

"Článek 62

Za podmínek uvedených v článku 63 jsou od daně osvobozeny reklamní tiskoviny jako katalogy, ceníky, návody k použití nebo obchodní prospekty týkající se

a) zboží na prodej nebo k pronájmu nabízeného osobou usazenou mimo členský stát dovozu, nebo

b) služeb nabízených osobou usazenou v jiném členském státě, nebo

c) dopravy, obchodního pojištění nebo bankovních služeb nabízených osobou usazenou v třetí zemi.

Článek 63

Od daně jsou osvobozeny pouze reklamní tiskoviny uvedené v článku 62, které splňují tyto podmínky:

a) na tiskovině je zřetelně uvedeno jméno podniku, který zboží vyrábí, prodává nebo pronajímá nebo který nabízí poskytování služeb uvedených v tiskovině;

b) každá zásilka obsahuje jen jednu tiskovinu nebo jeden výtisk každé tiskoviny, sestává-li z více tiskovin. Zásilky obsahující více výtisků jedné tiskoviny však mohou být osvobozeny, nepřesahuje-li jejich celková hrubá hmotnost 1 kilogram;

c) tiskoviny nejsou součástí sdružených zásilek odesílaných jedním odesílatelem jednomu příjemci.

Podmínky uvedené v písmenech b) a c) se však nevztahují na tiskoviny týkající se zboží na prodej nebo k pronájmu či služeb nabízených osobou usazenou v jiném členském státě, pokud byla tiskovina dovezena a bude rozdávána bezplatně."

7. V článku 79 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"s) dovážené oficiální publikace vydávané orgány země vývozu, mezinárodními organizacemi, veřejnými samosprávami a veřejnoprávními subjekty usazenými v zemi vývozu a tiskoviny šířené při příležitosti voleb do Evropského parlamentu nebo při příležitosti vnitrostátních voleb v zemi, z níž tiskovina pochází, zahraničními politickými organizacemi úředně uznanými v členských státech, pokud tyto publikace a tiskoviny podléhaly dani v zemi vývozu a nevyužily vrácení daně při vývozu."

8. "Pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech"

.

9. Článek 82 se nahrazuje tímto:

"Článek 82

1. Za podmínek uvedených v článcích 83, 84 a 85 jsou od daně osvobozeny

a) pohonné hmoty v běžných nádržích

- osobních a užitkových motorových vozidel a motocyklů,

- speciálních kontejnerů;

b) pohonné hmoty v přenosných nádržích dovážené osobními motorovými vozidly a motocykly v množství nejvýše 10 litrů na vozidlo, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o držení a přepravě pohonných hmot.

2. Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) "užitkovým motorovým vozidlem" silniční motorové vozidlo (včetně tahačů s návěsem), které je svou konstrukcí a vybavením přizpůsobené a určené k přepravě za úplatu nebo bezúplatně

- více než devíti osob, včetně řidiče,

- zboží

a jakékoli speciální silniční motorové vozidlo určené k jiným účelům než k přepravě jako takové;

b) "osobním motorovým vozidlem" motorové vozidlo, které nesplňuje kritéria vymezená v písmenu a);

c) "běžnými nádržemi"

- nádrže výrobcem trvale zabudované na všech motorových vozidlech stejného typu jako předmětné vozidlo, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot jak pro pohon vozidla, tak pro případnou činnost chladicího nebo jiného systému během dopravy.

Za běžné nádrže se rovněž považují plynové nádrže přizpůsobené pro motorová vozidla, které umožňují přímé použití plynu jako pohonné hmoty, a nádrže přizpůsobené pro jiné systémy, jimiž může být vozidlo vybaveno,

- nádrže výrobcem trvale zabudované na všech kontejnerech stejného typu jako předmětný kontejner, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot pro činnost chladicího nebo jiného systému, jímž jsou speciální kontejnery vybaveny, během dopravy;

d) "speciálním kontejnerem" kontejner vybavený speciálním zařízením pro chladicí, okysličovací, tepelně izolační nebo jiný systém."

10. V článku 83 se první pododstavec se mění takto:

- v úvodní větě se za slova "užitkových motorových vozidel" vkládají slova "a speciálních kontejnerů",

- vkládá se nové písmeno, které zní:

- "c) na 200 litrů na speciální kontejner a cestu."

11. V čl. 90 odst. 3 se doplňují slova "…nebo ke snížení tohoto osvobození."

12. V článku 91 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"c) osvobození od daně v rámci dohod uzavřených na základě vzájemnosti se třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago 1944) pro účely provádění Doporučených postupů 4.42 a 4.44 v příloze 9 úmluvy (osmé vydání, červenec 1980)."

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1989. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 13. června 1988.

Za Radu

předseda

G. Stoltenberg

[1] Úř. věst. C 318, 30.11.1987, s. 21.

[2] Úř. věst. C 180, 8.7.1987, s. 14.

[3] Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 38.

[4] Úř. věst. L 183, 16.7.1985, s. 21.

[5] Úř. věst. L 123, 17.5.1988, s. 2.

[6] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.

[7] Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 58.

--------------------------------------------------

Top