EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1231(03)

Vyhlásenia uvedené v rozhodnutí Rady o podpise v mene Únie a o predbežnom vykonávaní dohody o obchode a spolupráci a dohody o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností

OJ L 444, 31.12.2020, p. 1475–1485 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2020/2252/oj

Related Council decision

31.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 444/1475


Vyhlásenia uvedené v rozhodnutí Rady o podpise v mene Únie a o predbežnom vykonávaní dohody o obchode a spolupráci a dohody o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI REGULACE MEZI EVROPSKOU UNIÍ A SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM, POKUD JDE O FINANČNÍ SLUŽBY

1.

S cílem vytvořit trvalý a stabilní vztah mezi nezávislými jurisdikcemi se Unie a Spojené království dohodly na zavedení strukturované spolupráce v oblasti regulace, pokud jde o finanční služby. Na základě společného závazku zachovat finanční stabilitu, integritu trhu a ochranu investorů a spotřebitelů tato ujednání umožní:

dvoustranné výměny názorů a analýz týkajících se iniciativ v oblasti regulace a dalších otázek společného zájmu,

transparentnost a vhodný dialog během procesu přijímání rozhodnutí o rovnocennosti, pozastavování jejich platnosti a jejich rušení a

rozšířenou spolupráci a koordinaci, a to případně i v rámci mezinárodních institucí.

2.

Obě strany se do března 2021 dohodnou na memorandu o porozumění, které stanoví rámec této spolupráce. Aniž je dotčen samostatný rozhodovací proces každé strany, projednají obě strany mimo jiné způsob, kterým budou dále postupovat, pokud jde o rozhodnutí o rovnocennosti mezi Unií a Spojeným královstvím.

SPOLEČNÉ POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ O BOJI PROTI ŠKODLIVÝM DAŇOVÝM REŽIMŮM

Evropská unie (1) a Spojené království (dále jen „účastníci“) schvalují toto společné politické prohlášení o boji proti škodlivým daňovým režimům.

Účastníci s odkazem na globální zásady spravedlivé daňové soutěže potvrzují svůj závazek bojovat proti škodlivým daňovým režimům, zejména těm, které mohou usnadnit erozi základu daně a přesouvání zisku v souladu s opatřením č. 5 akčního plánu OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS). V této souvislosti účastníci potvrzují svůj závazek uplatňovat zásady boje proti škodlivým daňovým režimům v souladu s tímto společným politickým prohlášením.

Škodlivé daňové režimy zahrnují režimy zdanění podniků, které významně ovlivňují nebo mohou ovlivnit umístění podnikatelské činnosti, včetně umístění skupin společností, na území účastníků. Daňové režimy zahrnují jak právní předpisy, tak správní postupy.

Pokud daňový režim splňuje vstupní kritérium, tj. ukládá podstatně nižší efektivní daňovou sazbu, než jsou sazby, které se obecně uplatňují u účastníků, včetně nulového zdanění, měl by být považován za potenciálně škodlivý. Taková daňová sazba může mít základ v nominální sazbě daně, základu daně nebo jakémkoliv jiném relevantním faktoru.

V této souvislosti a s ohledem na přístup stanovený na celosvětové úrovni by při posuzování, zda je režim zdanění podniků škodlivý, mělo být vzato v úvahu, zda platí jeden nebo více z těchto klíčových faktorů:

a)

zda jsou výhody odděleny od tuzemského hospodářství, takže neovlivňují vnitrostátní daňový základ nebo jsou poskytovány pouze nerezidentům;

b)

zda režim poskytující výhody nevyžaduje žádnou podstatnou hospodářskou činnost a podstatnou hospodářskou přítomnost na území účastníka, který takové daňové výhody nabízí;

c)

zda se pravidla pro stanovení zisku v souvislosti s činnostmi v rámci nadnárodní skupiny podniků odchylují od mezinárodně uznávaných zásad, zejména pravidel dohodnutých v rámci OECD;

d)

zda daňový režim postrádá transparentnost, včetně případů, kdy jsou právní předpisy na správní úrovni zmírněny netransparentním způsobem nebo kdy v souvislosti s režimem neexistuje účinná výměna informací.

Účastníci by v rámci svého ústavního uspořádání měli podporovat uplatňování těchto zásad na územích, za něž mají zvláštní odpovědnost nebo v nichž mají pravomoci v oblasti daní.

Účastníci by měli vést každoroční dialog s cílem projednat otázky týkající se uplatňování těchto zásad.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ O MĚNOVÝCH POLITIKÁCH A KONTROLE SUBVENCÍ

Strany potvrzují vzájemné porozumění, že činnosti vykonávané centrální bankou při provádění měnových politik nespadají do oblasti působnosti části druhé dílu prvního [Obchod] hlavy XI [Rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž a udržitelný rozvoj] kapitoly 3 [Kontrola dotací] dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O POLITIKÁCH KONTROLY SUBVENCÍ

Evropská unie a Spojené království (dále jen „účastníci“) schvalují toto společné politické prohlášení o politikách kontroly subvencí.

Pokyny uvedené v tomto společném prohlášení představují společné porozumění účastníků, pokud jde o příslušné politiky subvencí v níže uvedených oblastech.

Ačkoli tyto pokyny nejsou pro účastníky závazné, mohou je tito zvážit s ohledem na vlastní příslušné systémy kontroly subvencí.

Účastníci se mohou dohodnout na aktualizaci těchto pokynů.

Subvence na rozvoj znevýhodněných oblastí

1.

Subvence mohou být poskytovány na rozvoj znevýhodněných či zaostalých oblastí nebo regionů. Při určování výše subvence se v úvahu může vzít:

socioekonomická situace dotčené znevýhodněné oblasti,

velikost příjemce a

velikost investičního projektu.

2.

Příjemce by měl na investiční náklady sám přispívat podstatnou částkou. Hlavním účelem nebo účinkem subvence by nemělo být příjemce motivovat k přemístění stejné nebo podobné činnosti z území jedné strany na území strany druhé.

Doprava

1.

Subvence letištím na investice do infrastruktury a na provozní náklady lze poskytnout při zohlednění velikosti letiště, pokud jde o roční přepravu cestujících. Aby mohlo získat subvence na financování provozních nákladů, mělo by letiště, s výjimkou malých regionálních letišť, prokázat schopnost zajistit svou budoucí životaschopnost během období, které by umožnilo postupné zrušení subvencí.

2.

Subvence na projekty v oblasti silniční infrastruktury lze poskytnout, pokud nejsou koncipovány tak, aby selektivně zvýhodňovaly určitý hospodářský subjekt nebo odvětví, ale tak, aby přinášely prospěch celé společnosti. Při poskytování subvence by mělo být zajištěno, aby všichni uživatelé měli k dispozici otevřený přístup k infrastruktuře na nediskriminačním základě. (2)

3.

Subvence přístavům na hloubení nebo na projekty infrastruktury lze poskytnout za předpokladu, že jsou omezeny na minimální částku nezbytnou k zahájení projektu.

Výzkum a vývoj

Subvence lze poskytnout na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. (3) K nim patří základní výzkum, průmyslový výzkum a vývoj, zejména vývoj nových a vysoce inovativních technologií, které stimulují růst produktivity a konkurenceschopnost, a to za předpokladu, že jsou nezbytné, přiměřené a nemají jako hlavní účel či účinek přemístění nebo ukončení těchto činností na území druhé strany. Subvence lze rovněž poskytnout v souvislosti s jinými iniciativami, jako jsou nové výrobní procesy, příslušná infrastruktura, inovační klastry a digitální centra. Výše subvence by kromě jiných faktorů měla odrážet riziko a objem technologických inovací související s projektem, míru tržní orientace projektu a jeho příspěvek k rozvoji znalostí.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ UNIE A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ O PŘÍLOZE ENER-4

Strany jsou srozuměny s tím, že cíl spočívající v maximalizaci přínosů obchodu uvedený v příloze ENER-4 znamená, že v rámci omezení stanovených v uvedené příloze by opatření pro obchodování:

měla být co nejúčinnější a

měla by za obvyklých okolností vést k tomu, že toky napříč elektrickými propojovacími vedeními budou v souladu s cenami na denních trzích stran.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O ČLÁNKU EXC.1 [OBECNÉ VÝJIMKY] A ČLÁNKU EXC.4 [BEZPEČNOSTNÍ VÝJIMKY]

Smluvní strany potvrzují své společné porozumění, že:

1.

Článek EXC.1 [Obecné výjimky] a článek EXC.4 [Bezpečnostní výjimky] se vzájemně nevylučují. Zejména není vyloučeno, že bezpečnostní zájem strany se současně považuje za „zásadní bezpečnostní zájem“ pro účely článku EXC.4 [Bezpečnostní výjimky] a za věc „veřejné bezpečnosti“ nebo „veřejného pořádku“ pro účely článku EXC.1 [Obecné výjimky].

2.

Článek EXC.1 [Obecné výjimky] a článek EXC.4 [Bezpečnostní výjimky], mimo jiné zejména pojmy „zásadní bezpečnostní zájmy“, „veřejná bezpečnost“, „veřejná mravnost“ a „veřejný pořádek“, je třeba vykládat v souladu s pravidly výkladu dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím stanovenými v článku COMPROV.13 [Výklad] a článku OTH.[4a] [Judikatura WTO].

SPOLEČNÉ POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ O SILNIČNÍCH DOPRAVCÍCH

Strany konstatují, že ačkoli se dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím nezabývá vízovými či hraničními režimy pro silniční dopravce působící na území druhé strany, je řádná a účinná správa vízových a hraničních režimů pro silniční dopravce důležitá z hlediska pohybu zboží, zejména přes hranici mezi Spojeným královstvím a Unií.

Za tímto účelem, a aniž jsou dotčena práva každé strany regulovat vstup fyzických osob na její území či jejich dočasný pobyt na tomto území, se strany dohodly vhodným způsobem v rámci svých právních předpisů usnadnit vstup a dočasný pobyt řidičů, kteří vykonávají činnosti povolené podle části druhé [Obchod, doprava a rybolov] dílu třetího [Silniční doprava] hlavy I [Silniční přeprava zboží] této dohody.

SPOLEČNÉ POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ O AZYLU A NAVRACENÍ OSOB

Ačkoli dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím neobsahuje ustanovení týkající se azylu, navracení osob, slučování rodin u nezletilých osob bez doprovodu či nelegální migrace, strany konstatují význam řádné správy migračních toků a uznávají zvláštní okolnosti vyplývající z paralelních kontrolních režimů, služeb lodí typu ro-ro, pevného spojení v Lamanšském průlivu a společného prostoru cestování.

Za tímto účelem berou strany na vědomí záměr Spojeného království zapojit se do dvoustranných jednání s nejvíce dotčenými členskými státy s cílem projednat vhodné praktické režimy v oblasti azylu, slučování rodin u nezletilých osob bez doprovodu či nelegální migrace, a to v souladu s příslušnými právními předpisy obou stran.

SPOLEČNÉ POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ O ČÁSTI TŘETÍ [SPOLUPRÁCE V OBLASTI PROSAZOVÁNÍ PRÁVA A JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH] HLAVĚ III [PNR]

Strany uznávají, že účinné využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) týkajících se jiných druhů dopravy než letecké, jako je námořní, železniční a silniční doprava, má operativní význam pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání terorismu a závažné trestné činnosti, a vyjadřují svůj záměr přezkoumat a v případě potřeby rozšířit dohodu dosaženou v části třetí hlavě III dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, pokud Unie vytvoří vnitřní právní rámec pro předávání a zpracovávání údajů PNR u jiných druhů dopravy.

Touto dohodou není dotčena možnost členských států a Spojeného království uzavírat a uplatňovat dvoustranné dohody o systému shromažďování a zpracovávání údajů PNR od jiných dopravců, než jsou dopravci uvedení v dohodě, a to za předpokladu, že členské státy jednají v souladu s právem Unie.

SPOLEČNÉ POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ O ČÁSTI TŘETÍ [SPOLUPRÁCE V OBLASTI PROSAZOVÁNÍ PRÁVA A JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH] HLAVĚ VII [PŘEDÁVÁNÍ OSOB]

Článek LAW.SURR.77 [Zásada proporcionality] hlavy VII [Předávání osob] části třetí [Spolupráce v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce v trestních věcech] stanoví, že spolupráce na předávání osob musí být nezbytná a přiměřená s ohledem na práva vyžádané osoby a zájmy obětí, přičemž se zohlední závažnost činu, pravděpodobný trest, který by byl uložen, a možnost, aby stát přijal mírnější donucovací opatření, než je předání vyžádané osoby, zejména s cílem vyhnout se zbytečně dlouhému trvání vazby.

V průběhu procesu vedoucího k rozhodnutí o předání stanoveného v hlavě VII [Předávání osob] je relevantní zásada proporcionality. Má-li vykonávající justiční orgán obavy týkající se zásady proporcionality, vyžádá si nezbytné doplňující informace, které umožní vystavujícímu justičnímu orgánu vyjádřit své stanovisko k uplatňování zásady proporcionality.

Obě strany berou na vědomí, že články LAW.SURR 77 [Zásada proporcionality] a 93 [Rozhodnutí o předání] umožňují příslušným justičním orgánům států při provádění hlavy VII [Předávání osob] zvážit proporcionalitu a možnou délku trvání vazby, a berou na vědomí, že to je v souladu s jejich příslušnými domácími právními předpisy.

SPOLEČNÉ POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ O ČÁSTI TŘETÍ [SPOLUPRÁCE V OBLASTI PROSAZOVÁNÍ PRÁVA A JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH] HLAVĚ IX [VÝMĚNA INFORMACÍ Z REJSTŘÍKU TRESTŮ]

Strany uznávají, že pokud jde o osoby, které zaměstnavatelé přijímají na profesionální nebo organizované dobrovolné činnosti zahrnující přímý a pravidelný kontakt s chráněnými zletilými osobami, je pro zaměstnavatele důležité mít informace o odsouzeních za trestné činy a o veškerých příslušných zákazech výkonu činnosti vyplývajících z těchto odsouzení. Strany vyjadřují svůj záměr přezkoumat a v případě potřeby rozšířit část třetí [Spolupráce v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce v trestních věcech] hlavu IX [Výměna informací z rejstříku trestů], pokud Unie v tomto ohledu změní svůj právní rámec.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ O VÝMĚNĚ A OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Strany uznávají význam co nejrychlejšího uzavření dohod, které umožní výměnu utajovaných informací mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. V tomto ohledu strany vynaloží veškeré úsilí, aby v co nejkratší přiměřené lhůtě dokončily jednání o prováděcím ujednání dohody o bezpečnosti informací, aby tato dohoda o bezpečnosti informací mohla být uplatňována, jak vyžaduje čl. 19 odst. 2 uvedené dohody. Mezitím si strany mohou utajované informace vyměňovat v souladu se svými příslušnými právními předpisy.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA PROGRAMECH UNIE A PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM POSKYTOVANÝM V JEJICH RÁMCI

Strany uznávají vzájemný prospěch, který přináší spolupráce v oblastech společného zájmu, jako jsou věda, výzkum a inovace, jaderný výzkum a vesmír. Na podporu budoucí spolupráce v těchto oblastech hodlají strany stanovit formální základ pro budoucí spolupráci v podobě účasti Spojeného království na odpovídajících programech Unie za spravedlivých a přiměřených podmínek a v příslušných případech v podobě přístupu k některým službám poskytovaným v rámci programů Unie.

Strany uznávají, že znění protokolu I „Programy a činnosti, jichž se Spojené království účastní“, kterým se zřizuje přidružení Spojeného království k účasti na některých programech a činnostech Unie, a protokolu II „o přístupu Spojeného království k některým službám zřízeným v rámci programů a činností Unie“ nemohla být během jednání o dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím finalizována, neboť k datu podpisu dohody dosud nebyl přijat víceletý finanční rámec a odpovídající právní nástroje Unie.

Strany potvrzují, že níže uvedené návrhy protokolů byly v zásadě dohodnuty a budou předloženy Zvláštnímu výboru pro účast na programech Unie k projednání a přijetí. Spojené království a Evropská unie si vyhrazují právo znovu zvážit účast na programech, činnostech a službách uvedených v protokolech [I a II] před jejich přijetím, neboť právní nástroje, jimiž se řídí programy a činnosti Unie, mohou podléhat změnám. Návrhy protokolů může rovněž být nutné pozměnit, aby se zajistil jejich soulad s těmito nástroji v jejich posledním znění.

Strany vyjadřují pevné odhodlání, že Zvláštní výbor pro účast na programech Unie přijme protokoly při nejbližší příležitosti, čímž se co nejdříve umožní jejich provádění, zejména s cílem umožnit subjektům Spojeného království účastnit se určených programů a činností od jejich počátku a zajistit, aby příslušná ujednání a dohody byly v nejvyšší možné míře a v souladu s právními předpisy Unie v platnosti.

Strany rovněž připomínají svůj závazek vůči programu PEACE+, který bude předmětem zvláštní dohody o financování.

NÁVRH PROTOKOLU I

Programy a činnosti, jichž se Spojené království účastní

Článek 1: Rozsah účasti Spojeného království

1.

Spojené království se [od 1. ledna 2021] účastní programů a činností Unie nebo jejich částí zavedených těmito základními akty a přispívá na ně:

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady XXX, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU, (4) pokud jde o pravidla platná pro složku uvedenou v čl. 3 písm. c) uvedeného nařízení; [Copernicus]

b)

nařízení Evropského parlamentu a Rady XXX, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků, (5) pokud jde o pravidla platná pro složky uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. a) a aa) uvedeného nařízení;

c)

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa; (6)

d)

nařízení Rady XXX, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu Euratom na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (7) („program Euratom“);

e)

rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER („F4E“) a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku („rozhodnutí Rady o F4E“). (8)

Článek 2: Doba trvání účasti Spojeného království

1.

Spojené království se účastní programů a činností Unie nebo jejich částí uvedených v článku 1 [Rozsah účasti Spojeného království] od [1. ledna 2021] po dobu jejich trvání nebo po dobu trvání víceletého finančního rámce na období 2021–2027, podle toho, která doba je kratší.

2.

Spojené království nebo subjekty Spojeného království jsou způsobilé za podmínek stanovených v článku UNPRO.1.4: [Soulad s pravidly programu], pokud jde o zadávací řízení Unie, jimiž se provádějí rozpočtové závazky programů a činností nebo jejich částí uvedených v článku 1 [Rozsah účasti Spojeného království] ve lhůtách stanovených v prvním odstavci tohoto článku.

3.

Tento protokol se za stejných podmínek prodlouží a použije v období 2026–2027 na nástupnický program programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (tedy „programu Euratom“), pokud do tří měsíců od zveřejnění tohoto nástupnického programu v Úředním věstníku Evropské unie kterákoli ze stran neoznámí své rozhodnutí neprodloužit tento protokol na tento nástupnický program. V případě takového oznámení se tento protokol nepoužije ode dne 1. ledna 2026 na nástupnický program programu Euratom. Tím není dotčena účast Spojeného království na jiných programech a činnostech Unie nebo jejich částech.

Článek 3: Zvláštní podmínky účasti v kosmickém programu

1.

S výhradou ustanovení dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a zejména článku UNPRO.1.4 [Soulad s pravidly programu], se Spojené království účastní složky Copernicus kosmického programu a využívá služeb a produktů programu Copernicus stejným způsobem jako ostatní zúčastněné země. (9)

2.

Spojené království má plný přístup ke službě programu Copernicus pro podporu krizového řízení. Podmínky aktivace a využití jsou předmětem zvláštní dohody.

Podrobná pravidla pro přístup k těmto službám se stanoví v příslušné dohodě, a to i ve vztahu ke konkrétnímu provádění čl. UNPRO.3.1 odst. 4, čl. UNPRO.3.2 odst. 4 a čl. UNPRO.3.3 odst. 5.

3.

Spojené království má jako oprávněný uživatel přístup ke složkám bezpečnostní služby programu Copernicus v rozsahu, v jakém byla dohodnuta spolupráce mezi stranami v příslušných oblastech politiky. Podmínky aktivace a využití podléhají zvláštním dohodám.

Podrobná pravidla pro přístup k těmto službám se stanoví v příslušných dohodách, a to i ve vztahu ke konkrétnímu provádění čl. UNPRO.3.1 odst. 4, čl. UNPRO.3.2 odst. 4 a čl. UNPRO.3.3 odst. 5.

4.

Pro účely odstavce 3 začnou jednání mezi Spojeným královstvím nebo subjekty Spojeného království a příslušným subjektem Unie co nejdříve poté, co byla v tomto protokolu stanovena účast Spojeného království v programu Copernicus, a v souladu s ustanoveními upravujícími přístup k daným službám.

Pokud by taková dohoda byla podstatně zpožděna nebo by se ukázala jako nemožná, přezkoumá Zvláštní výbor pro účast na programech Unie, jak s ohledem na tuto situaci upravit účast Spojeného království v programu Copernicus a jeho financování.

5.

Účast zástupců Spojeného království na zasedáních Komise pro bezpečnostní akreditaci se řídí pravidly a postupy pro účast v této komisi s ohledem na postavení Spojeného království jako třetí země.

Článek 4: Zvláštní podmínky účasti v programu Horizont Evropa

1.

S výhradou článku 6 se Spojené království účastní jako přidružená země všech částí programu Horizont Evropa uvedených v článku 4 nařízení XXX prováděných prostřednictvím zvláštního programu zavedeného rozhodnutím XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, a prostřednictvím finančního příspěvku do Evropského inovačního a technologického institutu zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008.

2.

S výhradou ustanovení dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a zejména článku UNPRO.1.4 [Soulad s pravidly programu], se subjekty Spojeného království mohou účastnit přímých akcí Společného výzkumného střediska (JRC) a nepřímých akcí za podmínek rovnocenných podmínkám platným pro subjekty Unie.

3.

Pokud Unie přijme opatření k provedení článků 185 a 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou se Spojené království a subjekty Spojeného království účastnit právních struktur vytvořených podle těchto ustanovení v souladu s právními akty Unie týkajícími se zřízení těchto právních struktur.

4.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, (10) v platném znění, a rozhodnutí XXX o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě, (11) v platném znění, se vztahují na účast subjektů Spojeného království ve znalostních a inovačních společenstvích v souladu s článkem UNPRO.1.4 [Soulad s pravidly programu].

5.

Pokud se subjekty Spojeného království účastní přímých akcí Společného výzkumného střediska, mají zástupci Spojeného království právo účastnit se zasedání správní rady Společného výzkumného střediska jako pozorovatelé bez hlasovacích práv. S výhradou této podmínky se jejich účast řídí stejnými pravidly a postupy, jaké platí pro zástupce členských států, včetně práva vyjadřovat se a včetně postupů pro přijímání informací a dokumentace v souvislosti s bodem, který se týká Spojeného království.

6.

Pro účely výpočtu operačního příspěvku podle čl. UNPRO 2.1 odst. 5 se počáteční prostředky na závazky zapsané v rozpočtu Unie, který byl s konečnou platností přijat pro příslušný rok, pro účely financování programu Horizont Evropa, včetně podpůrných výdajů programu, zvyšují o prostředky odpovídající vnějším účelově vázaným příjmům podle [článku XXX ] nařízení Rady [XXX], kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19. (12)

7.

Právy Spojeného království na zastupování a účast ve Výboru pro Evropský výzkumný prostor a jeho podskupinách jsou práva platná pro přidružené země.

8.

Spojené království se může účastnit konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) v souladu s právními akty, kterými se toto konsorcium zřizuje, a s přihlédnutím k jeho účasti v programu Horizont 2020 v souladu s podmínkami, které se na tuto účast vztahují bezprostředně před vstupem tohoto protokolu v platnost, a s ohledem na jeho účast v programu Horizont Evropa, jak je stanovena v tomto protokolu.

Článek 5: Způsoby uplatňování mechanismu automatické opravy pro program Horizont Evropa podle článku UNPRO.2.2 [Programy, u nichž se uplatní mechanismus automatické opravy]

1.

Článek UNPRO.2.2 [Programy, u nichž se uplatní mechanismus automatické opravy] se použije na program Horizont Evropa.

2.

Použijí se tyto podmínky:

a)

pro účely výpočtu automatické opravy se „granty udělovanými na základě soutěžního řízení“ rozumí granty udělované na základě výzev k předkládání návrhů, u nichž lze v době výpočtu automatické opravy identifikovat konečné příjemce, s výjimkou finanční podpory třetím stranám ve smyslu článku 204 finančního nařízení (13) o souhrnném rozpočtu Unie;

b)

je-li s koordinátorem konsorcia podepsán právní závazek, použijí se ke stanovení počátečních částek právního závazku uvedených v čl. UNPRO.2.2 odst. 1 [Programy, u nichž se uplatní mechanismus automatické opravy] kumulativní počáteční částky přidělené v právním závazku členům konsorcia, kteří jsou subjekty Spojeného království;

c)

všechny částky právních závazků se stanoví pomocí elektronického systému Evropské komise eCorda;

d)

„neintervenčními náklady“ se rozumí náklady operačního programu jiné než granty udělené na základě soutěžního řízení, včetně podpůrných výdajů, administrativy specifické pro jednotlivé programy a jiných akcí; (14)

e)

částky přidělené mezinárodním organizacím jakožto právním subjektům, které jsou konečným příjemcem, (15) se považují za neintervenční náklady.

3.

Mechanismus se použije takto:

a)

Automatické opravy pro rok N v souvislosti s čerpáním prostředků na závazky pro rok N se použijí na základě údajů za rok N a rok N+1 ze systému eCorda uvedeného v odst. 2 písm. c) v roce N+2 poté, co byly na příspěvek Spojeného království na program Horizont Evropa uplatněny úpravy podle čl. UNPRO 2.1 odst. 8. Zohledněná částka bude odpovídat výši grantů udělených na základě soutěžního řízení, pro něž jsou k dispozici údaje.

b)

Výše automatické opravy se vypočítá jako rozdíl mezi:

i)

celkovou částkou těchto grantů udělených na základě soutěžního řízení subjektům Spojeného království jako závazky přijaté v souvislosti s rozpočtovými prostředky na rok N a

ii)

částkou upraveného příspěvku Spojeného království na rok N vynásobenou poměrem mezi:

(A)

částkou grantů udělených na základě soutěžního řízení z prostředků na závazky na rok N pro tento program a

(B)

součtem všech právních závazků přijatých v souvislosti s prostředky na závazky na rok N, včetně podpůrných výdajů.

Je-li podle čl. UNPRO.2.1 odst. 8 provedena jakákoli úprava pro situace, kdy jsou subjekty Spojeného království vyloučeny, odpovídající částky grantů udělených na základě soutěžního řízení se do výpočtu nezahrnou.

Článek 6: Vyloučení z fondu Evropské rady pro inovace

1.

Spojené království a subjekty Spojeného království se neúčastní fondu Evropské rady pro inovace (ERI) zřízeného v rámci programu Horizont Evropa. Fond ERI je finanční nástroj, který je součástí nástroje ERI Accelerator programu Horizont Evropa, který poskytuje investice prostřednictvím vlastního kapitálu nebo v jiné vratné podobě. (16)

2.

Od roku 2021 a do roku 2027 se každý rok příspěvek Spojeného království na program Horizont Evropa upraví o částku, která se získá vynásobením odhadovaných částek, které mají být přiděleny příjemcům z fondu ERI zřízeného v rámci programu, s výjimkou částky pocházející ze splátek a zpětných toků, klíčem pro příspěvky definovaným v čl. UNPRO.2.1 odst. 6.

3.

Po každém roce N, v němž byla provedena úprava podle odstavce 2, se v následujících letech příspěvek Spojeného království upraví směrem nahoru nebo dolů tak, že se rozdíl mezi odhadovanou částkou přidělenou příjemcům fondu ERI podle čl. 6 odst. 2 a částkou přidělenou příjemcům fondu ERI v roce N vynásobí klíčem pro příspěvky definovaným v čl. UNPRO 2.1 odst. 6.

Článek 7: Zvláštní podmínky účasti v programu Euratom

1.

Spojené království se jako přidružená země účastní všech částí programu Euratom.

2.

S výhradou ustanovení dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a zejména článku UNPRO.1.4 [Soulad s pravidly programu], se subjekty Spojeného království mohou účastnit všech aspektů programu Euratom za podmínek rovnocenných podmínkám platným pro právní subjekty Euratomu.

3.

Subjekty Spojeného království se mohou účastnit přímých akcí Společného výzkumného střediska v souladu s čl. 4 odst. 2 tohoto protokolu.

Článek 8: Zvláštní podmínky pro účast na činnostech společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, na dohodě o ITER a dohodě o širším přístupu

1.

Spojené království se účastní jako člen společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) v souladu s rozhodnutím Rady o F4E a k němu připojenými stanovami („stanovy F4E“), v naposledy nebo v budoucnu pozměněném znění, čímž přispívá k budoucí vědecké a technologické spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy prostřednictvím přidružení Spojeného království k programu Euratom.

2.

S výhradou ustanovení dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a zejména článku UNPRO.1.4 [Soulad s pravidly programu], se subjekty Spojeného království mohou účastnit všech činností společného podniku F4E za podmínek rovnocenných podmínkám platným pro právní subjekty Euratomu.

3.

Zástupci Spojeného království se účastní zasedání společného podniku F4E v souladu se stanovami F4E.

4.

V souladu s článkem 7 rozhodnutí Rady o F4E použije Spojené království Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství na společný podnik, jeho ředitele a zaměstnance v souvislosti s činnostmi, které uskutečňují podle rozhodnutí Rady F4E. V souladu s článkem 8 rozhodnutí Rady o F4E Spojené království společnému podniku F4E rovněž poskytne veškeré výhody stanovené v příloze III Smlouvy o Euratomu v rámci jeho oficiálních činností.

5.

Strany se dohodly, že:

a)

Dohoda o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dohoda ITER) se vztahuje na území Spojeného království a pro účely uplatňování tohoto článku se tento protokol považuje za příslušnou dohodu pro účely článku 21 dohody ITER;

b)

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dohoda o výsadách a imunitách) se vztahuje na území Spojeného království a pro účely uplatňování tohoto článku se tento protokol považuje za příslušnou dohodu pro účely článku 24 dohody o výsadách a imunitách; a

c)

Dohoda mezi Euratomem a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy (dohoda o širším přístupu), a zejména výsady a imunity podle článku 13 a čl. 14 odst. 5, se vztahuje na území Spojeného království a pro účely uplatňování tohoto článku se za příslušnou dohodu pro účely článku 26 dohody o širším přístupu považuje tento protokol.

6.

V případě změn dohody ITER, dohody o širším přístupu nebo dohody o výsadách a imunitách informuje Euratom Spojené království. Jakákoli změna, která by se dotkla práv či povinností Spojeného království, bude v tomto ohledu projednána ve Zvláštním výboru pro účast na programech Unie s cílem přizpůsobit účast Spojeného království nové situaci. Jakákoli změna, která by se dotkla práv a povinností Spojeného království, vyžaduje před nabytím účinnosti ve vztahu ke Spojenému království formální souhlas Spojeného království.

7.

Euratom a Spojené království se mohou ve zvláštní dohodě dohodnout, že právní subjekty usazené v Unii mohou být způsobilé účastnit se činností Spojeného království souvisejících s činnostmi prováděnými společným podnikem F4E.

Článek 9: Reciprocita

Pro účely tohoto článku se „subjektem Unie“ rozumí jakýkoli typ subjektu, ať už fyzická osoba, právnická osoba nebo jiný druh subjektu, který má bydliště nebo je usazen v Unii.

Způsobilé subjekty Unie se mohou účastnit programů Spojeného království rovnocenných programům uvedeným v čl. 1 písm. b), c) a d) [Rozsah účasti Spojeného království] tohoto protokolu v souladu s právními předpisy a pravidly Spojeného království.

Článek 10: Duševní vlastnictví

Pro programy a činnosti uvedené v článku 1 [Rozsah účasti Spojeného království] a s výhradou ustanovení dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a zejména článku UNPRO.1.4 [Soulad s pravidly programu], mají subjekty Spojeného království účastnící se programů, na něž se vztahuje tento protokol, pokud jde o vlastnictví, využívání a šíření informací a duševního vlastnictví vyplývajícího z této účasti, rovnocenná práva a povinnosti jako subjekty usazené v Unii, které se účastní dotčených programů a činností. Toto ustanovení se nevztahuje na výsledky získané z projektů zahájených před prováděním tohoto protokolu.

NÁVRH PROTOKOLU II

o přístupu Spojeného království ke službám zřízeným v rámci některých programů a činností Unie, kterých se Spojené království neúčastní

Článek 1: Rozsah přístupu

Spojené království má za podmínek stanovených v dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, v základních aktech a jakýchkoli jiných pravidlech týkajících se provádění příslušných programů a činností Unie přístup k těmto službám:

a)

služby pozorování a sledování vesmíru (SST), které jsou definovány v článku 54 nařízení XXX (17) [nařízení o kosmickém programu].

Než vstoupí v platnost prováděcí akty, jimiž se vymezí podmínky přístupu třetích zemí ke třem veřejně přístupným službám SST, poskytují se služby SST uvedené v čl. 5 odst. 1 rozhodnutí 541/2014/EU Spojenému království a veřejným a soukromým vlastníkům kosmických lodí a provozovatelům působícím ve Spojeném království nebo ze Spojeného království v souladu s čl. 5 odst. 2 tohoto rozhodnutí (nebo právních předpisů, které ho nahradí se změnami nebo beze změn).

Článek 2: Doba trvání přístupu

Spojené království má přístup ke službám uvedeným v článku 1 po celou dobu jejich trvání nebo po celou dobu trvání víceletého finančního rámce na období 2021–2027, podle toho, která doba je kratší.

Článek 3: Zvláštní podmínky přístupu ke službám SST

Přístup Spojeného království k veřejně přístupným službám SST uvedeným v čl. 54 odst. 1 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení se poskytuje (18) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení XXX na požádání a za podmínek platných pro třetí země.

Přístup Spojeného království ke službám SST uvedeným v čl. 54 odst. 1 písm. d) základního aktu podléhá, jsou-li k dispozici, (19) podmínkám platným pro třetí země.

PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ O ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANĚ VE VZTAHU KE SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

Strany berou na vědomí záměr Evropské komise urychleně zahájit postup pro přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu ke Spojenému království podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o prosazování práva a její záměr za tímto účelem úzce spolupracovat s ostatními orgány a institucemi zapojenými do příslušného rozhodovacího postupu.


(1)  Pro účely závazků obsažených v tomto prohlášení, pokud jde o Evropskou unii, se odkazy na účastníky rozumí Evropská unie, její členské státy, nebo případně Evropská unie a její členské státy.

(2)  Diskriminací se pro tento účel rozumí skutečnost, kdy jsou srovnatelné situace řešeny rozdílným způsobem a tato diferenciace není objektivně odůvodněna.

(3)  Výzkum a vývoj podle definice v manuálu Frascati OECD.

(4)  [Uvést odkaz na Úřední věstník.]

(5)  [Uvést odkaz na Úřední věstník.]

(6)  [Uvést odkaz na Úřední věstník.]

(7)  [Uvést odkaz na Úřední věstník.]

(8)  [Uvést odkaz na Úřední věstník.] (v platném znění)

(9)  Odkazy na „zúčastněné země“ bude nutné finalizovat podle terminologie základních aktů, jakmile tyto akty budou přijaty.

(10)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008.

(11)  [Úř. věst. L …]

(12)  [Úř. věst. L …; COM(2020) 441]

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(14)  Mezi „jiné akce“ mohou patřit ceny, finanční nástroje, poskytování technických či vědeckých služeb Společným výzkumným střediskem, příspěvky (OECD, Eureka, IPEEC, IEA, ...), pověřovací dohody, náklady na experty (hodnotitelé, monitorování projektů).

(15)  Částky pro mezinárodní organizace by byly považovány za neintervenční náklady pouze tehdy, jsou-li tyto organizace konečnými příjemci. To se nevztahuje na případy, kdy je mezinárodní organizace koordinátorem projektu (rozděluje finanční prostředky jiným koordinátorům).

(16)  Tato definice se nahradí definicí uvedenou v legislativním aktu s odkazem na tento legislativní akt v poznámce pod čarou v konečném znění protokolu (poslední definicí fondu ERI v programu Horizont 2020 je rozhodnutí C(2020) 4001 pozměňující rozhodnutí Komise C(2019) 5323). V případě, že při finalizaci protokolu není ve vztahu k programu Horizont Evropa k dispozici žádná definice, může být nutné definici přehodnotit.

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady XXX, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU, [COM/2018/447 final] [Úř. věst. L …].

(18)  Toto platí s výhradou konečné podmínky základního aktu a za předpokladu, že se obě strany dohodnou na podmínkách poskytování služby SST.

(19)  Toto platí s výhradou konečné podmínky základního aktu a za předpokladu, že se obě strany dohodnou na podmínkách poskytování služby SST.


Top