EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0548

Směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

OJ 196, 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1967 P. 211 - 233
English special edition: Series I Volume 1967 P. 234 - 256
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 34 - 38
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 021 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Zrušeno 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

31967L0548Úřední věstník 196 , 16/08/1967 S. 0001 - 0098
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 1 S. 0019
Dánské zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1967 S. 0211
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 1 S. 0019
Anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1967 S. 0234
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 1 S. 0034
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 1 S. 0050
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 1 S. 0050


Směrnice Rady

ze dne 27. června 1967

o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(67/548/EHS)

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že jakákoliv pravidla týkající se uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh musí mít za cíl ochranu veřejnosti a zejména pracovníků používajících takové látky a přípravky;

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi vnitrostátními předpisy šesti členských států o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků brání obchodu s těmito látkami a přípravky v rámci Společenství a tím přímo ovlivňují vytváření a fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné odstranit takové překážky; že toto umožňuje sbližování právních a správních předpisů o klasifikaci, balení a označování;

vzhledem k tomu, že s ohledem na přípravné práce, které ještě mají být provedeny, se sbližováním předpisů o nebezpečných přípravcích budou muset zabývat pozdější směrnice; že tato směrnice musí být omezena na sbližování předpisů o nebezpečných látkách;

vzhledem k tomu, že by s ohledem na rozsah této oblasti a mnoho podrobných opatření, která budou zapotřebí pro sblížení všech předpisů o nebezpečných látkách, bylo vhodné řešit nejprve sbližování právních a správních předpisů o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a v pozdějších směrnicích řešit sbližování předpisů o použití těchto nebezpečných látek a přípravků, pokud se zjistí, že rozdíly mezi těmito předpisy přímo ovlivňují vytváření a fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že se sbližování vnitrostátních předpisů, které je stanoveno touto směrnicí, nedotýká používání ustanovení článků 31 a 32 Smlouvy;

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Účelem této směrnice je sblížení právních a správních předpisů členských států, pokud jde o:

- klasifikaci,

- balení a

- označování

nebezpečných látek, které jsou uváděny na trh v členských státech Společenství.

2. Tato směrnice neovlivňuje ustanovení vztahující se na:

a) léčivé přípravky, omamné látky a radioaktivní látky;

b) přepravu nebezpečných látek po železnici, silnici, vnitrozemských vodních cestách, po moři nebo letecky;

c) střelivo a předměty obsahující výbušnou látku ve formě roznětek nebo motorové pohonné látky.

3. Tato směrnice se nevztahuje na nebezpečné látky vyvážené do třetích zemí.

4. Články 5 až 7 této směrnice se nevztahují na kontejnery pro plyny, které jsou stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné pod tlakem.

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se

a) "látkami"

rozumějí chemické prvky a jejich sloučeniny v přirozeném stavu nebo průmyslově vyrobené;

b) "přípravky"

rozumějí směsi nebo roztoky tvořené dvěma nebo více látkami.

2. Ve smyslu této směrnice jsou "nebezpečné" tyto látky a přípravky:

a) výbušné:

látky a přípravky, u nichž plamen může způsobit výbuch, nebo jež jsou citlivější na náraz nebo tření než dinitrobenzen;

b) oxidující:

látky a přípravky, které vedou při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, ke vzniku vysoce exotermické reakce;

c) snadno hořlavé:

- látky a přípravky, které se mohou ohřát a nakonec vznítit ve styku se vzduchem při běžné teplotě bez použití energie, nebo

- pevné látky a přípravky, které se mohou snadno vznítit po krátkém styku se zdrojem vznícení a které pokračují v hoření nebo shoří po odstranění zdroje vznícení, nebo

- kapalné látky nebo přípravky, které mají bod vzplanutí nižší než 21 °C, nebo

- plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve vzduchu při běžném tlaku, nebo

- látky a přípravky, které při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích;

d) hořlavé:

kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí mezi 21 °C a 55 °C;

e) toxické:

látky a přípravky, které když jsou vdechovány nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat vážná akutní nebo chronická zdravotní rizika, a dokonce smrt;

f) zdraví škodlivé:

látky a přípravky, které když jsou vdechovány, požity nebo které, když proniknou pokožkou, mohou vyvolat částečná zdravotní rizika;

g) žíravé:

látky a přípravky, které mohou při styku s živými tkáněmi tyto tkáně zničit,

h) dráždivé:

látky nebo přípravky, které nejsou žíravé a mohou okamžitým, prodlouženým nebo opakovaným stykem s pokožkou nebo sliznicí způsobit zánět.

Článek 3

Klasifikace nebezpečných látek podle největší míry nebezpečnosti a specifické povahy rizik je založena na kategoriích stanovených v článku 2.

Článek 4

Příloha I této směrnice uvádí seznam nebezpečných látek klasifikovaných v souladu s ustanoveními článku 3.

Článek 5

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby zajistily, že nebezpečné látky nemohou být uvedeny na trh, pokud pevnost a nepropustnost jejich obalu nesplňuje následující požadavky, přičemž jakýkoliv obal splňující tyto požadavky se považuje za přiměřený:

1. Obal musí být upraven a uzavřen tak, aby zabránil jakékoliv ztrátě obsahu; tento požadavek se neuplatňuje tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní zařízení;

2. Materiály tvořící obal a uzávěry nesmějí reagovat s obsahem nebo vést k tvorbě zdraví škodlivých nebo nebezpečných sloučenin s obsahem;

3. Obaly a uzávěry musí být všude silné a pevné, aby se zajistilo, že se neuvolní a bezpečně odolají běžným tlakům a napětím při manipulaci.

Článek 6

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že nebezpečné látky nemohou být uvedeny na trh, pokud označení na jejich obalech nesplňuje tyto požadavky.

2. Všechny obaly musí být označeny:

- názvem látky,

- původem látky,

- symbolem nebezpečnosti a označením nebezpečnosti spojeným s použitím látky,

- odkazem na zvláštní rizika vyplývající z této nebezpečnosti.

a) název látky musí být jedním z názvů uvedených v příloze I této směrnice;

b) označení původu musí zahrnovat jméno a adresu výrobce, distributora nebo dovozce;

c) musí být použity tyto symboly a označení nebezpečnosti:

— výbušné: | vybuchující bomba (E) |

— oxidující: | plamen nad kruhem (O) |

— velmi hořlavé: | plamen (F) |

— toxické: | lebka a zkřížené hnáty (T) |

— zdraví škodlivé: | svatoondřejský kříž (Xn) |

— žíravé: | symbol ukazující škodlivé účinky kyseliny (C) |

— dráždivé: | svatoondřejský kříž (Xi) |

Symboly musí být v souladu se symboly v příloze II této směrnice; musí být vytištěny černě na oranžovo-žlutém pozadí;

d) povaha zvláštních rizik spojených s použitím látek musí být popsána jednou nebo více standardními větami, které, v souladu s odkazy uvedenými v seznamu v příloze I, jsou uvedeny v příloze III této směrnice.

3. Pokud je obal doprovázen pokyny pro bezpečnostní opatření vztahující se na použití látek, jejich znění se, v souladu s odkazy obsaženými v seznamu v příloze I, převezme z přílohy IV této směrnice.

Článek 7

1. Tam, kde jsou podrobné údaje požadované článkem 6 uvedeny na štítku, musí být tento štítek umístěn na jedné nebo více stranách obalu tak, že se dá horizontálně přečíst, když je obal postaven běžným způsobem. Rozměry štítku nesmějí být menší, než je normalizovaný formát A8 (52 × 74 mm), není však povinné, aby přesahovaly rozměry normalizovaného formát A5 (148 × 210 mm). Každý symbol musí pokrývat alespoň jednu desetinu povrchové plochy štítku. Celý povrch štítku musí být připevněn bezprostředně k obalu látky.

2. Štítek se nevyžaduje tam, kde jsou podrobnosti jasně vytištěny na běžném obalu, jak je uvedeno v odstavci 1.

3. Podrobnosti na obalu nebo na štítku musí být vytištěny jasně čitelnými a nesmazatelnými písmeny tak, aby se zajistilo, že symboly a označení nebezpečnosti a odkazy na zvláštní rizika jsou dostatečně nápadné.

4. Členské státy mohou podmínit uvedení nebezpečných látek na trh na svém území použitím národního jazyka nebo jazyků při označování těchto látek.

5. Povinnosti vyplývající z článků 1 až 4 týkající se označování budou považovány za splněné, pokud je obal přepravován se štítkem v souladu s přepravními pokyny a pokud tento štítek zobrazuje odpovídající symbol stanovený v čl. 6 odst. 2. písm. c). Tato odchylka se nevztahuje na obaly, které jsou uvnitř jiných obalů.

Článek 8

Členské státy mohou

a) povolit, aby označení požadované v článku 6 bylo upevněno nějakým jiným vhodným způsobem na obalech příliš malých na to, aby umožnily označení v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo 2;

b) odchylně od článků 6 a 7 povolit balení nebezpečných látek, které nejsou ani výbušné, ani toxické, bez označení nebo označené nějakým jiným způsobem, pokud obsahují tak malá množství, že nehrozí nebezpečí pro pracovníky ani ostatní osoby.

Článek 9

Členské státy sdělí Komisi všechny právní a správní předpisy, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 10

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí a budou je uplatňovat nejpozději od 1. ledna 1970.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. června 1967.

Za Radu

předseda

R. Van ELSLANDE

[1] Úř. věst. 209, 11.12.1965, s. 3133/65.

[2] Úř. věst. 11, 20.1.1966, s. 143/66.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam nebezpečných látek

Viz směrnice Komise 93/72/EHS, Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 332, 28. 12. 2000, s. 81.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

--------------------------------------------------

Top