EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0305

Rozhodnutí Komise ze dne 26. května 1987 o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek

OJ L 152, 12.6.1987, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2011; Zrušeno 32011D1004(01) . Latest consolidated version: 04/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/oj

31987D0305Úřední věstník L 152 , 12/06/1987 S. 0032 - 0033
Finské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 2 S. 0155
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 2 S. 0155


Rozhodnutí Komise

ze dne 26. května 1987

o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek

(87/305/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

vzhledem k tomu, že řádné a účinné zpřístupnění zadávání veřejných zakázek ve Společenství je jedním z přednostních cílů Společenství pro dotvoření vnitřního trhu do roku 1992;

vzhledem k tomu, že pro dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby Komise lépe zhodnotila hospodářská, technická, právní a sociální hlediska zadávání veřejných zakázek a aby zúčastněná odvětví lépe porozuměly problematice spojené s uplatňováním pravidel Společenství v této oblasti;

vzhledem k tomu, že úzké a neustálé spojení s hospodářskými zájmy působícími v oblasti veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby může přispět k dosažení tohoto cíle;

vzhledem k tomu, že nejvhodnějším způsobem organizování těchto spojení je zřídit pod záštitou Komise poradní výbor, v rámci kterého by tyto zájmy byly zastoupeny; že je mimoto v tomto výboru třeba zajistit přítomnost zvlášť kvalifikovaných osob, které jsou schopny přinést své obecné znalosti z oblasti zadávání veřejných zakázek na úrovni Společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pod záštitou Komise se zřizuje Poradní výbor pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek ve Společenství (dále jen "výbor").

Článek 2

Úkolem výboru je napomáhat Komisi buď na její žádost, nebo z vlastního podnětu, při hodnocení hospodářských, technických, právních a sociálních hledisek zadávání veřejných zakázek. Úkolem výboru je rovněž umožnit zúčastněným odvětvím lépe porozumět problematice spojené s uplatňováním pravidel Společenství v této oblasti.

Článek 3

Výbor má nejvýše 24 členů.

Článek 4

Výbor se skládá z nezávislých odborníků, jejichž odborné zkušenosti v oblasti obchodu a průmyslu a schopnosti týkající se zadávání veřejných zakázek jsou na úrovni Společenství široce uznávány. Členy výboru jmenuje Komise po konzultaci s dotčenými odvětvími průmyslu a obchodu.

Článek 5

Funkční období členů výboru je dvouleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí dvouletého období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud nejsou nahrazení nebo jmenováni na další funkční období.

Před uplynutím dvouletého období končí funkční období člena odstoupením nebo smrtí. Komise si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit funkční období člena.

Na zbývající část tohoto funkčního období se člen nahrazuje postupem podle článku 4.

Za výkon funkce nepřísluší odměna.

Článek 6

Seznam členů se pro informaci zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

Výboru předsedá zástupce Komise.

Článek 8

Výbor může přizvat kteroukoli osobu, která má zvláštní kvalifikaci v záležitosti, která je na pořadu jednání, aby se účastnila práce výboru jako odborník.

Odborník se účastní jednání pouze v otázkách, ke kterým byl přizván.

Článek 9

Výbor může vytvářet pracovní skupiny.

Článek 10

1. Schůze výboru svolává Komise a konají se v jejím sídle.

2. Schůzí výboru a pracovních skupin se účastní zástupci příslušných útvarů Komise.

3. Sekretariát výboru a pracovních skupin zajišťují útvary Komise.

Článek 11

V souladu s článkem 214 Smlouvy nesmějí členové výboru, případně odborníci přizvaní postupem podle článku 8, sdělovat informace, které získají při práci ve výboru nebo v pracovních skupinách, pokud je Komise upozorní, že požadované stanovisko nebo projednávaná otázka jsou důvěrné povahy.

V těchto případech se jednání účastní pouze členové výboru a zástupci útvarů Komise.

Článek 12

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 26. května 1987.

Za Komisi

Cockfield

místopředseda

--------------------------------------------------

Top