EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0316(01)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem * na straně druhé

OJ L 71, 16.3.2016, p. 3–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj

Related Council decision
Related Council decision
Related Council decision
Related Council decision

16.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/3


DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ

mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*) na straně druhé

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“, a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, dále jen „Euratom“,

na jedné straně a

KOSOVO (*)

na straně druhé,

společně dále jen „strany“,

S OHLEDEM na pevné vazby mezi stranami a hodnoty, které sdílejí, jejich přání tyto vazby posílit a navázat úzký a trvalý vztah založený na vzájemnosti a společném zájmu, který by měl Kosovu umožnit dále posilovat a rozšiřovat vztahy s Unií,

S OHLEDEM na význam této dohody v rámci procesu stabilizace a přidružení se zeměmi západního Balkánu při vytváření a upevňování stabilního uspořádání Evropy založeného na spolupráci, jehož hlavní oporou je Unie,

VZHLEDEM k připravenosti Unie učinit konkrétní kroky k realizaci evropské perspektivy Kosova a jeho sblížení s Unií v souladu s perspektivou regionu prostřednictvím začlenění Kosova do hlavního politického a hospodářského proudu Evropy a pokračující účasti Kosova v procesu stabilizace a přidružení s cílem splnit příslušná kritéria a podmínky procesu stabilizace a přidružení, s výhradou úspěšného provádění této dohody, zejména s ohledem na regionální spolupráci; tento proces povede k pokroku v evropské perspektivě Kosova a při jeho sbližování s Unií, pokud to umožní objektivní okolnosti a Kosovo splní kritéria, která vymezila Evropská rada 21.-22. června 1993 v Kodani, a výše zmíněné podmínky,

S OHLEDEM na závazek stran přispívat vhodnými prostředky k politické, hospodářské a institucionální stabilizaci v Kosovu i v celém regionu prostřednictvím rozvoje občanské společnosti a demokratizace, budování institucí a reformy veřejné správy, regionální obchodní integrace a zesílené hospodářské spolupráce, spolupráce v celé řadě oblastí, mimo jiné v oblasti justice a vnitřních věcí, a posílení bezpečnosti,

S OHLEDEM na závazek stran rozšiřovat politické a hospodářské svobody jako samotný základ této dohody, jakož i na jejich závazek respektovat lidská práva, včetně práv příslušníků menšin a zranitelných skupin,

S OHLEDEM na závazek stran k institucím založeným na zásadách právního státu, řádné správě věcí veřejných a demokratickým zásadám prostřednictvím systému více politických stran se svobodnými a spravedlivými volbami,

S OHLEDEM na závazek stran respektovat zásady Charty Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), zejména zásady Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975 (dále jen „Helsinský závěrečný akt“), a Pařížské charty pro novou Evropu z roku 1990,

POTVRZUJÍCE odhodlání stran provádět mezinárodní závazky související zejména, ale nikoli výlučně, s ochranou lidských práv a ochranou příslušníků menšin a zranitelných skupin a vědomy si v tomto ohledu závazku Kosova dodržovat příslušné mezinárodní nástroje,

POTVRZUJÍCE práva všech uprchlíků a vnitřně vysídlených osob na návrat a na ochranu jejich majetku a ostatní související lidská práva,

S OHLEDEM na závazek stran dodržovat zásady svobodného tržního hospodářství a udržitelného rozvoje a připravenost Unie přispět k hospodářským reformám v Kosovu,

S OHLEDEM na závazek stran podporovat volný obchod v souladu s příslušnými zásadami Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“), které je třeba uplatňovat transparentním a nediskriminačním způsobem,

S OHLEDEM na odhodlání stran dále rozvíjet pravidelný politický dialog o otázkách společného zájmu, včetně regionálních aspektů,

S OHLEDEM na význam, který strany přikládají boji proti organizovanému zločinu a korupci, posílení spolupráce při boji proti terorismu v souladu s acquis Unie a předcházení nelegální migraci za současné podpory mobility v právním a bezpečném prostředí,

PŘESVĚDČENY, že tato dohoda vytvoří nové klima pro hospodářské vztahy mezi stranami, a především pro rozvoj obchodu a investic, jež jsou rozhodnými faktory hospodářské restrukturalizace a modernizace,

VĚDOMY SI odhodlání Kosova sbližovat své právní předpisy v příslušných oblastech s právními předpisy Unie a účinně je provádět,

VZHLEDEM k ochotě Unie poskytnout rozhodující podporu pro provádění reforem a použít veškeré dostupné nástroje v oblasti spolupráce a technické, finanční a hospodářské pomoci pro toto úsilí na celkovém orientačním víceletém základě, pokud to umožní objektivní okolnosti,

VĚDOMY si toho, že touto dohodou nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a že dohoda je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova,

VĚDOMY si toho, že závazky Unie podle této dohody a spolupráce, jíž se Unie podle ní účastní, se týkají pouze oblastí, které jsou předmětem acquis Unie nebo stávajících politik Unie,

VĚDOMY si toho, že při předložení dokumentů vystavených kosovskými orgány v rámci této dohody mohou být použity vnitřní postupy členských států Evropské unie (dále jen „členské státy“),

VĚDOMY si toho, že probíhají jednání o vytvoření dopravního společenství se západním Balkánem,

PŘIPOMÍNAJÍCE záhřebský summit z roku 2000, který vyzval k dalšímu upevnění vztahů prostřednictvím procesu stabilizace a přidružení, jakož i k prohloubení regionální spolupráce,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 posílila význam procesu stabilizace a přidružení jako rámce politiky vztahů Unie se západním Balkánem a zdůraznila perspektivu integrace s Unií v závislosti na individuálním pokroku při reformách a na zásluhách,

PŘIPOMÍNAJÍCE odhodlání Kosova v souvislosti se Středoevropskou dohodou o volném obchodu podepsanou dne 19. prosince 2006 v Bukurešti s cílem zvýšit investiční atraktivitu regionu a podpořit perspektivu jeho integrace do celosvětového hospodářství, pokud to umožní objektivní okolnosti,

PŘEJÍCE SI navázat užší kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,

KONSTATUJÍCE, že pokud se strany v rámci této dohody dohodly, že uzavřou zvláštní dohody v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, které by měly být uzavřeny Evropskou unií podle hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie, nebudou ustanovení těchto budoucích dohod závazná pro Spojené království ani Irsko, pokud Evropská unie spolu se Spojeným královstvím nebo Irskem, pokud jde o jejich příslušné předchozí dvoustranné vztahy, neinformuje Kosovo, že Spojené království nebo Irsko jsou těmito dohodami vázány jako součást Evropské unie v souladu s Protokolem č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Podobně i jakákoli následná vnitřní opatření Evropské unie, jež mají být přijata v souladu s výše uvedenou hlavou V za účelem provedení této dohody, nebudou zavazovat Spojené království nebo Irsko, pokud neoznámí své přání účastnit se takových opatření či je přijmout v souladu s protokolem č. 21. Konstatujíce rovněž, že by tyto budoucí dohody nebo tato následná vnitřní opatření Evropské unie spadaly do působnosti Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného k uvedeným smlouvám,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Zakládá se přidružení mezi Unií na jedné straně a Kosovem na straně druhé.

2.   Cílem tohoto přidružení je:

a)

podporovat úsilí Kosova o posílení demokracie a právního státu;

b)

přispět k politické, hospodářské a institucionální stabilitě Kosova a ke stabilizaci regionu;

c)

poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj úzkých politických vztahů mezi stranami;

d)

podporovat úsilí Kosova o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce, pokud to umožní objektivní okolnosti, mimo jiné sbližováním jeho právních předpisů s právními předpisy Unie;

e)

podporovat úsilí Kosova o úplný přechod k fungujícímu tržnímu hospodářství;

f)

podporovat harmonické hospodářské vztahy a postupně vytvořit oblast volného obchodu mezi Unií a Kosovem;

g)

podporovat regionální spolupráci ve všech oblastech zahrnutých v této dohodě.

Článek 2

Žádný z pojmů ani žádné formulace nebo definice použité v této dohodě, včetně jejích příloh a protokolů, nepředstavuje uznání Kosova jako nezávislého státu ze strany Unie ani ze strany jednotlivých členských států, které tento krok doposud neučinily.

HLAVA I

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 3

Dodržování demokratických zásad a lidských práv, jak jsou vymezeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN z roku 1948, v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, respektování zásad mezinárodního práva, včetně plné spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a jeho reziduálním mechanismem a Mezinárodním trestním soudem, a právního státu, jakož i zásad tržního hospodářství vyjádřených v dokumentu Bonnské konference o hospodářské spolupráci v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, je základem politiky Unie a Kosova a představuje základní prvky této dohody.

Článek 4

Kosovo se zavazuje dodržovat mezinárodní právo a nástroje související zejména, ale nikoli výlučně, s ochranou lidských a základních práv a ochranou příslušníků menšin, bez diskriminace z jakéhokoli důvodu.

Článek 5

Kosovo se zavazuje k soustavnému úsilí o viditelné a udržitelné zlepšení vztahů se Srbskem a k účinné spolupráci s misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, jak je dále vymezeno v článku 13. Tyto závazky představují základní zásady této dohody a jsou základem pro rozvoj vztahů a spolupráce mezi stranami. Pokud Kosovo tyto závazky nedodrží, může Unie přijmout opatření, která uzná za vhodná, včetně suspendování celé této dohody nebo její části.

Článek 6

Strany potvrzují, že nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek, by neměly zůstat nepotrestány a že jejich stíhání by mělo být zajištěno prostřednictvím opatření na vnitřní i mezinárodní úrovni.

Kosovo se v tomto ohledu zavazuje zejména plně spolupracovat s ICTY a jeho reziduálním mechanismem i při veškerých dalších vyšetřováních a stíháních vedených pod mezinárodní záštitou.

Kosovo se rovněž zavazuje dodržovat Římský statut Mezinárodního trestního soudu a v tomto ohledu přijmout opatření nezbytná pro jeho provádění na vnitřní úrovni.

Článek 7

Rozvoj regionální spolupráce a dobrých sousedských vztahů a respektování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, hrají v procesu stabilizace a přidružení hlavní úlohu. Uzavření a provádění této dohody se uskutečňuje v rámci procesu stabilizace a přidružení a na základě vlastních zásluh Kosova.

Článek 8

Kosovo se zavazuje i nadále podporovat spolupráci a dobré sousedské vztahy v regionu, včetně vhodné úrovně vzájemných ústupků týkajících se pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, jakož i rozvoje projektů společného zájmu v celé řadě oblastí, včetně právního státu. Tento závazek je klíčovým faktorem rozvoje vztahů a spolupráce mezi stranami, a přispívá tak ke stabilitě regionu.

Článek 9

Přidružení se postupně plně uskuteční během období deseti let.

Rada stabilizace a přidružení zřízená článkem 126 každoročně přezkoumává, jak je tato dohoda prováděna a jak Kosovo přijímá a provádí právní, správní, institucionální a hospodářské reformy. Tento přezkum se provádí s ohledem na preambuli a v souladu s obecnými zásadami této dohody. Je v souladu s mechanismy stanovenými v rámci procesu stabilizace a přidružení, zejména se zprávou o pokroku procesu stabilizace a přidružení.

Rada stabilizace a přidružení na základě tohoto přezkoumání vydá doporučení a může přijímat rozhodnutí.

V případě, že přezkum zjistí zvláštní obtíže, mohou být tyto obtíže řešeny prostřednictvím mechanismů řešení sporů zřízených podle této dohody.

Nejpozději během pátého roku po vstupu této dohody v platnost provede Rada stabilizace a přidružení důkladný přezkum provádění této dohody. Na základě tohoto přezkumu zhodnotí RSP pokrok, kterého Kosovo dosáhlo, a může přijmout rozhodnutí, kterými se bude řídit následný proces přidružení. Podobné kroky provede Rada stabilizace a přidružení před uplynutím desátého roku po vstupu této dohody v platnost. V závislosti na výsledcích přezkumu může Rada stabilizace a přidružení přijmout rozhodnutí o prodloužení období stanoveného v prvním pododstavci o nejvýše pět let. Neučiní-li taková rozhodnutí, provádí se tato dohoda i nadále tak, jak je zde dohodnuto.

Výše uvedený přezkum se netýká volného pohybu zboží, pro který se v hlavě IV stanoví zvláštní harmonogram.

Článek 10

Tato dohoda je plně slučitelná s příslušnými ustanoveními dohod WTO, zejména článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (GATT 1994) a článkem V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a je prováděna v souladu s nimi.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALOG

Článek 11

1.   V rámci této dohody strany mezi sebou dále rozvíjejí politický dialog. Tento dialog doprovází a upevňuje sbližování mezi Unií a Kosovem a přispívá k vytváření pout solidarity a nových forem spolupráce mezi stranami.

2.   Politický dialog má zejména podporovat:

a)

zapojení Kosova do mezinárodního demokratického společenství, pokud to umožní objektivní okolnosti;

b)

pokrok v evropské perspektivě Kosova a jeho sbližování s Unií v souladu s evropskou perspektivou regionu, a to na základě individuálních zásluh a v souladu se závazky Kosova podle článku 5 této dohody;

c)

další sbližování s určitými opatřeními v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, především s omezujícími opatřeními Unie vůči třetím zemím, fyzickým nebo právnickým osobám nebo nestátním subjektům, a to i případně prostřednictvím výměny informací, zejména o otázkách, které by mohly mít pro strany podstatné důsledky;

d)

účinnou, inkluzivní a reprezentativní regionální spolupráci a rozvoj dobrých sousedských vztahů na západním Balkáně.

Článek 12

Strany vedou dialog o politikách v ostatních otázkách, na něž se vztahuje tato dohoda.

Článek 13

1.   Politický dialog a dialog o politikách přispívají k procesu normalizace vztahů mezi Kosovem a Srbskem.

2.   V souladu s článkem 5 se Kosovo zavazuje k soustavnému úsilí o viditelné a udržitelné zlepšení vztahů se Srbskem. Tento proces zajistí, že obě budou moci pokračovat ve své evropské cestě, aniž by mohly vzájemně mařit své úsilí, a měl by postupně vést k celkové normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem ve formě právně závazné dohody s perspektivou, že obě budou moci plně vykonávat svá práva a plnit své povinnosti.

3.   Ve výše uvedeném rámci Kosovo průběžně:

a)

provádí v dobré víře veškeré dohody, kterých bylo v dialogu se Srbskem dosaženo;

b)

plně respektuje zásady inkluzivní regionální spolupráce;

c)

řeší další otevřené otázky na základě praktických a udržitelných řešení prostřednictvím dialogu a v zájmu dosažení kompromisu a spolupracuje se Srbskem na nezbytných technických a právních záležitostech;

d)

účinně spolupracuje s misí v rámci společné bezpečnostní a zahraniční politiky – dokud trvá – a aktivně přispívá k plnému a ničím neomezovanému výkonu mandátu této mise v celém Kosovu.

4.   Rada stabilizace a přidružení pravidelně přezkoumává pokrok v tomto procesu a může v tomto ohledu přijímat rozhodnutí a vydávat doporučení. Výbor pro stabilizaci a přidružení může být tomuto procesu nápomocen v souladu s článkem 129.

Článek 14

1.   Politický dialog a dialog o politikách probíhají především v Radě stabilizace a přidružení, jež má obecnou odpovědnost za veškeré otázky, které si jí strany mohou přát předložit.

2.   Na žádost kterékoli strany může politický dialog probíhat rovněž v těchto formách:

a)

v případě potřeby ve formě schůzek vyšších úředníků zastupujících Kosovo na jedné straně a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo zástupce Komise na straně druhé;

b)

ve formě plného využívání všech vhodných spojení mezi stranami, včetně vhodných kontaktů v zemích mimo Unii a v mezinárodních organizacích a na dalších mezinárodních fórech, pokud to umožní objektivní okolnosti;

c)

jakoukoli jinou formou, která by představovala užitečný příspěvek k upevnění, rozvoji a zintenzivnění těchto dialogů, včetně forem stanovených v Soluňské agendě přijaté v závěrech Evropské rady zasedající v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003.

Článek 15

Politický dialog na parlamentní úrovni se uskutečňuje v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení zřízeného článkem 132.

HLAVA III

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 16

V souladu se svými závazky podle článků 5 a 13 a závazkem zasazovat se o mír a stabilitu ve světě i v regionu a rozvíjet dobré sousedské vztahy Kosovo aktivně podporuje regionální spolupráci. Unie může toto úsilí podporovat vhodnými nástroji, včetně podpory pro projekty s regionálním nebo přeshraničním rozměrem.

O veškerých záměrech posílit spolupráci s některou ze zemí uvedených v článcích 17, 18 a 19 Kosovo informuje Unii a konzultuje s ní v souladu s hlavou X.

Kosovo i nadále provádí Středoevropskou dohodu o volném obchodu.

Článek 17

Spolupráce se zeměmi, které podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení

Po podpisu této dohody zahájí Kosovo, pokud to umožní objektivní okolnosti, jednání se zeměmi, které již podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení s Unií, za účelem uzavření dvoustranných smluv o regionální spolupráci s cílem rozšířit rozsah spolupráce mezi Kosovem a dotyčnými zeměmi.

Hlavními prvky těchto smluv jsou:

a)

politický dialog;

b)

vytvoření oblastí volného obchodu, v souladu s příslušnými ustanoveními WTO;

c)

vzájemné ústupky týkající se pohybu pracovníků, usazování, poskytování služeb, běžných plateb a pohybu kapitálu a rovněž dalších politik souvisejících s pohybem osob na stejné úrovni jako v dohodě o stabilizaci a přidružení, kterou příslušná země uzavřela s Unií;

d)

ustanovení o spolupráci v dalších oblastech, ať už se jich tato dohoda týká či nikoliv, zejména v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Tyto smlouvy obsahují podle potřeby ustanovení pro tvorbu nezbytných institucionálních mechanismů.

Smlouvy budou uzavřeny do dvou let od vstupu této dohody v platnost.

Článek 18

Spolupráce se zeměmi, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

Kosovo se účastní regionální spolupráce se zeměmi, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení, v některých nebo ve všech oblastech spolupráce, na které se vztahuje tato dohoda, jakož i v jiných oblastech souvisejících s procesem stabilizace a přidružení, zejména v oblastech společného zájmu. Tato spolupráce by měla být vždy v souladu se zásadami a cíli této dohody.

Článek 19

Spolupráce se zeměmi kandidujícími na přistoupení k Unii, které nejsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

Kosovo rozvíjí svoji spolupráci a uzavírá, pokud to umožní objektivní okolnosti, smlouvy o spolupráci s jakoukoli zemí kandidující na přistoupení k Unii, která není zapojena do procesu stabilizace a přidružení, v oblastech spolupráce upravených v této dohodě a dalších oblastech společného zájmu pro Kosovo a uvedené země. Tyto smlouvy by měly mít za cíl postupně sladit dvoustranné vztahy mezi Kosovem a uvedenými zeměmi s odpovídající oblastí vztahů mezi Unií a Kosovem.

HLAVA IV

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 20

1.   Unie a Kosovo postupně vytvoří dvoustrannou oblast volného obchodu během období trvajícího nejvýše deset let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s touto dohodou, dohodou GATT 1994 a ustanoveními příslušných dohod WTO. Zohlední přitom zvláštní požadavky uvedené v odstavcích 2 až 6 tohoto článku.

2.   Pro klasifikaci zboží při obchodu mezi stranami se použije kombinovaná nomenklatura.

3.   Pro účely této dohody zahrnují cla a poplatky s rovnocenným účinkem cla nebo jakékoli poplatky ukládané v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, včetně jakékoli formy přirážky nebo příplatku spojených s dovozem nebo vývozem, avšak nezahrnují:

a)

poplatky rovnocenné vnitřní dani ukládané v souladu s čl. III odst. 2 dohody GATT 1994;

b)

antidumpingová nebo vyrovnávací opatření;

c)

poplatky či jiné platby úměrné cenám poskytnutých služeb.

4.   U jednotlivých produktů je základním clem, na něž se vztahují postupná snížení podle této dohody:

a)

v případě Unie sazba podle společného celního sazebníku Unie zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (1) skutečně uplatňovaná erga omnes v den podpisu této dohody;

b)

v případě Kosova celní sazba uplatňovaná Kosovem k 31. prosinci 2013.

5.   Pokud se po podpisu této dohody začne uplatňovat erga omnes jakékoli snížení cla, nahradí tato snížená cla ode dne počátku svého uplatňování základní cla uvedená v odstavci 4.

6.   Unie a Kosovo si navzájem sdělí svá základní cla a jakékoli jejich změny.

KAPITOLA I

Průmyslové výrobky

Článek 21

Definice

1.   Tato kapitola se vztahuje na výrobky pocházející z Unie nebo z Kosova, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v příloze I odst. I bodě ii) Dohody WTO o zemědělství.

2.   Obchod mezi stranami s výrobky uvedenými ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii se uskutečňuje v souladu s uvedenou smlouvou.

Článek 22

Koncese Unie na průmyslové výrobky

1.   1. Cla na dovoz průmyslových výrobků pocházejících z Kosova do Unie a poplatky s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Množstevní omezení dovozu průmyslových výrobků pocházejících z Kosova do Unie a opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 23

Koncese Kosova na průmyslové výrobky

1.   Cla na dovoz průmyslových výrobků pocházejících z Unie jiných než uvedených v příloze I do Kosova se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2.   Poplatky s účinkem rovnocenným clům na dovoz průmyslových výrobků pocházejících z Unie do Kosova se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

3.   Cla na dovoz průmyslových výrobků, které jsou uvedeny v příloze I, pocházejících z Unie do Kosova jsou postupně snižována a rušena v souladu s harmonogramem obsaženým v uvedené příloze.

4.   Množstevní omezení dovozu průmyslových výrobků pocházejících z Unie do Kosova a opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 24

Cla a omezení vývozu

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Unie a Kosovo ve vzájemném obchodu veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Unie a Kosovo mezi sebou veškerá vzájemná množstevní omezení vývozu a opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 25

Rychlejší snižování cel

Kosovo prohlašuje, že je připraveno snížit svá cla v obchodu s Unií rychleji, než je stanoveno v článku 23, pokud to umožní jeho celková hospodářská situace a situace v daném hospodářském odvětví.

Rada stabilizace a přidružení za tímto účelem provede analýzu situace a předloží příslušná doporučení.

KAPITOLA II

Zemědělství a rybolov

Článek 26

Definice

1.   Tato kapitola se vztahuje na obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu pocházejícími z Unie nebo Kosova.

2.   „Zemědělskými produkty a produkty rybolovu“ se rozumějí produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury (2) a na produkty uvedené v příloze I odst. I bodě ii) Dohody WTO o zemědělství.

3.   Tato definice zahrnuje ryby a produkty rybolovu uvedené v kapitole 3, číslech 1604 (Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker) a 1605 (Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách (kromě uzených)), a položkách 0511 91 (Odpad z ryb), 2301 20 (Moučky, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání) a ex 1902 20 (Nadívané těstoviny obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých).

Zahrnuje rovněž podpoložku 1212 21 00 (Chaluhy a jiné řasy), položku ex 1603 00 (Výtažky a šťávy z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých), podpoložku ex 2309 90 10 (Přípravky používané k výživě zvířat: rozpustné výrobky z ryb) a položky 1504 10 a 1504 20 (Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

Oleje z rybích jater a jejich frakce;

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater).

Článek 27

Zpracované zemědělské produkty

Protokol I stanoví režim obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedenými v protokolu I.

Článek 28

Koncese Unie na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Kosova

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Unie zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu zemědělských produktů pocházejících z Kosova a opatření s rovnocenným účinkem.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Unie zrušuje veškerá cla a poplatky s rovnocenným účinkem uplatňovné na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Kosova jiných než čísel 0102 (Živí tuři), 0201 (Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené), 0202 (Hovězí maso, zmrazené), 1701 (Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu), 1702 (Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel) a 2204 (Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009) kombinované nomenklatury.

U produktů kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro které společný celní sazebník stanoví použití valorických a specifických cel, se zrušení vztahuje pouze na valorickou část cla.

3.   Dnem vstupu této dohody v platnost stanoví Unie na dovoz produktů typu „baby beef“ definovaných v příloze II a pocházejících z Kosova do Unie cla ve výši 20 % valorického cla a 20 % specifického cla podle společného celního sazebníku v rámci roční celní kvóty 475 tun vyjádřeno v hmotnosti jatečně upravených těl.

Článek 29

Koncese Kosova na zemědělské produkty

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Kosovo zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu zemědělských produktů pocházejících z Unie a opatření s rovnocenným účinkem.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Kosovo:

a)

zrušuje dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející z Unie jiné než uvedené v příloze III;

b)

postupně zruší dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející z Unie uvedené v přílohách IIIa, IIIb a IIIc v souladu s harmonogramem podle těchto příloh.

3.   Clem použitelným na určité produkty uvedené v příloze IIId je základní clo platné v Kosovu ke dni 31. prosince 2013.

Článek 30

Protokol o vínu a lihovinách

Režim obchodování s vínem a lihovinami uvedenými v protokolu II je stanoven ve zmíněném protokolu.

Článek 31

Koncese Unie na ryby a produkty rybolovu

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Unie zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu ryb a produktů rybolovu pocházejících z Kosova a opatření s rovnocenným účinkem.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Unie zrušuje veškerá cla uplatňovaná na dovoz ryb a produktů rybolovu pocházejících z Kosova jiných než uvedených v příloze IV a opatření s rovnocenným účinkem. Na produkty uvedené v příloze IV se vztahují ustanovení zmíněné přílohy.

Článek 32

Koncese Kosova na ryby a produkty rybolovu

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Kosovo zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu ryb a produktů rybolovu pocházejících z Unie a opatření s rovnocenným účinkem.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Kosovo zrušuje veškerá cla uplatňovaná na dovoz ryb a produktů rybolovu pocházejících z Unie jiných než uvedených v příloze V a opatření s rovnocenným účinkem. Na produkty uvedené v příloze V se vztahují ustanovení zmíněné přílohy.

Článek 33

Přezkum

S ohledem na objem obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu mezi stranami, na jejich zvláštní citlivost, pravidla společných politik Unie a kosovských politik zemědělství a rybolovu a s ohledem na význam zemědělství a rybolovu pro kosovské hospodářství, jakož i na vývoj v rámci WTO, přezkoumá Rada stabilizace a přidružení do tří let po vstupu této dohody v platnost produkt po produktu a na řádném a vhodném vzájemném základě možnosti udělení dalších vzájemných koncesí s cílem větší liberalizace obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Článek 34

Ochranné ustanovení týkající se zemědělství a rybolovu

Bez ohledu na jiná ustanovení této dohody, zejména článek 43, a vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských a rybářských trhů zahájí strany okamžité konzultace ve Výboru pro stabilizaci a přidružení s cílem nalézt vhodné řešení, způsobí-li dovoz produktů pocházejících z jedné ze stran, které jsou předmětem koncesí podle článků 27, 28, 29, 30, 31 a 32, vážné narušení trhů nebo vnitřních regulačních mechanismů některé ze stran. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout vhodná opatření, která považuje za nezbytná.

Článek 35

Ochrana zeměpisných označení pro zemědělské produkty a produkty rybolovu a potraviny jiné než vína a lihoviny

1.   Kosovo poskytuje ochranu zeměpisným označením Unie zapsaným do rejstříku v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (3) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku. Zeměpisná označení Kosova mohou být zapsána do rejstříku v Unii za podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

2.   Zeměpisná označení uvedená v odstavci 1 jsou chráněna proti:

a)

jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití chráněného názvu:

i)

u srovnatelných produktů, které nejsou v souladu se specifikací produktu označeného chráněným názvem, nebo

ii)

do té míry, do jaké toto použití umožňuje těžit z dobré pověsti daného zeměpisného označení;

b)

jakémukoli zneužití, napodobení nebo vyvolání mylné představy, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy;

c)

jakémukoli jinému lživému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu;

d)

všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ obdobného produktu.

3.   Název navržený pro zápis, který je zcela nebo částečně homonymní s názvem již chráněným, nesmí být chráněn, pokud v praxi neexistuje dostatečný rozdíl mezi podmínkami místního a tradičního užívání a prezentace homonyma, které začne být chráněno později, a těmito podmínkami platnými pro název již chráněný, s ohledem na nutnost zajistit, aby se dotčeným producentům dostalo spravedlivého zacházení a spotřebitelé nebyli uváděni v omyl. Nesmí být zapsán homonymní název, který uvádí spotřebitele v omyl a vzbuzuje domněnku, že se jedná o produkty pocházející z jiného území, a to ani v případě, že název svým zněním danému území, regionu nebo místu původu příslušných produktů odpovídá.

4.   Kosovo odmítne provést zápis ochranné známky, jejíž používání odpovídá situacím uvedeným v odstavci 2.

5.   Ochranné známky, jejichž užívání odpovídá situacím uvedeným v odstavci 2 a které byly zapsány v Kosovu nebo byly zavedeny používáním, se nesmějí používat po uplynutí pěti let po vstupu této dohody v platnost. To neplatí pro ochranné známky zapsané v Kosovu a ochranné známky zavedené užíváním, které jsou vlastněny státními příslušníky třetích zemí, pokud nemají takovou povahu, aby mohly klamat veřejnost co do jakosti, vlastností a zeměpisného původu zboží.

6.   Používání zeměpisných označení chráněných v souladu s odstavcem 1 v běžném jazyce jako obvyklý název pro toto zboží nebo pro produkty, které jsou v souladu s právními předpisy uváděny v Kosovu na trh pod tímto názvem, bude ukončeno nejpozději pět let po vstupu této dohody v platnost.

7.   Kosovo zajistí, aby zboží vyvážené z jeho území po uplynutí pět let po vstupu této dohody v platnost neporušovalo tento článek.

8.   Kosovo zajišťuje ochranu uvedenou v odstavcích 1 až 7 jak z vlastního podnětu, tak na žádost dotčeného subjektu.

KAPITOLA III

Společná ustanovení

Článek 36

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na obchod se všemi produkty mezi stranami, není-li v této kapitole nebo v protokolu I uvedeno jinak.

Článek 37

Výhodnější koncese

Touto hlavou není dotčeno jednostranné uplatňování výhodnějších opatření kteroukoli stranou.

Článek 38

Zachování současného stavu

1.   Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Unií a Kosovem nesmějí zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, ani se nesmějí zvyšovat stávající cla či poplatky.

2.   Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Unií a Kosovem nesmějí zavádět žádná nová množstevní omezení dovozu nebo vývozu nebo opatření s rovnocenným účinkem, ani se nesmějí zpřísnit stávající omezení či opatření.

3.   Aniž jsou dotčeny koncese přiznané podle článků 28, 29, 30, 31 a 32, neomezují odstavce 1 a 2 tohoto článku nijak provádění zemědělských a rybářských politik Unie a Kosova, ani přijímání opatření v rámci těchto politik, není-li jimi dotčen dovozní režim podle příloh II až V a protokolu I.

Článek 39

Zákaz daňové diskriminace

1.   Unie a Kosovo upustí od jakýchkoli vnitřních daňových opatření nebo postupů, které by přímo nebo nepřímo vedly k diskriminaci produktů jedné strany oproti obdobným produktům pocházejícím z území druhé strany. Pokud taková opatření nebo postupy již existují, Unie nebo Kosovo je zruší.

2.   Produkty vyvezené na území jedné ze stran nesmějí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, jež na ně byla uložena.

Článek 40

Cla daňové povahy

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž vztahují na cla daňové povahy.

Článek 41

Celní unie, oblasti volného obchodu, přeshraniční režimy

1.   Tato dohoda nebrání zachování nebo vytváření celních unií, oblastí volného obchodu nebo přeshraničních obchodních režimů, pokud nemění režimy obchodování stanovené v této dohodě.

2.   Během přechodného období podle článku 20 se tato dohoda nedotýká provádění zvláštních preferenčních režimů pro pohyb zboží, které byly stanoveny v přeshraničních dohodách uzavřených dříve mezi jedním nebo více členskými státy a Kosovem nebo které vyplývají z dvoustranných úmluv uvedených v hlavě III, jež uzavřelo Kosovo na podporu regionálního obchodu.

3.   Strany v Radě stabilizace a přidružení uskutečňují konzultace o dohodách podle odstavců 1 a 2 a na vyžádání i o dalších významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země k Unii s cílem zohlednit vzájemné zájmy Unie a Kosova uvedené v této dohodě.

Článek 42

Dumping a subvencove

1.   Tato dohoda nebrání žádné ze stran přijmout opatření na ochranu obchodu podle odstavce 2 tohoto článku a článku 43.

2.   Pokud jedna ze stran zjistí, že v obchodu s druhou stranou dochází k dumpingu nebo napadnutelnému subvencování, může přijmout vhodná protiopatření, která jsou v souladu s Dohodou WTO o provádění článku VI GATT 1994 nebo s Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a s příslušnými vnitřními právními předpisy souvisejícími s těmito dohodami.

Článek 43

Ochranná ustanovení

1.   Strany se dohodly na používání pravidel a zásad uvedených v článku XIX GATT 1994 a Dohodě WTO o ochranných opatřeních.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 může dovážející strana přijmout vhodná dvoustranná ochranná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku, dováží-li se určitý produkt jedné strany na území druhé strany v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo může způsobit:

a)

vážnou újmu domácímu průmyslu vyrábějícímu obdobné nebo přímo konkurující produkty na území dovážející strany; nebo

b)

vážné narušení některého hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyústit ve vážné zhoršení hospodářské situace některého regionu dovážející strany.

3.   Dvoustranná ochranná opatření zaměřená na dovoz z druhé strany nesmějí překročit rámec toho, co je nezbytné k odstranění problémů podle odstavce 2, které vznikly v důsledku použití této dohody. Přijatá ochranná opatření spočívají v pozastavení zvyšování nebo ve snížení rozsahu preferencí stanovených v této dohodě pro daný produkt až do maximální výše odpovídající základnímu clu uvedenému v čl. 20 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 pro stejný produkt. Taková opatření musí obsahovat jasnou formulaci o svém postupném zrušení nejpozději ke konci stanoveného období a nesmějí se přijímat na dobu delší než dva roky.

Za krajně výjimečných okolností lze opatření prodloužit o další období nepřesahující dva roky. Na dovoz produktu, na který se dříve vztahovalo takové opatření, nesmí být po dobu, jež se rovná době, po kterou bylo toto opatření dříve uplatňováno, uplatněno žádné dvoustranné ochranné opatření za předpokladu, že období, kdy se opatření nepoužívá, činí nejméně dva roky od skončení platnosti opatření.

4.   V případech uvedených v tomto článku, a to před přijetím opatření v něm stanovených nebo v případech podle odst. 5 písm. b) tohoto článku co nejdříve, předloží Unie či Kosovo Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje potřebné k důkladnému posouzení situace s cílem najít řešení přijatelné pro obě strany.

5.   Při uplatňování odstavců 1, 2, 3 a 4 se použijí tato ustanovení:

a)

o obtížích vzniklých na základě situace podle tohoto článku je neprodleně informována Rada stabilizace a přidružení, která je posoudí a může přijmout rozhodnutí potřebná pro jejich odstranění.

Nepřijme-li Rada stabilizace a přidružení nebo vyvážející strana rozhodnutí, které obtíže odstraní, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro odstranění obtíží v souladu s tímto článkem. Při výběru ochranných opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování mechanismů stanovených v této dohodě. Ochranná opatření musí zachovávat úroveň nebo rozsah preferencí přiznaných podle této dohody;

b)

v případech, kdy výjimečné a naléhavé okolnosti, které vyžadují okamžitá opatření, neumožňují předběžné informování nebo posouzení, může dotyčná strana v situacích uvedených v tomto článku neprodleně uplatnit prozatímní opatření potřebná k nápravě situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

Ochranná opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v ní, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení, jakmile to okolnosti umožní.

6.   Podrobuje-li Unie nebo Kosovo dovoz produktů, jež by mohly způsobit obtíže uvedené v tomto článku, správnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, informuje o tom druhou stranu.

Článek 44

Ustanovení pro případ nedostatku

1.   V případech, kdy provádění této hlavy vede ke:

a)

kritickému nedostatku potravin nebo jiných produktů zásadně důležitých pro vyvážející stranu nebo k hrozbě takového nedostatku; nebo

b)

zpětnému vývozu do třetí země v případě produktu, proti kterému vyvážející strana uplatňuje množstevní omezení vývozu, vývozní cla či opatření nebo poplatky s rovnocenným účinkem, a kdy výše uvedené situace působí nebo pravděpodobně způsobit závažné obtíže vyvážející straně,

může tato strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

2.   Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování mechanismů stanovených v této dohodě. Taková opatření se nesmějí používat způsobem, který by představoval svévolnou nebo neodůvodněnou diskriminaci při stejných okolnostech nebo skryté omezování obchodu, a musí být zrušena, jakmile okolnosti přestanou opravňovat jejich zachování.

3.   Před přijetím opatření podle odstavce 1 nebo v případech, na které se vztahuje odstavec 4, co nejdříve předloží Unie či Kosovo Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje s cílem najít řešení přijatelné pro obě strany. Rada stabilizace a přidružení se může dohodnout na použití jakýchkoli prostředků potřebných pro odstranění obtíží. Není-li do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení dosaženo dohody, může vyvážející strana použít na vývoz dotčeného výrobku opatření podle tohoto článku.

4.   V případech, kdy výjimečné a naléhavé okolnosti, které vyžadují okamžitá opatření, neumožňují předběžné informování nebo posouzení, může Unie či Kosovo neprodleně uplatnit preventivní opatření potřebná k nápravě situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

5.   Jakákoli opatření podle tohoto článku se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v ní, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení, jakmile to okolnosti umožní.

Článek 45

Státní monopoly

Pokud jde o státní monopoly obchodní povahy, Kosovo zajistí, aby od vstupu této dohody v platnost nedocházelo k žádné diskriminaci mezi státními příslušníky členských států a občany Kosova, pokud jde o podmínky nákupu zboží a jeho uvádění na trh.

Článek 46

Pravidla původu

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, stanoví pravidla původu pro provádění této dohody protokol III.

Článek 47

Přípustná omezení

Touto dohodou nejsou vyloučeny zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností; ochranou zdraví a života lidí a zvířat nebo ochranou rostlin; ochranou kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo předpisy týkajícími se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi stranami.

Článek 48

Neposkytnutí správní spolupráce

1.   Strany se shodly, že k provádění a kontrole preferenčního zacházení přiznaného podle této hlavy je nezbytná správní spolupráce, a zdůrazňují své odhodlání bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v celní oblasti a v souvisejících oblastech.

2.   Pokud jedna ze stran (dále v tomto článku jen „dotčená strana“) na základě objektivních informací zjistí, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu podle této hlavy, může v souladu s tímto článkem dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení poskytované dotčenému produktu nebo produktům.

3.   Pro účely tohoto článku se za neposkytnutí správní spolupráce považuje mimo jiné:

a)

opakované nesplnění povinnosti ověřit status původu dotčeného produktu nebo produktů;

b)

opakované odmítnutí nebo bezdůvodné průtahy při následném ověřování dokladu o původu zboží nebo sdělování výsledků tohoto ověření;

c)

opakované odmítnutí nebo bezdůvodné průtahy při udělování povolení k provedení kontroly v rámci správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokladů nebo správnosti údajů důležitých pro přiznání daného preferenčního zacházení.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé strany, ve spojení s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu.

4.   Dočasné pozastavení lze uplatnit, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

strana, která na základě objektivních informací zjistila, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, neprodleně oznámí své zjištění spolu s objektivními informacemi Výboru pro stabilizaci a přidružení a zahájí na základě všech relevantních informací a objektivních zjištění konzultace s druhou stranou ve Výboru pro stabilizaci a přidružení s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě strany;

b)

pokud strany zahájily konzultace ve Výboru pro stabilizaci a přidružení podle písmene a) a nepodařilo se jim dohodnout na přijatelném řešení do tří měsíců od oznámení, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení přiznané dotčenému produktu nebo produktům. Dočasné pozastavení se neprodleně oznámí Výboru pro stabilizaci a přidružení;

c)

dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezí na minimum nezbytné k ochraně finančních zájmů dotčené strany. Jejich délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Dočasná pozastavení se neprodleně po jejich přijetí oznámí Výboru pro stabilizaci a přidružení. Jsou předmětem pravidelných konzultací ve Výboru pro stabilizaci a přidružení, zejména za účelem svého ukončení, jakmile pominou podmínky pro jejich uplatňování.

5.   Současně s oznámením Výboru pro stabilizaci a přidružení podle odst. 4 písm. a) zveřejní dotčená strana ve svém úředním věstníku oznámení pro dovozce. Toto oznámení by mělo ve vztahu k dotčenému produktu obsahovat sdělení, že na základě objektivních informací byly zjištěny nedostatky při poskytování správní spolupráce nebo nesrovnalosti či podvod.

Článek 49

Pokud se příslušné orgány při řádné správě preferenčního systému vývozu, a zejména při uplatňování protokolu III, dopustí chyby a tato chyba má dopady na dovozní cla, může strana, která je těmito dopady dotčena, požádat Radu stabilizace a přidružení, aby prozkoumala možnosti přijetí všech vhodných opatření za účelem vyřešení situace.

HLAVA V

USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A KAPITÁL

Článek 50

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1)

„společností Unie“ respektive „kosovskou společností“ společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu respektive Kosova a která má sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání na území Unie respektive Kosova. Pokud však má společnost na území Unie respektive Kosova pouze sídlo, považuje se za společnost Unie nebo kosovskou společnost, pokud má její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu na hospodářství jednoho z členských států nebo Kosova;

2)

„dceřinou společností“ společnost, která je fakticky ovládána jinou společností;

3)

„pobočkou“ společnosti provozovna bez právní subjektivity, která působí trvalým dojmem, jako například pobočka mateřské společnosti, která má vlastní vedení a je materiálně vybavena pro jednání s třetími stranami, které sice vědí, že v případě potřeby bude existovat právní vazba s mateřskou společností se sídlem v zahraničí, ale nemusí jednat přímo s mateřskou společností a mohou uzavřít obchod v provozovně, která je takovou pobočkou;

4)

„usazováním“ právo vykonávat hospodářské činnosti prostřednictvím zakládání společností, včetně dceřiných společností a poboček v Unii nebo v Kosovu;

5)

„činností“ provozování hospodářských činností;

6)

„hospodářskými činnostmi“ zejména činnosti průmyslové, obchodní nebo odborné povahy a řemesla;

7)

„občanem Unie“ respektive „občanem Kosova“ fyzická osoba, která je státním příslušníkem některého z členských států respektive občanem Kosova;

8)

„finančními službami“ činnosti popsané v příloze VI.

KAPITOLA I

Usazování

Článek 51

1.   Kosovo usnadní společnostem Unie zahajování činnosti na svém území. Za tím účelem Kosovo ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje:

a)

pokud jde o usazování společností Unie na území Kosova, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem nebo společnostem kterékoli třetí země, podle toho, co je výhodnější;

b)

pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček společností Unie poté, co se usadí na území Kosova, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem a pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností kterékoli třetí země, podle toho, co je výhodnější.

2.   Ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje Unie:

a)

pokud jde o usazování kosovských společností, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované Unií vlastním společnostem nebo společnostem kterékoli třetí země, podle toho, co je výhodnější;

b)

pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček kosovských společností usazených na jejím území, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované Unií vlastním společnostem a pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností kterékoli třetí země usazeným na jejich území, podle toho, co je výhodnější.

3.   Strany nepřijmou žádná nová pravidla nebo opatření, která zavádějí diskriminaci, pokud jde o usazování společností druhé strany nebo o činnost společností druhé strany již usazených na jejich území ve srovnání se svými vlastními společnostmi.

4.   Bez ohledu na tento článek

a)

dceřiné společnosti a pobočky společností Unie mají od vstupu této dohody v platnost právo používat a pronajímat nemovitosti v Kosovu;

b)

dceřiné společnosti a pobočky společností Unie získají do pěti let od vstupu této dohody v platnost právo nabývat a užívat majetková práva k nemovitostem jako kosovské společnosti, a pokud jde o veřejný majetek nebo majetek obecného zájmu, stejná práva jako kosovské společnosti, jsou-li tato práva nezbytná k výkonu hospodářských činností, pro něž byly založeny.

Článek 52

1.   S výhradou článku 54 mohou strany regulovat usazování a činnost společností na svém území, pokud tato regulace nediskriminuje společnosti druhé strany ve srovnání s jejich vlastními společnostmi.

2.   Pokud jde o finanční služby, není bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této dohody dotčeno právo stran přijímat obezřetnostní opatření, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, pojistníků nebo fiduciářů poskytovatele finančních služeb nebo opatření, která mají zajistit integritu a stabilitu finančního systému. Taková opatření nesmějí být použita jako záminka pro neplnění povinností strany podle této dohody.

3.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zakládají povinnost kterékoli ze stran poskytovat informace o záležitostech a účtech jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné informace nebo informace o vlastnictví, které mají veřejné subjekty k dispozici.

Článek 53

1.   Touto kapitolou nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o Dopravním společenství se západním Balkánem ani Mnohostranné dohody o vytvoření společného evropského leteckého prostoru, podepsané dne 9. června 2006 (4).

2.   V oblasti působnosti dopravní politiky Unie může Rada stabilizace a přidružení v konkrétních případech vydávat doporučení s cílem zlepšit usazování a činnost v oblastech, jichž se týká odstavec 1.

3.   Tato kapitola se nevztahuje na námořní dopravu.

Článek 54

1.   Články 51 a 52 nebrání kterékoli ze stran použít zvláštní pravidla ohledně usazování a činnosti poboček společností druhé strany na svém území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku první strany, pokud jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a pobočkami společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území nebo, v případě finančních služeb, obezřetnostními požadavky.

2.   Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů nebo, v případě finančních služeb, obezřetnostních požadavků.

KAPITOLA II

Poskytování služeb

Článek 55

1.   Společnost Unie usazená na území Kosova nebo kosovská společnost usazená v Unii je oprávněna sama nebo prostřednictvím některé ze svých dceřiných společností nebo poboček v souladu s platnými právními předpisy hostitelského území zaměstnávat zaměstnance, kteří jsou občany Unie respektive občany Kosova, na území Unie respektive Kosova, pokud jsou tito zaměstnanci klíčovými zaměstnanci ve smyslu odstavce 2 a jsou zaměstnáváni výlučně společnostmi, jejich dceřinými společnostmi nebo pobočkami.

2.   Klíčovými zaměstnanci výše uvedených společností (dále jen „organizace“) jsou „osoby převedené v rámci společnosti“ ve smyslu písmene c), které náležejí do následujících kategorií, pod podmínkou, že organizace je právnickou osobou a že dotčené osoby jí byly zaměstnány nebo byly společníky (jinými než většinovými akcionáři) v této organizaci alespoň po dobu jednoho roku před tímto převedením:

a)

vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik, kteří jsou pod obecným dohledem nebo vedením zejména správní rady nebo akcionářů nebo podobného orgánu a jejichž úkoly zahrnují:

i)

řízení podniku nebo oddělení či útvaru podniku;

ii)

dohled nad prací a kontrola práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců;

iii)

pravomoc osobně přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění zaměstnanců nebo jiná personální opatření;

b)

osoby pracující v organizaci, které mají specializované znalosti nezbytné pro služby podniku, jeho výzkumná zařízení, technologii nebo řízení. Zhodnocení těchto znalostí může zahrnovat kromě znalostí specifických pro podnik také vysokou úroveň kvalifikace související s druhem práce nebo obchodu, které vyžadují zvláštní technické znalosti, včetně příslušnosti k akreditované profesi;

c)

„osobou převedenou v rámci společnosti“ se rozumí fyzická osoba, která pracuje v organizaci na území strany a která je dočasně převedena v souvislosti s výkonem hospodářských činností na území druhé strany; dotčená organizace musí mít hlavní místo podnikání na území jedné strany a převedení se musí uskutečnit do podniku (pobočky, dceřiné společnosti) této organizace, jenž skutečně provádí podobné hospodářské činnosti na území druhé strany.

3.   Vstup a dočasný pobyt občanů Kosova na území Unie a občanů Unie na území Kosova se povolí, pokud jsou tito zástupci společností osobami pracujícími ve společnosti ve vedoucí pozici ve smyslu odst. 2 písm. a) a odpovídají za založení dceřiné společnosti nebo pobočky kosovské společnosti v členském státě nebo za založení dceřiné společnosti nebo pobočky společnosti Unie v Kosovu, pokud:

a)

tito zástupci nejsou zapojeni do přímého prodeje nebo poskytování služeb a nedostávají odměnu ze zdrojů na hostitelském území; a

b)

společnost má hlavní místo podnikání mimo Unii nebo Kosovo a nemá jiného zástupce, kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost v daném členském státě nebo v Kosovu.

Článek 56

S cílem usnadnit občanům Unie a občanům Kosova zahájení a výkon regulovaných odborných činností v Kosovu nebo v Unii Rada stabilizace a přidružení do dvou let od vstupu této dohody v platnost posoudí, jaké kroky je nutné učinit pro vzájemné uznávání kvalifikací. Za tím účelem může přijmout veškerá nezbytná opatření.

Článek 57

Šest let po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví způsoby rozšíření působnosti této kapitoly na občany Unie a občany Kosova, pokud jde o dočasný vstup a pobyt poskytovatelů služeb, kteří jsou usazeni jako osoby samostatně výdělečně činné na území některé ze stran a kteří uzavřeli s konečným spotřebitelem z této strany v dobré víře smlouvu o poskytování služeb, jejíž plnění vyžaduje jejich dočasnou přítomnost na území dané strany.

Článek 58

1.   Unie a Kosovo se v souladu s odstavci 2 a 3 zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby bylo společnostem Unie, kosovským společnostem nebo občanům Unie či občanům Kosova usazeným na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně povoleno poskytovat služby.

2.   Ve shodě s liberalizačním procesem uvedeným v odstavci 1 umožní strany dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako klíčový personál podle článku 55, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti Unie nebo kosovské společnosti nebo občana Unie nebo občana Kosova a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, pokud tito zástupci nejsou sami zapojeni do přímého prodeje nebo do poskytování služeb veřejnosti.

3.   Po pěti letech od vstupu této dohody v platnost přijme Rada stabilizace a přidružení opatření nezbytná k postupnému provádění odstavců 1 a 2. Přitom se vezme v úvahu pokrok dosažený Kosovem při sbližování jeho právních předpisů s acquis Unie.

Článek 59

1.   Strany nepřijmou žádná opatření ani nepodniknou žádné kroky, které by ve srovnání se situací den před vstupem této dohody v platnost podstatně zpřísnily podmínky poskytování služeb občany či společnostmi Unie nebo občany Kosova či kosovskými společnostmi, již mají trvalé bydliště nebo jsou usazeni na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny.

2.   Pokud se jedna strana domnívá, že opatření zavedená druhou stranou po vstupu této dohody v platnost vedou k situaci, která je podstatně více omezující, pokud jde o poskytování služeb, ve srovnání se situací v den vstupu této dohody v platnost, může požádat druhou stranu o zahájení konzultací.

Článek 60

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi Unií a Kosovem, použijí se tato ustanovení:

1)

Pokud jde o leteckou dopravu, podmínky vzájemného přístupu na trh upravuje Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru.

2)

Pokud jde o pozemní dopravu, podmínky vzájemného přístupu na trh a tranzitního provozu v silniční dopravě upravuje Smlouva o Dopravním společenství.

3)

Kosovo přizpůsobí své právní předpisy včetně správních, technických a ostatních předpisů právním předpisům Unie právě platným v oblasti letecké a pozemní dopravy do té míry, do jaké to poslouží cílům liberalizace a vzájemnému přístupu na trhy stran a usnadní pohyb cestujících a zboží.

4)

Kosovo se zavazuje dodržovat veškeré mezinárodní úmluvy týkající se bezpečnosti silničního provozu a věnovat zvláštní pozornost schválené globální síti Dopravní observatoře jihovýchodní Evropy (SEETO).

5)

Tato kapitola se nepoužije na námořní služby.

KAPITOLA III

Tranzitní doprava

Článek 61

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1)

„tranzitní dopravou Unie“ přeprava zboží v tranzitu přes území Kosova po trase vedoucí z členského státu nebo do členského státu uskutečňovaná dopravcem usazeným v Unii;

2)

„tranzitní dopravou Kosova“ přeprava zboží v tranzitu z Kosova do místa určení ve třetí zemi nebo přeprava zboží ze třetí země do místa určení v Kosovu přes území Unie uskutečňovaná dopravcem usazeným v Kosovu.

Článek 62

Obecná ustanovení

1.   Tato kapitola pozbývá účinnosti, jakmile vstoupí v platnost Smlouva o Dopravním společenství.

2.   Strany se dohodly, že poskytnou neomezený přístup tranzitní dopravě Unie přes Kosovo a tranzitní dopravě Kosova přes Unii ode dne vstupu této dohody v platnost.

3.   Pokud v důsledku práv zaručených podle odstavce 2 tohoto článku dojde k nárůstu tranzitní dopravy ze strany dopravců Unie na úroveň způsobující nebo hrozící způsobit vážné poškození silniční infrastruktury nebo plynulosti provozu na dopravních osách a pokud za stejných okolností vzniknou na území Unie blízko hranic s Kosovem problémy, předloží se záležitost v souladu s článkem 128 této dohody Radě stabilizace a přidružení. Strany mohou navrhnout zvláštní dočasná nediskriminační opatření nutná k omezení nebo zmírnění takového poškození.

4.   Strany se zdrží jednostranných kroků, které by mohly vést k diskriminaci mezi dopravci nebo vozidly Unie a dopravci nebo vozidly Kosova. Strany podniknou veškeré kroky nezbytné k usnadnění silniční dopravy na území nebo přes území druhé strany.

Článek 63

Zjednodušení formalit

1.   Strany se dohodly, že zjednoduší pohyb zboží po železnici a po silnici jak mezi sebou, tak v rámci tranzitní dopravy.

2.   Strany se dohodly, že v nezbytném rozsahu společně přijmou a prosadí další zjednodušující opatření.

KAPITOLA IV

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 64

Strany se zavazují, že povolí veškeré platby a převody na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně mezi Unií a Kosovem v souladu s článkem VIII Dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

Článek 65

1.   Pokud jde o transakce na kapitálovém a finančním účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost zajistí strany volný pohyb kapitálu týkajícího se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s platnými právními předpisy a investic uskutečněných v souladu s kapitolou I hlavy V, jakož i likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

2.   Pokud jde o transakce na kapitálovém a finančním účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost strany zajistí volný pohyb kapitálu týkajícího se úvěrů spojených s obchodními transakcemi nebo poskytováním služeb, včetně finančních půjček a úvěrů, kterých se účastní rezident jedné ze stran. Tento článek se nevztahuje na portfoliové investice, zejména na nabývání cenných papírů na kapitálovém trhu, uskutečněné pouze za účelem finanční investice bez úmyslu ovlivňovat řízení a kontrolu podniku.

3.   Kosovo do pěti let od vstupu této dohody v platnost přizná občanům Unie, kteří na jeho území nabývají nemovitý majetek, národní zacházení.

4.   Aniž je dotčen odstavec 1, strany nezavedou žádná nová omezení pohybu kapitálu a běžných plateb mezi rezidenty Unie a Kosova a nezpřísní stávající úpravy.

5.   Aniž je dotčen tento článek a článek 64, v případech, kdy za výjimečných okolností pohyb kapitálu působí nebo by mohl způsobit vážné obtíže pro fungování politiky směnných kurzů nebo měnové politiky v Unii nebo v Kosovu, může Unie nebo Kosovo přijmout ochranná opatření ohledně pohybu kapitálu mezi Unií a Kosovem na dobu nejvýše šest měsíců, pokud jsou tato opatření bezpodmínečně nutná.

6.   Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi Unií a Kosovem za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 66

1.   Během prvního roku po vstupu této dohody v platnost přijme Kosovo opatření umožňující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Unie o volném pohybu kapitálu.

2.   Do konce druhého roku po vstupu této dohody v platnost stanoví Rada stabilizace a přidružení způsoby plného uplatňování pravidel Unie o volném pohybu kapitálu v Kosovu.

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Článek 67

1.   Tato hlava se použije s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.

2.   Tato hlava se nepoužije na činnosti, které jsou na území kterékoliv strany spojeny, byť i jen příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 68

1.   Pro účely této hlavy nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v používání jejich právních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky a usazování fyzických osob a poskytování služeb, zejména pokud jde o udělení, prodloužení platnosti nebo odmítnutí povolení k pobytu za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, který by omezil nebo zrušil výhody plynoucí kterékoli straně na základě kteréhokoli určitého ustanovení této dohody a acquis Unie. Tímto ustanovením není dotčeno uplatňování článku 67.

2.   Tato hlava se nevztahuje na opatření týkající se fyzických osob, jež usilují o přístup na trh práce některé ze stran, ani na opatření týkající se občanství, pobytu nebo zaměstnání na trvalém základě.

Článek 69

Tato hlava se vztahuje rovněž na společnosti, které jsou ovládány a výhradně vlastněny společně společnostmi Unie nebo občany Unie a kosovskými společnostmi nebo občany Kosova.

Článek 70

1.   Zacházení podle doložky nejvyšších výhod poskytované v souladu s touto hlavou se nevztahuje na daňová zvýhodnění, která strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových ujednání.

2.   Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by stranám bránila přijímat nebo vymáhat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění a jiných daňových ujednání nebo vnitřních daňových předpisů.

3.   Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by stranám při uplatňování příslušných ustanovení jejich daňových předpisů bránila rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména pokud jde o jejich bydliště.

Článek 71

1.   Strany se pokud možno snaží vyhnout zavedení omezujících opatření, včetně dovozních opatření, pro účely platební bilance. Strana, která taková opatření přijme, předloží druhé straně co nejdříve harmonogram jejich zrušení.

2.   Má-li jeden nebo více členských států nebo Kosovo vážné potíže s platební bilancí nebo hrozí-li jim bezprostředně tyto potíže, může Unie nebo Kosovo přijmout v souladu s podmínkami Dohody o WTO omezující opatření, včetně dovozních opatření, která mají omezenou dobu trvání a nesmějí přesahovat rámec toho, co je nezbytné pro vyřešení situace platební bilance. Unie či Kosovo o tom ihned informuje druhou stranu.

Článek 72

Tato hlava bude postupně přizpůsobována, zejména s ohledem na požadavky článku V GATS.

Článek 73

Tato dohoda nebrání stranám v uplatňování opatření nezbytných k tomu, aby zabránily obcházení svých opatření týkajících se přístupu třetích zemí na svůj trh prostřednictvím této dohody.

HLAVA VI

SBLIŽOVÁNÍ KOSOVSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S ACQUIS UNIE, VYMÁHÁNÍ PRÁVA A PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Článek 74

1.   Strany uznávají význam sbližování stávajících právních předpisů v Kosovu s odpovídajícími právními předpisy Unie a jejich účinného provádění. Kosovo vyvine úsilí, aby zajistilo, že se jeho stávající a budoucí právní předpisy postupně stanou slučitelnými s acquis Unie. Kosovo zajistí řádné provádění a vymáhání stávajících a budoucích právních předpisů.

2.   Toto sbližování začne dnem podpisu této dohody a do konce přechodného období stanoveného v článku 9 se postupně rozšíří na všechny prvky acquis Unie uvedené v této dohodě.

3.   V počáteční etapě se sbližování zaměří zejména na základní prvky acquis Unie v oblasti vnitřního trhu a v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, jakož i na oblasti související s obchodem. V další fázi se Kosovo zaměří na zbývající části acquis Unie.

Sbližování bude prováděno na základě programu, na kterém se dohodnou Evropská komise a Kosovo.

4.   Kosovo po dohodě s Evropskou komisí rovněž stanoví způsoby monitoringu sbližování právních předpisů a opatření k vymáhání práva, jež mají být přijata, včetně úsilí Kosova o reformu soudnictví za účelem provedení celkového právního rámce.

Článek 75

Hospodářská soutěž a jiná hospodářská ustanovení

1.   Neslučitelné s náležitým fungováním této dohody, mohou-li ovlivnit obchod mezi Unií a Kosovem, jsou:

a)

veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

b)

zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Unie nebo Kosova jako celku nebo na jeho podstatné části;

c)

jakékoli státní podpory, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků nebo produktů.

2.   Jakékoli postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posuzují na základě kritérií vyplývajících z používání pravidel hospodářské soutěže platných v Unii, zejména z článků 101, 102, 106 a 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a výkladových nástrojů přijatých orgány Unie.

3.   Strany zajistí, aby byl určen funkčně nezávislý orgán vybavený patřičnými pravomocemi nutnými pro plné uplatňování odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku s ohledem na soukromé a veřejné podniky a podniky, kterým byla udělena zvláštní práva.

4.   Kosovo zajistí, aby byl určen funkčně nezávislý orgán vybavený patřičnými pravomocemi nutnými pro plné uplatňování odst. 1 písm. c). Tento orgán bude mít mimo jiné pravomoc schvalovat režimy státní podpory a individuální podpory v souladu s odstavcem 2 a pravomoc nařídit vrácení státní podpory, která byla poskytnuta nezákonně.

5.   Unie na jedné straně a Kosovo na straně druhé zajistí transparentnost v oblasti státní podpory mimo jiné tím, že druhé straně poskytnou každoročně pravidelnou zprávu nebo podobný dokument, který odpovídá metodice a struktuře šetření státních podpor v Unii. Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých případech státní podpory.

6.   Kosovo sestaví úplný přehled zavedených režimů podpory a uvede je do souladu s kritérii uvedenými v odstavci 2 do tří let od vstupu této dohody v platnost.

7.

(a)

a) Pro účely uplatňování čl. 1 písm. c) strany berou na vědomí, že v prvních pěti letech po vstupu této dohody v platnost se státní podpory poskytované Kosovem posuzují s ohledem na skutečnost, že se Kosovo považuje za oblast shodnou s oblastmi Unie popsanými v čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie.

(b)

b) Do čtyř let od vstupu této dohody v platnost Kosovo předloží Evropské komisi údaje o svém HDP na obyvatele, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán uvedený v odstavci 4 a Evropská komise poté společně zhodnotí způsobilost kosovských regionů a maximální intenzitu podpory ve vztahu k nim, aby bylo možné na základě příslušných pokynů Unie vytvořit mapu regionální podpory.

8.   Pokud jde o produkty uvedené v kapitole II hlavy IV:

a)

odst. 1 písm. c) tohoto článku se nepoužije;

b)

veškeré postupy, které jsou v rozporu s odst. 1 písm. a) tohoto článku, se posuzují podle kritérií stanovených Unií na základě článků 42 a 43 Smlouvy o fungování Evropské unie a zvláštních nástrojů Unie přijatých na tomto základě.

9.   Považuje-li jedna ze stran určitý postup za neslučitelný s podmínkami odstavce 1, může po konzultaci v Radě stabilizace a přidružení nebo 30 pracovních dnů po podání žádosti o takovou konzultaci přijmout vhodná opatření. Tímto článkem není nijak dotčeno ani ovlivněno přijímání vyrovnávacích opatření Evropskou unií nebo Kosovem v souladu s GATT 1994 a Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních nebo souvisejícími vnitřními právními předpisy.

Článek 76

Veřejné podniky

Do konce třetího roku po vstupu této dohody v platnost začne Kosovo na veřejné podniky a podniky, kterým byla udělena zvláštní nebo výlučná práva, uplatňovat zásady stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména v článku 106 uvedené smlouvy.

Zvláštní práva veřejných podniků nesmějí během přechodného období obsahovat možnost uložit množstevní omezení dovozu z Unie do Kosova nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 77

Obecné aspekty práv duševního vlastnictví

1.   Na základě tohoto článku a přílohy VII potvrzují strany význam, který přikládají zajištění náležité a účinné ochrany a vymáhání práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

2.   Kosovo přijme nezbytná opatření k tomu, aby do pěti let po vstupu této dohody v platnost zajistilo úroveň ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, která odpovídá úrovni v Unii, včetně účinných prostředků k vymáhání těchto práv.

3.   Kosovo se zavazuje dodržovat mnohostranné úmluvy o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedené v příloze VII. Rada stabilizace a přidružení může Kosovu uložit, aby dodržovalo určité mnohostranné úmluvy v této oblasti.

Článek 78

Obchodní aspekty práv duševního vlastnictví

1.   Od vstupu této dohody v platnost poskytují strany společnostem druhé strany, občanům Unie a občanům Kosova při uznávání a ochraně duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví zacházení, které není méně výhodné než zacházení, které poskytují kterékoli třetí zemi na základě dvoustranných dohod.

2.   Vzniknou-li v oblasti duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví problémy dotýkající se obchodních podmínek, jsou na žádost kterékoli ze stran neprodleně předloženy Radě stabilizace a přidružení s cílem dosáhnout oboustranně uspokojivého řešení.

Článek 79

Veřejné zakázky

1.   Unie a Kosovo pokládají za žádoucí cíl otevření výběrových řízení na veřejné zakázky na základě zásad nediskriminace a vzájemnosti, zejména podle pravidel WTO.

2.   Kosovským společnostem, ať již jsou usazeny v Unii či nikoliv, se od vstupu této dohody v platnost poskytne přístup k zadávacím řízením v Unii podle pravidel Unie pro zadávání veřejných zakázek za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Unie.

Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na zakázky v oblasti veřejných služeb, jakmile Kosovo přijme právní předpisy zavádějící v této oblasti pravidla Unie. Unie pravidelně přezkoumává, zda Kosovo tyto právní předpisy skutečně zavedlo.

3.   Společnostem Unie usazeným v Kosovu podle kapitoly I hlavy V se od vstupu této dohody v platnost poskytne přístup k zadávacím řízením v Kosovu za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje kosovským společnostem.

4.   Společnostem Unie, které nejsou v Kosovu usazeny podle kapitoly I hlavy V, se od vstupu této dohody v platnost poskytne přístup k zadávacím řízením v Kosovu za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje kosovským společnostem a společnostem Unie usazeným v Kosovu, s výjimkou cenových preferencí popsaných v odstavci 5.

5.   Od vstupu této dohody v platnost Kosovo změní stávající preference pro kosovské společnosti nebo společnosti Unie usazené v Kosovu a zakázky, které jsou udělovány podle postupů na základě kritérií ekonomicky nejvýhodnější nabídky a nejnižší ceny, na cenové preference a postupně tyto preference během pěti let zruší podle tohoto harmonogramu:

na konci druhého roku po vstupu této dohody v platnost činí preference nejvýše 15 %,

na konci třetího roku po vstupu této dohody v platnost činí preference nejvýše 10 %,

na konci čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost činí preference nejvýše 5 % a

nejpozději na konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost budou preference zcela zrušeny.

6.   Do dvou let od vstupu této dohody v platnosti může Rada stabilizace a přidružení preference stanovené v odstavci 5 přezkoumat a rozhodnout o zkrácení lhůt stanovených v odstavci 5.

7.   Do pěti let od vstupu této dohody v platnost přijme Kosovo právní předpisy k provedení procesních norem stanovených v acquis Unie.

8.   Kosovo každoročně informuje Radu stabilizace a přidružení o opatřeních přijatých s cílem posílit transparentnost a zajistit účinnou soudní přezkoumatelnost rozhodnutí přijatých v oblasti zadávání veřejných zakázek.

9.   Pokud jde o usazování, činnost a poskytování služeb mezi Unií a Kosovem, použijí se články 50 až 66. Pokud jde o zaměstnávání a pohyb pracovníků v souvislosti s prováděním veřejných zakázek, použije se pro občany Kosova acquis Unie platné pro státní příslušníky třetích zemí. Pokud jde o občany Unie v Kosovu, poskytne Kosovo ohledně zaměstnávání a pohybu pracovníků v souvislosti s prováděním veřejných zakázek pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu, podobná práva, jaká jsou poskytována občanům Kosova v Unii.

Článek 80

Normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody

1.   Kosovo přijme nezbytná opatření s cílem postupně dosáhnout shody s horizontálními a odvětvovými právními předpisy Unie upravujícími bezpečnost výrobků a přiblížit infrastrukturu kvality, jako jsou normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody, evropským normám.

2.   Za tímto účelem jsou strany povinny:

a)

podporovat používání technických předpisů Unie, evropských norem a postupů pro posuzování shody;

b)

napomáhat rozvoji infrastruktury kvality: normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody;

c)

podporovat spolupráci Kosova s organizacemi, které se zabývající normami, posuzováním shody, metrologií, akreditací a podobnými funkcemi (např. CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5), pokud to umožní objektivní okolnosti;

d)

případně uzavřít dohodu o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků poté, co budou právní rámec a postupy Kosova v dostatečném souladu s rámcem a postupy Unie a budou k dispozici příslušné odborné znalosti.

Článek 81

Ochrana spotřebitele

Strany spolupracují za účelem sbližování právních předpisů Kosova v oblasti ochrany spotřebitele s acquis Unie s cílem zajistit:

a)

politiku aktivní ochrany spotřebitele v souladu s právem Unie, včetně nárůstu informovanosti a rozvoje nezávislých organizací v Kosovu;

b)

harmonizaci právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v Kosovu s předpisy platnými v Unii;

c)

účinnou právní ochranu spotřebitelů s cílem zlepšit kvalitu spotřebního zboží a zachovat vhodné bezpečnostní normy;

d)

sledování pravidel příslušnými orgány a umožnění přístupu k náležitým prostředkům právní ochrany v případě sporů;

e)

výměnu informací o nebezpečných výrobcích.

Článek 82

Pracovní podmínky a rovné příležitosti

Kosovo postupně sladí své právní předpisy s právními předpisy Unie v oblasti pracovních podmínek, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a rovných příležitostí.

HLAVA VII

SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO

Článek 83

Posílení institucí a právního státu

Při spolupráci v oblasti svobody, bezpečnosti a práva strany přikládají zvláštní význam upevnění právního státu a posílení institucí na všech úrovních veřejné správy obecně, zvláště pak v oblasti vymáhání práva a výkonu spravedlnosti. Spolupráce se zaměří zejména na posílení nezávislosti, nestrannosti a odpovědnosti soudnictví v Kosovu a zlepšení jeho efektivity, vytvoření vhodných struktur pro policii, státní zástupce a soudce a další soudní a donucovací orgány, aby byli náležitě připraveni na spolupráci v občanských, obchodních a trestních věcech a schopni účinně předcházet organizovanému zločinu, korupci a terorismu, vyšetřovat je, stíhat je a soudně o nich rozhodovat.

Článek 84

Ochrana osobních údajů

Strany spolupracují v oblasti právních předpisů zaměřených na ochranu osobních údajů s cílem, aby Kosovo dosáhlo úrovně ochrany osobních údajů odpovídající acquis Unie. Kosovo zajistí dostatečné finanční a lidské zdroje pro jeden nebo více nezávislých orgánů dozoru s cílem účinně monitorovat a zaručovat prosazování svých právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Článek 85

Víza, správa hranic, azyl a migrace

Strany spolupracují v oblasti víz, ochrany hranic, azylu a migrace a stanoví rámec spolupráce v těchto oblastech, též na regionální úrovni, a náležitě přitom zohledňují a plně využívají stávající iniciativy v této oblasti.

Spolupráce v záležitostech uvedených v prvním pododstavci se zakládá na vzájemných konzultacích a úzké koordinaci mezi stranami a může zahrnovat technickou a správní pomoc pro:

a)

výměnu statistik a informací o právních předpisech a postupech;

b)

vypracovávání právních předpisů;

c)

zlepšování efektivnosti institucí;

d)

odbornou přípravu personálu;

e)

zajištění zabezpečení cestovních dokladů a odhalování falešných dokladů;

f)

řízení ochrany hranic.

Spolupráce se zaměří zejména:

a)

v oblasti azylu na přijetí a provádění právních předpisů Kosovem tak, aby odpovídaly standardům Úmluvy o právním postavení uprchlíků, podepsané v Ženevě dne 28. července 1951, a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků, podepsaného v New Yorku dne 31. ledna 1967, a bylo tak zajištěno dodržování jak zásady nenavracení, tak i dalších práv žadatelů o azyl a uprchlíků;

b)

v oblasti legální migrace na pravidla přijímání a práva a status přijatých osob. Pokud jde o migraci, strany se dohodly na rovném zacházení se státními příslušníky zemí mimo Unii, kteří se legálně zdržují na území členských států nebo v Kosovu, a na prozkoumání možností přijmout opatření pro povzbuzení a podporu činností Kosova zaměřených na podporu integrace státních příslušníků ze zemí mimo Unii, kteří se legálně zdržují v Kosovu.

Článek 86

Legální migrace

Strany vzájemně spolupracují s cílem podpořit Kosovo při sbližování jeho právních předpisů v oblasti legální migrace s acquis Unie.

Strany uznávají, že občané Kosova požívají práva vyplývající z acquis Unie, zejména pokud jde o pracovní podmínky, odměňování nebo propouštění, slučování rodin, dlouhodobý pobyt, studenty, výzkumné pracovníky a vysoce kvalifikované pracovníky, sezónní pracovníky, osoby převáděné v rámci společnosti a důchodové zabezpečení. Strany rovněž uznávají, že tím nejsou dotčeny podmínky a postupy platné v jednotlivých členských státech.

Do čtyř let po vstupu této dohody v platnost poskytne Kosovo v oblastech uvedených v druhém pododstavci občanům Unie práva na základě vzájemnosti. Rada stabilizace a přidružení přezkoumá, jaká opatření mají být za tímto účelem přijata. Rada stabilizace a přidružení se může zabývat jakýmikoli dalšími otázkami souvisejícími s prováděním tohoto článku.

Článek 87

Prevence a kontrola nedovoleného přistěhovalectví

Rada stabilizace a přidružení stanoví, jaké společné úsilí mohou strany vyvinout za účelem předcházení a kontroly nedovoleného přistěhovalectví, včetně převaděčství a obchodování s lidmi, za současného respektování a ochrany základních práv migrantů a poskytování pomoci migrantům v nouzi.

Článek 88

Zpětné přebírání

Strany při spolupráci za účelem prevence a kontroly nelegální migrace na požádání a bez dalších formalit:

a)

převezmou zpět občany Kosova nebo občany Unie, kteří nelegálně pobývají na území druhé strany;

b)

převezmou zpět státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, kteří vstoupili na území členského státu přes Kosovo nebo na území Kosova přes členský stát.

Kosovo poskytne svým občanům odpovídající doklady totožnosti a poskytne jim za tímto účelem nezbytné správní úlevy.

Strany se dohodly, že přezkoumají možnosti zahájení jednání za účelem uzavření dohody upravující konkrétní postupy pro zpětné přebírání osob uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b).

Kosovo, pokud to umožní objektivní okolnosti, prozkoumá možnosti uzavření dohod o zpětném přebírání se zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení, a zavazuje se, že přijme veškerá nezbytná opatření pro zajištění pružného a rychlého provedení těchto dohod. Unie, pokud to umožní objektivní okolnosti, prozkoumá možnosti, jak příslušné země v tomto procesu podpořit.

Článek 89

Praní peněz a financování terorismu

Strany spolupracují, aby zabránily využívání svých finančních systémů k praní výnosů z trestné činnosti obecně, a zejména z trestné činnosti související s drogami a pro účely financování terorismu.

Spolupráce v této oblasti zahrnuje správní a technickou pomoc Kosovu, jejímž účelem je rozvíjet provádění předpisů a účinné fungování vhodných norem a mechanismů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které jsou rovnocenné předpisům, normám a mechanismům, jež v této oblasti přijala Unie a jiná mezinárodní fóra, zejména Finanční akční výbor (FATF).

Článek 90

Spolupráce v oblasti nedovolených drog

Strany spolupracují, aby zajistily vyvážený a integrovaný přístup k drogové problematice. Protidrogové politiky a opatření se zaměří na posílení struktur Kosova pro boj s nedovolenými drogami a jejich prekurzory, na snížení nabídky nedovolených drog, obchodování s nimi a poptávky po nich a na zvládání zdravotních a sociálních důsledků zneužívání drog a rovněž na účinnější kontrolu prekurzorů.

Strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů. Opatření budou vycházet ze společně dohodnutých zásad v souladu s protidrogovou strategií Unie na léta 2013–2020 a veškerými následnými dokumenty.

Článek 91

Předcházení organizovanému zločinu a jiným protiprávním činnostem a jejich potírání

Strany spolupracují za účelem posílení kosovských struktur v oblasti předcházení trestné činnosti a jejího potírání, zejména organizovaného zločinu, korupce a dalších forem závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem. Kosovo dodržuje příslušné mezinárodní úmluvy a nástroje v této oblasti. V poírání organizovaného zločinu je podporována regionální spolupráce.

Pokud jde o padělání měny v Kosovu, Kosovo úzce spolupracuje s Unií s cílem bojovat proti padělání bankovek a mincí a potlačovat a trestat jejich padělání. Na úrovni prevence Kosovo usiluje o provádění opatření, která jsou rovnocenná opatřením stanoveným v příslušných právních předpisech Unie, a o dodržování příslušných mezinárodních úmluv a nástrojů týkajících se této oblasti. Unie může Kosovu poskytnout podporu k výměně informací, pomoci a odbornému vzdělávání za účelem ochrany měny proti padělání.

Článek 92

Potírání terorismu

Strany spolupracují za účelem posílení kosovských struktur v oblasti předcházení a potlačování teroristických činů a jejich financování, zejména těch s přeshraničním rozměrem. Spolupráce v této oblasti probíhá způsobem, který je v souladu se zásadou právního státu, lidskými právy a základními svobodami, mezinárodním právem o uprchlících a mezinárodním humanitárním právem. Kosovo dodržuje příslušné mezinárodní úmluvy a nástroje v této oblasti.

HLAVA VIII

POLITIKY SPOLUPRÁCE

Článek 93

Unie a Kosovo naváží úzkou spolupráci s cílem přispět k rozvoji a růstovému potenciálu Kosova. Tato spolupráce posílí stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

Politiky a další opatření budou pojaty tak, aby vedly k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji Kosova. Tyto politiky zajistí, aby byla od počátku rovněž plně zohledněna hlediska životního prostředí a klimatu a aby byla spojena s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

Politiky spolupráce budou zasazeny do regionálního rámce spolupráce. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením, která posilují spolupráci mezi Kosovem a sousedními zeměmi, a přispívají tak k regionální stabilitě. Rada stabilizace a přidružení stanoví priority mezi politikami spolupráce popsanými v této hlavě a v jejich rámci.

Článek 94

Hospodářská a obchodní politika

Unie a Kosovo podpoří proces hospodářských reforem prostřednictvím spolupráce směřující k lepšímu pochopení základních prvků hospodářství druhé strany a k formulování a provádění hospodářské politiky v tržním hospodářství.

Za tímto účelem Unie a Kosovo spolupracují při:

a)

výměně informací o makroekonomických výsledcích a výhledech a o rozvojových strategiích;

b)

společné analýze hospodářských otázek společného zájmu, včetně podpory hospodářské politiky a jejího provádění; a

c)

podpoře širší spolupráce zaměřené na urychlení předávání know-how a přístupu k novým technologiím.

Kosovo usiluje o vytvoření fungujícího tržního hospodářství a o postupné sbližování svých politik s politikami hospodářské a měnové unie zaměřenými na stabilitu. Na žádost orgánů Kosova může Unie poskytnout pomoc určenou na podporu úsilí Kosova v tomto ohledu.

Spolupráce se rovněž zaměří na posílení právního státu v obchodní sféře prostřednictvím vytvoření stabilního a nediskriminačního obchodněprávního rámce.

Součástí spolupráce v této oblasti je i výměna informací týkajících se zásad a fungování hospodářské a měnové unie.

Článek 95

Statistická spolupráce

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Unie v oblasti statistiky. Zaměří se zejména na vývoj účinného a udržitelného statistického systému v Kosovu, který bude schopen poskytovat spolehlivé, objektivní a přesné údaje, jež jsou srovnatelné s evropskými statistikami a potřebné pro plánování a sledování procesu transformace a reforem v Kosovu. Rovněž by měla Kosovskému statistickému úřadu umožnit lépe vycházet vstříc pořebám svých klientů (jak z veřejné správy, tak ze soukromého sektoru). Statistický systém by měl odpovídat zásadám Kodexu evropské statistiky, základním statistickým zásadám vydaným OSN a ustanovením evropských právních předpisů v oblasti statistiky a rozvíjet se směrem k uplatňování acquis Unie v oblasti statistiky. Strany spolupracují zejména za účelem zajištění důvěrnosti jednotlivých údajů, postupného zvyšování sběru údajů a jejich předávání do Evropského statistického systému a výměny informací o metodách, přenosu know-how a odborné přípravě.

Článek 96

Bankovnictví, pojišťovnictví a ostatní finanční služby

Spolupráce mezi Unií a Kosovem se soustředí na prioritní oblasti spojené s acquis Unie v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb. Strany spolupracují s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec podpory bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních služeb v Kosovu, založený na řádné hospodářské soutěži a zajišťující nezbytné rovné podmínky.

Článek 97

Vnitřní finanční kontrola ve veřejné správě a externí audit

Spolupráce mezi stranami se soustředí na prioritní oblasti spojené s acquis Unie v oblasti vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě. Strany spolupracují zejména s cílem dále rozvíjet zavádění účinných systémů vnitřní kontroly a funkčně nezávislých systémů interního auditu ve veřejném sektoru v Kosovu v souladu s mezinárodně uznávaným rámcem a osvědčenými postupy Unie.

Aby bylo možné plnit povinnosti v oblasti koordinace a harmonizace vyplývající z výše uvedených požadavků, zaměří se spolupráce na zřízení a posílení ústředních harmonizačních jednotek pro finanční správu a kontrolu a pro interní audit.

V oblasti externího auditu strany spolupracují zejména s cílem dále rozvíjet funkci nezávislého externího auditu v Kosovu v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a osvědčenými postupy Unie. Spolupráce se také soustředí na budování kapacit Úřadu generálního auditora.

Článek 98

Podpora a ochrana investic

Spolupráce mezi stranami v oblasti podpory a ochrany investic se zaměří na ochranu přímých zahraničních investic s cílem vytvořit prostředí příznivé pro soukromé investice, jak domácí, tak i zahraniční, které je zásadní pro hospodářské a průmyslové oživení v Kosovu. Cílem spolupráce pro Kosovo je zejména zlepšení právního rámce tak, aby zajišťoval podporu a ochranu investic.

Článek 99

Průmyslová spolupráce

Spolupráce se zaměřuje na podporu modernizace a restrukturalizace průmyslu a jednotlivých odvětví v Kosovu. Dále má zajistit, aby předpoklady nezbytné pro konkurenceschopnost průmyslu Kosova existovaly za podmínek, které zaručí ochranu životního prostředí.

Spolupráce rovněž zohledňují regionální aspekty průmyslového rozvoje a tam, kde je to relevantní, podporují přeshraniční partnerství. Iniciativy mohou především usilovat o zřízení vhodného rámce pro podniky, o zlepšení řízení a know-how a o podporu trhů a transparentnost trhů a podnikatelského prostředí. Zvláštní pozornost je věnována zavedení účinných opatření na podporu vývozu v Kosovu.

Spolupráce náležitě zohlední acquis Unie v oblasti průmyslové politiky.

Článek 100

Malé a střední podniky

Spolupráce mezi stranami se zaměřuje na rozvoj a posílení malých a středních podniků v soukromém sektoru, podporu vytváření prostředí příznivého pro iniciativu a rozvoj podnikání, zejména malých a středních podniků, jakož i o podporu prostředí příznivého pro spolupráci mezi podniky. Spolupráce probíhá v souladu se zásadami iniciativy „Small Business Act“ a řádně zohledňuje prioritní oblasti spojené s acquis Unie v oblasti malých a středních podniků.

Článek 101

Cestovní ruch

Cílem spolupráce mezi stranami v oblasti cestovního ruchu je:

a)

zajištění vyváženého a udržitelného rozvoje cestovního ruchu a souvisejících záležitostí;

b)

posílení toku informací o cestovním ruchu (prostřednictvím mezinárodních sítí, databank apod.);

c)

podpora rozvoje infrastruktury příznivě ovlivňující investice do odvětví cestovního ruchu.

Cílem spolupráce je též prozkoumat možnosti pro společné činnosti a posílení spolupráce mezi podniky působícími v cestovním ruchu, odborníky, institucemi a jejich příslušnými orgány v oblasti cestovního ruchu, jakož i předávat know-how (prostřednictvím odborné přípravy, výměn a seminářů). Spolupráce náležitě zohlední acquis Unie v oblasti cestovního ruchu.

Spolupráce může být zasazena do regionálního rámce spolupráce.

Článek 102

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví

Spolupráce mezi stranami se rozvíjí ve všech prioritních oblastech spojených s acquis Unie v oblasti zemědělství, jakož i v oblasti režimů jakosti zemědělských produktů a potravin, bezpečnosti potravin a ve veterinární a fytosanitární oblasti. Cílem spolupráce je zejména modernizace a restrukturalizace zemědělství a zemědělsko-průmyslového odvětví v Kosovu, především dosažení hygienických požadavků Unie, zlepšení hospodaření s vodou, rozvoj venkova a rozvoj souvisejících aspektů lesnictví v Kosovu a podpora postupného sbližování právních předpisů a postupů Kosova s acquis Unie.

Článek 103

Rybolov

Strany prověří možnost určení vzájemně prospěšných oblastí společného zájmu v odvětví akvakultury a rybolovu. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Unie v těchto oblastech a zásadám řízení a ochrany rybolovných zdrojů na základě pravidel vypracovaných příslušnými mezinárodními a regionálními rybářskými organizacemi.

Článek 104

Cla

Strany spolupracují v oblasti cel, aby zajistily dodržování ustanovení, která mají být přijata v oblasti obchodu, a dosáhly sblížení celního systému Kosova s celním systémem Unie, a napomohly tak liberalizaci plánované podle této dohody a postupnému sblížení kosovských celních předpisů s acquis Unie.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Unie v oblasti cel.

Pravidla vzájemné správní pomoci mezi stranami v oblasti cel stanoví protokol IV.

Článek 105

Daně

Unie spolupracuje s Kosovem s cílem podpořit jeho rozvoj v oblasti daní, včetně opatření souvisejících s další reformou kosovského daňového systému a restrukturalizací daňové správy za účelem zajištění efektivního výběru daní a boje proti daňovým podvodům.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Unie v oblasti daní a boje proti škodlivé daňové soutěži. Kosovo při přípravě právních předpisů o odstranění škodlivé daňové soutěže řádně zohlední zásady kodexu chování pro zdaňování podniků, který přijala Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě dne 1. prosince 1997 (6).

Cílem spolupráce je podporovat zásady řádné správy v oblasti daní, transparentnost, výměnu informací a spravedlivou daňovou soutěž v Kosovu za účelem usnadnění prosazování opatření, která mají zabránit daňovým podvodům, daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem.

Článek 106

Sociální spolupráce

Strany spolupracují s cílem usnadnit reformu politiky zaměstnanosti v Kosovu v kontextu posílení hospodářských reforem a integrace a podpořit inkluzivní růst. V rámci spolupráce rovněž usilují o podporu sociálního dialogu a o postupné sblížení právních předpisů Kosova v oblasti pracovního práva, zdraví, bezpečnosti při práci a rovných příležitostí pro ženy a muže, zdravotně postižené osoby a příslušníky menšin a jiných zranitelných skupin s acquis Unie, přičemž se jako měřítko použije úroveň ochrany existující v Unii. Součástí může být sladění kosovských předpisů s acquis Unie v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek žen. Spolupráce rovněž směřuje k přijetí komplexní politiky v oblasti sociálního začleňování a boje proti diskriminaci v Kosovu. Spolupráce zahrnuje také vytvoření systému sociální ochrany v Kosovu, který bude schopen podporovat zaměstnanost a inkluzivní růst.

Strany vzájemně spolupracují s cílem zajistit sbližování právních předpisů Kosova s acquis Unie a s cílem zlepšovat veřejné zdraví a předcházet nemocem, rozvíjet nezávislé a účinné správní struktury a donucovací pravomoci pro zajištění dodržování základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, ochranu práv pacientů a ochranu občanů před zdravotními riziky a nemocemi, jakož i podporovat zdravý životní styl.

Kosovo dodržuje mezinárodní úmluvy a další nástroje v těchto oblastech. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Unie v těchto oblastech.

Článek 107

Vzdělávání a odborná příprava

Strany spolupracují s cílem zvýšit úroveň všeobecného vzdělání, odborného vzdělávání a odborné přípravy a úroveň politiky v oblasti mládeže a práce s mládeží v Kosovu jako prostředku podpory rozvoje dovedností, zaměstnatelnosti, sociálního začlenění a hospodářského rozvoje v Kosovu. Prioritou systémů vysokoškolského vzdělávání je dosažení přiměřených kvalitativních standardů jeho institucí a programů v souladu s cíli boloňského procesu a Boloňské deklarace.

Strany rovněž spolupracují s cílem zajistit, aby byl přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy v Kosovu prostý jakékoli diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. V rámci spolupráce usilují o řešení potřeb studentů se zdravotním postižením v Kosovu.

Cílem spolupráce je rovněž rozvoj kapacit v oblasti výzkumu a inovací, zejména prostřednictvím společných výzkumných a inovačních projektů, do nichž jsou zapojeny všechny zainteresované subjekty a které zajišťují přenos know-how.

K modernizaci vzdělávacích, školicích, výzkumných a inovačních struktur a činností v Kosovu přispívají příslušné programy a nástroje Unie.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Unie v této oblasti.

Článek 108

Kulturní spolupráce

Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Tato spolupráce slouží k posilování kosovských kapacit v oblasti kulturní politiky, posilování kapacit kulturních subjektů a zlepšování vzájemného porozumění mezi jednotlivci, menšinami a národy. Spoluprací se rovněž podpoří institucionální reformy na podporu kulturní rozmanitosti v Kosovu, mimo jiné na základě zásad zakotvených v Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která byla přijata dne 20. října 2005 v Paříži.

Článek 109

Spolupráce v audiovizuální oblasti

Strany spolupracují, aby podpořily audiovizuální průmysl v Evropě a koprodukci v oblasti filmu a audiovizuálních médií.

Spolupráce by mohla mimo jiné zahrnovat programy a zařízení pro školení novinářů a dalších odborníků v audiovizuálním průmyslu a technickou pomoc veřejným a soukromým sdělovacím prostředkům v Kosovu, aby byla posílena jejich nezávislost, profesionalita a vztahy s evropskými sdělovacími prostředky.

Kosovo sladí své politiky týkající se regulace obsahu přeshraničního vysílání s politikami Unie a své právní předpisy s acquis Unie. Kosovo věnuje zvláštní pozornost záležitostem spojeným s nabýváním práv duševního vlastnictví k programům a vysílání a se zajištěním a posílením nezávislosti příslušných regulačních orgánů.

Článek 110

Informační společnost

Spolupráce se rozvíjí ve všech oblastech spojených s acquis Unie v oblasti informační společnosti. Podporuje především postupné sbližování politik a právních předpisů Kosova v tomto odvětví s politikami s předpisy Unie.

Strany rovněž spolupracují za účelem dalšího rozvoje informační společnosti v Kosovu. Obecnými cíli jsou další příprava celé společnosti na digitální věk a určení opatření, jež zajistí interoperabilitu sítí a služeb.

Článek 111

Služby a sítě elektronických komunikací

Spolupráce se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Unie v této oblasti.

Strany zejména posílí spolupráci v oblasti sítí a služeb elektronických komunikací s konečným cílem, aby Kosovo přijalo acquis Unie v tomto odvětví do pěti let po vstupu této dohody v platnost, přičemž zvláštní pozornost věnují zajištění a posílení nezávislosti příslušných regulačních orgánů.

Článek 112

Informace a komunikace

Strany přijmou nezbytná opatření na podporu vzájemné výměny informací. Prioritu budou mít programy zaměřené na poskytování základních informací o Unii široké veřejnosti a specializovanějších informací odborným kruhům v Kosovu.

Článek 113

Doprava

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Unie v oblasti dopravy.

Spolupráce může mít za cíl především restrukturalizaci a modernizaci kosovských dopravních systémů a zlepšení související infrastruktury (včetně regionálních spojů určených Dopravní observatoří jihovýchodní Evropy), zlepšení volného pohybu cestujících a zboží, dosažení norem interoperabilních a srovnatelných s normami Unie a sladění právních předpisů v oblasti dopravy s právními předpisy Unie v této oblasti, pokud to umožní objektivní okolnosti.

Cílem spolupráce je přispívat k postupnému zajištění vzájemného přístupu k dopravním trhům a zařízením Unie a Kosova podle této dohody, rozvíjet dopravní systém v Kosovu tak, aby byl slučitelný, interoperabilní a sladěný se systémem Unie, a zlepšit ochranu životního prostředí v oblasti dopravy.

Článek 114

Energetika

V souladu s příslušným acquis Unie strany rozvíjejí a posilují spolupráci v oblasti energetiky v souladu se zásadami tržního hospodářství a Smlouvy o Energetickém společenství, podepsané dne 25. října 2005 v Aténách (7). Spolupráce se rozvíjí s ohledem na postupnou integraci Kosova do evropských trhů s energií.

Spolupráce může zahrnovat pomoc Kosovu, zejména pokud jde o:

a)

zlepšení a diverzifikaci nabídky a zlepšení přístupu na trh s energií v souladu s acquis Unie v oblasti zabezpečení dodávek energie a regionální energetickou strategií Energetického společenství a uplatňování pravidel Unie a evropských pravidel týkajících se tranzitu, přenosu a distribuce elektřiny a obnovu propojení energetických sítí regionálního významu se sousedy Kosova;

b)

pomoc Kosovu při provádění acquis Unie v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a dopadu odvětví energetiky na životní prostředí, čímž se podpoří úspory energie, energetická účinnost, obnovitelné energie a studium a zmírňování vlivu výroby a spotřeby energie na životní prostředí;

c)

vymezení rámcových podmínek pro restrukturalizaci energetických společností a spolupráci mezi podniky činnými v tomto odvětví v souladu s předpisy Unie pro vnitřní trh s energií, které se týkají oddělení.

Článek 115

Životní prostředí

Strany rozvíjejí a posilují spolupráci v oblasti životního prostředí, jejímž základním úkolem je zastavit další zhoršování stavu životního prostředí a zahájit jeho zlepšování s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje v Kosovu. Strany spolupracují v oblasti kvality ovzduší a vody (mimo jiné pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě), základních bezpečnostních norem ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření, všech typů nakládání s odpady (včetně odpovědného a bezpečného nakládání s radioaktivními odpady) a ochrany přírody, monitorování a snižování průmyslových emisí, zajišťování bezpečnosti v průmyslových zařízeních a klasifikace chemických látek a bezpečného zacházení s nimi v Kosovu.

Strany zejména zahájí spolupráci s cílem posilovat správní struktury a postupy Kosova k zajištění strategického plánování otázek životního prostředí a koordinace mezi příslušnými subjekty a zaměří se na postupné sbližování kosovských právních předpisů s acquis Unie, případně acquis Euratomu. Spolupráce by se rovněž mohla zaměřit na tvorbu strategií Kosova k významnému snížení místního, regionálního a přeshraničního znečištění vzduchu a vody, k vytvoření rámce pro účinnou, čistou, udržitelnou a obnovitelnou výrobu a spotřebu energie a k provádění posouzení dopadů na životní prostředí a strategického environmentálního posouzení.

Článek 116

Změna klimatu

Strany spolupracují s cílem pomoci Kosovu při vytváření politiky v oblasti změny klimatu a začleňování otázek klimatu do energetické, dopravní, průmyslové, zemědělské a vzdělávací politiky a dalších relevantních politik. Tato spolupráce podpoří rovněž postupné sbližování právních předpisů Kosova s acquis Unie v oblasti změny klimatu, zejména účinné monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů. Tato spolupráce rovněž pomůže Kosovu při vytváření odpovídajících správních kapacit a postupů koordinace mezi všemi příslušnými subjekty, aby bylo možné přijímat a provádět politická opatření na podporu nízkouhlíkového růstu a růstu odolného vůči změně klimatu. Strany spolupracují, pokud to umožní objektivní okolnosti, s cílem pomoci zapojit Kosovo do globálního a regionálního úsilí o zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

Článek 117

Civilní ochrana

Strany rozvíjejí a posilují spolupráci v oblasti zlepšování prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a přípravy a reakce na tyto katastrofy. Spolupráce se zejména zaměří na posílení kapacit Kosova v oblasti civilní ochrany a na postupné sbližování Kosova s acquis Unie v oblasti zvládání katastrof.

Spolupráce se může zaměřit na tyto priority:

a)

včasné hlášení katastrof a varování před nimi; zapojení Kosova do evropských systémů včasného varování a monitorovacích nástrojů;

b)

zavedení účinné nepřetržité komunikace mezi záchrannými službami Kosova a Evropské komise;

c)

zajištění spolupráce v případě závažných mimořádných událostí, včetně usnadňování poskytování a přijímání pomoci a hostitelské podpory;

d)

zlepšení znalostní základny o katastrofách a rizicích a vypracování posouzení rizika katastrof a plánů pro zvládání katastrof v celém Kosovu;

e)

uplatňování osvědčených postupů a návodů v oblasti prevence katastrof, přípravy na ně a reakce na ně.

Článek 118

Výzkum a technologický rozvoj

Strany podporují spolupráci v civilním vědeckém výzkumu a technologickém rozvoji na základě oboustranného prospěchu a s ohledem na dostupnost zdrojů a přiměřený přístup k programům druhé strany, s výhradou náležité úrovně účinné ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Unie v oblasti výzkumu a technického vývoje.

Článek 119

Regionální a místní rozvoj

Strany usilují o určení opatření pro posílení spolupráce v oblasti regionálního a místního rozvoje s cílem napomoci hospodářskému rozvoji a snížení nerovnováhy mezi regiony. Zvláštní pozornost je věnována přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Unie v oblasti regionálního rozvoje.

Článek 120

Veřejná správa

Spolupráce a dialog se zaměřují na zajištění dalšího rozvoje profesionální, účinné a odpovědné veřejné správy v Kosovu a vycházejí z reformního úsilí, které bylo dosud v této oblasti vynaloženo, včetně úsilí souvisejícího s procesem decentralizace a zřizování nových obcí. Spolupráce se zaměřuje především na podporu provádění zásad právního státu, řádného fungování institucí ve prospěch všech obyvatel Kosova a bezproblémového rozvoje vztahů mezi Unií a Kosovem.

Spolupráce v této oblasti se zejména zaměřuje na budování institucí, včetně tvorby a provádění transparentních a nestranných náborových postupů založených na výsledcích jak na ústřední, tak na místní úrovni, řízení lidských zdrojů a kariérní růst ve veřejné správě, průběžnou odbornou přípravu a podporu etiky ve veřejné správě. Spolupráce rovněž zahrnuje zlepšování účinnosti a kapacity nezávislých subjektů, které mají zásadní význam pro fungování veřejné správy a účinný systém vzájemné kontroly a rovnováhy.

HLAVA IX

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 121

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 7, 122, 123 a 125 může Kosovo obdržet finanční pomoc Unie ve formě grantů a půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky. Finanční pomoc Unie je podmíněna dalším pokrokem v plnění kodaňských politických kritérií. Přihlédne se rovněž k tomu, jak Kosovo plní povinnosti vyplývající z této dohody, a k výroční zprávě o pokroku Kosova. Finanční pomoc Unie je dále vázána na podmínky vymezené v rámci procesu stabilizace a přidružení, zejména ve vztahu k závazku příjemců provádět demokratické, hospodářské a institucionální reformy. Finanční pomoc bude Kosovu poskytována na základě zjištěných potřeb, dohodnutých priorit, schopnosti jejího využití a splacení a na základě přijatých opatření k reformě a restrukturalizaci hospodářství.

Článek 122

Finanční pomoc ve formě grantů bude poskytována v souladu s příslušným nařízením Evropského parlamentu a Rady v rámci víceletého orientačního rámce a na základě ročních nebo víceletých programů, které Unie zavede po konzultacích s Kosovem.

Článek 123

Finanční pomoc se může týkat všech relevantních odvětví spolupráce, přičemž zvláštní pozornost bude věnována oblasti svobody, bezpečnosti a práva, sbližování právních předpisů s acquis Unie, sociálnímu a hospodářskému rozvoji, řádné správě věcí veřejných, reformě veřejné správy, energetice a zemědělství.

Článek 124

Na žádost Kosova a v případě zvláštní potřeby by Unie mohla v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi posoudit, zda je za určitých podmínek a s ohledem na všechny dostupné finanční zdroje možné výjimečně poskytnout makrofinanční pomoc. Tato pomoc může být poskytnuta po splnění podmínek, které budou stanoveny s ohledem na program dohodnutý mezi Kosovem a Mezinárodním měnovým fondem.

Článek 125

S cílem umožnit optimální využití dostupných zdrojů strany zajistí, aby se finanční pomoc Unie poskytovala v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, jako jsou členské státy, země mimo Unii a mezinárodní finanční instituce.

Za tímto účelem Kosovo pravidelně poskytuje informace o všech zdrojích pomoci.

HLAVA X

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 126

Zřizuje se Rada stabilizace a přidružení, která dohlíží na používání a provádění této dohody. Schází se na příslušné úrovni v pravidelných intervalech, a kdykoli to vyžadují okolnosti, na mimořádných zasedáních. Zabývá se veškerými důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody, a jakýmikoli dalšími otázkami společného zájmu.

Článek 127

1.   Rada stabilizace a přidružení se skládá ze zástupců Unie na jedné straně a ze zástupců Kosova na straně druhé.

2.   Rada stabilizace a přidružení přijme svůj jednací řád.

3.   Členové Rady stabilizace a přidružení se mohou nechat zastupovat v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v jejím jednacím řádu.

4.   V předsednictví Rady stabilizace a přidružení se střídají zástupce Unie a zástupce Kosova v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu.

5.   Evropská investiční banka se účastní práce Rady stabilizace a přidružení jako pozorovatel v otázkách, které se jí týkají.

Článek 128

Rada stabilizace a přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů této dohody přijímat rozhodnutí v oblasti působnosti této dohody v případech v ní uvedených. Přijatá rozhodnutí jsou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k jejich provedení. Rada stabilizace a přidružení může také vydávat vhodná doporučení. Svá rozhodnutí přijímá a doporučení vydává na základě dohody stran.

Článek 129

1.   Radě stabilizace a přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro stabilizaci a přidružení, složený ze zástupců Unie na jedné straně a ze zástupců Kosova na straně druhé.

2.   Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví povinnosti Výboru pro stabilizaci a přidružení, mezi něž patří příprava zasedání Rady stabilizace a přidružení, a určí způsob práce výboru.

3.   Rada stabilizace a přidružení může delegovat kteroukoli ze svých pravomocí na Výbor pro stabilizaci a přidružení. V tomto případě přijímá Výbor pro stabilizaci a přidružení svá rozhodnutí v souladu s podmínkami stanovenými v článku 128.

Článek 130

Výbor pro stabilizaci a přidružení může vytvářet podvýbory a zvláštní skupiny. Před uplynutím prvního roku po vstupu této dohody v platnost Výbor pro stabilizaci a přidružení vytvoří podvýbory nezbytné pro náležité provádění této dohody.

Bude zřízen podvýbor pro otázky migrace.

Článek 131

Rada stabilizace a přidružení se může rozhodnout zřídit další zvláštní výbory či orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností. Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví složení a povinnosti takových výborů nebo orgánů a způsob jejich fungování.

Článek 132

Zřizuje se Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení (dále jen „parlamentní výbor“). Představuje fórum pro poslance Evropského parlamentu a Parlamentu Kosova, na kterém se budou scházet a výměňovat si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí, ale nejméně jednou ročně.

Parlamentní výbor se skládá z poslanců Evropského parlamentu a poslanců Parlamentu Kosova.

Parlamentní výbor přijme svůj jednací řád.

Parlamentnímu výboru předsedají střídavě zástupce Evropského parlamentu a zástupce Parlamentu Kosova v souladu s ustanoveními jeho jednacího řádu.

Parlamentní výbor může dávat doporučení Radě stabilizace a přidružení.

Článek 133

V oblasti působnosti této dohody se strany zavazují, že fyzickým a právnickým osobám druhé strany zajistí nediskriminační přístup k vhodným prostředkům právní ochrany na obranu jejich práv.

Článek 134

Tato dohoda nebrání žádné straně přijímat opatření, která považuje za nezbytná, aby zabránila zveřejnění informací, které by bylo v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy.

Článek 135

1.   V oblastech upravených touto dohodou:

a)

nesmí úprava uplatňovaná Kosovem vůči Unii vést k žádné diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky, společnostmi nebo podniky;

b)

nesmí úprava uplatňovaná Unií vůči Kosovu vést k žádné diskriminaci mezi občany Kosova nebo mezi kosovskými společnostmi či podniky.

2.   Odstavcem 1 není dotčeno žádné zvláštní ustanovení obsažené v této dohodě, včetně zejména čl. 70 odst. 3.

Článek 136

1.   Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Zajistí, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto dohodou.

2.   Strany se dohodly, že na žádost jedné z nich bezodkladně zahájí vhodnými cestami konzultace za účelem projednání jakékoli záležitosti, která se týká výkladu nebo provádění této dohody či dalších souvisejících hledisek vztahů mezi stranami.

3.   Každá strana předloží Radě stabilizace a přidružení jakýkoliv spor týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody. V tomto případě se použije článek 137 a popřípadě protokol V.

Rada stabilizace a přidružení může urovnat tento spor formou závazného rozhodnutí.

4.   Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana nesplnila svůj závazek vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Před jejich přijetím, kromě zvlášť naléhavých případů, poskytne Radě stabilizace a přidružení veškeré relevantní informace nezbytné pro náležité posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení, a pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě stabilizace a přidružení, ve Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo v jiném orgánu zřízeném na základě článku 130 nebo 131.

5.   Odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku nejsou nijak dotčeny ani ovlivněny články 34, 42, 43, 44 a 48 ani protokol III (pojem „původní produkty“ a metody správní spolupráce).

6.   Odstavce 3 a 4 tohoto článku se nepoužijí na články 5 a 13.

Článek 137

1.   Vznikne-li mezi stranami spor ohledně výkladu nebo provádění této dohody, zašle každá strana druhé straně a Radě stabilizace a přidružení formální žádost o vyřešení sporu.

Pokud se některá ze stran domnívá, že opatření přijaté druhou stranou či nečinnost druhé strany představují porušení jejích povinností podle této dohody, musí formální žádost o vyřešení sporu obsahovat odůvodnění tohoto názoru a popřípadě uvádět, že uvedená strana může přijmout opatření podle čl. 136 odst. 4.

2.   Strany usilují o vyřešení sporu prostřednictvím konzultací v dobré víře v Radě stabilizace a přidružení a jiných orgánů uvedených v odstavci 3 s cílem co nejdříve dosáhnout oboustrannně přijatelného řešení.

3.   Strany poskytnou Radě stabilizace a přidružení veškeré podstatné informace potřebné pro náležité posouzení situace.

Dokud není spor vyřešen, je projednáván na každém zasedání Rady stabilizace a přidružení, pokud nebylo zahájeno rozhodčí řízení podle protokolu V. Spor se považuje za vyřešený, když Rada stabilizace a přidružení přijala závazné rozhodnutí k vyřešení záležitosti, jak je uvedeno v čl. 136 odst. 3, nebo když prohlásila, že spor již netrvá.

Konzultace o sporu se mohou konat také na zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo jakéhokoli jiného příslušného výboru či orgánu zřízeného na základě článku 130 nebo 131, pokud se na tom strany dohodnou nebo na žádost jedné z nich. Konzultace mohou probíhat také písemně.

Veškeré informace sdělené během konzultací zůstanou důvěrné.

4.   Pokud jde o záležitosti spadající do působnosti protokolu V, mohou strany spornou věc urovnat prostřednictvím rozhodčího řízení v souladu s uvedeným protokolem, pokud nedospěly k vyřešení sporu do dvou měsíců od zahájení řízení pro řešení sporů podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 138

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva, která jim zajišťují stávající dohody mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Kosovem na straně druhé.

Článek 139

Přílohy I až VII, protokoly I až V a prohlášení tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 140

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců ode dne takového oznámení.

Kterákoli ze stran může s okamžitým účinkem pozastavit provádění celé této dohody nebo její části v případě, kdy druhá strana nedodržuje některý z podstatných prvků této dohody.

Unie může přijmout opatření, která považuje za vhodná, včetně pozastavení provádění celé této dohody nebo její části, s okamžitým účinkem v případě, kdy Kosovo nedodrží základní zásady stanovené v článcích 5 a 13.

Článek 141

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahují Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii za podmínek v nich stanovených, a na straně druhé na území Kosova.

Článek 142

Depozitářem této dohody je Generální sekretariát Rady Evropské unie.

Článek 143

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském, albánském a srbském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 144

Strany schválí tuto dohodu v souladu s vlastními postupy.

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni, kdy si strany navzájem oznámí ukončení postupů uvedených v prvním pododstavci.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. EU L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Odkazy na kódy a popisy zboží odpovídají kombinované nomenklatuře používané v roce 2014 v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. EU L 290, 31.10.2013, s. 1).

(3)  Úř. věst. EU L 343, 14.12.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. EU L 285, 16.10.2006, s. 3.

(5)  Evropský výbor pro normalizaci, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice, Evropský ústav pro telekomunikační normy, Evropská spolupráce v akreditaci, Evropská spolupráce v legální metrologii, Evropská asociace národních metrologických institutů.

(6)  Závěry ze zasedání Rady ECOFIN ze dne 1. prosince 1997 týkající se daňové politiky (Úř. věst. EU C 2, 6.1.1998, s. 1).

(7)  Úř. věst. EU L 198, 20.7.2006, s. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


SEZNAM PŘÍLOH, PROTOKOLŮ A PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHY

Příloha I (článek 23)

Celní koncese Kosova na průmyslové výrobky pocházející z Unie

Příloha II (článek 28)

Definice produktů „baby beef“

Příloha III (článek 29)

Celní koncese Kosova na zemědělské produkty pocházející z Unie

Příloha IV (článek 31)

Koncese Unie na produkty rybolovu pocházející z Kosova

Příloha V (článek 32)

Celní koncese Kosova na ryby a produkty rybolovu pocházející z Unie

Příloha VI (článek 50)

Usazování: finanční služby

Příloha VII (článek 77)

Práva duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví

PROTOKOLY

Protokol I (článek 27)

Obchod se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Unií a Kosovem

Protokol II (článek 30)

Vína, lihoviny a aromatizovaná vína

Protokol III (článek 46)

Pojem „původní produkty“

Protokol IV (článek 104)

Vzájemná správní pomoc v celních záležitostech

Protokol V (článek 136)

Řešení sporů

PROHLÁŠENÍ

Společné prohlášení


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA Ia

CELNÍ KONCESE KOSOVA NA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY POCHÁZEJÍCÍ Z UNIE

zmíněné v článku 23

Základní celní sazba, na niž se vztahuje postupné snižování podle této přílohy, je základní clo ve výši 10 % uplatňované v Kosovu od 31. prosince 2013. Celní sazby se sníží následovně:

a)

dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % základního cla, tj. na 8 %;

b)

od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 60 % základního cla, tj. na 6 %;

c)

od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % základního cla, tj. na 4 %;

d)

od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 20 % základního cla, tj. na 2 %;

e)

od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.

Kód

Popis zboží (1)

2501 00

Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda:

 

-

Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost:

 

- -

Ostatní:

2501 00 51

- - -

Denaturovaná nebo pro průmyslové účely (včetně rafinované), jiná než na konzervaci nebo přípravu potravin určených k lidskému požívání nebo k výživě zvířat

 

- - -

Ostatní:

2501 00 91

- - - -

Sůl vhodná k lidskému požívání

2501 00 99

- - - -

Ostatní

2505

Přírodní písky všech druhů, též barvené, jiné než písky obsahující kovy kapitoly 26:

2505 10 00

-

Křemičité písky a křemenné písky

2506

Křemen (jiný než přírodní písky); křemenec, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru:

2506 10 00

-

Křemen

2507 00

Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované:

2507 00 80

-

Jiné kaolinitické jíly

2508

Ostatní jíly (kromě expandovaných jílů čísla 6806 ), andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy:

2508 10 00

-

Bentonit

2508 40 00

-

Ostatní jíly

2508 70 00

-

Šamotové nebo dinasové zeminy

2515

Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2517

Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; granule, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516 , též tepelně zpracované:

2517 10

-

Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované:

2517 10 20

- -

Vápenec, dolomit a jiné vápenaté horniny, lámané nebo drcené

2517 30 00

-

Dehtový makadam

2520

Sádrovec; anhydrit; sádra (skládající se z kalcinovaného sádrovce nebo síranu vápenatého), též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825 :

2522 20 00

-

Hašené vápno

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků:

2523 10 00

-

Cementové slínky

2526

Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek:

2526 20 00

-

Drcený nebo rozemletý

2530

Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2530 90 00

-

Ostatní

3001

Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, sušené, též v prášku; výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků k organoterapeutickým účelům; heparin a jeho soli; jiné lidské nebo živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3001 20

-

Výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků:

3001 20 10

- -

Lidského původu

3001 90

-

Ostatní:

 

- -

Ostatní:

3001 90 91

- - -

Heparin a jeho soli

3001 90 98

- - -

Ostatní

3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:

3002 10

-

Antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy

3002 30 00

-

Očkovací látky pro veterinární lékařství

3002 90

-

Ostatní:

3002 90 30

- -

Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům

3002 90 50

- -

Kultury mikroorganismů

3002 90 90

- -

Ostatní

3003

Léky (kromě zboží čísel 3002 , 3005 nebo 3006 ) sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej:

3003 10 00

-

Obsahující peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicilanové kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich deriváty

3003 20 00

-

Obsahující jiná antibiotika

 

-

Obsahující hormony nebo jiné výrobky čísla 2937 , avšak neobsahující antibiotika:

3003 31 00

- -

Obsahující inzulin

3003 40

-

Obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, avšak neobsahující hormony nebo jiné výrobky čísla 2937 nebo antibiotika

3003 90 00

-

Ostatní

3004

Léky (kromě zboží čísel 3002 , 3005 nebo 3006 ) sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, v odměřených dávkách (včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej:

 

-

Obsahující hormony nebo jiné výrobky čísla 2937 , avšak neobsahující antibiotika:

3004 32 00

- -

Obsahující kortikosteroidní hormony, jejich deriváty nebo strukturní analoga

3004 50 00

-

Ostatní léky obsahující vitaminy nebo jiné výrobky čísla 2936

3004 90 00

-

Ostatní

3005

Vata, gáza, obinadla a podobné výrobky (například obvazy, náplasti, zábaly), impregnované nebo potažené farmaceutickými látkami nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej k léčebným a chirurgickým účelům a pro účely zubního nebo veterinárního lékařství:

3005 90

-

Ostatní:

 

- -

Ostatní:

 

- - -

Z textilních materiálů:

3005 90 50

- - - -

Ostatní

3006

Farmaceutické zboží specifikované v poznámce 4 k této kapitole:

3006 10

-

Sterilní chirurgický katgut, podobné sterilní šicí materiály (včetně sterilních absorbovatelných nití pro chirurgii nebo zubní lékařství) a sterilní tkaninové náplasti k chirurgickému uzavíraní ran; sterilní laminaria a sterilní laminární tampony; sterilní absorbovatelné prostředky k zastavení krvácení pro chirurgii nebo zubní lékařství; sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné:

3006 10 10

- -

Sterilní chirurgický katgut

3006 20 00

-

Reagencie k určování krevních skupin nebo krevních faktorů

3006 30 00

-

Kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření; diagnostické reagencie určené k podávání pacientům

3006 50 00

-

Brašny a krabice s první pomocí

3006 60 00

-

Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů, jiných výrobků čísla 2937 nebo spermicidů

3006 70 00

-

Gelové přípravky určené pro použití v humánním nebo veterinárním lékařství jako lubrikant na části těla při chirurgických operacích nebo lékařských prohlídkách nebo jako spojovací prostředek mezi tělem a lékařskými nástroji

 

-

Ostatní:

3006 92 00

- -

Farmaceutický odpad

3208

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole:

3208 90

-

Ostatní:

 

- -

Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole:

3208 90 19

- - -

Ostatní

 

- -

Ostatní:

3208 90 91

- - -

Na bázi syntetických polymerů

3303 00

Parfémy a toaletní vody:

3303 00 90

-

Toaletní vody

3304

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru:

 

-

Ostatní:

3304 91 00

- -

Pudry, též kompaktní

3306

Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků; niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť), v samostatném balení pro drobný prodej:

3306 10 00

-

Přípravky na čištění zubů

3307

Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi:

3307 20 00

-

Osobní deodoranty a přípravky proti pocení

3401

Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech, též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě kapaliny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:

 

-

Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech a papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:

3401 19 00

- -

Ostatní

3401 20

-

Mýdlo v ostatních formách:

3401 20 10

- -

Vločky, šupinky, granule nebo prášek

3403

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3404

Umělé vosky a připravené vosky

3405

Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov, cídicí pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky), kromě vosků čísla 3404 :

3405 10 00

-

Leštidla, krémy a podobné přípravky na obuv nebo useň

3405 20 00

-

Leštidla, krémy a podobné přípravky pro údržbu dřevěného nábytku, podlah nebo jiných výrobků ze dřeva

3405 40 00

-

Cídicí pasty a prášky a jiné cídicí přípravky

3405 90

-

Ostatní:

3405 90 10

- -

Leštidla na kovy

3407 00 00

Modelovací pasty, včetně past upravených pro zábavu dětí; přípravky známé jako „dentální vosk“ nebo jako „dentální otiskovací směsi“, upravené v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; ostatní přípravky na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého) používané v zubním lékařství

3605 00 00

Zápalky, jiné než pyrotechnické výrobky čísla 3604

3606

Ferocer a jiné pyroforické slitiny ve všech formách; výrobky z hořlavých materiálů specifikovaných v poznámce 2 k této kapitole:

3606 10 00

-

Paliva tekutá nebo ve formě zkapalněného plynu v nádobách používaných pro plnění nebo doplňování cigaretových nebo podobných zapalovačů o obsahu nepřesahujícím 300 cm3

3606 90

-

Ostatní:

3606 90 90

- -

Ostatní

3801

Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě past, bloků, tabulek nebo jiných polotovarů:

3801 10 00

-

Umělý grafit

3801 30 00

-

Uhlíkaté pasty pro elektrody a podobné pasty pro vyzdívky pecí

3801 90 00

-

Ostatní

3802

Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí

3806

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny a jejich deriváty; kalafunová silice a kalafunové oleje; tavené pryskyřice:

3806 30 00

-

Estery pryskyřic

3806 90 00

-

Ostatní

3807 00

Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly:

3807 00 90

-

Ostatní

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

-

Ostatní:

3809 91 00

- -

Druhy používané v textilním nebo podobném průmyslu

3809 92 00

- -

Druhy používané v papírenském nebo podobném průmyslu

3809 93 00

- -

Druhy používané v kožedělném nebo podobném průmyslu

3810

Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování:

3810 10 00

-

Přípravky na moření kovových povrchů; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů

3810 90

-

Ostatní:

3810 90 90

- -

Ostatní

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty:

3812 20

-

Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty:

3812 20 90

- -

Ostatní

3812 30

-

Antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty:

3812 30 80

- -

Ostatní

3813 00 00

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby

3815

Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3815 90

-

Ostatní:

3815 90 90

- -

Ostatní

3818 00

Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice:

3818 00 10

-

Dopovaný křemík

3819 00 00

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3820 00 00

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

3821 00 00

Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 10 00

-

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

 

-

Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo propanu:

3824 78 00

- -

Obsahující perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC) nebo hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC)

3824 79 00

- -

Ostatní

3824 90

-

Ostatní:

3824 90 10

- -

Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli

3824 90 35

- -

Antikorozní přípravky obsahující jako aktivní složku aminy

3824 90 40

- -

Anorganická směsná rozpouštědla a ředidla pro laky a podobné výrobky

 

- -

Ostatní:

3824 90 45

- - -

Směsi zabraňující tvorbě kotelního kamene a podobných usazenin

3824 90 55

- - -

Směsi mono-, di- a triesterů mastných kyselin glycerolu (emulgátory tuků)

 

- - -

Produkty a přípravky pro farmaceutické nebo chirurgické použití:

3824 90 62

- - - -

Meziprodukty výroby monensinových solí

3824 90 64

- - - -

Ostatní

3824 90 70

- - -

Ohnivzdorné, vodovzdorné a podobné ochranné přípravky používané ve stavebnictví

 

- - -

Ostatní:

3824 90 75

- - - -

Lithiumniobové destičky, nedopované

3824 90 80

- - - -

Směsi aminů pocházející z dimerisovaných mastných kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 520 nebo vyšší, avšak nepřesahující 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin) ve formě roztoku v toluenu

3824 90 87

- - - -

Směsi sestávající převážně z (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonátu a bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl]-methylfosfonátu, a směsi sestávající se převážně z dimethylmethylfosfonátu, oxiranu a oxidu fosforečného

3825

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole:

 

-

Odpadní organická rozpouštědla:

3825 49 00

- -

Ostatní

3825 90

-

Ostatní:

3825 90 90

- -

Ostatní

3826 00

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů:

3826 00 10

-

Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)

3918

Podlahové krytiny z plastů, též samolepicí, v rolích nebo ve formě obkladaček nebo dlaždic; obklady stěn nebo stropů z plastů, definované v poznámce 9 k této kapitole

3919

Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích

4004 00 00

Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich

4006

Ostatní formy (například tyče, trubky a profily) a výrobky (například kotouče a kroužky), z nevulkanizovaného kaučuku

4008

Desky, listy, pásy, tyče a profily, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku:

 

-

Z lehčeného kaučuku:

4008 11 00

- -

Desky, listy a pásy

4008 19 00

- -

Ostatní

 

-

Z nelehčeného kaučuku:

4008 21

- -

Desky, listy a pásy:

4008 21 10

- - -

Podlahové krytiny a předložky

4009

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím (například spoji, koleny, přírubami):

 

-

Nezpevněné ani jinak nekombinované s jinými materiály:

4009 11 00

- -

Bez příslušenství

 

-

Zpevněné nebo jinak kombinované pouze s kovem:

4009 21 00

- -

Bez příslušenství

 

-

Zpevněné nebo jinak kombinované pouze s textilními materiály:

4009 31 00

- -

Bez příslušenství

 

-

Zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály:

4009 41 00

- -

Bez příslušenství

4010

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku:

 

-

Dopravníkové pásy nebo řemeny:

4010 11 00

- -

Zpevněné pouze kovem

4010 19 00

- -

Ostatní

 

-

Převodové pásy nebo řemeny:

4010 32 00

- -

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 180 cm

4010 33 00

- -

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm

4010 34 00

- -

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm

4010 36 00

- -

Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem převyšujícím 150 cm, avšak nepřesahujícím 198 cm

4014

Hygienické nebo farmaceutické výrobky (včetně dudlíků), z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím z tvrdého kaučuku:

4014 10 00

-

Prezervativy

4016

Ostatní výrobky z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku:

 

-

Ostatní:

4016 91 00

- -

Podlahové krytiny a předložky

4016 95 00

- -

Ostatní nafukovací výrobky

4016 99

- -

Ostatní:

 

- - -

Pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705 :

4016 99 52

- - - -

Spojovací části z pryže spojené s kovem

4201 00 00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků), z jakéhokoliv materiálu

4202

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem:

 

-

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky:

4202 11

- -

S vnějším povrchem z přírodní nebo kompozitní usně

4202 12

- -

S vnějším povrchem z plastů nebo z textilních materiálů

4202 19

- -

Ostatní

 

-

Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez držadla:

4202 21 00

- -

S vnějším povrchem z přírodní nebo kompozitní usně

4202 22

- -

S vnějším povrchem z plastových fólií nebo z textilních materiálů

4202 29 00

- -

Ostatní

 

-

Výrobky obvykle nošené v kapse nebo v kabelce:

4202 31 00

- -

S vnějším povrchem z přírodní nebo kompozitní usně

4202 32

- -

S vnějším povrchem z plastových fólií nebo z textilních materiálů:

4202 32 90

- - -

Z textilních materiálů

4202 39 00

- -

Ostatní

 

-

Ostatní:

4202 91

- -

S vnějším povrchem z přírodní nebo kompozitní usně

4202 92

- -

S vnějším povrchem z plastových fólií nebo z textilních materiálů:

 

- - -

Z plastových fólií:

4202 92 11

- - - -

Cestovní vaky a brašny, neceséry, batohy a sportovní tašky a vaky

4202 92 19

- - - -

Ostatní

 

- - -

Z textilních materiálů:

4202 92 91

- - - -

Cestovní vaky a brašny, neceséry, batohy a sportovní tašky a vaky

4202 92 98

- - - -

Ostatní

4202 99 00

- -

Ostatní

4203

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně:

4203 10 00

-

Oděvy

 

-

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů:

4203 29

- -

Ostatní

4203 30 00

-

Pásy, opasky a závěsné řemeny

4203 40 00

-

Ostatní oděvní doplňky

4205 00

Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně:

 

-

Používané u strojů nebo mechanických zařízení nebo pro jiné technické účely:

4205 00 11

- -

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny

4205 00 90

-

Ostatní

4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm:

4407 10

-

Jehličnaté:

 

- -

Ostatní:

 

- - -

Ostatní:

4407 10 93

- - - -

Borové dřevo druhu „Pinus sylvestris L.“

4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami:

 

-

Ostatní:

4411 93

- -

O hustotě převyšující 0,5 g/cm3, avšak nepřesahující 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

Mechanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené

4806

Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších):

4806 40

-

Pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry:

4806 40 10

- -

Pergamin

4810

Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru:

 

-

Papír, kartón a lepenka kraft, jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům:

4810 32

- -

Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních a s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2:

4810 32 90

- - -

Ostatní

4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

 

-

Podnosy, tácky, misky, talíře, šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky:

4823 61 00

- -

Z bambusu

5512

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken:

 

-

Obsahující 85 % hmotnostních nebo více polyesterových střižových vláken:

5512 19

- -

Ostatní

 

-

Obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylových nebo modakrylových střižových vláken:

5512 29

- -

Ostatní:

5512 29 90

- - -

Ostatní

5513

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m2:

 

-

Barvené:

5513 21 00

- -

Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě

 

-

Potištěné:

5513 41 00

- -

Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě

5513 49 00

- -

Ostatní tkaniny

5514

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti převyšující 170 g/m2:

 

-

Barvené:

5514 23 00

- -

Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken

5514 29 00

- -

Ostatní tkaniny

 

-

Potištěné:

5514 42 00

- -

Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru, z polyesterových střižových vláken

5514 43 00

- -

Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken

5515

Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken:

 

-

Z polyesterových střižových vláken:

5515 11

- -

Smíšené hlavně nebo výhradně s viskózovými střižovými vlákny:

5515 11 90

- - -

Ostatní

5515 12

- -

Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny:

5515 12 90

- - -

Ostatní

5515 19

- -

Ostatní:

5515 19 90

- - -

Ostatní

 

-

Ostatní tkaniny:

5515 99

- -

Ostatní:

5515 99 80

- - -

Ostatní

5516

Tkaniny z umělých střižových vláken:

 

-

Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny:

5516 23

- -

Z různobarevných nití:

5516 23 10

- - -

Žakárové tkaniny o šířce 140 cm nebo větší (matracové potahy)

 

-

Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou:

5516 43 00

- -

Z různobarevných nití

 

-

Ostatní:

5516 93 00

- -

Z různobarevných nití

5601

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky:

 

-

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní:

5601 21

- -

Z bavlny

5601 29 00

- -

Ostatní

5601 30 00

-

Textilní postřižky, prach a nopky

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

5602 10

-

Vpichované plsti a textilie proplétané vlastními vlákny:

 

- -

Neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené ani nelaminované:

 

- - -

Vpichovaná plsť:

5602 10 19

- - - -

Z ostatních textilních materiálů

 

- - -

Textilie proplétané vlastními vlákny:

5602 10 38

- - - -

Z ostatních textilních materiálů

5602 10 90

- -

Impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

 

-

Ostatní plsť, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepotažená ani nelaminovaná:

5602 29 00

- -

Z ostatních textilních materiálů

5602 90 00

-

Ostatní

5603

Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované:

 

-

Z chemických nekonečných vláken:

5603 11

- -

O plošné hmotnosti nejvýše 25 g/m2

5603 12

- -

O plošné hmotnosti vyšší než 25 g/m2, avšak nejvýše 70 g/m2

5603 13

- -

O plošné hmotnosti vyšší než 70 g/m2, avšak nejvýše 150 g/m2

5603 14

- -

O plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m2

 

-

Ostatní:

5603 91

- -

O plošné hmotnosti nejvýše 25 g/m2:

5603 91 10

- - -

Povrstvené nebo potažené

5603 92

- -

O plošné hmotnosti vyšší než 25 g/m2, avšak nejvýše 70 g/m2:

5603 92 10

- - -

Povrstvené nebo potažené

5603 93

- -

O plošné hmotnosti vyšší než 70 g/m2, avšak nejvýše 150 g/m2

5603 94

- -

O plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m2:

5603 94 90

- - -

Ostatní

5604

Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

5604 90

-

Ostatní:

5604 90 90

- -

Ostatní

5605 00 00

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , kombinované s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

5606 00

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě:

5606 00 10

-

Řetízkové nitě

 

-

Ostatní:

5606 00 91

- -

Ovinuté nitě

5607

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, též impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

-

Ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave:

5607 29 00

- -

Ostatní

 

-

Z polyethylenu nebo polypropylenu:

5607 41 00

- -

Vázací nebo balicí motouzy

5607 49

- -

Ostatní

5607 50

-

Z ostatních syntetických vláken

5607 90

-

Ostatní:

5607 90 90

- -

Ostatní

5608

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů; zcela zhotovené rybářské sítě a jiné zcela zhotovené sítě, z textilních materiálů:

 

-

Z chemických textilních materiálů:

5608 19

- -

Ostatní:

 

- - -

Zcela zhotovené sítě:

 

- - - -

Z nylonu nebo jiných polyamidů:

5608 19 19

- - - - -

Ostatní

5608 19 30

- - - -

Ostatní

5608 19 90

- - -

Ostatní

5609 00 00

Výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel 5404 nebo 5405 , motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jinde neuvedené ani nezahrnuté

5702

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, též zcela zhotovené, včetně druhů „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobných ručně tkaných koberců:

5702 50

-

Ostatní, bez vlasového povrchu, ne zcela zhotovené:

 

- -

Z chemických textilních materiálů:

5702 50 31

- - -

Z polypropylenu

5702 50 39

- - -

Ostatní

5703

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené:

5703 30

-

Z ostatních chemických textilních materiálů:

 

- -

Z polypropylenu:

5703 30 12

- - -

Dlaždice, o ploše nejvýše 1 m2

 

- -

Ostatní:

5703 30 82

- - -

Dlaždice, o ploše nejvýše 1 m2

5801

Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny, jiné než textilie čísel 5802 nebo 5806 :

5801 10 00

-

Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

 

-

Z chemických vláken:

5801 31 00

- -

Útkové vlasové tkaniny, neřezané

5801 32 00

- -

Útkové vlasové tkaniny, řezané, vroubkované (manšestr)

5801 36 00

- -

Žinylkové tkaniny

5801 37 00

- -

Osnovní vlasové tkaniny

5802

Froté a podobné smyčkové tkaniny, jiné než stuhy čísla 5806 ; všívané textilie, jiné než výrobky čísla 5703 :

5802 20 00

-

Froté a podobné smyčkové tkaniny, z ostatních textilních materiálů

5804

Tyly, bobinové tyly a síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo motivech, jiné než výrobky čísel 6002 až 6006 :

5804 10

-

Tyly, bobinové tyly a síťové textilie:

5804 10 90

- -

Ostatní

5806

Tkané stuhy, jiné než výrobky čísla 5807 ; stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky):

5806 10 00

-

Vlasové tkané stuhy (včetně froté a podobných smyčkových stuh) a žinylkové stuhy

 

-

Ostatní tkané stuhy:

5806 31 00

- -

Z bavlny

5806 32

- -

Z chemických vláken:

5806 32 10

- - -

S pravými kraji

5807

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v metráži, v pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech:

 

-

Ostatní výšivky:

5810 92

- -

Z chemických vláken:

5810 92 90

- - -

Ostatní

5810 99

- -

Z ostatních textilních materiálů:

5810 99 90

- - -

Ostatní

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna:

5902 10

-

Z nylonu nebo jiných polyamidů:

5902 10 90

- -

Ostatní

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902 :

5903 10

-

S poly(vinylchloridem):

5903 10 90

- -

Povrstvené, potažené nebo laminované

5903 20

-

S polyurethanem

5903 90

-

Ostatní

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

5905 00

Textilní tapety:

 

-

Ostatní:

5905 00 90

- -

Ostatní

5906

Pogumované textilie, jiné než čísla 5902 :

5906 10 00

-

Lepicí páska o šířce nepřesahující 20 cm

 

-

Ostatní:

5906 99

- -

Ostatní:

5906 99 90

- - -

Ostatní

5907 00 00

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

5909 00

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů

5910 00 00

Převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z textilního materiálu, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo zesílené kovem nebo jiným materiálem

5911

Textilní výrobky a zboží pro technické účely specifikované v poznámce 7 k této kapitole:

5911 10 00

-

Textilie, plsti a tkaniny s plsťovou podšívkou, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, usní nebo jinými materiály používanými na mykací povlaky a podobné textilie pro jiné technické účely, včetně velurových stuh impregnovaných kaučukem, pro krytí osnovních vratidel

5911 20 00

-

Plátna k prosévání, též zcela zhotovená

 

-

Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích (například na buničinu nebo azbestocement):

5911 32

- -

O plošné hmotnosti 650 g/m2 nebo vyšší:

 

- - -

Z hedvábí nebo z chemických vláken:

5911 32 19

- - - -

Ostatní

5911 32 90

- - -

Z ostatních textilních materiálů

5911 90

-

Ostatní

6001

Vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“ a smyčkových textilií, pletené nebo háčkované:

6001 10 00

-

S „dlouhým vlasem“

 

-

Smyčkové textilie:

6001 21 00

- -

Z bavlny

6001 22 00

- -

Z chemických vláken

6001 29 00

- -

Z ostatních textilních materiálů

 

-

Ostatní:

6001 92 00

- -

Z chemických vláken

6001 99 00

- -

Z ostatních textilních materiálů

6002

Pletené nebo háčkované textilie o šířce nepřesahující 30 cm, obsahující 5 % hmotnostních nebo více elastomerových nití nebo kaučukových nití, jiné než čísla 6001 :

6002 40 00

-

Obsahující 5 % hmotnostních nebo více elastomerových nití, avšak neobsahující kaučukové nitě

6005

Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), jiné než čísel 6001 až 6004 :

 

-

Ze syntetických vláken:

6005 32

- -

Barvené:

6005 32 90

- - -

Ostatní

6006

Ostatní pletené nebo háčkované textilie:

 

-

Z bavlny:

6006 23 00

- -

Z různobarevných nití

 

-

Ze syntetických vláken:

6006 31

- -

Nebělené nebo bělené

6006 33

- -

Z různobarevných nití:

6006 33 90

- - -

Ostatní

6006 34

- -

Potištěné:

6006 34 90

- - -

Ostatní

6006 90 00

-

Ostatní

6102

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6104 :

6102 90

-

Z ostatních textilních materiálů:

6102 90 90

- -

Větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky

6103

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované:

 

-

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky:

6103 42 00

- -

Z bavlny

6103 43 00

- -

Ze syntetických vláken

6104

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované:

 

-

Šaty:

6104 42 00

- -

Z bavlny

6107

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované:

 

-

Ostatní:

6107 99 00

- -

Z ostatních textilních materiálů

6108

Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované:

 

-

Noční košile a pyžama:

6108 39 00

- -

Z ostatních textilních materiálů

 

-

Ostatní:

6108 91 00

- -

Z bavlny

6203

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky):

 

-

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky:

6203 42

- -

Z bavlny:

 

- - -

Náprsenkové kalhoty se šlemi:

6203 42 59

- - - -

Ostatní

6204

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky):

 

-

Komplety:

6204 21 00

- -

Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

6204 23

- -

Ze syntetických vláken:

6204 23 80

- - -

Ostatní

6208

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky:

 

-

Kombiné a spodničky:

6208 11 00

- -

Z chemických vláken

6209

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky:

6209 30 00

-

Ze syntetických vláken

6211

Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety, plavky; ostatní oděvy:

 

-

Ostatní oděvy, pánské nebo chlapecké:

6211 33

- -

Z chemických vláken:

 

- - -

Teplákové soupravy s podšívkou:

6211 33 31

- - - -

Ze stejné jediné vnější textilie

 

- - - -

Ostatní:

6211 33 42

- - - - -

Dolní části

6211 33 90

- - -

Ostatní

6211 39 00

- -

Z ostatních textilních materiálů

 

-

Ostatní oděvy, dámské nebo dívčí:

6211 42

- -

Z bavlny:

 

- - -

Teplákové soupravy s podšívkou:

6211 42 31

- - - -

Ze stejné jediné vnější textilie

6211 43

- -

Z chemických vláken:

 

- - -

Teplákové soupravy s podšívkou:

 

- - - -

Ostatní:

6211 43 42

- - - - -

Dolní části

6301

Přikrývky a plédy:

6301 30

-

Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, z bavlny:

6301 30 10

- -

Pletené nebo háčkované

6301 40

-

Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, ze syntetických vláken:

6301 40 90

- -

Ostatní

6302

Ložní prádlo, stolní prádlo, toaletní prádlo a kuchyňské prádlo:

 

-

Ostatní ložní prádlo, potištěné:

6302 22

- -

Z chemických vláken:

6302 22 10

- - -

Z netkaných textilií

6302 29

- -

Z ostatních textilních materiálů:

6302 29 90

- - -

Z ostatních textilních materiálů

 

-

Ostatní ložní prádlo:

6302 32

- -

Z chemických vláken:

6302 32 90

- - -

Ostatní

 

-

Ostatní stolní prádlo:

6302 51 00

- -

Z bavlny

6302 53

- -

Z chemických vláken:

6302 53 10

- - -

Z netkaných textilií

6302 59

- -

Z ostatních textilních materiálů:

6302 59 90

- - -

Ostatní

 

-

Ostatní:

6302 91 00

- -

Z bavlny

6302 99

- -

Z ostatních textilních materiálů:

6302 99 90

- - -

Ostatní

6303

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové drapérie:

 

-

Ostatní:

6303 92

- -

Ze syntetických vláken:

6303 92 90

- - -

Ostatní

6303 99

- -

Z ostatních textilních materiálů:

6303 99 10

- - -

Z netkaných textilií

6304

Ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla 9404 :

 

-

Ostatní:

6304 91 00

- -

Pletené nebo háčkované

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:

 

-

Stany:

6306 22 00

- -

Ze syntetických vláken

6307

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon:

6307 10

-

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čistící plachetky:

6307 10 10

- -

Pletené nebo háčkované

6307 10 30

- -

Z netkaných textilií

6307 90

-

Ostatní:

 

- -

Ostatní:

 

- - -

Ostatní:

6307 90 92

- - - -

Jednorázové roušky vyrobené z textilií čísla 5603 , které se používají během chirurgických zákroků

6308 00 00

Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej

6402

Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů:

 

-

Ostatní obuv:

6402 99

- -

Ostatní:

 

- - -

Ostatní:

 

- - - -

Se svrškem z plastů:

6402 99 50

- - - - -

Pantofle a ostatní domácí obuv

6403

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně:

 

-

Ostatní obuv se zevní podešví z usně:

6403 51

- -

Pokrývající kotník:

6403 51 05

- - -

Založená na dřevěném základním dílu, bez stélky

6403 59

- -

Ostatní:

 

- - -

Ostatní:

 

- - - -

Ostatní, se stélkou o délce:

 

- - - - -

24 cm nebo více:

6403 59 99

- - - - - -

Dámská

6404

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z textilních materiálů:

 

-

Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů:

6404 19

- -

Ostatní:

6404 19 10

- - -

Pantofle a ostatní domácí obuv

6404 20

-

Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně:

6404 20 10

- -

Pantofle a ostatní domácí obuv

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich části a součásti:

6406 20

-

Zevní podešve a podpatky, z kaučuku nebo plastů

6501 00 00

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti, nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje (krempy); šišákové ploché kotouče (plateaux) a tzv. manchons (válcovitého tvaru, též rozříznuté na výšku), z plsti

6504 00 00

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

6505 00

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

6506

Ostatní pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené:

6506 10

-

Ochranné pokrývky hlavy

 

-

Ostatní:

6506 91 00

- -

Z kaučuku nebo plastů

6506 99

- -

Z ostatních materiálů:

6506 99 90

- - -

Ostatní

6507 00 00

Pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (kšilty) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

6601

Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních deštníků a podobných deštníků)

6602 00 00

Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky

6603

Části a součásti, ozdoby a příslušenství výrobků čísel 6601 nebo 6602 :

6603 20 00

-

Deštníkové kostry, včetně koster nasazených na držadlech (holích)

6802

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801 ; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice):

 

-

Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše rozsekané nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem:

6802 21 00

- -

Mramor, travertin a alabastr

 

-

Ostatní:

6802 91 00

- -

Mramor, travertin a alabastr

6811

Výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu nebo podobné:

 

-

Neobsahující osinek (azbest):

6811 82 00

- -

Ostatní desky, tabule, dlaždice a podobné výrobky

6901 00 00

Cihly, tvárnice, dlaždice a jiné keramické výrobky z křemičitých fosilních mouček (například z křemeliny, tripolitu nebo diatomitu) nebo z podobných křemičitých zemin

6902

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky, jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo z podobných křemičitých zemin

6903

Ostatní žáruvzdorné keramické výrobky (například retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky, trouby, trubky, pouzdra a tyče), jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin:

6903 20

-

Obsahující více než 50 % hmotnostních oxidu hlinitého (Al2O3) nebo směsi nebo sloučeniny oxidu hlinitého a oxidu křemičitého (SiO2):

6903 20 10

- -

Obsahující méně než 45 % hmotnostních oxidu hlinitého (Al2O3)

6904

Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky

6905

Střešní tašky, komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické výrobky

6907

Neglazované keramické dlaždice a obkládačky, neglazované obkládačky pro krby nebo stěny; neglazované keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce:

6907 90

-

Ostatní

6908

Glazované keramické dlaždice a obkládačky, glazované obkládačky pro krby nebo stěny; glazované keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce

6909

Keramické zboží pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely; keramické žlaby, kádě a podobné nádrže používané v zemědělství; keramické hrnce, nádoby a podobné výrobky používané pro přepravu nebo balení zboží:

 

-

Keramické zboží pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely:

6909 11 00

- -

Z porcelánu

6909 12 00

- -

Výrobky o tvrdosti odpovídající stupni 9 nebo vyšší podle Mohsovy stupnice

6909 90 00

-

Ostatní

6910

Keramické výlevky, umyvadla, podstavce pod umyvadla, bidety, koupací vany, záchodové mísy, splachovací nádrže, pisoárové mísy a podobná zařízení k sanitárním a hygienickým účelům

6911

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu

6912 00

Keramické stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než z porcelánu

6913

Sošky a jiné ozdobné keramické předměty

6914

Ostatní keramické výrobky

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu:

 

-

Ostatní:

7106 92 00

- -

Polotovary

7113

Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy:

 

-

Z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy:

7113 11 00

- -

Ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem

7114

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy:

 

-

Z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy:

7114 11 00

- -

Ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem

7117

Bižuterie:

 

-

Z obecných kovů, též pokovených drahými kovy:

7117 19 00

- -

Ostatní