Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0836

Rozhodnutí Podvýboru EU-Gruzie pro cla č. 1/2018 ze dne 20. března 2018, kterým se nahrazuje protokol I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2018/836]

OJ L 140, 6.6.2018, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/836/oj

6.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/107


ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-GRUZIE PRO CLA č. 1/2018

ze dne 20. března 2018,

kterým se nahrazuje protokol I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2018/836]

PODVÝBOR EU-GRUZIE PRO CLA,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedené dohody,

s ohledem na protokol I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 23 odst. 2 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé („dohoda“) odkazuje, pokud jde o pravidla původu, na protokol I k dohodě („protokol I“).

(2)

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2016.

(3)

Článek 38 protokolu I stanoví, že podvýbor pro cla zřízený podle čl. 74 odst. 1 dohody může rozhodnout o změně ustanovení protokolu I.

(4)

Cílem Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2) (dále jen „úmluva“) je nahradit protokoly o pravidlech původu, které jsou v současné době mezi zeměmi celoevropsko-středomořské oblasti platné, jediným právním aktem.

(5)

Unie podepsala úmluvu dne 15. června 2011. Smíšený výbor zřízený čl. 3 odst. 1 úmluvy ve svém rozhodnutí č. 1/2016 (3) rozhodl, že by Gruzie měla být vyzvána k přistoupení k úmluvě.

(6)

Unie uložila svou listinu o přijetí u depozitáře úmluvy dne 26. března 2012 a Gruzie dne 17. května 2017. V důsledku toho podle čl. 10 odst. 3 úmluvy vstoupila úmluva pro Unii v platnost dne 1. května 2012 a pro Gruzii dne 1. července 2017.

(7)

Protokol I by proto měl být nahrazen novým protokolem, který odkazuje na úmluvu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. června 2018.

V Bruselu 20. března 2018.

Za podvýbor pro cla

předseda

S. URIDIA

tajemníci

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Rozhodnutí č. 1/2016 Smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ze dne 28. září 2016, pokud jde o žádost Gruzie, aby se stala smluvní stranou Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 118).


PŘÍLOHA

PROTOKOL I

o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Článek 1

Použitelná pravidla původu

1.   Pro účely provádění této dohody se použijí dodatek I a příslušná ustanovení dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (1) (dále jen „úmluva“).

2.   Všechny odkazy na „příslušnou dohodu“ v dodatku I a v příslušných ustanoveních dodatku II úmluvy se považují za odkazy na tuto dohodu.

Článek 2

Řešení sporů

1.   Pokud v souvislosti s kontrolními postupy uvedenými v článku 32 dodatku I úmluvy vyvstanou spory, které nelze mezi celními orgány žádajícími o kontrolu a celními orgány příslušnými k jejímu provedení vyřešit, předloží se tyto spory Podvýboru pro cla. Ustanovení kapitoly 14 (Řešení sporů) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) této dohody o mechanismu řešení sporů se nepoužiji.

2.   Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 3

Změny protokolu

O změně ustanovení tohoto protokolu může rozhodnout Podvýbor pro cla.

Článek 4

Odstoupení od úmluvy

1.   Pokud Evropská unie nebo Gruzie depozitáři úmluvy písemně oznámí svůj úmysl od úmluvy odstoupit podle článku 9 úmluvy, zahájí Unie a Gruzie neprodleně jednání o pravidlech původu pro účely provádění této dohody.

2.   Do dne vstupu takovýchto nově sjednaných pravidel původu se budou na tuto dohodu i nadále vztahovat pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II úmluvy platná v okamžiku odstoupení. Nicméně od okamžiku odstoupení je třeba pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II úmluvy vykládat tak, aby umožňovala dvoustrannou kumulaci pouze mezi Unií a Gruzií.

Článek 5

Přechodná ustanovení – kumulace

Bez ohledu na čl. 16 odst. 5 a čl. 21 odst. 3 dodatku I úmluvy, pokud se kumulace týká pouze států ESVO, Faerských ostrovů, Unie, Turecka, zemí zapojených do procesu stabilizace a přidružení, Moldavské republiky a Gruzie, může být původ prokázán průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením o původu.


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.


Top