Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0449

Směrnice Komise ze dne 25. dubna 1984, kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

OJ L 251, 19.9.1984, p. 1–223 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 017 P. 3 - 225
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 017 P. 3 - 225
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 225
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 225
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 194 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 195 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Implicitně zrušeno 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/449/oj

31984L0449Úřední věstník L 251 , 19/09/1984 S. 0001 - 0223
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 5 S. 0003
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 17 S. 0003
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 5 S. 0003
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 17 S. 0003


Směrnice Komise

ze dne 25. dubna 1984,

kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(84/449/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1], po šesté pozměněnou směrnicí Rady 79/831/EHS [2], a zejména na články 19, 20 a 21 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 1 směrnice 79/831/EHS stanoví, že fyzikálně-chemické vlastnosti, toxicita a ekotoxicita látek a přípravků se stanoví podle metod specifikovaných v příloze V;

vzhledem k tomu, že článek 19 směrnice 79/831/EHS ze dne 18. září 1979 stanoví, že se na přílohu V vztahuje postup, kterého se účastní Výbor pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic o technických překážkách obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků; vzhledem k tomu, že by měla být věnována náležitá pozornost zejména všem metodám uznávaným a doporučeným příslušnými mezinárodními organizacemi;

vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic o odstranění technických překážek obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Text přílohy V směrnice 67/548/EHS se nahrazuje textem přílohy této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července a neprodleně o nich uvědomí Komisi. Budou tato opatření používat nejpozději od 1. července 1986.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 1984.

Za Komisi

Karl-Heinz narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Úř. věst. L 259, 15.10.1979, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Viz směrnice Komise 92/69/EHS (Úř. věst. L 383, 29.12.1992, s. 113) a směrnice Komise 88/302/EHS (Úř. věst. L 133, 30.5.1988, s. 1).

--------------------------------------------------

Top