Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0883

Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním

OJ L 378, 31.12.1982, p. 1–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 11 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; Zrušeno 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/883/oj

31982L0883Úřední věstník L 378 , 31/12/1982 S. 0001 - 0014
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0042
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0003
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0042
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 15 Svazek 4 S. 0003


Směrnice Rady

ze dne 3. prosince 1982

o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním

(82/883/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména článek 100 a 235 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého [1], zejména čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [4],

vzhledem k tomu, že nehledě na způsob a rozsah zpracování odpadů z průmyslu oxidu titaničitého je nutné, aby vypouštění a shazování do vodních těles, skladování, vysypávání nebo vstřikování těchto odpadů do země doprovázela opatření zabezpečující dozor nad příslušnými oblastmi životního prostředí a jejich monitorování z hlediska fyzikálního, chemického, biologického a ekologického;

vzhledem k tomu, že za účelem monitorování kvality těchto prostředí je třeba umožnit s určitou minimální četností odebírání vzorků tak, aby bylo možné měřit ukazatele určené v přílohách; že počet těchto odběrů vzorků může být v závislosti na dosažených výsledcích snížen; že k zajištění účinnosti monitorování by se měly podle možností odebírat vzorky i v oblasti, o níž se předpokládá, že není dotyčným vypouštěním ovlivněna;

vzhledem k tomu, že v souvislosti s rozbory prováděnými členskými státy by měly být stanoveny společné referenční měřicí metody pro určení referenčních hodnot ukazatelů s ohledem na fyzikální, chemické, biologické a ekologické vlastnosti příslušných oblastí životního prostředí;

vzhledem k tomu, že pro účely dozoru nad ovlivněným životním prostředím a pro účely jeho monitorování mohou členské státy vedle ukazatelů určených touto směrnicí kdykoli stanovit další ukazatele;

vzhledem k tomu, že je nezbytné podrobně určit metody dozoru a monitorování, které členské státy oznamují Komisi; že Komise po předchozím souhlasu členských států zveřejní souhrnnou zprávu s podrobným popisem těchto metod;

vzhledem k tomu, že za určitých přírodních podmínek se může provádění monitorování a dozoru ukázat jako obtížné, a že musí být proto dána možnost odchýlit se v některých případech od této směrnice;

vzhledem k tomu, že technický a vědecký pokrok si může vyžádat rychlou úpravu některých ustanovení příloh; že ke snazšímu provádění k tomu potřebných opatření by měl být zaveden postup zajišťující úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí, který by se uskutečňoval v rámci výboru pro přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice stanoví v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 78/176/EHS postupy při provádění dozoru a monitorování účinků, které má vypouštění a shazování do vodních těles, skladování, vysypávání nebo vstřikování odpadu z průmyslu oxidu titaničitého na životní prostředí, a to po stránce fyzikální, chemické, biologické a ekologické.

Článek 2

Pro účely této směrnice:

- "ovlivněným životním prostředím" se rozumí voda, zemský povrch, podzemní vrstvy a ovzduší, ve kterých nebo do kterých jsou odpady z průmyslu oxidu titaničitého vypouštěny, shazovány, skladovány, vysypávány nebo vstřikovány,

- "místem odběru vzorků" se rozumí místo, ve kterém se odebírají vzorky.

Článek 3

1. Ukazatele, které se použijí při provádění dozoru a monitorování podle článku 1, jsou uvedeny v přílohách.

2. Pokud je určitý ukazatel v přílohách uveden ve sloupci "ukazatel, jehož stanovení je závazné", musí se u daných složek životního prostředí provádět odběr vzorků a jejich rozbor.

3. Pokud je určitý ukazatel v přílohách uveden ve sloupci "ukazatel, jehož stanovení je nezávazné", mohou členské státy u daných složek životního prostředí provádět odběr vzorků a jejich rozbor, pokud to považují za nutné.

Článek 4

1. Členské státy provádějí dozor nad ovlivněnými oblastmi životního prostředí a přilehlými oblastmi, které se pokládají za neovlivněné, a jejich monitorování se zvláštním zřetelem k místním ekologickým faktorům a ke způsobu odstraňování odpadu, tj. zda je pravidelné nebo nepřetržité.

2. Pokud není v přílohách stanoveno jinak, členské státy v jednotlivých případech přesně určí místa, odkud se mají vzorky odebírat, vzdálenost těchto míst od nejbližšího místa odstraňování odpadu, jakož i hloubku či výšku, z níž se vzorky mají odebírat.

Při po sobě následujících odběrech se vzorky musí odebírat na stejném místě a za stejných podmínek, např. v případě slapových vod ve stejném časovém odstupu od vrcholu přílivu a za stejné hodnoty slapového koeficientu.

3. Pro účely monitorování a kontroly ovlivněných prostředí členské státy určí pro každý ukazatel, který je uveden v přílohách, četnost odběru vzorků a provádění rozboru.

U ukazatelů ve sloupci "ukazatel, jehož stanovení je závazné", nesmí být četnost odběru vzorků a rozboru nižší než minimální četnost, která je uvedena v přílohách. Jestliže se však již jednou podaří zjistit vlastnosti chování odpadu, jeho původ a účinky a pokud nedochází k významnému zhoršování kvality životního prostředí, mohou členské státy stanovit nižší četnost odběru vzorků a provádění rozboru. Pokud by se potom později zjistilo významné zhoršení kvality životního prostředí způsobené odpadem nebo nějakou změnou podmínek při odstraňování odpadu, musí se členský stát vrátit k odběru vzorků a jeho provádění s četností, která není nižší než minimální četnost stanovená v přílohách. Pokud to členský stát považuje za nutné či účelné, může zvolit u jednotlivých ukazatelů odlišný přístup a použít ustanovení tohoto pododstavce na ukazatele, u nichž nebylo zjištěno žádné podstatné zhoršení kvality životního prostředí.

4. Četnost odběru vzorků a provádění rozboru ke kontrole a monitorování příslušné přilehlé zóny, která je pokládána za neovlivněnou, určí členské státy podle svého uvážení. Pokud členský stát zjistí, že tuto přilehlou zónu nelze zjistit, uvědomí o tom Komisi.

Článek 5

1. V přílohách jsou uvedeny referenční měřicí metody pro určení referenčních hodnot ukazatelů. Laboratoře, které používají jiné metody, musí zaručit, že získané výsledky jsou srovnatelné.

2. Kontejnery, do nichž se ukládají vzorky, činidla nebo metody užívané k uchovávání dílčích vzorků určených k rozboru jednoho nebo více ukazatelů, přeprava a skladování vzorků a jejich příprava pro rozbor nesmějí významnějším způsobem ovlivňovat výsledky rozboru.

Článek 6

K dozoru nad ovlivněnými prostředími a k jejich monitorování mohou členské státy vedle ukazatelů, které jsou uvedeny v této směrnici, kdykoli stanovit další ukazatele.

Článek 7

1. Zpráva, kterou mají členské státy předkládat Komisi podle článku 14 směrnice 78/176/EHS, podrobně informuje o opatřeních dozoru a monitorování prováděných subjekty pověřenými v souladu s čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice. Informace zahrnou pro každé ovlivněné prostředí zejména:

- popis místa odběru vzorků, včetně jeho trvalých charakteristik, které mohou být vyjádřeny kódem, a další organizační a geografické údaje. Tento údaj se stanoví pouze jednou při určení místa odběru vzorků,

- popis používaných metod odběru vzorků,

- výsledky měření ukazatelů, jejichž stanovení je závazné a kde to členské státy považují za účelné, rovněž těch ukazatelů, jejichž stanovení je nezávazné,

- použité metody měření a rozborů, případně jejich meze detekce, správnost a přesnost.

- změny v četnosti odběru vzorků a provádění rozboru přijaté v souladu s čl. 4 odst. 3.

2. První soubor údajů, který má být předložen podle odstavce 1, bude shromážděn během třetího roku ode dne oznámení této směrnice.

3. Komise po předchozím souhlasu dotyčného členského státu zveřejní soubor údajů, který jí byl předán, ve zkrácené formě.

4. Komise zjistí účinnost postupů při provádění dozoru nad ovlivněným prostředím a při monitorování a v případě potřeby předloží Radě nejpozději do šesti let od oznámení této směrnice návrhy na jejich zlepšení, případně i na slaďování metod měření, včetně ukazatelů jejich meze detekce, správnosti a přesnosti, jakož i metod odběru vzorků.

Článek 8

Členské státy mohou povolit výjimky z ustanovení této směrnice v případě povodně či jiné přírodní katastrofy anebo za mimořádných povětrnostních podmínek.

Článek 9

Změny nutné k přizpůsobování obsahu příloh vědeckému a technickému pokroku, pokud se týče:

- ukazatelů uvedených ve sloupci "ukazatel, jehož stanovení je nezávazné",

- referenčních měřicích metod,

budou přijímány v souladu s postupem stanoveným v článku 11.

Článek 10

1. Zřizuje se výbor pro přizpůsobování této směrnice technickému vývoji (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 45 hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

c) Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 12

Ustanovení čl. 8 odst 1 písm. c) směrnice 78/176/EHS se nahrazuje tímto:

"c) pokud výsledky monitorování, které jsou členské státy v příslušné oblasti životního prostředí povinny provádět, prokáží, že příslušná oblast životního prostředí je značně poškozena, nebo"

.

Článek 13

Pokud odstraňování odpadu vyžaduje, aby v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 78/176/EHS bylo předem udělené povolení vydáno příslušnými orgány více členských států, dotyčné členské státy se vzájemně konzultují ohledně obsahu a provádění programu monitorování.

Článek 14

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dvou let od jejího oznámení. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění nejdůležitějších vnitrostátních právních předpisů, které vydaly v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 1982.

Za Radu

předseda

Ch. Christensen

[1] Úř. věst. L 54, 25.2.1978, s. 19.

[2] Úř. věst. C 356, 31.12.1980, s. 32 a Úř. věst. C 187, 22.7.1982, s. 10.

[3] Úř. věst. C 149, 14.6.1982, s. 101.

[4] Úř. věst. C 230, 10.9.1981, s. 5.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: VYPOUŠTĚNÍ DO VZDUCHU

Složky | Ukazatele, jejichž stanovení je | Minimální roční četnost odběru vzorků a rozborů | Poznámky |

závazné | nezávazné |

Vzduch | oxid siřičitý (SO2) chlor | tuhé částice | nepřetržitě | 1.Oblast se stávající sítí dozoru nad znečišťováním ovzduší s nejméně jednou stanicí v blízkosti místa výrobního zařízení, jejíž výsledky jsou reprezentativní pro znečištění, jež pochází z tohoto zařízení |

| | | 12 | 2.Oblast bez sítě dozoru nad znečišťováním ovzdušíMěření celkového množství plynných emisí výrobního zařízení. V případě několika zdrojů emisí u jednoho zařízení, lze provádět postupná měření těchto emisíReferenční metodou měření pro oxid siřičitý je metoda uvedená v příloze III směrnice Rady 80/779/EHS ze dne 15. července 1980 o mezních a směrných hodnotách kvality ovzduší pro oxid siřičitý a suspendované částice (Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 30) |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: VYPOUŠTĚNÍ NEBO SHAZOVÁNÍ DO SLANÝCH VOD

(ústí řek, pobřeží, otevřené moře)

Složky | Ukazatele, jejichž stanovení je | Minimální roční četnost odběru vzorků a analýz | Poznámky |

závazné | nezávazné |

Vodní sloupec Nefiltrovaná mořská voda | teplota (°C) | | 3 | Měření teploty. Měření se provádí na místě, v okamžiku odběru vzorku |

slanost (°/oo) | | 3 | Měření vodivosti |

hodnota pH (jednotka pH) | | 3 | Elektrometrie. Měření se provádí na místě, v okamžiku odběru vzorku |

rozpuštěný kyslík (mg O2/l) | | 3 | Winklerova metodaElektrochemická metoda |

zákal (mg pevných částic/l) nebo nerozpuštěných látek (mg/l) | | 3 | Pro zákal: měření zákalu Pro nerozpustné látky: gravimetrie Vážení po filtraci membránovým filtrem 0,45 μm a sušení při 105 °CVážení po odstřeďování (min. 5 min., střední zrychlení 2800 – 3200 g) a sušení při 105 °C |

Fe (rozpuštěné a nerozpuštěné) (mg/l) | | 3 | Po vhodné přípravě vzorku, stanovení atomovou nebo molekulovou absorpční spektrofotometrií |

| Cr, celkové Cd, celková Hg (mg/l) | 3 | Atomová nebo molekulová absorpční spektrofotometrieMolekulární absorpční spektrofotometrie |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn, (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

Mořská voda filtrovaná 0,45μm membránovým filtrem | rozpuštěné Fe (mg/l) | | 3 | Stanovení atomovou nebo molekulovou absorpční pektrofotometrií |

| Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrieMolekulární absorpční spektrofotometrie |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

Nerozpustné pevné látky zachycené v membránovém filtru s velikostí pórů 0,45μm | celkové Fe (mg/l) | Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrieMolekulární absorpční spektrofotometrie |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

hydratované oxidy a hydroxidy železa (mg Fe/l) | | 3 | Extrakce vzorku ve vhodném kyselém prostředí; měření atomovou nebo molekulovou absorpční spektrofotometrií Pro všechny vzorky pocházející z téže lokality musí být použita stejná metoda kyselé extrakce |

Sedimenty V horní vrstvě co nejblíže povrchu | celkový Ti, Fe (mg/kg sušiny) | V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg sušiny) | 1 | Stejné metody jako u měření ve vodním sloupci Po vhodné přípravě vzorku (mineralizace za sucha nebo za mokra a čištění). Obsah kovů musí být měřen pro určité rozmezí velikosti částic |

hydratované oxidy a hydroxidy železa (mg Fe/kg) | | 1 | Stejné metody jako u měření ve vodním sloupci |

Živé organismy Reprezentativní druhy pro danou oblast: bentické ryby a bezobratlí či jiné vhodné bentické druhy | Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg mokré a suché váhy) | V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg mokré a suché váhy) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrie po vhodné přípravě vzorku masových tkání (mokrá nebo suchá mineralizace a čištění) U ryb se obsah kovu měří ve svalovině nebo jiné vhodné tkáni; vzorek musí sestávat nejméně z deseti jedincůU měkkýšů a korýšů se obsah kovu měří v mase; vzorek musí sestávat nejméně z padesáti jedinců |

Bentická fauna | rozmanitost a relativní výskyt | | 1 | Kvalitativní a kvantitativní klasifikace reprezentativních druhů odrážející počet jedinců každého druhu, hustotu a dominanci |

Fauna planktonu | | rozmanitost a relativní výskyt | 1 | Kvalitativní a kvantitativní klasifikace reprezentativních druhů odrážející počet jedinců každého druhu, hustotu a dominanci |

Flora | | rozmanitost a relativní výskyt | 1 | Kvalitativní a kvantitativní klasifikace reprezentativních druhů odrážející počet jedinců každého druhu, hustotu a dominanci |

Ryby (zejména) | přítomnost chorobných anatomických poškození u ryb | | 1 | Vizuální prozkoumání vzorků reprezentativních druhů odebraných pro účel chemického rozboru |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: VYPOUŠTĚNÍ DO POVRCHOVÉ SLADKÉ VODY

Složky | Ukazatele, jejichž stanovení je | Minimální roční četnost odběru vzorků a rozborů | Referenční měřicí metody |

závazné | nezávazné |

Vodní sloupec Nefiltrovaná sladká voda | teplota (°C) | | 3 | Měření teploty (termometrie). Měření se provádí na místě v okamžiku odběru vzorku |

vodivost při 20 °C (μS/cm-1) | | 3 | Elektrometrické měření |

hodnota pH (jednotka pH) | | 3 | Elektrometrie. Měření se provádí na místě v okamžiku odběru vzorku |

rozpuštěný kyslík (mg O2/l) | | 3 | Winklerova metodaElektrochemická metoda |

zákal (mg pevných částic/l nebo nerozpuštěných látek (mg/l) | | 3 | Pro zákal: měření zákalu Pro nerozpustné látky: gravimetrie Vážení po filtraci membránovým filtrem 0,45 μm a sušení při 105 °CVážení po odstřeďování (min. 5 min., střední zrychlení 2800 – 3200 g) a sušení při 105 °C |

Nefiltrovaná sladká voda | Fe (rozpuštěné a nerozpuštěné) (mg/l) | | 3 | Po vhodné přípravě vzorku stanovení atomovou nebo molekulovou absorpční spektrofotometrií |

| Cr, celkové Cd, celková Hg (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrieMolekulová absorpční spektrofotometrie |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn, (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

Sladká voda filtrovaná 0,45μm membránovým filtrem | rozpuštěné Fe (mg/l) | | 3 | Měření atomovou nebo molekulovou absorpční spektrofotometrií |

| Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrieMolekulová absorpční spektrofotometrie |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

Nerozpustné látky zachycené na membránovém filtru s velikostí pórů 0,45μm | Fe (mg/l) | Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrieMolekulová absorpční spektrofotometrie |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

hydratované oxidy a hydroxidy železa (mg Fe/l) | | 3 | Extrakce vzorku ve vhodném kyselém prostředí; měření atomovou nebo molekulovou absorpční spektrofotometrií Pro všechny vzorky pocházející z téže oblasti musí být použita stejná metoda kyselé extrakce |

Sedimenty V horní vrstvě co nejblíže povrchu | Ti, Fe (mg/kg sušiny) | V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg sušiny) | 1 | Stejné metody jako u měření ve vodním sloupci Po vhodné přípravě vzorku (mineralizace za sucha nebo za mokra a čištění). Obsah kovů musí být měřen pro určité rozmezí velikosti částic |

hydratované oxidy a hydroxidy železa (mg Fe/kg) | | 1 | Stejné metody jako u měření ve vodním sloupci |

Živé organismy Reprezentativní druhy pro danou oblast | Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg mokré a suché váhy) | V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg mokré a suché váhy) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrie po vhodné přípravě složeného vzorku masových tkání (mokrá nebo suchá mineralizace a čištění) U ryb se obsah kovů měří ve svalovině nebo v jiné vhodné tkáni. Vzorek musí sestávat nejméně z deseti jedincůU měkkýšů a korýšů se obsah kovů měří v mase. Vzorek musí sestávat nejméně z padesáti jedinců |

Bentická fauna | rozmanitost a relativní výskyt | | 1 | Kvalitativní a kvantitativní klasifikace reprezentativních druhů odrážející počet jedinců každého druhu, hustotu a dominanci |

Fauna planktonu | | rozmanitost a relativní výskyt | 1 | Kvalitativní a kvantitativní klasifikace reprezentativních druhů odrážející počet jedinců každého druhu, hustotu a dominanci |

Flora | | rozmanitost a relativní výskyt | 1 | Kvalitativní a kvantitativní klasifikace reprezentativních druhů odrážející počet jedinců každého druhu, hustotu a dominanci |

Ryby (zejména) | | přítomnost chorobných anatomických poškození u ryb | 1 | Vizuální prohlídka vzorků reprezentativních druhů odebraných pro účel chemického rozboru |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: SKLADOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ NA ZEMI

Složky | Ukazatele, jejichž stanovení je | Minimální roční četnost odběru vzorků a rozborů | Referenční měřicí metody |

závazné | fakultativní |

1.Nefiltrovaná povrchová voda z oblasti v okolí místa skladování, která je odpadními látkami ovlivněna a z místa nacházejícího se mimo tuto oblast2.Nefiltrovaná podzemní voda z oblasti v okolí místa, v případě potřeby v místech vypouštění | hodnota pH (jednotka pH) | | 1 | Elektrometrie. Měření se provádí současně s odběrem vzorku |

SO4 (mg/l) | | 1 | GravimetrieKomplexometrická titrace s EDTAMolekulová absorpční spektrofotometrie |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

Fe (mg/l) | Cr (mg/l) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrieMolekulová absorpční spektrofotometrie |

Ca (mg/l) | | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrieKomplexometrická titrace |

| Cu, Pb (mg/l) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

Cl (mg/l) | | 1 | Titrace (Mohrova metoda) |

Životní prostředí v místech skladování a ukládání | vizuální zkouška: topografie a udržování oblastiúčinky na podložíekologie oblasti | | 1 | Metody zvolí členské státy |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: VSTŘIKOVÁNÍ DO ZEMĚ

Složky | Ukazatele, jejichž stanovení je | Min. roční četnost odběru vzorků a analýz | Referenční měřicí metody |

závazné | nezávazné |

1.Nefiltrovaná povrchová voda v okolí místa, v oblasti ovlivněné vstřikováním2.Nefiltrovaná podzemní voda v okolí místa vstřikování a pod ním, včetně výtoků podzemní vody | hodnota pH (jednotka pH) | | 1 | Elektrometrie. Měření se provádí současně s odběrem vzorku |

SO4 (mg/l) | | 1 | GravimetrieKomplexometrická titrace s EDTAMolekulová absorpční spektrofotometrie |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrie |

Fe (mg/l) | Cr (mg/l) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrieMolekulová absorpční spektrofotometrie |

Ca (mg/l) | | 1 | Atomová absorpční spektrofotometrieKomplexometrická titrace |

| Cu, Pb (mg/l) | 1 | Atomová absorpční spektrofotometriePolarografie |

Cl (mg/l) | | 1 | Titrace (Mohrova metoda) |

Topografie životního prostředí | stabilita podloží | | 1 | Fotografický a topografický průzkum |

propustnost průlinčitost | | 1 | Čerpací zkoušky Kartonáž pomocí vrtů |

--------------------------------------------------

Top