EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1487

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-OOP č.1/2021 ze dne 30. srpna 2021, kterým se Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1487]

ST/1851/2021/INIT

OJ L 328, 16.9.2021, p. 23–105 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, HR, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 328, 16.9.2021, p. 23–106 (ES, ET, FR, IT, LV, SK)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1487/oj

16.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/23


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-OOP č.1/2021

ze dne 30. srpna 2021,

kterým se Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1487]

SMÍŠENÝ VÝBOR EU-OOP,

s ohledem na Evropsko-středomořskou prozatímní dohodu o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé (1), a zejména na článek 3 protokolu 3 k této dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 25 Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé (dále jen „dohoda“) odkazuje na protokol 3 k uvedené dohodě (dále jen „protokol 3“), který určuje pravidla původu.

(2)

Článek 3 protokolu 3 stanoví, že Smíšený výbor zřízený článkem 63 dohody může rozhodnout o změnách protokolu 3.

(3)

Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2) (dále jen „úmluva“) má za cíl převést stávající dvoustranné systémy pravidel původu stanovené ve dvoustranných dohodách o volném obchodu uzavřených mezi smluvními stranami úmluvy na mnohostranný rámec, aniž by byly dotčeny zásady stanovené v uvedených dvoustranných dohodách.

(4)

Unie podepsala úmluvu dne 15. června 2011 a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy dne 18. listopadu 2013.

(5)

Unie uložila svou listinu o přijetí u depozitáře úmluvy dne 26. března 2012 a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy dne 27. května 2014. V důsledku toho, a v souladu se svým čl. 10 odst. 3, vstoupila úmluva v platnost pro Unii dnem 1. května 2012 a pro Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy dnem 1. července 2014.

(6)

Evropská unie a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy se dohodly na používání souboru pravidel původu založeného na pravidlech pozměněné úmluvy, který by bylo možné dvoustranně používat jako alternativní pravidla původu k pravidlům stanoveným v úmluvě až do uzavření a vstupu v platnost změny úmluvy.

(7)

Protokol 3 by proto měl být nahrazen novým protokolem, který stanoví alternativní soubor pravidel původu. Nový protokol by navíc měl obsahovat dynamický odkaz na úmluvu, aby se vždy odkazoval na její poslední platné znění,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol 3 k Evropsko-středomořské prozatímní dohodě o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. září 2021.

V Bruselu dne 30. srpna 2021.

Za Smíšený výbor

předseda

Neal Mac CALL


(1)  Úř. věst. L 187, 16.7.1997, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.


PŘÍLOHA

Protokol 3

O DEFINICI POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 1

Použitelná pravidla původu

1.   Pro účely provádění dohody se použije dodatek I a příslušná ustanovení dodatku II k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (1) (dále jen „úmluva“), v platném znění zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Veškeré odkazy na „příslušnou dohodu“ v dodatku I a v příslušných ustanoveních dodatku II k úmluvě se považují za odkazy na tuto dohodu.

Článek 2

Alternativní použitelná pravidla původu

1.   Bez ohledu na článek 1 tohoto protokolu se pro účely provádění dohody produkty, jež získají preferenční původ v souladu s alternativními použitelnými pravidly původu stanovenými v dodatku A k tomuto protokolu (dále jen „přechodná pravidla“), rovněž považují za produkty pocházející z Evropské unie nebo ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy.

2.   Přechodná pravidla se použijí do vstupu změny úmluvy, na níž jsou založena, v platnost.

Článek 3

Řešení sporů

1.   Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 dodatku I k úmluvě nebo podle článku 34 dodatku A k tomuto protokolu a které není možné vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány příslušnými k tomuto ověření, se předkládají Smíšenému výboru.

2.   Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 4

Změny protokolu

Smíšený výbor může rozhodnout o změnách tohoto protokolu.

Článek 5

Odstoupení od úmluvy

1.   Pokud Evropská unie nebo Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy depozitáři úmluvy písemně oznámí svůj úmysl od úmluvy odstoupit podle článku 9 úmluvy, zahájí Evropská unie a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy neprodleně jednání o pravidlech původu pro účely provádění dohody.

2.   Do dne vstupu takovýchto nově sjednaných pravidel původu v platnost se na dohodu i nadále vztahují pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II k úmluvě platná v okamžiku odstoupení. Od okamžiku odstoupení je nicméně třeba pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II k úmluvě vykládat tak, aby umožňovala dvoustrannou kumulaci pouze mezi Evropskou unií a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy.

DODATEK A

ALTERNATIVNÍ POUŽITELNÁ PRAVIDLA PŮVODU

Pravidla určená k volitelnému uplatňování smluvními stranami Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu do uzavření a vstupu v platnost změny úmluvy

(dále jen „pravidla“ nebo „přechodná pravidla“)

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ A METODY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

OBSAH

CÍLE

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

Článek 3

Zcela získané produkty

Článek 4

Dostatečné opracování nebo zpracování

Článek 5

Pravidlo týkající se přípustných odchylek

Článek 6

Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 7

Kumulace původu

Článek 8

Podmínky pro použití kumulace původu

Článek 9

Určující jednotka

Článek 10

Soupravy

Článek 11

Neutrální prvky

Článek 12

Odděleně vedené účetnictví

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 13

Územní zásada

Článek 14

Nezměnitelnost

Článek 15

Výstavy

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 16

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

HLAVA V

DOKLAD O PŮVODU

Článek 17

Obecné požadavky

Článek 18

Podmínky pro vyhotovení prohlášení o původu

Článek 19

Schválený vývozce

Článek 20

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 21

Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

Článek 22

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 23

Platnost dokladu o původu

Článek 24

Svobodná pásma

Článek 25

Požadavky na dovoz

Článek 26

Dovoz po částech

Článek 27

Osvobození od povinnosti předložit doklad o původu

Článek 28

Rozpory a formální chyby

Článek 29

Prohlášení dodavatele

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

HLAVA VI

ZÁSADY SPOLUPRÁCE A PÍSEMNÉ DOKLADY

Článek 31

Písemné doklady, uchovávání dokladů o původu a podpůrných dokladů

Článek 32

Řešení sporů

HLAVA VII

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 33

Oznamování a spolupráce

Článek 34

Ověřování dokladů o původu

Článek 35

Ověřování prohlášení dodavatele

Článek 36

Sankce

HLAVA VIII

UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO DODATKU

Článek 37

Evropský hospodářský prostor

Článek 38

Lichtenštejnsko

Článek 39

Republika San Marino

Článek 40

Andorrské knížectví

Článek 41

Ceuta a Melilla

Seznam příloh

PŘÍLOHA I:

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

PŘÍLOHA II:

Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby mohl vyrobený produkt získat status původu

PŘÍLOHA III:

Znění prohlášení o původu

PŘÍLOHA IV:

Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

PŘÍLOHA V:

Zvláštní podmínky týkající se produktů pocházejících z Ceuty a Melilly

PŘÍLOHA VI:

Prohlášení dodavatele

PŘÍLOHA VII:

Dlouhodobé prohlášení dodavatele

CÍLE

Tato pravidla jsou volitelná. Jsou určena k prozatímnímu uplatňování až do uzavření a vstupu v platnost změny Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „celoevropsko-středomořská úmluva“ nebo „úmluva“) do uzavření a vstupu v platnost změny úmluvy. Tato pravidla budou použitelná dvoustranně pro obchod mezi smluvními stranami, které se dohodnou na tato pravidla odkazovat ve svých dvoustranných preferenčních obchodních dohodách nebo je do těchto dohod zahrnou. Mají se uplatňovat jako alternativa pravidel uvedených v úmluvě, kterými nejsou v souladu s úmluvou dotčeny zásady stanovené v příslušných dohodách a jiných souvisejících dvoustranných dohodách mezi smluvními stranami. Nebudou tedy závazná, nýbrž volitelná. Mohou je používat hospodářské subjekty, jež chtějí uplatňovat preference na základě těchto pravidel namísto pravidel stanovených úmluvou.

Účelem těchto pravidel není změnit úmluvu. Úmluva se nadále uplatňuje v plném rozsahu mezi svými smluvními stranami. Tato pravidla nemění práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z úmluvy.

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto pravidel se rozumí:

a)

„uplatňující smluvní stranou“ smluvní strana celoevropsko-středomořské úmluvy, která tato pravidla začlení do svých dvoustranných preferenčních obchodních dohod s jinou smluvní stranou celoevropsko-středomořské úmluvy, včetně smluvních stran dohody;

b)

„kapitolami“, „čísly“ a „položkami“ kapitoly, čísla a položky (čtyř- nebo šestimístné číselné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (dále jen „harmonizovaný systém“) se změnami podle doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 26. června 2004;

c)

„zařazením“ zařazení zboží do určitého čísla nebo položky harmonizovaného systému;

d)

„zásilkou“ produkty, které buď:

i)

zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo

ii)

jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, nebo pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

e)

„celními orgány smluvní strany nebo uplatňující smluvní strany“ v případě Evropské unie kterýkoli celní orgán členských států Evropské unie;

f)

„celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (Dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě) z roku 1994;

g)

„cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve smluvní straně, v jehož podniku se provádí poslední opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého použitého materiálu a veškeré další náklady související s jeho výrobou po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu. Pokud bylo poslední opracování nebo zpracování zadáno určitému výrobci v rámci subdodávky, pojem „výrobce“ odkazuje na podnik, který subdodavatele využil.

V případě, že skutečně zaplacená cena neodráží veškeré náklady související s výrobou produktu, které byly skutečně vynaloženy ve smluvní straně, rozumí se cenou ze závodu součet všech těchto nákladů po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

h)

„zastupitelnými materiály“ nebo „zastupitelnými produkty“ materiály nebo produkty stejného druhu a obchodní kvality, se stejnými technickými a fyzickými vlastnostmi, které od sebe nelze rozeznat;

i)

„zbožím“ jak materiály, tak produkty nebo výrobky;

j)

„výrobou“ každé opracování nebo zpracování, včetně sestavování;

k)

„materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

l)

„maximálním obsahem nepůvodních materiálů“ maximální povolený obsah nepůvodních materiálů, na jehož základě je výroba považována za opracování nebo zpracování dostatečné k tomu, aby byl produktu udělen status původu. Lze jej vyjádřit jako procento ceny produktu ze závodu nebo jako procento čisté hmotnosti těchto použitých materiálů, které spadají do stanovené skupiny kapitol, kapitoly, čísla nebo položky;

m)

„produktem“ nebo „výrobkem“ vyráběný produkt nebo výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

n)

„územím“ pevninské území, vnitřní vody a teritoriální moře smluvní strany;

o)

„přidanou hodnotou“ cena produktu ze závodu snížená o celní hodnotu každého z obsažených materiálů, které pocházejí z ostatních uplatňujících smluvních stran, s nimiž je možná kumulace, nebo není-li celní hodnota známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve smluvní straně vývozu;

p)

„hodnotou materiálů“ celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu, nebo není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve smluvní straně vývozu. Pokud je třeba určit hodnotu použitých původních materiálů, použije se toto písmeno obdobně.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

Pro účely provádění dohody se za produkty pocházející ze smluvní strany při vývozu do druhé smluvní strany považují:

a)

produkty zcela získané ve smluvní straně ve smyslu článku 3;

b)

produkty, které byly získány ve smluvní straně a obsahují materiály, které tam nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v dané smluvní straně dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 4.

Článek 3

Zcela získané produkty

1.   Za produkty zcela získané ve smluvní straně se při vývozu do druhé smluvní strany považují:

a)

nerostné produkty a přírodní voda vytěžené z její půdy nebo z jejího mořského dna;

b)

rostliny, včetně vodních rostlin, a rostlinné produkty tam vypěstované nebo sklizené;

c)

živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a chovaná;

d)

produkty získané ze živých zvířat tam chovaných;

e)

produkty z poražených zvířat tam narozených nebo vylíhnutých a chovaných;

f)

produkty tamního lovu nebo rybolovu;

g)

produkty akvakultury, pokud jsou z ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých tam narozených či vylíhnutých nebo odchovaných z vajíček, larev, potěru nebo plůdku;

h)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané z moře mimo pobřežní vody jejími plavidly;

i)

produkty vyrobené na palubě jejích výrobních plavidel výlučně z produktů uvedených v písmeni h);

j)

použité předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin;

k)

odpad a šrot pocházející z výrobních operací tam provedených;

l)

produkty vytěžené z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo její pobřežní vody, má-li tato strana výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

m)

zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až l).

2.   Pojem „její plavidla“ uvedený v odst. 1 písm. h) a „její výrobní plavidla“ uvedený v odst. 1 písm. i) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla, která splňují všechny tyto požadavky:

a)

jsou registrována ve smluvní straně vývozu nebo dovozu;

b)

plují pod vlajkou smluvní strany vývozu nebo dovozu;

c)

splňují jednu z těchto podmínek:

i)

alespoň z 50 % je vlastní státní příslušníci smluvní strany vývozu nebo dovozu, nebo

ii)

vlastní je společnosti,

které mají ústředí a hlavní provozovnu ve smluvní straně vývozu nebo dovozu a

které alespoň z 50 % vlastní smluvní strana vývozu nebo dovozu nebo veřejné subjekty nebo státní příslušníci těchto smluvních stran.

3.   Pro účely odstavce 2, je-li smluvní stranou vývozu nebo dovozu Evropská unie, rozumí se tím členské státy Evropské unie.

4.   Pro účely odstavce 2 se státy ESVO považují za jednu uplatňující smluvní stranu.

Článek 4

Dostatečné opracování nebo zpracování

1.   Aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku a článek 6, považují se produkty, jež nejsou zcela získány ve smluvní straně, za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené pro dotyčné zboží v seznamu v příloze II.

2.   Je-li produkt, který získal ve smluvní straně status původu v souladu s odstavcem 1, použit jako materiál při výrobě jiného produktu, nepřihlíží se k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

3.   U každého produktu se určí, zda byly splněny podmínky odstavce 1.

V případě, kdy je příslušné pravidlo založeno na dodržení maximálního obsahu nepůvodních materiálů, však mohou celní orgány smluvních stran za účelem zohlednění výkyvů v nákladech a směnných kurzech vývozcům povolit, aby vypočítali cenu produktu ze závodu a hodnotu nepůvodních materiálů na základě průměru, jak je uvedeno v odstavci 4 .

4.   V případě uvedeném v odst. 3 druhém pododstavci se průměrná cena produktu ze závodu vypočítá na základě součtu cen ze závodu účtovaných při každém prodeji týchž produktů provedeném během předchozího účetního období a průměrná hodnota použitých nepůvodních materiálů se vypočítá na základě souhrnu hodnoty všech nepůvodních materiálů použitých k výrobě týchž produktů za předchozí účetní období ve smyslu definice ve smluvní straně vývozu, nebo v případě, kdy nejsou k dispozici údaje za celé účetní období, za období kratší, nejméně však za tři měsíce.

5.   Vývozci, kteří se rozhodnou pro výpočet na základě průměru, tuto metodu důsledně používají během roku následujícího po referenčním účetním období nebo případně během roku následujícího po kratším období použitém jako období referenční. Mohou tuto metodu přestat používat, pokud během daného účetního období nebo kratšího reprezentativního období nejméně tří měsíců zaznamenají, že ustaly výkyvy v nákladech nebo směnných kurzech, jež používání této metody odůvodňovaly.

6.   Průměry uvedené v odstavci 4 se použijí jako cena ze závodu, resp. hodnota nepůvodních materiálů pro účely zjišťování, zda byl dodržen maximální obsah nepůvodních materiálů.

Článek 5

Pravidlo o přípustných odchylkách

1.   Odchylně od článku 4 a s výhradou odstavců 2 a 3 tohoto článku mohou být nepůvodní materiály, které podle podmínek stanovených v seznamu v příloze II nemají být použity při výrobě daného produktu, přesto použity, pokud jejich celková čistá hmotnost nebo hodnota stanovená pro produkt nepřesahuje:

a)

15 % čisté hmotnosti produktu u produktů kapitol 2 a 4 až 24, s výjimkou zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16;

b)

15 % ceny produktu ze závodu u jiných produktů, než jsou produkty, na něž se vztahuje písmeno a).

Tento odstavec se nepoužije na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, u nichž se použijí přípustné odchylky uvedené v poznámkách 6 a 7 přílohy I.

2.   Odstavec 1 tohoto článku nepovoluje překročení procentního podílu maximálního obsahu nepůvodních materiálů, jak je určeno v pravidlech, která jsou uvedena v seznamu v příloze II.

3.   Odstavce 1 a 2 tohoto článku se nepoužijí na produkty zcela získané ve smluvní straně ve smyslu článku 3. Aniž je dotčen článek 6 a čl. 9 odst. 1, přípustná odchylka stanovená v těchto ustanoveních se nicméně použije na produkt, u něhož je podle pravidla uvedeného v seznamu v příloze II nutné, aby materiály použité při jeho výrobě byly zcela získány.

Článek 6

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1.   Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, považují se za opracování nebo zpracování nedostatečné k tomu, aby produkt získal status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 4, tyto operace:

a)

operace, jejichž účelem je uchování produktů v dobrém stavu během přepravy a skladování;

b)

rozdělování a spojování nákladových kusů;

c)

mytí, praní, čištění; zbavování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

d)

žehlení nebo mandlování textilií;

e)

prosté natírání a leštění;

f)

loupání a částečné nebo úplné mletí rýže; leštění a hlazení obilovin a rýže;

g)

operace spočívající v barvení cukru nebo přidávání aromatických přípravků do cukru nebo tvarování cukru; částečné nebo úplné mletí krystalového cukru;

h)

loupání, vypeckovávání a louskání ovoce, ořechů a zeleniny;

i)

broušení, prosté mletí nebo prosté řezání;

j)

prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně vytváření souprav předmětů);

k)

prosté plnění do lahví, konzerv, baněk, pytlů, beden nebo krabic, upevňování na podložky nebo desky a veškeré ostatní prosté balicí operace;

l)

připevňování nebo tisk značek, štítků, log a obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m)

prosté mísení produktů, též různých druhů;

n)

mísení cukru s jakýmkoli materiálem;

o)

prosté přidávání vody nebo ředění, dehydratace nebo denaturace produktů;

p)

prosté sestavování součástí produktu na úplný produkt nebo rozkládání produktů na části;

q)

porážení zvířat;

r)

kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až q).

2.   Při určování, zda se opracování nebo zpracování daného produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se zohlední všechny operace provedené na tomto produktu ve smluvní straně vývozu.

Článek 7

Kumulace původu

1.   Aniž je dotčen článek 2, považují se produkty při vývozu do druhé smluvní strany za produkty pocházející ze smluvní strany vývozu, jestliže jsou tam získány a obsahují materiály pocházející z jakékoli jiné uplatňující smluvní strany než smluvní strany vývozu, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně vývozu přesahuje rámec operací uvedených v článku 6. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány.

2.   V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně vývozu nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 6, považuje se produkt získaný za použití materiálů pocházejících z jakékoli jiné uplatňující smluvní strany za produkt pocházející ze smluvní strany vývozu pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů pocházejících z kterékoli jiné uplatňující smluvní strany. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za produkt pocházející z uplatňující smluvní strany, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých při výrobě ve smluvní straně vývozu.

3.   Aniž je dotčen článek 2, a s výjimkou produktů kapitol 50 až 63, považuje se opracování nebo zpracování provedené v jiné uplatňující smluvní straně než ve smluvní straně vývozu za opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně vývozu, pokud jsou získané produkty následně opracovány nebo zpracovány v této smluvní straně vývozu.

4.   Aniž je dotčen článek 2, považuje se v případě produktů kapitol 50 až 63 a pouze pro účely dvoustranného obchodu mezi smluvními stranami opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně dovozu za opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně vývozu, pokud jsou produkty následně opracovány nebo zpracovány v této smluvní straně vývozu.

Pro účely tohoto odstavce se země zapojené do procesu stabilizace a přidružení EU a Moldavská republika považují za jednu uplatňující smluvní stranu.

5.   Smluvní strany se mohou rozhodnout jednostranně rozšířit použití odstavce 3 tohoto článku na dovoz produktů kapitol 50 až 63. Smluvní strana, která se rozhodne pro takové rozšíření, uvědomí druhou stranu a informuje Evropskou komisi v souladu s čl. 8 odst. 2.

6.   Pro účely kumulace ve smyslu odstavců 3 až 5 tohoto článku se původní produkty považují za produkty pocházející ze smluvní strany vývozu pouze tehdy, přesahuje-li opracování nebo zpracování těchto produktů tam provedené rámec operací uvedených v článku 6.

7.   Produkty pocházející z uplatňujících smluvních stran uvedené v odstavci 1, jež nejsou ve smluvní straně vývozu žádným způsobem opracovány nebo zpracovány, si při vývozu do jedné z ostatních uplatňujících smluvních stran uchovají svůj původ.

Článek 8

Podmínky pro použití kumulace původu

1.   Kumulaci stanovenou v článku 7 lze použít pouze za předpokladu, že:

a)

mezi uplatňujícími smluvními stranami zapojenými do získání statusu původu a uplatňující smluvní stranou určení se uplatňuje preferenční obchodní dohoda v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT) a

b)

zboží získalo status původu použitím pravidel původu, která se shodují s pravidly uvedenými v těchto pravidlech.

2.   Oznámení o splnění nezbytných podmínek pro použití kumulace se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C) a v úředním tisku na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy v souladu s jejich vlastními postupy.

Kumulace stanovená v článku 7 se použije ode dne uvedeného v těchto oznámeních.

Smluvní strany poskytnou Evropské komisi podrobné informace o příslušných dohodách uzavřených s jinými uplatňujícími smluvními stranami, včetně dat vstupu těchto pravidel v platnost.

3.   Pokud produkty získaly status původu použitím kumulace původu v souladu s článkem 7, měl by doklad o původu obsahovat prohlášení v anglickém jazyce „CUMULATION APPLIED WITH (název příslušné uplatňující smluvní strany / smluvních stran v anglickém jazyce)“.

V případě, že je jako doklad o původu použito průvodní osvědčení EUR.1, uvede se toto prohlášení v kolonce 7 průvodního osvědčení EUR.1.

4.   Smluvní strana se může v případě do ní vyvážených produktů, jež získaly ve smluvní straně vývozu status původu použitím kumulace původu v souladu s článkem 7, rozhodnout upustit od povinnosti uvést v dokladu o původu prohlášení uvedené v odstavci 3 tohoto článku (2).

Smluvní strany toto upuštění oznámí Evropské komisi v souladu s čl. 8 odst. 2.

Článek 9

Určující jednotka

1.   Určující jednotkou pro použití těchto pravidel je konkrétní produkt, který je považován za základní jednotku při svém zařazení do nomenklatury harmonizovaného systému. Z toho vyplývá, že:

a)

je-li produkt sestávající ze skupiny nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b)

sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, zohlední se při použití těchto pravidel každý jednotlivý produkt.

2.   Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazován s produktem i jeho obal, považuje se pro účely určení původu za jeden celek s produktem.

3.   Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, které jsou součástí jeho běžného vybavení a jsou zahrnuty v jeho ceně ze závodu, se považují za jeden celek s dotyčným strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem.

Článek 10

Soupravy

Soupravy ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají.

Soupravy, které se skládají z původních i nepůvodních produktů, se však považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních produktů netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezohledňuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a)

energie a paliv;

b)

zařízení a vybavení;

c)

strojů a nástrojů;

d)

dalšího zboží, které se nestává ani nemá stát součástí konečného složení produktu.

Článek 12

Odděleně vedené účetnictví

1.   Jsou-li pro opracování nebo zpracování produktu použity původní a nepůvodní zastupitelné materiály, mohou hospodářské subjekty zajišťovat správu materiálů za použití metody odděleně vedeného účetnictví, aniž by se materiály uchovávaly odděleně.

2.   Hospodářské subjekty mohou zajišťovat správu původních a nepůvodních zastupitelných produktů čísla 1701 za použití metody odděleně vedeného účetnictví, aniž by se produkty uchovávaly odděleně.

3.   Smluvní strany mohou požadovat, aby uplatňování odděleně vedeného účetnictví podléhalo předchozímu povolení celních orgánů. Celní orgány mohou povolení udělovat za jakýchkoli podmínek, jež považují za vhodné, a sledují využívání povolení. Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout, pokud je držitel jakýmkoli způsobem nesprávně využívá nebo neplní jakoukoli jinou podmínku stanovenou v těchto pravidlech.

Použitím odděleně vedeného účetnictví musí být zajištěno, aby za „produkty pocházející ze smluvní strany vývozu“ nebylo nikdy možné považovat více produktů, než by tomu bylo v případě, že by byla použita metoda fyzického oddělení zásob.

Metoda se povoluje a její uplatňování se zaznamenává na základě všeobecných účetních zásad uplatňovaných ve smluvní straně vývozu.

4.   Držitel povolení k použití metody podle odstavců 1 a 2 žádá o doklady o původu pro množství produktů, které se mohou považovat za pocházející ze smluvní strany vývozu, nebo tyto doklady vyhotovuje. Na žádost celních orgánů předloží držitel prohlášení o tom, jak bylo dané množství spravováno.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 13

Územní zásada

1.   Podmínky stanovené v hlavě II musí být plněny v dotyčné smluvní straně nepřetržitě.

2.   Jsou-li původní produkty vyvezené ze smluvní strany do jiné země vráceny, považují se za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že:

a)

vrácené produkty jsou totožné s vyvezenými a

b)

byly případně podrobeny pouze operacím nezbytným pro jejich uchování v dobrém stavu po dobu pobytu v dané zemi nebo při jejich vývozu.

3.   Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním provedeným mimo smluvní stranu vývozu na materiálech vyvezených z této smluvní strany a následně tam znovu dovezených za předpokladu, že:

a)

uvedené materiály jsou zcela získány ve smluvní straně vývozu nebo byly před vyvezením opracovány nebo zpracovány nad rámec operací uvedených v článku 6 a

b)

celním orgánům lze věrohodně prokázat, že:

i)

zpět dovezené produkty byly získány opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů a

ii)

celková přidaná hodnota nabytá mimo smluvní stranu vývozu při uplatnění tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného produktu, pro který se požaduje status původu.

4.   Pro účely odstavce 3 tohoto článku se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo smluvní stranu vývozu. Je-li však k určení statusu původu výsledného produktu použito pravidlo v seznamu v příloze II, které stanoví nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území smluvní strany vývozu a celkové přidané hodnoty nabyté mimo tuto smluvní stranu při uplatnění tohoto článku přesáhnout stanovený procentní podíl.

5.   Pro účely použití odstavců 3 a 4 se „celkovou přidanou hodnotou“ rozumějí všechny náklady vzniklé mimo smluvní stranu vývozu, včetně hodnoty tam použitých materiálů.

6.   Odstavce 3 a 4 tohoto článku se nevztahují na produkty, které nesplňují podmínky uvedené v seznamu v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze při uplatnění všeobecné tolerance stanovené v článku 5.

7.   Jakékoli opracování nebo zpracování, na něž se vztahuje tento článek a které bylo provedeno mimo smluvní stranu vývozu, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 14

Nezměnitelnost

1.   Preferenční zacházení stanovené dohodou se týká pouze produktů splňujících požadavky těchto pravidel a deklarovaných pro dovoz do smluvní strany za předpokladu, že jsou totožné s produkty vyvezenými ze smluvní strany vývozu. Před deklarováním k domácímu použití nesmí být pozměněny, jakýmkoli způsobem přetvořeny nebo podrobeny jiným operacím než těm, jež je mají uchovat v dobrém stavu, nebo než je přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí či jakékoli dokumentace s cílem zajistit soulad se specifickými vnitrostátními požadavky smluvní strany dovozu, které jsou provedeny pod dohledem celních orgánů v třetí zemi nebo zemích tranzitu nebo v zemi nebo zemích, kde došlo k rozdělení.

2.   Skladování produktů nebo zásilek lze provést, pokud zůstávají ve třetí zemi nebo třetích zemích tranzitu pod dohledem celních orgánů.

3.   Aniž je dotčena hlava V tohoto dodatku, rozdělení zásilek lze provést, pokud zůstávají ve třetí zemi nebo třetích zemích, kde došlo k rozdělení, pod dohledem celních orgánů.

4.   V případě pochybností může smluvní strana dovozu kdykoli dovozce nebo jeho zástupce požádat, aby předložil veškeré příslušné doklady poskytující důkaz o splnění podmínek tohoto článku, které lze prokázat jakýmkoli dokladem, a zejména prostřednictvím:

a)

smluvních přepravních dokladů, jako jsou konosamenty;

b)

faktických či konkrétních důkazů založených na značení nebo číslování nákladových kusů;

c)

osvědčení, že nedošlo k manipulaci, jež vydají celní orgány v zemi nebo zemích tranzitu nebo v zemi nebo zemích, kde došlo k rozdělení, nebo jakýchkoli jiných dokladů prokazujících, že zboží zůstalo v zemi nebo zemích tranzitu nebo v zemi nebo zemích, kde došlo k rozdělení, pod dohledem celních orgánů; nebo

d)

jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.

Článek 15

Výstavy

1.   Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do jiné země než země, s níž je možná kumulace v souladu s články 7 a 8, a po ukončení výstavy prodány za účelem dovozu do smluvní strany, uplatní se na ně při dovozu příslušná dohoda, pokud je celním orgánům věrohodně prokázáno, že:

a)

vývozce zaslal tyto produkty ze smluvní strany do země konání výstavy a vystavoval je tam;

b)

vývozce tyto produkty prodal osobě v jiné smluvní straně nebo je na ni jinak převedl;

c)

tyto produkty byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém na ni byly zaslány, a

d)

tyto produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2.   V souladu s hlavou V tohoto dodatku se vydává nebo vyhotovuje doklad o původu, který se obvyklým způsobem předloží celním orgánům smluvní strany dovozu. Uvede se v něm název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány další doklady o podmínkách, za nichž byly produkty vystavovány.

3.   Odstavec 1 se vztahuje na všechny obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné výstavy, veletrhy nebo obdobné veřejné přehlídky či expozice, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou akcí pořádaných soukromě v prodejnách nebo podnikových prostorách za účelem prodeje zahraničních produktů.

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 16

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

1.   Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému pocházejících ze smluvní strany, pro které je vydáván nebo vyhotovován doklad o původu v souladu s hlavou V tohoto dodatku, nepodléhají ve smluvní straně vývozu navracení cla nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vrácení, prominutí nebo nezaplacení, částečného nebo úplného, cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem uplatňovaných ve smluvní straně vývozu na materiály použité při výrobě, pokud se toto vrácení, prominutí nebo nezaplacení uplatňuje formálně nebo fakticky tehdy, jestliže jsou produkty získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3.   Vývozce produktů uvedených v dokladu o původu musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů předložit veškeré příslušné doklady prokazující, že pro nepůvodní materiály použité při výrobě dotyčných produktů nebylo uplatněno navracení cla a že veškeré clo nebo poplatky s rovnocenným účinkem, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4.   Zákaz uvedený v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje na obchod mezi smluvními stranami v případě produktů, jež získaly status původu použitím kumulace původu v souladu s čl. 7 odst. 4 nebo 5.

5.   Zákaz uvedený v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje na dvojstranný obchod mezi smluvními stranami bez použití kumulace s materiály pocházejícími z jiné uplatňující smluvní strany.

HLAVA V

DOKLAD O PŮVODU

Článek 17

Obecné požadavky

1.   Ustanovení dohody se vztahují na produkty pocházející z jedné ze smluvních stran při dovozu do druhé smluvní strany po předložení jednoho z těchto dokladů o původu:

a)

průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze IV tohoto dodatku;

b)

v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 prohlášení (dále jen „prohlášení o původu“) učiněného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat; znění prohlášení o původu je uvedeno v příloze III tohoto dodatku.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku se tato dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu těchto pravidel v případech stanovených v článku 27, aniž by bylo nutné předložit některý z dokladů o původu uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1, mohou se smluvní strany dohodnout, že pokud jde o jejich vzájemný preferenční obchod, jsou doklady o původu uvedené v odst. 1 písm. a) a b) nahrazovány deklaracemi o původu vyhotovenými vývozci, kteří jsou registrováni v elektronické databázi v souladu s vnitřními právními předpisy smluvních stran.

Použití deklarace o původu vyhotovené vývozci registrovanými v elektronické databázi, na němž se dohodly dvě nebo více uplatňujících smluvních stran, nebrání použití diagonální kumulace s jinými uplatňujícími smluvními stranami.

4.   Pro účely odstavce 1 se mohou smluvní strany dohodnout na zavedení systému umožňujícího elektronické vydávání nebo elektronické předkládání dokladů o původu uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

5.   Pro účely článku 7 přijme v případě použití čl. 8 odst. 4 vývozce usazený v uplatňující smluvní straně, který vydá doklad o původu nebo o něj požádá na základě jiného dokladu o původu, u něhož bylo upuštěno od povinnosti připojit prohlášení jinak vyžadované podle čl. 8 odst. 3, veškeré nezbytné kroky k zajištění toho, aby byly splněny podmínky pro uplatňování kumulace, a musí být připraven předložit celním orgánům veškeré příslušné doklady.

Článek 18

Podmínky pro vyhotovení prohlášení o původu

1.   Prohlášení o původu podle čl. 17 odst. 1 písm. b) může vyhotovit:

a)

schválený vývozce ve smyslu článku 19 nebo

b)

kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2.   Prohlášení o původu může být vyhotoveno, jestliže lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející z uplatňující smluvní strany a jestliže tyto produkty splňují ostatní podmínky těchto pravidel.

3.   Vývozce, který vyhotovuje prohlášení o původu, musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů smluvní strany vývozu předložit veškeré příslušné doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek těchto pravidel.

4.   Prohlášení o původu, jehož znění je obsaženo v příloze III tohoto dodatku, vyhotovuje vývozce v některém z jazykových znění uvedených v této příloze a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu na psacím stroji, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být napsáno inkoustem a hůlkovým písmem.

5.   Prohlášení o původu podepisuje vlastnoručně vývozce. Schválený vývozce ve smyslu článku 19 však není povinen tato prohlášení podepisovat, jestliže se celním orgánům smluvní strany vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení o původu, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

6.   Prohlášení o původu může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po jejich vývozu (dále jen „dodatečné prohlášení o původu“), je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, jichž se týká.

Dojde-li k rozdělení zásilky v souladu s čl. 14 odst. 3 a je-li dodržena tatáž dvouletá lhůta, dodatečné prohlášení o původu vyhotoví schválený vývozce smluvní strany, z níž byly dané produkty vyvezeny.

Článek 19

Schválený vývozce

1.   Celní orgány smluvní strany vývozu mohou s výhradou vnitrostátních požadavků povolit kterémukoli vývozci usazenému v této smluvní straně (dále jen „schválený vývozce“), aby vyhotovoval prohlášení o původu bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů.

2.   Vývozce, který o takové povolení žádá, musí celním orgánům věrohodně poskytnout veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek těchto pravidel.

3.   Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které se uvádí v prohlášení o původu.

4.   Celní orgány ověřují, zda je povolení využíváno řádně. Povolení mohou odejmout, pokud je schválený vývozce nesprávně využívá, a jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neposkytuje záruky uvedené v odstavci 2.

Článek 20

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

1.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány smluvní strany vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo na odpovědnost vývozce jeho zplnomocněným zástupcem.

2.   Pro tyto účely vyplní vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze IV tohoto dodatku. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, v nichž je sepsána dohoda, a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3.   Průvodní osvědčení EUR.1 musí v kolonce 7 obsahovat prohlášení v anglickém jazyce „TRANSITIONAL RULES“.

4.   Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů smluvní strany vývozu, v níž je průvodní osvědčení EUR.1 vydáno, předložit veškeré příslušné doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek těchto pravidel.

5.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány smluvní strany vývozu, pokud lze dotyčné produkty považovat za původní produkty a pokud tyto produkty splňují ostatní podmínky těchto pravidel.

6.   Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou veškerá nezbytná opatření k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek těchto pravidel. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné. Dále zajistí, aby formuláře uvedené v odstavci 2 byly řádně vyplněny. Zejména zkontrolují, zda bylo místo vyhrazené pro popis produktů vyplněno takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného vpisování údajů.

7.   Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvádí v kolonce 11 průvodního osvědčení EUR.1.

8.   Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a poskytnou je vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 21

Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

1.   Bez ohledu na čl. 20 odst. 8 může být průvodní osvědčení EUR.1 vydáno po vývozu produktů, jichž se týká, jestliže:

a)

nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností;

b)

celním orgánům bylo věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů;

c)

konečné určení dotyčných produktů nebylo v okamžiku vývozu známo a bylo rozhodnuto během jejich přepravy či skladování a po možném rozdělení zásilek v souladu s čl. 14 odst. 3;

d)

průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED bylo vydáno v souladu s pravidly celoevropsko-středomořské úmluvy pro produkty, jež jsou rovněž původní v souladu s těmito pravidly; vývozce podnikne všechny nezbytné kroky k zajištění toho, aby byly splněny podmínky pro uplatňování kumulace a aby byl připraven předložit celním orgánům veškeré příslušné doklady prokazující, že produkt je původní podle těchto pravidel, nebo

e)

průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno na základě čl. 8 odst. 4 a použití čl. 8 odst. 3 se vyžaduje při dovozu do jiné uplatňující smluvní strany.

2.   Pro účely odstavce 1 vývozce v žádosti uvede místo a datum vývozu produktů, jichž se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3.   Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně do dvou let od data vývozu a pouze po ověření, zda jsou informace uvedené v žádosti vývozce v souladu s údaji v odpovídající evidenci.

4.   Navíc k požadavku podle čl. 20 odst. 3 obsahují dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1 tuto poznámku v anglickém jazyce: „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.   Poznámka uvedená v odstavci 4 se zapíše do kolonky 7 průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 22

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které je vydaly, o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které mají tyto orgány v držení.

2.   Navíc k požadavku podle čl. 20 odst. 3 obsahuje duplikát vystavený podle odstavce 1 tohoto článku toto slovo v anglickém jazyce: „DUPLICATE“.

3.   Poznámka uvedená v odstavci 2 se zapíše do kolonky 7 duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4.   Duplikát je opatřen datem vystavení prvopisu průvodního osvědčení EUR.1 a nabývá účinku uvedeným dnem.

Článek 23

Platnost dokladu o původu

1.   Doklad o původu platí deset měsíců ode dne vydání nebo vyhotovení ve smluvní straně vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům smluvní strany dovozu.

2.   Doklady o původu, které jsou celním orgánům smluvní strany dovozu předloženy po uplynutí doby platnosti uvedené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely uplatnění celních preferencí, pokud lhůta stanovená pro jejich předložení nemohla být dodržena v důsledku mimořádných okolností.

3.   V ostatních případech opožděného předložení dokladů o původu je mohou celní orgány smluvní strany dovozu přijmout, pokud jim byly dotyčné produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.

Článek 24

Svobodná pásma

1.   Smluvní strany přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby obchodované produkty provázené dokladem o původu, které během dopravy využijí svobodné pásmo na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebyly podrobeny jiným operacím, než je obvyklé pro jejich uchování v nezměněném stavu.

2.   Odchylně od odstavce 1 lze v případě, že jsou produkty pocházející z uplatňující smluvní strany dovezeny do svobodného pásma s dokladem o původu a jsou podrobeny určitému ošetření nebo zpracování, vydat nebo vyhotovit nový doklad o původu, je-li provedené ošetření nebo zpracování v souladu s těmito pravidly.

Článek 25

Požadavky na dovoz

Doklady o původu se předkládají celním orgánům smluvní strany dovozu v souladu s postupy platnými v této smluvní straně.

Článek 26

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány smluvní strany dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému spadající do tříd XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406, předkládá se celním orgánům jediný doklad o původu pro tyto produkty při dovozu první části.

Článek 27

Osvobození od povinnosti předložit doklad o původu

1.   Produkty, které jsou zasílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty bez nutnosti předložit doklad o původu, pokud nejsou dováženy obchodně, pokud dovozce prohlásí, že splňují podmínky těchto pravidel, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení nejsou žádné pochybnosti.

2.   Dovoz se nepovažuje za obchodní dovoz, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

dovoz je příležitostný;

b)

dovoz je tvořen výhradně produkty pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících či jejich rodin;

c)

z povahy a množství produktů je zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3.   Celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek překročit 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.

Článek 28

Rozpory a formální chyby

1.   Zjištění drobných rozporů mezi údaji uvedenými v dokladu o původu a údaji v dokladech, které byly celnímu úřadu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, nezakládá neplatnost dokladu o původu, je-li řádně prokázáno, že se tento doklad skutečně vztahuje na předložené produkty.

2.   Zjevné formální chyby, například překlepy, v dokladu o původu nejsou důvodem k odmítnutí dokladů uvedených v odstavci 1, nejsou-li takové povahy, že vyvolávají pochybnosti o správnosti údajů v nich obsažených.

Článek 29

Prohlášení dodavatele

1.   Je-li ve smluvní straně vydáno průvodní osvědčení EUR.1 nebo vyhotoveno prohlášení o původu pro původní produkty, při jejichž výrobě bylo v souladu s čl. 7 odst. 3 nebo 4 použito zboží, které pochází z jiné uplatňující smluvní strany a bylo tam opracováno nebo zpracováno, aniž by získalo status preferenčního původu, přihlíží se k prohlášení dodavatele týkajícímu se tohoto zboží v souladu s tímto článkem.

2.   Prohlášení dodavatele uvedené v odstavci 1 slouží jako důkaz o opracování nebo zpracování, kterému bylo dotyčné zboží podrobeno v uplatňující smluvní straně, pro účely stanovení, zda lze produkty, při jejichž výrobě bylo toto zboží použito, považovat za produkty pocházející ze smluvní strany vývozu a zda tyto produkty splňují ostatní podmínky těchto pravidel.

3.   Dodavatel vyhotoví samostatné prohlášení dodavatele, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4, pro každou zásilku zboží, a to způsobem stanoveným v příloze VI na listu papíru, který se přikládá k faktuře, dodacímu listu nebo jinému obchodnímu dokladu, v němž je dotyčné zboží popsáno dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat.

4.   Dodává-li dodavatel určitému zákazníkovi pravidelně zboží, u kterého se předpokládá, že opracování nebo zpracování provedené v uplatňující smluvní straně se po určitou dobu nezmění, může poskytnout jednorázové prohlášení dodavatele, které se vztahuje i na následné zásilky tohoto zboží (dále jen „dlouhodobé prohlášení dodavatele“). Dlouhodobé prohlášení dodavatele platí zpravidla po dobu nejvýše dvou let ode dne vyhotovení. Celní orgány uplatňující smluvní strany, kde je prohlášení vyhotoveno, stanoví podmínky, za kterých může být používáno i po delší dobu. Dodavatel vyhotoví dlouhodobé prohlášení dodavatele způsobem stanoveným v příloze VII a dotyčné zboží popíše dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat. Prohlášení poskytne dotyčnému zákazníkovi před dodáním první zásilky zboží, ke které se prohlášení vztahuje, nebo společně s první zásilkou. Přestane-li dlouhodobé prohlášení dodavatele týkající se dodávaného zboží platit, vyrozumí o tom dodavatel neprodleně zákazníka.

5.   Prohlášení dodavatele uvedená v odstavcích 3 a 4 musí být napsána na stroji nebo vytištěna v jednom z jazyků dohody, v souladu s vnitrostátním právem uplatňující smluvní strany, kde jsou vyhotovena, a opatřena vlastnoručním podpisem dodavatele. Prohlášení může být rovněž napsáno rukou; v takovém případě musí být napsáno inkoustem a hůlkovým písmem.

6.   Dodavatel vyhotovující prohlášení je připraven kdykoli na žádost celních orgánů uplatňující smluvní strany, v níž je prohlášení vyhotoveno, předložit veškeré příslušné doklady prokazující, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné.

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

1.   Pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 27 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každá z dotčených zemí každoročně částky v národních měnách smluvních stran odpovídající částkám vyjádřeným v eurech.

2.   Na zásilku se vztahuje čl. 18 odst. 1 písm. b) nebo čl. 27 odst. 3 na základě měny, ve které je vystavena faktura, podle částky stanovené dotčenou zemí.

3.   Částky, které se mají použít v jakékoli dané národní měně, jsou přepočtem částek vyjádřených v eurech na tuto měnu podle kurzu platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce října. Částky se sdělují Evropské komisi do 15. října a platí od 1. ledna následujícího roku. Evropská komise oznamuje tyto částky všem dotčeným zemím.

4.   Smluvní strana může částku vyplývající z přepočtu částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Smluvní strana může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v eurech ve své národní měně nezměněn, jestliže v okamžiku každoroční úpravy stanovené v odstavci 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles jeho hodnoty.

5.   Částky vyjádřené v eurech přezkoumá na žádost smluvní strany Smíšený výbor. Při přezkumu posuzuje Smíšený výbor potřebu zachování účinků příslušných limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout o úpravě částek vyjádřených v eurech.

HLAVA VI

ZÁSADY SPOLUPRÁCE A PÍSEMNÉ DOKLADY

Článek 31

Písemné doklady, uchovávání dokladů o původu a podpůrných dokladů

1.   Vývozce, který vyhotovil prohlášení o původu nebo požádal o průvodní osvědčení EUR.1, uchovává tyto doklady o původu a veškeré doklady prokazující status původu produktu v tištěné nebo elektronické podobě po dobu nejméně tří let ode dne vydání nebo vyhotovení prohlášení o původu.

2.   Dodavatel vyhotovující prohlášení dodavatele uchovává kopie prohlášení a veškerých faktur, dodacích listů nebo jiných obchodních dokladů, k nimž je prohlášení připojeno, a doklady uvedené v čl. 29 odst. 6 po dobu nejméně tří let.

Dodavatel vyhotovující dlouhodobé prohlášení dodavatele uchovává kopie prohlášení a veškerých faktur, dodacích listů nebo jiných obchodních dokladů týkajících se zboží, na které se vztahuje prohlášení zaslané příslušnému zákazníkovi, jakož i doklady uvedené v čl. 29 odst. 6 po dobu nejméně tří let. Uvedená lhůta se počítá ode dne skončení platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele.

3.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku jsou doklady prokazujícími status původu mimo jiné:

a)

přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání produktu, který se nachází například v jeho účtech nebo vnitřním účetnictví;

b)

doklady prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené v příslušné uplatňující smluvní straně v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

c)

doklady prokazující opracování nebo zpracování materiálů v příslušné smluvní straně, vyhotovené nebo vydané v této smluvní straně v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

d)

prohlášení o původu nebo průvodní osvědčení EUR.1 prokazující status původu použitých materiálů, vyhotovená nebo vydaná ve smluvních stranách v souladu s těmito pravidly;

e)

vhodné důkazy týkající se opracování nebo zpracování provedeného mimo smluvní strany za použití článků 13 a 14, prokazující splnění podmínek těchto článků.

4.   Celní orgány smluvní strany vývozu vydávající průvodní osvědčení EUR.1 uchovávají formulář žádosti uvedený v čl. 20 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

5.   Celní orgány smluvní strany dovozu uchovávají prohlášení o původu a průvodní osvědčení EUR.1, jež jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

6.   S prohlášeními dodavatele, která dokládají opracování nebo zpracování použitých materiálů v uplatňující smluvní straně a která byla vyhotovena v této smluvní straně, se zachází jako s dokladem uvedeným v čl. 18 odst. 3, čl. 20 odst. 4 a čl. 29 odst. 6, který prokazuje, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení o původu mohou být považovány za produkty pocházející z této uplatňující smluvní strany a že splňují ostatní podmínky těchto pravidel.

Článek 32

Řešení sporů

Pokud v souvislosti s postupy ověřování uvedenými v článcích 34 a 35 nebo v souvislosti s výkladem tohoto dodatku vyvstanou spory, které nelze vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány příslušnými k jeho provedení, předkládají se Smíšenému výboru.

Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány smluvní strany dovozu řídí právními předpisy dané země.

HLAVA VII

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 33

Oznamování a spolupráce

1.   Celní orgány smluvních stran si navzájem předají vzory otisků razítek, která jejich celní úřady používají pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1, vzory čísel povolení udělovaných schváleným vývozcům a adresy celních orgánů příslušných pro ověřování těchto osvědčení a prohlášení o původu.

2.   Za účelem náležitého uplatňování těchto pravidel si smluvní strany prostřednictvím příslušných celních orgánů poskytují vzájemnou pomoc při ověřování pravosti průvodních osvědčení EUR.1, prohlášení o původu a prohlášení dodavatele a při kontrole správnosti údajů v nich obsažených.

Článek 34

Ověřování dokladů o původu

1.   Následné ověřování dokladů o původu se provádí namátkově nebo vždy v případech, kdy mají celní orgány smluvní strany dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění ostatních podmínek těchto pravidel.

2.   Žádají-li o následné ověření, vrátí celní orgány smluvní strany dovozu průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení o původu nebo kopie těchto dokladů celním orgánům smluvní strany vývozu a podle potřeby uvedou důvody své žádosti o ověření. Spolu se žádostí o ověření zašlou rovněž veškeré získané doklady a informace nasvědčující tomu, že údaje obsažené v dokladu původu nejsou správné.

3.   Ověření provádějí celní orgány smluvní strany vývozu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné.

4.   Jestliže se celní orgány smluvní strany dovozu rozhodnou pozastavit preferenční zacházení pro dotyčné produkty až do výsledku ověření, nabídnou dovozci propuštění produktů, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

5.   Celní orgány, které požádaly o ověření, jsou o jeho výsledcích informovány co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé, zda lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející z jedné ze smluvních stran a zda tyto produkty splňují ostatní podmínky těchto pravidel.

6.   Jestliže v případě důvodných pochybností neobdrží žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců ode dne podání žádosti o ověření nebo jestliže odpověď neobsahuje dostatečné údaje k určení pravosti daného dokladu nebo skutečného původu produktů, nepřiznají nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

Článek 35

Ověřování prohlášení dodavatele

1.   Následné ověřování prohlášení dodavatele nebo dlouhodobých prohlášení dodavatele lze provádět namátkově nebo vždy v případech, kdy mají celní orgány smluvní strany, kde byla tato prohlášení vzata v úvahu pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo pro vyhotovení prohlášení o původu, důvodné pochybnosti o jejich pravosti nebo o správnosti údajů v nich obsažených.

2.   Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány smluvní strany uvedené v odstavci 1 prohlášení dodavatele nebo dlouhodobé prohlášení dodavatele a faktury, dodací listy nebo jiné obchodní doklady týkající se zboží, ke kterému se prohlášení vztahuje, celním orgánům uplatňující smluvní strany, kde bylo prohlášení vyhotoveno, a podle potřeby uvedou věcné nebo formální důvody své žádosti o ověření.

Spolu se žádostí o následné ověření zašlou rovněž veškeré získané doklady a informace nasvědčující tomu, že údaje obsažené v prohlášení dodavatele nebo dlouhodobém prohlášení dodavatele nejsou správné.

3.   Ověření provádějí celní orgány uplatňující smluvní strany, kde bylo prohlášení dodavatele nebo dlouhodobé prohlášení dodavatele vyhotoveno. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakoukoli kontrolu účtů dodavatele nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné.

4.   Celní orgány, které požádaly o ověření, jsou o jeho výsledcích informovány co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou informace obsažené v prohlášení dodavatele nebo dlouhodobém prohlášení dodavatele správné, a celní orgány z nich musí být schopny určit, zda a do jaké míry může být toto prohlášení vzato v úvahu pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo pro vyhotovení prohlášení o původu.

Článek 36

Sankce

Každá strana stanoví uložení trestních, občanskoprávních nebo správních sankcí za porušení jejích vnitrostátních právních předpisů v souvislosti s těmito pravidly.

HLAVA VIII

UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO DODATKU

Článek 37

Evropský hospodářský prostor

Zboží pocházející z Evropského hospodářského prostoru (EHP) ve smyslu protokolu 4 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru se považuje za zboží pocházející z Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska (dále jen „strany EHP“), vyváží-li se z Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska na Západní břeh Jordánu a do Pásma Gazy, za předpokladu, že mezi Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy a stranami EHP platí dohody o volném obchodu využívající tato pravidla.

Článek 38

Lichtenštejnsko

Aniž je dotčen článek 2, produkt pocházející z Lichtenštejnska se vzhledem k celní unii mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem považuje za produkt pocházející ze Švýcarska.

Článek 39

Republika San Marino

Aniž je dotčen článek 2, produkt pocházející z Republiky San Marino se vzhledem k celní unii mezi Evropskou unií a Republikou San Marino považuje za produkt pocházející z Evropské unie.

Článek 40

Andorrské knížectví

Aniž je dotčen článek 2, produkt pocházející z Andorrského knížectví zařazený do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému se vzhledem k celní unii mezi Evropskou unií a Andorrským knížectvím považuje za produkt pocházející z Evropské unie.

Článek 41

Ceuta a Melilla

1.   Pro účely těchto pravidel nezahrnuje pojem „Evropská unie“ Ceutu a Melillu.

2.   Produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly ve všech ohledech stejnému celnímu zacházení jako produkty pocházející z celního území Evropské unie podle protokolu č. 2 k Aktu o podmínkách přistoupení Španělského království a Portugalské republiky a o úpravách smluv (3). Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy poskytne dováženým produktům, na něž se vztahuje příslušná dohoda a jež pocházejí z Ceuty a Melilly, stejné celní zacházení jako produktům dováženým a pocházejícím z Evropské unie.

3.   Pro účely odstavce 2 tohoto článku týkajícího se produktů pocházejících z Ceuty a Melilly se tato pravidla použijí obdobně s výhradou zvláštních podmínek stanovených v příloze V.

PŘÍLOHA I

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE II

Poznámka 1 – Obecný úvod

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně opracovaný nebo zpracovaný ve smyslu článku 4 hlavy II tohoto dodatku. Jsou čtyři různé typy pravidel, které se liší podle produktu:

a)

opracováním nebo zpracováním není překročen maximální obsah nepůvodních materiálů;

b)

opracováním nebo zpracováním se čtyřmístný kód čísla harmonizovaného systému nebo šestimístný kód položky harmonizovaného systému vyrobených produktů liší od čtyřmístného kódu čísla harmonizovaného systému, resp. šestimístného kódu položky použitých materiálů;

c)

je provedeno zvláštní opracování nebo zpracování;

d)

na některých zcela získaných materiálech je provedeno opracování nebo zpracování.

Poznámka 2 – Struktura seznamu

2.1

První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. Sloupec (1) obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému a ve sloupci (2) je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému údaji v prvních dvou sloupcích je ve sloupci (3) stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před údajem ve sloupci (1) uvedeno „ex“, znamená to, že se pravidla ve sloupci (3) týkají pouze té části čísla, která je uvedena ve sloupci (2).

2.2

Pokud je ve sloupci (1) uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly, a popis produktů ve sloupci (2) je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupci (3) pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly ve sloupci (1).

2.3

Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupci (3).

2.4

Jsou-li ve sloupci (3) stanovena dvě alternativní pravidla oddělená slovem „nebo“, je na vývozci, které si vybere.

Poznámka 3 – Příklady použití pravidel

3.1

Ustanovení článku 4 hlavy II tohoto dodatku, jež se týkají produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných produktů, se použijí bez ohledu na to, zda byl status původu získán v závodě, kde jsou tyto produkty používány, nebo v jiném závodě ve smluvní straně.

3.2

Podle článku 6 hlavy II tohoto dodatku musí provedené opracování nebo zpracování přesahovat seznam operací v něm uvedených. Pokud tomu tak není, zboží není způsobilé pro udělení výhod preferenčního zacházení, i když jsou splněny podmínky stanovené v níže uvedeném seznamu.

S výhradou článku 6 hlavy II tohoto dodatku stanoví pravidla v seznamu minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné, přičemž vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak při nižším stupni opracování nebo zpracování nemůže být produktu status původu udělen.

Jestliže tedy pravidlo stanoví, že nepůvodní materiál lze použít na určitém stupni výroby, je použití takového materiálu přípustné při předcházejícím stupni výroby, nikoli však při stupni pozdějším.

Jestliže pravidlo stanoví, že nepůvodní materiál nelze použít na určitém stupni výroby, je použití materiálů přípustné při předcházejícím stupni výroby, nikoli však při stupni pozdějším.

Příklad: Pokud pravidlo v seznamu pro kapitolu 19 stanoví, že „nepůvodní materiály čísel 1101 až 1108 nesmí přesáhnout 20 % hmotnosti“, použití (tj. dovoz) obilovin uvedených v kapitole 10 (materiály při předcházejícím stupni výroby) není omezeno.

3.3

Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo používá vyjádření „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla“, lze použít materiály kteréhokoli čísla (čísel) (i materiály stejného popisu a čísla jako u produktu), avšak s podmínkou splnění všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle.

Vyjádření „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla…“ nebo „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů stejného čísla jako produkt“ znamená, že je možné použít materiály kteréhokoli čísla (čísel) s výjimkou materiálů stejného popisu, jako je popis produktu uvedený ve sloupci 2 seznamu.

3.4

Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno použít jeden nebo více materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby byly použity všechny.

3.5

Stanoví-li pravidlo v seznamu, že produkt musí být vyroben z konkrétního materiálu, nebrání tato podmínka použití jiných materiálů, které ze své podstaty nemohou tomuto pravidlu vyhovět.

3.6

Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dva procentní podíly, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní podíly nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout vyšší z daných procentních podílů. Jednotlivé procentní podíly vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4 – Obecná ustanovení týkající se některých zemědělských produktů

4.1

Se zemědělskými produkty spadajícími do kapitol 6, 7, 8, 9, 10, 12 a čísla 2401, které jsou vypěstovány nebo sklizeny na území smluvní strany, se zachází jako s produkty pocházejícími z území této smluvní strany, i když jsou vypěstovány z dovezených semen, cibulí, podnoží, řízků, roubů, výhonů, pupenů nebo jiných živých částí rostlin.

4.2

V případech, kdy obsah nepůvodního cukru v daném produktu podléhá omezením, vezme se pro výpočet těchto omezení v úvahu hmotnost cukru čísel 1701 (sacharóza) a 1702 (např. fruktóza, glukóza, laktóza, maltóza, izoglukóza nebo invertní cukr) použitého při výrobě konečného produktu a při výrobě nepůvodních produktů zapracovaných do konečného produktu.

Poznámka 5 – Terminologie používaná pro některé textilní produkty

5.1

Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

5.2

Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0511, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

5.3

Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

5.4

Pojem „syntetická nebo umělá střižová vlákna“ se v seznamu používá k označení kabelu ze syntetických nebo umělých filamentů, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

5.5

Potisk (ve spojení s tkaním, pletením/háčkováním, všíváním nebo vločkováním) je definován jako technika, kterou textilní podklad získá objektivně posouditelnou vlastnost trvalé povahy, jako je barva, vzor nebo technická účinnost, s použitím válcové, filmové, digitální nebo transferové techniky.

5.6

Potisk (jako samostatná operace) je definován jako technika, kterou textilní podklad získá objektivně posouditelnou vlastnost trvalé povahy, jako je barva, vzor nebo technická účinnost, s použitím válcové, filmové, digitální nebo transferové techniky ve spojení s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu.

Poznámka 6 – Přípustné odchylky pro produkty vyrobené ze směsi textilních materiálů

6.1

Odkazuje-li se u určitého produktu v seznamu na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci (3) pro žádné základní textilní materiály použité při výrobě daného produktu, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 15 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 6.3 a 6.4).

6.2

Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 6.1 lze však uplatnit pouze na směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,

kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

syntetická nekonečná vlákna z polypropylenu,

syntetická nekonečná vlákna z polyesteru,

syntetická nekonečná vlákna z polyamidu,

syntetická nekonečná vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická nekonečná vlákna z polyimidu,

syntetická nekonečná vlákna z polytetrafluorethylenu,

syntetická nekonečná vlákna z polyfenylensulfidu,

syntetická nekonečná vlákna z polyvinylchloridu,

jiná syntetická nekonečná vlákna,

viskózová umělá nekonečná vlákna,

jiná umělá nekonečná vlákna,

elektricky vodivá vlákna,

syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická střižová vlákna z polyamidu,

syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

jiná syntetická střižová vlákna,

viskózová umělá střižová vlákna,

jiná umělá střižová vlákna,

polyuretanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

produkty čísla 5605 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

ostatní produkty čísla 5605,

skleněná vlákna,

kovová vlákna,

minerální vlákna.

6.3

V případě produktů zahrnujících „polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou“ je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.

6.4

V případě produktů „s páskem, jehož jádro je z hliníkové nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií“ je uvedená přípustná odchylka pro tento pásek 30 %.

Poznámka 7 – Ostatní přípustné odchylky pro některé textilní produkty

7.1

V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní materiály (s výjimkou podšívek a mezipodšívek), které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci (3) pro dané zhotovené výrobky, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny pod číslem jiným, než je číslo produktu, a že jejich hodnota nepřesahuje 15 % ceny produktu ze závodu.

7.2

Aniž je dotčena poznámka 7.3, mohou být materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 volně používány při výrobě textilních výrobků bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

7.3

Při uplatnění procentního pravidla se musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota nepůvodních materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 8 – Definice specifických procesů a jednoduchých operací prováděných u některých produktů kapitoly 27

8.1

Pro účely čísel ex 2707 a 2713 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování;

d)

reformování;

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

proces zahrnující všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerizace;

h)

alkylace;

i)

izomerace.

8.2

Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování;

d)

reformování;

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

proces zahrnující všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerizace;

h)

alkylace;

i)

izomerace;

j)

pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266-59 T);

k)

pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

l)

pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710: zpracování produktů hydrogenací (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 °C s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 hydrogenační rafinací (např. hydrogenační derafinace nebo odbarvení) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považováno za specifický proces;

m)

pouze v případě topných olejů čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300 °C předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát (podle metody ASTM D 86);

n)

pouze v případě těžkých olejů jiných než plynových olejů a topných olejů čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje;

o)

pouze v případě surových produktů čísla ex 2712 (jiných než ropná vazelína, ozokerit, montánní vosk, rašelinný vosk nebo parafín obsahujících méně než 0,75 % hmotnostních oleje): odolejování frakční krystalizací.

8.3

Pro účely čísel ex 2707 a 2713 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získávání určitého obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

Poznámka 9 – Definice specifických procesů a operací prováděných u některých produktů

9.1

Produkty kapitoly 30 získané ve smluvní straně s využitím buněčných kultur se považují za produkty pocházející z této smluvní strany. „Buněčná kultura“ je vymezena jako kultivace lidských, živočišných a rostlinných buněk v kontrolovaných podmínkách (např. stanovené teploty, růstové médium, směs plynů, pH) mimo živý organismus.

9.2

Produkty kapitol 29 (kromě 2905 43–2905 44), 30, 32, 33 (kromě 3302 10, 3301), 34, 35 (kromě 3501, 3502 11–3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (kromě 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) a 39 (kromě 39.16–39.26) získané ve smluvní straně fermentací se považují za produkty pocházející z této smluvní strany. „Fermentací“ se rozumí biotechnologický proces, v němž se lidské, živočišné či rostlinné buňky, bakterie, kvasinky, houby nebo enzymy používají k výrobě produktů kapitol 29 až 39.

9.3

Za dostatečná v souladu s čl. 4 odst. 1 se u produktů kapitol 28, 29 (kromě 2905 43–2905 44), 30, 32, 33 (kromě 3302 10, 3301), 34, 35 (kromě 3501, 3502 11–3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (kromě 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) a 39 (kromě 3916–3926) považují tato opracování nebo zpracování:

Chemická reakce: „Chemickou reakcí“ se rozumí proces (včetně biochemických procesů), jehož výsledkem je molekula s novou strukturou vzniklou rozbitím intramolekulárních vazeb a vytvořením nových intramolekulárních vazeb nebo změnou prostorového uspořádání atomů v molekule. Chemickou reakci lze vyjádřit změnou „čísla CAS“.

Pro účely původu se neberou v potaz tyto procesy: a) rozpuštění ve vodě nebo v jiných rozpouštědlech; b) odstranění rozpouštědel včetně vody jako rozpouštědla; nebo c) přidání nebo odstranění krystalicky vázané vody. Chemická reakce, jak je vymezena výše, se považuje za udělující původ.

Směsi: Úmyslné míšení nebo směšování (včetně disperze) materiálů v kontrolovaném poměru, kromě přidání ředidel, s cílem splnit předem stanovené specifikace, vedoucí k výrobě produktu s fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi, jež jsou důležité pro účely nebo použití tohoto produktu a liší se od vstupních materiálů, se považuje za udělující původ.

Čištění: Čištění se považuje za udělující původ, pokud se provádí na území jedné nebo obou smluvních stran a jeho výsledkem je splnění jednoho z následujících kritérií:

a)

čištění produktu vedoucí k odstranění nejméně 80 % obsahu stávajících nečistot nebo

b)

snížení podílu nečistot nebo jejich odstranění, přičemž výsledkem je produkt vhodný pro jedno nebo více z těchto použití:

i)

farmaceutické, léčebné, kosmetické a veterinární použití nebo látky potravinářské jakosti;

ii)

chemické produkty a činidla pro analytická, diagnostická nebo laboratorní použití;

iii)

prvky a součásti pro použití v mikroelektronice;

iv)

specializovaná optická použití;

v)

biotechnické použití (např. při pěstování buněčných kultur, v genetické technologii nebo jako katalyzátor);

vi)

nosiče používané v procesu separace nebo

vii)

nukleární použití.

Změna velikosti částic: Záměrná a kontrolovaná úprava velikosti částic produktu, jiná než pouhým drcením nebo lisováním, jejímž výsledkem je produkt se stanovenou velikostí částic, stanoveným rozložením velikosti částic nebo stanovenou plochou povrchu, důležitými pro účely výsledného produktu, a s fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi odlišnými od výchozích materiálů, se považuje za udělující původ.

Standardní materiály: Standardními materiály (včetně standardních roztoků) se rozumí přípravky vhodné pro analytické, kalibrační nebo referenční použití s přesným stupněm čistoty nebo podíly osvědčenými výrobcem. Výroba standardních materiálů se považuje za udělující původ.

Separace izomerů: Izolace nebo oddělení izomerů ze směsi izomerů se považuje za udělující původ.

PŘÍLOHA II

SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY MOHL VYROBENÝ PRODUKT ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Kód

Popis produktu

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, na jehož základě se uděluje status původu

(1)

(2)

(3)

Kapitola 1

Živá zvířata

Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

Kapitola 2

Maso a jedlé droby

Výroba, v níž veškeré maso a jedlé droby v produktech této kapitoly musí být zcela získány

Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

Kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

ex kapitola 5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex 0511 91

Vajíčka ryb a jikry nezpůsobilé k lidskému požívání

Všechna vajíčka a jikry musí být zcela získány

Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány

Kapitola 7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

Kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Výroba, v níž veškeré použité ovoce, ořechy a kůra citrusových plodů nebo melounů kapitoly 8 musí být zcela získány

Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Kapitola 10

Obiloviny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 8, 10 a 11, čísel 0701 , 0714 , 2302 a 2303 a položky 0710 10 musí být zcela získány

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex kapitola 13

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex 1302

Pektinové látky, pektináty a pektany

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

1504 až 1506

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců; tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu); ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

Výroba z materiálů kterékoli položky, kromě materiálů stejné položky jako daný produkt

1509 a 1510

Olivový olej a jeho frakce

Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

1511

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

Výroba z materiálů kterékoli položky, kromě materiálů stejné položky jako daný produkt

ex 1512

Slunečnicový olej a jeho frakce

 

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou spotřebu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Výroba z materiálů kterékoli položky, kromě materiálů stejné položky jako daný produkt

ex 1516

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

1520

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2, 3 a 16 musí být zcela získány

ex kapitola 17

Cukr a cukrovinky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

Chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitých materiálů čísel 1101 až 1108 , 1701 a 1703 nepřesahuje 30 % hmotnosti konečného produktu

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž:

hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

nebo

hodnota použitého cukru nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž:

hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

nebo

hodnota použitého cukru nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

1806 10

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

Sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž individuální hmotnost cukru a použitých materiálů kapitoly 4 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž:

hmotnost použitých materiálů čísel 1006 a 1101 až 1108 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu a

hmotnost použitých materiálů kapitol 2, 3 a 16 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž:

hmotnost použitých materiálů čísel 1006 a 1101 až 1108 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu a

hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitých materiálů čísel 1006 a 1101 až 1108 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu

ex kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

2002 a 2003

Rajčata, houby a lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

ex 2008

Jiné produkty než:

Ořechy bez přídavku cukru nebo alkoholu

Arašídové máslo; směsi z obilovin; palmová jádra; kukuřice

Ovoce a ořechy, vařené jinak než ve vodě nebo v páře, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

ex kapitola 21

Různé jedlé přípravky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení

Hořčičná moučka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít hořčičnou mouku nebo připravenou hořčici.

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž:

individuální hmotnost cukru a použitých materiálů kapitoly 4 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

a

celková kombinovaná hmotnost cukru a použitých materiálů kapitoly 4 nepřesahuje 60 % hmotnosti konečného produktu

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž hmotnost použitého cukru nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu

ex kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž všechny použité materiály položek 0806 10 , 2009 61 a 2009 69 musí být zcela získány

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

2207 a 2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu vyšším nebo nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 2207 nebo 2208 , v níž všechny použité materiály položek 0806 10 , 2009 61 a 2009 69 musí být zcela získány

ex kapitola 23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány,

hmotnost použitých materiálů kapitol 10 a 11 a čísel 2302 a 2303 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu,

individuální hmotnost cukru a použitých materiálů kapitoly 4 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu a

celková kombinovaná hmotnost cukru a použitých materiálů kapitoly 4 nepřesahuje 50 % hmotnosti konečného produktu

ex kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, v níž hmotnost materiálů čísla 2401 nepřesahuje 30 % celkové hmotnosti použitých materiálů kapitoly 24

2401

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

Výroba, v níž všechny materiály čísla 2401 musí být zcela získány

ex 2402

Cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a tabák ke kouření položky 2403 19 , v níž nejméně 10 % hmotnostních všech použitých materiálů čísla 2401 musí být zcela získáno

ex 2403

Produkty určené k vdechování poté, co jsou zahřáty či jiným způsobem upraveny, bez spalování

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, v níž nejméně 10 % hmotnostních všech použitých materiálů čísla 2401 musí být zcela získáno

ex kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořčíku, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit).

Kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (4)

nebo

ostatní operace, v nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (4)

nebo

ostatní operace, v nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (4)

nebo

ostatní operace, v nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (4)

nebo

ostatní operace, v nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (4)

nebo

ostatní operace, v nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie, kromě:

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (4)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (4)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905 . Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 30

Farmaceutické výrobky

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Kapitola 31

Hnojiva

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 38

Různé chemické výrobky, kromě:

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 3811

Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

Připravená aditiva do mazacích olejů, obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 3824 99 a ex 3826 00

Bionafta

Výroba, v níž se bionafta získává prostřednictvím transesterifikace a/nebo esterifikace nebo prostřednictvím hydrotermální úpravy

Kapitola 39

Plasty a výrobky z nich

Specifický proces (specifické procesy) (7)

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejné položce jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4012

Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku

Protektorování použitých pneumatik

ex kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

4104 až 4106

Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené

Činění předčiněné kůže

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:

 

Díly, kříže a podobné formy

Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

Ostatní

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302

ex kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

Hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

ex 4408

Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva) a na překližky o tloušťce nepřesahující 6 mm, sesazované, a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované

Sesazování, hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

ex 4410 až ex 4413

Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének

Lištování nebo tvarování

ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly

Výroba z prken neřezaných na míru

ex 4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

Lišty a tvarované lišty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít voštinové desky nebo šindele („shingles“ a „shakes“)

Lištování nebo tvarování

ex 4421

Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi

Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409

Kapitola 45

Korek a korkové výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 50

Hedvábí, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání hedvábného odpadu

5004 až ex 5006

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené se spřádáním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5007

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním

nebo

kroucení nebo jakákoli mechanická operace spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením

nebo

barvení příze spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

ex kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

5106 až 5110

Vlněná příze, příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením

nebo

barvení příze spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

ex kapitola 52

Bavlna, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

5204 až 5207

Bavlněné příze a nitě

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním

nebo

kroucení nebo jakákoli mechanická operace spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním

nebo

barvení příze spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

ex kapitola 53

Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

5306 až 5308

Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken;

papírové nitě

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5309 až 5311

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním

nebo

barvení příze spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

5401 až 5406

Nitě, nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) a šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5407 a 5408

Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním

nebo

kroucení nebo jakákoli mechanická operace spojené s tkaním

nebo

barvení příze spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

5501 až 5507

Syntetická nebo umělá střižová vlákna

Vytlačování chemických vláken

5508 až 5511

Nitě a šicí nitě z chemických střižových vláken

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5512 až 5516

Tkaniny z nití z chemických střižových vláken

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním

nebo

kroucení nebo jakákoli mechanická operace spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním

nebo

barvení příze spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich, kromě:

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

5601

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

povrstvování, vločkování, laminování či pokovování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

 

Vpichovaná plsť

 (5)

Vytlačování chemických vláken spojené s tvarováním tkanin

Lze však použít:

nitě z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5402 ,

vlákna z polypropylenu čísla 5503 nebo 5506 nebo

kabely z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501 ,

jejichž délková hmotnost je pro každé nekonečné vlákno nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,

nebo

pouhé tvarování netkaných textilií v případě plsti vyrobené z přírodních vláken

Ostatní

 (5)

Vytlačování chemických vláken spojené s tvarováním tkanin

nebo

pouhé tvarování netkaných textilií v případě plsti vyrobené z přírodních vláken

5603

Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

 

5603 11 až 5603 14

Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované, z chemických nekonečných vláken

Výroba z

jednosměrně nebo náhodně orientovaných nekonečných vláken

nebo

látek nebo polymerů přírodního nebo chemického původu

následovaná v obou případech spojováním do netkaných textilií

5603 91 až 5603 94

Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované, jiné než z chemických nekonečných vláken

Výroba z

jednosměrně nebo náhodně orientovaných střižových vláken

a/nebo

sekaného vlákna přírodního nebo chemického původu

následovaná v obou případech spojováním do netkaných textilií

5604

Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem

Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepotažených textilem

Ostatní

 (5)

Spřádání přírodních vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5605

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , kombinované s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací

5606

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě

 (5)

Vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním

nebo

kroucení spojené s opřádáním

nebo

spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken

nebo

vločkování spojené s barvením

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním nebo všíváním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním nebo všíváním

nebo

výroba z kokosových, sisalových nebo jutových vláken nebo klasicky skané viskózové příze

nebo

všívání spojené s barvením nebo potiskem

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

vytlačování chemických vláken spojené s netkanými metodami včetně propichování

Jako podklad lze použít jutovou tkaninu.

ex kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky, kromě:

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním nebo všíváním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním nebo všíváním

nebo

tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo laminováním nebo pokovováním

nebo

všívání spojené s barvením nebo potiskem

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

barvení příze spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

5805

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

Výšivky, v nichž hodnota všech použitých materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla produktu, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo laminováním nebo pokovováním

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna:

 

Neobsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů

Tkaní

Ostatní

Vytlačování chemických vláken spojené s tkaním

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902

Tkaní spojené s impregnováním nebo povrstvováním nebo potahováním nebo laminováním nebo pokovováním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

 (5)

Tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo laminováním nebo pokovováním

Jako podklad lze použít jutovou tkaninu.

5905

Textilní tapety:

Impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, plasty nebo jinými materiály

Tkaní, pletení nebo tvarování netkaných textilií spojené s impregnováním nebo povrstvováním nebo potahováním nebo laminováním nebo pokovováním

Ostatní

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním

nebo

tkaní, pletení nebo tvarování netkaných textilií spojené s barvením nebo povrstvováním nebo laminováním

nebo

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

5906

Pogumované textilie, jiné než čísla 5902 :

 

Pletené nebo háčkované textilie

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s pletením/háčkováním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s pletením/háčkováním

nebo

pletení nebo háčkování spojené s pogumováním

nebo

pogumování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Ostatní textilie vyrobené z nití ze syntetických nekonečných vláken, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů

Vytlačování chemických vláken spojené s tkaním

Ostatní

Tkaní, pletení nebo netkaný proces spojené s barvením nebo povrstvováním/pogumováním

nebo

barvení příze spojené s tkaním, pletením nebo netkaným procesem

nebo

pogumování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

Tkaní, pletení nebo tvarování netkaných textilií spojené s barvením nebo potiskem nebo povrstvováním nebo impregnováním nebo potahováním

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace)

5908

Textilní knoty, tkané, spletené nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:

 

Žárové punčošky, impregnované

Výroba z dutého pleteného/háčkovaného úpletu pro žárové punčošky

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

5909 až 5911

Textilní výrobky a zboží pro technické účely

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním

nebo

vytlačování chemických vláken spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo laminováním

nebo

povrstvování, vločkování, laminování či pokovování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s pletením/háčkováním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s pletením/háčkováním

nebo

pletení/háčkování spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo laminováním nebo potiskem

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

barvení příze spojené s pletením/háčkováním

nebo

kroucení nebo tvarování spojené s pletením/háčkováním, pokud hodnota použitých nekroucených/netvarovaných vláken nepřesahuje 50 % ceny produktu za závodu

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:

 

Získané sešitím nebo jiným spojením dvou či více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejichž tvar byl získán přímo

 (5)  (6)

Pletení nebo háčkování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

Ostatní

 (5)

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s pletením nebo háčkováním

nebo

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s pletením nebo háčkováním

nebo

pletení a zhotovování v jedné pracovní operaci

ex kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované, kromě:

 (5)  (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 a ex 6211

Dámské, dívčí a kojenecké oděvy a kojenecké oděvní doplňky, vyšívané

 (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 6210 a ex 6216

Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru

 (5)  (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

povrstvování nebo laminování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií), pokud hodnota použité nepovrstvené nebo nelaminované textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu za závodu

ex 6212

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované, získané sešitím nebo jiným spojením dvou či více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejichž tvar byl získán přímo

 (5)  (6)

Pletení spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace)

6213 a 6214

Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

Vyšívané

 (5)  (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií),

jemuž předchází potisk (jako samostatná operace)

Ostatní

 (5)  (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování, jemuž předchází potisk (jako samostatná operace)

6217

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212 :

 

Vyšívané

 (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,

nebo

zhotovování, jemuž předchází potisk (jako samostatná operace)

Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru

 (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

povrstvování nebo laminování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií), pokud hodnota použité nepovrstvené nebo nelaminované textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu za závodu

Podšívky pro límce a manžety, vystřižené

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

 (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

ex kapitola 63

Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

6301 až 6304

Přikrývky, plédy, ložní prádlo atd.; záclony atd.; ostatní bytové textilie:

 

Z plsti, z netkaných textilií

 (5)

Tvarování netkaných textilií spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

Ostatní

 

Vyšívané

 (5)  (6)

Tkaní nebo pletení/háčkování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie (kromě pletené nebo háčkované), pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

 (5)  (6)

Tkaní nebo pletení/háčkování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

6305

Pytle a pytlíky k balení zboží

 (5)

Vytlačování chemických vláken nebo spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním nebo s pletením a zhotovováním (včetně stříhání textilií)

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:

 

Z netkaných textilií

 (5)  (6)

Tvarování netkaných textilií spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

Ostatní

 (5)  (6)

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

6307

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

6308

Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej

Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

ex kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

Kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7010

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

broušení skleněných výrobků, pokud celková hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7013

Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018 )

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 7102 , ex 7103 a ex 7104

Opracované drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované)

Výroba z materiálů kterékoli položky, kromě materiálů stejné položky jako daný produkt

7106 , 7108 a 7110

Drahé kovy:

Netepané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 7106 , 7108 a 7110 , nebo

elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106 , 7108 nebo 7110 nebo

tavení a/nebo slévání drahých kovů čísel 7106 , 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy nebo purifikace

Ve formě polotovarů nebo prachu

Výroba z netepaných drahých kovů

ex 7107 , ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů

Výroba z netepaných kovů plátovaných drahými kovy

ex kapitola 72

Železo a ocel, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z materiálů čísel 7201 , 7202 , 7203 , 7204 nebo 7205

7208 až 7212

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7207

7213 až 7216

Tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7207

7218 91 a 7218 99

Polotovary

Výroba z materiálů čísel 7201 , 7202 , 7203 , 7204 nebo 7205

7219 až 7222

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218

7223

Dráty z nerezavějící oceli

Výroba z polotovarů čísla 7218

7224 90

Polotovary

Výroba z materiálů čísel 7201 , 7202 , 7203 , 7204 nebo 7205

7225 až 7228

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily, z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206 , 7218 nebo 7224

7229

Dráty z ostatní legované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7224

ex kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 7301

Štětovnice

Výroba z materiálů čísla 7207

7302

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206

7304 , 7305 a 7306

Trouby, trubky a duté profily, ze železa nebo oceli

Výroba z materiálů čísel 7206 až 7212 a 7218 nebo 7224

ex 7307

Příslušenství pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (ISO č. X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí

Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, pokud celková hodnota použitých kovaných polotovarů nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu

7308

Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406 ) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301

ex 7315

Protismykové řetězy

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 74

Měď a výrobky z ní, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

7408

Měděné dráty

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 75

Nikl a výrobky z něho

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex kapitola 76

Hliník a výrobky z něho, kromě:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7601

Netvářený (surový) hliník

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu,

nebo

výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu

7602

Hliníkový odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 7616

Výrobky z hliníku jiné než jemné drátěné pletivo, látky, mřížoviny, síťoviny, pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a plechová mřížovina z hliníku

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Lze však použít jemné drátěné pletivo, látky, mřížoviny, síťoviny, pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu nebo plechovou mřížovinu z hliníku, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 78

Olovo a výrobky z něho

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

Kapitola 79

Zinek a výrobky z něho

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

Kapitola 80

Cín a výrobky z něho

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8206

Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205 , v soupravách (sadách) pro drobný prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 8202 až 8205 . Souprava však může obsahovat nástroje a nářadí čísel 8202 až 8205 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

Kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8408

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8425 až 8430

Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky

Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením

Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení (například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky)

Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8431 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8444 až 8447

Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů

Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje na spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a jiné stroje a přístroje na výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447

Tkalcovské stavy

Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8448 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8456 až 8465

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem

Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce (jednopolohové) a vícepolohové postupové obráběcí stroje, pro obrábění kovů

Soustruhy na obrábění kovů

Obráběcí stroje

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8466 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8470 až 8472

Počítací stroje a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi; účtovací stroje, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením; registrační pokladny

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat

Ostatní kancelářské stroje a přístroje

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8473 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8501 až 8502

Elektrické motory a generátory

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8503 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8519 , 8521

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8522 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8525 až 8528

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje nebo přístroje pro záznam nebo reprodukci obrazu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8529 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8535 až 8537

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken; tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt a čísla 8538 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8542 31 až 8542 39

Monolitické integrované obvody

Difuze, při níž vznikají integrované obvody na polovodičovém podkladu selektivním zaváděním vhodného prostředku, též sestavené a/nebo testované v zemi jiné než smluvní,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8544 až 8548

Izolované dráty, kabely a jiné izolované elektrické vodiče, kabely z optických vláken

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, pro elektrické účely

Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství, kromě:

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 45 % ceny produktu ze závodu

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt. Nelze však použít trupy čísla 8906 ,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

9001 50

Brýlové čočky z jiných materiálů než ze skla

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž se provádí jedna z následujících operací:

povrchové opracování polotovaru čočky do hotové dioptrické čočky s korektivní optickou funkcí, která je určena k namontování do brýlí,

povrstvení čočky vhodnými postupy za účelem zlepšení zraku a zajištění ochrany nositele,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, rošty a jiné podpěry matrací, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 96

Různé výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 97

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

PŘÍLOHA III

ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ O PŮVODU

Prohlášení o původu, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

Albánské znění

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (8)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (9) në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Arabské znění

Image 1

Bosenské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Faerské znění

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires.

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Gruzínské zinnia

Image 2

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Hebrejské znění

Image 3

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Islandské znění

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Lotyšské znění

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir … (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Litevské znění

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Makedonské znění

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Černohorské znění

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Norské znění

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Portugalské znění

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Rumunské znění

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Srbské znění

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Turecké znění

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre … (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Ukrajinské znění

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Místo a datum) (10)

(Podpis vývozce; navíc musí být čitelně uvedeno jméno osoby podepisující prohlášení) (11)

PŘÍLOHA IV

VZORY PRŮVODNÍHO OSVĚDČENÍ EUR.1 A ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR.1

POKYNY PRO TISK

1.

Každý formulář má rozměr 210 × 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, aby bylo zjevné jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2.

Příslušné orgány smluvních stran si mohou vyhradit právo tisknout formuláře samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. Ve druhém případě musí každý formulář obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každý formulář musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Uvádí se na něm také sériové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné, na jehož základě lze tiskárnu identifikovat.

PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

1.

Vývozce (jméno, úplná adresa, země)

EUR.1

č. A

000.000

Před vyplněním se seznamte s poznámkami na druhé straně.

 

2.

Osvědčení pro preferenční obchod mezi

a

(Uveďte příslušné země, skupiny zemí nebo území)

3.

Příjemce (jméno, úplná adresa, země) (nepovinné)

 

4.

Země, skupina zemí nebo území, v nichž jsou produkty pokládány za původní

5.

Země, skupina zemí nebo území místa určení

6.

Údaje o přepravě (nepovinné)

7.

Poznámky

8.

Číslo položky; značky a čísla; počet a druh nákladových kusů(1); popis zboží

9.

Hrubá hmotnost (kg) nebo jiná míra (l, m3 atd.)

10.

Faktury(nepovinné)

11.

CELNÍ INDOSACE

Prohlášení ověřeno

Vývozní doklad(2)

Formulář … č. …

ze dne …

Celní úřad …

Vydávající země nebo území …

Místo a datum …

(Podpis)

Razítko

12.

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží popsané výše splňuje podmínky pro vydání tohoto osvědčení.

Místo a datum

(Podpis)

(1)

Není-li zboží zabaleno, uveďte počet kusů nebo „volně loženo“.

(2)

Vyplňte, pouze pokud to vyžadují předpisy země nebo území vývozu.

13.

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ pro

14.

VÝSLEDEK OVĚŘENÍ

 

Z provedeného ověření vyplývá, že toto osvědčení(1)

bylo vydáno uvedeným celním úřadem a že údaje v něm uvedené jsou správné

nesplňuje příslušné požadavky ohledně pravosti a správnosti (viz připojené poznámky)

Žádá se ověření pravosti a správnosti tohoto osvědčení.

(Místo a datum)

Razítko

(Podpis)

(Místo a datum)

Razítko

(Podpis)

(1)

Příslušnou odpověď označte X.

POZNÁMKY

1.

V osvědčení se nesmějí slova mazat ani přepisovat. Jakékoli změny se musí provést tak, že se nesprávný údaj přeškrtne a uvedou se správné údaje. Každou takovou změnu musí parafovat osoba, která osvědčení vyplnila, a schválit (indosovat) celní orgány vydávající země nebo území.

2.

Mezi položkami uvedenými v osvědčení se nesmějí ponechávat žádné mezery a před každou položkou se musí uvést její číslo. Bezprostředně pod poslední položkou se musí zakreslit vodorovná čára. Každé nevyužité místo se musí proškrtnout tak, aby na něm později nebylo možné nic doplnit.

3.

Zboží musí být popsáno v souladu s obchodní praxí a dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat.

ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

1.

Vývozce (jméno, úplná adresa, země)

EUR.1

č. A

000,000

 

Před vyplněním se seznamte s poznámkami na druhé straně.

 

2.

Žádost o osvědčení pro preferenční obchod mezi

a

(Uveďte příslušné země, skupiny zemí nebo území)

3.

Příjemce (jméno, úplná adresa, země) (nepovinné)

 

4.

Země, skupina zemí nebo území, v nichž jsou produkty pokládány za původní

5.

Země, skupina zemí nebo území místa určení

6.

Údaje o přepravě (nepovinné)

7.

Poznámky

8.

Číslo položky; značky a čísla; počet a druh nákladových kusů (12); popis zboží

9.

Hrubá hmotnost (kg) nebo jiná míra (l, m3 atd.)

10.

Faktury (nepovinné)

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

Já, níže podepsaný vývozce zboží popsaného na druhé straně,

PROHLAŠUJI, že zboží splňuje podmínky vyžadované pro vydání přiloženého osvědčení;

VÝSLOVNĚ UVÁDÍM dále okolnosti, které umožnily, aby toto zboží splňovalo výše uvedené podmínky:

PŘEDKLÁDÁM tyto podpůrné doklady( (13) ):

ZAVAZUJI SE, že na požádání příslušných orgánů předložím další doklady, které si tyto orgány mohou vyžádat pro vydání přiloženého osvědčení, a zavazuji se, že budu souhlasit s vyžádanou kontrolou mých účtů a jakoukoli kontrolou procesů výroby výše uvedeného zboží prováděnou řečenými orgány;

ŽÁDÁM o vystavení přiloženého osvědčení pro toto zboží.

(Místo a datum)

(Podpis)

PŘÍLOHA V

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z CEUTY A MELILLY

Jediný článek

1.   Následující produkty se za předpokladu, že jsou v souladu s pravidlem o nezměnitelnosti uvedeným v článku 14 tohoto dodatku, považují:

1)

za produkty pocházející z Ceuty a Melilly:

a)

produkty zcela získané v Ceutě a Melille;

b)

produkty získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než zcela získané v Ceutě a Melille, za předpokladu, že:

i)

tyto produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 4 tohoto dodatku nebo

ii)

tyto produkty pocházejí ze Západního břehu Jordánu a z Pásma Gazy nebo z Evropské unie a byly podrobeny opracování nebo zpracování, které přesahuje rámec operací uvedených v článku 6 tohoto dodatku;

2)

za produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a z Pásma Gazy:

a)

produkty zcela získané na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy;

b)

produkty získané na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než zcela získané na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, za předpokladu, že

i)

tyto produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 4 tohoto dodatku nebo

ii)

tyto produkty pocházejí z Ceuty a Melilly nebo z Evropské unie a byly podrobeny opracování nebo zpracování, které přesahuje rámec operací uvedených v článku 6 tohoto dodatku.

2.   Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

3.   Vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení o původu smluvní stranu vývozu a „Ceuta a Melilla“. Kromě toho se v případě produktů pocházejících z Ceuty a Melilly uvádí tento údaj i v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení o původu.

4.   Za uplatňování těchto pravidel v Ceutě a Melille nesou odpovědnost španělské celní orgány.

PŘÍLOHA VI

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Prohlášení dodavatele, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

pro zboží, které bylo opracováno nebo zpracováno v uplatňujících smluvních stranách, aniž získalo status preferenčního původu

Já, níže podepsaný dodavatel zboží uvedeného v přiloženém dokladu, prohlašuji, že:

1.

K výrobě tohoto zboží byly v [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] použity tyto materiály, které nepocházejí z [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran]:

Popis dodaného zboží (14)

Popis použitých nepůvodních materiálů

Číslo použitých nepůvodních materiálů (15)

Hodnota použitých nepůvodních materiálů (2) (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všechny ostatní materiály použité v [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] k výrobě tohoto zboží pocházejí z [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran].

3.

Následující zboží bylo opracováno nebo zpracováno mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] v souladu s článkem 13 tohoto dodatku a získalo tam tuto celkovou přidanou hodnotu:

Popis dodaného zboží

Celková přidaná hodnota získaná mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] (17)

 

 

 

 

 

 

 

(Místo a datum)

 

 

 

 

 

 

 

(Adresa a podpis dodavatele; navíc musí být čitelně uvedeno jméno osoby podepisující prohlášení)

PŘÍLOHA VII

DLOUHODOBÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dlouhodobé prohlášení dodavatele, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

DLOUHODOBÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

pro zboží, které bylo opracováno nebo zpracováno v uplatňující smluvní straně, aniž získalo status preferenčního původu

Já, níže podepsaný dodavatel zboží uvedeného v přiloženém dokladu, které je pravidelně dodáváno (18) …, prohlašuji, že:

1.

K výrobě tohoto zboží byly v [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] použity tyto materiály, které nepocházejí z [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran]:

Popis dodaného zboží (19)

Popis použitých nepůvodních materiálů

Číslo použitých nepůvodních materiálů (20)

Hodnota použitých nepůvodních materiálů(3) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všechny ostatní materiály použité v [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] k výrobě tohoto zboží pocházejí z [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran].

3.

Následující zboží bylo opracováno nebo zpracováno mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] v souladu s článkem 13 tohoto dodatku a získalo tam tuto celkovou přidanou hodnotu:

Popis dodaného zboží

Celková přidaná hodnota získaná mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] (22)

 

 

 

 

 

 

Toto prohlášení platí pro všechny následující zásilky tohoto zboží odeslané z…

do… (23)

Zavazuji se neprodleně vyrozumět … (1), přestane-li toto prohlášení platit.

 

(Místo a datum)

 

 

 

(Adresa a podpis dodavatele; navíc musí být čitelně uvedeno jméno osoby podepisující prohlášení)


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.

(2)  Strany souhlasí s tím, že upustí od povinnosti uvést v dokladu o původu prohlášení uvedené v čl. 8 odst. 3.

(3)  Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23.

(4)  Viz úvodní poznámky 8.1 až 8.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se „specifických procesů“.

(5)  Viz úvodní poznámka 6, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsí textilních materiálů.

(6)  Viz úvodní poznámka 7.

(7)  Viz úvodní poznámka 9.

(8)  Pokud prohlášení o původu vystavuje schválený vývozce, musí se na tomto místě uvést číslo povolení schváleného vývozce. Pokud prohlášení o původu nevystavuje schválený vývozce, slova v závorkách se vynechají nebo se místo ponechá prázdné.

(9)  Je třeba uvést původ produktů. Týká-li se prohlášení o původu zcela nebo zčásti produktů pocházejících z Ceuty a Melilly, musí je vývozce na dokladu, na němž je prohlášení vystaveno, jasně označit symbolem „CM“.

(10)  Tyto údaje lze vypustit, je-li informace uvedena v samotném dokladu.

(11)  Není-li vývozce povinen prohlášení podepisovat, vztahuje se toto osvobození i na jméno podepisující osoby.

(12)  Není-li zboží zabaleno, uveďte podle situace počet kusů nebo „volně loženo“.

(13)  Například: dovozní doklady, průvodní osvědčení, faktury, prohlášení výrobce atd., které se vztahují k produktům používaným při výrobě nebo ke zboží, které bylo zpětně vyvezeno v nezměněném stavu.

(14)  Týká-li se faktura, dodací list nebo jiný obchodní doklad, k němuž je prohlášení přiloženo, různého zboží nebo zboží, které obsahuje nepůvodní materiály v nestejném rozsahu, musí je dodavatel jednoznačně rozlišit.

Příklad:

Doklad se týká různých modelů elektromotorů čísla 8501 k použití při výrobě praček čísla 8450. Druh a hodnota nepůvodních materiálů použitých při výrobě těchto motorů se mezi jednotlivými modely liší. V prvním sloupci se tedy musí mezi modely rozlišovat a údaje v ostatních sloupcích se musí pro každý model uvádět odděleně, aby výrobce praček mohl podle použitého elektromotoru správně posoudit status původu svých výrobků.

(15)  Údaje v těchto sloupcích se uvádějí, pouze pokud jsou potřebné.

Příklady:

Pravidlo pro oděvy ex kapitoly 62 připouští, že lze použít tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií). Použije-li výrobce takových oděvů v uplatňující smluvní straně tkaninu dovezenou z Evropské unie, která tam byla vyrobena z nepůvodní příze, postačí, když dodavatel z Evropské unie popíše použitý nepůvodní materiál ve svém prohlášení jako přízi, aniž by bylo nezbytné uvést číslo HS a hodnotu této příze.

Výrobce drátu ze železa čísla 7217, který ho vyrobil z nepůvodních železných prutů, by měl ve druhém sloupci uvést „železné pruty“. Má-li být tento drát použit k výrobě nějakého stroje, při níž pravidlo původu použití nepůvodních materiálů omezuje na určitou procentní sazbu hodnoty, musí být ve třetím sloupci udána hodnota nepůvodních prutů.

(16)  „Hodnotou materiálů“ se rozumí celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu, nebo není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály v [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran].

Přesná hodnota každého použitého nepůvodního materiálu se musí uvést ke každé jednotce zboží uvedeného v prvním sloupci.

(17)  „Celkovou přidanou hodnotou“ se rozumí všechny náklady vynaložené mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran], včetně hodnoty všech materiálů tam přidaných. Přesná výše celkové hodnoty přidané mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] se musí uvést ke každé jednotce zboží uvedeného v prvním sloupci.

(18)  Jméno a adresa odběratele.

(19)  Týká-li se faktura, dodací list nebo jiný obchodní doklad, k němuž je prohlášení přiloženo, různého zboží nebo zboží, které obsahuje nepůvodní materiály v nestejném rozsahu, musí je dodavatel jednoznačně rozlišit.

Příklad:

Doklad se týká různých modelů elektromotorů čísla 8501 k použití při výrobě praček čísla 8450. Druh a hodnota nepůvodních materiálů použitých při výrobě těchto motorů se mezi jednotlivými modely liší. V prvním sloupci se tedy musí mezi modely rozlišovat a údaje v ostatních sloupcích se musí pro každý model uvádět odděleně, aby výrobce praček mohl podle použitého elektromotoru správně posoudit status původu svých výrobků.

(20)  Údaje v těchto sloupcích se uvádějí, pouze pokud jsou potřebné.

Příklady:

Pravidlo pro oděvy ex kapitoly 62 připouští, že lze použít tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií). Použije-li výrobce takových oděvů v uplatňující smluvní straně tkaninu dovezenou z Evropské unie, která tam byla vyrobena z nepůvodní příze, postačí, když dodavatel z Evropské unie popíše použitý nepůvodní materiál ve svém prohlášení jako přízi, aniž by bylo nezbytné uvést číslo HS a hodnotu této příze.

Výrobce drátu ze železa čísla 7217, který ho vyrobil z nepůvodních železných prutů, by měl ve druhém sloupci uvést „železné pruty“. Má-li být tento drát použit k výrobě nějakého stroje, při níž pravidlo původu použití nepůvodních materiálů omezuje na určitou procentní sazbu hodnoty, musí být ve třetím sloupci udána hodnota nepůvodních prutů.

(21)  „Hodnotou materiálů“ se rozumí celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu, nebo není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály v [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran].

Přesná hodnota každého použitého nepůvodního materiálu se musí uvést ke každé jednotce zboží uvedeného v prvním sloupci.

(22)  „Celkovou přidanou hodnotou“ se rozumí všechny náklady vynaložené mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran], včetně hodnoty všech materiálů tam přidaných. Přesná výše celkové hodnoty přidané mimo [uveďte název příslušných uplatňujících smluvních stran] se musí uvést ke každé jednotce zboží uvedeného v prvním sloupci.

(23)  Vložte data. Doba platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele by zpravidla neměla překročit dvacet čtyři měsíce, s výhradou podmínek stanovených celními orgány uplatňující smluvní strany, v níž je dlouhodobé prohlášení dodavatele vyhotoveno.


Top