EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(01)

Dohoda o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou

OJ L 345, 31.12.2003, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

22003A1231(01)Úřední věstník L 345 , 31/12/2003 S. 0045 - 0047


Dohoda o rybolovu mezi evropským společenstvím a mosambickou republikou

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen "Společenství",

na jedné straně a

MOSAMBICKÁ REPUBLIKA, dále jen "Mosambik",

na straně druhé,

společně dále jen "strany",

VZHLEDEM K úzkému pracovnímu vztahu mezi Společenstvím a Mosambikem, zejména v souvislosti s Loméskou úmluvou a dohodou z Cotonou, a jejich vzájemným přáním upevnit tento vztah,

S OHLEDEM NA Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

VĚDOMY SI významu zásad stanovených v Kodexu chování pro zodpovědný rybolov přijatý Konferencí FAO v roce 1995,

ROZHODNUTY spolupracovat v oboustranném zájmu na podpoře dlouhodobého zachování a udržitelného využívání živých mořských zdrojů,

PŘEJÍCE SI stanovit požadavky a podmínky, kterými by se řídily činnosti a spolupráce prováděné v oboustranném zájmu stran v odvětví rybolovu,

PŘESVĚDČENY, ŽE tato spolupráce podpoří jejich oboustranné zájmy a dosažení příslušných hospodářských a sociálních cílů,

ODHODLÁNY usilovat o užší hospodářskou spolupráci v odvětví rybolovu a v souvisejících činnostech prostřednictvím zakládání a rozvíjení společných podniků zapojujících podniky z obou stran,

ROZHODNUTY podpořit spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

- hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem zaručit zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a rozvíjet mosambické odvětví rybolovu,

- podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství k mosambickým vodám,

- hospodářskou činnost v odvětví rybolovu a v souvisejících aktivitách.

Článek 2

Pro účely této dohody se rozumí:

a) "mosambickými orgány" Ministerstvo rybolovu Mosambické republiky;

b) "orgány Společenství" Komise Evropských společenství;

c) "plavidlem Společenství" rybářské plavidlo, které pluje pod vlajkou členského státu Společenství a je zaregistrováno ve Společenství;

d) "společným podnikem" obchodní společnost, kterou v Mosambiku založili vlastníci plavidla nebo národní podniky stran za účelem provádění rybolovu nebo souvisejících činností;

e) "smíšeným výborem" výbor vytvořený ze zástupců Společenství a Mosambiku a zodpovídající za kontrolu provádění a výkladu této dohody.

Článek 3

1. Mosambik se zavazuje povolit plavidlům Společenství provádění rybolovných činností v rybolovných oblastech v souladu s touto dohodou včetně protokolu a příloh.

2. Rybolovné činnosti, které se řídí touto dohodou, podléhají právním předpisům a nařízením platným v Mosambiku.

Článek 4

1. Společenství se zavazuje, že učiní všechny požadované kroky k zajištění souladu jeho plavidel s touto dohodou a právními předpisy, jimiž se řídí rybolov ve vodách, kde Mosambik vykonává svou jurisdikci.

2. Mosambické orgány oznámí Komisi Evropských společenství všechny změny uvedených právních předpisů.

Článek 5

1. Společenství poskytne Mosambiku finanční vyrovnání v souladu s požadavky a podmínkami přístupu k mosambické rybolovné oblasti, definovanými v protokolu a přílohách.

2. Toto finanční vyrovnání se poskytne ročně na podporu programů a opatření prováděných Mosambikem v souvislosti s řízením a správou rybolovu, zachováním a udržitelným využíváním rybolovných zdrojů a rozvojem mosambického odvětví rybolovu.

Článek 6

1. Pokud by vážné události s výjimkou přírodních jevů bránily provádění rybolovných činností v mosambické rybolovné oblasti, Společenství může, po předchozích konzultacích mezi stranami, pozastavit vyplácení finančního vyrovnání.

2. Jakmile se obnoví normální situace, vyplácení finančního vyrovnání se zahájí opět poté, co se strany navzájem poradily a dohodly, že situace umožňuje obvyklé provádění rybolovných činností.

3. Platnost licencí udělených plavidlům Společenství podle článku 8 se prodlužuje o dobu, během níž byly rybolovné činnosti přerušeny.

Článek 7

1. Rybolovné činnosti prováděné plavidly Společenství v mosambických vodách podléhají režimu licencí v souladu s platnými právními předpisy Mosambiku.

2. V příloze protokolu je definován postup pro získání rybářské licence pro dané plavidlo, příslušné daně a způsob plateb k použití vlastníky plavidel.

Článek 8

1. Pokud by ohledy na zachování a ochranu mosambických rybolovných zdrojů vedly k přijetí správních opatření, která pravděpodobně budou mít vliv na rybolovné činnosti plavidel Společenství operujících podle této dohody, strany se navzájem poradí za účelem úpravy protokolu a jeho příloh.

2. Opatření pro kontrolu rybolovu, která přijaly mosambické orgány za účelem zachování zdrojů, se v souladu s vnitrostátními právními předpisy zakládají na objektivních vědeckých měřítkách. Tato opatření neznevýhodňují plavidla Společenství, aniž jsou dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi v rámci jednoho zeměpisného regionu, a zejména vzájemné dohody o rybolovu.

Článek 9

1. Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a příbuzných odvětvích. Navzájem se radí, aby koordinovaly různá opatření stanovená v této dohodě.

2. Strany podporují výměnu informací o technikách lovu a lovných zařízeních, konzervačních metodách a průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3. Obě strany usilují o vytváření podmínek příznivých pro rozvíjení vztahů mezi podniky stran v technické, hospodářské a obchodní oblasti.

4. Strany se zavazují ke konzultacím, a to buď přímo, nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací, aby zajistily řízení a zachování živých zdrojů v Indickém oceánu a aby spolupracovaly v příslušném vědeckém výzkumu.

Článek 10

1. Strany podporují zakládání společných podniků v oboustranném zájmu za účelem rozvoje rybolovných a souvisejících činností v Mosambiku.

2. Převod plavidel Společenství na společné podniky a vytváření společných podniků v Mosambiku se provádí takovým způsobem, aby se systematicky dodržovaly platné právní předpisy Mosambiku a Společenství.

Článek 11

Za účelem sledování provádění této dohody se zřizuje Smíšený výbor. Úkol Smíšeného výboru spočívá zejména v:

1. kontrole provádění, výkladu a provádění dohody, a zejména v provádění programů a opatření uvedených v článku 5 a popsaných v protokolu, který je k této dohodě připojen;

2. zajišťování nezbytné spolupráce v otázkách oboustranného zájmu v oblasti rybolovu;

3. působení v roli fóra pro přátelské urovnávání všech sporů, které mohou vzniknout ohledně výkladu nebo provádění dohody;

4. v případě potřeby, přehodnocování úrovně rybolovných práv a následně i úrovně finančního vyrovnání.

Smíšený výbor se schází alespoň jednou ročně, střídavě v Mosambiku a ve Společenství. Na žádost kterékoli ze stran uspořádá zvláštní schůzi.

Článek 12

Tato dohoda je na jedné straně použitelná na územích, na kterých je použitelná Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v této Smlouvě, a na straně druhé na území Mosambické republiky.

Článek 13

1. Tato dohoda je platná po dobu tří let ode dne svého vstupu v platnost. Je ji možno prodloužit na další tříletá období, pokud kterákoli strana nevypoví smlouvu písemným oznámením, a to nejméně šest měsíců přede dnem vypršení počátečního, nebo každého dalšího smluvního období.

2. V případě, že jedna ze stran smlouvu písemným oznámením vypoví, strany zahájí konzultace.

Článek 14

Protokol a příloha tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 15

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, a vstupuje v platnost dnem, kdy si strany navzájem oznámí dokončení postupů pro její schválení.

--------------------------------------------------

Top