EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A0427(01)

DOHODA mezi vládou Spojených států amerických a Komisí Evropských společenství o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži

OJ L 95, 27.4.1995, p. 47–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 011 P. 218 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 011 P. 218 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 104 P. 46 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/145/oj

Related Council decision

21995A0427(01)Úřední věstník L 095 , 27/04/1995 S. 0047 - 0052


DOHODA

mezi vládou Spojených států amerických a Komisí Evropských společenství o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži

VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

uznávajíce skutečnosti, že hospodářské soustavy světa se stávají stále více vzájemně propojenými, a zejména že uvedené platí pro hospodářské soustavy Spojených států amerických a Evropských společenství;

vědomy si skutečnosti toho, že vláda Spojených států amerických a Komise Evropských společenství sdílejí názor, že vhodné a účinné prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži je důležité pro účinné fungování jejich trhů a vzájemného obchodu;

vědomy si skutečnosti, že vhodné a účinné prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži smluvních stran bude posíleno spoluprácí a v odůvodněných případech vzájemnou koordinací při používání uvedených předpisů;

vědomy si skutečnosti, že mezi stranami mohou čas od času vznikat rozdíly ohledně použití jejich právních předpisů o hospodářské soutěži na jednání dotýkající se důležitých zájmů obou stran;

s ohledem na doporučení rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně spolupráce mezi členskými státy ve věci omezujících obchodních praktik ovlivňujících mezinárodní obchod přijaté dne 5. června 1986a

s ohledem na Prohlášení o vztazích mezi Spojenými státy a Evropským společenstvím přijaté dne 23. listopadu 1990,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

Účel a definice

1. Účelem této dohody je podpora spolupráce a koordinace a snížení možnosti či dopadu odchylek mezi smluvními stranami při používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži.

2. Pro účely této dohody se rozumějí:

A. "právními předpisy o hospodářské soutěži"

i) pro Evropská společenství články 85, 86, 89 a 90 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole spojování podniků, články 65 a 66 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a jejich prováděcí nařízení včetně rozhodnutí Vysokého úřadu č. 24 až 54 a

ii) pro Spojené státy americké Shermanův zákon (15 USC (15 USC §§ 12–27), Wilsonův tarifní zákon (15 USC §§ 8–11), a zákon o Federální komisi pro obchod (15 USC §§ 41–68, vyjma případů, kdy se tato ustanovení týkají funkcí ochrany spotřebitele),

jakož i další právní předpisy či ustanovení, na kterých se strany společně písemně dohodnou jako na právních předpisech o hospodářské soutěži pro účely této dohody;

B. "orgány na ochranu hospodářské soutěže" i) pro Evropská společenství Komise Evropských společenství, pokud jde o její povinnosti podle právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže v Evropských společenstvích, a ii) pro Spojené státy americké Antitrustové oddělení ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických a Federální komise pro obchod;

C. "činnostmi vedoucími k prosazení pravidel hospodářské soutěže" každé použití právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže při vyšetřování či řízení vedeném orgány na ochranu hospodářské soutěže některé smluvní strany a

D. "protisoutěžními činnostmi" jakékoliv chování nebo úkony nedovolené podle právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže některé smluvní strany.

Článek II

Oznámení

1. Každá smluvní strana oznámí druhé straně každý případ, kdy si její orgány na ochranu hospodářské soutěže uvědomí, že její činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže by mohly ovlivnit důležité zájmy druhé smluvní strany.

2. Činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže, ve vztahu k nimž obvykle oznámení bude potřebné, jsou zejména činnosti, které:

a) jsou významné pro činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže druhé smluvní strany;

b) zahrnují protisoutěžní činnosti (jiné než fúze nebo akvizice), prováděné na významné části území druhé smluvní strany;

c) zahrnují fúzi nebo akvizici, při nichž jeden nebo několik účastníků příslušného úkonu nebo společnost kontrolující jednoho či několik účastníků příslušného úkonu je společnost založená či organizovaná podle práva druhé smluvní strany nebo některého z jejích států či členských států;

d) zahrnují chování, jež by mělo být vyžádáno, podporováno či schváleno druhou smluvní stranou, nebo

e) zahrnují soudní opatření, která v podstatných souvislostech požadují či zakazují jednání na území druhé smluvní strany.

3. Pokud jde o fúze nebo akvizice, u nichž právními předpisy vyžadují oznámení orgánům na ochranu hospodářské soutěže, oznámení podle tohoto článku se provede:

a) v případě vlády Spojených států amerických:

i) nejpozději v době, kdy si orgány na ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení 15 USC §§ čl. 8 bodu a písm. e) vyžádají doplňující informace či dokumentaci, týkající se dané transakce;

ii) pokud její orgány na ochranu hospodářské soutěže rozhodnou o podání stížnosti napadající uvedenou transakci a

iii) pokud je to možné, s dostatečným předstihem před zápisem rozhodnutí o udělení souhlasu, aby bylo umožněno vzít v úvahu stanovisko druhé smluvní strany a

b) v případě Komise Evropských společenství

i) pokud je oznámení o transakci zveřejněno v Úředním věstníku podle čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 4046/89 nebo pokud je podáno oznámení o transakci podle článku 66 Smlouvy o ESUO a před udělením souhlasu Komise podle tohoto článku;

ii) pokud její orgány na ochranu hospodářské soutěže se rozhodnou zahájit řízení o navrhované transakci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (EHS) č. 4046/89 a

iii) s dostatečným předstihem před přijetím rozhodnutí v daném případě, aby bylo umožněno vzít v úvahu stanovisko druhé smluvní strany.

4. Pokud jde o ostatní případy, podává se oznámení zpravidla ve stadiu šetření, pokud je zřejmá existence okolností vyžadujících oznámení a ve všech případech s dostatečným předstihem před

a) vydáním prohlášení o námitkách v případě Komise Evropských společenství, nebo podání stížnosti či žaloby v případě vlády Spojených států amerických a

b) schválením rozhodnutí nebo narovnání v případě Komise Evropských společenství, nebo zápisem rozhodnutí o udělení souhlasu v případě vlády Spojených států amerických,

aby bylo umožněno vzít v úvahu stanovisko druhé smluvní strany.

5. Každá smluvní strana rovněž oznámí druhé straně, kdykoliv její orgány na ochranu hospodářské soutěže zasahují či se jinak účastní správního či soudního řízení, které nebylo zahájeno při výkonu jejích činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže, jestliže otázky, jež jsou předmětem zásahu či řízení mohou ovlivnit důležité zájmy druhé smluvní strany. Oznámení podle tohoto odstavce se vztahuje pouze na:

a) správní nebo soudní řízení, která jsou veřejná;

b) zásah či účast na řízení, jež jsou veřejné a učiněny v souladu s formálním postupem, a

c) v případě správního řízení ve Spojených státech amerických pouze na řízení před federálními orgány.

Oznámení se učiní v době zásahu či účasti na řízení, resp. co možno nejdříve poté.

6. Oznámení podle tohoto článku obsahuje dostatečné informace umožňující přijímající straně předběžné zhodnocení veškerých dopadů na její zájmy.

Článek III

Výměna informací

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že je v jejich společném zájmu poskytovat si informace, které: a) usnadní účinné použití jejich příslušných právních předpisů o hospodářské soutěži nebo b) napomohou lepšímu vzájemnému pochopení hospodářských podmínek a teorií významných pro činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže, zásahu a účasti na řízeních, uvedených v čl. II odst. 5 ze strany orgánů na ochranu hospodářské soutěže.

2. Na podporu uvedených společných zájmů se příslušní úředníci orgánů na ochranu hospodářské soutěže setkávají nejméně dvakrát ročně, pokud není dohodnuto jinak, za účelem: a) výměny informací o jejich současných činnostech vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže a o jejich prioritách; b) výměny informací o hospodářských oblastech společného zájmu; c) diskuse o změnách politiky, které zvažují, a d) diskuse o dalších otázkách oboustranného zájmu, týkajících se použití právních předpisů o hospodářské soutěži.

3. Každá ze smluvních stran poskytne druhé straně veškeré podstatné informace, jež získají její orgány na ochranu hospodářské soutěže, o protisoutěžních činnostech, o nichž ze tyto orgány na ochranu hospodářské soutěže domnívají, že jsou významné či užitečné pro činnosti příslušných orgánů na ochranu hospodářské soutěže druhé smluvní strany, vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže.

4. Při obdržení požadavku druhé smluvní strany a v mezích daných ustanovením článků VIII a IX poskytne smluvní strana žádající straně takové informace, které má k dispozici, jaké tato strana označí za podstatné pro činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže, které připravují nebo provádějí oprávněné orgány žádající smluvní strany.

Článek IV

Spolupráce a koordinace činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže

1. Orgány na ochranu hospodářské soutěže obou smluvních stran poskytnou orgánům na ochranu hospodářské soutěže druhé smluvní strany pomoc při jejich činnostech vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže v rozsahu, jenž je slučitelný s právními předpisy a důležitými zájmy strany, poskytující pomoc, a v rozumných mezích prostředků, jež tato má k dispozici.

2. V případech, kdy obě smluvní strany mají zájem na realizaci činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže s ohledem na danou situaci, mohou se dohodnout, že je v oboustranném zájmu koordinace jejich činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže. Při zvažování, zda určité činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže budou koordinovány, přihlédnou smluvní strany zejména k následujícím skutečnostem:

a) k možnostem účinnějšího využití svých zdrojů určených pro činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže;

b) k reálné možnosti orgánů na ochranu hospodářské soutěže obou smluvních stran získat informace, potřebné k uskutečnění svých činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže;

c) ke vlivu dané koordinace na schopnost obou smluvních stran dosáhnout cíle svých činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže a

d) k možnosti omezit náklady, které vznikly osobám podřizujícím se činnostem vedoucím k prosazení pravidel hospodářské soutěže.

3. V případě jakékoliv dohody o koordinaci budou obě strany uskutečňovat své činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže neodkladně a pokud možno v souladu se záměry sledovanými druhou stranou.

4. Na základě příslušného oznámení druhé smluvní strany mohou orgány na ochranu hospodářské soutěže kterékoliv smluvní strany omezit nebo ukončit jejich účast na kooperačních činnostech a uskutečňovat své činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže nezávisle.

Článek V

Spolupráce týkající se protisoutěžních činností na území jedné smluvní strany, jež nepříznivě ovlivňují zájmy druhé strany

1. Smluvní strany berou na vědomí, že na území jedné strany může dojít k protisoutěžním činnostem, které – kromě toho, že porušují právní předpisy dané strany o hospodářské soutěži – nepříznivě ovlivňují důležité zájmy druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly na tom, že je v jejich oboustranném zájmu informovat se o protisoutěžních činnostech tohoto druhu.

2. Pokud se jedna smluvní strana bude domnívat, že protisoutěžní činnosti uskutečňované na území druhé strany nepříznivě ovlivňují její důležité zájmy, může tuto skutečnost oznámit druhé straně a požadovat, aby orgány na ochranu hospodářské soutěže druhé strany učinily příslušná prováděcí opatření, pokud jde o povahu protisoutěžních činností a jejich vlivu na zájmy oznamující strany. Toto oznámení musí být co nejkonkrétnější a musí zahrnovat nabídku dalších informací a jiné spolupráce, které je oznamující strana schopna poskytnout.

3. Po obdržení oznámení podle odstavce 2 a po případné další výměně informací mezi oběma stranami, jež budou za daných okolností potřebné a užitečné, zváží orgány na ochranu hospodářské soutěže informované smluvní strany, zda zahájí uskutečňování činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže nebo zda rozšíří uskutečňované činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže s ohledem na protisoutěžní činnosti specifikované v oznámení. O přijatém rozhodnutí uvědomí informovaná strana stranu oznamující. Budou-li zahájeny činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže, uvědomí informovaná strana stranu oznamující o jejich výsledku a podle možných okolností též o podstatném průběžném vývoji situace.

4. Nic v tomto článku nemůže omezit právo volného uvážení informované strany v souladu s jejími právními předpisy o hospodářské soutěži a realizační politikou o tom, zda podnikne prováděcí opatření v souvislosti s oznámenými protisoutěžními činnostmi; stejně tak nic nemůže zabránit oznamující straně, aby podnikla činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže v souvislosti s těmito protisoutěžními činnostmi.

Článek VI

Zabránění konfliktům při činnostech vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže

V rámci vlastních právních předpisů a v rozsahu, jenž je slučitelný s důležitými zájmy státu, budou smluvní strany usilovat ve všech stadiích svých činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže brát zřetel na důležité zájmy druhé smluvní strany. Smluvní strany zváží důležité zájmy druhé strany při rozhodování, zda zahájit šetření či řízení, při rozhodování o rozsahu šetření či řízení, o povaze právních prostředků či zvažovaných sankcí a podle potřeby i v jiných otázkách. Při vzájemném zvažování důležitých zájmů druhé strany během činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže budou mít strany na zřeteli zejména níže uvedené zásady:

1. Ačkoliv důležitý zájem jedné smluvní strany může existovat i při oficiálním nezapojení se strany do příslušných činností, uznává se, že tyto zájmy se zpravidla odrážejí v dřívějších právních předpisech, rozhodnutích či prohlášeních jejích příslušných orgánů.

2. Důležité zájmy smluvní strany mohou být v kterémkoliv stadiu činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže ovlivněny druhou stranou. Strany však uznávají, že obecně možnost negativního vlivu na důležité zájmy jedné ze stran smlouvy, plynoucího z činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže druhé strany je nižší ve vyšetřovacím stadiu a vyšší ve stadiu, kdy je jednání zakázáno či sankcionováno, nebo kdy jsou použity jiné formy zákonných prostředků.

3. Pokud by některá z činností jedné smluvní strany, vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže, mohla nepříznivě ovlivnit důležité zájmy druhé strany, budou strany při hledání příhodného kompromisu mezi rozpornými zájmy zvažovat následující faktory – kromě faktorů, jež mohou být významné za daných okolností:

a) relativní význam, které pro dané protisoutěžní činnosti má jednání, k němuž došlo na území státu přijímajícího opatření, ve srovnání s jednáním na území druhé smluvní strany;

b) zda na straně těch, kdo jsou zapojeni do protisoutěžních aktivit, je či není sledován účel ovlivnit spotřebitele, dodavatele či soutěžitele na území státu přijímajícího opatření;

c) relativní význam vlivu protisoutěžních činností na zájmy státu, přijímajícího opatření ve srovnání s vlivem na zájmy druhé smluvní strany;

d) existenci či neexistenci důvodných očekávání, které by byly zvýšeny či zmenšeny v důsledku činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže;

e) stupeň rozporu či souladu mezi činnostmi vedoucími k prosazení pravidel hospodářské soutěže a právními předpisy, resp. formulovanou hospodářskou politikou druhé smluvní strany; a

f) rozsah, ve kterém mohou být dotčeny činnosti vedoucí k prosazení pravidel hospodářské soutěže druhé smluvní strany s ohledem na tytéž osoby, včetně rozsudků nebo závazků vyplývajících z těchto činností.

Článek VII

Konzultace

1. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že v případě požadavku jedné strany o konzultace, týkající se jakékoliv otázky související s touto dohodou, zahájí neprodleně konzultace a vyvinou úsilí k urychlenému dovršení konzultací s ohledem na dosažení oboustranně uspokojivého řešení. Každá žádost o konzultace musí zahrnovat její odůvodnění a uvést, zda stávající procesní lhůty či jiné okolnosti vyžadují urychlení konzultací.

Uvedené konzultace proběhnou na potřebné úrovni, jež může zahrnovat konzultace mezi hlavami příslušných orgánů na ochranu hospodářské soutěže.

2. Při každé konzultaci podle odstavce 1 zohlední obě smluvní strany zásady spolupráce stanovené touto dohodou a budou připraveny vysvětlit druhé straně konkrétní výsledky uplatnění těchto zásad z její strany na otázky, jež jsou předmětem konzultací.

Článek VIII

Důvěrnost informací

1. Bez ohledu na kterékoliv ustanovení této dohody není ani jedna ze stran povinná poskytnout informace druhé straně, pokud vyzrazení těchto informací druhé straně: a) je zakázáno právními předpisy strany disponující s informacemi nebo b) by bylo neslučitelné s důležitými zájmy strany disponující s informacemi.

2. Obě strany se zavazují, že budou zachovávat v nejvyšší možné míře důvěrnost veškerých informací poskytnutých jí důvěrně druhou stranou na základě této dohody a že zabrání v nejvyšším možném rozsahu každému pokusu o odhalení informací tohoto druhu třetími osobami, které nejsou zmocněny stranou, která poskytla informace.

Článek IX

Stávající právní předpisy

Nic v této dohodě nemůže být vykládáno způsobem neslučitelným s platnými právními předpisy nebo vedoucím k formulování požadavku změny právních předpisů Spojených států amerických nebo Evropských společenství, resp. jednotlivých států či členských států.

Článek X

Sdělování podle této dohody

Sdělování podle této dohody včetně oznamování podle článku II a V může být prováděna přímým ústním stykem nebo telefonicky, písemně či faxem od příslušných orgánů jedné smluvní strany orgánům druhé strany. Oznámení podle článků II, V a XI a žádosti podle článku VII se neprodleně potvrdí písemně diplomatickou cestou.

Článek XI

Vstup v platnost, ukončení a revize

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tato dohoda zůstává v platnosti až do uplynutí 60 dní ode dne, kdy jedna ze stran oznámí písemně druhé straně, že si přeje platnost dohody ukončit.

3. Strany provedou revizi provádění této dohody nejdříve za 24 měsíců ode dne jejího vstupu v platnost s cílem vyhodnotit spolupráci, určit další oblasti, ve kterých by mohly užitečně spolupracovat, a najít i další způsoby, jimiž by mohla být tato dohoda zlepšena.

Strany souhlasí s tím, že uvedená revize bude zahrnovat mimo jiné i analýzu aktuálních či potenciálních případů, aby se zjistilo, zda není v jejich zájmu navázání ještě užší spolupráce.

NA DŮKAZ TOHO níže podepsané řádně zmocněné osoby podepsaly tuto dohodu.

Ve Washingtonu, v dvojím vyhotovení, dne dvacátého třetího září 1991, v anglickém jazyce.

Za Komisi Evropských společenství

Za vládu Spojených států amerických

--------------------------------------------------

Výměna interpretačních dopisů s vládou Spojených států amerických

Vážený [jméno],

jak je Vám známo, rozhodl Soudní dvůr Evropských společenství, že Evropská komise nebyla dne 9. srpna 1994 oprávněna k podpisu "Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Komisí Evropských společenství o používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži".

Aby došlo k právní nápravě této situace, rozhodla Rada dne [datum], že uzavře dohodu sama. Nicméně z důvodu, že dohoda bude nyní uzavřena Radou jménem Evropského společenství a Komisí pouze jménem Evropského společenství uhlí a oceli, jsou nezbytné určité opravy chyb ve znění dohody. Tyto jsou podrobně uvedeny v příloze k tomuto dopisu, jež tvoří jeho nedílnou součást.

Vzhledem k tomu, že tyto opravy nemají vliv na podstatu dohody, domníváme se, že je možné je provést na základě výměny dopisů. Byli bychom Vám proto vděční, kdybyste potvrdili svůj souhlas s opravami, obsaženými v tomto dopise.

Dále, abychom zajistili jednoznačné pochopení výkladu dohody Evropským společenstvím, zasíláme níže dvě interpretační sdělení:

1. Ve světle článku IX dohody by měl být čl. VIII odst. 1 vykládán tak, že informace, uváděné v ustanovení článku 20 nařízení Rady 17/62, nemůže Komise v žádném případě sdělit antitrustovým orgánům USA vyjma s výslovným souhlasem zdroje, jehož se týkají.

Obdobně informace, uváděné v čl. II odst. 6 a článku III dohody nemohou obsahovat informace, uváděné v ustanovení článku 20 nařízení Rady 17/62 ani v obdobných ustanoveních nařízení, jejichž použití je stejné, vyjma s výslovným souhlasem dotčeného zdroje, jehož se týkají.

2. Ve světle čl. VIII odst. 2 dohody budou všechny neveřejné informace, poskytnuté některou ze smluvních stran v souladu s dohodou, považovány za důvěrné a přijímající strana odmítne jejich jakékoliv vyzrazení třetím osobám, vyjma že by to bylo:

a) povoleno subjektem, jehož se informace dotýkají;

b) vyžadováno podle právních předpisů přijímající strany.

Uvedené je třeba chápat v tom smyslu, že

- obě strany zaručují důvěrnost všech informací poskytnutých druhou stranou v souladu s použitelnými právními předpisy včetně předpisů, určených k zaručení důvěrnosti informací, poskytnutých v průběhu vlastních činností některé smluvní strany, vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže,

- obě strany použijí všechny dostupné právní prostředky k tomu, aby zabránily vyzrazení těchto informací. Evropská společenství se dovolávají zásad, kterými se řídí vztahy mezi Komisí a členskými státy při používání právních předpisů o hospodářské soutěži, jež jsou zakotveny například v nařízení Rady č. 17/62. Po oznámení orgánům na ochranu hospodářské soutěže USA bude Komise informovat členský stát či členské státy, jejichž zájmů se to týká, o oznámeních, jež byla zaslána antitrustovým orgánům USA. Po konzultaci s orgány na ochranu hospodářské soutěže USA bude Komise rovněž informovat uvedený členský stát či členské státy o jakékoliv spolupráci či koordinaci v rámci činností vedoucích k prosazení pravidel hospodářské soutěže. Orgány na ochranu hospodářské soutěže každé strany však budou respektovat, co se týče těchto činností, požadavky druhé strany nevyzradit informace, které tato poskytla v případě potřeby k zajištění důvěrnosti, kromě případů, kdy použitelný právní předpis požaduje něco jiného.

Byli bychom vděční, kdybyste rovněž potvrdili, že toto interpretační sdělení nepředstavuje pro vládu USA žádné obtíže.

V úctě,

PŘÍLOHA

ZMĚNY ZNĚNÍ DOHODY VYNUCENÉ UZAVŘENÍM DOHODY KOMISÍ JMÉNEM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI A RADOU JMÉNEM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ [1]

Název

Dohoda mezi Evropskými společenstvími a vládou Spojených států amerických týkající se používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži

Strany

Evropské společenství a Evropské společenství uhlí a oceli na straně jedné (dále jen "Evropská společenství")

Odůvodnění č. 2

Při vědomí toho, že vláda Spojených států amerických a Evropská společenství sdílejí názor, že vhodné a účinné prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži je důležité pro účinné fungování jejich trhů a vzájemného obchodu.

Podepsáno

Za Evropské společenství

Za Evropské společenství uhlí a oceli

Za vládu Spojených států amerických

[1] Všechny změny byly podtrženy (v tomto Úředním věstníku jsou zdůrazněny kurzívou).

--------------------------------------------------

Top