EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1215(01)

Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000

OJ L 317, 15.12.2000, p. 3–353 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 354

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/05/2018

22000A1215(01)Úřední věstník L 317 , 15/12/2000 S. 0003 - 0353


Dohoda o partnerství

mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000

OBSAH

PREAMBULE ČÁST 1: OBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava I Cíle, zásady a aktéři

Kapitola 1: Cíle a zásady

Kapitola 2: Aktéři partnerství

Hlava II Politický rozměr

ČÁST 2: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 3: STRATEGIE SPOLUPRÁCE

Hlava I Rozvojové strategie

Kapitola 1: Obecný rámec

Kapitola 2: Oblasti podpory

Oddíl 1: Hospodářský rozvoj

Oddíl 2: Sociální a lidský rozvoj

Oddíl 3: Regionální spolupráce a integrace

Oddíl 4: Tematické a průřezové otázky

Hlava II Hospodářská a obchodní spolupráce

Kapitola 1: Cíle a zásady

Kapitola 2: Nové obchodní dohody

Kapitola 3: Spolupráce na mezinárodních fórech

Kapitola 4: Obchod službami

Kapitola 5: Oblasti související s obchodem

Kapitola 6: Spolupráce v ostatních oblastech

ČÁST 4: ROZVOJOVÁ FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Hlava I Obecná ustanovení

Kapitola 1: Cíle, zásady, pokyny a způsobilost

Kapitola 2: Rozsah a povaha financování

Hlava II Finanční spolupráce

Kapitola 1: Finanční prostředky

Kapitola 2: Podpora v zadluženosti a podpora strukturálních úprav

Kapitola 3: Podpora v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu

Kapitola 4: Podpora odvětvových politik

Kapitola 5: Mikroprojekty a decentralizovaná spolupráce

Kapitola 6: Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech

Kapitola 7: Podpora investic a rozvoje soukromého sektoru

Hlava III Technická spolupráce

Hlava IV Postupy a systémy řízení

ČÁST 5: OBECNÁ USTANOVENÍ PRO NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ, VNITROZEMSKÉ A OSTROVNÍ STÁTY AKT

Kapitola 1: Obecná ustanovení

Kapitola 2: Nejméně rozvinuté státy AKT

Kapitola 3: Vnitrozemské státy AKT

Kapitola 4: Ostrovní státy AKT

ČÁST 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PREAMBULE

S OHLEDEM na Smlouvu o založení Evropského společenství na jedné straně a na dohodu z Georgetownu, zakládající skupinu afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na straně druhé;

POTVRZUJÍCE svůj závazek společně pracovat na dosažení cílů vymýcení chudoby, udržitelného rozvoje a postupné integrace států AKT do světové ekonomiky;

PROHLAŠUJÍCE své rozhodnutí formou spolupráce podstatně přispět k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji států AKT a k většímu blahobytu jejich obyvatel, pomoci jim čelit výzvám globalizace a upevnit partnerství AKT-EU ve snaze dát procesu globalizace silnější sociální rozměr;

ZNOVU POTVRZUJÍCE svou ochotu oživit svůj zvláštní vztah a provádět souhrnný a integrovaný přístup k posílenému partnerství založenému na politickém dialogu, rozvojové spolupráci a hospodářských a obchodních vztazích;

UZNÁVAJÍCE, že politické prostředí zaručující mír, bezpečnost a stabilitu, úctu k lidským právům, demokratickým zásadám a právnímu státu, a řádnou správu věcí veřejných je nedílnou součástí dlouhodobého rozvoje; uznávajíce, že odpovědnost za vybudování takového prostředí spočívá zejména na zúčastněných zemích;

UZNÁVAJÍCE, že zdravá a udržitelná hospodářská politika je předpokladem rozvoje;

S ODVOLÁNÍM na zásady Charty Organizace spojených národů a připomínajíce Všeobecnou deklaraci lidských práv, závěry Vídeňské konference o lidských právech z roku 1993, úmluvy o občanských a politických právech a hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, Ženevské úmluvy z roku 1949 a další nástroje mezinárodního humanitárního práva, Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954, Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Newyorský protokol o právním postavení uprchlíků z roku 1967;

S OHLEDEM na úmluvu Rady Evropy na ochranu lidských práv a základních svobod, Africkou chartu o ochraně lidských práv a práv národů a Americkou úmluvu o lidských právech jako pozitivní regionální příspěvky k dodržování lidských práv v Evropské unii a státech AKT;

PŘIPOMÍNAJÍCE deklarace hlav států a předsedů vlád států AKT z vrcholných schůzek v Libreville a Santo Domingu v letech 1997 a 1999;

S OHLEDEM na skutečnost, že rozvojové cíle a zásady dohodnuté na konferencích Organizace spojených národů a cíl stanovený Výborem OECD pro rozvojovou pomoc snížit do roku 2015 podíl lidí žijících v extrémní chudobě o polovinu poskytují jasnou vizi a musí být základem spolupráce AKT-EU v rámci této dohody;

VĚNUJÍCE obzvláštní pozornost slibům učiněným na konferencích OSN v Riu, Vídni, Káhiře, Kodani, Pekingu, Istanbulu a Římě a uznávajíce potřebu podniknout další kroky pro dosažení cílů a provádění akčních programů, jež byly na těchto fórech vypracovány;

ODHODLÁNY dodržovat základní pracovní práva, s přihlédnutím k zásadám stanoveným v příslušných úmluvách Mezinárodní organizace práce;

PŘIPOMÍNAJÍCE závazky v rámci Světové obchodní organizace,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

ČÁST 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

CÍLE, ZÁSADY A AKTÉŘI

KAPITOLA 1

Cíle a zásady

Článek 1

Cíle partnerství

Společenství a jeho členské státy na jedné straně a státy AKT na straně druhé (dále jen "strany") uzavírají tuto dohodu s cílem podpořit a urychlit hospodářský, kulturní a sociální rozvoj států AKT, s cílem přispět k míru a bezpečnosti a podpořit stabilní a demokratické politické prostředí.

Partnerství se zaměří na cíl omezení a případného vymýcení chudoby v souladu s cíli udržitelného rozvoje a postupné integrace států AKT do světové ekonomiky.

Tyto cíle a mezinárodní závazky stran jsou zdrojem všech rozvojových strategií a dosahuje se jich prostřednictvím integrovaného přístupu, současně s ohledem na současné politické, hospodářské, sociální, kulturní a environmentální aspekty rozvoje. Partnerství poskytuje souvislý podpůrný rámec pro rozvojové strategie přijaté každým státem AKT.

Součástí tohoto rámce je udržitelný hospodářský růst, rozvoj soukromého sektoru, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení přístupu k výrobním prostředkům. Podporuje se úcta k právům jednotlivce a uspokojování základních potřeb, povzbuzování sociálního rozvoje a podmínek spravedlivé distribuce plodů růstu. Povzbuzují a podporují se regionální a subregionální integrační procesy podporující integraci států AKT do světové ekonomiky, pokud jde o obchod a soukromé investice. Nedílnou součástí tohoto přístupu je budování kapacit aktérů při rozvoji a zlepšování institucionálního rámce nezbytného pro sociální soudržnost, pro fungování demokratické společnosti a tržního hospodářství a pro vznik aktivní a organizované občanské společnosti. Systematická pozornost se věnuje situaci žen a otázkám rovnosti mužů a žen ve všech oblastech – politické, hospodářské a sociální. Zásady udržitelného rozvoje přírodních zdrojů a životního prostředí se používají a integrují na všech úrovních partnerství.

Článek 2

Základní zásady

Spolupráce AKT-ES, založená na právně závazném systému a existenci společných orgánů, se uskutečňuje v souladu s těmito základními zásadami:

- rovnost partnerů a vlastnictví rozvojových strategií: pro účely provádění cílů partnerství státy AKT určují rozvojové strategie pro své ekonomiky a společnosti s veškerou svrchovaností a s náležitým zřetelem k podstatným prvkům uvedeným v článku 9; partnerství podporuje vlastnictví rozvojových strategií dotyčnými zeměmi a obyvateli;

- účast: kromě ústřední vlády jako hlavního partnera je partnerství otevřeno různým druhům ostatních aktérů s cílem podpořit integraci všech částí společnosti, včetně soukromého sektoru a organizací občanské společnosti, do hlavního proudu politického, hospodářského a společenského života;

- klíčová úloha dialogu a plnění vzájemných závazků: závazky přijaté stranami v rámci jejich dialogu jsou ústředním bodem jejich vztahů partnerství a spolupráce;

- diferenciace a regionalizace: dohody o spolupráci a priority se liší podle úrovně rozvoje partnera, jeho potřeb, výkonů a dlouhodobé rozvojové strategie. Zvláštní důraz je kladen na regionální rozměr. Nejméně rozvinutým zemím se poskytuje zvláštní zacházení. Vezme se v úvahu zranitelnost vnitrozemských a ostrovních států.

Článek 3

Dosažení cílů této dohody

Strany podniknou, každá do té míry, do jaké je zapojena v rámci této dohody, veškerá vhodná opatření, obecná či konkrétní, k zajištění plnění závazků vyvstávajících z této dohody a k usnadnění dosažení jejích cílů. Zdrží se všech opatření, která by mohla tyto cíle ohrozit.

KAPITOLA 2

Aktéři partnerství

Článek 4

Obecný přístup

Státy AKT určují své rozvojové zásady, strategie a vzory svých ekonomik a společností s veškerou svrchovaností. Se Společenstvím zřídí programy spolupráce stanovené v této dohodě. Strany však uznávají doplňkovou úlohu nestátních aktérů a jejich potenciál přispět k procesu rozvoje. Za tímto účelem za podmínek stanovených v této dohodě aktéři účastníci tam, kde je to vhodné:

- jsou informováni a zapojeni v konzultacích o politikách a strategiích spolupráce, o prioritách spolupráce zejména v oblastech, které se jich týkají nebo je přímo ovlivňují, a o politickém dialogu,

- obdrží finanční prostředky za podmínek stanovených v této dohodě s cílem podpořit místní rozvojové procesy,

- jsou zapojeni do provádění projektů a programů spolupráce v oblastech, které se jich týkají nebo ve kterých mají tito aktéři komparativní výhodu,

- obdrží podporu při budování kapacit v kritických oblastech s cílem posílit schopnosti těchto aktérů, zejména pokud jde o organizaci a zastupování, a zřizování konzultačních mechanismů včetně kanálů komunikace a dialogu, a podpořit strategická partnerství.

Článek 5

Informace

Spolupráce podporuje operace pro poskytování více informací a vytváření větší informovanosti o základních rysech partnerství AKT-EU. Spolupráce rovněž:

- povzbuzuje partnerství a buduje vazby mezi aktéry AKT a EU,

- posiluje síťovou spolupráci a výměnu zkušeností mezi aktéry.

Článek 6

Definice

1. Aktéři spolupráce jsou:

a) státní (místní, vnitrostátní a regionální);

b) nestátní:

- soukromý sektor,

- hospodářští a sociální partneři, včetně odborových organizací,

- občanská společnost ve všech svých podobách podle národních vlastností.

2. Uznání nevládních aktérů stranami závisí na rozsahu, ve kterém řeší potřeby obyvatel, na jejich specifických schopnostech a na tom, zda jsou organizováni a řízeni demokraticky a transparentně.

Článek 7

Budování kapacit

Příspěvek občanské společnosti k rozvoji lze zvýšit posílením komunitních organizací a neziskových nevládních organizací ve všech oblastech spolupráce. To vyžaduje:

- povzbuzení a podporu vytváření a rozvoje takových organizací,

- tvorbu režimů pro zapojení těchto organizací do navrhování, provádění a hodnocení rozvojových strategií a programů.

HLAVA II

POLITICKÝ ROZMĚR

Článek 8

Politický dialog

1. Strany se pravidelně účastní souhrnného, vyváženého a hlubokého politického dialogu vedoucího k závazkům na obou stranách.

2. Cílem tohoto dialogu je výměna informací, podpora vzájemného porozumění a usnadnění tvorby dohodnutých priorit a sdílených agend, zejména uznáním stávajících vazeb mezi různými aspekty vztahů mezi stranami a různými oblastmi spolupráce stanovenými v této dohodě. Dialog usnadňuje konzultace mezi stranami na mezinárodních fórech. Cíle dialogu rovněž zahrnují prevenci vzniku situací, v nichž by jedna strana mohla považovat za nezbytné uchýlit se k doložce o neplnění.

3. Dialog zahrnuje veškeré cíle stanovené v této dohodě, stejně jako otázky společného, obecného, regionálního nebo subregionálního zájmu. Prostřednictvím dialogu strany přispívají k míru, bezpečnosti a stabilitě a podporují stabilní a demokratické politické prostředí. Dialog zahrnuje strategie spolupráce, stejně jako globální a odvětvové politiky, včetně životního prostředí, rovnosti mužů a žen, migrace a otázek souvisejících s kulturním dědictvím.

4. Dialog se mimo jiné zaměřuje na specifické politické problémy společného zájmu nebo obecného významu pro dosažení cílů této dohody, jako je obchod se zbraněmi, nadměrné vojenské výdaje, drogy a organizovaný zločin nebo etnická, náboženská či rasová diskriminace. Dialog rovněž zahrnuje pravidelné posouzení vývoje ohledně dodržování lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné správy věcí veřejných.

5. Významnou úlohu v tomto dialogu hrají široce založené politiky na podporu míru a předcházení, řízení a řešení násilných konfliktů, stejně jako potřeba brát při definování prioritních oblastí spolupráce plně v úvahu cíl míru a demokratické stability.

6. Dialog je veden pružně. Dialog je podle potřeby formální nebo neformální a je veden uvnitř nebo vně institucionálního rámce, ve vhodném formátu a na vhodné úrovni včetně úrovně regionální, subregionální nebo vnitrostátní.

7. K tomuto dialogu se přidružují regionální a subregionální organizace, stejně jako zástupci organizací občanské společnosti.

Článek 9

Podstatné prvky a základní prvek

1. Spolupráce se orientuje na udržitelný rozvoj zaměřený na člověka, jenž je hlavním protagonistou a příjemcem rozvoje; to zahrnuje dodržování a podporu veškerých lidských práv.

Dodržování veškerých lidských práv a základních svobod, včetně dodržování základních sociálních práv, demokracie založené na právním státu a transparentní a odpovědné správě věcí veřejných, je nedílnou součástí udržitelného rozvoje.

2. Strany se odvolávají na své mezinárodní závazky ohledně dodržování lidských práv. Znovu vyjadřují svou hlubokou oddanost lidské důstojnosti a lidským právům, jež jsou legitimním cílem jednotlivců i národů. Lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně spolu souvisí. Strany se zavazují podporovat a chránit veškeré základní svobody a lidská práva, ať už občanská a politická, nebo hospodářská, sociální a kulturní. V tomto kontextu strany znovu zdůrazňují rovnost mužů a žen.

Strany znovu zdůrazňují, že demokratizace, rozvoj a ochrana základních svobod a lidských práv spolu vzájemně souvisí a posilují se. Demokratické zásady jsou univerzálně uznávanými zásadami, na nichž je založena organizace státu k zajištění legitimity jeho autority, zákonnost jeho činnosti odrážející se v jeho ústavním, právním a správním systému, a existence participačních mechanismů. Na základě univerzálně uznávaných zásad každá země rozvíjí svou demokratickou kulturu.

Struktura vlády a působnost různých složek státní moci jsou založeny na právním státu, který zejména zahrnuje účinné a dostupné prostředky právní nápravy, nezávislý právní systém zaručující rovnost před zákonem, a výkonnou moc, jež je plně podřízena zákonu.

Dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, které jsou základem partnerství AKT-EU, jsou základem domácích a mezinárodních politik stran a představují podstatné prvky této dohody.

3. V kontextu politického a institucionálního prostředí, které podporuje lidská práva, demokratické zásady a právní stát, znamená řádná správa věcí veřejných transparentní a odpovědné řízení lidských, přírodních, hospodářských a finančních zdrojů pro účely spravedlivého a udržitelného rozvoje. Zahrnuje jasné rozhodovací postupy na úrovni orgánů veřejné moci, transparentní a odpovědné instituce, nadřazenost práva při řízení a distribuci zdrojů, a budování kapacit pro tvorbu a provádění opatření, jejichž cílem je zejména předcházení korupci a její potírání.

Řádná správa věcí veřejných, která je základem partnerství AKT-EU, je základem domácích a mezinárodních politik stran a představuje základní prvek této dohody. Strany se dohodly, že porušení tohoto prvku představují pouze vážné případy korupce včetně úplatkářství vedoucího k takové korupci, jak je definováno v článku 97.

4. Partnerství aktivně podporuje lidská práva, demokratizační procesy, konsolidaci právního státu a řádnou správu věcí veřejných.

Tyto oblasti budou významným tématem politického dialogu. V kontextu tohoto dialogu přikládají strany obzvláštní význam probíhajícím změnám a kontinuitě dosaženého pokroku. Toto pravidelné posuzování bere v úvahu hospodářský, sociální, kulturní a historický kontext každé země.

Tyto oblasti budou rovněž cílem podpory pro rozvojové strategie. Společenství poskytuje podporu politickým, institucionálním a právním reformám a budování kapacit veřejných a soukromých aktérů a občanské společnosti v rámci strategií společně dohodnutých mezi dotyčným státem a Společenstvím.

Článek 10

Ostatní prvky politického prostředí

1. Strany považují za prvky přispívající k uchování a konsolidaci stabilního a demokratického politického prostředí tyto prvky:

- udržitelný a spravedlivý rozvoj, zahrnující mimo jiné přístup k výrobním prostředkům, podstatným službám a spravedlnosti,

- větší zapojení aktivní a organizované občanské společnosti a soukromého sektoru.

2. Strany uznávají, že zásady tržního hospodářství, podporované transparentními pravidly hospodářské soutěže a zdravými hospodářskými a sociálními politikami, přispívají k dosahování cílů partnerství.

Článek 11

Politiky budování míru, předcházení konfliktům a jejich řešení

1. Strany v rámci partnerství sledují aktivní, souhrnnou a integrovanou politiku budování míru a předcházení konfliktům a jejich řešení. Tato politika je založena na zásadě vlastnictví. Soustřeďuje se zejména na budování regionálních, subregionálních a vnitrostátních kapacit a na předcházení násilným konfliktům v raném stadiu cíleným řešením jejich základních příčin a vhodnou kombinací veškerých dostupných nástrojů.

2. Aktivity v oblasti budování míru, předcházení konfliktům a jejich řešení zahrnují zejména podporu vyvažování politických, hospodářských, sociálních a kulturních příležitostí mezi všemi segmenty společnosti, posilování demokratické legitimity a účinnosti správy věcí veřejných, zřizování účinných mechanismů mírového řešení skupinových zájmů, překonávání hranic mezi různými segmenty společnosti, stejně jako podporu aktivní a organizované občanské společnosti.

3. Příslušné činnosti rovněž mimo jiné zahrnují podporu snah o zprostředkování, vyjednávání a usmiřování, účinného regionálního řízení sdílených vzácných přírodních zdrojů, demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků do společnosti, řešení problému dětských vojáků, stejně jako vhodných akcí pro stanovení odpovědných limitů vojenských výdajů a obchodu se zbraněmi, včetně podpory používání dohodnutých norem a kodexů chování. V tomto kontextu bude kladen zvláštní důraz na boj proti protipěchotním minám, stejně jako na řešení nadměrného a nekontrolovaného šíření a hromadění ručních palných zbraní a lehkých zbraní a nedovoleného obchodu s nimi.

4. V situacích násilných konfliktů přijímají strany veškerá vhodná opatření s cílem předejít zintenzivnění násilí, omezit jeho územní rozšíření a usnadnit mírové urovnání stávajících sporů. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění toho, aby finanční prostředky pro spolupráci byly užívány v souladu se zásadami a cíli partnerství a aby se předešlo jejich zneužití k válečným účelům.

5. V situacích po skončení konfliktu strany přijmou veškerá vhodná opatření k usnadnění návratu k nenásilné, stabilní a udržitelné situaci. Strany zajistí vytvoření nezbytných vazeb mezi mimořádnými opatřeními, rehabilitací a rozvojovou spoluprací.

Článek 12

Soudržnost politik Společenství a jejich dopad na provádění této dohody

Aniž je dotčen článek 96, v případě, že Společenství hodlá při výkonu svých pravomocí přijmout opatření, které by mohlo mít vliv na zájmy států AKT, pokud jde o cíle této dohody, dotyčným státům své záměry včas oznámí. Za tímto účelem Komise současně sdělí sekretariátu států AKT svůj návrh na taková opatření. Tam, kde je to nezbytné, může být z iniciativy států AKT vznesena žádost o informace.

Na žádost těchto států se budou neprodleně konat konzultace tak, aby bylo možné vzít v úvahu jejich zájmy ohledně dopadu těchto opatření před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí.

Kromě toho poté, co se uskuteční tyto konzultace, mohou státy AKT co nejdříve písemně oznámit Společenství své zájmy a předložit návrhy změn uvádějící, jak by mělo být vyhověno jejich zájmům.

Pokud Společenství návrhy států AKT nepřijme, co nejdříve je informuje s uvedením důvodů.

Státy AKT rovněž obdrží přiměřené informace o vstupu takových rozhodnutí v platnost, a to předem, kdykoli to bude možné.

Článek 13

Migrace

1. Problém migrace je v rámci partnerství AKT-EU předmětem prohloubeného dialogu.

Strany znovu potvrzují své stávající závazky v rámci mezinárodního práva zajistit dodržování lidských práv a odstranit veškeré formy diskriminace založené zejména na původu, pohlaví, rase, jazyce a náboženství.

2. Strany mají za to, že partnerství v souvislosti s migrací znamená spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích států, kteří se legálně zdržují na jejich území, integrační politiku zaměřenou na to, aby jim byla poskytnuta práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jejich občanů, posilování nediskriminace v hospodářském, sociálním a kulturním životě, a rozvoj opatření proti rasismu a xenofobii.

3. Zacházení poskytované každým členským státem pracovníkům států AKT legálně zaměstnaným na jeho území bude prostý jakékoli diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování a propouštění, ve srovnání s jeho vlastními státními příslušníky. V tomto ohledu dále každý stát AKT poskytne srovnatelné nediskriminační zacházení pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu.

4. Strany se domnívají, že strategie zaměřené na snížení chudoby, zlepšení životních a pracovních podmínek, vytváření pracovních míst a rozvoj odborné přípravy dlouhodobě přispívají k normalizaci migračních toků.

Strany v rámci rozvojových strategií a vnitrostátního a regionálního programování vezmou v úvahu strukturální omezení spojená s migračními toky za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje regionů, ze kterých pocházejí migranti, a snížení chudoby.

Společenství prostřednictvím vnitrostátních a regionálních programů spolupráce podporuje odbornou přípravu státních příslušníků států AKT v zemi jejich původu, v jiném státě AKT nebo v členském státě Evropské unie. Pokud jde o odbornou přípravu ve členském státě, strany zajistí, aby tato činnost byla zaměřena na odbornou integraci státních příslušníků států AKT v jejich zemích původu.

Strany rozvíjejí programy spolupráce pro usnadnění přístupu studentů ze států AKT ke vzdělávání, zejména prostřednictvím použití nových komunikačních technologií.

5. a) V rámci politického dialogu přezkoumá Rada ministrů problémy způsobené nedovoleným přistěhovalectvím, s cílem vytvořit ve vhodných případech prostředky preventivní politiky.

b) V tomto kontextu se strany zejména dohodly zajistit dodržování práv a respektování důstojnosti jednotlivců při všech postupech zahajovaných pro návrat ilegálních imigrantů do zemí jejich původu. V této souvislosti jim příslušné orgány poskytnou správní prostředky nezbytné pro jejich návrat.

c) Strany se dále dohodly, že:

i) každý členský stát Evropské unie akceptuje návrat a zpětné přebírání kterýchkoli svých státních příslušníků, kteří se ilegálně zdržují na území státu AKT, na žádost tohoto státu a bez dalších formalit;

každý ze států AKT akceptuje návrat a zpětné přebírání kterýchkoli svých státních příslušníků, kteří se ilegálně zdržují na území členského státu Evropské unie, na žádost tohoto členského státu a bez dalších formalit.

Pro tyto účely členské státy a státy AKT poskytnou svým státním příslušníkům vhodné doklady totožnosti.

Pokud jde o členské státy Evropské unie, závazky v tomto odstavci se použijí pouze u osob, které se mají považovat za jejich státní příslušníky pro účely Společenství podle prohlášení č. 2 ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Pokud jde o státy AKT, závazky v tomto odstavci se použijí pouze u osob, které jsou považovány za jejich státní příslušníky podle jejich příslušného právního systému;

ii) na žádost jedné ze stran budou zahájena jednání se státy AKT s cílem uzavřít v dobré víře a s náležitým ohledem na příslušná pravidla mezinárodního práva dvoustranné dohody upravující specifické závazky při zpětném přebírání a navracení jejich státních příslušníků. V případě, že to některá ze stran bude považovat za nutné, budou tyto dohody rovněž obsahovat režim zpětného přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Tyto dohody stanoví podrobnosti o kategoriích osob podléhajících tomuto režimu, stejně jako opatření pro jejich zpětné přebírání a navracení.

Státům AKT bude pro provádění těchto dohod poskytována přiměřená pomoc;

iii) pro účely tohoto písmene c) se pojmem "strany" rozumí Společenství, kterýkoli jeho členský stát a kterýkoli stát AKT.

ČÁST 2

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 14

Společné orgány

Orgány této dohody jsou Rada ministrů, Výbor velvyslanců a Společné parlamentní shromáždění.

Článek 15

Rada ministrů

1. Rada ministrů se skládá ze členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a člena vlády každého státu AKT na straně druhé.

Úřad předsedy Rady ministrů zastává střídavě člen Rady Evropské unie a člen vlády státu AKT.

Rada se zpravidla schází jednou ročně z iniciativy předsedy a kdykoli se to zdá nezbytné, ve formě a zeměpisném složení přiměřeném problémům, jež se mají řešit.

2. Rada ministrů má za úkol:

a) vést politický dialog;

b) přijímat politické pokyny a rozhodnutí nezbytná pro provádění ustanovení této dohody, zejména pokud jde o rozvojové strategie ve specifických oblastech stanovených touto dohodou, nebo v jakékoli jiné oblasti, která se ukáže relevantní, a pokud jde o postupy;

c) přezkoumat a vyřešit jakýkoli problém, který by mohl zabránit účinnému a účelnému provádění této dohody, nebo který by mohl představovat překážku v dosažení jejích cílů;

d) zajistit hladké fungování konzultačních mechanismů.

3. Rada ministrů přijímá rozhodnutí společnou dohodou stran. Řízení Rady ministrů je platné pouze v případě, že je přítomna polovina členů Rady Evropské unie, jeden člen Komise a dvě třetiny členů zastupujících vlády států AKT. Každý člen Rady ministrů, který se nemůže zúčastnit, se může nechat zastoupit. Zástupce vykonává veškerá práva tohoto člena.

Rada může přijímat rozhodnutí závazná pro strany, rámcová usnesení, doporučení a stanoviska. Přezkoumává a bere v úvahu usnesení a doporučení přijatá Společným parlamentním shromážděním.

Rada ministrů vede pokračující dialog se zástupci sociálních a hospodářských partnerů a ostatních aktérů občanské společnosti v AKT a EU. Za tímto účelem se mohou souběžně s jejími zasedáními konat konzultace.

4. Rada ministrů může delegovat pravomoci na Výbor velvyslanců.

5. Rada ministrů přijme svůj jednací řád do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost.

Článek 16

Výbor velvyslanců

1. Výbor velvyslanců tvoří stálí zástupci každého členského státu při Evropské unii a zástupce Komise na jedné straně a vedoucí mise každého státu AKT při Evropské unii na straně druhé.

Úřad předsedy Výboru velvyslanců zastává střídavě stálý zástupce členského státu určený Společenstvím, a vedoucí mise zastupující stát AKT, určený státy AKT.

2. Výbor je Radě ministrů nápomocen při plnění jejích úkolů a plní jakýkoli mandát, který mu Rada svěří. V tomto kontextu sleduje provádění této dohody a pokrok při dosahování cílů v ní stanovených.

Výbor velvyslanců se schází pravidelně, zejména s cílem připravit se na zasedání Rady, a kdykoli je to nezbytné.

3. Výbor přijme svůj jednací řád do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost.

Článek 17

Společné parlamentní shromáždění

1. Společné parlamentní shromáždění se skládá ze stejného počtu zástupců EU a AKT. Členy Společného parlamentního shromáždění jsou na jedné straně členové Evropského parlamentu a na straně druhé členové parlamentu nebo, pokud to není možné, zástupci určení parlamentem, každého ze států AKT. Za neexistence parlamentu podléhá účast zástupce dotyčného státu AKT předchozímu souhlasu Společného parlamentního shromáždění.

2. Úlohou Společného parlamentního shromáždění jako poradního orgánu je:

- podporovat demokratické procesy prostřednictvím dialogu a konzultací,

- usnadnit lepší porozumění mezi národy Evropské unie a národy států AKT a zlepšit veřejnou informovanost o rozvojových problémech,

- projednávat problémy související s rozvojem a partnerstvím AKT-EU,

- přijímat usnesení a vydávat doporučení pro Radu ministrů za účelem dosažení cílů této dohody.

3. Společné parlamentní shromáždění se schází dvakrát ročně na plenárním zasedání, střídavě v Evropské unii a v jednom ze států AKT. S cílem posílit regionální integraci a podpořit spolupráci mezi národními parlamenty lze sjednávat schůzky mezi členy parlamentů z EU a AKT na regionální nebo subregionální úrovni.

Společné parlamentní shromáždění organizuje pravidelné kontakty se zástupci hospodářských a sociálních partnerů AKT-EU a ostatními aktéry občanské společnosti s cílem získat jejich názory na dosahování cílů této dohody.

4. Společné parlamentní shromáždění přijme svůj jednací řád do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost.

ČÁST 3

STRATEGIE SPOLUPRÁCE

Článek 18

Strategie spolupráce jsou založeny na rozvojových strategiích a hospodářské a obchodní spolupráci, jež jsou vzájemně propojeny a vzájemně se doplňují. Strany zajistí, aby se snahy podnikané v obou uvedených oblastech vzájemně posilovaly.

HLAVA I

ROZVOJOVÉ STRATEGIE

KAPITOLA 1

Obecný rámec

Článek 19

Zásady a cíle

1. Ústředním cílem spolupráce AKT-ES je snížení chudoby a nakonec její vymýcení; udržitelný rozvoj a postupná integrace států AKT do světové ekonomiky. V tomto kontextu jsou rámec a zaměření spolupráce přizpůsobeny individuálním okolnostem každého státu AKT, podporují místní vlastnictví hospodářských a sociálních reforem a integraci aktérů soukromého sektoru a občanské společnosti do rozvojového procesu.

2. Spolupráce vychází ze závěrů konferencí Organizace spojených národů a z cílů a akčních programů sjednaných na mezinárodní úrovni a z jejich pokračování jako ze základů rozvojových zásad. Spolupráce rovněž vychází z cílů mezinárodní rozvojové spolupráce a přikládá zvláštní význam provedení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů pokroku.

3. Vlády a nestátní aktéři v každém státě AKT iniciují konzultace ohledně rozvojových strategií země a jejich komunitní podpory.

Článek 20

Přístup

1. Cíle rozvojové spolupráce AKT-ES se uskutečňují prostřednictvím integrovaných strategií, které zahrnují hospodářské, sociální, kulturní, environmentální a institucionální prvky, které musí být v místním vlastnictví. Spolupráce tak poskytuje soudržný rámec podpory vlastních rozvojových strategií AKT a zajišťuje doplňkovost a interakci mezi různými prvky. V tomto kontextu a v rámci rozvojových politik a reforem prováděných státy AKT se strategie spolupráce AKT-ES zaměřují na:

a) dosahování rychlého a udržitelného hospodářského růstu vytvářejícího pracovní místa, rozvoj soukromého sektoru, zvyšování zaměstnanosti, zlepšování přístupu k výrobním hospodářským činnostem a prostředkům, a podporu regionální spolupráce a integrace;

b) podporu lidského a sociálního rozvoje, jenž napomůže zajistit široké a spravedlivé využívání plodů růstu a podpoří rovnost mužů a žen;

c) podporu kulturních hodnot společenství a specifických interakcí s hospodářskými, politickými a sociálními prvky;

d) podporu institucionálních reforem a rozvoje, posilování institucí nezbytných pro konsolidaci demokracie, řádnou správu věcí veřejných, a pro účinné a konkurenceschopné tržní ekonomiky; budování kapacit pro rozvoj a partnerství a

e) podporu udržitelného životního prostředí, regenerace a nejlepší praxe, a zachování základny přírodních zdrojů.

2. Systematická pozornost se věnuje těmto tematickým nebo průřezovým tématům s cílem integrovat je do všech oblastí spolupráce: problémy rovnosti mužů a žen, problémy životního prostředí a institucionální rozvoj a budování kapacit. Tyto oblasti jsou rovněž způsobilé pro podporu Společenství.

3. Podrobné texty ohledně cílů a strategií rozvojové spolupráce, zejména odvětvových politik a strategií, jsou začleněny do kompendia poskytujícího provozní pokyny ve specifických oblastech nebo odvětvích spolupráce. Rada ministrů může tyto texty přezkoumat a/nebo pozměnit na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES.

KAPITOLA 2

Oblasti podpory

ODDÍL 1

Hospodářský rozvoj

Článek 21

Investice a rozvoj soukromého sektoru

1. Spolupráce podporuje nezbytné hospodářské a institucionální reformy a politiky na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni s cílem vytvořit příznivé prostředí pro soukromé investice a rozvoj dynamického, životaschopného a konkurenceschopného soukromého sektoru. Spolupráce dále podporuje:

a) povzbuzování dialogu a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem;

b) rozvoj podnikatelských dovedností a podnikatelské kultury;

c) privatizaci a reformu podniků a

d) rozvoj a modernizaci systémů zprostředkování a rozhodčího řízení.

2. Spolupráce rovněž podporuje zlepšování jakosti, dostupnosti a přístupnosti formálních i neformálních finančních a nefinančních služeb soukromým podnikům pomocí:

a) urychlení a směrování toků soukromých domácích i zahraničních úspor do financování soukromých podniků podporou politik rozvoje moderního finančního odvětví včetně kapitálového trhu, finančních institucí a udržitelných mikrofinančních operací;

b) rozvoje a posilování obchodních institucí a zprostředkovatelských organizací, sdružení, obchodních komor a místních poskytovatelů ze soukromého sektoru, poskytujících podnikům podporu a nefinanční služby, jako jsou odborné, technické, řídící a školicí služby a služby obchodní podpory a

c) podpory institucí, programů, činností a iniciativ, které přispívají rozvoji a přenosu technologií a know-how a nejlepší praxe ve všech aspektech obchodního řízení.

3. Spolupráce podporuje rozvoj obchodu prostřednictvím poskytování financí, záručních prostředků a technické podpory s cílem povzbudit a podpořit tvorbu, zřizování, rozšiřování, diverzifikaci, obnovu, restrukturalizaci, modernizaci nebo privatizaci dynamických, životaschopných a konkurenceschopných podniků ve všech hospodářských odvětvích, stejně jako finančních zprostředkovatelů, jako jsou instituce poskytující rozvojové financování a rizikový kapitál a leasingové společnosti, prostřednictvím:

a) tvorby a/nebo posilování finančních nástrojů ve formě investičního kapitálu;

b) zlepšování přístupu k základním vstupům, jako jsou obchodní informace a poradenské a konzultační služby nebo služby technické pomoci;

c) zvyšování vývozních aktivit, zejména prostřednictvím budování kapacit ve všech oblastech souvisejících s obchodem a

d) povzbuzování vazeb, sítí a spolupráce mezi podniky, včetně těch, které zahrnují přenos technologie a know-how na úrovni vnitrostátní, regionální a AKT-ES, a partnerství se soukromými zahraničními investory, slučitelná s cíli a pokyny rozvojové spolupráce AKT-ES.

4. Spolupráce podporuje rozvoj mikropodniků prostřednictvím lepšího přístupu k finančním a nefinančním službám; vhodné politiky a regulačního rámce pro jejich rozvoj; a poskytuje odbornou přípravu a informační služby o nejlepší praxi v mikrofinancování.

5. Podpora investic a rozvoje soukromého sektoru integruje akce a iniciativy na makroekonomické, mezoekonomické a mikroekonomické úrovni.

Článek 22

Makroekonomické a strukturální reformy a politiky

1. Spolupráce podporuje úsilí AKT provádět:

a) makroekonomický růst a stabilizaci prostřednictvím disciplinovaných fiskálních a měnových politik, které vedou ke snížení inflace a zlepšují vnější a fiskální bilance, prostřednictvím posílení fiskální disciplíny, zvyšování rozpočtové transparentnosti a účinnosti, zlepšování jakosti, spravedlnosti a složení fiskální politiky a

b) strukturální politiky určené k posílení úlohy různých aktérů, zejména soukromého sektoru, a ke zlepšení prostředí pro růst obchodu, investic a zaměstnanosti, stejně jako pro:

i) liberalizaci obchodních a devizových režimů a směnitelnost běžného účtu s ohledem na zvláštní okolnosti každé země;

ii) posílení pracovních a produktových reforem;

iii) povzbuzení reforem finančních systémů, jež napomáhají rozvoji životaschopných bankovních a nebankovních systémů, kapitálových trhů a finančních služeb, včetně mikrofinancí;

iv) zlepšení jakosti soukromých a veřejných služeb a

v) povzbuzení regionální spolupráce a postupné integrace makroekonomických a měnových politik.

2. Návrhy makroekonomických politik a programů strukturálního přizpůsobení odrážejí sociálně-politické pozadí a institucionální kapacity dotyčných zemí, zajišťují kladný dopad na snižování chudoby a přístup k sociálním službám, a vycházejí z těchto zásad:

a) státy AKT nesou primární odpovědnost za analýzu problémů, které mají být řešeny, za návrh a provádění reforem;

b) podpůrné programy se přizpůsobují různým situacím v každém státě AKT a jsou citlivé k sociálním podmínkám, kultuře a životnímu prostředí těchto států;

c) je uznáváno a respektováno právo států AKT určit směr a načasování svých rozvojových strategií a priorit;

d) tempo reforem je realistické a slučitelné s kapacitami a zdroji každého ze států AKT a

e) posilují se komunikační a informační mechanismy pro obyvatele ohledně hospodářských a sociálních reforem a politik.

Článek 23

Rozvoj hospodářského odvětví

Spolupráce podporuje udržitelnou politiku a institucionální reformy a investice nezbytné pro spravedlivý přístup k hospodářským činnostem a výrobním prostředkům, zejména:

a) rozvoj systémů odborné přípravy napomáhajících zvyšování produktivity ve formálním i neformálním sektoru;

b) kapitál, úvěry, pozemky, zejména pokud jde o vlastnická práva a užívání;

c) rozvoj strategií venkova zaměřených na vybudování rámce pro participační decentralizované plánování, přidělování a řízení zdrojů;

d) strategie zemědělské produkce, vnitrostátní a regionální politiky bezpečnosti potravin, udržitelný rozvoj vodních zdrojů a rybolovu, stejně jako mořských zdrojů v rámci výlučných hospodářských zón států AKT. Každá dohoda o rybolovu, která bude sjednána mezi Společenstvím a státy AKT, bude konzistentní s rozvojovými strategiemi v této oblasti;

e) hospodářská a technologická infrastruktura a služby včetně dopravy, telekomunikačních systémů, komunikačních služeb a rozvoje informační společnosti;

f) rozvoj konkurenceschopných odvětví průmyslu, těžby a energetiky za podpory zapojení a rozvoje soukromého sektoru;

g) rozvoj obchodu, včetně podpory poctivého obchodu;

h) rozvoj obchodu, financí a bankovnictví; a jiná odvětví služeb;

i) rozvoj cestovního ruchu a

j) rozvoj vědecké, technologické a výzkumné infrastruktury a služeb; včetně zlepšování, přenosu a přijímání nových technologií;

k) posilování kapacit ve výrobních oblastech, zejména ve veřejném a soukromém sektoru.

Článek 24

Cestovní ruch

Spolupráce se zaměří na udržitelný rozvoj odvětví cestovního ruchu ve státech a subregionech AKT, přičemž se uznává jeho rostoucí význam pro růst odvětví služeb ve státech AKT a pro rozšíření jejich celkového obchodu, jeho schopnost stimulovat ostatní odvětví hospodářské činnosti, a úloha, kterou může sehrát při potírání chudoby.

Programy a projekty spolupráce podporují úsilí států AKT vybudovat a zlepšit svůj právní a institucionální rámec a zdroje pro rozvoj a provádění politik a programů udržitelného cestovního ruchu, stejně jako, mimo jiné, zlepšování soutěžního postavení odvětví, zejména malých a středních podniků (MSP), investiční podporu, vývoj produktů včetně rozvoje původních kultur ve státech AKT, a posilování vazeb mezi cestovním ruchem a ostatními odvětvími hospodářské činnosti.

ODDÍL 2

Sociální a lidský rozvoj

Článek 25

Rozvoj sociálního sektoru

1. Spolupráce podporuje úsilí států AKT při rozvoji obecných a odvětvových politik a reforem, které zlepšují pokrytí, jakost a přístup k základní sociální infrastruktuře a službám, berou v úvahu místní potřeby a specifické požadavky nejzranitelnějších a nejvíce znevýhodněných, a snižují tak nerovnost přístupu k těmto službám. Zvláštní pozornost je věnována zajištění přiměřené úrovně veřejných výdajů v sociálním sektoru. V tomto kontextu se spolupráce zaměřuje na:

a) zlepšování vzdělávání a odborné přípravy a budování technických kapacit a dovedností;

b) zlepšování systémů zdravotnictví a výživy, odstranění hladu a podvýživy, zajištění přiměřených dodávek a bezpečnosti potravin;

c) integraci problémů souvisejících s obyvatelstvem do rozvojových strategií s cílem zlepšit reprodukční zdraví, primární zdravotní péči a plánované rodičovství; a předcházení mrzačení ženských genitálií;

d) podporu boje proti HIV/AIDS;

e) zvyšování bezpečnosti vody v domácnostech a zlepšování přístupu k bezpečné vodě a přiměřené hygieně;

f) zlepšování nabídky cenově dostupných a přiměřených obydlí pro každého prostřednictvím podpory nízkonákladových a nízkopříjmových stavebních programů a zlepšování rozvoje měst a

g) podporu participačních metod sociálního dialogu, stejně jako dodržování základních lidských práv.

2. Spolupráce rovněž podporuje budování kapacit v sociálních oblasti, jako jsou programy odborné přípravy pro navrhování sociálních politik a moderních metod řízení sociálních projektů a programů; politiky vedoucí k technologickým inovacím a výzkumu; budování místních odborných zkušeností a podpora partnerství; a diskuse u kulatého stolu na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni.

3. Spolupráce povzbuzuje a podporuje rozvoj a provádění politik a systémů sociální ochrany a zabezpečení s cílem zvýšit sociální soudržnost a podpořit svépomoc a komunitní solidaritu. Podpora je mimo jiné zaměřena na rozvíjející se iniciativy založené na hospodářské solidaritě, zejména zakládáním fondů sociálního rozvoje přizpůsobených místním potřebám a aktérům.

Článek 26

Problémy mládeže

Spolupráce rovněž podporuje tvorbu souvislé a souhrnné politiky pro uplatňování potenciálu mládeže, aby se lépe integrovala do společnosti a dosáhla svého plného potenciálu. V tomto kontextu spolupráce podporuje politiky, opatření a operace zaměřené na:

a) ochranu práv dětí a mládeže, zejména dívek;

b) podporu dovedností, činorodosti, inovací a potenciálu mládeže s cílem zvýšit jejich hospodářské, sociální a kulturní příležitosti a rozšířit jejich pracovní příležitostí v produktivním sektoru;

c) pomoc institucím místních komunit s cílem poskytnout dětem příležitost rozvíjet svůj fyzický, psychologický, sociální a hospodářský potenciál a

d) opětovnou integraci dětí v postkonfliktních situacích do společnosti prostřednictvím programů obnovy.

Článek 27

Rozvoj kultury

Spolupráce v oblasti kultury se zaměřuje na:

a) integraci kulturního rozměru do všech úrovní rozvojové spolupráce;

b) uznání, zachování a podporu kulturních hodnot a identit pro umožnění mezikulturního dialogu;

c) uznání, zachování a podporu hodnoty kulturního dědictví; podporu rozvoje kapacit v tomto odvětví a

d) rozvoj kulturních odvětví a zvyšování příležitostí přístupu kulturního zboží a služeb na trh.

ODDÍL 3

Regionální spolupráce a integrace

Článek 28

Obecný přístup

Spolupráce poskytuje účinnou pomoc k dosažení cílů a priorit, jež si státy AKT stanovily v kontextu regionální a subregionální spolupráce a integrace, včetně meziregionální spolupráce a spolupráce v rámci AKT. Do regionální spolupráce se rovněž mohou zapojit zámořské země a území (ZZÚ) a nejvzdálenější regiony. V tomto kontextu je cílem podpory spolupráce:

a) podporovat postupnou integraci států AKT do světové ekonomiky;

b) urychlit hospodářskou spolupráci a rozvoj uvnitř regionů států AKT i mezi nimi;

c) podpořit volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu, pracovních sil a technologie mezi státy AKT;

d) urychlit rozšíření ekonomik států AKT; koordinaci a harmonizaci politik regionální a subregionální spolupráce a

e) podpořit a rozšířit obchod uvnitř AKT, mezi státy AKT a se třetími zeměmi.

Článek 29

Regionální hospodářská integrace

V oblasti regionální hospodářské integrace spolupráce podporuje:

a) rozvoj a posilování kapacit:

i) regionálních integračních institucí a organizací, jež založily státy AKT k podpoře regionální spolupráce a integrace, a

ii) národních vlád a parlamentů v záležitostech regionální integrace;

b) účast nejméně rozvinutých zemí (NRZ) ze států AKT při budování regionálních trhů a sdílení jejich výhod;

c) provádění odvětvových reformních politik na regionální úrovni;

d) liberalizaci obchodu a plateb;

e) podporu zahraničních i domácích přeshraničních investic a jiných regionálních nebo subregionálních iniciativ hospodářské integrace a

f) zohledňování vlivů čistých přechodných nákladů regionální integrace na příjmy státního rozpočtu a platební bilanci.

Článek 30

Regionální spolupráce

1. V oblasti regionální spolupráce se podpora spolupráce zaměřuje na širokou škálu funkčních a tematických oblastí, které specificky řeší společné problémy a využívají úspor z rozsahu, včetně:

a) infrastruktury, zejména dopravy a spojů a jejich bezpečnosti a služeb, včetně rozvoje regionálních příležitostí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT);

b) životního prostředí; hospodaření s vodními zdroji a energií;

c) zdravotnictví, vzdělávání a odborné přípravy;

d) výzkumu a technologického rozvoje;

e) regionálních iniciativ pro připravenost na katastrofy a zmirňování jejich následků a

f) jiných oblastí, včetně kontroly zbraní, zásahů proti drogám, organizovanému zločinu, praní peněz, úplatkářství a korupci.

2. Spolupráce rovněž podporuje systémy a iniciativy spolupráce v rámci AKT a mezi státy AKT.

3. Spolupráce napomáhá podpoře a rozvoji regionálního politického dialogu v oblastech předcházení a řešení konfliktů; lidských práv a demokratizace; výměny, síťové spolupráce a podpoře mobility mezi různými aktéry rozvoje, zejména v občanské společnosti.

ODDÍL 4

Tematické a průřezové problémy

Článek 31

Problémy rovnosti mužů a žen

Spolupráce napomáhá posilování politik a programů, které zlepšují, zajišťují a rozšiřují rovnou účast mužů a žen ve všech oblastech politického, hospodářského, sociálního a kulturního života. Spolupráce pomáhá zlepšovat přístup žen ke všem zdrojům nezbytným k plnému uplatnění jejich základních práv. Spolupráce konkrétně vytváří příslušný rámec pro:

a) integraci přístupu citlivému k rovnosti mužů a žen na všech úrovních rozvojové spolupráce včetně makroekonomických politik, strategií a operací a

b) podporu přijímání specifických pozitivních opatření ve prospěch žen, jako je:

i) účast na vnitrostátní a místní politice;

ii) podpora ženských organizací;

iii) přístup k základním sociálním službám, zejména ke vzdělání a odborné přípravě, zdravotní péči a plánovanému rodičovství;

iv) přístup k výrobním prostředkům, zejména k pozemkům a úvěrům a na trh práce a

v) zvláštní zohlednění žen během pomoci při mimořádných událostech a operací obnovy.

Článek 32

Životní prostředí a přírodní zdroje

1. Spolupráce při ochraně životního prostředí a udržitelném využívání a řízení přírodních zdrojů je zaměřena na:

a) začlenění udržitelnosti životního prostředí do všech aspektů rozvojové spolupráce a podporu programů a projektů prováděných různými aktéry;

b) budování a/nebo posilování vědeckých a technických, lidských a institucionálních kapacit pro řízení životního prostředí u všech aktérů zapojených do ochrany životního prostředí;

c) podporu specifických opatření a programů zaměřených na řešení kritických problémů udržitelného řízení a týkajících se rovněž současných a budoucích regionálních a mezinárodních závazků ohledně nerostných a přírodních zdrojů, jako jsou:

i) tropické lesy, vodní zdroje, pobřežní, mořské a rybolovné zdroje, planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové, půdy, biologická rozmanitost,

ii) ochrany křehkých ekosystémů (např. korálové útesy),

iii) obnovitelné zdroje energie, zejména solární energie, a energetická účinnost,

iv) udržitelný rozvoj venkova a měst,

v) desertifikace, sucho a odlesňování,

vi) rozvoj inovativních řešení problémů životního prostředí ve městech a

vii) podpora udržitelného cestovního ruchu;

d) zohlednění problémů spojených s přepravou a zneškodňováním nebezpečných odpadů.

2. Spolupráce rovněž vezme v úvahu:

a) zranitelnost malých ostrovních států AKT, zejména vůči hrozbě změn klimatu;

b) zhoršování problémů sucha a desertifikace, zvláště v nejméně rozvinutých a vnitrozemských státech a

c) institucionální rozvoj a budování kapacit.

Článek 33

Institucionální rozvoj a budování kapacit

1. Spolupráce věnuje systematickou pozornost institucionálním aspektům a v tomto kontextu podporuje snahy států AKT rozvíjet a posilovat struktury, instituce a postupy napomáhající:

a) podporovat a udržovat demokracii, lidskou důstojnost, sociální spravedlnost a pluralismus s plným respektem pro rozmanitost v rámci společností a mezi nimi;

b) podporovat a udržovat univerzální a plné respektování, dodržování a ochranu veškerých lidských práv a základních svobod;

c) rozvíjet a posilovat právní stát; zlepšovat přístup ke spravedlnosti při současném zaručení odbornosti a nezávislosti soudních systémů a

d) zajišťovat transparentní a odpovědnou správu věcí veřejných ve všech veřejných institucích.

2. Strany společně bojují proti úplatkářství a korupci ve všech svých společnostech.

3. Spolupráce podporuje úsilí států AKT rozvíjet své veřejné instituce jako pozitivní síly růstu a rozvoje, a dosahovat významných zlepšení účinnosti veřejných služeb při ovlivňování života občanů. V tomto kontextu spolupráce napomáhá reformě, racionalizaci a modernizaci veřejného sektoru. Podpora spolupráce se specificky zaměřuje na:

a) reformu a modernizaci státní služby;

b) právní a soudní reformy a modernizaci soudních systémů;

c) zlepšení a posílení řízení veřejných financí;

d) urychlení reforem bankovního a finančního sektoru;

e) zlepšování správy veřejného majetku a reformy postupů veřejných zakázek a

f) politickou, správní, hospodářskou a finanční decentralizaci.

4. Spolupráce rovněž napomáhá obnovit a/nebo zvyšovat nejdůležitější kapacity veřejného sektoru a podporovat nezbytné podpůrné instituce tržního hospodářství, zejména podporovat:

a) rozvoj právních a regulatorních schopností nezbytných pro zvládnutí provozu tržního hospodářství včetně politiky hospodářské soutěže a spotřebitelské politiky;

b) zlepšování kapacit pro analýzu, plánování, formulování a provádění politik, zejména v oblasti hospodářské, sociální, oblasti životního prostředí, výzkumu, vědy a techniky a inovace;

c) modernizaci, posilování a reformu finančních a měnových institucí a zlepšování postupů;

d) budování kapacit na místní a komunální úrovni, nezbytných pro provádění politiky decentralizace a zvýšení účasti obyvatel na rozvojovém procesu a

e) rozvoj kapacit v jiných kritických oblastech, jako jsou:

i) mezinárodní jednání a

ii) řízení a koordinace vnější podpory.

5. Spolupráce pokrývá všechny oblasti a odvětví spolupráce s cílem podpořit vznik nestátních aktérů a rozvoj jejich kapacit; a posílit struktury vzájemné informovanosti, dialogu a konzultací mezi nimi a vnitrostátními orgány, včetně regionální úrovně.

HLAVA II

HOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 1

Cíle a zásady

Článek 34

Cíle

1. Hospodářská a obchodní spolupráce se zaměřuje na podporu hladké a postupné integrace států AKT do světové ekonomiky, s náležitým ohledem k jejich politickým volbám a prioritám rozvoje, a podněcuje tak jejich udržitelný rozvoj a přispívá k vymýcení chudoby ve státech AKT.

2. Konečným cílem hospodářské a obchodní spolupráce je umožnit státům AKT plné uplatnění v mezinárodním obchodu. V tomto kontextu se zvláštní pozornost věnuje potřebě států AKT aktivně se účastnit mnohostranných obchodních jednání. Při současné úrovni rozvoje států AKT je hospodářská a obchodní spolupráce zaměřena na to, aby státům AKT umožnila řídit výzvy globalizace, postupně se přizpůsobit novým podmínkám mezinárodního obchodu, a usnadnit si tak přechod k liberalizované globální ekonomice.

3. Za tímto účelem se hospodářská a obchodní spolupráce zaměřuje na zvyšování výrobních, dodavatelských a obchodních kapacit zemí států AKT, stejně jako jejich kapacit k přilákání investic. Dále se zaměřuje na vytváření nové obchodní dynamiky mezi stranami, posilování obchodních a investičních politik států AKT a zlepšování kapacit států AKT pro zvládnutí veškerých problémů spojených s obchodem.

4. Hospodářská a obchodní spolupráce se provádí v plné shodě s ustanoveními WTO, včetně zvláštního a diferencovaného zacházení, s ohledem na vzájemné zájmy stran a jejich příslušné úrovně rozvoje.

Článek 35

Zásady

1. Hospodářská a obchodní spolupráce je založena na poctivém, pevném a strategickém partnerství. Dále je založena na souhrnném přístupu založeném na silných stránkách a výsledcích předchozích úmluv AKT-ES za použití všech dostupných prostředků k dosažení výše stanovených cílů řešením nabídkových a poptávkových omezení. V tomto kontextu bude zvláštní pozornost věnována opatřením pro rozvoj obchodu jako prostředku zvyšování konkurenceschopnosti států AKT. Rozvoj obchodu bude tudíž mít příslušnou váhu v rámci rozvojových strategií států AKT, které Společenství podporuje.

2. Hospodářská a obchodní spolupráce je budována na iniciativách regionální integrace států AKT s vědomím toho, že regionální integrace je klíčovým nástrojem integrace států AKT do světové ekonomiky.

3. Hospodářská a obchodní spolupráce bere v úvahu různé potřeby a úrovně rozvoje států a regionů AKT. V tomto kontextu strany znovu potvrzují svůj závazek zajišťovat zvláštní a diferencované zacházení pro všechny státy AKT, udržovat zvláštní zacházení pro nejméně rozvinuté země AKT, a brát náležitě v úvahu zranitelnost malých, vnitrozemských a ostrovních států.

KAPITOLA 2

Nové obchodní dohody

Článek 36

Pravidla

1. S ohledem na výše uvedené cíle a zásady se strany dohodly uzavřít nové obchodní dohody slučitelné s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), odstraňující postupně překážky jejich vzájemného obchodu a zlepšující spolupráci ve všech oblastech souvisejících s obchodem.

2. Strany se dohodly, že nové obchodní dohody se zavedou postupně, a uznávají tudíž potřebu přípravného období.

3. S cílem usnadnit přechod na nové obchodní dohody se během přípravného období pro všechny státy AKT zachovají nevzájemné obchodní preference používané podle čtvrté úmluvy AKT-ES za podmínek definovaných v příloze V této dohody.

4. V tomto kontextu strany znovu potvrzují význam protokolů o komoditách, připojených k příloze V této dohody. Shodují se na potřebě přezkoumat je v kontextu nových obchodních dohod, zejména pokud jde o jejich slučitelnost s pravidly WTO, s cílem chránit výhody z nich vyplývající, přičemž se vezme v úvahu zvláštní právní statut protokolu o cukru.

Článek 37

Postupy

1. Dohody o hospodářském partnerství se sjednávají během přípravného období, které skončí nejpozději 31. prosince 2007. Formální jednání o nových obchodních dohodách budou zahájena v září 2002 a nové obchodní dohody vstoupí v platnost do 1. ledna 2008, pokud se strany nedohodnou na dřívějších datech.

2. Přijmou se veškerá nezbytná opatření k tomu, aby byla jednání během přípravného období úspěšně uzavřena. Za tímto účelem se období do zahájení formálních jednání o nových obchodních dohodách aktivně využije pro počáteční přípravy k těmto jednáním.

3. Přípravné období se rovněž využívá k budování kapacit ve veřejném a soukromém sektoru států AKT, včetně opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti, k posílení regionálních organizací, a k podpoře regionálních iniciativ obchodní integrace, tam, kde je to vhodné, s pomocí při úpravách rozpočtu a fiskální reformě, stejně jako i k modernizaci a rozvoji infrastruktury a podpoře investic.

4. Strany budou pravidelně přezkoumávat postup příprav a jednání a v roce 2006 provedou formální a souhrnný přezkum dohod plánovaných pro všechny země, aby bylo zajištěno, že není nutná další doba pro přípravy nebo jednání.

5. Jednání o dohodách o hospodářském partnerství probíhají se státy AKT, které je dle své úvahy jsou schopny vést, na úrovni, kterou považují za vhodnou, a v souladu s postupy dohodnutými skupinou AKT, přičemž se vezme v úvahu proces regionální integrace v rámci AKT.

6. V roce 2004 Společenství posoudí situaci zemí, které nepatří k nejméně rozvinutým zemím, a které se po konzultacích se Společenstvím rozhodnou, že nejsou schopny uzavřít dohody o hospodářském partnerství, a přezkoumá veškeré alternativní možnosti, s cílem poskytnout těmto zemím nový obchodní rámec přiměřený jejich stávající situaci a v souladu s pravidly WTO.

7. Jednání o dohodách o hospodářském partnerství jsou zaměřena zejména na stanovení harmonogramu postupného odstraňování překážek obchodu mezi stranami v souladu s příslušnými pravidly WTO. Na straně Společenství se liberalizace obchodu buduje na základě acquis a zaměřuje se na zlepšování současného přístupu na trh pro státy AKT, mimo jiné prostřednictvím přezkoumání pravidel původu. Jednání berou v úvahu úroveň rozvoje a sociálně-hospodářský dopad obchodních opatření na státy AKT a jejich schopnost přizpůsobit a upravit své ekonomiky pro liberalizační proces. Jednání budou tudíž co nejpružnější při stanovení doby trvání dostatečného přechodného období, konečného zahrnutí produktů, přičemž se vezmou v úvahu citlivá odvětví, a stupně asymetrie, pokud jde o harmonogram odstranění cel při zachování souladu s aktuálně platnými pravidly WTO.

8. Strany úzce spolupracují ve WTO s cílem bránit dosažené dohody, zejména s ohledem na dostupnou míru pružnosti.

9. Společenství do roku 2000 zahájí proces, který do konce mnohostranných obchodních jednání a nejpozději do roku 2005 umožní bezcelní přístup téměř pro všechny produkty ze všech nejméně rozvinutých zemí na základě stávajících obchodních ustanovení čtvrté úmluvy AKT-ES, a který zjednoduší a přezkoumá pravidla původu, včetně ustanovení o kumulaci, jež se vztahují na jejich vývozy.

Článek 38

Smíšený ministerský výbor pro obchod

1. Zřizuje se smíšený ministerský výbor pro obchod AKT-ES.

2. Ministerský výbor pro obchod věnuje zvláštní pozornost současným mnohostranným obchodním jednáním a přezkoumá dopad iniciativ širší liberalizace na obchod AKT-ES a rozvoj ekonomik AKT. Vydá veškerá nezbytná doporučení s cílem zachovat výhody obchodních dohod AKT-ES.

3. Ministerský výbor pro obchod se schází nejméně jednou ročně. Jeho jednací řád stanoví Rada ministrů. Skládá se ze zástupců států AKT a Společenství.

KAPITOLA 3

Spolupráce na mezinárodních fórech

Článek 39

Obecná ustanovení

1. Strany zdůrazňují význam své aktivní účasti ve WTO, stejně jako v jiných relevantních mezinárodních organizacích, tím, že se stávají členy těchto organizací a úzce sledují jejich agendu a činnost.

2. Strany souhlasí, že budou úzce spolupracovat při určování a prosazování svých společných zájmů v mezinárodní hospodářské a obchodní spolupráci, zejména ve WTO, včetně účasti na stanovení a provádění agendy budoucích mnohostranných obchodních jednání. V tomto kontextu je zvláštní pozornost věnována zlepšení přístupu na trhy Společenství a ostatní trhy pro produkty a služby pocházející ze států AKT.

3. Strany se rovněž shodují na významu pružnosti pravidel WTO za účelem zohlednění úrovně rozvoje států AKT, stejně jako obtíží, se kterými se tyto státy setkávají při plnění svých povinností. Strany se dále dohodly na potřebě technické pomoci, která má státům AKT umožnit provádění jejich závazků.

4. Společenství souhlasí, že bude v souladu s ustanoveními uvedenými v této dohodě státům AKT nápomocno v jejich úsilí stát se aktivními členy těchto organizací rozvíjením jejich nezbytné kapacity pro vyjednávání, efektivní účast, sledování a provádění těchto dohod.

Článek 40

Komodity

1. Strany uznávají potřebu zajistit lepší fungování mezinárodních komoditních trhů a zvýšit transparentnost trhů.

2. Potvrzují svou ochotu zintenzívnit vzájemné konzultace na mezinárodních fórech a v organizacích zabývajících se komoditami.

3. Za tímto účelem se na žádost kterékoli ze stran uskuteční výměna stanovisek:

- ohledně fungování stávajících mezinárodních dohod nebo specializovaných mezivládních pracovních skupin s cílem zlepšit je a zvýšit jejich efektivitu v souladu s tržními trendy,

- v případě, že je navrhováno uzavření nebo obnovení mezinárodní dohody nebo zřízení mezivládní pracovní skupiny.

Cílem těchto výměn stanovisek je vzít v úvahu příslušné zájmy každé ze stran. V případě nutnosti se mohou konat v rámci ministerského výboru pro obchod.

KAPITOLA 4

Obchod službami

Článek 41

Obecná ustanovení

1. Strany zdůrazňují vzrůstající význam služeb v mezinárodním obchodu a jejich velký přínos hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

2. Strany znovu potvrzují své příslušné závazky podle Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a zdůrazňují potřebu zvláštního a diferencovaného zacházení s poskytovateli služeb z AKT.

3. V rámci jednání o postupné liberalizaci obchodu a služeb podle článku XIX GATS se Společenství zavazuje příznivě posoudit priority států AKT pro zlepšení v seznamu ES s cílem vyhovět jejich specifickým zájmům.

4. Strany se v rámci dohod o hospodářském partnerství, poté, co získají určité zkušenosti v používání doložky nejvyšších výhod (DNV) podle GATS, dále dohodly na cíli rozšíření svého partnerství tak, aby zahrnovalo liberalizaci služeb v souladu s ustanoveními GATS a zejména s ustanoveními týkajícími se účasti rozvojových zemí na liberalizačních dohodách.

5. Společenství podporuje úsilí států AKT posílit své kapacity pro poskytování služeb. Zvláštní pozornost je věnována službám souvisejícím s pracovními silami, podnikáním, distribucí, financováním, cestovním ruchem, kulturou a výstavbou a souvisejícími inženýrskými službami s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a tím zvýšit jejich hodnotu a objem jejich obchodu zbožím a službami.

Článek 42

Námořní doprava

1. Strany uznávají význam účelných a nákladově efektivních služeb námořní dopravy v bezpečném a čistém mořském prostředí jako hlavního způsobu dopravy usnadňujícího mezinárodní obchod a představujícího tak jednu ze sil stojících za hospodářským rozvojem a rozvojem obchodu.

2. Zavazují se podporovat liberalizaci námořní dopravy a za tímto účelem účinně používat zásadu neomezeného přístupu k trhu mezinárodní námořní dopravy na nediskriminačním a obchodním základě.

3. Každá ze stran mimo jiné poskytne lodím provozovaným státními příslušníky nebo společnostmi druhé strany a lodím registrovaným na území druhé strany ohledně přístupu do přístavů, užívání infrastruktury a pomocných námořních služeb těchto přístavů, stejně jako souvisejících poplatků, celních zařízení a přidělení přístavišť a zařízení pro nakládku a vykládku zacházení ne méně výhodné, než jaké poskytuje svým vlastním lodím.

4. Společenství podporuje úsilí států AKT rozvíjet a podporovat účelné a nákladově efektivní služby námořní dopravy ve státech AKT s cílem zvýšit účast provozovatelů z AKT na službách mezinárodní námořní dopravy.

Článek 43

Informační a komunikační technologie a informační společnost

1. Strany uznávají významnou úlohu informačních a komunikačních technologií, stejně jako aktivní účasti na informační společnosti, jako předpoklad úspěšné integrace států AKT do světové ekonomiky.

2. Proto znovu potvrzují své příslušné závazky v rámci stávajících mnohostranných dohod, zejména přílohy o jednáních o základních telekomunikacích připojené ke GATS, a vyzývají ty státy AKT, které dosud nejsou členy těchto dohod, aby k nim přistoupily.

3. Dále souhlasí s tím, že se budou plně a aktivně účastnit veškerých budoucích mezinárodních jednání, která mohou být vedena v této oblasti.

4. Strany proto přijmou opatření, která obyvatelům států AKT umožní snadný přístup k informačním a komunikačním technologiím, mimo jiné prostřednictvím těchto opatření:

- rozvoj a podpora užívání dostupných obnovitelných zdrojů energie,

- rozvoj a využívání širších nízkonákladových bezdrátových sítí.

5. Strany se rovněž dohodly na urychlení vzájemné spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií a informační společnosti. Tato spolupráce je zejména zaměřena na větší doplňkovost a harmonizaci komunikačních systémů na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni a jejich přizpůsobení novým technologiím.

KAPITOLA 5

Oblasti související s obchodem

Článek 44

Obecná ustanovení

1. Strany uznávají rostoucí význam nových oblastí souvisejících s obchodem při usnadňování postupné integrace států AKT do světové ekonomiky. Proto se dohodly posílit svou spolupráci v těchto oblastech pomocí plné a koordinované účasti na relevantních mezinárodních fórech a dohodách.

2. V souladu s ustanoveními této dohody a rozvojovými strategiemi, které strany sjednaly, podporuje Společenství úsilí států AKT posílit své kapacity pro zvládnutí všech oblastí souvisejících s obchodem, včetně, tam kde je to nezbytné, zlepšení a podpory institucionálního rámce.

Článek 45

Politika hospodářské soutěže

1. Strany se dohodly, že zavedení a provádění účinných a zdravých politik a pravidel hospodářské soutěže má zásadní význam pro zlepšení a zabezpečení prostředí příznivého pro investice, udržitelný proces industrializace a transparentnost přístupu k trhům.

2. Aby odstranily narušení zdravé hospodářské soutěže a s náležitým ohledem k různým úrovním rozvoje a hospodářských potřeb každého ze států AKT, zavazují se provádět vnitrostátní nebo regionální pravidla a politiky včetně kontroly a za určitých okolností zákazu dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo důsledkem je předcházení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Strany se dále shodly zakázat zneužívání dominantního postavení na společném trhu Společenství nebo na území států AKT jedním nebo více podniky.

3. Strany se rovněž dohodly posílit spolupráci v této oblasti s cílem formulovat a podpořit účinné politiky hospodářské soutěže s příslušnými vnitrostátními agenturami pro hospodářskou soutěž, jež postupně zajistí účinné používání pravidel hospodářské soutěže ze strany soukromých i státních podniků. Spolupráce v této oblasti zejména zahrnuje pomoc při vypracování vhodného právního rámce a jeho správního vynucování se zvláštním ohledem na zvláštní postavení nejméně rozvinutých zemí.

Článek 46

Ochrana práv duševního vlastnictví

1. Aniž je dotčeno postavení stran v mnohostranných jednáních, uznávají strany potřebu zajistit přiměřenou a účinnou úroveň ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a ostatních práv zahrnutých v TRIPS, včetně ochrany zeměpisných označení, v souladu s mezinárodními normami a s cílem snížit narušení a překážky dvoustranného obchodu.

2. V tomto kontextu zdůrazňují význam dodržování Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), Dohody o WTO a Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).

3. Rovněž se dohodly na potřebě přistoupit ke všem relevantním mezinárodním úmluvám o duševním, průmyslovém a obchodním vlastnictví uvedeným v části I dohody TRIPS v souladu s jejich úrovní rozvoje.

4. Společenství, jeho členské státy a státy AKT mohou považovat uzavření dohod zaměřených na ochranu ochranných známek a zeměpisných označení produktů za zvláštní zájem každé ze stran.

5. Pro účely této dohody zahrnuje duševní vlastnictví zejména autorská práva včetně autorských práv k počítačovým programům a práva příbuzná, včetně uměleckých návrhů, a průmyslové vlastnictví zahrnující užitné vzory, patenty včetně patentů na biotechnologické vynálezy a odrůdy rostlin nebo jiné účinné systémy sui generis, průmyslové vzory, zeměpisná označení včetně označení původu, ochranné známky zboží a služeb, topografie integrovaných obvodů, stejně jako právní ochranu databází a ochranu proti nekalé hospodářské soutěži podle čl. 10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a ochranu nezveřejněných důvěrných informací o know-how.

6. Strany se dále dohodly posílit svou spolupráci v této oblasti. Na vyžádání a za vzájemně dohodnutých podmínek se mimo jiné rozšíří na tyto oblasti: příprava právních předpisů na ochranu a vynucování práv duševního vlastnictví, předcházení zneužívání těchto práv držiteli práv a porušování těchto práv soutěžiteli, zřízení a posílení státních a regionálních úřadů a jiných agentur včetně podpory regionálních organizací duševního vlastnictví zapojených do vynucování a ochrany, včetně odborné přípravy personálu.

Článek 47

Normalizace a certifikace

1. Strany se dohodly, že budou těsněji spolupracovat na poli normalizace, certifikace a zabezpečování jakosti s cílem odstranit zbytečné technické překážky, snížit vzájemné rozdíly v těchto oblastech a usnadnit tak obchodování.

V tomto kontextu znovu potvrzují svůj závazek v rámci Dohody o technických překážkách obchodu, připojené k Dohodě o WTO (dohoda TBT).

2. Spolupráce na normalizaci a certifikaci je zaměřena na podporu slučitelných systémů mezi stranami a zejména zahrnuje:

- opatření v souladu s dohodou TBT na podporu většího využívání mezinárodních technických předpisů, norem a postupů posuzování shody, včetně specifických odvětvových opatření, v souladu s úrovní hospodářského rozvoje států AKT,

- spolupráci v oblasti řízení a zabezpečování jakosti ve vybraných odvětvích důležitých pro státy AKT,

- podporu iniciativ pro budování kapacit ve státech AKT v oblasti posuzování shody, metrologie a normalizace,

- rozvoj funkčních vazeb mezi institucemi pro normalizaci, posuzování shody a certifikaci v AKT a Evropě.

3. Strany se zavazují náležitě zvážit vyjednání dohod o vzájemném uznávání v odvětvích společného hospodářského zájmu.

Článek 48

Hygienická a rostlinolékařská opatření

1. Strany uznávají právo každé ze stran přijímat nebo vynucovat hygienická a rostlinolékařská opatření nezbytná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, za předpokladu, že tato opatření obecně nepředstavují prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu. Za tímto účelem strany znovu potvrzují své závazky v rámci Dohody o používání hygienických a rostlinolékařských opatření, připojené k Dohodě o WTO (dohoda SPS), s ohledem na svou příslušnou úroveň rozvoje.

2. Dále se strany zavazují posílit koordinaci, konzultace a informovanost ohledně oznamování a používání navrhovaných hygienických a rostlinolékařských opatření v souladu s dohodou SPS, kdykoli by tato opatření mohla ovlivnit zájmy jedné ze stran. Dohodly se rovněž na předběžných rozhovorech a koordinaci v rámci Codex Alimentarius, Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat a Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin s cílem prosazovat své společné zájmy.

3. Strany se dohodly posílit svou spolupráci s cílem posílit kapacity veřejného a soukromého sektoru států AKT v této oblasti.

Článek 49

Obchod a životní prostředí

1. Strany znovu potvrzují svůj závazek podporovat rozvoj mezinárodního obchodu tak, aby zajistily udržitelné a zdravé řízení životního prostředí v souladu s mezinárodními úmluvami a závazky v této oblasti a s náležitým ohledem k jejich příslušné úrovni rozvoje. Strany se dohodly, že by se při navrhování a provádění environmentálních opatření měly vzít v úvahu zvláštní potřeby a požadavky států AKT.

2. Majíce na mysli zásady z Ria a s cílem posílit vzájemnou podporu obchodu a životního prostředí, se strany dohodly na zlepšení své spolupráce v této oblasti. Spolupráce se zejména zaměřuje na zřízení soudržných vnitrostátních, regionálních a mezinárodních politik, posílení kontrol jakosti zboží a služeb ve vztahu k životnímu prostředí, a zlepšování výrobních metod šetrných k životnímu prostředí v příslušných odvětvích.

Článek 50

Obchod a pracovní normy

1. Strany znovu potvrzují svůj závazek dodržovat mezinárodně uznávané základní pracovní normy definované v příslušných úmluvách Mezinárodní organizace práce (MOP), zejména svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, zrušení nucené práce, odstranění nejhorších forem dětské práce a nediskriminaci s ohledem na zaměstnávání.

2. Strany se dohodly v této oblasti zlepšit spolupráci, zejména v těchto oblastech:

- výměna informací o příslušných právních a pracovních předpisech,

- formulování vnitrostátních pracovněprávních předpisů a posílení stávajících právních předpisů,

- programy vzdělávání a zvyšování informovanosti,

- vynucování vnitrostátních právních a pracovních předpisů.

3. Strany se dohodly, že pracovní normy by neměly být užívány k účelům ochrany obchodu.

Článek 51

Spotřebitelská politika a ochrana zdraví spotřebitelů

1. Strany se dohodly urychlit vzájemnou spolupráci v oblasti spotřebitelské politiky a ochrany zdraví spotřebitelů, přičemž se bere náležitý ohled na domácí právní předpisy k zamezení překážkám obchodu.

2. Spolupráce se zejména zaměří na zlepšování institucionálních a technických kapacit v této oblasti, zavádění systémů rychlé výstrahy pro vzájemnou informovanost o nebezpečných produktech, výměnu informací a zkušeností ohledně zřizování a provádění následného dozoru nad produkty a bezpečností produktů, zlepšování informovanosti spotřebitelů o cenách a vlastnostech nabízených produktů a služeb, podporu rozvoje nezávislých sdružení spotřebitelů a kontaktů mezi zástupci zájmů spotřebitelů, zvyšování slučitelnosti spotřebitelských politik a systémů, oznamování vynucování právních předpisů a podporu spolupráce při vyšetřování škodlivých nebo nekalých obchodních postupů a provádění zákazů vývozu v obchodu mezi stranami ohledně zboží a služeb, jejichž uvádění na trh bylo v zemi jejich výroby zakázáno.

Článek 52

Doložka o vyjmutí daní

1. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 31 přílohy IV, zacházení v rámci doložky nejvyšších výhod poskytované v souladu s ustanoveními této dohody nebo jakýkoli jiný režim přijatý podle této dohody se nepoužije na daňové výhody, které strany poskytují nebo by mohly v budoucnosti poskytovat na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových režimů nebo domácích daňových předpisů.

2. Žádné ustanovení této dohody ani kteréhokoli režimu přijatého podle této dohody nelze vykládat jako ustanovení bránící přijetí nebo vynucování jakéhokoli opatření s cílem zamezit vyhýbání se daňové povinnosti nebo daňovým únikům podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových režimů nebo vnitrostátních daňových předpisů.

3. Žádné ustanovení této dohody ani kteréhokoli režimu přijatého podle této dohody nelze vykládat jako ustanovení bránící stranám rozlišovat při používání příslušných ustanovení svých daňových předpisů mezi plátci daně, kteří nejsou ve stejné situaci, zejména s ohledem na jejich místo pobytu nebo s ohledem na místo, kde je investován jejich kapitál.

KAPITOLA 6

Spolupráce v ostatních oblastech

Článek 53

Dohody o rybolovu

1. Strany prohlašují svou ochotu vyjednat dohody o rybolovu s cílem zaručit udržitelné a vzájemně uspokojivé podmínky pro rybolovné činnosti ve státech AKT.

2. Při uzavírání nebo provádění takových dohod státy AKT neprovádějí diskriminaci proti Společenství nebo mezi členskými státy, aniž jsou dotčeny zvláštní režimy mezi rozvojovými státy v rámci stejné zeměpisné oblasti včetně vzájemných dohod o rybolovu, a rovněž Společenství neprovádí diskriminaci proti státům AKT.

Článek 54

Bezpečnost potravin

1. S ohledem na dostupné zemědělské produkty se Společenství zavazuje zajistit, aby bylo možné pro všechny státy AKT předem stanovit vývozní náhrady pro rozsah produktů určený podle potravinových požadavků, které tyto státy oznámí.

2. Stanovení náhrad předem kryje jeden rok a použije se každý rok po celou dobu platnosti této dohody, přičemž se rozumí, že úroveň náhrady se určí v souladu s metodami, které obvykle používá Komise.

3. Je možné uzavírat specifické dohody s těmi státy AKT, které o to požádají v kontextu svých politik bezpečnosti potravin.

4. Specifické dohody uvedené v odstavci 3 neohrozí produkci a obchodní toky v regionech AKT.

ČÁST 4

ROZVOJOVÁ FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Cíle, zásady, pokyny a způsobilost

Článek 55

Cíle

Cílem rozvojové finanční spolupráce je prostřednictvím poskytování přiměřených finančních prostředků a vhodné technické pomoci a na základě společného zájmu a v duchu vzájemné závislosti podporovat úsilí států AKT o dosažení cílů stanovených v této dohodě.

Článek 56

Zásady

1. Rozvojová finanční spolupráce se provádí na základě rozvojových cílů, strategií a priorit stanovených státy AKT, a v souladu s nimi, na vnitrostátní i regionální úrovni. Vezmou se v úvahu jejich příslušné zeměpisné, sociální a kulturní vlastnosti, stejně jako jejich specifický potenciál. Spolupráce bude navíc:

a) podporovat místní vlastnictví na všech úrovních rozvojového procesu;

b) odrážet partnerství založené na vzájemných právech a povinnostech;

c) zdůrazňovat význam předvídatelnosti a bezpečnosti toků prostředků, poskytovaných za vysoce liberálních podmínek a plynule;

d) pružná a přiměřená situaci v každém státě AKT, stejně jako přizpůsobená specifické povaze dotyčného projektu nebo programu a

e) zajišťovat účelnost, koordinaci a důslednost.

2. Spolupráce zajišťuje zvláštní zacházení pro nejméně rozvinuté země AKT a bere náležitě v úvahu zranitelnost vnitrozemských a ostrovních států AKT. Kromě toho jsou řešeny i specifické potřeby postkonfliktních zemí.

Článek 57

Pokyny

1. Operace financované v rámci této dohody provádí státy AKT a Společenství v úzké spolupráci, přičemž se uznává rovnost partnerů.

2. Státy AKT odpovídají za:

a) definování cílů a priorit, na nichž jsou založeny orientační programy;

b) volbu projektů a programů;

c) přípravu a předkládání dokumentace projektů a programů;

d) přípravu, vyjednání a uzavření zakázek;

e) provádění a řízení projektů a programů a

f) udržování projektů a programů.

3. Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení, způsobilí nestátní aktéři mohou rovněž odpovídat za navrhování a provádění programů a projektů v oblastech, které se jich týkají.

4. Státy AKT a Společenství společně odpovídají za:

a) vypracování pokynů pro rozvojovou finanční spolupráci v rámci společných orgánů;

b) přijetí orientačních programů;

c) hodnocení projektů a programů;

d) zajištění rovných podmínek účasti v nabídkových řízeních a na zakázkách;

e) sledování a hodnocení účinků a výsledků projektů a programů a

f) zajištění řádného, rychlého a účinného provádění projektů a programů.

5. Společenství odpovídá za rozhodnutí ohledně financování projektů a programů.

6. Nestanoví-li tato dohoda jinak, všechna rozhodnutí, která vyžadují souhlas jedné ze stran, se schvalují nebo považují za schválená do 60 dnů od oznámení druhou stranou.

Článek 58

Způsobilost pro financování

1. Tyto subjekty jsou způsobilé pro finanční podporu poskytovanou podle dohody:

a) státy AKT;

b) regionální nebo mezistátní subjekty, k nimž patří jeden nebo více států AKT, a jež mají zmocnění těchto států a

c) společné subjekty založené státy AKT a Společenstvím pro plnění určitých specifických cílů.

2. S výhradou souhlasu dotyčného státu nebo států AKT jsou pro finanční podporu způsobilé rovněž:

a) vnitrostátní a/nebo regionální veřejné či poloveřejné agentury, útvary nebo místní orgány států AKT a zejména jejich finanční instituce a rozvojové banky;

b) společnosti, podniky a ostatní soukromé organizace a soukromé hospodářské subjekty států AKT;

c) podniky členského státu Společenství, s cílem umožnit jim navíc k jejich vlastnímu příspěvku provádět produktivní projekty na území státu AKT;

d) finanční zprostředkovatelé AKT nebo Společenství, kteří poskytují, podporují a financují soukromé investice ve státech AKT a

e) aktéři decentralizované spolupráce a ostatní nestátní aktéři ze států AKT a ze Společenství.

KAPITOLA 2

Rozsah a povaha financování

Článek 59

V rámci priorit stanovených dotyčným státem nebo státy AKT na vnitrostátní i regionální úrovni je možné poskytnout podporu projektům, programům a jiným formám činností přispívajících k cílům stanoveným v této dohodě.

Článek 60

Rozsah financování

Rozsah financování může mimo jiné zahrnovat, v závislosti na potřebách a druzích činností považovaných za nejvhodnější, podporu:

a) opatření, která přispívají ke zmírnění břemene zadluženosti a problémů platební bilance států AKT;

b) makroekonomických a strukturálních reforem a politik;

c) zmírnění nepříznivých vlivů nestability příjmů z vývozu;

d) odvětvových politik a reforem;

e) institucionálního rozvoje a budování kapacit;

f) programů technické spolupráce a

g) humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech včetně pomoci uprchlíkům a vysídleným osobám, krátkodobých opatření pro obnovu a připravenost na katastrofy.

Článek 61

Povaha financování

1. Povaha financování mimo jiné zahrnuje:

a) projekty a programy;

b) úvěrové linky, záruční programy a kapitálovou účast;

c) rozpočtovou podporu, buď přímou pro státy AKT, jejichž měny jsou směnitelné a volně převoditelné, nebo nepřímou z doplňkových fondů vytvořených pomocí různých nástrojů Společenství;

d) lidské a materiální zdroje nezbytné pro efektivní správu a dohled nad projekty a programy;

e) odvětvové a obecné programy podpory dovozu, které mohou nabývat podoby:

i) odvětvových dovozních programů prostřednictvím přímých zakázek včetně financování vstupů do výrobního systému a dodávek ke zlepšení sociálních služeb,

ii) odvětvových dovozních programů ve formě deviz uvolňovaných ve splátkách na financování odvětvových dovozů a

iii) obecných dovozních programů ve formě deviz uvolňovaných ve splátkách na financování obecných dovozů zahrnujících široké spektrum produktů.

2. Přímá rozpočtová pomoc na podporu makroekonomických nebo odvětvových reforem se poskytuje tam, kde:

a) řízení veřejných výdajů je dostatečně transparentní, odpovědné a efektivní;

b) existují dobře definované makroekonomické nebo odvětvové politiky vytvořené samotnou zemí a schválené jejími hlavními dárci a

c) veřejné zakázky jsou otevřené a transparentní.

3. Podobná přímá rozpočtová pomoc se poskytuje postupně odvětvovým politikám jako náhrada za jednotlivé projekty.

4. Výše definované nástroje dovozních programů nebo rozpočtové podpory lze rovněž použít k podpoře způsobilých států AKT, provádějících reformy zaměřené na vnitroregionální hospodářskou liberalizaci, které vytvářejí čisté transformační náklady.

5. V rámci dohody bude pro financování projektů, programů a jiných forem činností přispívajících k dosažení cílů této dohody využíván Evropský rozvojový fond (dále jen "fond") včetně doplňkových fondů, nevyčerpaný zůstatek z předchozích fondů, vlastní prostředky Evropské investiční banky (dále jen "banka"), a tam, kde to bude vhodné, prostředky čerpané z rozpočtu Evropského společenství.

6. Prostředky poskytované dle této dohody mohou být použity pro krytí celkových nákladů místních i zahraničních výdajů na projekty a programy, včetně financování opakovaných nákladů.

HLAVA II

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 1

Finanční prostředky

Článek 62

Celková částka

1. Pro účely uvedené v této dohodě jsou celková částka finanční pomoci Společenství a podrobné podmínky financování uvedeny v přílohách k této dohodě.

2. Pokud jeden ze států AKT tuto dohodu neratifikuje nebo ji vypoví, strany upraví částky poskytovaných prostředků uvedené v příloze I finančního protokolu. Úprava finančních prostředků se rovněž použije na:

a) přistoupení nových států AKT, které se neúčastnily vyjednávání této dohody, k této dohodě a

b) rozšíření Společenství.

Článek 63

Způsoby financování

Způsoby financování každého projektu nebo programu určují společně dotyčný stát nebo státy AKT a Společenství s ohledem na:

a) úroveň rozvoje, zeměpisnou situaci a hospodářské a finanční okolnosti těchto států;

b) povahu projektu nebo programu, jeho hospodářskou a finanční návratnost, stejně jako jeho sociální a kulturní dopad a

c) v případě půjček faktory zaručující jejich dluhovou službu.

Článek 64

Půjčování vypůjčených peněz

1. Finanční pomoc může být zpřístupněna dotyčným státům AKT nebo jejich prostřednictvím nebo, s výhradou podmínek této dohody, prostřednictvím způsobilých finančních institucí nebo přímo jakémukoli jinému způsobilému příjemci. Tam, kde se finanční pomoc poskytuje konečnému příjemci prostřednictvím zprostředkovatele nebo přímo konečnému příjemci v soukromém sektoru:

a) jsou podmínky, ze kterých může být pomoc zpřístupněna prostřednictvím zprostředkovatele konečnému příjemci nebo přímo konečnému příjemci v soukromém sektoru, stanoveny v dohodě o financování nebo v úvěrové smlouvě a

b) jakýkoli finanční přínos vzniklý zprostředkovateli z transakce půjčování vypůjčených peněz nebo vyplývající z přímých půjček konečnému příjemci v soukromém sektoru se použije na rozvojové účely za podmínek uvedených v dohodě o financování nebo úvěrové smlouvě, po započtení správních nákladů, devizového a finančního rizika a nákladů na technickou pomoc poskytnutou konečnému příjemci.

2. Tam, kde financování probíhá prostřednictvím subjektu půjčujícího vypůjčené peníze, usazeného a/nebo podnikajícího ve státech AKT, zodpovídá tento subjekt za výběr a hodnocení jednotlivých projektů a za správu prostředků, jež má k dispozici, za podmínek stanovených v této dohodě a na základě vzájemné dohody mezi stranami.

Článek 65

Spolufinancování

1. Na žádost států AKT mohou být finanční prostředky stanovené v této dohodě použity na spolufinancování prováděné zejména rozvojovými agenturami a institucemi, členskými státy Společenství, státy AKT, třetími zeměmi nebo mezinárodními či soukromými finančními institucemi, podniky nebo vývozními úvěrovými agenturami.

2. Zvláštní pozornost je věnována možnosti spolufinancování v případech, kdy účast Společenství povzbudí účast jiných zdrojů financování a kdy toto financování může pro dotyčný stát AKT vytvořit výhodný finanční balíček.

3. Spolufinancování může probíhat v podobě společného nebo paralelního financování. V každém případě se dává přednost řešení, které je vhodnější z hlediska efektivnosti nákladů. Navíc jsou přijímána opatření pro koordinaci a harmonizaci činnosti Společenství a ostatních spolufinancujících subjektů, s cílem minimalizovat počet postupů, které státy AKT provádějí, a tyto postupy zpružnit.

4. Proces konzultace a koordinace s ostatními dárci a spolufinancujícími subjekty by měl být posílen a rozvinut tam, kde je to možné, prostřednictvím uzavírání rámcových dohod o spolufinancování, a politiky a postupy spolufinancování by měly být kontrolovány pro zajištění efektivnosti a nejlepších možných podmínek.

KAPITOLA 2

Zadluženost a podpora strukturálního přizpůsobení

Článek 66

Podpora úlev v zadluženosti

1. S cílem zmírnit břemeno zadluženosti států AKT a problémy jejich platební bilance se strany dohodly využít prostředky stanovené v této dohodě k přispění na iniciativy úlev v zadluženosti, schválené na mezinárodní úrovni ve prospěch států AKT. Navíc se případ od případu užití prostředků, které nebyly přiděleny v rámci předchozích orientačních programů, urychlí prostřednictvím nástrojů pro rychlé výplaty, stanovených v této dohodě. Společenství se dále zavazuje přezkoumat, jak by bylo možné v dlouhodobém výhledu pro podporu mezinárodně schválených iniciativ úlev v zadluženosti mobilizovat jiné zdroje než ERF.

2. Na žádost jednoho ze států AKT může Společenství poskytnout:

a) pomoc při studiu a hledání praktických řešení zadluženosti včetně domácího zadlužení, obtíží dluhové služby a problémů platební bilance;

b) odbornou přípravu ohledně řízení zadluženosti a mezinárodních finančních jednání, stejně jako podporu workshopů odborné přípravy, kurzů a seminářů v těchto oborech a

c) pomoc při rozvoji pružných technik a nástrojů řízení zadluženosti.

3. S cílem přispět na dluhovou službu vyplývající z půjček poskytnutých z vlastních prostředků banky, zvláštních půjček a rizikového kapitálu mohou státy AKT v souladu s dohodami, které případ od případu uzavřou s Komisí, použít pro tuto službu dostupnou cizí měnu uvedenou v této dohodě v okamžiku splatnosti splátek dluhu a do výše částky vyžadované pro platby v národní měně.

4. Vzhledem k vážnosti problému mezinárodní zadluženosti a jeho dopadu na hospodářský růst strany prohlašují svou připravenost pokračovat v kontextu mezinárodních rozhovorů ve výměně stanovisek ohledně obecného problému zadluženosti, a aniž jsou dotčeny specifické rozhovory konané na relevantních fórech.

Článek 67

Podpora strukturálního přizpůsobení

1. Dohoda stanoví podporu pro makroekonomické a odvětvové reformy prováděné státy AKT. V tomto rámci strany zajistí, aby přizpůsobení bylo hospodářsky životaschopné a sociálně a politicky únosné. Podpora se poskytuje v kontextu společného posouzení mezi Společenstvím a dotyčným státem AKT ohledně prováděných nebo zamýšlených reformních opatření buď na makroekonomické nebo odvětvové úrovni, a umožňuje celkové hodnocení reformního úsilí. Významnou vlastností podpůrných programů je rychlá výplata.

2. Státy AKT a Společenství uznávají nutnost povzbudit reformní programy na regionální úrovni a zajistit tak, aby byl při přípravě a provádění vnitrostátních programů brán náležitý ohled na regionální aktivity, které ovlivňují vnitrostátní rozvoj. Za tímto účelem podpora strukturálního přizpůsobení rovněž usiluje o:

a) začlenění opatření povzbuzujících regionální integraci již od počátku určení stavu a o zohlednění důsledků přeshraničního přizpůsobení;

b) podporu harmonizace a koordinace makroekonomických a odvětvových politik včetně daňové a celní oblasti, s cílem dosáhnout dvojího cíle regionální integrace a strukturální reformy na vnitrostátní úrovni a

c) zohlednění vlivů čistých transformačních nákladů regionální integrace na příjmy státního rozpočtu a platební bilanci buď prostřednictvím obecných dovozních programů nebo rozpočtové podpory.

3. Státy AKT provádějící nebo zamýšlející reformy na makroekonomické nebo odvětvové úrovni jsou způsobilé pro pomoc při strukturálním přizpůsobení s ohledem na regionální kontext, jejich efektivitu a pravděpodobný dopad na hospodářský, sociální a politický rozměr rozvoje a na aktuální hospodářské a sociální obtíže.

4. Státy AKT provádějící reformní programy uznávané a podporované přinejmenším hlavními mnohostrannými dárci, nebo které se s těmito dárci dohodly, ale nemusejí jimi nutně být podporovány, se považují za státy, které automaticky splnily požadavky na pomoc při přizpůsobení.

5. Podpora strukturálního přizpůsobení je mobilizována pružně ve formě odvětvových a obecných dovozních programů nebo rozpočtové podpory.

6. Rozhodování o přípravě, hodnocení a financování programů strukturálního přizpůsobení provádí podle ustanovení o prováděcích postupech této dohody s náležitým ohledem na vlastnost rychlé výplaty programů strukturálního přizpůsobení. Případ od případu může být přípustné financování omezené části dovozů pocházejících z AKT-ES se zpětnou platností.

7. Provádění každého podpůrného programu zajistí, aby způsobilost hospodářských subjektů AKT pro přístup k prostředkům z programu byla co nejširší a nejtransparentnější a aby postupy při veřejných zakázkách byly v souladu se správní a obchodní praxí dotyčného státu, přičemž bude zajištěn nejlepší poměr ceny a jakosti pro dovážené zboží a nezbytný soulad s pokrokem dosaženým na mezinárodní úrovni při harmonizaci postupů na podporu strukturálního přizpůsobení.

KAPITOLA 3

Podpora v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu

Článek 68

1. Strany uznávají, že nestabilita příjmů z vývozu, zejména v zemědělském a těžebním odvětví, může nepříznivě ovlivnit rozvoj států AKT a ohrozit dosažení jejich rozvojových požadavků. Proto se v rámci finanční obálky pro podporu dlouhodobého rozvoje zakládá systém dodatečné podpory s cílem zmírnit nepříznivé důsledky nestability příjmů z vývozu, včetně vlivů v zemědělském a těžebním odvětví.

2. Účelem podpory v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu je ochrana makroekonomických a odvětvových reforem a politik vystavených riziku v důsledku poklesu příjmů, a náprava nepříznivých důsledků nestability příjmů z vývozu zejména u zemědělských produktů a produktů těžebního průmyslu.

3. V roce použití se při přidělování prostředků vezme v úvahu extrémní závislost ekonomik států AKT na vývozu, zejména v zemědělském a těžebním odvětví. V tomto kontextu se nejméně vyvinutým, vnitrozemským a ostrovním státům AKT dostává výhodnějšího zacházení.

4. Dodatečné prostředky se poskytují v souladu se specifickými ustanoveními podpůrného mechanismu, jak je uvedeno v příloze II o podmínkách financování.

5. Společenství rovněž poskytuje podporu tržním pojistným programům navrženým pro státy AKT, které se chtějí chránit proti riziku výkyvů příjmů z vývozu.

KAPITOLA 4

Podpora odvětvových politik

Článek 69

1. Prostřednictvím různých nástrojů a ustanovení uvedených v dohodě spolupráce podporuje:

a) sociální a hospodářské odvětvové politiky a reformy;

b) opatření pro zvýšení aktivity výrobního sektoru a konkurenceschopnosti vývozu;

c) opatření pro rozšíření služeb sociálního sektoru a

d) tematické a průřezové problémy.

2. Tato podpora se poskytuje vhodným způsobem prostřednictvím:

a) odvětvových programů;

b) rozpočtové podpory;

c) investic;

d) obnovy;

e) odborné přípravy;

f) technické pomoci a

g) institucionální podpory.

KAPITOLA 5

Mikroprojekty a decentralizovaná spolupráce

Článek 70

S cílem reagovat na potřeby místních společenství ohledně rozvoje a povzbudit veškeré agentury decentralizované spolupráce, které mohou přispět k autonomnímu rozvoji států AKT, aby předkládaly a prováděly iniciativy, podporuje spolupráce v rámci stanoveném pravidly a vnitrostátními právními předpisy dotyčných států AKT a ustanoveními orientačního programu takové rozvojové operace. V tomto kontextu spolupráce podporuje:

a) mikroprojekty na místní úrovni, které mají hospodářský a sociální dopad na život obyvatel, splňují prokázané a sledované prioritní potřeby, a provádějí se z iniciativy a za aktivní účasti místního společenství, jež z nich má prospěch a

b) decentralizovanou spolupráci, zejména tam, kde tyto operace kombinují úsilí a prostředky decentralizovaných agentur ze států AKT a jejich protějšků ze Společenství. Tato forma spolupráce umožňuje mobilizaci kapacit, inovativních provozních metod a prostředků decentralizovaných agentur pro rozvoj státu AKT.

Článek 71

1. Mikroprojekty a operace decentralizované spolupráce mohou být podporovány z finančních prostředků dohody. Projekty nebo programy v rámci této formy spolupráce mohou nebo nemusí být spojeny s programy v odvětvích koncentrace orientačních programů, ale mohou být způsobem dosažení specifických cílů orientačního programu nebo výsledků iniciativ místních společenství nebo decentralizovaných agentur.

2. Příspěvky pro financování mikroprojektů a decentralizované spolupráce vyplácí fond, a v tomto případě příspěvek obvykle nepřesáhne tři čtvrtiny celkových nákladů každého projektu a nesmí přesáhnout limit stanovený v orientačním programu. Zbývající část poskytují:

a) dotyčné místní společenství v případě mikroprojektů (buď v naturáliích nebo ve formě služeb nebo hotovosti a přizpůsobené jeho kapacitě pro přispívání);

b) agentury decentralizované spolupráce za předpokladu, že finanční, technické, materiální a ostatní prostředky dodané těmito agenturami obvykle nejsou nižší než 25 % odhadovaných nákladů na projekt/program a

c) výjimečně dotyčný stát AKT buď ve formě finančního příspěvku nebo prostřednictvím využití veřejného zařízení nebo dodávky služeb.

3. Postupy platné pro projekty a programy financované v rámci mikroprojektů nebo decentralizované spolupráce jsou postupy stanovené v dohodě, zejména postupy uvedené ve víceletých programech.

KAPITOLA 6

Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech

Článek 72

1. Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech se poskytuje obyvatelům států AKT, které čelí vážným hospodářským a sociálním obtížím výjimečné povahy, které jsou důsledkem přírodních katastrof, krizí zaviněných člověkem, jako jsou války a jiné konflikty, nebo mimořádných okolností se srovnatelnými důsledky. Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech se poskytuje po dobu nezbytnou ke zvládnutí mimořádných potřeb vyplývajících z těchto situací.

2. Humanitární pomoc a pomoc při mimořádných událostech se poskytuje výhradně podle potřeb a zájmů obětí katastrof a v souladu se zásadami mezinárodního humanitárního práva. Zejména se zakazuje diskriminace mezi oběťmi na základě rasy, etnického původu, náboženství, pohlaví, věku, státní nebo politické příslušnosti, a zaručuje se volný přístup k obětem a jejich ochrana, stejně jako bezpečnost humanitárních pracovníků a zařízení.

3. Cílem humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech je:

a) chránit lidské životy v krizových a těsně postkrizových situacích způsobených přírodními katastrofami, konflikty nebo válkou;

b) přispět k financování a poskytování humanitární pomoci a k přímému přístupu zamýšlených příjemců k této pomoci všemi dostupnými logistickými prostředky;

c) provádět krátkodobou obnovu a rekonstrukci s cílem umožnit postižené části obyvatel znovu těžit z minimální sociálně-hospodářské integrace a co nejdříve vytvořit podmínky pro obnovu rozvoje na základě dlouhodobých cílů stanovených dotyčným státem AKT;

d) řešit potřeby plynoucí z vysídlení obyvatel (uprchlíci, vysídlené osoby a navrátilci) po přírodní nebo člověkem zaviněné katastrofě s cílem plnit po nezbytně dlouhou dobu veškeré potřeby uprchlíků a vysídlených osob (ať se nacházejí kdekoli) a usnadnit opatření pro jejich dobrovolné navracení a opětovnou integraci v zemi jejich původu a

e) pomoci státu AKT vybudovat mechanismy předcházení katastrofám a připravenosti na ně, včetně systémů předpovědí a včasného varování, s cílem zmenšit následky katastrof.

4. Podobná pomoc, jaká je uvedena výše, může být poskytnuta státům AKT, které přijímají uprchlíky nebo navrátilce, pro řešení okamžitých potřeb neřešených pomocí při mimořádných událostech.

5. Při zdůraznění rozvojové povahy pomoci, poskytované v souladu s tímto článkem, může být pomoc na žádost dotyčného státu výjimečně využita společně s orientačním programem.

6. Operace humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech se provádějí buď na žádost státu AKT postiženého krizovou situací, Komise, mezinárodních organizací nebo místních nebo mezinárodních nestátních organizací. Tato pomoc je spravována a prováděna podle postupů umožňujících rychlé, pružné a efektivní operace. Společenství přijme přiměřené kroky k usnadnění rychlého zásahu nutného pro splnění okamžitých potřeb, pro něž je třeba pomoc při mimořádných událostech.

Článek 73

1. Zásah po mimořádné události, zaměřený na fyzickou a sociální obnovu vyvolanou důsledky přírodních katastrof nebo mimořádných okolností se srovnatelnými důsledky se může v rámci této dohody provádět s pomocí Společenství. Takovýto zásah, využívající účinné a pružné mechanismy, musí usnadnit přechod z nouzové do rozvojové fáze, podporovat opětovnou sociálně-hospodářskou integraci postižených částí obyvatel, v nejvyšší možné míře odstranit příčiny krize a posílit instituce a vlastnictví místních a vnitrostátních aktérů úlohy formulování politiky udržitelného rozvoje pro dotyčný stát AKT.

2. Krátkodobý zásah při mimořádné události je z fondu financován pouze za výjimečných okolností tam, kde tuto pomoc nelze financovat z rozpočtu Společenství.

KAPITOLA 7

Investice a podpora rozvoje soukromého sektoru

Článek 74

Spolupráce prostřednictvím finanční a technické pomoci podporuje politiky a strategie pro investice a rozvoj soukromého sektoru, jak je uvedeno v této dohodě.

Článek 75

Podpora investic

Státy AKT, Společenství a jeho členské státy v rámci své příslušné působnosti, uznávajíce význam soukromých investic pro podporu jejich rozvojové spolupráce, a uznávajíce potřebu podnikat kroky k podpoře těchto investic:

a) provádějí opatření k podpoře účasti soukromých investorů, kteří splňují cíle a priority rozvojové spolupráce AKT-ES a dodržují příslušné právní předpisy svých příslušných států, na jejich rozvojovém úsilí;

b) podnikají opatření a kroky, které pomáhají vytvářet a udržovat předvídatelné a bezpečné investiční prostředí, a vstupují do jednání o dohodách, které toto prostředí zlepšují;

c) povzbuzují soukromý sektor EU, aby investoval a poskytoval specifickou pomoc svým protějškům v zemích AKT v rámci vzájemné obchodní spolupráce a partnerství;

d) usnadňují vznik partnerství a společných podniků podporou spolufinancování;

e) sponzorují odvětvová investiční fóra pro podporu partnerství a zahraničních investic;

f) podporují snahy států AKT přilákat finance, se zvláštním důrazem na soukromé financování, na investice do infrastruktury a infrastruktury vytvářející příjmy, klíčové pro soukromý sektor;

g) podporují budování kapacit pro agentury pro podporu domácích investic a institucí zapojených do podpory a usnadňování zahraničních investic;

h) rozšiřují informace o investičních příležitostech a podmínkách podnikání ve státech AKT a

i) podporují obchodní dialog, spolupráci a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni a na úrovni soukromého sektoru AKT-EU, zejména prostřednictvím obchodního fóra soukromého sektoru AKT-EU. Podpora činnosti obchodního fóra soukromého sektoru AKT-EU se poskytuje v zájmu dosažení těchto cílů:

i) zprostředkovat dialog v rámci soukromého sektoru AKT-EU a mezi soukromým sektorem AKT-EU a subjekty zřízenými podle této dohody,

ii) analyzovat a pravidelně poskytovat relevantním subjektům informace o celé řadě problémů ohledně vztahů mezi soukromým sektorem v AKT a v EU v kontextu dohody nebo, obecněji, ohledně hospodářských vztahů mezi Společenstvím a státy AKT a

iii) analyzovat a pravidelně poskytovat relevantním subjektům informace ohledně specifických problémů odvětvové povahy, týkajících se mimo jiné výrobních odvětví nebo druhů produktů na regionální nebo subregionální úrovni.

Článek 76

Investiční financování a podpora

1. Spolupráce poskytuje dlouhodobé finanční prostředky, včetně rizikového kapitálu, pro podporu růstu v soukromém sektoru, a pomoc pro mobilizaci domácího a zahraničního kapitálu pro tento účel. Za tímto účelem spolupráce poskytuje zejména:

a) granty pro finanční a technickou pomoc na podporu reforem politiky, rozvoje lidských zdrojů, budování institucionálních kapacit nebo jiných forem institucionální podpory týkající se specifické investice, opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení kapacit soukromých finančních a nefinančních zprostředkovatelů, usnadnění a podporu investic a činnosti vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti;

b) poradenské a konzultační služby na pomoc při tvorbě vstřícného investičního prostředí a informační základny pro vedení a povzbuzení kapitálového toku;

c) rizikový kapitál pro kapitálové nebo kvazikapitálové investice, záruky na podporu domácích a zahraničních soukromých investic a půjček nebo úvěrových linek za podmínek stanovených v příloze II "Podmínky financování" této dohody a

d) půjčky z vlastních prostředků banky.

2. Půjčky z vlastních prostředků banky se poskytují v souladu s jejími stanovami a za podmínek stanovených v příloze II této dohody.

Článek 77

Investiční záruky

1. Investiční záruky jsou stále významnějším nástrojem rozvojového financování, jelikož přispívají ke snižování rizika projektů a přilákání toků soukromého kapitálu. Spolupráce tudíž zajistí zvyšující se dostupnost a využití rizikového pojištění jako mechanismu zmírňujícího riziko s cílem zvýšit důvěru investorů ve státy AKT.

2. Spolupráce nabízí záruky a poskytuje pomoc se záručními fondy kryjícími rizika způsobilých investic. Konkrétně poskytuje spolupráce podporu:

a) systémům zajištění pro pokrytí přímých zahraničních investic způsobilých investorů; proti právním nejistotám a hlavním rizikům vyvlastnění, omezení převodu měny, války a občanských nepokojů a porušení smlouvy. Investoři mohou projekty pojistit na jakoukoli kombinaci těchto čtyř druhů krytí;

b) záručním programům pro pokrytí rizika ve formě částečných záruk financování dluhů. Je k dispozici částečná záruka rizika i částečná záruka úvěru a

c) vnitrostátním a regionálním záručním fondům, které zahrnují zejména domácí finanční instituce nebo investory, za účelem podpory rozvoje finančního sektoru.

3. Spolupráce poskytuje rovněž podporu budování kapacit, institucionální podporu a účast na hlavním financování vnitrostátních a/nebo regionálních iniciativ ke snížení obchodních rizik investorů (mimo jiné záruční fondy, regulatorní orgány, rozhodčí mechanismy a soudní systémy pro zvýšení ochrany investic zlepšujících systémy vývozních úvěrů).

4. Spolupráce tuto podporu poskytuje na základě doplňkové a přidané hodnoty, s ohledem na soukromé a/nebo veřejné iniciativy a, kdykoli je to proveditelné, v partnerství se soukromými a ostatními veřejnými organizacemi. AKT a ES v rámci Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES vypracují společnou studii o návrhu na zřízení záruční agentury AKT-ES, která by poskytovala a řídila programy investičních záruk.

Článek 78

Ochrana investic

1. Státy AKT a Společenství a jeho členské státy v rámci své příslušné působnosti potvrzují potřebu podporovat a chránit investice každé ze stran na jejich příslušných územích, a v tomto kontextu ve vzájemném zájmu potvrzují význam uzavírání dohod o podpoře a ochraně investic, které by mohly rovněž poskytnout základ pro systémy pojištění a záruk.

2. S cílem povzbudit evropské investice do rozvojových projektů, které mají zvláštní význam pro státy AKT a které tyto státy podporují, mohou Společenství a členské státy na jedné straně a státy AKT na straně druhé rovněž uzavírat dohody týkající se specifických projektů vzájemného zájmu, u nichž podniky ze Společenství a z Evropy přispějí k financování.

3. Strany se rovněž dohodly, že v rámci dohod o hospodářském partnerství, a respektujíce příslušnou působnost Společenství a jeho členských států, zavedou obecné zásady ochrany a podpory investic, které potvrdí nejlepší výsledky dohodnuté na příslušných mezinárodních fórech nebo na dvoustranném základě.

HLAVA III

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 79

1. Technická spolupráce je státům AKT nápomocna při rozvoji vnitrostátních a regionálních zdrojů pracovních sil, udržitelném rozvoji institucí klíčových pro úspěch rozvoje, mimo jiné včetně posilování poradenských podniků a organizací AKT, stejně jako při výměnných dohodách zahrnujících poradce podniků z AKT i EU.

2. Navíc je technická spolupráce efektivní z hlediska nákladů a relevantní pro potřeby, pro které je zamýšlena, a podporuje přenos know-how a zvyšování vnitrostátních a regionálních kapacit. Technická spolupráce přispívá k dosažení projektových a programových cílů, včetně úsilí o posílení řídících kapacit vnitrostátních a regionálních schvalujících osob. Technická pomoc:

a) se řídí poptávkou a proto je poskytována pouze na žádost dotyčného státu nebo států AKT a přizpůsobuje se potřebám příjemce;

b) doplňuje a podporuje úsilí států AKT definovat své vlastní požadavky;

c) je sledována a kontrolována s cílem zaručit efektivitu;

d) povzbuzuje účast odborníků, poradenských podniků a vzdělávacích a výzkumných institucí AKT na zakázkách financovaných z fondu, a identifikuje způsoby zaměstnání kvalifikovaného národního a regionálního personálu na projektech fondu;

e) povzbuzuje vysílání národních odborníků AKT jako poradců u instituce v jejich vlastní nebo sousední zemi nebo u regionální organizace;

f) je zaměřena na rozvíjení znalostí ohledně omezení a potenciálu vnitrostátních a regionálních pracovních sil a vytváření registru odborníků, poradců a poradenských podniků AKT vhodných pro zaměstnání na projektech a programech financovaných z fondu;

g) podporuje technickou pomoc v rámci AKT s cílem podpořit výměnu technické pomoci, řízení a odborných zkušeností mezi státy AKT;

h) vyvíjí akční programy pro dlouhodobé budování institucí a rozvoj personálu jako nedílnou součást plánování projektů a programů, přičemž se bere ohled na nezbytné finanční požadavky;

i) podporuje opatření zvyšující kapacitu států AKT vybudovat si své vlastní odborné zkušenosti a

j) věnuje zvláštní pozornost rozvoji kapacit států AKT při plánování, provádění a hodnocení projektů, stejně jako řízení rozpočtů.

3. Technická pomoc může být poskytována ve všech oblastech spolupráce a v rámci limitů mandátu této dohody. Zahrnuté činnosti se liší rozsahem i povahou a přizpůsobí se na míru potřebám států AKT.

4. Technická spolupráce může mít specifickou či obecnou povahu. Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES stanoví pokyny pro provádění technické spolupráce.

Článek 80

S cílem zvrátit odliv mozků ze států AKT je Společenství státům AKT, které o to požádají, nápomocno při usnadňování návratu kvalifikovaných státních příslušníků států AKT, kteří jsou rezidenty vyspělých zemí, prostřednictvím vhodných pobídek k návratu.

HLAVA IV

POSTUPY A SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Článek 81

Postupy

Řídící postupy jsou transparentní, snadno použitelné a umožňují decentralizaci úkolů a odpovědnosti směrem k aktérům v terénu. Provádění rozvojové spolupráce AKT-EU je otevřeno nestátním aktérům v oblastech, které se jich týkají. Podrobná procedurální ustanovení pro programování, přípravu, provádění a řízení finanční a technické spolupráce jsou uvedena v příloze IV o prováděcích a řídících postupech. Rada ministrů může tato ustanovení přezkoumat, revidovat a měnit na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES.

Článek 82

Výkonné agentury

K provádění finanční a technické spolupráce podle této dohody jsou určeny výkonné agentury. Podrobná ustanovení o odpovědnosti výkonných agentur jsou uvedena v příloze IV o prováděcích a řídících postupech.

Článek 83

Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES

1. Rada ministrů nejméně jednou ročně přezkoumá, zda je dosahováno cílů rozvojové finanční spolupráce, a přezkoumá obecné a specifické problémy vyplývající z provádění této spolupráce. Za tímto účelem se v rámci Rady ministrů zřizuje Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES (dále jen "výbor AKT-ES").

2. Výbor AKT-ES mimo jiné:

a) zajišťuje celkové dosahování cílů a zásad rozvojové finanční spolupráce a stanoví obecné pokyny pro jejich účinné a včasné provádění;

b) přezkoumává problémy vzniklé z provádění činností rozvojové spolupráce a navrhuje vhodná opatření;

c) přezkoumává přílohy dohody, aby zajistil jejich stálou relevantnost, a doporučuje jakékoli vhodné změny Radě ministrů ke schválení a

d) přezkoumává operace užívané v rámci dohody k dosahování cílů podpory rozvoje a investic soukromého sektoru a operace investiční facility.

3. Výbor AKT-ES se schází čtvrtletně a skládá se na paritním základě ze zástupců států AKT a Společenství nebo jejich zmocněných zástupců. Na úrovni ministrů se schází vždy, když o to jedna ze stran požádá, a nejméně jednou ročně.

4. Rada ministrů stanoví jednací řád výboru AKT-ES, zejména podmínky zastoupení a počet členů výboru, podrobná ustanovení pro jejich jednání a podmínky předsednictví.

5. Výbor AKT-ES může svolávat schůze odborníků pro zkoumání příčin jakýchkoli obtíží a překážek, které by mohly bránit účinnému provádění rozvojové spolupráce. Tito odborníci výboru doporučují možné způsoby odstranění těchto obtíží a překážek.

ČÁST 5

OBECNÁ USTANOVENÍ PRO NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ, VNITROZEMSKÉ A OSTROVNÍ STÁTY AKT

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 84

1. Aby mohly nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy plně využít příležitostí, které tato dohoda nabízí, a urychlit tak tempo svého rozvoje, spolupráce nejméně rozvinutým státům AKT zajistí zvláštní zacházení a bere ohled na zranitelnost vnitrozemských a ostrovních států AKT. Rovněž bere ohled na potřeby zemí v postkonfliktních situacích.

2. Nezávisle na specifických opatřeních a ustanoveních pro nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy v různých kapitolách této dohody se věnuje zvláštní pozornost skupinám a zemím v postkonfliktních situacích ohledně:

a) posílení regionální spolupráce;

b) dopravní a komunikační infrastruktury;

c) účinného využívání mořských zdrojů a uvádění takto vyrobených produktů na trh a v případě vnitrozemských států vnitrozemského rybolovu;

d) strukturálního přizpůsobení, kdy se bere ohled na úroveň rozvoje těchto zemí, stejně jako, v prováděcí etapě, na sociální rozměr přizpůsobení a

e) provádění potravinových strategií a integrovaných rozvojových programů.

KAPITOLA 2

Nejméně rozvinuté státy AKT

Článek 85

1. Nejméně rozvinutým státům AKT se poskytuje zvláštní zacházení s cílem umožnit jim překonat vážné hospodářské a sociální obtíže, které brání jejich rozvoji, a urychlit tak tempo jejich rozvoje.

2. Seznam nejméně rozvinutých států je uveden v příloze VI. Seznam může být změněn rozhodnutím Rady ministrů v případě, že:

a) k této dohodě přistoupí třetí stát ve srovnatelné situaci a

b) hospodářská situace státu AKT se podstatně a trvale změní tak, že jej bude nutné začlenit do kategorie nejméně rozvinutých nebo jeho začlenění do této kategorie přestane být odůvodněné.

Článek 86

Ustanovení přijatá ohledně nejméně rozvinutých států AKT jsou uvedena v těchto článcích: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.

KAPITOLA 3

Vnitrozemské státy AKT

Článek 87

1. Na podporu úsilí vnitrozemských států AKT při překonávání zeměpisných obtíží a jiných překážek bránících jejich rozvoji se přijmou specifická ustanovení a opatření s cílem umožnit jim urychlení tempa jejich rozvoje.

2. Seznam vnitrozemských států AKT je uveden v příloze VI. Seznam může být změněn rozhodnutím Rady ministrů v případě, že k této dohodě přistoupí třetí stát ve srovnatelné situaci.

Článek 88

Ustanovení přijatá ohledně vnitrozemských států AKT jsou uvedena v těchto článcích: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.

KAPITOLA 4

Ostrovní státy AKT

Článek 89

1. Na podporu úsilí ostrovních států AKT při překonávání přírodních a zeměpisných obtíží a jiných překážek bránících jejich rozvoji se přijmou specifická ustanovení a opatření s cílem umožnit jim urychlení tempa jejich rozvoje.

2. Seznam ostrovních států AKT je uveden v příloze VI. Seznam může být změněn rozhodnutím Rady ministrů v případě, že k této dohodě přistoupí třetí stát ve srovnatelné situaci.

Článek 90

Ustanovení přijatá ohledně ostrovních států AKT jsou uvedena v těchto článcích: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.

ČÁST 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 91

Konflikt mezi touto dohodou a ostatními smlouvami

Žádná smlouva, úmluva, dohoda nebo ujednání jakéhokoli druhu mezi jedním nebo více členskými státy Společenství a jedním nebo více státy AKT nesmí narušit provádění této dohody.

Článek 92

Rozsah územní platnosti

S výhradou zvláštních ustanovení ohledně vztahů mezi státy AKT a francouzskými zámořskými departementy uvedených v této dohodě se tato dohoda na jedné straně vztahuje na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených v této smlouvě, a na druhé straně na území států AKT.

Článek 93

Ratifikace a vstup v platnost

1. Tuto dohodu ratifikují nebo schválí signatářské strany v souladu se svými příslušnými ústavními pravidly a postupy.

2. Ratifikační nebo schvalovací listiny této dohody jsou v případě států AKT uloženy u generálního sekretariátu Rady Evropské unie a v případě Společenství a členských států u generálního sekretariátu států AKT. Sekretariáty neprodleně uvědomí signatářské státy a Společenství.

3. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po datu uložení ratifikačních listin členských států a nejméně dvou třetin států AKT a schvalovacích listin této dohody Společenstvím.

4. Signatářský stát AKT, který nedokončil postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 do data, kdy dohoda vstoupí v platnost podle odstavce 3, tak může učinit pouze během dvanácti měsíců po tomto datu, aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 6.

Pro tyto státy je dohoda účinná prvním dnem druhého měsíce po dokončení těchto postupů. Tyto státy uznávají platnost jakéhokoli opatření přijatého k provedení dohody po datu jejího vstupu v platnost.

5. Jednací řády společných orgánů zřízených podle této dohody stanoví podmínky, za nichž se zástupci signatářských států uvedených v odstavci 4 mohou účastnit práce těchto orgánů jako pozorovatelé.

6. Rada ministrů může rozhodnout o poskytnutí zvláštní podpory státům AKT, jež jsou stranami předchozích úmluv AKT-ES, a které z důvodu neexistence vládních institucí zřízených obvyklým způsobem nebyly schopny tuto dohodu podepsat nebo ratifikovat. Tato podpora se může týkat budování institucí a aktivit hospodářského a sociálního rozvoje se zvláštním ohledem na potřeby nejzranitelnějších částí obyvatel. V tomto kontextu budou tyto země moci čerpat prostředky stanovené v části 4 této dohody pro finanční a technickou spolupráci.

Odchylně od odstavce 4 mohou dotyčné země, které jsou signatáři této dohody, dokončit ratifikační postupy do dvanácti měsíců od obnovení vládních institucí.

Dotyčné země, které dohodu ani nepodepsaly ani neratifikovaly, k ní mohou přistoupit prostřednictvím postupu přistoupení podle článku 94.

Článek 94

Přistoupení

1. Každá žádost o přistoupení k této dohodě vznesená nezávislým státem, jehož strukturální vlastnosti a hospodářská a sociální situace jsou srovnatelné s vlastnostmi a situací států AKT, se předloží Radě ministrů.

Pokud Rada ministrů žádost schválí, přistoupí dotyčný stát k této dohodě uložením aktu o přistoupení u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, jenž zašle ověřenou kopii sekretariátu AKT a uvědomí členské státy. Rada ministrů může stanovit jakákoli nezbytná pozměňovací opatření.

Dotyčný stát má stejná práva a stejné povinnosti jako státy AKT. Jeho přistoupení nenaruší výhody, které požívají státy AKT, jež jsou signatáři této dohody, podle ustanovení o financování rozvojové spolupráce. Rada ministrů může stanovit podmínky a specifická opatření pro přistoupení jednotlivého státu ve zvláštním protokolu, který tvoří nedílnou součást dohody.

2. Rada ministrů je informována o každé žádosti třetího státu, který si přeje stát se členem hospodářského seskupení států AKT.

3. Rada ministrů je informována o každé žádosti třetího státu, který si přeje stát se členem Evropské unie. Během vyjednávání mezi Unií a kandidátským státem poskytne Společenství státům AKT veškeré důležité informace a tyto státy naopak uvědomí Společenství o svých zájmech, aby je Společenství mohlo vzít plně v úvahu. Společenství uvědomí sekretariát AKT o každém přistoupení k Evropské unii.

Každý nový členský stát Evropské unie se stává stranou této dohody od data svého přistoupení prostřednictvím doložky s takovým účinkem v aktu o přistoupení. Pokud akt o přistoupení k Unii nestanoví toto automatické přistoupení členského státu k této dohodě, přistoupí dotyčný členský stát uložením aktu o přistoupení u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, jenž zašle ověřenou kopii sekretariátu AKT a uvědomí členské státy.

Strany přezkoumají vliv přistoupení nových členských států na tuto dohodu. Rada ministrů může rozhodnout o jakýchkoli přechodných nebo pozměňovacích opatřeních, jež mohou být nezbytné.

Článek 95

Trvání dohody a revizní doložka

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu dvaceti let počínaje dnem 1. března 2000.

2. Finanční protokoly se definují pro každé pětileté období.

3. Společenství a členské státy na jedné straně a státy AKT na straně druhé uvědomí druhou stranu nejpozději do dvanácti měsíců před uplynutím každého pětiletého období o jakémkoli přezkoumání ustanovení, které si přejí provést s cílem možné změny dohody. To však neplatí pro ustanovení o hospodářské a obchodní spolupráci, pro něž je stanoven zvláštní postup pro přezkoumání. Bez ohledu na tento časový limit, pokud si jedna strana vyžádá přezkoumání kteréhokoli ustanovení dohody, má druhá strana lhůtu dvou měsíců na žádost o rozšíření přezkoumání na další ustanovení související s těmi, jež byla předmětem původní žádosti.

Deset měsíců před vypršením tohoto pětiletého období zahájí strany jednání s cílem přezkoumat možné změny ustanovení, jež byla předmětem oznámení.

Článek 93 se rovněž vztahuje na provedené změny.

Rada ministrů přijme jakákoli přechodná opatření, jež mohou být nezbytná ohledně změněných ustanovení do doby jejich vstupu v platnost.

4. Osmnáct měsíců před koncem celkové doby platnosti dohody zahájí strany jednání s cílem přezkoumat, kterými ustanoveními se budou následně řídit jejich vztahy.

Rada ministrů přijme jakákoli přechodná opatření, jež mohou být nezbytná ohledně změněných ustanovení do doby vstupu nové dohody v platnost.

Článek 96

Podstatné prvky: konzultační postupy a vhodná opatření ohledně lidských práv, demokratických zásad a právního státu

1. Ve smyslu tohoto článku se pojmem "strana" rozumí Společenství a členské státy Evropské unie na jedné straně a každý stát AKT na straně druhé.

2. a) Pokud se jedna ze stran i přes politický dialog pravidelně vedený mezi stranami domnívá, že jiná strana nesplnila povinnost vyplývající z dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu podle čl. 9 odst. 2, předá s výjimkou zvláště naléhavých případů druhé straně a Radě ministrů důležité informace nezbytné pro důkladné přezkoumání situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro strany. Za tímto účelem vyzve druhou stranu ke konání konzultací, které se zaměří na opatření, která dotyčná strana přijala nebo hodlá přijmout pro nápravu situace.

Konzultace se vedou na takové úrovni a takovou formou, jaké se považují za nejvhodnější pro nalezení řešení.

Konzultace se zahájí nejpozději 15 dnů po výzvě a trvají po dobu stanovenou vzájemnou dohodou podle povahy a vážnosti porušení. V žádném případě netrvají konzultace déle než 60 dnů.

Pokud konzultace nevedou k řešení přijatelnému pro obě strany, pokud jsou konzultace odmítnuty, nebo ve zvláště naléhavých případech, mohou být přijata vhodná opatření. Tato opatření se zruší, jakmile pominou důvody jejich přijetí.

b) Pojem "zvláště naléhavé případy" označuje výjimečné případy zvláště vážného a těžkého porušení jednoho z podstatných prvků uvedených v čl. 9 odst. 2, které vyžadují okamžitou reakci.

Strana, která se uchyluje k postupu pro zvláště naléhavé případy, o tom informuje zvlášť druhou stranu a Radu ministrů, pokud jí v tom nebrání nedostatek času.

c) "Vhodná opatření" uvedená v tomto článku jsou opatření přijímaná v souladu s mezinárodním právem a jsou úměrná porušení. Při výběru těchto opatření musí být dána přednost těm, která co nejméně naruší používání této dohody. Rozumí se, že nejzazším opatřením je pozastavení platnosti.

Pokud se přijímají opatření ve zvláště naléhavých případech, budou okamžitě oznámena druhé straně a Radě ministrů. Na žádost dotyčné strany mohou být pak svolány konzultace s cílem důkladně situaci přezkoumat a pokud to bude možné, nalézt řešení. Tyto konzultace se vedou podle ustanovení uvedených ve druhém a třetím pododstavci písmene a).

Článek 97

Konzultační postup a vhodná opatření ohledně korupce

1. Strany se domnívají, že pokud je Společenství významným partnerem při finanční podpoře hospodářských a odvětvových politik a programů, měly by vážné případy korupce být důvodem pro konání konzultací mezi stranami.

2. V takových případech může kterákoli ze stran vyzvat druhou stranu k zahájení konzultací. Tyto konzultace se zahájí nejpozději 21 dnů po výzvě a netrvají déle než 60 dnů.

3. Pokud konzultace nevedou k řešení přijatelnému pro obě strany nebo pokud jsou konzultace odmítnuty, přijmou strany vhodná opatření. Ve všech případech je především na straně, u které došlo k vážným případům korupce, aby okamžitě přijala opatření nutná k nápravě situace. Opatření přijatá kteroukoli ze stran musí být úměrná vážnosti situace. Při výběru těchto opatření musí být dána přednost těm, která co nejméně naruší používání této dohody. Rozumí se, že nejzazším opatřením je pozastavení platnosti.

4. Ve smyslu tohoto článku se pojmem "strana" rozumí Společenství a členské státy Evropské unie na jedné straně a každý stát AKT na straně druhé.

Článek 98

Řešení sporů

1. Každý spor vyvstávající z výkladu nebo používání této dohody mezi jedním nebo více členskými státy nebo Společenstvím na jedné straně a jedním nebo více státy AKT na straně druhé se předloží Radě ministrů.

Mezi schůzemi Rady ministrů se tyto spory předloží Výboru velvyslanců.

2. a) Pokud Rada ministrů při řešení sporu neuspěje, může kterákoli ze stran požádat o řešení sporu v rozhodčím řízení. Za tímto účelem každá strana do třiceti dnů od žádosti o rozhodčí řízení jmenuje rozhodce. Pokud tak neučiní, může kterákoli ze stran požádat generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu, aby jmenoval druhého rozhodce.

b) Tito dva rozhodci poté do třiceti dnů jmenují třetího rozhodce. Pokud tak neučiní, může kterákoli ze stran požádat generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu, aby jmenoval třetího rozhodce.

c) Pokud rozhodci nerozhodnou jinak, použije se postup stanovený dobrovolným řádem Stálého rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení s mezinárodními organizacemi a státy. Rozhodnutí rozhodců se přijímá většinou hlasů do tří měsíců.

d) Každá strana sporu je povinna přijmout opatření nezbytná k provedení rozhodnutí rozhodců.

e) Pro účely používání tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Článek 99

Vypovězení

Společenství a jeho členské státy mohou vůči každému ze států AKT a každý stát AKT může vůči Společenství a jeho členským státům tuto dohodu vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Článek 100

Statut textů

Protokoly a přílohy připojené k této dohodě tvoří její nedílnou součást. Rada ministrů může revidovat, přezkoumat a/nebo měnit přílohy II, III, IV a VI na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES. Tato dohoda, sepsaná ve dvou vyhotoveních v angličtině, dánštině, finštině, francouzštině, italštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, řečtině, španělštině a švédštině, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, je uložena v archivech generálního sekretariátu Rady Evropské unie a sekretariátu států AKT, jež oba zašlou ověřenou kopii vládě každého ze signatářských států.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der BelgierCette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

--------------------------------------------------

PŘÍLOHY K DOHODĚ

OBSAH

| strana |

PŘÍLOHA I: FINANČNÍ PROTOKOL | 67 |

PŘÍLOHA II: PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ | 69 |

Kapitola 1: Investiční financování | 69 |

Kapitola 2: Zvláštní operace | 71 |

Kapitola 3: Financování u krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu | 71 |

Kapitola 4: Ostatní ustanovení | 72 |

Kapitola 5: Dohody o ochraně investic | 73 |

PŘÍLOHA III: INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA – CDE A CTA | 74 |

PŘÍLOHA IV: PROVÁDĚCÍ A ŘÍDÍCÍ POSTUPY | 76 |

Kapitola 1: Programování (vnitrostátní) | 76 |

Kapitola 2: Programování a příprava (regionální) | 78 |

Kapitola 3: Provádění projektu | 80 |

Kapitola 4: Hospodářská soutěž a preference | 82 |

Kapitola 5: Sledování a hodnocení | 86 |

Kapitola 6: Řízení a výkonní činitelé | 86 |

PŘÍLOHA V: OBCHODNÍ REŽIM POUŽITELNÝ BĚHEM PŘÍPRAVNÉHO OBDOBÍ UVEDENÉHO V ČL. 37 ODST. 1 | 90 |

Kapitola 1: Obecné obchodní režimy | 90 |

Kapitola 2: Zvláštní závazek o cukru a hovězím a telecím mase | 92 |

Kapitola 3: Závěrečná ustanovení | 93 |

PROTOKOL 1 O DEFINICI POJMU "PŮVODNÍ PRODUKTY" ČI "PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z" A ZPŮSOBECH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE | 94 |

Hlava I – Obecná ustanovení | 95 |

Hlava II – Definice pojmu "původní produkty" či "produkty pocházející z" | 96 |

Hlava III – Územní požadavky | 99 |

Hlava IV – Doklad o původu | 100 |

Hlava V – Dohody o správní spolupráci | 105 |

Hlava VI – Ceuta a Melilla | 108 |

Hlava VII – Závěrečná ustanovení | 108 |

Příloha I protokolu 1 – Úvodní poznámky k seznamu v příloze II | 109 |

Příloha II protokolu 1 – Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu | 115 |

Příloha III protokolu 1 – Zámořské země a území | 187 |

Příloha IV protokolu 1 – Formulář průvodního osvědčení | 188 |

Příloha V protokolu 1 – Prohlášení na faktuře | 193 |

Příloha VIA protokolu 1 – Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu | 195 |

Příloha VIB protokolu 1 – Prohlášení dodavatele pro produkty bez statusu preferenčního původu | 196 |

Příloha VII protokolu 1 – Osvědčení údajů | 197 |

Příloha VIII protokolu 1 – Formulář žádosti o odchylku | 200 |

Příloha IX protokolu 1 – Seznam operací opracování nebo zpracování, které udělují status původu z AKT produktům získaným opracováním nebo zpracováním textilních materiálů pocházejících z rozvojových zemí uvedených v čl. 6 odst. 11 tohoto protokolu | 202 |

Příloha X protokolu 1 – Textilní výrobky vyloučené z procesu kumulace s určitými rozvojovými zeměmi uvedenými v čl. 6 odst. 11 tohoto protokolu | 208 |

Příloha XI protokolu 1 – Produkty, pro které platí ustanovení o kumulaci s Jihoafrickou republikou podle čl. 6 odst. 3 po třech letech od prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou | 209 |

Příloha XII protokolu 1 – Produkty, pro které platí ustanovení o kumulaci s Jihoafrickou republikou podle čl. 6 odst. 3 po šesti letech od prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou | 233 |

Příloha XIII protokolu 1 – Produkty, na něž se nevztahuje čl. 6 odst. 3 | 243 |

Příloha XIV protokolu 1 – Produkty rybolovu, na něž se dočasně nevztahuje čl. 6 odst. 3 | 260 |

Příloha XV protokolu 1 – Společné prohlášení o kumulaci | 264 |

PROTOKOL 2 O PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 9 | 265 |

PROTOKOL 3 OBSAHUJÍCÍ ZNĚNÍ PROTOKOLU 3 O CUKRU ZE STÁTŮ AKT | 266 |

Příloha protokolu 3 – Prohlášení k protokolu 3 | 268 |

Příloha protokolu 3 – Výměna dopisů | 269 |

PROTOKOL 4 O HOVĚZÍM A TELECÍM MASE | 274 |

PROTOKOL 5 – DRUHÝ PROTOKOL O BANÁNECH | 275 |

PŘÍLOHA VI: SEZNAM NEJMÉNĚ ROZVINUTÝCH, VNITROZEMSKÝCH A OSTROVNÍCH STÁTŮ | 276 |

PROTOKOLY | 278 |

PROTOKOL 1 O PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH SPOLEČNÝCH ORGÁNŮ | 279 |

PROTOKOL 2 O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH | 280 |

Kapitola 1: Osoby, které se účastní práce v rámci dohody | 280 |

Kapitola 2: Majetek, prostředky a aktiva Rady ministrů AKT | 280 |

Kapitola 3: Úřední sdělení | 281 |

Kapitola 4: Zaměstnanci sekretariátu států AKT | 281 |

Kapitola 5: Delegace Komise ve státech AKT | 281 |

Kapitola 6: Obecná ustanovení | 282 |

PROTOKOL 3 O JIHOAFRICKÉ REPUBLICE | 283 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

FINANČNÍ PROTOKOL

1. Pro účely uvedené v této dohodě a pro pětileté období počínající 1. březnem 2000 činí celková částka finanční pomoci Společenství státům AKT 15200 milionů EUR.

2. Finanční pomoc Společenství zahrnuje částku do výše 13500 milionů EUR z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF).

3. 9. ERF se rozděluje mezi tyto nástroje spolupráce:

a) 10000 milionů EUR ve formě grantů je vyhrazeno pro obálku na podporu dlouhodobého rozvoje. Tato obálka se používá k financování vnitrostátních orientačních programů v souladu s články 1 až 5 přílohy IV "Prováděcí a řídící postupy" této dohody. Z obálky na podporu dlouhodobého rozvoje:

i) je 90 milionů EUR vyhrazeno pro financování rozpočtu Střediska rozvoje podnikání (CDE);

ii) 70 milionů EUR je vyhrazeno pro financování rozpočtu Střediska pro rozvoj zemědělství (CTA) a

iii) částka nepřesahující 4 miliony EUR je vyhrazena pro účely uvedené v článku 17 této dohody (Společné parlamentní shromáždění).

b) 1300 milionů v podobě grantů je vyhrazeno pro financování podpory regionální spolupráce a integrace států AKT v souladu s články 6 až 14 přílohy IV "Prováděcí a řídící postupy" této dohody.

c) 2200 milionů EUR je přiděleno na financování investiční facility podle podmínek stanovených v příloze II "Podmínky financování" této dohody, aniž je dotčeno financování úrokových subvencí, stanovené v článcích 2 a 4 přílohy II této dohody, financované z prostředků uvedených v odst. 3 písm. a) této přílohy.

4. Částka do výše 1700 milionů EUR se poskytuje z Evropské investiční banky v podobě půjček z jejích vlastních prostředků. Tyto prostředky se poskytují pro účely uvedené v příloze II "Podmínky financování" této dohody v souladu s podmínkami stanovenými jejími stanovami a příslušnými ustanoveními podmínek investičního financování, které jsou uvedeny v uvedené příloze. Banka může z prostředků, které spravuje, přispět na financování regionálních projektů a programů.

5. Veškeré zůstatky z předchozích ERF k datu vstupu tohoto finančního protokolu v platnost, stejně jako veškeré částky, které budou v rámci těchto fondů vráceny z probíhajících projektů k pozdějšímu datu, se převádějí do 9. ERF a používají se v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě. Veškeré prostředky takto převedené do 9. ERF, které byly předtím přiděleny orientačnímu programu státu nebo regionu AKT, zůstávají přiděleny tomuto státu nebo regionu. Celková částka tohoto finančního protokolu, doplněná převedenými zůstatky z předchozích fondů ERF, bude krýt období 2000–2007.

6. Banka spravuje půjčky ze svých vlastních prostředků, stejně jako operace financované v rámci investiční facility. Veškeré ostatní finanční prostředky této dohody spravuje Komise.

7. Před uplynutím lhůty platnosti tohoto finančního protokolu zhodnotí strany stupeň uskutečňování závazků a plateb. Toto posouzení představuje základ pro opětovné ohodnocení celé částky prostředků, stejně jako hodnocení potřeby nových prostředků na podporu finanční spolupráce dle této dohody.

8. V případě, že budou prostředky poskytované v rámci kteréhokoli nástroje této dohody vyčerpány před uplynutím lhůty tohoto finančního protokolu, přijme společná Rada ministrů AKT-ES vhodná opatření.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

KAPITOLA 1

INVESTIČNÍ FINANCOVÁNÍ

Článek 1

Podmínky financování související s operacemi investiční facility (dále jen "facilita"), půjčkami z vlastních prostředků Evropské investiční banky (dále jen "banka") a se zvláštními operacemi stanoví tato kapitola. Tyto prostředky lze směrovat ke způsobilým podnikům přímo či nepřímo, prostřednictvím způsobilých investičních fondů a/nebo finančních zprostředkovatelů.

Článek 2

Prostředky investiční facility

1. Prostředky investiční facility lze mimo jiné použít pro:

a) poskytování rizikového kapitálu ve formě:

i) kapitálové účasti v podnicích AKT včetně finančních institucí,

ii) kvazikapitálové pomoci podnikům AKT včetně finančních institucí a

iii) záruk a jiných podpor úvěrů, které mohou být použity pro krytí politických a jiných rizik souvisejících s investicemi, pro zahraniční i místní investory nebo půjčovatele;

b) poskytování běžných půjček.

2. Kapitálová účast se obvykle týká nekontrolního menšinového podílu a bude odměňována na základě výsledků dotyčného projektu.

3. Kvazikapitálová pomoc může zahrnovat zálohy akcionářů, konvertibilní dluhopisy, podmíněné, podřízené a účastnické půjčky a podobné formy pomoci. Tato pomoc může zahrnovat zejména:

a) podmíněné půjčky, jejichž služba a/nebo trvání jsou spojeny s plněním určitých podmínek ohledně výsledků projektu; ve specifickém případě podmíněných půjček na předinvestiční studie nebo jinou projektovou technickou pomoc lze službu prominout, pokud k investici nedojde;

b) účastnické půjčky, jejichž služba a/nebo trvání jsou spojeny s finanční návratností projektu a

c) podřízené půjčky, které se splácejí až po uspokojení ostatních pohledávek.

4. Odměna za každou operaci se určí při poskytnutí půjčky. Nicméně:

a) v případě podmíněných nebo účastnických půjček odměna obvykle zahrnuje pevnou úrokovou sazbu nepřesahující 3 % a proměnnou složku vázanou na výsledky projektu a

b) v případě podřízených půjček je úroková sazba vázána na trh.

5. Záruky se oceňují tak, aby odrážely pojištěná rizika a zvláštní vlastnosti operace.

6. Úroková sazba běžných půjček zahrnuje referenční sazbu, kterou banka používá pro srovnatelné půjčky se stejnými podmínkami pro lhůty odkladu a splátek, a z přirážky, kterou banka určí.

7. Běžné půjčky lze poskytovat za zvýhodněných podmínek v těchto případech:

a) v nejméně rozvinutých zemích nebo v postkonfliktních zemích na infrastrukturní projekty, které jsou nutnou podmínkou rozvoje soukromého sektoru. V těchto případech se úroková sazba půjčky snižuje o 3 %; a

b) u projektů, které zahrnují restrukturalizační operace v rámci privatizace nebo u projektů s podstatným a jasně prokazatelným sociálním nebo environmentálním přínosem. V těchto případech lze půjčky poskytovat s úrokovou subvencí, o jejichž výši a formě se rozhodne s ohledem na konkrétní vlastnosti projektu. Úroková subvence však nepřesáhne 3 %.

Konečná úroková sazba nebude nikdy nižší než 50 % referenční sazby.

8. Prostředky, jež mají být poskytnuty pro tato zvýhodnění, se zpřístupní z investiční facility a nepřesáhnou 5 % celkové částky přidělené pro investiční financování investiční facilitou a bankou z jejích vlastních prostředků.

9. Úrokové subvence lze kapitalizovat nebo je lze použít ve formě grantů na podporu projektové technické pomoci, zejména pro finanční instituce ve státech AKT.

Článek 3

Operace investiční facility

1. Investiční facilita působí ve všech hospodářských odvětvích a podporuje investice soukromých subjektů a obchodně provozovaných subjektů veřejného sektoru, včetně hospodářské a technologické infrastruktury vytvářející příjmy, klíčové pro soukromý sektor. Facilita je:

a) řízena jako revolvingový fond a jejím cílem je dosáhnout finanční udržitelnosti. Facilita je provozována za tržních podmínek a vyhýbá se narušování místních trhů a vytlačování soukromých zdrojů financování a

b) snaží se působit jako katalyzátor povzbuzováním mobilizace dlouhodobých místních zdrojů a přilákat soukromé investory a půjčovatele do projektů ve státech AKT.

2. Po uplynutí doby platnosti finančního protokolu a za neexistence specifického rozhodnutí Rady ministrů se kumulativní čisté zpětné toky do investiční facility převedou do dalšího protokolu.

Článek 4

Půjčky z vlastních prostředků banky

1. Banka:

a) prostřednictvím prostředků, které spravuje, přispívá k hospodářskému a průmyslovému rozvoji států AKT na vnitrostátním a regionálním základě; a za tímto účelem přednostně financuje výrobní projekty a programy nebo jiné investice zaměřené na podporu soukromého sektoru ve všech hospodářských odvětvích;

b) buduje vazby úzké spolupráce s vnitrostátními a regionálními rozvojovými bankami a s bankovními a finančními institucemi států AKT a EU a

c) za konzultací s dotyčným státem AKT v nutných případech přizpůsobuje režimy a postupy provádění rozvojové finanční spolupráce podle této dohody s cílem vzít v úvahu povahu projektů a programů a jednat v souladu s cíli této dohody v rámci postupů uvedených v jejích stanovách.

2. Půjčky z vlastních prostředků banky se poskytují za těchto podmínek:

a) referenční úroková sazba je sazba, kterou banka používá pro půjčku se stejnými podmínkami ohledně měny a doby splatnosti ke dni podepsání zakázky nebo k datu výplaty;

b) avšak:

i) projekty ve veřejném sektoru mají v zásadě nárok na úrokovou subvenci ve výši 3 %,

ii) projekty v soukromém sektoru, které spadají do kategorií uvedených v čl. 2 odst. 7 písm. b), jsou způsobilé pro úrokové subvence za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v čl. 2 odst. 7 písm. b).

Konečná úroková sazba nebude nikdy nižší než 50 % referenční sazby;

c) výše úrokové subvence vypočtená na základě její hodnoty v době výplaty půjčky se započítává proti přidělení úrokové subvence z investiční facility definované v čl. 2 odst. 8 a 9, a vyplácí se přímo bance; a

d) doba splatnosti půjčky, kterou banka poskytne ze svých vlastních prostředků, se určuje na základě hospodářských a finančních vlastností projektu, ale nesmí přesáhnout 25 let. Tyto půjčky obvykle obsahují lhůtu odkladu, stanovenou s odkazem na dobu výstavby projektu.

3. Pro investice financované bankou z vlastních prostředků ve společnostech veřejného sektoru mohou být od dotyčného státu AKT požadovány zvláštní záruky nebo závazky související s projektem.

Článek 5

Podmínky rizika směnných kurzů

S cílem minimalizovat vlivy výkyvů směnných kurzů se problémy rizika směnných kurzů řeší takto:

a) v případě kapitálové účasti, která má posílit vlastní zdroje podniku, nese obecně riziko směnných kurzů investiční facilita;

b) v případě financování rizikovým kapitálem pro malé a střední podniky (MSP) se o riziko směnných kurzů obecně dělí Společenství na jedné straně a ostatní zúčastněné strany na straně druhé. V průměru se riziko směnných kurzů rozděluje rovnoměrně; a

c) pokud je to proveditelné a přiměřené, zejména v zemích, jímž je vlastní makroekonomická a finanční stabilita, facilita usiluje poskytovat půjčky v místních měnách AKT, a tím fakticky přebírá riziko směnných kurzů.

Článek 6

Podmínky převodu deviz

Dotyčné státy AKT u operací dle této dohody a u operací, které písemně schválily v rámci této dohody:

a) poskytnou osvobození od veškerých vnitrostátních nebo místních cel, daňových poplatků z úroků, provizí a amortizace splatných půjček v souladu s právem dotyčného státu nebo států AKT;

b) dají příjemcům k dispozici měnu nutnou k platbě úroků, provize a amortizace splatných půjček, pokud jde o podmínky financování zakázek poskytovaných pro provádění projektů a programů na svých územích a

c) dají bance k dispozici cizí měnu nutnou k převodu všech částek přijatých bankou v národní měně při směnném kurzu platném mezi eurem nebo jinými převodními měnami a národní měnou k datu převodu. Tyto částky zahrnují všechny formy odměny, jakou jsou mimo jiné úroky, dividendy, provize a poplatky, stejně jako amortizace půjček a příjmy z prodeje splatných akcií, pokud jde o financování zakázek poskytovaných pro provádění projektů a programů na svých územích.

KAPITOLA 2

ZVLÁŠTNÍ OPERACE

Článek 7

1. Z přidělených grantů spolupráce podporuje:

a) levné bydlení v zájmu podpory dlouhodobého rozvoje odvětví bydlení, včetně sekundárních hypotéčních facilit;

b) mikrofinancování na podporu MSP a mikropodniků a

c) budování kapacit pro posílení a usnadnění efektivní účasti soukromého sektoru na sociálním a hospodářském rozvoji.

2. Rada ministrů AKT-ES po podpisu této dohody a na návrh Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES rozhodne o opatřeních a výši prostředků přidělených z obálky dlouhodobého rozvoje pro dosažení těchto cílů.

KAPITOLA 3

FINANCOVÁNÍ U KRÁTKODOBÝCH VÝKYVŮ PŘÍJMŮ Z VÝVOZU

Článek 8

1. Strany uznávají, že ztráty příjmů z vývozu vzniklé v důsledku krátkodobých výkyvů mohou ohrozit požadavky rozvojového financování a provádění makroekonomických a odvětvových politik. Stupeň závislosti ekonomiky státu AKT na vývozu zboží a zejména zemědělských produktů a produktů těžebního průmyslu je proto kritériem přidělování prostředků dlouhodobého rozvoje.

2. S cílem zmírnit nepříznivé důsledky nestability příjmů z vývozu a ochránit rozvojový program ohrožený poklesem příjmů je možné mobilizovat dodatečnou finanční podporu z programovatelných prostředků pro dlouhodobý rozvoj země na základě článků 9 a 10.

Článek 9

Kritéria způsobilosti

1. Způsobilost pro dodatečné prostředky zakládá:

a) desetiprocentní (dvouprocentní u nejméně rozvinutých zemí) ztráta příjmů z vývozu zboží ve srovnání s aritmetickým průměrem příjmů v prvních třech letech z prvních čtyř let předcházejících roku žádosti

nebo

desetiprocentní (dvouprocentní u nejméně rozvinutých zemí) ztráta příjmů z vývozu celkového množství zemědělských produktů nebo produktů těžebního průmyslu ve srovnání s aritmetickým průměrem příjmů v prvních třech letech z prvních čtyř let předcházejících roku žádosti u zemí, kde příjmy z vývozu zemědělských produktů nebo produktů těžebního průmyslu představují více než 40 % celkových příjmů z vývozu zboží a

b) 10 % zhoršení plánovaného schodku veřejných financí pro daný rok nebo předpovědi na další rok.

2. Oprávnění k dodatečné podpoře je omezeno na čtyři po sobě následující roky.

3. Dodatečné prostředky se odrazí v účtování veřejných financí dotyčné země. Jsou užívány v souladu s pravidly a metodami programování včetně specifických ustanovení v příloze IV "Prováděcí a řídící postupy", na základě dohod předem uzavřených mezi Společenstvím a dotyčným státem AKT v roce následujícím po žádosti. Po dohodě obou stran mohou být prostředky využity k financování programů zahrnutých do vnitrostátního rozpočtu. Část dodatečných prostředků však může být také vyčleněna pro specifická odvětví.

Článek 10

Zálohy

Systém přidělování dodatečných prostředků stanoví zálohy, které mají krýt jakákoli zpoždění při získávání konsolidovaných obchodních statistik a zajistit, aby příslušné prostředky mohly být zahrnuty do rozpočtu roku následujícího po roce žádosti. Zálohy lze mobilizovat na základě prozatímních vývozních statistik, které vypracuje vláda a předloží Komisi před vypracováním konečných úředních konsolidovaných statistik. Nejvyšší záloha činí 80 % odhadované částky dodatečných prostředků pro rok žádosti. Takto mobilizované částky se přizpůsobí společnou dohodou mezi Komisí a vládou v kontextu konečných konsolidovaných vývozních statistik a konečných údajů o schodku veřejných financí.

Článek 11

Ustanovení v této kapitole podléhají přezkoumání nejpozději po dvou letech a následně na žádost kterékoli ze stran.

KAPITOLA 4

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 12

Běžné platby a pohyb kapitálu

1. Aniž je dotčen odstavec 3 níže, zavazují se strany, že na žádné platby ve volně směnitelné měně na běžném účtu platební bilance mezi rezidenty Společenství a státy AKT neuvalí žádná omezení.

2. Ohledně transakcí na kapitálovém účtu platební bilance se strany zavazují neuvalit žádná omezení na volný pohyb kapitálu souvisejícího s přímými investicemi prováděnými ve společnostech založených v souladu s právními předpisy hostitelské země, na investice prováděné v souladu s touto dohodou, a na likvidaci či repatriaci těchto investic a veškerých z nich plynoucích zisků.

3. Pokud se jeden nebo více států AKT nebo jeden nebo více členských států Společenství octne ve vážných obtížích ohledně platební bilance nebo mu takové obtíže hrozí, může stát AKT, členský stát nebo Společenství v souladu s podmínkami stanovenými v rámci GATT, GATS a článku VIII a XIV stanov Mezinárodního měnového fondu přijmout omezení běžných transakcí, která budou mít časově omezenou platnost a nepřekročí rámec toho, co je nezbytné k nápravě stavu platební bilance. Strana přijímající tato opatření okamžitě informuje ostatní strany a co nejdříve jim předloží harmonogram odstranění dotyčných opatření.

Článek 13

Kvalifikace a zacházení s podnikatelskými subjekty

Pokud jde o opatření, která lze použít v záležitostech usazování a poskytování služeb, budou státy AKT na jedné straně a členské státy na straně druhé zacházet se státními příslušníky a společnostmi nebo podniky států AKT, a se státními příslušníky a společnostmi nebo podniky členských států, v uvedeném pořadí, na základě nediskriminace. Pokud však u určité činnosti není stát AKT či členský stát schopen takové zacházení poskytnout, není tento stát AKT či členský stát povinen pro tuto činnost takové zacházení státním příslušníkům a společnostem nebo podnikům dotyčného státu poskytovat.

Článek 14

Definice "společností a podniků"

1. Pro účely této dohody se pojmem "společnosti nebo podniky členského státu nebo státu AKT" rozumějí společnosti nebo podniky založené podle občanského nebo obchodního práva, včetně kapitálových společností veřejných či jiných, družstev a ostatních právnických osob a osobních společností, podléhajících právu veřejnému nebo soukromému, kromě těch, které jsou neziskové, zřízené v souladu s právními předpisy členského státu nebo státu AKT a jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání se nachází v členském státě nebo státě AKT.

2. Společnost nebo podnik, která má v členském státě nebo státě AKT pouze své sídlo, však musí být zapojena do činnosti, která má efektivní a trvalou vazbu na ekonomiku tohoto členského státu nebo státu AKT.

KAPITOLA 5

DOHODY O OCHRANĚ INVESTIC

Článek 15

1. Při provádění ustanovení článku 78 této dohody strany berou v úvahu tyto zásady:

a) smluvní stát může v oprávněných případech žádat o sjednání dohody o podpoře a ochraně investic s jiným smluvním státem;

b) státy, jež jsou stranami takových dohod, neuplatňují ve vztahu ke třetím zemím při zahajování jednání o uzavření, používání a výkladu dvoustranných nebo mnohostranných dohod o podpoře a ochraně investic žádnou diskriminaci mezi smluvními státy, jež jsou stranami této dohody, nebo vůči sobě navzájem;

c) smluvní státy mají právo žádat o změnu nebo přizpůsobení nediskriminačního zacházení uvedeného výše, pokud to vyžadují mezinárodní závazky nebo změněné okolnosti;

d) používání výše uvedených zásad nemá za cíl a nemůže ve skutečnosti způsobit porušení svrchovanosti kterékoli ze stran této dohody; a

e) s ohledem na výše uvedená ustanovení se v uvedené dohodě uvede vztah mezi datem vstupu jakékoli sjednané dohody v platnost, ustanoveními pro řešení sporů a datem dotyčných investic. Smluvní strany potvrzují, že zpětná platnost se nepoužije jako obecná zásada, pokud smluvní státy nestanoví jinak.

2. S cílem usnadnit sjednávání dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic se smluvní strany dohodly prostudovat hlavní ustanovení vzorové dohody o ochraně. Studie, jež vychází z ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi smluvními státy, věnuje zvláštní pozornost těmto problémům:

a) právní záruky pro zajištění rovného a spravedlivého zacházení se zahraničními investory a jejich ochrany;

b) doložka nejvíce zvýhodněného investora;

c) ochrana v případě vyvlastnění a znárodnění;

d) převod kapitálu a zisku a

e) mezinárodní rozhodčí řízení v případě sporů mezi investorem a hostitelským státem.

3. Strany se dohodly prostudovat schopnost systémů záruk poskytnout pozitivní odpověď na specifické potřeby malých a středních podniků ohledně pojištění svých investic ve státech AKT. Výše uvedené studie budou zahájeny co nejdříve po podpisu dohody. Výsledek těchto studií bude po dokončení předložen Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES ke zvážení a podniknutí příslušných kroků.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA – CDE A CTA

Článek 1

Spolupráce podporuje institucionální mechanismy, které pomáhají společnostem a podnikům a podporují zemědělství a rozvoj venkova. V tomto kontextu spolupráce napomáhá:

a) posilovat a zvyšovat úlohu Střediska pro rozvoj podnikání (CDE), aby poskytovalo soukromému sektoru AKT nezbytnou podporu při povzbuzování rozvojových činností soukromého sektoru a

b) posilovat úlohu Střediska pro rozvoj zemědělství (CTA) při rozvoji institucionální kapacity AKT, zejména řízení informací, s cílem zlepšit přístup k technologiím pro vyšší produktivitu zemědělství, uvádění na trh, bezpečnost potravin a rozvoj venkova.

Článek 2

CDE

1. CDE podporuje provádění strategií rozvoje soukromého sektoru v zemích AKT tím, že poskytuje nefinanční služby společnostem a podnikům z AKT a podporuje společné iniciativy hospodářských subjektů ze Společenství a států AKT.

2. CDE se snaží pomáhat soukromým podnikům z AKT, aby se staly konkurenceschopnějšími ve všech odvětvích ekonomiky. CDE zejména:

a) usnadňuje a podporuje obchodní spolupráci a partnerství mezi podniky z AKT a EU;

b) pomáhá při rozvoji podpůrných obchodních služeb prostřednictvím podpory budování kapacit organizací vlastněných soukromým sektorem nebo podpory poskytovatelům technických, odborných, řídících, obchodních a vzdělávacích podpůrných služeb;

c) poskytuje pomoc při povzbuzování investic prostřednictvím organizací pro podporu investic, organizováním investičních konferencí, programů odborné přípravy, strategických workshopů a následných aktivit podpory investic a

d) podporuje iniciativy přispívající k rozvoji a přenosu technologií a know-how a nejlepší praxe ve všech aspektech obchodního řízení.

3. CDE rovněž:

a) informuje soukromý sektor AKT o ustanoveních této dohody;

b) v rámci místního soukromého sektoru AKT šíří informace o jakosti produktů a normách vyžadovaných na vnějších trzích a

c) poskytuje informace evropským společnostem a organizacím v soukromém sektoru o podnikatelských příležitostech ve státech AKT.

4. CDE provádí svou podporu podniků prostřednictvím kvalifikovaných a způsobilých vnitrostátních a/nebo regionálních zprostředkovatelů poskytujících služby.

5. Činnost CDE je založena na koncepci koordinace, doplňkovosti a přidané hodnoty pro jakékoli rozvojové iniciativy v soukromém sektoru, které podnikají soukromé nebo veřejné subjekty. Při plnění svých úkolů CDE uplatňuje selektivní přístup.

6. Orgánem dohledu nad střediskem je Výbor velvyslanců. Po podpisu této dohody výbor:

a) vypracuje stanovy a jednací řád střediska včetně jeho orgánů dohledu;

b) vypracuje statuty pro zaměstnance, finanční a pracovní předpisy;

c) dohlíží nad prací orgánů střediska a

d) vypracuje provozní řád a postupy pro přijetí rozpočtu střediska.

7. Výbor velvyslanců v souladu s postupy a kritérii, které určí, jmenuje členy orgánů střediska.

8. Rozpočet střediska je financován v souladu s pravidly stanovenými v této dohodě v souvislosti s rozvojovou finanční spoluprací.

Článek 3

CTA

1. Úkolem CTA je posilovat rozvoj politických a institucionálních kapacit a kapacit řízení informací a komunikace zemědělských organizací a organizací pro rozvoj venkova v AKT. Napomáhá těmto organizacím při formulování a provádění politik a programů pro snížení chudoby, podporuje udržitelnou bezpečnost potravin, chrání základnu přírodních zdrojů, a přispívá tak k budování samostatnosti v rozvoji zemědělství a venkova v AKT.

2. CTA:

a) rozvíjí a poskytuje informační služby a zajišťuje lepší přístup k výzkumu, odborné přípravě a inovacím v oblasti rozvoje zemědělství a venkova s cílem povzbudit rozvoj zemědělství a venkova a

b) rozvíjí a posiluje kapacity AKT s cílem:

i) zlepšit formulování a řízení politik a strategií rozvoje zemědělství a venkova na vnitrostátní a regionální úrovni včetně zlepšené kapacity pro sběr údajů, výzkum, analýzu a formulaci politik;

ii) zlepšit řízení informací a komunikace, zejména v rámci národní zemědělské strategie;

iii) podporovat efektivní vnitroinstitucionální řízení informací a komunikace (ICM) pro sledování výsledků, stejně jako konsorcia s regionálními a mezinárodními partnery;

iv) podporovat decentralizované ICM na místní a vnitrostátní úrovni;

v) posilovat iniciativy prostřednictvím regionální spolupráce a

vi) rozvíjet přístupy pro hodnocení dopadu politiky na rozvoj zemědělství a venkova.

3. Středisko podporuje regionální iniciativy a sítě a postupně sdílí programy rozvoje kapacit s příslušnými organizacemi AKT. Za tímto účelem středisko podporuje decentralizované regionální informační sítě. Tyto sítě jsou budovány postupně a účinně.

4. Orgánem dohledu nad střediskem je Výbor velvyslanců. Po podpisu této dohody výbor:

a) vypracuje stanovy a jednací řád střediska včetně jeho orgánů dohledu;

b) vypracuje statuty pro zaměstnance, finanční a pracovní předpisy;

c) dohlíží nad prací orgánů střediska a

d) vypracuje provozní řád a postupy pro přijetí rozpočtu střediska.

5. Výbor velvyslanců v souladu s postupy a kritérii, které určí, jmenuje členy orgánů střediska.

6. Rozpočet střediska je financován v souladu s pravidly stanovenými v této dohodě v souvislosti s rozvojovou finanční spoluprací.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

PROVÁDĚCÍ A ŘÍDÍCÍ POSTUPY

KAPITOLA 1

PROGRAMOVÁNÍ (VNITROSTÁTNÍ)

Článek 1

Operace financované z grantů v rámci této dohody se programují na začátku období pokrytého finančním protokolem. Pro tento účel se programováním rozumí:

a) příprava a rozvoj strategie podpory země (CSS) založené na vlastních střednědobých rozvojových cílech a strategiích země;

b) jasné uvedení orientačního programovatelného finančního přídělu, který může země využívat během tohoto pětiletého období, stejně jako jakýchkoli dalších důležitých informací, ze strany Společenství;

c) přípravu a přijetí orientačního programu pro provádění CSS a

d) proces přezkoumání zahrnující CSS, orientační program a objem pro něj přidělených prostředků.

Článek 2

Strategie podpory země

CSS vypracovává dotyčný stát AKT a EU po konzultacích s širokým spektrem aktérů rozvojového procesu, přičemž se vychází ze získaných zkušeností a nejlepší praxe. Každá CSS je přizpůsobena potřebám a specifické situaci každého státu AKT. CSS je nástrojem stanovení prioritních činností a budování místního vlastnictví programů spolupráce. Vezmou se v úvahu jakékoli odchylky mezi vlastní analýzou dané země a analýzou Společenství. CSS zahrnuje tyto standardní prvky:

a) analýzu politického, hospodářského a společenského kontextu země, omezení, kapacit a vyhlídek včetně hodnocení základních potřeb, jako je příjem na obyvatele, počet obyvatel, sociální ukazatelé a zranitelnost;

b) podrobný nástin střednědobé rozvojové strategie země, jasně definované priority a očekávané finanční požadavky;

c) nástin relevantních plánů a akcí ostatních dárců, působících v zemi, zejména včetně těch ze členských států EU, kteří vystupují jako dvoustranní dárci;

d) responsní strategie specifikující příspěvek, který může EU poskytnout. Tyto strategie v mezích možného umožňují doplňkovost s operacemi financovanými samotným státem AKT a jinými dárci působícími v zemi a

e) definice povahy a rozsahu nejvhodnějších mechanismů podpory, jež se mají použít při provádění výše uvedených strategií.

Článek 3

Přidělování prostředků

1. Přidělování prostředků vychází z potřeb a výsledků, jak je definováno v této dohodě. V tomto kontextu:

a) jsou potřeby posuzovány na základě kritérií vztahujících se k příjmu na obyvatele, počtu obyvatel, sociálním ukazatelům a úrovni zadluženosti, ztrát příjmů z vývozu a závislosti na příjmech z vývozu, zejména u odvětví zemědělství a těžby. Zvláštní zacházení je poskytováno nejméně rozvinutým státům AKT a bere se náležitý ohled na zranitelnost ostrovních a vnitrozemských států. Navíc se bere ohled na konkrétní obtíže postkonfliktních zemí a

b) výsledky se posuzují objektivně a transparentně na základě těchto parametrů: pokrok při provádění institucionálních reforem, výsledky země při využívání prostředků, efektivní provádění aktuálních operací, zmírňování nebo snižování chudoby, opatření pro udržitelný rozvoj a výsledky makroekonomické a odvětvové politiky.

2. Přidělené prostředky se skládají ze dvou prvků:

a) příděl pro krytí makroekonomické podpory, odvětvových politik, programů a projektů podporujících ústřední nebo vedlejší oblasti pomoci Společenství a

b) příděl pro krytí nepředvídaných potřeb, jako je pomoc při mimořádných událostech v případech, kdy tato pomoc nemůže být financována z rozpočtu EU, příspěvky na mezinárodně schválené iniciativy snižování zadluženosti a podpory zmírnění nepříznivých následků nestability příjmů z vývozu.

3. Tato orientační částka usnadňuje dlouhodobé programování pomoci Společenství pro dotyčnou zem. Tyto příděly jsou Spolu s nevyčerpanými zůstatky prostředků přidělených dané zemi v rámci předchozího ERF, a kdykoli to bude možné, s prostředky z rozpočtu Společenství, základem přípravy orientačního programu pro dotyčnou zem.

4. Přijme se ustanovení pro země, které z důvodu mimořádných okolností nemají přístup k obvyklým programovatelným prostředkům.

Článek 4

Příprava a přijetí orientačního programu

1. Po obdržení výše uvedených informací každý stát AKT vypracuje a předloží Společenství návrh orientačního programu na základě svých rozvojových cílů a priorit vyjádřených v CSS, a v souladu s nimi. Návrh orientačního programu obsahuje:

a) ústřední oblast nebo oblasti, na které by se podpora měla soustředit;

b) nejvhodnější opatření a operace pro dosažení cílů v ústřední oblasti nebo oblastech;

c) prostředky vyhrazené pro projekty a programy mimo ústřední oblasti(i) a/nebo široký nástin takových činností, stejně jako uvedení prostředků, které se mají pro každý z těchto prvků použít;

d) určení způsobilých nestátních aktérů a prostředků přidělených nestátním aktérům;

e) návrhy regionálních projektů a programů a

f) rezervu na pojištění proti možným nárokům a na pokrytí zvýšení nákladů a nepředvídaných potřeb.

2. Návrh orientačního programu obsahuje podle potřeby prostředky vyhrazené pro posílení lidské, materiálové a institucionální kapacity AKT pro přípravu a provádění vnitrostátních a regionálních orientačních programů a pro zlepšení řízení projektového cyklu veřejných investic států AKT.

3. Návrh orientačního programu podléhá výměně stanovisek mezi dotyčným státem AKT a Společenstvím. Orientační program se přijímá společnou dohodou mezi Společenstvím a dotyčným státem AKT. Po přijetí je závazný pro Společenství i pro tento stát. Tento orientační program se připojí k CSS a dále obsahuje:

a) specifické a jasně určené operace, zvláště ty, které lze provést před následujícím přezkumem;

b) harmonogram provádění a přezkumu orientačního programu včetně závazků a výplat prostředků a

c) parametry a kritéria přezkoumání.

4. Společenství a dotyčný stát AKT přijmou veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit dokončení programovacího procesu v nejkratší možné době a to, kromě výjimečných okolností, do dvanácti měsíců od podepsání finančního protokolu. V tomto kontextu musí být příprava CSS a orientačního programu součástí soustavného procesu vedoucího k přijetí jednotného dokumentu.

Článek 5

Přezkumný proces

1. Finanční spolupráce mezi státem AKT a Společenstvím je dostatečně pružná, aby zajistila trvalý soulad operací s cíli této dohody a aby brala v úvahu veškeré změny, ke kterým dojde v hospodářské situaci, prioritách a cílích dotyčného státu AKT. V tomto kontextu vnitrostátní schvalující osoba a vedoucí delegace:

a) každoročně provedou operační přezkum orientačního programu a

b) provedou přezkum CSS a orientačního programu v polovině a na konci období v kontextu aktuálních potřeb a výsledků.

2. Za výjimečných okolností uvedených v ustanovení o humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech lze přezkum provést na žádost kterékoli ze stran.

3. Vnitrostátní schvalující osoba a vedoucí delegace:

a) podniknou veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit dodržování ustanovení orientačního programu, včetně dodržení harmonogramu závazků a výplat dohodnutý v době programování a

b) určí veškeré příčiny zpoždění při provádění a navrhnou vhodná opatření k nápravě situace.

4. Roční operační přezkum orientačního programu spočívá ve společném posouzení provádění programu a bere v úvahu výsledky relevantních činností sledování a hodnocení. Tento přezkum se provádí místně a vnitrostátní schvalující osoba a vedoucí delegace jej dokončí ve lhůtě 60 dnů. Přezkum obsahuje zejména posouzení:

a) výsledků dosažených v ústředním odvětví (odvětvích), měřených vůči určeným cílům a ukazatelům dopadu a závazkům odvětvové politiky;

b) projektů a programů mimo ústřední odvětví a/nebo v rámci víceletých programů;

c) využití prostředků vyčleněných pro nestátní aktéry;

d) efektivnosti provádění aktuálních operací a rozsahu, v jakém byl dodržen harmonogram závazků a výplat a

e) rozšíření programovací perspektivy na další roky.

5. Vnitrostátní schvalující osoba a vedoucí delegace předkládají zprávu o uzavření výročního přezkumu Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci do 30 dnů od dokončení operačního přezkumu. Výbor zprávu přezkoumá v souladu se svými povinnostmi a pravomocemi podle této dohody.

6. V kontextu výročních operačních přezkumů mohou vnitrostátní schvalující osoba a vedoucí delegace při přezkumech v polovině a na konci období a v rámci výše uvedených časových lhůt přezkoumat a přizpůsobit CSS:

a) pokud operační přezkumy uvádějí specifické problémy; a/nebo

b) v kontextu změněných okolností ve státě AKT.

Tyto přezkumy budou dokončeny během lhůty dalších 30 dnů od dokončení přezkumů v polovině a na konci období. Konec přezkumu finančního protokolu rovněž zahrnuje přizpůsobení pro nový finanční protokol ve smyslu přidělování prostředků i přípravy na další program.

7. Po dokončení přezkumů v polovině a na konci období může Společenství revidovat přidělování prostředků v kontextu aktuálních potřeb a výsledků dotyčného státu AKT.

KAPITOLA 2

PROGRAMOVÁNÍ A PŘÍPRAVA (REGIONÁLNÍ)

Článek 6

Účast

1. Regionální spolupráce zahrnuje operace, ze kterých mají prospěch a do kterých jsou zapojeny:

a) dva nebo více států AKT; a/nebo

b) regionální subjekt, jehož členy jsou alespoň dva státy AKT.

2. Regionální spolupráce může rovněž zahrnovat zámořské země a území a nejvzdálenější regiony. Prostředky, které umožní účast těchto území, jsou poskytovány nad rámec prostředků přidělených pro státy AKT podle této dohody.

Článek 7

Regionální programy

Dotyčné státy AKT rozhodují o definování zeměpisných regionů. Regionální integrační programy by v nejvyšší možné míře měly odpovídat programům stávajících regionálních organizací, které mají mandát pro hospodářskou integraci. Pokud se členství v několika relevantních regionálních organizacích překrývá, měl by regionální integrační program v zásadě odpovídat kombinovanému členství v těchto organizacích. V tomto kontextu Společenství poskytne specifickou podporu z regionálních programů skupinám států AKT, které jsou odhodlány vyjednat s EU dohody o hospodářském partnerství.

Článek 8

Regionální programování

1. Programování se uskutečňuje na úrovni každého regionu. Programování je výsledkem výměny stanovisek mezi Komisí a dotyčnou regionální organizací (organizacemi) s náležitým mandátem, a, za neexistence takového mandátu, mezi Komisí a vnitrostátními schvalujícími osobami zemí daného regionu. Tam, kde je to vhodné, může programování zahrnout konzultace se způsobilými nestátními aktéry.

2. Programováním se pro tento účel rozumí:

a) příprava a vývoj strategie regionální podpory (RSS) založené na vlastních střednědobých rozvojových cílech a strategiích regionu;

b) jasné sdělení orientačního přídělu prostředků, ze kterých může region během pětiletého období čerpat, stejně jako ostatní důležité informace;

c) příprava a přijetí regionálního orientačního programu (RIP) pro provádění RSS a

d) přezkumný proces zahrnující RSS, RIP a objem prostředků přidělených každému regionu.

3. RSS vypracuje Komise a regionální organizace s náležitým mandátem ve spolupráci se státy AKT v dotyčném regionu. RSS je nástrojem stanovení prioritních činností a vybudování místního vlastnictví podporovaných programů. RSS zahrnuje tyto standardní prvky:

a) analýzu politického, hospodářského a sociálního kontextu regionu;

b) posouzení procesu a vyhlídek regionální hospodářské integrace a integrace do světové ekonomiky;

c) nástin regionálních strategií a sledovaných priorit a očekávaných finančních požadavků;

d) nástin relevantních činností ostatních vnějších partnerů v regionální spolupráci a

e) nástin specifického příspěvku EU k dosažení úkolů regionální spolupráce a integrace, v nejvyšší možné míře doplňujícího operace financované samotnými státy AKT a jinými vnějšími partnery, zejména členskými státy EU.

Článek 9

Přidělování prostředků

Na začátku období zahrnutého ve finančním protokolu obdrží každý region od Společenství informaci o objemu prostředků, které může během pětiletého období využít. Orientační přidělení prostředků je založeno na odhadu potřeb, pokroku a vyhlídek v procesu regionální spolupráce a integrace. S cílem dosáhnout přiměřeného rozsahu a zvýšit účinnost lze pro financování regionálních operací s výraznou vnitrostátní složkou sloučit regionální a vnitrostátní prostředky.

Článek 10

Regionální orientační program

1. Na základě výše uvedeného přidělení prostředků regionální organizace s náležitým mandátem, a za neexistence takového mandátu vnitrostátní schvalující osoby zemí v regionu, vypracují návrh regionálního orientačního programu. Návrh programu zejména stanoví:

a) ústřední odvětví a témata podpory Společenství;

b) nejvhodnější opatření a operace pro dosažení cílů stanovených pro tato odvětví a témata a

c) projekty a programy, která umožní dosažení těchto cílů, pokud byly jasně určeny, stejně jako prostředky, které mají být použity pro každý z těchto prvků, a harmonogram jejich provádění.

2. Regionální orientační programy se přijímají společnou dohodou mezi Společenstvím a dotyčnými státy AKT.

Článek 11

Přezkumný proces

Finanční spolupráce mezi každým regionem AKT a Společenstvím je dostatečně pružná k zajištění trvalého souladu operací s cíli této dohody a k tomu, aby vzala v úvahu veškeré změny, ke kterým dojde v hospodářské situaci, prioritách a cílích dotyčného regionu. Uskutečňují se přezkumy regionálních orientačních programů v polovině a na konci období s cílem přizpůsobit orientační program vyvíjejícím se okolnostem a zajistit správné provádění programů. Po dokončení přezkumů v polovině a na konci období může Společenství revidovat přidělování prostředků v kontextu aktuálních potřeb a výsledků.

Článek 12

Spolupráce v rámci AKT

Na začátku období zahrnutého ve finančním protokolu Společenství oznámí Radě ministrů AKT část prostředků vyčleněných pro regionální operace, které budou vyhrazeny na operace prospěšné pro mnoho nebo všechny státy AKT. Tyto operace mohou přesahovat pojem zeměpisné lokality.

Článek 13

Žádosti o financování

1. Žádost o financování regionálních programů předkládá:

a) regionální subjekt nebo organizace s náležitým mandátem; nebo

b) subregionální subjekt, organizace nebo stát AKT v dotyčném regionu s náležitým mandátem během etapy programování za předpokladu, že operace byla uvedena v RIP.

2. Žádost o programy v rámci AKT předkládají:

a) nejméně 3 regionální orgány nebo organizace s náležitým mandátem, příslušející k různým zeměpisným regionům, nebo vnitrostátní schvalující osoby těchto regionů; nebo

b) Rada ministrů AKT nebo Výbor velvyslanců AKT na základě zvláštního pověření; nebo

c) mezinárodní organizace, které provádějí operace přispívající k cílům regionální spolupráce a integrace, s výhradou předchozího souhlasu Výboru velvyslanců AKT.

Článek 14

Prováděcí postupy

1. Regionální programy provádí dožadující subjekt nebo jiná řádně zmocněná instituce či subjekt.

2. Programy v rámci AKT provádí dožadující subjekt nebo jeho řádně zmocněný zástupce. Za neexistence řádně zmocněného prováděcího subjektu a aniž jsou dotčeny projekty ad hoc a programy řízené sekretariátem AKT odpovídá za provádění operací v rámci AKT Komise.

3. S přihlédnutím k cílům a podstatným vlastnostem regionální spolupráce se operace prováděné v této oblasti řídí přiměřeně postupy stanovenými pro rozvojovou finanční spolupráci.

KAPITOLA 3

PROVÁDĚNÍ PROJEKTU

Článek 15

Identifikace, příprava a ocenění projektu

1. Projekty a programy, jež byly předloženy státem AKT, podléhají společnému ocenění. Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES vypracuje obecné pokyny a kritéria pro ocenění projektů a programů.

2. Vypracovaná dokumentace projektu nebo programu, předložená k financování, musí obsahovat veškeré informace nezbytné pro ocenění projektů nebo programů, nebo pokud tyto projekty a programy dosud nebyly plně definovány, musí uvádět širší nástin nutný pro jejich ocenění. Tuto dokumentaci státy AKT nebo jiní způsobilí příjemci oficiálně předávají Společenství v souladu s touto dohodou.

3. Ocenění projektu nebo programu bere náležitý ohled na omezení vnitrostátních lidských zdrojů a zajišťuje strategii příznivou pro podporu těchto zdrojů. Bere rovněž v úvahu specifické vlastnosti a omezení každého státu AKT.

Článek 16

Návrh a rozhodnutí o financování

1. Závěry ocenění jsou shrnuty v návrhu financování, který vypracuje Společenství v úzké spolupráci s dotyčným státem AKT. Tento návrh financování se předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu Komise.

2. Návrh financování obsahuje předběžný harmonogram technického a finančního provádění projektu nebo programu včetně víceletých programů a celkových přídělů pro operace malého finančního rozsahu, a uvádí dobu trvání různých etap provádění. Návrh financování:

a) bere v úvahu připomínky dotyčného státu nebo států AKT a

b) se zašle současně dotyčnému státu nebo státům AKT a Společenství.

3. Komise dokončí návrh financování a se změnou nebo beze změny jej postoupí rozhodovacímu orgánu Společenství. Dotyčný stát nebo státy AKT dostanou příležitost vyjádřit připomínky ke všem podstatným změnám, které Komise hodlá v dokumentu provést. Tyto připomínky se zohlední v upraveném návrhu financování.

4. Rozhodovací orgán Společenství sdělí své rozhodnutí do 120 dnů od předložení výše uvedeného finančního návrhu.

5. Pokud Společenství návrh financování nepřijme, dotyčný stát nebo státy AKT budou ihned informovány o důvodech tohoto rozhodnutí. V takovém případě mohou zástupci státu nebo států AKT do 60 dnů poté žádat:

a) buď aby byla záležitost předložena Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES zřízenému dle této dohody; nebo

b) aby jim bylo umožněno slyšení před rozhodovacím orgánem Společenství.

6. Po tomto slyšení přijme příslušný orgán Společenství konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí návrhu financování, přičemž dotyčný stát nebo státy AKT mohou tomuto orgánu před přijetím rozhodnutí předložit veškeré údaje, jež se mohou zdát nezbytné pro doplnění informací dostupných tomuto orgánu.

7. Z víceletých programů se mimo jiné financuje odborná příprava, decentralizované operace, mikroprojekty, podpora a rozvoj obchodu, soubory operací omezeného rozsahu ve specifickém odvětví, podpora řízení projektů/programů a technická spolupráce.

8. Ve výše uvedených případech může dotyčný stát AKT předložit vedoucímu delegace víceletý program uvádějící širší nástin, druhy předpokládaných činností a navrhovaný finanční závazek:

a) rozhodnutí o financování každého víceletého programu přijímá hlavní schvalující osoba. Dopis od hlavní schvalující osoby oznamující toto rozhodnutí vnitrostátní schvalující osobě představuje dohodu o financování a

b) v rámci takto přijatých víceletých programů vnitrostátní schvalující osoba nebo případně agentura decentralizované spolupráce, jež byla pro tento účel pověřena, nebo případně jiní způsobilí příjemci, provádějí každou jednotlivou akci v souladu s příslušnými ustanoveními této dohody a podmínkami výše uvedené dohody o financování. V případě, že provádění zajišťuje agentura decentralizované spolupráce nebo jiní způsobilí příjemci, vnitrostátní schvalující osoba a vedoucí delegace si zachovají finanční zodpovědnost a pravidelně sledují operace s cílem umožnit jim plnění jejich povinností.

9. Na konci každého roku vnitrostátní schvalující osoba po konzultaci s vedoucím delegace zašle Komisi zprávu o provádění víceletých programů.

Článek 17

Dohoda o financování

1. Není-li v této dohodě stanoveno jinak, vypracují Komise a dotyčný stát nebo státy AKT pro každý projekt nebo program financovaný grantem z fondu dohodu o financování. Pokud není přímým příjemcem stát AKT, formalizuje Komise rozhodnutí o financování formou výměny dopisů s dotyčným příjemcem.

2. Komise a dotyčný stát nebo státy AKT vypracují dohodu o financování do 60 dnů ode dne rozhodnutí rozhodovacího orgánu Společenství. Dohoda:

a) specifikuje zejména podrobnosti finančního závazku fondu a režim a podmínky financování, obecná a specifická ustanovení ohledně dotyčného projektu nebo programu, a rovněž obsahuje předběžný harmonogram pro technické provádění projektu nebo programu, uvedený v návrhu financování a

b) stanoví přiměřené výdajové položky pro krytí zvýšení nákladů a nepředvídaných potřeb.

3. Ihned po podpisu dohody o financování se uvolní platby v souladu s plánem financování stanoveným v dohodě. Jakýkoli nevynaložený zůstatek zbývající po uzavření účtů projektů a programů připadá ve prospěch dotyčného státu AKT a je tak uveden i v účetnictví fondu. Zůstatek lze použít způsobem stanoveným v této dohodě pro financování projektů a programů.

Článek 18

Překročení nákladů

1. Jakmile se zdá pravděpodobné, že vzniknou náklady překračující hranici stanovenou v dohodě o financování, vnitrostátní schvalující osoba o tom prostřednictvím vedoucího delegace uvědomí hlavní schvalující osobu, stejně jako o opatřeních, která hodlá vnitrostátní schvalující osoba přijmout pro pokrytí těchto nákladů překračujících přidělené výdajové položky, buď snížením rozsahu projektu nebo programu nebo využitím vnitrostátních zdrojů nebo jiných zdrojů mimo Společenství.

2. Pokud bude po dohodě se Společenstvím rozhodnuto neomezovat projekt nebo program nebo pokud nebude možné je pokrýt z jiných prostředků, lze tyto překračující náklady financovat až do výše 20 % finančního závazku pro daný projekt nebo program z orientačního programu.

Článek 19

Financování se zpětnou platností

1. S cílem zajistit včasné zahájení projektu, vyhnout se prodlevám mezi následnými projekty a předejít zpoždění mohou státy AKT po dohodě s Komisí po dokončení ocenění projektu, před přijetím rozhodnutí o financování:

a) oznámit nabídková řízení pro všechny druhy zakázek, s doložkou o pozastavení a

b) předběžně financovat činnosti spojené se zahájením programů, předběžnými a sezónními pracemi, objednávkami zařízení s dlouhou dodací lhůtou, stejně jako s některými probíhajícími operacemi. Tyto výdaje musí splňovat postupy stanovené v této dohodě.

2. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny pravomoci rozhodovacího orgánu Společenství.

3. Výdaje, které stát AKT vynaloží podle tohoto ustanovení, budou financovány se zpětnou platností v rámci projektu nebo programu, ihned po podpisu dohody o financování.

KAPITOLA 4

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A PREFERENCE

Článek 20

Způsobilost

Pokud není udělena výjimka v souladu s obecnými předpisy ohledně zakázek nebo článkem 22:

a) je účast v nabídkových řízeních a na zadávání zakázek financovaných fondem otevřená za stejných podmínek pro:

i) fyzické osoby, společnosti nebo podniky nebo veřejné či poloveřejné agentury států AKT a členských států,

ii) družstva a jiné právnické osoby podléhající veřejnému nebo soukromému právu z členských států a/nebo států AKT a

iii) společné podniky nebo skupiny společností nebo podniků ze států AKT a/nebo členského státu;

b) dodávky musí pocházet ze Společenství a/nebo států AKT. V tomto kontextu se definice pojmu "původní produkty" či "produkty pocházející z" posuzuje s odkazem na příslušné mezinárodní dohody a dodávky pocházející ze Společenství zahrnují dodávky pocházející ze zámořských zemí a území.

Článek 21

Účast za rovných podmínek

Státy AKT a Komise přijmou nezbytná opatření k zajištění co nejširší rovnoprávné účast v nabídkových řízeních na stavební práce, dodávky a služby, včetně případných opatření, která mají:

a) zajistit vyhlášení nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropských společenství, na internetu, v úředních věstnících všech států AKT a na jiných vhodných informačních nosičích;

b) odstranit diskriminační postupy nebo technické specifikace, které by mohly stát v cestě široké účasti za rovných podmínek;

c) povzbudit spolupráci mezi společnostmi a podniky členských států a států AKT;

d) zajistit, aby byla kritéria zadávání zakázek uvedena v dokumentaci nabídkového řízení a

e) zajistit, aby zvolené nabídkové řízení splňovalo požadavky na dokumentaci nabídkového řízení a kritéria zadávání zakázek tam uvedená.

Článek 22

Odchylky

1. S cílem zajistit optimální efektivnost nákladů systému mohou být fyzické nebo právnické osoby z rozvojových států mimo AKT na žádost dotyčných států AKT oprávněny k účasti za zakázkách financovaných Společenstvím. Dotyčné státy AKT při každé příležitosti poskytnou vedoucímu delegace informace, které Společenství potřebuje k rozhodnutí o takového odchylce, přičemž se zvláštní pozornost věnuje:

a) zeměpisné poloze dotyčného státu AKT;

b) konkurenceschopnosti podnikatelů, dodavatelů a poradců z členských států a států AKT;

c) potřebě vyhnout se nadměrnému zvýšení nákladů plnění zakázky;

d) dopravním obtížím nebo zpožděním z důvodu dodacích lhůt nebo ostatních podobných problémů a

e) technologii, která je nejvhodnější a nejlepší pro místní podmínky.

2. Účast třetích zemí na zakázkách financovaných Společenstvím lze rovněž povolit v případě:

a) kdy se Společenství účastní financování regionálních nebo meziregionálních programů zahrnujících tyto země;

b) v případě projektů a programů spolufinancování a

c) v případě pomoci při mimořádných událostech.

3. Ve výjimečných případech a po dohodě s Komisí se mohou zakázek na služby účastnit poradenské firmy s odborníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí.

Článek 23

Hospodářská soutěž

1. Pro zjednodušení a usměrnění obecných pravidel a předpisů pro hospodářskou soutěž a preference operací financovaných z ERF se zakázky vybírají prostřednictvím otevřených a omezených postupů, stejně jako rámcových zakázek, zakázek zadaných přímou dohodou a přímého najímání pracovních sil:

a) otevřené mezinárodní nabídkové řízení během nebo po vyhlášení veřejné zakázky v souladu s ustanoveními této dohody;

b) otevřené místní nabídkové řízení, kdy se vyhlášení veřejné zakázky zveřejňuje výlučně v přijímajícím státě AKT;

c) omezené mezinárodní nabídkové řízení, kdy zadavatel vyzve omezený počet kandidátů, aby se účastnili nabídkového řízení po uveřejnění předběžného oznámení;

d) zakázky zadané přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup, kdy se nevyžaduje vyhlášení veřejné zakázky a zadavatel vyzve omezený počet poskytovatelů služeb, aby předložili své nabídky a

e) přímé najímání pracovních sil, kdy se zakázky provádějí prostřednictvím veřejných nebo poloveřejných agentur a útvarů dotyčných přijímajících států.

2. Zakázky financované z fondu se uzavírají v souladu s těmito ustanoveními:

a) zakázky na stavební práce v hodnotě:

i) vyšší než 5000000 EUR se udělují v otevřeném mezinárodním nabídkovém řízení,

ii) mezi 300000 EUR a 5000000 EUR se udělují v otevřeném místním nabídkovém řízení a

iii) nižší než 300000 EUR se udělují zakázkami zadanými přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup bez vyhlášení veřejné zakázky;

b) zakázky na dodávky v hodnotě:

i) vyšší než 150000 EUR se udělují prostřednictvím otevřeného mezinárodního nabídkového řízení,

ii) mezi 30000 EUR a 150000 EUR se udělují prostřednictvím otevřeného místního nabídkového řízení a

iii) nižší než 30000 EUR se udělují zakázkami zadanými přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup bez vyhlášení veřejné zakázky;

c) zakázky na služby v hodnotě:

i) vyšší než 200000 EUR se udělují prostřednictvím omezeného mezinárodního nabídkového řízení po vyhlášení veřejné zakázky a

ii) nižší než 200000 EUR se udělují zakázkami zadanými přímou dohodou, což zahrnuje zjednodušený postup, nebo rámcovou zakázkou.

3. Zakázky na stavební práce, dodávky a služby v hodnotě 5000 EUR nebo nižší lze zadat přímo bez soutěže.

4. V případě omezeného nabídkového řízení sestaví dotyčný stát nebo státy AKT po dohodě s vedoucím delegace seznam perspektivních uchazečů, popřípadě pro vyhlášení předběžného výběru nabídek na základě vyhlášení veřejné zakázky.

5. V případě zakázek zadávaných přímou dohodou může stát AKT dle svého uvážení neomezeně vstupovat do jednání s perspektivními uchazeči, které zahrne do užšího výběru v souladu s články 20 až 22, a zadat zakázku účastníkům, které vybere.

6. Státy AKT mohou Komisi požádat, aby vyjednala, vypracovala, uzavřela a prováděla zakázky na služby přímo jejich jménem nebo prostřednictvím své příslušné agentury.

Článek 24

Přímo najaté pracovní síly

1. V případě operací přímo najatých pracovních sil se projekty a programy provádějí prostřednictvím veřejných či poloveřejných agentur nebo útvarů dotyčného státu nebo států nebo osoby odpovědné za provedení operace.

2. Společenství přispívá na náklady zúčastněného útvaru tím, že poskytuje zařízení a/nebo materiály, které tomuto útvaru chybějí, a/nebo prostředky, které mu umožní získat další nezbytný personál ve formě odborníků z dotyčných států AKT nebo z ostatních států AKT. Účast Společenství kryje pouze náklady vzniklé doplňkovými opatřeními a dočasnými výdaji, týkajícími se provádění striktně omezeného na požadavky daného projektu.

Článek 25

Zakázky na pomoc při mimořádných událostech

Smlouvy v rámci pomoci při mimořádných událostech jsou uzavírány tak, aby odrážely naléhavost situace. Proto může u všech operací, týkajících se pomoci při mimořádných událostech, stát AKT po dohodě s vedoucím delegace povolit:

a) uzavření zakázky přímou dohodou;

b) provedení zakázky přímo najatými pracovními silami;

c) provedení zakázky prostřednictvím specializovaných agentur a

d) přímé provedení zakázky Komisí.

Článek 26

Preference

Přijmou se opatření, která mají povzbudit co nejširší účast fyzických a právnických osob ze států AKT na provádění zakázek financovaných fondem, s cílem optimalizovat fyzické a lidské zdroje těchto států. Za tímto účelem:

a) u zakázek na stavební práce v hodnotě nižší než 5000000 EUR získávají účastníci nabídkového řízení ze států AKT 10 % cenovou preferenci při porovnávání nabídek s obdobnou hospodářskou, technickou a správní jakostí, pokud nejméně jedna čtvrtina základního kapitálu a vedoucích pracovníků pochází z jednoho nebo více států AKT;

b) u zakázek na dodávky bez ohledu na hodnotu dodávek získávají účastníci nabídkového řízení ze států AKT 15 % cenovou preferenci při porovnávání nabídek s obdobnou hospodářskou, technickou a správní jakostí, pokud nabídnou dodávky pocházející alespoň v 50 % hodnoty zakázky ze států AKT;

c) u zakázek na služby se preference s ohledem na požadovanou způsobilost poskytuje:

i) při porovnávání nabídek s obdobnou hospodářskou, technickou a správní jakostí odborníkům, institucím nebo poradenským společnostem nebo podnikům ze států AKT,

ii) nabídkám, které podnik AKT předloží v konsorciu s evropskými partnery, a

iii) nabídkám, které předloží evropští účastníci nabídkového řízení se subdodavateli nebo odborníky z AKT;

d) pokud se předpokládají subdodávky, poskytne úspěšný účastník nabídkového řízení preference fyzickým osobám, společnostem a podnikům ze států AKT, schopným provést požadovanou zakázku za podobných podmínek a

e) stát AKT může ve výzvě k účasti v nabídkovém řízení navrhnout perspektivním účastníkům nabídkového řízení pomoc společností či podniků nebo národních odborníků či poradců z jiných států AKT, vybraných po vzájemné dohodě. Tato spolupráce může mít podobu společného podniku, subdodávky nebo odborné přípravy praktikantů.

Článek 27

Zadávání zakázek

1. Aniž je dotčen článek 24, zadává stát AKT zakázku účastníkovi nabídkového řízení:

a) jehož nabídka odpovídá dokumentaci nabídkového řízení;

b) který u zakázek na stavební práce nebo dodávky předložil nejvýhodnější nabídku, posuzovanou mimo jiné na základě:

i) ceny, provozních nákladů a nákladů na údržbu,

ii) kvalifikace a záruk nabízených účastníky nabídkového řízení, stejně jako technické jakosti nabídky, včetně nabídky poprodejního servisu ve státě AKT a

iii) povahy, podmínek a lhůty provedení zakázek a přizpůsobení místním podmínkám;

c) který u zakázek na služby předložil nejvýhodnější nabídku mimo jiné s ohledem na cenu, technickou hodnotu nabídky, organizaci a metody navrhované pro poskytování služeb, stejně jako způsobilost, nezávislost a dostupnost navrhovaných pracovníků.

2. Tam, kde se uzná, že dvě nabídky jsou podle výše uvedených kritérií rovnocenné, poskytne se preference:

a) účastníkovi nabídkového řízení ze státu AKT; nebo

b) pokud se taková nabídka nevyskytne, účastníkovi, který:

i) umožňuje nejlepší využití fyzických a lidských zdrojů států AKT;

ii) nabízí největší možnosti subdodávek společnostem, podnikům nebo fyzickým osobám ze států AKT; nebo

iii) je konsorciem fyzických osob, společností a podniků ze států AKT a Společenství.

Článek 28

Obecné předpisy pro zakázky

1. Zadávání zakázek financovaných z prostředků fondu se řídí touto přílohou a postupy přijatými rozhodnutím Rady ministrů na prvním zasedání po podpisu této dohody na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES. Tyto postupy dodržují ustanovení této přílohy a pravidla Společenství pro veřejné zakázky ohledně spolupráce s třetími zeměmi.

2. Do přijetí těchto postupů platí současná pravidla ERF v podobě uvedené v aktuálních obecných předpisech a obecných podmínkách pro zakázky.

Článek 29

Obecné podmínky pro zakázky

Provádění zakázek na stavební práce, dodávky a služby, financovaných z prostředků fondu, se řídí:

a) obecnými podmínkami platnými pro zakázky financované fondem, které se přijmou rozhodnutím Rady ministrů na prvním zasedání po podpisu této dohody na doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES; nebo

b) v případě spolufinancovaných projektů a programů či v případě poskytnuté odchylky pro třetí strany nebo při zrychlených řízeních nebo v jiných vhodných případech jinými obecnými podmínkami, na kterých se dohodne dotyčný stát AKT a Společenství, tj.:

i) obecnými podmínkami pro zakázky, předepsanými vnitrostátními právními předpisy dotyčného státu AKT nebo jeho zavedenou praxí ohledně mezinárodních zakázek; nebo

ii) jakýmikoli jinými mezinárodními obecnými podmínkami pro zakázky.

Článek 30

Řešení sporů

Jakýkoli spor vzniklý mezi orgány státu AKT a účastníkem nabídkového řízení, dodavatelem nebo poskytovatelem služeb během provádění zakázky financované fondem:

a) se v případě vnitrostátní zakázky řeší v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotyčného státu AKT a

b) v případě nadnárodní zakázky se řeší buď:

i) pokud se tak strany zakázky dohodnou, v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotyčného státu AKT nebo s jeho zavedenou mezinárodní praxí; nebo

ii) rozhodčím řízením podle procesních pravidel přijatých rozhodnutím Rady ministrů na prvním zasedání po podpisu této dohody na doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES.

Článek 31

Daňové a celní režimy

1. Na zakázky financované Společenstvím používají státy AKT daňové a celní režimy nejméně tak výhodné, jaké používají vůči státům s doložkou nejvyšších výhod nebo mezinárodním rozvojovým organizacím, se kterými udržují vztahy. Pro účely určení zacházení doložky nejvyšších výhod (DNV) se neberou v úvahu režimy používané dotyčným státem AKT vůči jiným státům AKT nebo jiným rozvojovým zemím.

2. S výhradou výše uvedených ustanovení platí pro zakázky financované Společenstvím toto:

a) zakázka ve státě AKT, který je příjemcem, nepodléhá žádnému kolkovnému ani registračním poplatkům či daňovým poplatkům s rovnocenným účinkem bez ohledu na to, zda takové poplatky již existují nebo mají být zřízeny v budoucnosti; takovéto zakázky však musí být registrovány podle platných právních předpisů státu AKT a může za ně být vyžadován poplatek, který odpovídá poskytnuté službě;

b) zisky a/nebo příjmy vznikající z provádění zakázek se zdaňují podle vnitřních daňových úprav dotyčného státu AKT za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba, která takový zisk a/nebo příjem realizuje, má v daném státě stálou provozovnu, nebo že provádění smlouvy trvá déle než šest měsíců;

c) podniky, které musí pro provádění zakázek na stavební práce dovézt profesionální zařízení, využijí pro uvedené zařízení systém dočasného dovozu podle vnitrostátních právních předpisů přijímajícího státu AKT, pokud o to požádají;

d) profesionální zařízení potřebné pro provádění úkolů stanovených v zakázce na služby musí být dočasně vpuštěno do přijímajícího státu AKT podle jeho vnitrostátních právních předpisů, osvobozené od cel, daní nebo daňových poplatků s rovnocenným účinkem, jestliže takováto cla, daně a poplatky nepředstavují odměnu za poskytnuté služby;

e) dovozy na základě zakázek na dodávky musí být vpuštěny do přijímajících států AKT osvobozené od cel, daní nebo daňových poplatků s rovnocenným účinkem. Zakázky na dodávky pocházející z dotyčných států AKT musí být uzavírány na základě cen dodávek ze závodu, k nimž mohou být přičteny takové vnitřní daňové poplatky, jaké mohou být používány pro takové dodávky ve státě AKT;

f) paliva, maziva a uhlovodíková pojiva a všechny materiály použité v plnění zakázek na stavební práce se považují za zakoupené na místním trhu a podléhají daňovým pravidlům použitelným na základě platných vnitrostátních právních předpisů v přijímajícím státě AKT a

g) spotřební zboží dovezené pro potřebu fyzických osob jiných než zaměstnaných v místě, které se zabývají prováděním úkolů stanovených v zakázce na služby, jakož i jejich rodinných příslušníků, se osvobozuje od dovozního cla, daní a ostatních daňových poplatků s rovnocenným účinkem v rámci limitu daného platnými vnitrostátními předpisy přijímajícího státu AKT.

3. Jakákoli záležitost, na kterou se nevztahují výše uvedená ustanovení o daňových a celních režimech, podléhá i nadále vnitrostátním právním předpisům dotyčného státu AKT.

KAPITOLA 5

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Článek 32

Cíle

Cíle sledování a hodnocení spočívají v pravidelném posuzování rozvojových operací (příprava, provádění a následné operace) s cílem zlepšit rozvojovou efektivnost probíhajících a budoucích operací.

Článek 33

Postupy

1. Aniž jsou dotčena hodnocení, která provádí státy AKT nebo Komise, tuto práci provádí společně stát(y) AKT a Společenství. Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES zajišťuje společnou povahu operací sledování a hodnocení. S cílem napomoci Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES Komise a generální sekretariát AKT připravují a provádějí společné sledování a hodnocení a podávají výboru zprávy. Výbor na svém prvním zasedání po podepsání této dohody určí provozní postupy, které mají zajistit společnou povahu operací, a každoročně schvaluje pracovní program.

2. Činnosti sledování a hodnocení zejména:

a) poskytují pravidelné a objektivní posouzení operací a činností fondu srovnáváním výsledků s cíli; a tím

b) umožňují státům AKT, Komisi a společným orgánům, aby využily poučení a zkušeností pro návrhy a provádění budoucích politik a operací.

KAPITOLA 6

ŘÍZENÍ A VÝKONNÍ ČINITELÉ

Článek 34

Hlavní schvalující osoba

1. Komise jmenuje hlavní schvalující osobu fondu, která odpovídá za řízení prostředků fondu. Hlavní schvalující osoba odpovídá za závazky, zúčtování, schválení a vyúčtování výdajů v rámci fondu.

2. Hlavní schvalující osoba:

a) provádí přísliby prostředků, vyřizuje a schvaluje výdaje a vede účetnictví závazků a schválení;

b) zajišťuje provádění rozhodnutí o financování;

c) v úzké spolupráci s vnitrostátní schvalující osobou přijímá rozhodnutí o závazcích a finančních opatřeních, nezbytná pro zajištění řádného provádění schválených operací z hospodářského a technického hlediska;

d) připravuje dokumentaci nabídkového řízení před vydáním výzvy k účasti v nabídkovém řízení pro:

i) otevřená mezinárodní nabídková řízení, a

ii) omezená mezinárodní nabídková řízení s předběžným výběrem;

e) schvaluje návrhy na zadávání zakázek, s výhradou pravomocí, které vykonává vedoucí delegace podle článku 36;

f) ve vhodnou dobu zajišťuje zveřejnění mezinárodních výzev k nabídkovému řízení.

3. Na konci každého roku hlavní schvalující osoba předloží podrobnou rozvahu fondu uvádějící zůstatky příspěvků členských států do fondu a celkové výplaty pro každou položku financování.

Článek 35

Vnitrostátní schvalující osoba

1. Vláda každého státu AKT jmenuje vnitrostátní schvalující osobu, aby ji zastupovala ve všech operacích financovaných z prostředků fondu řízených Komisí a bankou. Vnitrostátní schvalující osoba může některé z těchto funkcí delegovat a o každém takovém delegování informuje hlavní schvalující osobu. Vnitrostátní schvalující osoba:

a) v úzké spolupráci s vedoucím delegace odpovídá za přípravu, předkládání a ocenění projektů a programů;

b) v úzké spolupráci s vedoucím delegace zveřejňuje výzvy k místnímu otevřenému nabídkovému řízení, přijímá nabídky do místních i mezinárodních (otevřených i omezených) nabídkových řízení, předsedá posuzování nabídek, stanovuje výsledky tohoto posuzování, podepisuje zakázky a dodatky k zakázkám a schvaluje výdaje;

c) před zveřejněním výzvy k místnímu otevřenému nabídkovému řízení předkládá jeho dokumentaci vedoucímu delegace, který jej do 30 dnů schválí;

d) dokončuje hodnocení nabídek ve lhůtě platnosti nabídkového řízení s ohledem na lhůtu nutnou pro schvalování zakázek;

e) předává výsledky posuzování a návrh na zadání zakázky vedoucímu delegace ke schválení během lhůt uvedených v článku 36;

f) zúčtuje a schvaluje výdaje v rámci limitů prostředků jí přidělených a

g) během prováděcích operací činí veškerá nezbytná opatření pro přizpůsobení s cílem zajistit správné provádění schválených projektů nebo programů z hospodářského a technického hlediska.

2. Vnitrostátní schvalující osoba během provádění operací a s výhradou povinnosti informovat vedoucího delegace rozhoduje o:

a) technických úpravách a změnách podrobností, pokud neovlivňují přijaté technické řešení a zůstávají v rámci limitů pro úpravy;

b) změnách odhadů během provádění;

c) převodech mezi položkami v rámci odhadů;

d) změnách místa u vícečetných projektů nebo programů, pokud jsou odůvodněny technickými, hospodářskými nebo sociálními důvody;

e) uvalení nebo prominutí sankcí z prodlení;

f) zproštění povinností u ručitelů;

g) nákupu zboží na místním trhu bez ohledu na jeho původ;

h) použití stavebního zařízení a strojů, které nepocházejí z členských států nebo států AKT, pokud v členských státech nebo státech AKT neexistuje výroba srovnatelného zařízení a strojů;

i) subdodávkách;

j) konečné přejímce za předpokladu, že vedoucí delegace je přítomen předběžné přejímce, potvrdí odpovídající zápis a, kde je to na místě, je přítomen při konečné přejímce, zejména tam, kde rozsah výhrad zaznamenaných při předběžné přejímce vyžaduje významné dodatečné práce a

k) najímání poradců a dalších odborníků na technickou pomoc.

Článek 36

Vedoucí delegace

1. Komise je v každém státě AKT nebo v každém regionálním uskupení, které o to výslovně požádá, zastoupena delegací řízenou vedoucím delegace, se souhlasem dotyčného státu nebo států AKT. Pokud je vedoucí delegace jmenován pro skupinu států AKT, přijmou se vhodné kroky k tomu, aby byl vedoucí delegace zastoupen zástupcem sídlícím v každém ze států, ve kterých vedoucí delegace nemá trvalé sídlo. Vedoucí delegace zastupuje Komisi ve všech oblastech její působnosti a ve všech jejích činnostech.

2. Za tímto účelem, a v úzké spolupráci s vnitrostátní schvalující osobou, vedoucí delegace:

a) se na žádost dotyčných států AKT účastní a poskytuje pomoc při přípravě projektů a programů a při sjednávání zakázek na technickou pomoc;

b) se účastní oceňování projektů a programů, připravuje nabídkovou dokumentaci a hledá způsoby, jak zjednodušit postupy oceňování projektů a programů a prováděcí postupy;

c) připravuje návrhy financování;

d) do 30 dnů poté, co ji obdrží od vnitrostátní schvalující osoby, a předtím, než ji vnitrostátní schvalující osoba vydá, schvaluje dokumentaci místních otevřených nabídkových řízení a dokumentaci zakázek na pomoc při mimořádných událostech;

e) je přítomen otvírání nabídek a obdrží jejich kopie a výsledky jejich přezkoumání;

f) do 30 dnů schvaluje návrh vnitrostátní schvalující osoby na schválení místních otevřených nabídek, zakázek zadávaných přímou dohodou, zakázek na pomoc při mimořádných událostech, zakázek na služby a zakázek na stavební práce s hodnotou menší než 5 milionů EUR a zakázek na dodávky s hodnotou menší než 1 milion EUR;

g) u všech ostatních zakázek nezahrnutých shora schvaluje do 30 dnů návrh vnitrostátní schvalující osoby na zadání zakázky, kdykoli jsou splněny následující podmínky:

i) vybraná nabídka je nejnižší z těch, které vyhovují požadavkům nabídkové dokumentace,

ii) vybraná nabídka splňuje všechna výběrová kritéria stanovená v nabídkové dokumentaci a

iii) vybraná nabídka nepřekračuje částku vyhrazenou pro zakázku;

h) tam, kde podmínky uvedené v písmeni g) nejsou splněny, postoupí návrh hlavní schvalující osobě, která o něm rozhodne do 60 dnů poté, co návrh obdržela od vedoucího delegace. V případech, v nichž cena nabídky přesahuje částku vyhrazenou pro zakázku, musí hlavní schvalující osoba při schvalování zakázky také učinit nezbytný finanční závazek;

i) potvrzuje zakázky a odhady v případě přímo najatých pracovních sil a dodatky k nim, jakož i schválení plateb vydávaná teritoriální schvalující osobou;

j) zajišťuje, aby projekty a programy financované z prostředků fondu řízeného Komisí byly z finančního a technického hlediska řádně prováděny;

k) spolupracuje s vnitrostátními orgány státu AKT, kde zastupuje Komisi při pravidelném hodnocení operací;

l) poskytuje státu AKT veškeré informace a příslušné dokumenty o postupech provádění rozvojové finanční spolupráce, zejména pokud jde o kritéria hodnocení a kritéria posuzování nabídek a

m) pravidelně informuje vnitrostátní orgány o činnostech Společenství, které se mohou přímo dotýkat spolupráce mezi Společenstvím a státy AKT.

3. Vedoucí delegace má nezbytné pokyny a delegované pravomoci k tomu, aby usnadnil a urychlil veškeré operace v rámci dohody. Jakékoli další delegování správních nebo finančních pravomocí, které nejsou uvedeny v tomto článku, na vedoucího delegace, se oznámí vnitrostátním schvalujícím osobám a Radě ministrů.

Článek 37

Platby a platební agentury

1. Pro účely provádění plateb v národních měnách států AKT se jménem Komise u vnitrostátní veřejné nebo poloveřejné finanční instituce vybrané dohodou mezi státem AKT a Komise otevírají účty vedené v měnách členských států nebo v eurech. Tato instituce vykonává funkci národní platební agentury.

2. Národní platební agentura za své služby nezískává žádnou odměnu a z uložených prostředků jí není vyplácen žádný úrok. Komise doplňuje místní účty v měně jednoho z členských států nebo v eurech na základě odhadů budoucích požadavků na hotovost, které se provádějí s dostatečným předstihem tak, aby nebylo nutné předfinancování ze strany států AKT a aby se předešlo zpoždění výplat.

3. Pro účely provádění plateb v eurech se jménem Komise otevírají účty vedené v eurech u finančních institucí v členských státech. Tyto instituce v Evropě vykonávají funkci platebních agentur.

4. Platby z evropských účtů prováděné na příkaz Komise nebo vedoucího delegace jednajícího jménem Komise lze provádět pro výdaje schválené vnitrostátní schvalující osobou nebo hlavní schvalující osobou s předchozím schválením vnitrostátní schvalující osobou.

5. V rámci limitů prostředků dostupných na účtech provádějí platební agentury platby schválené vnitrostátní schvalující osobou nebo případně hlavní schvalující osobou po ověření, že poskytnuté podpůrné dokumenty jsou správné a v pořádku, a že je příkaz k platbě platný.

6. Postupy zúčtování, schválení a platby musí být dokončeny ve lhůtě 90 dnů od data splatnosti. Vnitrostátní schvalující osoba zpracuje a předloží schválení platby vedoucímu delegace nejpozději 45 dnů před datem splatnosti.

7. Nároky za zpožděné platby nese dotyčný stát nebo státy AKT, a Komise ze svých vlastních prostředků, za tu část prodlení, za které je daná strana zodpovědná v souladu s výše uvedenými postupy.

8. Platební agentury, vnitrostátní schvalující osoba, vedoucí delegace a odpovědné útvary Komise nesou finanční odpovědnost až do doby, kdy Komise s konečnou platností schválí operace, za jejichž provedení odpovídají.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

OBCHODNÍ REŽIM POUŽITELNÝ BĚHEM PŘÍPRAVNÉHO OBDOBÍ UVEDENÉHO V ČL. 37 ODST. 1

KAPITOLA 1

OBECNÉ OBCHODNÍ REŽIMY

Článek 1

Produkty pocházející ze států AKT se do Společenství dovážejí osvobozené od cla a poplatků s rovnocenným účinkem.

a) U produktů pocházejících ze států AKT:

- uvedených v příloze I Smlouvy, které spadají do společné organizace trhu ve smyslu článku 34 Smlouvy, nebo

- podléhajících při dovozu do Společenství specifickým pravidlům zavedeným v důsledku provádění společné zemědělské politiky;

přijme Společenství opatření nezbytná k tomu, aby těmto státům zajistilo výhodnější zacházení, než je poskytováno třetím zemím, které pro tyto produkty využívají doložky nejvyšších výhod.

b) Pokud během používání této přílohy státy AKT požádají, aby těchto opatření mohly využívat nové druhy zemědělské výroby nebo zemědělských produktů, které v době vstupu této přílohy v platnost specifickým opatřením nepodléhaly, přezkoumá Společenství tyto požadavky v konzultacích se státy AKT.

c) Bez ohledu na výše uvedené, Společenství v kontextu zvláštních vztahů a zvláštní povahy spolupráce AKT-ES přezkoumá případ od případu žádosti států AKT o preferenční přístup jejich zemědělských produktů na trh Společenství, a pokud možno oznámí své rozhodnutí o těchto odůvodněných žádostech do čtyř měsíců, v každém případě nejpozději šest měsíců po datu jejich předložení.

V kontextu písmene a) přijme Společenství svá rozhodnutí zejména s odkazem na koncese udělené rozvojovým třetím zemím. Vezme v úvahu možnosti mimosezónního trhu.

d) Režim uvedený v písmenu a) vstupuje v platnost současně s touto dohodou a platí po dobu trvání přípravného období stanoveného v čl. 37 odst. 1 této dohody.

Pokud však během tohoto období Společenství:

- podrobí jeden nebo více produktů společné organizaci trhu nebo specifickým pravidlům zavedeným v důsledku provádění společné zemědělské politiky, vyhrazuje si právo po konzultacích v Radě ministrů přizpůsobit dovozní zacházení s těmito produkty pocházejícími ze států AKT. V takových případech platí ustanovení písmene a),

- změní společnou organizaci trhu určitého produktu nebo specifická pravidla zavedená v důsledku provádění společné zemědělské politiky, vyhrazuje si právo po konzultacích v Radě ministrů změnit režimy stanovené pro produkty pocházející ze států AKT. Společenství se v těchto případech zavazuje zajistit, aby produkty pocházející ze států AKT i nadále požívaly výhod srovnatelných s výhodami, kterých dříve požívaly ve vztahu k produktům pocházejícím ze třetích zemí a využívajícím doložku nejvyšších výhod.

e) Pokud Společenství hodlá uzavřít preferenční dohodu se třetími zeměmi, informuje o tom státy AKT. Pokud o to státy AKT požádají s cílem chránit své zájmy, povede s nimi Společenství konzultace.

Článek 2

1. Společenství nepoužije na dovozy produktů pocházejících ze států AKT žádná množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

2. Odstavec 1 nevylučuje zákazy nebo omezení dovozů, vývozů nebo tranzitu zboží na základě veřejné morálky, veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrany národních kulturních pokladů s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou, uchování vyčerpatelných přírodních zdrojů, pokud jsou tato opatření zavedena v souvislosti s omezením domácí výroby nebo spotřeby nebo s ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

3. Tyto zákazy nebo omezení v žádném případě nepředstavují prostředek svévolné nebo neodůvodněné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu obecně.

V případech, kdy provádění opatření uvedených v odstavci 2 ovlivní zájmy jednoho či více států AKT, budou se na žádost těchto států konat konzultace podle ustanovení článku 12 této dohody s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.

Článek 3

1. V případě, že by nová opatření nebo opatření stanovená v programech přijatých Společenstvím pro sbližování právních a správních předpisů s cílem usnadnit pohyb zboží mohla ovlivnit zájmy jednoho nebo více států AKT, informuje o tom Společenství před přijetím těchto opatření státy AKT prostřednictvím Rady ministrů.

2. Aby mohlo Společenství vzít v úvahu zájmy dotyčného státu AKT, budou se na žádost tohoto státu konat konzultace podle ustanovení článku 12 této dohody s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.

Článek 4

1. V případě, že stávající pravidla nebo předpisy Společenství přijaté s cílem usnadnit pohyb zboží ovlivní zájmy jednoho nebo více států AKT, nebo v případě, že tyto zájmy jsou ovlivněny výkladem, používáním či administrací takových pravidel nebo předpisů, budou se na žádost těchto států konat konzultace s cílem dosáhnout uspokojivého řešení.

2. S cílem nalézt uspokojivé řešení mohou státy AKT rovněž předložit Radě ministrů jakékoli jiné problémy týkající se pohybu zboží, které by případně vznikly v důsledku opatření přijatých nebo plánovaných členskými státy.

3. Příslušné orgány Společenství v nejvyšší možné míře o takových opatřeních informují Radu ministrů s cílem zajistit efektivní konzultace.

Článek 5

1. Státy AKT nejsou povinny ohledně dovozu produktů pocházejících ze Společenství přijímat povinnosti odpovídající závazku, který přijalo Společenství podle této přílohy ohledně dovozu produktů pocházejících ze států AKT.

a) Ve svém obchodě se Společenstvím státy AKT neprovádějí diskriminaci mezi členskými státy a poskytnou Společenství zacházení nejméně tak výhodné, jako je zacházení doložky nejvyšších výhod.

b) Zacházení podle doložky nejvyšších výhod podle písmene a) se nepoužije v souvislosti s obchodními nebo hospodářskými vztahy mezi státy AKT nebo mezi jedním či více státy AKT a ostatními rozvojovými zeměmi.

Článek 6

Každá ze stran do tří měsíců od vstupu této přílohy v platnost oznámí svůj celní sazebník Radě ministrů. Každá ze stran rovněž oznámí veškeré následné změny svého sazebníku v okamžiku jejich vstupu v platnost.

Článek 7

1. Pojem "původní produkty" či "produkty pocházející z" pro účely provádění této přílohy a související způsoby správní spolupráce jsou definovány v připojeném protokolu.

2. Rada ministrů může přijmout jakoukoli změnu protokolu 1.

3. Pokud nebyl pro určitý produkt dosud definován pojem "původních produktů" podle odstavců 1 nebo 2, používá každá strana nadále svá vlastní pravidla.

Článek 8

1. Pokud se jakýkoliv produkt dováží do Společenství v takových zvětšených množstvích nebo za takových podmínek, které způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácím výrobcům obdobných nebo přímo soutěžících produktů nebo vážné narušení jakéhokoli hospodářského odvětví nebo obtíže, jež by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace regionu, může Společenství podniknout nezbytná opatření v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v článku 9.

2. Společenství se zavazuje nepoužívat jiné prostředky pro ochranářské účely nebo omezovat strukturální rozvoj. Společenství se zdrží využití ochranných opatření s totožným účinkem.

3. Ochranná opatření se omezí na taková, která co nejméně naruší obchod mezi stranami při provádění cílů této dohody, a nesmějí přesáhnout rozsah nezbytně nutný pro nápravu vzniklých obtíží.

4. Pokud se ochranná opatření použijí, vezmou v úvahu stávající úroveň dotyčných vývozů ze států AKT do Společenství a jejich rozvojový potenciál. Zvláštní pozornost se věnuje zájmům nejméně rozvinutých, vnitrozemských a ostrovních států AKT.

Článek 9

1. Ohledně použití ochranné doložky se budou konat předběžné konzultace jak při prvním přijetí takovýchto opatření, tak při jejich prodloužení. Společenství poskytne státům AKT veškeré informace nezbytné pro takové konzultace, stejně jako údaje, na jejichž základě bude určeno, v jakém rozsahu dovozy konkrétního produktu ze státu AKT způsobily následky uvedené v čl. 8 odst. 1.

2. V případě, že dojde ke konzultacím, vstoupí ochranná opatření nebo režimy dohodnuté společně dotyčnými státy AKT a Společenstvím v platnost po jejich skončení.

3. Předběžné konzultace podle odstavců 1 a 2 však nebrání žádnému okamžitému rozhodnutí, které by Společenství přijalo v souladu s čl. 8 odst. 1, pokud by si taková rozhodnutí vynutily zvláštní faktory.

4. S cílem usnadnit přezkoumání faktorů, které by mohly způsobit narušení trhu, se zřizuje mechanismus statistického dohledu nad určitými vývozy AKT do Společenství.

5. Strany se zavazují vést pravidelné konzultace s cílem nalézt uspokojivá řešení problémů, které by mohly vzejít z použití ochranné doložky.

6. Předběžné konzultace, pravidelné konzultace a mechanismus dohledu podle odstavců 1 až 5 se provádějí v souladu s protokolem 2 připojeným k této příloze.

Článek 10

Rada ministrů na žádost kterékoli ze zúčastněných stran zváží hospodářské a sociální důsledky použití ochranné doložky.

Článek 11

V případě přijetí, změny nebo odstranění ochranných opatření se věnuje zvláštní pozornost zájmům nejméně rozvinutých, vnitrozemských a ostrovních států AKT.

Článek 12

S cílem zajistit účinné provádění této přílohy se strany dohodly, že se budou vzájemně informovat a konzultovat.

Kromě případů stanovených v článcích 2 až 9 této přílohy se budou konzultace rovněž konat na žádost Společenství nebo států AKT a v souladu s podmínkami stanovenými v procesních pravidlech v článku 12 této dohody, zejména v těchto případech:

1. pokud strany hodlají přijmout obchodní opatření ovlivňující zájmy jedné nebo více stran dle této přílohy, informují o tom Radu ministrů. Konzultace se budou konat, pokud o ně dotyčné strany požádají, s cílem zohlednit jejich zájmy;

2. pokud během používání této přílohy státy AKT dojdou k názoru, že na zemědělské produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), na něž se nevztahuje zvláštní zacházení, by se mělo vztahovat zvláštní zacházení, mohou se v Radě ministrů konat konzultace;

3. v případě, že jedna ze stran dojde k názoru, že v důsledku stávajících pravidel druhé strany či výkladu, používání nebo administrace těchto pravidel vznikly překážky pohybu zboží;

4. v případě, že Společenství přijme ochranná opatření podle ustanovení článku 8, mohou se v Radě ministrů, pokud o to dotyčné strany požádají, o těchto opatřeních konat konzultace, zejména s cílem zajistit dodržování čl. 8 odst. 3.

Tyto konzultace musí skončit do tří měsíců.

KAPITOLA 2

ZVLÁŠTNÍ ZÁVAZEK O CUKRU A HOVĚZÍM A TELECÍM MASE

Článek 13

1. V souladu s článkem 25 Loméské úmluvy AKT-EHS, podepsané dne 28. února 1975, a s protokolem 3 připojeným k této úmluvě se Společenství na neurčitou dobu zavázalo, bez ohledu na ostatní ustanovení této přílohy, nakupovat a dovážet za zaručené ceny specifická množství surového či bílého třtinového cukru, který pochází ze států AKT vyrábějících a vyvážejících třtinový cukr, a který se tyto státy zavázaly do Společenství dodávat.

2. Podmínky provádění uvedeného článku 25 stanoví protokol 3 uvedený v odstavci 1. Text protokolu je přiložen k této příloze jako protokol 3.

3. Článek 8 této přílohy se v rámci uvedeného protokolu nepoužije.

4. Pro účely článku 8 uvedeného protokolu se mohou v době platnosti této dohody využít orgány zřízené dle této dohody.

5. V případě, že tato dohoda ztratí platnost, platí čl. 8 odst. 2 uvedeného protokolu.

6. Prohlášení obsažená v přílohách XIII, XXI a XXII závěrečného aktu Loméské úmluvy AKT-EHS, podepsané dne 28. února 1975, se znovu potvrzují a jejich ustanovení nadále platí. Tato prohlášení jsou připojena k protokolu 3.

7. Tento článek a protokol 3 se nepoužijí na vztahy mezi státy AKT a francouzskými zámořskými departementy.

Článek 14

Použije se zvláštní závazek ohledně hovězího a telecího masa, definovaný v protokolu 4, který je připojen k této příloze.

KAPITOLA 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Protokoly připojené k této příloze tvoří její nedílnou součást.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 1

o definici pojmu "původní produkty" či "produkty pocházející z" a způsobech správní spolupráce

OBSAH

HLAVA I: OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Definice

HLAVA II: DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ PRODUKTY" ČI "PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z"

Článek 2 Obecné požadavky

Článek 3 Zcela získané produkty

Článek 4 Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

Článek 5 Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 6 Kumulace původu

Článek 7 Určující jednotka

Článek 8 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 9 Soupravy

Článek 10 Neutrální prvky

HLAVA III: ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 11 Zásada teritoriality

Článek 12 Přímá přeprava

Článek 13 Výstavy

HLAVA IV: DOKLAD O PŮVODU

Článek 14 Obecné požadavky

Článek 15 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 16 Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

Článek 17 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 18 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu

Článek 19 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

Článek 20 Schválený vývozce

Článek 21 Platnost dokladu o původu

Článek 22 Tranzitní postup

Článek 23 Předložení dokladu o původu

Článek 24 Dovoz po částech

Článek 25 Osvobození od dokladu o původu

Článek 26 Informační postup pro účely kumulace

Článek 27 Podpůrné doklady

Článek 28 Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

Článek 29 Odchylky a formální chyby

Článek 30 Částky vyjádřené v eurech

HLAVA V: REŽIMY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 31 Vzájemná pomoc

Článek 32 Ověřování dokladů o původu

Článek 33 Ověřování prohlášení dodavatelů

Článek 34 Řešení sporů

Článek 35 Sankce

Článek 36 Svobodná celní pásma

Článek 37 Výbor pro celní spolupráci

Článek 38 Odchylky

HLAVA VI: CEUTA A MELILLA

Článek 39 Zvláštní podmínky

HLAVA IV: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40 Revize pravidel původu

Článek 41 Přílohy

Článek 42 Provádění protokolu

Příloha I protokolu 1: Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Příloha II protokolu 1: Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

Příloha III protokolu 1: Zámořské země a území

Příloha IV protokolu 1: Formulář průvodního osvědčení

Příloha V protokolu 1: Prohlášení na faktuře

Příloha VIA protokolu 1: Prohlášení dodavatele o produktech se statusem preferenčního zacházení

Příloha VIB protokolu 1: Prohlášení dodavatele o produktech bez statusu preferenčního zacházení

Příloha VII protokolu 1: Osvědčení údajů

Příloha VIII protokolu 1: Formulář žádosti o odchylku

Příloha IX protokolu 1: Seznam operací opracování nebo zpracování, které udělují status původu z AKT produktům získaným opracováním nebo zpracováním textilních materiálů pocházejících z rozvojových zemí uvedených v čl. 6 odst. 11 tohoto protokolu

Příloha X protokolu 1: Textilní výrobky vyjmuté z procesu kumulace u určitých rozvojových zemí uvedených v čl. 6 odst. 11 tohoto protokolu

Příloha XI protokolu 1: Produkty, pro které platí ujednání o kumulaci s Jihoafrickou republikou podle čl. 6 odst. 3 po třech letech od prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou

Příloha XII protokolu 1: Produkty, pro které platí ujednání o kumulaci s Jihoafrickou republikou dle čl. 6 odst. 3 po šesti letech od prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou

Příloha XIII protokolu 1: Produkty, na něž se nevztahuje čl. 6 odst. 3

Příloha XIV protokolu 1: Produkty rybolovu, na něž se dočasně nevztahuje čl. 6 odst. 3

Příloha XV protokolu 1: Společné prohlášení o kumulaci

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) "výrobou" každé opracování nebo zpracování včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b) "materiálem" jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě;

c) "produktem" vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d) "zbožím" jak materiály, tak produkty;

e) "celní hodnotou" hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda WTO o celní hodnotě);

f) "cenou ze závodu" cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého použitého materiálu při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu produktu;

g) "hodnotou materiálů" celní hodnota v okamžiku dovozu použitých nepůvodních materiálů, a není-li známa nebo nemůže-li být určena, první zjistitelná cena zaplacená za tyto materiály na dotyčném území;

h) "hodnotou původních materiálů" hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g), která se použije obdobně;

i) "přidanou hodnotou" cena ze závodu snížená o celní hodnotu materiálů ze třetích zemí dovezených do Společenství, států AKT nebo zámořských zemí a území;

j) "kapitolami" a "čísly" kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (v tomto protokolu dále jen "harmonizovaný systém" nebo "HS");

k) "zařazením" zařazení produktu nebo materiálu do příslušného čísla;

l) "zásilkou" produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou dopravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m) "územím" území včetně teritoriálních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ PRODUKTY" ČI "PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z"

Článek 2

Obecné požadavky

1. Pro účely provádění ustanovení o obchodní spolupráci přílohy V se za produkty pocházející ze států AKT považují:

a) produkty zcela získané ve státech AKT ve smyslu článku 3 tohoto protokolu;

b) produkty získané ve státech AKT, s použitím materiálů, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že tyto materiály byly ve státech AKT dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 4 tohoto protokolu.

2. Pro účely provádění odstavce 1 se území států AKT považují za jedno území.

Původní produkty vyrobené z materiálů zcela získaných nebo dostatečně opracovaných nebo zpracovaných ve dvou nebo více státech AKT se považují za produkty pocházející ze státu AKT, kde došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, za předpokladu, že toto opracování nebo zpracování přesahuje rámec uvedený v článku 5 tohoto protokolu.

Článek 3

Zcela získané produkty

1. Za produkty zcela získané ve státech AKT, ve Společenství nebo v zámořských zemích a územích definovaných v příloze III (dále jen "ZZÚ") se považují:

a) nerostné produkty tam těžené z půdy nebo z mořského dna;

b) rostlinné produkty tam sklízené;

c) živá zvířata tam narozená a chovaná;

d) produkty z živých zvířat tam chovaných;

e) produkty tamního lovu a rybolovu;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané jejich plavidly z moře mimo teritoriální vody;

g) produkty zhotovené na jejich výrobních plavidlech výhradně z produktů uvedených v písmenu f);

h) upotřebené předměty tam sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze na protektorování nebo jako odpad;

i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací tam prováděných;

j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo teritoriální vody těchto států za předpokladu, že tyto státy mají výhradní práva je využívat;

k) zboží tam vyráběné výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2. Pojmy "jejich plavidla" a "jejich výrobní plavidla" v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla:

a) která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě ES, ve státě AKT nebo v ZZÚ;

b) která plují pod vlajkou členského státu ES, státu AKT nebo ZZÚ;

c) která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci států, jež jsou stranami této dohody, ZZÚ nebo společnost se sídlem v jednom z těchto států nebo v ZZÚ, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad je státními příslušníky členských států, jež jsou stranami této dohody nebo ZZÚ, a v případě osobních společností nebo společností s ručením omezeným navíc alespoň polovinu základního kapitálu této společnosti vlastní státy, jež jsou stranami této dohody, veřejné subjekty nebo státní příslušníci uvedených států nebo ZZÚ;

d) jejichž posádku včetně velitele a důstojníků tvoří nejméně z 50 % státní příslušníci států, jež jsou stranami této dohody, nebo ZZÚ.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 Společenství na žádost státu AKT uzná plavidla pronajatá státem AKT jako "jejich plavidla" pro provádění rybolovu v jeho výlučné hospodářské zóně za těchto podmínek:

- stát AKT nabídl Společenství příležitost sjednat dohodu o rybolovu a Společenství tuto nabídku nepřijalo,

- posádku včetně velitele a důstojníků tvoří nejméně z 50 % státní příslušníci států, jež jsou stranami této dohody, nebo ZZÚ,

- Výbor pro celní spolupráci AKT-ES uznal, že smlouva o pronájmu poskytuje přiměřené možnosti rozvoje kapacity státu AKT provádět rybolov na svůj vlastní účet, a zejména že státu AKT uděluje zodpovědnost za námořní a obchodní řízení plavidla, které má k dispozici na významně dlouhou dobu.

Článek 4

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1. Pro účely tohoto protokolu se produkty, které nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované ve státech AKT, Společenství nebo ZZÚ, pokud jsou splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.

Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny produkty, na které se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a vztahují se pouze na tyto materiály. Z toho vyplývá, že pokud je produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky použitelné pro produkt, ve němž je obsažen, a neberou se v úvahu ani nepůvodní materiály, které se mohly použít při jeho výrobě.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se mohou použít nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v seznamu neměly při výrobě produktu použít, za předpokladu, že:

a) jejich celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu;

b) použitím tohoto odstavce není překročeno žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů uvedené v seznamu.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí s výjimkou ustanovení článku 5.

Článek 5

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Aniž je dotčen odstavec 2, následující zpracování nebo opracování se považují za nedostatečné pro udělení statusu původních produktů, bez ohledu na to, zda jsou splněny požadavky článku 4:

a) operace k zajištění dobrého stavu produktů během dopravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);

b) jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání nebo prohazování, třídění, zařazování, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, řezání;

c) i) změny balení, rozebrání a sestavování zásilek,

ii) jednoduché uložení do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na kartách nebo deskách atd. a všechny jiné jednoduché balící operace;

d) připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na produkty nebo jejich obaly;

e) jednoduché míšení produktů, též odlišného druhu, pokud jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za pocházející ze státu AKT, Společenství nebo ZZÚ;

f) jednoduché sestavování částí za účelem vytvoření úplného produktu;

g) kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až f);

h) porážení zvířat.

2. Při určování toho, zda má být provedené opracování nebo zpracování daného produktu považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se berou v úvahu všechny operace použité společně na daný produkt buď ve státě AKT, Společenství nebo ZZÚ.

Článek 6

Kumulace původu

Kumulace se ZZÚ a Společenstvím

1. Materiály pocházející ze Společenství nebo ZZÚ se považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 5.

2. Opracování a zpracování prováděné ve Společenství nebo ZZÚ se považuje za provedené ve státech AKT, pokud jsou materiály následně opracovány ve státech AKT.

Kumulace s Jihoafrickou republikou

3. S výhradou ustanovení odstavců 4, 5, 6, 7 a 8 se materiály pocházející z Jihoafrické republiky považují za materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány.

4. Produkty, které získaly status původu podle odstavce 3, se nadále považují za produkty pocházející ze států AKT pouze v případě, že zde přidaná hodnota přesáhne hodnotu použitých původních materiálů z Jihoafrické republiky. Pokud tomu tak není, považují se příslušné produkty za produkty pocházející z Jihoafrické republiky. Při určování původu se nebere ohled materiály pocházející z Jihoafrické republiky, které byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve státech AKT.

5. Kumulaci podle odstavce 3 lze u produktů uvedených v seznamu v příloze XI použít až po třech letech a u produktů uvedených v seznamu v příloze XII po šesti letech od začátku prozatímního provádění dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou. Kumulace podle odstavce 3 se nepoužije na produkty uvedené v seznamu v příloze XIII.

6. Bez ohledu na odstavec 5 lze kumulaci podle odstavce 3 na žádost států AKT použít na produkty uvedené v seznamech v přílohách XI a XII. O žádostech ze strany AKT rozhoduje Výbor velvyslanců AKT-ES pro každý produkt jednotlivě na základě zprávy, kterou vypracovává Výbor pro celní spolupráci AKT-ES v souladu s článkem 37. Při zkoumání žádostí se bere v úvahu riziko obcházení obchodních ustanovení dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou.

7. Kumulace podle odstavce 3 se použije na produkty uvedené v seznamu v příloze XIV pouze za předpokladu, že byla odstraněna cla na tyto produkty v rámci dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou. Evropská komise společenství v Úředním věstníku Evropských společenství (řada C) zveřejní datum, kdy budou podmínky tohoto odstavce splněny.

8. Kumulaci podle odstavce 3 lze použít pouze tehdy, pokud použité jihoafrické materiály získaly status původních produktů podle pravidel původu shodných s pravidly tohoto protokolu. Státy AKT poskytnou Společenství podrobnosti o dohodách uzavřených s Jihoafrickou republikou a příslušných pravidlech původu. Evropská komise v Úředním věstníku Evropských společenství (řada C) zveřejní datum, kdy státy AKT splní podmínky tohoto odstavce.

9. Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 7, považuje se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice za opracování a zpracování prováděné v jiném členském státě Celní unie Jižní Afriky (SACU), pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován v daném členském státě Celní unie Jižní Afriky.

10. Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 7, na žádost států AKT se opracování a zpracování prováděné v Jihoafrické republice považuje za opracování a zpracování prováděné ve státech AKT, pokud byl materiál následně opracován nebo zpracován ve státě AKT v kontextu dohody o regionální hospodářské integraci.

Pokud některá ze stran nepodá zvláštní žádost, aby bylo rozhodování předloženo Radě ministrů AKT-ES, rozhoduje o žádostech AKT Výbor pro celní spolupráci AKT-ES v souladu s článkem 37.

Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi

11. Na žádost států AKT se materiály pocházející ze sousední rozvojové země, která není státem AKT a která je součástí souvislého zeměpisného celku, posuzují jako materiály pocházející ze států AKT, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Tyto materiály nemusí být dostatečně opracovány nebo zpracovány, pokud:

- opracování nebo zpracování prováděné ve státě AKT přesahuje operace uvedené v článku 5. Produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému však navíc musí ve státě AKT projít alespoň opracováním nebo zpracováním, v jehož důsledku je získaný produkt zařazen do čísla odlišného od toho, do něhož jsou zařazeny materiály pocházející z rozvojové země, která není státem AKT, použité při jeho výrobě. Na produkty uvedené v seznamu přílohy IX tohoto protokolu se použije pouze zvláštní zpracování uvedené ve sloupci 3 bez ohledu na to, zda zahrnuje změnu čísla,

- státy AKT, Společenství a jiné zúčastněné země uzavřely dohodu o přiměřených správních postupech, které zajistí správné provádění tohoto odstavce.

Tento odstavec se nepoužije na produkty z tuňáka zařazené v kapitolách 3 nebo 16 harmonizovaného systému, produkty z rýže kódu HS 1006 nebo textilní výrobky uvedené v příloze X tohoto protokolu.

Pro účely určení, zda produkty pocházejí z rozvojové země, která není státem AKT, se použijí ustanovení tohoto protokolu.

Pokud některá ze stran nepodá zvláštní žádost, aby bylo rozhodování předloženo Radě ministrů AKT-ES, rozhoduje o žádostech AKT Výbor pro celní spolupráci AKT-ES v souladu s článkem 37.

Článek 7

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při svém zařazení do nomenklatury založené na harmonizovaném systému.

Z toho vyplývá, že

- pokud je produkt skládající se ze soupravy nebo sady předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek,

- pokud se zásilka skládá z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý produkt samostatně.

2. Pokud je podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazen s produktem i obal, je zařazen do stejného čísla také pro účely určení původu.

Článek 8

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem se považují za jeden celek se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, pokud jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 9

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy, které se skládají z původních i nepůvodních produktů, se nicméně jako celek považují za původní produkt, pokud hodnota nepůvodních produktů nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 10

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a) energie a palivo;

b) zařízení a vybavení;

c) stroje a nástroje;

d) zboží, které se nestává a nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 11

Zásada teritoriality

1. Podmínky pro získání statusu původu uvedené v hlavě II musí být ve státech AKT plněny bez přerušení, s výjimkou ustanovení článku 6.

2. Pokud se původní zboží vyvezené ze států AKT, Společenství nebo ZZÚ do jiné země vrací, musí být s výjimkou ustanovení článku 6 považováno za nepůvodní, pokud není možné celním orgánům věrohodně prokázat, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 12

Přímá přeprava

1. Preferenční zacházení podle ustanovení o obchodní spolupráci přílohy V se použije pouze na produkty splňující požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi územím států AKT, Společenství, ZZÚ nebo Jihoafrické republiky pro účely článku 6, aniž by vstoupily na jiné území. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území též s překládkou nebo dočasným uskladněním na takových územích, jestliže zůstaly v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem a nebyly podrobeny jiným operacím než vykládce, překládce nebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu.

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území než území státu AKT, Společenství nebo ZZÚ.

2. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se příslušným celním orgánům země dovozu prokazuje předložením:

a) jednotného přepravního dokladu, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu; nebo

b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

i) přesný popis produktů;

ii) data vykládky nebo překládky produktů a případně označení plavidel nebo jiných použitých dopravních prostředků a

iii) potvrzení podmínek, za kterých produkty zůstaly v zemi tranzitu; nebo

c) jinými průkaznými doklady, pokud není možné předložit doklady uvedené výše.

Článek 13

Výstavy

1. Původní produkty zaslané ze státu AKT na výstavu do země neuvedené v článku 6 a po skončení výstavy prodané za účelem dovozu do Společenství získají při dovozu výhody plynoucí z ustanovení přílohy V za předpokladu, že je příslušným celním orgánům věrohodně prokázáno, že:

a) vývozce zaslal tyto produkty ze státu AKT do země konání výstavy a vystavoval je tam;

b) vývozce tyto produkty prodal nebo přenechal příjemci ze Společenství;

c) produkty byly zaslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly odeslány na výstavu a

d) produkty nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Doklad o původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy IV a předložen obvyklým způsobem celním orgánům země dovozu. Musí v něm být uvedeny název a adresa výstavy. Je-li to nezbytné, mohou být požadovány dodatečné doklady o podmínkách, za kterých byly produkty vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro všechny výstavy, veletrhy a podobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních místnostech s úmyslem prodat zahraniční produkty.

HLAVA IV

DOKLAD O PŮVODU

Článek 14

Obecné požadavky

1. Produkty pocházející ze států AKT při dovozu do Společenství požívají výhod přílohy V po předložení:

a) průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze IV; nebo

b) v případech uvedených v čl. 19 odst. 1, prohlášení, jehož znění je uvedeno v příloze V tohoto protokolu, uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možno ztotožnit (dále jen "prohlášení na faktuře").

2. Bez ohledu na odstavec 1 mají původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech uvedených v článku 25 nárok na výhody přílohy V, aniž by bylo nezbytné předkládat jakékoliv doklady uvedené výše.

Článek 15

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo, na zodpovědnost vývozce, jeho pověřeným zástupcem.

2. Vývozce nebo jeho pověřený zástupce vyplní za tímto účelem tiskopis průvodního osvědčení EUR.1 a tiskopis žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze IV. Tyto tiskopisy se vyplňují v souladu s ustanoveními tohoto protokolu. Jsou-li vyplněny rukou, údaje se zapisují inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů musí být uveden v kolonce vyhrazené pro tento účel, bez vynechání prázdných řádků. Není-li tato kolonka vyplněna celá, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí kdykoliv na žádost celních orgánů země vývozu, kde je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit všechny příslušné doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních požadavků tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážejícího státu AKT, pokud lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z některé jiné země uvedené v článku 6, a pokud jsou splněny ostatní požadavky tohoto protokolu.

5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních požadavků tohoto protokolu. Za tím účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakékoliv kontroly účetnictví vývozce nebo další kontroly, které považují za vhodné. Celní orgány, které vydávají osvědčení, také zajistí, aby tiskopisy uvedené v odstavci 2 byly řádně vyplněny. Zejména kontrolují, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn způsobem, který vylučuje všechny možnosti dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvede v kolonce 11 osvědčení.

7. Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a zpřístupní ho vývozci, jakmile byl vývoz uskutečněn nebo zajištěn.

Článek 16

Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

1. Bez ohledu na čl. 15 odst. 7 může být výjimečně vydáno průvodní osvědčení EUR.1 po vývozu produktů, kterých se osvědčení týká, pokud:

a) nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, nezaviněného opomenutí nebo zvláštních okolností, nebo

b) bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. V případech podle odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na které se vztahuje průvodní osvědčení EUR.1, a důvody své žádosti.

3. Celní orgány mohou dodatečně vydat průvodní osvědčení EUR.1 pouze poté, co ověřily, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s příslušnými podklady.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydaná dodatečně musí obsahovat jedno z těchto potvrzení:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

5. Potvrzení uvedené v odstavci 4 se zapíše do kolonky "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 17

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které ho vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokladů, které vlastní.

2. Takto vydaný duplikát musí obsahovat jedno z následujících slov:

,

,

,

,

,

,

,

,

.

3. Potvrzení uvedené v odstavci 2 se zapíše do kolonky "Poznámky" duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vydání původního průvodního osvědčení EUR.1, nabývá tímto datem účinku.

Článek 18

Vydání průvodních osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu

Pokud jsou původní produkty pod celním dohledem ve státě AKT nebo ve Společenství, je možné nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 pro účely zaslání všech nebo některých produktů na jiná celní místa ve státech AKT nebo ve Společenství. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydá celní orgán, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 19

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. b) může učinit:

a) schválený vývozce ve smyslu článku 20, nebo

b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku obsahující jedno nebo více balení původních produktů, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být učiněno, jestliže je možné dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT nebo z jiné země uvedené v článku 6, a pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce činící prohlášení na faktuře musí být kdykoliv připraven na žádost celních orgánů země vývozu předložit všechny příslušné doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vystaví vývozce na psacím stroji, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, přičemž se prohlášení, jehož znění je uvedeno v příloze V tohoto protokolu, vystaví v jednom z jazyků stanovených v uvedené příloze a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu. Pokud je prohlášení psáno rukou, musí být napsáno inkoustem a hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Schválený vývozce ve smyslu článku 20 však není povinen takové prohlášení podepisovat za předpokladu, že se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, na které se osvědčení vztahuje, nebo po vývozu za předpokladu, že je prohlášení předloženo v zemi dovozu do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných produktů.

Článek 20

Schválený vývozce

1. Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často vyváží produkty, na které se vztahují ustanovení o obchodní spolupráci přílohy V, aby mohl vystavit prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto produktů. Vývozce, který žádá o takové povolení, musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mohou podmínit poskytnutí statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoliv podmínek, které považují za vhodné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uvedeno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány dohlížejí na využívání povolení schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou povolení kdykoliv odejmout. Jsou povinny tak učinit, pokud schválený vývozce již dále neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak nepřípustně zneužívá.

Článek 21

Platnost dokladu o původu

1. Doklad o původu je platný deset měsíců od data jeho vystavení v zemi vývozu a musí být v uvedené lhůtě předložen celním orgánům země dovozu.

2. Doklady o původu předkládané celním orgánům země dovozu po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 lze přijmout pro poskytnutí preferenčního zacházení, pokud lhůta nemohla být dodržena na základě mimořádných okolností.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány země dovozu přijmout doklad o původu, jestliže jim byly produkty předloženy před uplynutím této lhůty.

Článek 22

Tranzitní postup

Při vstupu produktů do státu AKT nebo ZZÚ jiných než země původu započne další lhůta platnosti v délce čtyř měsíců ode dne, kdy celní orgány tranzitní země v kolonce 7 osvědčení EUR.1 vyplní tyto údaje:

- slovo "tranzit",

- název tranzitní země,

- úřední razítko, jehož vzor byl předložen Komisi podle článku 31,

- datum těchto potvrzení.

Článek 23

Předložení dokladu o původu

Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu v souladu s postupy platnými v této zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu a mohou také požadovat, aby k dovoznímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že produkty splňují podmínky vyžadované pro provádění přílohy V.

Článek 24

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému oddílů XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, prokazuje se jejich původ celním orgánům pouze při dovozu první části.

Článek 25

Osvobození od dokladu o původu

1. Produkty, které jsou zasílány v malých zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty bez předložení dokladu o původu, za předpokladu, že nejsou dováženy pro obchodní účely a byly prohlášeny za produkty splňující požadavky tohoto protokolu, a že neexistuje žádná pochybnost o pravdivosti takového prohlášení. Pokud jsou produkty zasílány poštou, může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru přiloženém k uvedenému dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výlučně z produktů pro osobní potřebu adresátů, cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za dovozy obchodní povahy, pokud je z povahy a množství produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3. Celková hodnota těchto produktů nesmí u malých zásilek přesáhnout 500 EUR a u produktů, které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, 1200 EUR.

Článek 26

Informační postupy pro účely kumulace

1. Při použití čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 se status původu ve smyslu tohoto protokolu u materiálů pocházejících z jiných států AKT, Společenství nebo ZZÚ prokazuje průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením dodavatele, jehož vzor je uveden v příloze VI A tohoto protokolu, a které podává vývozce ve státě nebo ZZÚ, ze kterého materiály pocházejí.

2. Při použití čl. 2 odst. 2, čl. 6 odst. 2 a 9 se opracování nebo zpracování provedené v jiných státech AKT, Společenství nebo ZZÚ nebo Jižní Africe prokazuje průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením dodavatele, jehož vzor je uveden v příloze VI B tohoto protokolu a které podává vývozce ve státě nebo ZZÚ, ze kterého materiály pocházejí.

3. Dodavatel vyhotoví pro každou zásilku materiálu zvláštní prohlášení dodavatele na obchodní faktuře týkající se této zásilky nebo na příloze k této faktuře nebo na dodacím listu či jiném obchodním dokladu týkajícím se dané zásilky, který dostatečně podrobně popisuje příslušné materiály tak, aby je bylo možné ztotožnit.

4. Prohlášení dodavatele lze vyhotovit na předtištěném formuláři.

5. Prohlášení dodavatele se podepisují rukou. Pokud jsou však faktura a prohlášení dodavatele zhotoveny pomocí metod elektronického zpracování údajů, nemusí být prohlášení dodavatele podepsáno rukou za předpokladu, že odpovědný vedoucí pracovník dodavatelské společnosti je určen ke spokojenosti celních orgánů ve státě, kde se prohlášení dodavatele podávají. Uvedené celní orgány mohou stanovit podmínky pro provádění tohoto odstavce.

6. Prohlášení dodavatele se předkládají příslušnému celnímu úřadu ve vývozním státě AKT, který se žádá o vystavení průvodního osvědčení EUR.1.

7. Vyhotovená prohlášení dodavatele a osvědčení údajů vystavená před datem vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu s článkem 23 protokolu 1 čtvrté úmluvy AKT-ES zůstávají v platnosti.

Článek 27

Podpůrné doklady

Za doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 a čl. 19 odst. 3, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře mohou být považovány za produkty pocházející ze státu AKT nebo z jiné země uvedené v článku 6, a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány mimo jiné:

a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, například na základě jeho účtů nebo účetnictví;

b) doklady prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve státě AKT nebo v jiné zemi uvedené v článku 6, kde jsou tyto doklady použity v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

c) doklady prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve státě AKT, Společenství nebo v ZZÚ, vydané nebo vystavené ve státě AKT, Společenství nebo v ZZÚ, kde jsou tyto doklady použity v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve státech AKT nebo v jiné zemi uvedené v článku 6 v souladu s tímto protokolem.

Článek 28

Uchování dokladu o původu a podpůrných dokladů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat doklady uvedené v čl. 15 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2. Vývozce, který činí prohlášení na faktuře, je povinen uchovat kopii tohoto prohlášení a kopie dokladů uvedených v čl. 19 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

3. Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat žádosti uvedené v čl. 15 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4. Celní orgány země dovozu jsou povinny uchovat průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 29

Odchylky a formální chyby

1. Zjištění drobných rozporů mezi údaji uvedenými v dokladu o původu a údaji v dokladech předložených celnímu úřadu za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů samo o sobě nezbavuje doklad o původu ipso facto platnosti, pokud je řádně prokázáno, že tento doklad skutečně odpovídá předloženým produktům.

2. Zjevné formální chyby, jako jsou překlepy v dokladu o původu, nejsou důvodem pro jeho odmítnutí, nejsou-li tyto chyby takové povahy, že vyvolávají pochybnosti o správnosti údajů uvedených v tomto dokladu.

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

1. Částky, které mají být používány v kterékoli dané národní měně členského státu, jsou v této národní měně ekvivalentem částek vyjádřených v eurech k prvnímu pracovnímu dni měsíce října roku 1999.

2. V případě nutnosti může Společenství částky vyjádřené v eurech a jejich ekvivalenty v národních měnách některých členských států ES přezkoumat a oznámí tyto částky Výboru pro celní spolupráci nejpozději jeden měsíc před jejich vstupem v platnost. Při provádění tohoto přezkumu Společenství zajistí, aby nedošlo k poklesu užívaných částek v žádné národní měně a dále zváží, zda je žádoucí zachovat vlivy příslušných limitů v reálném vyjádření. Pro tento účel se může rozhodnout změnit částky vyjádřené v eurech.

3. Pokud jsou produkty fakturovány v měně jiného členského státu ES, uzná dovozní země částku, kterou dotyčný členský stát oznámí.

HLAVA V

ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 31

Vzájemná pomoc

1. Státy AKT zašlou Komisi vzory používaných razítek společně s adresami celních orgánů oprávněných vydávat průvodní osvědčení EUR.1 a provádět následné ověřování průvodních osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách.

Průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na fakturách se přijímají pro účely používání preferenčního zacházení od data, kdy Komise tyto informace obdrží.

Komise tyto informace zašle celním orgánům členských států.

2. S cílem zajistit správné používání tohoto protokolu si Společenství, ZZÚ a státy AKT vzájemně poskytují pomoc prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole správnosti údajů uvedených v těchto dokladech.

Konzultované orgány poskytují příslušné informace o podmínkách, za kterých byl produkt vyroben, a zejména uvádějí podmínky, za kterých byla dodržena pravidla původu v dotyčných různých státech AKT, členských státech a ZZÚ.

Článek 32

Ověřování dokladů o původu

1. Dodatečné ověřování dokladů o původu se provádí namátkou nebo kdykoliv mají celní orgány země dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Pro účely provádění odstavce 1 celní orgány země dovozu vrátí průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře, nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu, podle potřeby s uvedením důvodů šetření. Společně se žádostí o ověření se zašlou všechny doklady a získané informace, které naznačují, že údaje uvedené v dokladu o původu jsou nesprávné.

3. Ověření provádějí celní orgány země vývozu. Pro tento účel mají právo žádat jakékoliv důkazy a provádět jakékoliv kontroly účtů vývozce nebo jakékoliv další kontroly, které považují za vhodné.

4. Pokud se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit preferenční zacházení pro dotyčné produkty až do výsledku ověření, nabídnou dovozci uvolnění produktu, avšak stanoví taková opatření předběžné opatrnosti, jaká považují za nezbytná.

5. Celní orgány požadující ověření jsou informovány o výsledcích tohoto ověření co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda dotyčné produkty mohou být považovány za produkty pocházející ze států AKT nebo z jedné ze zemí uvedených v článku 6, a zda splňují ostatní požadavky tohoto protokolu.

6. Pokud v případech důvodných pochybností nedojde do deseti měsíců od data žádosti o ověření žádná odpověď, nebo pokud odpověď neobsahuje dostatečné informace pro určení pravosti uvedeného dokladu nebo pro určení skutečného původu produktů, zamítnou celní orgány, které podaly žádost o ověření, nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

7. V případě, že ověřovací postup nebo jiné dostupné údaje naznačují, že zřejmě došlo k porušení ustanovení tohoto protokolu, provedou státy AKT ze své vlastní iniciativy nebo na žádost Společenství dostatečně rychle příslušné šetření nebo zařídí příslušné šetření, aby byla tato porušení zjištěna a aby jim bylo zabráněno, a pro tento účel může dotyčný stát AKT požádat o účast Společenství v těchto šetřeních.

Článek 33

Ověřování prohlášení dodavatelů

1. Ověřování prohlášení dodavatelů se provádí namátkou nebo kdykoliv mají celní orgány země dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokladů nebo o správnosti nebo úplnosti údajů o skutečném původu příslušných materiálů.

2. Celní orgány, jimž se prohlášení dodavatele předkládá, mohou požádat celní orgány státu, kde bylo prohlášení vydáno, aby vystavily osvědčení údajů, jehož vzor je uveden v příloze VII tohoto protokolu. Případně mohou celní orgány, jimž se předkládá prohlášení dodavatele, požádat vývozce, aby předložil osvědčení údajů vystavené celními orgány státu, kde bylo prohlášení vydáno.

Úřad, který osvědčení údajů vystavil, jej uchová po dobu nejméně tří let.

3. Dožadující celní orgány budou informovány o výsledcích tohoto ověření co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda je prohlášení o statusu materiálů správné.

4. Pro účely ověření uchovávají dodavatelé nejméně po dobu tří let kopii dokladu s prohlášením spolu s nezbytnými důkazy o skutečném statusu materiálů.

5. Celní orgány ve státě, kde je vydáno prohlášení dodavatele, mají právo požádat o jakékoli důkazy nebo provést jakoukoli kontrolu, kterou považují za vhodnou, s cílem ověřit správnost kteréhokoli prohlášení dodavatele.

6. Každé průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře vystavené nebo vyhotovené na základě nesprávného prohlášení dodavatele je od počátku neplatné.

Článek 34

Řešení sporů

Pokud nastanou spory ohledně ověřovacích postupů uvedených v článku 32 a 33, které nelze mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány odpovědnými za provedení tohoto ověření vyřešit, nebo pokud tyto orgány vznesou otázku týkající se výkladu tohoto protokolu, předloží se tyto spory nebo otázky Výboru pro celní spolupráci.

Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu se řídí vnitrostátními právními předpisy uvedené země.

Článek 35

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo nechá vystavit doklad obsahující nesprávné údaje s cílem získat pro produkty preferenční zacházení, bude uložena sankce.

Článek 36

Svobodná celní pásma

1. Státy AKT učiní veškerá nezbytná opatření nezbytná k zajištění toho, aby produkty provázené dokladem o původu, které během přepravy využívají svobodné celní pásmo umístěné na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Odchylně od odstavce 1 vydají příslušné celní orgány na žádost vývozce nové osvědčení EUR.1, pokud jsou původní produkty dovezeny do svobodného celního pásma s dokladem o původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, pokud je provedené zacházení nebo zpracování v souladu s tímto protokolem.

Článek 37

Výbor pro celní spolupráci

1. Zřizuje se Výbor pro celní spolupráci (dále jen "výbor"), určený k provádění správní spolupráce za účelem správného a jednotného používání tohoto protokolu a pro provádění všech dalších úkolů v celní oblasti, které mu budou svěřeny.

2. Výbor pravidelně přezkoumává vliv používání pravidel původu na státy AKT a zejména na nejméně rozvinuté státy AKT a doporučuje Radě ministrů vhodná opatření.

3. Výbor přijímá rozhodnutí o kumulaci podle podmínek uvedených v článku 6.

4. Výbor přijímá rozhodnutí o odchylkách od tohoto protokolu podle podmínek uvedených v článku 38.

5. Výbor se schází pravidelně, zejména aby připravoval rozhodnutí Rady ministrů podle článku 40.

6. Výbor se skládá z odborníků z členských států a úředníků Komise odpovědných za celní otázky na jedné straně a z odborníků zastupujících státy AKT a úředníků regionálních seskupení států AKT odpovědných za celní otázky. V nezbytných případech může výbor žádat o vhodné odborné posudky.

Článek 38

Odchylky

1. Výbor může přijmout odchylky od tohoto protokolu, pokud jsou odůvodněny rozvojem stávajících odvětví nebo vznikem nových.

Příslušný stát nebo státy AKT oznámí Společenství, buď při předložení věci výboru nebo předem svou žádost o odchylku spolu s důvody v souladu s odstavcem 2.

Společenství odpoví kladně na všechny žádosti AKT, které jsou řádně odůvodněny v souladu s tímto článkem, a které nemohou způsobit vážnou újmu stávajícímu odvětví Společenství.

2. S cílem usnadnit přezkoumání žádostí o odchylku výborem předloží stát AKT, který žádost vznáší, prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze VIII tohoto protokolu na podporu své žádosti co nejúplnější údaje, které zahrnou zejména tyto informace:

- popis dokončeného produktu,

- povahu a množství materiálů pocházejících ze třetí země,

- povahu a množství materiálů pocházejících ze států AKT, Společenství nebo ZZÚ nebo materiálů, které zde byly zpracovány,

- výrobní procesy,

- přidanou hodnotu,

- počet zaměstnanců v dotyčném podniku,

- předpokládaný objem vývozu do Společenství,

- ostatní možné zdroje dodávek surovin,

- důvody požadovaného trvání v kontextu snah najít nové zdroje dodávek,

- ostatní zjištění.

Stejná pravidla platí pro veškeré žádosti o prodloužení.

Výbor může formulář změnit.

3. Při přezkoumání žádostí se bere ohled zejména na:

a) úroveň rozvoje nebo zeměpisnou situaci dotyčného státu nebo států AKT;

b) případy, kdy by používání stávajících pravidel původu značně postihlo schopnost stávajícího odvětví státu AKT pokračovat ve vývozu do Společenství, se zvláštním ohledem na případy, které by mohly vyústit v ukončení jeho činnosti;

c) specifické případy, kdy lze jasně prokázat, že pravidla původu by mohla odrazovat od významných investic v některém z odvětví, a kde by odchylka ve prospěch uskutečnění investičního programu umožnila plnit tato pravidla po etapách.

4. V každém případě se ověří, zda řešením daného problému nejsou pravidla o kumulaci původu.

5. Kromě toho, pokud se žádost o odchylku týká nejméně rozvinutého nebo ostrovního státu AKT, přezkoumá se vstřícně, zejména s ohledem na:

a) hospodářský a sociální dopad rozhodnutí zvláště s ohledem na zaměstnanost;

b) potřebu použít odchylku pro určité období s ohledem na konkrétní situaci dotyčného státu AKT a jeho obtíže.

6. Při přezkoumání žádostí se v jednotlivých případech bere zvláštní ohled na možnost udělení statusu původu produktům, které obsahují materiály pocházející ze sousedních rozvojových zemí, nejméně rozvinutých zemí nebo rozvojových zemí, se kterými má jeden nebo více států AKT zvláštní vztahy, za předpokladu, že je možné zřídit uspokojivou správní spolupráci.

7. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 6, poskytne se odchylka v případě, kdy přidaná hodnota nepůvodních produktů použitých v dotyčném státě nebo státech AKT činí nejméně 45 % hodnoty konečného produktu, za předpokladu, že tato odchylka nezpůsobí vážnou újmu hospodářskému odvětví Společenství nebo jednoho z jeho členských států.

8. Bez ohledu na odstavce 1 až 7 lze odchylky ohledně konzervovaného tuňáka a hřbetů z tuňáka poskytnout pouze v rámci roční kvóty 8000 tun pro konzervovaného tuňáka a 2000 tun pro hřbety z tuňáka.

Žádosti o takové odchylky v souladu s výše uvedenou kvótou předkládají státy AKT výboru, který je poskytuje automaticky a uvádí je v platnost prostřednictvím rozhodnutí.

9. Výbor podnikne kroky nezbytné k tomu, aby bylo rozhodnutí přijato co nejrychleji, v žádném případě ne později než do 75 pracovních dnů poté, co žádost přijme spolupředseda ES výboru. Pokud Společenství neinformuje státy AKT o svém postoji k žádosti během této lhůty, považuje se žádost za schválenou. V případě, že výbor rozhodnutí nepřijme, Výbor velvyslanců bude vyzván, aby rozhodl do jednoho měsíce od data, kdy mu bude žádost předložena.

10. a) Odchylka platí po období, které určí výbor, obvykle pět let.

b) Rozhodnutí o odchylce může stanovit obnovování odchylky bez nutnosti nového rozhodnutí výboru za předpokladu, že dotyčný stát nebo státy AKT tři měsíce před koncem každého období předloží důkaz o tom, že stále nejsou schopny plnit ty podmínky tohoto protokolu, na které se odchylka vztahuje.

Pokud je proti prodloužení vznesena námitka, výbor ji co nejdříve přezkoumá a rozhodne, zda má být odchylka prodloužena. Výbor postupuje podle odstavce 9. Přijmou se veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo přerušení používání odchylky.

c) V obdobích uvedených v písmenech a) a b) může výbor přezkoumat podmínky provádění odchylky, pokud zjistí podstatnou změnu v důvodech rozhodnutí poskytnout odchylku. Na základě přezkoumání se výbor může rozhodnout změnit podmínky svého rozhodnutí ohledně rozsahu odchylky nebo jakékoli jiné dříve stanovené podmínky.

HLAVA VI

CEUTA A MELILLA

Článek 39

Zvláštní podmínky

1. Pojem "Společenství" užívaný v tomto protokolu nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem "produkty pocházející ze Společenství" nezahrnuje produkty pocházející z Ceuty a Melilly.

2. Ustanovení tohoto protokolu platí obdobně při určování, zda je při dovozu do Ceuty a Melilly možné produkty považovat za produkty pocházející ze států AKT.

3. Pokud jsou produkty zcela získané v Ceutě a Melille, ZZÚ nebo Společenství opracovány a zpracovány ve státech AKT, považují se za produkty zcela získané ve státech AKT.

4. Opracování nebo zpracování prováděné v Ceutě a Melille, ZZÚ nebo Společenství se považuje za provedené ve státech AKT v případě, že materiály byly ve státech AKT dále opracovány nebo zpracovány.

5. Pro účely provádění odstavců 3 a 4 nejsou nedostatečné operace uvedené v článku 5 považovány za opracování nebo zpracování.

6. Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Přezkoumání pravidel původu

Rada ministrů v souladu s článkem 7 přílohy V každoročně nebo na žádost států AKT nebo Společenství přezkoumává používání ustanovení tohoto protokolu a jejich hospodářské dopady s cílem provést veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

Rada ministrů bere v úvahu mimo jiné dopady technologického rozvoje na pravidla původu.

Přijatá rozhodnutí se provádějí co nejdříve.

Článek 41

Přílohy

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 42

Provádění protokolu

Společenství i státy AKT přijmou kroky nezbytné k provedení tohoto protokolu.

--------------------------------------------------

Příloha I protokolu 1

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE II

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně opracovaný nebo zpracovaný ve smyslu článku 4 tohoto protokolu.

Poznámka 2:

1. První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému záznamu uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li před záznamem v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že se pravidla ve sloupci 3 nebo 4 týkají pouze té části čísla, která je uvedena ve sloupci 2.

2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis produktů ve sloupci 2 je tedy obecný, příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 platí pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené kapitoly nebo v kterémkoli čísle seskupeném ve sloupci 1.

3. Jsou-li v seznamu uvedena různá pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

4. Jsou-li pro záznam v prvních dvou sloupcích uvedena pravidla ve sloupci 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud není ve sloupci 4 uvedeno žádné pravidlo, musí být použito pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

1. Ustanovení článku 4 tohoto protokolu, týkající se produktů, které získaly status původu a které se používají při výrobě jiných produktů, platí bez ohledu na to, zda tento status byl získán v závodě, kde se tyto produkty používají, nebo v jiném závodě ve Společenství nebo ve státech AKT.

Příklad:

Motor čísla 8407, u něhož pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny ze závodu, je vyroben z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex7224.

Pokud byl tento výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, získal již status původu na základě pravidla uvedeného v seznamu pro číslo ex7224 seznamu. Tento výkovek pak bude při výpočtu hodnoty motoru považován za původní produkt, bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném podniku, nebo v jiném podniku ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při sčítání hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

2. Pravidlo v seznamu stanoví minimální požadovaný stupeň opracování nebo zpracování; vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze v určitém stupni výroby použít nepůvodní materiál, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3. Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo stanoví, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo produktu, avšak s podmínkou zvláštních omezení, která mohou být v tomto pravidle také obsažena. Avšak výraz "výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla …" znamená, že je možno použít pouze materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt, jehož popis se liší od popisu produktu uvedeného ve sloupci 2 seznamu.

4. Pokud pravidlo v seznamu určuje, že produkt může být vyroben z více než jednoho materiálu, znamená to, že se může použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Nepožaduje se, aby se použily všechny materiály.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že mohou být použita přírodní vlákna a mezi jinými i materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy; je možné použít jeden nebo druhý nebo oba materiály.

5. Pokud pravidlo v seznamu určuje, že produkt musí být vyroben z určitého materiálu, pak tato podmínka samozřejmě nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (pokud jde o textilní produkty, viz též poznámku 6.3)

Příklad:

Pravidlo pro upravené potraviny čísla 1904, které vylučuje použití obilovin nebo produktů z nich, nevylučuje použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To ovšem neplatí pro produkty, které, ačkoliv nemohou být vyrobeny z určitého materiálu uvedeného v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálu stejné povahy v dřívějším stadiu výroby.

Příklad:

Jestliže je u oděvů ex kapitoly 62, vyrobených z netkaných materiálů, povoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možné použít jako výchozí materiál netkané textilie, přestože netkané textilie nelze obvykle vyrobit z příze. V takovém případě musí být výchozí materiál obvykle ve stavu zpracování předcházejícím přízi, tedy v podobě vláken.

6. Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4

1. Pojmem "přírodní vlákna" se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

2. Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje koňské žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlněná vlákna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a ostatní rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

3. Pojmy "rozvlákněný textilní materiál"; "chemické materiály" a "papírenské materiály" se v seznamu používají pro označení materiálů nezařazených do kapitol 50 až 63, které lze použít k výrobě umělých, syntetických nebo papírových vláken a příze.

4. Pojem "umělá střižová vlákna" se v seznamu používá pro označení syntetických nebo umělých vláken, střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

1. Jestliže je u určitého produktu odkaz na tuto poznámku, nepoužijí se podmínky pravidla ve sloupci 3 na základní textilní materiály použité při výrobě daného produktu, které dohromady představují 10 % nebo méně celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

2. Tolerance uvedená v poznámce 5.1 však může být použita pouze na směsové produkty vyrobené ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilní materiály se rozumí:

- hedvábí,

- vlna,

- hrubé zvířecí chlupy,

- jemné zvířecí chlupy,

- koňské žíně,

- bavlna,

- papírenské materiály a papír,

- len,

- pravé konopí,

- juta a jiná textilní lýková vlákna,

- sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave,

- kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

- syntetická vlákna,

- umělá vlákna,

- elektricky vodivá vlákna,

- syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

- syntetická střižová vlákna z polyesteru,

- syntetická střižová vlákna z polyamidu,

- syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetická střižová vlákna z polyimidu,

- syntetická střižová vlákna z polytetrafluoretylenu,

- syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

- syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

- jiná syntetická střižová vlákna,

- viskózová syntetická střižová vlákna,

- ostatní umělá střižová vlákna,

- polyurethanové nitě s pružnými segmenty z polyetheru, též opředené,

- polyurethanové nitě s pružnými segmenty z polyesteru, též opředené,

- produkty čísla 5605 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažených hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněným průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie,

- ostatní produkty čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidlo původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), mohou být proto použita do hmotnosti 10 % příze.

Příklad:

Vlněné vlákno čísla 5112 vyrobené z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsové vlákno. Syntetická příze, která nesplňuje pravidlo původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněná příze, která nesplňuje pravidlo původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak neupravovaných pro spřádání), nebo jejich kombinace, může být proto použita, pouze pokud její celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Smyčková textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsovým výrobkem pouze tehdy, jestliže bavlněná tkanina sama je směsovou tkaninou vyrobenou z příze zařazené do dvou různých čísel, nebo jestliže je bavlněná příze sama je směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je výše zmíněná smyčková textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak je samozřejmě použitá příze ze dvou různých základních textilních materiálů a smyčková textilie je proto směsovým výrobkem.

3. Jestliže produkt obsahuje "polyurethanové nitě s pružnými segmenty z polyetheru, též opředené", činí tato tolerance 20 %.

4. Jestliže produkt obsahuje "pásky s jádrem z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněné průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie",činí tato tolerance 30 %.

Poznámka 6

1. V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu vyznačeny poznámkou pod čarou s odkazem na tuto úvodní poznámku, lze použít textilní ozdoby a doplňky, které nesplňují pravidlo dle seznamu ve sloupci 3 pro příslušné produkty, pouze za předpokladu, že jejich podíl nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech obsažených textilních materiálů.

Textilní ozdoby a doplňky jsou produkty, které jsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Podšívky a výplně se nepovažují za ozdoby a doplňky.

2. Jakékoliv použité netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné použité materiály, které obsahují jakékoli textilní materiály, nemusí splňovat podmínky stanovené ve sloupci 3, i když spadají mimo rozsah poznámky 3.5.

3. V souladu s poznámkou 3,5 se mohou jakékoliv nepůvodní netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné produkty, které neobsahují žádný textilní materiál, volně používat tam, kde je nelze vyrobit z materiálů uvedených ve sloupci 3.

- Například [1] jestliže pravidlo v seznamu říká, že pro určitý textilní výrobek (např. pro halenku) se musí použít příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů (např. knoflíků), protože je nelze zhotovit z textilních materiálů.

4. V případě, že se použije procentuální pravidlo, musí se při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota ozdob a doplňků.

Poznámka 7

1. Pro účely čísel ex2707, 2713 až 2715, ex2901, ex2902 a ex3403 se "specifickými postupy" rozumí tyto operace:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí [2];

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace.

2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se "specifickými postupy" rozumí následující operace:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí [3];

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace;

j) pouze pro těžké oleje čísla ex2710, odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266–59 T);

k) pouze pro produkty čísla 2710, odstraňování parafinů jinou metodou než filtrací;

l) pouze pro těžké oleje čísla ex2710, zpracování produktů pomocí vodíku při tlaku více než 20 bar a teplotě více než 250 °C s použitím katalyzátorů, ale jiného než používaného při odsiřování, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování) se záměrem zejména zlepšit barvu nebo stálost, však není považováno za specifický proces;

m) pouze pro topné oleje čísla ex2710, atmosférická destilace (metoda ASTM D 86), při níž se do 300 °C destiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát;

n) pouze pro těžké oleje jiné než plynné oleje a topné oleje čísla ex2710, zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

3. Pro účely čísel ex2707, 2713 až 2715, ex2901, ex2902 a ex3403 nejsou jednoduché operace jako čištění, dekantace, odsolení, oddělení vody, filtrace, barvení, značení, dosahování obsahu síry v důsledku smíchání produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto operací nebo podobných operací dostačující pro získání původu.

[1] Tento příklad je uveden pouze pro účely vysvětlení. Není právně závazný.

[2] Viz doplňková poznámka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

[3] Viz doplňková poznámka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

--------------------------------------------------

Příloha II protokolu 1

Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

Na některé produkty uvedené v seznamu se tato dohoda nevztahuje. Je tedy třeba nahlédnout do ostatních částí této dohody.

Číslo HS | Popis produktu | Opracování nebo zpracování provedené u nepůvodních materiálů, jímž vzniká status původu |

| |

(1) | (2) | (3) nebo (4) | (3) nebo (4) |

kapitola 01 | Živá zvířata | Veškerá zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána | |

kapitola 02 | Maso a poživatelné droby | Výroba, ve které musí být všechny materiály kapitol 1 a 2 zcela získány | |

kapitola 03 | Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí | Výroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 3 zcela získány | |

ex kapitola 04 | Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě: | Výroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 4 zcela získány | |

0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao | Výroba, ve které: všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získányvšechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, citrónové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původníhodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 05 | Produkty živočišného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté; kromě: | Výroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 5 zcela získány | |

ex0502 | Zpracované štětiny a chlupy domácích a divokých prasat | Čištění, dezinfikování, třídění a rovnání štětin a chlupů | |

kapitola 06 | Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny apod.; řezané květiny a dekorativní zeleň | Výroba, ve které: všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získányhodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 07 | Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy | Výroba , ve které musí být všechny materiály kapitoly 7 zcela získány | |

kapitola 08 | Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo slupky melounů | Výroba , ve které: všechny použité ořechy a ovoce musí být zcela získányhodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 09 | Káva, čaj, maté a koření | Výroba, ve které musí být všechny materiály kapitoly 9 zcela získány | |

0901 | Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy: | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

0902 | Čaj, též aromatizovaný | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

ex0910 | Kořenící směsi | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

kapitola 10 | Obiloviny | Výroba , ve které musí být všechny materiály kapitoly 10 zcela získány | |

ex kapitola 11 | Mlýnské produkty; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě: | Výroba, ve které musí být všechny obiloviny, materiály, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 zcela získány | |

ex1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 | Sušení a loupání luštěnin čísla 0708 | |

kapitola 12 | Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 12 zcela získány | |

1301 | Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (např. balzámy) | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nesmí přesáhnout 50 % ceny produktu ze závodu | |

1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené | | |

— Slizy a zahušťovadla získané z rostlinných produktů, upravené | Výroba z nepůvodních slizů a zahušťovadel | |

— Ostatní | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 14 | Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 14 zcela získány | |

ex kapitola 15 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; produkty vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

1501 | Vepřový tuk (včetně sádla), drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503 | | |

— Loje z kostí nebo odpadu | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506 | |

— Ostatní | Výroba z masa či poživatelných vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo masa či poživatelných drůbežích drobů čísla 0207 | |

1502 | Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 | | |

— Loje z kostí nebo odpadu | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506 | |

— Ostatní | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získány | |

1504 | Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, ale chemicky neupravené | | |

— Pevné frakce | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 1504 | |

— Ostatní | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získány | |

ex1505 | Rafinovaný lanolin | Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505 | |

1506 | Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené | | |

— Pevné frakce | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 1506 | |

— Ostatní | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získány | |

1507 až 1515 | Rostlinné oleje a jejich frakce: | | |

— Sojový olej, podzemnicový olej, kokosový olej (kopra), olej z jader palmy olejové, babassuový olej, tonkový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

— Pevné frakce, kromě jojobového oleje | Výroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515 | |

— Ostatní | Výroba, ve které musí být všechny použité rostlinné materiály zcela získány | |

1516 | Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené | Výroba, ve které: všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získányvšechny použité rostlinné materiály musí být zcela získányLze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513 | |

1517 | Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 | Výroba, ve které: všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získányvšechny použité rostlinné materiály musí být zcela získányLze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513 | |

kapitola 16 | Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých | Výroba ze zvířat kapitoly 1. | |

| Všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 17 | Cukr a cukrovinky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

ex1701 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

1702 | Ostatní cukry včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel | | |

— Chemicky čistá maltosa a fruktosa | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 1702 | |

— Ostatní cukry v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály zcela získány | |

ex1703 | Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů z kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 18 | Kakao a kakaové přípravky | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté | | |

— Sladový výtažek | Výroba z obilovin kapitoly 10 | |

— Ostatní | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený | | |

— neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů | Výroba, ve které musí být všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) zcela získány | |

— obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů | Výroba, ve které: musí být všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) zcela získányvšechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány | |

1903 | Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108 | |

1904 | Produkty z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice) předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba: z materiálů nezařazených do čísla 1806ve které musí být všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů a kukuřice Zea indurata) zcela získányve které hodnota všech použitých materiálů z kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

1905 | Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné produkty | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel kapitoly 11 | |

ex kapitola 20 | Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě: | Výroba, ve které musí být veškeré ovoce, ořechy nebo zelenina zcela získány | |

ex2001 | Hlízy smldince (jam), brambory sladké a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

ex2004 a ex2005 | Brambory ve formě mouky, šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

2006 | Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním) | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů z kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

2007 | Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex2008 | — Ořechy bez přídavku cukru nebo přísady alkoholu | Výroba, ve které hodnota použitých původních ořechů a olejných semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu | |

— Máslo arašídové; směsi na základě obilovin; palmová jádra; kukuřice | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

— Ostatní kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, bez přídavku cukru, zmrazené | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

2009 | Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přidaným cukrem nebo jinými sladidly | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 21 | Různé jedlé přípravky, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

2101 | Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produktveškerá použitá cikorka musí být zcela získána | |

2103 | Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice | | |

— Omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt Lze však použít hořčičnou moučku nebo připravenou hořčici | |

— Hořčičná moučka a připravená hořčice | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

ex2104 | Polévky a bujóny, přípravky pro polévky a bujóny | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel. 2002 až 2005 | |

2106 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt,hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 22 | Nápoje, lihoviny a ocet; kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produktvšechny použité hrozny nebo jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány | |

2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009 | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závoduvšechny ovocné šťávy (kromě ananasové, citrónové nebo grapefruitové) již musí být původní | |

2207 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu | Výroba: používající materiály nezařazené do čísel 2207 nebo 2208,ve které všechny použité hrozny nebo jiné materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo pokud jsou všechny ostatní materiály původní, lze použít arak do 5 % objemu | |

2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje | Výroba: z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208,ve které všechny použité hrozny nebo jiné materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo pokud jsou všechny ostatní materiály původní, lze použít arak do 5 % objemu | |

ex kapitola 23 | Zbytky a odpady potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

ex2301 | Moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživě | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získány | |

ex2303 | Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních | Výroba, ve které musí být veškerá použitá kukuřice zcela získána | |

ex2306 | Olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje s obsahem olivového oleje 3 % hmotnostní nebo více | Výroba, ve které musí být všechny použité olivy zcela získány | |

2309 | Přípravky používané k výživě zvířat | Výroba, ve které: všechny použité obiloviny, cukr nebo melasy, maso nebo mléko musí již být původnívšechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 24 | Tabák a tabákové náhražky; kromě: | Výroba, ve které musí být všechny použité materiály kapitoly 24 zcela získány | |

2402 | Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek | Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnosti nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí již být původní | |

ex2403 | Tabák ke kouření | Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnosti nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí již být původní | |

ex kapitola 25 | Sůl; síra; zeminy a přírodní kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

ex2504 | Přírodní tuha (grafit), obohacená uhlíkem, čištěná a mletá | Obohacení uhlíkem, čištění a mletí surového krystalického grafitu | |

ex2515 | Mramor a travertin surový nebo zhruba opracovaný, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm | Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak | |

ex2516 | Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované, rozřezané do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm | Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak | |

ex2518 | Dolomit kalcinovaný | Kalcinace nekalcinovaného dolomitu | |

ex2519 | Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených nádobách; magnézie (oxid hořečnatý), též čistý, jiná než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) | |

ex2520 | Sádry speciálně upravené pro zubní lékařství | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2524 | Přírodní azbestová vlákna | Výroba z koncentrátu azbestu | |

ex2525 | Slídový prach | Mletí slídy nebo slídového odpadu | |

ex2530 | Hlinky, pálené nebo drcené | Pálení nebo drcení hlinek | |

kapitola 26 | Rudy kovů, strusky a popílky | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

ex kapitola 27 | Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální parafíny a vosky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt | |

ex2707 | Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek. Tyto oleje jsou podobné minerálním olejům získaných destilací vysokoteplotního černouhelného dehtu, u kterých více než 65 % objemových destiluje při teplotách do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu) k použití jako energetická nebo topná paliva | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2709 | Ropné oleje a oleje získané z živičných nerostů | Destruktivní destilace živičných nerostů | |

2710 | Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

2711 | Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

2712 | Vazelína, parafin, mikrokrystalický parafin, parafinový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné produkty, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

2713 | Petrolejový koks, petrolejové živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

2714 | Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné a ropné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horniny | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

2715 | Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné produkty) | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 28 | Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2805 | Smíšené kovy | Výroba elektrolytickou nebo termální cestou, při které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2811 | Oxid sírový | Výroba z oxidu siřičitého | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2833 | Síran hlinitý | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2840 | Tetraboritan sodný | Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 29 | Organické chemikálie, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2901 | Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2902 | Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2905 | Alkoholáty kovů odvozené z alkoholů této položky a z etanolu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. Lze však použít alkoholáty kovů odvozené z alkoholů této položky, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu |

2915 | Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2932 | — Vnitřní étery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

— Cyklické acetaly a vnitřní hemiacetaly vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

2933 | Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

2934 | Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 30 | Farmaceutické výrobky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

3002 | Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické produkty, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasnic) a podobné produkty | | |

— Léky sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely, nebo nesmíchané složky pro tytéž účely, které jsou v odměřených dávkách nebo upravené pro maloobchodní prodej | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | | |

— — lidská krev | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — zvířecí krev připravená pro terapeutické nebo profylaktické účely | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — krevní frakce jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — ostatní | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

3003 a 3004 | Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) | | |

— Získané z amikacinu čísla 2941 | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 31 | Hnojiva; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3105 | Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; produkty této kapitoly v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, kromě: dusičnan sodnýkyanamid vápennýsíran draselnýsíran hořečnato-draselný | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 32 | Tříslicí nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; nátěrové hmoty, tmely; inkousty, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3201 | Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty | Výroba z taninových extraktů rostlinného původu. | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

3205 | Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísel 3205 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 33 | Silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

3301 | Silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované pryskyřice; koncentráty silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné "skupiny" tohoto čísla. Materiály ze stejné skupiny však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 34 | Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící nebo cídící přípravky, svíčky a podobné produkty, modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry; kromě | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3403 | Mazací prostředky obsahující minerální oleje nebo oleje z živičných nerostů, pokud tvoří méně než 70 % hmotnostních | Rafinační operace a/nebo jeden nebo více specifických procesů nebo jiné operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3404 | Umělé vosky a připravené vosky | | |

— Se základem parafínů, vosků získaných z živičných nerostů, parafínového gáče nebo šupinového parafínu | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě: hydrogenovaných olejů charakteru vosků čísla 1516mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo průmyslových mastných alkoholů charakteru vosků čísla 3823materiálů čísla 3404Tyto materiály však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 35 | Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

3505 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | | |

— Estherifikované a etherifikované škroby | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů čísla 3505 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3507 | Připravené enzymy jinde neuvedené nebo nezahrnuté | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 36 | Výbušniny; pyrotechnické produkty; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 37 | Fotografické nebo kinematografické zboží, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

3701 | Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného z než je papír, kartón, lepenka nebo textilie; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách | | |

— Film pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Materiály čísel 3701 a 3702 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

3702 | Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než je papír, kartón, lepenka nebo textilie; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

3704 | Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka nebo textilie, exponované, ale nevyvolané | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 až 3704 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 38 | Různé chemické výrobky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3801 | — Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Grafit ve formě pasty, směs více než 30 % hmotnosti grafitu s minerálními oleji | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3803 | Rafinovaný tallový olej | Rafinace surového tallového oleje | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3805 | Sulfátová terpentinová silice, purifikovaná | Čištění destilací nebo rafinací surové silice sulfátového terpentýnu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3806 | Estery pryskyřic | Výroba z pryskyřičných kyselin | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3807 | Dřevný dehet | Destilace dřevného dehtu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

3808 | Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné produkty, v úpravě nebo v balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo produkty (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky) | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3809 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné produkty a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném nebo podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3810 | Přípravky k čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané k potažení nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3811 | Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje | | |

— Připravená aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané z živičných nerostů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3812 | Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3813 | Přípravky, náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bomby | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3814 | Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3818 | Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3819 | Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3820 | Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3822 | Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísel 3002 nebo 3006 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3823 | Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy | | |

— Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiné položky nežli daný produkt | |

— Technické mastné alkoholy | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 3823 | |

3824 | Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté | | |

— Následující materiály z této položky: Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktůKyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich esterySorbitol jiný než čísla 2905Ropné sulfonáty, s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů, získaných ze živičných nerostů a jejich soliIontoměničeGetry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubiceAlkalický oxid železa pro čištění plynuČpavková voda a opotřebená železitá čisticí hmota při čištění svítiplynuSulfonaftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich esteryPřiboudlina a Dippelův olejSměsi solí s různými aniontyKopírovací pasty se základem želatiny, na papírovém nebo textilním podkladě nebo bez něj | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

3901 až 3915 | Plasty v primárních formách, odpad, odřezky a zmetky, kromě čísel ex3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže | | |

— Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jednotlivý monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

ex3907 | — Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styren (ABS) | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Polyester | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A) | |

3912 | Celulosa a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách | Výroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

3916 až 3921 | Polotovary a produkty z plastických hmot; kromě čísel ex3916, ex3917, ex3920 a ex3921, pro která jsou pravidla uvedena níže | | |

— Ploché produkty dále zpracovávané jinak než povrchově nebo řezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtverce); jiné produkty dále zpracovávané jinak než pouze povrchově | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní: | | |

— — Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jednotlivý monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

— — Ostatní | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

ex3916 a ex3917 | Profily a trubky | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závoduhodnota použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

ex3920 | — Ionomerní fólie nebo film | Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem etylénu a kyseliny metakrylové částečně neutralizované kovovými ionty, hlavně zinkem a sodíkem | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

— Fólie z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyetylénu | Výroba, ve které hodnota kterýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

ex3921 | Plastové fólie pokovené | Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce méně než 23 mikronů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

3922 až 3926 | Produkty z plastických hmot | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 40 | Kaučuk a výrobky z kaučuku; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt | |

ex4001 | Vrstvené desky přírodního kaučuku na obuv | Laminování plátů přírodního kaučuku | |

4005 | Kaučukové plasty, nevulkanizované, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kromě přírodního kaučuku nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

4012 | Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku | | |

— Protektorované pneumatiky; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku | Protektorování použitých pneumatik | |

— Ostatní | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 4011 nebo 4012 | |

ex4017 | Produkty z tvrdé pryže | Výroba z tvrdé pryže | |

ex kapitola 41 | Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex4102 | Surové kůže ovčí nebo jehněčí, bez vlny | Odstranění vlny z ovčích či jehněčích kůží | |

4104 až 4107 | Kůže, bez chlupů či vlny, kromě kůže čísla 4108 nebo 4109 | Přečinění předčiněné kůže nebo Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

4109 | Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně | Výroba z kůže čísel 4104 až 4107, pokud její hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 42 | Kožené zboží; sedlářské a řemenářské produkty; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; produkty ze střev (jiných než z housenek bource morušového) | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 43 | Kožešiny a umělé kožešiny; produkty z nich; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex4302 | Vyčiněné nebo upravené kožešiny, spojené | | |

— Pláty, kříže a podobné formy | Bělení nebo barvení jako doplněk ke stříhání a scelování nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin | |

— Ostatní | Výroba z nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin | |

4303 | Oděvy, oděvní doplňky a jiné produkty z kožešin | Výroba z nescelených vyčiněných nebo zušlechtěných kožešin čísla 4302 | |

ex kapitola 44 | Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex4403 | Nahrubo hraněné dřevo | Výroba ze surového dřeva, i odkorněného, nebo pouze hrubě opracovaného | |

ex4407 | Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce větší než 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem | Hoblování, broušení, spojování klínovým ozubem | |

ex4408 | Dýhové listy a listy na překližky, o tloušťce nejvýše 6 mm, spojené, a jiné dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nejvýše 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem | Lepení, hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem | |

4409 | Dřevo souvisle profilované podél jakékoliv z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem | | |

— broušené nebo spojované klínovým ozubem | Broušení nebo spojování ozuby | |

— přířezy, latě | Výroba přířezů nebo latí | |

ex4410 až ex4413 | Přířezy, latě, včetně lištových soklů a jiných lištových prken | Výroba přířezů nebo latí | |

ex4415 | Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly | Výroba z prken nepřiřezaných do velikosti | |

ex4416 | Sudy, barely, kádě, nádrže a jiné bednářské produkty a jejich části, ze dřeva | Výroba ze štípaných skruží, pouze přiřezaných na dvou hlavních plochách | |

ex4418 | — Produkty stavebního truhlářství | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít lehčené dřevěné panely a šindele | |

— Přířezy a latě | Výroba přířezů nebo latí | |

ex4421 | Spojovací prkna; dřevěné klíny nebo kolíky pro obuv | Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409 | |

ex kapitola 45 | Korek a korkové výrobky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

4503 | Výrobky z přírodního korku | Výroba z korku čísla 4501 | |

kapitola 46 | Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

kapitola 47 | Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět) | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 48 | Papír a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru a lepenky; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex4811 | Papír, lepenka, v arších, linkované nebo čtverečkované | Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47 | |

4816 | Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích | Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47 | |

4817 | Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt,hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex4818 | Toaletní papír | Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47 | |

ex4819 | Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obalové schránky z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo z pásů zplstěných buničinových vláken | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt,hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex4820 | Bloky dopisních papírů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex4823 | Ostatní papír, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané do určité velikosti nebo tvaru | Výroba z materiálů pro produkci papíru kapitoly 47 | |

ex kapitola 49 | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné produkty polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

4909 | Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami | Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo 4911 | |

4910 | Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků | | |

— "věčné" kalendáře nebo s vyměnitelnými bloky na jiném než papírovém nebo kartonovém základě | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo 4911 | |

ex kapitola 50 | Hedvábí; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) mykaný nebo česaný | Mykání nebo česání odpadového hedvábí | |

5004 až ex5006 | Hedvábné příze a příze spředené z hedvábného odpadu | Výroba ze: surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného čijinak zpracovaného pro spřádání, jiných přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5007 | Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu | | |

— S obsahem pryžové nitě | Výroba z jedné příze | |

— Ostatní | Výroba z: kokosové přízepřírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninypapírunebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

ex kapitola 51 | Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

5106 až 5110 | Příze z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní | Výroba ze: surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádánípřírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebomateriálů na produkci papíru | |

5111 až 5113 | Tkaniny z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní | | |

— S obsahem pryžové nitě | Výroba z jedné příze | |

— Ostatní | Výroba z: kokosové přízepřírodních vlákenumělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninypapírunebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

ex kapitola 52 | Bavlna; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

5204 až 5207 | Bavlněné příze a nitě | Výroba ze: surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádáníjiných přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5208 až 5212 | Bavlněné tkaniny | | |

— S obsahem pryžové nitě | Výroba z jedné příze | |

— Ostatní | Výroba z: kokosové přízepřírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninypapírunebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

ex kapitola 53 | Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

5306 až 5308 | Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě | Výroba ze: surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádáníjiných přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5309 až 5311 | Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití | | |

— S obsahem pryžové nitě | Výroba z jedné příze | |

— Ostatní | Výroba z: kokosové přízepřírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninypapírunebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

5401 až 5406 | Příze, nekonečná vlákna (monofilamenty) a nitě z umělých vláken | Výroba ze: surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádánípřírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5407 a 5408 | Tkaniny z umělých vláken | | |

— S obsahem pryžové nitě | Výroba z jedné příze | |

— Ostatní | Výroba z: kokosové přízepřírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninypapírunebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

5501 až 5507 | Umělá střižová vlákna | Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5508 až 5511 | Příze a šicí nitě z umělých střižových vláken | Výroba ze: surového hedvábí nebo odpadového hedvábí, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádánípřírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5512 až 5516 | Tkaniny z umělých střižových vláken | | |

— S obsahem pryžové nitě | Výroba z jedné příze | |

— Ostatní | Výroba z: kokosové přízepřírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninypapírunebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

ex kapitola 56 | Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě: | Výroba z: kokosového vláknapřírodních vlákenchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5602 | Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná | | |

— Vpichovaná plsť | Výroba z: přírodních vlákenchemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

| Ale: lze použít polypropylenové vlákno čísla 5402polypropylenová vlákna čísel 5503 nebo 5506polypropylenový kabel z nekonečných vláken čísla 5501, u kterých je označení jednotlivého vlákna či nitě ve všech případech nižší než 9 decitex, pokud jejich hodnota nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z: přírodních vlákenumělých střižových vláken vyrobených z kaseinuchemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5604 | Nitě a kaučukové nitě, pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty | | |

— Pryžová nit a příze, pokrytá textilem | Výroba z pryžové niti nebo příze nepovrstvené textilem | |

— Ostatní | Výroba z: přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5605 | Kovové nitě a metalizované nitě, též ovinuté, s určením jako textilní nitě, nebo pásek nebo podobný tvar čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo pokryté kovem | Výroba z: přírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninymateriálů na produkci papíru | |

5606 | Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě), žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); nitě nazývané řetízkové | Výroba z: přírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebomateriálů na produkci papíru | |

kapitola 57 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny | | |

— z vpichované plsti | Výroba z: přírodních vlákenchemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

| Ale: lze použít polypropylenové vlákno čísla 5402polypropylenová vlákna čísel 5503 nebo 5506nebo polypropylenový kabel z nekonečných vláken čísla 5501, u kterých je označení jednotlivého vlákna či nitě ve všech případech nižší než 9 decitex, pokud jejich hodnota nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodujako výztuhu lze použít jutovou textilii | |

— z jiné plsti | Výroba z: přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— Ostatní | Výroba z: kokosové nebo jutové přízepříze ze syntetického nebo umělého vláknapřírodních vlákenumělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádání | |

| Jako výztuhu lze použít jutovou textilii | |

ex kapitola 58 | Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské produkty; výšivky; s výjimkou: | | |

— Kombinované s pryžovou nití | Výroba z jedné příze | |

— Ostatní | Výroba z: přírodních vlákenumělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákninynebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

5805 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné, a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nedohotovené | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

5810 | Výšivky v metráži, v pásech nebo jako motivy | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

5901 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky | Výroba z příze | |

5902 | Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových nekonečných vláken | | |

— Obsahující ne více než 90 % hmotnosti textilních materiálů | Výroba z příze | |

— Ostatní | Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5903 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902 | Výroba z příze nebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

5904 | Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaru | Výroba z příze | |

5905 | Textilní tapety | | |

— Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované kaučukem, plastem nebo jinými materiály | Výroba z příze | |

— Ostatní | Výroba z: kokosového vláknapřírodních vlákenchemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní buničinynebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

5906 | Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902 | | |

— Pletené nebo háčkované textilie | Výroba z: přírodních vlákenchemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní buničiny | |

— Jiné látky ze syntetického vlákna, obsahující více než 90 % hmotnosti textilních materiálů | Výroba z chemických materiálů | |

— Ostatní | Výroba z příze | |

5907 | Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné | Výroba z příze nebo Tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota nepotištěné látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

5908 | Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné produkty; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich produkci, též impregnované | | |

— Žárové plynové punčošky, impregnované | Výroba z trubicové tkaniny na plynové punčošky | |

— Ostatní | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt | |

5909 až 5911 | Textilní produkty pro technické účely | | |

— Lešticí kotouče nebo kruhy, kromě vyrobených z plsti čísla 5911 | Výroba z příze nebo odpadové textilie nebo hadrů čísla 6310 | |

— Tkaniny běžně užívané při výrobě papíru nebo pro jiné technické účely, i plstěné, impregnované nebo povrstvené, trubicové nebo nekonečné s jednou nebo více osnovami a/nebo útky, nebo ploché tkaniny s více osnovami a/nebo útky čísla 5911 | Výroba z: kokosového vláknanásledujících materiálů:příze z polytetrafluoroetylenuvícečetné příze z polyamidu, povrstvené nebo impregnované nebo povrstvené fenolovou pryskyřicípříze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací fenylendiaminu a kyseliny isoftalovémonofilu z polytetrafluoroetylenupříze ze syntetických textilních vláken z poly-p-fenylen tereftalamidupříze ze skelného vlákna, povrstvené fenolovou pryskyřicí a opředené akrylovou přízíkopolyesterových monofilů z polyesteru a pryskyřice kyseliny tereftalové a 1,4 cyklohexandietanolu a kyseliny isoftalovépřírodních vlákenumělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných nebo jinak zpracovaných pro spřádání, nebochemických materiálů nebo textilní buničiny | |

Ostatní | Výroba z: kokosového vláknapřírodních vlákenumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní buničiny | |

kapitola 60 | Pletené nebo háčkované textilie | Výroba z: přírodních vlákenumělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní buničiny | |

kapitola 61 | Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované | | |

Získané sešíváním nebo jiným scelováním dvou či více dílů pletené nebo háčkované textilie, přiříznuté do tvaru či přímo tvarované | Výroba z příze | |

Ostatní | Výroba z: přírodních vlákenumělých střižových spřadatelných vláken nemykaných nebo nečesaných či jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní buničiny | |

ex kapitola 62 | Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě: | Výroba z příze | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 a ex6211 | Oděvy dámské, dívčí a kojenecké a oděvní doplňky pro kojence, vyšívané | Výroba z příze nebo Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex6210 a ex6216 | Ohnivzdorné vybavení z látky povrstvené fólií aluminizovaného polyesteru | Výroba z příze nebo Výroba z nepotažených látek, pokud hodnota použité nepovrstvené látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

6213 a 6214 | Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje apod. | | |

Vyšívané | Výroba z nebělené jednotlivé příze nebo Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

Ostatní | Výroba z nebělené jednotlivé příze nebo Výroba, po které následuje tisk spojený nejméně se dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (například praní, bělení, mercerace, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, protisrážlivá úprava, apretace, dekatování, impregnace, vyšívání a nopování), kdy hodnota použitého nepotištěného materiálu čísel 6213 a 6214 látky nepřesáhne 47,5 % hodnoty produktu ze závodu | |

6217 | Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212 | | |

Vyšívané | Výroba z příze nebo Výroba z nevyšívaných látek, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ohnivzdorné vybavení z látky povrstvené fólií aluminizovaného polyesteru | Výroba z příze nebo Výroba z nepotažených látek, pokud hodnota použité nepovrstvené látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Výztuhy límců a manžet, vystříhané | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z příze | |

ex kapitola 63 | Ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt | |

6301 až 6304 | Přikrývky a cestovní koberečky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie | | |

— Z plsti nebo netkaných textilií | Výroba z: přírodních vlákenchemických materiálů nebo textilní buničiny | |

— Ostatní | | |

— — Vyšívané | Výroba z nebělené jednotlivé příze nebo Výroba z nevyšívaných látek (kromě pletených nebo háčkovaných), pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— — Ostatní | Výroba z nebělené jednotlivé příze | |

6305 | Pytle a pytlíky k balení zboží | Výroba z: přírodních vláken neboumělých střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných ke spřádáníchemických materiálů nebo textilní buničiny | |

6306 | Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky | | |

Z netkaných textilií | Výroba z: přírodních vláken nebochemických materiálů nebo textilní buničiny | |

Ostatní | Výroba z nebělené jednotlivé příze | |

6307 | Ostatní zcela dokončené produkty, včetně střihových šablon | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

6308 | Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro produkci koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních produktů, v balení pro drobný prodej | Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu | |

ex kapitola 64 | Obuv, kamaše a podobné výrobky, kromě: | Výroba z materiálů kterékoli položky mimo soubory svršků, připevněných ke stélkám nebo jiným částem podešví čísla 6406 | |

6406 | Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešví jinou než zevní podešví); vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich součásti | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 65 | Pokrývky hlavy a jejich části a součásti, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

6503 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů čísla 6501, též s podšívkou nebo obroubené | Výroba z příze nebo textilních vláken | |

6505 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních látek, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené | Výroba z příze nebo textilních vláken | |

ex kapitola 66 | Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

6601 | Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních deštníků a podobných deštníků) | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 67 | Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; produkty z vlasů | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 68 | Výrobky z kamene, sádry, cementu, azbestu, slídy nebo podobných materiálů; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex6803 | Výrobky z břidlice nebo aglomerované břidlice | Výroba z opracované břidlice | |

ex6812 | Výrobky z osinku; výrobky ze směsí na bázi osinku nebo ze směsí na bázi osinku a uhličitanu hořečnatého | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

ex6814 | Výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, kartonu nebo jiných materiálů | Výroba ze zpracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované) | |

kapitola 69 | Keramické výrobky | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 70 | Sklo a skleněné výrobky, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex7003, ex7004 a ex7005 | Sklo s nereflexní vrstvou | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7006 | Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály | | |

sklo ploché, s tenkou dielektrickou vrstvou, polovodičového stupně, podle norem SEMII | Výroba z materiálů čísla 7006 | |

— ostatní | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7007 | Bezpečnostní sklo, vyrobené z tvrzeného nebo vrstveného skla | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7008 | Izolační jednotky z několika skleněných tabulí | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7009 | Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7010 | Demižóny, lahve, baňky, sklenice, kelímky, lékovky, ampule a jiné nádoby ze skla používané pro dopravu nebo balení zboží; zavařovací sklenice ze skla; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt nebo řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

7013 | Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné produkty, skleněné produkty pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než čísel 7010 nebo 7018) | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt nebo řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu nebo ruční zdobení (kromě sítotisku) ručně foukaného skla, pokud hodnota nefoukaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex7019 | Výrobky ze skleněných vláken (kromě příze) | Výroba z: nebarvených štěpin, pramenů, příze nebo sekaných pramenůskelné vaty | |

ex kapitola 71 | Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt | |

ex7101 | Perly přírodní nebo uměle pěstované, tříděné, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex7102, ex7103 a ex7104 | Drahokamy nebo polodrahokamy opracované (přírodní, syntetické nebo rekonstituované) | Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů | |

7106, 7108 a 7110 | Drahé kovy | | |

— netepané | Výroba z materiálů nezařazených do čísel 7106, 7108 nebo 7110 nebo elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 nebo legování drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy | |

ve formě polotovaru nebo ve formě prachu | Výroba z nelegovaných drahých kovů | |

ex7107, ex7109 a ex7111 | Kovy obecné plátované drahými kovy, opracované pouze do formy polotovarů | Výroba z kovů plátovaných drahými kovy, nelegovaných | |

7116 | Produkty z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných) | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

7117 | Bižuterie | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt nebo Výroba ze základních kovových součástí, neplátovaných nebo nepotažených drahými kovy, pokud hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 72 | Železo a ocel, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

7207 | Polotovary ze železa nebo nelegované oceli | Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205 | |

7208 až 7216 | Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli | Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206 | |

7217 | Dráty ze železa nebo nelegované oceli | Výroba z polotovarů čísla 7207 | |

ex7218, 7219 až 7222 | Polotovary, ploché válcované produkty, tyče, pruty, profily, úhelníky, tvarovky ze železa, z nerezavějící oceli | Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218 | |

7223 | Dráty z nerezavějící oceli | Výroba z polotovarů čísla 7218 | |

ex7224, 7225 až 7228 | Polotovary, ploché válcované produkty, tyče, pruty válcované za tepla, v nepravidelně vinutých svitcích; profily, úhelníky, tvarovky ze železa, z ostatní legované oceli; tyče, pruty duté vrtné, z legované nebo nelegované oceli | Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206, 7218 nebo 7224 | |

7229 | Dráty z ostatní legované oceli | Výroba z polotovarů čísla 7224 | |

ex kapitola 73 | Výrobky ze železa nebo oceli; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex7301 | Štětovnice | Výroba z materiálů čísla 7206 | |

7302 | Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic | Výroba z materiálů čísla 7206 | |

7304, 7305 a 7306 | Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli | Výroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224 | |

ex7307 | Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli (ISO X5CrNiMo 1712) sestávající z několika částí | Kroužení, vrtání, vystružování, řezání, odjehlování a broušení kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesáhne 35 % ceny produktu ze závodu | |

7308 | Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí (např. mosty a části mostů, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné produkty připravené pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceli | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze použít svářené úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301 | |

ex7315 | Protismykové řetězy | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů čísla. 7315 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 74 | Měď a výrobky z mědi, kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

7401 | Měděný kamínek (měděný lech); cementová měď (srážená měď) | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

7402 | Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

7403 | Rafinovaná měď a slitiny, netvářené | | |

— Rafinovaná měď | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

— Slitiny mědi a rafinovaná měď s obsahem jiných prvků | Výroba z rafinované mědi, surové mědi nebo měděného odpadu či šrotu | |

7404 | Měděný odpad a šrot | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

7405 | Předslitiny mědi | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 75 | Nikl a výrobky z niklu, kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

7501 až 7503 | Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; surový (neopracovaný) nikl; niklový odpad a šrot | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 76 | Hliník a výrobky z hliníku, kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než daný produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

7601 | Surový (neopracovaný) hliník | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodunebo Výroba tepelnou nebo elektrolytickou cestou ze surového hliníku nebo hliníkového odpadu či šrotu | |

7602 | Hliníkový odpad a šrot | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex7616 | Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížovina, síťovina, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliník | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít síta, tkaniny, rošty, síťoviny, pletiva, výztuhy a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a hliníkové mřížkovinyhodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 77 | Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému | | |

ex kapitola 78 | Olovo a výrobky z olova, kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

7801 | Surové (neopracované) olovo | | |

— Rafinované olovo | Výroba ze slitiny zlata a stříbra nebo surového olova | |

— Ostatní | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7802 | |

7802 | Olověný odpad a šrot | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 79 | Zinek a výrobky ze zinku; kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

7901 | Surový zinek | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7902 | |

7902 | Zinkový odpad a šrot | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 80 | Cín a výrobky z cínu, kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle nežli produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

8001 | Surový cín | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 8002 | |

8002 a 8007 | Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínu | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

kapitola 81 | Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich | | |

— Ostatní obecné kovy, opracované; výrobky z nich | Výroba, ve hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejné položce jako produkt nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex kapitola 82 | Nástroje a nářadí, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

8206 | Sady nástrojů obsahující dva nebo několik nástrojů čísel 8202 až 8205, sestavené v soubory pro maloobchod | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiných čísel než 8202 až 8205. Do sady však lze začlenit nástroje čísel 8202 až 8205, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 % ceny sady ze závodu | |

8207 | Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracích | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8208 | Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízení | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8211 | Nože s hladkou nebo zoubkovanou řeznou čepelí (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208 a jejich čepele | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít střenky a břity z obecných kovů | |

8214 | Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty) | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít střenky z obecných kovů | |

8215 | Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní produkty | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít střenky z obecných kovů | |

ex kapitola 83 | Různé výrobky z obecných kovů, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex8302 | Úchytky, kování a podobné pro stavby a zařízení pro automatické zavírání dveří | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu | |

ex8306 | Sošky a ostatní dekorační předměty z obecných kovů | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 84 | Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8401 | Palivové články pro reaktory | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8402 | Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané "na přehřátou vodu" | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8403 a ex8404 | Kotle k ústřednímu topení, kromě kotlů čísla 8402 a pomocná zařízení ke kotlům k ústřednímu topení | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 8403 nebo 8404 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

8406 | Parní turbíny a ostatní turbíny | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8407 | Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8408 | Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou) | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8409 | Části a součásti učené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 8408 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8411 | Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbiny | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8412 | Ostatní motory a pohony | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8413 | Rotační objemová čerpadla | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

ex8414 | Průmyslové ventilátory a dmychadla, apod. | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8415 | Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8418 | Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415 | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

ex8419 | Stroje pro dřevařský, papírenský průmysl nebo průmysl zpracovávající dřevovinu | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8420 | Kalandry nebo jiné válcovací stroje, kromě strojů pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8423 | Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti 50 mg nebo citlivější), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8425 až 8428 | Zdvihací, manipulační, nakládací či vykládací zařízení | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8429 | Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem | | |

— Silniční válce | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8430 | Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněžné frézy | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8431 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8431 | Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro silniční válce | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8439 | Stroje a přístroje pro produkci buničiny (papíroviny) z celulózových vláken nebo pro produkci nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8441 | Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do výše 25 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8444 až 8447 | Stroje z těchto položek pro textilní průmysl | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8448 | Pomocná zařízení pro stroje čísel 8444 a 8445 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8452 | Šicí stroje, kromě strojů pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů | | |

— Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů použitých při produkci hlavy (bez motoru) nepřesáhne hodnotu původních použitých materiálůpoužité mechanismy pro napětí nitě, křížkový a klikatý steh jsou již původní | |

— Ostatní | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8456 až 8466 | Obráběcí stroje a přístroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8469 až 8472 | Kancelářské stroje (např. psací stroje, kalkulačky, stroje na automatické zpracování dat, kopírovací, spínací) | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8480 | Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

8482 | Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.) | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8484 | Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8485 | Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 85 | Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8501 | Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí) | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené v čísle 8503 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8502 | Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísel 8501 nebo 8503 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8504 | Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování dat | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8518 | Mikrofony, jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače, elektrické zesilovače zvuku | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

ex8519 | Gramofonová chassis, gramofony, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8520 | Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízením | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8521 | Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8522 | Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo zejména s přístroji čísel 8519 až 8521 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8523 | Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě produktů kapitoly 37 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8524 | Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro produkci desek, avšak kromě produktů kapitoly 37 | | |

— Matrice pro výrobu desek | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8523 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8525 | Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8526 | Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8527 | Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8528 | Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci nebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8529 | Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům čísel 8525 až 8528 | | |

— Vhodné k použití výhradně nebo zejména s přístroji pro video záznam či reprodukci | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8535 a 8536 | Elektrické přístroje k vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k zapojování, spojování a připojování v elektrických obvodech | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8538 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8537 | Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické řídící zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517 | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 8538 použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8541 | Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, kromě plátků ještě nerozřezaných na čipy | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísel 8541 nebo 8542 celkem použity celkem pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

8544 | Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkami | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8545 | Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní produkty zhotovené z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8546 | Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8547 | Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, kromě izolátorů čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8548 | Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 86 | Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a jeho části a součásti; mechanická (též elektromechanická) dopravní signalizační zařízení všeho druhu; kromě: | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8608 | Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací, pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní nebo letištní zařízení; jejich části | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 87 | Vozidla jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

8709 | Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8710 | Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová, též se zbraněmi; jejich části a součásti | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8711 | Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky | | |

— s pístovým motorem o obsahu: | | |

— — nepřesahujícím 50 cm3 | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu |

— — přesahujícím 50 cm3 | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8712 | Jízdní kola bez kuličkových ložisek | Výroba z materiálů nezařazených do čísla 8714 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8715 | Dětské kočárky a jejich části a součásti | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

8716 | Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 88 | Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiné položce nežli produkt | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex8804 | Rotující padáky | Výroba z materiálů kterékoli položky včetně jiných materiálů čísla 8804 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

8805 | Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

kapitola 89 | Lodě, čluny a technická plavidla | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt; nelze použít trupy čísla 8906 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 90 | Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9001 | Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9002 | Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného skla | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9004 | Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné produkty | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex9005 | Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich podstavců a rámů | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex9006 | Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě elektricky zažíhaných bleskových žárovek | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9007 | Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9011 | Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt;hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

ex9014 | Ostatní navigační přístroje a nástroje | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9015 | Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměrů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9016 | Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažími | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9017 | Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9018 | Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku | | |

— Zubolékařská křesla obsahující zubolékařské přístroje nebo plivátka | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

9019 | Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

9020 | Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

9024 | Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů) | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9025 | Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a navzájem kombinované | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9026 | Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a nástrojů čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9027 | Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9028 | Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů | | |

— Části a součásti | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9029 | Otáčkoměry, počítače produktů, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu elektrických veličin, kromě měřičů čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9031 | Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9032 | Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9033 | Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 91 | Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; kromě: | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

9105 | Ostatní hodiny | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9109 | Hodinové stroje, úplné a smontované | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9110 | Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky | Výroba, ve které: hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodukde v rámci výše uvedeného limitu jsou materiály zařazené do čísla 9114 použity pouze do výše 10 % hodnoty produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9111 | Hodinková pouzdra a jejich části | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9112 | Kryty a skříňky k hodinářským produktům a jejich části a součásti | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu |

9113 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti | | |

— z obecných kovů, též pozlacené, postříbřené nebo plátované drahými kovy | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 92 | Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 93 | Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 94 | Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné produkty; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné produkty; montované stavby; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

ex9401 a ex9403 | Nábytek z obecných kovů, obsahující nevycpané bavlněné plátno o váze do 300 g/m2 | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt nebo Výroba z bavlněného plátna již zpracovaného k použití, čísel 9401 nebo 9403, pokud: jeho hodnota nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závoduvšechny ostatní použité materiály jsou skutečně původní a jsou zařazeny v jiném čísle než 9401 nebo 9403 | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

9405 | Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné produkty s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

9406 | Montované stavby | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 95 | Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

9503 | Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhů | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex9506 | Golfové hole a jejich části | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt. Lze však použít hrubě opracované bloky pro produkci hlav holí | |

ex kapitola 96 | Různé výrobky, kromě: | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

ex9601 a ex9602 | Živočišný, rostlinný nebo nerostný řezbářský materiál | Výroba z "opracovaných" řezbářských materiálů stejného čísla | |

ex9603 | Košťata a kartáče (kromě košťat apod. a kartáčů z chlupů veverek či kun), ruční kartáče zametací, bez motoru, polštářky a válečky malířské, stěrky a mopy | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

9605 | Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů | Každá součást soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla součástí soupravy. Lze však použít nepůvodní zboží, pokud jeho celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny soupravy ze závodu | |

9606 | Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovary | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

9608 | Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné produkty; části a součásti těchto produktů, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma produktů čísla 9609 | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt Lze však použít pera nebo hroty ze stejné položky | |

9612 | Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách | Výroba, ve které: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkthodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex9613 | Zapalovače s elektrickým zapalovacím systémem | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů čísla 9613 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex9614 | Dýmky a dýmkové hlavy | Výroba z hrubě opracovaných bloků | |

kapitola 97 | Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti | Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než produkt | |

--------------------------------------------------

Příloha III protokolu 1

ZÁMOŘSKÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ

Ve smyslu tohoto protokolu se "zámořskými zeměmi a územími" rozumějí země a území uvedené v části čtyři Smlouvy o založení Evropského společenství, uvedené níže:

(Tento seznam neprejudikuje status těchto zemí a území ani budoucí změny jejich statusu.)

1. Země, jež má zvláštní vztahy s Dánským královstvím:

- Grónsko.

2. Zámořská území Francouzské republiky:

- Nová Kaledonie,

- Francouzská Polynésie,

- Francouzská jižní a antarktická území,

- ostrovy Wallis a Futuna.

3. Územní celky Francouzské republiky:

- Mayotte,

- Saint-Pierre a Miquelon.

4. Zámořské země Nizozemského království:

- Aruba,

- Nizozemské Antily:

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten.

5. Britské zámořské země a území:

- Anguilla,

- Kajmanské ostrovy,

- Falklandy,

- Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy,

- Montserrat,

- Pitcairn,

- Svatá Helena a závislá území,

- Britské území v Antarktidě,

- Britské indickooceánské území,

- Turks a Caicos,

- Britské Panenské ostrovy.

--------------------------------------------------

Příloha IV protokolu 1

FORMULÁŘ PRŮVODNÍHO OSVĚDČENÍ

1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává na formuláři, jehož vzor je uveden v této příloze. Formulář je vytištěn v jednom nebo více jazycích, v nichž je vypracována dohoda. Osvědčení se vyhotovují v jednom z těchto jazyků a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vyvážejícího státu. Jsou-li vyplňovány rukou, musí být napsány inkoustem a hůlkovým písmem.

2. Každé osvědčení má rozměry 210 x 297 mm s maximální přípustnou odchylkou do –5 mm nebo do +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, na němž je patrné jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Vyvážející státy si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. Ve druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné, pro účely identifikace.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Příloha V protokolu 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Příloha VIa protokolu 1

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Příloha VIb protokolu 1

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Příloha VII protokolu 1

OSVĚDČENÍ ÚDAJŮ

1. Formulář osvědčení údajů uvedeného v této příloze je používán a vytištěn v jednom nebo více úředních jazycích, v nichž je vypracována dohoda, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vyvážejícího státu. Osvědčení údajů se vyplňují v jednom z těchto jazyků; jsou-li vyplňovány rukou, musí být napsány inkoustem a hůlkovým písmem. Nesou pořadové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné, pro účely identifikace.

2. Osvědčení údajů má rozměry 210 x 297 mm s maximální přípustnou odchylkou do –5 mm nebo do +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o hmotnosti nejméně 25 g/m2.

3. Vnitrostátní správní orgány si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. Ve druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Příloha VIII protokolu 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Příloha IX protokolu 1

SEZNAM OPERACÍ OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ UDĚLUJÍ STATUS PŮVODU Z AKT PRODUKTŮM ZÍSKANÝM OPRACOVÁNÍM NEBO ZPRACOVÁNÍM TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z ROZVOJOVÝCH ZEMÍ UVEDENÝCH V ČL. 6 ODST. 11 TOHOTO PROTOKOLU

Textil a textilní výrobky spadající do oddílu XI

Kód KN | Popis produktu | Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původních produktů |

(1) | (2) | (3) |

ex5101 | Vlna, nemykaná ani nečesaná | |

– odtučněná, nekarbonizovaná | Výroba z potní vlny, včetně prané na hřbetě, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu |

– karbonizovaná | Výroba z odtučněné, nekarbonizované vlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu |

ex5103 | Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, karbonizovaný | Výroba z nekarbonizovaného odpadu, jehož hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu |

ex5201 | Bavlna nemykaná ani nečesaná, bělená | Výroba ze surové bavlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu |

5501 až5507 | Chemická vlákna střižová | |

– nečesaná ani nemykaná či jinak zpracovaná ke spřádání | Výroba z chemických materiálů nebo textilní buničiny |

– mykaná nebo česaná či ostatní | Výroba z chemických materiálů nebo textilní buničiny nebo odpadu z kódu KN 5505 |

ex kapitola 50 až kapitola 55 | Příze, nekonečná vlákna (monofilamenty) a nitě, kromě papírové příze | Výroba z: |

| – přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, |

| – chemických materiálů nebo textilní buničiny, |

| – materiálů pro výrobu papíru |

– potištěné nebo barvené | Výroba z: |

| – přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, |

| – surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, |

| – chemických materiálů nebo textilní buničiny, nebo chemických střižových spřadatelných vláken, spřádacích kabelů nebo odpadu vláken, nemykaných ani nečesaných nebo jinak připravených ke spřádání |

| nebo |

| Potisk nebo barvení příze nebo monofilamentu, nebělených nebo předbělených, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi kromě skaní nebo tvarování, pokud hodnota nepůvodního materiálu (včetně příze) nepřesáhne 48 % ceny produktu ze závodu |

– ostatní | Výroba z: |

| – přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, |

| – surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, |

| – chemických materiálů nebo z textilní buničiny nebo chemických střižových spřadatelných vláken, spřádacích kabelů nebo odpadu vláken, nemykaných ani nečesaných nebo jinak připravených ke spřádání |

Tkaniny, kromě textilií z papírové příze | |

– potištěné nebo barvené | Výroba z příze |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

– ostatní | Výroba z příze |

5601 | Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky | Výroba z vláken |

5602 | Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná | |

– potisknutá nebo barvená | Výroba z vláken |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

– impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná | Impregnace, povrstvování, povlékání nebo laminování netkaných textilií, nebělených |

– ostatní | Výroba z vláken |

5603 | Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované | |

– potisknuté nebo barvené | Výroba z vláken |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

– impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované | Impregnace, povrstvování, potahování nebo laminování netkaných textilií, nebělených |

– ostatní | Výroba z vláken |

5604 | Nitě a kaučukové nitě, pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty | |

– nitě kaučukové, kordové pokryté textilem | Výroba z nitě kaučukové, kordové, nepokryté textilem |

– ostatní | Impregnace, povrstvování, potahování nebo povlékání textilní příze a pásků, apod., nebělených |

5607 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané a oplétané nebo impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty | Výroba z vláken, kokosového vlákna, příze ze syntetického nebo umělého vlákna nebo monofilamentu |

5609 | Produkty z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel 5404 nebo 5405, motouzy, šňůry, provazy nebo lana, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba z vláken, kokosové příze, příze ze syntetického nebo umělého vlákna nebo monofilamentu |

5704 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny | Výroba z vláken |

ex kapitola 58 | Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské výrobky; výšivky | |

– výšivky v kusu, metráži nebo motivech (kód KN 5810) | Výroba, ve které hodnota použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu |

– potisknuté nebo barvené | Výroba z příze |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

– impregnované, povrstvené nebo potažené | Výroba z nebělených textilií, plstěných nebo netkaných |

– ostatní | Výroba z příze |

5901 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky | Výroba z nebělených textilií |

5902 | Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových nekonečných vláken | Výroba z příze |

5903 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902 | Výroba z nebělených textilií |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

5904 | Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaru | Výroba z nebělených textilií, plstěných nebo netkaných |

5905 | Textilní tapety | Výroba z nebělených textilií |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

5906 | Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902 | Výroba z bělených pletených nebo háčkovaných textilií nebo z ostatních nebělených textilií |

5907 | Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné | Výroba z nebělených textilií |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

5908 | Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné produkty; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované | Výroba z příze |

5909 | Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s armaturou nebo s příslušenstvím z jiných materiálů | Výroba z příze nebo vláken |

5910 | Převodové nebo dopravníkové bez pásy nebo řemeny z textilního materiálu, též impregnované, pokryté, potažené nebo povrstvené plasty nebo zesílené kovem nebo jiným materiálem | Výroba z příze nebo vláken |

5911 | Textilní výrobky a zboží pro technické účely, specifikované v poznámce 7 kapitoly 59 kombinované nomenklatury | |

– lešticí kotouče nebo kruhy, nikoli z plsti | Výroba z příze, odpadových textilií nebo hadrů z kódu KN 6310 |

– ostatní | Výroba z příze nebo vláken |

Kapitola 60 | Pletené nebo háčkované textilie | |

– potisknuté nebo barvené | Výroba z příze |

| nebo |

| Potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených textilií, doprovázený přípravnými nebo dokončovacími operacemi |

– ostatní | Výroba z příze |

Kapitola 61 | Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované | Úplné zhotovení |

– získané sešíváním nebo jiným scelováním dvou či více dílů pletené nebo háčkované textilie, přiříznuté do tvaru či přímo tvarované | |

– ostatní | Výroba z příze |

ex Kapitola 62 | Oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené, háčkované; kromě čísel 6213 a 6214, pro které jsou pravidla uvedena níže | Výroba z příze |

– hotové nebo úplné | Úplné zhotovení |

– nehotové nebo neúplné | Výroba z příze |

6213 a 6214 | Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje, apod. | |

– vyšívané | Výroba z příze |

| nebo |

| Výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

– ostatní | Výroba z příze |

6301 ažex6306 | Přikrývky a koberečky cestovní, prádlo ložní, prádlo stolní, prádlo toaletní a kuchyňské; záclony (včetně draperií) a rolety; závěsy a přehozy lůžkové; ostatní textilie bytové (kromě kódu KN 9494); pytle a pytlíky k balení zboží; plachty nepromokavé, plachty lodní a kempinkové výrobky; | |

– z plsti, netkaných textilií: | |

– neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené ani nelaminované | Výroba z vláken |

– impregnované, povrstvené, potažené, laminované | Impregnace, povrstvování, potahování nebo laminování plsti nebo netkaných textilií, nebělených |

– ostatní | |

– pletené nebo háčkované | |

– nevyšívané | Úplné zhotovení |

– vyšívané | Úplné zhotovení |

| nebo |

| Výroba z nevyšívané pletené nebo háčkované textilie, pokud hodnota použité nevyšívané pletené nebo háčkované textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

– nepletené nebo neháčkované | |

– nevyšívané | Výroba z příze |

– vyšívané | Výroba z příze |

| nebo |

| Výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané pletené nebo háčkované textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

6307 | Ostatní zcela dokončené produkty, včetně střihových šablon (kromě vějířů a stínidel, nemechanických, rámů a držadel na ně a částí takových rámů a držadel) | |

– Hadry na podlahu, utěrky, prachovky, apod. | Výroba z příze |

– ostatní | Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu |

6308 | Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro produkci koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchod | Zařazení do soupravy, ve které celková hodnota všech nepůvodních materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu |

--------------------------------------------------

Příloha X protokolu 1

TEXTILNÍ VÝROBKY VYLOUČENÉ Z PROCESU KUMULACE S URČITÝMI ROZVOJOVÝMI ZEMĚMI UVEDENÝMI V ČL. 6 ODST. 11 TOHOTO PROTOKOLU

61011090 | Svetry, pulovry, pulovry bez rukávů, vesty, twinsety, zapínací vesty, noční kabátky a svetry (kromě sak a sportovních sak), zimní bundy, větrovky, bundy do pasu, apod., pletené nebo háčkované |

61012090 |

61013090 |

61021090 |

61022090 |

61023090 |

61101010 |

61101031 |

61101035 |

61101038 |

61101091 |

61101095 |

61101098 |

61102091 |

61102099 |

61103091 |

61103099 |

62034110 | Pánské nebo chlapecké tkané krátké kalhoty, krátké kalhoty kromě plavek a kalhot (včetně domácích); dámské nebo dívčí tkané krátké kalhoty a domácí kalhoty, z vlny, bavlny nebo umělých vláken, dolní části teplákových souprav s podšívkou, kromě kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo umělých vláken |

62034190 |

62034231 |

62034233 |

62034235 |

62034290 |

62034319 |

62034390 |

62034919 |

62034950 |

62046110 |

62046231 |

62046233 |

62046239 |

62046318 |

62046918 |

62113242 |

62113342 |

62114242 |

62114342 |

--------------------------------------------------

Příloha XI protokolu 1

PRODUKTY, PRO KTERÉ PLATÍ USTANOVENÍ O KUMULACI S JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU PODLE ČL. 6 ODST. 3 PO TŘECH LETECH OD PROZATÍMNÍHO PROVÁDĚNÍ DOHODY O OBCHODU, ROZVOJI A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU

Průmyslové výrobky

Kód KN 96

Sůl (včetně soli stolní a denaturované)

25010051

25010091

25010099

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin

28051100

28051900

28052100

28052200

28053010

28053090

28054010

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

28141000

28142000

Hydroxid sodný (louh sodný)

28151100

28151200

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

28170000

Umělý korund

28181000

28182000

28183000

Oxidy a hydroxidy chromu

28191000

28199000

Oxidy manganu

28201000

28209000

Oxidy titanu

28230000

Hydrazin a hydroxylamin

28258000

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy

28271000

Sulfidy (sirníky); polysulfidy

28301000

Fosfornany (hypofosfity), fosfonáty

28351000

28352200

28352300

28352400

28352510

28352590

28352610

28352690

28352910

28352990

28353100

28353910

28353930

28353970

Uhličitany, peroxouhličitany (peruhličitany)

28362000

28364000

28366000

Soli oxokovových, peroxokovových kyselin

28416100

Radioaktivní chemické prvky

28443011

28443019

28443051

Izotopy kromě izotopů čísla 2844

28451000

28459010

Karbidy chemicky definované i nedefinované

28492000

28499030

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy

28500070

Cyklické uhlovodíky

29025000

Halogenderiváty uhlovodíků

29031100

29031200

29031300

29031400

29031500

29031600

29031910

29031990

29032100

29032300

29032900

29033010

29033031

29033033

29033038

29033090

29034100

29034200

29034300

29034410

29034490

29034510

29034515

29034520

29034525

29034530

29034535

29034540

29034545

29034550

29034555

29034590

29034610

29034620

29034690

29034700

29034910

29034920

29034990

29035190

29035910

29035930

29035990

29036100

29036200

29036910

29036990

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfoderiváty

29051100

29051200

29051300

29051410

29051490

29051500

29051610

29051690

29051700

29051910

29051990

29052210

29052290

29052910

29052990

29053100

29053200

29053910

29053990

29054100

29054200

29054910

29054951

29054959

29054990

29055010

29055030

29055099

Fenoly; fenolalkoholy

29071100

29071500

29072210

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly

29091100

29091900

29092000

29093031

29093039

29093090

29094100

29094200

29094300

29094400

29094910

29094990

29095010

29095090

29096000

Epoxidy, epoxialkoholy, epoxyfenoly a epoxyetholy

29102000

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí

29124100

29126000

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí

29141100

29142100

Nasycené, acyklické, monokarboxylové kyseliny

29151100

29151200

29151300

29152100

29152200

29152300

29152400

29152900

29153100

29153200

29153300

29153400

29153500

29153910

29153930

29153950

29153990

29154000

29155000

29156010

29156090

29157015

29157020

29157025

29157030

29157080

29159010

29159020

29159080

Nenasycené kyseliny monokarboxylové

29161210

29161220

29161290

29161410

29161490

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy

29171100

29171400

29173500

29173600

29173700

Karboxylové kyseliny s jinou kyslíkatou funkcí

29181400

29181500

29182200

29189000

Sloučeniny s aminovou funkcí

29211110

29211190

29211200

29211910

29211930

29211990

29212100

29212200

29212900

29213010

29213090

29214100

29214210

29214290

29214310

29214390

29214400

29214500

29214910

29214990

29215110

29215190

29215900

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

29221100

29221200

29221300

29221900

29222100

29222200

29222900

29223000

29224210

29224300

29224980

29225000

Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí

29242110

29242190

29242930

Sloučeniny s nitrilovou funkcí

29261000

29269090

Organické sloučeniny síry

29302000

29309012

29309014

29309016

Organicko-anorganické sloučeniny ostatní

29310040

Heterocyklické sloučeniny s jedním či více heteroatomy kyslíku

29321200

29321300

29322100

Heterocyklické sloučeniny s jedním či více heteroatomy dusíku

29336100

Sulfonamidy

29350000

Minerální či chemická hnojiva dusíkatá

31021010

31021090

31022100

31022900

31023010

31023090

31024010

31024090

31025090

31026000

31027090

31028000

31029000

Minerální či chemická hnojiva fosfátová

31031010

31031090

Minerální či chemická hnojiva

31051000

31052010

31052090

31053010

31053090

31054010

31054090

31055100

31055900

31056010

31056090

31059091

31059099

Tříselné výtažky rostlinného původu

32012000

32019020

Ostatní barviva

32061100

32061900

32062000

32063000

32064100

32064200

32064300

32064990

32065000

Aktivní uhlí; aktivní přírodní nerostné produkty

38021000

38029000

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy

38081020

38081030

38083011

38083013

38083015

38083017

38083021

38083023

38083027

38083030

38083090

Antioxidační přípravky pro kaučuk, plasty

38123020

Složená, organická rozpouštědla a ředidla

38140090

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalénů

38171010

38171050

38171080

38172000

Připravená pojidla pro licí formy, jádra

38249090

Polymery ethylenu, v primárních formách

39011010

39011090

39012000

39013000

39019000

Polymery propylenu nebo jiných olefinů

39021000

39022000

39023000

39029000

Polymery styrenu, v primárních formách

39031100

39031900

39032000

39033000

39039000

Polymery vinylchloridu

39041000

39042100

39042200

39043000

39044000

39045000

39046190

39046900

39049000

Polymery vinylacetátu

39051200

Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice

39072019

39072090

39076090

39079110

39079190

39079910

39079990

Ostatní desky, listy, filmy, fólie a pásy

39201022

39201028

39201040

39201080

39202021

39202029

39202071

39202079

39202090

39203000

39204111

39204119

39204191

39204199

39204211

39204219

39204291

39204299

39205100

39205900

39206100

39206210

39206290

39206300

39206900

39207111

39207119

39207190

39207200

39207310

39207350

39207390

39207900

39209100

39209200

39209300

39209400

39209911

39209919

39209950

39209990

Ostatní desky, listy, filmy, fólie a pásy

39219019

Produkty pro přepravu nebo balení zboží

39232100

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku

40121030

40121050

40121080

40122090

40129010

40129090

Duše vnitřní kaučukové

40131010

40131090

40132000

40139010

40139090

Vyčiněné kůže hovězího dobytka nebo koní

41041091

41041095

41041099

41042100

41042290

41042900

41043111

41043119

41043130

41043190

41043910

41043990

Odchlupené kůže ovčí a jehněčí

41052000

Vyčiněné kůže ostatních zvířat

41071010

41072910

41079010

41079090

Zámišové usně (včetně kombinovaného zámiše)

41080010

41080090

Lakové nebo lakové-laminované usně

41090000

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken

41110000

Oděvy a oděvní doplňky

42031000

42032100

42032910

42032991

42032999

42033000

42034000

Dřevotřískové desky a podobné desky ze dřeva

44101100

44101910

44101930

44101950

44101990

44109000

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů

44111100

44111900

44112100

44112900

44113100

44113900

44119100

44119900

Překližka, desky dýhované a podobně vrstvené dřevo

44121311

44121319

44121390

44121400

44121900

44122210

44122291

44122299

44122300

44122920

44122980

44129210

44129291

44129299

44129300

44129920

44129980

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

44181010

44181050

44181090

44182010

44182050

44182080

44183010

44189010

Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky a skříně

44209011

44209019

Výrobky z přírodního korku

45031010

45031090

45039000

Pletence a podobné produkty ze splétacích materiálů

46019910

Košíkářské a jiné výrobky

46029010

Rejstříky, účetní knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky

48201030

Knihy obrázkové, předlohy ke kreslení, omalovánky pro děti

49030000

Mapy a hydrografické nebo podobné kartografické výrobky všech druhů

49051000

Obtisky

49081000

49089000

Tištěné nebo ilustrované dopisnice; tištěné pohlednice

49090010

49090090

Kalendáře jakéhokoli druhu, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků

49100000

Ostatní tiskoviny, včetně tištěných obrazů

49111010

49111090

49119180

49119900

Hedvábné nitě (jiné než spředené z hedvábného odpadu)

50040010

50040090

Nitě spředené z hedvábného odpadu, upravené pro maloobchod

50050010

50050090

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu, upravené pro maloobchod

50060010

50060090

Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu

50071000

50072011

50072019

50072021

50072031

50072039

50072041

50072051

50072059

50072061

50072069

50072071

50079010

50079030

50079050

50079090

Vlněná mykaná příze neupravená pro maloobchod

51061010

51061090

51062011

51062019

51062091

51062099

Česaná vlněná příze neupravená pro maloobchod

51071010

51071090

51072010

51072030

51072051

51072059

51072091

51072099

Příze z jemných zvířecích chlupů (mykaná nebo česaná), neupravená pro maloobchod

51081010

51081090

51082010

51082090

Příze z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchod

51091010

51091090

51099010

51099090

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní

51100000

Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů

51111111

51111119

51111191

51111199

51111911

51111919

51111931

51111939

51111991

51111999

51112000

51113010

51113030

51113090

51119010

51119091

51119093

51119099

Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů

51121110

51121190

51121911

51121919

51121991

51121999

51122000

51123010

51123030

51123090

51129010

51129091

51129093

51129099

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní

51130000

Bavlněné šicí nitě, též upravené pro maloobchod

52041100

52041900

52042000

Bavlněné příze jiné než šicí nitě

52051100

52051200

52051300

52051400

52051510

52051590

52052100

52052200

52052300

52052400

52052600

52052700

52052800

52053100

52053200

52053300

52053400

52053510

52053590

52054100

52054200

52054300

52054400

52054600

52054700

52054800

Bavlněné příze jiné než šicí nitě

52061100

52061200

52061300

52061400

52061510

52061590

52062100

52062200

52062300

52062400

52062510

52062590

52063100

52063200

52063300

52063400

52063510

52063590

52064100

52064200

52064300

52064400

52064510

52064590

Bavlněné příze jiné než šicí nitě, upravené pro maloobchod

52071000

52079000

Lněné nitě

53061011

53061019

53061031

53061039

53061050

53061090

53062011

53062019

53062090

Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě

53082010

53082090

53083000

53089011

53089013

53089019

53089090

Lněné tkaniny

53091111

53091119

53091190

53091910

53091990

53092110

53092190

53092910

53092990

Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken

53101010

53101090

53109000

Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken

53110010

53110090

Šicí nitě z chemických nekonečných vláken

54011011

54011019

54011090

54012010

54012090

Nitě ze syntetických nekonečných vláken, jiné než šicí nitě

54021010

54021090

54022000

54023110

54023130

54023190

54023200

54023310

54023390

54023910

54023990

54024110

54024130

54024190

54024200

54024310

54024390

54024910

54024991

54024999

54025110

54025130

54025190

54025210

54025290

54025910

54025990

54026110

54026130

54026190

54026210

54026290

54026910

54026990

Nitě z umělých nekonečných vláken, jiné než šicí nitě

54031000

54032010

54032090

54033100

54033200

54033310

54033390

54033900

54034100

54034200

54034900

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší

54041010

54041090

54049011

54049019

54049090

Nitě z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší

54050000

Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě)

54061000

54062000

Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken

54071000

54072011

54072019

54072090

54073000

54074100

54074200

54074300

54074400

54075100

54075200

54075300

54075400

54076110

54076130

54076150

54076190

54076910

54076990

54077100

54077200

54077300

54077400

54078100

54078200

54078300

54078400

54079100

54079200

54079300

54079400

Tkaninyz nití z umělých nekonečných vláken

54081000

54082100

54082210

54082290

54082310

54082390

54082400

54083100

54083200

54083300

54083400

Kabely ze syntetických nekonečných vláken

55011000

55012000

55013000

55019000

Kabely z umělých nekonečných vláken

55020010

55020090

Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná nebo jinak nezpracovaná pro spřádání

55031011

55031019

55031090

55032000

55033000

55034000

55039010

55039090

Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná nebo jinak nezpracovaná pro spřádání

55041000

55049000

Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, nitěného odpadu a rozvlákněné příze)

55051010

55051030

55051050

55051070

55051090

55052000

Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

55061000

55062000

55063000

55069010

55069091

55069099

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

55070000

Šicí nitě z chemických střižových vláken

55081011

55081019

55081090

55082010

55082090

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken

55091100

55091200

55092110

55092190

55092210

55092290

55093110

55093190

55093210

55093290

55094110

55094190

55094210

55094290

55095100

55095210

55095290

55095300

55095900

55096110

55096190

55096200

55096900

55099110

55099190

55099200

55099900

Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken

55101100

55101200

55102000

55103000

55109000

Nitě (jiné než šicí nitě) z chemických střižových vláken

55111000

55112000

55113000

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní

56011010

56011090

56012110

56012190

56012210

56012291

56012299

56012900

56013000

Plsť, též impregnovaná

56021011

56021019

56021031

56021035

56021039

56021090

56022100

56022910

56022990

56029000

Netkané textilie netkané, též impregnované

56031110

56031190

56031210

56031290

56031310

56031390

56031410

56031490

56039110

56039190

56039210

56039290

56039310

56039390

56039410

56039490

Nitě a kaučukové nitě, pokryté textilem

56041000

56042000

56049000

Kovové nitě a metalizované nitě, též ovinuté

56050000

Ovinuté nitě a pásky

56060010

56060091

56060099

Výrobky z nití, pásků

56090000

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

57011010

57011091

57011093

57011099

57019010

57019090

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo

58011000

58012100

58012200

58012300

58012400

58012500

58012600

58013100

58013200

58013300

58013400

58013500

58013600

58019010

58019090

Smyčkové froté a podobné tkaniny smyčkové

58021100

58021900

58022000

58023000

Perlinkové tkaniny, jiné než stuhy

58031000

58039010

58039030

58039050

58039090

Tyly a jiné síťové textilie, jiné než tkané

58041011

58041019

58041090

58042110

58042190

58042910

58042990

58043000

Ručně tkané tapiserie typu goblén

58050000

Stuhy

58061000

58062000

58063110

58063190

58063210

58063290

58063900

58064000

Odznaky, štítky a podobné výrobky z textilního materiálu

58071010

58071090

58079010

58079090

Prýmky v metráži, ornamentální zboží

58081000

58089000

Tkaniny z kovových nití, tkaniny z metalizovaných nití

58090000

Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

58101010

58101090

58109110

58109190

58109210

58109290

58109910

58109990

Prošívané textilní produkty v metráži

58110000

Textilie povrstvené lepidlem

59011000

59019000

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu

59021010

59021090

59022010

59022090

59029010

58029090

Textilie impregnované, povrstvené, potažené

59031010

59031090

59032010

59032090

59039010

59039091

59039099

Linoleum, též přiříznuté do tvaru

59041000

59049110

59049190

59049200

Textilní tapety

59050010

59050031

59030039

59050050

59050070

59050090

Pogumované textilie

59061010

59061090

59069100

59069910

59069990

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené, potažené

59070010

59070090

Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené

59080000

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice

59090010

59090090

Převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny

59100000

Textilní výrobky a zboží pro technické účely

59111000

59112000

59113111

59113119

59113190

59113210

59113290

59114000

59119010

59119090

Vlasové textilie, včetně textilií s dlouhým vlasem

60011000

60012100

60012200

60012910

60012990

60019110

60019130

60019150

60019190

60019210

60019230

60019250

60019290

60019910

60019990

Pánské nebo chlapecké kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

61011010

61011090

61012010

61012090

61013010

61013090

61019010

61019090

Dámské nebo dívčí kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

61021010

61021090

61022010

61022090

61023010

61023090

61029010

61029090

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

61034110

61034190

61034210

61034290

61034310

61034390

61034910

61034991

61034999

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

61045100

61045200

61045300

61045900

61046110

61046190

61046210

61046290

61046310

61046390

61046910

61046991

61046999

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama

61071100

61071200

61071900

61072100

61072200

61072900

61079110

61079190

61079200

61079900

Dámské nebo dívčí kalhotky, spodničky, kombiné

61081110

61081190

61081910

67081990

61082100

61082200

61082900

61083110

61083190

61083211

61083219

61083290

61083900

61089110

61089190

61089200

61089910

61089990

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

61091000

61099010

61099030

Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety a plavky, pletené nebo háčkované

61121100

61121200

61121900

61122000

61123110

61123190

61123910

67123990

61124110

61124190

61124910

61124990

Oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií

61130010

61130090

Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované

61141000

61142000

61143000

61149000

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží

61151100

61151200

61151910

61151990

61152011

61152019

61152090

61159100

61159200

61159310

61159330

61159391

61159399

61159900

Rukavice prstové, palcové, bez prstů, pletené nebo háčkované

61161020

61161080

61169100

61169200

61169300

61169900

Ostatní oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

61171000

61172000

61178010

61178090

61179000

Pánské nebo chlapecké kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

62011100

62011210

62011290

62011310

62011390

62011900

62019100

62019200

62019300

62019900

Dámské nebo dívčí kabáty, bundy, pláštěnky, pláště

62021100

62021210

62021290

62021310

62021390

62021900

62029100

62029200

62029300

62029900

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

62034110

62034130

62034190

62034211

62034231

62034233

62034235

62034251

62034259

62034290

62034311

62034319

62034331

62034339

62034390

62034911

62034919

62034931

62034939

62034950

62034990

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

62045100

62045200

62045300

62045910

62045990

62046110

62046180

62046190

62046211

62046231

62046233

62046239

62046251

62046259

62046290

62046311

62046318

62046331

62046339

62046390

62046911

62046918

62046931

62046939

62046950

62046990

Pánské nebo chlapecké košile

62051000

62052000

62053000

62059010

62059090

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů, slipy, spodky

62071100

62071900

62072100

62072200

62072900

62079110

62079190

62079200

62079900

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů, spodní kalhotky

62081100

62081910

62081990

62082100

62082200

62082900

62089111

62089119

62089190

62089210

62089290

62089900

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky

62121000

62122000

62123000

62129000

Kapesníky

62131000

62132000

62139000

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje

62141000

62142000

62143000

62144000

62149010

62149090

Vázanky, motýlky a kravaty

62151000

62152000

62159000

Rukavice prstové, palcové, bez prstů

62160000

Ostatní oděvní doplňky

62171000

62179000

Přikrývky a cestovní koberečky

63011000

63012010

63012091

63012099

63013010

63013090

63014010

63014090

63019010

63019090

Pytle a pytlíky

63051010

63051090

63052000

63053211

63053281

63053289

63053290

63053310

63053391

63053399

63053900

63059000

Plachty nepromokavé, ochranné, stínící; stany; plachty lodní

63061100

63061200

63061900

63062100

63062200

63062900

63063100

63063900

63064100

63064900

63069100

63069900

Ostatní zcela dokončené výrobky včetně střihových šablon

63071010

63071030

63071090

63072000

63079010

63079091

63079099

Soupravy sestávající z tkanin a nití

63080000

Obnošené oděvy a jiné použité výrobky

63090000

Nepromokavá obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku

64011010

64011090

64019110

64019190

64019210

64019290

64019910

64019990

Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku

64021210

64021290

64021900

64022000

64023000

64029100

64029910

64029931

64029939

64029950

64029991

64029993

64029996

64029998

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně

64031200

64031900

64032000

64033000

64034000

64035111

64035115

64035119

64035191

64035195

64035199

64035911

64035931

64035935

64035939

64035950

64035991

64035995

64035999

64039111

64039113

64039116

64039118

64039191

64039193

64039196

64039198

64039911

64039931

64039933

64039936

64039938

64039950

64039991

64039993

64039996

64039998

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně

64041100

64041910

64041990

64042010

64042090

Ostatní obuv

64051010

64051090

64052010

64052091

64052099

64059010

64059090

Části a součásti obuvi (včetně svršků)

64061011

64061019

64061090

64062010

64062090

64069100

64069910

64069930

64069950

64069960

64069980

Neglazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkládačky pro krby nebo stěny

69071000

69079010

69079091

69079093

69079099

Glazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkládačky pro krby nebo stěny

69081010

69081090

69089011

69089021

69089029

69089031

69089051

69089091

69089093

69089099

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní výrobky pro domácnost

69111000

69119000

Keramické kuchyňské a stolní nádobí, ostatní výrobky pro domácnost

69120010

69120030

69120050

69120090

Sošky a jiné ozdobné keramické výrobky

69131000

69139010

69139091

69139093

69139099

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky

70131000

70132111

70132119

70132191

70132199

70132910

70132951

70132959

70132991

70132999

70133110

70133190

70133200

70133910

70133991

70133999

70139110

70139190

70139910

70139990

Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny)

70191100

70191200

70191910

70191990

70193100

70193200

70193910

70193990

70194000

70195110

70195790

70195200

70195910

70195990

70199010

70199030

70199091

70199099

Ostatní výrobky z drahých kovů

71159010

71159090

Feroslitiny

72025000

72027000

72029100

72029200

72029930

72029980

Měděné tyče, pruty a profily

74071000

74072110

74072190

74072210

74072290

74072900

Měděné dráty

74081100

74081910

74081990

74082100

74082200

74082900

Měděné desky, plechy a pásy

74091100

74091900

74092100

74092900

74093100

74093900

74094010

74094090

74099010

74099090

Měděné fólie (též potištěné nebo podložené)

74101100

74101200

74102100

74102200

Měděné trouby a trubky

74111011

74111019

74111090

74112110

74112190

74112200

74112910

74112990

Příslušenství pro trouby, trubky z mědi

74121000

74122000

Splétaná lanka, kabely, pásy, apod.

74130091

74130099

Tkaniny (též v nekonečných pásech), mřížky a pletiva

74142000

74149000

Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby

74151000

74152100

74152900

74153100

74153200

74153900

Měděné pružiny

74160000

Přístroje pro vaření nebo topení

74170000

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost

74181100

74181900

74182000

Ostatní měděné výrobky

74191000

74199100

74199900

Hliníkové tyče, pruty a profily

76041010

76041090

76042100

76042910

76042990

Hliníkové dráty

76051100

76051900

76052100

76052900

Hliníkové desky, plechy a pásy

76061110

76061191

76061193

76061199

76061210

76061250

76061291

76061293

76061299

76069100

76069200

Hliníkové fólie

76071110

76071190

76071910

76071991

76071999

76072010

76072091

76072099

Hliníkové trouby a trubky

76081090

76082030

76082091

76082099

Příslušenství pro trouby a trubky, z hliníku

76090000

Hliníkové konstrukce

76101000

76109010

76109090

Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné zásobníky

76110000

Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice

76121000

76129010

76129020

76129091

76129098

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn

76130000

Lanka, lana, kabely, apod. z hliníku

76141000

76149000

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost

76151100

76151910

76151990

76152000

Ostatní výrobky z hliníku

76161000

76169100

76169910

76169990

Surové (neopracované) olovo

78011000

78019100

78019991

78019999

Wolfram a výrobky z něj; včetně odpadu

81011000

81019110

Molybden a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

81021000

81029110

81029300

Hořčík a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

81041100

81041900

Kadmium a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

81071010

Titan a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

81081010

81081090

81089030

81089050

81089070

81089090

Zirkon a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

81091010

81099000

Antimon a výrobky produkty z něj; včetně odpadu

81100011

81100019

Berylium, chróm, germanium, vanad, galium

81122031

81123020

81123090

81129110

81129131

81129930

Cermety a výrobky produkty z nich; včetně odpadu

81130020

81130040

Jaderné reaktory; palivové články (kazety)

84011000

84012000

84013000

84014010

84014090

Vodní turbíny, vodní kola a regulátory

84101100

84101200

84101300

84109010

84109090

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

84111190

84111290

84112190

84112290

84118190

84118291

84118293

84118299

84119190

84119990

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch

84141030

84141050

84141090

84142091

84142099

84143030

84143091

84143099

84144010

84144090

84145190

84145930

84145950

84145990

84146000

84148021

84148029

84148031

84148039

84148041

84148049

84148060

84148071

84148079

84148090

84149090

Vidlicové stohovací vozíky; jiná manipulační zařízení

84271010

84271090

84272011

84272019

84272090

84279000

Šicí stroje, kromě strojů pro vazbu a sešívání knih

84521011

84521019

84521090

84522100

84522900

84523010

84523090

84524000

84529000

Elektromechanické přístroje pro domácnost

85091010

85091090

85092000

85093000

85094000

85098000

85099010

85099090

Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody

85162991

85163110

85163190

85164010

85164090

85165000

85166070

85167100

85167200

85167980

Gramofonová chassis, gramofony, kazetové přehrávače

85191000

85192100

85192900

85193100

85193900

85194000

85199331

85199339

85199381

85199389

85199912

85199918

85199990

Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku

85201000

85203219

85203250

85203291

85203299

85203319

85203390

85203910

85203990

85209090

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci

85211030

85211080

85219000

Části, součásti a příslušenství

85221000

85229030

85229091

85229098

Hotová nenahraná média pro záznam zvuku

85233000

Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média

85241000

85243200

85243900

85245100

85245200

85245300

85246000

85249900

Přijímací přístroje pro radiotelefonii

85271210

85271290

85271310

85271391

85271399

85272120

85272152

85272159

85272170

85272192

85272198

85272900

85273111

85273119

85273191

85273193

85273198

85273290

85273910

85273991

85273999

85279091

85279099

Televizní přijímací přístroje

85281214

85281216

85281218

85281222

85281228

85281252

85281254

85281256

85281258

85281262

85281266

85281272

85281276

85281281

85281289

85281291

85281298

85281300

85282114

85282116

85282118

85282190

85282200

85283010

85283090

Části a součásti vhodné výlučně nebo zejména k použití s

85291020

85291031

85291039

85291040

85291050

85291070

85291090

85299051

85299059

85299070

85299081

85299089

Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje

85311020

85311030

85311080

85318090

85319090

Elektronky a trubice se studenou katodou nebo fotokatodou

85401111

85401113

85401115

85401119

85401191

85401199

85401200

85402010

85402030

85402090

85404000

85405000

85406000

85407100

85407200

85407900

85408100

85408911

85408919

85408990

85409100

85409900

Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy

85421425

Dráty izolované (též s lakovým povrchem nebo anodickým okysličením)

85441110

85441190

85441910

85441990

85442000

85443090

85444110

85444190

85444920

85444980

85445100

85445910

85445920

85445980

85446010

85446090

85447000

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob

87021091

87021099

87029031

87029039

87029090

Motorová vozidla pro nákladní dopravu

87041011

87041019

87041090

87042110

87042191

87042199

87042210

87042310

87043110

87043191

87043199

87043210

87049000

Motorová vozidla pro zvláštní účely

87051000

87052000

87053000

87054000

87059010

87059030

87059090

Vozíky s vlastním pohonem, bez zdvihacího zařízení

87091110

87091190

87091910

87091990

87099010

87099090

Motocykly (včetně mopedů)

87111000

87112010

87112091

87112093

87112098

87113010

87113090

87114000

87115000

87119000

Jízdní a jiná kola

87120010

87120030

87120080

Fotokopírovací přístroje

90091100

90091200

90092100

90092210

90092290

90093000

90099010

90099090

Výrobky s kapalnými krystaly

90131000

90132000

90138011

90138019

90138030

90138090

90139010

90139090

Náramkové hodinky, kapesní a podobné hodinky

91011100

91011200

91011900

91012100

91012900

91019100

91019900

Náramkové hodinky, kapesní a podobné hodinky

91021100

91021200

91021900

91022100

91022900

91029100

91029900

Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojkem

91031000

91039000

Ostatní hodiny

91051100

91051900

91052100

91052900

91059100

91059910

91059990

Klavíry a pianina, též automatická; cembala

92011010

92011090

92012000

92019000

Revolvery a pistole

93020010

93020090

Ostatní střelné zbraně a podobná zařízení

93031000

93032030

93032080

93033000

93039000

Ostatní zbraně (např. pušky, karabiny a pistole na pero, tlak vzduchu nebo na plyn)

93040000

Části, součásti a příslušenství výrobků čísla 9…

93051000

93052100

93052910

93052930

93052980

93059090

Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely

93061000

93062100

93062940

93062970

93063010

93063091

93063093

93063098

93069090

Sedadla (kromě sedadel čísla 9402)

94012000

94019010

94019030

94019080

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

94034010

94034090

94039010

94039030

94039090

Ložní drátěnky; ložní potřeby

94041000

94042110

94042190

94042910

94042990

94043010

94043090

94049010

94049090

Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti

94051021

94051029

94051030

94051050

94051091

94051099

94052011

94052019

94052030

94052050

94052091

94052099

94053000

94054010

94054031

94054035

94054039

94054091

94054095

94054099

94055000

94056091

94056099

94059111

94059119

94059190

94059290

94059990

Montované stavby

94060010

94060031

94060039

94060090

Ostatní hračky; zmenšené modely

95031010

95031090

95032010

95032090

95033010

95033030

95033090

95034100

95034910

95034930

95034990

95035000

95036010

95036090

95037000

95038010

95038090

95039010

95039032

95039034

95039035

95039037

95039051

95039055

95039099

Košťata, kartáče

96031000

96032100

96032910

96032930

96032990

96033010

96033090

96034010

96034090

96035000

96039010

96039091

96039099

Zemědělské produkty

Kód KN 96

Živí koně, osli, muli a mezci

01011990

01012090

Ostatní živá zvířata

01060020

Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí

02063021

02064191

02068091

02069091

Maso a poživatelné droby

02071391

02071491

02072691

02072791

02073591

02073689

Ostatní maso a poživatelné droby, čerstvé, chlazené

02081011

02081019

02089010

02089050

02089060

02089080

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené

02109010

02109060

02109079

02109080

Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

04070090

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

04100000

Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky

06012030

06012090

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky

06022090

06023000

06024010

06024090

06029010

06029030

06029041

06029045

06029049

06029051

06029059

06029070

06029091

06029099

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin

06049121

06049129

06049149

06049990

Brambory, čerstvé nebo chlazené

07019059

07019090

Cibule, šalotky, česnek, pór

07032000

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

07091040

07095130

07095200

07096099

07099031

07099071

07099073

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

07108059

Zelenina prozatímně konzervovaná

07119010

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

07129005

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

08021290

Datle, fíky, ananasy, avokáda, kvajava, mango

08041000

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

08054095

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

08062091

08062092

08062098

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

08094010 (12)

08094090

Ostatní ovoce, čerstvé

08104050

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

08112019

08112051

08112090

08119031

08119050

08119085

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované

08129040

Ovoce sušené

08131000

08133000

08134030

08134095

Káva, též pražená či dekofeinovaná

09011200

09012100

09012200

09019090

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

09070000

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list

09104013

09104019

09104090

09109190

09109999

Semena, plody a výtrusy, k výsevu

12091100

12091900

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa

12129200

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží sádlo

15010090

Stearin z vepřového sádla, olej z vepřového sádla, oleostearin, olein

15030090

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný

15081090

15089090

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný

15119011

15119019

15119099

Kokosový (kopra), palmojádrový, babassuový olej

15131191

15131199

15131911

15131919

15131991

15131999

15132130

15132190

15132911

15132919

15132950

15132991

15132999

Ostatní rostlinné tuky a oleje pevné

15151990

15152190

15152990

15155019

15155099

15159029

15159039

15159051

15159059

15159091

15159099

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje

15161010

15161090

15162091

15162096

15162098

Margarín; směsi jedlých tuků

15171090

15179091

15179099

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje

15180010

15180091

15180099

Párky a podobné produkty, z masa, drobů

16010010

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů

16030010

Melasy

17031000

17039000

Kakaová hmota, též odtučněná

18031000

18032000

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

18040000

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

18050000

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20019060

20019070

20019075

20019085

20019091

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

20049030

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

20057010

20057090

20059010

20059030

20059050

20059060

20059070

20059075

20059080

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části

20060091

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20081110

20081192

20081196

20081911

20081913

20081951

20081993

20083071

20089100

20089212

20089214

20089232

20089234

20089236

20089238

20089911

20089919

20089938

20089940

20089947

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

20098036

20098038

20098088

20098089

20098095

20098096

Droždí (aktivní nebo neaktivní)

21023000

Omáčky a přípravky pro omáčky

21031000

21033090

21039090

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

21041010

21041090

21042000

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

21069092

Vody včetně minerálních vod a sodovek

22021000

22029010

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné)

22060031

22060039

22060051

22060059

22060081

22060089

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu

22085011

22085019

22085091

22085099

22086011

22086091

22086099

22087010

22087090

22089011

22089019

22089057

22089069

22089074

22089078

Přípravky používané k výživě zvířat

23091090

23099091

23099093

23099098

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

24011030

24011050

24011070

24011080

24011090

24012030

24012049

24012050

24012080

24012090

24013000

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

24021000

24022010

24022090

24029000

Ostatní zpracovaný tabák

24031010

24031090

24039100

24039910

24039990

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu

35011090

35019010

35019090

Albuminy

35029070

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje

38231200

38237000

--------------------------------------------------

Příloha XII protokolu 1

PRODUKTY, PRO KTERÉ PLATÍ USTANOVENÍ O KUMULACI S JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU PODLE ČL. 6 ODST. 3 PO ŠESTI LETECH OD PROZATÍMNÍHO PROVÁDĚNÍ DOHODY O OBCHODU, ROZVOJI A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU

Průmyslové výrobky (1)

Kód KN 96

Bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

52081110

52081190

52081211

52081213

52081215

52081219

52081291

52081293

52081295

52081299

52081300

52081900

52082110

52082190

52082211

52082213

52082215

52082219

52082291

52082293

52082295

52082299

52082300

52082900

52083100

52083211

52083213

52083215

52083219

52083291

52083293

52083295

52083299

52083300

52083900

52084100

52084200

52084300

52084900

52085100

52085210

52085290

52085300

52085900

Bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

52091100

52091200

52091900

52092100

52092200

52092900

52093100

52093200

52093900

52094100

52094200

52094300

52094910

52094990

52095100

52095200

52095900

Bavlněné tkaniny, obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny

52101110

52101190

52101200

52101900

52102110

52102190

52102200

52102900

52103110

52103190

52103200

52103900

52104100

52104200

52104900

52105100

52105200

52105900

Bavlněné tkaniny, obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny

52111100

52111200

52111900

52112100

52112200

52112900

52113100

52113200

52113900

52114100

52114200

52114300

52114910

52114990

52115100

52115200

52115900

Ostatní bavlněné tkaniny

52121110

52121190

52121210

52121290

52121310

52121390

52121410

52121490

52121510

52121590

52122110

52122190

52122210

52122290

52122310

52122390

52122410

52122490

52122510

52122590

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

55121100

55121910

55121990

55122100

55122910

55122990

55129100

55129910

55129990

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

55131110

55131130

55131190

55131200

55131300

55131900

55132110

55132130

55132190

55132200

55132300

55132900

55133100

55133200

55133300

55133900

55134100

55134200

55134300

55134900

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

55141100

55141200

55141300

55141900

55142100

55142200

55142300

55142900

55143100

55143200

55143300

55143900

55144100

55144200

55144300

55144900

Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken

55151110

55151130

55151190

55151210

55151230

55151290

55151311

55151319

55151391

55151399

55151910

55151930

55151990

55152110

55152130

55152190

55152211

55152219

55152291

55152299

55152910

55152930

55152990

55159110

55159130

55159190

55159211

55159219

55159291

55159299

55159910

55159930

55159990

Tkaniny z umělých střižových vláken

55161100

55161200

55161300

55161400

55162100

55162200

55162310

55162390

55162400

55163100

55163200

55163300

55163400

55164100

55164200

55164300

55164400

55169100

55169200

55169300

55169400

Motouzy, šňůry, provazy a lana

56071000

56072100

56072910

56072990

56073000

56074100

56074911

56074919

56074990

56075011

56075019

56075030

56075090

56079000

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů

56081111

56081119

56081191

56081199

56081911

56081919

56081931

56081939

56081991

56081999

56089000

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané

57021000

57022000

57023110

57023130

57023190

57023210

57023290

57023910

57023990

57024110

57024190

57024210

57024290

57024910

57024990

57025100

57025200

57025900

57029100

57029200

57029900

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

57031010

57031090

57032011

57032019

57032091

57032099

57033011

57033019

57033051

57033059

57033091

57033099

57039010

57039090

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z plsti

57041000

57049000

Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny

57050010

57050031

57050039

57050090

Jiné pletené nebo háčkované textilie

60021010

60021090

60022010

60022031

60022039

60022050

60022070

60022090

60023010

60023090

60024100

60024210

60024230

60024250

60024290

60024311

60024319

60024331

60024333

60024335

60024339

60024350

60024391

60024393

60024395

60024399

60024900

60029100

60029210

60029230

60029250

60029290

60029310

60029331

60029333

60029335

60029339

60029391

60029399

60029900

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

61031100

61031200

61031900

61032100

61032200

61032300

61032900

61033100

61033200

61033300

61033900

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

67041100

61041200

61041300

61041900

61042100

61042200

61042300

61042900

61043100

61043200

61043300

61043900

61044100

61044200

61044300

61044400

61044900

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

61051000

61052010

61052090

61059010

61059090

Dámské nebo dívčí halenky, košile a blůzy

61061000

61062000

61069010

61069030

61069050

61069090

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

61099090

Svetry, pulovry, zapínací vesty a podobné výrobky

61101010

61101031

61101035

61101038

61101091

61101095

61101098

61102010

61102091

61102099

61103010

61103091

61103099

61109010

61109090

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené

61111010

61111090

61112010

61112090

61113010

61113090

61119000

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry

62031100

62031200

62031910

62031930

62031990

62032100

62032210

62032280

62032310

62032380

62032911

62032918

62032990

62033100

62033210

62033290

62033310

62033390

62033911

62033919

62033990

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry

62041100

62041200

62041300

62041910

62041990

62042100

62042210

62042280

62042310

62042380

62042911

62042918

62042990

62043100

62043210

62043290

62043310

62043390

62043911

62043919

62043990

62044100

62044200

62044300

62044400

62044910

62044990

Dámské nebo dívčí halenky, košile a blůzy

62061000

62062000

62063000

62064000

62069010

62069090

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky

62091000

62092000

62093000

62099000

Oděvy zcela zhotovené z textilií čísel 5602, 5603, 5903, 5906 nebo 5907

62101010

62101091

62101099

62102000

62103000

62104000

62105000

Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety a plavky, jiné oděvy

62111100

62111200

62112000

62113100

62113210

62113231

62113241

62113242

62113290

62113310

62113331

62113341

62113342

62113390

62113900

62114100

62114210

62114231

62114241

62114242

62114290

62114310

62114331

62114341

62114342

62114390

62114900

Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské

63021010

63021090

63022100

63022210

63022290

63022910

63022990

63023110

63023190

63023210

63023290

63023910

63023930

63023990

63024000

63025110

63025190

63025200

63025310

63025390

63025900

63026000

63029110

63029190

63029200

63029310

63029390

63029900

Záclony (včetně závěsů a opon) a vnitřní rolety

63031100

63031200

63031900

63039100

63039210

63039290

63039910

63039990

Ostatní bytové textilie

63041100

63041910

63041930

63041990

63049100

63049200

63049300

63049900

Průmyslové výrobky (2)

Kód KN 96

Vodík, vzácné plyny a jiné nekovy

28046900

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické

28431090

28433000

28439090

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

29224100

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo v jiných základních tvarech

72011011

72011019

72011030

72012000

72015090

Feroslitiny

72021120

72021180

72021900

72022110

72022190

72022900

72023000

72024110

72024191

72024199

72024910

72024950

72024990

Výrobky ze železa získané přímou redukcí

72039000

Železný odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech

72045090

Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech

72061000

72069000

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

72071111

72071114

72071116

72071210

72071911

72071914

72071916

72071931

72072011

72072015

72072017

72072032

72072051

72072055

72072057

72072071

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

72081000

72082500

72082600

72082700

72083600

72083710

72083790

72083810

72083890

72083910

72083990

72084010

72084090

72085110

72085130

72085150

72085191

72085199

72085210

72085291

72085299

72085310

72085390

72085410

72085490

72089010

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

72091500

72091610

72091690

72091710

72091790

72091810

72091891

72091899

72092500

72092610

72092690

72092710

72092790

72092810

72092890

72099010

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

72101110

72101211

72101219

72102010

72103010

72104110

72104910

72105010

72106110

72106910

72107031

72107039

72109031

72109033

72109038

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

72111300

72111410

72111490

72111920

72111990

72112310

72112351

72112920

72119011

Ploché válcované výrobky produkty ze železa nebo nelegované oceli

72121010

72121091

72122011

72123011

72124010

72124091

72125031

72125051

72126011

72126091

Tyče a pruty, válcované za tepla

72131000

72132000

72139110

72139120

72139141

72139149

72139170

72139190

72139910

72139990

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

72142000

72143000

72149110

72149190

72149910

72149931

72149939

72149950

72149961

72149969

72149980

72149990

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

72159010

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

72161000

72162100

72162200

72163111

72163119

72163191

72163199

72163211

72163219

72163291

72163299

72163310

72163390

72164010

72164090

72165010

72165091

72165099

72169910

Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech

72181000

72189711

72189119

72189911

72189920

Ploché válcované výrobky produkty z nerezavějící oceli

72191100

72191210

72191290

72191310

72191390

72191410

72191490

72192110

72192190

72192210

72192290

72192300

72192400

72193100

72193210

72193290

72193310

72193390

72193410

72193490

72193510

72193590

72199010

Ploché válcované výrobky produkty z nerezavějící oceli

72201100

72201200

72202010

72209011

72209031

Tyče a pruty, válcované za tepla

72210010

72210090

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli

72221111

72221119

72221121

72221129

72221191

72221199

72221910

72221990

72223010

72224010

72224030

Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech

72241000

72249001

72249005

72249008

72249015

72249031

72249039

Ploché válcované výrobky produkty z ostatní legované oceli

72251100

72251910

72251990

72252020

72253000

72254020

72254050

72254080

72255000

72259110

72259210

72259910

Ploché válcované výrobky produkty z ostatní legované oceli

72261110

72261910

72261930

72262020

72269110

72269190

72269210

72269320

72269420

72269920

Tyče a pruty, válcované za tepla

72271000

72272000

72279010

72279050

72279095

Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283020

72283041

72283049

72283061

72283069

72283070

72283089

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

Štětovnice ze železa nebo oceli

73011000

Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí

73021031

73021039

73021090

73022000

73024010

73029010

Trouby, trubky a duté profily z litiny

73030010

73030090

Příslušenství pro trouby a trubky (například spojky)

73071110

73071190

73071910

73071990

73072100

73072210

73072290

73072310

73072390

73072910

73072930

73072990

73079100

73079210

73079290

73079311

73079319

73079391

73079399

73079910

73079930

73079990

Nádrže, cisterny, kádě a podobné zásobníky

73090010

73090030

73090051

73090059

73090090

Cisterny, sudy, bubny, kádě, plechovky, krabice a podobné nádoby

73101000

73102110

73102191

73102199

73102910

73102990

Tlakové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn

73110010

73110091

73110099

Splétaná lana, lanka, kabely, splétané pásy

73121030

73121051

73121059

73121071

73121075

73121079

73121082

73121084

73121086

73121088

73121099

73129090

Ostnatý drát ze železa nebo oceli

73130000

Řetězy, řetízky a jejich části, ze železa nebo oceli

73151110

73151190

73151200

73151900

73152000

73158100

73158210

73158290

73158900

73159000

Šrouby a vruty, maticové šrouby, šroubové matice, vrtule (do pražců), šroubové háky

73181100

73181210

73181290

73181300

73181410

73181491

73181499

73181510

73181520

73181530

73181541

73181549

73181551

73181559

73181561

73181569

73181570

73181581

73181589

73181590

73181610

73181630

73181650

73181691

73181699

73181900

73182100

73182200

73182300

73182400

73182900

Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky

73191000

73192000

73193000

73199000

Pružiny a listy pružin, ze železa nebo oceli

73201011

73201019

73201090

73202020

73202081

73202085

73202089

73209010

73209030

73209090

Kamna, kotle s ohništěm, sporáky, krby, vařiče

73211110

73211190

73211200

73211300

73218110

73218190

73218210

73218290

73218300

73219000

Radiátory ústředního topení

73221100

73221900

73229090

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky produkty pro domácnost

73231000

73239100

73239200

73239310

73239390

73239410

73239490

73239910

73239991

73239999

Sanitární (hygienické) výrobky produkty a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli

73241090

73242100

73242900

73249090

Ostatní lité výrobky produkty ze železa nebo oceli

73251020

73251050

73251091

73251099

73259100

73259910

73259991

73259999

Ostatní výrobky produkty ze železa nebo oceli

73261100

73261910

73261990

73262030

73262050

73262090

73269010

73269030

73269040

73269050

73269060

73269070

73269080

73269091

73269093

73269095

73269097

Surový zinek

79011100

79011210

79011230

79011290

79012000

Zinkový prach, prášek a zinkové šupiny

79031000

79039000

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob

87021011

87021019

87029011

87029019

Motorová vozidla pro nákladní dopravu

87042131

87042139

87042291

87042299

87042391

87042399

87043131

87043139

87043291

87043299

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIII protokolu 1

PRODUKTY, NA NĚŽ SE NEVZTAHUJE ČL. 6 ODST. 3

Průmyslové výrobky (1)

Kód KN 96

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

87031010

87031090

87032110

87032190

87032211

87032219

87032290

87032311

87032319

87032390

87032410

87032490

87033110

87033190

87033211

87033219

87033290

87033311

87033319

87033390

87039010

87039090

Chassis motorových vozidel, s motorem

87060011

87060019

87060091

87060099

Karosérie motorových vozidel (včetně kabin pro řidiče)

87071010

87071090

87079010

87079090

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

87081010

87081090

87082110

87082190

87082910

87082990

87083110

87083191

87083199

87083910

87083990

87084010

87084090

87085010

87085090

87086010

87086091

87086099

87087010

87087050

87087091

87087099

87088010

87088090

87089110

87089190

87089210

87089290

87089310

87089390

87089410

87089490

87089910

87089930

87089950

87089992

87089998

Průmyslové výrobky (2)

Kód KN 96

Surový hliník

76011000

76012010

76012091

76012099

Hliníkový prášek a hliníkové šupiny

76031000

76032000

Zemědělské produkty (1)

Kód KN 96

Živí koně, osli, muly a mezci

01012010

Mléko a smetana, nezahuštěné

04011010

04011090

04012011

04012019

04012091

04012099

04013011

04013019

04013031

04013039

04013091

04013099

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

04031011

04031013

04031019

04031031

04031033

04031039

Brambory, čerstvé nebo chlazené

07019051

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

07081020

07081095

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

07095190

07096010

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

07108095

Zelenina prozatímně konzervovaná

07111000

07113000

07119060

07119070

Datle, fíky, ananasy, avokáda, kvajava, manga

08042090

08043000

09044020

08044090

08044095

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

08061029 [1] [2]

08062011

08062012

08062018

Melouny (včetně vodních melounů) a papája

08071100

08071900

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

08093011 [3] [4]

08093051 [5] [6]

Ostatní ovoce, čerstvé

08109040

08109085

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované

08121000

08122000

08129050

08129060

08129070

08129095

Ovoce, sušené

08134010

08135015

08135019

08135039

08135091

08135099

Pepř rodu Piper, sušený, drcený

09042010

Sojový olej a jeho frakce

15071010

15071090

15079010

15079090

Slunečnicový, světlicový nebo bavlníkový olej

15121110

15121191

15121199

15121910

15121991

15121999

15122110

15122190

15122910

15122990

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce

15141010

15141090

15149010

15149090

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20081959

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

20092099

20094099

20098099

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

Zemědělské produkty (2)

Kód KN 96

Řezané květiny a poupata

06031055

06031061

06031069 [7]

Cibule, šalotky, česnek, pór

07031011

07031019

07031090

07039000

Zelí, květák, kedlubny, kapusta, apod.

07041005

07041010

07041080

07042000

07049010

07049090

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka

07051105

07051110

07051180

07051900

07052100

07052900

Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer

07061000

07069005

07069011

07069017

07069030

07069090

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

07081090

07082020

07082090

07082095

07089000

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

07091030 [8]

07093000

07094000

07095110

07095150

07097000

07099010

07099020

07099040

07099050

07099090

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

07101000

07102100

07102200

07102900

07103000

07108010

07108051

07108061

07108069

07108070

07108080

07108085

07109000

Zelenina prozatímně konzervovaná

07712010

07114000

07119040

07119090

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

07122000

07123000

07129030

07129050

07129090

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky

07149011

07149019

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

08021190

08022100

08022200

08024000

Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené

08030011

08030090

Datle, fíky, ananasy, avokáda, kvajava, manga

08042010

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

08052021 [9] [10]

08052023 [11] [12]

08052025 [13] [14]

08052027 [15] [16]

08052029 [17] [18]

08053090

08059000

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

08061095

08061097

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

08081010 [19]

08082010 [20]

08082090

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

08091010 [21]

08091050 [22]

08092019 [23]

08092029 [24]

08093011 [25] [26]

08093019 [27]

08093051 [28] [29]

08093059 [30]

08094040 [31]

Ostatní ovoce, čerstvé

08101005

08102090

08103010

08103030

08103090

08104090

08105000

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019

08119039

08119075

08119080

08119095

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované

08129010

08129020

Ovoce, sušené

08132000

Pšenice a sourež

10019010

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny

10081000

10082000

10089090

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety

11051000

11052000

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin

11061000

11063010

11063090

Tuky a oleje a jejich frakce, z ryb

15043011

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

16022011

16022019

16023111

16023119

16023130

16023190

16023219

16023230

16023290

16023929

16023940

16023980

16024190

16024290

16029031

16029072

16029076

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části

20011000

20012000

20019050

20019065

20019096

Houby a lanýže, připravené nebo konzervované

20031020

20031030

20031080

20032000

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

20041010

20041099

20049050

20049091

20049098

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

20051000

20052020

20052080

20054000

20055100

20055900

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky

20060031

20060035

20060038

20060099

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

20071091

20079993

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20081194

20081198

20081919

20081995

20081999

20082051

20082059

20082071

20082079

20082091

20082099

20083011

20083039

20083051

20083059

20084011

20084021

20084029

20084039

20086011

20086031

20086039

20086059

20086069

20086079

20086099

20087011

20087031

20087039

20087059

20088011

20088031

20088039

20088050

20088070

20088091

20088099

20089923

20089925

20089926

20089928

20089936

20089945

20089946

20089949

20089953

20089955

20089961

20089962

20089968

20089972

20089974

20089979

20089999

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

20091119

20091191

20091919

20091991

20091999

20092019

20092091

20093019

20093031

20093039

20093051

20093055

20093091

20093095

20093099

20094019

20094091

20098019

20098050

20098061

20098063

20098073

20098079

20098083

20098084

20098086

20098097

20099019

20099029

20099039

20099041

20099051

20099059

20099073

20099079

20099092

20099094

20099095

20099096

20099097

20099098

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné)

22060010

Vinný kal; surový vinný kámen

23070019

Rostlinné odpady a rostlinné zbytky

23089019

Zemědělské produkty (3)

Kód KN 96

Živá prasata

01039110

01039211

01039219

Živé ovce a kozy

01041030

01041080

01042090

Živí kohouti a slepice (drůbež rodu kur domácí), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

01059200

01059300

01059910

01059920

01059930

01059950

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Maso a poživatelné droby

02071110

02071130

02071190

02071210

02071290

02071310

02071320

02071330

02071340

02071350

02071360

02071370

02071399

02071410

02071420

02071430

02071440

02071450

02071460

02071470

02071499

02072410

02072490

02072510

02072590

02072610

02072620

02072630

02072640

02072650

02072660

02072670

02072680

02072699

02072710

02072720

02072730

02072740

02072750

02072760

02072770

02072780

02072799

02073211

02073215

02073219

02073251

02073259

02073290

02073311

02073319

02073351

02073359

02073390

02073511

02073515

02073521

02073523

02073525

02073531

02073541

02073551

02073553

02073561

02073563

02073571

02073579

02073599

02073611

02073615

02073621

02073623

02073625

02073631

02073641

02073651

02073653

02073661

02073663

02073671

02073679

02073690

Vepřové sádlo, bez libového masa, a drůbeží sádlo

02090011

02090019

02090030

02090090

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu

02101111

02101119

02101131

02101139

02101190

02101211

02101219

02101290

02101910

02101920

02101930

02101940

02101951

02101959

02101960

02101970

02101981

02101989

02101990

02109011

02109019

02109021

02109029

02109031

02109039

Mléko a smetana, zahuštěné

04029111

04029119

04029131

04029139

04029151

04029159

04029191

04029199

04029911

04029919

04029931

04029939

04029991

04029999

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

04039051

04039053

04039059

04039061

04039063

04039069

Syrovátka, též zahuštěná

04041048

04041052

04041054

04041056

04041058

04041062

04041072

04041074

04041076

04041078

04041082

04041084

Sýry a tvaroh

04061020 [32]

04061080 [33]

04062090 [34]

04063010 [35]

04063031 [36]

04063039 [37]

04063090 [38]

04064090 [39]

04069001 [40]

04069021 [41]

04069050 [42]

04069069 [43]

04069078 [44]

04069086 [45]

04069087 [46]

04069088 [47]

04069093 [48]

04069099 [49]

Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

04070011

04070019

04070030

Ptačí vejce bez skořápky, žloutky, čerstvé

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

Přírodní med

04090000

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

07020010 [50]

07020020 [51]

07020025 [52]

07020030 [53]

07020035 [54]

07020040 [55]

07020045 [56]

07020050 [57]

Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

07070010 [58]

07070015 [59]

07070020 [60]

07070025 [61]

07070010 [62]

07070035 [63]

07070040 [64]

07070090

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

07091010 [65]

07091020 [66]

07092000

07099039

07099075 [67]

07099077 [68]

07099079 [69]

Zelenina prozatímně konzervovaná

07112090

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

07129019

Maniok, kořeny marantové, salepové, jeruzalémské artyčoky

07141010

07141091

07141099

07142090

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

08051037 [70] [71]

08051038 [72] [73]

08051039 [74] [75]

08051042 [76] [77]

08051046 [78] [79]

08051082

08051084

08051086

08052011 [80]

08052013 [81]

08052015 [82]

08052017 [83]

08052019 [84]

08052021 [85] [86]

08052023 [87] [88]

08052025 [89] [90]

08052027 [91] [92]

08052029 [93] [94]

08052031 [95]

08052033 [96]

08052035 [97]

08052037 [98]

08052039 [99]

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

08061021 [100]

08061029 [101] [102]

08061030 [103]

08061050 [104]

08061061 [105]

08061069 [106]

08061093

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

08091020 [107]

08091030 [108]

08091040 [109]

08092011 [110]

08092021 [111]

08092031 [112]

08092039 [113]

08092041 [114]

08092040 [115]

08092051 [116]

08092059 [117]

08092061 [118]

08092069 [119]

08092071 [120]

08092079 []

08093021 []

08093029 []

08093031 []

08093039 []

08093041 []

08093049 []

08094020 []

08094030 []

Ostatní ovoce, čerstvé

08101010

08101080

08102010

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

08111011

08111019

Pšenice a sourež

10011000

10019091

10019099

Žito

10020000

Ječmen

10030010

10030090

Oves

10040000

Pohanka, proso a lesknice kanárská; jiné obiloviny

10089010

Mouka pšeničná a mouka ze sourži

11010011

11010015

11010090

Obilné mouky jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži

11021000

11029010

11029030

11029090

Krupice, krupička a pelety z obilovin

11031110

11031190

11031200

11031910

11031930

11031990

11032100

11032910

11032920

11032930

11032990

Obilná zrna jinak zpracovaná

11041110

11041190

11041210

11041290

11041910

11041930

11041999

11042110

11042130

11042150

11042190

11042199

11042220

11042230

11042250

11042290

11042292

11042299

11042911

11012915

11042919

11042931

11042935

11042939

11042951

11042955

11042959

11042981

11042985

11042989

11043010

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin

11062010

11062090

Slad, též pražený

11071011

11071019

11071091

11071099

11072000

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa

12129120

12129180

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží sádlo

15010019

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný

15091010

15091090

15099000

Ostatní oleje a jejich frakce

15100010

15100090

Degras

15220031

15220039

Uzenky, salámy a podobné produkty ze masa, drobů

16010091

16010099

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

16021000

16022090

16023211

16023921

16024110

16024210

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

16024990

16025031

16025039

16025080

16029010

16029041

16029051

16029069

16029074

16029078

16029098

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

17021100

17021900

Těstoviny, též vařené nebo nadívané

19022030

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

20071099

20079190

20079991

20079998

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20082011

20082031

20083019

20083031

20083079

20083091

20083099

20054019

20054031

20085011

20085019

20085031

20085039

20085051

20085059

20086019

20086051

20086061

20086071

20086091

20087019

20087051

20088019

20089216

20089218

20089921

20089932

20089933

20089934

20089937

20089943

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

20091111

20091911

20092011

20093011

20093059

20094011

20095010

20095090

20098011

20098032

20098033

20098035

20099011

20099121

20099031

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

21069051

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

22041019 []

22041099 []

22042110

22042181

22042182

22042198

22042199

22042910

22042958

22042975

22042998

22042999

22043010

22043092 []

22043094 []

22043096 []

12043098 []

Etylalkohol nedenaturovaný

22082040

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

23023010

23023090

23024010

23024090

Pokrutiny a jiné pevné odpady

23069019

Přípravky používané k výživě zvířat

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

Albuminy

35021190

35021990

35022091

35022099

Zemědělské produkty (4)

Kód KN 96

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

04052010

04052030

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky

13022010

13022090

Margarín

15171010

15179010

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

17025000

17029010

Cukrovinky (včetně bílé čokolády)

17041011

17041019

17041091

17041099

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky

18061015

18061020

18061030

18061090

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice

19011000

19012000

19019011

19019019

19019099

Těstoviny, též vařené nebo nadívané

19021100

19021910

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

Tapioka a její náhražky

19030000

Produkty z obilí

19041010

19041030

19041090

19042010

19042091

19042095

19042099

19049010

19049090

Pekařské zboží

19051000

19052010

19052030

19052090

19053011

19053019

19053030

19053051

19053059

19053091

19053099

19054010

19054090

19059010

19059020

19059030

19059040

19059045

10059055

19059060

19059090

Zelenina, ovoce, ořechy

20019040

Ostatní zelenina

20041091

Ostatní zelenina

20052010

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20089985

20089991

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

20098069

Výtažky, esence a koncentráty z kávy

21011111

21011119

21011292

21011298

21012098

21013011

21013019

21013091

21013099

Droždí (aktivní nebo neaktivní)

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření

21032000

Zmrzlina, eskymo a podobné produkty

21050010

21050091

21050099

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

21061020

21061080

21069010

21069020

21069098

Vody včetně minerálních vod a sodovek

22029091

22029095

22029099

Stolní ocet a jeho náhražky

22090011

22090019

22090091

22090099

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitroso- deriváty

29054300

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek

33021010

33021021

33021029

Přípravky k úpravě povrchu a barvení

38091010

38091030

38091050

38091090

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

38246011

38246019

38246091

38246099

Zemědělské produkty (5)

Kód KN 96

Řezané květiny a poupata

06031015 []

06031029 []

06031051 []

06031065 []

06039000 []

Ovoce a ořechy, též vařené v páře

08111090 []

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20084051 []

20084059 []

20084071 []

20084079 []

20084091 []

20084099 []

20085061 []

20085069 []

20085071 []

20085079 []

20085092 []

20085094 []

20085099 []

20087061 []

20087069 []

20087071 []

20087079 []

20087092 []

20087094 []

20087099 []

20089259 []

20089272 []

20089274 []

20089218 []

20089298 []

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

20091199 []

20094030 []

20097011 []

20097019 []

20097030 []

20097091 []

20097093 []

20097099 []

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

22042179 []

22042180 []

22042183 []

22042184 []

Zemědělské produkty (6)

Kód KN 96

Živý skot

01029005

01029021

01029029

01029041

01029049

01029051

01029059

01029061

01029069

01029071

01029079

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

Hovězí maso, zmrazené

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí

02061095

02062991

02062999

Maso a jedlé poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu

02102010

02102090

02109041

02109049

02109090

Mléko a smetana, zahuštěné

04021011

04021019

04021091

04021099

04022111

04022117

04022119

04022191

04022199

04022911

04022915

04022919

04022991

04022999

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

04039011

04039013

04039011

04039031

04039033

04039039

Syrovátka, též zahuštěná

04041002

04041004

04041006

04041012

04041014

04041016

04041026

04041028

04041032

04041034

04041036

04041038

04049021

04049023

04049029

04049081

04049083

04049089

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

04051011

04051019

04051030

04051050

04051090

04052090

04059010

04059090

Řezané květiny a poupata

06031011

06031013

06031021

06031025

06031053

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

07099060

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

07104000

Zelenina prozatímně konzervovaná

07119030

Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené

08030019

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

08051001 []

08051005 []

08051009 []

08051011 []

08051015 []

08051019 []

08051021 []

08051025 []

08051029 []

08051031 []

08051033 []

08051035 []

08051037 [] []

08051038 [] []

08051039 [] []

08051042 [] []

08051044 []

08051046 [] []

08051051 []

08051055 []

08051059 []

08051061 []

08051065 []

08051069 []

08053020 []

08053030 []

08053040 []

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

08061040 []

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

08081051 []

08081053 []

08081059 []

08081061 []

08081063 []

08081069 []

08081071 []

08081073 []

08081079 []

08081092 []

08081094 []

08081098 []

08082031 []

08082037 []

08082041 []

08082047 []

08082051 []

08082057 []

08082067 []

Kukuřice

10051090

10059000

Rýže

10061010

10061021

10061023

10061025

10061027

10061092

10061094

10061096

10061098

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

10063021

10063023

10063025

10063027

10063042

10063044

10063046

10063048

10063061

10063063

10063065

10063067

10063092

10063094

10063096

10063098

10064000

Zrna čiroku

10070010

10070090

Obilné mouky jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži

11022010

11022090

11023000

Krupice, krupička a pelety z obilovin

11031310

11031390

11031400

11032940

11032950

Obilná zrna jinak zpracovaná

11041950

11041991

11042310

11042330

11042390

11042399

11043090

Škroby; inulin

11081100

11081200

11081300

11081400

11081910

11081990

11082000

Pšeničný lepek, též sušený

11090000

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

16025010

16029061

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa

17011110

17011190

17011210

17011290

17019100

17019910

17019990

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

17022010

17022090

17023010

17023051

17023059

17023091

17023099

17024010

17024090

17026010

17026090

17029030

17029050

17029060

17029071

17029075

17029079

17029080

17029099

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části

20019030

Rajčata připravená nebo konzervovaná

20021010

20021090

20029011

20029019

20029031

20029039

20029091

20029099

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná

20049010

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná

20056000

20058000

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

20071010

20079110

20079130

20079910

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079951

20079955

20079958

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

20083055

20083075

20089251

20089276

20089292

20089293

20089294

20089296

20059297

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

20094093

20096011 []

20096019 []

20096051 []

20096059 []

20096071 []

20096079 []

20096090 []

20098071

20099049

20099071

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

21069030

21069055

21069059

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

22042194

22042962

22042964

22041965

22042983

22042984

22042994

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů

22051010

22051090

22059010

22059092

Etylalkohol nedenaturovaný

22071000

22072000

Etylalkohol nedenaturovaný

22084010

22084090

22089091

22089099

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

23021010

23021090

23022010

23022090

Zbytky z výroby škrobu a podobné zbytky

23031011

Dextriny a jiné modifikované škroby

35051010

35051090

35052010

35052030

35052050

35052090

Zemědělské produkty (7)

Kód KN 96

Sýry a tvaroh

04062010

04064010

04064050

04069002

04069003

04069004

04069005

04069006

04069007

04069008

04069009

04069012

04069014

04069016

04069018

04069019

04069023

04069025

04069027

04069029

04069031

04069033

04069035

04069037

04069039

04069061

04069063

04069073

04069075

04069076

04069079

04069081

04069082

04069084

04069085

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

22041011

22041091

22042111

22042112

22042113

22042117

22042118

22042119

22042122

22042124

22042126

22042127

22042128

22042132

22042134

22042136

22042137

22042138

22042142

22042143

22042144

22042146

22042147

22042148

22042162

22042166

22042167

22042168

22042469

22042171

22042174

22042176

22042177

22042178

22042187

22042188

22042189

22042191

22042192

22042193

22042195

22042196

22042197

22042912

22042913

22042917

22042918

22042942

22042943

22042944

22042946

22042947

22042948

22042971

22042972

22042981

22042982

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042993

22042995

22042996

22042997

Etylalkohol nedenaturovaný

22082012

22082014

22082026

22082027

22082062

22082064

22082086

22082087

22083011

22083019

22083032

22083038

22083052

22083058

22083072

22083078

22089041

22089045

22089052

Poznámky

Kód KN 96

[1] (1. 1.–31. 5.) kromě variety Emperor.

[2] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[3] (1. 1.–31. 3.).

[4] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[5] (1. 10.–31. 12.).

[6] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[7] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[8] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[9] (16. 5.–15. 9.).

[10] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[11] (16. 5.–15. 9.).

[12] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[13] (16. 5.–15. 9.).

[14] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[15] (16. 5.–15. 9.).

[16] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[17] (16. 5.–15. 9.).

[18] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[19] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[20] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[21] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[22] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[23] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[24] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[25] (1. 4.–31. 12.).

[26] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[27] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[28] (1. 1.–30. 9.).

[29] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[30] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[31] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[32] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[33] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[34] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[35] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[36] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[37] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[38] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[39] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[40] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[41] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[42] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[43] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[44] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[45] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[46] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[47] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[48] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[49] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[50] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[51] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[52] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[53] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[54] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[55] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[56] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[57] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[58] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[59] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[60] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[61] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[62] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[63] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[64] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[65] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[66] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[67] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[68] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[69] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[70] (1. 6.–15. 10.).

[71] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[72] (1. 6.–15. 10.).

[73] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[74] (1. 6.–15. 10.).

[75] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[76] (1. 6.–15. 10.).

[77] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[78] (1. 6.–15. 10.).

[79] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[80] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[81] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[82] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[83] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[84] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[85] (16. 9.–15. 5.).

[86] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[87] (16. 9.–15. 5.).

[88] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[89] (16. 9.–15. 5.).

[90] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[91] (16. 9.–15. 5.).

[92] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[93] (16. 9.–15. 5.).

[94] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[95] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[96] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[97] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[98] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[99] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[100] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[101] Varieta Emperor nebo (1. 6.–31. 12.).

[102] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[103] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[104] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[105] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[106] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[107] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[108] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[109] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[110] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[111] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[112] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[113] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[114] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[115] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[116] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[117] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[118] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[119] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[120] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou bude roční faktor růstu (rfr) používán ročně na příslušná základní množství.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] (16. 10.–31. 5.).

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] (16. 10.–31. 5.).

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] (16. 10.–31. 5.).

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] (16. 10.–31. 5.).

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] (16. 10.–31. 5.).

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] (1. 6.–15. 10.).

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

[] Podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou je v případě, že není dosaženo příslušné vstupní ceny, splatné plné specifické clo.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIV protokolu 1

PRODUKTY RYBOLOVU, NA NĚŽ SE DOČASNĚ NEVZTAHUJE ČL. 6 ODST. 3

Produkty z ryb (1)

Kód KN 96

Živé ryby

03011090

03019200

03019911

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé

03021200

03023110

03023210

03023310

03023911

03023919

03026600

03026921

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé

03031000

03032200

03034111

03034113

03034119

03034212

03034218

03034232

03034238

03034252

03034258

03034311

03034313

03034319

03034921

03034923

03034929

03034941

03034943

03034949

03037600

03037921

03037923

03037929

Rybí filé a jiné rybí maso

03041013

03042013

Těstoviny, též vařené či nadívané

19022010

Produkty z ryb (2)

Kód KN 96

Živé ryby

03019110

03019300

03019919

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé

03021110

03021900

03022110

03022130

03022200

03026200

03026300

03026520

03026550

03026590

03026911

03026919

03026931

03026933

03026941

03026945

03026951

03026985

03026986

03026992

03026999

03027000

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé

03032110

03032900

03033110

03033130

03033300

03033910

03037200

03037300

03017520

03037550

03037590

03037911

03037919

03037935

03037937

03037945

03037951

03037960

03037962

03037980

03037985

03037987

03037992

03037993

03037994

03037996

03038000

Rybí filé a jiné rybí maso

03041019

03041091

03042019

03042021

03042029

03042031

03042033

03042035

03042037

03042041

03042043

03042061

03042069

03042071

03042073

03042087

03042091

03049010

03049031

03049039

03049041

03049045

03049057

03049059

03049097

Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby

03054200

03055950

03055970

03056300

03056930

03056950

03056990

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství

03061110

03061190

03061210

03061290

03061110

03061390

03061410

03061430

03061490

03061910

03061990

03062100

03062210

03062291

03002299

03062310

03062390

03062410

03062430

03062490

03062910

03062990

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství

03071090

03072100

03072910

03072990

03073110

03073190

03073910

03073990

03074110

03074191

03074199

03074901

03074911

03074918

03074931

03074933

03074935

03074938

03074951

03074959

03074971

03074991

03074999

03075100

03075110

03075990

03079100

03079911

03079913

03079915

03079918

03079990

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky

16041100

16041390

16041511

16041519

16041590

16041910

16041950

16041991

16041992

16041993

16041994

16041995

16041998

16042005

16042010

16042030

16043010

16043090

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

16051000

16052010

16052091

16052099

16053000

16054000

16059011

16059019

16059030

16059090

Produkty z ryb (3)

Kód KN 96

Živé ryby

03019190

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé

03021190

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé

03032190

Rybí filé a jiné rybí maso

03041011

03042011

03042057

03042059

03049047

03049049

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky

16041311

Produkty z ryb (4)

Kód KN 96

Živé ryby

03019990

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé

03022190

03022300

03022910

03022990

03023190

03023290

03023390

03023991

03023999

03024005

03024098

03025010

03025090

03026110

03026130

03026190

03026198

03026405

03026498

03026925

03026935

03026955

03026961

03026975

03026987

03026991

03026993

03026994

03026995

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé

03033190

03033200

03033920

03013930

03033980

03014190

03034290

03034390

03034990

03035005

03035098

03036011

03036019

03036090

03037110

03037130

03037190

03037198

03037410

03037420

03037490

03037700

03037931

03037941

03037955

03037965

03037971

03037975

03037991

03037995

Rybí filé a jiné rybí maso

03041031

03041033

03041035

03041038

03031094

03041096

03041098

03042045

03042051

03042053

03042075

03042079

03042081

03042085

03042096

03049005

03049020

03049027

03049035

03049038

03049051

03049055

03049061

03049065

Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby

03051000

03052000

03053011

03053019

03053030

03053050

03053090

03054100

03054910

03054920

03054930

03054945

03054950

03054980

03055110

03055190

03055911

03055919

03055930

03055960

03055990

03056100

03056200

03056910

03056920

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství

03061330

03061930

03062331

03062339

03062930

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky

16041210

16041291

16041299

16041412

16041414

16041416

16041418

16041490

16041931

16041939

16042070

Produkty z ryb (5)

Kód KN 96

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé

03026965

03026981

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé

03037810

03037890

03037981

Rybí filé a jiné rybí maso

03042083

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky

16041319

16041600

16042040

16042050

16042090

--------------------------------------------------

Příloha XV protokolu 1

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O KUMULACI

Strany se dohodly, že pro účely provádění čl. 6 odst. 11 protokolu 1 se použijí tyto definice:

rozvojová země: jakákoli země uvedená jako rozvojová v seznamu Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, kromě zemí s vysokými příjmy a zemí, jejichž HNP v roce 1992 přesáhl 100 miliard dolarů v běžných cenách;

výraz "sousední rozvojová země, jež je součástí souvislého zeměpisného celku" odkazuje na tyto země:

Afrika: | Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko; |

Karibik: | Kolumbie, Kostarika, Kuba, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Venezuela; |

Tichomoří: | Nauru. |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 2

o provádění článku 9

1. Strany se dohodly, že je nutné vynaložit veškeré úsilí, aby se nemusely uchylovat k ochranným opatřením podle článku 8.

2. Obě strany se řídí přesvědčením, že provádění čl. 9 odst. 4 a 5 by jim umožnilo v raném stadiu rozeznat případně vzniklé problémy a při zvážení všech relevantních faktorů také vyhnout se pokud možno uplatnění opatření, jež by Společenství vůči svým preferenčním obchodním partnerům raději nepoužívalo.

3. Obě strany uznávají potřebu provádění mechanismu předběžných informací podle čl. 9 odst. 4, jehož cílem je v případě citlivých produktů omezit rizika náhlého nebo nepředvídaného uplatnění ochranných opatření. Tato ujednání umožní udržovat pravidelný tok obchodních informací a současné provádění pravidelných konzultačních postupů. Tak budou obě strany schopny přesně sledovat trendy v citlivých odvětvích a rozpoznat problémy, které by mohly nastat.

4. Z toho vyplývají tyto dva postupy:

a) Mechanismus statistického dohledu

Aniž jsou dotčeny vnitřní režimy, které může Společenství používat pro kontrolu svých dovozů, stanoví čl. 9 odst. 4 instituci mechanismu, jehož cílem je zajistit statistický dohled nad určitými vývozy AKT do Společenství a usnadnit tak přezkoumání okolností, které by mohly vést k narušení trhu.

Tento mechanismus, jehož jediným cílem je usnadnit výměnu informací mezi stranami, by se měl použít pouze na produkty, které Společenství pro sebe považuje za citlivé.

Provádění tohoto mechanismu bude podléhat společné dohodě na základě údajů, které dodá Společenství, a s pomocí statistických informací, jež státy AKT sdělí Komisi na její žádost.

Pro účinné provádění tohoto mechanismu je nezbytné, aby příslušné státy AKT poskytovaly Komisi pokud možno měsíčně statistické údaje o svých vývozech do Společenství a do každého z členských států ohledně produktů, které Společenství považuje za citlivé.

b) Postup pro pravidelné konzultace

Výše uvedený mechanismus statistického dohledu umožní oběma stranám lépe sledovat trendy v obchodu, u nichž je pravděpodobné, že vzbudí obavy. Na základě těchto informací a v souladu s čl. 9 odst. 5 bude mít Společenství a státy AKT možnost konat pravidelné konzultace s cílem zajistit splnění cílů uvedeného článku. Tyto konzultace se konají na žádost kterékoli ze stran.

5. Pokud jsou splněny podmínky použití ochranných opatření podle článku 8, je povinností Společenství v souladu s čl. 9 odst. 1 týkajícím se předchozích konzultací o použití ochranných opatření ihned zahájit konzultace s dotyčnými státy AKT tím, že jim pro tyto konzultace poskytne veškeré nezbytné informace, zejména nezbytné údaje, na jejichž základě lze určit, do jaké míry dovozy specifického produktu ze státu nebo států AKT způsobily nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo soutěžících produktů ve Společenství nebo vážné narušení hospodářského odvětví Společenství nebo obtíže, které by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace regionu Společenství.

6. Pokud mezitím nebyla s dotyčným státem nebo státy AKT uzavřena jiná dohoda, mohou příslušné orgány Společenství na konci lhůty dlouhé 21 dní, stanovené pro tyto konzultace, přijmout vhodná opatření pro provedení článku 8. Tato opatření se ihned sdělí státům AKT a vstoupí ihned v platnost.

7. Tento postup se použije, aniž jsou dotčena opatření, která by mohla být přijata v případě zvláštních faktorů ve smyslu čl. 9 odst. 3. V tomto případě se veškeré důležité informace ihned poskytnou státům AKT.

8. V takovém případě se zvláštní pozornost věnuje zájmům nejméně rozvinutých, vnitrozemských a ostrovních států AKT v souladu s článkem 2 dohody.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 3

obsahující znění protokolu 3 o cukru ze států AKT,

který je uveden v Loméské úmluvě AKT-EHS, podepsané dne 28. února 1975 a v odpovídajících prohlášeních, která jsou k této úmluvě připojena

PROTOKOL 3

o cukru ze států AKT

Článek 1

1. Společenství se zavazuje, že bude po dobu neurčitou nakupovat a dovážet za zaručené ceny stanovená množství surového nebo bílého třtinového cukru, který pochází ze států AKT a k jehož dodávkám se tyto země zavazují.

2. Ochranná doložka článku 10 úmluvy se nepoužije. Provádění tohoto protokolu se uskutečňuje v rámci řízení společné organizace trhu s cukrem, což se však nedotýká závazku Společenství podle odstavce 1.

Článek 2

1. Aniž je dotčen článek 7, žádná změna v tomto protokolu nesmí vstoupit v platnost před uplynutím doby pěti let ode dne, kdy vstoupí v platnost úmluva. Poté budou moci oboustranně schválené změny vstupovat v platnost v dohodnutý den.

2. Podmínky provádění záruky uvedené v článku 1 budou opětovně přezkoumány před skončením sedmiletého období jejího používání.

Článek 3

1. Množství třtinového cukru uvedená v článku 1, vyjádřená v tunách bílého cukru (dále jen "dohodnutá množství"), která mají být dodána v každém dvanáctiměsíčním období uvedeném v čl. 4 odst. 1, se stanoví takto:

Barbados | 49300 |

Konžská lidová republika | 10000 |

Fidži | 163600 |

Guyana | 157700 |

Jamajka | 118300 |

Keňa | 5000 |

Madagaskar | 10000 |

Malawi | 20000 |

Mauricius | 487200 |

Svazijsko | 116400 |

Tanzanie | 10000 |

Trinidad a Tobago | 69000 |

Uganda | 5000 |

2. S výhradou článku 7 nesmí být tato množství snížena bez souhlasu jednotlivých dotčených států.

3. Pro období do 30. června 1975 se však dohodnutá množství vyjádřená v tunách bílého cukru stanoví takto:

Barbados | 29600 |

Fidži | 25600 |

Guyana | 29600 |

Jamajka | 83800 |

Madagaskar | 2000 |

Mauricius | 65300 |

Svazijsko | 19700 |

Trinidad a Tobago | 54200 |

Článek 4

1. V každém dvanáctiměsíčním období od 1. července do 30. června (dále jen "dodací období") se státy AKT vyvážející cukr zavazují dodat množství uvedená v čl. 3 odst. 1, s výhradou případných úprav při použití článku 7. Obdobný závazek se použije rovněž pro množství uvedená v čl. 3 odst. 3 pro období do 30. června 1975; toto období se také považuje za dodací období.

2. Množství uvedená v čl. 3 odst. 3, která mají být dodána do 30. června 1975, zahrnují dodávky, které jsou na cestě z přístavu odeslání, nebo v případě vnitrozemských států na cestě přes hranice.

3. Na dodávky třtinového cukru ze států AKT v období do 30. června 1975 se použijí zaručené ceny platné pro dodací období začínající 1. července 1975. Shodná ujednání mohou být dohodnuta pro následující dodací období.

Článek 5

1. Bílý nebo surový třtinový cukr se na trh Společenství uvádí za ceny svobodně dohodnuté mezi kupujícími a prodávajícími.

2. Společenství nezasáhne, jestliže členský stát v rámci svých hranic umožní, aby prodejní ceny překročily prahovou cenu Společenství.

3. Společenství se zavazuje, že v rámci dohodnutých množství nakoupí za zaručenou cenu i taková množství bílého nebo surového cukru, která ve Společenství nemohou být uvedena na trh za cenu dosahující alespoň ceny zaručené.

4. Zaručená cena vyjádřená v zúčtovacích jednotkách se vztahuje na nebalený cukr s dodacími podmínkami CIF do evropských přístavů Společenství, a je stanovena pro cukr standardní jakosti. Sjednává se každoročně v rámci cenového rozpětí ve Společenství, s přihlédnutím ke všem podstatným hospodářským faktorům, a to nejpozději do 1. května bezprostředně předcházejícího dodacímu období, pro které má platit.

Článek 6

Nákupy za zaručenou cenu uvedenou v čl. 5 odst. 3 zajišťují intervenční agentury nebo jiní zástupci jmenovaní Společenstvím.

Článek 7

1. Jestliže stát AKT vyvážející cukr v některém dodacím období nedodá dohodnuté množství v plné výši z důvodu vyšší moci, Komise na žádost dotyčného státu poskytne potřebnou dodatečnou dodací lhůtu.

2. Jestliže stát AKT vyvážející cukr v průběhu dodacího období Komisi informuje o tom, že nebude moci dodat dohodnuté množství v plné výši a že nepožaduje poskytnutí dodatečné lhůty uvedené v odstavci 1, pak bude nedodané množství Komisí přehodnoceno a nově přiděleno k dodání v průběhu dotyčného dodacího období. Komise může nové přidělení provést po konzultaci s dotyčným státem.

3. Jestliže stát AKT vyvážející cukr v některém dodacím období nedodá dohodnuté množství v plné výši z jiných důvodů než z důvodu vyšší moci, sníží se dohodnuté množství v každém pozdějším dodacím období o toto nedodané množství.

4. Komise může rozhodnout, že pro pozdější dodací období bude nedodané množství nově přiděleno jiným státům uvedeným v článku 3. Toto nové přidělení se provede po konzultaci s dotyčnými státy.

Článek 8

1. Na žádost jednoho nebo více států dodávajících cukr za podmínek tohoto protokolu nebo na žádost Společenství probíhají konzultace o všech opatřeních nezbytných pro provádění tohoto protokolu ve vhodném institucionálním rámci, který si stanoví smluvní strany. Za tímto účelem mohou být v době použitelnosti úmluvy využity orgány zřízené úmluvou.

2. V případě, že skončí použitelnost úmluvy, Společenství a státy dodávající cukr, uvedené v odstavci 1, přijmou vhodná institucionální opatření, aby zajistily další provádění tohoto protokolu.

3. Pravidelná přezkoumávání stanovená tímto protokolem probíhají v dohodnutém institucionálním rámci.

Článek 9

Zvláštní druhy cukru tradičně dodávané do členských zemí některými státy AKT vyvážejícími cukr se zahrnou do množství uvedených v článku 3 a podléhají stejnému zacházení.

Článek 10

Ustanovení tohoto protokolu zůstávají v platnosti po dni stanoveném v článku 91 úmluvy. Po tomto dni může být tento protokol vypovězen Společenstvím vůči kterémukoli státu AKT a kterýmkoli státem AKT vůči Společenství při zachování dvouleté výpovědní lhůty.

--------------------------------------------------

Příloha protokolu 3

PROHLÁŠENÍ K PROTOKOLU 3

1. Společné prohlášení o možných žádostech o účast na ustanoveních protokolu 3

Každá žádost o účast na ustanoveních tohoto protokolu od státu AKT, který je smluvní stranou úmluvy a není v protokolu 3 konkrétně uveden, se přezkoumá [1].

2. Prohlášení Společenství o cukru pocházejícím z Belize, Svatého Kryštofa a Nevis-Anguilly a Surinamu

a) Společenství se zavazuje přijmout nezbytná opatření, aby zajistilo stejné zacházení, jaké je stanoveno v protokolu 3, pro tato množství třetinového surového nebo bílého cukru pocházejícího z těchto zemí:

Belize | 39400 tun |

Svatý Kryštof a Nevis-Anguilla | 14800 tun |

Surinam | 4000 tun |

b) V období do 30. června 1975 však tato množství budou:

Belize | 14800 tun |

Svatý Kryštof a Nevis-Anguilla | 7900 tun |

3. Prohlášení Společenství k článku 10 protokolu 3

Společenství prohlašuje, že článek 10 protokolu 3, který stanoví možnost vypovězení protokolu za podmínek v uvedeném článku, je stanoven pro účely právní jistoty a nepředstavuje pro Společenství jakoukoli podmínku nebo omezení zásad uvedených v článku 1 uvedeného protokolu [3].

[1] Příloha XIII k závěrečnému aktu úmluvy AKT-EHS.

[3] Příloha XXII k závěrečnému aktu úmluvy AKT-EHS.

--------------------------------------------------

Příloha protokolu 3

VÝMĚNA DOPISŮ MEZI DOMINIKÁNSKOU REPUBLIKOU A SPOLEČENSTVÍM OHLEDNĚ PROTOKOLU O CUKRU ZE STÁTŮ AKT

Dopis č. 1, od vlády Dominikánské republiky

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že Dominikánská republika si nyní ani v budoucnu nepřeje přistoupit k protokolu o cukru ze států AKT, připojenému k úmluvě AKT-EHS. Dominikánská republika se v souladu s tím zavazuje nežádat o přistoupení k uvedenému protokolu. Skupině států AKT napíše dopis v tomto smyslu. Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu. Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Dopis č. 2, od předsedy Rady Evropských společenství

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

"Mám tu čest potvrdit, že Dominikánská republika si nyní ani v budoucnu nepřeje přistoupit k protokolu o cukru ze států AKT, připojenému k úmluvě AKT-EHS. Dominikánská republika se v souladu s tím zavazuje nežádat o přistoupení k uvedenému protokolu. Skupině států AKT napíše dopis v tomto smyslu."

Společenství potvrzuje svůj souhlas s obsahem uvedeného dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

--------------------------------------------------

Příloha protokolu 3

DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou lidovou republikou, Fidži, Guayanskou kooperativní republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou demokratickou republikou, Malawiskou republikou, Mauriciem, Sjednocenou republikou Tanzanie, Surinamskou republikou, Svazijským královstvím, Trinidadem a Tobagem, Ugandskou republikou, Zimbabwskou republikou a Svatým Kryštofem a Nevisem o přistoupení posledně jmenované země k Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojenému k Druhé úmluvě mezi AKT a EHS

Dopis č. 1

Vážený pane,

zástupci států AKT uvedených v Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojeném k Druhé úmluvě mezi AKT a EHS, a zástupci Komise jménem Evropského hospodářského společenství se dohodli takto:

- S účinkem ode dne přistoupení k Druhé úmluvě mezi AKT a EHS se Svatý Kryštof a Nevis začleňuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s dohodnutým množstvím 14800 tun.

Do tohoto dne jsou použitelná ustanovení přílohy IV rozhodnutí Rady 80/1186/EHS ze dne 16. prosince 1980 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému hospodářskému společenství.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis společně s Vaší odpovědí tvoří dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Společenstvím.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za RaduEvropských společenství

Dopis č. 2

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

"Zástupci států AKT uvedených v Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojeném k Druhé úmluvě mezi AKT a EHS, a zástupci Komise jménem Evropského hospodářského společenství se dohodli takto:

- S účinkem ode dne přistoupení k Druhé úmluvě mezi AKT a EHS se Svatý Kryštof a Nevis začleňuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s dohodnutým množstvím 14800 tun.

Do tohoto dne jsou použitelná ustanovení přílohy IV rozhodnutí Rady 80/1186/EHS ze dne 16. prosince 1980 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému hospodářskému společenství.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis společně s Vaší odpovědí tvoří dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Společenstvím."

Mám tu čest potvrdit, že vlády států AKT zmíněných ve Vašem dopise s jeho obsahem souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vlády

--------------------------------------------------

Příloha protokolu 3

DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Barbadosem, Konžskou lidovou republikou, Fidži, Guyanskou kooperativní republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou demokratickou republikou, Malawiskou republikou, Mauriciem, Sjednocenou republikou Tanzanie, Surinamskou republikou, Svazijským královstvím, Trinidadem a Tobagem, Ugandskou republikou a Zimbabwskou republikou o přistoupení posledně uvedené země k Protokolu 7 o cukru ze států AKT, připojeném ke Druhé úmluvě AKT-EHS.

Dopis č. 1

Vážený pane,

zástupci států AKT uvedených v Protokolu 7 o cukru ze států AKT, připojeném ke Druhé úmluvě AKT-EHS, Zimbabwské republiky a Komise, jménem Evropského hospodářského společenství, se dohodli takto:

Zimbabwská republika se zahrnuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s dohodnutým množstvím 25000 tun s účinností od 1. července 1982, a ohledně období do 30. června 1982 s dohodnutým množstvím 6000 tun.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis a Vaše odpověď zakládají dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Společenstvím.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za RaduEvropských společenství

Dopis č. 2

Vážený pane,

Mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

"Zástupci států AKT uvedených v Protokolu 7 o cukru ze států AKT, připojeném ke Druhé úmluvě AKT-EHS, Zimbabwské republiky a Komise, jménem Evropského hospodářského společenství, se dohodli takto:

Zimbabwská republika se zahrnuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s dohodnutým množstvím 25000 tun s účinností od 1. července 1982, a ohledně období do 30. června 1982 s dohodnutým množstvím 6000 tun.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis a Vaše odpověď zakládají dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Společenstvím."

Mám tu čest potvrdit, že vlády států AKT, uvedené ve vašem dopise, s obsahem tohoto dopisu souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vlády

--------------------------------------------------

Příloha protokolu 3

DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou lidovou republikou, Fidži, Guayanskou kooperativní republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou demokratickou republikou, Malawiskou republikou, Mauriciem, Sjednocenou republikou Tanzanie, Surinamskou republikou, Svazijským královstvím, Trinidadem a Tobagem, Ugandskou republikou, Zimbabwskou republikou a Republikou Pobřeží slonoviny o přistoupení posledně jmenované země k Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojenému ke Druhé úmluvě mezi AKT a EHS.

Dopis č. 1

Vážený pane,

africké, karibské a tichomořské země uvedené v Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojeném k Druhé úmluvě mezi AKT a EHS, Republika Pobřeží slonoviny a Evropské hospodářské společenství se dohodli takto:

S účinkem od 1. července 1983 se Republika Pobřeží slonoviny začleňuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s okamžitým dohodnutým množstvím 2000 tun (hodnota bílého cukru).

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis společně s Vaší odpovědí tvoří dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Společenstvím.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za RaduEvropských společenství

Dopis č. 2

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

"Africké, karibské a tichomořské země uvedené v Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojeném k Druhé úmluvě mezi AKT a EHS, Republika Pobřeží slonoviny a Evropské hospodářské společenství se dohodli takto:

S účinkem od 1. července 1983 se Republika Pobřeží slonoviny začleňuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s okamžitým dohodnutým množstvím 2000 tun (hodnota bílého cukru).

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis společně s Vaší odpovědí tvoří dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Společenstvím."

Mám tu čest potvrdit, že vlády států AKT zmíněných ve Vašem dopise s jeho obsahem souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vlády

--------------------------------------------------

Příloha protokolu 3

DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou lidovou republikou, Fidži, Guyanskou kooperativní republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou demokratickou republikou, Malawiskou republikou, Mauriciem, Republikou Pobřeží slonoviny, Sjednocenou republikou Tanzanie, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Trinidadem a Tobagem, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwskou republikou o přistoupení Zambijské republiky k Protokolu 8 o cukru ze států AKT, který je připojen ke Čtvrté úmluvě AKT-EHS.

Dopis č. 1

Vážený pane,

africké, karibské a tichomořské (AKT) státy uvedené v Protokolu 8 o cukru ze států AKT, připojeném ke Čtvrté úmluvě AKT-EHS, Zambijská republika a Evropské společenství se dohodly takto:

Zambijská republika se zahrnuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s účinností od 1. ledna 1995 s dohodnutým množstvím 0 tun.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis a Vaše odpověď zakládají dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Evropským společenstvím.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za RaduEvropské unie

Dopis č. 2

Vážený pane,

Mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

"Africké, karibské a tichomořské (AKT) státy uvedené v Protokolu 8 o cukru ze států AKT, připojeném ke Čtvrté úmluvě AKT-EHS, Zambijská republika a Evropské společenství se dohodly takto:

Zambijská republika se zahrnuje do čl. 3 odst. 1 uvedeného protokolu s účinností od 1. ledna 1995 s dohodnutým množstvím 0 tun.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu a potvrdil, že tento dopis a Vaše odpověď zakládají dohodu mezi vládami výše uvedených států AKT a Evropským společenstvím."

Mám tu čest potvrdit, že vlády států AKT, uvedené ve vašem dopise, s obsahem tohoto dopisu souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vlády států AKTuvedených v protokolu číslo 8,a za vládu Zambijské republiky

--------------------------------------------------

PROTOKOL 4

o hovězím a telecím mase

Článek 1

V rámci limitů uvedených v článku 2 se jiná než valorická cla na hovězí a telecí maso pocházející ze států AKT snižují o 92 %.

Článek 2

Aniž je dotčen článek 4, snížení cel podle článku 1 se použije na tato množství vyjádřená ve vykostěném mase za kalendářní rok a zemi:

Botswana: | 18916 tun |

Keňa: | 142 tun |

Madagaskar: | 7579 tun |

Svazijsko: | 3363 tun |

Zimbabwe: | 9100 tun |

Namibie: | 13000 tun |

Článek 3

V případě skutečného nebo předvídatelného snížení těchto vývozů z důvodu katastrof jako je sucho, cyklóny nebo chorob zvířat, je Společenství ochotno zvážit vhodná opatření k zajištění toho, aby množství postižená těmito důvody v některém roce bylo možné dodat v roce následujícím.

Článek 4

Pokud v průběhu daného roku jeden ze států AKT uvedených v článku 2 není schopen dodávat celkové stanovené množství a nepřeje si využít opatření uvedených v článku 3, může Komise rozdělit chybějící množství mezi jiné státy AKT. V takovém případě předloží dotyčné státy AKT nejpozději 1. září daného roku Komisi návrh s uvedením státu nebo států AKT, které budou schopny dodávat nové dodatečné množství, a zároveň o tom informují stát AKT, který není schopen dodat plné jemu přidělené množství, s tím, že toto nové dočasné rozdělení neovlivní původně stanovená množství.

Komise zajistí, aby rozhodnutí bylo přijato nejpozději 15. listopadu.

Článek 5

Tento protokol se provádí v souladu s organizací společného trhu v odvětví hovězího a telecího masa, což však nemá vliv na závazky, které Společenství v rámci tohoto protokolu převzalo.

Článek 6

Použije-li se ochranná doložka podle čl. 8 odst. 1 přílohy pro odvětví hovězího a telecího masa, Společenství přijme nezbytná opatření k udržení objemu vývozů ze států AKT do Společenství na úrovni slučitelné se závazky Společenství podle tohoto protokolu.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 5

Druhý protokol o banánech

Článek 1

Strany uznávají zásadní hospodářský význam, který mají pro dodavatele banánů států AKT vývozy na trh Společenství. Společenství se zavazuje přezkoumat pokračující životaschopnost jejich odvětví vývozu banánů a pokračující odbyt jejich banánů na trhu Společenství a v nezbytných případech přijmout opatření k tomu, aby jej zajistilo.

Článek 2

Každý z dotčených států AKT a Společenství se účastní konzultací s cílem určit opatření, která se mají provádět v zájmu zlepšení podmínek pro produkci banánů a jejich uvádění na trh. Tento cíl se sleduje veškerými prostředky dostupnými v rámci ustanovení úmluvy, týkajícími se finanční, technické, zemědělské, průmyslové a regionální spolupráce. Uvedená opatření se navrhnou tak, aby umožnila vzít v úvahu okolnosti jednotlivých států AKT, zejména Somálska, v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti. Opatření se provádějí na všech úrovních od produkce až po spotřebu a pokrývají zejména tyto oblasti:

- zlepšení podmínek produkce a zvýšení kvality prostřednictvím akcí v oblasti výzkumu, sklizně, balení a manipulace,

- přepravu a skladování,

- uvádění na trh a propagaci.

Článek 3

Pro dosažení těchto cílů se obě strany dohodly na konzultacích ve stálé společné skupině, jíž bude nápomocna skupina odborníků, jejímž úkolem je trvale zkoumat jakékoli specifické problémy, jež jí budou předloženy.

Článek 4

V případě, že se státy AKT produkující banány rozhodnou zřídit společnou organizaci pro dosahování těchto cílů, bude Společenství takovou organizaci podporovat a zváží všechny žádosti, jež může obdržet, ohledně podpory činností organizace, které spadají do oblasti regionálních programů v rámci rozvojové finanční spolupráce.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

SEZNAM NEJMÉNĚ ROZVINUTÝCH, VNITROZEMSKÝCH A OSTROVNÍCH STÁTŮ

Tyto seznamy zahrnují nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy AKT:

NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ STÁTY AKT

Článek 1

V rámci této úmluvy se za nejméně rozvinuté státy AKT považují tyto země:

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Kapverdská republika

Středoafrická republika

Čad

Komorské ostrovy

Konžská demokratická republika

Džibuti

Etiopie

Eritrea

Gambie

Guinea

Guinea (Bissau)

Guinea (Rovníková)

Haiti

Kiribati

Lesotho

Libérie

Malawi

Mali

Mauretánie

Madagaskar

Mosambik

Niger

Rwanda

Samoa

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Sierra Leone

Šalamounovy ostrovy

Somálsko

Súdán

Tanzanie

Tuvalu

Togo

Uganda

Vanuatu

Zambie

VNITROZEMSKÉ STÁTY AKT

Článek 2

Byla přijata specifická opatření na podporu vnitrozemských států AKT v jejich úsilí o překonání zeměpisných obtíží a jiných překážek ztěžujících jejich rozvoj, s cílem umožnit jim zvýšit tempo svého hospodářského růstu.

Článek 3

Vnitrozemskými státy jsou:

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Středoafrická republika

Čad

Etiopie

Lesotho

Malawi

Mali

Niger

Rwanda

Svazijsko

Uganda

Zambie

Zimbabwe

OSTROVNÍ STÁTY AKT

Článek 4

Byla přijata specifická opatření na podporu ostrovních států AKT v jejich úsilí o překonání zeměpisných obtíží a jiných překážek ztěžujících jejich rozvoj, s cílem umožnit jim zvýšit tempo svého hospodářského růstu.

Článek 5

Seznam ostrovních států:

Antigua a Barbuda

Bahamy

Barbados

Kapverdy

Komory

Dominika

Dominikánská republika

Fidži

Grenada

Haiti

Jamajka

Kiribati

Madagaskar

Mauricius

Papua Nová Guinea

Svatý Kryštof a Nevis

Svatá Lucie

Svatý Vincenc a Grenadiny

Samoa

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Seychely

Šalamounovy ostrovy

Tonga

Trinidad a Tobago

Tuvalu

Vanuatu

--------------------------------------------------

PROTOKOLY

PROTOKOL 1

o provozních výdajích společných orgánů

1. Členské státy a Společenství na jedné straně a státy AKT na straně druhé odpovídají za výdaje, které jim vzniknou z důvodu jejich účasti na schůzích Rady ministrů a jejích závislých subjektů, pokud jde o výdaje na zaměstnance, cestovné, stravné i pokud jde o poštovní a telekomunikační výdaje.

Výdaje spojené s tlumočením na schůzích, překlady a rozmnožováním dokumentů a s praktickými opatřeními ohledně schůzí společných orgánů této dohody (například prostory, zařízení a kurýři), ponese Společenství nebo jeden ze států AKT podle toho, zda se bude schůze konat na území členského státu nebo státu AKT.

2. Rozhodci jmenovaní podle článku 98 dohody mají nárok na úhradu nákladů, cestovné a stravné. Posledně jmenovanou položku stanoví Rada ministrů.

Jednu polovinu nákladů na cestovné a stravné, které vynaloží rozhodci, nese Společenství a druhou polovinu státy AKT. Výdaje spojené s jakýmikoli spisovnami, které rozhodci zřídí, s přípravným šetřením ohledně sporů a s organizací slyšení (například prostory, personál a tlumočení) nese Společenství. Výdaje spojené se zvláštním šetřením se hradí společně s ostatními náklady a strany skládají zálohy stanovené nařízením rozhodců.

3. Státy AKT zřizují fond, který bude spravovat jejich generální sekretariát, s cílem přispívat na financování výdajů, které vzniknou účastníkům ze států AKT na schůzích Společného parlamentního shromáždění a Rady ministrů.

Státy AKT do tohoto fondu přispívají. V zájmu povzbuzení aktivní účasti všech států AKT na dialogu vedeném v rámci orgánů AKT-ES vloží Společenství do tohoto fondu příspěvek podle finančního protokolu (4 miliony EUR podle prvního finančního protokolu).

Způsobilé pro čerpání z fondu jsou výdaje, které splňují tyto podmínky a podmínky uvedené v odstavci 1:

- Musí je vynaložit členové parlamentů, nebo, za jejich nepřítomnosti, jiní takoví zástupci států AKT cestující ze státu, který zastupují, aby se zúčastnili zasedání Společného parlamentního shromáždění, schůzí pracovních skupin nebo misí pod jejich záštitou, nebo musí být vynaloženy v důsledku účasti stejných zástupců a zástupců občanské společnosti AKT a hospodářských a sociálních subjektů na konzultačních schůzkách konaných podle článků 15 a 17 dohody.

- Rozhodnutí o povaze, organizaci, četnosti a místě konání schůzí, misí a pracovních skupin musí být přijímána v souladu s jednacím řádem Rady ministrů a Společného parlamentního shromáždění.

4. Konzultační schůzky a schůze hospodářských a sociálních subjektů AKT-EU organizuje Hospodářský a sociální výbor Evropské unie. V tomto zvláštním případě se příspěvek Společenství na krytí účasti hospodářských a sociálních subjektů AKT platí přímo Hospodářskému a sociálnímu výboru.

Sekretariát AKT, Rada ministrů a Společné parlamentní shromáždění mohou po dohodě s Komisí delegovat organizaci konzultačních schůzek občanské společnosti AKT na zastupující organizace, které strany schválí.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 2

o výsadách a imunitách

STRANY,

PŘEJÍCE SI uzavřením Protokolu o výsadách a imunitách usnadnit hladké fungování této dohody, přípravu její práce a provádění opatření přijatých pro její používání;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je proto nutné specifikovat výsady a imunity, na které mají nárok osoby účastnící se práce ohledně používání dohody a úprav platných pro úřední sdělení spojená s touto prací, aniž jsou dotčena ustanovení Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství, podepsaného v Bruselu dne 8. dubna 1965;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je rovněž nutné stanovit režim pro majetek, finanční prostředky a aktiva Rady ministrů AKT a její zaměstnance;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE dohoda z Georgetownu ze dne 6. června 1975 ustanovila skupinu států AKT a založila Radů ministrů AKT a Výbor velvyslanců; že orgány skupiny států AKT má obsluhovat sekretariát států AKT,

SE DOHODLY na těchto ustanoveních, která se připojují k dohodě:

KAPITOLA 1

OSOBY, KTERÉ SE ÚČASTNÍ PRÁCE V RÁMCI DOHODY

Článek 1

Zástupci vlád členských států a států AKT a zástupci orgánů Evropských společenství a rovněž jejich poradci a odborníci a zaměstnanci sekretariátu států AKT, kteří se na území členských států nebo států AKT účastní práce orgánů dohody nebo koordinačních orgánů nebo práce spojené s používáním dohody, požívají při plnění svých povinností a při cestách do nebo z místa, kde mají tyto povinnosti plnit, obvyklých výsad, imunit a prostředků.

Předcházející odstavec platí rovněž pro členy Společného parlamentního shromáždění dohody, pro rozhodce jmenované podle dohody, pro členy konzultačních orgánů hospodářských a sociálních odvětví, které mohou být zřízeny, pro vedoucí pracovníky a zaměstnance těchto orgánů a také pro členy agentur Evropské investiční banky a její zaměstnance, a pro zaměstnance Střediska pro rozvoj podnikání a Střediska pro rozvoj zemědělství.

KAPITOLA 2

MAJETEK, FINANČNÍ PROSTŘEDKY A AKTIVA RADY MINISTRŮ AKT

Článek 2

Prostory a budovy obývané radou ministrů AKT za oficiálním účelem jsou nedotknutelné. Jsou vyloučeny z domovních prohlídek, rekvizic, zabavení či vyvlastnění.

S výjimkou případů nutných pro účely šetření nehody způsobené vozidlem, které patří zmíněné Radě nebo které je užíváno jejím jménem, nebo případů porušení dopravních předpisů nebo nehody způsobené takovým vozidlem nepodléhají majetek a aktiva Rady ministrů AKT žádným správním nebo právním opatřením nebo omezením bez souhlasu Rady ministrů, zřízené podle dohody.

Článek 3

Archiv Rady ministrů AKT je nedotknutelný.

Článek 4

Rada ministrů AKT, její aktiva, příjmy a ostatní majetek jsou osvobozeny od všech přímých daní.

Kdykoli to bude možné, hostitelský stát přijme příslušná opatření pro vrácení nebo nahrazení částky nepřímých nebo prodejních daní zahrnutých do ceny movitého nebo nemovitého majetku u podstatných nákupů Rady ministrů AKT, prováděných výhradně pro její úřední potřeby, jejichž cena zahrnuje daně tohoto druhu.

Osvobození se nevztahuje na daně, poplatky, cla nebo dávky, jež představují platby za poskytnuté služby.

Článek 5

Rada ministrů AKT se osvobozuje od veškerých cel, zákazů a omezení při dovozu a vývozu, pokud jde o předměty určené pro jejich úřední potřebu; takto dovezené předměty nebudou zcizeny úplatně ani bezúplatně na území země, do níž budou dovezeny, jinak než za podmínek schválených vládou této země.

KAPITOLA 3

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Článek 6

Pro úřední sdělení a přenos všech svých dokumentů požívají Evropská společenství, orgány dohody a koordinační orgány na území států, které jsou stranami dohody, režimu přiznaného mezinárodním organizacím.

Úřední korespondence a jiná úřední sdělení Evropských společenství, společných orgánů dohody a koordinačních orgánů nepodléhají cenzuře.

KAPITOLA 4

ZAMĚSTNANCI SEKRETARIÁTU STÁTŮ AKT

Článek 7

1. Tajemník nebo tajemníci a zástupce nebo zástupci tajemníka Rady ministrů AKT a ostatní stálí vedoucí zaměstnanci Rady ministrů AKT, podle určení států AKT, požívají ve státě, kde je usazena Rada ministrů AKT, v rámci odpovědnosti úřadujícího předsedy Výboru velvyslanců AKT, výhod přiznaných diplomatickým pracovníkům diplomatických misí. Jejich manželé (manželky) a nezletilé děti žijící v jejich domácnosti mají za stejných podmínek nárok na výhody přiznávané manželům (manželkám) a nezletilým dětem těchto diplomatických pracovníků.

2. Stálí zaměstnanci AKT neuvedení v odstavci 1 jsou svou hostitelskou zemí osvobozeni od všech daní z mezd, služebních požitků nebo příspěvků, které jim platí státy AKT ode dne, kdy tento příjem začne podléhat dani vybírané ve prospěch těchto států AKT.

Výše uvedené ustanovení neplatí pro důchody, které platí sekretariát AKT svým bývalým zaměstnancům nebo jejich rodinných příslušníkům, nebo pro mzdy, služební požitky nebo příspěvky placené místním zaměstnancům.

Článek 8

Stát, v němž je usazena Rada ministrů AKT, poskytuje stálým zaměstnancům sekretariátu států AKT kromě těch, kteří jsou uvedeni v čl. 7 odst. 1, imunitu před soudním řízením pouze pro jednání, jehož se dopustili při plnění svých úředních povinností. Tato imunita se však nevztahuje na porušení dopravních předpisů stálým zaměstnancem sekretariátu států AKT nebo na škodu způsobenou motorovým vozidlem, které mu patří nebo které takový stálý zaměstnanec řídí.

Článek 9

Předseda Rady ministrů AKT pravidelně sděluje vládě státu, na jehož území je Rada ministrů usazena, jména, funkce a adresy úřadujícího předsedy Výboru velvyslanců AKT, tajemníka nebo tajemníků a zástupce nebo zástupců tajemníka Rady ministrů AKT, a stálých zaměstnanců sekretariátu států AKT.

KAPITOLA 5

DELEGACE KOMISE VE STÁTECH AKT

Článek 10

1. Vedoucí delegace Komise a zaměstnanci jmenovaní do delegace, s výjimkou zaměstnanců najatých na místě, jsou osvobozeni od všech přímých daní ve státě AKT, kde vykonávají svou funkci.

2. Čl. 31 odst. 2 písm. g) kapitoly 4 přílohy IV platí rovněž pro zaměstnance uvedené v odstavci 1.

KAPITOLA 6

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Výsady, imunity a prostředky stanovené v tomto protokolu se přiznávají příslušným osobám výhradně v zájmu řádného plnění jejich úředních povinností.

Všechny orgány a instituce uvedené v tomto protokolu se musí vzdát imunity vždy, pokud se domnívají, že vzdání se této imunity není v rozporu s jejich vlastními zájmy.

Článek 12

Pro spory týkající se tohoto protokolu platí článek 98 dohody.

Rada ministrů AKT a Evropská investiční banka mohou být v rámci rozhodčího řízení stranami řízení.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 3

o Jihoafrické republice

Článek 1

Podmíněný statut

1. Účast Jihoafrické republiky na této dohodě podléhá podmínkám stanoveným v tomto protokolu.

2. Ustanovení dvoustranné dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím, jeho členskými státy a Jihoafrickou republikou, podepsané v Pretorii dne 11. října 1999 (dále jen "TDCA"), mají přednost před ustanoveními této dohody.

Článek 2

Obecná ustanovení, politický dialog a společné orgány

1. Pro Jihoafrickou republiku platí obecná, institucionální a závěrečná ustanovení této dohody.

2. Jihoafrická republika je plně přidružena k celkovému politickému dialogu a účastní se na společných orgánech a institucích ustavených touto dohodou. Jihoafrická republika se nicméně neúčastní rozhodovacího procesu ohledně rozhodnutí přijímaných v souvislosti s ustanoveními, která pro Jihoafrickou republiku podle tohoto protokolu neplatí.

Článek 3

Strategie spolupráce

Na spolupráci mezi Společenstvím a Jihoafrickou republikou se použijí ustanovení této dohody o strategiích spolupráce.

Článek 4

Finanční zdroje

1. Ustanovení této dohody o rozvojové finanční spolupráci se nevztahují na Jihoafrickou republiku.

2. Odchylně od této zásady má však Jihoafrická republika právo účastnit se v oblastech rozvojové finanční spolupráce AKT-ES uvedených v článku 8 níže s tím, že účast Jihoafrické republiky je plně financována ze zdrojů poskytnutých podle hlavy VII TDCA. V případech, kdy jsou zdroje z TDCA využívány k účasti na operacích v rámci finanční spolupráce AKT-ES, má Jihoafrická republika právo plně se zúčastnit rozhodovacích postupů, jimiž se řídí provádění takové podpory.

3. Fyzické nebo právnické osoby z Jihoafrické republiky jsou způsobilé pro udělení zakázek financovaných z finančních zdrojů poskytovaných podle této dohody. V tomto ohledu však fyzické a právnické osoby z Jihoafrické republiky nepožívají preferencí přiznaných fyzickým nebo právnickým osobám ze států AKT.

Článek 5

Obchodní spolupráce

1. Ustanovení této dohody o hospodářské a obchodní spolupráci se nevztahují na Jihoafrickou republiku.

2. Jihoafrická republika je nicméně přidružena jako pozorovatel v dialogu mezi stranami podle článků 34 až 40 této dohody.

Článek 6

Použitelnost protokolů a prohlášení

Protokoly a prohlášení připojené k této dohodě, jež se týkají částí dohody, které neplatí pro Jihoafrickou republiku, se nepoužijí na Jihoafrickou republiku. Veškerá ostatní prohlášení a protokoly se použijí.

Článek 7

Revizní doložka

Tento protokol může být revidován rozhodnutím Rady ministrů.

Článek 8

Použitelnost

Aniž jsou dotčeny výše uvedené články, stanoví tabulka níže články dohody a jejích příloh, které platí pro Jihoafrickou republiku, a články, které pro ni neplatí.

Platí | Poznámky | Neplatí |

Preambule | | |

Část 1, hlava I, kapitola 1: "Cíle, zásady a aktéři" (články 1 až 7) | | |

Část 1, hlava II: "Politický rozměr"; články 8 až 13 | | |

Část 2: "Institucionální ustanovení"; články 14 až 17 | Vsouladu s článkem 1 tohoto protokolu nemá Jihoafrická republika hlasovací práva v žádném ze společných orgánů nebo institucí v oblastech dohody, které pro Jihoafrickou republiku neplatí. | |

Část 3, hlava I: "Rozvojové strategie" | | |

| Vsouladu s článkem 5 výše bude Jihoafrická republika přidružena jako pozorovatel v dialogu mezi stranami podle článků 34 až 40. | Část 3, hlava II: Hospodářská a obchodní spolupráce |

Čl. 75 písm. i) (Podpora investic, podpora dialogu soukromého sektoru AKT-EU na regionální úrovni), článek 78 (Ochrana investic) | Vsouladu s článkem 4 výše má Jihoafrická republika právo účastnit se v určitých oblastech rozvojové finanční spolupráce s tím, že tato účast je plně financována ze zdrojů poskytnutých podle hlavy VII TDCA. V souladu s článkem 2 výše se Jihoafrická republika může účastnit Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-ES, zřízeného článkem 83, aniž by měla hlasovací práva ohledně ustanovení, která pro Jihoafrickou republiku neplatí. | Část 4: Rozvojová finanční spolupráce |

Část 5: Obecná ustanovení pro nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy AKT, články 84 až 90 | | |

Část 6: Závěrečná ustanovení, články 91 až 100 | | |

| | Příloha I (Finanční protokol) |

Příloha II: Podmínky financování, kapitola 5 (odkaz na článek 78 / ochrana investic) | Vsouladu s článkem 4 výše má Jihoafrická republika právo účastnit se v určitých oblastech rozvojové finanční spolupráce s tím, že tato účast je plně financována ze zdrojů poskytnutých podle hlavy VII TDCA. | Příloha II: Podmínky financování, kapitoly 1, 2, 3 a 4 |

Příloha III: Institucionální podpora (CDE a CTA) | Vsouladu s článkem 4 výše má Jihoafrická republika právo účastnit se v určitých oblastech rozvojové finanční spolupráce s tím, že tato účast je plně financována ze zdrojů poskytnutých podle hlavy VII TDCA. | |

Příloha IV: Prováděcí a řídící postupy: články 6 až 14 (regionální spolupráce), články 20 až 32 (Hospodářská soutěž a preference) | Vsouladu s článkem 4 výše, v případech, kdy jsou zdroje z TDCA využity pro účast na práci v rámci finanční spolupráce AKT-ES, má Jihoafrická republika právo plně se zúčastnit rozhodovacích řízení týkajících se provádění příslušné podpory. Kromě toho mají fyzické nebo právnické osoby z Jihoafrické republiky nárok na účast v nabídkových řízeních na zakázky financované z finančních zdrojů dohody. V tomto kontextu uchazeči z Jihoafrické republiky nepožívají preferencí přiznaných uchazečům států AKT. | Příloha IV články 1 až 5 (vnitrostátní programování); 15 až 19 (ustanovení týkající se projektového cyklu), 27 (preference pro dodavatele z AKT) a 34 až 38 (výkonní činitelé) |

| | Příloha V / obchodní režim během přípravného období |

Příloha VI: Seznam nejméně rozvinutých, vnitrozemských a ostrovních států AKT | | |

--------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:

Jeho Veličenstva krále Belgičanů,

Jejího Veličenstva královny Dánska,

prezidenta Spolkové republiky Německo,

prezidenta Řecké republiky,

Jeho Veličenstva krále Španělska,

prezidenta Francouzské republiky,

prezidenta Irska,

prezidenta Italské republiky,

Jeho Královské Výsosti velkovévody Lucemburska,

Jejího Veličenstva královny Nizozemska,

spolkového prezidenta Rakouské republiky,

prezidenta Portugalské republiky,

prezidenta Finské republiky,

vlády Švédského království,

Jejího Veličenstva královny Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

smluvních stran Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Společenství"), přičemž státy Společenství jsou dále uváděny jako "členské státy",

a Rady Evropské unie a Komise Evropských společenství,

na jedné straně a

zplnomocnění zástupci:

prezidenta Angolské republiky,

Jejího Veličenstva královny Antiguy a Barbudy,

hlavy Bahamského společenství,

hlavy státu Barbados,

Jejího Veličenstva královny Belize,

prezidenta Beninské republiky,

prezidenta Botswanské republiky,

prezidenta Burkiny Faso,

prezidenta Burundské republiky,

prezidenta Kamerunské republiky,

prezidenta Kapverdské republiky,

prezidenta Středoafrické republiky,

prezidenta Čadské republiky,

prezidenta Federativní a islámské republiky Komory,

prezidenta Konžské demokratické republiky,

prezidenta Konžské republiky,

vlády Cookových ostrovů,

prezidenta Republiky Pobřeží slonoviny,

prezidenta Džibutské republiky,

vlády Dominického společenství,

prezidenta Dominikánské republiky,

prezidenta Státu Eritrea,

prezidenta Republiky Rovníková Guinea,

prezidenta Etiopské federativní demokratické republiky,

prezidenta Svrchované demokratické republiky Fidži,

prezidenta Gabonské republiky,

prezidenta a hlavy státu Gambijská republika,

prezidenta Ghanské republiky,

Jejího Veličenstva královny Grenady,

prezidenta Guinejské republiky,

prezidenta Republiky Guiney-Bissau,

prezidenta Guyanské republiky,

prezidenta Haitské republiky,

hlavy státu Jamajka,

prezidenta Keňské republiky,

prezidenta Republiky Kiribati,

Jeho Veličenstva krále Lesothského království,

prezidenta Liberijské republiky,

prezidenta Madagaskarské republiky,

prezidenta Malawiské republiky,

prezidenta Malijské republiky,

vlády Marshallových ostrovů,

prezidenta Mauretánské islámské republiky,

prezidenta Mauricijské republiky,

vlády Federativních států Mikronésie,

prezidenta Mosambické republiky,

prezidenta Namibijské republiky,

vlády Republiky Nauru,

prezidenta Nigerské republiky,

prezidenta Nigerijské federativní republiky,

vlády Niue,

vlády Palau,

Jejího Veličenstva královny nezávislého státu Papua Nová Guinea,

prezidenta Rwandské republiky,

Jejího Veličenstva královny Svatého Kryštofa a Nevis,

Jejího Veličenstva královny Svaté Lucie,

Jejího Veličenstva královny Svatého Vincence a Grenadin,

hlavy státu Samoa,

prezidenta Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov,

prezidenta Senegalské republiky,

prezidenta Seychelské republiky,

prezidenta Republiky Sierra Leone,

Jejího Veličenstva královny Šalamounových ostrovů,

prezidenta Jihoafrické republiky,

prezidenta Súdánské republiky,

prezidenta Surinamské republiky,

Jeho Veličenstva krále Svazijského království,

prezidenta Sjednocené republiky Tanzanie,

prezidenta Republiky Togo,

Jeho Veličenstva krále Taufa'ahau Tupou IV z Tongy,

prezidenta Republiky Trinidad a Tobago,

Jejího Veličenstva královny Tuvalu,

prezidenta Ugandské republiky,

vlády Vanuatské republiky,

prezidenta Zambijské republiky,

vlády Zimbabwské republiky,

přičemž tyto státy jsou dále uváděny jako "státy AKT",

na straně druhé,

kteří se sešli v Cotonou dne 23. června roku dva tisíce k podpisu dohody o partnerství AKT-ES, přijali tyto texty:

dohoda o partnerství AKT-ES a tyto přílohy a protokoly:

Příloha I | Finanční protokol |

Příloha II | Podmínky financování |

Příloha III | Institucionální podpora – CDE a CTA |

Příloha IV | Prováděcí a řídící postupy |

Příloha V | Obchodní režim použitelný během přípravného období uvedeného v čl. 37 odst. 1 |

Příloha VI | Seznam nejméně rozvinutých, vnitrozemských a ostrovních států AKT |

Protokol 1 | o provozních výdajích společných orgánů |

Protokol 2 | o výsadách a imunitách |

Protokol 3 | o Jihoafrické republice |

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci států AKT přijali texty níže uvedených prohlášení, připojených k tomuto závěrečného aktu:

Prohlášení I | Společné prohlášení o aktérech partnerství (článek 6) |

Prohlášení II | Prohlášení Komise a Rady Evropské unie k doložce o navracení a zpětném přebírání ilegálních přistěhovalců (čl. 13 odst. 5) |

Prohlášení III | Společné prohlášení k účasti na Společném parlamentním shromáždění (čl. 17 odst. 1) |

Prohlášení IV | Prohlášení Společenství k financování sekretariátu AKT |

Prohlášení V | Prohlášení Společenství k financování společných orgánů |

Prohlášení VI | Prohlášení Společenství k Protokolu o výsadách a imunitách |

Prohlášení VII | Prohlášení členských států k Protokolu o výsadách a imunitách |

Prohlášení VIII | Společné prohlášení k Protokolu o výsadách a imunitách |

Prohlášení IX | Společné prohlášení k čl. 49 odst. 2 o obchodu a životním prostředí |

Prohlášení X | Prohlášení AKT o obchodu a životním prostředí |

Prohlášení XI | Společné prohlášení o kulturním dědictví AKT |

Prohlášení XII | Prohlášení států AKT o navracení nebo restitucích kulturních statků |

Prohlášení XIII | Společné prohlášení o autorských právech |

Prohlášení XIV | Společné prohlášení o regionální spolupráci a nejvzdálenějších regionech (článek 28) |

Prohlášení XV | Společné prohlášení o přistoupení |

Prohlášení XVI | Společné prohlášení o přistoupení zámořských zemí a území uvedených ve čtvrté části Smlouvy o ES |

Prohlášení XVII | Společné prohlášení k článku 66 dohody (úleva v zadluženosti) |

Prohlášení XVIII | Prohlášení EU k finančnímu protokolu |

Prohlášení XIX | Prohlášení Rady a Komise k procesu programování |

Prohlášení XX | Společné prohlášení k dopadu výkyvů příjmů z vývozu na zranitelné malé, ostrovní a vnitrozemské státy AKT |

Prohlášení XXI | Prohlášení Společenství k článku 3 přílohy IV |

Prohlášení XXII | Společné prohlášení o zemědělských produktech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) přílohy V |

Prohlášení XXIII | Společné prohlášení k přístupu na trh v rámci partnerství ES-AKT |

Prohlášení XXIV | Společné prohlášení o rýži |

Prohlášení XXV | Společné prohlášení o rumu |

Prohlášení XXVI | Společné prohlášení o hovězím a telecím mase |

Prohlášení XXVII | Společné prohlášení k režimům, jimiž se řídí přístup na trhy francouzských zámořských departementů pro produkty pocházející ze států AKT, uvedené v čl. 1 odst. 2 přílohy V |

Prohlášení XXVIII | Společné prohlášení o spolupráci mezi státy AKT a sousedními zámořskými zeměmi a územími a francouzskými zámořskými departementy |

Prohlášení XXIX | Společné prohlášení o produktech spadajících do společné zemědělské politiky |

Prohlášení XXX | Prohlášení AKT k článku 1 přílohy V |

Prohlášení XXXI | Prohlášení Společenství k čl. 5 odst. 2 písm. a) přílohy V |

Prohlášení XXXII | Společné prohlášení o nediskriminaci |

Prohlášení XXXIII | Prohlášení Společenství k čl. 8 odst. 3 přílohy V |

Prohlášení XXXIV | Společné prohlášení k článku 12 přílohy V |

Prohlášení XXXV | Společné prohlášení týkající se protokolu 1, k článku 7 přílohy V |

Prohlášení XXXVI | Společné prohlášení týkající se protokolu 1 přílohy V |

Prohlášení XXXVII | Společné prohlášení týkající se protokolu 1 přílohy V, o původu produktů rybolovu |

Prohlášení XXXVIII | Prohlášení Společenství týkající se protokolu 1 přílohy V, o rozsahu teritoriálních vod |

Prohlášení XXXIX | Prohlášení AKT týkající se protokolu 1 přílohy V, o původu produktů rybolovu |

Prohlášení XL | Společné prohlášení k používání pravidla tolerance hodnoty v odvětví tuňáků |

Prohlášení XLI | Společné prohlášení k čl. 6 odst. 11 protokolu 1 přílohy V |

Prohlášení XLII | Společné prohlášení k pravidlům původu: kumulace s Jihoafrickou republikou |

Prohlášení XLIII | Společné prohlášení k příloze 2 protokolu 1 přílohy V |

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ I

Společné prohlášení o aktérech partnerství (článek 6)

Strany souhlasí s tím, že definice občanské společnosti se může podstatně lišit podle společenskohospodářských a kulturních podmínek každé země AKT. Strany se však domnívají, že tato definice může mimo jiné zahrnovat tyto organizace: skupiny a agentury pro lidská práva, základní organizace, ženská sdružení, mládežnické organizace, organizace na ochranu dětí, hnutí ochrany životního prostředí, farmářské organizace, sdružení spotřebitelů, náboženské organizace, struktury pro podporu rozvoje (nevládní organizace, výuková a výzkumná zařízení), kulturní sdružení a média.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ II

Prohlášení Komise a Rady Evropské unie k doložce o navracení a zpětném přebírání ilegálních přistěhovalců (čl. 13 odst. 5)

Ustanoveními čl. 13 odst. 5 není dotčeno vnitřní rozdělení pravomocí mezi Společenstvím a jeho členskými státy ohledně uzavírání dohod o zpětném přebírání.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ III

Společné prohlášení k účasti na Společném parlamentním shromáždění (čl. 17 odst. 1)

Strany znovu potvrzují úlohu Společného parlamentního shromáždění při podpoře a obraně demokratických procesů prostřednictvím dialogu mezi členy parlamentu a dohodly se, že účast zástupců, kteří nejsou členy parlamentu, jak je stanoveno v článku 17, je povolena pouze za výjimečných okolností. Tato účast podléhá souhlasu Společného parlamentního shromáždění před každým zasedáním.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ IV

Prohlášení Společenství k financování sekretariátu AKT

Společnost přispívá na náklady provozu sekretariátu AKT ze zdrojů pro spolupráci v rámci AKT.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ V

Prohlášení Společenství k financování společných orgánů

Společenství, jež si je vědomo toho, že výdaje spojené s tlumočením na zasedáních a s překlady dokumentů jsou výdaji vynakládanými v podstatě na základě jeho vlastních požadavků, je připraveno pokračovat v minulé praxi a hradit tyto výdaje na zasedáních orgánů dohody, jež se konají na území členského státu, i na zasedáních, jež se konají na území státu AKT.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ VI

Prohlášení Společenství k Protokolu o výsadách a imunitách

Protokol o výsadách a imunitách je z hlediska mezinárodního práva mnohostranným aktem. Jakékoli konkrétní problémy, jež mohou nastat v hostitelském státě ohledně používání tohoto protokolu, by se však měly řešit dvoustrannou dohodou s daným státem.

Společenství vzalo na vědomí žádosti států AKT, aby byla změněna určitá ustanovení protokolu 2, zejména pokud jde o status zaměstnanců sekretariátu AKT, Střediska pro rozvoj podnikání (CDE) a Střediska pro rozvoj zemědělství (CTA).

Společenství je ochotno společně hledat vhodná řešení pro žádosti států AKT s cílem zřídit samostatný právní nástroj, jak je uvedeno výše.

V tomto kontextu hostitelská země, aniž by se odchýlila od současných výhod, kterých požívá sekretariát AKT, CDE, CTA a jejich zaměstnanci:

1. prokazuje pochopení ohledně výkladu pojmu "vedoucí pracovníci", přičemž tento výklad vyplyne ze vzájemné dohody;

2. uznává pravomoci delegované předsedou Rady ministrů AKT na předsedu Výboru velvyslanců AKT-ES s cílem zjednodušit výklad článku 9 protokolu;

3. souhlasí s poskytnutím určitých zařízení zaměstnancům sekretariátu AKT, CDE a CTA, aby usnadnila zahájení práce v hostitelské zemi;

4. řádným způsobem přezkoumává daňové otázky ohledně sekretariátu AKT, CDE a CTA a jejich zaměstnanců.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ VII

Prohlášení členských států k Protokolu o výsadách a imunitách

Členské státy se v kontextu svých příslušných předpisů snaží na celém svém území usnadnit pohyb diplomatů států AKT akreditovaných u Společenství při plnění jejich úředních povinností, členů sekretariátu AKT uvedených v článku 7 protokolu 2, jejichž jména a funkce se sdělují v souladu s článkem 9 tohoto protokolu, a vedoucích pracovníků CDE a CTA ze států AKT.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ VIII

Společné prohlášení k Protokolu o výsadách a imunitách

V kontextu svých příslušných předpisů státy AKT poskytnou delegacím Komise výsady a imunity podobné výsadám a imunitám diplomatických misí tak, aby tyto delegace byly schopny uspokojivě a efektivně plnit své funkce vyplývající z dohody.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ IX

Společné prohlášení k čl. 49 odst. 2 o obchodu a životním prostředí

Strany, jež jsou si jasně vědomy specifických rizik spojených s radioaktivním odpadem, se zdrží jakéhokoli vypouštění tohoto odpadu, které by neoprávněně zasahovalo do svrchovanosti států nebo ohrožovalo životní prostředí nebo veřejné zdraví v jiných zemích. Strany přikládají nejvyšší význam rozvoji mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí a veřejného zdraví před těmito riziky. V souladu s tím znovu potvrzují své odhodlání hrát aktivní úlohu v práci probíhající v rámci IAEA s cílem vypracovat mezinárodně schválený kodex správných postupů.

Směrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole definuje pojem "radioaktivní odpad" jako jakýkoli materiál, který obsahuje radionuklidy nebo je jimi kontaminován a u kterého se nepředpokládá další využití. Směrnice je platná pro zásilky radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství nebo ze Společenství ve všech případech, kdy množství a koncentrace přesáhnou úrovně stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996. Definované úrovně zajišťují základní bezpečnostní normy ochrany zdraví pracovníků a veřejnosti proti nebezpečím vzniklým z ionizující radiace.

Zásilky radioaktivního odpadu podléhají systému předchozího povolení, jak je definován ve směrnici 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole. Podle ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice příslušné orgány členských států nepovolí zásilky radioaktivního odpadu do státu, jenž je stranou Čtvrté úmluvy AKT-EHS a není členem Společenství, avšak s ohledem na článek 14 Společenství zajistí, že článek 11 směrnice 92/3/Euratom bude pozměněn tak, aby platil pro všechny strany této dohody, které nejsou členy Společenství. Do té doby bude Společenství jednat tak, jakoby článek pro výše uvedené strany již platil.

Strany vyvinou své nejlepší úsilí k tomu, aby byla co nejrychleji podepsána a ratifikována Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, stejně jako novela úmluvy z roku 1995, jak je stanoveno v rozhodnutí III/1.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ X

Prohlášení AKT k obchodu a životnímu prostředí

Státy AKT jsou hluboce znepokojeny problémy životního prostředí obecně a zejména přeshraničním pohybem nebezpečných, jaderných a jiných radioaktivních odpadů.

Při výkladu a provádění čl. 32 odst. 1 písm. d) dohody vyjádřily státy AKT své odhodlání řídit se zásadami a ustanoveními Usnesení OAU o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v Africe, uvedeného v AHG 182 (XXV).

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XI

Společné prohlášení o kulturním dědictví AKT

1. Strany vyjadřují svou společnou vůli podporovat zachování a povznesení kulturního dědictví každé země AKT na mezinárodní, dvoustranné a soukromé úrovni a v kontextu této dohody.

2. Strany uznávají potřebu usnadnit přístup historiků a vědců AKT k archivům s cílem podpořit rozvoj výměny informací o kulturním dědictví států AKT.

3. Uznávají užitečnost poskytování pomoci příslušným činnostem, prováděným zejména v oblasti odborné přípravy, pro zachování, ochranu a vystavování kulturních statků, památek a předmětů, včetně vyhlašování a provádění příslušných právních předpisů.

4. Podtrhují význam provádění společných kulturních činností, usnadňování mobility umělců ze zemí AKT a Evropy, stejně jako výměny kulturních předmětů symbolizující jejich kultury a civilizace, s cílem podpořit vzájemné porozumění a solidaritu mezi svými obyvateli.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XII

Prohlášení států AKT o navracení nebo restitucích kulturních statků

Státy AKT naléhají na Společenství a jeho členské státy, pokud uznávají legitimní právo států AKT na kulturní identitu, aby podpořily navracení nebo restituce kulturních statků odebraných ze států AKT, které se nyní nacházejí v členských státech.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XIII

Společné prohlášení o autorských právech

Strany uznávají, že podpora ochrany autorských práv je nedílnou součástí kulturní spolupráce, jejímž cílem je podporovat veškeré formy lidského vyjadřování. Kromě toho je tato ochrana nezbytným předpokladem rozvoje výrobních, distribučních a vydavatelských činností.

V důsledku toho obě strany v kontextu kulturní spolupráce AKT-ES usilují o podporu dodržování autorských a příbuzných práv.

V tomto kontextu a v souladu s pravidly a postupy stanovenými v dohodě může Společenství nabídnout finanční a technickou podporu pro rozšiřování informací o autorských právech, odbornou přípravu hospodářských subjektů na ochranu těchto práv, a navrhování vnitrostátních právních předpisů pro jejich lepší ochranu.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XIV

Společné prohlášení o regionální spolupráci a nejvzdálenějších regionech (článek 28)

Odkaz na nejvzdálenější regiony se týká španělského autonomního společenství Kanárských ostrovů, čtyř francouzských zámořských departementů, tj. Guadeloupe, Guyana, Martinik a Réunion, a portugalských autonomních regionů Azory a Madeira.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XV

Společné prohlášení o přistoupení

Každé přistoupení třetího státu k této dohodě se provádí v souladu s ustanoveními článku 1 a cíli článku 2 stanovenými skupinou AKT v dohodě z Georgetownu, ve znění z listopadu 1992.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XVI

Společné prohlášení o přistoupení zámořských zemí a území uvedených ve čtvrté části Smlouvy o ES

Společenství a státy AKT jsou připraveny umožnit zámořským zemím a územím uvedeným ve čtvrté části Smlouvy, které získaly nezávislost, aby přistoupily k této dohodě, pokud si přejí pokračovat ve svých vztazích se Společenstvím touto formou.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XVII

Společné prohlášení k článku 66 dohody (úleva v zadluženosti)

Strany se dohodly na těchto zásadách:

a) v dlouhodobém výhledu se strany budou snažit o zlepšení iniciativy chudých vysoce zadlužených zemí a podporovat prohlubování, rozšiřování a urychlování úlev v zadluženosti pro státy AKT;

b) strany budou rovněž usilovat o mobilizaci a vybudování podpůrných mechanismů pro snižování zadluženosti ve prospěch států AKT, které dosud nejsou způsobilé pro iniciativu chudých vysoce zadlužených zemí.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XVIII

Prohlášení EU o finančním protokolu

V rámci celkové částky 13500 milionů EUR z 9. ERF bude 12500 milionů EUR uvolněno ihned po vstupu finančního protokolu v platnost. Zbývajících 1000 milionů EUR bude uvolněno na základě přezkumu plnění uvedeného v odstavci 7 finančního protokolu, který bude proveden v roce 2004.

Při hodnocení potřeby nových zdrojů se v plné míře přihlédne k tomuto přezkumu plnění i k datu, po kterém již nebudou prostředky z 9. ERF poskytovány.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XIX

Prohlášení Rady a Komise o procesu programování

Společenství a jeho členské státy znovu potvrzují svou podporu dohodě o reformě procesu programování pro provádění pomoci financované z 9. ERF.

V tomto kontextu považuje Společenství a jeho členské státy řádně prováděný mechanismus přezkumu za nejdůležitější nástroj úspěšného programování. Přezkumný proces, jenž byl dohodnut pro provádění 9. ERF, zajistí kontinuitu procesu programování a zároveň umožní pravidelné úpravy strategie podpory země, aby zohledňovala vývoj potřeb a výkonů dotyčného státu AKT.

V zájmu plného využití přínosů reformy a zajištění účinnosti procesu programování Společenství a jeho členské státy znovu potvrzují politický závazek dodržovat tyto zásady:

Přezkumy musí být pokud možno prováděny v dotyčném státě AKT. Lokalizace přezkumů neznamená, že členské státy nebo vedení Komise nemohou podle potřeby sledovat proces programování a zapojovat se do něj.

Časové rámce stanovené pro dokončení přezkumů budou dodržovány.

Přezkum nesmí být v procesu programování osamocenou událostí. Přezkumy se považují za nástroje řízení, které slučují výsledky pravidelného (měsíčního) dialogu mezi vnitrostátní schvalující osobou a vedoucím delegace Komise.

Přezkumy nesmí zvyšovat správní břemeno kterékoli ze zúčastněných stran. Postupy a výkaznictví spojené s procesem programování musí být proto řízeny disciplinovaně. Za tímto účelem se přezkoumávají a přizpůsobují příslušné úlohy členských států a Komise v rozhodovacím procesu.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XX

Společné prohlášení k dopadu výkyvů příjmů z vývozu na zranitelné malé, ostrovní a vnitrozemské státy AKT

Strany berou na vědomí obavy států AKT, že ustanovení mechanismu pro dodatečnou podporu zemím trpícím výkyvy příjmů z vývozu nemusí poskytovat dostatečnou podporu zranitelným malým, ostrovním a vnitrozemským státům, které mají nevyrovnané příjmy z vývozu.

Strany se dohodly od druhého roku platnosti mechanismu a na žádost jednoho nebo více států AKT, které se setkaly o obtížemi, znovu přezkoumat ustanovení mechanismu na základě návrhu Komise, v nutných případech s cílem napravit vliv těchto výkyvů.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXI

Prohlášení Společenství k článku 3 přílohy IV

Oznámení orientační částky uvedené v článku 3 přílohy IV neplatí pro státy AKT, s nimiž Společenství pozastavilo spolupráci.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXII

Společné prohlášení o zemědělských produktech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) přílohy V

Strany vzaly na vědomí, že Společenství hodlá přijmout pro určité zemědělské a zpracované produkty opatření uvedená v příloze, která jsou stanovena k datu podpisu dohody, s cílem poskytnout státům AKT preferenční zacházení podle čl. 1 odst. 2 písm. a).

Strany vzaly na vědomí prohlášení Společenství o tom, že přijme veškerá opatření nutná k tomu, aby byly včas přijaty odpovídající zemědělské předpisy a aby, kdykoli to bude možné, vstoupily v platnost současně s prozatímními režimy, které vstoupí v platnost po podpisu nástupnické dohody ke Čtvrté úmluvě AKT-ES podepsané v Lomé dne 15. prosince 1989.

Preferenční zacházení použitelné pro zemědělské produkty a potraviny pocházející ze států AKT

Ustanovení pro francouzské zámořské departmenty

1. Na dovozy do francouzských zámořských departmentů nebude uvaleno clo u těchto produktů pocházejících ze států AKT nebo zámořských států a území:

Kód KN | Popis |

0102 | Živý skot domácích druhů kromě čistokrevných plemenných zvířat |

010290 |

01029005 |

01029021 |

01029029 |

01029041 |

01029049 |

01029051 |

01029059 |

01029061 |

01029069 |

01029071 |

01029079 |

0201 | Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |

0202 |

02061095 | |

02062991 | |

07099060 | Cukrová kukuřice |

07121090 | |

10059000 | |

07141091–07149011 | Maniokový kořen, včetně jamů |

2. Clo nebude vybíráno z přímých dovozů rýž3e spadající do čísla KN 1006, kromě rýže položky KN 10061010.

3. Pokud dovozy cukrové kukuřice pocházející ze států AKT nebo zámořských zemí a území do francouzských zámořských departmentů v daném roce přesáhnou 25000 tun a pokud tyto dovozy hrozí vážně narušit tyto trhy, přijme Komise nezbytná opatření.

4. V rámci limitu roční kvóty 2000 tun nebude vybíráno clo z produktů spadajících do kódu KN 07141091 a 07149011.

ODKAZY

kvóta l | 100 tun | Živé ovce a kozy |

kvóta 2 | 500 tun | Skopové nebo kozí maso |

kvóta 3 | 400 tun | Drůbeží maso |

kvóta 4 | 500 tun | Upravené drůbeží maso |

kvóta 5 | 1000 tun | Mléko a smetana |

kvóta 6 | 1000 tun | Sýry a tvaroh |

kvóta 7 | 500 tun | Vepřové maso |

kvóta 8 | 500 tun | Upravené vepřové maso |

kvóta 9 | 600000 tun | Melasy |

kvóta 10 | 15000 tun | Pšenice a sourež |

kvóta 11 | 125000 tun | Loupaná rýže |

kvóta 12 | 20000 tun | Zlomková rýže |

kvóta 13a | 2000 tun | Rajčata kromě koktejlových |

kvóta l3b | 2000 tun | Koktejlová rajčata |

kvóta 14 | 800 tun | Stolní hrozny bez jader |

kvóta 15 | 1000 tun | Jablka |

kvóta 16 | 2000 tun | Hrušky |

kvóta 17 | 1600 tun | Jahody |

strop 1 | 100000 tun | Čirok |

strop 2 | 60000 tun | Proso |

strop 3 | 200 tun | Čerstvé fíky |

rm 1 | 25000 tun | Pomeranče |

rm 2 | 4000 tun | Mandarinky |

rm 3 | 100 tun | Stolní hrozny bez jader |

01

ŽIVÁ ZVÍŘATA

0101

Živí koně, osli, muli a mezci

| 0101 | osvobozeno |

0102

Živý skot

| 01029005 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029021 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029029 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029041 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029049 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029051 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029059 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029061 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029069 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029071 | snížení valorických cel o 100 % |

| 01029079 | snížení valorických cel o 100 % |

0103

Živá prasata

| 01039110 | snížení o 16 % |

| 01039211 | snížení o 16 % |

| 01039219 | snížení o 16 % |

0104

Živé ovce a kozy

| 01041030 | snížení cel o 100 % v rámci limitu kvóty (ctg l) |

| 01041080 | snížení cel o 100 % v rámci limitu kvóty (ctg l) |

| 01042010 | osvobozeno |

| 01042090 | snížení cel o 100 % v rámci limitu kvóty (ctg 1) |

0105

Živí kohouti a slepice, drůbež druhu kur domácí, kachny, husy, krocani, krůty a perličky

| 0105 | snížení o 16 % |

0106

Ostatní živá zvířata (kromě koní, oslů, mul, mezků, skotu, vepřů, ovcí, koz, drůbeže, ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, mikroorganických kultur atd.)

| 0106 | osvobozeno |

02

MASO A POŽIVATELNÉ DROBY

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

| 0201 | snížení valorických cel o 100 % |

0202

Hovězí maso, zmrazené

| 0202 | snížení valorických cel o 100 % |

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

| 02031110 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02031190 | osvobozeno |

| 02031211 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02031219 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02031290 | osvobozeno |

| 02031911 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02031913 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02031915 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| ex02031955 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % (kromě panenské svíčkové uváděné zvlášť) |

| 02031959 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02031990 | osvobozeno |

| 02032110 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02032190 | osvobozeno |

| 02032211 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02032219 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02032290 | osvobozeno |

| 02032911 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02032913 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02032915 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| ex02032955 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % (kromě panenské svíčkové uváděné zvlášť) |

| 02032959 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02032990 | osvobozeno |

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

| 0204 | snížení valorických cel o 100 %; ovce domácí: v rámci limitu kvóty (kvóta 2) snížení specifických cel o 65 %; jiné druhy: v rámci limitu kvóty (kvóta 1) snížení specifických cel o 100 % |

0205

Koňské maso, maso oslů, mulů nebo z mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

| 0205 | osvobozeno |

0206

Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, mulí nebo z mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

| 02061091 | osvobozeno |

| 02061095 | snížení valorických cel o 100 % |

| 02061099 | osvobozeno |

| 020621 | osvobozeno |

| 020622 | osvobozeno |

| 02062991 | snížení valorických cel o 100 % |

| 02062999 | osvobozeno |

| 02063021 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02063031 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02063090 | osvobozeno |

| 02064191 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02064199 | osvobozeno |

| 02064991 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02064999 | osvobozeno |

| 020680 | osvobozeno |

| 020690 | osvobozeno |

0207

Maso a poživatelné droby drůbeže rodu kur domácí, kachen, hus, krůt a perliček, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

| 0207 | v rámci limitu kvóty (ctg 3) snížení o 65 % |

0208

Maso a poživatelné droby králíků, zajíců, holubů a jiných zvířat jinde neuvedené nebo nezahrnuté, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

| 0208 | osvobozeno |

0209

Vepřové sádlo, bez libového masa a drůbeží sádlo neškvařené, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

| 02090011 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02090019 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02090030 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02090090 | snížení o 16 % |

0210

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

| 02101111 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101119 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101131 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101139 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101190 | osvobozeno |

| 02101211 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101219 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101290 | osvobozeno |

| 02101910 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101920 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101930 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101940 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101951 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101959 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101960 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101970 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101981 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101989 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02101990 | osvobozeno |

| 0210 20 | snížení valorických cel o 100 % |

| 02109010 | osvobozeno |

| 02109011 | snížení valorických cel o 100 %; ovce domácí: v rámci limitu kvóty (kvóta 2) snížení specifických cel o 65 %; jiné druhy: v rámci limitu kvóty (kvóta l) snížení specifických cel o 100 % |

| 02109019 | snížení valorických cel o 100 %; ovce domácí: v rámci limitu kvóty (kvóta 2) snížení specifických cel o 65 %; jiné druhy: v rámci limitu kvóty (kvóta l) snížení specifických cel o 100 % |

| 02109021 | osvobozeno |

| 02109029 | osvobozeno |

| 02109031 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02109039 | v rámci limitu kvóty (ctg 7) snížení o 50 % |

| 02109041 | snížení valorických cel o 100 % |

| 02109049 | osvobozeno |

| 02109060 | osvobozeno |

| 02109071 | snížení o 16 % |

| 02109079 | snížení o 16 % |

| 02109080 | osvobozeno |

| 02109090 | snížení valorických cel o 100 % |

03

RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

| 03 | osvobozeno |

04

MLÉČNÉ PRODUKTY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

| 0401 | snížení o 16 % |

0402

Mléko a smetana, zahuštěné, nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

| 0402 | v rámci limitu kvóty (ctg 5) snížení o 65 % |

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

| 04031011 | snížení o 16 % |

| 04031013 | snížení o 16 % |

| 04031019 | snížení o 16 % |

| 04031031 | snížení o 16 % |

| 04031033 | snížení o 16 % |

| 04031039 | snížení o 16 % |

| 04031051 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04031053 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04031059 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04031091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04031093 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04031099 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04039011 | snížení o 16 % |

| 04039013 | snížení o 16 % |

| 04039019 | snížení o 16 % |

| 04039031 | snížení o 16 % |

| 04039033 | snížení o 16 % |

| 04039039 | snížení o 16 % |

| 04039051 | snížení o 16 % |

| 04039053 | snížení o 16 % |

| 04039059 | snížení o 16 % |

| 04039061 | snížení o 16 % |

| 04039063 | snížení o 16 % |

| 04039069 | snížení o 16 % |

| 04039071 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04039073 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04039079 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04039091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04039093 | snížení valorických cel o 100 % |

| 04039099 | snížení valorických cel o 100 % |

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; produkty sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

| 0404 | snížení o 16 % |

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

| 0405 | snížení o 16 % |

0406

Sýry a tvaroh

| 0406 | v rámci limitu kvóty (ctg 6) snížení o 65 % |

0407

Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

| 04070011 | snížení o 16 % |

| 04070019 | snížení o 16 % |

| 04070030 | snížení o 16 % |

| 04070090 | osvobozeno |

0408

Ptačí vejce bez skořápek a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

| 04081180 | snížení o 16 % |

| 04081981 | snížení o 16 % |

| 04081989 | snížení o 16 % |

| 04089180 | snížení o 16 % |

| 04089980 | snížení o 16 % |

0409

Přírodní med

| 0409 | osvobozeno |

0410

Želví vejce, ptačí hnízda a jiné jedlé produkty živočišného původu jinde neuvedené nebo nezahrnuté

| 0410 | osvobozeno |

05

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

| 05 | osvobozeno |

06

DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; HLÍZY, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A DEKORATIVNÍ ZELEŇ

| 06 | osvobozeno |

07

ZELENINA, POŽIVATELNÉ ROSTLINY, KOŘENY A HLÍZY

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

| 0701 | osvobozeno |

0702

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

| 0702 | Rajčata kromě koktejlových rajských jablek od 15. 11. do 30. 4.: snížení valorických cel o 60 % v rámci limitu kvóty (kvóta 13a); koktejlová rajčata od 15. 11. do 30. 4.: snížení valorických cel o 100 % v rámci limitu kvóty (kvóta 13b) |

0703

Cibule, šalotky, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

| 07031019 | snížení o 15 % od 16. 5. do 31. 1., osvobozeno 1. 2.–15. 5. |

| 07031090 | snížení o 16 % |

| 070320 | snížení o 15 % od 16. 5. do 31. 1., osvobozeno 1. 2.–15. 5. |

| 070390 | snížení o 16 % |

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

| 070410 | snížení o 16 % |

| 070420 | snížení o 16 % |

| 07049010 | snížení o 16 % |

| 07049090 | Čínské zelí: snížení o 15 % 1. 1.–30. 10., osvobozeno 1. 11.–31. 12.; jiné zelí: snížení o 16 % |

0705

Hlávkový salát (lactuca sativa) a čekanka (cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

| 070511 | Hlávkový salát Iceberg: snížení o 15 % 1. 11.–30. 6., osvobozeno 1. 7.–31. 10.; jiné saláty: snížení o 16 % |

| 070519 | snížení o 16 % |

| 070521 | snížení o 16 % |

| 070529 | snížení o 16 % |

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

| 070610 | mrkve: snížení o 15 % 1. 4.–31. 12., osvobozeno 1. 1.–31. 3.; tuříny: snížení o 16 % |

| 07069005 | snížení o 16 % |

| 07069011 | snížení o 16 % |

| 07069017 | snížení o 16 % |

| 07069030 | osvobozeno |

| ex07069090 | salátová červená řepa a ředkvičky (Raphanus sativus): osvobozeno |

0707

Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

| ex07070005 | malé zimní okurky 1. 11.–15. 5.: snížení valorických cel o 100 %; zimní okurky jiné než malé: snížení valorických cel o 16 % |

| 07070090 | snížení o 16 % |

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

| 0708 | osvobozeno |

0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

| 070910 | snížení o 15 % 1. 1.–30. 9., snížení valorických cel o 100 % 1. 10.–31. 12. |

| 070920 | snížení o 15 % od 1. 2.–14. 8., snížení o 40 % 16. 1.–31. 1., osvobozeno 15. 8.–15. 1. |

| 070930 | osvobozeno |

| 070940 | osvobozeno |

| 07095110 | snížení o 16 % |

| 07095130 | snížení o 16 % |

| 07095150 | snížení o 16 % |

| 07095190 | osvobozeno |

| 070952 | snížení o 16 % |

| 070960 | osvobozeno |

| 070970 | snížení o 16 % |

| 07099010 | snížení o 16 % |

| 07099020 | snížení o 16 % |

| 07099040 | snížení o 16 % |

| 07099050 | snížení o 16 % |

| 07099060 | snížení o 1,81 EUR/t |

| 07099070 | snížení valorických cel o 100 % |

| 07099090 | osvobozeno |

0710

Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená

| 071010 | osvobozeno |

| 071021 | osvobozeno |

| 071022 | osvobozeno |

| 071029 | osvobozeno |

| 071030 | osvobozeno |

| 071040 | snížení valorických cel o 100 % |

| 07108051 | osvobozeno |

| 07108059 | osvobozeno |

| 07108061 | osvobozeno |

| 07108069 | osvobozeno |

| 07108070 | osvobozeno |

| 07108080 | osvobozeno |

| 07108085 | osvobozeno |

| 07108095 | osvobozeno |

| 071090 | osvobozeno |

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání

| 071110 | osvobozeno |

| 071130 | osvobozeno |

| 071140 | osvobozeno |

| 07119010 | osvobozeno |

| 07119030 | snížení valorických cel o 100 % |

| 07119040 | osvobozeno |

| 07119060 | osvobozeno |

| 07119070 | osvobozeno |

| 07119090 | osvobozeno |

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

| 071220 | osvobozeno |

| 071230 | osvobozeno |

| 07129005 | osvobozeno |

| 07129019 | snížení o 1,81 EUR/t |

| 07129030 | osvobozeno |

| 07129050 | osvobozeno |

| ex07129090 | osvobozeno kromě oliv |

0713

Sušené luštěniny, vyluštěné, též loupané, drcené

| 0713 | osvobozeno |

0714

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny; jeruzalemské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, dřeň ságovníku

| 07141010 | snížení o 8,38 EUR/t |

| 07141091 | osvobozeno |

| 07141099 | snížení o 6,19 EUR/t |

| 071420 | osvobozeno |

| 07149011 | osvobozeno |

| 07149019 | snížení o 6,19 EUR/t; marantové kořeny: osvobozeno |

| 07149090 | osvobozeno |

08

JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ

0801

Kokosové ořechy, ořechy para, akažuové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

| 0801 | osvobozeno |

0802

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané (kromě kokosových ořechů, para ořechů a akažuových ořechů)

| 08021190 | snížení o 16 % |

| 08021290 | snížení o 16 % |

| 080221 | snížení o 16 % |

| 080222 | snížení o 16 % |

| 080231 | osvobozeno |

| 080232 | osvobozeno |

| 080240 | snížení o 16 % |

| 080250 | osvobozeno |

| 080290 | osvobozeno |

0803

Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené

| 08030011 | osvobozeno |

| 08030019 | Dovozní režim Společenství pro banány se v současné době přezkoumává. Strany se dohodly, že poskytnou příslušný preferenční přístup pro banány ze států AKT v kontextu budoucího režimu Společenství pro banány. |

| 08030090 | osvobozeno |

0804

Datle, fíky, ananasy, avokáda, guava, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené

| 080410 | osvobozeno |

| 08042010 | osvobozeno 1. 11.–30. 4. v rámci limitu stropu (strop 3) |

| 08042090 | osvobozeno |

| 080430 | osvobozeno |

| 080440 | osvobozeno |

| 080450 | osvobozeno |

0805

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

| 080510 | snížení valorických cel o 80 %; v rámci referenčního množství (rm 1) 15. 5.–30. 9. snížení valorických cel o 100 % |

| 080520 | snížení valorických cel o 80 %; v rámci referenčního množství (rm 2) 15. 5–30. 9 snížení valorických cel o 100 % |

| 08053090 | osvobozeno |

| 080540 | osvobozeno |

| 080590 | osvobozeno |

0806

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

| ex08061010 | Stolní hrozny bez jader: v rámci limitu kvóty (kvóta 14) 1. 12.–31. 1. osvobozeno; v rámci referenčního množství (rm 3) 1. 2.–31. 3. osvobozeno, 1. 2.–31. 3. osvobozeno |

| 080620 | osvobozeno |

0807

Melouny, včetně vodních melounů a papáje, čerstvé

| 0807 | osvobozeno |

0808

Jablka, hrušky a kdoule; čerstvé

| 080810 | v rámci limitu kvóty (kvóta l5) snížení valorických cel o 50 % |

| 08082010 | v rámci limitu kvóty (kvóta 16) snížení valorických cel o 65 % |

| 08082050 | v rámci limitu kvóty (kvóta 16) snížení valorických cel o 65 % |

| 08082090 | snížení o 16 % |

0809

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé

| 080910 | od 1. 5.–31. 8. snížení valorických cel o 15 %, 1. 9.–30. 4. osvobozeno |

| 08092005 | od 1. 11.–31. 3.: osvobozeno |

| 080930 | od 1. 4.–30. 11. snížení valorických cel 15 %, 1. 12.–31. 3. osvobozeno |

| 08094005 | od 1. 4.–14. 12. snížení valorických cel o 15 %, 15. 12.–31. 3. osvobozeno |

| 08094090 | osvobozeno |

0810

Jahody, maliny, ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz, angrešt a jiné jedlé ovoce jinde neuvedené nebo nezahrnuté, čerstvé

| 08101005 | v rámci limitu kvóty (kvóta 17) od 1. 11.–29. 2. osvobozeno |

| 08101080 | v rámci limitu kvóty (kvóta 17) od 1. 11.–29. 2. osvobozeno |

| 081020 | snížení o 16 % |

| 081030 | snížení o 16 % |

| 08104030 | osvobozeno |

| 08104050 | clo = 3 % |

| 08104090 | clo = 5 % |

| 081090 | osvobozeno |

0811

Ovoce a ořechy, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, též s přídavkem cukru či jiného sladidla

| 08111011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 08111019 | osvobozeno |

| 08111090 | osvobozeno |

| 08112011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 08112019 | osvobozeno |

| 08112031 | osvobozeno |

| 08112039 | osvobozeno |

| 08112051 | osvobozeno |

| 08112059 | osvobozeno |

| 08112090 | osvobozeno |

| 08119011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 08119019 | snížení valorických cel o 100 % |

| 08119031 | osvobozeno |

| 08119039 | osvobozeno |

| 08119050 | osvobozeno |

| 08119070 | osvobozeno |

| 08119075 | osvobozeno |

| 08119080 | osvobozeno |

| 08119085 | osvobozeno |

| 08119095 | osvobozeno |

0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sírové vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodné k přímému požívání

| 081210 | osvobozeno |

| 081220 | osvobozeno |

| 08129010 | osvobozeno |

| 08129020 | osvobozeno |

| 08129030 | osvobozeno |

| 08129040 | osvobozeno |

| 08129050 | osvobozeno |

| 08129060 | osvobozeno |

| 08129070 | osvobozeno |

| 08129095 | osvobozeno |

0813

Meruňky, švestky, jablka, broskve, hrušky, papáje, tamarindy a jiné sušené ovoce jinde neuvedené nebo nezahrnuté; směsi jedlých ořechů nebo sušeného ovoce

| 0813 | osvobozeno |

0814

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně vodních melounů), čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích

| 0814 | osvobozeno |

09

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ

| 09 | osvobozeno |

10

OBILOVINY

1001

Pšenice a sourež

| 100110 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

| 10019010 | osvobozeno |

| 10019091 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

| 10019099 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

1002

Žito

| 1002 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

1003

Ječmen

| 1003 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

1004

Oves

| 1004 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

1005

Kukuřice

| 10051090 | snížení o 1,81 EUR/t |

| 100590 | snížení o 1,81 EUR/t |

1006

Rýže

| 10061010 | osvobozeno |

| 10061021 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR/t |

| 10061023 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR /t |

| 10061025 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR /t |

| 10061027 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR/t |

| 10061092 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR/t |

| 10061094 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR/t |

| 10061096 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR/t |

| 10061098 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR)t |

| 100620 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení o 65 % a 4,34 EUR/t |

| 100630 | v rámci limitu kvóty (ctg 11) snížení z 16,78 EUR/t, pak sníženo o 65 % a 6,52 EUR/t |

| 100640 | v rámci limitu kvóty (ctg 12) snížení 65 % a 3,62 EUR/t |

1007

Zrna čiroku

| 1007 | snížení 60 % v rámci limitu stropu (strop 3) |

1008

Pohanka, proso, lesknice a jiné obiloviny (kromě pšenice a sourži, žito, ječmen, oves, kukuřice, rýže a čiroku)

| 100810 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

| 100820 | snížení 100 % v rámci limitu stropu (strop 2) |

| 100890 | v rámci limitu kvóty (ctg 10) snížení o 50 % |

11

MLÝNSKÉ PRODUKTY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK

1101

Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži

| 1101 | snížení o 16 % |

1102

Obilné mouky jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži

| 110210 | snížení o 16 % |

| 11022010 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11022090 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110230 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 11029010 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11029030 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11029090 | snížení o 3,6 EUR/t |

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin

| 110311 | snížení o 16 % |

| 110312 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11031310 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 1103 1390 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110314 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110319 10 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11031930 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11031990 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110321 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 110329 10 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11032920 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11032930 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 1103 2940 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11032950 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 11032990 | snížení o 3,6 EUR/t |

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, rozválcovaná, ve vločkách, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) kromě rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené (kromě obilných mouk, a loupané polo nebo plně mleté rýže a zlomkové rýže)

| 11041110 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 11041190 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11041210 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 11041290 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 110419 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11042110 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 11042130 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 11042150 | snížení o 7,3 EUR/t |

| 11042190 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 11042199 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110422 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110423 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110429 | snížení o 3,6 EUR/t |

| 110430 | snížení o 7,3 EUR/t |

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

| 1105 | osvobozeno |

1106

Mouka, krupice a prášek z hrachu, fazolí, čočky a jiných sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo z produktů kapitoly 8

| 110610 | osvobozeno |

| 11062010 | snížení o 7,98 EUR/t; maranta: osvobozeno |

| 11062090 | snížení o 29,18 EUR/t; maranta: osvobozeno |

| 110630 | osvobozeno |

1108

Škroby; inulin

| 110811 | snížení o 24,8 EUR/t |

| 110812 | snížení o 24,8 EUR/t |

| 110813 | snížení o 24,8 EUR/t |

| 110814 | snížení o 50 % + snížení o 24,8 EUR/t |

| 11081910 | snížení o 37,2 EUR/t |

| 11081990 | snížení o 50 % + snížení o 24,8 EUR/t; maranta: osvobozeno |

| 110820 | osvobozeno |

1109

Pšeničný lepek, též sušený

| 1109 | snížení o 219 EUR/t |

12

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY

1208

Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky nebo krupice

| 120810 | osvobozeno |

1209

Semena, plody a výtrusy, k výsevu (kromě luštěnin a sladké kukuřice, kávy, čaje, maté a koření, obilovin, olejnatých semen a olejnatých plodů, a semen a plodů užívaných hlavně ve voňavkářském průmyslu)

| 1209 | osvobozeno |

1210

Chmelové šišky, též čerstvé nebo sušené, mleté, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

| 1210 | osvobozeno |

1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané hlavně ve voňavkářském nebo farmaceutickém průmyslu nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též nařezané, rozdrcené nebo v prášku

| 1211 | osvobozeno |

1212

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum)

| 121210 | osvobozeno |

| 121230 | osvobozeno |

| 121291 | snížení o 16 % |

| 121292 | snížení o 16 % |

| 12129910 | osvobozeno |

1214

Tuřín, krmná řepa, jiné pícninové kořeny; seno, vojtěška (alfalfa), jetel, kopyšník, kapusta zimní (kadeřavá), vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet

| 12149010 | osvobozeno |

13

ŠELAKY; GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY

| 13 | osvobozeno |

15

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE; PRODUKTY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

1501

Sádlo; jiné vepřové sádlo a drůbeží sádlo, též škvařené, lisované nebo nelisované nebo louhované

| 1501 | snížení o 16 % |

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, též surový nebo škvařený, lisovaný nebo nelisovaný nebo louhovaný

| 1502 | osvobozeno |

1503

Stearin z vepřového sádla, olej z vepřového sádla, oleostearin, olein z loje (kromě emulgovaného, smíšeného nebo jinak zpracovaného)

| 1503 | osvobozeno |

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, ale chemicky neupravené

| 1504 | osvobozeno |

1505

Tuk z vlny a tukové látky z něho získané, včetně lanolinu

| 1505 | osvobozeno |

1506

Ostatní živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené (mimo vepřové sádlo, drůbeží tuk, lůj hovězí, ovčí a kozí, tuky z ryb a jiných mořských zvířat, stearin z vepřového sádla),

| 1506 | osvobozeno |

1507

Sojový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

| 1507 | osvobozeno |

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

| 1508 | osvobozeno |

1511

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

| 1511 | osvobozeno |

1512

Slunečnicový, světlicový nebo bavlníkový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

| 1512 | osvobozeno |

1513

Olej kokosový (kopra), palmojádrový, babassuový a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

| 1513 | osvobozeno |

1514

Řepkový nebo hořčičný olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

| 1514 | osvobozeno |

1515

Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje, včetně jojobového oleje, a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

| 1515 | osvobozeno |

1516

Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, esterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

| 1516 | osvobozeno |

1517

Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce částečně nebo plně hydrogenované, esterifikované

| 15171010 | snížení valorických cel o 100 % |

| 15171090 | osvobozeno |

| 15179010 | snížení valorických cel o 100 % |

| 15179091 | osvobozeno |

| 15179093 | osvobozeno |

| 15179099 | osvobozeno |

1518

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté

| 1518 | osvobozeno |

1520

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

| 1520 | osvobozeno |

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

| 1521 | osvobozeno |

1522

Degras; zbytky ze zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

| 15220010 | osvobozeno |

| 15220091 | osvobozeno |

| 15220099 | osvobozeno |

16

PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH

1601

Uzenky, salámy a podobné produkty z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na podkladě těchto produktů

| 1601 | v rámci limitu kvóty (ctg 8) snížení o 65 % |

1602

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů nebo krve (kromě uzenek, salámů a podobných produktů a masových výtažků a šťáv)

| 160210 | snížení o 16 % |

| 16022011 | osvobozeno |

| 16022019 | osvobozeno |

| 16022090 | snížení o 16 % |

| 160231 | v rámci limitu kvóty (ctg 4) snížení o 65 % |

| 160232 | v rámci limitu kvóty (ctg 4) snížení o 65 % |

| 160239 | v rámci limitu kvóty (ctg 4) snížení o 65 % |

| 16024110 | snížení o 16 % |

| 16024190 | osvobozeno |

| 16024210 | snížení o 16 % |

| 16024290 | osvobozeno |

| 160249 | snížení o 16 % |

| 16025031 | osvobozeno |

| 16025039 | osvobozeno |

| 16025080 | osvobozeno |

| 16029010 | snížení o 16 % |

| 16029031 | osvobozeno |

| 16029041 | osvobozeno |

| 16029051 | snížení o 16 % |

| 16029069 | osvobozeno |

| 16029072 | osvobozeno |

| 16029074 | osvobozeno |

| 16029076 | osvobozeno |

| 16029078 | osvobozeno |

| 16029098 | osvobozeno |

1603

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých

| 1603 | osvobozeno |

1604

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky z rybích jiker

| 1604 | osvobozeno |

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

| 1605 | osvobozeno |

17

CUKR A CUKROVINKY

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel

| 170211 | snížení o 16 % |

| 170219 | snížení o 16 % |

| 170220 | snížení o 16 % |

| 17023010 | snížení o 16 % |

| 17023051 | snížení o 117 EUR/t |

| 17023059 | snížení o 81 EUR/t |

| 17023091 | snížení o 117 EUR/t |

| 17023099 | snížení o 81 EUR/t |

| 17024010 | snížení o 16 % |

| 17024090 | snížení o 81 EUR/t |

| 170250 | osvobozeno |

| 170260 | snížení o 16 % |

| 17029010 | osvobozeno |

| 17029030 | snížení o 16 % |

| 17029050 | snížení o 81 EUR/t |

| 17029060 | snížení o 16 % |

| 17029071 | snížení o 16 % |

| 17029075 | snížení o 117 EUR/t |

| 17029079 | snížení o 81 EUR/t |

| 17029080 | snížení o 16 % |

| 17029099 | snížení o 16 % |

1703

Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru

| 1703 | v rámci limitu kvóty (ctg 9) snížení o 100 % |

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

| 170410 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049010 | osvobozeno |

| 17049030 | osvobozeno |

| 17049051 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049055 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049061 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049065 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049071 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049075 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049081 | snížení valorických cel o 100 % |

| 17049099 | snížení valorických cel o 100 % |

18

KAKAO A KAKAOVÉ PŘÍPRAVKY

1801

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

| 1801 | osvobozeno |

1802

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

| 1802 | osvobozeno |

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

| 1803 | osvobozeno |

1804

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

| 1804 | osvobozeno |

1805

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

| 1805 | osvobozeno |

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

| 18061015 | osvobozeno |

| 18061020 | snížení valorických cel o 100 % |

| 18061030 | snížení valorických cel o 100 % |

| 18061090 | snížení valorických cel o 100 % |

| 180620 | osvobozeno |

| 180631 | osvobozeno |

| 180632 | osvobozeno |

| 18069011 | osvobozeno |

| 18069019 | osvobozeno |

| 18069031 | osvobozeno |

| 18069039 | osvobozeno |

| 18069050 | osvobozeno |

| 18069060 | snížení valorických cel o 100 % |

| 18069070 | snížení valorických cel o 100 % |

| 18069090 | snížení valorických cel o 100 % |

19

PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404

| 190110 | snížení valorických cel o 100 %; osvobozeno EA podle podmínky |

| 190120 | snížení valorických cel o 100 %; osvobozeno EA podle podmínky |

| 19019011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19019019 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19019091 | osvobozeno |

| 19019099 | snížení valorických cel o 100 %; osvobozeno EA podle podmínky |

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený

| 190211 | snížení valorických cel o 100 % |

| 190219 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19022010 | osvobozeno |

| 19022030 | snížení o 16 % |

| 19022091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19022099 | snížení valorických cel o 100 % |

| 190230 | snížení valorických cel o 100 % |

| 190240 | snížení valorických cel o 100 % |

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech

| 1903 | osvobozeno |

1904

Produkty z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice) předvařené nebo jinak připravené

| 1904 | snížení valorických cel o 100 % |

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné produkty

| 190510 | snížení valorických cel o 100 % |

| 190520 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19053011 | snížení valorických cel o 100 %; sušenky: osvobozeno |

| 19053019 | snížení valorických cel o 100 %; sušenky: osvobozeno |

| 19053030 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19053051 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19053059 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19053091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 19053099 | snížení valorických cel o 100 % |

| 190540 | snížení valorických cel o 100 % |

| 190590 | snížení valorických cel o 100 % |

20

PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

| 200110 | osvobozeno |

| 200120 | osvobozeno |

| 20019020 | osvobozeno |

| 20019030 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20019040 | snížení valorických cel o 100 % |

| 2001 9 050 | osvobozeno |

| 20019060 | osvobozeno |

| 20019065 | osvobozeno |

| 20019070 | osvobozeno |

| 20019075 | osvobozeno |

| 20019085 | osvobozeno |

| 20019091 | osvobozeno |

| ex20019096 | osvobozeno kromě vinných listů |

2002

Rajčata, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové

| 2002 | osvobozeno |

2003

Houby a lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové

| 2003 | osvobozeno |

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená (vyjma rajčata, houby a lanýže)

| 20041010 | osvobozeno |

| 20041091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20041099 | osvobozeno |

| 20049010 | snížení valorických cel o 100 % |

| ex20049030 | osvobozeno kromě oliv |

| 20049050 | osvobozeno |

| 20049091 | osvobozeno |

| 20049098 | osvobozeno |

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená (vyjma rajčata, houby a lanýže)

| 200510 | osvobozeno |

| 20052010 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20052020 | snížení o 16 % |

| 20052080 | snížení o 16 % |

| 200540 | osvobozeno |

| 200551 | osvobozeno |

| 200559 | osvobozeno |

| 200560 | osvobozeno |

| 200570 | osvobozeno |

| 200580 | snížení valorických cel o 100 % |

| 200590 | osvobozeno |

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

| 20060031 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20060035 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20060038 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20060091 | osvobozeno |

| 20060099 | osvobozeno |

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru či jiného sladidla

| 20071010 | osvobozeno |

| 20071091 | osvobozeno |

| 20071099 | osvobozeno |

| 20079110 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20079130 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20079190 | osvobozeno |

| 20079910 | osvobozeno |

| 20079920 | osvobozeno |

| 20079931 | osvobozeno |

| 20079933 | osvobozeno |

| 20079935 | osvobozeno |

| 20079939 | osvobozeno |

| 20079951 | osvobozeno |

| 20079955 | osvobozeno |

| 20079958 | osvobozeno |

| 20079991 | osvobozeno |

| 20079993 | osvobozeno |

| 20079998 | osvobozeno |

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

| 200811 | osvobozeno |

| 200819 | osvobozeno |

| 200820 | osvobozeno |

| 20083011 | osvobozeno |

| 20083019 | snížení valorických cel o 100 %; grapefruity: osvobozeno |

| 20083031 | osvobozeno |

| 20083039 | osvobozeno |

| 20083051 | osvobozeno |

| 20083055 | osvobozeno |

| 20083059 | osvobozeno |

| 20083071 | osvobozeno |

| 20083075 | osvobozeno |

| 20083079 | osvobozeno |

| 20083091 | osvobozeno |

| 20083099 | osvobozeno |

| 200840 | osvobozeno |

| 20085011 | osvobozeno |

| 20085019 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20085031 | osvobozeno |

| 20085039 | osvobozeno |

| 20085051 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20085059 | osvobozeno |

| 20085061 | osvobozeno |

| 20085069 | osvobozeno |

| 20085071 | osvobozeno |

| 20085079 | osvobozeno |

| 20085092 | osvobozeno |

| 20085094 | osvobozeno |

| 20085099 | osvobozeno |

| 20086011 | osvobozeno |

| 20086019 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20086031 | osvobozeno |

| 20086039 | osvobozeno |

| 20086051 | osvobozeno |

| 20086059 | osvobozeno |

| 20086061 | osvobozeno |

| 20086069 | osvobozeno |

| 20086071 | osvobozeno |

| 20086079 | osvobozeno |

| 20086091 | osvobozeno |

| 20086099 | osvobozeno |

| 20087011 | osvobozeno |

| 20087019 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20087031 | osvobozeno |

| 20087039 | osvobozeno |

| 20087051 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20087059 | osvobozeno |

| 20087061 | osvobozeno |

| 20087069 | osvobozeno |

| 20087071 | osvobozeno |

| 20087079 | osvobozeno |

| 20087092 | osvobozeno |

| 20087094 | osvobozeno |

| 20087099 | osvobozeno |

| 200880 | osvobozeno |

| 200891 | osvobozeno |

| 20089212 | osvobozeno |

| 20089214 | osvobozeno |

| 20089216 | osvobozeno |

| 20089218 | osvobozeno |

| 20089232 | osvobozeno |

| 20089234 | osvobozeno |

| 20089236 | osvobozeno |

| 20089238 | osvobozeno |

| 20089251 | osvobozeno |

| 20089259 | osvobozeno |

| 20089272 | osvobozeno |

| 20089274 | osvobozeno |

| 20089276 | osvobozeno |

| 20089278 | osvobozeno |

| 20089292 | osvobozeno |

| 20089293 | osvobozeno |

| 20089294 | osvobozeno |

| 20089296 | osvobozeno |

| 20089297 | osvobozeno |

| 20089298 | osvobozeno |

| 20089911 | osvobozeno |

| 20089919 | osvobozeno |

| 20089921 | osvobozeno |

| 20089923 | osvobozeno |

| 20089925 | osvobozeno |

| 20089926 | osvobozeno |

| 20089928 | osvobozeno |

| 20089932 | osvobozeno |

| 20089933 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20089934 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20089936 | osvobozeno |

| 20089937 | osvobozeno |

| 20089938 | osvobozeno |

| 20089940 | osvobozeno |

| 20089943 | osvobozeno |

| 20089945 | osvobozeno |

| 20089946 | osvobozeno |

| 20089947 | osvobozeno |

| 20089949 | osvobozeno |

| 20089953 | osvobozeno |

| 20089955 | osvobozeno |

| 20089961 | osvobozeno |

| 20089962 | osvobozeno |

| 20089968 | osvobozeno |

| 20089972 | osvobozeno |

| 20089974 | osvobozeno |

| 20089979 | osvobozeno |

| ex20089985 | osvobozeno kromě sladké kukuřice |

| 20089991 | snížení valorických cel o 100 % |

| ex20089999 | osvobozeno kromě vinných listů |

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přidaným cukrem nebo jinými sladidly

| 20091111 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20091119 | osvobozeno |

| 20091191 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20091199 | osvobozeno |

| 20091911 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20091919 | osvobozeno |

| 20091991 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20091999 | osvobozeno |

| 200920 | osvobozeno |

| 20093011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20093019 | osvobozeno |

| 20093031 | osvobozeno |

| 20093039 | osvobozeno |

| 20093051 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20093055 | osvobozeno |

| 20093059 | osvobozeno |

| 20093091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20093095 | osvobozeno |

| 20093099 | osvobozeno |

| 200940 | osvobozeno |

| 200950 | osvobozeno |

| 200960 | osvobozeno |

| 20097011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20097019 | osvobozeno |

| 20097030 | osvobozeno |

| 20097091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20097093 | osvobozeno |

| 20097099 | osvobozeno |

| 20098011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20098019 | osvobozeno |

| 20098032 | osvobozeno |

| 20098033 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20098035 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20098036 | osvobozeno |

| 20098038 | osvobozeno |

| 20098050 | osvobozeno |

| 20098061 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20098063 | osvobozeno |

| 20098069 | osvobozeno |

| 20098071 | osvobozeno |

| 20098073 | osvobozeno |

| 20098079 | osvobozeno |

| 20098083 | osvobozeno |

| 20098084 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20098086 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20098088 | osvobozeno |

| 20098089 | osvobozeno |

| 20098095 | osvobozeno |

| 20098096 | osvobozeno |

| 20098097 | osvobozeno |

| 20098099 | osvobozeno |

| 20099011 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20099019 | osvobozeno |

| 20099021 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20099029 | osvobozeno |

| 20099031 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20099039 | osvobozeno |

| 20099041 | osvobozeno |

| 20099049 | osvobozeno |

| 20099051 | osvobozeno |

| 20099059 | osvobozeno |

| 20099071 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20099073 | osvobozeno |

| 20099079 | osvobozeno |

| 20099092 | osvobozeno |

| 20099094 | snížení valorických cel o 100 % |

| 20099095 | osvobozeno |

| 20099099 | osvobozeno |

| 20099097 | osvobozeno |

| 20099098 | osvobozeno |

21

RŮZNÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍPRAVKY

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

| 210111 | osvobozeno |

| 210112 | osvobozeno |

| 210120 | osvobozeno |

| 21013011 | osvobozeno |

| 21013019 | snížení valorických cel o 100 % |

| 21013091 | osvobozeno |

| 21013099 | snížení valorických cel o 100 % |

2102

Droždí, aktivní nebo neaktivní, jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy (kromě jednobuněčných organismů balených jako léky), hotové prášky do pečiva

| 21021010 | osvobozeno |

| 21021031 | snížení valorických cel o 100 % |

| 21021039 | snížení valorických cel o 100 % |

| 21021090 | osvobozeno |

| 210220 | osvobozeno |

| 210230 | osvobozeno |

2103

Omáčky a přípravky na omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice

| 2103 | osvobozeno |

2104

Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků ze dvou nebo více základních složek, např. masa, ryb, zeleniny nebo ovoce, určené k maloobchodnímu prodeji jako dětská výživa

| 2104 | osvobozeno |

2105

Zmrzlina, eskymo a podobné produkty, též s obsahem kakaa

| 2105 | snížení valorických cel o 100 % |

2106

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

| 210610 | snížení valorických cel o 100 % |

| 21069020 | osvobozeno |

| 21069030 | snížení o 16 % |

| 21069051 | snížení o 16 % |

| 21069055 | snížení o 81 EUR/t |

| 21069059 | snížení o 16 % |

| 21069092 | osvobozeno |

| 21069098 | snížení valorických cel o 100 % |

22

NÁPOJE, LIHOVINY A OCET

2201

Voda, včetně minerálních vod přírodních nebo umělých a sodovek, bez přísady cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

| 2201 | osvobozeno |

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocné nebo zeleninové šťávy a mléka

| 220210 | osvobozeno |

| 22029010 | osvobozeno |

| 22029091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 22029095 | snížení valorických cel o 100 % |

| 22029099 | snížení valorických cel o 100 % |

2203

Pivo ze sladu

| 2203 | osvobozeno |

2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt, částečně fermentovaný, se skutečným obsahem alkoholu větším než 0,5 % vol., též obohacené alkoholem

| 22043092 | osvobozeno |

| 22043094 | osvobozeno |

| 22043096 | osvobozeno |

| 22043098 | osvobozeno |

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, ochucené bylinnými nebo aromatickými látkami

| 2205 | osvobozeno |

2206

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté

| 22060031 | osvobozeno |

| 22060039 | osvobozeno |

| 22060051 | osvobozeno |

| 22060059 | osvobozeno |

| 22060081 | osvobozeno |

| 22060089 | osvobozeno |

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol. nebo více; etylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

| 2207 | osvobozeno |

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje; složené alkoholické přípravky užívané při výrobě nápojů

| 2208 | osvobozeno |

2209

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

| 22090091 | osvobozeno |

| 22090099 | osvobozeno |

23

ZBYTKY A ODPADY V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin

| 230210 | snížení o 7,2 EUR/t |

| 230220 | snížení o 7,2 EUR/t |

| 230230 | snížení o 7,2 EUR/t |

| 230240 | snížení o 7,2 EUR/t |

| 230250 | osvobozeno |

2303

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet

| 23031011 | snížení o 219 EUR/t |

2308

Žaludy a koňské kaštany, výlisky a ostatní rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

| 23089090 | osvobozeno |

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

| 23091013 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23091015 | snížení o 16 % |

| 23091019 | snížení o 16 % |

| 23091033 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23091039 | snížení o 16 % |

| 23091051 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23091053 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 22091059 | snížení o 16 % |

| 23091070 | snížení o 16 % |

| 23091090 | osvobozeno |

| 23099010 | osvobozeno |

| 23099031 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23099033 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23099035 | snížení o 16 % |

| 23099039 | snížení o 16 % |

| 23099041 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23099043 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23099049 | snížení o 16 % |

| 23099051 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23099053 | snížení o 10,9 EUR/t |

| 23099059 | snížení o 16 % |

| 23099070 | snížení o 16 % |

| 23099091 | osvobozeno |

24

TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

| 24 | osvobozeno |

29

ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

| 2905 | snížení valorických cel o 100 % |

33

VONNÉ SILICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY PRO OSOBNÍ HYGIENU

3301

Vonné silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty

| 3301 | osvobozeno |

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu

| 33021029 | osvobozeno |

35

ALBUMINOIDNÍ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; KLIHY; ENZYMY

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy (kromě klihů balených jako klihy pro maloobchodní prodej, o hmotnosti menší než 1 kg)

| 3501 | osvobozeno |

3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, vyjádřených v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

| 35021190 | snížení valorických cel o 100 % |

| 35021990 | snížení valorických cel o 100 % |

| 35022091 | snížení valorických cel o 100 % |

| 35022099 | snížení valorických cel o 100 % |

3503

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých fóliích (včetně čtvercových), též povrchově upravené nebo barvené) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu (kromě kaseinových klihů čísla 3501)

| 3503 | osvobozeno |

3504

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

| 3504 | osvobozeno |

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů (kromě určených k maloobchodnímu prodeji, o hmotnosti menší než 1 kg)

| 35051010 | snížení valorických cel o 100 % |

| 35051050 | osvobozeno |

| 35051090 | snížení valorických cel o 100 % |

| 350520 | snížení valorických cel o 100 % |

38

RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné produkty a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném nebo podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

| 380910 | snížení valorických cel o 100 % |

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté

| 382460 | snížení valorických cel o 100 % |

50

HEDVÁBÍ

| 50 | osvobozeno |

52

BAVLNA

| 52 | osvobozeno |

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXIII

Společné prohlášení k přístupu na trh v rámci partnerství AKT-ES

Strany uznávají skutečnost, že obě strany očekávají, že se zúčastní vyjednávání a provádění dohod vedoucích k další liberalizaci mnohostranného a dvoustranného obchodu.

Strany berou na vědomí závazek Společenství poskytnout nejméně rozvinutým zemím volný přístup na trh v podstatě pro všechny produkty do roku 2005.

Současně strany ohledně preferenčního přístupu AKT na trh Společenství uznávají, že tento širší proces liberalizace by mohl vést ke zhoršení relativního soutěžního postavení států AKT, což by ohrozilo jejich rozvojové úsilí, které Společenství hodlá podporovat.

Strany se proto dohodly, že během přípravného období přezkoumají veškerá nezbytná opatření s cílem udržet soutěžní postavení států AKT na trhu Společenství. Toto přezkoumání může mimo jiné zahrnovat kalendářní požadavky, pravidla původu, hygienická a rostlinolékařská opatření a provádění specifických opatření, která řeší omezení na straně nabídky ve státech AKT. Cílem je nabídnout státům AKT možnosti využít jejich stávající i potenciální komparativní výhodu na trhu Společenství. Majíce na mysli svůj závazek ke spolupráci v rámci WTO, strany se dohodly, že toto přezkoumání vezme rovněž v úvahu jakékoli rozšíření obchodních výhod v rámci WTO, jež mohou členské země nabídnout rozvojovým zemím. Za tímto účelem by měl smíšený ministerský výbor pro obchod vypracovat doporučení na základě počátečního přezkumu, který připraví Komise a sekretariát AKT. Rada ES tato doporučení přezkoumá na základě návrhu Komise s cílem uchovat výhody obchodního režimu AKT-ES.

Rada Evropské unie ze své strany zdůrazňuje svou povinnost vzít v úvahu vliv jakékoli dohody nebo jiných opatření, jež má ES přijmout ohledně obchodu AKT-ES. Žádá Komisi, aby systematicky prováděla nezbytná posuzování vlivů.

Opatření se týkají přípravného období a řádným způsobem zohlední společnou zemědělskou politiku Společenství.

Společný ministerský výbor pro obchod sleduje provádění tohoto prohlášení a podává příslušné zprávy Radě ministrů.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXIV

Společné prohlášení o rýži

1. Strany uznávají význam rýže pro hospodářský rozvoj mnoha států AKT pokud jde o zaměstnanost, devizy, a sociální a politickou stabilitu.

2. Dále uznávají význam trhu s rýží ve Společenství. Společenství znovu potvrzuje svůj závazek zvyšovat konkurenceschopnost a efektivnost odvětví rýže v AKT, s cílem uchovat životaschopné a udržitelné odvětví a přispět tak ke hladké integraci států AKT do světové ekonomiky.

3. Společenství je připraveno za konzultací s dotyčným odvětvím AKT poskytnout během přípravného období dostatečné prostředky pro financování integrovaného odvětvového programu pro rozvoj vývozců rýže z AKT, který by mohl zahrnovat zejména tato opatření:

- zlepšení výrobních podmínek a zvýšení jakosti prostřednictvím akcí v oblasti výzkumu, sklizně a manipulace,

- doprava a skladování,

- zvýšení konkurenceschopnosti stávajících vývozců rýže,

- pomoc vývozcům rýže z AKT v dodržování norem životního prostředí a nakládání s odpadem a jiných norem na mezinárodních trzích, včetně trhu Společenství,

- marketingová a obchodní podpora,

- programy určené na rozvoj vedlejších produktů s přidanou hodnotou.

Tento balík opatření je ve státech AKT vyvážejících rýži financován na vnitrostátním základě, na základě dohody obou stran, prostřednictvím specifických odvětvových programů v souladu s pravidly a metodami programování a v krátkodobém výhledu prostřednictvím nerozdělených prostředků ERF po rozhodnutí Rady ministrů.

4. Strany opakují svůj závazek úzce spolupracovat s cílem zajistit, aby státy AKT mohly plně využít obchodních preferencí Společenství pro rýži. Strany se shodly na významu účinného a transparentního provádění veškerých vývozů rýže pocházející z AKT do Společenství.

5. Po vstupu dohody v platnost Společenství přezkoumá situaci odvětví rýže AKT ve světle budoucích změn, ke kterým dojde na trhu rýže ve Společenství. Za tímto účelem se strany s AKT a zástupci dotyčného odvětví dohodly vytvořit společnou pracovní skupinu, která se bude scházet každoročně. Společenství se dále zavazuje konzultovat se státy AKT veškerá dvoustranná nebo mnohostranná rozhodnutí, která by mohla mít dopad na soutěžní postavení odvětví rýže v AKT na trhu Společenství.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXV

Společné prohlášení o rumu

Strany uznávají význam odvětví rumu pro hospodářský a sociální rozvoj několika států a regionů AKT a jeho velký přínos pro zajišťování zaměstnanosti, příjmů z vývozu a vládních příjmů. Uznávají, že rum je zemědělskoprůmyslový produkt AKT s přidanou hodnotou, který je při přijetí vhodných opatření schopen soutěže v globální ekonomice. Strany proto uznávají potřebu přijmout veškerá opatření, která by mohla být nezbytná k překonání soutěžní nevýhody, které nyní výrobci ze států AKT čelí. V tomto kontextu strany rovněž berou na vědomí závazek obsažený v prohlášení Rady a Komise ze dne 24. března 1997 vzít plně v úvahu veškerá budoucí jednání a dohody, týkající se odvětví rumu a dopad dohody mezi ES a USA o odstranění cel pro určité lihoviny ze stejného dne. Rovněž uznávají naléhavou potřebu výrobců ze států AKT stát se méně závislými na komoditním trhu s rumem.

Strany proto souhlasí s potřebou rychlého rozvoje odvětví rumu států AKT tak, aby vývozci rumu z AKT byli schopni soutěžit na trzích Společenství a na mezinárodních trzích s lihovinami. Za tímto účelem se dohodly provést tato opatření:

1. Rum, arak a tafia pocházející ze států nebo regionů AKT, spadající do kódu HS 22 08 40, budou v rámci této dohody a jakékoli nástupnické dohody dováženy bez cla a množstevních omezení.

2. Společenství se zavazuje zajistit na trhu Společenství poctivou hospodářskou soutěž, stejně jako to, že rum ze států AKT nebude na trhu EU znevýhodňován nebo diskriminován ve vztahu k výrobcům rumu ze třetích zemí.

3. Při zvažování jakékoli žádosti o odchylku od ustanovení čl. 1. odst. 4 písm. a) bodů 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989 Společenství konzultuje státy AKT a bere v úvahu jejich konkrétní zájmy.

4. Společenství je připraveno za konzultací s dotyčným odvětvím AKT poskytnout během přípravného období dostatečné prostředky pro financování integrovaného odvětvového programu pro rozvoj vývozců rumu z AKT, který by mohl zahrnovat zejména tato opatření:

- zvýšení konkurenceschopnosti stávajících vývozců rumu,

- pomoc při vytváření obchodních názvů nebo ochranných známek rumu regiony nebo státy AKT,

- umožnění návrhu a provádění marketingových kampaní,

- pomoc vývozcům rumu z AKT v dodržování norem životního prostředí a nakládání s odpadem a jiných norem na mezinárodních trzích, včetně trhu Společenství,

- pomoc odvětví rumu států AKT při přechodu z komoditní velkovýroby na výrobu značkových rumových produktů vyšší hodnoty.

Tento balík opatření je financován na vnitrostátním a regionálním základě a na základě dohody obou stran, prostřednictvím specifických odvětvových programů v souladu s pravidly a metodami programování, a v krátkodobém výhledu prostřednictvím nepřidělených prostředků ERF po rozhodnutí Rady ministrů.

5. Společenství se zavazuje přezkoumat dopad indexace cenového bodu, začleněné do memoranda o porozumění ohledně rumu v dohodě o destilátech z března 1997, na jejímž základě se používají cla na rum ze států mimo AKT, na odvětví států AKT. V tomto kontextu v případě potřeby přijme vhodná opatření.

6. Společenství se zavazuje, že o specifických problémech vyplývajících z těchto závazků povede se státy AKT vhodné konzultace prostřednictvím společné pracovní skupiny, která se bude pravidelně scházet. Společenství se dále zavazuje konzultovat se státy AKT jakákoli dvoustranná nebo mnohostranná rozhodnutí, včetně snižování cel a rozšiřování Společenství, která by mohla mít dopad na soutěžní postavení odvětví rumu AKT na trhu Společenství.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXVI

Společné prohlášení o hovězím a telecím mase

1. Společenství se zavazuje zajistit, aby státy AKT, v jejichž prospěch je vypracován protokol o hovězím a telecím mase, požívaly plných výhod z tohoto protokolu. Za tímto účelem se zavazuje provádět ustanovení tohoto protokolu včasným uzákoněním příslušných pravidel a postupů.

2. Společenství se dále zavazuje provádět protokol tak, aby státy AKT mohly uvádět své hovězí a telecí maso na trh po celý rok bez nepatřičných omezení. Kromě toho bude ES napomáhat vývozcům hovězího a telecího masa ze států AKT zvyšovat jejich konkurenceschopnost, mimo jiné řešením omezení na straně nabídky v souladu s rozvojovými strategiemi uvedenými v této dohodě a v kontextu vnitrostátních a regionálních orientačních programů.

3. Společenství přezkoumá žádosti nejméně rozvinutých států AKT o vývoz jejich hovězího a telecího masa za preferenčních podmínek v kontextu akcí, které hodlá přijmout v integrovaném rámci WTO pro nejméně rozvinuté země.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXVII

Společné prohlášení k režimům, jimiž se řídí přístup na trhy francouzských zámořských departementů pro produkty pocházející ze států AKT, uvedené v čl. 1 odst. 2 přílohy V

Strany znovu potvrzují, že ustanovení přílohy V platí pro vztahy mezi francouzskými zámořskými departementy a státy AKT.

Společenství má právo během doby platnosti dohody podle požadavků hospodářského rozvoje francouzských zámořských departementů změnit režimy, jimiž se řídí přístup produktů pocházejících ze států AKT, uvedených v čl. 1 odst. 2 přílohy V, na trhy těchto departementů.

Při přezkoumání možného použití tohoto práva vezme Společenství v úvahu přímý obchod mezi státy AKT a francouzskými zámořskými departementy. Mezi dotyčnými stranami se použijí informační a konzultační postupy podle článku 12 přílohy V.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXVIII

Společné prohlášení o spolupráci mezi státy AKT a sousedními zámořskými zeměmi a územími a francouzskými zámořskými departementy

Strany podpoří větší regionální spolupráci v Karibském moři, Tichém a Indickém oceánu zahrnující státy AKT a sousední zámořské země a území a francouzské zámořské departementy.

Strany vyzývají zúčastněné strany ke vzájemným konzultacím o postupu podpory takové spolupráce a v tomto kontextu k přijetí opatření v souladu s jejich příslušnými politikami a specifickou situací v regionu, jež umožní iniciativy v hospodářské oblasti včetně rozvoje obchodu, stejně jako v sociální a kulturní oblasti.

Tam, kde existují dohody o obchodu zahrnující francouzské zámořské departementy, mohou tyto dohody stanovit specifická opatření ve prospěch produktů z těchto departementů.

Problémy týkající se spolupráce v těchto různých oblastech se předkládají Radě ministrů, aby byla řádně informována o dosaženém pokroku.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXIX

Společné prohlášení o produktech spadajících do společné zemědělské politiky

Strany uznávají, že se produkty spadající do společné zemědělské politiky řídí specifickými pravidly a předpisy, zejména pokud se týká ochranných opatření. Ustanovení dohody ohledně ochranné doložky lze na tyto produkty použít pouze v rozsahu, v jakém odpovídají specifické povaze těchto pravidel a předpisů.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXX

Prohlášení AKT k článku 1 přílohy V

Státy AKT, vědomy si nerovnováhy a diskriminačního vlivu, které vyplývají ze zacházení podle doložky nejvyšších výhod, používaného na trhu Společenství na produkty pocházející ze států AKT podle čl. 1 odst. 2 písm. a) přílohy V, znovu potvrzují své porozumění skutečnosti, že konzultace stanovené tímto článkem zajišťují, aby hlavním vývozním produktům států AKT bylo poskytováno zacházení nejméně tak výhodné, jaké Společenství poskytuje třetím zemím, kterým je přiznáno zacházení podle doložky nejvyšších výhod.

Kromě toho se podobné konzultace konají v případech, kdy:

a) jeden nebo více států AKT vykazuje potenciál pro jeden nebo více určitých produktů, pro které preferenční třetí státy požívají výhodnějšího zacházení;

b) jeden nebo více států AKT plánuje vývoz do Společenství u jednoho nebo více určitých produktů, pro které preferenční třetí státy požívají výhodnějšího zacházení.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXI

Prohlášení Společenství k čl. 5 odst. 2 písm. a) přílohy V

Společenství souhlasí s tím, aby bylo znění čl. 9 odst. 2 písm. a) Druhé úmluvy AKT-EHS převzato do čl. 5 odst. 2 písm. a) přílohy V, avšak znovu potvrzuje výklad tohoto textu, tj. že státy AKT poskytnou Společenství zacházení nejméně tak výhodné, jaké poskytují rozvinutým státům v rámci obchodních dohod, kde tyto státy neposkytují státům AKT větší preference, než jsou preference poskytnuté Společenstvím.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXII

Společné prohlášení o nediskriminaci

Strany se dohodly, že bez ohledu na specifická ustanovení přílohy V této dohody Společenství v obchodním režimu stanoveném v rámci této přílohy nerozlišuje mezi státy AKT, avšak s přihlédnutím k ustanovením této dohody a specifických autonomních iniciativ v mnohostranném kontextu, jako je iniciativa ve prospěch nejméně rozvinutých zemí, kterou provádí Společenství.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXIII

Prohlášení Společenství k čl. 8 odst. 3 přílohy V

Pokud by Společenství mělo přijmout přísně nezbytná opatření uvedená v tomto článku, bude usilovat o nalezení opatření, která by v důsledku svého zeměpisného rozsahu nebo druhů zahrnutých produktů co nejméně narušila vývozy ze států AKT.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXIV

Společné prohlášení k článku 12 přílohy V

Strany se dohodly, že konzultace uvedené v článku 12 přílohy V by se měly konat v souladu s těmito postupy:

i) obě strany včas poskytnou veškeré nezbytné a důležité informace o specifickém problému (problémech), aby umožnily včasné zahájení rozhovorů, v každém případě do jednoho měsíce po obdržení žádosti o konzultace;

ii) tříměsíční lhůta pro konzultace započne datem obdržení těchto informací. V rámci těchto tří měsíců se do jednoho měsíce dokončí technické přezkoumání těchto informací a do dvou dalších měsíců se dokončí společné konzultace na úrovni Výboru velvyslanců;

iii) pokud není dosažený závěr pro obě strany přijatelný, záležitost se předloží Radě ministrů;

iv) v případě, že Rada ministrů nepřijme žádné řešení přijatelné pro obě strany, Rada rozhodne, jaké další kroky je třeba podniknout s cílem vyřešit rozdíly zjištěné během konzultací.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXV

Společné prohlášení k protokolu 1 přílohy V

V případě, že by státy AKT měly na dovozy produktů pocházejících ze Společenství včetně Ceuty a Melilly použít zvláštní celní zacházení, použijí se přiměřeně ustanovení protokolu 1. Ve všech ostatních případech, kde zacházení používané na dovozy států AKT vyžaduje poskytnutí důkazu o původu, přijímají tyto státy osvědčení o původu vystavená v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXVI

Společné prohlášení k protokolu 1 přílohy V

1. Pro účely používání čl. 12 odst. 2 písm. c) protokolu je osvědčení o námořní přepravě, vydané pro Společenství v prvním přístavu nalodění, rovnocenné průběžnému nákladnímu listu na produkty uvedené v průvodních osvědčeních vystavených ve vnitrozemských státech AKT.

2. Produkty vyvážené z vnitrozemských států AKT, které se skladují jinde než ve státech AKT nebo v zemích a územích uvedených v příloze III protokolu, mohou být kryty průvodními osvědčeními vystavenými za okolností uvedených v článku 16 protokolu.

3. Pro účely čl. 15 odst. 4 protokolu se přijímají průvodní osvědčení EUR.1 vystavená příslušným orgánem a potvrzená celními orgány.

4. S cílem pomoci podnikům států AKT v jejich snaze nalézt nové zdroje dodávek a maximálně tak využít ustanovení protokolu ohledně kumulace původu se podniknou kroky, které zajistí, aby Středisko pro rozvoj podnikání poskytovalo pomoc hospodářským subjektům států AKT při budování vhodných kontaktů s dodavateli ve státech AKT, Společenství a zemích a územích, a podporovalo vztahy v oblasti průmyslové spolupráce mezi zúčastněnými hospodářskými subjekty.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXVII

Společné prohlášení k protokolu 1 přílohy V o původu produktů rybolovu

Společenství uznává právo přímořských států AKT na rozvoj a rozumné využívání rybolovných zdrojů ve všech vodách v jejich soudní pravomoci.

Strany se dohodly, že je nutné přezkoumat stávající pravidla původu s cílem určit, jaké změny může být nutné provést s ohledem na první odstavec.

Státy AKT a Společenství, vědomy si svých příslušných obav a zájmů, se dohodly, že budou nadále zkoumat problém vyvolaný vstupem produktů rybolovu z úlovků v oblastech pod národní soudní pravomocí států AKT na trhy Společenství, s cílem nalézt uspokojivé řešení pro obě strany. Toto přezkoumání proběhne po vstupu dohody v platnost ve Výboru pro celní spolupráci, jemuž budou v případě potřeby nápomocni příslušní odborníci. Výsledky tohoto šetření budou během prvního roku platnosti dohody předloženy Výboru velvyslanců a nejpozději během druhého roku Radě ministrů k posouzení s cílem dospět k řešení uspokojivému pro obě strany.

Prozatím Společenství, pokud jde o zpracování produktů rybolovu ve státech AKT, prohlašuje, že je ochotno vstřícně přezkoumat žádosti o odchylky od pravidel původu pro zpracované produkty v tomto výrobním odvětví založené na existenci požadavků na povinné přistání, stanovených v dohodách o rybolovu se třetími zeměmi. Přezkoumání, jež má Společenství provést, vezme v úvahu zejména skutečnost, že dotyčné třetí země by měly zajistit pro tyto produkty po zpracování obvyklý trh, pokud nejsou určeny pro vnitrostátní nebo regionální spotřebu.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXVIII

Prohlášení Společenství k protokolu 1 přílohy V o rozsahu teritoriálních vod

Společenství, připomínajíce, že příslušné uznávané zásady mezinárodních právních předpisů omezují maximální rozsah teritoriálních vod na 12 námořních mil, prohlašuje, že při používání ustanovení protokolu při všech odkazech na tento pojem vezme tento limit v úvahu.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XXXIX

Prohlášení AKT k protokolu 1 přílohy V o původu produktů rybolovu

Státy AKT znovu potvrzují stanovisko, které vyjádřily během jednání o pravidlech původu ohledně produktů rybolovu, a trvají tedy na tom, že při uplatnění jejich svrchovaných práv na rybolovné zdroje ve vodách spadajících do jejich národní soudní pravomoci, včetně výlučné hospodářské oblasti, jak je definována v Úmluvě OSN o mořském právu, by měl být všem úlovkům dosaženým v těchto vodách a povinně vyloženým v přístavech států AKT přiznán status původu.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XL

Společné prohlášení k používání pravidla tolerance hodnoty v odvětví tuňáků

Evropské společenství se zavazuje provádět přiměřená ustanovení v zájmu plného používání pravidla tolerance hodnoty v odvětví tuňáků podle čl. 4 odst. 2 protokolu 1 přílohy V. Za tímto účelem Společenství do data podpisu této dohody předloží podmínky, ze kterých bude možné využít 15 % nepůvodních tuňáků podle tohoto článku.

Návrh Společenství stanoví, jak bude metoda výpočtu vycházet z průvodního osvědčení EUR.1.

Obě strany se dohodly, že pokud při dosahování pružnosti, která je cílem používání této metody, vyvstanou obtíže, provedou revizi této metody po dvou letech od začátku jejího používání.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XLI

Společné prohlášení k čl. 6 odst. 11 protokolu 1 přílohy V

Společenství souhlasí se zvážením, ve světle článku 40 protokolu 1 a případ od případu, veškerých odůvodněných žádostí předložených po podpisu dohody, týkajících se textilních výrobků vyloučených z kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi (čl. 6 odst. 11 protokolu 1).

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XLII

Společné prohlášení k pravidlům původu: kumulace s Jihoafrickou republikou

Výbor pro celní spolupráci AKT-ES je připraven co nejdříve přezkoumat veškeré žádosti o kumulaci opracování a zpracování podle čl. 6 odst. 10 protokolu 1 přílohy V, které pocházejí od regionálních orgánů odrážejících vysokou úroveň regionální hospodářské integrace.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ XLIII

Společné prohlášení k příloze 2 protokolu 1 přílohy V

Pokud budou při používání pravidel uvedených v příloze II nepříznivě ovlivněny vývozy států AKT, Společenství přezkoumá a v nezbytných případech přijme vhodná nápravná opatření k nápravě situace s cílem znovu zřídit situaci ex-ante (rozhodnutí 2/97 Rady ministrů).

Společenství v kontextu jednání vzalo na vědomí žádosti států AKT ohledně pravidel původu. Společenství souhlasí se zvážením veškerých odůvodněných žádostí o zlepšení pravidel původu uvedených v příloze II ve světle článku 40 protokolu 1 a případ od případu.

--------------------------------------------------

Top