EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(02)

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví ovýkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT) Ženeva (1996)

Úř. věst. L 89, 11.4.2000, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(2)/oj

22000A0411(02)Úřední věstník L 089 , 11/04/2000 S. 0015 - 0023


Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech

(WPPT)

Ženeva (1996)

Obsah

Preambule

KAPITOLA I

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

KAPITOLA II

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 10

KAPITOLA III

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

KAPITOLA IV

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 19

Článek 20

Článek 21

Článek 22

Článek 23

KAPITOLA V

Článek 24

Článek 25

Článek 26

Článek 27

Článek 28

Článek 29

Článek 30

Článek 31

Článek 32

Článek 33

PREAMBLE

SMLUVNÍ STRANY,

přejíce si co nejúčinněji a jednotně rozvíjet a zachovávat ochranu práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů,

uznávajíce potřebu zavést nová mezinárodní pravidla v zájmu vhodného řešení otázek vyvolaných novým hospodářským, sociálním, kulturním a technickým vývojem,

uznávajíce významný vliv rozvoje a sbližování informačních a komunikačních technologií na tvorbu a užívání výkonů výkonných umělců a zvukových záznamů,

uznávajíce potřebu zachovávat rovnováhu mezi právy výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů a nejširším veřejným zájmem na vzdělávání, vědeckém výzkumu a na přístupu k informacím,

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Vztah k jiným úmluvám

1. Žádné ustanovení této smlouvy neruší existující závazky, které mají smluvní strany navzájem podle Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, sjednané v Římě dne 26. října 1961 (dále jen "Římská úmluva").

2. Ochrana přiznaná touto smlouvou ponechává nedotčenu ochranu práva autorského k literárním a uměleckým dílům a nijak ji neovlivňuje. V důsledku toho nelze vykládat žádné ustanovení této smlouvy na újmu takové ochrany.

3. Tato smlouva nesouvisí s žádnými jinými smlouvami ani není na újmu jakýchkoli práv a závazků podle nich.

Článek 2

Definice

Pro účely této smlouvy:

a) "výkonní umělci" jsou herci, zpěváci, hudebníci, tanečníci a jiné osoby, které hrají, zpívají, přednášejí, recitují, představují, předvádějí nebo jinak provádějí literární nebo umělecká díla anebo výtvory folklóru;

b) "zvukový záznam" je záznam zvuků výkonu nebo jiných zvuků, anebo vyjádření zvuků, jiných než ve formě záznamu obsaženého ve filmovém nebo jiném audiovizuálním díle;

c) "záznam" je zaznamenání zvuků nebo jejich vyjádření na hmotný podklad, z něhož mohou být pomocí technického zařízení vnímány, rozmnožovány nebo sdělovány;

d) "výrobce zvukového záznamu" je fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí iniciativu a má odpovědnost za první záznam zvuků výkonu nebo jiných zvuků, anebo vyjádření zvuků;

e) "vydání" zaznamenaného výkonu nebo zvukového záznamu je nabídnutí rozmnoženin zaznamenaného výkonu nebo zvukového záznamu veřejnosti se souhlasem nositele práva a jsou-li rozmnoženiny veřejnosti nabídnuty v přiměřeném množství;

f) "vysílání" je šíření zvuků nebo obrazů a zvuků, anebo jejich vyjádření, bezdrátovými prostředky k příjmu veřejností; takové šíření pomocí satelitu je rovněž "vysíláním"; šíření zakódovaných signálů je "vysíláním", jestliže jsou vysílající organizací nebo s jejím souhlasem poskytnuty veřejnosti prostředky k dekódování;

g) "sdělování veřejnosti" výkonu nebo zvukového záznamu je šíření zvuků výkonu nebo zvuků anebo vyjádření zvuků zaznamenaných na zvukovém záznamu veřejnosti, uskutečňovaný jakýmkoli jiným způsobem než vysíláním. Pro účely článku 15 zahrnuje "sdělování veřejnosti" zpřístupňování zvuků nebo vyjádření zvuků zaznamenaných na zvukovém záznamu k poslechu veřejnosti.

Článek 3

Nositelé ochrany podle této smlouvy

1. Smluvní strany přiznají ochranu podle této smlouvy výkonným umělcům a výrobcům zvukových záznamů, kteří jsou občany jiných smluvních stran.

2. Občany jiných smluvních stran se rozumějí ti výkonní umělci nebo výrobci zvukových záznamů, kteří by splňovali kritéria způsobilosti pro ochranu stanovenou Římskou úmluvou, kdyby všechny smluvní strany této smlouvy byly smluvními státy uvedené úmluvy. Pokud jde o tato kritéria, smluvní strany použijí příslušné definice obsažené v článku 2 této smlouvy.

3. Každá smluvní strana, která využívá možností uvedených v čl. 5 odst. 3 Římské úmluvy nebo pro účely článku 5 téže úmluvy jejího článku 17, učiní oznámení podle uvedených ustanovení generálnímu řediteli Světové organizace duševního vlastnictví (SODV).

Článek 4

Národní zacházení

1. Každá smluvní strana přizná občanům jiných smluvních stran uvedeným v čl. 3 odst. 2 zacházení, které přiznává vlastním občanům, pokud jde o výlučná práva zvlášť poskytovaná v této smlouvě a práva na přiměřenou odměnu podle článku 15 této smlouvy.

2. Závazek stanovený v odstavci 1 se neuplatní v rozsahu, v němž jiná smluvní strana používá výhrad, které připouští čl. 15 odst. 3 této smlouvy.

KAPITOLA II

PRÁVA VÝKONNÝCH UMĚLCŮ

Článek 5

Osobnostní práva výkonných umělců

1. Nezávisle na majetkových právech výkonných umělců a i po postupu těchto práv má výkonný umělec, pokud jde o jeho živé, sluchem vnímatelné výkony nebo výkony zaznamenané na zvukových záznamech, právo požadovat, aby byl uveden jako výkonný umělec svého výkonu, ledaže neuvedení je odůvodněno způsobem užití výkonu, a odporovat každému znetvoření, zkomolení nebo jiné změně jeho výkonů, která by byla na újmu jeho pověsti.

2. Práva poskytovaná výkonnému umělci podle odstavce 1 se po jeho smrti zachovávají nejméně do uplynutí majetkových práv a vykonávají je osoby nebo instituce oprávněné právním řádem smluvní strany, kde se ochrana uplatňuje. Avšak ty smluvní strany, jejichž právní řád v době jejich ratifikace nebo přístupu k této smlouvě nestanoví po smrti výkonného umělce ochranu všech práv obsažených v předchozím odstavci, mohou stanovit, že některá z těchto práv se přestanou po jeho smrti zachovávat.

3. Nápravné prostředky k zajištění práv poskytovaných podle tohoto článku se řídí právním řádem smluvní strany, kde se ochrana uplatňuje.

Článek 6

Majetková práva výkonných umělců k jejich nezaznamenaným výkonům

Výkonní umělci mají výlučné právo udílet svolení, pokud jde o jejich výkony:

i) k vysílání a sdělování veřejnosti svých nezaznamenaných výkonů s výjimkou případu, kdy výkon je již vysílaným výkonem; a

ii) k záznamu svých nezaznamenaných výkonů.

Článek 7

Právo na rozmnožování

Výkonní umělci mají výlučné právo udílet svolení k přímému nebo nepřímému rozmnožování svých výkonů, zaznamenaných na zvukových záznamech, jakýmkoli způsobem nebo formou.

Článek 8

Právo na rozšiřování

1. Výkonní umělci mají výlučné právo udílet svolení k zpřístupňování veřejnosti originálu a rozmnoženin svých výkonů, zaznamenaných na zvukových záznamech, prodejem nebo jiným převodem vlastnictví.

2. Žádné ustanovení této smlouvy neomezuje volnost smluvních stran, aby popřípadě stanovily podmínky, za nichž se po prvním prodeji nebo jiném převodu vlastnictví originálu nebo rozmnoženiny zaznamenaného výkonu, uskutečněného se svolením výkonného umělce, uplatní vyčerpání práva uvedeného v odstavci 1.

Článek 9

Právo na pronájem

1. Výkonní umělci mají výlučné právo udílet svolení k obchodnímu pronájmu veřejnosti originálu a rozmnoženin svých výkonů zaznamenaných na zvukových záznamech v mezích stanovených vnitrostátním zákonodárstvím smluvních stran, a to i po jejich rozšíření se souhlasem výkonného umělce nebo ve shodě s ním.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1, smluvní strana, která k 15. dubnu 1994 uplatňovala a nadále uplatňuje systém přiměřeného odměňování výkonných umělců za pronájem rozmnoženin jejich výkonů zaznamenaných na zvukových záznamech, může tento systém zachovat za podmínky, že obchodní pronájem zvukových záznamů nezpůsobuje hmotné poškozování výlučného práva výkonných umělců na rozmnožování.

Článek 10

Právo na zpřístupňování zaznamenaných výkonů

Výkonní umělci mají výlučné právo udílet svolení k zpřístupňování svých výkonů zaznamenaných na zvukových záznamech veřejnosti po drátě nebo bezdrátovými prostředky takovým způsobem, že každý může k nim mít přístup na místě a v čase podle své individuální volby.

KAPITOLA III

PRÁVA VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Článek 11

Právo na rozmnožování

Výrobci zvukových záznamů mají výlučné právo udílet svolení k přímému nebo nepřímému rozmnožování svých zvukových záznamů jakýmkoli způsobem nebo formou.

Článek 12

Právo na rozšiřování

1. Výrobci zvukových záznamů mají výlučné právo udílet svolení k zpřístupňování originálu a rozmnoženin svých zvukových záznamů veřejnosti prodejem nebo jiným převodem vlastnictví.

2. Žádné ustanovení této smlouvy neomezuje volnost smluvních stran, aby popřípadě stanovily podmínky, za nichž se po prvním prodeji nebo jiném převodu vlastnictví originálu nebo rozmnoženiny zvukového záznamu, uskutečněném se svolením výrobce zvukového záznamu, uplatní vyčerpání práva uvedeného v odstavci 1.

Článek 13

Právo na pronájem

1. Výrobci zvukových záznamů mají výlučné právo udílet svolení k obchodnímu pronájmu originálu a rozmnoženin svých zvukových záznamů veřejnosti, a to i po jejich rozšíření výrobcem samým nebo s jeho souhlasem.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1, smluvní strana, která k 15. dubnu 1994 uplatňovala a nadále uplatňuje systém přiměřeného odměňování výrobců zvukových záznamů za pronájem rozmnoženin jejich zvukových záznamů, může tento systém zachovat za podmínky, že obchodní pronájem zvukových záznamů nezpůsobuje hmotné poškozování výlučného práva výrobců zvukových záznamů na rozmnožování.

Článek 14

Právo na zpřístupňování zvukových záznamů

Výrobci zvukových záznamů mají výlučné právo udílet svolení k zpřístupňování svých zvukových záznamů veřejnosti po drátě nebo bezdrátovými prostředky takovým způsobem, že každý může k nim mít přístup na místě a v čase podle své individuální volby.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Právo na odměnu za vysílání a za sdělování veřejnosti

1. Výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů mají právo na jednu přiměřenou odměnu za přímé nebo nepřímé užití zvukových záznamů, vydaných k obchodním účelům, k vysílání nebo k jakémukoli sdělování veřejnosti.

2. Smluvní strany mohou určit ve svém vnitrostátním právním řádu, že jednu přiměřenou odměnu může od uživatele požadovat výkonný umělec nebo výrobce zvukového záznamu, anebo oba. Smluvní strany mohou ve vnitrostátním právním řádu stanovit, že v případě, že není dohody mezi výkonným umělcem a výrobcem zvukového záznamu, určí pravidla, podle nichž se budou výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů podílet na jedné přiměřené odměně.

3. Každá smluvní strana může v oznámení uloženém u generálního ředitele SODV prohlásit, že bude uplatňovat ustanovení odstavce 1 jen s ohledem na některá užití, nebo že omezí jeho uplatňování určitým jiným způsobem, anebo že toto ustanovení nepoužije vůbec.

4. Pro účely tohoto článku se zvukové záznamy zpřístupněné veřejnosti po drátě nebo bezdrátovými prostředky takovým způsobem, že každý může mít k nim přístup na místě a v čase podle své individuální volby, považují za vydané k obchodním účelům.

Článek 16

Omezení a výjimky

1. Smluvní strany mohou ve svém vnitrostátním právním řádu stanovit tytéž druhy omezení nebo výjimek, pokud jde o ochranu výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů, jaké stanoví ve svém vnitrostátním právním řádu v souvislosti s ochranou autorského práva k literárním a uměleckým dílům.

2. Smluvní strany zúží všechna omezení nebo výjimky z práv obsažených v této smlouvě na jednotlivé zvláštní případy, které nejsou v rozporu s obvyklým využíváním výkonu nebo zvukového záznamu a nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům výkonného umělce nebo výrobce zvukového záznamu.

Článek 17

Ochranná doba

1. Ochranná doba poskytovaná výkonným umělcům podle této smlouvy trvá nejméně 50 let od konce roku, v němž byl výkon zaznamenán na zvukový záznam.

2. Ochranná doba poskytovaná výrobcům zvukových záznamů podle této smlouvy trvá nejméně 50 let od konce roku, v němž byl zvukový záznam vydán, nebo, nedojde-li k takovému vydání do 50 let od pořízení zvukového záznamu, 50 let od konce roku, v němž byl záznam pořízen.

Článek 18

Závazky týkající se technických prostředků

Smluvní strany stanoví přiměřenou právní ochranu a účinná právní opatření proti obcházení technických prostředků, jež užívají výkonní umělci nebo výrobci zvukových záznamů v souvislosti s výkonem svých práv podle této smlouvy a která omezují nakládání s jejich výkony nebo zvukovými záznamy, k němuž příslušní výkonní umělci nebo výrobci zvukových záznamů nedali svolení nebo které není dovoleno zákonem.

Článek 19

Závazky týkající se informace o identifikaci práv

1. Smluvní strany stanoví přiměřená a účinná právní opatření proti každé osobě, která vědomě učiní některé z následujících jednání, ač jí bylo známo, nebo s ohledem na občanskoprávní nápravná opatření měla dostatečné důvody vědět, že způsobí, umožní, usnadní nebo zatají porušení některého práva obsaženého v této smlouvě:

i) neoprávněně odstraní nebo pozmění jakoukoli elektronickou informaci o identifikaci práv;

ii) neoprávněně rozšiřuje, dováží za účelem rozšiřování, vysílá, sděluje nebo zpřístupňuje veřejnosti výkony výkonných umělců, rozmnoženiny zaznamenaných výkonů nebo zvukové záznamy, ač věděla, že elektronická informace o identifikaci práv byla nedovoleně odstraněna nebo pozměněna.

2. "Informací o identifikaci práv" podle tohoto článku se rozumí informace, která identifikuje výkonného umělce, výkon výkonného umělce, výrobce zvukového záznamu, zvukový záznam, majitele jakéhokoli práva k výkonu výkonného umělce nebo k zvukovému záznamu, anebo informace o údajích a podmínkách užití výkonu výkonného umělce nebo zvukového záznamu, a jakákoli čísla nebo kódy, které představují takovou informaci, je-li jakýkoli z těchto informačních prvků připojen k rozmnoženině zaznamenaného výkonu nebo zvukového záznamu anebo se objevuje ve spojení se sdělováním nebo zpřístupňováním zaznamenaného výkonu nebo zvukového záznamu veřejnosti.

Článek 20

Formality

Požívání a výkon práv stanovených v této smlouvě není podrobeno žádné formalitě.

Článek 21

Výhrady

S výjimkou ustanovení čl. 15 odst. 3 se nepřipouštějí k této smlouvě žádné výhrady.

Článek 22

Přechodné ustanovení

1. Smluvní strany uplatní ustanovení článku 18 Bernské úmluvy přiměřeně i na práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů podle této smlouvy.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1, smluvní strana může omezit použití článku 5 této smlouvy na výkony výkonných umělců, které se uskutečnily po nabytí účinnosti této smlouvy pro takovou stranu.

Článek 23

Ustanovení o uplatňování práv

1. Smluvní strany se zavazují, že přijmou v souladu se svými právními systémy opatření potřebná k zajištění provádění této smlouvy.

2. Smluvní strany zajistí, aby postupy uplatňování práv byly přístupné podle jejich právního řádu tak, aby umožňovaly účinnou žalobu proti každému aktu porušení práv upravených touto smlouvou, včetně urychlených nápravných opatření k zabránění porušování a k odškodnění, které představuje odstrašující prostředek proti dalšímu porušování.

KAPITOLA V

USTANOVENÍ ADMINISTRATIVNÍ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 24

Shromáždění

1. a) Smluvní strany mají Shromáždění.

b) Každou smluvní stranu zastupuje jeden delegát, kterého mohou doprovázet náhradníci, poradci a znalci.

c) Výdaje každé delegace hradí smluvní strana, která delegaci jmenovala. Shromáždění může požádat SODV, aby poskytla finanční příspěvek k usnadnění účasti delegací smluvních stran, které jsou považovány v souladu s ustálenou praxí Valného shromáždění Spojených národů za rozvojové země, nebo které jsou zeměmi přecházejícími na tržní hospodářství.

2. a) Shromáždění projednává otázky, jež se týkají chodu a rozvoje této smlouvy, jakož i jejího provádění a uplatňování.

b) Shromáždění vykonává funkci, která se mu přiznává podle čl. 26 odst. 2 o přípustnosti některých mezivládních organizací stát se stranou této smlouvy.

c) Shromáždění rozhoduje o svolání každé diplomatické konference k revizi této smlouvy a dává potřebné instrukce generálnímu řediteli SODV k přípravě takové diplomatické konference.

3. a) Každá smluvní strana, která je státem, má jeden hlas a hlasuje pouze svým jménem.

b) Každá smluvní strana, která je mezivládní organizací, může se účastnit hlasování místo svých členských států s počtem hlasů rovným počtu svých členských států, které jsou stranami této smlouvy. Žádná taková mezivládní organizace se neúčastní hlasování, vykonává-li některý z jejích členských států své hlasovací právo sám, a naopak.

4. Shromáždění se schází k řádnému zasedání jednou za dva roky a svolává je generální ředitel SODV.

5. Shromáždění stanoví svůj vlastní jednací řád obsahující i svolávání mimořádných zasedání, požadavky na kvórum, a pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, požadovanou většinu pro různé druhy rozhodnutí.

Článek 25

Mezinárodní úřad

Mezinárodní úřad SODV plní administrativní úkoly týkající se smlouvy.

Článek 26

Členství

1. Každý členský stát SODV se může stát stranou této smlouvy.

2. Shromáždění může rozhodnout o přípustnosti stát se stranou této smlouvy každé mezivládní organizace, která prohlásí, že je k tomu příslušná, že má své vlastní zákonodárství zavazující všechny její členské státy v otázkách upravených touto smlouvou a že byla řádně zmocněna v souladu se svým vnitřním řádem stát se stranou této smlouvy.

3. Evropské společenství se může stát stranou této smlouvy poté, co učinilo na diplomatické konferenci, která přijala tuto smlouvu, prohlášení uvedené v předchozím odstavci.

Článek 27

Práva a závazky podle smlouvy

Pokud není výslovně v této smlouvě uvedeno jinak, požívá každá smluvní strana všech práv a přejímá všechny závazky podle této smlouvy.

Článek 28

Podpis smlouvy

Tato smlouva bude otevřena každému členskému státu SODV a Evropskému společenství k podpisu do 31. prosince 1997.

Článek 29

Vstup smlouvy v platnost

Tato smlouva vstoupí v platnost tři měsíce poté, co 30 států uložilo u generálního ředitele SODV listiny o ratifikaci nebo přístupu.

Článek 30

Závaznost smlouvy

Tato smlouva zavazuje

i) 30 států uvedených v článku 29 ode dne, kdy tato smlouva vstoupila v platnost;

ii) každý další stát po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy tento stát uložil svou listinu u generálního ředitele SODV;

iii) Evropské společenství po uplynutí tří měsíců od uložení jeho listiny o ratifikaci nebo přístupu, byla-li taková listina uložena po vstupu této smlouvy v platnost podle článku 29, nebo tři měsíce po vstupu této smlouvy v platnost, byla-li taková listina uložena před vstupem této smlouvy v platnost;

iv) každou další mezivládní organizaci, jíž bude umožněno stát se stranou této smlouvy, po uplynutí tří měsíců od uložení její listiny o přístupu.

Článek 31

Výpověď smlouvy

Tuto smlouvu může kterákoli smluvní strana vypovědět oznámením zaslaným generálnímu řediteli SODV. Každá výpověď nabývá platnosti po jednom roce ode dne, kdy generální ředitel SODV oznámení obdržel.

Článek 32

Jazyky smlouvy

1. Tato smlouva je podepsána v jediném originálu v anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském jazyce, přičemž všechna tato znění jsou stejně autentická.

2. Úřední text v jiném jazyce než v těch, jež jsou uvedeny v odstavci 1, pořídí na žádost dotčené strany generální ředitel SODV po konzultaci se všemi dotčenými stranami. Pro účely tohoto odstavce se "dotčenou stranou" rozumí každý členský stát SODV, jde-li o jeho úřední jazyk nebo jeden z jeho úředních jazyků, a Evropské společenství, jakož i každá jiná mezivládní organizace, která se může stát stranou této smlouvy, jde-li o jeden z jejích úředních jazyků.

Článek 33

Depozitář

Depozitářem této smlouvy je generální ředitel SODV.

--------------------------------------------------

Dohodnutá prohlášení

K čl. 1 odst. 2

Rozumí se, že čl. 1 odst. 2 objasňuje vztah mezi právy k zvukovým záznamům podle této smlouvy a právem autorským k dílům obsaženým na zvukových záznamech. V případě, kdy je třeba svolení jak autora díla obsaženého na zvukovém záznamu, tak výkonného umělce nebo výrobce, jemuž patří práva k zvukovému záznamu, svolení autora není nahrazeno svolením výkonného umělce nebo výrobce a naopak.

Rozumí se dále, že ustanovení čl. 1 odst. 2 nebrání smluvním stranám, aby stanovily výlučná práva výkonnému umělci nebo výrobci zvukových záznamů šířeji, než se poskytují podle této smlouvy.

K čl. 2 písm. b)

Rozumí se, že definice zvukového záznamu obsažená v čl. 2 písm. b) znamená, že práva k zvukovému záznamu jeho začleněním do filmového nebo jiného audiovizuálního díla zůstávají nedotčena.

K čl. 2 písm. e), k článkům 8, 9, 12 a 13

Výrazy "rozmnoženiny" a "originál a rozmnoženiny", použité v uvedených článcích jako předměty práva na rozšiřování a práva na pronájem podle zmíněných článků, se vztahují výlučně na trvalé rozmnoženiny, které lze uvádět do oběhu jako hmotné předměty.

K čl. 3 odst. 2

Při uplatňování čl. 3 odst. 2 se záznamem rozumí pořízení matrice.

K článku 3

Rozumí se, že výraz "občan jiného smluvního státu" v čl. 5 písm. a) a čl. 16 písm. a) bod iv) Římské úmluvy znamená při použití této smlouvy na mezivládní organizaci, která je smluvní stranou této smlouvy, občana jednoho ze států, který je členem takové organizace.

K článkům 7, 11 a 16

Právo na rozmnožování uvedené v článcích 7 a 11 a výjimky, které se z něj připouštějí podle článku 16, se plně vztahují na digitální oblast, zejména na užití výkonů a zvukových záznamů v digitální formě. Rozumí se, že uložení chráněného výkonu nebo zvukového záznamu v digitální formě na elektronický prostředek představuje rozmnožování ve smyslu těchto článků.

K článku 15

Rozumí se, že článek 15 nepředstavuje úplné řešení úrovně práv na vysílání a na sdělování veřejnosti, jichž by měli požívat výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů v digitálním věku. Delegace nebyly schopny se shodnout na odlišných návrzích týkajících se jednak hledisek výlučnosti, která mají být za určitých okolností stanovena, jednak práv, která mají být přiznána bez možnosti výhrad, a proto ponechaly otázku budoucímu řešení.

K článku 15

Rozumí se, že článek 15 nebrání přiznání práva uvedeného v tomto článku výkonným umělcům provádějícím výtvory folklóru a výrobcům zvukových záznamů obsahujících výtvory folklóru, kde takové zvukové záznamy nebyly vydány za účelem obchodního zisku.

K článku 16

Společné prohlášení k článku 10 (o omezeních a výjimkách) smlouvy SODV o právu autorském se vztahuje přiměřeně i na článek 16 (o omezeních a výjimkách) smlouvy SODV o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech.

K článku 19

Společné prohlášení k článku 12 (o závazcích týkajících se informace o identifikaci práv) smlouvy SODV o právu autorském se vztahuje přiměřeně i na článek 19 (o závazcích týkajících se informace o identifikaci práv) smlouvy SODV o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech.

--------------------------------------------------

Top