EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A1210(01)

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů

OJ L 336, 10.12.2016, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

10.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/3


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů

OBSAH

Preambule

Článek 1:

Účel dohody

Článek 2:

Definice

Článek 3:

Oblast působnosti

Článek 4:

Zákaz diskriminace

Článek 5:

Účinek dohody

Článek 6:

Omezení účelu a použití

Článek 7:

Další předávání

Článek 8:

Zachování kvality a integrity informací

Článek 9:

Bezpečnost informací

Článek 10:

Oznamování incidentů týkajících se bezpečnosti informací

Článek 11:

Vedení záznamů

Článek 12:

Lhůta pro uchovávání informací

Článek 13:

Zvláštní kategorie osobních informací

Článek 14:

Odpovědnost

Článek 15:

Automatizovaná rozhodnutí

Článek 16:

Přístup

Článek 17:

Oprava

Článek 18:

Správní opravné prostředky

Článek 19:

Soudní opravné prostředky

Článek 20:

Transparentnost

Článek 21:

Účinný dohled

Článek 22:

Spolupráce mezi orgány dohledu

Článek 23:

Společný přezkum

Článek 24:

Oznámení

Článek 25:

Konzultace

Článek 26:

Pozastavení uplatňování dohody

Článek 27:

Územní působnost

Článek 28:

Doba trvání dohody

Článek 29:

Vstup v platnost a ukončení platnosti


MAJÍCE NA PAMĚTI, že Spojené státy americké a Evropská unie jsou odhodlány zajistit vysokou úroveň ochrany osobních informací vyměňovaných v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů, včetně terorismu;

HODLAJÍCE v zájmu ochrany svých demokratických společností a společných hodnot vytvořit dlouhodobý právní rámec k usnadnění výměny informací, které mají zásadní význam pro prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, včetně terorismu;

HODLAJÍCE zejména stanovit normy ochrany pro výměnu osobních informací na základě stávajících a budoucích dohod mezi USA a EU a jejími členskými státy v oblasti prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, včetně terorismu;

UZNÁVAJÍCE, že některé stávající dohody mezi stranami týkající se zpracování osobních informací stanoví, že uvedené dohody v rámci své působnosti poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů, strany potvrzují, že by se tato dohoda neměla vykládat v tom smyslu, že uvedené dohody mění, podmiňuje je či se od nich jiným způsobem odchyluje; konstatují nicméně, že povinnosti stanovené článkem 19 této dohody o soudních opravných prostředcích by se vztahovaly na veškerá předání spadající do oblasti působnosti této dohody, aniž je tímto dotčen jakýkoli budoucí přezkum nebo změna takových dohod, jak jsou upraveny v těchto dohodách;

BEROUCE NA VĚDOMÍ dlouhotrvající tradice obou stran, pokud jde o respektování soukromí jednotlivce, včetně těch, jež se odrážejí v zásadách týkajících se soukromí a ochrany osobních údajů pro účely vymáhání práva vypracovaných kontaktní skupinou EU-USA na vysoké úrovni pro sdílení informací a ochranu soukromí a osobních údajů, Listině základních práv Evropské unie a příslušných právních předpisech EU, ústavě Spojených států amerických a příslušných právních předpisech USA a v zásadách poctivých informačních praktik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; a

UZNÁVAJÍCE zásady proporcionality a nezbytnosti a relevance a přiměřenosti, jak jsou provedeny v příslušných právních rámcích obou stran,

SE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ A EVROPSKÁ UNIE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel dohody

1.   Účelem této dohody je zajistit vysokou úroveň ochrany osobních informací a prohloubit spolupráci mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů, včetně terorismu.

2.   Za tímto účelem tato dohoda stanoví rámec pro ochranu osobních informací při jejich předávání mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

3.   Tato dohoda sama o sobě není právním základem pro předávání osobních informací. Pro takové předávání je vždy nezbytný právní základ.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1)

„osobními informacemi“ informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem především na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity;

2)

„zpracováním osobních informací“ jakýkoli úkon nebo soubor úkonů týkajících se shromažďování, uchovávání, používání, pozměňování, organizace nebo strukturování, zveřejňování nebo šíření, nebo nakládání;

3)

„stranami“ Evropská unie a Spojené státy americké;

4)

„členským státem“ členský stát Evropské unie;

5)

„příslušným orgánem“ v případě Spojených států amerických jejich vnitrostátní donucovací orgán odpovědný za prevenci, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu a v případě Evropské unie orgán Evropské unie a orgán členského státu odpovědný za prevenci, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu.

Článek 3

Oblast působnosti

1.   Tato dohoda se vztahuje na osobní informace předané mezi příslušnými orgány jedné strany a příslušnými orgány druhé strany, nebo předané jiným způsobem podle dohody uzavřené mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií nebo jejími členskými státy pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů, včetně terorismu.

2.   Touto dohodou není dotčeno předávání informací nebo jiné formy spolupráce mezi orgány členských států a Spojených států amerických jiných než uvedených v čl. 2 odst. 5, které jsou odpovědné za ochranu národní bezpečnosti.

Článek 4

Zákaz diskriminace

Každá strana musí dodržovat své závazky vyplývající z této dohody pro účely ochrany osobních informací svých státních příslušníků a státních příslušníků druhé strany bez ohledu na jejich státní příslušnost, a aniž by se dopouštěla svévolné a neodůvodněné diskriminace.

Článek 5

Účinek dohody

1.   Dohoda doplňuje, avšak nenahrazuje, ustanovení o ochraně osobních informací v mezinárodních dohodách mezi stranami, nebo Spojenými státy americkými a členskými státy, jejichž předmětem jsou záležitosti spadající do oblasti působnosti této dohody.

2.   Strany přijmou veškerá nezbytná opatření k provedení této dohody, zejména k provedení svých závazků, pokud jde o přístup, nápravu a správní a soudní opravné prostředky pro fyzické osoby. Ochrany a opravných prostředků stanovených v této dohodě požívají fyzické osoby a subjekty způsobem, který je proveden v příslušných vnitrostátních právních předpisech každé strany. Spojené státy americké plní své závazky způsobem, který je slučitelný s jejich základními zásadami federalismu.

3.   Prováděním odstavce 2 se má za to, že zpracování osobních informací Spojenými státy americkými, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy, pokud jde o záležitosti spadající do oblasti působnosti této dohody, je v souladu s jejich příslušnými právními předpisy o ochraně údajů, které omezují nebo podmiňují mezinárodní předávání osobních informací, a nesmí být vyžadováno žádné další povolení podle těchto právních předpisů.

Článek 6

Omezení účelu a použití

1.   Předání osobních informací musí být pro konkrétní účely povoleno právním základem pro předání, jak je stanoveno v článku 1.

2.   Další zpracování osobních informací smluvní stranou nesmí být neslučitelné s účely, pro něž došlo k jejich předání. Slučitelné zpracování zahrnuje zpracování podle stávajících mezinárodních dohod a písemných mezinárodních rámců pro prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažné trestné činnosti. Veškeré takové zpracovávání osobních informací jinými vnitrostátními donucovacími, regulačními nebo správními orgány musí probíhat při dodržení ostatních ustanovení této dohody.

3.   Tento článek nebrání předávajícímu příslušnému orgánu v tom, aby v konkrétním případě stanovil dodatečné podmínky pro předávání podle příslušného právního rámec pro předávání. Mezi tyto podmínky nepatří obecné požadavky na ochranu údajů, to znamená požadavky, jež se nevztahují ke konkrétním skutečnostem daného případu. Pokud je poskytnutí informace podmíněno splněním konkrétních podmínek, musí je přijímající příslušný orgán splnit. Příslušný orgán poskytující takové informace může po příjemci rovněž požadovat, aby jej informoval, jak předané informace použil.

4.   Pokud Spojené státy americké na jedné straně a Evropská unie nebo členský stát na straně druhé uzavřou dohodu o předávání osobních informací jiných než souvisejících s konkrétními případy, vyšetřováním nebo stíháním, musí být v takové dohodě dále uvedeny účely, pro něž se informace předávají a zpracovávají.

5.   Strany v rámci svých právních předpisů zajistí, aby byly osobní informace zpracovávány způsobem, který přímo souvisí s účely daného zpracování a není vůči nim nepřiměřený či příliš široce pojatý.

Článek 7

Další předávání

1.   Pokud příslušný orgán jedné strany předal osobní informace týkající se konkrétního případu příslušnému orgánu druhé strany, lze tyto informace předat státu, který není vázán touto dohodou či mezinárodnímu subjektu pouze v případě, že byl předtím získán souhlas příslušného orgánu, který informace původně odeslal.

2.   Při udělování svého souhlasu s předáním podle odstavce 1 příslušný orgán, který informace původně odeslal, náležitě zohlední veškeré relevantní faktory, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly údaje původně předány, a skutečnost, zda stát, jenž není vázán touto dohodou nebo dotčený mezinárodní subjekt zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních informací. Předání může rovněž podmínit konkrétními podmínkami.

3.   Pokud Spojené státy americké na jedné straně a Evropská unie nebo členský stát na straně druhé uzavřou dohodu o předávání osobních informací jiných než souvisejících s konkrétními případy, vyšetřováním nebo stíháním, lze další předání osobních informací provést pouze v souladu s konkrétními podmínkami uvedenými v dohodě, jež pro další předání poskytují náležité odůvodnění. Dohoda musí rovněž obsahovat patřičné informační mechanismy mezi příslušnými orgány.

4.   Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny požadavky, povinnosti nebo postupy, podle nichž musí být získán předchozí souhlas orgánu, který informace původně předal před tím, než jsou informace dále předány státu nebo subjektu vázanému touto dohodou, za předpokladu, že důvodem pro odmítnutí souhlasu s takovým předáním nebo pro jeho podmínění určitými podmínkami není úroveň ochrany údajů v tomto státě nebo subjektu.

Článek 8

Zachování kvality a integrity informací

Strany přijmou přiměřená opatření k zajištění toho, aby byly osobní informace uchovávány s takovou přesností, relevancí, včasností a úplností, jaká je nezbytná a vhodná k jejich zákonnému zpracování. Za tímto účelem musí mít příslušné orgány zavedeny postupy, jejichž cílem je zajistit kvalitu a integritu osobních informací, včetně:

a)

opatření uvedených v článku 17;

b)

získá-li předávající příslušný orgán vážné pochybnosti ohledně relevance, včasnosti, úplnosti nebo přesnosti těchto osobních informací nebo posouzení, které předal, musí o tom, je-li to možné, vyrozumět přijímající příslušný orgán;

c)

získá-li přijímající příslušný orgán vážné pochybnosti ohledně relevance, včasnosti, úplnosti nebo přesnosti osobních informací, které obdržel od vládního orgánu, nebo o posouzení, které příslušný předávající orgán provedl ve věci přesnosti informací nebo spolehlivosti zdroje, musí o tom, je-li to možné, vyrozumět příslušný předávající orgán.

Článek 9

Bezpečnost informací

Strany zajistí náležitá technická, bezpečnostní a organizační opatření na ochranu osobních informací, aby se zabránilo:

a)

náhodnému nebo nedovolenému zničení;

b)

náhodné ztrátě; a

c)

neoprávněnému zpřístupnění, pozměnění, přístupu, nebo jinému zpracování.

Součástí těchto opatření musí být náležitá ochranná opatření týkající se povolení, které je nutné pro přístup k osobním informacím.

Článek 10

Oznamování incidentů týkajících se bezpečnosti informací

1.   Při zjištění incidentu zahrnujícího náhodnou ztrátu nebo zničení, neoprávněný přístup, zpřístupnění nebo pozměnění osobních informací, s nímž je spojeno značné riziko škody, přijímající příslušný orgán bezodkladně posoudí pravděpodobnost a rozsah škod hrozících fyzickým osobám a integritě systému předávajícího příslušného orgánu a neprodleně podnikne náležité kroky ke zmírnění škod.

2.   Součástí opatření na zmírnění škod je oznámení předávajícímu příslušnému orgánu. Oznámení však může:

a)

zahrnovat vhodná omezení, pokud jde o další předávání oznámení;

b)

být pozdrženo, nebo od něj lze upustit, pokud by mohlo ohrozit národní bezpečnost;

c)

být pozdrženo, pokud by mohlo ohrozit opatření k zajištění veřejné bezpečnosti.

3.   Připadá-li to vzhledem k okolnostem incidentu v úvahu, je součástí opatření na zmírnění škod rovněž oznámení dotčené fyzické osobě, ledaže by takové oznámení mohlo ohrozit:

a)

veřejnou bezpečnost nebo bezpečnost státu;

b)

úřední šetření, vyšetřování nebo stíhání;

c)

prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů;

d)

práva a svobody jiných osob, zejména ochranu obětí a svědků.

4.   Příslušné orgány zapojené do předávání osobních informací mohou vést mezi sebou konzultace týkající se konkrétního incidentu a reakce na něj.

Článek 11

Vedení záznamů

1.   Smluvní strany musí mít zavedeny účinné metody prokazování zákonnosti zpracování osobních informací, mezi něž může patřit vedení protokolů a jiných způsobů záznamů.

2.   Příslušné orgány mohou tyto protokoly nebo záznamy používat k zachování řádného chodu dotčených databází nebo souborů, k zajištění integrity a bezpečnosti údajů a v případě potřeby k zálohovacím postupům.

Článek 12

Lhůta pro uchovávání informací

1.   Strany ve svých příslušných právních rámcích stanoví konkrétní lhůty pro uchovávání záznamů obsahujících osobní informace, aby bylo zajištěno, že se osobní informace nebudou uchovávat déle, než je nezbytné a vhodné. Tyto lhůty pro uchovávání zohlední účely zpracování, povahu údajů a orgán, který je zpracovává, dopad na příslušná práva a zájmy dotčených osob, a další relevantní právní úvahy.

2.   Pokud Spojené státy americké na jedné straně a Evropská unie nebo členský stát na straně druhé uzavřou dohodu o předávání osobních informací jiných než souvisejících s konkrétními případy, vyšetřováním nebo stíháním, bude součástí takové dohody konkrétní vzájemně dohodnuté ustanovení o lhůtách pro uchovávání.

3.   Strany stanoví postupy pro pravidelný přezkum lhůt pro uchovávání, aby mohly určit, zda změna okolností vyžaduje další změny příslušné lhůty.

4.   Tyto lhůty pro uchovávání strany zveřejní nebo jiným způsobem zpřístupní veřejnosti.

Článek 13

Zvláštní kategorie osobních informací

1.   Osobní informace, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory nebo náboženské či jiné přesvědčení, členství v odborových organizacích, nebo osobní informace týkající se zdraví nebo sexuálního života lze zpracovávat pouze při vhodných zárukách v souladu se zákonem. Mezi tyto vhodné záruky může patřit: zúžení okruhu účelů, pro něž lze údaje zpracovávat, například tím, že se umožní pouze zpracování případ od případu; maskování, vymazání nebo blokování informací poté, co jejich zpracování splnilo svůj účel; zúžení okruhu zaměstnanců majících k informacím přístup; zavedení povinného specializovaného školení pro zaměstnance, kteří mají k informacím přístup; zavedení požadavku, aby přístup k informacím podléhal schválení nadřízenou osobou; nebo další ochranná opatření. Tyto záruky musí řádně zohlednit povahu informací, jejich zvláště citlivou povahu a účel, k němuž se informace zpracovávají.

2.   Pokud Spojené státy americké na jedné straně a Evropská unie nebo členský stát na straně druhé uzavřou dohodu o předávání osobních informací jiných než souvisejících s konkrétními případy, vyšetřováním nebo stíháním, stanoví taková dohoda konkrétní normy a podmínky, za nichž lze dané informace zpracovávat, přičemž náležitě zohlední povahu informací a účel, k němuž se používají.

Článek 14

Odpovědnost

1.   Strany zavedou opatření na podporu odpovědnosti za zpracování osobních informací v působnosti této dohody svými příslušnými orgány a svými dalšími orgány, jimž byly osobní informace předány. Součástí těchto opatření musí být oznámení o zárukách vztahujících se na předávání osobních informací podle této dohody, jakož i o podmínkách, které mohl stanovit předávající příslušný orgán podle čl. 6 odst. 3. Závažné pochybení se musí řešit pomocí náležitých trestních, občanskoprávních nebo správních sankcí s odrazujícím účinkem.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 podle situace zahrnují pozastavení předávání osobních informací orgánům územních celků stran nepodléhajících této dohodě, které účinně neochraňují osobní informace, s přihlédnutím k účelu této dohody, a zejména k jejím ustanovením o omezení účelu a použití a o dalším předávání.

3.   V případě obvinění z nesprávného uplatňování tohoto článku platí, že kterákoli strana může požádat druhou stranu, aby poskytla příslušné informace, a to i těch, které se týkají opatření přijatých podle tohoto článku.

Článek 15

Automatizovaná rozhodnutí

Rozhodnutí, která se značně nepříznivě dotýkají zájmů fyzické osoby, nesmí být založena pouze na automatizovaném zpracování osobních informací bez lidského zásahu, není-li to vnitrostátním právem dovoleno, a musí být spojena s vhodnými zárukami, mezi něž patří možnost lidského zásahu.

Článek 16

Přístup

1.   Strany zajistí, aby každá fyzická osoba měla právo usilovat o přístup k svým osobním informacím a, s výhradou omezení uvedených v odstavci 2, jej získat. O přístup se žádá u příslušného orgánu a tento orgán jej i přiznává v souladu s příslušným právním rámcem státu, v němž se o přístup žádá.

2.   Získání těchto informací v určitém konkrétním případě může podléhat přiměřeným omezením podle vnitrostátního práva, přičemž se přihlédne k oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby tak, aby:

a)

byla chráněna práva a svobody druhých, včetně jejich soukromí;

b)

byla zajištěna veřejná bezpečnost a bezpečnost státu;

c)

byly chráněny informace citlivé z hlediska vymáhání práva;

d)

nedocházelo k maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo řízení;

e)

nebyla narušována prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů nebo výkon trestů;

f)

byly jiným způsobem chráněny zájmy stanovené v právních předpisech o svobodě informací a přístupu veřejnosti k dokumentům.

3.   Přístup fyzické osoby k svým osobním informacím nesmí být podmíněn vynaložením nepřiměřených výdajů.

4.   Umožňuje-li to vnitrostátní právo, je fyzická osoba oprávněna zmocnit orgán dohledu nebo jiného zástupce, aby o přístup požádal jejím jménem.

5.   Je-li přístup zamítnut nebo omezen, sdělí dožádaný příslušný orgán bez zbytečného prodlení této fyzické osobě nebo jejímu zplnomocněnému zástupci podle odstavce 4 důvody, proč byl přístup zamítnut nebo omezen.

Článek 17

Oprava

1.   Strany zajistí, aby měla každá fyzická osoba právo požádat o korekci nebo opravu svých osobních informací, které považuje za nepřesné nebo nesprávně zpracované. Korekce či oprava může zahrnovat doplnění, vymazání, blokování či jiná opatření nebo metody, jimiž lze odstranit nepřesnosti nebo napravit nesprávné zpracování. O korekci nebo opravu se žádá u příslušného orgánu a tento orgán ji rovněž přiznává v souladu s příslušným právním rámcem státu, v němž se o přístup žádá.

2.   Jestliže přijímající příslušný orgán na základě:

a)

žádosti podle odstavce 1;

b)

oznámení od poskytovatele; nebo

c)

svého vlastního vyšetřování nebo šetření

dospěje k závěru, že informace, které obdržel na základě této dohody, byly nepřesné nebo nesprávně zpracované, přijme podle okolností opatření spočívající v doplnění, vymazání, blokování nebo jiných způsobech korekce či opravy.

3.   Umožňuje-li to vnitrostátní právo, je fyzická osoba oprávněna zmocnit orgán dohledu nebo jiného zástupce, aby o korekci nebo opravu usiloval jejím jménem.

4.   Je-li korekce nebo oprava zamítnuta nebo omezena, sdělí dožádaný příslušný orgán bez zbytečného prodlení této fyzické osobě nebo jejímu zplnomocněnému zástupci podle odstavce 3 důvody, na jejichž základě byla korekce nebo oprava zamítnuta či omezena.

Článek 18

Správní opravné prostředky

1.   Strany zajistí, aby měla každá fyzická osoba nárok na správní opravné prostředky, je-li přesvědčena, že její žádost o přístup podle článku 16 nebo o opravu nepřesných informací nebo o nápravu nesprávného zpracování podle čl. 17 byla nesprávně zamítnuta. O opravný prostředek se žádá u příslušného orgánu a tento orgán o něm i rozhoduje, a to v souladu s příslušným právním rámcem státu, v němž se o nápravu žádá.

2.   Umožňuje-li to vnitrostátní právo, je fyzická osoba oprávněna zmocnit orgán dohledu nebo jiného zástupce, aby se správního opravného prostředku domáhal jejím jménem.

3.   Příslušný orgán, od něhož se požaduje náprava, provede patřičná šetření nebo ověření a bez zbytečného odkladu písemně, a to i elektronickou cestou, sdělí výsledek, podle okolností případu i včetně toho, jaká opatření přijal pro odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy. Oznámení o postupu, jímž se žádá o jakýkoliv další správní opravný prostředek, musí být v souladu s článkem 20.

Článek 19

Soudní opravné prostředky

1.   Strany ve svých příslušných právních rámcích stanoví, že každý občan smluvní strany, s výhradou podmínky předchozího vyčerpání veškerých správních opravných prostředků, má právo na soudní přezkum ve věci:

a)

zamítnutí přístupu k záznamům obsahujícím jeho osobní informace ze strany příslušného orgánu;

b)

zamítnutí provedení změny v záznamech obsahujících jeho osobní informace ze strany příslušného orgánu; a

c)

nedovoleného zpřístupnění takové informace, k němuž došlo úmyslně nebo záměrně, a to včetně možnosti náhrady škody.

2.   O soudní přezkum se žádá v souladu s příslušným právním rámcem státu, v němž se o nápravu žádá, a v souladu s ním se také přiznává.

3.   Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny jiné možnosti soudního přezkumu, jež jsou k dispozici v souvislosti se zpracováním osobních informací fyzických osob podle práva státu, v němž se o nápravu žádá.

4.   V případě pozastavení nebo ukončení platnosti dohody nevytváří čl. 26 odst. 2 nebo čl. 29 odst. 3 základ pro soudní ochranu, která již podle práva dotčené smluvní strany není k dispozici.

Článek 20

Transparentnost

1.   Strany poskytnou fyzické osobě oznámení týkající se jejích osobních informací, přičemž toto oznámení mohou příslušné orgány učinit prostřednictvím obecných oznámení nebo konkrétním oznámením, a to takovou formou a v takové lhůtě, jaké stanoví příslušné právní předpisy pro orgán, jenž oznámení poskytuje; v oznámení se uvedou:

a)

účely, k jakým uvedený orgán tyto informace zpracovává;

b)

účely, k jakým lze tyto informace sdílet s dalšími orgány;

c)

právní předpisy nebo pravidla, podle nichž se zpracování provádí;

d)

třetí strany, jimž se tyto informace sdělují a

e)

přístup, korekce či opravy, jakož i dostupné opravné prostředky.

2.   Tato oznamovací povinnost podléhá přiměřeným omezením podle vnitrostátních právních předpisů, pokud jde o záležitosti uvedené v čl. 16 odst. 2 písm. a) až f).

Článek 21

Účinný dohled

1.   Strany zřídí jeden nebo více orgánů veřejného dohledu, které:

a)

vykonávají funkce a pravomoci nezávislého dohledu, včetně přezkumu, šetření a zásahu, případně i z vlastní iniciativy;

b)

mají pravomoc přijímat stížnosti fyzických osob ve věcech týkajících se opatření, jimiž se provádí tato dohoda, a na základě těchto stížností konat; a

c)

mají pravomoc nařídit stíhání nebo disciplinární opatření za porušení zákona v souvislosti s touto dohodou.

2.   Evropská unie zajistí dohled podle tohoto článku prostřednictvím svých orgánů pro ochranu údajů a obdobných orgánů v členských státech.

3.   Spojené státy americké zajistí dohled podle tohoto článku kumulativně vícero orgány, mezi něž mohou mimo jiné patřit generální inspektoři, vedoucí úřadů pro ochranu údajů, nejvyšší kontrolní úřad, rady pro dohled nad výkonem ochrany soukromí a občanských svobod a jiné exekutivní a legislativní příslušné orgány pro kontrolu výkonu ochrany soukromí a občanských svobod.

Článek 22

Spolupráce mezi orgány dohledu

1.   Při plnění funkcí souvisejících s touto dohodou vedou orgány vykonávající dohled podle článku 21 dle potřeby vzájemné konzultace, aby zajistily účinné provádění ustanovení článků 16, 17 a 18.

2.   Strany zřídí vnitrostátní kontaktní místa, která budou asistovat při určování orgánu dohledu, na který je třeba se v konkrétním případě obrátit.

Článek 23

Společný přezkum

1.   Strany provádějí pravidelné společné přezkumy politik a postupů, jimiž se tato dohoda provádí, a jejich účinnosti. Ve společných přezkumech je třeba věnovat zvláštní pozornost účinnému provádění ochranných opatření podle článku 14 o odpovědnosti, článku 16 o přístupu, článku 17 o opravách, článku 18 o správních opravných prostředcích a článku 19 o soudních opravných prostředcích.

2.   První společný přezkum se provede do tří let ode dne vstupu této dohody v platnost a poté v pravidelných intervalech. Strany s předstihem společně stanoví podmínky a rozsah přezkumu a navzájem si sdělí složení svých delegací, jejichž členy budou zástupci orgánů veřejného dohledu podle článku 21 o účinném dohledu a zástupci donucovacích a justičních orgánů. Zjištění učiněná při společném přezkumu budou zveřejněna.

3.   Pokud strany nebo Spojené státy americké a členský stát uzavřely jinou dohodu, jejíž předmět spadá rovněž do oblasti působnosti této dohody a která stanoví společné přezkumy, nebudou se přezkumy zdvojovat a jejich závěry se v příslušném rozsahu zařadí mezi zjištění společného přezkumu podle této dohody.

Článek 24

Oznámení

1.   Spojené státy americké oznámí Evropské unii veškeré designace provedené orgány USA v souvislosti s článkem 19 a veškeré jejich změny.

2.   Strany vynaloží přiměřené úsilí, aby se vzájemně informovaly o schválení veškerých zákonů nebo přijetí právních předpisů, které mají podstatný vliv na provádění této dohody, přičemž tak učiní pokud možno před tím, než nabydou účinku.

Článek 25

Konzultace

Každý spor o výklad nebo uplatňování této dohody se řeší konzultací mezi stranami za účelem dosažení vzájemně přijatelného řešení.

Článek 26

Pozastavení uplatňování dohody

1.   V případě závažného porušení této dohody může kterákoli strana uplatňování dohody zcela nebo zčásti pozastavit, a to písemným oznámením zaslaným druhé straně diplomatickou cestou. Toto písemné oznámení lze zaslat pouze, pokud strany předtím po přiměřenou dobu vedly konzultace a nepodařilo se jim nalézt řešení, a pozastavení pak nabývá účinku dvacet dnů ode dne doručení oznámení. Pozastavující strana může pozastavení uplatňování dohody zrušit písemným oznámením zaslaným druhé straně. Pozastavení uplatňování dohody bude ukončeno okamžitě po obdržení tohoto oznámení.

2.   Bez ohledu na pozastavení uplatňování této dohody se osobní informace spadající do oblasti její působnosti, a k jejichž předání došlo před pozastavením uplatňování dohody, nadále zpracovávají v souladu s touto dohodou.

Článek 27

Územní působnost

1.   V Dánsku, Spojeném království nebo Irsku se tato dohoda použije pouze v případě, že Evropská komise písemně oznámí Spojeným státům americkým, že se Dánsko, Spojené království nebo Irsko rozhodly, že se v jejich státě bude tato dohoda používat.

2.   Oznámí-li Evropská komise ještě před vstupem této dohody v platnost Spojeným státům americkým, že se dohoda bude používat na území Dánska, Spojeného království nebo Irska, bude se tato dohoda v daném státě používat ode dne svého vstupu v platnost.

3.   Oznámí-li Evropská komise Spojeným státům americkým až po vstupu této dohody v platnost, že se dohoda bude používat v Dánsku, Spojeném království nebo Irsku, začne se v daném státě tato dohoda používat prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy Spojené státy americké oznámení obdržely.

Článek 28

Doba trvání dohody

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek 29

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámily dokončení svých vnitřních postupů nezbytných k tomu, aby dohoda vstoupila v platnost.

2.   Kterákoli strana může tuto dohodu ukončit písemným oznámením zaslaným druhé straně diplomatickou cestou. Ukončení platnosti nabývá účinku třicet dní ode dne přijetí daného oznámení.

3.   Bez ohledu na ukončení platnosti této dohody se osobní informace spadající do oblasti její působnosti, a k jejichž předání došlo před ukončením platnosti dohody, nadále zpracovávají v souladu s touto dohodou.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci k této dohodě své podpisy.

V Amsterodamu dne druhého června dva tisíce šestnáct ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém. Podle práva EU je tato dohoda rovněž sepsána Evropskou unií v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Tato další jazyková znění lze prohlásit za závazná výměnou diplomatických nót mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií. V případě rozporu mezi závaznými jazykovými verzemi je rozhodující anglické znění.

Za Evropskou unii

Za Spojené státy americké


Top