EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0295

2012/295/EU: Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2012 zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 3. května 2012 o změně přílohy 7 dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o obchodu se zemědělskými produkty

OJ L 155, 15.6.2012, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/295/oj

15.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 1/2012 ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

ze dne 3. května 2012

o změně přílohy 7 dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o obchodu se zemědělskými produkty

(2012/295/EU)

SMÍŠENÝ VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 11 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. června 2002.

(2)

Cílem přílohy 7 dohody je zjednodušit a podpořit dvoustranné obchodní toky s vinařskými produkty.

(3)

V souladu s čl. 27 odst. 1 a 2 přílohy 7 dohody pracovní skupina pro vinařské produkty posuzuje všechny záležitosti v souvislosti s přílohou 7 a jejím prováděním a předkládá návrhy Smíšenému výboru pro zemědělství. Tato skupina se sešla, aby posoudila, zda je zapotřebí aktualizovat přílohu 7 z důvodu vývoje právních předpisů stran a její restrukturalizace, aby byla příloha 7 uvedena do souladu s dalšími mezinárodními dohodami týkajícími se vinařských produktů Evropské unie.

(4)

Přílohu 7 dohody je třeba upravit, aby se zohlednil vývoj právních předpisů stran i restrukturalizace přílohy 7,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty a její dodatky se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí Smíšeným výborem pro zemědělství.

V Bruselu dne 3. května 2012.

Za Smíšený výbor pro zemědělství

Předseda a vedoucí delegace EU

Bruno BUFFARIA

Vedoucí švýcarské delegace

Jacques CHAVAZ

Tajemník výboru

Jana KLÍMOVÁ


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA 7

O OBCHODU S VINAŘSKÝMI PRODUKTY

Článek 1

Cíle

Strany souhlasí s tím, že budou na základě zásad nediskriminace a vzájemnosti a za podmínek stanovených v této příloze zjednodušovat a podporovat obchodní toky s vinařskými produkty pocházejícími z jejich území.

Článek 2

Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na vinařské produkty vymezené v právních předpisech uvedených v dodatku 1.

Článek 3

Definice

Pro účely této přílohy, a není-li v ní výslovně stanoveno jinak, se rozumí:

a)

„vinařským produktem pocházejícím z“ následovaným názvem jedné ze stran produkt ve smyslu článku 2 vyrobený na území příslušné strany z hroznů sklizených výhradně na jejím území nebo na území vymezeném v dodatku 2 v souladu s touto přílohou;

b)

„zeměpisným označením“ označení, včetně označení původu, ve smyslu článku 22 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda TRIPS“), které je uznáno právními a správními předpisy jedné strany pro účely označování a obchodní úpravy vinařského produktu podle článku 2, který pochází z jejího území nebo z území vymezeného v dodatku 2;

c)

„tradičním výrazem“ tradičně používaný název, který se vztahuje především k produkční metodě nebo jakosti, barvě nebo druhu vinařského produktu podle článku 2 a je uznávaný právními a správními předpisy strany za účelem označování a obchodní úpravy produktu pocházejícího z území této strany;

d)

„chráněným názvem“ zeměpisné označení podle písmene b) nebo tradiční název podle písmene c), které jsou chráněny podle této přílohy;

e)

„označováním“ názvy používané při označování etiketami, v průvodních dokladech vinařského produktu podle článku 2 při přepravě, v obchodních dokladech, zejména na fakturách a dodacích listech, jakož i při reklamě;

f)

„etiketou“ veškerá označení a ostatní výrazy, značky, vyobrazení nebo známky, které označují vinařský produkt podle článku 2 a jsou uvedeny na téže nádobě včetně uzávěru, visačky připevněné k nádobě a krycího obalu hrdla lahví;

g)

„obchodní úpravou“ názvy používané na nádobách včetně uzávěru, na etiketách a balení;

h)

„balením“ ochranné obaly, jako papír, opletení všeho druhu, krabice a bedny používané při přepravě jedné nebo více nádob a/nebo při obchodní úpravě za účelem prodeje konečnému spotřebiteli;

i)

„právními předpisy týkajícími se obchodu s vinařskými produkty“ všechna ustanovení této přílohy;

j)

„příslušným orgánem“ každý orgán nebo útvar určený stranou, jehož úkolem je dohlížet na provádění právních předpisů o výrobě vinařských produktů a obchodu s nimi;

k)

„kontaktním orgánem“ příslušný orgán nebo útvar určený stranou, jehož úkolem je udržovat patřičné spojení s kontaktním orgánem druhé strany;

l)

„dožadujícím orgánem“ příslušný orgán, který byl pro tento účel určen stranou a který podává žádost o spolupráci v oblastech, na které se vztahuje tato hlava;

m)

„dožádaným orgánem“ příslušný orgán nebo útvar, který byl pro tento účel určen stranou a který obdrží žádost o spolupráci v oblastech, na které se vztahuje tato hlava;

n)

„protiprávním jednáním“ porušení právních předpisů o výrobě vinařských produktů a obchodu s nimi i jakýkoli pokus o porušení těchto předpisů.

HLAVA I

USTANOVENÍ PRO DOVOZ A PRODEJ

Článek 4

Označování etiketou, obchodní úprava a průvodní doklady

1)   Obchod mezi stranami s vinařskými produkty podle článku 2 pocházejícími z jejich území se uskutečňuje v souladu s technickými předpisy podle této přílohy. Technickými předpisy se rozumějí předpisy uvedené v dodatku 3, které se vztahují k definici vinařských produktů, enologickým postupům, složení příslušných produktů, jejich průvodním dokladům, pravidlům přepravy a uvádění na trh.

2)   Výbor může rozhodnout o změně definice technických předpisů podle odstavce 1.

3)   Ustanovení předpisů uvedených v dodatku 3, která se vztahují k jejich vstupu v platnost nebo jejich provádění, pro účely této přílohy neplatí.

4)   Touto přílohou není dotčeno používání vnitrostátních daňových předpisů a daňových předpisů Evropské unie ani příslušných kontrolních opatření.

HLAVA II

VZÁJEMNÁ OCHRANA NÁZVŮ VINAŘSKÝCH PRODUKTŮ PODLE ČLÁNKU 2

Článek 5

Chráněné názvy

Jsou chráněny tyto názvy vinařských produktů pocházejících z Evropské unie a Švýcarska uvedených v dodatku 4:

a)

název nebo odkazy na název členského státu Evropské unie nebo Švýcarska, z něhož víno pochází;

b)

zvláštní výrazy;

c)

označení původu a zeměpisná označení;

d)

tradiční výrazy.

Článek 6

Názvy nebo odkazy používané k označení členských států Evropské unie a Švýcarska

1)   Ve Švýcarsku pro účely identifikace původu vína platí, že názvy členských států Unie nebo na odkazy na ně používané k označování těchto produktů:

a)

jsou vyhrazeny pro vína pocházející z příslušného členského státu;

b)

smějí být používány pouze pro vinařské produkty pocházející z Evropské unie a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

2)   V Evropské unii pro účely identifikace původu vína platí, že název nebo odkazy na Švýcarsko používané k označování těchto produktů:

a)

jsou vyhrazeny pro vína pocházející ze Švýcarska;

b)

smějí být používány pouze pro vinařské produkty pocházející ze Švýcarska a za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

Článek 7

Jiné podmínky

1)   Výrazy „chráněné označení původu“, „chráněné zeměpisné označení“, včetně zkratek „CHOP“ a „CHZO“, výrazy „Sekt“ a „crémant“ uvedené v nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (1) jsou vyhrazeny pro vína pocházející z příslušného členského státu a smějí být používány pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

2)   Aniž je dotčen článek 10, výrazy „kontrolované označení původu“, včetně zkratky „AOC“, a „zemské víno“ uvedené v článku 63 federálního zákona o zemědělství jsou vyhrazeny pro vína pocházející ze Švýcarska a smějí být používány pouze za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

Výraz „stolní víno“ uvedený v článku 63 federálního zákona o zemědělství je vyhrazen pro vína pocházející ze Švýcarska a smí být používán pouze za podmínek stanovených švýcarskými právními předpisy.

Článek 8

Ochrana označení původu a zeměpisných označení

1)   Ve Švýcarsku označení původu a zeměpisná označení Evropské unie uvedená v dodatku 4 části A:

I.

jsou chráněna a vyhrazena pro vína pocházející z Evropské unie;

II.

smějí být používána pouze pro vinařské produkty z Evropské unie a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

V Evropské unii označení původu a zeměpisná označení Švýcarska uvedená v dodatku 4 části B:

I.

jsou chráněna a vyhrazena pro vína pocházející ze Švýcarska;

II.

smějí být používána pouze pro vinařské produkty ze Švýcarska a za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

2)   Smluvní strany přijmou v souladu s touto přílohou opatření, jež jsou nezbytná pro vzájemnou ochranu označení původu a zeměpisných označení uvedených v dodatku 4, která se používají pro označení a obchodní úpravu vín pocházejících z území smluvních stran. Za tímto účelem strany použijí vhodné právní prostředky k zajištění účinné ochrany a k zamezení toho, aby označení původu nebo zeměpisné označení uvedené na seznamu v dodatku 4 bylo používáno pro označování vína, jež nepochází z místa, na které se označení původu nebo zeměpisné označení vztahuje.

3)   Ochrana stanovená v odstavci 1 platí i v případě, že:

a)

je uveden skutečný původ vína;

b)

označení původu nebo zeměpisné označení je přeloženo, přepsáno nebo transliterováno nebo že

c)

jsou označení použita společně s výrazy jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

4)   V případě homonymních označení původu nebo zeměpisných označení uvedených v dodatku 4 se ochrana poskytuje každému označení, pokud se používá v dobré víře za praktických podmínek používání stanovených smluvními stranami ve výboru, je-li zajištěno spravedlivé zacházení s příslušnými producenty a spotřebitel není uváděn v omyl.

5)   Pokud je zeměpisné označení uvedené v dodatku 4 homonymní se zeměpisným označením třetí země, použije se čl. 23 odst. 3 dohody TRIPS.

6)   Ustanoveními této přílohy nejsou nijak dotčena práva jakékoli osoby na obchodní použití vlastního jména nebo jména jejího předchůdce v obchodu, není-li toto jméno použito způsobem, který by mohl spotřebitele uvést v omyl.

7)   Ustanovení této přílohy nezavazují žádnou stranu chránit označení původu nebo zeměpisné označení druhé strany, které je uvedeno v dodatku 4, ale není nebo přestane být chráněno ve svém státu původu nebo se v tomto státu již nepoužívá.

8)   Strany prohlašují, že práva a povinnosti podle této přílohy vznikají výlučně ve vztahu k označením původu nebo zeměpisným označením uvedeným na seznamu v příloze 4.

9)   Aniž je dotčena dohoda TRIPS, tato příloha doplňuje a upřesňuje práva a povinnosti, která se vztahují na ochranu zeměpisných označení v každé ze stran.

Strany se však zříkají svého práva odvolávat se na ustanovení čl. 24 odst. 4, 6 a 7 dohody TRIPS pro odmítnutí poskytnutí ochrany názvu druhé strany s výjimkou případů uvedených v dodatku 5 této přílohy.

10)   Výhradní ochrana podle tohoto článku se vztahuje na název „Champagne“ uvedený na seznamu Evropské unie v dodatku 4 této přílohy.

Článek 9

Vztahy mezi označeními původu, zeměpisnými označeními a ochrannými známkami

1)   Smluvní strany nejsou povinny chránit označení původu nebo zeměpisné označení, pokud by vzhledem k pověsti nebo proslulosti předchozí známky mohla ochrana uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečné identity daného vína.

2)   Zápis ochranné známky vinařského produktu podle článku 2, který obsahuje označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v dodatku 4 nebo který je tvořen takovým označením původu nebo zeměpisným označením, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany zamítne nebo částečně zamítne, pokud dotyčný produkt nepochází z místa uvedeného v označení původu nebo zeměpisném označení.

3)   Zapsaná známka vinařského produktu podle článku 2, která obsahuje označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v dodatku 4 nebo která je tvořena takovým označením původu nebo zeměpisným označením, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany prohlásí zcela nebo částečně za neplatnou, pokud se vztahuje k produktu, jenž nesplňuje podmínky vyžadované pro označení původu nebo zeměpisné označení.

4)   Známka, jejíž užívání odpovídá situaci podle předchozího odstavce a která byla přihlášena a zapsána v dobré víře nebo zavedena užíváním v dobré víře na území jedné strany (včetně členských států Evropské unie) před datem ochrany označení původu nebo zeměpisného označení druhé strany podle této přílohy, se může i nadále bez ohledu na ochranu poskytnutou označení původu nebo zeměpisnému označení používat, pokud je tato možnost stanovena v příslušných právních předpisech a jestliže v právních předpisech dotčené strany neexistují důvody pro zrušení této známky.

Článek 10

Ochrana tradičních výrazů

1)   Ve Švýcarsku se tradiční výrazy Evropské unie uvedené v dodatku 4 části A:

a)

nepoužijí k označení nebo obchodní úpravě vín pocházejících ze Švýcarska;

b)

smějí používat pro označení nebo obchodní úpravu vín pocházejících z Evropské unie pouze v souvislosti s víny původu a kategorie, které jsou uvedeny v dodatku, a v jazyce, který je v něm uveden, a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

V Evropské unii se tradiční výrazy Švýcarska uvedené v dodatku 4 části B:

a)

nepoužijí k označení nebo obchodní úpravě vín pocházejících z Evropské unie;

b)

smějí používat pro označení nebo obchodní úpravu vín pocházejících ze Švýcarska pouze v souvislosti s víny původu a kategorie, které jsou uvedeny v dodatku, a v jazyce, který je v něm uveden, a za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

2)   Strany přijmou v souladu s touto dohodou opatření, jež jsou pro ochranu podle tohoto článku nezbytná u tradičních výrazů uvedených v dodatku 4, které se používají pro označení a obchodní úpravu vín pocházejících z území příslušné strany. Za tímto účelem zajistí strany účinnou právní ochranu k zamezení používání tradičních výrazů pro označení vína, které jimi nesmí být označeno, a to i v případě, že je k použitým tradičním výrazům připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

3)   Ochrana tradičního výrazu se vztahuje výhradně na:

a)

jazyk nebo jazyky, v němž (nichž) je uveden na seznamu v dodatku 4;

b)

kategorii vína, pro niž je chráněn pro Evropskou unii nebo třídu vína, pro niž je chráněn pro Švýcarsko, jak jsou uvedeny v dodatku 4.

4)   V případě homonymních tradičních výrazů uvedených v dodatku 4 se ochrana poskytuje každému tradičnímu výrazu, pokud se používá v dobré víře za praktických podmínek používání stanovených smluvními stranami ve výboru, je-li zajištěno spravedlivé zacházení s příslušnými producenty a spotřebitel není uváděn v omyl.

5)   V případě že je tradiční výraz uvedený v dodatku 4 homonymní s názvem používaným pro vinařský produkt, který nepochází z území stran, může být takový výraz použit k označení a obchodní úpravě vinařského produktu za předpokladu, že se tento výraz tradičně a běžně používá, že je toto používání v zemi původu právně upraveno a že spotřebitel není uváděn v omyl ohledně skutečného původu dotyčného vína.

6)   Touto přílohou nejsou nijak dotčena práva jakékoli osoby na obchodní použití vlastního jména nebo jména jejího předchůdce v obchodu, není-li toto jméno použito způsobem, který by mohl spotřebitele uvést v omyl.

7)   Zápis známky vinařského produktu podle článku 2, která obsahuje tradiční výraz uvedený v dodatku 4 nebo která je tvořena takovým tradičním výrazem, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany zamítne nebo částečně zamítne, pokud se tato známka netýká vinařských produktů pocházejících ze zeměpisných proveniencí, které jsou k danému výrazu připojeny.

Zapsaná známka vinařského produktu podle článku 2, která obsahuje tradiční výraz uvedený v dodatku 4 nebo která je tvořena takovým tradičním výrazem, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany prohlásí zcela nebo částečně za neplatnou, pokud se tato známka netýká vinařských produktů pocházejících ze zeměpisné provenience, která je k danému výrazu připojena.

Známka, jejíž užívání odpovídá situaci podle předchozího odstavce a která byla přihlášena a zapsána v dobré víře nebo zavedena užíváním v dobré víře na území jedné strany (včetně členských států Unie) před datem ochrany tradičního výrazu druhé strany podle této přílohy, se může i nadále používat, pokud je tato možnost stanovena v příslušných právních předpisech dotčené strany.

8)   Ustanovení této přílohy nezavazují strany chránit tradiční výraz, který je uveden v dodatku 4, ale není nebo přestane být chráněn ve své zemi původu nebo se v této zemi již nepoužívá.

Článek 11

Provádění ochrany

1)   Strany přijmou všechna nezbytná opatření, aby v případě, že se vinařské produkty pocházející z území stran vyvážejí a uvádějí na trh mimo jejich území, nebyly názvy jedné strany chráněné podle této přílohy používány při označování a obchodní úpravě těchto produktů pocházejících z území druhé strany.

2)   V rozsahu, v jakém to příslušné právní předpisy stran umožňují, se ochrana na základě této přílohy vztahuje rovněž na fyzické nebo právnické osoby, na organizace, sdružení a seskupení producentů, obchodníků nebo spotřebitelů, jejichž sídlo je na území druhé strany.

3)   Zasahuje-li označování nebo obchodní úprava vinařského produktu, zejména na etiketě, v úředních nebo obchodních dokladech nebo v reklamě, do práv vyplývajících z této přílohy, použijí strany potřebná správní opatření nebo soudní postupy, aby zejména zamezily nekalé hospodářské soutěži nebo zakázaly jakékoli neoprávněné použití chráněného názvu.

4)   Opatření a postupy uvedené v odstavci 3 se přijímají zejména v těchto případech:

a)

překlad označení stanovených právními předpisy Evropské unie nebo Švýcarska do jednoho z jazyků druhé strany obsahuje slovo, které může být zavádějící s ohledem na původ vinařského produktu takto označeného nebo v takové obchodní úpravě;

b)

na nádobách nebo balení, v reklamě nebo v úředních či obchodních dokladech k produktu, jehož název je chráněn podle této přílohy, jsou uvedeny označení, ochranné známky, názvy, nápisy nebo vyobrazení, které přímo nebo nepřímo poskytují chybné nebo zavádějící údaje o provenienci, původu, druhu nebo o podstatných vlastnostech produktu;

c)

jsou použity nádoby nebo balení, které jsou zavádějící s ohledem na původ vinařského produktu.

5)   Tato příloha nevylučuje, aby strany v rámci svých vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod zajišťovaly jakoukoliv širší ochranu názvům chráněným podle této přílohy.

HLAVA III

KONTROLA A VZÁJEMNÁ POMOC KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

Článek 12

Předmět a omezení

1)   Strany si vzájemně pomáhají způsobem a za podmínek, které jsou stanoveny v této hlavě. Zajišťují řádné uplatňování pravidel obchodu s vinařskými produkty, zejména vzájemně spolupracují a zjišťují a vyšetřují porušení právních předpisů.

2)   Pomocí podle této hlavy nejsou dotčeny předpisy o trestním řízení ani justiční pomoc mezi stranami v trestních věcech.

3)   Touto hlavou nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se utajení soudního šetření.

PODTITUL I

Orgány a adresáti kontroly a vzájemné pomoci

Článek 13

Kontaktní orgány

1)   Pověří-li strana více příslušných orgánů, zajistí koordinaci mezi jejich činnostmi.

2)   Každá strana určí jeden kontaktní orgán. Tento orgán:

zasílá kontaktnímu orgánu druhé strany žádosti o spolupráci pro účely této hlavy,

přijímá žádosti tohoto druhu od uvedeného orgánu a zasílá je příslušnému orgánu nebo orgánům strany, která jej zřizuje,

zastupuje tuto stranu při jednáních s druhou stranou v rámci spolupráce podle této hlavy,

informuje druhou stranu o opatřeních přijatých podle článku 11.

Článek 14

Orgány a laboratoře

Strany:

a)

si vzájemně předají seznamy, které pravidelně aktualizují, konkrétně:

seznam orgánů příslušných k vystavování dokladů VI 1 a jiných průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů podle čl. 4 odst. 1 této přílohy a příslušných předpisů Evropské unie podle dodatku 3 části A,

seznam příslušných orgánů a kontaktních orgánů podle čl. 3 písm. j) a k),

seznam laboratoří oprávněných k provádění analýz v souladu s čl. 17 odst. 2,

seznam příslušných švýcarských orgánů podle kolonky 4 v průvodních dokladech pro přepravu vinařských produktů ze Švýcarska v souladu s dodatkem 3 částí B,

b)

se vzájemně konzultují a informují o opatřeních přijatých každou stranou při používání této přílohy. Zejména si předají své platné předpisy a přehledy správních a soudních rozhodnutí, které jsou zvláště důležité pro její řádné používání.

Článek 15

Osoby podléhající kontrole

Fyzické nebo právnické osoby a seskupení těchto osob, na jejichž profesní činnost se mohou vztahovat kontroly stanovené touto hlavou, nesmí těmto kontrolám nijak bránit a jsou povinny je v každé etapě usnadňovat.

PODTITUL II

Kontrolní opatření

Článek 16

Kontrolní opatření

1)   Strany přijmou opatření nezbytná k zajištění spolupráce podle článku 12 prostřednictvím vhodných kontrolních opatření.

2)   Kontroly se provádějí systematicky nebo náhodným odběrem vzorků. Při náhodném odběru vzorků zajistí strany počtem, druhy a četností kontrol, aby byly reprezentativní.

3)   Strany přijmou vhodná opatření k usnadnění splnění úkolů pracovníků příslušných orgánů, zejména zajistí, aby:

měli oprávnění k přístupu na vinice, do zařízení pro produkci, přípravu, skladování a zpracování vinařských produktů a k dopravním prostředkům pro tyto produkty,

měli oprávnění k přístupu do prodejních a skladovacích zařízení a k dopravním prostředkům kohokoli, kdo za účelem prodeje drží, uvádí na trh nebo přepravuje vinařské produkty nebo produkty, které mohou být použity k jejich produkci,

mohli sestavovat seznamy zásob vinařských produktů a látek nebo produktů, které mohou být použity k jejich produkci,

mohli odebírat vzorky vinařských produktů držených za účelem prodeje, uváděných na trh nebo přepravovaných,

mohli se seznámit s účetními údaji nebo jinými podklady potřebnými pro kontrolu a zhotovovat jejich opisy nebo výtahy z nich,

mohli učinit vhodná dočasná ochranná opatření pro produkci, přípravu, skladování, přepravu, označování, obchodní úpravu, vývoz do druhé strany a uvádění na trh vinařského produktu nebo produktu používaného k produkci vinařských produktů, je-li odůvodněné podezření ze závažného porušení této přílohy, a zejména v případě podvodné manipulace s produktem nebo ohrožení veřejného zdraví.

Článek 17

Vzorky

1)   Příslušný orgán jedné strany může požádat příslušný orgán druhé strany o odběr vzorků v souladu s příslušnými předpisy platnými v této straně.

2)   Dožádaný orgán uchová vzorky odebrané podle odstavce 1 a určí laboratoř, ve které mají být podrobeny zkoušce. Dožadující orgán může určit jinou laboratoř k provedení souběžné analýzy vzorků. Za tímto účelem dožádaný orgán poskytne dožadujícímu orgánu dostatečné množství vzorků.

3)   V případě neshody dožadujícího a dožádaného orgánu ohledně výsledků zkoušek podle odstavce 2 provede společně určená laboratoř rozhodčí analýzu.

PODTITUL III

Postupy

Článek 18

Rozhodná skutečnost

Jestliže má některý příslušný orgán strany odůvodněné podezření nebo zjistí,

že vinařský produkt neodpovídá pravidlům obchodu s vinařskými produkty nebo že je předmětem podvodného jednání, při kterém je produkován nebo uváděn na trh, a

že tento nesoulad je ve zvláštním zájmu jedné strany a může vést ke správním opatřením nebo trestnímu stíhání, neprodleně s tím prostřednictvím svého kontaktního orgánu seznámí kontaktní orgán dotyčné strany.

Článek 19

Žádost o vzájemnou pomoc

1)   Žádost podle této hlavy se podává písemně. Přikládají se k ní doklady potřebné k jejímu zpracování. V naléhavých případech je přípustná ústní žádost, která však musí být neprodleně písemně potvrzena.

2)   Žádost podaná podle odstavce 1 obsahuje tyto údaje:

název dožadujícího orgánu,

požadované opatření,

účel nebo důvod žádosti,

dotčené právní a správní předpisy a jiné právní nástroje,

co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření,

přehled významných skutečností.

3)   Žádost se podává v některém úředním jazyce stran.

4)   Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, lze žádat o její opravu nebo doplnění; kdykoliv však lze nařídit ochranná opatření.

Článek 20

Postup

1)   Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán sdělí veškeré užitečné informace, které mu umožní ověřit, zda se pravidla obchodu s vinařskými produkty řádně používají, a zejména informace o probíhajících nebo zamýšlených akcích, které porušují nebo mohou porušovat tato pravidla.

2)   Na odůvodněnou žádost dožadujícího orgánu vykonává dožádaný orgán zvláštní dohled nebo kontroly, pomocí kterých se mohou docílit žádoucí výsledky, nebo dává podnět k jejich provádění.

3)   Dožádaný orgán podle odstavců 1 a 2 postupuje stejným způsobem, jako by jednal ve vlastní věci nebo na žádost orgánu vlastní země.

4)   Dožadující orgán může na základě dohody s dožádaným orgánem pověřit vlastní pracovníky nebo pracovníky jiného příslušného orgánu strany, kterou zastupuje, aby:

shromažďovali v zařízeních příslušných orgánů strany, ve které je dožádaný orgán zřízen, informace o řádném používání pravidel obchodu s vinařskými produkty nebo o kontrolách a pořizovali opisy přepravních a jiných dokladů a záznamů v evidenčních knihách,

se účastnili opatření požadovaných na základě odstavce 2.

Opisy uvedené v první odrážce mohou být zhotoveny jen se souhlasem dožádaného orgánu.

5)   Dožadující orgán, který si přeje vyslat do druhé strany pracovníka pověřeného v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem, aby se zúčastnil kontrol podle druhé odrážky uvedeného pododstavce, informuje dožádaný orgán v dostatečném předstihu před zahájením těchto kontrol. Prováděním kontrol jsou vždy pověřeni pracovníci dožádaného orgánu.

Pracovníci dožadujícího orgánu:

předloží písemnou plnou moc, v níž je uvedena jejich totožnost a postavení,

disponují, aniž jsou dotčena omezení, která ukládají právní předpisy použitelné pro dožádaný orgán vlastním pracovníkům při provádění příslušných kontrol:

právem přístupu podle čl. 16 odst. 3,

právem na informace o výsledcích kontrol, které jsou prováděny pracovníky dožádaného orgánu podle čl. 16 odst. 3,

postupují při kontrolách podle pravidel a profesních zvyklostí pracovníků strany, na jejímž území se kontroly provádějí.

6)   Odůvodněné žádosti ve smyslu tohoto článku jsou předávány dožádanému orgánu příslušné strany přes její kontaktní orgán. Tentýž postup se vztahuje na:

odpovědi na tyto žádosti,

sdělení o používání odstavců 2, 4 a 5.

Odchylně od odstavce 1 mohou strany v zájmu účinnější a rychlejší spolupráce tam, kde je to vhodné, povolit, aby příslušné orgány:

zasílaly odůvodněné žádosti nebo sdělení přímo příslušnému orgánu druhé strany,

přímo odpověděly na odůvodněné žádosti nebo sdělení příslušného orgánu druhé strany.

V takových případech tyto orgány ihned informují kontaktní orgán dotyčné strany.

7)   Informace v analytické databance každé ze stran obsahující údaje získané analýzou jejích vinařských produktů jsou na základě žádosti dostupné laboratořím, které k tomuto účelu strany určí. Sdělení informací se týká pouze příslušných analytických údajů nutných k vyhodnocení analýzy vzorku podobných vlastností a obdobného původu.

Článek 21

Rozhodnutí o vzájemné pomoci

1)   Strana, k níž dožádaný orgán patří, může odmítnout poskytnutí pomoci podle této hlavy, pokud by její poskytnutí mohlo ohrozit svrchovanost, veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné zásadní zájmy této strany.

2)   Žádá-li dožadující orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, byl-li by o ni požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. O způsobu, jak naložit s takovou žádostí, rozhodne dožádaný orgán.

3)   Rozhodnutí o odmítnutí pomoci a jeho odůvodnění se bezodkladně oznámí dožadujícímu orgánu.

Článek 22

Informace a dokumentace

1)   Dožádaný orgán sdělí výsledky šetření dožadujícímu orgánu formou dokumentů, ověřených opisů dokumentů, zpráv a podobných textů.

2)   Dokumenty uvedené v odstavci 1 lze nahradit informacemi zpracovanými v jakékoli formě a pro stejný účel pomocí výpočetní techniky.

3)   K informacím podle článků 18 a 20 se přikládají příslušné doklady nebo jiné užitečné důkazy a údaje o správních nebo soudních opatřeních, které se vztahují zejména k:

složení a organoleptickým vlastnostem dotyčného vinařského produktu,

jeho označování a obchodní úpravě,

souladu s předpisy o produkci, přípravě a uvádění na trh.

4)   Kontaktní orgány, které se zabývají záležitostmi, ohledně nichž bylo požádáno o vzájemnou pomoc podle článků 18 a 20, se bezodkladně vzájemně informují o:

průběhu vyšetřování, zejména prostřednictvím zpráv a jiných dokumentů nebo zdrojů informací,

správních nebo soudních řízeních následujících po dotyčných zásazích.

Článek 23

Poplatky

Cestovní náklady vzniklé uplatňováním této hlavy jdou na vrub strany, která pověřila pracovníka pro opatření uvedená v čl. 20 odst. 2 a 4.

Článek 24

Důvěrnost informací

1)   Všechny informace sdělené v jakékoliv formě podle této hlavy jsou důvěrné. Vztahuje se na ně úřední tajemství a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle odpovídajících právních předpisů strany, která je obdržela, popřípadě podle odpovídajících předpisů použitelných pro orgány Unie.

2)   Strana, jejíž vnitrostátní právní předpisy nebo správní praxe stanoví přísnější meze na ochranu průmyslového a obchodního tajemství, než jsou meze stanovené v této hlavě, není povinna poskytnout informace, pokud druhá strana neučiní kroky ke splnění těchto přísnějších mezí.

3)   Získané informace lze použít pouze pro účely této hlavy; mohou být použity na území každé ze stran pro jiné účely pouze s předchozím písemným souhlasem správního orgánu, který je poskytl, a s omezeními, která tento orgán stanoví.

4)   Odstavec 1 nebrání využití informací v soudním nebo správním řízení, které je následně zahájeno pro porušení obecného trestního práva, pokud byly obdrženy na základě mezinárodní soudní spolupráce.

5)   Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a stíhání použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s touto hlavou.

HLAVA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Vyloučení

1)   Hlavy I a II se nevztahují na vinařské produkty podle článku 2, které:

a)

jsou přepravovány přes území některé ze stran, nebo

b)

pocházejí z území některé ze stran a které se mezi stranami dodávají v malých množstvích za podmínek a postupů stanovených v dodatku 5 této přílohy.

2)   Používání výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskem o spolupráci při úředních kontrolách vína podepsané v Bruselu dne 15. října 1984 se pozastavuje po dobu, kdy je tato příloha v platnosti.

Článek 26

Konzultace

1)   Domnívá-li se jedna ze stran, že druhá strana nedodržela závazek podle této přílohy, zahájí strany konzultace.

2)   Strana, která požádá o konzultace, poskytne druhé straně veškeré informace nezbytné pro podrobné prošetření dotyčného případu.

3)   V případech, kdy by jakékoliv zpoždění mohlo ohrozit lidské zdraví nebo oslabit účinnost opatření pro potírání podvodů, mohou být přijata dočasná ochranná opatření bez předchozí konzultace za předpokladu, že budou konzultace zahájeny co nejdříve po přijetí těchto opatření.

4)   Jestliže po konzultacích podle odstavců 1 a 3 nedosáhly strany dohody, může strana, která požádala o konzultace nebo která přijala opatření podle odstavce 3, přijmout vhodná ochranná opatření umožňující řádné používání této přílohy.

Článek 27

Pracovní skupina

1)   Pracovní skupina pro vinařské produkty, dále jen „pracovní skupina“, zřízená podle čl. 6 odst. 7 dohody posuzuje všechny záležitosti v souvislosti s touto přílohou a jejím prováděním.

2)   Pracovní skupina pravidelně hodnotí stav vnitrostátních právních a správních předpisů obou stran v oblastech, na něž se vztahuje tato příloha. Zejména předkládá výboru návrhy na úpravu této přílohy a jejích dodatků.

Článek 28

Přechodná ustanovení

1)   Bez ohledu na čl. 8 odst. 10 se mohou vinařské produkty, které byly v době vstupu této přílohy v platnost v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné či druhé strany vyprodukovány, připraveny, označeny a obchodně upraveny způsobem, který tato příloha zakazuje, uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

2)   Pokud výbor nestanoví jinak, vinařské produkty, které byly vyprodukovány, připraveny, označeny a obchodně upraveny podle této přílohy, ale jejichž produkce, příprava, označení a obchodní úprava již nevyhovují v důsledku změny této přílohy, se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

Dodatek 1

Vinařské produkty podle článku 2

Pro Evropskou unii:

nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1234/2010 ze dne 15. prosince 2010 (Úř. věst. L 346, 30.12.2010, s. 11). Produkty kódů KN 2009 61, 2009 69 a 2204 (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

Pro Švýcarsko:

Kapitola 2 nařízení spolkového odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 23. listopadu 2005 o alkoholických nápojích naposledy pozměněné dne 15. prosince 2010 (RO 2010 6391). Produkty čísel švýcarského celního sazebníku 2009.60 a 2204.

Dodatek 2

Zvláštní ustanovení uvedená v čl. 3 písm. a) a b)

Kontrolované označení původu Genève (AOC Genève)

1.   Zeměpisná oblast

Zeměpisná oblast AOC Genève zahrnuje:

celé území kantonu Genève,

celá území francouzských obcí:

Challex,

Ferney-Voltaire;

části území francouzských obcí:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry,

popsané v ustanoveních AOC Genève.

2.   Produkční oblast hroznů

Produkční oblast hroznů zahrnuje:

a)

na území kantonu Genève: plochy, jež jsou součástí vinařského katastru ve smyslu článku 61 zákona švýcarské konfederace o zemědělství (RS 910.1) a jejichž produkce je určena k vinifikaci;

b)

na francouzském území: plochy obcí nebo částí obcí uvedených v bodě 1, které jsou osázené révou nebo které mají právo na opětovnou výsadbu, o rozloze maximálně 140 hektarů.

3.   Oblast vinifikace

Oblast vinifikace je omezená pouze na švýcarské území.

4.   Sestupnění

Používání AOC Genève není překážkou pro používání označení „vin de pays“ (zemské víno) a „vin de table suisse“ (švýcarské stolní víno) k označení vín produkovaných z hroznů, které pocházejí z produkční oblasti vymezené v bodě 2 písm. b) a které byly sestupněny.

5.   Kontrola ustanovení AOC Genève

Kontrola ve Švýcarsku spadá pod pravomoc švýcarských orgánů, zejména ženevských.

Pokud jde o fyzické kontroly prováděné na francouzském území, pověří příslušný švýcarský orgán francouzský kontrolní orgán, který schválily francouzské úřady.

6.   Přechodná ustanovení

Producenti, kteří vlastní plochy osázené révou, jež nejsou uvedené v produkční oblasti hroznů vymezené v bodu 2 písm. b), ale kteří již dříve v souladu se zákonem používali AOC Genève, jej mohou používat až do roku 2013 a dané produkty se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

Dodatek 3

Seznam právních aktů a technických předpisů uvedených v článku 4, které se týkají vinařských produktů

A.   Právní akty platné pro dovoz a uvádění vinařských produktů pocházejících z Evropské unie na trh ve Švýcarsku

Referenční právní předpisy a zvláštní předpisy:

1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 17).

2.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25).

3.

Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21), naposledy pozměněná směrnicí Rady 92/11/EHS ze dne 11. března 1992 (Úř. věst L 65, 11.3.1992, s. 32).

4.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13), ve znění oprav v Úř. věst. L 259, 7.10.1994, s. 33 a Úř. věst. L 252, 4.10.1996, s. 23 a Úř. věst. L 124, 25.5.2000, s. 66.

5.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1), ve znění oprav v Úř. věst. L 248, 14.10.1995, s. 60 a naposledy pozměněná směrnicí Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010 (Úř. věst. L 279, 23.10.2010, s. 22).

6.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29) naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14).

7.

Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).

8.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4) naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14).

9.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1) naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 813/2011 ze dne 11. srpna 2011 (Úř. věst. L 208, 13.8.2011, s. 23).

10.

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14).

11.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1234/2010 ze dne 15. prosince 2010 (Úř. věst. L 346, 30.12.2010, s. 11).

12.

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 1).

13.

Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 173/2011 ze dne 23. února 2011 (Úř. věst. L 49, 24.2.2011, s. 16).

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 436/2009, na veškerý dovoz vinařských produktů pocházejících z Evropské unie do Švýcarska se vztahuje povinnost předložit průvodní doklad podle čl. 24 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

14.

Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 53/2011 ze dne 21. ledna 2011 (Úř. věst. L 19, 22.1.2011, s. 1).

15.

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011 (Úř. věst. L 183, 13.7.2011, s. 6).

B.   Právní akty platné pro dovoz a uvádění vinařských produktů pocházejících ze Švýcarska na trh v Evropské unii

Odkazy na právní akty:

1.

Spolkový zákon o zemědělství ze dne 29. dubna 1998, naposledy pozměněný dne 18. června 2010 (Úřední sbírka, (dále jen „RO“) 2010 5851).

2.

Nařízení o vinohradnictví a dovozu vína ze dne 14. listopadu 2007 (nařízení o víně), naposledy pozměněné dne 4. listopadu 2009 (RO 2010 733).

3.

Nařízení spolkového úřadu zemědělství (OFAG) ze dne 17. ledna 2007 o seznamu odrůd přijatých k certifikaci a k produkci standardního materiálu a o sortimentu odrůd naposledy pozměněné dne 6. května 2011 (RO 2011 2169).

4.

Spolkový zákon ze dne 9. října 1992 o potravinách a předmětech denní potřeby (zákon o potravinách, LDA1), naposledy pozměněný dne 5. října 2008 (RO 2008 785).

5.

Nařízení ze dne 23. listopadu 2005 o potravinách a předmětech denní potřeby (ODAlOUs), naposledy pozměněné dne 13. října 2010 (RO 2010 4611).

6.

Nařízení spolkového odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 23. listopadu 2005 o alkoholických nápojích, naposledy pozměněné dne 15. prosince 2010 (RO 2010 6391).

Odchylně od článku 10 nařízení se pro označení a obchodní úpravu uplatní pravidla pro produkty dovezené ze třetích zemí uvedená v těchto nařízeních:

1)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1234/2010 ze dne 15. prosince 2010 (Úř. věst. L 346, 30.12.2010, s. 11).

Pro účely této přílohy se nařízení upravuje takto:

a)

odchylně od čl. 118y odst. 1 písm. a) se označení druhu nahrazují zvláštními názvy podle článku 9 nařízení DFI o alkoholických nápojích;

b)

odchylně od čl. 118y odst. 1 písm. b) bodu i) se výraz „chráněné označení původu“ nahrazuje výrazem „kontrolované označení původu“ a výraz „chráněné zeměpisné označení“ výrazem „zemské víno“;

c)

odchylně od čl. 118y odst. 1 písm. f) lze údaj o dovozci nahradit údajem o švýcarském producentovi, vinném sklepu, obchodníkovi nebo stáčírně.

2)

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011 (Úř. věst. L 183, 13.7.2011, s. 6).

Pro účely této přílohy se nařízení upravuje takto:

a)

odchylně od čl. 54 odst. 1 nařízení se může obsah alkoholu uvádět v desetinách objemových procent;

b)

odchylně od článku 64 a přílohy XIV části B lze výrazy „demi-sec“ a „moelleux“ nahradit výrazy „légèrement doux“ a „demi-doux“ v uvedeném pořadí;

c)

odchylně od článku 62 nařízení lze používat název jedné nebo několika odrůd révy, pokud bylo švýcarské víno nejméně z 85 % vyrobeno z uvedené odrůdy nebo odrůd.

7.

Nařízení odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 23. listopadu 2005 o označování potravin a související reklamě (OEDAI) naposledy pozměněné dne 13. října 2010 (RO 2010 4649).

8.

Nařízení odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 22. června 2007 o povolených potravinářských přídatných látkách (nařízení o přídatných látkách, [OAdd]) naposledy pozměněné dne 11. května 2009 (RO 2009 2047).

9.

Nařízení odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 26. června 1995 o cizorodých látkách v potravinách a cizorodých složkách potravin (nařízení o cizorodých látkách a cizorodých složkách, OSEC) naposledy pozměněné dne 16. května 2011 (RO 2011 1985).

10.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 17).

11.

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 1).

Pro účely této přílohy se nařízení upravuje takto:

a)

při dovozu vinařských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropské unie se předkládá níže uvedený průvodní doklad vystavený v souladu s rozhodnutím Komise 2005/9/ES ze dne 29. prosince 2004 (Úř. věst. L 4, 6.1.2005, s. 12);

b)

tento průvodní doklad nahrazuje dokument VI1 uvedený v nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy pozměněném nařízením Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 1);

c)

odkazy na „členský stát“ nebo „členské státy“ či „vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství“ (nebo „vnitrostátní pravidla nebo pravidla Společenství“) v nařízení se vztahují také na Švýcarsko nebo švýcarské právní předpisy;

d)

vína pocházející ze Švýcarska srovnatelná s víny se zeměpisnými označeními, jejichž celkový obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina vinná, je nižší než 3,5 gramu na litr, ale vyšší než 3 gramy na litr, lze dovážet, pokud jsou opatřena zeměpisným označením a jsou nejméně z 85 % vyrobena z hroznů jedné nebo více těchto odrůd révy: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir nebo Merlot.

Průvodní doklad  (2) pro přepravu vinařských produktů ze Švýcarska  (3)

Image

Dodatek 4

Chráněné názvy uvedené v článku 5

ČÁST A

Chráněné názvy vinařských produktů pocházejících z Evropské unie

BELGIE

Vína s chráněným označením původu

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vína s chráněným zeměpisným označením

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

appellation d’origine contrôlée

CHOP

Francouzština

gecontroleerde oorsprongsbenaming

CHOP

Nizozemština

Vin de pays

CHZO

Francouzština

Landwijn

CHZO

Nizozemština


BULHARSKO

Vína s chráněným označením původu

Асеновград též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Asenovgrad

Болярово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Bolyarovo

Брестник též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Brestnik

Варна též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Varna

Велики Преслав též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Veliki Preslav

Видин též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Vidin

Враца též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Vratsa

Върбица též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Varbitsa

Долината на Струма též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Struma valley

Драгоево též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Dragoevo

Евксиноград též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Evksinograd

Ивайловград též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Ivaylovgrad

Карлово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Karlovo

Карнобат též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Karnobat

Ловеч též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lovech

Лозицa též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lozitsa

Лом též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lom

Любимец též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lyubimets

Лясковец též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lyaskovets

Мелник též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Melnik

Монтана též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Montana

Нова Загора též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Nova Zagora

Нови Пазар též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Novi Pazar

Ново село též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Novo Selo

Оряховица též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Oryahovitsa

Павликени též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pavlikeni

Пазарджик též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pazardjik

Перущица též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Perushtitsa

Плевен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pleven

Пловдив též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Plovdiv

Поморие též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pomorie

Русе též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Ruse

Сакар též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sakar

Сандански též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sandanski

Свищов též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Svishtov

Септември též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Septemvri

Славянци též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Slavyantsi

Сливен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sliven

Стамболово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Stambolovo

Стара Загора též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Stara Zagora

Сунгурларе též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sungurlare

Сухиндол též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Suhindol

Търговище též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Targovishte

Хан Крум též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Han Krum

Хасково též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Haskovo

Хисаря též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Hisarya

Хърсово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Harsovo

Черноморски район též doplněno názvem Южно Черноморие

Ekvivalentní termín: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Northen Black Sea Region

Шивачево též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Shivachevo

Шумен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Shumen

Ямбол též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Yambol

Vína s chráněným zeměpisným označením

Дунавска равнина

Ekvivalentní termín: Danube Plain

Тракийска низина

Ekvivalentní termín: Thracian Lowlands

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

CHOP

Bulharština

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

CHOP

Bulharština

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

CHOP

Bulharština

Pегионално вино

(Regional wine)

CHZO

Bulharština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Колекционно

(collection)

CHOP

Bulharština

Ново

(young)

CHOP/CHZO

Bulharština

Премиум

(premium)

CHZO

Bulharština

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

CHOP

Bulharština

Премиум резерва

(premium reserve)

CHZO

Bulharština

Резерва

(reserve)

CHOP/CHZO

Bulharština

Розенталер

(Rosenthaler)

CHOP

Bulharština

Специална селекция

(special selection)

CHOP

Bulharština

Специална резерва

(special reserve)

CHOP

Bulharština


ČESKÁ REPUBLIKA

Vína s chráněným označením původu

Čechy též doplněno Litoměřická

Čechy též doplněno Mělnická

Morava též doplněno Mikulovská

Morava též doplněno Slovácká

Morava též doplněno Velkopavlovická

Morava též doplněno Znojemská

Vína s chráněným zeměpisným označením

České

Moravské

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

CHOP

Čeština

aromatický sekt s.o.

CHOP

Čeština

jakostní likérové víno

CHOP

Čeština

jakostní perlivé víno

CHOP

Čeština

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

CHOP

Čeština

jakostní víno

CHOP

Čeština

jakostní víno odrůdové

CHOP

Čeština

jakostní víno s přívlastkem

CHOP

Čeština

jakostní víno známkové

CHOP

Čeština

V.O.C

CHOP

Čeština

víno originální certifikace

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem kabinetní víno

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem ledové víno

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem pozdní sběr

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem slámové víno

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem výběr z bobulí

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem výběr z cibéb

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem výběr z hroznů

CHOP

Čeština

Víno originální certifikace (VOC or V.O.C.)

CHZO

Čeština

zemské víno

CHZO

Čeština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Archivní víno

CHOP

Čeština

Burčák

CHOP

Čeština

Klaret

CHOP

Čeština

Košer, Košer víno

CHOP

Čeština

Labín

CHOP

Čeština

Mladé víno

CHOP

Čeština

Mešní víno

CHOP

Čeština

Panenské víno, Panenská sklizeň

CHOP

Čeština

Pěstitelský sekt (*)

CHOP

Čeština

Pozdní sběr

CHOP

Čeština

Premium

CHOP

Čeština

Rezerva

CHOP

Čeština

Růžák, Ryšák

CHOP

Čeština

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

CHOP

Čeština


NĚMECKO

Vína s chráněným označením původu

Ahr též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Baden též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Franken též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Hessische Bergstraße též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Mittelrhein též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Mosel též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Nahe též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Pfalz též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Rheingau též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Rheinhessen též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Saale-Unstrut též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Sachsen též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Württemberg též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Vína s chráněným zeměpisným označením

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), doplněno:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

CHOP

Němčina

Qualitätswein, též doplněno b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Qualitätslikörwein, též doplněno b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Qualitätsperlwein, též doplněno b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Landwein

CHZO

Němčina

Winzersekt

CHOP

Němčina

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Affentaler

CHOP

Němčina

Badisch Rotgold

CHOP

Němčina

Ehrentrudis

CHOP

Němčina

Hock

CHOP

Němčina

Klassik/Classic

CHOP

Němčina

Liebfrau(en)milch

CHOP

Němčina

Riesling-Hochgewächs

CHOP

Němčina

Schillerwein

CHOP

Němčina

Weißherbst

CHOP

Němčina


ŘECKO

Vína s chráněným označením původu

Αγχίαλος

Ekvivalentní termín: Anchialos

Αμύνταιο

Ekvivalentní termín: Amynteo

Αρχάνες

Ekvivalentní termín: Archanes

Γουμένισσα

Ekvivalentní termín: Goumenissa

Δαφνές

Ekvivalentní termín: Dafnes

Ζίτσα

Ekvivalentní termín: Zitsa

Λήμνος

Ekvivalentní termín: Lemnos

Μαντινεία

Ekvivalentní termín: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Ekvivalentní termín: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Ekvivalentní termín: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Ekvivalentní termín: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Ekvivalentní termín: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Ekvivalentní termín: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Ekvivalentní termín: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Ekvivalentní termín: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Ekvivalentní termín: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Ekvivalentní termín: Naoussa

Νεμέα

Ekvivalentní termín: Nemea

Πάρος

Ekvivalentní termín: Paros

Πάτρα

Ekvivalentní termín: Patras

Πεζά

Ekvivalentní termín: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Ekvivalentní termín: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Ekvivalentní termín: Rapsani

Ρόδος

Ekvivalentní termín: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Ekvivalentní termín: Robola of Cephalonia

Σάμος

Ekvivalentní termín: Samos

Σαντορίνη

Ekvivalentní termín: Santorini

Σητεία

Ekvivalentní termín: Sitia

Vína s chráněným zeměpisným označením

Tοπικός Οίνος Κω

Ekvivalentní termín: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Ekvivalentní termín: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ‚or‘ Τοπικός Οίνος Θράκης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thrace-Thrakikos ‚or‘ Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής může být doprovázeno názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας může být doprovázeno názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων též doprovázeno Evvia

Ekvivalentní termín: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας může být doprovázeno názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών též doprovázeno Viotia

Ekvivalentní termín: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου též doprovázeno Evvia

Ekvivalentní termín: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας ‚or‘ Ρετσίνα Κορωπίου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Kropia ‚or‘ Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ‚or‘ Ρετσίνα Λιοπεσίου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Peania ‚or‘ Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας též doprovázeno Evvia

Ekvivalentní termín: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Ekvivalentní termín: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Ekvivalentní termín: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Ekvivalentní termín: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Ekvivalentní termín: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Ekvivalentní termín: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Ekvivalentní termín: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Ekvivalentní termín: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Ekvivalentní termín: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Ekvivalentní termín: Regional wine of Halkidiki

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(označení původu vynikající jakosti)

CHOP

Řečtina

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(kontrolované označení původu)

CHOP

Řečtina

Οίνος γλυκός φυσικός

(přírodní sladké víno)

CHOP

Řečtina

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(přirozeně sladké víno)

CHOP

Řečtina

ονομασία κατά παράδοση (tradiční označení)

CHZO

Řečtina

τοπικός οίνος

(zemské víno)

CHZO

Řečtina

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

CHOP/CHZO

Řečtina

Αμπέλι

(Ampeli)

CHOP/CHZO

Řečtina

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

CHOP/CHZO

Řečtina

Αρχοντικό

(Archontiko)

CHOP/CHZO

Řečtina

Κάβα

(Cava)

CHZO

Řečtina

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

CHOP

Řečtina

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

CHOP

Řečtina

Κάστρο

(Kastro)

CHOP/CHZO

Řečtina

Κτήμα

(Ktima)

CHOP/CHZO

Řečtina

Λιαστός

(Liastos)

CHOP/CHZO

Řečtina

Μετόχι

(Metochi)

CHOP/CHZO

Řečtina

Μοναστήρι

(Monastiri)

CHOP/CHZO

Řečtina

Νάμα

(Nama)

CHOP/CHZO

Řečtina

Νυχτέρι

(Nychteri)

CHOP

Řečtina

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

CHOP/CHZO

Řečtina

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

CHOP/CHZO

Řečtina

Πύργος

(Pyrgos)

CHOP/CHZO

Řečtina

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Rezerva)

CHOP

Řečtina

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Stará rezerva)

CHOP

Řečtina

Βερντέα

(Verntea)

CHZO

Řečtina

Vinsanto

CHOP

Latina


ŠPANĚLSKO

Vína s chráněným označením původu

Abona

Alella

Alicante též doplněno Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Ekvivalentní termín: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Ekvivalentní termín: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Ekvivalentní termín: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Ekvivalentní termín: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre též doplněno Artesa

Costers del Segre též doplněno Les Garrigues

Costers del Segre též doplněno Raimat

Costers del Segre též doplněno Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Ekvivalentní termín: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma též doplněno Fuencaliente

La Palma též doplněno Hoyo de Mazo

La Palma též doplněno Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Ekvivalentní termín: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei též doplněno Ladera de Monterrei

Monterrei též doplněno Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra též doplněno Baja Montaña

Navarra též doplněno Ribera Alta

Navarra též doplněno Ribera Baja

Navarra též doplněno Tierra Estella

Navarra též doplněno Valdizarbe

Pago de Arínzano

Ekvivalentní termín: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas též doplněno Condado do Tea

Rías Baixas též doplněno O Rosal

Rías Baixas též doplněno Ribeira do Ulla

Rías Baixas též doplněno Soutomaior

Rías Baixas též doplněno Val do Salnés

Ribeira Sacra též doplněno Amandi

Ribeira Sacra též doplněno Chantada

Ribeira Sacra též doplněno Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra též doplněno Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra též doplněno Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana též doplněno Cañamero

Ribera del Guadiana též doplněno Matanegra

Ribera del Guadiana též doplněno Montánchez

Ribera del Guadiana též doplněno Ribera Alta

Ribera del Guadiana též doplněno Ribera Baja

Ribera del Guadiana též doplněno Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja též doplněno Rioja Alavesa

Rioja též doplněno Rioja Alta

Rioja též doplněno Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga též doplněno Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Ekvivalentní termín: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia též doplněno Alto Turia

Valencia též doplněno Clariano

Valencia též doplněno Moscatel de Valencia

Valencia též doplněno Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid též doplněno Arganda

Vinos de Madrid též doplněno Navalcarnero

Vinos de Madrid též doplněno San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vína s chráněným zeměpisným označením

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

D.O

CHOP

Španělština

D.O.Ca

CHOP

Španělština

Denominacion de origen

CHOP

Španělština

Denominacion de origen calificada

CHOP

Španělština

vino de calidad con indicación geográfica

CHOP

Španělština

vino de pago

CHOP

Španělština

vino de pago calificado

CHOP

Španělština

Vino dulce natural

CHOP

Španělština

Vino generoso

CHOP

Španělština

Vino generoso de licor

CHOP

Španělština

Vino de la Tierra

CHZO

Španělština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Amontillado

CHOP

Španělština

Añejo

CHOP/CHZO

Španělština

Chacolí-Txakolina

CHOP

Španělština

Clásico

CHOP

Španělština

Cream

CHOP

Španělština

Criadera

CHOP

Španělština

Criaderas y Soleras

CHOP

Španělština

Crianza

CHOP

Španělština

Dorado

CHOP

Španělština

Fino

CHOP

Španělština

Fondillón

CHOP

Španělština

Gran reserva

CHOP

Španělština

Lágrima

CHOP

Španělština

Noble

CHOP/CHZO

Španělština

Oloroso

CHOP

Španělština

Pajarete

CHOP

Španělština

Pálido

CHOP

Španělština

Palo Cortado

CHOP

Španělština

Primero de Cosecha

CHOP

Španělština

Rancio

CHOP

Španělština

Raya

CHOP

Španělština

Reserva

CHOP

Španělština

Sobremadre

CHOP

Španělština

Solera

CHOP

Španělština

Superior

CHOP

Španělština

Trasañejo

CHOP

Španělština

Vino Maestro

CHOP

Španělština

Vendimia Inicial

CHOP

Španělština

Viejo

CHOP/CHZO

Španělština

Vino de Tea

CHOP

Španělština


FRANCIE

Vína s chráněným označením původu

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace též doplněno názvem odrůdy révy a/nebo názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru uvedeno za Rosacker

Alsace Grand Cru doplněno Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru doplněno Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru doplněno Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru doplněno Brand

Alsace Grand Cru doplněno Bruderthal

Alsace Grand Cru doplněno Eichberg

Alsace Grand Cru doplněno Engelberg

Alsace Grand Cru doplněno Florimont

Alsace Grand Cru doplněno Frankstein

Alsace Grand Cru doplněno Froehn

Alsace Grand Cru doplněno Furstentum

Alsace Grand Cru doplněno Geisberg

Alsace Grand Cru doplněno Gloeckelberg

Alsace Grand Cru doplněno Goldert

Alsace Grand Cru doplněno Hatschbourg

Alsace Grand Cru doplněno Hengst

Alsace Grand Cru doplněno Kanzlerberg

Alsace Grand Cru doplněno Kastelberg

Alsace Grand Cru doplněno Kessler

Alsace Grand Cru doplněno Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru doplněno Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru doplněno Kitterlé

Alsace Grand Cru doplněno Mambourg

Alsace Grand Cru doplněno Mandelberg

Alsace Grand Cru doplněno Marckrain

Alsace Grand Cru doplněno Moenchberg

Alsace Grand Cru doplněno Muenchberg

Alsace Grand Cru doplněno Ollwiller

Alsace Grand Cru doplněno Osterberg

Alsace Grand Cru doplněno Pfersigberg

Alsace Grand Cru doplněno Pfingstberg

Alsace Grand Cru doplněno Praelatenberg

Alsace Grand Cru doplněno Rangen

Alsace Grand Cru doplněno Saering

Alsace Grand Cru doplněno Schlossberg

Alsace Grand Cru doplněno Schoenenbourg

Alsace Grand Cru doplněno Sommerberg

Alsace Grand Cru doplněno Sonnenglanz

Alsace Grand Cru doplněno Spiegel

Alsace Grand Cru doplněno Sporen

Alsace Grand Cru doplněno Steinen

Alsace Grand Cru doplněno Steingrubler

Alsace Grand Cru doplněno Steinklotz

Alsace Grand Cru doplněno Vorbourg

Alsace Grand Cru doplněno Wiebelsberg

Alsace Grand Cru doplněno Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru doplněno Winzenberg

Alsace Grand Cru doplněno Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru doplněno Zotzenberg

Anjou též doplněno Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire též doplněno Val de Loire

Anjou-Villages Brissac též doplněno Val de Loire

Arbois též doplněno Pupillin též doplněno ‚mousseux‘

Auxey-Duresses též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Bandol

Ekvivalentní termín: Vin de Bandol

Banyuls též doplněno ‚Grand Cru‘ a/nebo ‚Rancio‘

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn též doplněno Bellocq

Beaujolais též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚Villages‘, též doplněno ‚Supérieur‘

Beaune

Bellet

Ekvivalentní termín: Vin de Bellet

Bergerac též doplněno ‚sec‘

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny též doplněno Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux též doplněno Val de Loire

Bordeaux též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘, ‚Mousseux‘ nebo ‚supérieur‘

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Ekvivalentní termín: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Chitry

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côte Chalonnaise

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côte Saint-Jacques

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côtes d’Auxerre

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côtes du Couchois

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Épineuil

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Le Chapitre

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Vézelay

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘, ‚ordinaire‘ nebo ‚grand ordinaire‘

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též uvedeno za ‚Vins du‘, ‚Mousseux du‘, ‚Pétillant‘ nebo ‚Roussette du‘, nebo též doplněno ‚Mousseux‘ nebo ‚Pétillant‘, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou též doplněno Val de Loire

Cabernet de Saumur též doplněno Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis též doplněno Beauroy též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Berdiot též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Beugnons

Chablis též doplněno Butteaux též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Chapelot též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Chatains též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Chaume de Talvat též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Bréchain též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Cuissy

Chablis též doplněno Côte de Fontenay též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Jouan též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Léchet též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Savant též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Vaubarousse též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte des Prés Girots též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Forêts též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Fourchaume též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno L’Homme mort též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Beauregards též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Épinottes též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Fourneaux též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Lys též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Mélinots též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Mont de Milieu též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Montée de Tonnerre

Chablis též doplněno Montmains též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Morein též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Pied d’Aloup též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Roncières též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Sécher též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Troesmes též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaillons též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vau de Vey též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vau Ligneau též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaucoupin též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaugiraut též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaulorent též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaupulent též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaux-Ragons též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vosgros též doplněnopremier cru

Chablis

Chablis grand cru též doplněno Blanchot

Chablis grand cru též doplněno Bougros

Chablis grand cru též doplněno Grenouilles

Chablis grand cru též doplněno Les Clos

Chablis grand cru též doplněno Preuses

Chablis grand cru též doplněno Valmur

Chablis grand cru též doplněno Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet též doplněno Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune též doplněno Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Calvi též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Coteaux du Cap Corse též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Figari též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Porto-Vecchio též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Sartène též uvedeno za ‚Vin de‘

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune uvedeno za názvem menší zeměpisné jednotky

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis doplněno názvem odrůdy révy

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance též doplněno Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur též doplněno Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc též doplněno Cabrières

Coteaux du Languedoc též doplněno Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc též doplněno Coteaux de Saint-Christol’/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc též doplněno Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc též doplněno Montpeyroux

Coteaux du Languedoc též doplněno Quatourze

Coteaux du Languedoc též doplněno Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc též doplněno Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc též doplněno Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc též doplněno Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon též doplněno Val de Loire též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Coteaux du Layon Chaume též doplněno Val de Loire

Coteaux du Loir též doplněno Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois též doplněno Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Ekvivalentní termín: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne též doplněno Boudes

Côtes d’Auvergne též doplněno Chanturgue

Côtes d’Auvergne též doplněno Châteaugay

Côtes d’Auvergne též doplněno Corent

Côtes d’Auvergne též doplněno Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais též doplněno Fronton

Côtes du Frontonnais též doplněno Villaudric

Côtes du Jura též doplněno ‚mousseux‘

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon též doplněno Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny též doplněno Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Ekvivalentní termín: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens též doplněno Brem

Fiefs Vendéens též doplněno Mareuil

Fiefs Vendéens též doplněno Pissotte

Fiefs Vendéens též doplněno Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan též uvedeno za ‚Muscat de‘

Fronton

Gaillac též doplněno ‚mousseux‘

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon též doplněno ‚Rancio‘

Grand-Échezeaux

Graves též doplněno ‚supérieures‘

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Ekvivalentní termín: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières též doplněno Val de Loire

Juliénas

Jurançon též doplněno ‚sec‘

L’Étoile též doplněno ‚mousseux‘

La Grande Rue

Ladoix též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Lalande de Pomerol

Languedoc též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚Supérieur‘ nebo ‚Villages‘

Ekvivalentní termín: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges též doplněno Clos de la Boutière

Maranges též doplněno La Croix Moines

Maranges též doplněno La Fussière

Maranges též doplněno Le Clos des Loyères

Maranges též doplněno Le Clos des Rois

Maranges též doplněno Les Clos Roussots

Maranges též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Marcillac

Margaux

Marsannay též doplněno ‚rosé‘

Maury též doplněno ‚Rancio‘

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno Val de Loire

Mercurey

Meursault též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Montlouis-sur-Loire též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Ekvivalentní termín: Moulis-en-Médoc

Muscadet též doplněno Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire též doplněno Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu též doplněno Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine též doplněno Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Ekvivalentní termín: Nuits-Saint-Georges

Orléans též doplněno Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh též doplněno ‚sec‘

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Pessac-Léognan

Petit Chablis též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Pineau des Charentes

Ekvivalentní termín: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire též doplněno Val de Loire

Ekvivalentní termín: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Quarts de Chaume též doplněno Val de Loire

Quincy též doplněno Val de Loire

Rasteau též doplněno ‚Rancio‘

Régnié

Reuilly též doplněno Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes též doplněno ‚Rancio‘ též uvedeno za ‚Muscat de‘

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire též doplněno Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil též doplněno Val de Loire

Saint-Péray též doplněno ‚mousseux‘

Saint-Pourçain

Saint-Romain též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Saumur též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Saumur-Champigny též doplněno Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières též doplněno Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant též doplněno Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines též doplněno Val de Loire

Savigny-les-Beaune též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Ekvivalentní termín: Savigny

Seyssel též doplněno ‚mousseux‘

Tâche (La)

Tavel

Touraine též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Touraine Amboise též doplněno Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau též doplněno Val de Loire

Touraine Mestand též doplněno Val de Loire

Touraine Noble Joué též doplněno Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Vína s chráněným zeměpisným označením

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes též doplněno Mont Bouquet

Charentais též doplněno Ile d’Oléron

Charentais též doplněno Ile de Ré

Charentais též doplněno Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté též doplněno Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive též doplněno Coteaux du Termenès

Hauterive též doplněno Côtes de Lézignan

Hauterive též doplněno Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France též doplněno Marches de Bretagne

Jardin de la France též doplněno Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord též doplněno Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais též doplněno Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais též doplněno Côtes de L’Adour

Terroirs Landais též doplněno Sables de l’Océan

Terroirs Landais též doplněno Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Appellation contrôlée

CHOP

Francouzština

Appellation d’origine contrôlée

CHOP

Francouzština

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

CHOP

Francouzština

Vin doux naturel

CHOP

Francouzština

Vin de pays

CHZO

Francouzština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Ambré

CHOP

Francouzština

Clairet

CHOP

Francouzština

Claret

CHOP

Francouzština

Tuilé

CHOP

Francouzština

Vin jaune

CHOP

Francouzština

Château

CHOP

Francouzština

Clos

CHOP

Francouzština

Cru artisan

CHOP

Francouzština

Cru bourgeois

CHOP

Francouzština

Cru classé, též doplněno Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

CHOP

Francouzština

Edelzwicker

CHOP

Francouzština

Grand cru

CHOP

Francouzština

Hors d’âge

CHOP

Francouzština

Passe-tout-grains

CHOP

Francouzština

Premier Cru

CHOP

Francouzština

Primeur

CHOP/CHZO

Francouzština

Rancio

CHOP

Francouzština

Sélection de grains nobles

CHOP

Francouzština

Sur lie

CHOP/CHZO

Francouzština

Vendanges tardives

CHOP

Francouzština

Villages

CHOP

Francouzština

Vin de paille

CHOP

 


ITÁLIE

Vína s chráněným označením původu

Aglianico del Taburno

Ekvivalentní termín: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige doplněno Colli di Bolzano

Ekvivalentní termín: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige doplněno Meranese di collina

Ekvivalentní termín: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige doplněno Santa Maddalena

Ekvivalentní termín: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige doplněno Terlano

Ekvivalentní termín: Südtirol Terlaner

Alto Adige doplněno Valle Isarco

Ekvivalentní termín: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige doplněno Valle Venosta

Ekvivalentní termín: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Ekvivalentní termín: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige ‚or‘ dell’Alto Adige též doplněno Bressanone

Ekvivalentní termín: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige též doplněno Burgraviato

Ekvivalentní termín: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti též doplněno ‚spumante‘ nebo též uvedeno za ‚Moscato di‘

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Ekvivalentní termín: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti též doplněno Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti též doplněno Nizza

Barbera d’Asti též doplněno Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Ekvivalentní termín: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Ekvivalentní termín: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri též doplněno Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Ekvivalentní termín: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e‘ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Ekvivalentní termín: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna též doplněno Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna též doplněno Jerzu

Cannonau di Sardegna též doplněno Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Ekvivalentní termín: Piglio

Cesanese di Affile

Ekvivalentní termín: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Ekvivalentní termín: Olevano Romano

Chianti též doplněno Colli Aretini

Chianti též doplněno Colli Fiorentini

Chianti též doplněno Colli Senesi

Chianti též doplněno Colline Pisane

Chianti též doplněno Montalbano

Chianti též doplněno Montespertoli

Chianti též doplněno Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre též doplněno Costa da Posa

Ekvivalentní termín: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre též doplněno Costa de Campu

Ekvivalentní termín: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre též doplněno Costa de Sera

Ekvivalentní termín: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Ekvivalentní termín: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi též doplněno Colline di Oliveto

Colli Bolognesi též doplněno Colline di Riosto

Colli Bolognesi též doplněno Colline Marconiane

Colli Bolognesi též doplněno Monte San Pietro

Colli Bolognesi též doplněno Serravalle

Colli Bolognesi též doplněno Terre di Montebudello

Colli Bolognesi též doplněno Zola Predosa

Colli Bolognesi též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Ekvivalentní termín: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano též doplněno Fregona

Colli di Conegliano též doplněno Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli též doplněno Cialla

Colli Orientali del Friuli též doplněno Rosazzo

Colli Orientali del Friuli též doplněno Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit též doplněno Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi též doplněno Focara

Colli Pesaresi též doplněno Roncaglia

Colli Piacentini též doplněno Gutturnio

Colli Piacentini též doplněno Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini též doplněno Val Trebbia

Colli Piacentini též doplněno Valnure

Colli Piacentini též doplněno Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Ekvivalentní termín: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi též doplněno Furore

Costa d’Amalfi též doplněno Ravello

Costa d’Amalfi též doplněno Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Ekvivalentní termín: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Ekvivalentní termín: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Ekvivalentní termín: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro též doplněno Pachino

Erbaluce di Caluso

Ekvivalentní termín: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Ekvivalentní termín: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Ekvivalentní termín: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Ekvivalentní termín: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Ekvivalentní termín: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia též doplněno Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Ekvivalentní termín: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Ekvivalentní termín: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano též doplněno Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano též doplněno Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Ekvivalentní termín: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Ekvivalentní termín: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Ekvivalentní termín: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi též doplněno Bonera

Menfi též doplněno Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Ekvivalentní termín: del Molise

Monferrato též doplněno Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Ekvivalentní termín: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo též doprovázeno Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo též doprovázeno Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo též doplněno Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Ekvivalentní termín: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Ekvivalentní termín: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna též doplněno Gallura

Moscato di Sardegna též doplněno Tempio Pausania

Moscato di Sardegna též doplněno Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Ekvivalentní termín: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna též doplněno Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina též doplněno Gragnano

Penisola Sorrentina též doplněno Lettere

Penisola Sorrentina též doplněno Sorrento

Pentro di Isernia

Ekvivalentní termín: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Ekvivalentní termín: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Ekvivalentní termín: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente též doplněno Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente též doplněno Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente též doplněno Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Ekvivalentní termín: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa též doplněno Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Ekvivalentní termín: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Ekvivalentní termín: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de‘ Goti

Ekvivalentní termín: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano též doplněno Mogoro

Savuto

Scanzo

Ekvivalentní termín: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Ekvivalentní termín: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave též doplněno Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Ekvivalentní termín: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Ekvivalentní termín: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino též doplněno Isera/d’Isera

Trentino též doplněno Sorni

Trentino též doplněno Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia též doplněno Suvereto

Val Polcèvera též doplněno Coronata

Valcalepio

Valdadige též doplněno Terra dei Forti

Ekvivalentní termín: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Ekvivalentní termín: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta též doplněno Arnad-Montjovet

Ekvivalentní termín: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta též doplněno Blanc de Morgex et de la Salle

Ekvivalentní termín: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta též doplněno Chambave

Ekvivalentní termín: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta též doplněno Donnas

Ekvivalentní termín: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta též doplněno Enfer d’Arvier

Ekvivalentní termín: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta též doplněno Nus

Ekvivalentní termín: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta též doplněno Torrette

Ekvivalentní termín: Vallée d’Aoste

Valpolicella též doprovázeno Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore též doplněno Grumello

Valtellina Superiore též doplněno Inferno

Valtellina Superiore též doplněno Maroggia

Valtellina Superiore též doplněno Sassella

Valtellina Superiore též doplněno Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Ekvivalentní termín: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Ekvivalentní termín: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vína s chráněným zeměpisným označením

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Ekvivalentní termín: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Ekvivalentní termín: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Ekvivalentní termín: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Ekvivalentní termín: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Ekvivalentní termín: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Ekvivalentní termín: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Ekvivalentní termín: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Ekvivalentní termín: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Ekvivalentní termín: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Ekvivalentní termín: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Ekvivalentní termín: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Ekvivalentní termín: Weinberg Dolomiten

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

D.O.C

CHOP

Italština

D.O.C.G.

CHOP

Italština

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

CHOP

Italština

Denominazione di Origine Controllata.

CHOP

Italština

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

CHOP

Němčina

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

CHOP

Němčina

Vino Dolce Naturale

CHOP

Italština

Inticazione geografica tipica (IGT)

CHZO

Italština

Landwein

CHZO

Němčina

Vin de pays

CHZO

Francouzština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Alberata nebo vigneti ad alberata

CHOP

Italština

Amarone

CHOP

Italština

Ambra

CHOP

Italština

Ambrato

CHOP

Italština

Annoso

CHOP

Italština

Apianum

CHOP

Italština

Auslese

CHOP

Italština

Buttafuoco

CHOP

Italština

Cannellino

CHOP

Italština

Cerasuolo

CHOP

Italština

Chiaretto

CHOP/CHZO

Italština

Ciaret

CHOP

Italština

Château

CHOP

Francouzština

Classico

CHOP

Italština

Dunkel

CHOP

Němčina

Fine

CHOP

Italština

Fior d’Arancio

CHOP

Italština

Flétri

CHOP

Francouzština

Garibaldi Dolce (or GD)

CHOP

Italština

Governo all’uso toscano

CHOP/CHZO

Italština

Gutturnio

CHOP

Italština

Italia Particolare (or IP)

CHOP

Italština

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

CHOP

Němčina

Kretzer

CHOP

Němčina

Lacrima

CHOP

Italština

Lacryma Christi

CHOP

Italština

Lambiccato

CHOP

Italština

London Particolar (or LP or Inghilterra)

CHOP

Italština

Occhio di Pernice

CHOP

Italština

Oro

CHOP

Italština

Passito nebo Vino passito nebo Vino Passito Liquoroso

CHOP/CHZO

Italština

Ramie

CHOP

Italština

Rebola

CHOP

Italština

Recioto

CHOP

Italština

Riserva

CHOP

Italština

Rubino

CHOP

Italština

Sangue di Giuda

CHOP

Italština

Scelto

CHOP

Italština

Sciacchetrà

CHOP

Italština

Sciac-trà

CHOP

Italština

Spätlese

CHOP/CHZO

Němčina

Soleras

CHOP

Italština

Stravecchio

CHOP

Italština

Strohwein

CHOP/CHZO

Němčina

Superiore

CHOP

Italština

Superiore Old Marsala

CHOP

Italština

Torchiato

CHOP

Italština

Torcolato

CHOP

Italština

Vecchio

CHOP

Italština

Vendemmia Tardiva

CHOP/CHZO

Italština

Verdolino

CHOP

Italština

Vergine

CHOP

Italština

Vermiglio

CHOP

Italština

Vino Fiore

CHOP

Italština

Vino Novello nebo Novello

CHOP/CHZO

Italština

Vin Santo nebo Vino Santo nebo Vinsanto

CHOP

Italština

Vivace

CHOP/CHZO

Italština


KYPR

Vína s chráněným označením původu

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Ekvivalentní termín: Vouni Panayias - Ampelitis

Κουμανδαρία

Ekvivalentní termín: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού též doplněno Αφάμης

Ekvivalentní termín: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού též doplněno Λαόνα

Ekvivalentní termín: Krasohoria Lemesou - Laona

Λαόνα Ακάμα

Ekvivalentní termín: Laona Akama

Πιτσιλιά

Ekvivalentní termín: Pitsilia

Vína s chráněným zeměpisným označením

Λάρνακα

Ekvivalentní termín: Larnaka

Λεμεσός

Ekvivalentní termín: Lemesos

Λευκωσία

Ekvivalentní termín: Lefkosia

Πάφος

Ekvivalentní termín: Pafos

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Οίνος γλυκύς φυσικός

CHOP

Řečtina

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

CHOP

Řečtina

Τοπικός Οίνος

CHZO

Řečtina

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

CHOP/CHZO

Řečtina

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

CHOP/CHZO

Řečtina

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

CHOP/CHZO

Řečtina

Μονή

(Moni)

(Monastery)

CHOP/CHZO

Řečtina


LUCEMBURSKO

Vína s chráněným označením původu

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise doplněno Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher doplněno Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise doplněno Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus doplněno Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise doplněno Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen doplněno Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise doplněno názvem odrůdy révy, doplněno Appellation contrôlée

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Crémant de Luxembourg

CHOP

Francouzština

Marque nationale, doplněno:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

CHOP

Francouzština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Château

CHOP

Francouzština

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

CHOP

Francouzština

Vendanges tardives

CHOP

Francouzština

Vin de glace

CHOP

Francouzština

Vin de paille

CHOP

Francouzština


MAĎARSKO

Vína s chráněným označením původu

Badacsony též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Balaton

Balaton-felvidék též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Balatonboglár též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Balatonfüred-Csopak též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Balatoni

Bükk též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Csongrád též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Hajós-Baja též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Mátra též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Mór též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Nagy-Somló též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Neszmély též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Pannon

Pannonhalma též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Pécs též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Szekszárd též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Tihany

Tokaj též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Tolna též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Villány též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Villányi védett eredetű classicus

Zala též doplněno názvem podoblasti, obce nebo domény

Vína s chráněným zeměpisným označením

Alföldi též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Balatonmelléki též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

minőségi bor

CHOP

Maďarština

védett eredetű bor

CHOP

Maďarština

Tájbor

CHZO

Maďarština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

CHOP

Maďarština

Aszúeszencia

CHOP

Maďarština

Bikavér

CHOP

Maďarština

Eszencia

CHOP

Maďarština

Fordítás

CHOP

Maďarština

Máslás

CHOP

Maďarština

Késői szüretelésű bor

CHOP/CHZO

Maďarština

Válogatott szüretelésű bor

CHOP/CHZO

Maďarština

Muzeális bor

CHOP/CHZO

Maďarština

Siller

CHOP/CHZO

Maďarština

Szamorodni

CHOP

Maďarština


MALTA

Vína s chráněným označením původu

Gozo

Malta

Vína s chráněným zeměpisným označením

Maltese Islands

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

CHOP

Maltština

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

CHZO

Maltština


NIZOZEMSKO

Vína s chráněným zeměpisným označením

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Landwijn

CHZO

Nizozemština


RAKOUSKO

Vína s chráněným označením původu

Burgenland též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Carnuntum též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Kamptal též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Kärnten též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Kremstal též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Leithaberg též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Mittelburgenland též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Neusiedlersee též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Neusiedlersee-Hügelland též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Niederösterreich též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Oberösterreich též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Salzburg též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Steirermark též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Süd-Oststeiermark též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Südburgenland též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Südsteiermark též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Thermenregion též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Tirol též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Traisental též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Vorarlberg též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Wachau též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Wagram též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Weinviertel též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Weststeiermark též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Wien též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Vína s chráněným zeměpisným označením

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Prädikatswein nebo Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, též doplněno:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett / Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese / Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

CHOP

Němčina

DAC

CHOP

Latina

Districtus Austriae Controllatus

CHOP

Latina

Qualitätswein nebo Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

CHOP

Němčina

Landwein

CHZO

Němčina

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Ausstich

CHOP/CHZO

Němčina

Auswahl

CHOP/CHZO

Němčina

Bergwein

CHOP/CHZO

Němčina

Klassik/Classic

CHOP

Němčina

Heuriger

CHOP/CHZO

Němčina

Gemischter Satz

CHOP/CHZO

Němčina

Jubiläumswein

CHOP/CHZO

Němčina

Reserve

CHOP

Němčina

Schilcher

CHOP/CHZO

Němčina

Sturm

CHZO

Němčina


PORTUGALSKO

Vína s chráněným označením původu

Alenquer

Alentejo též doplněno Borba

Alentejo též doplněno Évora

Alentejo též doplněno Granja-Amareleja

Alentejo též doplněno Moura

Alentejo též doplněno Portalegre

Alentejo též doplněno Redondo

Alentejo též doplněno Reguengos

Alentejo též doplněno Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior též doplněno Castelo Rodrigo

Beira Interior též doplněno Cova da Beira

Beira Interior též doplněno Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão též doplněno Alva

Dão též doplněno Besteiros

Dão též doplněno Castendo

Dão též doplněno Serra da Estrela

Dão též doplněno Silgueiros

Dão též doplněno Terras de Azurara

Dão též doplněno Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro též doplněno Baixo Corgo

Ekvivalentní termín: Vinho do Douro

Douro též doplněno Cima Corgo

Ekvivalentní termín: Vinho do Douro

Douro též doplněno Douro Superior

Ekvivalentní termín: Vinho do Douro

Encostas d’Aire též doplněno Alcobaça

Encostas d’Aire též doplněno Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Ekvivalentní termín: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Ekvivalentní termín: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo též doplněno Almeirim

Ribatejo též doplněno Cartaxo

Ribatejo též doplněno Chamusca

Ribatejo též doplněno Coruche

Ribatejo též doplněno Santarém

Ribatejo též doplněno Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes též doplněno Chaves

Trás-os-Montes též doplněno Planalto Mirandês

Trás-os-Montes též doplněno Valpaços

Vinho do Douro též doplněno Baixo Corgo

Ekvivalentní termín: Douro

Vinho do Douro též doplněno Cima Corgo

Ekvivalentní termín: Douro

Vinho do Douro též doplněno Douro Superior

Ekvivalentní termín: Douro

Vinho Verde též doplněno Amarante

Vinho Verde též doplněno Ave

Vinho Verde též doplněno Baião

Vinho Verde též doplněno Basto

Vinho Verde též doplněno Cávado

Vinho Verde též doplněno Lima

Vinho Verde též doplněno Monção e Melgaço

Vinho Verde též doplněno Paiva

Vinho Verde též doplněno Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vína s chráněným zeměpisným označením

Lisboa též doplněno Alta Estremadura

Lisboa též doplněno Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras též doplněno Beira Alta

Vinho Espumante Beiras též doplněno Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras též doplněno Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras též doplněno Beira Alta

Vinho Regional Beiras též doplněno Beira Litoral

Vinho Regional Beiras též doplněno Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Denominação de origem

CHOP

Portugalština

Denominação de origem controlada

CHOP

Portugalština

DO

CHOP

Portugalština

DOC

CHOP

Portugalština

Indicação de proveniência regulamentada

CHZO

Portugalština

IPR

CHZO

Portugalština

Vinho doce natural

CHOP

Portugalština

Vinho generoso

CHOP

Portugalština

Vinho regional

CHZO

Portugalština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Canteiro

CHOP

Portugalština

Colheita Seleccionada

CHOP

Portugalština

Crusted/Crusting

CHOP

Angličtina

Escolha

CHOP

Portugalština

Escuro

CHOP

Portugalština

Fino

CHOP

Portugalština

Frasqueira

CHOP

Portugalština

Garrafeira

CHOP/CHZO

Portugalština

Lágrima

CHOP

Portugalština

Leve

CHOP

Portugalština

Nobre

CHOP

Portugalština

Reserva

CHOP

Portugalština

Velha reserva (nebo grande reserva)

CHOP

Portugalština

Ruby

CHOP

Angličtina

Solera

CHOP

Portugalština

Super reserva

CHOP

Portugalština

Superior

CHOP

Portugalština

Tawny

CHOP

Angličtina

Vintage, též doplněno Late Bottle (LBV) nebo Character

CHOP

Angličtina

Vintage

CHOP

Angličtina


RUMUNSKO

Vína s chráněným označením původu

Aiud též doplněno názvem podoblasti

Alba Iulia též doplněno názvem podoblasti

Babadag též doplněno názvem podoblasti

Banat též doplněno Dealurile Tirolului

Banat též doplněno Moldova Nouă

Banat též doplněno Silagiu

Banu Mărăcine též doplněno názvem podoblasti

Bohotin též doplněno názvem podoblasti

Cernătești - Podgoria též doplněno názvem podoblasti

Cotești též doplněno názvem podoblasti

Cotnari

Crișana též doplněno Biharia

Crișana též doplněno Diosig

Crișana též doplněno Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului též doplněno názvem podoblasti

Dealu Mare též doplněno Boldești

Dealu Mare též doplněno Breaza

Dealu Mare též doplněno Ceptura

Dealu Mare též doplněno Merei

Dealu Mare též doplněno Tohani

Dealu Mare též doplněno Urlați

Dealu Mare též doplněno Valea Călugărească

Dealu Mare též doplněno Zorești

Drăgășani též doplněno názvem podoblasti

Huși též doplněno Vutcani

Iana též doplněno názvem podoblasti

Iași též doplněno Bucium

Iași též doplněno Copou

Iași též doplněno Uricani

Lechința též doplněno názvem podoblasti

Mehedinți též doplněno Corcova

Mehedinți též doplněno Golul Drâncei

Mehedinți též doplněno Orevița

Mehedinți též doplněno Severin

Mehedinți též doplněno Vânju Mare

Miniș též doplněno názvem podoblasti

Murfatlar též doplněno Cernavodă

Murfatlar též doplněno Medgidia

Nicorești též doplněno názvem podoblasti

Odobești též doplněno názvem podoblasti

Oltina též doplněno názvem podoblasti

Panciu též doplněno názvem podoblasti

Pietroasa též doplněno názvem podoblasti

Recaș též doplněno názvem podoblasti

Sâmburești též doplněno názvem podoblasti

Sarica Niculițel též doplněno Tulcea

Sebeș - Apold též doplněno názvem podoblasti

Segarcea též doplněno názvem podoblasti

Ștefănești též doplněno Costești

Târnave též doplněno Blaj

Târnave též doplněno Jidvei

Târnave též doplněno Mediaș

Vína s chráněným zeměpisným označením

Colinele Dobrogei též doplněno názvem podoblasti

Dealurile Crișanei též doplněno názvem podoblasti

Dealurile Moldovei nebo případně Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei nebo případně Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei nebo případně Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei nebo případně Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei nebo případně Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei nebo případně Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), doplněno:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

CHOP

Rumunština

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

CHOP

Rumunština

Vin cu indicație geografică

CHZO

Rumunština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Rezervă

CHOP/CHZO

Rumunština

Vin de vinotecă

CHOP

Rumunština


SLOVINSKO

Vína s chráněným označením původu

Bela krajina též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Belokranjec též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Bizeljčan též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Bizeljsko-Sremič též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Ekvivalentní termín: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Dolenjska též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Goriška Brda též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Ekvivalentní termín: Brda

Kras též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Metliška črnina též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Prekmurje též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Ekvivalentní termín: Prekmurčan

Slovenska Istra též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Štajerska Slovenija též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Teran, Kras též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Vipavska dolina též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky a/nebo názvem vinice

Ekvivalentní termín: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vína se zeměpisným označením

Podravje případně doplněno výrazem ‚mlado vino‘, názvy lze rovněž používat ve formě přídavných jmen

Posavje případně doplněno výrazem ‚mlado vino‘, názvy lze rovněž používat ve formě přídavných jmen

Primorska případně doplněno výrazem ‚mlado vino‘, názvy lze rovněž používat ve formě přídavných jmen

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), též doplněno Mlado vino

CHOP

Slovinština