EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A1201(01)

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

Úř. věst. L 316, 1.12.2017, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/3


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

na jedné straně

a

ALŽÍRSKÁ DEMOKRATICKÁ A LIDOVÁ REPUBLIKA, dále jen „Alžírsko“,

na straně druhé,

společně dále jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé (1) (dále jen „Evropsko-středomořská dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. září 2005, upravuje vědeckou, technickou a technologickou spolupráci,

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědecko-technické spolupráci (2), která vstoupila v platnost dne 11. června 2013, stanoví formální rámec pro spolupráci stran v oblasti vědeckého a technologického výzkumu,

VZHLEDEM K TOMU, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (3) upravuje podmínky pro účast členských států Unie a třetích zemí přidružených k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které jsou státy účastnícími se Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), na programu PRIMA, zejména jejich finanční povinnosti a účast v řídicích strukturách programu,

VZHLEDEM K TOMU, že podle rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Alžírsko má stát státem účastnícím se programu PRIMA s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA,

VZHLEDEM K TOMU, že Alžírsko vyjádřilo přání připojit se k programu PRIMA jako účastnící se stát za stejných podmínek jako členské státy Unie a třetí země přidružené k programu Horizont 2020, které se účastní programu PRIMA,

VZHLEDEM K TOMU, že je nezbytná mezinárodní dohoda mezi Unií a Alžírskem, aby se upravily práva a povinnosti Alžírska jako státu účastnícího se programu PRIMA,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět a účel

Účelem této dohody je stanovit podmínky pro účast Alžírska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA).

Článek 2

Podmínky účasti Alžírska na programu PRIMA

Podmínkami pro účast Alžírska na programu PRIMA jsou podmínky stanovené v rozhodnutí (EU) 2017/1324. Strany dodržují povinnosti stanovené rozhodnutím (EU) 2017/1324 a přijímají vhodná opatření, zejména poskytují veškerou nezbytnou pomoc k zajištění uplatňování čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 a 4 uvedeného rozhodnutí. Podrobná ujednání o pomoci si strany dohodnou mezi sebou, neboť tato ujednání jsou podstatná pro jejich spolupráci podle této dohody.

Článek 3

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a na straně druhé na území Alžírska.

Článek 4

Podpis a prozatímní provádění

Tato dohoda se provádí prozatímně ode dne podpisu.

Článek 5

Vstup v platnost a doba platnosti

1.   Tuto dohodu schválí strany v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si obě strany diplomatickou cestou vzájemně oznámí, že postupy uvedené v odstavci 1 byly dokončeny.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu platnosti rozhodnutí (EU) 2017/1324, ledaže ji kterákoli ze stran vypoví v souladu s článkem 6.

Článek 6

Výpověď

1.   Kterákoli strana může tuto dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně, v němž ji informuje o svém úmyslu dohodu vypovědět.

Výpověď nabývá účinku šest měsíců po dni, kdy je toto písemné oznámení doručeno adresátovi.

2.   Projekty a činnosti probíhající v době vypovězeni této dohody pokračují do svého dokončení za podmínek stanovených touto dohodou.

3.   Jakékoli jiné důsledky výpovědi upraví strany vzájemnou dohodou.

Článek 7

Řešení sporů

Postup pro řešení sporů stanovený v článku 100 Evropsko-středomořské dohody se použije na všechny spory týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody.

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  Úř. věst. EU L 265, 10.10.2005, s. 2.

(2)  Úř. věst. EU L 99, 5.4.2012, s. 2.

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. EU L 185, 18.7.2017, s. 1).


Top