Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0162

2012/162/EU: Rozhodnutí č. 1/2011 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 20. prosince 2011 o zařazení nové kapitoly 19 o lanových drahách do přílohy 1 a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1

OJ L 80, 20.3.2012, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/162(1)/oj

20.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 80/31


ROZHODNUTÍ č. 1/2011 VÝBORU ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ POSUZOVÁNÍ SHODY

ze dne 20. prosince 2011

o zařazení nové kapitoly 19 o lanových drahách do přílohy 1 a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1

(2012/162/EU)

VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 10 odst. 4, čl. 10 odst. 5 a čl. 18 odst. 2 uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že v čl. 10 odst. 5 dohody se stanoví, že výbor může na návrh jedné ze stran měnit přílohy dohody,

ROZHODL TAKTO:

1.

Příloha 1 dohody, nazvaná Výrobní odvětví, se mění zařazením nové kapitoly 19 o lanových drahách v souladu s ustanoveními přílohy A tohoto rozhodnutí.

2.

Příloha 1 dohody, nazvaná Výrobní odvětví, se mění v souladu s ustanoveními přílohy B tohoto rozhodnutí.

3.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou stejnopisech a je podepsáno zástupci výboru oprávněnými jednat jménem stran. Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem posledního podpisu.

Podepsáno v Bernu dne 20. prosince 2011.

Za Švýcarskou konfederaci

Christophe PERRITAZ

Podepsáno v Bruselu dne 14. prosince 2011.

Za Evropskou unii

Fernando PERREAU DE PINNINCK


PŘÍLOHA A

Do přílohy 1, nazvané Výrobní odvětví, se zařazuje kapitola 19 o lanových drahách, která zní:

„KAPITOLA 19

LANOVÉ DRÁHY

ODDÍL I

Právní a správní předpisy

Předpisy podle čl. 1 odst. 2

Evropská unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 týkající se lanových drah pro dopravu osob (Úř. věst. L 106, 3.5.2000, s. 21. dále jen „směrnice 2000/9/ES“).

Švýcarsko

Spolkový zákon ze dne 23. června 2006 o lanových drahách pro dopravu osob (RO 2006 5753), naposledy pozměněný dne 20. března 2009 (RO 2009 5597).

Nařízení ze dne 21. prosince 2006 o lanových drahách pro dopravu osob (RO 2007 39), naposledy pozměněný dne 11. června 2010 (RO 2010 2749).

ODDÍL II

Subjekty posuzování shody

Výbor zřízený podle článku 10 této dohody vypracuje a aktualizuje v souladu s postupem podle článku 11 dohody seznam subjektů posuzování shody.

ODDÍL III

Orgány, které provádějí jmenování

Výbor zřízený podle článku 10 této dohody vypracuje a aktualizuje seznam orgánů, které provádějí jmenování, oznámených stranami dohody.

ODDÍL IV

Zvláštní pravidla pro jmenování subjektů posuzování shody

Při jmenování subjektů posuzování shody dodržují orgány, které provádějí jmenování, obecné zásady obsažené v příloze 2 této dohody a kritéria pro posuzování stanovená v příloze VIII směrnice 2000/9/ES.

ODDÍL V

Doplňující ustanovení

1.   Výměna informací

V souladu s články 9 a 12 této dohody si strany vyměňují informace potřebné k zajištění řádného provádění této kapitoly.

Příslušné orgány ve Švýcarsku a členských státech, jakož i Evropská komise si zejména vyměňují informace uvedené v článcích 11 a 14 směrnice 2000/9/ES.

Subjekty posuzování shody určené v souladu s oddílem IV této přílohy si vyměňují informace uvedené v příloze V směrnice 2000/9/ES, pokud jde o modul B body 7 a 8, modul D bod 6 a modul H body 6 a 7.5.

2.   Technická dokumentace

Pro výrobce, jejich zplnomocněné zástupce nebo osoby odpovědné za uvedení výrobků na trh postačí, budou-li uchovávat technickou dokumentaci požadovanou směrnicí 2000/9/ES na území jedné ze stran.

Strany se zavazují, že na žádost orgánů druhé strany poskytnou veškerou příslušnou technickou dokumentaci.

3.   Dozor nad trhem

Strany se vzájemně informují o orgánech ustavených na jejich území odpovědných za vykonávání úkolů dozoru, které souvisejí s prováděním jejich právních předpisů uvedených v oddílu I.

Smluvní strany se vzájemně informují o svých dalších činnostech dozoru nad trhem, v rámci subjektů jmenovaných za tímto účelem.“


PŘÍLOHA B

ZMĚNY PŘÍLOHY I

KAPITOLA 1

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Evropské unie a Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Evropská unie

1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterým se provádí směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů (Úř. věst. L 310, 25.11.2009, s. 29).

Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 12. června 2009 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2573)

101.

Nařízení ze dne 19. května 2010 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2583)

102.

Nařízení ze dne 2. dubna 2008 o bezpečnosti strojního nařízení (RO 2008 1785), naposledy pozměněné dne 19. května 2010 (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 2

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 12. června 2009 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2573)

101.

Nařízení ze dne 19. května 2010 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 5

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE A KOTLE

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

101.

Spolkový zákon ze dne 12. června 2009 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2573)

102.

Nařízení ze dne 19. května 2010 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 6

TLAKOVÉ NÁDOBY

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 1, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Evropská unie

1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Úř. věst. L 165, 30.6.2010, s. 1).“

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

102.

Spolkový zákon ze dne 12. června 2009 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2573)

103.

Nařízení ze dne 19. května 2010 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2583)

104.

Nařízení ze dne 20. listopadu 2002 o bezpečnosti jednoduchých tlakových nádob (RO 2003 38), naposledy pozměněné dne 19. května 2010 (RO 2010 2583)

105.

Nařízení ze dne 20. listopadu 2002 o bezpečnosti tlakových zařízení (RO 2003 38), naposledy pozměněné dne 19. května 2010 (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 7

RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 30. dubna 1997 o telekomunikacích (LTC) (RO 1997 2187), naposledy pozměněný dne 12. června 2009 (RO 2010 2617)

101.

Nařízení ze dne 14. června 2002 o telekomunikačních zařízeních (OIT) (RO 2002 2086), naposledy pozměněné dne 18. listopadu 2009 (RO 2009 6243)

102.

Nařízení Spolkového úřadu pro telekomunikaci (OFCOM) ze dne 14. června 2002 o telekomunikačních zařízeních (RO 2002 2111), naposledy pozměněné dne 7. dubna 2011 (RO 2011 1391)

103.

Příloha 1 nařízení OFCOM o telekomunikačních zařízeních (RO 2002 2115), naposledy pozměněná dne 21. listopadu 2005 (RO 2005 5139)

104.

Seznam technických norem zveřejněný ve Feuille Fédérale s názvy a odkazy, naposledy pozměněný dne 3. května 2011 (FF 2011 0799)

105.

Nařízení ze dne 9. března 2007 o telekomunikačních službách (RO 2007 945), naposledy pozměněné dne 4. listopadu 2009 (RO 2009 5821)“

KAPITOLA 8

ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÉ SYSTÉMY URČENÉ K POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 24. června 1902 o elektrických slaboproudých a silnoproudých zařízeních (RO 19 252 a RS 4 798), naposledy pozměněný dne 20. března 2008 (RO 2008 3437)

101.

Nařízení ze dne 2. března 1998 o bezpečnosti zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (RO 1998 963), naposledy pozměněné dne 11. června 2010 (RO 2010 2749)

102.

Spolkový zákon ze dne 12. června 2009 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2573)

103.

Nařízení ze dne 19. května 2010 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 9

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 24. června 1902 o elektrických slaboproudých a silnoproudých zařízeních (RO 19 252 a RS 4 798), naposledy pozměněný dne 20. března 2008 (RO 2008 3437)

101.

Nařízení ze dne 30. března 1994 o elektrických slaboproudých zařízeních (RO 1994 1185), naposledy pozměněné dne 18. listopadu 2009 (RO 2009 6243)

102.

Nařízení ze dne 30. března 1994 o elektrických silnoproudých zařízeních (RO 1994 1199), naposledy pozměněné dne 8. prosince 1997 (RO 1998 54)

103.

Nařízení ze dne 9. dubna 1997 o elektrických zařízeních pro nízké napětí (RO 1997 1016), naposledy pozměněné dne 11. června 2010 (RO 2010 2749)

104.

Nařízení ze dne 18. listopadu 2009 o elektromagnetické kompatibilitě (RO 2009 6243), naposledy pozměněné dne 24. srpna 2010 (RO 2010 3619)

105.

Nařízení ze dne 14. června 2002 o telekomunikačních zařízeních (OIT) (RO 2002 2086), naposledy pozměněné dne 18. listopadu 2009 (RO 2009 6243)“

KAPITOLA 11

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A HOTOVÁ BALENÍ

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

102.

Spolkový zákon ze dne 9. června 1977 o metrologii (RO 1977 2394), naposledy pozměněný dne 18. června 2010 (RO 2010 5003)

103.

Nařízení ze dne 23. listopadu 1994 o jednotkách měření (RO 1994 3109)

104.

Nařízení ze dne 15. února 2006 o měřicích přístrojích (RO 2006 1453), naposledy pozměněné dne 8. září 2010 (RO 2010 4489)

105.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 16. dubna 2004 o vahách s neautomatickou činností (RO 2004 2093), naposledy pozměněné dne 2. října 2006 (RO 2006 4189)

106.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření délky (RO 2006 1433)

107.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o měření objemu (RO 2006 1525)

108.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o systémech měření pro kapaliny jiné než voda (RO 2006 1533), naposledy pozměněné dne 5. října 2010 (RO 2010 4595)

109.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o vahách s automatickou činností (RO 2006 1545)

110.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro tepelnou energii (RO 2006 1569)

111.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření množství plynu (RO 2006 1591)

112.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření výfukových plynů u spalovacích motorů (RO 2006 1599)

113.

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření elektrické energie (RO 2006 1613)

114.

Nařízení ze dne 15. srpna 1986 o závažích (RO 1986 2022), naposledy pozměněné dne 2. října 2006 (RO 2006 4193)“

KAPITOLA 14

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 7. října 1983 o ochraně životního prostředí (RO 1984 1122), naposledy pozměněný dne 19. března 2010 (RO 2010 3233)

101.

Spolkový zákon ze dne 15. prosince 2000 o ochraně proti nebezpečným látkám a přípravkům (RO 2004 4763), naposledy pozměněný dne 17. června 2005 (RO 2006 2197)

102.

Nařízení ze dne 18. května 2005 o ochraně proti nebezpečným látkám a přípravkům (RO 2005 2721), naposledy pozměněné dne 10. listopadu 2010 (RO 2010 5223)

103.

Nařízení ze dne 18. května 2005 o povolování přípravků na ochranu rostlin (RO 2005 3035), naposledy pozměněné dne 17. června 2011 (RO 2011 2927)

104.

Spolkový zákon ze dne 15. prosince 2000 o léčivech a zdravotnických prostředcích (RO 2001 2790), naposledy pozměněný dne 8. září 2010 (RO 2010 4027)

105.

Nařízení ze dne 17. října 2001 o léčivých přípravcích (RO 2001 3420), naposledy pozměněné dne 8. září 2010 (RO 2010 3863)“

KAPITOLA 15

KONTROLA SVP PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A CERTIFIKACE ŠARŽÍ

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 15. prosince 2000 o léčivech a zdravotnických prostředcích (RO 2001 2790), naposledy pozměněný dne 8. září 2010 (RO 2010 4027)

101.

Nařízení ze dne 17. října 2001 o registraci léčiv (RO 2001 3399), naposledy pozměněné dne 25. května 2011 (RO 2011 2561)

102.

Nařízení švýcarské Agentury pro terapeutické přípravky ze dne 9. listopadu 2001 o požadavcích na registraci léčivých přípravků (RO 2001 3437), naposledy pozměněné dne 22. června 2006 (RO 2006 3587)

103.

Nařízení ze dne 17. října 2001 o klinických testech farmaceutických přípravků (RO 2001 3511), naposledy pozměněné dne 8. září 2010 (RO 2010 4043)“

KAPITOLA 17

VÝTAHY

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Evropské unie a Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Evropská unie

1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).

Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 12. června 2009 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2573)

101.

Nařízení ze dne 19. května 2010 o bezpečnosti výrobků (RO 2010 2583)

102.

Nařízení ze dne 23. června 1999 o bezpečnosti výtahů (RO 1999 1875), naposledy pozměněné dne 19. května 2010 (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 18

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY

V oddílu I, Právní a správní předpisy, Předpisy podle čl. 1 odst. 2, se odkaz na předpisy Švýcarska ruší a nahrazuje tímto:

„Švýcarsko

100.

Spolkový zákon ze dne 15. prosince 2000 o ochraně proti nebezpečným látkám a přípravkům (RO 2004 4763), naposledy pozměněný dne 17. června 2005 (RO 2006 2197)

101.

Spolkový zákon ze dne 7. října 1983 o ochraně životního prostředí (RO 1984 1122), naposledy pozměněný dne 19. března 2010 (RO 2010 3233)

102.

Nařízení ze dne 18. května 2005 o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (RO 2005 2821), naposledy pozměněné dne 4. dubna 2011 (RO 2011 1403)“


Top