EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0549

Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel

OJ L 168, 26.6.1978, p. 45–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 130 - 135
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 42 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Zrušeno 32009R0661 . Latest consolidated version: 20/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/549/oj

31978L0549Úřední věstník L 168 , 26/06/1978 S. 0045 - 0050
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 8 S. 0145
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 7 S. 0130
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 8 S. 0145
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 8 S. 0195
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 8 S. 0195


Směrnice Rady

ze dne 12. června 1978

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel

(78/549/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že technické požadavky, které musí motorová vozidla podle vnitrostátních právních předpisů splňovat, se mimo jiné vztahují na kryty kol motorových vozidel,

vzhledem k tomu, že se tyto požadavky v jednotlivých členských státech liší; že je proto nutné, aby všechny členské státy zavedly stejné požadavky vedle nebo namísto svých stávajících právních předpisů, zejména aby bylo možné použít u všech typů vozidel postup EHS schvalování typu, který je předmětem směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3], naposledy pozměněné směrnicí 78/547/EHS [4];

vzhledem k tomu, že sbližování vnitrostátních právních předpisů týkajících se motorových vozidel předpokládá, že členské státy budou vzájemně uznávat kontroly provedené kterýmkoli z nich podle společných požadavků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se „vozidlem“ rozumí každé motorové vozidlo kategorie M1 (podle definice v příloze I směrnice 70/156/EHS) určené k provozu na pozemních komunikacích, které má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h.

Článek 2

Členské státy nesmějí odmítnout udělit EHS schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro určitý typ vozidla z důvodů týkajících se krytů kol, pokud tryto kryty splňují požadavky stanovené v příloze I.

Článek 3

Členské státy nesmějí odmítnout nebo zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo užívání vozidla z důvodů týkajících se krytů kol, pokud tyto kryty splňují požadavky stanovené v příloze I.

Článek 4

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků příloh technickému pokroku se přijímají postupem stanoveným v článku 13 směrnice 70/156/EHS.

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy zajistí, aby bylo Komisi sděleno znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 12. června 1978.

Za Radu

předseda

K. Olesen

[1] Úř. věst. C 118, 16.5.1977, s. 29.

[2] Úř. věst. C 114, 11.5.1977, s. 6.

[3] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[4] Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s. 39.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

1. OBECNÉ POŽADAVKY

1.1 Motorové vozidlo musí být opatřeno kryty kol (částmi karoserie, blatníky, atd.).

1.2 Kryty kol musí být konstruovány tak, aby pokud možno chránily ostatní uživatele silnice proti odhazování kamení, bláta, ledu, sněhu a vody a snižovaly nebezpečí, kterým jsou tito uživatelé vystaveni při styku s pohybujícími se koly.

2. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

2.1 U vozidla v provozním stavu (podle bodu 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS) s koly v klidové poloze pro jízdu vpřed musí kryty kol splňovat tyto požadavky:

2.1.1 V oblasti vymezené radiálními rovinami skloněnými o 30° dopředu a o 50° dozadu od středu kol (viz obrázek 1) musí celková šířka krytů kol q postačovat přinejmenším ke krytí celkové šířky pneumatiky b, a to i při krajních kombinacích pneumatiky a kola uvedených výrobcem vozidla a uvedených v certifikátu podle přílohy II. V případě dvojitých kol se bere v úvahu celková šířka t obou pneumatik.

2.1.1.1 Při stanovování šířek podle bodu 2.1.1 se neberou v úvahu označení, ozdoby, ochranné pruhy nebo žebra na bocích pneumatiky.

2.1.2 Zadní část krytů kol nesmí končit nad vodorovnou rovinou procházející 150 mm nad středem otáčení kol (měřeno od středů kol) a průsečík krytu kola s touto rovinou (bod A na obrázku 1) musí ležet vně střední podélné roviny pneumatiky nebo v případě dvojitých kol vně střední podélné roviny vnější pneumatiky.

2.1.3 Obrys a poloha krytů kol musí být takové, aby kryty co nejtěsněji přiléhaly k pneumatice. Zejména v oblasti vymezené radiálními rovinami podle bodu 2.1.1 musí být splněny tyto požadavky:

2.1.3.1 průmět hloubky p vnějšího okraje krytů kol do svislé roviny osy pneumatiky, měřený ve svislé podélné rovině procházející středem pneumatiky, musí být nejméně 30 mm. V radiálních rovinách podle bodu 2.1.1 se může hloubka p postupně snižovat k nule;

2.1.3.2 vzdálenost c mezi dolními okraji krytů kol a osou středů kol nesmí být větší než 2r, kde r je statický poloměr pneumatiky.

2.1.4 U vozidel se seřiditelnou výškou zavěšení musí být výše uvedený požadavek splněn, je-li vozidlo v obvyklé jízdní poloze určené výrobcem vozidla.

2.2 Kryty kol se mohou skládat z více dílů za předpokladu, že po jejich montáži nejsou mezi jednotlivými díly nebo uvnitř těchto dílů mezery.

2.3 Kryty kol musí být spolehlivě připevněny. Mohou však být snímatelné buď vcelku, nebo zčásti.

3. POUŽITÍ ŘETĚZŮ

3.1 Výrobce je povinen osvědčit, že vozidlo je konstruováno tak, aby alespoň u jednoho typu pneumatiky schváleného pro hnací kola vozidla tohoto typu mohl být použit nejméně jeden typ sněhového řetězu. Výrobce je povinen určit jednu kombinaci řetěz/pneumatika vhodnou pro vozidlo a tato kombinace musí být uvedena v bodě 5.1 certifikátu podle přílohy II.

4. ŽÁDOST O EHS SCHVÁLENÍ TYPU

4.1 Žádost o EHS schválení typu pro typ vozidla z hlediska krytů kol podává výrobce vozidla nebo jeho pověřený zástupce.

4.2 K žádosti je nutno přiložit ve trojím vyhotovení tyto dokumenty a údaje:

4.2.1 — podrobný popis typu vozidla z hlediska krytů kol a

4.2.2 — podrobné výkresy krytů kol znázorňující jejich polohu na vozidle.

4.3 Technické zkušebně provádějící zkoušky pro schválení typu se předloží vozidlo, které je představitelem typu vozidla, který má být schválen.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

VZOR

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top