Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0118

Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě

OJ L 24, 30.1.1976, p. 49–57 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 148 - 156
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003; Zrušeno 32001L0114 . Latest consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/118/oj

31976L0118Úřední věstník L 024 , 30/01/1976 S. 0049 - 0057
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0221
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 14 S. 0148
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0221
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0232
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 4 S. 0232


Směrnice Rady

ze dne 18. prosince 1975

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě

(76/118/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že s cílem přispět k vytvoření jednotného trhu s trvanlivými mléčnými výrobky, stanovit podmínky výroby, které zohlední požadavky spotřebitelů, a usnadnit obchodní vztahy na základě korektní soutěže, musí být přijata společná pravidla upravující složení dotyčných výrobků, používání vyhrazených názvů, jejich výrobní specifikaci a označování;

vzhledem k tomu, že stávající rozdíly mezi vnitrostátními předpisy upravujícími tyto výrobky jsou překážkou volného pohybu a vytvářejí podmínky pro nekalou soutěž;

vzhledem k tomu, že stanovení analytických metod pro kontrolu kritérií pro čistotu přídatných látek a pomocných látek používaných při výrobě trvanlivých mléčných výrobků a stanovení postupu odběru vzorků a analytických metod potřebných pro kontrolu složení a výrobních specifikací tohoto druhu mléka představují prováděcí opatření technické povahy, jejichž přijetí by mělo být v zájmu zjednodušení a urychlení postupu svěřeno Komisi;

vzhledem k tomu, že pro všechny případy, kdy Rada zmocní Komisi k provedení pravidel týkajících se potravin, je žádoucí stanovit postup zajišťující úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 13. listopadu 1969 [3];

vzhledem k tomu, že některá pravidla pro označování stanovená touto směrnicí nemohou být v současnosti provedena z důvodu problémů pro porozumění, které by vznikly kupujícímu;

vzhledem k tomu, že v některých případech postačuje stanovit přechodné období, po jehož uplynutí by směrnice byla použitelná v plném rozsahu;

vzhledem k tomu, že v ostatních případech musí být zachovány vnitrostátní předpisy a ustanovení o přezkoumání;

vzhledem k tomu, že do přijetí pravidel Společenství pro jakostní znaky trvanlivých mléčných výrobků nesmí být dotčena vnitrostátní opatření v této oblasti, avšak tato situace musí být přezkoumána, pokud do tří let nebude možné zavést režim Společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na zahuštěné a sušené mléko ve smyslu přílohy.

2. Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "zahuštěným mlékem" tekutý výrobek získaný přímo částečným odstraněním vody z mléka, z odtučněného nebo částečně odtučněného mléka nebo ze směsi těchto výrobků, ke kterým mohou být přidány smetana nebo sušené mléko nebo obojí, přičemž přídavek sušeného mléka nesmí v konečném výrobku překročit 25 % obsahu celkové sušiny; členské státy však mohou zachovat na svém území jakýkoliv zákaz užívat a prodávat zahuštěné mléko, při jehož výrobě se používá sušené mléko, pokud tento zákaz existoval před 1. říjnem 1974.

Po přijetí kritérií pro jakost podle čl. 11 odst. 1 písm. d), v každém případě však do dvou let od oznámení této směrnice, Rada rozhodne, zda se má prodloužit povolení těchto omezení;

b) "sušeným mlékem" pevný výrobek, jehož obsah vody nepřesahuje 5 % hmotnostních v konečném výrobku získaném přímo odstraněním vody z mléka, odtučněného nebo částečně odtučněného mléka, smetany nebo ze směsi těchto výrobků.

3. Trvanlivosti výrobků vymezených v příloze se dosahuje takto:

i) u výrobků uvedených v bodě 1 písm. a) až d) sterilací tepelným ošetřením;

ii) u výrobků uvedených v bodě 1 písm. e) až g) přídavkem sacharosy (cukru polobílého, cukru, cukru bílého nebo cukru extra bílého);

iii) u výrobků uvedených v bodě 2 dehydratací.

Článek 2

Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k tomu, aby výrobky vymezené v příloze mohly být uvedeny na trh pouze tehdy, pokud vyhovují definicím a pravidlům uvedeným v této směrnici a v příloze této směrnice.

Článek 3

1. Názvy uvedené v příloze se vztahují pouze na výrobky v ní vymezené a musí být používány při obchodování s nimi.

2. Na území členských států může být kromě toho vyhrazeno použití těchto názvů:

a) "evaporated milk" v Irsku a Spojeném království pro název neslazeného zahuštěného mléka obsahujícího nejméně 9 % hmot. tuku a 31 % hmot. celkové mléčné sušiny;

b) "kondenseret kaffefløde" v Dánsku, "kondensierte Kaffeesahne" v Německu, "panna da caffè" v Itálii pro název výrobku vymezeného v příloze v bodě 1 písm. d);

c) "flødepulver" v Dánsku a "Rahmpulver" a "Sahnepulver" v Německu pro název výrobku vymezeného v příloze v bodě 2 písm. d).

3. Rada může na návrh Komise pět let po oznámení této směrnice rozhodnout o změně nebo zrušení odstavce 2.

Článek 4

Aniž jsou dotčeny předpisy týkající se zdraví a hygieny, které mají být přijaty Společenstvím ve vztahu k základním výrobkům uvedeným v čl. 1 odst. 2, musí být tyto výrobky podrobeny tepelnému ošetření odpovídajícímu nejméně pasteraci, pokud proces výroby výrobků vymezených v čl. 1 odst. 1 takové zpracování nezahrnuje.

Článek 5

1. Při výrobě výrobků vymezených v příloze v bodě 1 písm. a) až d) je povoleno použití pouze těchto látek:

| hydrogenuhličitan sodný a draselný, |

E 331 | citronany sodné (sodné soli kyseliny citronové), |

E 332 | citronany draselné (draselné soli kyseliny citronové), |

E 339 | ortofosforečnany sodné (sodné soli kyseliny ortofosforečné), |

E 340 | ortofosforečnany draselné (draselné soli kyseliny ortofosforečné), |

chlorid vápenatý, |

E 450 | polyfosforečnany sodné a draselné: |

a)difosforečnany, |

b)trifosforečnany v případě vysokoteplotně ošetřeného zahuštěného neslazeného mléka (UHT), |

c)lineární polyfosforečnany (obsahující nejvýše 8 % cyklických sloučenin) v případě vysokoteplotně ošetřeného zahuštěného neslazeného mléka (UHT); |

- za předpokladu, že celkové množství těchto přidaných látek v konečném výrobku vyjádřené v hmotnostních procentech je nejvýše:

- 0,2 % pro výrobky s obsahem celkové sušiny nejvýše 28 %,

- 0,3 % pro výrobky s obsahem celkové sušiny vyšším než 28 %;

- za předpokladu, že celkový obsah trifosforečnanu a lineárního polyfosforečnanu vyjádřený jako P2O5 ve vysokoteplotně ošetřeném zahuštěném neslazeném mléce (UHT) není vyšší než 0,1 %;

- za předpokladu, že celkový obsah přidaného fosforečnanu vyjádřeného jako P2O5 není vyšší než 0,1 % pro výrobky, jejichž obsah celkové sušiny je nejvýše 28 %, a není vyšší než 0,15 % pro výrobky, jejichž obsah celkové sušiny je nejvýše 28 %.

2. Při výrobě výrobků vymezených v příloze v bodě 1 písm. e) až g) je povoleno pouze použití:

a) látek vyjmenovaných v odstavci 1 za předpokladu, že jejich celkové množství v konečném výrobku není vyšší než 0,2 % hmot. a celkové množství přidaného fosforečnanu vyjádřeného jako P2O5 nepřekračuje 0,1 % hmot.;

b) laktosy v množství, které není vyšší než 0,02 % hmot. konečného výrobku, a v případě potřeby s přidáním fosforečnanu vápenatého, jehož množství nesmí překročit 10 % přidané laktosy.

3. Při výrobě výrobků vymezených v příloze v bodě 2 je povoleno pouze použití:

a) látek vyjmenovaných v odstavci 1,

- za předpokladu, že jejich celkové množství v konečném výrobku vyjádřené v hmotnostních procentech je nejvýše 0,5 %, přičemž obsah hydrogenuhličitanu sodného a draselného je nejvýše 0,2 %. Množství posledně jmenovaných látek smí být nejvýše 0,3 % v případě sušeného mléka typu "Hatmaker" nebo "Roller", jež není určeno pro maloobchodní prodej a pro jehož výrobu není použita žádná z ostatních látek uvedených v odstavci 1; Spojené království však může povolit maloobchodní prodej tohoto mléka na svém území,

- za předpokladu, že celkový přidaný obsah fosforečnanu vyjádřeného jako P2O5 nepřekračuje 0,25 %;

b) použití kyseliny L-askorbové (E 300), L-askorbanu sodného (E 301) a askorbylpalmitátu (E 304) jednotlivě nebo ve směsi v množství (vyjádřeném jako kyselina askorbová) 0,05 % hmot. konečného výrobku.

4. Jestliže se název výrobků podle přílohy bodu 2 písm. a), c) a d) týká rozpustného (instantního) výrobku, je povoleno pro jejich výrobu použití lecitinů (E 322) v množství nejvýše 0,5 % hmot.

5. Procentní obsah přídatných látek uvedených v tomto článku se vztahuje na množství bezvodé látky.

6. Členské státy mohou na svém území povolit použití dalších přídatných látek pro sušené mléko určené pro prodejní automaty, pokud je zřetelně označeno jako takové.

7. Odchylně od odstavců 1 až 3 mohou členské státy na svém území povolit přidání vitamínů k výrobkům vymezeným v příloze.

Článek 6

Aniž je dotčen čl. 11 odst. 1, nesmí být obsah mléčnanů ve výrobcích vymezených v příloze větší než 300 mg na 100 g tukuprosté mléčné sušiny.

Článek 7

1. Jediné údaje na obalech, nádobách a etiketách výrobků vymezených v příloze, které jsou povinné, přičemž musí být jednoznačné, zřetelné a nesmazatelné, jsou:

a) jeden z názvů vyhrazených pro tyto výrobky podle článku 3;

b) slovo "instantní" bezprostředně následované odkazem na použití lecitinu, pokud bylo využito povolení podle čl. 5 odst. 4;

c) množství mléčného tuku vyjádřené jako procentní podíl hmotnosti konečného výrobku, s výjimkou výrobků vymezených v příloze v bodě 1 písm. b) a f) a v bodě 2 písm. b), a množství tukuprosté mléčné sušiny v procentech pro výrobky uvedené v příloze v bodě 1;

d) další podrobné údaje o použitém procesu dehydratace pro výrobky vymezené v příloze v bodě 2;

e) u výrobků vymezených v příloze v bodě 1 určených pro maloobchodní prodej návod k použití; u výrobků určených k přímé spotřebě může být tento návod nahrazen smysluplným údajem o použití výrobku; do konce přechodného období podle písmene h) si členské státy mohou vymínit, že takový návod týkající se množství vyjádřených hmotnostně nebo objemově musí obsahovat také údaje v rovnocenných britských měřicích jednotkách;

f) u výrobků vymezených v příloze v bodě 2 určených pro maloobchodní prodej doporučený způsob ředění nebo rekonstituce, včetně údaje o obsahu tuku ve výrobcích získaných tímto ředěním nebo rekonstitucí, s výjimkou výrobků vymezených v příloze v bodě 2 písm. b); až do uplynutí přechodného období podle písmene h) si členské státy mohou vymínit, že taková doporučení týkající se množství vyjádřených hmotnostně nebo objemově musí obsahovat také údaje v rovnocenných britských měřicích jednotkách;

g) slova "UHT" nebo "ošetřeno záhřevem nad 100 °C" u výrobků vymezených v příloze v bodě 1 písm. a) až d), pokud jsou tyto výrobky získány jako výsledek takového ošetření a jsou asepticky baleny;

h) nominální hmotnost vyjádřená v gramech nebo v kilogramech a u tekutých nebo polotekutých výrobků v lahvích nominální objem vyjádřený v litrech, centilitrech nebo mililitrech; do okamžiku vstupu ustanovení Společenství v platnost se použijí v této oblasti vnitrostátní předpisy týkající se měření a označování nominálního objemu a nominální hmotnosti.

Do uplynutí přechodného období, během kterého lze ve Společenství používat britské měřicí jednotky uvedené v příloze II směrnice Rady 71/354/EHS

[4]

naposledy pozměněné aktem o přistoupení

[5]

musí být údaje o nominální hmotnosti nebo o nominálním objemu obsahu vyjádřené v jednotkách SI, pokud to požaduje Spojené království nebo Irsko u výrobků uváděných do prodeje na jejich území, doplněny údaji o nominální hmotnosti nebo o nominálním objemu vyjádřenými v rovnocenných britských měřicích jednotkách vypočtenými na základě těchto převodních faktorů:

1 ml | = 0,0352 fluid ounces, |

1 l | = 1,760 pints nebo 0,220 gallons |

1 g | = 0,0353 ounces (avoirdupois), |

1 kg | = 2,205 pounds; |

i) jméno nebo obchodní firma a adresa nebo sídlo výrobce nebo balírny, popřípadě prodejce usazeného ve Společenství.

2. Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) až d) a h) musí být uvedeny na jedné z hlavních ploch obalu nebo nádoby a v tomtéž zorném poli.

3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy:

a) zachovat vnitrostátní předpisy požadující uvedení:

- seznamu složek,

- seznamu přídatných látek,

- data,

- výrobního závodu nebo balírny; tento údaj však může být uveden v kódu,

- země původu, ačkoliv tento údaj nesmí být požadován u výrobků vyrobených ve Společenství,

- zvláštního doporučení pro použití částečně nebo zcela odtučněných mléčných výrobků pro kojence prodávaných v maloobchodě, s výhradou uvedenou v odstavci 8;

b) zachovat nebo stanovit vnitrostátní předpisy požadující uvedení data výroby výrobků uvedených v příloze v bodu 1 písm. a) až d), pokud jsou tyto výrobky ošetreny velmi vysokou teplotou (UHT) a asepticky baleny.

4. Odchylně od odstavce 1 a aniž jsou dotčeny předpisy, které má přijmout Společenství v oblasti dietetických potravin, mohou členské státy zachovat nebo stanovit vnitrostátní předpisy, které požadují uvedení množství přidaných vitaminů.

5. Pokud jsou výrobky vymezené v příloze dodávány v obalech nebo v nádobách v nominální hmotnosti vyšší než 20 g a nejsou prodávány v maloobchodě, mohou být údaje požadované podle odst. 1 písm. b) až h) uvedeny pouze v průvodní dokumentaci.

6. Pokud je pro výrobky o jednotkové hmotnosti méně než 20 g použit vnější přebal, mohou být údaje požadované podle odst. 1 písm. b) až h) uvedeny pouze na tomto přebalu.

7. Po dobu čtyř let od oznámení této směrnice a odchylně od odst. 1 písm. a) mohou členské státy povolit, aby zde přijaté názvy byly na obalech, nádobách a etiketách doprovázeny názvy dříve užívanými podle vnitrostátních zvyklostí nebo podle předpisů platných v době oznámení této směrnice.

8. Do tří let od oznámení této směrnice Rada znovu přezkoumá na základě zprávy Komise, doplněné případně vhodnými návrhy, odchylku uvedenou v odst. 3 písm. a) poslední odrážce.

V případě částečně odtučněných mléčných výrobků končí použitelnost této odchylky v každém případě po uplynutí pěti let od oznámení této směrnice.

9. Členské státy nesmí stanovit, jakou formou mají být údaje uvedené v odstavci 1 podávány, kromě toho, co je uvedeno v odstavci 1.

Členské státy však mohou zakázat na svém území obchodování s výrobky vymezenými v příloze, pokud podrobné údaje uvedené v odst. 1 písm. a) až g) nejsou uvedeny v národním jazyce nebo národních jazycích na jedné ze stran obalu nebo nádoby nebo na etiketě, popřípadě v průvodní dokumentaci, jak je uvedeno v odstavci 5.

10. Odstavce 1 až 9 platí, aniž jsou dotčeny předpisy o označování, které má přijmout Společenství.

Článek 8

Výrobky uvedené v článku 1 určené pro maloobchodní prodej musí být baleny výrobcem nebo balírnou v uzavřených nádobách, které chrání výrobek před škodlivými vlivy a musí být dodány spotřebiteli neporušené.

Článek 9

1. Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k tomu, aby nemohlo být bráněno obchodování s výrobky uvedenými v článku 1, které vyhovují definicím a pravidlům stanoveným v této směrnici a v příloze této směrnice, použitím neharmonizovaných vnitrostátních předpisů týkajících se složení výrobků, výrobních specifikací, balení a označování právě těchto výrobků nebo potravin obecně.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na neharmonizované předpisy oprávněné těmito důvody:

- ochrana veřejného zdraví,

- předcházení podvodům, pokud takové předpisy nebrání zavedení a používání definic a pravidel stanovených touto směrnicí,

- ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví, uvádění zdroje, zapsaný název a předcházení nekalé soutěži.

Článek 10

1. Pokud má členský stát v důsledku nových informací nebo přehodnocení stávajících informací po přijetí této směrnice podrobné důvody ke konstatování, že použití některé z látek uvedených v článku 5 ve výrobcích vymezených v příloze nebo že nejvyšší přípustné množství takové látky představuje hrozbu pro lidské zdraví, třebaže je v souladu s ustanoveními této směrnice, může přechodně pozastavit nebo omezit používání dotyčných předpisů na svém území. Neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody svého rozhodnutí.

2. Komise přezkoumá co nejdříve důvody uvedené členským státem a konzultuje věc s členskými státy v rámci Stálého výboru pro potraviny a poté neprodleně zaujme stanovisko a přijme vhodná opatření.

3. Pokud Komise dospěje k názoru, že je třeba směrnici pozměnit, aby se vyřešily nedostatky podle odstavce 1 a aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví, zahájí postup uvedený v článku 12 za účelem přijetí těchto změn. V tomto případě může členský stát, který přijal ochranná opatření, tato opatření zachovat, dokud změny nevstoupí v platnost.

Článek 11

1. Rada na návrh Komise stanoví:

a) pokud je to nezbytné, kritéria pro čistotu přídatných látek nebo výrobků používaných jako přídatné látky uvedených v článku 5;

b) hygienická, chemická a fyzikální kritéria pro výrobky vymezené v příloze;

c) mikrobiologická kritéria pro výrobky vymezené v příloze;

d) kritéria pro jakost sušeného mléka, které může být použito k výrobě zahuštěného mléka podle čl. 1 odst. 2 písm. a).

2. V souladu s postupem stanoveným v článku 12 se stanoví:

a) analytické metody potřebné pro ověření výše uvedených kritérií pro čistotu;

b) postupy odběru vzorků a analytické metody potřebné pro kontrolu složení a výrobních specifikací výrobků vymezených v příloze.

Článek 12

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému výboru pro potraviny, zřízenému rozhodnutím Rady ze dne 13. listopadu 1969 (dále jen "výbor") jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko je přijato většinou 41 hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

c) Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 13

Článek 12 se použije po dobu 18 měsíců ode dne, kdy byla věc poprvé přednesena výboru podle čl. 12 odst. 1.

Článek 14

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členských států týkající se jakostních znaků výrobků uvedených v příloze a vyráběných na jejich územích.

Neexistují-li příslušná opatření Společenství po dobu 3 let od oznámení této směrnice, přezkoumá Rada ustanovení tohoto článku na základě zprávy a vhodných návrhů Komise.

Článek 15

Tato směrnice se nevztahuje na:

- dietetické výrobky nebo výrobky speciálně připravené pro kojence a malé děti, aniž jsou dotčena jakákoliv opatření, která má přijmout Společenství,

- výrobky určené pro vývoz mimo Společenství.

Článek 16

Členské státy změní v případě potřeby své právní předpisy v souladu s ustanoveními této směrnice do jednoho roku od jejího oznámení. O těchto změnách a o uplatněných výjimkách neprodleně uvědomí Komisi. Takto pozměněné právní předpisy se na výrobky poprvé uváděné na trh v členských státech použijí nejpozději do dvou let od oznámení této směrnice.

Článek 17

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 1975.

Za Radu

předseda

M. Toros

[1] Úř. věst. C 65, 5.6.1970, s. 47.

[2] Úř. věst. C 146, 11.12.1970, s. 26.

[3] Úř. věst. L 291, 29.11.1969, s. 9.

[4] Úř. věst. L 243, 29.10.1971, s. 29.

[5] Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

NÁZVY A DEFINICE VÝROBKŮ

1. Zahuštěné mléko, na které se vztahuje tato směrnice

a) Zahuštěné neslazené mléko nebo zahuštěné neslazené plnotučné mléko

Zahuštěné mléko, jehož obsah tuku je nejméně 7,5 % hmot. a celkový obsah sušiny je nejméně 25 % hmot.

b) Zahuštěné neslazené odtučněné mléko

Zahuštěné mléko, jehož obsah tuku je nejvýše 1 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 20 % hmot.

c) Zahuštěné neslazené částečně odtučněné mléko

Zahuštěné mléko, jehož obsah tuku je nejméně 1 % hmot. a nejvýše 7,5 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 20 % hmot. V maloobchodě smí být pod tímto názvem prodáváno pouze zahuštěné mléko, jehož obsah tuku je mezi 4 až 4,5 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 24 % hmot.

d) Zahuštěné neslazené vysokotučné mléko

Zahuštěné mléko, jehož obsah tuku je nejméně 15 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 26,5 % hmot.

e) Zahuštěné slazené mléko nebo zahuštěné slazené plnotučné mléko

Zahuštěné mléko s přídavkem sacharosy (cukr polobílý, cukr nebo cukr bílý nebo cukr extra bílý), jehož obsah tuku je nejméně 8 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 28 % hmot. V maloobchodě smí být pod tímto názvem prodáváno pouze zahuštěné mléko s přídavkem sacharosy (cukr polobílý, cukr nebo cukr bílý nebo cukr extra bílý), jehož obsah tuku je nejméně 9 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 31 % hmot.

f) Zahuštěné slazené odtučněné mléko

Zahuštěné mléko s přídavkem sacharosy (cukr polobílý, cukr nebo cukr bílý nebo cukr extra bílý), jehož obsah tuku je nejvýše 1 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 24 % hmot.

g) Zahuštěné slazené částečně odtučněné mléko

Zahuštěné mléko s přídavkem sacharosy (cukr polobílý, cukr nebo cukr bílý nebo cukr extra bílý), jehož obsah tuku je nejméně 1 % hmot. a nejvýše 8 % hmot. a celkový obsah sušiny je nejméně 24 % hmot. V maloobchodě smí být pod tímto názvem prodáváno pouze zahuštěné mléko s příměsí sacharosy (cukr polobílý, cukr nebo cukr bílý nebo cukr extra bílý), jehož obsah tuku je mezi 4 až 4,5 % hmot. a celkový obsah mléčné sušiny je nejméně 28 % hmot.

2. Sušené mléko, na které se vztahuje tato směrnice

a) Sušené plnotučné mléko nebo sušené mléko

Dehydratované mléko, jehož obsah tuku je nejméně 26 % hmot.

b) Sušené odtučněné mléko

Dehydratované mléko, jehož obsah tuku je nejvýše 1,5 % hmot.

c) Sušené částečně odtučněné mléko nebo částečně odtučněné sušené mléko

Dehydratované mléko, jehož obsah tuku je nejméně 1,5 % hmot. a nejvýše 26 % hmot.

d) Sušené vysokotučné mléko nebo vysokotučné sušené mléko

Dehydratované mléko, jehož obsah tuku je nejméně 42 % hmot.

--------------------------------------------------

Top