Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0626(01)

Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

OJ L 172, 26.6.2001, p. 3–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2006

22001A0626(01)

Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

Úřední věstník L 172 , 26/06/2001 S. 0003 - 0032
CS.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
ET.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
HU.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
LT.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
LV.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
MT.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
PL.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
SK.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34
SL.ES Kapitola 11 Svazek 38 S. 5 - 34


Dohoda

mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

Vláda Spojených států amerických a Evropské společenství (dále jen "strany"), které si přejí maximalizovat energetické úspory a výhody v oblasti životního prostředí podporováním nabídky a poptávky po energeticky účinných výrobcích, se dohodly na tomto:

Článek I

Obecné zásady

1. Strany používají společný soubor specifikací energetické účinnosti a společné logo za účelem vymezení shodných cílů pro výrobce, čímž se maximalizuje účinek úsilí jednotlivých výrobců na nabídku těchto typů výrobků a na poptávku po nich.

2. Strany užívají společné logo pro účely identifikace způsobilých typů energeticky účinných výrobků, které jsou uvedeny v příloze C.

3. Strany zajistí, aby společné specifikace vedly k trvalému zlepšování účinnosti, přičemž vezmou v úvahu nejpokročilejší technické postupy na trhu.

4. Strany zajistí, aby spotřebitelé měli možnost identifikovat energeticky účinné výrobky na trhu podle štítku.

Článek II

Definice

1. Pro účely této dohody se:

a) výrazem "Energy Star" rozumí známka služeb zapsaná ve Spojených státech amerických, která je vyobrazena v příloze A a kterou vlastní Úřad pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických ("US EPA");

b) "společným logem" rozumí certifikační známka zapsaná ve Spojených státech amerických, která je vyobrazena v příloze A a kterou vlastní US EPA;

c) "známkami Energy Star" rozumí název "Energy Star" a společné logo, jakož i všechny verze těchto známek, které mohou být vytvořeny nebo upraveny řídícími subjekty nebo účastníky programu, jak jsou definováni v této dohodě, včetně značky nebo označení uvedeného v příloze A, které budou přijaty Evropským společenstvím za účelem provádění této dohody;

d) "programem označování Energy Star" rozumí program řízený řídícím subjektem s využitím společných specifikací, známek a obecných zásad, které se použijí pro označené typy výrobků;

e) "účastníky programu" rozumějí výrobci, prodejci nebo další prodejci, kteří prodávají označené energeticky účinné výrobky splňující specifikace programu označování Energy Star a kteří se rozhodli zúčastnit se programu označování Energy Star, když se zaregistrovali nebo uzavřeli smlouvu s řídícím subjektem jedné nebo druhé strany;

f) "specifikacemi" rozumějí požadavky na energetickou účinnost a výkonnost, včetně zkušebních metod uvedených v příloze C, které řídící subjekty a účastníci programu používají pro stanovení toho, zda jsou energeticky účinné výrobky způsobilé pro udělení společného loga.

Článek III

Řídící subjekty

Každá strana jmenuje řídící subjekt, který odpovídá za provádění této dohody ("řídící subjekty"). Evropské společenství jmenuje jako svůj řídící subjekt Komisi Evropských společenství ("Komise"). Vláda Spojených států amerických jmenuje jako svůj řídící subjekt US EPA.

Článek IV

Řízení programu označování Energy Star

1. Každý řídící subjekt řídí program označování Energy Star pro energeticky účinné typy výrobků uvedené v příloze C s výhradou podmínek stanovených v této dohodě. Řízení programu zahrnuje registraci účastníků programu na dobrovolném základě, vedení seznamů účastníků programu a vyhovujících výrobků a prosazování obecných zásad užívání loga, které jsou stanoveny v příloze B.

2. Program označování Energy Star používá specifikace uvedené v příloze C.

3. Každý řídící subjekt přijme účinná opatření s cílem seznámit spotřebitele se známkami Energy Star v souladu s obecnými zásadami užívání loga, které jsou stanoveny v příloze B. Tato opatření mohou zahrnovat informování zákazníků o výhodách nákupu energeticky účinných výrobků, které splňují specifikace, a pořádání marketingových nebo vzdělávacích akcí, které mají povzbudit poptávku po označených výrobcích.

4. Každý řídící subjekt nese náklady na všechny své činnosti v rámci této dohody.

Článek V

Účast na programu označování Energy Star

1. Každý výrobce, prodejce nebo další prodejce může přijmout účast na programu označování Energy Star, zaregistruje-li se jako účastník programu u řídícího subjektu jedné nebo druhé strany.

2. Účastníci programu mohou používat společné logo pro identifikaci způsobilých výrobků, které byly zkoušeny v jejich vlastních zařízeních nebo nezávislou zkušební laboratoří a které splňují specifikace uvedené v příloze C, a mohou vydávat vlastní osvědčení o způsobilosti výrobku.

3. Registrace účastníka programu v programu označování Energy Star od řídícího subjektu jedné strany je uznávána řídícím subjektem druhé strany.

4. Aby usnadnily uznávání účastníků programu v programu označování Energy Star v souladu s výše uvedeným odstavcem 3, spolupracují řídící subjekty při vedení společného seznamu všech účastníků programu a výrobků, které jsou způsobilé pro udělení společného loga.

5. Bez ohledu na postupy vlastního osvědčování uvedené v odstavci 2 si každý řídící subjekt vyhrazuje právo zkoušet nebo jinak přezkoumávat výrobky, které jsou nebo byly prodávány na jeho územích (v případě Komise na územích členských států Evropského společenství), aby mohl určit, zda výrobky získaly osvědčení v souladu se specifikacemi uvedenými v příloze C. Řídící subjekty spolu plně komunikují a spolupracují, aby zajistily, že všechny výrobky se společným logem splňují specifikace uvedené v příloze C.

Článek VI

Koordinace programu mezi stranami

1. Strany zřídí technickou komisi za účelem přezkumu provádění této dohody, která se skládá ze zástupců jejich řídících subjektů.

2. Tato technická komise se schází každý rok a na žádost jednoho z řídících subjektů vede konzultace s cílem přezkoumat fungování a řízení programu označování Energy Star, specifikace uvedené v příloze C, rozsah zahrnutých výrobků, akce zaměřené na vzdělávání zákazníků a pokrok při dosahování cílů této dohody.

3. Nezúčastněné strany (včetně jiných vlád a zástupců průmyslu) se mohou účastnit setkání technické komise jako pozorovatelé, pokud se oba řídící subjekty nedohodnou jinak.

Článek VII

Zápis známek Energy Star

1. US EPA jakožto vlastník známek Energy Star může požádat o zápis známek v Evropském společenství. Komise nemůže požádat o zápis ani dosáhnout zápisu známek Energy Star nebo jakékoli varianty známek v žádné zemi.

2. Pokud US EPA zapíše známky v Evropském společenství nebo v jakémkoli jeho členském státě, US EPA se zavazuje, že nebude považovat za porušení těchto známek, jestliže Komise nebo jakýkoli účastník programu zaregistrovaný Komisí použije značku nebo označení obsažené v příloze A v souladu s podmínkami této dohody.

Článek VIII

Prosazování a nedodržování

1. S cílem chránit známky Energy Star zajistí každý řídící subjekt řádné užívání známek Energy Star na svém území (v případě Komise na území členských států Evropského společenství). Každý řídící subjekt zajistí, aby známky Energy Star byly užívány pouze ve formě, která je znázorněna v příloze A. Každý řídící subjekt zajistí, aby známky Energy Star byly užívány výhradně způsobem stanoveným v obecných zásadách užívání loga, které jsou uvedeny v příloze B.

2. Každý řídící subjekt zajistí, aby bylo přijato okamžité a vhodné opatření proti účastníkům programu, když zjistí, že účastník programu použil neoprávněnou známku nebo připojil známku Energy Star k výrobku, který nevyhovuje specifikacím uvedeným v příloze C. Tato opatření zahrnují, avšak neomezují se na:

a) písemné informování účastníka programu o nedodržení podmínek programu označování Energy Star;

b) vypracování plánu dodržování podmínek programu prostřednictvím konzultací; a

c) pokud není možné dosáhnout dodržování podmínek programu, případné ukončení registrace účastníka programu.

3. Každý řídící subjekt zajistí, aby byla přijata všechna přiměřená opatření k ukončení neoprávněného užívání známek Energy Star nebo užívání neoprávněné známky subjektem, který není účastníkem programu. Tato opatření zahrnují, avšak neomezují se na:

a) informování subjektu užívajícího známky Energy Star o požadavcích programu označování Energy Star a o obecných zásadách řádného užívání loga a

b) vyzvání subjektu, aby se stal účastníkem programu a zaregistroval způsobilé výrobky.

4. Každý řídící subjekt neprodleně oznámí řídícímu subjektu druhé strany každé porušení známek Energy Star, o kterém se dozví, jakož i opatření přijaté k ukončení tohoto porušování.

Článek IX

Postupy, kterými se mění dohoda a její přílohy A a B a kterými se doplňují nové přílohy

1. Každý řídící subjekt může navrhnout změnu této dohody a jejích příloh A a B a může navrhnout nové přílohy této dohody.

2. Návrh změny se předkládá písemně a je projednán na dalším zasedání technické komise za předpokladu, že byl sdělen řídícímu subjektu druhé strany nejméně šedesát dnů před tímto zasedáním.

3. Změny této dohody, jejích příloh A a B a rozhodnutí o doplnění nových příloh se přijímají po vzájemné dohodě stran.

Článek X

Postupy, kterými se mění příloha C

1. Řídící subjekt, který si přeje změnit přílohu C s cílem revidovat stávající specifikace nebo doplnit nový typ výrobku ("navrhující řídící subjekt"), použije postupy stanovené v odstavcích 1 a 2 článku IX a do svého návrhu zahrne:

a) důkaz o tom, že revize specifikací nebo doplnění nového typu výrobku povedou k významné úspoře energie;

b) doklady o existující technologii, která by umožnila energetické úspory efektivní z hlediska nákladů bez negativního vlivu na výkonnost výrobku;

c) informace o odhadovaném počtu modelů výrobku, které by splňovaly navrhované specifikace, a přibližný podíl na trhu, který by reprezentovaly;

d) informace o stanoviscích průmyslových skupin, kterých by se navržená změna potenciálně dotkla; a

e) navržené datum vstupu v platnost pro nové specifikace s ohledem na cykly životnosti výrobku a harmonogramy výroby.

2. Navrhované změny, které jsou přijaty oběma řídícími subjekty, vstoupí v platnost dnem, na němž se řídící subjekty vzájemně dohodnou.

3. Pokud má druhý řídící subjekt ("řídící subjekt vznášející námitku") po přijetí návrhu v souladu s odstavci 1 a 2 článku IX za to, že návrh nesplňuje požadavky uvedené v odstavci 1, nebo má jiné námitky vůči návrhu, urychleně (obvykle do příštího zasedání technické komise) řídícímu subjektu předkládajícímu návrh písemně oznámí svou námitku a připojí všechny dostupné informace, o něž se opírá jeho námitka, například informace, které prokazují, že návrh, pokud by byl přijat, by pravděpodobně:

a) nepřiměřeně a nespravedlivě přidělil tržní sílu jedné společnosti nebo průmyslové skupině;

b) narušil celkovou účast průmyslového odvětví na programu označování Energy Star;

c) byl v rozporu s jeho právními a správními předpisy; a

d) uložil obtížné technické požadavky.

4. Řídící subjekty vynaloží co největší úsilí, aby dosáhly dohody o navržených změnách na prvním zasedání technické komise po podání návrhu. Pokud řídící subjekty nejsou s to dosáhnout dohody o navržené změně na tomto zasedání technické komise, vynasnaží se dosáhnout dohody písemně před dalším zasedáním technické komise.

5. Pokud strany do konce dalšího zasedání technické komise nejsou s to dosáhnout dohody, řídící subjekt předkládající návrh stáhne svůj návrh; s ohledem na návrhy revize stávajících specifikací se odpovídající typ výrobku odstraní z přílohy C do dne, na kterém se řídící subjekty písemně dohodnou. Všichni účastníci programu jsou informováni o této změně a o postupech, jimiž se řídí provádění této změny.

Článek XI

Obecná ustanovení

1. Tato dohoda se nevztahuje na jiné programy označování v oblasti životního prostředí, které mohou být vypracovány a přijaty kteroukoliv z těchto stran.

2. Všechny činnosti prováděné v rámci této dohody podléhají platným právním a správním předpisům každé strany a jsou podmíněny dostupností vyhrazených prostředků a zdrojů.

3. Žádné ustanovení této dohody nemá vliv na práva a povinnosti kterékoli strany, které vyplývají z dvoustranné, regionální nebo vícestranné dohody, kterou strana uzavřela před vstupem této dohody v platnost.

4. Aniž jsou dotčena další ustanovení této dohody, kterýkoli z řídících subjektů může řídit programy označování, pokud jde o typy výrobků, které nejsou zahrnuty v příloze C. Bez ohledu na další ustanovení této dohody nesmí žádná strana bránit dovozu, vývozu, prodeji nebo distribuci jakéhokoli výrobku na základě toho, že je označen známkami energetické účinnosti řídícího subjektu druhé strany.

Článek XII

Vstup v platnost a trvání

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, k němuž si obě strany písemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost.

2. Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu počátečního období v délce pěti let. Nejméně jeden rok před skončením tohoto počátečního období se strany sejdou, aby projednaly obnovení této smlouvy.

Článek XIII

Vypovězení

1. Každá strana může tuto dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně s tříměsíční lhůtou.

2. V případě vypovězení nebo neobnovení této dohody řídící subjekty uvědomí všechny účastníky programu, které zaregistrovaly, o ukončení společného programu. Kromě toho řídící subjekty informují účastníky programu, které zaregistrovaly, že každý z řídících subjektů může pokračovat v činnostech označování v rámci dvou samostatných individuálních programů. V tomto případě nesmí program označování Evropského společenství používat známky Energy Star. Komise zajistí, že ona, členské státy Evropského společenství a každý účastník programu, kterého zaregistrovala, přestane používat známky Energy Star do dne, na kterém se písemně dohodnou řídící subjekty. Povinnosti uvedené v čl. XIII odst. 2 trvají i po vypovězení této dohody.

Sepsáno ve dvou vyhotoveních ve Washingtonu DC dne devatenáctého prosince roku dva tisíce.

Za vládu Spojených států amerických

+++++ TIFF +++++

Za Evropské společenství

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

MEZINÁRODNÍ LOGO ENERGY STAR

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

OBECNÉ ZÁSADY ŘÁDNÉHO UŽÍVÁNÍ NÁZVU A MEZINÁRODNÍHO LOGA ENERGY STAR

Název a mezinárodní logo Energy Star jsou známkami US EPA zapsanými v USA. Jako takové mohou být název i logo užívány pouze v souladu s níže uvedenými obecnými zásadami a memorandem o porozumění (MOU) nebo registračním formulářem Evropské komise, který je podepsán účastníkem programu označování Energy Star. Předejte laskavě tyto obecné zásady osobám, které za Vás ponesou odpovědnost za přípravu materiálů Energy Star.

US EPA (a Evropská komise na území členských států Evropského společenství) dohlíží na řádné užívání názvu a mezinárodního loga Energy Star. Tento dohled spočívá ve sledování toho, jak jsou známky užívány na trhu, a v přímém oslovování těch organizací, které je používají nenáležitě nebo bez povolení. Zneužívání těchto známek může mít za důsledek ukončení účasti účastníka programu v programu označování Energy Star a u výrobků dovážených do USA může nenáležité užívání známek vést k možnému zabavení tohoto zboží celními orgány USA.

I. ÚVOD

Název Energy Star může být používán pro obecné vzdělávací účely. Název může být uveden při popisu programu označování Energy Star, například ve zvláštní informační brožuře, zpravodaji, výroční zprávě nebo článku, který uvádí podrobnosti o programu a požadavcích programu. (Další informace viz v oddíle II uvedeném níže.)

Mezinárodní logo se může používat jako štítek výrobku pro označení určitých výrobků, které splňují specifikace obsažené v MOU Energy Star nebo v registračním formuláři Evropské komise. (Další informací viz v oddíle III uvedeném níže.)

II. OBECNÉ POUŽITÍ NÁZVU ENERGY STAR PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY

Účastníci programu mohou uvést název Energy Star v obecných vzdělávacích nebo informačních materiálech, které pojednávají o programu označování Energy Star. Mezi tyto materiály patří brožury, články ve zpravodajích, výroční zprávy, atd.

III. UŽÍVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO LOGA ÚČASTNÍKY PROGRAMU JAKO ŠTÍTKU VÝROBKU

A. Používání mezinárodního loga na výrobcích

Mezinárodní logo je certifikační známka a může být používáno pouze pro certifikování určitých výrobků, u kterých bylo stanoveno, že splňují požadavky programu označování Energy Star. U těchto určitých výrobků může být mezinárodní logo použito přímo na výrobku nebo na materiálech doprovázejících výrobek, například na obalu nebo příbalových letácích. Aby byla zachována integrita mezinárodního loga a důvěryhodnost programu označování Energy Star, je naprosto nutné, aby toto základní pravidlo bylo dodržováno.

Každý účastník programu označování Energy Star podepsal MOU nebo registrační formulář Evropské komise, čímž se stal odpovědným za řádné užívání mezinárodního loga. To zahrnuje jeho vlastní užívání mezinárodního loga, jakož i užívání tohoto loga jím pověřenými zástupci, např. reklamními agenturami, obchodními zprostředkovateli, atd. Proto by účastník programu měl dát tyto zásady užívání loga k dispozici každé straně, která připravuje materiály jménem účastníka programu.

B. Užívání mezinárodního loga v reklamě na výrobek

Při přípravě tištěných reklam nebo prospektů by mělo být mezinárodní logo umístěno na vyhovujícím výrobku nebo v jeho těsné blízkosti. Pokud je v reklamě vyobrazen pouze jeden výrobek (a tento výrobek je vyhovující), může být mezinárodní logo umístěno kdekoli na stránce. Pokud je vyobrazeno více výrobků, mělo by být mezinárodní logo zobrazeno pouze vedle těch výrobků, které jsou vyhovující. Mezinárodní logo nesmí být umístěno ve spodní části nebo po stranách reklamy vedle jiných obecných piktogramů, pokud nevyhovuje Energy Star každý z výrobků vyobrazených v reklamě.

Pokud je mezinárodní logo použito v obecné reklamě vztahující se k výrobkové řadě, z níž jsou vyhovující pouze určité modely, účastník programu by měl vysvětlit situaci nějakou formulací (např. "(Název modelu výrobku) splňuje požadavky Energy Star") nebo může připojit ke každému z vyhovujících modelů zvláštní formulaci (např. připojit odrážku "Vyhovuje Energy Star" do seznamu vlastností výrobku).

Účastník programu může použít mezinárodní logo bez uvedení odkazu na určitý výrobek jedině tehdy, když informuje veřejnost o certifikačním účelu známky. Účastník programu může například připojit prohlášení, v němž se uvádí: "Hledejte (mezinárodní logo) na našich výrobcích. Označuje, že výrobek splňuje obecné zásady Energy Star pro energetickou účinnost." Dále nesmí být za žádných okolností použit název nebo logo takovým způsobem, který by naznačoval, že US EPA anebo Evropská komise podporují výrobce, jeho výrobky nebo služby.

C. Prohlášení k mezinárodnímu logu

Jak je popsáno v MOU a v registračním formuláři Evropské komise, mezinárodní logo, je-li použito účastníkem programu, musí být vždy doprovázeno tímto prohlášením: "(Název Vaší společnosti), účastník programu Energy Star, stanovil, že tento výrobek splňuje obecné zásady Energy Star pro energetickou účinnost." Toto prohlášení musí doprovázet logo, ale nemusí být uvedeno přímo vedle něho; tato věta může být umístěna tam, kde se nacházejí běžné vysvětlující informace. Například:

- Tištěné reklamy nebo plakáty: Prohlášení může být umístěno společně s ostatními standardními ochrannými známkami a registračními informacemi ve spodní části reklamy, kde jsou uznány výrobky jiných společností (např. "Výrobek X je zapsanou ochrannou známkou XYZ Corp.; XYZ Corp., účastník programu Energy Star, stanovila, že tento výrobek splňuje obecné zásady Energy Star pro energetickou účinnost.").

- V brožurách a příručkách musí být toto prohlášení uvedeno při prvním použití loga a/nebo na jejich začátku společně s uznáním ostatních ochranných známek.

- Je-li logo použito přímo na výrobku, může účastník programu umístit toto prohlášení do uživatelské příručky nebo na výrobní štítek.

- Je-li logo zobrazeno na obalu výrobku, účastník programu není povinen uvést toto prohlášení na obalu; místo toho může účastník programu použít prohlášení v uživatelské příručce nebo v jiných souvisejících prodejních a marketingových materiálech.

- Je obecným pravidlem, že písmo musí být viditelné – velikost písma nejméně 2,5 bodu.

IV. REPRODUKCE MEZINÁRODNÍHO LOGA

Mezinárodní logo je k dispozici v barevném i černobílém provedení na disketě ve dvou grafických formátech:.EPS (Encapsulated Postscript) a.BMP (Bitmap). Tyto soubory jsou určeny pro distribuci grafickému oddělení Vašich zákazníků. Verze.EPS může být použita na počítačích PC i Mac. (Na požádání je k dispozici i formát.TIF.)

Jak je popsáno ve všech MOU Energy Star a v registračním formuláři, mezinárodní logo nesmí být jakýmkoli způsobem změněno, rozčleněno nebo rozděleno. Některé podrobnější zásady jsou tyto:

- Velikost loga může být změněna, ale musí být zachován vzájemný poměr rozměrů.

- Barvy čtyřbarevného loga musí být věrně reprodukovány (čtyřbarevný proces).

- Čtyřbarevné logo může být reprodukováno v černobílém stínování.

- Zjednodušený náčrt nebo "čárová grafika" loga může být reprodukována takto:

- černě nebo bíle v plných barvách,

- jednobarevná verze v libovolné barvě,

- dvoubarevná verze v barvách ze čtyřbarevné verze, např. modrá a žlutá, zelená a modrá, žlutá a modrá.

V. ZAPSANÁ ZNÁMKA

Jak bylo uvedeno výše, název a mezinárodní logo Energy Star jsou známky US EPA zapsané v USA. Při použití názvu nebo mezinárodního loga Energy Star ve sděleních a marketingových materiálech musí účastník programu:

- Při odkazu na program označování Energy Star nebo na účastníky tohoto programu musí být název Energy Star vždy uveden velkými písmeny. Je také vhodné použít o něco větší písmo pro první písmeno každého slova, např. dvanáctibodové písmo pro E a S a desetibodové písmo pro ostatní písmena – Energy Star.

- Účastník programu musí pomocí symbolu zápisu (®) označit, že známky jsou zapsané, pokaždé, když se název nebo mezinárodní logo Energy Star objeví na americkém trhu v brožuře, v reklamě, na plakátu, na obalu výrobku, atd. (tj. ENERGY STAR®). (Povšimněte si laskavě, že v materiálech vytvořených US EPA, kde je opakovaně uveden výraz Energy Star, například v obecných zásadách užívání loga, je symbol zápisu uveden pouze jednou, aby nerušil čtenáře.)

— A —

Na americkém trhu může účastník programu poskytnout prohlášení o zapsané známce: "ENERGY STAR je v USA zapsaná známka". Podobně jako prohlášení k mezinárodnímu logu může být i prohlášení o známce umístěno tam, kde se nacházejí běžné vysvětlující informace (např. ve spodní části reklamy nebo plakátu, ve spodní části příslušené strany v příručce nebo brožuře nebo na obalu výrobku).

VI. DALŠÍ LOGA ENERGY STAR (NEJSOU URČENA K POUŽITÍ ÚČASTNÍKY PROGRAMU PRO KANCELÁŘSKÉ PŘÍSTROJE)

Mezinárodní logo je jediné logo, které by účastníci programu měli používat na svých výrobcích. Tato verze loga neobsahuje žádný text nebo akronymy. Potřebujete-li, aby Vám byla zaslána kopie loga na disketě, spojte se, prosím, telefonicky s US EPA (nebo s Evropskou komisí na území členských států Evropského společenství).

Pravděpodobně jste mohli na trhu vidět jiné verze loga. Tato loga jsou buď zastaralá nebo se používají pro jiné oblasti výrobků Energy Star. Prosím, NEPOUŽÍVEJTE níže uvedená loga:

ZASTARALÉ LOGO | LOGO POUŽÍVANÉ ÚČASTNÍKY JINÝCH PROGRAMŮ (HVAC, HOMES, ATD.) |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| |

VII. DALŠÍ DOTAZY OHLEDNĚ UŽÍVÁNÍ LOGA

Horká linka Energy Star

V USA volejte zdarma: 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)

Mimo území USA volejte: 202 775-6650

Fax: 202 775-6680

EVROPSKÁ KOMISE

Directorate-General TREN

Telefon: (32-2) 295 22 04

Fax (32-2) 296 42 54

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

I. SPECIFIKACE POČÍTAČŮ

A. Definice

1. Počítač: Stolní počítač, věž nebo minivěž nebo přenosná jednotka, včetně vysoce kvalitních stolních počítačů, osobních počítačů, pracovních stanic, síťových stolních počítačů, grafických terminálů a maloobchodních pokladních terminálů na bázi počítačů. Aby jednotka byla uznána za způsobilou, musí mít možnost napájení ze zásuvky elektrické sítě, avšak tím nejsou vyloučeny jednotky, které mohou být napájeny jak ze zásuvky, tak i z baterie. Tato definice má především zahrnovat počítače prodávané pro použití v podnicích nebo v domácnostech. Tato definice počítačů nezahrnuje počítače prodávané nebo jinak uváděné na trh jako "databázový server" nebo "server".

2. Monitor: Obrazovka (CRT), plochý displej (např. displej s tekutými krystaly) nebo jiné zobrazovací zařízení a s ním spojená elektronika. Monitor může být prodáván samostatně nebo jako integrovaný do skříně počítače. Tato definice má především zahrnovat standardní monitory, které jsou určeny pro použití s počítači. Pro účely této specifikace lze však za monitor považovat rovněž terminály střediskového počítače a fyzicky oddělené zobrazovací jednotky.

3. Integrovaný počítačový systém: Systémy, ve kterých jsou počítač a monitor spojeny v jedné jednotce. Tyto systémy musí splňovat všechna následující kritéria: nelze měřit spotřebu energie těchto dvou součástí samostatně a systém je zapojen do zásuvky elektrické sítě pomocí jednoho napájecího kabelu.

4. Nečinnost: Doba, po kterou počítač nezaznamená žádný vstup uživatele (např. vstupy z klávesnice nebo pohyb myši).

5. Režim nízké spotřeby nebo klidový režim: Stav snížené spotřeby energie, do něhož počítač přejde po určité době nečinnosti.

6. Aktivující událost: Uživatelem vyvolané, naprogramované nebo vnější události nebo podněty, které způsobí přechod počítače z režimu nízké spotřeby/klidového režimu do aktivního provozního režimu. Příkladem aktivujících událostí může být (kromě dalších možností) pohyb myší, činnost klávesnice nebo stisknutí tlačítka na skříni počítače a – v případě vnější události – podnět přenášený telefonem, dálkovým ovládáním, sítí, kabelovým modemem, satelitem, atd.

B. Způsobilost výrobku pro udělení loga Energy Star

1. Technické specifikace

a) Počítače: Počítač vyhovující Energy Star splňuje tyto podmínky:

i) Úroveň I – modely počítačů poprvé dodané 1. července 1999 nebo později a před 1. červencem 2000:

a) Počítač přejde po určité době nečinnosti do klidového režimu.

b) Pokud je počítač dodáván s možností zapojení do sítě, má schopnost při zapojení do sítě přejít do klidového režimu.

c) Pokud je počítač dodáván s možností zapojení do sítě, zachovává si v klidovém režimu schopnost reagovat na aktivující události, které jsou nasměrovány nebo zacíleny na tento počítač zapojený do sítě. Pokud aktivující událost vyžaduje, aby počítač ukončil klidový režim a provedl nějaký úkol, počítač po dokončení požadovaného úkolu znovu přejde po určité době nečinnosti do klidového režimu.

Počítače, které používají alternativní prostředky pro uchování této funkčnosti v klidovém režimu při zapojení do sítě, jsou také způsobilé. Účastník programu může používat všechny dostupné prostředky, aby dosáhl chování, které je popsáno v tomto pododdíle.

d) Počítač, jehož zdroj napájení má maximální jmenovitý trvalý výkon [1] menší nebo rovný 200 wattům (≤ 200 W), po stanovené době nečinnosti automaticky přejde do režimu nízké spotřeby/klidového režimu na úrovni 30 wattů nebo méně. Počítač, jehož zdroj napájení má maximální jmenovitý trvalý výkon vyšší než 200 wattů (> 200 W), po stanovené době nečinnosti automaticky přejde do režimu nízké spotřeby/klidového režimu na úrovni nepřekračující 15 procent (15 %) jeho maximálního jmenovitého trvalého výkonu.

Počítače, které stále udržují spotřebu energie na úrovni 30 wattů nebo méně, vyhovují požadavkům na spotřebu energie Úrovně 1 této dohody, a nevyžaduje se u nich, aby byly vybaveny klidovým režimem, který je popsán v oddíle A.

ii) Úroveň II – modely počítačů poprvé dodané 1. července 2000 nebo později:

Existují dvě obecné zásady A a B, podle kterých může být počítač uznán jako vyhovující Energy Star. Tyto dvě obecné zásady byly vypracovány za tím účelem, aby účastníkům programu byla dána možnost přistupovat k řízení spotřeby elektrické energie a k energetické účinnosti různým způsobem.

Podle obecné zásady A se uznávají jako vyhovující tyto typy počítačů:

- Počítače, které jsou dodávány s možností zapojení do sítě, takže mohou zůstat v režimu nízké spotřeby/klidovém režimu, zatímco si jejich síťová karta uchovává schopnost reagovat na příkazy ze sítě.

- Počítače, které nejsou dodávány se schopností zapojení do sítě.

- Počítače, které jsou dodávány pro nesíťové prostředí.

EPA očekává, že počítače prodávané nebo jinak uváděné na trh jako osobní počítače, budou uznávány jako vyhovující pouze podle obecné zásady A.

Počítače, které jsou dodávány s možností zapojení do sítí, které v současné době vyžadují, aby se procesor anebo paměť počítače podílely na udržování jeho síťového připojení v době, kdy je počítač v klidovém režimu, mohou být uznávány jako vyhovující podle obecné zásady B. Očekává se, že počítače, které jsou způsobilé podle obecné zásady B, si budou uchovávat stejnou síťovou funkčnost v klidovém režimu i mimo něj.

a) Obecná zásada A

1. Počítač přejde po určité době nečinnosti do klidového režimu.

2. Pokud je počítač dodáván s možností zapojení do sítě, má schopnost při zapojení do sítě přejít do klidového režimu.

3. Pokud je počítač dodáván s možností zapojení do sítě, zachovává si v klidovém režimu schopnost reagovat na aktivující události, které jsou nasměrovány nebo zacíleny na tento počítač v síti. Pokud aktivující událost vyžaduje, aby počítač ukončil klidový režim a provedl nějaký úkol, počítač po dokončení požadovaného úkolu znovu přejde po určité době nečinnosti do klidového režimu. Účastník programu může používat všechny dostupné prostředky, aby dosáhl chování, které je popsáno v tomto pododdíle.

4. Počítač spotřebovává energii v klidovém režimu podle tabulky 1.

Tabulka 1

Maximální jmenovitý trvalý výkon zdroje napájení [2] | Watty v klidovém režimu |

≤ 200 W | ≤ 15 W |

> 200 W ≤ 300 W | ≤ 20 W |

> 300 W ≤ 350 W | ≤ 25 W |

> 350 W ≤ 400 W | ≤ 30 W |

> 400 W | 10 % maximálního jmenovitého trvalého výkonu |

Počítače, které stále udržují spotřebu energie na úrovni 15 wattů nebo méně, vyhovují požadavkům spotřeby energie Úrovně II těchto specifikací, a nevyžaduje se u nich, aby byly vybaveny klidovým režimem, který je popsán v oddíle A.

b) Obecná zásada B

1. Počítač přejde po určité době nečinnosti do klidového režimu.

2. Pokud je počítač dodáván s možností zapojení do sítě, má schopnost přejít do klidového režimu bez ohledu na technologii sítě.

3. Počítač si v klidovém režimu uchovává schopnost reagovat na všechny typy síťových příkazů. Nesmí dojít k žádné ztrátě síťové funkčnosti, kterou má uživatel k dispozici (např. síťová funkčnost, kterou má uživatel k dispozici během klidového režimu, je stejná, jako byla funkčnost před přechodem počítače do klidového režimu).

4. Počítač v klidovém režimu nespotřebovává více než 15 % maximálního jmenovitého trvalého výkonu svého zdroje napájení.

b) Integrované počítačové systémy: Integrovaný počítačový systém vyhovující Energy Star splňuje tyto podmínky:

i) Integrovaný počítačový systém přejde po době nečinnosti do klidového režimu.

ii) Pokud je integrovaný počítačový systém dodáván s možností zapojení do sítě, má při zapojení do sítě schopnost přejít do klidového režimu.

iii) Pokud je integrovaný počítačový systém dodáván s možností zapojení do sítě, zachovává si v klidovém režimu schopnost reagovat na aktivující události, které jsou nasměrovány nebo zacíleny na tento počítač v síti. Pokud aktivující událost vyžaduje, aby počítač ukončil režim a provedl nějaký úkol, systém integrovaného počítače po dokončení požadovaného úkolu znovu přejde po době nečinnosti do klidového režimu.

Účastník programu může používat všechny dostupné prostředky, aby dosáhl chování, které je popsáno v tomto pododdíle.

iv) Úroveň I: Integrovaný počítačový systém, který byl poprvé dodán před 1. červencem 2000, nespotřebovává v klidovém režimu více než 45 wattů. Integrované počítačové systémy, které stále udržují spotřebu energie na úrovni nižší nebo rovné 45 wattům, splňují požadavky na spotřebu energie podle této dohody a nevyžaduje se, aby byly vybaveny klidovým režimem, který je popsán v oddíle A.

Úroveň II: Integrovaný počítačový systém, který byl poprvé dodán 1. července 2000 nebo později, nespotřebovává v klidovém režimu více než 35 wattů. Integrované počítačové systémy, které stále udržují spotřebu elektrické energie na úrovni nižší nebo rovné 35 wattům, splňují požadavky na spotřebu energie podle této dohody a nevyžaduje se, aby byly vybaveny klidovým režimem, který je popsán v oddíle A.

2. Nastavení při dodání: Aby bylo zajištěno, že maximální počet uživatelů využije režim nízké spotřeby/klidový režim, účastník programu dodává své počítače anebo integrované počítačové systémy s aktivovanou funkcí řízení spotřeby. Implicitní doba pro všechny výrobky je přednastavena na méně než 30 minut. (EPA doporučuje, aby přednastavená doba byla mezi 15 a 30 minutami.) Uživatel má možnost změnit časová nastavení nebo deaktivovat klidový režim/režim nízké spotřeby.

3. Operační systémy: Správná aktivace režimu nízké spotřeby/klidového režimu souvisí zpravidla s instalací a používáním určité verze operačního systému. Pokud je počítač dodáván účastníkem programu s jedním nebo více operačními systémy, je počítač schopen přejít do režimu nízké spotřeby/klidového režimu a úplně z něho vystoupit během doby, po kterou je v chodu alespoň v jednom z těchto operačních systémů. Pokud počítač není dodáván s programovým vybavením operačního systému, účastník programu jasně uvede, jaký mechanismus zajistí, aby počítač vyhovoval Energy Star. Pokud je navíc pro správnou aktivaci klidového režimu a vystoupení z něho potřebné jakékoli programové vybavení, ovladače technického vybavení nebo obslužné programy, musí být v počítači nainstalovány. Účastník programu uvede tyto informace v dokumentaci k výrobku (např. v uživatelské příručce nebo v datových listech) a/nebo na své internetové stránce. Prospekty a reklamy musí být formulovány tak, aby neobsahovaly zavádějící údaje.

4. Ovládání monitoru: Součástí počítače musí být jeden nebo více mechanismů, s jejichž pomocí lze aktivovat režimy nízké spotřeby monitoru vyhovujícího Energy Star. Účastník programu jasně uvede v dokumentaci k výrobku způsob, jakým počítač může ovládat monitory vyhovující Energy Star, a všechny zvláštní podmínky, které musí být splněny, aby bylo umožněno řízení spotřeby elektrické energie monitorem. Účastník programu implicitně nastaví počítač tak, aby aktivoval první režim nízké spotřeby nebo klidový režim monitoru do 30 minut nečinnosti uživatele. Účastník programu rovněž nastaví implicitní dobu pro další úroveň řízení spotřeby energie tak, aby monitor přešel do druhého režimu nízké spotřeby nebo klidového režimu do 60 minut nečinnosti. Výsledný součet implicitních dob pro oba režimy nízké spotřeby nesmí přesáhnout 60 minut. Účastník programu se může rozhodnout, že nastaví počítač tak, aby aktivoval monitor k přímému přechodu do druhého režimu nízké spotřeby nebo klidového režimu do 30 minut nečinnosti.

Uživatel musí mít možnost změnit časová nastavení nebo deaktivovat režimy nízké spotřeby monitoru, aby mohl monitor ovládat. Tento požadavek ovládání monitoru se nevztahuje na integrované počítačové systémy. Avšak integrované počítačové systémy, které jsou uváděny na trh a prodávány jako součást spojovacího systému, mají schopnost automaticky ovládat spotřebu energie externě připojeného monitoru.

II. SPECIFIKACE MONITORŮ

A. Definice

1. Monitor: Obrazovka (CRT), plochý displej (např. displej s tekutým krystalem) nebo jiné zobrazovací zařízení a s ním spojená elektronika. Tato definice má především zahrnovat standardní monitory, které jsou určeny pro použití s počítači. Pro účely této specifikace lze však za monitor považovat též terminály střediskového počítače a fyzicky oddělené zobrazovací jednotky.

2. První režim nízké spotřeby neboli klidový režim: Stav snížené spotřeby energie, do kterého monitor přejde po obdržení příkazů z počítače nebo prostřednictvím dalších funkcí. Tento režim se vyznačuje prázdnou obrazovkou a snížením spotřeby energie. Monitor se vrátí do stavu plné spotřeby energie, poté co zaznamená požadavek uživatele.

3. Druhý režim nízké spotřeby neboli dlouhodobý klidový režim: Druhý stav snížené spotřeby energie, do kterého monitor přejde po obdržení příkazů z počítače nebo prostřednictvím dalších funkcí. Tento režim se vyznačuje významným snížením spotřeby energie. Monitor se vrátí do stavu plné spotřeby energie, poté co zaznamená požadavek uživatele.

B. Způsobilost výrobku pro udělení loga Energy Star

1. Technické specifikace

Monitor vyhovující Energy Star má schopnost automaticky přejít do dvou po sobě následujících režimů nízké spotřeby. V prvním režimu nízké spotřeby, klidovém režimu, monitor spotřebovává nejvýše 15 wattů, poté co obdrží příkazy z počítače nebo prostřednictvím jiných funkcí. Pokud monitor zůstává v nečinnosti, přejde po příkazech z CPU nebo prostřednictvím jiných funkcí do druhého režimu nízké spotřeby, dlouhodobého klidového režimu. Monitor vyhovující Energy Star v tomto druhém režimu spotřebovává nejvýše 8 wattů. Monitory, které mají schopnost automaticky přejít z aktivního režimu do režimu nízké spotřeby nejvýše 8 wattů, vyhovují požadavkům na spotřebu energie podle této dohody. Po obnovení aktivity uživatele se monitor automaticky vrátí do plného provozního stavu. Doporučuje se, aby monitor v případě činnosti, kterou nezahájil uživatel, setrval v režimu nízké spotřeby.

Pokud jsou součástí monitoru rozbočovač/porty USB, je zkoušen bez jakýchkoli přístrojů nebo propojovacího kabelu, který je připojen k rozbočovači/portům.

III. SPECIFIKACE TISKÁREN, FAXŮ A FRANKOVACÍCH STROJŮ

A. Definice

1. Tiskárna: Zobrazovací zařízení vyráběné jako standardní model, které slouží jako přístroj pro zhotovování papírových kopií a je schopno přijímat informace od samostatně zapojených počítačů nebo počítačů zapojených do sítě. Mimoto musí být možné napájet jednotku ze zásuvky elektrické sítě. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou prostřednictvím reklamy nabízeny jako tiskárny a prodávány jako tiskárny, včetně tiskáren, které mohou být rozšířeny na multifunkční zařízení [3].

2. Fax: Zobrazovací zařízení vyráběné jako standardní model, které slouží jako přístroj pro zhotovování papírových kopií, jehož primární funkcí je posílání a přijímání informací. Tyto specifikace se vztahují na faxy na obyčejný papír (např. inkoustové, laserové/LED a tepelný přenos). Musí být možné napájet jednotku ze zásuvky elektrické sítě. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou prostřednictvím reklamy nabízeny jako faxy a prodávány jako faxy.

3. Kombinace tiskárna/fax: Zobrazovací zařízení vyráběné jako standardní model, které slouží jako plně funkční tiskárna i fax, jak jsou definovány výše. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh a prodávány jako přístroje kombinující tiskárnu a fax.

4. Frankovací stroj: Zobrazovací zařízení, které slouží k vytištění poštovného na poštovní zásilky. Musí být možné napájet jednotku ze zásuvky elektrické sítě. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou prostřednictvím reklamy nabízeny jako frankovací stroje a prodávány jako frankovací stroje.

5. Rychlost tisku: Rychlost tisku modelu se měří počtem stran za minutu (ppm). Rychlost tisku odpovídá rychlosti tisku, jak ji udává účastník programu. U řádkových tiskáren (např. jehličkové/úderové tiskárny) je rychlost tisku založena na metodě uvedené v ISO 10561.

U tiskáren velkého formátu, které jsou určeny především pro práci s papírem formátu A2 nebo 17″×22″ nebo větším, se rychlost tisku udává pomocí výstupu monochromatického textu při standardním rozlišení. Rychlost tisku měřená jako počet výtisků formátu A2 nebo A0 za minutu se převádí na rychlost tisku formátu A4 takto: a) Jeden výtisk A2 za minutu se rovná čtyřem výtiskům A4 za minutu; b) Jeden výtisk A0 za minutu se rovná 16 výtiskům A4 za minutu.

U frankovacích strojů se stránky za minutu (ppm) považují za ekvivalent počtu zásilek za minutu (mppm).

6. Příslušenství: Doplňkové zařízení, které není nezbytné pro běžný provoz základní jednotky, ale může být doplněno před dodávkou nebo po ní za účelem zvýšení nebo změny výkonnosti tiskárny. Příkladem příslušenství jsou dokončovací zařízení, třídiče, doplňující podavače papíru a jednotky oboustranného tisku. Příslušenství může být prodáváno samostatně pod vlastním číslem modelu nebo může být prodáváno se základní jednotkou jako součást tiskárny.

7. Aktivní režim: Stav (nebo režim), ve kterém výrobek zhotovuje papírové kopie nebo přijímá údaje pro zhotovení papírových kopií. Spotřeba energie v tomto režimu je zpravidla vyšší než spotřeba energie v pohotovostním režimu.

8. Pohotovostní režim: Stav, ve kterém se nachází výrobek, když nezhotovuje papírové kopie nebo nepřijímá údaje pro zhotovení papírových kopií a spotřebovává méně energie než tehdy, když zhotovuje kopie nebo přijímá údaje pro zhotovení kopií. Přechod z pohotovostního režimu do aktivního režimu by neměl způsobovat žádnou výraznější prodlevu při zhotovování papírových kopií.

9. Klidový režim: Stav, ve kterém se nachází výrobek, když nezhotovuje papírové kopie nebo nepřijímá údaje pro zhotovení papírových kopií a spotřebovává méně energie než v pohotovostním režimu. Při přechodu z klidového režimu do aktivního režimu může docházet k určité prodlevě při zhotovování papírových kopií; k žádné prodlevě však nedochází při přijímání informací ze sítě nebo jiných vstupních zdrojů. Výrobek přejde do tohoto režimu po určité době, která uplyne od zhotovení poslední papírové kopie.

10. Implicitní doba pro přechod do klidového režimu: Doba nastavená účastníkem programu před dodávkou, která určuje, kdy výrobek přejde do klidového režimu. Implicitní doba se měří od okamžiku, kdy byla zhotovena poslední papírová kopie.

11. Oboustranný tisk: Zhotovení textu, obrazu nebo kombinace textu a obrazu na obou stranách jednoho listu papíru.

12. Standardní model: Termín používaný pro popis výrobku a s ním spojených funkcí, jak je uváděn na trh a prodáván účastníkem programu a vyráběn pro zamýšlené použití výrobku.

13. Aktivující událost: Podle toho, jak se používá v této dohodě, je aktivující událost definována jako uživatelem vyvolaná, naprogramovaná nebo vnější událost nebo podnět, které způsobí přechod počítače z režimu nízké spotřeby nebo klidového režimu do aktivního provozního režimu. Aktivující událost, jak je definována v této specifikaci, nezahrnuje výzvy a impulsy sítě související s jejím provozem, které se běžně vyskytují v síťovém prostředí.

B. Způsobilost výrobku pro udělení loga Energy Star

1. Technické specifikace

a) Klidový režim: Účastník programu Energy Star souhlasí s tím, že pouze ty výrobky, které jsou schopny přejít do klidového režimu po době nečinnosti nebo zachovat úroveň spotřeby energie rovnou nebo nižší, než jsou úrovně spotřeby energie uvedené v tabulkách 2 až 11 (níže), mohou být uznány jako vyhovující Energy Star.

b) Implicitní doba: Účastník programu Energy Star souhlasí s tím, že nastaví implicitní dobu výrobku pro aktivaci klidového režimu v časovém rozmezí uvedeném v tabulkách 2 až 11 (níže) od ukončení poslední úlohy (např. od okamžiku, kdy byla zhotovena poslední papírová kopie). Účastník programu rovněž dodává výrobky s implicitní dobou pro přechod do klidového režimu nastavenou na úrovně uvedené v tabulkách 2 až 11 (níže).

c) Síťová funkčnost: Účastník programu Energy Star souhlasí s tím, že přizná výrobkům způsobilost podle jejich zamýšleného použití (oddíl II.A.12 výše) konečným uživatelem, obzvláště u výrobků, které mají být zapojeny do sítě. Účastník programu Energy Star souhlasí s tím, že všechny výrobky uváděné na trh, nabízené prostřednictvím reklamy nebo prodávané jako výrobky s možností zapojení do sítě musí vyhovovat specifikacím Energy Star (níže), jsou-li nakonfigurovány jako připravené k zapojení do sítě (tj. se síťovou funkčností).

1. Pokud je výrobek dodáván s možností zapojení do sítě, má při zapojení do sítě schopnost přejít do klidového režimu.

2. Pokud je výrobek dodáván s možností zapojení do sítě, zachovává si v klidovém režimu schopnost reagovat na aktivující události, které jsou nasměrovány nebo zacíleny na tento výrobek v síti.

d) Oboustranný tisk: U všech tiskáren standardních formátů s rychlostí tisku vyšší než 10 ppm, ve kterých je nainstalována jednotka oboustranného tisku, se doporučuje, aby účastník programu Energy Star poučil své zákazníky o používání tiskáren s nastavením oboustranného tisku jako implicitního tiskového režimu. Poučení může sestávat z informací o vhodném ovladači tiskárny a nastavení tiskového menu v návodu k použití výrobku nebo může být poskytnuto formou zvláštních pokynů k ovladači tiskárny při instalaci jednotky oboustranného tisku.

e) Podrobné specifikace: Účastník programu Energy Star souhlasí s tím, že přizná výrobkům způsobilost podle těchto specifikací:

Tabulka 2: Úroveň 1

Tiskárny a kombinace tiskárna/fax pro standardní formáty [4](1. 11. 2000-31. 10. 2001)

(určené především pro použití papíru formátů A3, A4 nebo 8,5″×11″)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) [5] | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 [6] | ≤ 5 minut |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 20 [6] | ≤ 15 minut |

20 < ppm ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 minut |

30 < ppm ≤ 44 | ≤ 40 | ≤ 60 minut |

44 < ppm | ≤ 75 | ≤ 60 minut |

Tabulka 3: Úroveň 1

Úderové tiskárny určené především pro papír formátu A3 (1. 11. 2000-31. 10. 2001).

Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

≤ 30 | ≤ 30 minut |

Tabulka 4: Úroveň 1

Velkoformátové tiskárny (1. 11. 2000-31. 10. 2001)

(určené především pro použití papíru formátů A2 nebo 17″×22″ nebo větších)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) [7] | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minut |

10 < ppm ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 30 minut |

40 < ppm | ≤ 100 | ≤ 90 minut |

Tabulka 5: Úroveň 1

Barevné tiskárny [8] (1. 11. 2000-31. 10. 2001)

(určené především pro použití papíru formátů A3, A4 nebo 8,5″×11″)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) [9] | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 [10] | ≤ 30 minut |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 45 | ≤ 60 minut |

20 < ppm | ≤ 70 | ≤ 60 minut |

Tabulka 6

Samostatné faxy (1. 11. 2000–31. 10. 2002)

(určené především pro použití papíru formátů A4 nebo 8,5″×11″)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 5 minut |

10 < ppm | ≤ 15 | ≤ 5 minut |

Tabulka 7

Frankovací stroje (1. 11. 2000–31. 10. 2002)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < mppm ≤ 50 | ≤ 10 | ≤ 20 minut |

50 < mppm ≤ 100 | ≤ 30 | ≤ 30 minut |

100 < mppm ≤ 150 | ≤ 50 | ≤ 40 minut |

150 < mppm | ≤ 85 | ≤ 60 minut |

Tabulka 8: Úroveň 2

Tiskárny a kombinace tiskárna/fax pro standardní formáty [11] (1. 11. 2001–31. 10. 2002)

(určené především pro použití papíru formátů A3, A4 nebo 8,5″×11″)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 5 minut |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 15 minut |

20 < ppm ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 minut |

30 < ppm ≤ 44 | ≤ 40 | ≤ 60 minut |

44 < ppm | ≤ 75 | ≤ 60 minut |

Tabulka 9: Úroveň 2

Úderové tiskárny určené především pro papír formátu A3 (1. 11. 2001–31. 10. 2002)

Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

≤ 28 | ≤ 30 minut |

Tabulka 10: Úroveň 2

Velkoformátové tiskárny (1. 11. 2001–31. 10. 2002)

(určené především pro použití papíru formátů A2 nebo 17″×22″ nebo větších)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minut |

10 < ppm ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 30 minut |

40 < ppm | ≤ 100 | ≤ 90 minut |

Tabulka 11: Úroveň 2

Barevné tiskárny [12] (1. 11. 2001–31. 10. 2002)

(určené především pro použití papíru formátů A3, A4 nebo 8,5″×11″)

Rychlost výrobku vyjádřená počtem stránek za minutu (ppm) | Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minut |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 45 | ≤ 60 minut |

20 < ppm | ≤ 70 | ≤ 60 minut |

2. Výjimky a vysvětlení:

Po dodání nesmí účastník programu Energy Star nebo jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb změnit modely, na které se vztahují tyto specifikace, jakýmkoli způsobem, který by ovlivnil schopnost výrobků splňovat výše uvedené specifikace. Níže jsou uvedeny čtyři výjimky:

a) Integrované počítačové systémy: Pouze na dobu jednoho roku a u výrobků, jejichž součástí je integrovaný počítač, se energetická spotřeba integrovaných počítačů nezapočítává, je-li výrobek uznán jako vyhovující Energy Star. Od výrobce se však vyžaduje, aby vysvětlil konečnému uživateli, že energetická spotřeba tiskárny nezahrnuje energetickou spotřebu integrovaného počítače (tj. že energetickou spotřebu počítače je třeba přičíst k energetické spotřebě tiskárny – včetně doby, kdy je tiskárna v klidovém režimu). Tato výjimka je omezena na situace, kdy výrobce integruje "samostatný" počítač a nevztahuje se na řadiče tiskárny. (Viz poznámka 1 tabulky 5.)

b) Síťová funkčnost: Pouze na dobu jednoho roku bude povolena přípustná odchylka 5 wattů pro síťovou funkčnost u výrobků, které jsou v prvních dvou pásmech rychlosti (0 ppm ≤ 10 a 10 ppm ≤ 20) tabulky 2 a v prvním pásmu rychlosti (0 < ppm ≤ 10) tabulky 5. Tato výjimka se vztahuje pouze na ty výrobky (ve výše uvedených tabulkách a pásmech rychlosti), které jsou dodávány jako "připravené k zapojení do sítě" (tj. včetně síťové karty nebo funkčnosti "mimo skříň"). Na výrobky, které nejsou dodávány jako "připravené k zapojení do sítě", se tato dodatečná přípustná odchylka 5 wattů nevztahuje. (Viz poznámka 2 tabulek 2 a 5).

c) Implicitní doby: Po dodání může účastník programu Energy Star, jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb nebo zákazník změnit implicitní doby pro přechod do klidového režimu až na nejvyšší hodnotu 240 minut nastavenou z výroby. Pokud se výrobce rozhodne navrhnout výrobky, které mají více než jeden režim řízení energie, celkový součet implicitních dob nesmí přesáhnout 240 minut.

d) Deaktivace klidového režimu: V individuálních případech, kdy klidový režim způsobuje zákazníkovi v důsledku jeho zvláštních uživatelských návyků značné obtíže, může účastník programu, určený zástupce v oblasti zákaznických služeb nebo zákazník tuto funkci klidového režimu deaktivovat. Pokud se účastník programu rozhodne navrhnout své modely výrobku tak, aby zákazníkovi umožnil deaktivovat funkci klidového režimu, musí být tato možnost deaktivace přístupná způsobem odlišným od časových nastavení (např. pokud menu programového vybavení nabízí dobu prodlevy pro přechod do klidového režimu v délce 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minut, pak v tomto menu nesmí být obsažena volba "Deaktivovat" nebo "Vypnout". Tato volba musí být skrytá (nebo méně nápadná) nebo musí být obsažena v jiném menu).

IV. SPECIFIKACE KOPÍREK

A. Definice

1. Kopírka: Komerční reprografická zobrazovací jednotka, jejíž jedinou funkcí je zhotovování podle kopií grafické papírové předlohy. Kopírka musí obsahovat systém značení, zobrazovací systém a modul pro manipulaci s papírem. V této specifikaci jsou zahrnuty všechny technologie černobílého kopírování na obyčejný papír, ačkoli záměrem je soustředit pozornost na široce používané standardní kopírovací vybavení, například optické kopírky. Níže uvedené specifikace se vztahují na kopírky pro standardní formát určené pro práci s papírem formátu A4 nebo 8,5″×11″ a velkoformátové kopírky určené pro práci s papírem formátu A2 nebo 17″×22″ nebo větším.

Rychlost kopírky: Kopírovací rychlost kopírky se měří počtem kopií za minutu (cpm). Jedna kopie je definována jako jedna strana papíru formátu 8,5″×11″ nebo A4. Oboustranné kopie se považují za dva obrazy a tedy za dvě kopie, i když jsou zkopírovány na jeden list papíru. U všech modelů kopírek, které se prodávají na trhu v USA, je měření rychlosti kopírky založeno na formátu papíru 8,5″×11″. U kopírek, které se prodávají na trzích mimo USA, je rychlost kopírky založena na formátu papíru 8,5″×11″ nebo A4 v závislosti na normě daného trhu.

U velkoformátových kopírek určených především pro práci s papírem formátu A2 nebo 17″×22″ nebo větším se rychlost kopírky měřená jako počet kopií formátu A2 nebo A0 za minutu přepočítává na rychlost kopírky pro formát A4 takto: a) Jedna kopie A2 za minutu se rovná čtyřem kopiím A4 za minutu, a b) jedna kopie A0 za minutu se rovná 16 kopiím A4 za minutu.

Kopírky uznané jako způsobilé pro Energy Star se dělí do pěti kategorií: nízkorychlostní kopírky pro standardní formát, středněrychlostní kopírky pro standardní formát, vysokorychlostní kopírky pro standardní formát, nízkorychlostní velkoformátové kopírky a středněrychlostní a vysokorychlostní velkoformátové kopírky.

A. Nízkorychlostní kopírky pro standardní formát: Kopírky s rychlostí vícenásobného kopírování nejvýše 20 kopií za minutu.

B. Středněrychlostní kopírky pro standardní formát: Kopírky s rychlostí vícenásobného kopírování vyšší než 20 kopií a nižší než nebo rovnou 44 kopiím za minutu.

C. Vysokorychlostní kopírky pro standardní formát: Kopírky s rychlostí vícenásobného kopírování vyšší než 44 kopií za minutu.

D. Nízkorychlostní velkoformátové kopírky: Kopírky s rychlostí vícenásobného kopírování nejvýše 40 kopií za minutu (vyjádřeno v kopiích formátu A4 za minutu)

E. Středněrychlostní a vysokorychlostní velkoformátové kopírky: Kopírky s rychlostí vícenásobného kopírování vyšší než 40 kopií za minutu (vyjádřeno v kopiích formátu A4 za minutu).

2. Základní jednotka: Pro danou kopírovací rychlost se základní jednotkou rozumí nejzákladnější verze kopírky, která je skutečně prodávána jako plně provozuschopný model. Základní jednotka je zpravidla navržena a dodávána jako jeden kus a nezahrnuje žádné vnější příslušenství spotřebovávající energii, které může být prodáváno samostatně.

3. Příslušenství: Doplňkové zařízení, které není nezbytné pro běžný provoz základní jednotky, ale které může být doplněno před dodávkou nebo po ní za účelem zvýšení nebo změny výkonnosti kopírky. Příslušenství může být prodáváno samostatně pod vlastním číslem modelu nebo může být prodáváno se základní jednotkou jako součást balení nebo sestavy kopírky. Příkladem příslušenství jsou třídičky, velkokapacitní podavače papíru atd. Předpokládá se, že doplnění příslušenství – bez ohledu na jeho spotřebu energie – podstatně nezvýší (více než o 10 procent) energetickou spotřebu základní jednotky v režimu "vypnuto". Příslušenství nesmí bránit normálnímu fungování režimu automatického vypnutí a režimu nízké spotřeby.

4. Model kopírky: Pro účely této specifikace se modelem kopírky rozumí základní jednotka a jeden nebo více kusů specifického příslušenství, které jsou prostřednictvím reklamy nabízeny a prodávány zákazníkům pod jedním číslem modelu. Je-li základní jednotka prostřednictvím reklamy nabízena a prodávána zákazníkům bez jakéhokoli doplňujícího příslušenství, považuje se rovněž za kopírku.

5. Režim nízké spotřeby: Pro účely této specifikace se režimem nízké spotřeby rozumí stav nejnižší spotřeby energie, do kterého kopírka automaticky přejde po určité době nečinnosti, aniž by se skutečně vypnula. Kopírka přejde do tohoto režimu po určité době od zhotovení poslední kopie. Pro účely stanovení spotřeby energie v tomto režimu nízké spotřeby se společnost může rozhodnout, zda změří nejnižší spotřebu v režimu úspory energie nebo v pohotovostním režimu.

6. Režim úspory energie: Stav, ve kterém se přístroj nachází, když nezhotovuje kopie, dosáhl provozních podmínek, avšak spotřebovává méně energie než tehdy, když je v pohotovostním režimu. Je-li kopírka v tomto režimu, může trvat určitou dobu, než je schopna zhotovit další kopii.

7. Pohotovostní režim: Stav, ve kterém se přístroj nachází, když nezhotovuje kopie, dosáhl provozních podmínek a je připraven ke kopírování, avšak dosud nepřešel do režimu úspory energie. Je-li kopírka v tomto režimu, je schopna zhotovit další kopii prakticky bez jakékoli prodlevy.

8. Režim "vypnuto": Pro účely této specifikace se režimem "vypnuto" rozumí stav, ve kterém se kopírka nachází, když je připojena ke vhodnému zdroji elektrické energie a byla krátce předtím vypnuta pomocí funkce automatického vypnutí [13]. Při měření energie v tomto režimu může být vyloučeno ovládací zařízení pro dálkovou obsluhu.

9. Funkce automatického vypnutí: Pro účely této specifikace se funkcí automatického vypnutí rozumí schopnost kopírky automaticky se vypnout po určité době od zhotovení poslední kopie. Kopírka automaticky přejde do režimu "vypnuto" po provedení této funkce.

10. Režim "zapojeno": Stav, ve kterém se přístroj nachází, když je připojen ke vhodnému zdroji elektrické energie a není zapnut. Pro zapnutí kopírky uživatel zpravidla potřebuje ručně restartovat kopírku pomocí přepínače zapnout/vypnout.

11. Implicitní doby: Doby nastavené účastníkem programu před dodáním, které určují, kdy kopírka přejde do různých režimů, tj. režimu nízké spotřeby, režimu "vypnuto" atd. Jak implicitní doby pro přechod do režimu vypnutí, tak implicitní doby pro přechod do režimu nízké spotřeby jsou měřeny od okamžiku zhotovení poslední kopie.

12. Doba návratu: Doba, kterou kopírka potřebuje, aby přešla z režimu nízké spotřeby do pohotovostního režimu.

13. Režim automatického oboustranného kopírování: Režim, ve kterém kopírka automaticky reprodukuje obrazy na obě strany listu kopie tak, že nechá automaticky procházet list kopie i grafickou předlohu kopírkou. Příkladem je oboustranné kopírování jednostranné předlohy nebo oboustranné kopírování oboustranné předlohy. Pro účely této specifikace se model kopírky považuje za model s automatickým režimem oboustranného kopírování pouze tehdy, pokud je součástí modelu kopírky veškeré příslušenství potřebné ke splnění výše uvedených podmínek, tj. automatický podavač předloh a příslušenství pro možnosti automatického oboustranného kopírování.

14. Týdenní časovač: Vnitřní zařízení, které zapíná a vypíná kopírku každý pracovní den v předem stanovené časy. Při programování časovače musí být zákazník schopen odlišit pracovní dny od dnů pracovního klidu/svátků (tj. časovač nezapne kopírku v sobotu a neděli ráno, jestliže zaměstnanci obvykle nejsou v těchto dnech v kanceláři). Zákazník musí mít rovněž možnost časovač vypnout. Týdenní časovače jsou nepovinné, a proto se u kopírek vyhovujících Energy Star nevyžadují. Pokud jsou týdenní časovače součástí modelů kopírek, nesmí narušovat fungování režimu nízké spotřeby a režimu automatického vypnutí.

B. Způsobilost výrobku pro udělení loga Energy Star

1. Technické specifikace

Aby kopírka mohla být uznána způsobilou pro udělení loga Energy Star, musí splňovat níže uvedené specifikace:

Tabulka 12

Kritéria pro kopírky Energy Star

Rychlost kopírky (počet kopií za minutu (cpm)) | Režim nízké spotřeby (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do režimu nízké spotřeby | Doba návratu 30 sekund | Režim "vypnuto" (ve wattech) | Implicitní doba pro přechoddo režimu "vypnuto" | Režim automatického oboustranného kopírování |

0 < cpm < 20 | Žádný | Nelze použít | Nelze použít | < 5 | < 30 minut | Ne |

20 < cpm < 44 | 3,85 × cpm + 5 | 15 minut | Ano | < 15 | < 60 minut | Nepovinný |

44 < cpm | 3,85 × cpm + 5 | 15 minut | Doporučeno | < 20 | < 90 minut | Nepovinný |

VELKOFORMÁTOVÉ KOPÍRKY |

0 < cpm < 40 | Nelze použít | Nelze použít | Nelze použít | < 10 | < 30 minut | Ne |

40 < cpm | 3,85 × cpm + 5 | 15 minut | Doporučeno | < 20 | < 90 minut | Ne |

Účastník programu nastaví implicitní doby pro automatickou funkci podle úrovní stanovených ve výše uvedené tabulce. Implicitní doby pro přechod do režimu "vypnuto" a do režimu nízké spotřeby se měří od okamžiku, kdy byla zhotovena poslední kopie.

Pro všechny rychlosti kopírování, u kterých existuje možnost zvolit nastavení oboustranného kopírování jako implicitní, pokud je model dodáván se schopností automatického oboustranného kopírování, se doporučuje nastavit oboustranné kopírování jako implicitní režim. Účastník programu může poskytnout uživatelům možnost, jak vyřadit tento implicitní režim oboustranného kopírování pro jednostranné kopie.

2. Výjimky a vysvětlení

Po dodání nesmí účastník programu Energy Star nebo jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb změnit modely, na které se vztahují tyto specifikace, jakýmkoli způsobem, který by ovlivnil schopnost výrobků splňovat výše uvedené specifikace. Jsou povoleny určité výjimky pro změnu implicitních dob, specifikací režimu "vypnuto" a režimu oboustranného kopírování. Jsou to tyto výjimky:

a) Implicitní doby: Po dodání může účastník programu, jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb nebo zákazník změnit implicitní doby pro přechod do režimu nízké spotřeby a/nebo pro přechod do režimu "vypnuto", avšak pouze po nejvyšší hodnotu 240 minut nastavenou účastníkem programu (tj. celkový součet implicitních dob pro přechod do režimu "vypnuto" a do režimu nízké spotřeby nesmí přesáhnout 240 minut).

b) Spotřeba energie v režimu "vypnuto": V některých případech může být účastník programu nucen dodat model kopírky s odpojeným zařízením proti vlhkosti, aby splnil požadavky na spotřebu energie v režimu "vypnuto". Pokud tato situace způsobuje určitému zákazníkovi značné obtíže, může účastník programu (nebo jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb) zařízení proti vlhkosti zapojit. Jestliže účastník programu zjistí, že se v určité zeměpisné oblasti vyskytují chronické problémy se spolehlivostí, které jsou spojeny s vysokou úrovní vzdušné vlhkosti, může se účastník programu obrátit na pracovníka odpovědného za řízení programu EPA a projednat s ním náhradní řešení. Účastníci programu na území členských států Evropského společenství se mohou obrátit na Evropskou komisi. EPA nebo Evropská komise může účastníkovi programu například povolit, aby zapojil zařízení proti vlhkosti u modelů kopírek, které jsou dodávány do zeměpisné oblasti s vysokou vlhkostí vzduchu.

c) Deaktivace funkce automatického vypnutí: V individuálních případech, kdy funkce automatického vypnutí způsobuje zákazníkovi v důsledku jeho zvláštních uživatelských návyků značné obtíže, může účastník programu, určený zástupce v oblasti zákaznických služeb nebo zákazník tuto funkci automatického vypnutí deaktivovat. Pokud se účastník programu rozhodne navrhnout své modely kopírek tak, aby zákazníkovi umožnil deaktivovat funkci automatického vypnutí, musí být tato možnost deaktivace přístupná způsobem odlišným od časových nastavení (např. pokud menu programového vybavení nabízí dobu prodlevy pro přechod do režimu "vypnuto" v délce 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minut, pak v tomto menu nesmí být obsažena volba "Deaktivovat" nebo "Vypnout". Tato volba musí být skrytá (nebo méně nápadná) nebo musí být obsažena v jiném menu).

V. SPECIFIKACE SKENERŮ

A. Definice

1. Skener: Pro účely této specifikace se skenerem rozumí elektrooptický přístroj pro konverzi barevných nebo černobílých informací v elektronické obrazy, které mohou být uchovávány, upravovány, konvertovány nebo přenášeny především v prostředí individuálního zpracování dat. Takto definované skenery se zpravidla používají pro digitalizaci papírových kopií. Záměrem této specifikace je soustředit pozornost na široce používané stolní skenery (např. ploché skenery, skenery s posunem listu a filmové skenery); avšak i vysoce výkonné kancelářské skenery se správou dokumentů, které splňují níže uvedené specifikace, mohou být uznány jako způsobilé pro udělení loga Energy Star. Tato specifikace se vztahuje na samostatné skenery; nezahrnuje multifunkční výrobky se schopností skenování, síťové skenery (tj. skenery, které se zapojují výlučně do sítě a které jsou schopny řídit přenos skenovaných informací do více míst sítě) nebo skenery, které nejsou napájeny přímo z elektrické sítě v budově.

2. Základní jednotka: Základní jednotkou se rozumí nejzákladnější verze skeneru, která je skutečně prodávána jako plně provozuschopný model. Základní jednotka je zpravidla navržena a dodávána jako jeden kus a nezahrnuje žádné vnější příslušenství spotřebovávající energii, které může být prodáváno samostatně.

3. Model skeneru: Pro účely této specifikace se modelem skeneru rozumí základní jednotka a jeden nebo více kusů specifického příslušenství, které jsou prostřednictvím reklamy nabízeny a prodávány zákazníkům pod jedním číslem modelu. Je-li základní jednotka prostřednictvím reklamy nabízena a prodávána zákazníkům bez jakéhokoli doplňujícího příslušenství, považuje se rovněž za model skeneru.

4. Příslušenství: Doplňkové zařízení, které není nezbytné pro běžný provoz skeneru, ale které může být doplněno za účelem zvýšení nebo změny výkonnosti skeneru. Příslušenství může být prodáváno samostatně pod vlastním číslem modelu nebo může být prodáváno se základní jednotkou jako součást balení nebo sestavy skeneru. Příkladem příslušenství jsou automatické podavače papíru a adaptéry pro transparentní materiály.

5. Režim nízké spotřeby: Pro účely této specifikace se režimem nízké spotřeby rozumí stav nejnižší spotřeby energie, do kterého skener automaticky přejde po určité době nečinnosti, aniž by se skutečně vypnul. Skener přejde do tohoto režimu po určité době od naskenování posledního obrázku.

6. Implicitní doba: Doba nastavená účastníkem programu před dodáním, která určuje, kdy skener přejde do režimu nízké spotřeby. Implicitní doba pro přechod do režimu nízké spotřeby se měří od okamžiku, kdy byl naskenován poslední obrázek.

B. Způsobilost výrobku pro udělení loga Energy Star

1. Technické specifikace

Účastník programu souhlasí s tím, že zavede jednu nebo více specifických základních jednotek, které splňují níže uvedené specifikace.

Tabulka 13

Kritéria pro skenery Energy Star

Režim nízké spotřeby | Implicitní doba pro přechod do režimu nízké spotřeby |

≤ 12 wattů | ≤ 15 minut |

VI. SPECIFIKACE MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ

A. Definice

1. Multifunkční zařízení: Multifunkční zařízení je fyzicky integrované zařízení nebo kombinace funkčně integrovaných komponentů (základní jednotka, viz definice níže), které zhotovuje papírové kopie z grafických papírových předloh (narozdíl od příležitostného kopírování jednotlivých listů, viz další odstavec) a provádí též jednu z těchto funkcí: tisk dokumentů (z digitálních informací přijatých z přímo připojeného počítače, síťových počítačů, serverů a faxových přenosů) nebo faxování (odesílání a přijímání). Multifunkční zařízení může též zahrnovat schopnost skenování do počítačového souboru nebo jiné schopnosti, které nejsou uvedeny v této specifikaci. Zařízení může být zapojeno do sítě a může zhotovovat obrazy černobílé, v odstínech šedi nebo barevné. EPA očekává, že v budoucnu může být vzhledem k pravděpodobnému technologickému vývoji barevného tisku nakonec požadována samostatná specifikace pro barevná zařízení, ale v současnosti jsou tato zařízení zahrnuta do této specifikace.

Tato specifikace se vztahuje na výrobky, které jsou uváděny na trh a prodávány jako multifunkční zařízení, jehož primární funkcí je kopírování, ale které jsou schopny provádět jednu nebo obě doplňující základní funkce tisku nebo faxování. Přístroje, jejichž primární funkcí je faxování a které nabízejí omezené možnosti kopírování listů (takzvané "příležitostné kopírování" jednotlivých listů), jsou zahrnuty ve specifikaci pro tiskárny/faxy.

Pokud multifunkční zařízení není jednou integrovanou jednotkou, nýbrž soupravou funkčně integrovaných komponentů, musí výrobce osvědčit, že při správné instalaci na místě dosáhne úhrn veškeré energie spotřebované všemi komponenty multifunkčního zařízení, z nichž se skládá základní jednotka, níže uvedených nižších úrovní, aby mohlo být uznáno jako multifunkční zařízení vyhovující Energy Star.

Některé digitální kopírky mohou být na místě rozšířeny na multifunkční zařízení instalací přídavných zařízení, které umožňují kopírování nebo faxování. Účastníci programu mohou považovat tento systém komponentů za multifunkční zařízení a mohou je uznat za způsobilé podle specifikací v tabulkách 13 a 14. Pokud se však digitální kopírka prodává bez přídavných zařízení, musí být uznána za způsobilou podle specifikací pro rozšiřitelné digitální kopírky uvedených v tabulkách 15 a 16.

Některé tiskárny mohou být na místě rozšířeny na multifunkční zařízení instalací přídavných zařízení, které umožňují kopírování (nejen příležitostné kopírování jednotlivých listů) a které mohou také umožňovat faxování. Účastníci programu mohou považovat tento systém komponentů za multifunkční zařízení a mohou je uznat za způsobilé podle specifikací pro multifunkční zařízení. Pokud se však tiskárna prodává samostatně, nemůže být označována jako přístroj vyhovující Energy Star, pakliže nesplňuje specifikace pro tiskárny Energy Star.

2. Rychlost reprodukce obrazu: Rychlost reprodukce obrazu vyjádřená jako výstup monochromatického textu za minutu při implicitním rozlišení multifunkčního zařízení se měří počtem obrazů za minutu (ipm). Jeden obraz je definován jako jedna vytištěná stránka formátu 8,5″×11″ nebo A4 monochromatického textu s jednoduchým řádkováním, dvanáctibodovým písmem, typem písma Times, okraji 1 (2,54 cm) podél všech stran stránky. Oboustranné výtisky nebo kopie se počítají jako dva obrazy, i když jsou vytištěny na jednom listu. Pokud EPA později vytvoří zkušební postup specificky určený pro měření rychlosti tisku, nahradí tento zkušební postup specifikace rychlostí výstupu uvedené v tomto oddíle.

U všech modelů multifunkčních zařízení se rychlost zakládá na papíru formátu 8,5″×11″ nebo A4 podle toho, který z nich je na jednotlivých trzích standardní. Pokud jsou rychlost kopírování a rychlost tisku různé, použije se pro stanovení toho, do které rychlostní kategorie zařízení náleží, ta z rychlostí, která je vyšší.

U modelů velkoformátových multifunkčních zařízení, které jsou určeny především pro práci s papírem formátu A2 nebo 17″×22″ nebo větším, se rychlost reprodukce měřená jako počet obrazů formátu A2 nebo A0 za minutu převádí na rychlosti reprodukce obrazů formátu A4 takto:

a) jeden obraz A2 za minutu se rovná 4 obrazům A4 za minutu;

b) jeden obraz A0 za minutu se rovná 16 obrazům A4 za minutu.

Multifunkční zařízení se dělí do těchto kategorií:

Osobní multifunkční zařízení: Multifunkční zařízení s rychlostí vícenásobné reprodukce obrazů nejvýše 10 obrazů za minutu.

Nízkorychlostní multifunkční zařízení: Multifunkční zařízení s rychlostí vícenásobné reprodukce obrazů vyšší než 10 obrazů a nižší než nebo rovnou 20 obrazům za minutu.

Středněrychlostní multifunkční zařízení: Multifunkční zařízení s rychlostí tvorby vícenásobných obrazů více než 20 a maximálně 44 obrazů za minutu.

Středně/vysokorychlostní multifunkční zařízení: Multifunkční zařízení s rychlostí vícenásobné reprodukce obrazů vyšší než 44 obrazů a nižší než nebo rovnou 100 obrazům za minutu.

Vysokorychlostní multifunkční zařízení [14]: Multifunkční zařízení s rychlostí vícenásobné reprodukce obrazů vyšší než 100 obrazů za minutu.

3. Základní jednotka: Základní jednotkou se rozumí nejzákladnější verze multifunkčního zařízení, která je skutečně prodávána jako plně provozuschopný model. Základní jednotka může být navržena a dodávána jako jeden kus nebo jako kombinace funkčně integrovaných komponentů. Základní jednotka musí umožňovat kopírování a jednu nebo obě doplňující základní funkce tisku nebo faxování. Základní jednotka nezahrnuje žádné vnější příslušenství spotřebovávající energii, které může být prodáváno samostatně.

4. Příslušenství: Doplňkové zařízení, které není nezbytné pro běžný provoz základní jednotky, ale může být doplněno před dodávkou nebo po ní za účelem zvýšení nebo změny výkonnosti multifunkčního zařízení. Příkladem příslušenství jsou třídičky, velkokapacitní podavače papíru, dokončovací zařízení, zásobníky velkoformátového papíru, výstupní rozřazovače a počítadla. Příslušenství může být prodáváno samostatně pod vlastním číslem modelu nebo může být prodáváno se základní jednotkou jako součást balení nebo sestavy multifunkčního zařízení. Předpokládá se, že doplnění jakéhokoli příslušenství podstatně nezvýší (více než o 10 procent na veškeré příslušenství) energetickou spotřebu základní jednotky v režimu nízké spotřeby či v klidovém režimu (bez ohledu na energetickou spotřebu příslušenství). Příslušenství nesmí bránit normálnímu fungování režimu nízké spotřeby a klidového režimu.

5. Model multifunkčního zařízení: Pro účely této specifikace se modelem multifunkčního zařízení rozumí základní jednotka a jeden nebo více kusů specifického příslušenství, které jsou prostřednictvím reklamy nabízeny a prodávány zákazníkům pod jedním číslem modelu. Je-li základní jednotka prostřednictvím reklamy nabízena a prodávána zákazníkům bez jakéhokoli doplňujícího příslušenství, považuje se rovněž za model multifunkčního zařízení.

6. Pohotovostní režim: Stav, ve kterém se přístroj nachází, když nezhotovuje kopie, dosáhl provozních podmínek a je připraven ke zhotovování papírových kopií, avšak dosud nepřešel do režimu nízké spotřeby. Je-li multifunkční zařízení v tomto režimu, je schopno zhotovit další kopii prakticky bez jakékoli prodlevy.

7. Režim nízké spotřeby: Stav, ve kterém se přístroj nachází, když nezhotovuje kopie a spotřebovává méně energie než tehdy, když je v pohotovostním režimu. Je-li multifunkční zařízení v tomto režimu, může trvat určitou dobu, než je schopno zhotovit další kopii. V tomto režimu nedochází k žádné prodlevě při přijímání informací ze vstupního zdroje pro faxování, tisk nebo skenování. Multifunkční zařízení přejde do tohoto režimu po určité době od zhotovení poslední papírové kopie, bez ohledu na druh vstupního zdroje. U výrobků, které splňují v pohotovostním režimu požadavky na spotřebu v režimu nízké spotřeby, se k tomu, aby byly uznány jako vyhovující, nevyžadují žádná další snížení spotřeby.

8. Klidový režim: Pro účely této specifikace se klidovým režimem rozumí stav nejnižší spotřeby energie, do kterého může multifunkční zařízení automaticky přejít, aniž by se skutečně vypnulo. V tomto režimu může docházet k prodlevě jak při zhotovování papírové kopie, tak při přijímání obrazových informací z některých vstupních portů. Multifunkční zařízení přejde do klidového režimu po určité době od zhotovení poslední papírové kopie nebo po přechodu do režimu nízké spotřeby, pokud je režim nízké spotřeby k dispozici.

9. Implicitní doby: Doba nastavená účastníkem programu před dodáním, která určuje, kdy multifunkční zařízení přejde do různých režimů (tj. režimu nízké spotřeby, klidového režimu atd. Implicitní doby pro přechod do klidového režimu a do režimu nízké spotřeby se měří od okamžiku, kdy byla zhotovena poslední papírová kopie.)

10. Doba návratu: Doba, kterou multifunkční zařízení potřebuje, aby přešlo z režimu nízké spotřeby do pohotovostního režimu.

11. Režim automatické oboustranné reprodukce: Režim, ve kterém multifunkční zařízení automaticky reprodukuje obrazy na obě strany listu tak, že nechá automaticky procházet list i grafickou předlohu multifunkčním zařízením. Příkladem je oboustranné kopírování jednostranné předlohy, oboustranné kopírování oboustranné předlohy nebo oboustranný tisk. Pro účely této specifikace se za model multifunkčního zařízení považuje model s režimem automatické oboustranné reprodukce pouze tehdy, pokud je součástí modelu multifunkčního zařízení veškeré příslušenství potřebné ke splnění výše uvedených podmínek (tj. automatický podavač předloh a příslušenství pro možnosti automatické oboustranné reprodukce).

12. Týdenní časovač: Vnitřní zařízení, které zapíná a vypíná multifunkční zařízení každý pracovní den v předem stanovené časy. Při programování časovače musí být zákazník schopen odlišit pracovní dny od dnů pracovního klidu/svátků (tj. časovač nezapne multifunkční zařízení v sobotu a neděli ráno, jestliže zaměstnanci obvykle nejsou v těchto dnech v kanceláři). Zákazník musí mít rovněž možnost časovač vypnout. Týdenní časovače jsou nepovinné, a proto se u multifunkčních zařízení vyhovujících Energy Star nevyžadují. Pokud jsou týdenní časovače součástí modelů multifunkčních zařízení, nesmí narušovat fungování režimu nízké spotřeby a klidového režimu.

13. Rozšiřitelná digitální kopírka: Komerční reprografická zobrazovací jednotka, jejíž jedinou funkcí je zhotovování kopií podle grafické papírové předlohy pomocí digitální zobrazovací technologie, která však může být instalací přídavných zařízení rozšířena tak, aby nabízela více funkcí, například možnosti tisku nebo faxování. Aby mohlo být zařízení zařazeno jako rozšiřitelná digitální kopírka pod specifikaci pro multifunkční zařízení, musí být přídavná zařízení umožňující rozšíření na trhu dostupná nebo musí být jejich dostupnost plánována do jednoho roku od uvedení základní jednotky na trh. Způsobilost digitálních kopírek, které nejsou určeny pro funkční rozšíření, pro udělení loga Energy Star musí být posuzována podle specifikace pro kopírky.

B. Způsobilost výrobku pro udělení loga Energy Star

1. Technické specifikace

Účastník programu Energy Star souhlasí s tím, že zavede jeden nebo více modelů multifunkčních zařízení, které splňují specifikace v níže uvedených tabulkách.

a) Multifunkční zařízení pro standardní formát: Aby modely multifunkčních zařízení, které jsou určeny především pro práci s papírem formátu 8,5″×11″ nebo A4, mohly být uznány jako vyhovující Energy Star, musí splňovat specifikace uvedené v tabulce 14. Rychlost všech zařízení se měří počtem obrazů formátu 8,5″×11″ nebo A4, které projdou za minutu, jak je popsáno v oddílu VI.A.2 výše.

Tabulka 14

Kritéria pro multifunkční zařízení Energy Star

Rychlost multifunkčního zařízení (v obrazech za minutu (ipm)) | Režim nízké spotřeby (ve wattech) | Doba návratu 30 sekund | Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu | Režim automatické oboustranné reprodukce |

0 < ipm ≤ 10 | Nelze použít | Nelze použít | ≤ 25 | ≤ 15 minut | Ne |

10 < ipm ≤ 20 | Nelze použít | Nelze použít | ≤ 70 | ≤ 30 minut | Ne |

20 < ipm ≤ 44 | 3,85 × ipm + 50 | Ano | ≤ 80 | ≤ 60 minut | Nepovinný |

44 < ipm ≤ 100 | 3,85 × ipm + 50 | Doporučeno | ≤ 95 | ≤ 90 minut | Nepovinný |

100 < ipm | 3,85 × ipm + 50 | Doporučeno | ≤ 105 | ≤ 120 minut | Nepovinný |

b) Velkoformátová zařízení: Aby modely velkoformátových multifunkčních zařízení, které jsou určeny především pro práci s papírem formátu A2 nebo 17″×22″ nebo větším, mohly být uznány jako vyhovující Energy Star, musí splňovat specifikace uvedené v tabulce 15. Rychlost všech velkoformátových zařízení se měří počtem obrazů formátu A4, které projdou za minutu, jak je popsáno v oddílu IV.A.2 výše.

Tabulka 15

Kritéria pro multifunkční zařízení Energy Star

VELKOFORMÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ

Rychlost multifunkčního zařízení (v obrazech za minutu (ipm)) | Režim nízké spotřeby (ve wattech) | Čas návratu 30 sekund | Klidový režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu | Režim automatické oboustranné reprodukce |

0 < ipm ≤ 40 | Nelze použít | Nelze použít | ≤ 70 | ≤ 30 minut | Ne |

40 < ipm | 4,85 × ipm + 50 | Doporučeno | ≤ 105 | ≤ 90 minut | Ne |

c) Rozšiřitelné digitální kopírky: Aby rozšiřitelné digitální kopírky, které jsou určeny především pro práci s papírem formátu 8,5″×11″ nebo A4, mohly být uznány jako vyhovující Energy Star podle specifikace pro multifunkční zařízení, musí splňovat specifikace uvedené v tabulce 16. Rychlost všech přístrojů se měří počtem obrazů formátu 8,5″×11″ nebo A4, které projdou za minutu, jak je popsáno v oddílu IV.A.2 výše.

Tabulka 16

Kritéria pro multifunkční zařízení Energy Star

ROZŠIŘITELNÉ DIGITÁLNÍ KOPÍRKY

Rychlost multifunkčního zařízení (v obrazech za minutu (ipm)) | Režim nízké spotřeby (ve wattech) | Čas návratu 30 sekund | Klidový [15] režim (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ipm ≤ 10 | Nelze použít | Nelze použít | ≤ 5 | ≤ 15 minut |

10 < ipm ≤ 20 | Nelze použít | Nelze použít | ≤ 5 | ≤ 30 minut |

20 < ipm ≤ 44 | 3,85 × ipm + 5 | Ano | ≤ 15 | ≤ 60 minut |

44 < ipm ≤ 100 | 3,85 × ipm + 5 | Doporučeno | ≤ 20 | ≤ 90 minut |

100 < ipm | 3,85 × ipm + 5 | Doporučeno | ≤ 20 | ≤ 120 minut |

Povšimněte si, že kritéria pro rozšiřitelné digitální kopírky se shodují se specifikacemi kopírek, úroveň 2.

d) Velkoformátové rozšiřitelné digitální kopírky: Aby se rozšiřitelné digitální kopírky, které jsou určené pro práci převážně s formátem papíru A2 nebo 17″×22″ nebo větším, kvalifikovaly jako vyhovující Energy Star podle specifikace multifunkčních zařízení, musí splňovat specifikace uvedené v tabulce 17. Rychlost všech zařízení se měří s ohledem na počet obrazů o velikosti A4, které projdou za minutu, jak je popsáno v oddílu specifikací VI.A.2.

Tabulka 17

Kritéria pro multifunkční zařízení Energy Star

VELKOFORMÁTOVÉ ROZŠIŘITELNÉ DIGITÁLNÍ KOPÍRKY

Rychlost rozšiřitelné digitální kopírky (v obrazech za minutu (ipm)) | Režim nízké spotřeby ve wattech) | Čas návratu 30 sekundKlidový režim | (ve wattech) | Implicitní doba pro přechod do klidového režimu |

0 < ipm ≤ 40 | Nelze použít | Nelze použít | ≤ 65 | ≤ 30 minut |

40 < ipm | 4,85 × ipm + 45 | Nelze použít | ≤ 100 | ≤ 90 minut |

2. Dodatečné požadavky

Kromě požadavků uvedených v tabulkách 14 až 17 musí být splněny i tyto požadavky:

a) Implicitní doba pro přechod do režimu nízké spotřeby: U multifunkčních zařízení a rozšiřitelných digitálních kopírek dodává účastník programu modely multifunkčních zařízení s nastavením implicitní doby pro přechod do režimu nízké spotřeby na 15 minut. Účastník programu nastaví implicitní dobu pro přechod do klidového režimu na úrovně uvedené v tabulkách 14 až 17. Implicitní doby pro přechod do režimu nízké spotřeby a klidového režimu se měří od okamžiku, kdy byla zhotovena poslední kopie nebo vytištěna poslední stránka.

b) Doba návratu z režimu nízké spotřeby: Skutečná doba návratu z režimu nízké spotřeby je u výrobků, které mají režim nízké spotřeby, uvedena v dokumentaci k výrobku.

c) Týdenní časovače: Povšimněte si, že týdenní časovače mohou být součástí zařízení, ale nesmí nepříznivě ovlivňovat nebo narušovat normální fungování režimu nízké spotřeby nebo klidového režimu. Záměrem EPA je, aby dodatečné funkce doplňovaly režimy snížené spotřeby a nerušily jejich účinky.

d) Funkce automatické oboustranné reprodukce: Oboustranná reprodukce se u multifunkčních zařízení nevyžaduje jako implicitní nastavení. Požaduje se však, aby byla nabízena jako volitelná u všech multifunkčních zařízení pro standardní formát s rychlostí vyšší než 20 ipm. Dále se doporučuje, aby multifunkční zařízení byla dodávána s nastavením automatické oboustranné reprodukce jako implicitního režimu pro kopírování a pro všechny další proveditelné funkce a aby byla automatická oboustranná reprodukce zákazníkům při instalaci popsána.

3. Výjimky a vysvětlení: Po dodání nesmí účastník programu nebo jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb změnit modely multifunkčních zařízení jakýmkoli způsobem, který by ovlivnil schopnost výrobků splňovat výše uvedené specifikace. Jsou povoleny určité výjimky pro změnu implicitních dob a režimu oboustranné reprodukce. Jsou to tyto výjimky:

a) Implicitní doby: Po dodání může účastník programu, jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb nebo zákazník změnit implicitní doby pro přechod do režimu nízké spotřeby nebo do klidového režimu, avšak pouze po nejvyšší hodnotu 240 minut nastavenou z výroby (tj. celkový součet implicitních dob nesmí přesáhnout 240 minut).

b) Zařízení proti vlhkosti: V některých případech může být účastník programu nucen dodat model multifunkčního zařízení s odpojeným zařízením proti vlhkosti, aby splnil požadavky na spotřebu energie v klidovém režimu. Pokud tato situace způsobuje určitému zákazníkovi značné obtíže, může účastník programu (nebo jím určený zástupce v oblasti zákaznických služeb) zařízení proti vlhkosti zapojit. Jestliže účastník programu zjistí, že se v určité zeměpisné oblasti vyskytují chronické problémy se spolehlivostí, které jsou spojeny s vysokou úrovní vzdušné vlhkosti, může se účastník programu obrátit na pracovníka odpovědného za řízení programu EPA [16] (jehož jméno je uvedeno v dodatku A) a projednat s ním náhradní řešení. EPA může účastníkovi programu například povolit, aby zapojil zařízení proti vlhkosti u modelů multifunkčních zařízení, které jsou dodávány do zeměpisné oblasti s vysokou vlhkostí vzduchu.

c) Deaktivace klidového režimu: V individuálních případech, kdy klidový režim způsobuje zákazníkovi v důsledku jeho zvláštních uživatelských návyků značné obtíže, může účastník programu, určený zástupce v oblasti zákaznických služeb nebo zákazník tuto funkci klidového režimu deaktivovat. Pokud se účastník programu rozhodne navrhnout své modely multifunkčních zařízení tak, aby zákazníkovi umožnil deaktivovat funkci klidového režimu, musí být tato možnost deaktivace přístupná způsobem odlišným od časových nastavení (např. pokud menu programového vybavení nabízí dobu prodlevy pro přechod do klidového režimu v délce 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minut, pak v tomto menu nesmí být obsažena volba "Deaktivovat" nebo "Vypnout". Tato volba musí být skrytá (nebo méně nápadná) nebo musí být obsažena v jiném menu).

VII. OBECNÉ ZÁSADY TESTOVÁNÍ PRO KANCELÁŘSKÉ PŘÍSTROJE ENERGY STAR

1. Zkušební podmínky: Níže jsou nastíněny zkušební podmínky prostředí, které by měly být vytvořeny při měření spotřeby energie. Tyto podmínky jsou nezbytné k zajištění toho, aby výsledky zkoušek nebyly ovlivněny vnějšími faktory a aby mohly být v budoucnu zopakovány.

a) Počítače, monitory, tiskárny/faxy a skenery

Odpor vedení: < 0,25 ohmu

Celkové harmonické zkreslení: < 5 %

(Napětí)

Vstupní napětí střídavého proudu [17]: 115 V (efektivní hodnota) ± 5 V (efektivní hodnota)

Vstupní frekvence střídavého proudu [18]: 60 Hz ± 3 Hz

Okolní teplota: 25 °C ± 3 °C

b) Kopírky a multifunkční zařízení

Odpor vedení: < 25 ohmů

Celkové harmonické zkreslení: < 3 %

(Napětí)

Okolní teplota: 21 °C ± 3 °C

Relativní vlhkost: 40-60 %

Vzdálenost od zdi: min. 2 stopy (ca. 60 cm)

Další kritéria specifická pro daný trh:

Trh | Formát papíru | Napětí/frekvence |

Spojené státy | 8,5″ × 11″ | 115 V (efektivní hodnota) ± 5 V 60 Hz ± 3 Hz |

Evropa | A4 | 230 V (efektivní hodnota) ± 10 V 50 Hz ± 3 Hz |

Japonsko | A4 | 100 V (efektivní hodnota) ± 5 V 50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz 200 V (efektivní hodnota) ± 10 V 50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz |

2. Zkušební vybavení: Cílem je přesně změřit skutečnou spotřebu energie [19] přístroje nebo monitoru. To vyžaduje použití wattmetru se schopností měřit skutečnou efektivní hodnotu. Lze si vybrat z mnoha wattmetrů, ale výrobci musí výběru vhodného modelu věnovat náležitou pozornost. Při nákupu tohoto měřicího přístroje a při přípravě vlastní zkoušky je třeba vzít v úvahu níže uvedené faktory.

Činitel výkyvu

Předchozí verze zkušebního postupu Energy Star obsahovala požadavek, aby výrobci používali wattmetr s činitelem výkyvu vyšším než 8. Mnozí účastníci programu poukázali na to, že tento požadavek není prospěšný ani relevantní. Následující odstavce jsou věnovány rozboru otázek týkajících se činitele výkyvu a vyjasnění záměru původního nesprávného prohlášení. Program Energy Star nemůže bohužel předložit požadavek na specifické vybavení, aby tuto chybu napravil. Při zkoušení se uplatňují nejen odborné vědomosti, ale i praktické zkušenosti, a výrobci a osoby provádějící zkoušky musí používat vlastní úsudek a opírat se o lidi, kteří se dobře vyznají v problematice zkoušení, aby si vybrali vhodný měřicí přístroj.

+++++ TIFF +++++

Obrázek 1

Nejprve je důležité porozumět tomu, že přístroje, které obsahují zdroj spínacího proudu, odebírají proud ve vlnové křivce, která se liší od vlnové křivky typického sinusového proudu [20]. Obrázek 1 ukazuje typickou vlnovou křivku proudu běžného sepnutého elektronického přístroje. Zatímco standardní vlnovou křivku proudu je schopen změřit prakticky každý wattmetr, výběr wattmetru v případech, kdy se jedná o nepravidelné vlnové křivky proudu, je obtížnější.

Je krajně důležité, aby vybraný wattmetr dokázal změřit proud, který přístroj odebírá, aniž by způsoboval vnitřní zkreslení špičky (tj. odstřižení vrcholu vlny proudu). To vyžaduje přezkoumání činitele výkyvu měřicího přístroje [21] a proudových rozsahů, které jsou na měřicím přístroji k dispozici. Lepší měřicí přístroje budou mít vyšší činitele výkyvu a více voleb proudových rozsahů.

Při přípravě zkoušky by mělo být prvním krokem stanovení špičkového proudu (ampéry) měřeného přístroje. To lze provést pomocí osciloskopu. Poté je třeba zvolit proudový rozsah, který měřicímu přístroji umožní registrovat špičkový proud. Zejména musí být maximální hodnota zvoleného proudového rozsahu vynásobená činitelem výkyvu měřicího přístroje (pro proud) vyšší než hodnota špičkového proudu zobrazená na osciloskopu. Má-li například wattmetr činitel výkyvu 4 a proudový rozsah je nastaven na 3 ampéry, může měřicí přístroj registrovat špičkový proud až do 12 ampérů. Pokud má měřený špičkový proud hodnotu pouhých 6 ampérů, pak je tento měřicí přístroj vyhovující. Dále je třeba mít na paměti, že při nastavení příliš vysokého proudového rozsahu pro registraci špičkového proudu může docházet ke ztrátě přesnosti při měření proudu jiného než špičkového. Proto je nutné citlivé nastavení. I zde platí, že s větším počtem voleb proudových rozsahů a s vyššími činiteli výkyvu lze dosáhnout lepších výsledků.

Frekvenční charakteristika

Další otázkou, kterou je třeba vzít v úvahu při výběru wattmetru, je hodnota frekvenční charakteristiky měřicího přístroje. Elektronické zařízení se zdrojem spínacího proudu způsobuje harmonické (liché harmonické kmity typicky až do 21.). Tyto harmonické kmity musí být při měření příkonu zohledněny, jinak bude hodnota ve wattech nepřesná. Z tohoto důvodu program Energy Star doporučuje, aby si výrobci zakoupili wattmetry, které mají frekvenční charakteristiku alespoň 3 kHz. Ty zachytí harmonické až do 50. a jsou doporučeny IEC 555.

Citlivost

Výrobci budou pravděpodobně potřebovat měřicí přístroj s citlivostí 0,1 W.

Přesnost

Dalším prvkem, který je třeba zvážit, je výsledná přesnost, které bude možno dosáhnout. Katalogy a specifikace wattmetrů obvykle obsahují informace o přesnosti měřených hodnot výkonu, které lze získat při různých nastaveních rozsahu. Pokud provádíte měření výrobku, který se velmi blíží maximální spotřebě energie pro zkoušený režim, bude zapotřebí připravit zkoušku, která zajistí větší přesnost.

Kalibrace

Wattmetry by měly být kalibrovány každý rok, aby byla zachována jejich přesnost.

3. Zkušební metoda: Výrobci by měli měřit průměrnou energetickou spotřebu přístrojů, když jsou v režimu "vypnuto" nebo v režimu nízké spotřeby. To by se mělo provést měřením spotřeby energie po dobu 1 hodiny. Výsledná spotřeba energie může být vydělena 1 hodinou pro výpočet průměrné hodnoty ve wattech.

Měření spotřeby energie v režimech úspory energie: Tato zkouška by měla být provedena pro každý z režimů úspory energie (např. režim nízké spotřeby, režim "vypnuto", pohotovostní režim, klidový režim), jimiž disponuje konkrétní přístroj, který má být uznán jako vyhovující Energy Star. Před zahájením této zkoušky by se měl přístroj připojit k elektrické síti, avšak měl by zůstat vypnutý a stabilizovat se v okolních podmínkách při pokojové teplotě po dobu nejméně 12 hodin. Vhodný wattmeter by měl být zapojen sériově s přístrojem a být připraven poskytnout přesné údaje o spotřebě energie přístroje bez přerušení zdroje energie. Toto měření může být provedeno souběžně s měřením spotřeby energie v režimu "vypnuto"; provedení těchto dvou zkoušek by dohromady nemělo trvat déle než 14 hodin, včetně času potřebného pro připojení přístroje k elektrické síti a pro jeho vypnutí.

Přístroj se zapne a nechá se projít zahřívacím cyklem. Po uplynutí implicitní doby pro přechod do režimů úspory energie se odečte a zaznamená údaj wattmetru a čas (nebo se spustí stopky či časovač). Po jedné hodině se znovu odečte a zaznamená údaj wattmetru. Rozdíl mezi těmito dvěma naměřenými hodnotami wattmetru je spotřeba energie v režimu nízké spotřeby; vydělí se jednou hodinou, aby se získala průměrná spotřeba energie.

[1] Maximální jmenovitý trvalý výkon zdroje napájení je hodnota definovaná výrobcem zdroje napájení v návodu k obsluze, který je dodáván společně s výrobkem.

[2] Maximální jmenovitý trvalý výkon zdroje napájení je hodnota definovaná výrobcem zdroje napájení v návodu k obsluze, který je dodáván společně s výrobkem.

[3] Jakmile je tiskárna rozšířena na multifunkční zařízení (například je doplněna o fotokopírovací jednotku), musí být výrobek jako celek uznán jako způsobilý podle specifikací Energy Star pro multifunkční zařízení, aby mohl být i nadále považován za vyhovující Energy Star.

[4] Včetně monochromatické elektrofotografie, monochromatického tepelného přenosu a monochromatického a barevného inkoustového tisku.

[5] U tiskáren, které využívají funkčně integrovaný počítač, ať již umístěný uvnitř nebo mimo skříň tiskárny, nemusí být energetická spotřeba počítače při určování hodnoty klidového režimu tiskové jednotky započítána. Integrace počítače však nesmí narušovat schopnost tiskárny přejít do klidového režimu nebo z něj vystoupit. Toto ustanovení je podmíněno souhlasem výrobce, že poskytne potenciálním zákazníkům dokumentaci k výrobku, ve které se jasně uvádí, že k energii spotřebované tiskovou jednotkou je třeba přičíst energii spotřebovanou integrovaným počítačem, obzvláště je-li tisková jednotka v klidovém režimu.

[6] Pro úroveň I je povolena jednorázová přípustná odchylka 5 wattů pro výrobky, které jsou dodávány jako "připravené k zapojení do sítě" (tj. včetně síťové funkčnosti "mimo skříň"). Na výrobky, které nejsou dodávány jako "připravené k zapojení do sítě", se tato dodatečná jednorázová přípustná odchylka 5 wattů nevztahuje.

[7] U tiskáren, které využívají funkčně integrovaný počítač, ať již umístěný uvnitř nebo mimo skříň tiskárny, nemusí být energetická spotřeba počítače při určování hodnoty klidového režimu tiskové jednotky započítána. Integrace počítače však nesmí narušovat schopnost tiskárny přejít do klidového režimu nebo z něj vystoupit. Toto ustanovení je podmíněno souhlasem výrobce, že poskytne potenciálním zákazníkům dokumentaci k výrobku, ve které se jasně uvádí, že k energii spotřebované tiskovou jednotkou je třeba přičíst energii spotřebovanou integrovaným počítačem, obzvláště je-li tisková jednotka v klidovém režimu.

[8] Včetně barevné elektrofotografie a barevného tepelného přenosu.

[9] U tiskáren, které využívají funkčně integrovaný počítač, ať již umístěný uvnitř nebo mimo skříň tiskárny, nemusí být energetická spotřeba počítače při určování hodnoty klidového režimu tiskové jednotky započítána. Integrace počítače však nesmí narušovat schopnost tiskárny přejít do klidového režimu nebo z něj vystoupit. Toto ustanovení je podmíněno souhlasem výrobce, že poskytne potenciálním zákazníkům dokumentaci k výrobku, ve které se jasně uvádí, že k energii spotřebované tiskovou jednotkou je třeba přičíst energii spotřebovanou integrovaným počítačem, obzvláště je-li tisková jednotka v klidovém režimu.

[10] Pro úroveň I je povolena jednorázová přípustná odchylka 5 wattů pro výrobky, které jsou dodávány jako "připravené k zapojení do sítě" (tj. včetně síťové funkčnosti "mimo skříň"). Na výrobky, které nejsou dodávány jako "připravené k zapojení do sítě", se tato dodatečná jednorázová přípustná odchylka 5 wattů nevztahuje.

[11] Včetně monochromatické elektrofotografie, monochromatického tepelného přenosu a monochromatického i barevného inkoustového tisku.

[12] Včetně barevné elektrofotografie a barevného tepelného přenosu.

[13] Oddíl B.1 této specifikace obsahuje maximální cílové hodnoty spotřeby energie pro režim "vypnuto". Očekává se, že většina společností splní tyto cílové hodnoty spotřeby energie v režimu "vypnuto" začleněním funkce automatického vypnutí do kopírky. Podle této specifikace je však možné a přípustné, aby výrobce použil režim nízké spotřeby namísto funkce automatického vypnutí, pokud se spotřeba energie v režimu nízké spotřeby rovná nebo je nižší než cílové hodnoty spotřeby energie v režimu "vypnuto", které jsou uvedeny v této specifikaci. (Viz obecné zásady zkoušení, kde naleznete více informací o této otázce).

[14] Pro multifunkční zařízení, u něhož by výše uvedená metoda vedla k nepřesnému výsledku (z důvodu neúplného zahřátí přístroje po prvním zahřívacím cyklu a 15 minutách v pohotovostním režimu), může být použit v souladu s normou ASTM F757-94 tento postup:Zapněte multifunkční zařízení a nechte stroj zahřát a stabilizovat v režimu připravenosti (= pohotovostní režim) po dobu dvou hodin. Během prvních 105 minut zabraňte tomu, aby multifunkční zařízení přešlo do režimu nízké spotřeby (např. zhotovte během této doby každých 14 minut jednu kopii). Poslední kopii zhotovte 105 minut poté, co byl přístroj zapnut. Poté počkejte přesně 15 minut. Po 15 minutách odečtěte a zaznamenejte údaje wattmetru a čas (nebo spusťte stopky nebo časovač). Po 1 hodině znovu odečtěte a zaznamenejte údaje wattmetru. Rozdíl mezi těmito dvěma odečtenými údaji wattmetru představuje spotřebu v režimu nízké spotřeby; vydělte číslo 1 hodinou a získáte průměrnou spotřebu energie.

[15] U multifunkčních zařízení, která se skládají z funkčně integrovaných, leč fyzicky oddělených jednotek, které jsou tvořeny samostatnými tiskovými, skenovacími a počítačovými komponenty, mohou být watty v klidovém režimu pro systém jako celek zvýšeny o množství rovnající se wattům v klidovém režimu, které jsou povoleny pro počítač vyhovující Energy Star.

[16] U výrobků registrovaných u Evropské komise se může účastník programu obrátit na Evropskou komisi.

[17] U výrobků prodávaných v Evropě nebo Asii by měly být rovněž provedeny zkoušky při vhodném jmenovitém napětí a frekvenci přístroje. Například výrobky určené pro evropské trhy by mohly být zkoušeny při 230 V a 50 Hz. Logo by nemělo být vyobrazeno na výrobcích dodávaných do Evropy nebo Asie, jestliže zařízení nesplňuje požadavky tohoto programu na spotřebu energie v podmínkách místního napětí a frekvence.

[18] U výrobků prodávaných v Evropě nebo Asii by měly být rovněž provedeny zkoušky při vhodném jmenovitém napětí a frekvenci přístroje. Například výrobky určené pro evropské trhy by mohly být zkoušeny při 230 V a 50 Hz. Logo by nemělo být vyobrazeno na výrobcích dodávaných do Evropy nebo Asie, jestliže zařízení nesplňuje požadavky tohoto programu na spotřebu energie v podmínkách místního napětí a frekvence.

[19] Skutečný výkon je definován jako (volty) × (ampéry) × (účiník) a je obvykle vyjádřen ve wattech. Zdánlivý výkon je definován jako (volty) × (ampéry) a je obvykle vyjádřen ve VA neboli voltampérech. Účiník pro zařízení se zdrojem spínacího proudu je vždy menší než 1,0, takže skutečný výkon je vždy menší než zdánlivý výkon.

[20] Činitel výkyvu pro sinusovou vlnovou křivku proudu 60 Hz je vždy 1,4. Činitel výkyvu pro vlnovou křivku proudu, kterou se vyznačují osobní počítače nebo monitory se zdrojem spínacího proudu, je vždy vyšší než 1,4 (i když obvykle ne vyšší než 8). Činitel výkyvu vlnové křivky proudu je definován jako poměr špičkového proudu (ampéry) a efektivní hodnoty proudu (ampéry).

[21] Činitel výkyvu wattmetru se často uvádí pro proud i napětí. Pro proud je to poměr špičky proudu a efektivní hodnoty proudu v konkrétním proudovém rozsahu. Je-li uvedena pouze jedna hodnota činitele výkyvu, jedná se obvykle o činitel výkyvu pro proud. Průměrný wattmetr pro skutečnou efektivní hodnotu má činitel výkyvu v rozsahu 2:1 až 6:1.

--------------------------------------------------

VÝMĚNA DIPLOMATICKÝCH NÓT

Nóta č. 1

Diplomatická nóta ES adresovaná USA

Excelence,

Mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (dále jen "dohoda"), uzavřenou ve Washingtonu DC dne 19. prosince 2000.

Dále mám tu čest zaznamenat níže uvedená ujednání, která se týkají provádění dohody.

1. S cílem maximalizovat účinek svých individuálních programů energetické účinnosti kancelářských přístrojů bude Evropské společenství a vláda Spojených států amerických používat jeden soubor specifikací energetické účinnosti a společné logo v souladu s přílohou A dohody.

2. Evropské společenství zamýšlí používat společné logo definované v dohodě jako štítek sloužící k označení energeticky účinných kancelářských přístrojů v celém Společenství. Členské státy Evropského společenství mohou zavést nebo i nadále používat jiné programy označování energeticky účinných kancelářských přístrojů, i když jsou používány v celém Společenství.

3. Evropské společenství bere na vědomí, že v zájmu zabránění případnému konfliktu v souvislosti se zápisem známek Energy Star v jednotlivých členských státech Společenství Úřad pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických již podal žádosti o zápis známek Energy Star jako ochranných známek Společenství u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu Evropského společenství.

4. Evropské společenství bere rovněž na vědomí, že řádné užívání společného loga bude každým členským státem Evropského společenství a Spojenými státy americkými kontrolováno odlišným způsobem. Úřad pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických (US EPA) je vlastníkem známek Energy Star a kontroluje jejich užívání tak, že uzavře memorandum o porozumění s každým účastníkem, kterého zaregistruje. Evropské společenství zamýšlí zavést a kontrolovat řádné užívání známek Energy Star v členských státech Společenství podle specifických právních předpisů, které vymezí podmínky pro řádné užívání mezinárodního loga Energy Star.

5. Evropská komise dává vládě Spojených států amerických na vědomí, že její žádost o zápis známek Energy Star v jednotlivých členských státech Společenství se může po uzákonění výše uvedených právních předpisů setkat s námitkami.

6. Evropská komise bere na vědomí, že vláda Spojených států amerických bude i nadále pokračovat ve svém národním programu označování Energy Star a bude i nadále registrovat účastníky programu, pokud jde o typy výrobků jiné než ty, které jsou uvedeny v příloze C této dohody.

7. Evropská komise bere na vědomí, že žádné ustanovení v této dohodě nelze vykládat v tom smyslu, že kterákoli ze stran může bránit dovozu, vývozu, prodeji nebo distribuci jakéhokoli výrobku na základě toho, že tento výrobek nese nebo nenese známky energetické účinnosti řídícího subjektu druhé strany.

8. Evropská komise dává vládě Spojených států amerických na vědomí, že Evropský parlament, který by v případě podobných iniciativ na evropské úrovni spolurozhodoval jako zákonodárce, bude konzultován Evropskou komisí v záležitostech, které se týkají technických specifikací.

Mám tu čest požádat Vaši Excelenci o poskytnutí písemného potvrzení, že vláda Spojených států amerických souhlasí s výše uvedenými ujednáními.

Přijměte, prosím, Excelence, opětovná ujištění o mé nejhlubší úctě.

(Příslušný podpis)

Nóta č. 2

Diplomatická nóta USA adresovaná ES

Excelence,

Mám čest tu potvrdit příjem nóty č. 1 Vaší Excelence ze dne 19. prosince 2000, která se týká ujednání ohledně provádění Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (dále jen "dohoda"), uzavřené ve Washingtonu DC dne 19. prosince 2000.

Dále mám tu čest vyrozumět Evropské společenství o tom, že vláda Spojených států amerických souhlasí s níže uvedenými ujednáními obsaženými v nótě Vaší Excelence:

"1. S cílem maximalizovat účinek svých individuálních programů energetické účinnosti kancelářských přístrojů bude Evropské společenství a vláda Spojených států amerických používat jeden soubor specifikací energetické účinnosti a společné logo v souladu s přílohou A dohody.

2. Evropské společenství zamýšlí používat společné logo definované v dohodě jako značka k označování energeticky účinných kancelářských přístrojů v celém Společenství. Členské státy Evropského společenství mohou zavést nebo i nadále používat jiné programy označování energeticky účinných kancelářských přístrojů, i když jsou používány v celém Společenství.

3. Evropské společenství bere na vědomí, že v zájmu zabránění případnému konfliktu v souvislosti se zápisem známek Energy Star v jednotlivých členských státech Společenství Úřad pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických již podal žádosti o zápis známek Energy Star jako ochranných známek Společenství u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu Evropského společenství.

4. Evropské společenství bere rovněž na vědomí, že řádné užívání společného loga bude každým členským státem Evropského společenství a Spojenými státy americkými kontrolováno odlišným způsobem. Úřad pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických (US EPA) je vlastníkem známek Energy Star a kontroluje jejich užívání tak, že uzavře memorandum o porozumění s každým účastníkem, kterého zaregistruje. Evropské společenství zamýšlí zavést a kontrolovat řádné užívání známek Energy Star v členských státech Společenství podle specifických právních předpisů, které vymezí podmínky pro řádné užívání mezinárodního loga Energy Star.

5. Evropská komise dává vládě Spojených států amerických na vědomí, že její žádost o zápis známek Energy Star v jednotlivých členských státech Společenství se může po uzákonění výše uvedených právních předpisů setkat s námitkami.

6. Evropská komise bere na vědomí, že vláda Spojených států amerických bude i nadále pokračovat ve svém národním programu označování Energy Star a bude i nadále registrovat účastníky programu, pokud jde o typy výrobků jiné než ty, které jsou uvedeny v příloze C této dohody.

7. Evropská komise bere na vědomí, že žádné ustanovení v této dohodě nelze vykládat v tom smyslu, že kterákoli ze stran může bránit dovozu, vývozu, prodeji nebo distribuci jakéhokoli výrobku na základě toho, že tento výrobek nese nebo nenese známky energetické účinnosti řídícího subjektu druhé strany.

8. Evropská komise dává vládě Spojených států amerických na vědomí, že Evropský parlament, který by v případě podobných iniciativ na evropské úrovni spolurozhodoval jako zákonodárce, bude konzultován Evropskou komisí v záležitostech, které se týkají technických specifikací."

Přijměte, prosím, Excelence, opětovná ujištění o mé nejhlubší úctě.

(Za tajemníka)

--------------------------------------------------

Top