Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0206(01)

Dohoda mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

OJ L 32, 6.2.2007, p. 65–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 100–110 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 197 - 207

In force

6.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/65


DOHODA

mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

VLÁDA JAPONSKA A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (DÁLE JEN „SPOLEČENSTVÍ“),

PŘEJÍCE si pokračovat a dále rozvíjet dlouhodobou, stabilní spolupráci, která může být přínosem pro Japonsko, Společenství a třetí strany při mírovém neexplozivním využití jaderné energie na základě vzájemného přínosu a oboustrannosti;

UVĚDOMUJÍCE si, že Japonsko, Společenství a jeho členské státy dosáhly srovnatelně pokročilé úrovně při mírovém využití jaderné energie a v bezpečnosti zakotvené v jejich příslušných právních předpisech a nařízeních týkajících se zdraví, bezpečnosti, mírového využití jaderné energie a ochrany životního prostředí;

PŘEJÍCE si také stanovit dlouhodobá opatření pro spolupráci při mírovém neexplozivním využití jaderné energie předvídatelným a praktickým způsobem, která by brala v úvahu potřeby příslušných programů v oblasti jaderné energie a která by podporovala obchod, výzkum a rozvoj a ostatní činnosti spolupráce mezi Japonskem a Společenstvím;

ZNOVU POTVRZUJÍCE silný závazek vlády Japonska, Společenství a vlád jeho členských států týkající se nešíření jaderných zbraní, včetně posilování a efektivního používání souvisejících záruk a režimů kontroly vývozu, podle kterých má být prováděna spolupráce při mírovém využití jaderné energie mezi Japonskem a Společenstvím;

ZNOVU POTVRZUJÍCE podporu vlády Japonska, Společenství a vlád jeho členských států, co se týče cílů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen „agentura“) a jejího systému záruk a vůle podporovat celosvětové dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsané dne 1. července 1968 (dále jen „Smlouva o nešíření jaderných zbraní“);

VŠÍMAJÍCE si že, bezpečnostní opatření není ve všech členských státech Společenství prováděno ve shodě se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii podepsanou dne 25. března 1957 (dále jen „Smlouva o Euratomu“);

UVĚDOMUJÍCE si zásadu volného pohybu jaderného materiálu, zařízení a nejaderného materiálu v rámci Společenství, zakotvenou ve Smlouvě o Euratomu a

UVĚDOMUJÍCE si také vysokou úroveň průhlednosti kontroly plutonia pro snížení rizika šíření jaderných zbraní a pro zajištění ochrany pracovníků, široké veřejnosti a životního prostředí,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se:

a)

Výrazem „strany“ rozumí vláda Japonska a Společenství. Výrazem „strana“ se rozumí jedna ze dvou uvedených „stran“.

b)

Výrazem „Společenství“ rozumí:

i)

právnická osoba založená na základě Dohody o Euratomu a

ii)

území, na kterých platí Dohoda o Euratomu.

c)

Výrazem „osoby“ rozumí jakákoli fyzická osoba, podnik nebo jiný subjekt, který se řídí platnými právními předpisy a nařízeními v příslušné územní soudní pravomoci stran, ale nezahrnuje strany.

d)

Výrazem „příslušný orgán“ rozumí v případě vlády Japonska vládní agentura pověřená vládou Japonska a v případě Společenství Evropská komise nebo takový orgán, o kterém může Společenství kdykoli písemně informovat vládu Japonska.

e)

Výrazem „neklasifikovaná informace“ rozumí informace, která nenese bezpečnostní klasifikaci ani jedné ze stran, nebo žádného z jednotlivých členských států Společenství.

f)

Výrazem „jaderný materiál“ rozumí

i)

„zdrojový materiál“, jmenovitě uran, který obsahuje směs izotopů, jež se vyskytuje v přírodě, uran ochuzený o izotop 235; thorium, kteroukoli z těchto uvedených látek ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu, jakýkoli jiný materiál, který obsahuje jednu nebo více z těchto uvedených složek v takových koncentracích, jaké jsou určeny Radou guvernérů agentury podle článku XX stanov agentury podepsaných dne 26. října 1956 (dále jen „stanovy“) a které navzájem odsouhlasí příslušné orgány stran na základě písemného oznámení a takové jiné materiály, jaké jsou určeny Radou guvernérů agentury podle článku XX stanov agentury a které navzájem odsouhlasí příslušné orgány stran na základě písemného oznámení.

ii)

„zvláštní štěpný materiál“, jmenovitě plutonium; uran-233; uran obohacený o izotop 233 nebo 235; jakékoli materiály, které obsahují jednu nebo více z těchto uvedených látek, a takové jiné materiály, které jsou určeny Radou guvernérů agentury podle článku XX stanov agentury a které navzájem odsouhlasí příslušné orgány stran na základě písemného oznámení. Výraz „zvláštní štěpný materiál“ nezahrnuje „zdrojový materiál“.

g)

Výrazem „citlivý jaderný materiál“ rozumí separované plutonium (včetně plutonia obsaženého ve směsném kysličníkovém palivu) nebo v uranu obohaceném o více než 20 % o izotop 235 anebo uran 233.

h)

Výrazem „zařízení“ rozumí hlavní položky závodu, stroje nebo vybavení, nebo jejich hlavní součásti, které jsou specificky navržené nebo vyrobené pro použití při jaderných činnostech a které jsou uvedené v části A přílohy A této dohody.

i)

Výrazem „nejaderný materiál“ rozumí těžká voda, nebo jakýkoli jiný materiál vhodný pro použití v jaderném reaktoru pro účely zpomalování rychlých neutronů a zvyšování pravděpodobnosti dalšího štěpení, jak je to uvedeno v části B přílohy A této dohody.

j)

Výrazem „jaderný materiál vzniklý nebo vyrobený jako vedlejší produkt“ rozumí zvláštní štěpný materiál, který je odvozený od jaderného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou, nebo na základě jednoho nebo více procesů vyplývajících z používání kompletních jaderných reaktorů převedených v souladu s touto dohodou a, pokud k tomu vláda Japonska a Evropská komise na základě konzultací mezi Evropskou komisí a vládou dotčeného členského státu Společenství vyjádří písemný souhlas před provedením převodu, jakékoli zařízení, které je uvedeno v části A přílohy A této dohody, které je určeno k převodu v souladu s touto dohodou.

Článek 2

Oblast působnosti spolupráce

1.   Strany budou na základě této Dohody spolupracovat při podpoře a usnadnění jaderného obchodu, výzkumu a jiných činností mezi Japonskem a Společenstvím nebo v jejich rámci při mírovém neexplozivním využití jaderné energie, ve vzájemném zájmu výrobců, průmyslu v oblasti cyklu jaderného paliva, poskytovatelů služeb, výzkumných a vývojových institucí a spotřebitelů, při respektování zásad nešíření jaderných zbraní.

2.   Strany budou spolupracovat těmito způsoby:

a)

kterákoli ze stran nebo pověřených osob může dodávat druhé straně nebo pověřeným osobám nebo od nich přijímat jaderný materiál, zařízení a nejaderný materiál za takových podmínek, které budou dohodnuty mezi dodavatelem a odběratelem;

b)

kterákoli ze stran nebo pověřených osob může poskytovat služby cyklu jaderného paliva a jiné služby v rámci oblasti působnosti této dohody pro druhou stranu nebo pověřené osoby, nebo je od nich přijímat, za podmínek, které budou dohodnuty mezi dodavatelem a odběratelem;

c)

strany budou podporovat spolupráci mezi stranami a mezi osobami pomocí výměny odborníků. Tam, kde bude spolupráce na základě této dohody vyžadovat výměnu odborníků, strany usnadní vstup a pobyt těchto odborníků v Japonsku a ve Společenství;

d)

strany budou usnadňovat dodávky a výměnu neklasifikovaných informací, tak jak to bude dohodnuto mezi stranami, mezi osobami, nebo mezi jednou ze stran a osobami;

e)

strany mohou spolupracovat a podporovat spolupráci mezi stranami a mezi osobami i jinými způsoby, tak jak to bude stranami považováno za vhodné,

3.   Spolupráce, tak jak je uvedena v odstavcích 1 a 2 výše, bude podléhat ustanovením této dohody a platných mezinárodních dohod, právním předpisům a nařízením platným v Japonsku a ve Společenství.

Článek 3

Položky podléhající ustanovením této dohody

1.   Jaderný materiál převáděný mezi Japonskem a Společenstvím, ať už přímo, nebo prostřednictvím třetí země, bude podléhat ustanovením této dohody od jeho vstupu do územní soudní pravomoci přijímající strany, pouze pokud dodávající strana písemně oznámila přijímající straně zamýšlený převod a přijímající strana písemně potvrdila, že takováto položka bude převzata v souladu s touto dohodou a že navrhovaný příjemce, pokud se liší od přijímající strany, bude pověřenou osobou v rámci územní soudní pravomoci přijímající strany.

2.   Zařízení a nejaderný materiál převáděný mezi Japonskem a Společenstvím, ať už přímo, nebo prostřednictvím třetí země, bude podléhat ustanovením této dohody od jeho vstupu do územní soudní pravomoci přijímající strany, pouze pokud:

a)

v případě převodů z Japonska do Společenství vláda Japonska, nebo v případě převodů ze Společenství do Japonska vláda dotčeného členského státu Společenství, nebo případně Komise rozhodnou, že převod takové položky bude uskutečněn v souladu s touto dohodou a

b)

dodávající strana písemně oznámila přijímající straně zamýšlený převod a přijímající strana písemně potvrdila, že takováto položka bude převzata v souladu s touto dohodou a že navrhovaný příjemce, pokud se liší od přijímající strany, bude pověřenou osobou v rámci územní soudní pravomoci přijímající strany.

3.   Písemná oznámení a potvrzení, která jsou požadována podle odstavce 1 a 2 výše, budou provedena v souladu s postupy uvedenými v článku 14 této dohody.

4.   Jaderný materiál, zařízení a nejaderný materiál podléhající ustanovením této dohody budou ustanovením této dohody podléhat až do doby, než:

a)

takovéto položky budou převedeny mimo územní soudní pravomoc přijímající strany v souladu s příslušnými ustanoveními této dohody;

b)

se strany dohodnou, že takovéto položky by nadále neměly podléhat ustanovením této dohody nebo

c)

v případě jaderného materiálu, v souladu s ustanoveními pro ukončení záruk v příslušných dohodách uvedených v čl. 8 odst. 1 této dohody je stanoveno, že jaderný materiál byl spotřebován, nebo byl zředěn takovým způsobem, že jej již není možné použít pro žádnou příslušnou jadernou činnost ve vztahu k zárukám, nebo se takovýto materiál stal prakticky neopravitelným.

Článek 4

Spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a vývoje

1.   Jak je to stanoveno v článku 2 dohody, strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje pro mírové neexplozivní využití jaderné energie mezi stranami samotnými a jejich příslušnými agenturami, pokud je tato spolupráce zahrnuta v jejich specifických programech, co se týče Společenství. Strany, nebo případně jejich agentury, mohou umožnit účast na této spolupráci výzkumníkům a organizacím ze všech oblastí výzkumu, včetně univerzit, laboratoří a soukromého sektoru. Strany budou také podporovat spolupráci mezi osobami v této oblasti.

2.   Strany uzavřou samostatnou dohodu pro účely dalšího rozvoje a podpory činností podle tohoto článku.

Článek 5

Provádění dohody

1.   Ustanovení této dohody jsou prováděna v dobré víře takovým způsobem, aby se zabránilo kolizím, zpožděním nebo nežádoucím zásahům do jaderných činností v Japonsku a ve Společenství a tak, aby byla v souladu s přísnými řídícími postupy, které jsou vyžadovány pro ekonomické a bezpečné provádění jejich jaderných činností.

2.   Ustanovení této dohody nebudou používána pro žádné komerční nebo průmyslové výhody, ani pro účely, které jsou na rozhraní s komerčními nebo průmyslovými zájmy, ať už domácími nebo mezinárodními, ať už se jedná o zájmy stran nebo pověřených osob, ani pro účely, které jsou na rozhraní s jadernou politikou kterékoli ze stran, nebo vlád členských států Společenství, ani pro účely, které by překážely podpoře mírového neexplozivního využití jaderné energie, ani pro účely, které by překážely pohybu položek, které podléhají nebo u kterých bylo oznámeno, že by mohly podléhat ustanovením této dohody jak v rámci příslušné územní soudní pravomoci stran, nebo mezi Japonskem a Společenstvím.

3.   S jaderným materiálem, který podléhá ustanovením této dohody, může být nakládáno v souladu se zásadami nahraditelnosti a úměrnosti, pokud je používán v procesech směšování, kdy ztrácí svou identitu, nebo kdy je jeho identita považována za ztracenou, v procesech konverze, při výrobě paliva, obohacování nebo recyklaci.

4.   Při provádění ustanovení této dohody budou Japonsko, Společenství a jeho členské státy jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o jaderné bezpečnosti, která vstoupila v platnost dne 24. října 1996.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Strany zajistí adekvátní a efektivní ochranu vytvořeného duševního vlastnictví a převedené technologie v rámci spolupráce na základě této dohody v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami a platnými právními předpisy a nařízeními v Japonsku a ve Společenství nebo jeho členských státech.

Článek 7

Mírové využití

1.   Spolupráce na základě této dohody bude probíhat pouze pro účely mírového neexplozivního využití.

2.   Jaderné materiály, zařízení a nejaderné materiály převedené v souladu s touto dohodou a jaderné materiály vzniklé nebo vyrobené jako vedlejší produkt nebudou používány jinak než pro mírové účely; také nebudou používány pro žádné výbušné jaderné zařízení, ani pro výzkum nebo vývoj žádného takového zařízení.

Článek 8

Agentura a záruky Euratomu

1.   Spolupráce na základě této dohody bude vyžadovat případné používání záruk Společenství v souladu se Smlouvou o Euratomu a odsouhlasení použití záruk agenturou v souladu s těmito dohodami o zárukách:

a)

Dohoda mezi vládou Japonska a agenturou o používání čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, uzavřená dne 4. března 1977 (dále jen „Dohoda o zárukách pro Japonsko“), ve znění dodatkového protokolu uzavřeného dne 4. prosince 1998;

b)

Dohoda mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Estonskou republikou, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Slovenskou republikou, Společenstvím a agenturou o provádění čl. III odst. 1 a čl. III odst. 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaná dne 5. dubna 1973 (dále jen „Dohoda o zárukách pro členské státy Společenství mimo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Francouzské republiky“), ve znění dodatkového protokolu ze dne 22. září 1998, ve znění pozdějších předpisů;

c)

Dohoda mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Společenstvím a agenturou o používání záruk ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní, podepsaná dne 6. září 1976 (dále jen „Dohoda o zárukách pro Spojené království“) ve znění dodatkového protokolu ze dne 22. září 1998 a

d)

Dohoda mezi Francií, Společenstvím a agenturou o používání záruk ve Francii, podepsaná dne 27. července 1978 (dále jen „Dohoda o zárukách pro Francii“) ve znění dodatkového protokolu ze dne 22. září 1998.

2.   Jaderné materiály převedené v souladu s touto dohodou a jaderné materiály vzniklé nebo vyrobené jako vedlejší produkt budou podléhat:

a)

po dobu jejich přítomnosti v Japonsku zárukám agentury v souladu s ustanoveními Dohody o zárukách pro Japonsko a

b)

po dobu jejich přítomnosti ve Společenství zárukám používaným Společenstvím v souladu s Dohodou o Euratomu, případně zárukám agentury v souladu s ustanoveními Dohody o zárukách pro členské státy Společenství mimo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Francouzské republiky, Dohody o zárukách pro Spojené království a Dohody o zárukách pro Francii.

3.   V případě, že z jakéhokoliv důvodu agentura nepoužívá záruky požadované v odstavci 2 výše, strany toto bezodkladně prokonzultují za účelem nalezení nápravných opatření a pokud nenaleznou takováto nápravná opatření, potom strany ihned přijmou taková opatření, které jsou v souladu se zásadami záruk a postupů agentury a která poskytnou stejnou efektivitu a krytí jako záruky poskytované agenturou, které jsou uvedené v odstavci 2 výše.

Článek 9

Opětné převedení

1.   Jaderné materiály, zařízení a nejaderné materiály převedené v souladu s touto dohodou a jaderné materiály vzniklé nebo vyrobené jako vedlejší produkt nebudou opětně převáděny mimo územní soudní pravomoc přijímající strany, s výjimkou územní soudní pravomoci odesílající strany, pokud nebyla přijímající straně vhodným způsobem poskytnuta ujištění o splnění podmínek stanovených v příloze B této dohody, nebo při neexistenci těchto ujištění, pokud nebyl získán předchozí souhlas dodávající strany.

2.   Kromě dodržování ustanovení uvedeného v odstavci 1 výše nebudou tyto položky převedené v souladu s touto dohodou opětně převáděny mimo územní soudní pravomoc přijímající strany, s výjimkou územní soudní pravomoci dodávající strany, bez předchozího písemného souhlasu dodávající strany:

a)

citlivý jaderný materiál a

b)

zařízení pro obohacování, recyklaci nebo výrobu těžké vody,

pokud v případě položek převedených z Japonska do Společenství nebudou tyto položky podléhat příslušným dvoustranným dohodám o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi vládou Japonska a vládou přijímající třetí země, nebo pokud v případě převodů ze Společenství do Japonska není přijímající třetí strana zařazena na seznamu, který sestaví Společenství a pokud nebylo přijímající stranou poskytnuto oznámení o takovémto opětovném převedení dodávající straně.

Článek 10

Průhlednost

Strany si budou vyměňovat informace týkající se bezpečného a efektivního řízení jaderných materiálů, zařízení a nejaderných materiálů převedených v souladu s touto dohodou.

Článek 11

Fyzická ochrana

1.   Co se týče jaderných materiálů převedených v souladu s touto dohodou a jaderných materiálů vzniklých nebo vyrobených jako vedlejší produkt, vláda Japonska, vlády členských států Společenství a případně Evropská komise budou používat opatření pro fyzickou ochranu v souladu s kritérii, které jednotlivě přijaly a které minimálně stanovují ochranu na úrovních, které jsou vyžadovány v příloze C této dohody.

2.   Co se týče mezinárodní dopravy jaderných materiálů, které podléhají této dohodě, Japonsko, členské státy Společenství a případně Společenství budou jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, která vstoupila v platnost dne 8. února 1987, jejímiž jsou smluvními stranami.

Článek 12

Stávající dohody

1.   Ustanovení této dohody budou považována za doplňující k ustanovením Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Japonska o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie podepsané dne 25. února 1998 a k ustanovením Dohody mezi vládou Japonska a vládou Francouzské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, podepsané dne 26. února 1972, ve znění protokolu podepsaného mezi stejnými stranami dne 9. dubna 1990 a případně budou mít přednost před ustanoveními těchto uvedených dvoustranných dohod.

2.   Pokud ustanovení dvoustranných dohod uvedených v odstavci 1 tohoto článku stanovují práva a povinnosti vlády Japonska, vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, nebo vlády Francouzské republiky nad rámec práv a povinností stanovených v této dohodě, potom budou takováto práva a povinnosti nadále používána v souladu s uvedenými dvoustrannými dohodami.

3.   Bez ohledu na ustanovení čl. 3 odst. 1 této dohody se ustanovení této dohody použijí na jaderné materiály, které byly převedeny před vstupem této Dohody mezi Japonskem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a mezi Japonskem a Francouzskou republikou v platnost, v souladu s dvoustrannými dohodami uvedenými v odstavci 1 výše.

4.   Bez ohledu na ustanovení čl. 3 odst. 1 této dohody se ustanovení této dohody použijí na jaderný materiál převedený před vstupem této Dohody mezi Japonskem a členskými státy Společenství mimo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Francouzské republiky, pokud se strany dohodly, že takovýto jaderný materiál bude podléhat ustanovením této dohody.

Článek 13

Pozastavení a vypovězení

1.   Pokud Společenství, nebo kterýkoli z jeho členských států nebo Japonsko v kteroukoli dobu po vstupu této dohody v platnost:

a)

bude jednat v rozporu s ustanoveními článků 7, 8, 9 nebo 11 této dohody, nebo v rozporu s rozhodnutími arbitrážního soudu uvedeného v článku 15 této dohody nebo

b)

ukončí nebo v podstatné míře poruší jakoukoli z dohod o zárukách s agenturou uvedenou v čl. 8 odst. 1 této dohody,

vláda Japonska, respektive Společenství má právo zcela nebo částečně zastavit další spolupráci na základě této dohody nebo tuto dohodu vypovědět a požadovat vrácení jakéhokoli jaderného materiálu převedeného na základě této dohody.

2.   Pokud Společenství, nebo kterýkoli členský stát Společenství mimo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Francouzské republiky odpálí výbušné jaderné zařízení, vzniká vládě Japonska právo uvedené v odstavci 1 výše.

3.   Pokud Spojené království Velké Británie a Severního Irska nebo Francouzská republika odpálí výbušné jaderné zařízení s použitím jakéhokoliv jaderného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou, vznikne vládě Japonska právo uvedené v odstavci 1 výše.

4.   Pokud Japonsko odpálí jaderné výbušné zařízení, vznikne Společenství právo uvedené v odstavci 1 výše.

5.   Dříve, než kterákoli ze stran podnikne kroky k úplnému nebo částečnému zastavení spolupráce na základě této dohody nebo než vypoví tuto dohodu nebo požádá o takovéto vrácení, projednají strany možnost přijetí nápravných opatření a kde je to vhodné, s uvážením potřeby přijmout vhodná opatření, která mohou být vyžadována, zváží toto:

a)

vliv přijetí takovýchto kroků a

b)

zda skutečnosti, které zadaly příčinu ke zvážení takovýchto kroků, byly způsobeny úmyslně.

6.   Práva vyplývající z tohoto článku budou vykonávána pouze tehdy, pokud druhá strana nepřijme nápravná opatření v rámci příslušné lhůty stanovené při jednání.

7.   Pokud kterákoli ze stran uplatní svoje právo vyplývající z tohoto článku a bude požadovat vrácení jakéhokoli jaderného materiálu převedeného v souladu s touto Dohodou, potom tato strana odškodní druhou stranu nebo dotčené osoby ve výši spravedlivé tržní hodnoty tohoto materiálu.

Článek 14

Provozní postupy

Příslušné orgány stran stanoví a pokud to bude nezbytné změní, provozní postupy pro účely efektivního provádění ustanovení této dohody.

Článek 15

Konzultace a arbitráž

1.   S cílem podporovat spolupráci na základě této dohody mohou strany, na žádost jedné ze stran prostřednictvím diplomatických kanálů nebo jiného jednacího fóra, vzájemně jednat.

2.   Pokud vystane jakákoli otázka týkající se výkladu nebo používání této dohody, strany na žádost jedné ze stran budou vzájemně jednat.

3.   Pokud jakýkoli spor, který vznikne v důsledku výkladu nebo používání této dohody, nebude urovnán prostřednictvím jednání, zprostředkování, smíření nebo podobného postupu, mohou se strany dohodnout na předložení takovéhoto sporu arbitrážnímu soudu, který bude složen ze tří arbitrů jmenovaných v souladu s ustanoveními tohoto odstavce. Každá ze stran jmenuje jednoho arbitra, který může být státním příslušníkem Japonska nebo některého členského státu Společenství a tito dva takto jmenovaní arbitři zvolí třetího arbitra, který bude státním příslušníkem jiné země než Japonska nebo členského státu Společenství, který se stane předsedou arbitrážního soudu. Pokud do třiceti dnů od požadavku na arbitráž jedna ze stran nejmenuje svého arbitra, potom může druhá strana požádat předsedu mezinárodního Soudního dvora, aby tohoto arbitra jmenoval. Stejný postup se použije v případě, že do třiceti dnů od jmenování druhého arbitra nebude zvolen třetí arbitr, s tím, že takto jmenovaný třetí arbitr nebude státním příslušníkem Japonska ani žádného z členských států Společenství. Většina členů arbitrážního soudu bude představovat kvorum a veškerá rozhodnutí budou vyžadovat souhlas dvou arbitrů. Arbitrážní postup bude stanoven arbitrážním soudem. Rozhodnutí arbitrážního soudu bude pro strany závazné.

Článek 16

Status příloh

Přílohy této dohody budou tvořit nedílnou součást této dohody. Mohou být pozměněny na základě vzájemného písemného souhlasu vlády Japonska a Evropské komise bez potřeby pozměnit tuto dohodu.

Článek 17

Vstup v platnost a doba trvání

1.   Tato dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem po dni, ke kterému si strany vymění diplomatické zprávy, kterými se navzájem informují, že byly dokončeny příslušné vnitřní postupy pro vstup této dohody v platnost a bude platit po dobu třiceti let (1).

Platnost této dohody bude poté automaticky prodloužena na dobu dalších pět let, pokud některá ze stran písemně neoznámí druhé straně vypovězení této dohody nejpozději do šesti měsíců před pozbytím její platnosti.

2.   Bez ohledu na částečné nebo úplné zastavení další spolupráce, nebo na vypovězení této dohody z jakéhokoliv důvodu, zůstanou v platnosti ustanovení článků 7, 8, 9 a 11.

Tato dohoda a její přílohy jsou sestaveny ve dvou originálech v angličtině, dánštině, finštině, francouzštině, italštině, japonštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, řečtině, španělštině a švédštině. V případě odchylek je anglické a japonské znění nadřazeno ostatním jazykovým verzím.

NA DŮKAZ TOHO připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci vlády Japonska a Evropského společenství pro atomovou energii k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne 24. února 2006.

Za vládu Japonska

T. KAWAMURA

Za Evropské společenství pro atomovou energii

A. PIEBALGS


(1)  Výměna diplomatických nót proběhla dne 20. listopadu 2006. V souladu s ustanoveními dohody je dnem vstupu v platnost 20. prosinec 2006.


PŘÍLOHA A

Část A

1.

Kompletní jaderné reaktory:

Jaderné reaktory schopné provozu v takové míře, že mohou udržovat kontrolovanou samoudržitelnou štěpnou reakci, s výjimkou reaktorů s nulovou energií, které jsou definované jako reaktory s projektovou maximální mírou produkce plutonia nepřekračující 100 gramů za rok.

2.

Nádoby jaderných reaktorů:

Kovové nádoby, nebo dílensky vyrobené velké části těchto nádob, zvláště navržené nebo připravené pro vložení aktivní zóny jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1 výše i pro příslušné vnitřní zařízení reaktoru, jak je definované v odstavci 8 níže.

3.

Stroje pro zavážení a vyvážení paliva pro jaderné reaktory:

Ovladatelné zařízení zvláště navržené nebo připravené pro vkládání a vyjímání paliva do a z jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1 výše.

4.

Řídící tyče jaderného reaktoru a zařízení:

Zvláště navržené nebo připravené tyče, jejich podpory nebo podpůrné konstrukce, mechanismus pohonu tyčí, nebo vodící trubky tyčí, určené pro řízení štěpného procesu v jaderném reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1 výše.

5.

Tlakové potrubí jaderného reaktoru:

Potrubí, které je zvláště navrženo nebo připraveno pro obsah složek paliva a primárního chladiva v jaderném reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1 výše, s provozním tlakem převyšujícím 50 atmosfér.

6.

Zirkoniové potrubí:

Zirkoniový kov a slitiny ve formě trubek a v množství převyšujícím 500 kg pro každé dvanáctiměsíční období, které jsou zvláště navržené nebo připravené pro použití v jaderném reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1 výše a ve kterých je poměr hafnia k zirkoniu menší než 1:500 váhových dílů.

7.

Čerpadla primárního chladiva:

Čerpadla zvláště navržená nebo připravená pro čerpání primárního chladiva jaderných reaktorů, jak jsou definované v odstavci 1 výše.

8.

Vnitřní zařízení jaderného reaktoru:

Vnitřní zařízení jaderného reaktoru, zvláště navržené nebo připravené pro použití v jaderných reaktorech, jak jsou definovány v odstavci 1 výše, včetně podpůrných sloupků pro aktivní zónu, palivových kanálů, tepelných štítů, přepážek, mřížek aktivní zóny a mřížek difuzéru.

9.

Tepelné výměníky:

Tepelné výměníky (parní generátory) zvláště navržené nebo připravené pro použití v okruhu primárního chladiva jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1 výše.

10.

Přístrojové vybavení pro detekci a měření neutronů:

Zvláště navržené nebo připravené přístrojové vybavení pro detekci a měření neutronů pro určování úrovně neutronového toku v aktivní zóně jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1 výše.

11.

Zařízení pro recyklaci ozářených součástí jaderného paliva a zařízení zvláště navržené nebo připravené pro tento účel.

12.

Zařízení na výrobu součástí paliva pro jaderné reaktory a zařízení zvláště navržené nebo připravené pro tento účel.

13.

Zařízení pro separaci izotopů uranu a zařízení zvláště navržené nebo připravené pro tento účel, s výjimkou analytického přístrojového vybavení.

14.

Zařízení pro výrobu nebo koncentraci těžké vody, těžkého vodíku a sloučenin těžkého vodíku a zařízení zvláště navržené nebo připravené pro tento účel.

15.

Zařízení pro konverzi uranu a plutonia pro použití při výrobě součástí jaderného paliva a separaci izotopů uranu, jak je to definováno v odstavci 12, respektive odstavci 13 výše a zařízení zvláště navržené nebo připravené pro tento účel.

Část B

1.

Těžký vodík a těžká voda:

Deuterium, těžká voda (deuterium oxid) a jakákoli sloučenina deuteria, ve které poměr deuteria k atomům vodíku převyšuje 1:5 000 pro použití v jaderném reaktoru, jak je definovaný v části A odstavci 1 výše, v množstvích převyšujících 200 kg atomů těžkého vodíku za jakékoli dvanáctiměsíční období.

2.

Grafit jaderné třídy:

Grafit se stupněm čistoty vyšším než 5 částic na jeden milión ekvivalentů bóru a s hustotou vyšší než 1,50 g/cm3, určený pro použití v jaderném reaktoru, jak je definovaný v části A odstavci 1 výše, v množství převyšujícím 30 metrických tun za jakékoli dvanáctiměsíční období.


PŘÍLOHA B

i)

Opětovně převedené položky budou využity výhradně pro mírové a neexplozivní účely v přijímající třetí zemi.

ii)

Pokud přijímající třetí země je zemí, která nedrží jaderné zbraně, potom veškerý jaderný materiál v takové zemi podléhá a bude podléhat používání záruk agentury.

iii)

V případě, že je jaderný materiál opětovně převáděn, budou záruky agentury použity na jaderný materiál v přijímající třetí zemi.

iv)

V případě, že je jaderný materiál opětně převáděn, budou v přijímající třetí zemi zachována adekvátní opatření pro fyzickou ochranu jaderného materiálu minimálně na úrovni stanovené v příloze C.

v)

Opětovně převedené položky nebudou dále opětovně převáděny z přijímající třetí země do jiné země, pokud tato další země neposkytuje ujištění ekvivalentní těm, která jsou stanovena v příloze B.


PŘÍLOHA C

Úrovně fyzické ochrany

Dohodnuté úrovně fyzické ochrany, které budou zajištěny vládou Japonska, vládami členských států Společenství a popřípadě Evropskou komisí při používání, skladování a přepravě jaderného materiálu podle kategorií v přiložené tabulce, budou minimálně zahrnovat tyto charakteristiky:

KATEGORIE III

Používání a skladování v místě s kontrolovaným přístupem.

Přeprava s přijetím zvláštních předběžných opatření, včetně opatření mezi odesílatelem, příjemcem a dopravcem a předběžných dohod mezi subjekty, které podléhají soudní pravomoci a nařízením států dodavatele, respektive příjemce v případě mezinárodní přepravy, s určením času, místa a postupů pro převody odpovědnosti za přepravu.

KATEGORIE II

Používání a skladování v rámci chráněného místa s kontrolovaným přístupem, to je v místě pod neustálým dozorem pracovníků ostrahy nebo elektronických zařízení, obklopené fyzickou bariérou s omezeným počtem vstupních bodů pod řádnou kontrolou, nebo jakékoli místo na stejné úrovni fyzické ochrany.

Přeprava s přijetím zvláštních předběžných opatření, včetně opatření mezi odesílatelem, příjemcem a dopravcem a předběžných dohod mezi subjekty, které podléhají soudní pravomoci a nařízením států dodavatele, respektive příjemce v případě mezinárodní přepravy, s určením času, místa a postupů pro převody odpovědnosti za přepravu.

KATEGORIE I

Jaderný materiál v této kategorii bude chráněn pomocí vysoce spolehlivého systému proti neoprávněnému použití takto:

Používání v rámci vysoce chráněného místa, to je chráněné místo, tak jak je definované pro kategorii II výše, ke kterému je navíc omezen přístup jen na osoby, jejichž důvěryhodnost byla prověřena a které je pod dohledem pracovníků ostrahy, kteří mohou úzce komunikovat s příslušnými zásahovými orgány. Specifická opatření přijatá v této souvislosti by měla mít za cíl odhalování a prevenci jakýchkoli útoků, neoprávněného vstupu nebo neoprávněného vynášení dotčeného jaderného materiálu.

Přeprava s přijetím zvláštních předběžných opatření, jak jsou definována pro dopravu jaderného materiálu kategorie II a kategorie III a navíc za neustálého dohledu eskorty a za podmínek, které zajišťují úzkou komunikaci s příslušnými zásahovými orgány.

Tabulka:

Kategorie jaderných materiálů

Jaderný materiál

Forma

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

1.

Plutonium (1)

Neozářený (2)

2 kg nebo více

Méně než 2 kg, ale více než 500 g

500 g nebo méně (3)

2.

Uran – 235

Neozářený (2)

 

 

 

uran obohacený na 20 % U235

5 kg nebo více

Méně než 5 kg, ale více než 1 kg

1 kg nebo méně (3)

nebo více – uran obohacený na 10 % U235, ale méně než 20 % U235 – uran

 

10 kgnebo více

Méně než 10 kg (3)

obohacený oproti přírodnímu uranu, ale na méně než 10 % U235 (4)

 

 

10 kg nebo více

3.

Uran – 233

Neozářený (2)

2 kg nebo více

Méně než 2 kg, ale více než 500 g

500 g nebo méně (3)

4.

Neozářené palivo

 

 

Ochuzený nebo přírodní uran, thorium nebo nízce obohacené palivo (méně než 10 % štěpného obsahu) (5)  (6)

 


(1)  S výjimkou plutonia s izotopickou koncentrací plutonia-238 převyšující 80 %.

(2)  Jaderný materiál, který nebyl ozářený v reaktoru nebo jaderný materiál, který byl ozářený v reaktoru, ale s radiační úrovní menší nebo rovnající se 1 Gy/hod (100 rads/hod) na jednom nestíněném metru.

(3)  Množství, které je menší než radiologicky podstatné množství, by zde nemělo být zařazeno, ale mělo by být chráněno v souladu s přísnými postupy řízení.

(4)  Přírodní uran, ochuzený uran, thorium a množství uranu obohaceného na méně než 10 %, která nespadají do kategorie III, by měla být chráněna v souladu s přísnými postupy řízení.

(5)  Přestože tato úroveň ochrany doporučuje, vláda Japonska, vlády členských států Společenství a případně Evropská komise mají možnost přidělit jinou kategorii fyzické ochrany po provedení vyhodnocení specifických okolností.

(6)  U ostatního paliva, které je z důvodu jeho původního obsahu štěpného materiálu klasifikované jako kategorie I nebo II před ozářením, může být převedeno do kategorie, která je o jednu úroveň níže, zatímco radiační úroveň paliva převyšuje 1 Gy/hod (100 rads/hod) na jeden nestíněný metr.


Top