EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D0628(01)

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP a některé přílohy Dohody o EHP

OJ L 160, 28.6.1994, p. 1–158 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 22 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 22 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 124 P. 3 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/7/oj

21994D0628(01)

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP a některé přílohy Dohody o EHP

Úřední věstník L 160 , 28/06/1994 S. 0001 - 0158
CS.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
ET.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
HU.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
LT.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
LV.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
MT.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
PL.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
SK.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172
SL.ES Kapitola 11 Svazek 01 S. 22 - 172


Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 7/94

ze dne 21. března 1994,

kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP a některé přílohy Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

připomínajíce, že cílem smluvních stran Dohody je vytvoření dynamického a stejnorodého Evropského hospodářského prostoru založeného na společných pravidlech a stejném zacházení s jednotlivci a hospodářskými subjekty, pokud jde o čtyři svobody a podmínky hospodářské soutěže, a také na posílené a rozšířené spolupráci v oblasti doprovázejících a horizontálních politik;

připomínajíce, že Dohoda obsahuje odkazy na akty Společenství, které mají význam pro EHP a které byly vydány Evropským společenstvím přede dnem 1. srpna 1991;

domnívajíce se, že je třeba Dohodu změnit, aby bylo možné zaručit stejnorodost Dohody a právní jistotu jednotlivců a hospodářských subjektů a z důvodu společného prošetření aktů vydaných Evropským společenstvím po dni 31. července 1991 smluvními stranami;

domnívajíce se dále, že zvláštní povaha aktů uvedených v příloze 6 tohoto rozhodnutí vyžaduje současné uplatňování těchto aktů ve Společenství a v EHP ode dne vstupu Dohody o EHP v platnost;

připomínajíce, že podle protokolu 1 k Dohodě jsou akty uvedení v přílohách Dohody použitelné v souladu s Dohodou a protokolem 1, pokud není v odpovídající příloze stanoveno jinak,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 47 k Dohodě a přílohy I, II, IV až IX, XI a XIII až XXII Dohody se mění v souladu s přílohami 1 až 20 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1. Není-li v přílohách Dohody stanoveno jinak, platí dny vstupu v platnost nebo provedení aktů uvedených v těchto přílohách pro účely Dohody takto:

- jestliže den vstupu v platnost nebo provedení aktu předchází dni vstupu v platnost tohoto rozhodnutí, použije se den vstupu v platnost tohoto rozhodnutí,

- jestliže den vstupu v platnost nebo provedení aktu následuje po vstupu v platnost tohoto rozhodnutí, použije se den vstupu v platnost nebo provedení aktu.

2. Akty uvedené a ustanovení obsažená v příloze 6 Dohody se použijí ode dne vstupu Dohody v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. července 1994 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 21. března 1994.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

N. G. van der Pas

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

PROTOKOL 47 O ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH PŘEKÁŽEK OBCHODU S VÍNEM k Dohodě o EHP se mění takto:

A. HLAVNÍ ČÁST

1. Hlavní část se mění takto:

a) V prvním odstavci se slova "s dodatkem" nahrazují slovy "s dodatkem 1".

b) Vkládá se nový druhý odstavec, který zní:"Smluvní strany naváží vzájemnou spolupráci mezi kontrolními orgány v odvětví vína v souladu s dodatkem 2."

c) V posledním odstavci se slovo "dodatek" nahrazuje slovy "dodatek 1".

B. DODATEK 1

1. Název "DODATEK" se nahrazuje názvem "DODATEK 1".

2. Bod 4 (nařízení Komise (EHS) č. 358/79) se zrušuje.

3. Bod 5 (nařízení Komise (EHS) č. 2510/83) se zrušuje.

4. Bod 7 (nařízení Komise (EHS) č. 3309/85) se zrušuje.

5. Bod 11 (nařízení Komise (EHS) č. 1627/86) se zrušuje.

6. V bodě 15 (nařízení Rady (EHS) č. 822/87) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 R 1734: nařízení Rady (EHS) č. 1734/91 ze dne 13. června 1991 (Úř. věst. L 163, 26.6.1991, s. 6),

— 392 R 1756: nařízení Rady (EHS) č. 1756/92 ze dne 30. června 1992 (Úř. věst. L 180, 1.7.1992, s. 27),

— 393 R 1566: nařízení Rady (EHS) č. 1566/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 154, 25.6.1993, s. 39),

— 393 R 3111: nařízení Komise (EHS) č. 3111/93 ze dne 10. listopadu 1993 (Úř. věst. L 278, 11.11.1993, s. 48)."

7. V bodě 16 (nařízení Rady (EHS) č. 823/87) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 391 R 3896: nařízení Rady (EHS) č. 3896/91 ze dne 16. prosince 1991 (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 3)."

8. Bod 17 (nařízení Komise (EHS) č. 1069/87) se zrušuje.

9. V bodě 19 (nařízení Rady (EHS) č. 4252/88) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 391 R 1735: nařízení Rady (EHS) č. 1735/91 ze dne 13. června 1991 (Úř. věst. L 163, 26.9.1991, s. 6),

— 392 R 1759: nařízení Rady (EHS) č. 1759/92 ze dne 30. června 1992 (Úř. věst. L 180, 1.7.1992, s. 31),

— 393 R 1568: nařízení Rady (EHS) č. 1568/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 154, 25.6.1993, s. 42),

— 393 R 3111: nařízení Komise (EHS) č. 3111/93 ze dne 10. listopadu 1993 (Úř. věst. L 278, 11.11.1993, s. 48)."

10. V bodě 22 (nařízení Rady (EHS) č. 2392/89) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 R 2356: nařízení Rady (EHS) č. 2356/91 ze dne 29. července 1991 (Úř. věst. L 216, 3.8.1991, s. 1),

— 391 R 3897: nařízení Rady (EHS) č. 3897/91 ze dne 16. prosince 1991 (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 5)."

11. V bodě 23 (nařízení Rady (EHS) č. 3677/89) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 R 2201: nařízení Rady (EHS) č. 2201/91 ze dne 22. července 1991 (Úř. věst. L 203, 26.7.1991, s. 3),

— 392 R 2795: nařízení Rady (EHS) č. 2795/92 ze dne 21. září 1992 (Úř. věst. L 282, 26.9.1992, s. 5),

— 393 R 2606: nařízení Rady (EHS) č. 2606/93 ze dne 21. září 1993 (Úř. věst. L 239, 24.9.1993, s. 6)."

12. Bod 24 (nařízení Komise (EHS) č. 743/90) se zrušuje.

13. V bodě 25 (nařízení Komise (EHS) č. 2676/90) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 R 2645: nařízení Komise (EHS) č. 2645/92 ze dne 11. září 1992 (Úř. věst. L 266, 12.9.1992, s. 10)."

14. V bodě 26 (nařízení Komise (EHS) č. 3201/90) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 R 3298: nařízení Komise (EHS) č. 3298/91 ze dne 12. listopadu 1991 (Úř. věst. L 312, 13.11.1991, s. 20),

— 392 R 0153: nařízení Komise (EHS) č. 153/92 ze dne 23. ledna 1992 (Úř. věst. L 17, 24.1.1992, s. 20),

— 392 R 3650: nařízení Komise (EHS) č. 3650/92 ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 25),

— 393 R 1847: nařízení Komise (EHS) č. 1847/93 ze dne 9. července 1993 (Úř. věst. L 168, 10.7.1993, s. 33)."

15. Za bod 28 (nařízení Komise (EHS) č. 3825/90) se vkládají nové body, které znějí:

"29. 390 R 3827: Nařízení Komise (EHS) č. 3827/90 ze dne 19. prosince 1990 o přechodných opatřeních používaných při popisu určitých jakostních vín vyráběných ve stanovených oblastech (Úř. věst. L 366, 29.12.1990, s. 59), ve znění:

- 391 R 0816: nařízení Komise (EHS) č. 816/91 ze dne 2. dubna 1991 (Úř. věst. L 83, 3.4.1991, s. 8),

- 391 R 2271: nařízení Komise (EHS) č. 2271/91 ze dne 29. července 1991 (Úř. věst. L 208, 30.7.1991, s. 36),

- 391 R 3245: nařízení Komise (EHS) č. 3245/91 ze dne 7. listopadu 1991 (Úř. věst. L 307, 8.11.1991, s. 15).

30. 390 R 2776: Nařízení Komise (EHS) č. 2776/90 ze dne 27. září 1990 o přechodných opatřeních, která mají být používána ve vinařství po sjednocení Německa na území bývalé Německé demokratické republiky (Úř. věst. L 267, 29.9.1990, s. 30).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

- Ustanovení čl. 1 odst. 1 a článek 3 se neuplatňují.

31. 391 R 2384: Nařízení Komise (EHS) č. 2384/91 ze dne 31. července 1991 o přechodných opatřením používaných pro vinařství v Portugalsku během vinařského roku 1991/1992 (Úř. věst. L 219, 7.8.1991, s. 9).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanovení čl. 2 odst. 3 se neuplatňuje.

b) Článek 3 se neuplatňuje.

32. 392 R 3223: Nařízení Komise (EHS) č. 3223/91 ze dne 5. listopadu 1991, kterým se Spojené království za určitých podmínek opravňuje k povolení dalšího zvýšení obsahu alkoholu některých stolních vín (Úř. věst. L 305, 6.11.1991, s. 14).

33. 391 R 3895: Nařízení Rady (EHS) č. 3895/91 ze dne 11. prosince 1991, kterým se stanoví pravidla pro označování a obchodní úpravu speciálních vín (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 1).

34. 391 R 3901: Nařízení Komise (EHS) č. 3901/91 ze dne 18. prosince 1991, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro označování a obchodní úpravu speciálních vín (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 15).

35. 392 R0506: Nařízení Komise (EHS) č. 506/92 ze dne 28. února 1992 o přechodných opatřeních ohledně celkového obsahu kyselin některých vín vyráběných ve Španělsku u uváděných na španělský trh v roce 1992 (Úř. věst. L 55, 29.2.1992, p. 77).

36. 392 R 0761: Nařízení Komise (EHS) č. 761/92 ze dne 27. března 1992, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se řezání stolního vína ve Španělsku pro rok 1992 (Úř. věst. L 83, 28.3.1992, s. 13).

37. 392 R 1238: Nařízení Komise (EHS) č. 1238/92 ze dne 8. května 1992, kterým se stanoví metody Společenství použitelné pro rozbor neutrálního alkoholu v odvětví vína (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, p. 13).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Ustanovení čl. 1 odst. 2 se neuplatňuje.

38. 392 R 2332: Nařízení Rady (EHS) č. 2332/92 ze dne 13. července 1992 o šumivých vínech vyráběných ve Společenství (Úř. věst. L 231, 13.8.1992, s. 1), ve znění:

- 393 R 1568: nařízení Rady (EHS) č. 1568/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 154, 25.6.1993, s. 42).

39. 392 R 2333: Nařízení Rady (EHS) č. 2333/92 ze dne 13. července 1992, kterým se stanoví obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu šumivého vína a šumivého vína syceného oxidem uhličitým (Úř. věst. L 231, 13.8.1992, s. 9).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanovení čl. 3 odst. 4 první odrážky se neuplatňuje.

b) V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"g) V případě jakostních šumivých vín uvedených v čl. 1 druhém pododstavci písm. b) nařízení (EHS) č. 2332/92 pocházejících z

- Rakouska: "Qualitätsschaumwein" nebo "Qualitätssekt"."

c) V čl. 6 odst. 6 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"c) Pojem "Hauersekt" je vyhrazen pro jakostní šumivá vína odpovídající jakostním šumivým vínům vyráběným v určené oblasti podle čl. 6 odst. 4 tohoto nařízení a podle nařízení (EHS) č. 2332/92, pokud

- jsou vyrobená v Rakousku,

- jsou vyrobená z hroznů sklízených na stejné vinici, ve které výrobce vyrábí víno z hroznů určených k přípravě jakostních šumivých vín,

- jsou uváděná na trh výrobcem a prodávaná se štítky uvádějícími vinici, odrůdu vína a rok,

- se řídí rakouskými právními předpisy."

40. 392 R 3459: Nařízení Komise (EHS) č. 3459/92 ze dne 30. listopadu 1992, kterým se Spojené království za určitých podmínek opravňuje k povolení dalšího zvýšení obsahu alkoholu některých jakostních vín vyráběných v určité oblasti (Úř. věst. L 350, 1.12.1992, s. 60).

41. 393 R 0586: Nařízení Komise (EHS) č. 586/93 ze dne 12. března 1993, kterým se stanoví odchylky od některých ustanovení týkajících se obsahu těkavých kyselin v některých vínech (Úř. věst. L 61, 13.3.1993, s. 39).

42. 393 R 2238: Nařízení Komise (EHS) č. 2238/93 ze dne 26. července 1993 o průvodních dokladech při přepravě vinařských produktů a evidenčních knihách vedených v odvětví vína (Úř. věst. L 200, 10.8.1993, s. 10).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a), písm. b) první odrážky a písm. c) a odst. 2 se neuplatňují.

b) Ustanovení čl. 2 písm. e) a f) se neuplatňují.

c) V čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci se doplňují slova:

"Dokument musí být vyplněn podle vzoru uvedeného v příloze III."

d) Ustanovení čl. 3 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 posledního pododstavce se neuplatňují.

e) Ustanovení čl. 1 odst. 1 se neuplatňuje.

f) Ustanovení čl. 5 odst. 2 se neuplatňuje.

g) Ustanovení čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce se neuplatňuje.

h) Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. a) bodu i) první a druhé odrážky, odst. 1 písm. a) bodu ii), písm. c) první odrážky a odst. 5 a 6 se neuplatňují.

i) V článku 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"V případě celních koncesí vzájemně poskytovaných v obchodě s vínem mezi Společenstvím a Rakouskem musí být původ nebo provenience uvedeny na průvodních dokladech takto:

- U vín pocházejících ze Společenství:

"Tento dokument osvědčuje původ jakostních vín s. o./jakostních perlivých vín s. o./vín retsina

[1]

zde uvedených."

- U vín pocházejících z Rakouska:

"Toto víno je jakostní víno/perlivé víno

[2]

, jak to je definováno v ustanoveních rakouského zákona o víně z roku 1985.""

j) Ustanovení čl. 8 odst. 1 a 5 se neuplatňují.

k) Hlava II se neuplatňuje.

l) Ustanovení čl. 19 odst. 2 se neuplatňuje."

16. Za bod 42 se doplňuje nový nadpis a nové body, které znějí:

"AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

43. Seznam zveřejněný podle článku 22 nařízení Komise (EHS) č. 986/89 ze dne 10. dubna 1989 o průvodních dokladech při přepravě vinařských produktů a evidenčních knihách vedených v odvětví vína (Úř. věst. C 330, 19.12.1991, s. 3).

44. Seznam jakostních vín vyráběných ve stanovených pěstitelských oblastech (Úř. věst. C 24.12.1991, s. 4).

45. Seznam stolních vín označených "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ονομασία κατά παράδοση" nebo "οίνος τοπικός", "vino de la tierra", "vinho regional" (Úř. věst. C 155, 20.6.1992, s. 14).

46. Seznam rakouských vín."

C. K protokolu se doplňuje nový dodatek, který zní:

"

DODATEK 2

Navázání vzájemné pomoci mezi kontrolními orgány v odvětví vína

HLAVA I

PŘEDBĚŽNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto dodatku se rozumí:

a) "pravidly obchodu s vínem" všechna ustanovení tohoto protokolu;

b) "příslušným orgánem" každý z orgánů nebo každý z útvarů určených smluvní stranou k zajišťování souladu s pravidly obchodu s vínem;

c) "styčným orgánem" příslušný subjekt nebo orgán určený smluvní stranou k udržování případného skytu se styčnými orgány ostatních smluvních stran;

d) "žádajícím orgánem" příslušný subjekt nebo orgán, který byl určen smluvní stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v oblastech spadajících pod tento dodatek;

e) "dožádaným orgánem" příslušný subjekt nebo orgán, který byl určen smluvní stranou pro tento účel a který přijímá žádost o pomoc v oblastech spadajících pod tento dodatek;

f) "porušením" každé porušení pravidel obchodu s vínem a každý pokus o porušení těchto pravidel.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Smluvní strany si navzájem pomáhají způsobem a za podmínek stanovených v tomto dodatku. Správné uplatňování pravidel obchodu s vínem se zajišťuje zejména vzájemnou pomocí, odhalováním a vyšetřováním porušení těchto pravidel.

2. Pomoc ve věcech týkajících se takových pravidel podle tohoto dodatku poskytuje každý orgán smluvních stran. To se nedotýká pravidel týkajících se trestního řízení nebo vzájemné pomoci mezi smluvními stranami na soudní úrovni v trestních věcech.

HLAVA II

KONTROLY PROVÁDĚNÉ SMLUVNÍMI STRANAMI

Článek 3

Zásady

1. Smluvní strany přijmou potřebná opatření k zajištění pomoci stanovené v článku 2 prostřednictvím vhodných kontrolních opatření.

2. Takové kontroly se provádějí buď systematicky, nebo odběrem vzorků. V případě odběru vzorků smluvní strany zajistí jejich počtem, povahou a četností, aby kontroly byly reprezentativní.

3. Smluvní strany zajistí, aby příslušné orgány měly dostatečný počet způsobilých, kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců k účinnému provádění kontrolních opatření uvedených v odstavci 1. Přijmou veškerá vhodná opatření k usnadnění práce úředníků svých příslušných orgánů, zejména s ohledem na

- zajištění přístupu k vinicím, zařízením pro výrobu a skladování vína a k zařízením ke zpracování vinařských produktů a k vozidlům určeným k dopravě těchto produktů;

- zajištění přístupu k obchodním prostorám (nebo skladům) a vozidlům jakékoli osoby, která přechovává za účelem prodeje, uvádění na trh nebo přepravy, vinařské produkty nebo produkty, které mohou být určeny k použití ve vinařství;

- umožnění provedení přezkumu vinařských produktů a látek nebo produktů, které mohou být použity k přípravě těchto produktů;

- umožnění odebrání vzorků produktů přechovávaných za účelem prodeje, uvádění na trh nebo přepravy;

- umožnění prošetření účtů nebo jiných dokumentů k účelům kontrol a zajištění jejich opisů nebo výpisů z nich;

- umožnění učinit příslušná ochranná opatření týkající se přípravy, přechovávání, dopravy, popisu, předvádění, vývozu do jiných smluvních stran a uvádění na trh vinařských produktů nebo produktů určených k použití při přípravě tohoto produktu, pokud existuje důvod k domněnkám, že došlo k závažnému porušení tohoto protokolu, zejména v případě podvodného zacházení nebo rizik pro veřejné zdraví.

Článek 4

Kontrolní orgány

1. V případě, že smluvní strana určí několik příslušných orgánů, zajistí koordinaci práce těchto orgánů.

2. Každá smluvní strana určí jeden styčný orgán. Určený orgán

- zasílá žádosti o spolupráci za účelem provádění tohoto dodatku styčným orgánům ostatních smluvních stran;

- přijímá tyto žádosti od styčných orgánů ostatních smluvních stran a zasílá je příslušnému orgánu nebo orgánům dotyčné smluvní strany, ze kterých přicházejí;

- zastupuje uvedenou smluvní stranu ve vztahu k ostatním smluvním stranám v rámci spolupráce spadající pod hlavu III;

- oznamuje ostatním smluvním stranám opatření přijatá podle článku 3.

HLAVA III

VZÁJEMNÁ POMOC KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

Článek 5

Pomoc na požádání

1. Na žádost žádajícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne všechny příslušné informace, které žádajícímu orgánu umožní ověřit správné používání pravidel obchodu s vínem, včetně informací týkajících se zaznamenaných nebo plánovaných operací, které porušují nebo by mohly porušovat tato pravidla.

2. Na odůvodněnou žádost žádajícího orgánu dožádaný orgán provede zvláštní dohledová nebo kontrolní opatření umožňující dosáhnout požadované cíle nebo učiní nutné kroky k jejich provedení.

3. Dožádaný orgán uvedený v odstavcích 1 a 2 jedná z vlastního podnětu nebo na žádost orgánu ve vlastní zemi.

4. Po dohodě s dožádaným orgánem může žádající orgán určit vlastní úředníky nebo úředníky jiného příslušného orgánu smluvní strany, kterou zastupuje, aby

- buď získali v prostorách příslušných orgánů náležejících smluvní straně, ve které má žádající strana sídlo, informace vztahující se k ověření správného používání pravidel obchodu s vínem nebo ke kontrolním činnostem, včetně pořizování kopií dopravních a jiných dokumentů nebo výpisů z rejstříku;

- nebo byli přítomni při činnostech vyžadovaných podle odstavce 2.

Kopie uvedené v první odrážce mohou pořizovat pouze se souhlasem dožádané strany.

5. Žádající orgán, který si přeje vyslat ke smluvní straně úředníka určeného podle odst. 4 prvního pododstavce, aby byl přítomen při kontrolních operacích uvedených ve druhé odrážce uvedeného pododstavce, o tom uvědomí dožádaný orgán v dostatečném časovém předstihu před zahájením uvedených operací.

Úředníci dožádaného orgánu neustále zodpovídají za provádění kontrolních operací.

Úředníci žádajícího orgánu

- předloží písemné oprávnění určující jejich totožnost a postavení;

- mají v rámci omezení uložených smluvní stranou dožádaného orgánu jeho vlastním úředníkům při provádění dotyčných kontrol

- práva přístupu stanovená v čl. 3 odst. 3,

- právo být informováni o výsledcích kontrol prováděných úředníky dožádaného orgánu podle čl. 3 odst. 3;

- při provádění kontrol zaujímají postoj slučitelný s pravidly a postupy, které musí dodržovat úředníci smluvní strany, na jejímž území se provádějí kontrolní operace.

6. Odůvodněné žádosti uvedené v tomto článku se podávají dožádanému orgánu dané smluvní strany prostřednictvím styčného orgánu uvedené smluvní strany. Totéž platí pro

- odpovědi na takové žádosti a

- sdělení o použití odstavců 2, 4 a 5.

Odchylně od prvního pododstavce a v zájmu rychlejší a účinnější spolupráce mezi uvedenými orgány, může smluvní strana v určitých vhodných případech povolit příslušnému orgánu

- zaslat svu odůvodněnou žádost nebo sdělení přímo příslušnému orgánu jiné smluvní strany;

- odpovědět přímo na odůvodněnou žádost nebo sdělení obdržené od příslušného orgánu jiné smluvní strany.

Článek 6

Naléhavé oznámení

Má-li příslušný orgán důvodné podezření nebo zjistí-li, že

- produkt uvedený v tomto protokole nesplňuje pravidla obchodu s vínem nebo byl předmětem podvodné činnosti při získávání nebo uvádění produktu na trh a

- že toto nesplnění pravidel je zvláštním zájmem jedné nebo více dalších smluvních stran a je takové povahy, že může vést ke správním opatřením nebo soudní žalobě,

oznámí to uvedený příslušný orgán prostřednictvím styčného orgánu, pod který spadá, neprodleně styčnému orgánu dotyčné smluvní strany.

Článek 7

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle tohoto dodatku se podávají písemně. Žádost doprovázejí dokumenty potřebné k vyřízení těchto žádostí. V případě potřeby mohou být z důvodu naléhavosti přijímány ústní žádosti, která však musí být neprodleně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 musí obsahovat tyto údaje:

- název žádajícího orgánu podávajícího žádost,

- požadované opatření,

- předmět nebo důvod žádosti,

- právní předpisy, pravidla a ostatní dotyčné právní nástroje,

- co nejpřesnější a nejobsažnější označení fyzických nebo právnických osob, které jsou předmětem vyšetřování,

- shrnutí významných skutečností.

3. Žádosti se podávají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce pro tento orgán přijatelném.

4. Pokud žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžadována její oprava nebo doplnění, může však dojít k nařízení bezpečnostních opatření.

Článek 8

Forma sdělování informací

1. Dožádaný orgán sdělí výsledky dotazů žádajícímu orgánu ve formě dokumentů, ověřených opisů dokumentů, zpráv a dalších podobných prostředků.

2. Dokumenty stanovené v odstavci 1 mohou být nahrazeny počítačovými informacemi v jakékoli formě poskytnutými ke stejnému účelu.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Smluvní strana nebo dožádaný orgán mohou odmítnout poskytnout pomoc stanovenou v tomto dodatku, jestliže by

- se to mohlo dotknout nezávislosti, veřejného pořádku, bezpečnosti a jiných základních zájmů, nebo

- jestliže by se to dotýkalo měnových nebo daňových předpisů.

2. Jestliže žádající orgán požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o ni byl požádán, upozorní na to ve své žádosti. Zůstává pak na dožádaném orgánu, aby rozhodl, jak na tuto žádost odpovědět.

3. Je-li pomoc odepřena nebo odmítnuta, musí být rozhodnutí a jeho důvody žádajícímu orgánu neprodleně oznámeny.

Článek 10

Společná ustanovení

1. Informace uvedené v článku 5 a článku 6 jsou doprovázeny dokumenty nebo jinými důkazy a podrobnostmi o všech správních opatřeních nebo soudních žalobách a vztahují se zejména ke

- složení a organoleptickým vlastnostem,

- popisu a obchodní úpravě,

- souladu s pravidly stanovenými pro přípravu a uvádění daného produktu na trh.

2. Kontrolní orgány, kterých se týká případ, pro který je vyžadováno zahájení postupu vzájemné pomoci uvedené v článcích 5 a 6, se neprodleně vzájemně informují

- o postupu vyšetřování, zejména ve formě zpráv a ostatních dokumentů nebo informačních médií, a

- o veškerých správních opatřeních nebo soudních žalobách přijatých nebo podaných po dotyčných operacích.

3. Cestovné nárokované při použití tohoto dodatku hradí smluvní strana, která jmenovala úředníka pro opatření uvedená v čl. 5 odst. 2 a 4.

4. Tímto člákem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy týkající se tajnosti soudních řízení.

HLAVA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Sběr vzorků

1. V souvislosti s používáním hlav II a III může příslušný orgán smluvní strany požádat příslušný orgán jiné smluvní strany, aby sbíral vzorky v souladu s odpovídajícími předpisy této smluvní strany.

2. Dožádaný orgán si ponechá vzorky sebrané podle odstavce 1 a určí mimo jiné laboratoř, které se předají ke zkoumání. Žádající orgán může určit jinou laboratoř k provedení analýzy souběžných vzorků. K tomuto účelu předá dožádaný orgán vhodný počet vzorků žádajícímu orgánu.

3. Nedojde-li k dohodě mezi žádajícím a dožádaným orgánem ohledně výsledků zkoumání uvedeného v odstavci 2, provede vzájemně určená laboratoř rozhodčí analýzu.

Článek 12

Povinnost zachovávat důvěrnost

1. Veškeré informace sdělované v jakékoli formě podle tohoto dodatku mají důvěrnou povahu. Vztahuje se na ně úřední tajemství a požívají ochrany poskytované podle odpovídajících právních předpisů platných ve smluvní straně, která je obdržela, nebo odpovídajících předpisů používaných pro orgány Společenství, podle okolností.

2. Tento dodatek nezavazuje smluvní stranu, jejíž právní a správní předpisy ukládají přísnější omezení pro ochranu průmyslového a obchodního tajemství, než jsou omezení stanovená v tomto dodatku, poskytnout informace, pokud žádající smluvní strana neučiní opatření ke splnění přísnějších omezení.

Článek 13

Použití informací

1. Obdržené informace lze použít výhradně k účelům tohoto dodatku a mohou být používány v každé smluvní straně k jiným účelům pouze po předchozím písemném souhlasu správního orgánu, který informace poskytl, a podléhají přitom všem omezením stanoveným uvedeným orgánem.

2. Odstavec 1 nebrání používání informací v jakémkoli soudním nebo správním řízení následně zahájeném z důvodu trestného činu podle trestního práva, pokud byly obdrženy v rámci mezinárodního postupu právní pomoci.

3. Smluvní strany mohou ve svých záznamech o důkazech, zprávách a výpovědích a při řízeních a obviněních projednávaných soudem používat jako důkaz získané informace a dokumenty konzultované v souladu s tímto dodatkem.

Článek 14

Informace získané podle tohoto dodatku - nevyvratitelná platnost

Nálezy zjištěné konkrétními úředníky příslušných orgánů smluvní strany při používání tohoto dodatku mohou využívat příslušné orgány ostatních smluvních stran. V těchto případech nemají menší hodnotu jen kvůli tomu, že nepocházejí od dané smluvní strany.

Článek 15

Osoby podléhající kontrolám

Právnické nebo fyzické osoby a skupiny takových osob, jejichž činnosti mohou podléhat kontrolám uvedeným v tomto dodatku, nebrání těmto kontrolám a umožní kdykoli jejich provedení.

Článek 16

Provádění

1. Smluvní strany si navzájem předají

- seznam styčných orgánů, které mají zastávat úlohu korespondentů při běžném provádění tohoto dodatku,

- seznamy laboratoří oprávněných provádět analýzy podle čl. 11 odst. 2.

2. Smluvní strany navzájem konzultují a následně se informují o prováděcích pravidlech přijatých v souladu tímto dodatkem. Zejména si předávají vnitrostátní předpisy a souhrn správních a soudních rozhodnutí s významem pro správné používání pravidel obchodu s vínem.

Článek 17

Doplňkovost

Tento dodatek doplňuje veškeré dohody o vzájemné pomoci, které byly nebo mohou být uzavřeny mezi dvěma nebo více smluvními stranami, a nenarušuje jejich provádění. Nevylučuje také širší vzájemnou pomoc poskytovanou podle takových dohod.

"

[1] Nehodící se škrtněte.

[2] Nehodící se škrtněte.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 2

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha I (VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY) Dohody o EHP se mění takto:

A. Kapitola I. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

I. V úvodní části

1. Bod 4 se nahrazuje tímto:

"4. Akty uvedené v této kapitole, kromě směrnic 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/48/EHS, 93/53/EHS a 93/54/EHS, a také rozhodnutí 91/654/EHS, 92/92/EHS, 92/528/EHS, 92/532/EHS, 92/538/EHS, 93/22/EHS, 93/25/EHS, 93/39/EHS, 93/40/EHS, 93/44/EHS, 93/51/EHS, 93/55/EHS, 93/56/EHS, 93/57/EHS, 93/58/EHS, 93/59/EHS, 93/73/EHS, 93/74/EHS, 93/75/EHS, 93/76/EHS, 93/169/EHS, 93/383/EHS a 93/351/EHS se nevztahují na Island.

Směrnice 90/667/EHS a rozhodnutí 92/562/EHS se však vztahují na Island, pokud jde o zneškodňování a zpracování živočišného odpadu, jeho uvádění na trh a ochranu před patogenními původci v krmivech z ryb. Kromě toho ve směrnici 92/118/EHS se příloha I kapitola 6 oddíl I písmeno A druhá odrážka vztahuje na Island.

Ostatní smluvní strany mohou ponechat v platnosti svůj režim pro třetí země v obchodě s Islandem pro oblasti nespadající pod uvedené akty a ustanovení. Smluvní strany věc přezkoumají během roku 1995."

2. Bod 11 se nahrazuje tímto:

"11. Určení společných referenčních laboratoří a koordinačních institucí.

Aniž by byly dotčeny finanční důsledky, referenční laboratoře Společenství a koordinační instituce Společenství působí jako referenční laboratoře a koordinační instituce pro všechny strany Dohody.

Mezi smluvními stranami probíhají konzultace k definování pracovních podmínek."

3. Za bod 11 se vkládá nový bod, který zní:

"11a. Určování společných rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství.

Aniž by byly dotčeny finanční důsledky, rezervy Společenství očkovacích látek proti slintavce a kulhavce se používají jako rezervy očkovacích látek proti slintavce a kulhavce pro všechny strany Dohody.

Mezi smluvními stranami probíhají konzultace z důvodů

- organizace převodu z národních rezerv do rezerv Společenství;

- vyřešení všech problémů týkající se zejména pracovních podmínek, finančních záležitostí, náhrady antigenu, možného použití antigenů a inspekcí na místě."

4. Za bod 12 se vkládá nový bod, který zní:

"13. Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54), směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a registraci zvířat (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 32) a rozhodnutí Komise 93/317/EHS ze dne 21. dubna 1993 o kódech používaných pro ušní značky skotu (Úř. věst. L 122, 18.5.1993, s. 45) nebyly začleněny do Dohody. Smluvní strany tuto věc přezkoumají v roce 1995."

II. ZÁKLADNÍ ZNĚNÍ

5. V bodě 1 (směrnice Rady 64/432/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 L 0499: směrnice Rady 91/499/EHS ze dne 26. června 1991 (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 107),

— 391 L 0687: směrnice Rady 91/687/EHS ze dne 11. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 16),

— 392 L 0065: směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54)."

6. V bodě 3 (směrnice Rady 90/426/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 D 0130: rozhodnutí Komise 92/130/EHS ze dne 13. února 1992 (Úř. věst. L 47, 22.2.1992, s. 26),

— 392 L 0036: směrnice Rady 92/36/EHS ze dne 29. dubna 1992 (Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 28)."

7. V bodě 4 (směrnice Rady 90/539/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 D 0369: rozhodnutí Komise 92/369/EHS ze dne 24. června 1992 (Úř. věst. L 195, 17.9.1993, s. 25),

— 392 L 0065: směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54)."

8. V bodě 5 (směrnice Rady 91/67/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 L 0054: směrnice Rady 93/54/EHS ze dne 24. června 1993 (Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 34)."

9. V bodě 6 (směrnice Rady 89/556/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0052: směrnice Rady 93/52/EHS ze dne 24. června 1993 (Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 21)."

10. V bodě 7 (směrnice Rady 88/407/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0060: směrnice Rady 93/60/EHS ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 28)."

11. V bodě 9 (směrnice Rady 72/461/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, která zní:

"— 391 L 0687: směrnice Rady 91/687/EHS ze dne 16. prosince 1993 (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 16),

— 392 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49)."

12. V bodě 10 (směrnice Rady 91/494/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1)."

13. V bodě 11 (směrnice Rady 80/215/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 391 L 0687: směrnice Rady 91/687/EHS ze dne 11. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 16)."

14a. V bodě 12 (směrnice Rady 85/511/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 D 0380: rozhodnutí Komise 92/380/EHS ze dne 2. července 1992 (Úř. věst. L 198, 17.7.1992, s. 54)."

14b. Úprava a) v bodě 12 (směrnice Rady 85/511/EHS) se nahrazuje tímto:

"a) V příloze A se ohledně obchodních laboratoří schválených ke zpracování viru slintavky a kulhavky k výrobě očkovacích látek doplňuje toto:

"Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala"."

15a. V bodě 14 (směrnice Rady 80/217/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 L 0685: směrnice Rady 91/685/EHS ze dne 11. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 1),

— 393 D 0384: rozhodnutí Rady 93/384/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 166, 8.7.1993, s. 34)."

15b. V bodě 14 (směrnice Rady 80/217/EHS) se vkládají nové úpravy, které znějí:

"a) V článku 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

"f) "zemědělským podnikem" se rozumí zemědělský podnik nebo prostory obchodníka definované platnými vnitrostátními předpisy, nacházející se na území smluvní strany, ve kterých se drží nebo pravidelně chovají zvířata kromě koňovitých, a zemědělský podnik definovaný v čl. 2 písm. a) směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí;"

b) V článku 2 se písmeno j) nahrazuje tímto:

"j) "příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán smluvní strany příslušný k provádění veterinárních nebo zootechnických kontrol nebo jakýkoli orgán, kterému byla uvedená příslušnost postoupena;"

15c. Dosavadní úpravy a) a b) v bodě 14 (směrnice Rady 80/217/EHS) se označují jako úpravy c) a d).

16. Za bod 14 (směrnice Rady 80/217/EHS) se vkládají nové nadpisy a nové body, které znějí:

"Mor koní

14a. 392 L 0035: Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní (Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 19).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 17 odst. 2 druhém pododstavci se slova "nejpozději tři měsíce poté, co tato směrnice vstoupí v platnost", pokud jde o Finsko, nahrazují slovy "nejpozději dvanáct měsíců poté, co tato směrnice vstoupí v platnost".

b) V příloze I se na seznam národních laboratoří pro mor koní doplňují slova:

"Rakousko: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf |

Finsko: | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Denmark; |

Norsko: | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Denmark; |

Švédsko: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala." |

c) V příloze III bodě 1 se slova "po konzultaci s Komisí" nahrazují slovy "po konzultaci s Komisí a Kontrolním úřadem ESVO".

Influenza ptáků

14b. 392 L 0040: Směrnice Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků (Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 2 se písmeno d) se nahrazuje tímto:

"d) "příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán smluvní strany příslušný k provádění veterinárních nebo zootechnických kontrol nebo jakýkoli orgán, kterému byla uvedená příslušnost postoupena;"

b) V čl. 17 odst. 3 se slova "nejpozději šest měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost", pokud jde o Finsko, nahrazují slovy:"nejpozději dvanáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost".

c) V příloze IV se na seznam národních laboratoří pro influenzu ptáků doplňují slova:

"Rakousko: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf |

Finsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norsko: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Švédsko |

Švédsko: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Newcastleská choroba

14c. 392 L 0066: Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 2 se písmeneoe) nahrazuje tímto:

"e) "příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán smluvní strany příslušný k provádění veterinárních nebo zootechnických kontrol nebo jakýkoli orgán, kterému byla uvedená příslušnost postoupena;"

b) V příloze IV se na seznam národních laboratoří pro newcastleskou chorobu doplňují slova:

"Rakousko: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf |

Finsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norsko: | Veterinærinstituttet, Oslo. |

Švédsko: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Nákazy ryb

14d. 393 L 0053: Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální zdolávací opatření Společenství proti některým nákazám ryb (Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 23).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Rakousko, Finsko a Švédsko dosáhnou souladu s článkem 3 nejpozději do 1. července 1995.

b) V příloze A se na seznam národních referenčních laboratoří pro nákazy ryb doplňují slova:

"Rakousko: | Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien |

Finsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Island: | Rannsóknadeild fisksjúkdóma, Tilraunastöö í meinafræði, Háskóla Íslands, Reykjavík |

Norsko: | Veterinærinstituttet, Oslo |

Švédsko: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Ostatní nemoci

14e. 392 L 0119: Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 20 odst. 3 písm. i) se slova "nejpozději šest měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost", pokud jde o Švédsko, nahrazují slovy: "nejpozději do 1. ledna 1995".

b) V příloze II bodě 5 se na seznam diagnostických laboratoří pro vezikulární chorobu prasat doplňují tslova:

"Rakousko: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf |

Finsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norsko: | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Dánsko |

Švédsko: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

17. V bodě 15 (směrnice Rady 82/894/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 D 0450: rozhodnutí Komise 92/450/EHS ze dne 30. července 1992 (Úř. věst. L 248, 28.8.1992, s. 77)."

18a. V bodě 18 (směrnice Rady 64/433/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0005: směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 1)."

18b. Úprava a) v bodě 18 (směrnice Rady 64/433/EHS) se nahrazuje tímto:

"a) V čl. 4 bodě A se dny "1. ledna 1993" a "31. prosince 1991" uvedené v první větě odstavce, pokud jde o státy ESVO, nahrazují dnem "1. ledna 1995" a slovy "den před vstupem Dohody v platnost" v uvedeném pořadí."

19. Úprava a) v bodě 19 (směrnice Rady 91/498/EHS) se nahrazuje tímto:

"a) V čl. 2 odst. 1 se den "31. prosince 1995" nahrazuje dnem "31. prosince 1996", pokud jde o Rakousko, Norsko a Švédsko, a dnem "31. prosince 1997", pokud jde o Finsko."

20a. V bodě 20 (směrnice Rady 71/118/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1)."

20b. V bodě 20 (směrnice Rady 71/118/EHS) se úpravy a) až d) nahrazují tímto:

"a) Bez ohledu na začlenění této směrnice do Dohody, mohou Švédsko do 1. ledna 1995, Norsko do 1. července 1995 a Rakousko a Finsko do 1. ledna 1996 ponechat v provozu pro vnitrostátní trh podniky schválené podle vnitrostátních pravidel. Výrobky z těchto podniků musí být označeny vnitrostátním označením o zdravotní nezávadnosti.

b) V čl. 6 odst. 1 šestém pododstavci zní začátek poslední věty: "Informují se ostatní smluvní strany, Kontrolní úřad ESVO a Komise ES".

c) Článek 13 se neuplatňuje.

d) V příloze I kapitole XII bodě 66 písm. a) první odrážce se doplňují slova:

"- AT - FI - NO - SE."

e) V příloze I kapitole XII bodě 66 písm. a) třetí odrážce se doplňuje zkratka:

"ESVO"

21a. V bodě 21 (směrnice Rady 77/99/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 392 L 0005: směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 1),

— 392 L 0045: směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35),

— 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1),

— 392 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49)."

21b. V bodě 21 (směrnice Rady 77/99/EHS) se úpravy a) až d) nahrazují tímto:

"a) V čl. 8 odst. 1 posledním pododstavci zní začátek věty: "Informují se ostatní smluvní strany, Kontrolní úřad ESVO a Komise ES".

b) V článku 10 se den "1. ledna 1996", na který se odkazuje ve druhém a třetím pododstavci, nahrazuje dnem "1. ledna 1997", pokud jde o Norsko a Švédsko, a dnem "1. ledna 1998", pokud jde o Rakousko a Finsko.

c) Článek 14 se neuplatňuje.

d) V příloze B kapitole VI oddíle 4 písmeně a) bodě i) první odrážce se doplňují slova:

"− AT − FI − NO − SE."

e) V příloze B kapitole VI oddíle 4 písm. a) bodě i) druhé odrážce a bodě ii) třetí odrážce se doplňuje zkratka:

"ESVO"

22. Za bod 21 (směrnice Rady 77/99/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"21a. 392 L 0120: Směrnice Rady 92/120/EHS ze dne 17. prosince 1992 o podmínkách udělování dočasných a omezených odchylek od zvláštních hygienických pravidel Společenství týkajících se výroby a prodeje určitých výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 86).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 1 odst. 1 se den "31. prosince 1995" nahrazuje dnem "31. prosince 1997"; pokud jde o Finsko.

b) V čl. 1 odst. 1 se slova "stále podléhají pravidlům a kontrolám stanoveným v čl. 5 odst. 2 směrnice 89/662/EHS" nahrazují slovy "splňují pravidla smluvní strany určení"."

23a. V bodě 22 (směrnice Rady 88/657/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0110: směrnice Rady 92/110/EHS ze dne 14. prosince 1992 (Úř. věst. L 394, 31.12.1992, s. 26)."

23b. V bodě 22 (směrnice Rady 88/657/EHS) se vkládá nová úprava, která zní:

"b) V čl. 13 odst. 1 se den "1. ledna 1996" nahrazuje dnem "1. ledna 1997", pokud jde o Finsko a Švédsko, a dnem "1. ledna 1998", pokud jde o Rakousko a Norsko."

23c. V bodě 22 (směrnice Rady 88/657/EHS) se dosavadní úprava b) označuje jako úprava c).

24a. V bodě 23 (směrnice Rady 89/437/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 391 L 0684: směrnice Rady 91/684/EHS ze dne 19. prosince 1991 (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 38)."

24b. Úprava a) v bodě 23 (směrnice Rady 89/437/EHS) se nahrazuje tímto:

"a) V článku 2 se první věta nahrazuje tímto:

"Pro účely této směrnice se:

- vejci rozumí slepičí vejce ve skořápce, vhodná k přímé lidské spotřebě nebo k použití v potravinářském průmyslu, kromě rozbitých vajec, vajec v procesu inkubace, nebo vařených vajec;

- průmyslovými vejci se rozumí slepičí vejce ve skořápce, jiná než vejce uvedená v předchozím odstavci, včetně rozbitých vajec, vajec v procesu inkubace, avšak kromě vařených vajec."

Použijí se také tyto definice:"

25. Za bod 24 (směrnice Rady 91/493/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"24a. 392 L 0048: Směrnice Rady 92/48/EHS ze dne 16. června 1992, kterou se stanoví minimální hygienická pravidla pro produkty rybolovu získané na palubě některých plavidel podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice 91/493/EHS (Úř. věst. L 187, 7. 7. 1992, s. 41).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V článku 3 se dny "30. června 1992" a "31. prosince 1992" uvedené v druhém pododstavci, pokud jde o státy ESVO, nahrazují dnem "1. ledna 1994" a slovy "den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se tato směrnice začleňuje do Dohody o EHP", v uvedeném pořadí."

26. V bodě 30 (rozhodnutí Rady 90/218/EHS) se doplňují tato slova:

"ve znění:

— 392 D 0098: rozhodnutí Rady 92/98/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 39, 15.2.1992, s. 41),

— 393 D 0718: rozhodnutí Rady 93/718/ES ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 333, 31.12.1993, s. 72)."

27. V bodě 31 (směrnice Rady 85/397/EHS) se před úpravy vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0046: směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1)."

28. Za bod 31 (směrnice Rady 85/397/EHS) se vkládá nový nadpis a nové body, které znějí:

"Mléko a mléčné výrobky

31a. 392 L 0046: Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci surového mléka, tepelně zpracovaného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1), ve znění:

- 392 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 2 se bod 17 první pododstavec nahrazuje tímto:

"17. "Obchod": obchod mezi smluvními stranami, aniž by bylo dotčeno ustanovení v odst. 1 písm. a) druhé odrážky úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP."

b) V čl. 10 odst. 1 šestém pododstavci zní začátek věty:

"Ostatní smluvní strany, Kontrolní úřad ESVO a Komise ES se informují."

c) V čl. 15 odst. 1 se den "30. června 1993", na který se odkazuje, pokud jde o státy ESVO, nahrazuje slovy "den přede dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se tato směrnice začleňuje do Dohody o EHP".

d) Ustanovení čl. 19 odst. 1 se neuplatňuje.

e) V čl. 32 odst. 1 se den "1. ledna 1994", na který se odkazuje, pokud jde o státy ESVO, nahrazuje dnem "1. ledna 1995".

f) V příloze B kapitole I části 3 se den "1. ledna 1993" uvedený ve třetím pododstavci, pokud jde o státy ESVO, nahrazuje slovy "den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se tato směrnice začleňuje do Dohody o EHP".

g) V příloze C kapitole I části A čl. 32 písm. b) čtvrtém pododstavci se den "1. ledna 1994", na který se odkazuje, pokud jde o státy ESVO, nahrazuje dnem "1. ledna 1995".

h) V příloze C kapitole IV části A čl. 3 písm. a) bodě i) první odrážce se doplňují slova:

"− AT − FI − NO − SE."

i) V příloze C kapitole IV oddíle A odst. 3 písm. a) bodě i) druhé odrážce a bodě ii) třetí odrážce se doplňuje zkratka:

"ESVO"

j) Až do přijetí prováděcích pravidel může Finsko používat Streptococcus thermophilus jako zkušební organismus ve zkoušce na zjištění antibiotik.

31b. 392 L 0047: Směrnice Rady 92/47/EHS ze dne 16. června 1991 o podmínkách pro udělování dočasných a omezených odchylek od zvláštních hygienických předpisů Společenství týkajících se mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 33).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 2 prvním pododstavci se den "1. ledna 1994", pokud jde o státy ESVO, nahrazuje dnem "1. ledna 1995".

b) V čl. 2 odst. 2 čtvrtém pododstavci se den "1. července 1993", pokud jde o státy ESVO, nahrazuje dnem "1. prosince 1994".

c) V čl. 5 odst. 1 se dny "1. ledna 1993" a "1. ledna 1994", na které se odkazuje, pokud jde o státy ESVO, nahrazují slovy "den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se tato směrnice začleňuje do Dohody o EHP," a dnem "1. ledna 1995" v uvedeném pořadí."

29a. V bodě 32 (směrnice Rady 90/667/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49)."

29b. V bodě 32 (směrnice Rady 90/667/EHS) se úprava c) nahrazuje tímto:

"c) Ustanovení čl. 13 odst. 1 se neuplatňuje."

30a. V bodě 34 (směrnice Rady 91/495/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 L 0065: směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54),

— 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1)."

30b. V bodě 34 (směrnice Rady 91/495/EHS) vkládají nové úpravy, které znějí:

"a) V čl. 2 odst. 3 začátek první věty zní:""farmová zvěř": pozemští savci včetně sobů, nebo ptáci".

d) V čl. 6 odst. 2 sedmé odrážce se za slovo "omráčení" vkládají tato slova:"Celý postup porážky sobů však může být prováděn v mobilních jatečních jednotkách v souladu s ustanoveními směrnice 64/433/EHS"."

30c. V bodě 34 (směrnice Rady 91/495/EHS) se dosavadní úpravy a) a b) označují jako úpravy b) a c) a dosavadní úpravy c), d) e) a f) se označují jako úpravy e), f), g) a h).

31. Za bod 34 (směrnice Rady 91/495/EHS) se vkládají nové nadpisy a nové body, které znějí:

"Volně žijící zvěř a zvěřina

34a. 392 L 0045: Směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování zvěře při lovu a uvádění zvěřiny na trh (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35), ve znění:

- 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 1 se písmeno h) nahrazuje tímto:

"h) Obchodem se rozumí, aniž by byla dotčena ustanovení odst. 1 písm. a) druhé odrážky úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, obchod s masem uvedeným v článku 1 mezi smluvními stranami."

b) V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"Pro účely směrnice se případně použijí tyto definice:

- "veterinární kontrolou" se rozumí jakákoli fyzická kontrola a/nebo správní formalita, které se používají pro výrobky uvedené v článku 1 a které jsou určena k přímé či nepřímé ochraně veřejného zdraví nebo zdraví zvířat;

- "zařízením" se rozumí jakýkoli podnik, který vyrábí, skladuje nebo zpracovává výrobky uvedené v článku 1;

- "příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán smluvní strany příslušný k provádění veterinárních nebo zootechnických kontrol nebo jakýkoli orgán, kterému byla uvedená příslušnost postoupena;

- "úředním veterinářem" se rozumí veterinář jmenovaný příslušným orgánem.

Dále se případně použije definice čerstvého masa v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství."

c) V čl. 3 odst. 1 písm. a) zní začátek třetí odrážky: "okamžitě po usmrcení nebo sběru".

d) Pro účely čl. 3 odst. 3 se použije směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat [1] na trichinely (Trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí.

e) V čl. 7 odst. 1 pátém pododstavci zní začátek poslední věty: "Informují se ostatní smluvní strany, Kontrolní úřad ESVO a Komise ES".

f) V článku 8

- se den "1. dubna 1993" uvedený v odstavci 2 prvním pododstavci, pokud jde o státy ESVO, nahrazuje dnem "1. ledna 1995",

- se den "1. října 1992" uvedený v odstavci 3, pokud jde o státy ESVO, nahrazuje dnem "1. října 1994".

g) Ustanovení čl. 1odst. 1 a 2 se neuplatňují.

h) Ustanovení čl. 23 odst. 3 se neuplatňuje.

i) V příloze I kapitole VII čl. 2 písm. a) bodě i ) první odrážce se doplňují slova:

"/AT/FI/NO/SE"

j) V příloze I kapitole VII čl. 2 písm. a) bodě i) třetí odrážce se do souborů počátečních písmen doplňuje toto zhratka:

"ESVO"

Výrobky z jiných zvířat

34b. 392 L 0118: Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Tato směrnice stanoví požadavky na zdraví zvířat a lidí, kterými se v EHP řídí obchod s produkty živočišného původu (včetně obchodních vzorků odebíraných z těchto produktů), uvedené v příloze I a druhé a třetí odrážce článku 3.

Tato směrnice se nedotýká přijetí podrobnějších pravidel ohledně zdraví zvířat v rámci zvláštních pravidel v ostatních aktech uvedených v kapitole I přílohy I Dohody o EHP ani zachování omezení obchodu s produkty spadajícími pod zvláštní pravidla v ostatních aktech uvedených v kapitole I přílohy I Dohody o EHP z důvodu veřejného zdraví."

Smluvní strany přezkoumají tuto úpravu v roce 1995.

b) V čl. 2 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

""Obchodem" se rozumí, aniž je dotčena odst. 1 písm. a) druhá odrážka úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, obchod mezi smluvními stranami s produkty živočišného původu uvedenými v článku 1;"

c) V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"Pro účely směrnice se případně použijí tyto definice:

- "veterinární kontrolou" se rozumí jakákoli fyzická kontrola a/nebo správní formalita, která se používají pro výrobky uvedené v článku 1 a které jsou určena k přímé či nepřímé ochraně veřejného zdraví nebo zdraví zvířat;

- "podnikem" se rozumí jakýkoli závod, který vyrábí, skladuje nebo zpracovává výrobky uvedené v článku 1;

- "příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán smluvní strany příslušný k provádění veterinárních nebo zootechnických kontrol nebo jakýkoli orgán, kterému byla uvedená příslušnost postoupena;

- "úředním veterinářem" se rozumí veterinář jmenovaný příslušným orgánem;

- "zemědělským podnikem" se rozumí zemědělský podnik nebo prostory obchodníka definované platnými vnitrostátními předpisy, nacházející se na území smluvní strany, ve kterých se drží nebo pravidelně chovají zvířata, kromě koňovitých, a zemědělský podnik definovaný v čl. 2 písm. a) směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (viz příloha I kapitola I bod 3 Dohody o EHP);

- "střediskem organizace" se rozumí provoz nebo podnik, který vyrábí, skladuje nebo zpracovává produkty uvedené v článku 1."

d) Ustanovení čl. 7 odst. 1, 2 a 3 se neuplatňují.

e) Pro účely rozhodnutí, která mají být přijata Kontrolním úřadem ESVO podle této směrnice, se použije postup uvedený v článku 18.

f) V čl. 20 odst. 1 se den "1. ledna 1994" nahrazuje dnem "1. července 1995".

g) Ustanovení čl. 20 odst. 3 se neuplatňuje.

h) V příloze I kapitole 6 části I bodě C se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

"Obchod s masokostní moučkou i nadále podléhá pravidlům stanoveným smluvní stranou určení."

i) Příloha I kapitola 9 se neuplatňuje.

j) Příloha I kapitola 11 se neuplatňuje.

k) Příloha I kapitola 12 se neuplatňuje.

l) Pro použití přílohy I kapitoly 14 platí toto:

Nezpracovaný hnůj z drůbežích hejn očkovaných proti newcastleské chorobě se nezasílá do oblastí, které získaly status neočkování v souladu s ustanoveními čl. 12 odst. 2 směrnice Rady 90/539/EHS.

m) Příloha II kapitola I se neuplatňuje.

Zoonózy

34c. 392 L 0117: Směrnice Rady 92/117/EHS ze dne 17. prosince 1992 o ochranných opatřeních proti některým zoonózám a některým původcům zoonóz u zvířat a v produktech živočišného původu se zaměřením na předcházení ohniskům infekce a otravám z potravin (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 38).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci se den "1. ledna 1994", pokud jde o Finsko, nahrazuje dnem "1. ledna 1995".

b) V čl. 17 odst. 1 se den "1. ledna 1994", pokud jde o Norsko, nahrazuje dnem "1. července 1995"."

III. PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

32. Za bod 44 (rozhodnutí Komise 89/91/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"44a. 393 D 0024: Rozhodnutí Komise 93/24/EHS ze dne 11. prosince 1992 o doplňkových zárukách týkajících se Aujeszkyho choroby u prasat určených pro členské státy nebo oblasti prosté nákazy (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 18), ve znění:

- 393 D 0341: rozhodnutí Komise 93/341/EHS ze dne 13. května 1993 (Úř. věst. L 136, 5.6.1993, s. 47),

- 393 D 0664: rozhodnutí Komise 93/664/ES ze dne 6. prosince 1993 (Úř. věst. L 303, 10.12.1993, s. 27).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V příloze II bodě 2 písm. d) se doplňují tyto instituce:

"13. Rakousko: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien |

14. Finsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

15. Norsko: | Veterinærinstituttet, Oslo |

16. Švédsko: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

44b. 393 D 0042: Rozhodnutí Komise 93/42/EHS ze dne 21. prosince 1992 o dalších zárukách týkajících se infekční bovinní rhinotracheitidy, pokud jde o skot určený pro Dánsko (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 50).

44c. 393 D 0200: Rozhodnutí Komise 93/200/EHS ze dne 10. března 1993, kterým se schvaluje eradikační program Aujeszkyho choroby v Lucembursku (Úř. věst. L 87, 7.4.1993, s. 14).

44d. 393 D 0244: Rozhodnutí Komise 93/244/EHS ze dne 2. dubna 1993 o doplňkových zárukách týkajících se Aujeszkyho choroby u prasat určených pro některé oblasti území Společenství (Úř. věst. L 111, 5.5.1993, s. 21).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V přílohy II bodě 2 písm. d) se doplňují tyto instituce:

"13. Rakousko: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien |

14. Finsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

15. Norsko: | Veterinærinstituttet, Oslo |

16. Švédsko: | Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

44e. 393 D 0052: Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (Br. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této nákazy (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14).

44f. 393 D 0077: Rozhodnutí Komise 93/77/EHS ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví přechodná opatření nutná k usnadnění přechodu na nové úpravy stanovené ve směrnici Rady 91/68/EHS (Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 63)."

33. Bod 45 (rozhodnutí Komise 90/552/EHS) se zrušuje.

34. Bod 46 (rozhodnutí Komise 90/553/EHS) se zrušuje.

35. Bod 47 (rozhodnutí Komise 91/93/EHS) se zrušuje.

36. Za bod 47 (rozhodnutí Komise 91/93/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"47a. 391 D 0552: Rozhodnutí Komise 91/552/EHS ze dne 27. září 1991, kterým se stanoví status Dánska, pokud jde o newcastleskou chorobu (Úř. věst. L 298, 29.10.1991, s. 21).

47b. 392 D 0339: Rozhodnutí Komise 92/339/EHS ze dne 2. června.1992, kterým se stanoví status Irska, pokud jde o newcastleskou chorobu (Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 33).

47c. 392 D 0340: Rozhodnutí Komise 92/340/EHS ze dne 2. června 1992 o testování drůbeže na newcastleskou chorob před jejím přemisťováním při použití článku 12 směrnice Rady 90/539/EHS (Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 34).

47d. 392 D 0381: Rozhodnutí Komise 92/381/EHS ze dne 2. června.1992, kterým se stanoví status regionu Spojeného království, pokud jde o newcastleskou chorobu (Úř. věst. L 198, 17.7.1992, s. 56).

47e. 392 D 0532: Rozhodnutí Komise 92/532/EHS ze dne 19. listopadu 1992, kterým se stanoví plány odběru vzorků a diagnostické metody pro zjišťování a potvrzování výskytu některých chorob ryb (Úř. věst. L 337, 21.11.1992, s. 18),

47f. 392 D 0538: Rozhodnutí Komise 92/538/EHS ze dne 9. listopadu 1992 o statusu Velké Británie a Severního Irska s ohledem na infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii (Úř. věst. L 347, 28.11.1992, s. 67).

47g. 393 D 0022: Rozhodnutí Komise 93/22/EHS ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví vzor přepravního dokumentu uvedeného v čl. 14 směrnice Rady 91/67/EHS (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 8).

47h. 393 D 0039: Rozhodnutí Komise 93/39/EHS ze dne 18. prosince 1992 o statusu Guernsey s ohledem na infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii (Úř. věst. L 16, 25. 1. 1993, s. 46).

47i. 393 D 0040: Rozhodnutí Komise 93/40/EHS ze dne 18. prosince 1992 o statusu ostrova Man s ohledem na infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii (Úř. věst. L 16, 25. 1. 1993, s. 47).

47j. 393 D 0044: Rozhodnutí Komise 93/44/EHS ze dne 21. prosince 1992 o schválení programů týkajících se jarní virózy kaprů, předložených Spojeným královstvím, a o upřesnění dodatečných záruk pro některé druhy ryb, které jsou zasílány do Velké Británie, Severního Irska, na ostrov Man a ostrov Guernsey (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 53).

47k. 393 D 0055: Rozhodnutí Komise 93/55/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se mění záruky pro umístění měkkýšů do oblastí, pro něž byl schválen program týkající se Bonamia ostreae a Marteilia refringens (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 24), ve znění:

- 393 D 0169: rozhodnutí Komise 93/169/EHS ze dne 19. února 1993 (Úř. věst. L 71, 24.3.1993, s. 16).

47l. 393 D 0073: Rozhodnutí Komise 93/73/EHS ze dne 21. prosince 1992 o statusu Irska s ohledem na infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii (Úř. věst. L 27, 4. 2. 1993, s. 34).

47m. 393 D 0074: Rozhodnutí Komise 93/74/EHS ze dne 21. prosince 1992 o statusu Dánska s ohledem na infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii (Úř. věst. L 27, 4. 2. 1993, s. 35)."

37. Za bod 49 (rozhodnutí Rady 89/531/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"49a. 391 D 0665: Rozhodnutí Rady 91/665/EHS ze dne 11. prosince 1991, kterým se určuje koordinační institut Společenství pro očkovací látky proti slintavce a kulhavce a stanoví jeho funkce (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 19).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 2 písm. a) začátek pododstavce zní "v pravidelných intervalech nebo na žádost institutu, Komise nebo Kontrolního úřadu ESVO,".

b) V čl. 2 odst. 2 písm. c) konec pododstavce zní "a sdělí výsledky těchto testů bez prodlení Komisi, Kontrolnímu úřadu ESVO a smluvním stranám".

c) V čl. 2 odst. 2 písm. d) konec pododstavce zní "a pravidelné předávání těchto informací Komisi, Kontrolnímu úřadu ESVO a smluvním stranám;".

d) V čl. 2 odst. 5 písm. a) a b) začátky pododstavců znějí: "ve spolupráci s příslušnými znalci Komise a ESVO,".

e) V čl. 2 odst. 8 začátek odstavce zní: "na žádost Komise a Kontrolního úřadu ESVO,".

49b. 391 D 0666: Rozhodnutí Rady 91/666/EHS ze dne 11. prosince 1991 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 21)."

38. Za bod 50 (rozhodnutí Komise 91/42/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"50a. 393 D 0455: Rozhodnutí Komise 93/455/EHS ze dne 23. července 1993 o schválení některých pohotovostních plánů pro tlumení slintavky a kulhavky (Úř. věst. L 213, 24.8.1993, s. 20)."

39. Za bod 52 (rozhodnutí Komise 87/65/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"52a. 393 D 0699: Rozhodnutí Komise 93/699/ES ze dne 21. prosince 1993 o označování a použití vepřového masa při používání článku 9 směrnice Rady 80/217/EHS (Úř. věst. L 321, 23.12.1993, s. 33)."

40. Bod 53 (rozhodnutí Komise 83/138/EHS) se nahrazuje tímto:

"53. 392 D 0451: Rozhodnutí Komise 92/451/EHS ze dne 30. července 1992 o ochranných zdravotních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (Úř. věst. L 248, 7.4.1995, s. 78)."

41. V bodě 54 (rozhodnutí Komise 89/21/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 D 0443: rozhodnutí Komise 93/443/EHS ze dne 6. července 1993 (Úř. věst. L 205, 17.8.1993, s. 28)."

42. Za bod 54 (rozhodnutí Rady 89/21/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"54a. 393 D 0575: Rozhodnutí Komise 93/575/ES ze dne 8. listopadu 1993 o některých ochranných opatřeních týkajících se plicní nákazy skotu ve Španělsku (Úř. věst. L 276, 9.11.1993, s. 24), ve znění:

- 393 D 0600: rozhodnutí Komise 93/600/ES ze dne 19. listopadu 1993 (Úř. věst. L 285, 20.11.1993, s. 36).

54b. 393 D 0602: Rozhodnutí Komise 93/602/ES ze dne 8. listopadu 1993 o některých ochranných opatřeních týkajících se afrického moru prasat v Portugalsku (Úř. věst. L 285, 20.11.1993, s. 38)."

43. Za bod 58 (rozhodnutí Komise 89/469/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"58a. 392 D 0290: Rozhodnutí Komise 92/290/EHS ze dne 14. května 1992 o některých ochranných opatřeních proti bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) týkajících se embryí skotu ve Spojeném království (Úř. věst. L 152, 4. 6.1992, s. 37)."

44. Bod 60 (rozhodnutí Komise 91/237/EHS) se nahrazuje tímto:

"60. 392 D 0188: Rozhodnutí Komise 92/188/EHS ze dne 10. března 1992 o některých ochranných opatřeních týkajících se rozmnožovacího a dýchacího syndromu prasat (PRRS) (Úř. věst. L 87, 2.4.1992, s. 22), ve znění:

- 392 D 0490: rozhodnutí Komise 92/490/EHS ze dne 6. října 1992 (Úř. věst. L 294, 10.10.1992, s. 21)."

45. Za bod 60 (rozhodnutí Komise 188/92/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"60a. 393 D 0178: Rozhodnutí Komise 93/178/EHS ze dne 26. března 1993 o některých ochranných opatřeních týkajících se vezikulární choroby prasat (Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 91).

60b. 393 D 0566: Rozhodnutí Komise 93/566/ES ze dne 4. listopadu 1993 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o klasický mor prasat v Německu, a o nahrazení rozhodnutí 93/539/EHS (Úř. věst. L 273, 5. 11.1993, s. 60), ve znění:

- 393 D 0621: rozhodnutí Komise 93/621/ES ze dne 30. listopadu 1993 (Úř. věst. L 297, 2.12.1993, s. 36),

- 393 D 0671: rozhodnutí Komise 93/671/ES ze dne 10. prosince 1993 (Úř. věst. L 306, 11.12.1993, s. 59),

- 393 D 0720: rozhodnutí Komise 93/720/ES ze dne 30. prosince 1993 (Úř. věst. L 333, 31.12.1993, s. 74).

60c. 393 D 0687: Rozhodnutí Komise 93/687/ES ze dne 17. prosince 1993 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o slintavku a kulhavku v Itálii, a o zrušení rozhodnutí 93/180/EHS (Úř. věst. L 319, 21.12.1993, s. 49)."

46. Za bod 63 (rozhodnutí Komise 90/515/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"63a. 394 D 0014: Rozhodnutí Komise 94/14/ES ze dne 21. prosince 1993, kterým se stanoví seznam provozoven ve Společenství, kterým jsou poskytnuty dočasné a omezené odchylky od zvláštních hygienických předpisů Společenství týkajících se produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh (Úř. věst. L 14, 17.1.1994, s. 1)."

47. Bod 66 (rozhodnutí Komise 89/610/EHS) se nahrazuje tímto:

"66. 393 D 0257: Rozhodnutí Komise 93/257/EHS ze dne 15. dubna 1993 o referenčních metodách a seznamu národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (Úř. věst. L 118, 14.5.1993, s. 75).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V příloze se ohledně seznamu národních laboratoří doplňují slova:

"Rakousko | Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling | Všechny skupiny |

Finsko | Eläinlääkintä- ja lintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors | Všechny skupiny |

Norsko | Norges Veterinær-høgskole, Oslo | Skupina A III(a),(b); Skupina B I(a); Skupina B II(a) |

Veterinærinstituttet, Oslo | Skupina A I(b); Skupina B II (a),(b) |

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo | Skupina A I(a),(c); Skupina A II; Skupina B I(b),(c) |

Švédsko | Statens livsmedelsverk, Uppsala | Všechny skupiny"" |

.

48. Bod 67 (směrnice Komise 80/879/EHS) se zrušuje.

49. Za bod 68 (rozhodnutí Komise 201/83/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"68a. 393 D 0025: Rozhodnutí Komise 93/25/EHS ze dne 11. prosince 1992 o schválení určitých ošetření sloužících k potlačení růstu patogenních mikroorganismů u mlžů a mořských plžů (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 22).

68b. 393 D 0051: Rozhodnutí Komise 93/51/EHS ze dne 15. prosince 1992 o mikrobiologických kritériích pro produkci vařených korýšů a měkkýšů se schránkami (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 11).

68c. 393 D 0351: Rozhodnutí Komise 93/351/EHS ze dne 19. května 1993, kterým se určují metody analýzy, plány odběru vzorků a maximální limity mědi v produktech rybolovu (Úř. věst. L 144, 16.6.1993, s. 23).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

a) V příloze se doplňují tyto druhy ryb:

"Hoplostetus atlanticus

mník mořský (Molva molva)

mníkovec bělolemý (Brosmius brosme)."

b) Pro Finsko a Švédsko se pro účely uvádění následujících druhů ryb na jejich příslušný vnitrostátní trh zvyšuje limit průměrného obsahu rtuti, stanovený v článku 1, na 1 ppm čerstvého produktu:

Finsko: | mník jednovousý (Lota lota) okoun říční (Perca fluviatilis) candát obecný (Stizostedion lucioperca) |

Švédsko: | okoun říční (Perca fluviatilis) candát obecný (Stizostedion lucioperca) |

Nejpozději během roku 1995 smluvní strany po vyhodnocení poskytnutých vědeckých údajů přezkoumají úpravu b) s cílem přidání tam uvedených druhů do úpravy a).

68d. 392 D 0092: Rozhodnutí Komise 92/92/EHS ze dne 9. ledna 1992, kterým se stanoví požadavky ohledně zařízení a struktury expedičních a čistících středisek pro živé mlže, pro které mohou být poskytnuty výjimky (Úř. věst. L 34, 11.2.1992, s. 34)."

50. Bod 69 (rozhodnutí Komise 87/410/EHS) se nahrazuje tímto:

"69. 393 D 0256: Rozhodnutí Komise 93/256/EHS ze dne 14. dubna 1993, kterým se stanoví metody, které mají být používány ke zjišťování reziduí látek s hormonálními účinky a látek s tyreostatickými účinky (Úř. věst. L 118, 14. 5. 1993, s. 64)."

51. Za bod 72 (rozhodnutí Komise 89/187/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"72a. 391 D 0664: Rozhodnutí Rady 91/664/EHS ze dne 11. prosince 1991, kterým se určují referenční laboratoře Společenství pro testování určitých látek na rezidua (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 17)."

52. Za bod 73 (směrnice Rady 88/299/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"73a. 391 D 0654: Rozhodnutí Komise 91/654/EHS ze dne 12. prosince 1991 o některých ochranných opatřeních ohledně mlžů a korýšů ze Spojeného království (Úř. věst. L 350, 19.12.1991, s. 59).

73b. 393 D 0383: Rozhodnutí Rady 93/383/EHS ze dne 14. června 1993 o referenčních laboratořích pro sledování mořských biotoxinů (Úř. věst. L 166, 8.7.1993, s. 31).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V příloze se do seznamu referenčních laboratoří doplňují tato slova:

"Finsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors; a Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo |

Norsko: | Norges Veterinærhøgskole, Oslo |

Švédsko: | Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg" |

.

53. Za bod 76 (rozhodnutí Komise 180/91/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"76a. 392 D 0608: Rozhodnutí Rady 92/608/EHS ze dne 14. listopadu 1992, kterým se stanoví některé metody analýzy a testování tepelně ošetřeného mléka určeného k přímé lidské spotřebě (Úř. věst. L 407, 31. 12. 1992, s. 29).

76b. 392 D 0562: Rozhodnutí Komise 92/562/EHS ze dne 17. listopadu 1992 o schválení alternativních postupů tepelného zpracování velmi rizikového materiálu (Úř. věst. L 359, 9.12.1992, s. 23)."

54. Za bod 96 (rozhodnutí Komise 90/258/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"96a. 392 D 0353: Rozhodnutí Komise 92/353/EHS ze dne 11. června 1992, kterým se stanoví kritéria pro schvalování nebo uznávání organizací a spolků, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (Úř. věst. L 192, 11.7.1992, s. 63).

96b. 392 D 0354: Rozhodnutí Komise 92/354/EHS ze dne 11. června 1992, kterým se stanoví některá pravidla pro zajištění koordinace mezi organizacemi a spolky, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (Úř. věst. L 192, 11.7.1992, s. 66).

96c. 393 D 0623: Rozhodnutí Komise 93/623/EHS ze dne 20. října 1993, kterým se stanoví identifikační doklad (pas) doprovázející evidované koňovité (Úř. věst. L 298, 3.12.1993, s. 45).

96d. 392 D 0216: Rozhodnutí Komise 92/216/EHS ze dne 26. března 1992 o sběru dat týkajících se soutěží koňovitých podle čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 90/428/EHS (Úř. věst. L 104, 22.4.1992, s. 77)."

IV. AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO NÁLEŽITĚ V ÚVAHU

55. V bodě 98 (rozhodnutí Komise 80/775/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 D 0103: rozhodnutí Komise 92/103/EHS ze dne 31. ledna 1992 (Úř. věst. L 39, 15.2.1992, s. 48)."

56. Za bod 100 (rozhodnutí Komise 267/88/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"100a. 392 D 0139: Rozhodnutí Komise 92/139/EHS ze dne 12. února 1992, kterým se schvaluje Dánskem předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 58, 3.3.1992, s. 27).

100b. 392 D 0140: Rozhodnutí Komise 92/140/EHS ze dne 12. února 1992, kterým se schvaluje Irskem předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 58, 3.3.1992, s. 28).

100c. 392 D 0141: Rozhodnutí Komise 92/141/EHS ze dne 17. února 1992, kterým se schvaluje Francií předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 58, 3.3.1992, s. 29).

100d. 392 D 0281: Rozhodnutí Komise 92/281/EHS ze dne 8. května 1992, kterým se schvaluje Spojeným královstvím předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 150, 2.6.1992, s. 23).

100e. 392 D 0282: Rozhodnutí Komise 92/282/EHS ze dne 8. května 1992, kterým se schvaluje Portugalskem předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 150, 2.6.1992, s. 24).

100f. 392 D 0283: Rozhodnutí Komise 92/283/EHS ze dne 8. května 1992, kterým se schvaluje Nizozemskem předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 150, 2.6.1992, s. 25).

100g. 392 D 0342: Rozhodnutí Komise 92/342/EHS ze dne 5. června 1992, kterým se schvaluje Německem předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 39).

100h. 392 D 0344: Rozhodnutí Komise 92/344/EHS ze dne 9. června 1992, kterým se schvaluje Řeckem předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 41).

100i. 392 D 0345: Rozhodnutí Komise 92/345/EHS ze dne 9. června 1992, kterým se schvaluje Španělskem předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 42).

100j. 392 D 0379: Rozhodnutí Komise 92/379/EHS ze dne 2. července 1992, kterým se schvaluje Belgií předložený plán pro schvalování provozoven pro účely obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 198, 17.7.1992, s. 53).

100k. 392 D 0528: Rozhodnutí Komise 92/528/EHS ze dne 9. listopadu 1992, kterým se schvalují programy týkající se bonamiózy a marteiliózy předložené Spojeným královstvím (Úř. věst. L 332, 18.11.1992, s. 25).

100l. 393 D 0056: Rozhodnutí Komise 93/56/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se schvaluje program týkající se bonamiózy a marteiliózy předložený Irskem (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 25).

100m. 393 D 0057: Rozhodnutí Komise 93/57/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se schvaluje program týkající se bonamiózy a marteiliózy předložený Spojeným královstvím pro Jersey (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 26).

100n. 393 D 0058: Rozhodnutí Komise 93/58/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se schvaluje program týkající se bonamiózy a marteiliózy předložený Spojeným královstvím pro Guernsey (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 27).

100o. 393 D 0059: Rozhodnutí Komise 93/59/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se schvaluje program týkající se bonamiózy a marteiliózy předložený Spojeným královstvím pro ostrov Man (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 28).

100p. 393 D 0617: Rozhodnutí Komise 93/617/ES ze dne 30. listopadu 1993, kterým se schvaluje plán předložený Německem ohledně eradikace klasického moru prasat u zatoulaných prasat v Meklenbursku-Západních Pomořanech, Dolním Sasku a Porýní Falcku (Úř. věst. L 296, 1.12.1993, s. 60).

100q. 393 D 0075: Rozhodnutí Komise 93/75/EHS ze dne 23. prosince 1992, kterým se schvaluje program týkající se infekční nekrózy krvetvorné tkáně a virové hemoragické septikémie předložený Španělskem (Úř. věst. L 27, 4.2.1993, s. 37).

100r. 393 D 0076: Rozhodnutí Komise 93/76/EHS ze dne 23. prosince 1992, kterým se schvaluje program týkající se infekční nekrózy krvetvorné tkáně a virové hemoragické septikémie předložený Belgií (Úř. věst. L 27, 4.2.1993, s. 38)."

57. Za bod 124 (rozhodnutí Komise 89/276/EHS) se vkládají nový nadpis a nový bod, které znějí:

"3.3. Smíšená skupina

124a. 392 D 0558: Rozhodnutí Komise 92/558/EHS ze dne 23. listopadu 1992 o přechodných opatřeních ohledně provozů zpracovávajících velmi rizikový materiálu ve spolkových zemích Západní Meklenbursko-Pomořansko, Brandenbursko, Sasko a Durynsko ve Spolkové republice Německo (Úř. věst. L 358, 8.12.1992, s. 24)."

B. Kapitola II. KRMIVA

UVÁDĚNÉ AKTY:

1. V bodě 1 (směrnice Rady 70/524/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 L 0508: směrnice Komise 91/508/EHS ze dne 9. září 1991 (Úř. věst. L 271, 27.9.1991, s. 67),

— 391 L 0620: směrnice Komise 91/620/EHS ze dne 22. listopadu 1991 (Úř. věst. L 334, 5.12.1991, s. 62),

— 392 L 0064: směrnice Komise 92/64/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 221, 6.8.1992, s. 51),

— 392 L 0099: směrnice Komise 92/99/EHS ze dne 17. listopadu 1992 (Úř. věst. L 350, 1.12.1992, s. 83),

— 392 L 0113: směrnice Komise 92/113/EHS ze dne 16. prosince 1992 (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 2),

— 393 L 0027: směrnice Komise 93/27/EHS ze dne 4. června 1993 (Úř. věst. L 179, 22.7.1993, s. 5),

— 393 L 0055: směrnice Komise 93/55/EHS ze dne 25. června 1993 (Úř. věst. L 206, 18.8.1993, s. 11)."

2. V bodě 4 (směrnice Rady 79/373/EHS) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 391 L 0681: směrnice Rady 91/681/EHS ze dne 19. prosince 1991 (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 20),

— 393 L 0074: směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23)."

3. Za bod 4 (směrnice Rady 79/373/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"4a. 391 D 0516: Rozhodnutí Komise 91/516/EHS ze dne 9. září 1991, kterým se stanoví seznam komponentů, jejichž použití v krmných směsích je zakázáno (Úř. věst. L 281, 9.10.1991, s. 23), ve znění:

- 392 D 0508: rozhodnutí Komise 92/508/EHS ze dne 20. října 1992 (Úř. věst. L 312, 29.10.1992, s. 36).

Bez ohledu na rozhodnutí může Švédsko ponechat v platnosti své vnitrostátní právní předpisy týkající se krmiva z masa a ostatních produktů vyráběných z vysoce rizikového materiálu ve smyslu článku 3 směrnice Rady 90/667/EHS. Smluvní strany věc přezkoumají během roku 1995.

4b. 392 L 0087: Směrnice Komise 92/87/EHS ze dne 26. října 1992, kterou se zavádí nevýlučný seznam hlavních surovin, které se běžně používají a uvádějí do oběhu pro účely přípravy krmných směsí určených pro jiná zvířata než domácí (Úř. věst. L 319, 4.11.1992, s. 19).

Bez ohledu na směrnici může Švédsko ponechat v platnosti své vnitrostátní právní předpisy týkající se krmiva z masa a ostatních produktů vyráběných z vysoce rizikového materiálu ve smyslu článku 3 směrnice Rady 90/667/EHS. Smluvní strany věc přezkoumají během roku 1995.

4c. 393 L 0074: Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy (Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23)."

4. V bodě 9 (směrnice Rady 82/471/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 393 L 0026: směrnice Komise 93/26/EHS ze dne 4. června 1993 (Úř. věst. L 179, 22.7.1993, s. 2),

— 393 L 0056: směrnice Komise 93/56/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 206, 18.8.1993, s. 13),

— 393 L 0074: směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23)."

5. V bodě 15 (třetí směrnice Komise 72/199/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0028: směrnice Komise 93/28/EHS ze dne 4. června 1993 (Úř. věst. L 179, 22.7.1993, s. 8)."

6. V bodě 16 (čtvrtá směrnice Komise 73/46/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0089: směrnice Komise 92/89/EHS ze dne 3. listopadu 1992 (Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 35)."

7. V bodě 20 (sedmá směrnice Komise 76/372/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0095: směrnice Komise 92/95/EHS ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13.11.1992, s. 54)."

8. Za bod 23 (desátá směrnice Komise 84/425/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"23a. 393 L 0070: Jedenáctá směrnice Komise 93/70/EHS ze dne 28. července 1993 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 234, 17.9.1993, s. 17)."

9a. V bodě 24 (směrnice Rady 74/63/EHS) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 392 L 0063: směrnice Komise 92/63/EHS ze dne 10. července 1992 (Úř. věst. L 221, 6.8.1992, s. 49),

— 392 L 0088: směrnice Rady 92/88/EHS ze dne 26. října 1992 (Úř. věst. L 321, 6.11.1992, s. 24),

— 393 L 0074: směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23)."

9b. V bodě 24 (směrnice Rady 74/63/EHS) se doplňuje nová úprava, které zní:

"Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Článek 11 se neuplatňuje."

C. Kapitola III. ROSTLINOLÉKAŘSKÁ OPATŘENÍ

I. ZÁKLADNÍ ZNĚNÍ

1. V bodě 2 (směrnice Rady 66/401/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0019: směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992 (Úř. věst. L 104, 22.4.1992, s. 61)."

2. V bodě 3 (směrnice Rady 66/402/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0002: směrnice Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993 (Úř. věst. L 54, 5.3.1993, s. 20)."

3. V bodě 4 (směrnice Rady 69/208/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0009: směrnice Komise 92/9/EHS ze dne 19. února 1992 (Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 25)."

II. PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

4. V bodě 22 (směrnice Rady 88/657/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"ve znění:

— 392 D 0520: rozhodnutí Komise 92/520/EHS ze dne 3. listopadu 1992 (Úř. věst. L 325, 11.11.1992, s. 25)."

5. Za bod 18 (rozhodnutí Komise 639/90/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"18a. 392 D 0195: Rozhodnutí Komise 92/195/EHS ze dne 17. března 1992 o organizaci dočasného pokusu podle směrnice Rady 69/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, pokud jde o zvýšení maximální hmotnosti šarže (Úř. věst. L 88, 3. 4. 1992, s. 59).

18b. 393 D 0213: Rozhodnutí Komise 93/213/EHS ze dne 18. března 1993 o organizaci dočasných pokusů ohledně maximálního obsahu inertní látky v osivu sójových bobů (Úř. věst. L 91, 15.4.1993, s. 27)."

III. AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO NÁLEŽITĚ V ÚVAHU

6. V bodě 42 (rozhodnutí Komise 77/147/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

7. V bodě 54 (rozhodnutí Komise 79/92/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

8. V bodě 62 (rozhodnutí Komise 80/1359/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

9. V bodě 70 (rozhodnutí Komise 82/949/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

10. V bodě 73 (rozhodnutí Komise 84/23/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

11. V bodě 76 (rozhodnutí Komise 85/624/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

12. V bodě 84 (rozhodnutí Komise 89/422/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

13. V bodě 87 (rozhodnutí Komise 91/37/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 D 0227: rozhodnutí Komise 92/227/EHS ze dne 3. dubna 1992 (Úř. věst. L 108, 25.4.1992, s. 55)."

14. Za bod 87 (rozhodnutí Komise 37/91/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"88. 392 D 0168: Rozhodnutí Komise 92/168/EHS ze dne 4. března 1992, kterým se povoluje Řecké republice omezit uvádění osiva některých odrůd zemědělských rostlin na trh (Úř. věst. L 74, 20.3.1992, s. 46).

89. 393 D 0208: Rozhodnutí Komise 93/208/EHS ze dne 17. března 1993, kterým se Dánské království osvobozuje od požadavku uvádět na úředním štítku botanický název, pokud jde o osivo obilovin, podle směrnice Rady 66/402/EHS (Úř. věst. L. 88, 8.4.1993, s. 49)."

[1] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 3

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

PŘÍLOHA II (TECHNICKÉ PŘEDPISY, NORMY, ZKOUŠENÍ A CERTIFIKACE) Dohody o EHP se mění takto:

A. Kapitola I. MOTOROVÁ VOZIDLA

1. V úpravě kapitoly I se vkládá nový druhý pododstavec, který zní:

"Pro účely Dohody a k zajištění volného pohybu podle acquis communautaire od 1. ledna 1995 použijí státy ESVO článek 3 směrnic 91/441/EHS, 91/542/EHS, 92/97/EHS a 93/59/EHS takto:

Při stanovování daňových pobídek zajistí státy ESVO, aby tyto pobídky nenarušovaly hospodářskou soutěž. Pobídky musí zejména splňovat tyto podmínky:

- nesmějí bránit volnému pohybu,

- musí se vztahovat na všechna vozidla nabízená k prodeji na trhu státu ESVO,

- nevztahují se na vozidla splňující povinné normy,

- svou výší ani rozsahem použití nepředstavují subvenci narušující obchod.

Kontrolní úřad ESVO bude včas informován o všech plánech zavést nebo změnit daňové pobídky.

Komise ES a Kontrolní úřad ESVO si vyměňují informace, které získaly od členských států ES nebo od států ESVO."

2a. V bodě 1 (směrnice Rady 70/156/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 392 L 0053: směrnice Rady 92/53/EHS ze dne 18. června 1992 (Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1),

— 393 L 0081: směrnice Komise 93/81/EHS ze dne 29. září 1993 (Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 49)."

2b. Dosavadní úprava v bodě 1 (směrnice Rady 70/156/EHS) se označuje jako úprava a) a doplňují se nové úpravy, které znějí:

b) V příloze VII se v bodě 1 oddílu 1 doplňují nové položky, které znějí:

"12 | pro Rakousko |

17 | pro Finsko |

IS | pro Island |

16 | pro Norsko |

5 | pro Švédsko". |

c) V příloze IX se v bodech 37 částí I a II doplňují nové položky, které znějí:

"Rakousko: ….,

Finsko: ….,

Island: ….,

Norsko : ….,

Švédsko: …."

3. V bodě 2 (směrnice Rady 70/157/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0097: směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10. listopadu 1992 (Úř. věst. L 371, 19.12.1992, s. 1)."

4. V bodě 3 (směrnice Rady 70/220/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0059: směrnice Rady 93/59/EHS ze dne 28. června 1993 (Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 21)."

5. V bodě 6 (směrnice Rady 70/311/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0062: směrnice Rady 92/62/EHS ze dne 2. července 1992 (Úř. věst. L 199, 18.7.1992, s. 33)."

6. V bodě 10 (směrnice Rady 71/320/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 391 L 0422: směrnice Komise 91/422/EHS ze dne 15. července 1991 (Úř. věst. L 233, 22.8.1991, s. 21)."

7. V bodě 15 (směrnice Rady 74/297/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 391 L 0662: směrnice Komise 91/662/EHS ze dne 6. prosince 1991 (Úř. věst. L 366, 31.12.1991, s. 1)."

8. V bodě 20 (směrnice Rady 76/115/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 390 L 0629: směrnice Komise 90/629/EHS ze dne 30. října 1990 (Úř. věst. L 341, 6.12.1990, s. 14)."

9. V bodě 21 (směrnice Rady 76/756/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 391 L 0663: směrnice Komise 91/663/EHS ze dne 10. prosince 1991 (Úř. věst. L 366, 31.12.1991, s. 17)."

10. V bodě 33 (směrnice Rady 77/649/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 390 L 0630: směrnice Komise 90/630/EHS ze dne 30. října 1990 (Úř. věst. L 341, 6.12.1990, s. 20)."

11. V bodě 34 (směrnice Rady 78/316/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0091: směrnice Komise 93/91/EHS ze dne 29. října 1993 (Úř. věst. L 284, 19.11.1993, s. 25)."

12. V bodě 42 (směrnice Rady 80/1268/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0116: směrnice Komise 93/116/EHS ze dne 17. prosince 1993 (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 39)."

13. V bodě 44 (směrnice Rady 88/77/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 391 L 0542: směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1. října 1991 (Úř. věst. L 295, 25.10.1991, s. 1)."

14. Za bod 45 (směrnice Rady 89/297/EHS) se vkládají nové body, které znějí :

"45a. 391 L 0226: Směrnice Rady 91/226/EHS ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 103, 31.12.1991, s. 5).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze II se v bodě 3.4.1 doplňují slova:

"12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, 16 pro Norsko, 5 pro Švédsko".

45b. 392 L 0021: Směrnice Rady 92/21/EHS ze dne 31. března 1992 o hmotnostech a rozměrech motorových vozidel kategorie M1 (Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 1).

45c. 392 L 0022: Směrnice Rady 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 11).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze II se v bodě 4.4.1 poznámce pod čarou 1 doplňují slova:

"12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, 16 pro Norsko, 5 pro Švédsko".

45d. 392 L 0023: Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži (Úř. věst. L 129, 31.12.1991, s. 95).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I se v první větě bodu 4.2 doplňují slova:

"12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, 16 pro Norsko, 5 pro Švédsko".

45e. 392 L 0024: Směrnice Rady 92/24/EHS ze dne 31. března 1992 o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 154).

45f. 392 L 0061: Směrnice Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 72).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze V se v bodě 1.1 doplňují nové odrážky, kterén znějí:

"— 12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

16 pro Norsko

5 pro Švédsko"

45g. 392 L 0114: Směrnice Rady 92/114/EHS ze dne 17. prosince 1992 týkající se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N (Úř. věst. L 409, 31.12.1992, s. 17).

45h. 393 L 0014: Směrnice Rady 93/14/EHS ze dne 5. dubna 1993 o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 1).

45i. 393 L 0029: Směrnice Rady 93/29/EHS ze dne 14. června 1993 o označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 1).

45j. 393 L 0030: Směrnice Rady 93/30/EHS ze dne 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 11).

45k. 393 L 0031: Směrnice Rady 93/31/EHS ze dne 14. června 1993 o stojanech dvoukolových motorových vozidel (Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 19).

45l. 393 L 0032: Směrnice Rady 93/32/EHS ze dne 14. června 1993 o ručních držadlech pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 28).

45m. 393 L 0033: Směrnice Rady 93/33/EHS ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních bránících neoprávněnému použití dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 32).

45n. 393 L 0034: Směrnice Rady 93/34/EHS ze dne 14. června 1993 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 38).

45o. 393 L 0092: Směrnice Rady 93/92/EHS ze dne 29. října 1993 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 1).

45p. 393 L 0093: Směrnice Rady 93/93/EHS ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 76).

45q. 393 L 0094: Směrnice Rady 93/94/EHS ze dne 29. října 1993 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 83)."

B. Kapitola IV. PŘÍSTROJE A STROJKY PRO DOMÁCNOST

1. Bod 1 (směrnice Rady 79/530/EHS) se zrušuje.

2. Za bod 3 (směrnice Rady 86/594/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"4. 392 L 0075: Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16)."

C. Kapitola V. PLYNOVÉ PŘÍSTROJE

1. V bodě 2 (směrnice Rady 90/396/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

2. Za bod 2 (směrnice Rady 90/396/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"3. 392 L 0042: Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva (Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 17), ve znění:

- 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

D. Kapitola VIII. TLAKOVÉ NÁDOBY

1. V bodě 6 (směrnice Rady 87/404/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

2. Za bod 7 (doporučení Komise 89/349/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"8. C/328/92/s. 3: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o jednoduchých tlakových nádobách, ve znění směrnice 90/488/EHS ze dne 17. září 1990 (Úř. věst. C 328, 12.12.1992, s. 3)."

E. Kapitola IX. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

1. Bod 16 (směrnice Rady 76/764/EHS) se zrušuje od 1. ledna 1995.

2. V bodě 27 (směrnice Rady 90/384/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

3. Za bod 27 (směrnice Rady 90/384/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"27a. 393 L 0042: Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1)."

4. Za bod 45 (C/297/81/s. 1) se vkládá nový bod, který zní:

"46. C/104/93/s. 9: Sdělení Komise podle čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 90/384/EHS ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností (Úř. věst. C 104, 15.4.1993, s. 9)."

F. Kapitola X. ELEKTRICKÝ MATERIÁL

1. V bodě 1 (směrnice Rady 73/23/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

2. V bodě 5 (směrnice Rady 84/539/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0042: směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1)."

3. V bodě 6 (směrnice Rady 89/336/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 L 0031: směrnice Rady 92/31/EHS ze dne 28. dubna 1992 (Úř. věst. L 126, 12.5.1992, s. 11),

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

4. V bodě 7 (směrnice Rady 90/385/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0042: směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1),

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

5. Za bod 21 (C/311/87/s. 3) se vkládají nové body, které znějí:

"22. C/44/92/s. 12: Sdělení Komise v rámci provádění směrnic o "novém přístupu", směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 "o elektromagnetické kompatibilitě" (Úř. věst. C 44, 19.2.1992, s. 12).

23. C/90/92/s. 2: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 ve vztahu k elektromagnetické kompatibilitě (Úř. věst. C 90, 10.4.1992, s. 2).

24. C/210/92/s. 1: Sdělení Komise v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 210, 15.8.1992, s. 1).

25. C/18/93/s. 4: Sdělení Komise v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 18, 23.1.1993, s. 4)."

G. Kapitola XII. POTRAVINY

1. Bod 10 (směrnice Rady 75/726/EHS) se zrušuje.

2. V bodě 13 (směrnice Rady 76/895/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0058: směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 6)."

3. V bodě 16 (směrnice Rady 78/663/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0004: směrnice Komise 92/4/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 55, 29.2.1992, s. 96)."

4. V bodě 18 (směrnice Rady 79/112/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0102: směrnice Komise 93/102/ES ze dne 16. listopadu 1993 (Úř. věst. L 291, 25.11.1993, s. 14)."

5. V bodě 30 (směrnice Rady 82/711/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0008: směrnice Komise 93/8/EHS ze dne 15. března 1993 (Úř. věst. L 90, 14.4.1993, s. 22)."

6. Bod 31 (směrnice Rady 83/229/EHS) se zrušuje.

7. V bodě 38 (směrnice Rady 86/362/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0057: směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 1)."

8. V bodě 39 (směrnice Rady 86/363/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 L 0057: směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 1)."

9. V bodě 43 (směrnice Rady 88/344/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 L 0115: směrnice Rady 92/115/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 409, 31.12.1992, s. 31)."

10. V bodě 49 (směrnice Rady 89/396/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0011: směrnice Rady 92/11/EHS ze dne 3. března 1992 (Úř. věst. L 65, 11.3.1992, s. 32)."

11. V bodě 52 (směrnice Rady 90/128/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 L 0039: směrnice Rady 92/39/EHS ze dne 14. května 1992 (Úř. věst. L 168, 23.6.1992, s. 21),

— 393 L 0009: směrnice Komise 93/9/EHS ze dne 15. března 1993(Úř. věst. L 90, 14.4.1993, s. 26)."

12. V bodě 54 (směrnice Rady 90/642/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0058: směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 6)."

13. Za bod 54 (směrnice Rady 90/642/EHS) se vkládají nové body, které znějí :

"54a. 391 L 0321: Směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35).

Bez ohledu na směrnici nepovolí Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko obchod s produkty, které nejsou v souladu s touto směrnicí, do 1. ledna 1995.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci se doplňují nové odrážky, které znějí:

- ve finštině:

"äidinmaidonkorvike" a "vierotusvalmiste",

- v islandštině:

"ungbarnablanda" a "stoðblanda",

- v norštině:

"morsmelkerstatning" a "tilskuddsblanding",

- ve švédštině:

"modersmjölksersättning" a "tillskottsnäring".

b) V čl. 7 odst. 1 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky, které znějí:

- ve finštině:

"maitopohjainen äidinmaidonkorvike" a "maitopohjainen vierotusvalmiste",

- v islandštině:

"ungbarnamjólk" a "mjólkurstoðblanda",

- v norštině:

"morsmelkerstatning basert utelukkende på melk" a "tilskuddsblanding basert utelukkende på melk",

- ve švédštině:

"modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" a "tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk".

54b. 391 R 2092: Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1), ve znění:

- 392 R 0094: nařízení Komise (EHS) č. 94/92 ze dne 14. ledna 1992 (Úř. věst. L 11, 17.1.1992, s. 14),

- 392 R 1535: nařízení Komise (EHS) č. 1535/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 162, 16.6.1992, s. 15),

- 392 R 2083: nařízení Rady (EHS) č. 2083/92 ze dne 14. července 1992 (Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 15),

- 393 R 2608: nařízení Komise (ES) č. 2608/93 ze dne 23. září 1993 (Úř. věst. L 239, 24.9.1993, s. 10).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Článek 2 se mění takto:

a) doplňují se nové odrážky, které znějí:

"— ve finštině: | luonnonmukainen |

— v islandštině: | lífrænt |

— v norštině: | økologisk |

— ve švédštině: | ekologisk" |

b) slova "- v němčině: ökologisk" se zrušují;

c) doplňují se nové odrážky, které znějí:

"— v němčině: | ökologisch |

— v Rakousku: | biologisch" |

54c. 392 L 0001: Směrnice Komise 92/1/EHS ze dne 13. ledna 1992 o kontrole teplot v přepravních prostředcích a v úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 34, 11.2.1992, s. 28).

Státy ESVO dosáhnou souladu se směrnicí do 1. září 1994. Povolí však volný pohyb produktů zpracovávaných v souladu se směrnicí ode dne vstupu Dohody v platnost.

54d. 392 L 0002: Směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, kterou se stanoví postup odběru vzorků a metoda analýzy Společenství při kontrole teploty hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 34, 11.2.1992, s. 30).

Státy ESVO dosáhnou souladu se směrnicí do 1. září 1994. Povolí však volný pohyb produktů zpracovávaných v souladu se směrnicí ode dne vstupu Dohody v platnost.

54e. 393 R 0207: Nařízení Komise (EHS) č. 207/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se vymezuje obsah přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k tomu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 25, 2.2.1993, s. 5).

54f. 393 R 0315: Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).

54g. 393 L 0005: Směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (Úř. věst. L 52, 4.3.1993, s. 18).

54h. 393 L 0010: Směrnice Komise 93/10/EHS ze dne 15. března 1993 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 93, 17.4.1993, s. 27), ve znění:

- 393 L 0111: směrnice Komise 93/111/EHS ze dne 10. prosince 1993 (Úř. věst. L 310, 14.12.1993, s. 41).

54i. 393 L 0011: Směrnice Komise 93/11/EHS ze dne 15. března 1993 o uvolňování N-nitrosoaminů a N-nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek z elastomeru nebo z pryže (Úř. věst. L 93, 17.4.1993, s. 37).

54j. 393 L 0043: Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin (Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 1).

54k. 393 L 0045: Směrnice Komise 93/45/EHS ze dne 17. června 1993 o výrobě nektarů bez přídavku cukrů nebo medu (Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 133).

54l. 393 R 1593: Nařízení Komise (EHS) č. 1593/93 ze dne 24. června 1993, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3713/92, kterým se odkládá den použitelnosti čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, pokud jde o dovozy z některých třetích zemí (Úř. věst. L 153, 25.6.1993, s. 15).

54m. 393 L 0077: Směrnice Rady 93/77/EHS ze dne 21. září 1993 o ovocných šťávách a některých podobných produktech (Úř. věst. L 244, 30.9.1993, s. 23).

54n. 393 L 0099: Směrnice Rady 93/99/EHS ze dne 29. října 1993 o doplňujících opatřeních týkajících se úředního dozoru nad potravinami (Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 14)."

14. Za bod 57 (C/271/89/s. 3) se vkládají nové body, které znějí:

"58. C/270/91/s. 72: Výkladové sdělení Komise o názvech, pod kterými se potraviny prodávají (Úř. věst. C 270, 15.10.1991, s. 2).

59. C/345/93/s. 3: Sdělení Komise o používání jazyka při uvádění potravin na trh ve světle rozsudku ve věci Peeters (Úř. věst. C 345, 23.12.1993, s. 3)."

H. Kapitola XIII. LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

1. V bodě 1 (směrnice Rady 65/65/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0073: směrnice Rady 92/73/EHS ze dne 22. září 1992 (Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 8)."

2. V bodě 2 (směrnice Rady 75/318/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 391 L 0507: směrnice Komise 91/507/EHS ze dne 19. července 1991 (Úř. věst. L 270, 26.9.1991, s. 32)."

3. V bodě 3 (směrnice Rady 75/319/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0073: směrnice Rady 92/73/EHS ze dne 22. září 1992 (Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 8)."

4. V bodě 5 (směrnice Rady 81/851/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0074: směrnice Rady 92/74/EHS ze dne 22. září 1992 (Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 12)."

5. V bodě 6 (směrnice Rady 81/852/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0018: směrnice Komise 92/18/EHS ze dne 20. března 1992 (Úř. věst. L 97, 10.4.1992, s. 1)."

6. V bodě 14 (nařízení Rady (EHS) č. 2377/90) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 R 0675: nařízení Komise (EHS) č. 675/92 ze dne 18. března 1992 (Úř. věst. L 73, 19.3.1992, s. 8),

— 392 R 0762: nařízení Komise (EHS) č. 762/92 ze dne 27. března 1992 (Úř. věst. L 83, 28.3.1992, s. 14),

— 392 R 3093: nařízení Komise (EHS) č. 3093/92 ze dne 27. října 1992 (Úř. věst. L 311, 28.10.1992, s. 18),

— 393 R 0895: nařízení Komise (EHS) č. 895/93 ze dne 16. dubna 1993 (Úř. věst. L 93, 17.4.1993, s. 10),

— 393 R 2901: nařízení Komise (EHS) č. 2901/93 ze dne 18. října 1993 (Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 1),

— 393 R 3425: nařízení Komise (EHS) č. 3425/93 ze dne 14. prosince 1993 (Úř. věst. L 312, 15.12.1993, s. 12),

— 393 R 3426: nařízení Komise (EHS) č. 3426/93 ze dne 14. prosince 1993 (Úř. věst. L 312, 15.12.1993, s. 15).

Rakousko může ponechat v platnosti své vnitrostátní právní předpisy, pokud jde o spiramycin, do 1. ledna 1995, a pokud jde o furazolidon, do 1. července 1995."

7. Za bod 15 (směrnice Komise 91/356/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"15a. 391 L 0412: Směrnice Komise 91/412/EHS ze dne 23. července 1991, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro veterinární léčivé přípravky (Úř. věst. L 228, 17.8.1991, s. 70).

15b. 392 L 0025: Směrnice Rady 92/25/EHS ze dne 31. března 1992 o distribuci humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 1).

Norsko dosáhne souladu s ustanoveními směrnice do 1. ledna 1995. Toto přechodné období se však nedotýká povinností vyplývajících pro Norsko z článku 16 Dohody.

15c. 392 L 0026: Směrnice Rady 92/26/EHS ze dne 31. března 1992 o klasifikaci humánních léčivých přípravků pro výdej (Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 5).

15d. 392 L 0027: Směrnice Rady 92/27/EHS ze dne 31. března 1992 o označení na obalu humánních léčivých přípravků a příbalových informacích (Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 8).

15e. 392 L 0028: Směrnice Rady 92/28/EHS ze dne 31. března 1992 o reklamě na humánní léčivé přípravky (Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 13).

15f. 392 L 0109: Směrnice Rady 92/109/EHS ze dne 14. prosince 1992 o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 370, 19.12.1992, s. 76), ve znění:

- 393 L 0046: směrnice Komise 93/46/EHS ze dne 22. června 1993 (Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 134)."

I. Kapitola XIV. HNOJIVA

1. V bodě 1 (směrnice Rady 76/116/EHS) se před úpravy vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0069: směrnice Komise 93/69/EHS ze dne 23. července 1993 (Úř. věst. L 185, 28.7.1993, s. 30)."

2. V bodě 2 (směrnice Komise 77/535/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0001: směrnice Komise 93/1/EHS ze dne 21. ledna 1993 (Úř. věst. L 113, 7.5.1993, s. 17)."

J. Kapitola XV. NEBEZPEČNÉ LÁTKY

1. V bodě 1 (směrnice Rady 67/548/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 L 0410: směrnice Komise 91/410/EHS ze dne 22. července 1991 (Úř. věst. L 228, 17.8.1991, s. 67),

— 391 L 0632: směrnice Komise 91/632/EHS ze dne 28. října 1991 (Úř. věst. L 338, 10.12.1991 s. 23),

— 392 L 0032: směrnice Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 154, 5.6.1992, s. 1),

— 392 L 0037: směrnice Komise 92/37/EHS ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 154, 5.6.1992, s. 30),

— 392 L 0069: směrnice Komise 92/69/EHS ze dne 31. července 1992 (Úř. věst. L 383, 29.12.1992, s. 113),

— 393 L 0021: směrnice Komise 93/21/EHS ze dne 27. dubna 1993 (Úř. věst. L 110, 4.5.1993, s. 20),

— 393 L 0072: směrnice Komise 93/72/EHS ze dne 1. září 1993 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 29),

— 393 L 0090: směrnice Komise 93/90/EHS ze dne 29. října 1993 (Úř. věst. L 277, 10.11.1993, s. 33),

— 393 L 0101: směrnice Komise 93/101/ES ze dne 11. listopadu 1993 (Úř. věst. L 13, 15.1.1994, s. 1),

— 393 L 0105: směrnice Komise 93/105/ES ze dne 25. listopadu 1993 (Úř. věst. L 294, 30.11.1993, s. 21)."

2. V bodě 4 (směrnice Rady 76/769/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0659: směrnice Komise 91/659/EHS ze dne 3. prosince 1991(Úř. věst. L 363, 31.12.1991, s. 36)."

3. V bodě 6 (směrnice Rady 79/117/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 390 L 0335: směrnice Komise 90/335/EHS ze dne 7. června 1990 (Úř. věst. L 162, 28.6.1990, s. 37)."

4. V bodě 10 (směrnice Rady 88/379/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 393 L 0018: směrnice Komise 93/18/EHS ze dne 5. dubna 1993 (Úř. věst. L 104, 29.4.1993, s. 46),

— 393 L 0112: směrnice Komise 93/112/EHS ze dne 10. prosince 1993 (Úř. věst. L 314, 16.12.1993, s. 38)."

5. V bodě 11 (směrnice Rady 91/157/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 L 0086: směrnice Komise 93/86/EHS ze dne 4. října 1993 (Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 51)."

6. V bodě 12 (nařízení Rady (EHS) č. 594/91) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 R 3952: nařízení Rady (EHS) č. 3952/92 ze dne 30. prosince 1992 (Úř. věst. L 405, 31. 12. 1992, s. 41)."

7. Za bod 12 (nařízení Rady (EHS) č. 594/91) se vkládají nové body, které znějí :

"12a. 391 L 0414: Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1), ve znění:

- 393 L 0071: směrnice Komise 93/71/EHS ze dne 27. července 1993 (Úř. věst. L 221, 31.8.1993, s. 27).

Státy ESVO budou moci omezit přístup na své trhy podle požadavků svých právních předpisů platných ke dni vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se tato směrnice začleňuje do Dohody o EHP. S novými pravidly ES se však musí nakládat postupy stanovenými v článcích 97 až 104 Dohody.

12b. 391 L 0442: Směrnice Komise 91/442/EHS ze dne 23. července 1991 o nebezpečných přípravcích, jejichž obaly musí být vybaveny uzávěry odolnými proti otevření dětmi (Úř. věst. L 238, 27.8.1991, s. 25).

12c. 392 R 2455: Nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 ze dne 23. června 1992 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 251, 29.8.1992, s. 13).

12d. 393 L 0067: Směrnice Komise 93/67/EHS ze dne 20. července 1993, kterou se stanoví zásady posuzování rizik pro člověka a životní prostředí u látek oznámených v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS (Úř. věst. L 227, 8.9.1993, s. 9).

Smluvní strany souhlasí se záměrem, že ustanovení aktů Společenství o nebezpečných látkách a přípravcích by se měla používat nejpozději od 1. ledna 1995. Finsko dosáhne souladu s ustanoveními aktů ode dne vstupu sedmé úpravy směrnice Rady 67/548/EHS v platnost. Na základě spolupráce, která má být zahájena po podpisu Dohody, aby se vyřešily zbývající problémy, se během roku 1994 provede přezkum, včetně věcí neupravených právními předpisy Společenství. Pokud stát ESVO dojde k závěru, že bude potřebovat jakoukoli odchylku od aktů Společenství týkajících se klasifikace a označování, označení se neuplatňuje, dokud se Smíšený výbor EHP nedohodne na jiném řešení.

Pokud jde o výměnu informací, použijí se tyto zásady:

i) Státy ESVO, které dodržují acquis o nebezpečných látkách a přípravcích, poskytnou záruky odpovídající zárukám existujícím ve Společenství, že

- tam, kde se s informacemi nakládá jako s důvěrnými z důvodu průmyslového a obchodního tajemství ve Společenství podle směrnice, účastní se výměny informací pouze ty členské státy, které přejaly odpovídající acquis,

- důvěrným informacím je ve státech ESVO poskytován stejný stupeň ochrany jako ten, který se na ně vztahuje ve Společenství.

ii) Všechny státy ESVO se účastní výměny informací týkajících se všech hlediske, jak stanoví směrnice."

8. Za bod 15 (C/146/90/s. 4) se vkládají nové body, které znějí:

"16. C/1/93/s. 3: Evropský chemický výbor. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu (Úř. věst. C 1, 5.1.1993, s. 3).

17. C/130/93/s. 1: Sdělení - třetí zveřejnění Elincs (Úř. věst. C 130, 10.5.1993, s. 1).

18. C/130/93/s. 2: Sdělení Komise podle článku 2 rozhodnutí Komise 85/71/EHS ze dne 21. prosince 1984 o seznamu chemických látek oznámených podle směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. C 130, 10.5.1993, s. 2)."

K. Kapitola XVI. KOSMETIKA

1. V bodě 1 (rozhodnutí Komise 76/768/EHS) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 392 L 0008: čtrnáctá směrnice Komise 92/8/EHS ze dne 18. února 1992 (Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 23),

— 392 L 0086: patnáctá směrnice Komise 92/86/EHS ze dne 21. října 1992 (Úř. věst. L 325, 11.11.1992, s. 18),

— 393 L 0035: směrnice Rady 93/35/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 151, 23.6.1993, s. 32),

— 393 L 0047: šestnáctá směrnice Komise 93/47/EHS ze dne 22. června 1993 (Úř. věst. L 203, 13.8.1993, s. 24)."

2. Za bod 5 (čtvrtá směrnice Komise 85/490/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"6. 393 L 0073: Pátá směrnice Komise 93/73/EHS ze dne 9. září 1993 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Úř. věst. L 231, 14.9.1993, s. 34)."

L. Kapitola XVII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Za bod 5 (směrnice Rady 89/629/EHS) se vkládá nový bod, který zní :

"6. 393 L 0012: Směrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. března 1993 o obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 81).

Pokud jde o obsah síry v motorové naftě:

- Rakousko a Finsko mohou ponechat v platnosti své vnitrostátní právní předpisy do 1. října 1996,

- Island může ponechat v platnosti své vnitrostátní právní předpisy do 1. října 1999. Smluvní strany situaci přezkoumají před uplynutím přechodného období.

Pokud jde o obsah síry plynových paliv jiných než nebo používaných k jiným účelům než motorová nafta, s výjimkou leteckého benzinu, mohou Rakousko a Finsko ponechat v platnosti své vnitrostátní právní předpisy do 1. října 1999. S novými pravidly ES se však musí nakládat postupy stanovenými v článcích 97 až 104 Dohody."

M. Kapitola XVIII. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, TELEKOMUNIKACE A ZPRACOVÁNÍ DAT

1. V bodě 4 (směrnice Rady 91/263/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1),

— 393 L 0097: směrnice Rady 93/97/EHS ze dne 29. října 1993 (Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 1)."

2. Za bod 4 (směrnice Rady 91/263/EHS) se vkládají nové body, které znějí :

"5. 394 D 0011: Rozhodnutí Komise 94/11/ES ze dne 21. prosince 1993 o společném technickém předpisu pro obecné požadavky na veřejné celoevropské buňkové digitální pozemní sítě mobilních telekomunikací (Úř. věst. L 8, 12.1.1994, s. 20).

6. 394 D 0012: Rozhodnutí Komise 94/12/ES ze dne 21. prosince 1993 o společném technickém předpisu pro požadavky na telefonní aplikace veřejné celoevropské buňkové digitální pozemní sítě mobilních telekomunikací (Úř. věst. L 8, 12.1.1994, s. 23)."

N. Kapitola XIX. OBECNÁ USTANOVENÍ V OBLASTI TECHNICKÝCH PŘEKÁŽEK OBCHODU

1. V bodě 1 (směrnice Rady 83/189/EHS) se před úpravy vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 D 0400: rozhodnutí Komise 92/400/EHS ze dne 15. července 1992 (Úř. věst. L 221, 6.8.1992, s. 55)."

2. Bod 2 (rozhodnutí Rady 89/45/EHS) se zrušuje od 29. června 1994.

3. Bod 3 (směrnice Rady 90/683/EHS) se zrušuje.

4. Vkládají se nové body, které znějí:

"3a. 392 L 0059: Směrnice Rady 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 24).

3b. 393 R 0339: Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených ze třetích zemí, (Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1), ve znění:

- 393 D 0583: rozhodnutí Komise 93/583/EHS ze dne 28. července 1993 (Úř. věst. L 279, 12.11.1993, s. 39).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- "Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) N:o 339/93" (finsky),

- "Hættuleg vara - afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð - reglugerð (EB) nr. 339/93" (islandsky),

- "Farlig produkt - overgang til fri omsetning ikke tillatt - forordning (EØF) nr. 339/93" (norsky),

- "Farlig produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93" (švédsky).

b) V čl. 6 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- "Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) N:o 339/93" (finsky),

- "Vara ekki í samræmi - afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð - reglugerð (EB) nr. 339/93" (islandsky),

- "Ikke samsvarende produkt - overgang til fri omsetning ikke tillatt - forordning (EØF) nr. 339/93" (norsky),

- "Icke överensstämmande produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93" (švédsky).

3c. 393 L 0068: Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí) (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

3d. 393 D 0465: Rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace (Úř. věst. L 220, 31.12.1991, s. 23)."

5. Za bod 9 (zelená kniha Komise 590 DC 0456) se vkládají nové body, které znějí:

"10. 392 Y 0709(01): Usnesení Rady ze dne 18. června 1992 o úloze evropské normalizace v evropském hospodářství (Úř. věst. C 173, 9.7.1992, s. 1).

11. 392 X 0579: Doporučení Komise 92/579/EHS ze dne 27. listopadu 1992, kterým se vyzývají členské státy k vytvoření infrastruktur potřebných k identifikaci nebezpečných výrobků na vnějších hranicích (Úř. věst. L 374, 22.12.1992, s. 66)."

O. Kapitola XXI. STAVEBNÍ VÝROBKY

1. V bodě 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

P. Kapitola XXII. OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ

1. V bodě 1 (směrnice Rady 89/686/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1),

— 393 L 0095: směrnice Rady 93/95/EHS ze dne 29. října 1993 (Úř. věst. L 276, 9.11.1993, p. 11)."

2. Za bod 1 (směrnice Rady 89/686/EHS) se vkládá nový nadpis a nové body, které znějí:

"AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

2. C/44/92/s. 13: Sdělení Komise v rámci provádění směrnic o "novém přístupu", směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 "osobní ochranné prostředky" (Úř. věst. L 44, 19.2.1992, s. 13).

3. C/240/92/s. 6: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS, pokud jde o osobní ochranné prostředky (Úř. věst. C 240, 19.9.1992, s. 6).

4. C/345/93/s. 8: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989, pokud jde o osobní ochranné prostředky, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a 93/95/EHS (Úř. věst. C 345, 23.12.1993, s. 8)."

Q. Kapitola XXIII. HRAČKY

1. V bodě 1 (směrnice Rady 88/378/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

2. Za bod 1 (směrnice Rady 88/378/EHS) se vkládá nový nadpis a nové body, které znějí:

"AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

2. C/87/93/s. 3: Sdělení Komise podle čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 88/378/EHS, pokud jde o seznam orgánů schválený členskými státy příslušných pro ES posuzování typu uvedené v čl. 8 odst. 2 a článku 10 uvedené směrnice (Úř. věst. C 87, 27.3.1993, s. 3).

3. C/155/89/s. 2: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (Úř. věst. C 155, 23.6.1989, s. 2)."

R. Kapitola XXIV. XXIV STROJE

1. V bodě 1 (směrnice Rady 89/392/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 393 L 0044: směrnice Rady 93/44/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 12),

— 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1)."

2. Za bod 1 (směrnice Rady 89/392/EHS) se vkládá nový nadpis a nové body, které znějí:

"AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

2. C/157/92/s. 4: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/392/EHS ze dne 14. června 1989, pokud jde o strojní zařízení, upravené směrnicí Rady 91/368/EHS (Úř. věst. C 157, 24.6.1992, s. 4).

3. C/229/93/s. 3: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/392/EHS ze dne 14. června 1989, pokud jde o strojní zařízení, ve znění směrnice 91/368/EHS (Úř. věst. C 229, 25.8.1993, s. 3)."

S. Kapitola XXV. TABÁK

1. V bodě 1 (směrnice Rady 89/622/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 392 L 0041: směrnice Rady 92/41/EHS ze dne 15. května 1992 (Úř. věst. L 158, 11.6.1992, s. 30).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Zákaz v článku 8 směrnice 89/622/EHS ve znění směrnice 92/41/EHS se neuplatňuje na uvádění na trh na Islandu, v Norsku a ve Švédsku produktu definovaného v čl. 2 odst. 4 směrnice 89/622/EHS, ve znění směrnice 92/41/EHS. Tato výjimka se však neuplatní na zákaz prodeje "snus" ve formě podobající se potravinám. Island, Norsko a Švédsko dále použijí zákaz vývozu produktu definovaného v čl. 2 odst. 4 směrnice 89/622/EHS, ve znění směrnice 92/41/EHS, do všech ostatních smluvních stran Dohody.

b) Produkty existující dne 1. ledna 1994, které nesplňují požadavky směrnice 89/622/EHS, ve znění směrnice 92/41/EHS, smějí být i nadále uváděny na trh v Rakousku do 30. června 1994."

T. Kapitola XXVII. LIHOVINY

1. V bodě 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1576/89) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 R 3280: nařízení Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 3)."

2. V bodě 2 (nařízení Komise (EHS) č. 1014/90) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 R 3458: nařízení Komise (EHS) č. 3458/92 ze dne 30. listopadu 1992 (Úř. věst. L 350, 1.12.1992, s. 59)."

3. V bodě 3 (nařízení Rady (EHS) č. 1601/91) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 R 3279: nařízení Komise (ES) č. 3279/92 ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13.11.1992, s. 1)."

4. Za bod 3 (nařízení Rady (EHS) 1601/91) se vkládají nové body, které znějí:

"4. 391 R 3664: Nařízení Komise (EHS) č. 3664/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví přechodná opatření pro aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (Úř. věst. L 348, 17.12.1991, s. 53), ve znění:

- 392 R 0351: nařízení Komise (EHS) č. 351/92 ze dne 13. února 1992 (Úř. věst. L 37, 14.2.1992, s. 9),

- 392 R 1914: nařízení Komise (EHS) č. 1914/92 ze dne 10. července 1992 (Úř. věst. L 192, 11.7.1992, s. 39),

- 392 R 3568: nařízení Komise (EHS) č. 3568/92 ze dne 10. prosince 1992 (Úř. věst. L 362, 11.12.1992, s. 47),

- 393 R 1791: nařízení Komise (EHS) č. 1791/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 163, 6.7.1993, s. 20).

5. 392 R 1238: Nařízení Komise (EHS) č. 1238/92 ze dne 8. května 1992, kterým se stanoví metody Společenství použitelné pro rozbor neutrálního alkoholu v odvětví vína (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 13).

6. 392 R 2009: Nařízení Komise (EHS) č. 2009/92 ze dne 20. července 1992, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Úř. věst. L 203, 21.7.1992, s. 10)."

U. Doplňují se nové kapitoly, které znějí:

"XXVIII. KULTURNÍ STATKY

UVÁDĚNÉ AKTY:

1. 393 L 0007: Směrnice Rady 93/7/EHS ze dne 15. března 1993 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 74).

Finsko, Island, Norsko a Švédsko dosáhnou souladu se směrnicí do 1. ledna 1995.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V článku 13, pokud jde o Finsko, Island, Norsko a Švédsko, se slova v odkazu "od 1. ledna 1993" nahrazují slovy "od 1. ledna 1995".

XXIX. VÝBUŠNINY PRO CIVILNÍ POUŽITÍ

UVÁDĚNÉ AKTY:

1. 393 L 0015: Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití (Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 9 odst. 2, pokud jde o kontrolu převodů, mohou státy ESVO provádět hraniční kontroly v souladu s vnitrostátními pravidly nediskriminujícím způsobem.

XXX. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

UVÁDĚNÉ AKTY:

1. 393 L 0042: Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 4

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha IV (ENERGETIKA) Dohody o EHP se mění takto:

1. Za bod 3 (směrnice Rady 76/491/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"3a. 377 D 0190: Rozhodnutí Komise 77/190/EHS ze dne 26. ledna 1977, kterým se provádí směrnice 76/491/EHS o postupu Společenství při získávání informací a konzultacích o cenách ropy a ropných produktů v rámci Společenství (Úř. věst. L 61, 5.3.1977, s. 34), ve znění:

- 381 D 0883: rozhodnutí Komise 81/883/EHS ze dne 14. října 1981 (Úř. věst. L 324, 12.11.1981, s. 19).

Finsko, Island, Norsko a Švédsko dosáhnou souladu se směrnicí do 1. ledna 1995.

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Dodatky A, B a C k rozhodnutí se doplňují o tabulky 1, 2 a 3 obsažené v dodatku 3 k této příloze."

2. Za bod 9 (směrnice Rady 91/296/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"10. 392 L 0042: Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva (Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 17), ve znění: [1]

- 393 L 0068: směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

11. 392 L 0075: Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 6) [2]."

3. V dodatku 1 se ohledně Rakouska doplňují tyto subjekty:

"Tiroler Wasserkraftwerke AG | vysokonapěťová přenosová soustava |

Vorarlberger Kraftwerke AG | vysokonapěťová přenosová soustava |

Vorarlberger Illwerke AG | vysokonapěťová přenosová soustava" |

.

4. V dodatku 1 se odkaz na subjekt pro Finsko "Imatran Voima Oy" nahrazuje odkazem na subjekt "Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy".

5. V dodatku 1 se odkaz na subjekt pro Švédsko "Statens Vattenfallsverk" nahrazuje odkazem na subjekt "Affärsverket svenska kraftnät".

6. V dodatku 2 se odkaz na subjekt pro Švédsko "Swedegas AB" nahrazuje odkazem na subjekt "Vattenfall Naturgas AB".

7. Vkládá se nový dodatek 3, který zní:

"

Dodatek 3

Tabulky, které se doplňují v dodatcích A, B a C rozhodnutí Komise 77/190/EHS:

Tabulka 1

K dodatku A

NÁZVY ROPNÝCH PRODUKTŮ

| Rakousko | Finsko | Island | Norsko | Švédsko |

I.Motorová paliva

1 | Superbenzin 98 (Superplus) | Moottoribensiini 99 | Bensín 98 oktan | Høyoktanbensin 98 | Motorbensin 98 |

2 | Euro-Super 95 Normalbenzin 91 | Moottoribensiini 95 lyijytön | Bensín 95 oktan, blýlaust Bensín 92 oktan, blýlaust | Lavoktanbensin 95, blyfri | Motorbensin 95, blyfri |

3 | Dieselkraftstoff | Dieselöljy | Dísilolía | Autodiesel | Dieselolja |

II.Paliva pro vytápění domácností

4 | | Kevyt polttoöljy | Gasolía | Fyringsolje nr 1 | Lätt eldningsolja |

5 | Heizöl extra leicht | Kevyt polttoöljy suurkiinteistökäyttöön | Svartolía | | |

6 | | Lämmityspetroli | Steinolía | Fyringsparafin | Fotogen för uppvärmning |

III.Průmyslová paliva

7 | Heizöl schwer HS 2 | Raskas polttoöljy | — | Tung fyringsolje | |

8 | Heizöl schwer HS 1 | Raskas polttoöljy vähärikkinen | — | | Tung brännolja lågsvavlig |

Tabulka 2

K dodatku B

SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PALIV

| Rakousko | Finsko | Island | Norsko | Švédsko |

a) Benzin premium relativní hustota | bezolovnatý | | | | |

(15 °C) | 0,735-0,790 [1] | 0,725-0,770 | max. 0,755 | 0,730-0,770 | 0,725-0,775 |

oktanové č.: RON | min. 98,0 | min. 99,0 | min. 98,0 | min. 98,0 | min. 98,0 |

oktanové č.: MON | min. 87,0 | min. 87,4 | min. 88,0 | min. 87,0 | min. 87,0 |

výhřevnost (kcal/kg) | — | 10400 | 10200 | — | 10400 [2] |

obsah olova (g/l) | max. 0,13 | max. 0,15 | max. 0,15 | max. 0,15 | max. 0,15 |

b) Euro-Super 95 relativní hustota | | | | | |

(15 °C) | max. 780 [1] | 0,725-0,770 | max. 0,755 | 0,730-0,770 | 0,725-0,780 |

oktanové č.: RON | min. 95,0 | min. 95,0 | min. 95,0 | min. 95,0 | min. 95,0 |

oktanové č.: MON | min. 85,0 | min. 85,0 | min. 85,0 | min. 85,0 | min. 85,0 |

výhřevnost (kcal/kg) | | 10400 | 10200 | — | 10400 [2] |

obsah olova (g/l) | max. 0,013 | max. 0,003 | max. 0,005 | max. 0,013 | max. 0,013 |

c) Normální benzín bezolovnatý relativní hustota | | | | | |

(15 °C) | 0,720-0,770 | | max. 0,745 | | |

oktanové č.: RON | min. 91,0 | | min. 92,0 | | |

oktanové č.: MON | min. 82,5 | | min. 81,0 | | |

výhřevnost (kcal/kg) | — | | 10200 | | |

obsah olova (g/l) | max. 0,013 | | max. 0,005 | | |

d) Automobilový plynový olej relativní hustota | | | | | |

(15 °C) | 0,820-0,860 | 0,800-0,860 | 0,845 | 0,800-0,870 | 0,800-0,860 |

cetanové č.: | min. 48 | min. 45 | min. 47 | min. 45 | min. 45 |

výhřevnost (kcal/kg) | — | 10250 | max. 10200 | — | 10300 [2] |

obsah síry (%) | max. 0,15 | max. 0,2 | 0,2 | max. 0,2 | max. 0,2 |

Tabulka 3

K dodatku C

SPECIFIKACE PALIV

| Rakousko | Finsko | Island | Norsko | Švédsko |

a) Paliva používaná pro vytápění domácností | | | | | |

Plynový olej | | | | | |

relativní hustota (15 °C) | — | 0,820-0,860 | max. 0,845 | 0,820-0,870 | 0,82-0,86 [3] |

výhřevnost (kcal/kg) | — | 10250 | max. 10200 | — | 10200 [3] |

obsah síry (%) | — | < 0,2 | 0,2 | 0,2 | max. 0,2 |

bod tuhnutí (°C) | — | ≤ − 15 | − 15 | − 8 | max. − 6 |

Lehký topný olej | | | | | |

relativní hustota (15 °C) | max. 0,848 | 0,840-0,890 | max. 0,918 | — | 0,88-0,92 [3] |

výhřevnost (kcal/kg) | — | 10140 | 9870 | — | 10000 [3] |

obsah síry (%) | max. 0.10 | < 0,2 | max. 2,0 | — | max. 0,8 |

bod tuhnutí (°C) | max. 6.0 | ≤ 2 | − 5 | — | max. 15 |

Petrolej | | | | | |

relativní hustota (15 °C) | — | 0,775-0,840 | | 0,780-0,820 | max. 0,83 |

výhřevnost (kcal/kg) | — | 10300 | | — | 10350 [3] |

b) Průmyslová paliva | | | | | |

Vysoký obsah síry | | | | | |

relativní hustota (15 °C) | — | < 1,040 | [3] | — | [3] |

výhřevnost (kcal/kg) | — | 9460 | | — | |

obsah síry (%) | max. 2.00 | < 2,7 | | 2,5 | |

Nízký obsah síry | | | | | |

relativní hustota (15 °C) | — | 0,910-0,990 | [3] | — | 0,92-0,96 [3] |

výhřevnost (kcal/kg) | — | 9670 | | — | 9900 [3] |

obsah síry (%) | max. 1,00 | < 1,0 | | 1,0 | max. 0,8 |

"

[1] Uvádí se pouze pro informaci; pro použití viz přílohu II "Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace".

[2] Uvádí se pouze pro informaci; pro použití viz přílohu II "Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace".

[1] kg/m3.

[2] Nepoužije se.

[3] Nepoužije se.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 5

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha V (VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ) Dohody o EHP se mění takto:

1. V bodě 2 (nařízení Komise (EHS) č. 1612/68) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 R 2434: nařízení Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. července 1992 (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1)."

2. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 1612/68) se zrušuje úprava a).

3. Za bod 6 (směrnice Rady 77/468/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"7. 393 D 0569: Rozhodnutí Komise 93/569/EHS ze dne 22. října 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, zejména pokud jde o síť nazvanou EURES (European Employment Services) (Úř. věst. L 274, 6.11.1993, s. 32).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V příloze I bodě 2.2.1 Definice se pojem "třetí země" nevztahuje na smluvní strany, které jsou členy ESVO (Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 6

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha VI (SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ) Dohody o EHP se mění takto:

UVÁDĚNÉ AKTY:

1. V bodě 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 392 R 1247: nařízení Rady (ES) č. 1247/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19.5.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení Rady (ES) č. 1247/92 upravuje takto:

Článek 2 se neuplatňuje.

— 392 R 1248: nařízení Rady (ES) č. 1248/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19.5.1992, s. 7).

— 392 R 1249: nařízení Rady (ES) č. 1249/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19.5.1992, s. 28).

— 393 R 1945: nařízení Komise (ES) č. 1945/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení Rady (ES) č. 1945/93 upravuje takto:

Článek 3 se neuplatňuje."

2. V bodě 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71) se úprava i) nahrazuje tímto:

"M. RAKOUSKO

Pojišťovací a sociální instituce (Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen) pro lékaře, veterinární lékaře, právní zástupce a advokáty a stavební inženýry, včetně sociálních institucí a systému k rozšíření sdílení honorářů (erweiterte Honorarverteilung)."

3. V bodě 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71) se mezi stávající úpravy j) a k) vkládají nové úpravy, které znějí:

"ja) V příloze II oddíle III se doplňují slova:

"M. RAKOUSKO

Dávky poskytované podle právních předpisů spolkových zemí zdravotně postiženým osobám a osobám vyžadujícím péči.

N. FINSKO

Žádná.

O. ISLAND

Žádná.

P. …

Q. NORSKO

Žádná.

R. ŠVÉDSKO

Žádná."

jb) V příloze IIa se doplňují slova:

"M. RAKOUSKO

a) Vyrovnávací příplatek (spolkový zákon ze dne 9. září 1955 o obecném sociálním pojištění - ASVG, spolkový zákon ze dne 11. října 1978 o sociálním pojištění pro osoby zaměstnané v obchodě − GSVG a spolkový zákon ze dne 11. října 1978 o sociálním pojištění zemědělců - BSVG).

b) Příspěvek na péči (Pflegegeld) podle rakouského spolkového zákona o příspěvcích na péči (Bundespflegegeldgesetz) s výjimkou příspěvků na péči poskytovaných úrazovými pojišťovnami, když je postižení způsobeno pracovním úrazem nebo chorobou z povolání.

N. FINSKO

a) Příspěvek na péči o dítě (zákon o příspěvku na péči o dítě, 444/88)

b) Příspěvek při postižení (zákon o příspěvku při postižení, 124/88).

c) Příspěvek na bydlení pro důchodce (zákon o příspěvcích na bydlení pro důchodce, 592/78).

d) Základní příspěvek v nezaměstnanosti (zákon o příspěvcích v nezaměstnanosti, 602/84) v případech, kdy osoba nesplňuje odpovídající podmínky pro příspěvky v nezaměstnanosti vztažené k příjmům.

O. ISLAND

Žádná.

P. …

Q. NORSKO

a) Základní dávky a dávky na péči v souladu s paragrafem 8-2 národního pojišťovacího zákona ze dne 17. června 1966 č. 12 na pokrytí zvláštních výdajů nebo při potřebě zvláštní pozornosti, ošetřování nebo domácí péče, které vznikly z důvodu invalidity, kromě případů, kdy příjemce pobírá starobní nebo invalidní důchod, nebo důchod pro pozůstalé od národního systému pojištění.

b) Zaručené minimální dodatečné důchody osobám, které se narodily invalidní nebo se staly invalidními v raném věku v souladu s paragrafem 7-3 a paragrafem 8-4 národního pojišťovacího zákona č. 12 ze dne 17. června 1996.

c) Příspěvek na péči o dítě a příspěvek na vzdělání přeživší manželce nebo manželovi v souladu s paragrafem 10-2 a 10-3 národního pojišťovacího zákona ze dne 17. června 1996 č. 12.

R. ŠVÉDSKO

a) Obecní přídavky na bydlení k základním důchodům (zákon 1962:392 dotisk 1976:1014).

b) Příspěvky pro postižené, které nejsou vypláceny osobám dostávajícím důchod (zákon 1962:381 dotisk 1982:120).

c) Příspěvky na péči o postižené děti (zákon 1962:381 dotisk 1982:120).""

4. V bodě 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71) se úprava m) nahrazuje tímto:

"m) V příloze IV části A se doplňují slova:

"M. RAKOUSKO

Žádná.

N. FINSKO

Státní důchody osobám, které se narodily postižené nebo se staly postiženými jako velmi mladé (nový zákon o státních důchodech).

O. ISLAND

Žádná.

P. …

Q. NORSKO

Žádná.

R. ŠVÉDSKO

Žádná."

ma) V příloze IV části B se doplňují slova:

"M. RAKOUSKO

Žádná.

N. FINSKO

Žádná.

O. ISLAND

Žádná.

P. …

Q. NORSKO

Žádná.

R. ŠVÉDSKO

Žádná."

mb) V příloze IV části C se doplňují slova:

"M. RAKOUSKO

Žádná.

N. FINSKO

Žádná.

O. ISLAND

Všechny žádosti o základní a dodatkové starobní důchody.

P. …

Q. NORSKO

Všechny žádosti o starobní důchody, kromě důchodů uvedených v příloze IV D.

R. ŠVÉDSKO

Všechny žádosti o základní a doplňkové starobní důchody, kromě důchodů uvedených v příloze IV D."

mc) V příloze IV části D 1 se doplňují slova:

"g) Finské státní důchody určené podle zákona o státních důchodech ze dne 8. června 1956 a udělované podle přechodných pravidel nového zákona o státních důchodech.

h) Plné švédské základní důchody udělované podle základních právních předpisů o důchodech, které platily přede dnem 1. ledna 1993, a plné základní důchody udělované podle přechodných pravidel k právním předpisům platným od uvedeného dne."

md) V příloze IV části D 2 se doplňují slova:

"e) Finské zaměstnanecké důchody, u kterých se berou v úvahu budoucí období podle vnitrostátních právních předpisů.

f) Norské invalidní důchody, také po převodu na starobní důchod po dosažení důchodového věku, a všechny důchody (pro pozůstalé a starobní) založené na důchodových příjmech zemřelé osoby.

g) Švédské invalidní důchody a důchody pro pozůstalé, u kterých se bere v úvahu započtené období pojištění, a švédské starobní důchody, u kterých se bere v úvahu již získané započtené období."

me) V příloze IV části D3 posledním oddíle (dohody uvedené v čl. 46b odst. 3 písm. b) bodě i) nařízení) se doplňují slova:

"Severská úmluva ze dne 15. června 1992 o sociálním zabezpečení"."

5. V bodě 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71) úpravě n) se pod nadpis Q. NORSKO doplňuje nový bod, který zní:

"3. Pokud je norský důchod pro pozůstalé nebo invalidní důchod splatný podle tohoto nařízení a je vypočten v souladu s čl. 46 odst. 2 a použitím článku 45, ustanovení paragrafu 8-1 pododdíl 3 a paragrafu 10-11 pododdíl 3 národního pojišťovacího zákona, podle kterého může být důchod poskytnut výjimkou z obecného požadavku být pojištěn podle národního pojišťovacího zákona během alespoň 12 měsíců před pojistnou událostí, se nepoužijí."

6. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 392 R 1248: nařízení Rady (ES) č. 1248/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19.5.1992, s. 7),

— 392 R 1249: nařízení Rady (ES) č. 1249/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19.5.1992, s. 28),

— 393 R 1945: nařízení Komise (ES) č. 1945/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 1)."

7. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se úprava b) nahrazuje tímto:

"N. FINSKO

1. Nemoc a mateřství

a) Peněžité dávky

- Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki, nebo

- zaměstnanecký fond, u kterého je dotyčná osoba pojištěna.

b) Věcné plnění

i) náhrady v rámci nemocenského pojištění

- Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki, nebo

- zaměstnanecký fond, u kterého je dotyčná osoba pojištěna.

ii) Veřejné zdravotní a nemocniční služby:

místní jednotky, které poskytují služby v rámci systému.

2. Starobní důchod, invalidní důchod a důchod při úmrtí:

a) Státní důchody:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki,

b) Zaměstnanecké důchody:

instituce zaměstnaneckých důchodů, která poskytuje a vyplácí důchody.

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Pojišťovací instituce, která zodpovídá za úrazové pojištění dotyčné osoby.

4. Příspěvky při úmrtí

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki, nebo

pojišťovací instituce, která zodpovídá za platby dávek v případě úrazového pojištění.

5. Nezaměstnanost

a) Základní podpora v nezaměstnanosti

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki,

b) Podpora vztažená k výdělkům

příslušný fond pojištění v nezaměstnanosti.

6. Rodinné dávky

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki."

8. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se úprava c) nahrazuje tímto:

"N. FINSKO

1. Nemoc a mateřství

a) Peněžité dávky

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki,

b) Věcné plnění

i) náhrady v rámci nemocenského pojištění

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki,

ii) Veřejné zdravotní a nemocniční služby:

místní jednotky, které poskytují služby v rámci systému.

2. Starobní důchod, invalidní důchod a důchod při úmrtí:

a) Státní důchody:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki.

b) Zaměstnanecké důchody:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (ústřední instituce pro zaměstnanecké důchody), Helsinki.

3. Příspěvky při úmrtí

Všeobecné příspěvky při úmrtí:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki.

4. Nezaměstnanost

a) Základní podpora:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki.

b) Systém vztažený k výdělkům

i) V případě článku 69: Kansaneläkelaitos Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki.

ii) v ostatních případech:

příslušný fond pojištění v nezaměstnanosti.

5. Rodinné dávky

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki."

9. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) úpravě c) nadpisu R. ŠVÉDSKO se bod 2 nahrazuje tímto:

"2. Pro dávky v nezaměstnanosti:

Okresní pracovní úřad místa trvalého pobytu nebo místa pobytu."

10. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se úprava d) nahrazuje tímto:

"N. FINSKO

1. Pojištění při nemoci a mateřství, státní důchody, rodinné dávky, dávky v nezaměstnanosti a příspěvky při úmrtí:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki.

2. Zaměstnanecké důchody:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (ústřední instituce pro zaměstnanecké důchody), Helsinki

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (federace úrazových pojišťoven), Helsinki."

11. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se mezi úpravy d) a e) vkládají nové úpravy, které znějí:

"da) V příloze 5 se doplňují slova:

"67. RAKOUSKO - BELGIE

Žádná.

68. RAKOUSKO - DÁNSKO

Žádná.

69. RAKOUSKO - NĚMECKO

Oddíl II bod I a oddíl III ujednání ze dne 2. srpna 1979 o provádění úmluvy o pojištění v nezaměstnanosti ze dne 19. července 1978.

70. RAKOUSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná.

71. RAKOUSKO - FRANCIE

Žádná.

72. RAKOUSKO - ŘECKO

Žádná.

73. RAKOUSKO - IRSKO

Žádná.

74. RAKOUSKO - ITÁLIE

Žádná.

75. RAKOUSKO - LUCEMBURSKO

Žádná.

76. RAKOUSKO - NIZOZEMSKO

Žádná.

77. RAKOUSKO - PORTUGALSKO

Žádná.

78. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

a) Ustanovení čl. 18 odst. 1 a 2 ujednání ze dne 10. listopdu 1980 o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 22. července 1980, ve znění dodatkového ujednání ze dne 26. března 1986 ohledně osob, které nemohou požadovat zacházení podle kapitoly 1 hlavy III nařízení.

b) Ustanovení čl. 18 odst. 1 uvedeného ujednání ohledně osob, které mohou požadovat zacházení podle kapitoly 1 hlavy III nařízení za předpokladu, že pro státní příslušníky Rakouska sídlící na území Rakouska a pro státní příslušníky Spojeného království sídlící na území Spojeného království (s výjimkou Gibraltaru) příslušný pas nahrazuje formulář E 111 pro všechny dávky spadající pod uvedený formulář.

79. RAKOUSKO - FINSKO

Žádná.

80. RAKOUSKO - ISLAND

Nepoužije se.

81. …

82. RAKOUSKO - NORSKO

Žádná.

83. RAKOUSKO - ŠVÉDSKO

Žádná.

84. FINSKO - BELGIE

Nepoužije se.

85. FINSKO - DÁNSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

86. FINSKO - NĚMECKO

Žádná.

87. FINSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná.

88. FINSKO - FRANCIE

Nepoužije se.

89. FINSKO - ŘECKO

Žádná.

90. FINSKO - IRSKO

Nepoužije se.

91. FINSKO - ITÁLIE

Nepoužije se.

92. FINSKO - LUCEMBURSKO

Žádná.

93. FINSKO - NIZOZEMSKO

Nepoužije se.

94. FINSKO - PORTUGALSKO

Nepoužije se.

95. FINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná.

96. FINSKO - ISLAND

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

97. …

98. FINSKO - NORSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

99. FINSKO - ŠVÉDSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

100. ISLAND - BELGIE

Nepoužije se.

101. ISLAND - DÁNSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

102. ISLAND - NĚMECKO

Nepoužije se.

103. ISLAND - ŠPANĚLSKO

Nepoužije se.

104. ISLAND - FRANCIE

Nepoužije se.

105. ISLAND - ŘECKO

Nepoužije se.

106. ISLAND - IRSKO

Nepoužije se.

107. ISLAND - ITÁLIE

Nepoužije se.

108. ISLAND - LUCEMBURSKO

Žádná.

109. ISLAND - NIZOZEMSKO

Nepoužije se.

110. ISLAND - PORTUGALSKO

Nepoužije se.

111. ISLAND - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná.

112. …

113. ISLAND - NORSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

114. ISLAND - ŠVÉDSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

115. …

116. …

117. …

118. …

119. …

120. …

121. …

122. …

123. …

124. …

125. …

126. …

127. …

128. …

129. NORSKO - BELGIE

Nepoužije se.

130. NORSKO - DÁNSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

131. NORSKO - NĚMECKO

Nepoužije se.

132. NORSKO - ŠPANĚLSKO

Nepoužije se.

133. NORSKO - FRANCIE

Žádná.

134. NORSKO - ŘECKO

Žádná.

135. NORSKO - IRSKO

Nepoužije se.

136. NORSKO - ITÁLIE

Žádná.

137. NORSKO - LUCEMBURSKO

Žádná.

138. NORSKO - NIZOZEMSKO

Žádná.

139. NORSKO - PORTUGALSKO

Žádná.

140. NORSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Ustanovení čl. 7 odst. 3 správní dohody ze dne 28. srpna 1990 o provádění Úmluvy o sociálním zabezpečení.

141. NORSKO - ŠVÉDSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

142. ŠVÉDSKO - BELGIE

Nepoužije se.

143. ŠVÉDSKO - DÁNSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: Dohoda o vzájemném vzdání se náhrad nákladů podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady věcného plnění, pokud jde o nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady správních kontrol a lékařských vyšetření).

144. ŠVÉDSKO - NĚMECKO

Žádná.

145. ŠVÉDSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná.

146. ŠVÉDSKO - FRANCIE

Žádná.

147. ŠVÉDSKO - ŘECKO

Žádná.

148. ŠVÉDSKO - IRSKO

Nepoužije se.

149. ŠVÉDSKO - ITÁLIE

Žádná.

150. ŠVÉDSKO - LUCEMBURSKO

Žádná.

151. ŠVÉDSKO - NIZOZEMSKO

Žádná.

152. ŠVÉDSKO - PORTUGALSKO

Žádná.

153. ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná.""

12. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se mezi úpravy f) a g) vkládají nové úpravy, které znějí:

"fa) V příloze 8 se na konec bodu A písm. a) doplňují slova:

"Rakousko a Belgie

Rakousko a Německo

Rakousko a Španělsko

Rakousko a Francie

Rakousko a Irsko

Rakousko a Lucembursko

Rakousko a Nizozemsko

Rakousko a Portugalsko

Rakousko a Spojené království

Rakousko a Finsko

Rakousko a Island

Rakousko a Norsko

Rakousko a Švédsko

Finsko a Belgie

Finsko a Německo

Finsko a Španělsko

Finsko a Francie

Finsko a Irsko

Finsko a Lucembursko

Finsko a Nizozemsko

Finsko a Portugalsko

Finsko a Spojené království

Finsko a Island

Finsko a Norsko

Finsko a Švédsko

Island a Belgie

Island a Německo

Island a Španělsko

Island a Francie

Island a Lucembursko

Island a Nizozemsko

Island a Spojené království

Island a Norsko

Island a Švédsko

Norsko a Belgie

Norsko a Německo

Norsko a Španělsko

Norsko a Francie

Norsko a Irsko

Norsko a Lucembursko

Norsko a Nizozemsko

Norsko a Portugalsko

Norsko a Spojené království

Norsko a Švédsko

Švédsko a Belgie

Švédsko a Německo

Švédsko a Španělsko

Švédsko a Francie

Švédsko a Irsko

Švédsko a Lucembursko

Švédsko a Nizozemsko

Švédsko a Portugalsko

Švédsko a Spojené království."

13. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se úprava g) nahrazuje tímto:

"N. FINSKO

Průměrné roční náklady věcného plnění se vypočtou s přihlédnutím k systémům veřejných zdravotních služeb a nemocničních služeb a k náhradám v rámci nemocenského pojištění a rehabilitačních služeb poskytovaných institucí Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce sociálního zabezpečení), Helsinki."

14. V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 574/72) se úprava h) nahrazuje tímto:

"N. FINSKO

1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b, čl. 14a odst. 1 písm. b) nařízení a čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (ústřední instituce pro důchodové pojištění), Helsinki.

2. Pro účely článku 10b prováděcího nařízení:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki.

3. Pro účely článků 36 a 90 prováděcího nařízení:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki, nebo

Työeläkelaitokset (instituce pro zaměstnanecké důchody) a Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (ústřední instituce pro důchodové pojištění), Helsinki

4. Pro účely článku 37b, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst.2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki.

5. Pro účely článků 41 až 59 prováděcího nařízení:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki, nebo

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (ústřední instituce pro důchodové pojištění), Helsinki

6. Pro účely článků 60 až 67, 71, 75, 76 a 78 prováděcího nařízení:

Jako instituce místa trvalého pobytu nebo pobytu pojišťovací instituce určená následující institucí:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (federace úrazových pojišťoven), Helsinki.

7. Pro účely článků 80 a 81 prováděcího nařízení:

Příslušný fond pojištění v nezaměstnanosti v případě dávek v nezaměstnanosti vztažených k výdělkům.

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce sociálního zabezpečení), Helsinki, v případě základních dávek v nezaměstnanosti.

8. Pro účely článků 102 a 113 prováděcího nařízení:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce sociálního zabezpečení), Helsinki, nebo Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (federace úrazových pojišťoven), Helsinki, v případě úrazového pojištění.

9. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení:

a) Zaměstnanecké důchody:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (ústřední důchodová pojišťovna), Helsinki, v případě zaměstnaneckých důchodů.

b) Pracovní úrazy, nemoci z povolání:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (federace úrazových pojišťoven), Helsinki, v případě úrazového pojištění.

c) V ostatních případech:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki."

AKTY, BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ:

15. Za bod 42 (rozhodnutí č. 147) se vkládají nové body, které znějí:

"42a. 393 D 0068: Rozhodnutí č. 148 ze dne 25. června 1992 o použití potvrzení týkajícího se použitelných právních předpisů (formulář E 101), pokud doba vyslání nepřekračuje tři měsíce (Úř. věst. L 22, 30.1.1993, s. 124);

42b. C/229/93/s. 4: Rozhodnutí č. 149 ze dne 26. června 1992 o náhradě provedené příslušnou institucí členského státu u nákladů vzniklých při pobytu v jiném členském státě prostřednictvím postupu uvedeného v čl. 34 odst. 4 nařízení (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. L 229, 25. ,84. 1993, s. 4);

42c. C/229/93/s. 5: Rozhodnutí č. 150 ze dne 26. června 1992 o používání článků 77, 78 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 101 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení (EHS) č. 547/72 (Úř. věst. C 229, 25.8.1993, s. 5).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V příloze se doplňují slova:

"M. RAKOUSKO

1. V případě pouze rodinných přídavků: příslušný Finanzamt (finanční úřad)

2. Ve všech ostatních případech: příslušná instituce důchodového pojištění

N. FINSKO

1. Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (instituce pro sociální pojištění), Helsinki,

a

2. Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (ústřední instituce pro důchodové pojištění), Helsinki

O. ISLAND

Tryggingastofnun ríkisins (instituce státního sociálního zabezpečení), Laugavegur 114, 150 Reykjavik.

P. …

Q. NORSKO

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (národní pojišťovna pro sociální zabezpečení v zahraničí), Oslo.

R. ŠVÉDSKO

Pro příjemce sídlící ve Švédsku: úřad sociálního pojištění v místě bydliště.

Pro příjemce nesídlící ve Švédsku: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (úřad sociálního zabezpečení pro Stockholm, zahraniční oddělení).""

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

16. Za bod 47 (doporučení č. 18) se vkládá nový bod, který zní:

"47a. C/199/93/s. 11: Doporučení č. 19 ze dne 24. listopadu 1992 o zlepšení spolupráce mezi členskými státy při provádění nařízení Společenství (Úř. věst. C 199, 23.7.1993, s. 11)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 7

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

PŘÍLOHA VII (VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ) Dohody o EHP se mění takto:

A. OBECNÝ SYSTÉM

1. Za bod 1 (směrnice Rady 89/48/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"1a. 392 L 0051: Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 25).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Změny příloh C a D podle článku 15 směrnice se provedou těmito postupy:

I. Změny týkající se odborného vzdělávání a přípravy poskytovaných v členském státě ES

1. Je-li odůvodněná žádost podána členským státem ES:

a) Odborníci ESVO se podílejí na interním rozhodovacím postupu Společenství stanoveném v článku 15 směrnice v souladu s článkem 100 Dohody.

b) Rozhodnutí Společenství se předloží Smíšenému výboru EHP v souladu s článkem 102 Dohody.

2. Je-li odůvodněná žádost podána státem ESVO:

a) Stát ESVO podá žádost o změnu Smíšenému výboru EHP.

b) Smíšený výbor EHP předá žádost Komisi;

c) Komise postoupí žádost výboru uvedenému v článku 15 směrnice; odborníci ESVO se účastní v souladu s článkem 100 Dohody.

d) Rozhodnutí Společenství se předloží Smíšenému výboru EHP v souladu s článkem 102 Dohody.

II. Změny týkající se odborného vzdělávání a přípravy poskytovaných ve státě ESVO.

1. Je-li odůvodněná žádost podána státem ESVO:

a) Stát ESVO podá žádost o změnu Smíšenému výboru EHP.

b) Smíšený výbor EHP postoupí žádost prostřednictvím příslušného podvýboru pracovní skupině, která se skládá z členů výboru ES uvedeného v článku 15 směrnice za ES a z odborníků ze států ESVO za ESVO.

c) Smíšený výbor EHP přijme rozhodnutí o změně příloh C a D na základě zprávy předložené pracovní skupinou uvedenou v písmenu b).

2. Je-li odůvodněná žádost podána členským státem ES.

a) Členský stát ES podá svou žádost Komisi;

b) Komisi předloží žádost Smíšenému výboru EHP.

c) Smíšený výbor EHP se řídí postupem uvedeným v bodě 1 písm. b) a c).

b) V příloze C se doplňují slova:

"SEZNAM OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, KTERÉ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ STRUKTURU, UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. A) PRVNÍM PODODSTAVCI DRUHÉ ODRÁŽCE BODĚ II)

a) Pod nadpisem

"1. Oblast zdravotnická a péče o dítě"

se doplňují slova:

"V Rakousku:

odborná příprava pro povolání:

- optik kontaktních čoček (Kontaktlinsenoptiker)

- pedikér (Fusspfleger)

- technik akustických pomůcek (Hörgeräteakustiker)

- lékárník (Drogist)

která představuje obory vzdělávání a odborné přípravy v celkové délce nejméně čtrnáct let zahrnující nejméně pětiletou odbornou přípravu absolvovanou v rámci strukturované přípravy, rozdělenou do učňovského vzdělávání po dobu alespoň tří let, které zahrnuje odbornou přípravu zčásti na pracovišti a zčásti poskytovanou zařízením odborného vzdělávání, toto vzdělávání vede k profesní zkoušce, která opravňuje k výkonu povolání a vzdělávání učňů.

Odborná příprava pro povolání:

- masér (Masseur)

která představuje obory vzdělávání a odborné přípravy v celkové délce nejméně čtrnáct let zahrnující nejméně pětiletou odbornou přípravu absolvovanou v rámci strukturované přípravy, obsahující učňovské vzdělávání po dobu dvou let, období profesní praxe a dvouleté odborné přípravy a jednoleté odborné vzdělávání, jež vedou k profesní zkoušce, která opravňuje k výkonu povolání a vzdělávání učňů.

- vychovatel/ka v mateřské školce (Kindergärtner/in)

- vychovatel (Erzieher)

která představuje obory vzdělávání a odborné přípravy v celkové délce nejméně třinácti let zahrnující pětiletou odbornou přípravu absolvovanou ve specializované škole, vedoucí ke zkoušce, která opravňuje k výkonu povolání a vzdělávání."

b) Pod nadpisem

"2. Obor mistra řemesel (Mester/Meister/Maître), který představuje obory vzdělávání a odborné přípravy týkající se řemeslných dovedností, na které se nevztahují směrnice vyjmenované v příloze A"

, se doplňují slova:

"V Rakousku:

odborná příprava pro povolání:

- výrobce ortopedických vložek a podložek (Bandagist)

- výrobce korzetů (Miederwarenerzeuger)

- optik (Optiker)

- výrobce ortopedické obuvi (Orthopädieschuhmacher)

- ortopedický techik (Orthopädietechniker)

- zubní technik (Zahntechniker)

- zahradník (Gärtner)

která představuje obory vzdělávání a odborné přípravy v celkové délce nejméně čtrnácti let zahenující nejméně pětiletou odbornou přípravu absolvovanou v rámci strukturované přípravy, rozdělenou do učňovského vzdělávání po dobu nejméně tří let, které zahrnuje odbornou přípravu zčásti na pracovišti a zčásti poskytovanou zařízením odborného vzdělávání a dobu profesní praxe a odborného vzdělávání alespoň dvouletého trvání vedoucí k profesní zkoušce, která opravňuje k výkonu povolání a vzdělávání učňů a používání titulu Meister.

Odborné vzdělávání pro mistra řemesla v odvětví zemědělství a lesnictví, zejména:

- mistr v zemědělství (Meister in der Landwirtschaft)

- mistr domácího venkovského hospodářství (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft)

- mistr zahradnictví (Meister im Gartenbau)

- mistr venkovního zelinářství (Meister im Feldgemüsebau)

- mistr ovocnictví a zpracování ovoce (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung)

- mistr vinařství a výroby vína (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft)

- mistr chovu skotu na mléko (Meister in der Molkerei und Käsereiwirtschaft)

- mistr péče o koně (Meister in der Pferdewirtschaft)

- mistr rybolovu (Meister in der Fischereiwirtschaft)

- mistr chovu drůbeže (Meister in der Geflügelwirtschaft)

- mistr včelařství (Meister in der Bienenwirtschaft)

- mistr v lesnictví (Meister in der Forstwirtschaft)

- mistr výsadby lesů a správy lesa (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft)

- mistr zemědělského skladování (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung)

Tyto typy vzdělávání a odborné přípravy trvají nejméně patnáct let a zahrnují nejméně šestiletou odbornou přípravu absolvovanou v rámci strukturované přípravy, rozdělenou do učňovského vzdělávání po dobu alespoň tří let zahrnujícího odbornou přípravu zčásti na pracovním místě a zčásti poskytovanou zařízením odborného vzdělávání a tříletou profesní praxí, jež vedou k mistrovské zkoušce, která opravňuje k výkonu povolání a vzdělávání učňů a používání titulu Meister.

V Norsku

odborná příprava pro povolání:

- krajinářský zahradník (anleggsgartner)

- zubní technik (tanntekniker)

Tyto typy vzdělávání a odborné přípravy trvají nejméně čtrnáct let a zahenují nejméně pětiletou odbornou přípravu absolvovanou v rámci strukturované přípravy, rozdělenou do učňovského vzdělávání po dobu alespoň tří let, které obsahuje odbornou přípravu zčásti na pracovišti a zčásti poskytovanou zařízením odborného vzdělávání, a dobu profesní praxe a odborného vzdělávání alespoň dvouletého trvání, jež vedou k mistrovské zkoušce v daném řemesle, která opravňuje k výkonu povolání a vzdělávání učňů a používání titulu Mester."

c) Pod nadpisem "3. Oblast námořnictví" se vkládají slova:

i) pod nadpis

"a) Námořní doprava"

:

"Na Islandu

odborná příprava pro povolání:

- kapitán obchodní lodě (skipstjóri)

- lodní důstojník (stýrimaður)

- důstojník strážní služby (undirstýrimaður)

- lodní inženýr, 1. stupně (yélstjóri 1. stigs)

V Norsku

odborná příprava pro povolání:

- kapitán lodě (důstojník 1. třídy (skipsfører)

- důstojník 2. třídy (overstyrmann)

- důstojník 3. třídy (kystskipper)

- důstojník strážní služby/důstojník 4. třídy (kystskipper)

- hlavní palubní technik/technik 1. třídy (maskinsjef)

- druhý palubní technik/technik 2. třídy (maskinist)

- samostatný palubní technik/technik 3. třídy (enemaskinist)

- technik strážní služby/technik 4. třídy (maskinoffiser)

která představuje tuto odbornou přípravu:

- na Islandu devět nebo deset let základní školní docházky, po které následují dva roky služby na moři doplněné třemi roky speciální odborné přípravy (pět let pro palubního technika);

- v Norsku devět nebo deset let základní školní docházky, po které následuje kurz základního odborného vzdělávání a služba na moři v délce tří let (dva a půl roku pro palubní techniky), doplněné

- pro důstojníky strážní služby, jedním rokem speciální odborné přípravy,

- a pro ostatní, dvěma roky speciální odborné přípravy,

po kterých následuje další služba na moři a odborná příprava je uznána podle mezinárodní úmluvy STCW (Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978).

V Norsku

odborná příprava pro povolání:

- důstojník elektrických a automatických zařízení (lodní elektrikář) (elektroautomasjonstekniker/skipselektriker)

která představuje devět let základní školní docházky, po kterých následuje dvouletá základní příprava doplněná o jeden rok profesní praxe a služby na moři a jeden rok speciální odborné přípravy."

ii) Pod nadpisem

"b) Námořní rybolov"

:

"Na Islandu

odborná příprava pro povolání:

- kapitán lodě (skipstjóri)

- lodní důstojník (stýrimaður)

- důstojník strážní služby (undirstýrimaður)

která představuje deset let základní školní docházky, po kterých následuje dvouletá služba na moři doplněná dvěma roky speciální odborné přípravy, příprava je završena zkouškou a je uznávána podle úmluvy z Torremolinos 1977 (mezinárodní úmluva o bezpečnosti rybářských plavidel)."

iii) Pod novým nadpisem

"c) Zaměstnanci mobilních vrtných plošin"

:

"V Norsku

odborná příprava pro povolání:

- manažer vrtné plošiny (plattformsjef)

- manažer sekce stability (stabilitetssjef)

- operátor velínu (kontrollromoperatør)

- vedoucí technické sekce (teknisk sjef)

- asistent vedoucího technické sekce (teknisk sjef)

která představuje devítiletou základní školní docházku, po které následuje dvouletá odborná příprava doplněná alespoň jedním rokem služby na moři a

- pro operátora řídicí místnosti jeden rok speciální odborné přípravy

- a pro ostatní, dva roky speciální odborné přípravy."

d) Pod nadpisem

"4. Technická oblast"

se vkládají slova:

"V Rakousku:

odborná příprava pro povolání:

- lesník (Förster)

- technický konzultant (Technisches Büro)

- nájem pracovních sil (Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe)

- zaměstnanec zprostředkování práce (Arbeitsvermittlung)

- investiční poradce (Vermögensberater)

- soukromý detektiv (Berufsdetektiv)

- zaměstnanec bezpečnostní agentury (Bewachungsgewerbe)

- realitní makléř (Immobilienmakler)

- správce nemovitostí (Immobilienverwalter)

- pracovník reklamní agentury (Werbeagentur)

- stavbyvedoucí (Bauträger/Bauorganisator/Baubetreuer)

- inkasista (Inkassobüro/Inkassoinstitut)

která představuje vzdělávání a odbornou přípravu v celkovém trvání nejméně patnácti let zahrnující osmiletou povinnou školní docházku, po které následuje pět let studia technické nebo obchodní školy, vzdělávání a odborná příprava končí maturitou s technickým nebo obchodním zaměřením a jsou doplněny alespoň dvěma roky vzdělávání a odborné přípravy na pracovišti, které vedou k profesní odborné zkoušce.

- pojišťovací konzultant (Berater in Versicherungsangelegenheiten

která představuje vzdělávání a odbornou přípravu v celkovém trvání nejméně patnácti let a zahrnuje šest odborné přípravy v rámci strukturované přípravy rozdělené na tři roky učňovského vzdělání a tři roky profesní praxe a odborné přípravy; toto vzdělávání a odborná příprava končí zkouškou;

- stavbyvedoucí / plánovací a technické výpočty (Planender Baumeister)

- stavbyvedoucí pro dřevěné stavby/ plánovací a technické výpočty (Planender Zimmermeister)

která představuje vzdělávání a odbornou přípravu v celkovém trvání nejméně osmnácti let zahrnující nejméně devítíletou odbornou přípravu rozdělenou do čtyř let střední technické školy a pěti let profesní praxe a odborné přípravy, jež končí profesní zkouškou, které opravňuje k výkonu zaměstnání a vzdělávání učňů, pokud se jejich vzdělávání vztahuje k právu plánovat budovy, provádět technické výpočty a dohlížet na stavební práce (výsada Marie Terezie) [1]."""

B. LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY

1. V bodě 3 (směrnice Rady 81/1057/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0016: směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 (Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1)."

2. Akty uvedené v bodě 4 (směrnice Rady 75/362/EHS a pozměňující akty) se nahrazují tímto:

"4. 393 L 0016: Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1)."

Před stávající úpravy se vkládají slova:"Norsko dosáhne odchylně od článku 30 směrnice 93/16/EHS, ve znění úprav pro účely Dohody, souladu s povinnostmi v ní uvedenými do 1. ledna 1995 namísto dne vstupu Dohody v platnost."

3. Body 5 a 6 se zrušují.

[1] Činnosti vztahující se ke stavebnictví spadají pod směrnici Rady 64/427 ze dne 7. července 1964, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření týkající se činností osob samostatně výdělečně činných ve výrobních a zpracovatelských odvětvích oddílů 23-40 ISIC (průmysl a řemesla) (Úř. věst. 117, 23.7.1964, s. 1863), upravenou pro účely Dohody o Evropském hospodářském prostoru článkem 30 Dohody a bodem 31 přílohy VII Dohody.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 8

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

PŘÍLOHA VIII (PRÁVO USAZOVÁNÍ) Dohody o EHP se mění takto:

Bod 8 (směrnice Rady 90/366/EHS) se nahrazuje tímto:

"8. 393 L 0096: Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty (Úř. věst. L 317, 18.12.1993, s. 59).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci se slova "povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Společenství" nahrazují slovy "povolení k pobytu"."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 9

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha IX (FINANČNÍ SLUŽBY) Dohody o EHP se mění takto:

UVÁDĚNÉ AKTY:

A. Kapitola I. POJIŠTĚNÍ

1. V bodě 2 (první směrnice Rady 73/239/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0049: směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1)."

2. V bodě 7 (směrnice Rady 88/357/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0049: směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1)."

3. Za bod 7 (druhá směrnice Rady 88/357/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"7a. 392 L 0049: Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění) (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 48 se slova "oznámení této směrnice" nahrazují slovy "rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění této směrnice do Dohody o EHP".

b) Tato směrnice se nevztahuje na Finsko."

4. V bodě 11 (první směrnice Rady 79/267/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0096: směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 (Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1)."

5. V bodě 11 (směrnice Rady 79/267/EHS) se úprava a) nahrazuje tímto:

"a) V článku 4 se doplňují slova:

Tato směrnice se nevztahuje na penzijní činností penzijních pojišťoven předepsaných zákonem o zaměstnaneckých důchodech (TEL) a ostatních souvisejících finských právních předpisů, pokud

1) penzijní pojišťovny, které již podle finských právních předpisů mají povinnost mít oddělené účetní a řídicí systémy pro své penzijní činnosti, kromě toho ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění třetí směrnice Rady 92/96/EHS (směrnice o životním pojištění) do Dohody o EHP v platnost vytvoří samostatné právnické osoby pro provádění těchto činností;

2) finské orgány povolí nediskriminačním způsobem všem státním příslušníkům a společnostem smluvních stran vykonávat podle finských právních předpisů činnosti uvedené v článku 1 vztahující se k této výjimce prostřednictvím

- buď vlastnictví stávající pojišťovací společnosti nebo skupiny nebo účasti v nich, nebo

- vytvoření nových pojišťovacích společností nebo skupin, včetně penzijních pojišťoven, nebo účasti v nich;

3) finské orgány předloží ke schválení Smíšenému výboru EHP přede dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění třetí směrnice o životním pojištění 92/96/EHS do Dohody o EHP zprávu uvádějící, jaká opatření byla přijata k oddělení činností TEL od běžných činností životního pojištění prováděných finskými pojišťovnami, aby se splnily všechny požadavky směrnice o životním pojištění.

Předpokládá se, že finské orgány v souladu s odpovídajícími ustanoveními první směrnice Rady 79/267/EHS zruší povolení pro pojišťovny, které neprovedou výše uvedený odstavec do dne vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění třetí směrnice o životním pojištění 92/96/EHS do Dohody o EHP."

6. V bodě 12 (směrnice Rady 90/619/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 392 L 0096: směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 (Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1)."

7. Za bod 12 (směrnice Rady 90/619/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"12a. 392 L 0096: Směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění) (Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Článek 2: viz úpravu a) směrnice Rady 79/267/EHS.

b) 1. Švédsko přijme právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) této směrnice do 1. ledna 2000.

2. Do 1. července 1994 švédské orgány předloží Smíšenému výboru EHP ke schválení plán opatření, která mají být přijata, aby byla angažovanost převyšující limity stanovené v čl. 22 odst. 1 písm. b) této směrnice uvedena do stanovených limitů.

3. Do 31. prosince 1997 předloží švédské orgány Smíšenému výboru EHP zprávu o postupu ohledně opatření přijatých k dosažení souladu s touto směrnicí.

4. Smíšený výbor přezkoumá opatření na základě zpráv uvedených v odstavcích 2 a 3. Podle vývoje se tato opatření případně upraví s cílem urychlení procesu snižování rizik.

5. Švédské orgány požadují, aby dotyčné životní pojišťovny okamžitě zahájily proces snižování dané angažovanosti. Dotyčné společnosti nikdy nezvýší tuto angažovanost, pokud již angažovanost překračuje limity předepsané směrnicí, a žádné zvýšení nesmí vést k tomu, aby byly tyto limity překročeny.

6. Švédské orgány předloží do konce přechodného období konečnou zprávu o výsledcích uvedených opatření.

c) V článku 45 se slova "oznámení této směrnice" nahrazují slovy "přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění této směrnice do Dohody o EHP"."

8. Za bod 12a (směrnice Rady 96/96/EHS) se vkládají nový nadpis a nový bod, které znějí:

"iv) Dohled a účetnictví

12b. Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

391 L 0674: Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7).

a) V čl. 2 odst. 1 se slova "ve smyslu čl. 58 odst. 2 Smlouvy" nahrazují slovy "ve smyslu článku 34 Dohody o EHP".

b) Norsko a Švédsko přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1995.

c) V čl. 46 odst. 3 se slova "vydání této směrnice" nahrazuje slovy "přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění této směrnice do Dohody o EHP" a odkazem na "den uvedený v čl. 70 odst. 1" se rozumí den, do kterého musí dotyčné státy ESVO přijmout právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí."

9. V bodě 12b (směrnice Rady 91/674/EHS) se nadpis

"iv) Ostatní otázky"

nahrazuje tímto:

"v) Ostatní otázky"

B. Kapitola II. BANKY A JINÉ ÚVĚROVÉ INSTITUCE

1. V bodě 17 (směrnice Rady 89/299/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 391 L 0633: směrnice Rady 91/633/EHS ze dne 3. prosince 1991 (Úř. věst. L 339, 11.12.1991, s. 33),

— 392 L 0016: směrnice Rady 92/16/EHS ze dne 16. března 1992 (Úř. věst. L 75, 21.3.1992, s. 48).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Ustanovení čl. 4 písm. a) směrnice 89/299/EHS se vztahuje na Norsko."

2. Bod 20 (směrnice Rady 83/350/EHS) se nahrazuje tímto:

"20. 392 L 0030: Směrnice Rady 92/30/EHS ze dne 6. dubna 1992 o dohledu nad úvěrovými institucemi na konsolidovaném základě (Úř. věst. L 110, 28.4.1992, s. 52).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Kdykoliv se smluvní strana rozhodne, že zahájí jednání uvedená v článku 8 směrnice, uvědomí o tom Smíšený výbor EHP. Smluvní strany provádějí ve Smíšeném výboru EHP konzultace o tom, jaká opatření je třeba provést, kdykoli to je v jejich společném zájmu.

b) Norsko a Švédsko mohou používat své vnitrostátní účetní standardy a rozsah konsolidace do konce přechodných období jim poskytnutých k přizpůsobení se ke směrnici Rady 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a jiných finančních institucí."

3. Za bod 23 (směrnice Rady 91/308/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"23a. 392 L 0121: Směrnice Rady 92/121/EHS ze dne 21. prosince 1992 o sledování a kontrole velké angažovanosti úvěrových institucí (Úř. věst. L 29, 5.2.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Rakousko, Norsko a Švédsko provedou tuto směrnici do 1. ledna 1995.

b) S půjčkami zajištěnými ke spokojenosti příslušných orgánů akciemi finských společností působícími v oblasti obytných nemovitostí, které fungují v souladu s finským zákonem o obytných nemovitostech z roku 1991 nebo následnými obdobnými právními předpisy, se nakládá stejným způsobem jako s půjčkami zajištěnými hypotékami na obytné nemovitosti v souladu s pravidly stanovenými v čl. 4 odst. 7 písm. p) a čl. 6 odst. 9 směrnice.

c) V čl. 6 odst. 1 se slova "ke dni zveřejnění této směrnice v Úředním věstníku Evropských společenství" nahrazují slovy "ke dni zveřejnění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění této směrnice do Dohody o EHP v Úředním věstníku Evropských společenství".

d) V čl. 6 odst. 3 se slova "ke dni zveřejnění této směrnice v Úředním věstníku Evropských společenství" nahrazují slovy "ke dni zveřejnění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění této směrnice do Dohody o EHP v Úředním věstníku Evropských společenství"."

C. Kapitola III. TRHY S CENNÝMI PAPÍRY A CENNÉ PAPÍRY

1. Za bod 30 (směrnice Rady 85/611/EHS) se vkládají nový nadpis a nové body, které znějí:

"iii) Investiční služby

30a. 393 L 0006: Směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 3 odst. 5 se slova "oznámení této směrnice" nahrazují slovy "vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění této směrnice do Dohody o EHP".

30b. 393 L 0022: Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů (Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Pro vztahy s investičními podniky třetích zemí popsanými v článku 7 směrnice platí:

1) s cílem dosažení maximálního stupně sblížení při uplatňování režimu třetí země pro investiční podniky si smluvní strany vyměňují informace, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 6, a v rámci Smíšeného výboru EHP a zvláštními postupy dohodnutými smluvními stranami se konají konzultace o věcech uvedených v čl. 7 odst. 3, 4 a 5;

2) povolení udělená příslušnými orgány smluvní strany investičním podnikům, které jsou přímými či nepřímými dceřinými podniky mateřských podniků řídících se právem třetí země, jsou platná v souladu s touto směrnicí na celém území smluvních stran. Avšak

a) když třetí země uloží množstevní omezení pro usazování investičních podniků ze státu ESVO nebo pro tyto investiční podniky uloží omezení, která neukládá investičním podnikům ze Společenství, jsou povolení udělená příslušnými orgány ve Společenství investičním podnikům, které jsou přímými nebo nepřímými dceřinými podniky mateřských podniků řídících se právem uvedené třetí země, platná pouze ve Společenství, kromě případů, kdy stát ESVO v oblasti své pravomoci rozhodne jinak;

b) když Společenství rozhodne, že rozhodnutí týkající se povolení investičních podniků, které jsou přímými nebo nepřímými dceřinými podniky mateřských podniků řídících se právem třetí země, mají být omezena nebo pozastavena, je jakékoli povolení udělené příslušným orgánem státu ESVO tomuto investičnímu podniku platné pouze v jeho oblasti pravomoci, kromě případů, kdy jiná smluvní strana v oblasti své pravomoci rozhodne jinak;

c) omezení nebo pozastavení uvedená v písmenecha) a b) se nesmějí použít na investiční podniky nebo jejich dceřiné podniky již povolené na území smluvní strany;

3) kdykoliv Společenství vyjednává se třetí zemí na základě čl. 7 odst. 4 a 5, aby pro své investiční podniky získalo v dané zemi národní zacházení a účinný přístup na trh, snaží se zajistit stejnou úpravu pro investiční podniky ze států ESVO."

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Za bod 36 (doporučení Komise 90/109/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"37. 392 X 0048: Doporučení Komise 92/48/EHS ze dne 18. prosince 1991 o zprostředkovatelích pojištění (Úř. věst. L 19, 28.1.1992, s. 32)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 10

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

PŘÍLOHA XI (TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY) Dohody o EHP se mění takto:

UVÁDĚNÉ AKTY:

1. Za bod 5 (směrnice Rady 91/287/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"5a. 392 D 0264: Rozhodnutí Rady 92/264/EHS ze dne 11. května 1992 o zavedení standardního mezinárodního telefonního přístupového kódu ve Společenství (Úř. věst. L 137, 20.5.1992, s. 21).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Ohledně států ESVO se v čl. 3 druhém pododstavci slova "oznámení tohoto rozhodnutí" nahrazují slovy "rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění tohoto rozhodnutí do Dohody o EHP".

5b. 392 L 0044: Směrnice Rady 92/44/EHS ze dne 5. června 1992 o uplatňování otevřeného přístupu k síti pro pronajaté okruhy (Úř. věst. L 165, 19. 6.1992, s. 27).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Ohledně států ESVO se odkaz na články 169 a 170 Smlouvy o EHS v čl. 12 písm. a) považuje za odkaz na články 31 a 32 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.

b) V čl. 12 odst. 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

"a) Když se používá postup stanovený v odstavcích 3 a 4 v případě týkajícím se jednoho nebo více vnitrostátních regulačních orgánů států ESVO, učiní se oznámení vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a Kontrolnímu úřadu ESVO.

b) Když se používá postup stanovený v odstavcích 3 a 4 v případě týkajícím se jednoho nebo více vnitrostátních regulačních orgánů jak státu ES, tak státu ESVO, učiní se oznámení vnitrostátním regulačním orgánům, Komisi ES a Kontrolnímu úřadu ESVO."

c) V čl. 12 odst. 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

a) Když po oznámení založeném na odst. 2 písm. a) vnitrostátní regulační orgán Kontrolního úřadu ESVO shledá, že jde o případ vyžadující další šetření, může jej postoupit pracovní skupině skládající se ze zástupců států ESVO a jejich dotyčných regulačních orgánů a zástupce Kontrolního úřadu ESVO, který působí jako předseda pracovní skupiny. Je-li předseda přesvědčen, že byly na vnitrostátní úrovni učiněny všechny rozumné kroky, zahájí přiměřeným způsobem postup podle požadavků stanovených v čl. 12 odst. 4.

b) Když po oznámení založeném na odst. 2 písm. b) vnitrostátní regulační orgán, Komise ES nebo Kontrolní úřad ESVO shledají, že jde o případ vyžadující další šetření, mohou jej postoupit Smíšenému výboru EHP. Když je Smíšený výbor EHP přesvědčen, že byly na vnitrostátní úrovni učiněny všechny rozumné kroky, může vytvořit pracovní skupinu skládající se ze stejného počtu zástupců států ESVO a jejich dotyčných vnitrostátních regulačních orgánů na jedné straně a ze stejného počtu zástupců členských států ES a jejich dotyčných vnitrostátních regulačních orgánů na druhé straně, a také zástupců Kontrolního úřadu ESVO a Komise ES. Smíšený výbor EHP také jmenuje předsedu této pracovní skupiny. Pracovní skupina přiměřeným způsobem postupuje podle procesních požadavků stanovených v čl. 12 odst. 4."

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Za bod 16 (doporučení Rady 91/288/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"17. 392 Y 0114(01): Usnesení Rady 92/C 8/01 ze dne 19. prosince 1991 o rozvoji společného trhu družicových služeb a zařízení (Úř. věst. C 8, 14.1.1992, s. 1 ).

18. 392 X 0382: Doporučení Rady ze dne 5. června 1992 o harmonizovaném poskytování minimálního souboru paketově komutovaných datových služeb (PSDS) v souladu se zásadami otevřeného přístupu k síti (ONP) (Úř. věst. L 200, 18.7.1992, s. 1).

19. 392 X 0383: Doporučení Rady ze dne 5. června 1992 o harmonizovaném poskytování přístupu k digitální síti integrovaných služeb (ISDN) a minimálního souboru nabídek ISDN v souladu se zásadami otevřeného přístupu k síti (ONP) (Úř. věst. L 200, 18.7.1992, s. 10).

20. 392 Y 0625(01): Usnesení Rady ze dne 5. června 1992 o rozvoji digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) ve Společenství jako celoevropské telekomunikační infrastruktury pro rok 1993 a dále (Úř. věst. C 158, 25.6.1992, s. 1).

21. 392 Y 1204(02): Usnesení Rady ze dne 19. listopadu 1992 o podpoře celoevropské spolupráce při číslování telekomunikačních služeb (Úř. věst. C 318, 4.12.1992, s. 2).

22. 393 Y 0106(01): Usnesení Rady ze dne 17. prosince 1992 o hodnocení situace v odvětví telekomunikací ve Společenství (Úř. věst. C 2, 6.1.1993, s. 5).

23. 392 Y 1204(01): Usnesení Rady ze dne 19. listopadu 1992 o provádění rozhodnutí Evropského radiokomunikační výboru (Úř. věst. C 318, 4.12.1992, s. 1).

24. 393 Y 0806(01): Usnesení Rady ze dne 22. července 1993 o přezkoumání situace v odvětví telekomunikací a nezbytnosti dalšího rozvoje na tomto trhu (Úř. věst. C 213, 6.8.1993, s. 1).

25. 393 Y 1216(01): Usnesení Rady ze dne 7. prosince 1993 zavádění družicových osobních komunikačních služeb ve Společenství (Úř. věst. C 339, 16.12.1993, s. 1)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 11

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP se mění takto:

A. Kapitola I: VNITROZEMSKÁ DOPRAVA

1. V bodě 11 (nařízení Rady (EHS) č. 1107/70) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 R 3578: nařízení Komise (ES) č. 3578/92 ze dne 7. prosince 1992 (Úř. věst. L 364, 12.12.1992, s. 11)."

2. V bodě 12 (nařízení Rady (EHS) č. 4060/89) se před úpravu vkládají slova:

ve znění:

"— 391 R 3356: nařízení Komise (ES) č. 3356/91 ze dne 7. listopadu 1991 (Úř. věst. L 318, 20.11.1991, s. 1)."

3. Za bod 12 (nařízení Rady (EHS) č. 4060/89) se vkládá nový bod, který zní:

"12a. 392 R 3912: Nařízení Rady (EHS) č. 3912/92 ze dne 17. prosince 1992 o kontrolách prováděných uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě a týkajících se dopravních prostředků registrovaných nebo uváděných do provozu ve třetích zemích (Úř. věst. L 395, 31.12.1992, s. 6).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Do 1. ledna 2005 může Rakousko pokračovat v provádění kontrol na svých hranicích uvedených v písm. b) části 2 přílohy nařízení Rady (EHS) č. 4060/89 a kontrol k ověřování souladu vozidel evidovaných nebo uvedených do oběhu ve třetí zemi s kvótovými opatřeními sjednanými mezi Rakouskem a dotyčnou třetí zemí a s rakouskými vnitrostátními předpisy o hmotnostech, rozměrech a ostatních technických vlastnostech silničních vozidel.

b) V článku 4 se první věta nahrazuje tímto:

"Pro účely tohoto nařízení a v souladu s článkem 13 protokolu 10 k Dohodě o EHP se protokol 11 k Dohodě použije obdobně.""

4. Bod 13 (směrnice Rady 75/130/EHS) se nahrazuje tímto:

"13. 392 L 0106: Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 6 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

— Rakousko: | Strassenverkehrsbeitrag |

— Finsko: | Varsinainen ajoneuvovero / Den egentliga fordonsskatten |

— Island: | þungaskattur |

— Norsko: | Vektårsavgift |

— Švédsko: | Fordonsskatt |

."

B. Kapitola II. SILNIČNÍ DOPRAVA

1. V bodě 14 (směrnice Rady 85/3/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0007: směrnice Rady 92/7/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 29)."

2. V bodě 16 (směrnice Rady 77/143/EHS) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 391 L 0328: směrnice Rady 91/328/EHS ze dne 21. června 1991, kterou se mění směrnice 77/143/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 178, 6.7.1991, s. 29),

— 392 L 0054: směrnice Rady 92/54/EHS ze dne 22. června 1992, kterou se mění směrnice Rady 77/143/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (brzdy) (Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 63),

— 392 L 0055: směrnice Rady 92/55/EHS ze dne 22. června 1992, kterou se mění směrnice Rady 77/143/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (výfukové plyny) (Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 68)."

3. Za bod 17 (směrnice Rady 89/459/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"17a. 391 L 0671: Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 26).

17b. 392 L 0006: Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne l0. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27), ve znění opravy v Úř. věst. L 244, 30.9.1993, s. 34.

17c. 393 D 0704: Rozhodnutí Rady 93/704/ES ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (Úř. věst. L 329, 30. 12.1993, s. 63) [1]."

4. Za bod 18 (směrnice Rady 68/297/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"18a. 393 L 0089: Směrnice Rady 93/89/EHS ze dne 25. října 1993 o zdaňování určitých vozidel určených k přepravě zboží členskými státy a o výběru průjezdních poplatků a poplatků za užívání určitých pozemních komunikací (Úř. věst. L 279, 12.11.1993, s. 32).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Tato směrnice se nevztahuje na Rakousko.

b) V čl. 3 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

— Finsko: | Varsinainen ajoneuvovero/Den egentliga fordonsskatten |

— Island: | þungaskattur |

— Norsko: | Vektårsavgift |

— Švédsko: | Fordonsskatt |

c) V situacích uvedených v čl. 8 odst. 1 se slovo "Komise", pokud jde o státy ESVO, nahrazuje slovy "Kontrolní úřad ESVO".

d) Ohledně států ESVO se znění článku 6 nahrazuje tímto:

"Státy ESVO, na které se vztahuje tato směrnice, pokračují v používání svých stávajících předpisů uvedených v čl. 3 odst. 1, aby zajistily, že nedojde k narušení hospodářské soutěže, totiž že podíl každé kategorie nebo podkategorie vozidel uvedené v příloze není nižší, než je minimum stanovené v uvedené příloze.

Aniž je dotčen článek 6 směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992, nesmějí státy ESVO, na které se tato směrnice vztahuje, poskytnout žádné osvobození od daní ani jejich snížení uvedené v článku 3, které by narušovaly hospodářskou soutěž, totiž které by vedly k nižší účtované dani, než je minimum uvedené v předchozím pododstavci."

e) V čl. 7 písm. d) prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

"V případě Norska mohou být uložena taká pro určité silnice druhé třídy."

f) V čl. 7 písm. d) a článku 9 se doplňují nové poododstavce, které znějí:

"Pokud jde o státy ESVO, proběhnou s Kontrolním úřadem ESVO předběžné konzultace uvedené výše.

Smíšený výbor EHP je informován o konzultacích a jejich výsledku. Na žádost smluvní strany proběhnou konzultace ve Smíšeném výboru EHP.""

5. Za bod 20 (nařízení Rady (EHS) č. 3820/85) se vkládá nový bod, který zní:

"20a. 393 D 0173: Rozhodnutí Komise 93/173/EHS ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 16 nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě (Úř. věst. L 72, 25.3.1993, s. 33)."

6. V bodě 21 (nařízení Rady (EHS) č. 3821/85) se vkládají nové odrážky:

jako nová odrážka před první odrážku (nařízení Rady (EHS) č. 3572/90):

"— 390 R 3314: nařízení Komise (EHS) č. 3314/90 ze dne 16. listopadu 1990 (Úř. věst. L 318, 17. 11. 1990, s. 20),"

;

jako nová odrážka před úpravu:

"— 392 R 3688: nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21. prosince 1992 (Úř. věst. L 374, 22.12.1992, s. 12)."

7. Za bod 23 (směrnice Rady 88/599/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"23a. 393 D 0172: Rozhodnutí Komise 93/172/EHS ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy v silniční dopravě uvedený v článku 6 směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 72, 25.3.1993, s. 30)."

8. Za bod 24 (směrnice Rady 89/684/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"24a. 391 L 0439: Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 310, 12.11.1991, s. 16.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Státy ESVO zavedou vnitrostátní řidičský průkaz v souladu s touto směrnicí. Mohou používat vzor, který je jiný než vzor Společenství popsaný v příloze I směrnice, až do přezkumu situace Smíšeným výborem EHP před 1. červencem 1994.

b) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"Řidičské průkazy států ESVO obsahují rozlišovací značku státu vydávajícího řidičský průkaz. Odpovídající rozlišovací značky jsou: IS (Island), N (Norsko), A (Rakousko), FIN (Finsko), S (Švédsko).""

9. V bodě 25 (první směrnice Rady ze dne 23. července 1962) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 R 0881: nařízení Komise (ES) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 (Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 213, 29.7.1992, s. 36."

;

10. Za bod 26 (nařízení Rady (EHS) 3164/76) se vkládají nové body, které znějí:

"26a. 392 R 0881: Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států (Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 213, 29.7.1992, s. 36.

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Toto nařízení se nevztahuje na podniky usazené v Rakousku ani ve spojitosti s mezinárodní dopravou zboží do Rakouska, přes ně a z něj pro část jízdy vykonávanou po rakouském území. Pro vzájemná práva přístupu se použijí dvoustranné smlouvy mezi Rakouskem a ostatními smluvními stranami.

b) Podmínky pro mezinárodní dopravu zboží na rakouské území, přes ně a z něj dopravci usazenými v Evropském společenství jsou určeny v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rakouskou republikou o silniční a železniční nákladní dopravě, podepsané v Portu dne 2. května 1992, která vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1993.

Pro takovou část jakékoli jízdy vykonávanou po rakouském území jsou podmínky pro mezinárodní dopravu na rakouské území, přes ně a z něj vykonávanou dopravci usazenými na Islandu, ve Finsku, Norsku a Švédsku určeny ve správních dohodách/výměnách dopisů/protokolech uzavřených dotyčnými smluvními stranami dne 23. listopadu 1993 (Island, Rakousko), dne 24. února/2. března 1993 (Finsko - Rakousko), dne 1. února 1994 (Norsko - Rakousko) a dne 17. února 1994 (Švédsko - Rakousko).

Když smluvní strany uvedených správních dohod/výměn dopisů/protokolů nebo dohody o tranzitu zamýšlejí přezkoumat nebo následně ukončit své dohody, oznámí to Smíšenému výboru EHP šest měsíců přede dnem vstupu dojednaných opatření v platnost. Poté se ve Smíšeném výboru EHP konají konzultace o veškerých navrhovaných změnách nebo dohodnutém ukončení.

Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že uvedené změny nebo ukončení dotyčné dohody vytvoří nerovnováhu mezi právy a povinnostmi smluvních stran podle Dohody o EHP, pokusí se Smíšený výbor EHP nalézt vzájemně přijatelné řešení.

Veškeré konzultace a posuzování podle dvou předchozích odstavců se omezují pouze na ty části uvedených správních dohod/výměn dopisů /protokolů nebo dohody o tranzitu, které mají být změněny nebo ukončeny dohodou.

Pokud během šesti měsíců nelze najít žádné řešení, použije se obdobně článek 114 Dohody.

Nadřazenost ustanovení dohody o tranzitu nad Dohodou o EHP v míře, ve které upravují stejnou věc podle protokolu 43 k Dohodě, není předchozími čtyřmi pododstavci dotčena.

c) V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"Při přepravě ze smluvní strany do třetí země nebo Rakouska a zpět se toto nařízení nevztahuje na takovou část jakékoli jízdy vykonávanou po území smluvní strany nakládky nebo vykládky, pokud se smluvní strany nedohodly jinak."

d) V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení o dopravě uvedená v odstavci 2, která byla stanovena ve dvoustranných dohodách uzavřených mezi smluvními stranami a která buď podle dvoustranných povolení nebo podle dohod o liberalizaci umožňují nakládku a vykládku ve smluvní straně dopravci usazenými v jiné smluvní straně."

e) Státy ESVO uznávají povolení Společenství vydaná členskými státy ES v souladu s nařízením. Pro účely tohoto uznávání se v obecných ustanoveních Společenství stanovených v příloze I nařízení nahrazují odkazy na "Společenství" slovy "Společenství a Finsko, Island, Norsko a Švédsko" a odkazy na "členský stát nebo členské státy" se nahrazují slovy "členský stát ES nebo členské státy ES a (nebo) Finsko, Island, Norsko a Švédsko."

f) Společenství a členské státy ES uznávají povolení vydaná Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem v souladu s nařízením, ve znění dodatku 1 k této příloze.

g) Povolení vydávaná Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem odpovídají vzorům uvedeným v dodatku 1 k této příloze.

26b. 390 R 3916: Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90 ze dne 21. prosince 1990 o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 375, 31.12.1990, s. 10).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Toto nařízení se nevztahuje na Rakousko.

b) V případech uvedených v článku 3 se, pokud jde o státy ESVO, slovo "Komise" nahrazuje slovy "Kontrolní úřad ESVO".

c) V situacích uvedených v článku 4:

- se, pokud jde o státy ESVO, slovo "Komise" nahrazuje slovy "Kontrolní úřad" a slovo "Rada" se nahrazuje slovy "Stálý výbor ESVO";

- platí, že když Komise ES obdrží žádost od členského státu ES nebo Kontrolní úřad obdrží žádost od státu ESVO, aby přijaly ochranná opatření, oznámí to neprodleně Smíšenému výboru EHP a poskytnou mu všechny příslušné informace.

Na žádost smluvní strany proběhnou ve Smíšeném výboru EHP konzultace. Tyto konzultace mohou být vyžadovány v případě prodloužení ochranných opatření.

Jakmile Komise ES nebo Kontrolní úřad ESVO přijmou rozhodnutí, neprodleně oznámí přijatá opatření Smíšenému výboru EHP.

Jestliže se jakákoli smluvní strana domnívá, že by ochranná opatření vytvořila nerovnováhu mezi právy a povinnostmi smluvních stran, použije se obdobně článek 114 Dohody.

d) S ohledem na článek 5 se členské státy ESVO zapojí do práce Poradního výboru, pokud jde o obecné úkoly sledování situace na dopravním trhu a podávání rad o sběru údajů nutných ke sledování trhu a odhalování krizí.

26c. 393 R 3118: Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu (Úř. věst. L 279, 12.11.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Toto nařízení se nevztahuje na podniky usazené v Rakousku a ve spojitosti s přepravou zboží na rakouském území. Pro vzájemná práva přístupu se použijí dvoustranné smlouvy mezi Rakouskem a ostatními smluvními stranami.

b) V článku 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

"Roční kabotážní kvóta pro Island, Norsko, Finsko a Švédsko obsahuje 2175 povolení, z nichž každé je platné dva měsíce, kvóta se každý rok zvyšuje o 30 % počínaje dnem 1. ledna 1995.

Tato kvóta se přiděluje Islandu, Norsku, Finsku a Švédsku takto:

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1. ledna 1998 - 30. června 1998 |

Island | 10 | 13 | 17 | 23 | 15 |

Norsko | 395 | 514 | 669 | 870 | 567 |

Finsko | 591 | 769 | 1000 | 1300 | 845 |

Švédsko | 1179 | 1533 | 1993 | 2591 | 1685 |

Kvóta pro rok 1994 je 1/12 z celkové roční kvóty pro rok 1994 násobená počtem kalendářních měsíců zbývajících v roce 1994 po vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění tohoto nařízení do Dohody.

Společenství obdrží 2816 dodatečných povolení kabotáže, z nichž každé je platné dva měsíce, tento počet povolení se ročně zvyšuje o 30 % počínaje dnem 1. ledna 1995.

Povolení kabotáže Společenství se rozděluje mezi členské státy ES takto:

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1. ledna 1998 - 30. června 1998 |

Belgie | 243 | 316 | 411 | 535 | 348 |

Dánsko | 236 | 307 | 400 | 520 | 338 |

Německo | 399 | 519 | 675 | 878 | 571 |

Řecko | 108 | 141 | 184 | 240 | 156 |

Španělsko | 252 | 328 | 427 | 556 | 362 |

Francie | 330 | 429 | 558 | 726 | 472 |

Irsko | 110 | 143 | 186 | 242 | 158 |

Itálie | 330 | 429 | 558 | 726 | 472 |

Lucembursko | 114 | 149 | 194 | 253 | 165 |

Nizozemsko | 344 | 448 | 583 | 758 | 493 |

Portugalsko | 143 | 186 | 247 | 315 | 205 |

Spojené království | 207 | 270 | 351 | 457 | 298 |

Kvóta pro rok 1994 je 1/12 z celkové roční kvóty pro rok 1994 násobená počtem kalendářních měsíců zbývajících v roce 1994 po vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění tohoto nařízení do Dohody."

c) V čl. 3 odst. 2 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Komise ES". Pokud jde o Island, Norsko, Finsko a Švédsko, Komise ES zašle povolení kabotáže Stálému výboru ESVO, který je rozdělí příslušným státům, kde jsou podniky usazeny.

d) V případech uvedených v článcích 5 a 11 se ohledně států ESVO nahrazuje slovo "Komise" slovem "Stálý výbor ESVO".

Souhrnné výkazy uvedené v čl. 5 odst. 2 se současně zašlou Smíšenému výboru EHP, který vyhotoví souhrn těchto výkazů a zašle ho státům ES a ESVO.

ê) V čl. 6 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

"DPH (daň z přidané hodnoty) nebo daň z obratu na dopravní služby."

f) V situacích uvedených v článku 7,

- pokud jde o státy ESVO, se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Kontrolní úřad" a slovo "Rada" se nahrazuje slovy "Stálý výbor ESVO",

- když Komise obdrží žádost od členského státu ES nebo Kontrolní úřad obdrží žádost od Islandu, Norska, Finska nebo Švédska, aby přijaly ochranná opatření, oznámí to neprodleně Smíšenému výboru EHP a poskytne mu všechny příslušné informace.

Na žádost smluvní strany proběhnou ve Smíšeném výboru EHP konzultace. Tyto konzultace mohou být vyžadovány v případě prodloužení ochranných opatření.

Jakmile Komise ES nebo Kontrolní úřad ESVO přijmou rozhodnutí, neprodleně oznámí přijatá opatření Smíšenému výboru EHP.

Když se jakákoli smluvní strana domnívá, že by ochranná opatření vytvořila nerovnováhu mezi právy a povinnostmi smluvních stran, použije se obdobně článek 114 Dohody.

g) Dohoda mezi Dánskem, Finskem, Norskem a Švédskem o kabotážní silniční nákladní dopravě, která vstoupila v platnost dne 11. dubna 1993, bude ke dni vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění tohoto nařízení do Dohody o EHP nahrazena ustanoveními tohoto nařízení.

h) Island, Norsko, Finsko a Švédsko uznávají doklady Společenství vydané Komisí a členskými státy ES v souladu s přílohami I až III nařízení za dostatečný důkaz k výkonu činností vnitrostátní kabotáže na Islandu, v Norsku, Finsku a Švédsku. Pro účely tohoto uznávání se v ustanoveních dokumentů Společenství v přílohách I, II, III a IV nařízení nahrazují slova "členský stát nebo členské státy" slovy "členský stát nebo členské státy ES, Island, Norsko, Finsko nebo Švédsko".

i) Společenství a členské státy ES uznávají doklady vydané Islandem, Norskem, Finskem a Švédskem v souladu s přílohami I až III nařízení upraveného v dodatku 2 k této příloze za dostatečný důkaz k výkonu činností vnitrostátní kabotáže v členském státě ES.

j) Doklady v případě, kdy jsou vydány Islandem, Norskem, Finskem a Švédskem, odpovídají v přílohách I až IV nařízení vzorům uvedeným v dodatku 2 k této příloze."

11. Bod 32 (nařízení Rady (EHS) č. 516/72) se nahrazuje tímto:

"32. 392 R 0684: Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy (Úř. věst. L 74, 20.3.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje těmito slovy:

"V přípravě přepravy ze smluvní strany do třetí strany a zpět se toto nařízení nevztahujena část jakékoli jízdy vykonávané po území smluvní strany nástupu nebo výstupu cestujících, pokud se smluvní strany nedohodly jinak."

b) Ustanovení čl. 1 odst. 3 se neuplatňuje."

12. Bod 33 (nařízení Rady (EHS) č. 517/72) se nahrazuje tímto:

"33. 392 R 1839: Nařízení Komise (ES) č. 1839/92 ze dne 1. července 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 684/92 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících (Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 5), ve znění:

- 393 R 2944: nařízení Komise (EHS) č. 2944/93 ze dne 25. října 1993 (Úř. věst. L 266, 27.10.1993, s. 2).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Státy ESVO uznávají doklady Společenství vydané členskými státy ES v souladu s nařízením. Pro účely těchto uznávání se v dokladech Společenství uvedených v přílohách I, IA, III, IV a V nařízení odkazy na "členský stát nebo členské státy" nahrazují slovy: "členský stát nebo členské státy ES, Island, Norsko, Rakousko, Finsko nebo Švédsko" a v názvech dokladů uvedených v přílohách IA, III, IV a V se odkazy na "členské státy" nahrazují slovy "státy, které jsou buď členskými státy ES, nebo státy ESVO".

b) Společenství a členské státy ES uznávají doklady vydané Islandem, Norskem, Rakouskem, Finskem a Švédskem v souladu s nařízením a s úpravami, které jsou uvedeny nebo na které se odkazuje v písmenu c).

c) Island, Norsko, Rakousko, Finsko a Švédsko vydávají doklady odpovídající

- příloze I nařízení. V uvedené příloze se odkaz na "členský stát ES" nahrazuje slovy "členský stát ES, Island, Norsko, Rakousko, Finsko nebo Švédsko";

- ostatním přílohám nařízení, které mají být vydány v souladu se vzorem uvedeným v dodatku 3 k této příloze."

13. Za bod 33 (nařízení Komise (EHS) č. 1839/92) se vkládá nový bod, který zní:

"33a. 392 R 2454: Nařízení Rady (EHS) č. 2454/92 ze dne 23. července 1992, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu (Úř. věst. L 251, 29.8.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V čl. 4 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

"DPH (daň z přidané hodnoty) nebo daň z obratu na dopravní služby"

b) V situacích uvedených v článku 8:

- se, pokud jde o státy ESVO, slovo "Komise" nahrazuje slovy "Kontrolní úřad ESVO" a slovo "Rada" se nahrazuje slovy "Stálý výbor ESVO",

- když Komise ES obdrží žádost od členského státu ES nebo Kontrolní úřad obdrží žádost od státu ESVO, aby přijaly ochranná opatření, oznámí to neprodleně Smíšenému výboru EHP a poskytnou mu všechny příslušné informace.

Na žádost smluvní strany proběhnou ve Smíšeném výboru EHP konzultace. Tyto konzultace mohou být vyžadovány v případě prodloužení ochranných opatření.

Jakmile Komise ES nebo Kontrolní úřad ESVO přijmou rozhodnutí, neprodleně oznámí přijatá opatření Smíšenému výboru EHP.

Jestliže se jakákoli smluvní strana domnívá, že by ochranná opatření vytvořila nerovnováhu mezi právy a povinnostmi smluvních stran, použije se obdobně článek 114 Dohody.

c) Státy ESVO uznávají doklady Společenství vydané členskými státy ES v souladu s nařízením. Pro účely tohoto uznávání se v dokladech Společenství v přílohách I, II, III a IV nařízení nahrazují odkazy na "členský stát nebo členské státy" slovy "členský stát nebo členské státy ES, Island, Norsko, Finsko nebo Švédsko".

d) Společenství a členské státy ES uznávají osvědčení vydaná Islandem, Norskem, Rakouskem, Finskem a Švédskem v souladu s nařízením, ve znění dodatku 4 k této příloze.

e) Doklady vydávané Islandem, Norskem, Finskem a Švédskem odpovídají vzorům uvedeným v dodatku 4 k této příloze."

C. Kapitola III. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1. Bod 37 (rozhodnutí Rady 75/327/EHS) se nahrazuje tímto:

"37. 391 L 0440: Směrnice Rady č. 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25), ve znění oprav v Úř. věst. L 305, 6.11.1991, s. 22.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 7 odst. 1 se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "EHP".

b) Rakousko použije tuto směrnici nejpozději ode dne 1. července 1995."

D. Kapitola IV. DOPRAVA PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH

1. Za bod 43 (nařízení Rady (EHS) č. 2919/85) se vkládá nový bod, který zní:

"43a. 391 R 3921: Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 1)."

2. V bodě 45 (nařízení Komise (EHS) č. 1102/89) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 392 R 3690: nařízení Komise (EHS) č. 3690/92 ze dne 21. prosince 1992 (Úř. věst. L 374, 22.12.1992, s. 22),

— 393 R 3433: nařízení Komise (ES) č. 3433/93 ze dne 15. prosince 1993 (Úř. věst. L 314, 16.12.1993, s. 10)."

3. Za bod 46 (směrnice Rady 87/540/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"46a. 391 L 0672: Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I se doplňují slova:

ve SKUPINĚ A:

"Finská republika

- Laivurinkirja/Skepparbrev

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I och II"

ve SKUPINĚ B:

"Rakouská republika

- Kapitänspatent A

- Schiffsführerpatent A

Finská republika

- Laivurinkirja/Skepparbrev

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I och II"

b) V příloze II se doplňují slova:

"Finsko

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag"

"Švédsko

- Trollhätte kanal and Göta älv

- Lake Vänern

- Lake Mälaren

- Södertälje kanal

- Falsterbo kanal

- Sotenkanalen"

H. Kapitola V. NÁMOŘNÍ DOPRAVA

1. Bod 55 (směrnice Rady 79/116/EHS) se zrušuje s účinkem od 13. září 1995.

2. Za bod 55 (směrnice Rady 79/116/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"55a. 393 L 0075: Směrnice Rady 93/75/EHS ze dne 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla směřující do přístavů Společenství nebo opouštějící přístavy Společenství a přepravující nebezpečné nebo znečišťující věci (Úř. věst. L 247, 5.10.1993, s. 19)."

3. Za bod 56 (nařízení Rady (EHS) č. 613/91) se vkládá nový bod, který zní:

"56a. 393 R 2158: Nařízení Komise (EHS) č. 2158/93 ze dne 28. července 1993 o uplatňování změn Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 a Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 pro účely nařízení Rady (EHS) č. 613/91 (Úř. věst. L 194, 3.8.1993, s. 5)."

4. Za bod 59 (rozhodnutí Komise 83/573/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"59a. 392 D 0143: Rozhodnutí Rady 92/143/EHS ze dne 25. února 1992 o radionavigačních systémech v Evropě (Úř. věst. L 59, 4.3.1992, s. 17)."

I. Kapitola VI. CIVILNÍ LETECTVÍ

1. V bodě 63 (nařízení Rady (EHS) č. 2299/89) se doplňují nová slova, která nahrazují úpravu:

"ve znění:

- 393 R 3089: nařízení Komise (ES) č. 3089/93 ze dne 29. října 1993 (Úř. věst. L 278, 11.11.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Pro účely čl. 6 odst. 5, čl. 7 odst. 3, 4 a 5, článků 11 až 21a a čl. 23 odst. 2 se ohledně států ESVO se "Komise" nahrazuje slovy "Kontrolní úřad ESVO" a slovo "Rada" nahrazuje slovy "Stálý výbor ESVO".

Dále se v čl. 15 odst. 1 a článku 17 ohledně států ESVO slova "Soudní dvůr" nahrazují slovy "Soudní dvůr ESVO" a odkaz v článku 17 na článek 172 Smlouvy o EHS se považuje na odkaz na článek 35 Dohody mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora."

2. Za bod 64 (nařízení Rady (EHS) č. 294/91) se vkládají nové body, které znějí:

"64a. 392 R 2408: Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V situacích uvedených v článcích 4, 6, 8, 9 a 10 se, pokud jde o státy ESVO, slovo "Komise" se nahrazuje slovy "Kontrolní úřad" a slovo "Rada" se nahrazuje slovy "Stálý výbor ESVO".

b) V seznamu uvedeném v příloze I nařízení se doplňují nové položky, které znějí:

"Rakousko: | Vídeň |

Finsko: | Helsinki-Vantaa/Helsingfors-Vanda |

Island: | Keflavík |

Norsko: | Oslo Airport System |

Švédsko: | Stockholm Airport System" |

c) V seznamu uvedeném v příloze II nařízení se doplňují nové položky, které znějí:

"Norsko: | Oslo-Fornebu/Gardermoen |

Švédsko: | Stockholm-Arlanda/Bromma" |

64b. 393 R 0095: Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V případě uvedeném v čl. 8 odst. 6 se použijí články 99 a 102 až 104 Dohody.

b) V případě uvedeném v čl. 11 odst. 3 se, pokud jde o státy ESVO, slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Kontrolní úřad ESVO".

c) V situacích uvedených v článku 12 se smluvní strany navzájem informují a na žádost proběhnou konzultace ve Smíšeném výboru EHP."

3. Bod 65 (nařízení Rady (EHS) č. 2342/90) se nahrazuje tímto:

"65. 392 R 2409: Nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 15).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

V situacích uvedených v článcích 6 a 7 se, pokud jde o státy ESVO, slovo "Komise" nahrazuje slovy "Kontrolní úřad" a slovo "Rada" nahrazuje slovy "Stálý výbor ESVO"."

4. Za bod 66 (směrnice Rady 80/1266/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"66a. 391 R 3922: Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Článek 9 se neuplatňuje.

66b. 392 R 2407: Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V případě uvedeném v čl. 5 odst. 7 písm. b) a c) nařízení se použijí články 99 a 102 až 104 Dohody o EHP.

b) Ohledně států ESVO se odkaz v čl. 13 odst. 3 nařízení na článek 169 Dohody o EHS považuje za odkaz na článek 31 Dohody mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora.

66c. 393 L 0065: Směrnice Rady 93/65/EHS ze dne 19. července 1993 o definici a užívání slučitelných technických specifikací pro zadávání zakázek na zařízení a systémy řízení letového provozu (Úř. věst. L 187, 29.7.1993, s. 52).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V seznamu uvedeném v příloze II se doplňují nové položky, které znějí:

Rakousko

AUSTRO CONTROL GesmbH.,

Schnirchgasse 11,

A-1030

Wien

Finsko

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531

Vantaa

Pořízení pro malá letiště mohou být prováděny místními orgány nebo vlastníky.

Norsko

Luftfartsverket

P.O. Box 8124 Dep.

N-0032

Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S

P.O. Box 2654 St. Hanshaugen

N-0131

Oslo

Pořízení pro malá letiště mohou být prováděny místními orgány nebo vlastníky.

Švédsko

Luftfartsverket

S-601 79

Norrköping.

b) Tato směrnice se nevztahuje na Island."

5. Za bod 68 (nařízení Rady (EHS) č. 295/91) se vkládá nový bod, který zní:

"68a. 391 L 0670: Směrnice Rady 91/670/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 21)."

J. AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Za bod 75 (usnesení Rady ze dne 7. prosince 1970) se doplňují nové body, které znějí:

"76. 391 Y 0208 (01): Usnesení Rady ze dne 17. prosince 1990 o rozvoji evropské vysokorychlostní železniční sítě (Úř. věst. C 33, 8.2.1991, s. 1).

77. 392 Y 0407 (04): Usnesení Rady ze dne 26. března 1992 o rozšíření systému pro sledování trhů pro dopravu zboží po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. C 86, 7.4.1992, s. 4)."

K. Následující čtyři dodatky se připojují jako dodatky 1, 2, 3 a 4 k příloze XIII (DOPRAVA) Dohody o EHP:

[1] Uvádí se pouze pro informaci; pro použití viz přílohu XXI.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 12

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XIV (HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ) Dohody o EHP se mění takto:

a) Kapitola C. PATENTOVÉ LICENČNÍ DOHODY

1. V bodě 5 (nařízení Komise (EHS) č. 349/84) se před úpravu vkládají nové odrážky, které znějí:

"— 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst. L 21, 29.1.1993, s. 8)."

b) Kapitola D. SPECIALIZAČNÍ DOHODY A DOHODY O VÝZKUMU A VÝVOJI

1. V bodě 6 (nařízení Komise (EHS) č. 417/85) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst. L 21, 29.1.1993, s. 8)."

2. V bodě 7 (nařízení Komise (EHS) č. 418/85) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst. L 21, 29.1.1993, s. 8)."

c) Kapitola F: DOHODY O LICENCÍCH NA KNOW-HOW

1. V bodě 9 (nařízení Komise (EHS) č. 556/89) se před úpravu vkládají slova:

ve znění:

"— 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst. L 21, 29.1.1993, s. 8)."

d) Kapitola G: DOPRAVA

1. Za bod 11 (nařízení Rady (EHS) č. 4056/86) se vkládají nové body, které znějí:

"11a. 393 R 3652: Nařízení Komise (EHS) č. 3652/93 ze dne 22. prosince 1993 o použití čl. 85 odst. 3 dohody na určité kategorie dohod mezi podniky o automatizovaném rezervačním systému služeb v letecké dopravě (Úř. věst. L 133, 31.12.1993, s. 37).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V čl. 9 písm. i) se slova "letečtí dopravci Společenství" nahrazují slovy "letečtí dopravci usazení na území, na které se vztahuje Dohoda o EHP".

b) V čl. 9 odst. 4 se za druhou větu vkládá nová věta, která zní: "Příslušný kontrolní orgán informuje také Smíšený výbor EHP."

c) V článku 14 v návětí se slova "podle čl. 7 nařízení č. 19/87/EHS" nahrazují slovy "buď z vlastního podnětu, nebo na žádost příslušného kontrolního orgánu nebo na žádost druhého kontrolního orgánu nebo státu spadajícího do jeho působnosti nebo fyzické či právnické osoby uplatňující svůj oprávněný zájem".

d) V článku 14 se na konec doplňují tato slova: "Příslušný kontrolní orgán může v těchto případech přijmout veškerá vhodná opatření podle 13 článku nařízení (EHS) č. 3975/87 nebo odpovídajících ustanovení obsažených v protokolu 21 k Dohodě o EHP, aby zamezil výskytu těchto narušení. Před přijetím těchto rozhodnutí může příslušný kontrolní orgán zaslat dotyčným osobám doporučení, aby ukončily tato narušení."

e) V článku 15 se druhý pododstavec nahrazuje tímto zní:

"Tento akt se použije se zpětnou působností na dohody existující ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost od doby, kdy byly podmínky pro použití tohoto aktu splněny."

11b. 393 R 1617: Nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 ze dne 25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkajících se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, konzultací o tarifech pravidelné osobní a nákladní dopravy a přidělování volných letištních časů (Úř. věst. L 155, 26.6.1993, s. 18).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V článku 1 se slova "mezi letišti Společenství" nahrazují slovy "mezi letišti na území, na které se vztahuje Dohoda o EHP".

b) V článku 6 návětí se slova "v souladu s čl. 7 nařízení (EHS) č. 3976/87" nahrazují slovy "buď z vlastního podnětu, nebo na žádost druhého kontrolního orgánu nebo státu spadajícího do jeho působnosti nebo fyzické či právnické osoby uplatňující svůj oprávněný zájem".

c) V článku 6 se doplňují nové věty, které znějí: "Příslušný kontrolní orgán může v těchto případech přijmou veškerá vhodná opatření podle článku 13 nařízení (EHS) č. 3975/87 nebo odpovídajících ustanovení obsažených v protokolu 21 k Dohodě o EHP, aby zamezil výskytu těchto narušení. Před přijetím těchto rozhodnutí může příslušný kontrolní orgán zaslat dotyčným osobám doporučení, aby ukončily tato narušení."

d) V článku 7 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

"Tento akt se použije se zpětnou působností na dohody existující ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost od doby, kdy byly podmínky pro použití tohoto aktu splněny.""

e) Kapitola I. UHLÍ A OCEL

1. V bodě 15 (rozhodnutí Vysokého úřadu č. 25/67) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 391 S 3654: rozhodnutí Komise 3654/91/ESUO ze dne 13. prosince 1991 (Úř. věst. L 348, 17.12.1991, s. 12)."

f) Za bod 15 (rozhodnutí Vysokého úřadu č. 25/67) se doplňují nová kapitola a nové body, které znějí:

"J. - Pojišťovnictví

15a. 392 R 3932: Nařízení Komise (EHS) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Úř. věst. L 398, 31.12.1991, s. 7).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V článku 17 v úvodním odstavci se slova "podle čl. 7 nařízení (EHS) č. 1534/91" nahrazují slovy "buď z vlastního podnětu, nebo na žádost druhého kontrolního orgánu, nebo státu spadajícího do jeho působnosti, nebo fyzické či právnické osoby uplatňující svůj oprávněný zájem".

b) V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"V takových případech může příslušný kontrolní orgán vydat rozhodnutí podle článků 6 a 8 nařízení (EHS) č. 17/62 nebo podle odpovídajících ustanovení protokolu 21 k Dohodě o EHP i bez předchozího oznámení dotyčnými podniky".

c) Článek 18 se neuplatňuje.

d) Článek 19 se neuplatňuje.

e) Článek 20 se neuplatňuje.

f) Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Tento akt platí do 31. března 2003"."

g) AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO NÁLEŽITĚ V ÚVAHU

Za bod 25 (C/233/91/s. 2) se jako nový oddíl doplňují tato slova:

"Obecně

I. Uvedené akty byly přijaty Komisí ES do 31. července 1991. Po vstupu Dohody v platnost mají být Smíšeným výborem EHP přijaty odpovídající akty podle čl. 5 odst. 2 písm. b) a článku 25 Dohody mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora. Mají být zveřejněny v souladu s výměnou dopisů o zveřejnění informací významných pro EHP.

II. Pokud jde o akty významné pro EHP přijaté Komisí ES po dni 31. července 1991, Kontrolní úřad ESVO v souladu s pravomocemi mu propůjčenými podle Dohody mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora má po konzultacích s Komisí ES přijmout odpovídající akty, aby zachoval rovné podmínky hospodářské soutěže. Akty přijaté Komisí nebudou začleněny do této přílohy, ale v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství bude učiněn odkaz na jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství. Odpovídající akty přijaté Kontrolním úřadem ESVO mají být zveřejněny v dodatku EHP a oddíle EHP Úředního věstníku Evropských společenství. Oba kontrolní orgány vezmou patřičně v úvahu tyto akty v případech, kdy jsou k tomu podle Dohody příslušné."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 13

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XV (STÁTNÍ PODPORY) Dohody o EHP se mění takto:

A) Veřejné podniky

a) V bodě 1 (směrnice Komise 80/723/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 L 0084: směrnice Komise 93/84/EHS ze dne 30. září 1993 (Úř. věst. L 254, 12.10.1993, s. 16)."

b) V bodě 1 (směrnice Komise 80/723/EHS) se doplňuje nová úprava, která zní:

"c) V čl. 5a odst. 3 druhém pododstavci se slova "v členských státech" nahrazují slovy "v členských státech ES nebo státech ESVO"."

B) Za bod 1 (směrnice Komise 80/723/EHS) se vkládají nový nadpis a nový bod, které znějí:

"Podpora ocelářskému průmyslu

1a. 391 S 3855: Rozhodnutí Komise č. 3855/91/ESUO ze dne 27. listopadu 1991, kterým se stanoví pravidla Společenství pro podporu ocelářskému průmyslu (Úř. věst. L 362, 31.12.1991, s. 57).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

a) Slovo "Komise" se nahrazuje slovy: "příslušný kontrolní orgán definovaný v článku 62 Dohody o EHP".

b) Slova "obchod mezi členskými státy" se nahrazují slovy "obchod mezi smluvními stranami".

c) Slova "slučitelný se společným trhem" se nahrazují slovy "slučitelný s fungováním Dohody o EHP".

d) V čl. 4 odst. 1 druhé odrážce se doplňují tato slova: "nebo, v případě státu ESVO, podpora vztažená k platbám nepřevyšuje podporu, která může být poskytována ocelářskému podniku ES v podobné situaci".

e) V čl. 6 odst. 1 se slova "podle Smlouvy o EHS" nahrazují slovy "podle Smlouvy o EHS nebo Dohody mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora".

f) V čl. 6 odst. 4 se slova "článek 88 Smlouvy" nahrazuje slovy "článek 88 Smlouvy a odpovídající postup stanovený v Dohodě mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora"."

C) AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO NÁLEŽITĚ V ÚVAHU

Za bod 37 (C/320/88/s. 3) se jako nový oddíl doplňují tato slova:

"Obecně

I. Uvedené akty byly přijaty Komisí ES do 31. července 1991. Po vstupu Dohody v platnost mají být Kontrolním úřadem ESVO přijaty odpovídající akty podle čl. 5 odst. 2 písm. b) a článku 24 Dohody mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora. Mají být zveřejněny v souladu s výměnou dopisů o zveřejnění informací významných pro EHP.

II. Pokud jde o akty významné pro EHP přijaté Komisí ES po dni 31. července 1991, Kontrolní úřad ESVO v souladu s pravomocemi mu svěřenými podle Dohody mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora má po konzultacích s Komisí ES přijmout odpovídající akty, aby zachoval rovné podmínky hospodářské soutěže. Akty přijaté Komisí nebudou začleněny do této přílohy. Při jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropského společenství bude uvedeno, že mají význam pro EHP, a v dodatku EHP k Úřednímu věstníku bude učiněn odkaz na toto zveřejnění. Odpovídající akty přijaté Kontrolním úřadem ESVO mají být zveřejněny v dodatku EHP a oddíle EHP Úředního věstníku. Oba kontrolní orgány vezmou patřičně v úvahu tyto akty v případech, kdy jsou k tomu podle Dohody příslušné."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 14

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XVI (VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) Dohody o EHP se mění takto:

a) ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

V odstavci 1 se odkazy na směrnice 71/305/EHS, 89/440/EHS a 90/531/EHS nahrazují odkazy na směrnice 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS.

b) UVÁDĚNÉ AKTY:

1. Bod 2 (směrnice Rady 71/305/EHS) se nahrazuje tímto:

"2. 393 L 0037: Směrnice Rady 93/37/EHS ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 5 písm. a) se slova "v souladu se Smlouvou" nahrazují slovy "v souladu s Dohodou o EHP".

b) V čl. 6 odst. 1 a 3, dokud není zavedena ve Finsku, znamená DPH:

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" ve Finsku.

c) V čl. 6 odst. 2 písm. a) se hodnota prahů v národních měnách států ESVO počítá tak, aby nabyla účinku ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost, a v zásadě se přezkoumává každé dva roky s účinkem od 1. ledna 1994 a zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropských společenství.

d) V článku 25 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- "— v Rakousku "Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- — ve Finsku "Kaupparekisteri, Handelsregistret",

- — na Islandu "Firmaskrá",

- — v Norsku "Foretaksregisteret",

- — ve Švédsku "Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret.""

e) V čl. 34 odst. 1 se datum 31. října 1993 nahrazuje datem 31. října 1995.

f) V příloze I se doplňuje dodatek 1 k této příloze."

2. Bod 3 (směrnice Rady 77/62/EHS) se s účinkem od 14. června 1994 nahrazuje tímto:

"3. 393 L 0036: Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 3 se slova "čl. 233 odst. 1 písm. b) Smlouvy o EHS" nahrazují slovy "článek 123 Dohody o EHP".

b) V čl. 5 odst. 1 písm. a), dokud není zavedena ve Finsku, DPH znamená:

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" ve Finsku.

c) Za předpokladu, že práh vyjádřený v evropských měnových jednotkách (ECU) platí pouze na území EHP, se v čl. 5 odst. 1 písm. c) zrušují slova:

- v první větě slova: "a prahová hodnota dohody GATT vyjádřené v ECU",

- ve druhé větě slova: "a ECU vyjádřené v ZPČ".

d) V čl. 5 odst. 1 písm. c) se hodnota prahů v národních měnách států ESVO počítá tak, aby nabyla účinku ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost.

e) V čl. 21 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- "— v Rakousku: "Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- — ve Finsku: "Kaupparekisteri, Handelsregistret",

- — na Islandu: "Firmaskrá",

- — v Norsku: "Foretaksregisteret",

- — ve Švédsku: "Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret.""

f) V čl. 31 odst. 1 písm. b) se datum 31. října 1991 nahrazuje datem 31. října 1994.

g) V příloze I se doplňuje dodatek 2 k této příloze. V příloze uvedené v čl. 1 písm. b) se doplňuje dodatek 1 k této příloze."

3. Bod 4 (směrnice Rady 90/531/EHS) se s účinkem od 1. července 1994 nahrazuje tímto:

"4. 393 L 0038: Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Pokud jde o Norsko, vstoupí opatření nězbytná k dosažení souladu s touto směrnicí v platnost 1. ledna 1995 nebo před tímto dnem v případě, že Norsko oznámí, že dosáhlo souladu s touto směrnicí.

Během tohoto přechodného období se použitelnost směrnice mezi Norskem a ostatními smluvními stranami navzájem pozastavuje.

b) V čl. 3 odst. 1 písm. e) se slova "v článku 36 Smlouvy o EHS" nahrazují slovy "v článku 13 Dohody o EHP".

c) V článku 11 se slova "je slučitelný se Smlouvou" nahrazují slovy "je slučitelný s Dohodou o EHP".

d) V čl. 12 bodě 1 se slova "v souladu se Smlouvou" nahrazují slovy "v souladu s Dohodou o EHP".

e) V čl. 14 odst. 1 a 10, dokud není zavedena ve Finsku, znamená DPH:

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" ve Finsku.

f) V čl. 34 odst. 5 se slova "podle čl. 93 odst. 3 Smlouvy" nahrazují slovy "podle článku 62 Dohody o EHP".

g) V článku 36 se slovy "třetí země" rozumějí "jiné země než smluvní strany Dohody o EHP".

h) V čl. 36 odst. 1 se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "Společenství, pokud jde o subjekty Společenství, nebo státy ESVO, pokud jde o jejich subjekty,".

i) V čl. 36 odst. 1 se slova "podniky ze Společenství" nahrazují slovy "podniky ze Společenství, pokud jde o dohody Společenství, nebo podniky ze států ESVO, pokud jde o dohody států ESVO,".

j) V čl. 36 odst. 1 se slova "Společenství nebo jeho členských států vůči třetím zemím" nahrazuje slovy "buď Společenství nebo jeho členských států vůči třetím zemím, nebo států ESVO vůči třetím zemím".

k) V čl. 36 odst. 5 se slova "rozhodnutím Rady" nahrazují slovy "rozhodnutím v rámci obecného rozhodovacího postupu Dohody o EHP".

l) V článku 36 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

"6. V souvislosti obecných institucionálních ustanovení Dohody o EHP se předkládají výroční zprávy o pokroku učiněném v mnohostranných a dvoustranných jednáních týkajících se přístupu podniků Společenství a ESVO na trhy třetích zemí v oblasti působnosti této směrnice, o výsledcích dosažených v těchto jednáních a o praktickém provedení všech dohod, které byly uzavřeny.

V rámci obecného rozhodovacího postupu Dohody o EHP může být tento článek změněn s ohledem na tento vývoj."

m) Aby se smluvním stranám v EHP umožnilo používat čl. 36 odst. 2 a 3, zajistí smluvní strany, aby dodavatelé usazení na jejich územích určovali původ výrobků ve svých nabídkách pro zakázky na dodávky v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 802/68 ze dne 27. června 1968 o společné definici pojmu původ zboží (Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 1).

n) Aby se dosáhlo maximální sblížení, uplatňuje se článek 36 v rámci EHP za těchto podmínek:

- použití odstavce 3 se nedotýká stávajícího stupně liberalizace vůči třetím zemím,

- smluvní strany vedou podrobné konzultace o svých jednáních se třetími zeměmi.

Uplatňování tohoto režimu se společně přezkoumá během roku 1996.

o) Článek 37 se neuplatňuje.

p) V článku 38 se hodnoty prahů v národních měnách států ESVO počítají tak, aby nabyly účinku ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost. V zásadě se přezkoumají každé dva roky s účinkem od 1. ledna 1994.

q) Přílohy I až X se doplňují dodatky 3 až 13 k této příloze v uvedeném pořadí."

4. Za bod 4 (směrnice Rady 90/531/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"4a. 393 D 0327: Rozhodnutí Komise 93/327/EHS ze dne 13. května 1993, kterým se stanoví podmínky, za kterých zadavatelé využívající geografické oblasti pro účely průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv musí Komisi sdělovat informace o zakázkách, které zadávají (Úř. věst. L 129, 27.5.1993, s. 25)."

5. Za bod 5 (směrnice Rady 89/665/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"5a. 392 L 0013: Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Pokud jde o Norsko, vstoupí opatření potřebná k dosažení souladu s touto směrnicí v platnost ve stejnou dobu jako u směrnice Rady 90/531/EHS v souladu s přílohou XVI Dohody o EHP.

Během tohoto přechodného období se použitelnost směrnice mezi Norskem a ostatními smluvními stranami navzájem pozastavuje.

b) V čl. 2 odst. 9 se slova "článku 177 Smlouvy" nahrazují slovy "kritérií stanovených Soudním dvorem při jeho výkladu článku 177 Smlouvy o EHS" [1].

c) V čl. 11 odst. 2 písm. a) se slova "podle článků 169 nebo 170 Smlouvy" nahrazují slovy "podle článků 169 nebo 170 Smlouvy a odpovídajících postupů stanovených v Dohodě mezi státy ESVO o vytvoření Kontrolního úřadu a Soudního dvora".

d) V příloze směrnice se doplňuje dodatek 14 k této příloze.

5b. 392 L 0050: Směrnice Rady 92/50/EHS ze 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 4 odst. 1 se slova "článku 223 Smlouvy" nahrazují slovy na "článku 123 Dohody o EHP".

b) V čl. 30 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- v Rakousku "Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- ve Finsku "Kaupparekisteri, Handelsregistret",

- na Islandu "Firmaskrá, Hlutafélagaskrá",

- v Norsku "Foretaksregisteret",

- ve Švédsku "Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret.""

c) AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

1. Za bod 8 (sdělení Komise KOM(89) 400) se vkládají nové body, které znějí:

"9. 391 X 0561: Doporučení Komise 91/561/EHS ze dne 24. října 1991 o normalizaci oznámení veřejných zakázek (Úř. věst. L 305, 6.11.1991, s. 19).

10. 592 DC 0722: Sdělení Komise Radě ze dne 1. června 1992 o účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách ve Společenství (SEC(92) 722 v konečném znění ze dne 1. června 1992).

11. Sdělení Komise ze dne 30. prosince 1992 o formulářích, které mají dotyčné smluvní strany používat do dne vstupu směrnice 90/531/EHS v platnost (Úř. věst. S 252 A, 30.12.1992, s. 1)."

d) Za dodatek 13 se doplňuje nový dodatek, který zní:

"

Dodatek 14

VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY, KTERÝM LZE PODAT ŽÁDOSTI O SMÍRČÍ ŘÍZENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 92/13/EHS

RAKOUSKO

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (Spolkové ministerstvo hospodářství)

FINSKO

Kauppa- ja teollisuusministeriö, Handels- och industriministeriet (Ministerstvo obchodu a průmyslu)

ISLAND

Fjármálaráðuneytið (Ministerstvo financí)

NORSKO

Nærings- og energidepartementet (Ministerstvo průmyslu a energetiky)

ŠVÉDSKO

Nämnden för offentlig upphandling (Výbor pro veřejné zakázky).

"

[1] Viz úpravu b) směrnice Rady 89/665/EHS v bodě 5 poznámce pod čarou 1 pro Dohodu o EHP.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 15

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XVII (DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ) Dohody o EHP se mění takto:

1. V bodě 2 (první rozhodnutí Rady 90/510/EHS) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 D 0017: rozhodnutí Rady 93/17/EHS ze dne 21. prosince 1992 (Úř. věst. L 11, 19.1.1993, s. 22)."

2. V bodě 2 (první směrnice Rady 90/510/EHS) se úprava a) nahrazuje tímto:

"a) V příloze se zrušují odkazy na Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko."

3. Za bod 3 písm. b) (rozhodnutí Komise 90/541/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"c) 393 D 0016: Rozhodnutí Rady 93/16/EHS ze dne 21. prosince 1992 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby ze Spojených států amerických a určitých území (Úř. věst. L 11, 19.1.1993, s. 20), ve znění:

- 393 D 0520: rozhodnutí Rady 93/520/EHS ze dne 27. září 1993 (Úř. věst. L 246, 2.10.1993, s. 31).

d) 393 D 0217: Rozhodnutí Komise 93/217/EHS ze dne 19. března 1993, kterým se v souladu s rozhodnutím Rady 93/16/EHS určují Spojené státy americké jako země, na jejíž společnosti nebo jiné právnické osoby se rozšiřuje právní ochrana topografií polovodičových výrobků (Úř. věst. L 94, 20.4.1993, s. 30).

e) 394 D 0004: Rozhodnutí Rady 94/4/ES ze dne 20. prosince 1993 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 6, 8.1.1994, s. 23)."

4. V bodě 3 se návětí úpravy nahrazuje tímto:

"Navíc k těmto rozhodnutím se uplatňuje toto ustanovení:"

.

5. Za bod 5 (směrnice Rady 91/250/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"6. 392 R 1768: Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 182, 2.7.1992, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V čl. 3 písm. b) se doplňují slova:

"; pro účely tohoto písmene a článků, které na něj odkazují, se povolení k uvedení výrobku na trh udělené v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu ESVO posuzuje jako povolení udělené v souladu se směrnicemi 65/65/EHS, popřípadě 81/851/EHS;"

b) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Pro každý výrobek, který je k 2. lednu 1993 chráněn platným základním patentem a který byl poprvé registrován jako léčivý přípravek po 1. lednu 1985, lze vydat osvědčení.

V případě osvědčení vydávaných v Dánsku, Německu, Finsku a Norsku se datum 1. ledna 1985 nahrazuje datem 1. ledna 1988.

V případě osvědčení vydávaných v Belgii, Itálii a Rakousku se datum 1. ledna 1985 nahrazuje datem 1. ledna 1982."

c) V článku 19 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"3. Jestliže v důsledku uplynutí zákonné lhůty skončí platnost základního patentu ve státě ESVO mezi 2. lednem 1993 a dnem vstupu tohoto nařízení podle Dohody v platnost, nabude osvědčení platnosti pouze vzhledem k době následující po dni zveřejnění přihlášky k osvědčení. Článek 13 se však použije pro výpočet doby platnosti osvědčení.

4. V případě odstavce 3 se přihláška k osvědčení podá do dvou měsíců ode dne, kdy nařízení vstoupí v platnost v dotyčném státě ESVO.

5. Osvědčení, o něž bylo zažádáno v souladu s odstavcem 3, nebrání žádné třetí osobě, která mezi uplynutím platnosti základního patentu a zveřejněním žádosti o osvědčení vynález v dobré víře obchodně využívala či se k takovému využití připravovala, využívat jej i nadále."

7. 392 L 0100: Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 346, 27.11.1992, s. 61).

Finsko, Island, Norsko a Švédsko dosáhnou souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1995.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 8 odst. 2 se použije následující, pokud jde o Norsko:

Norsko uvede v účinnost opatření nezbytná k dosažení souladu s čl. 8 odst. 2 této směrnice pro sdělování zvukových záznamů veřejnosti jinými způsoby než vysíláním od 1. ledna 1996.

b) V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"Právo na rozšiřování se u předmětů ochrany uvedených v odstavci 1 na územích smluvních stran vyčerpá pouze prvním prodejem uvedeného předmětu na územích smluvních stran, který byl proveden nositelem tohoto práva nebo s jeho souhlasem."

8. 393 L 0083: Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15).

9. 393 L 0098: Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 9)."

6. Za bod 9 se vkládají nový nadpis a nové body, které znějí:

"AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou na vědomí obsah těchto aktů:

10. 392 Y 0528(01): Usnesení Rady 92/C 138/01 ze dne 14. května 1992 o zvýšené ochraně autorských práv a navazujících práv (Úř. věst. C 138, 28.5.1992, s. 1).

11. KOM(92) 445 v konečném znění: Sdělení Komise ze dne 27. října 1992 o právech duševního vlastnictví a normalizaci (KOM(92) 445 v konečném znění)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 16

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XVIII (ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, PRACOVNÍ PRÁVO A ROVNÉ ZACHÁZENÍ PRO MUŽE A ŽENY) Dohody o EHP se mění takto:

A. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

1. V bodě 15 (směrnice Rady 90/679/EHS) se doplňují slova:

"ve znění:

— 393 L 0088: směrnice Rady 93/88/EHS ze dne 12. října 1993 (Úř. věst. L 268, 29.10.1993, s. 71)."

2. Za bod 16 (směrnice Rady 91/383/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"16a. 392 L 0029: Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel (Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19).

16b. 392 L 0057: Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Pokud jde o Rakousko a Norsko, vstoupí opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí v platnost do 1. ledna 1995.

16c. 392 L 0058: Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23).

16d. 392 L 0085: Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1).

16e. 392 L 0091: Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9).

16f. 392 L 0104: Směrnice Rady 92/104/EHS ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 404, 31.12.1992, s. 10).

16g. 393 L 0103: Směrnice Rady 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 1)."

B. PRACOVNÍ PRÁVO

1. Za bod 24 (směrnice Rady 80/987/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"25. 391 L 0533: Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Pokud jde o Island a Norsko, vstoupí opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí v platnost do 1. července 1994.

26. 392 L 0056: Směrnice Rady 92/56/EHS ze dne 24. června 1992, kterou se mění směrnice 75/129/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 3)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 17

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XIX (OCHRANA SPOTŘEBITELE) Dohody o EHP se mění takto:

UVÁDĚNÉ AKTY:

Za bod 7 (směrnice Rady 90/314/EHS) se vkládá nový bod, který zní :

"7a. 393 L 0013: Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29)."

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Za bod 9 (usnesení Rady 88/C 153/01) se vkládají nové body, které znějí:

"10. 392 X 0295: Doporučení Komise 92/295/EHS ze dne 7. dubna 1992 zásadách jednání k ochraně zákazníků při smlouvách dohodnutých na dálku (distanční prodej) (Úř. věst. L 156, 10.6.1992, s. 21).

11. 393 Y 0420(01): Usnesení Rady 93/C 110/01 ze dne 5. dubna 1993 o budoucích opatřeních týkajících se označování výrobků v zájmu spotřebitele (Úř. věst. C 110, 20.4.1993, s. 1).

12. 379 Y 0630(01): Usnesení Rady ze dne 19. června 1979 o uvádění cen potravin a nepotravinářských výrobků pro domácnost balených v předem stanovených množstvích (Úř. věst. C 163, 30.6.1979, s. 1).

13. 486 Y 0723(07): Usnesení Rady a ministrů školství, zasedajícíh v Radě, ze dne 9. června 1986 o vzdělávání o ochraně spotřebitelů na základních a středních školách (Úř. věst. C 184, 23.7.1986, s. 21).

14. 387 Y 0107(01): Usnesení Rady ze dne 15. prosince 1986 o začlenění politiky na ochranu spotřebitelů do dalších společných politik (Úř. věst. C 3, 7.1.1987, s. 1).

15. 387 Y 0704(03): Usnesení Rady ze dne 25. června 1987 o bezpečnosti spotřebitelů (Úř. věst. C 176, 4.7.1987, s. 3).

16. 387 Y 0704(02): Usnesení Rady ze dne 25. června 1987 o vyřizování stížností spotřebitelů (Úř. věst. C 176, 4.7.1987, s. 2).

17. 388 X 0041: Doporučení Komise 88/41/EHS ze dne 10. prosince 1987 o zapojení spotřebitelů do normalizace a vylepšení jejich účasti v ní (Úř. věst. L 23, 28.1.1988, s. 26)."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 18

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/94

Příloha XX (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) Dohody o EHP se mění takto:

A. I. Obecně

1. Za bod 2 (směrnice Rady 90/313/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"2a. 391 L 0692: Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Tato směrnice se uplatňuje pouze ve vztahu ke směrnicím začleněným do Dohody o EHP.

2b. 392 R 0880: Nařízení Rady (EHS) č. 880/92 ze dne 23. března 1992 o systému Společenství pro udělování ekoznačky (Úř. věst. L 99, 11.4.1992, s. 1).

2c. 393 D 0430: Rozhodnutí Komise 93/430/EHS ze dne 28. června 1993, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství pracím prostředkům (Úř. věst. L 198, 7.8.1993, s. 35).

2d. 393 D 0431: Rozhodnutí Komise 93/431/EHS ze dne 28. června 1993, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství myčkám nádobí (Úř. věst. L 198, 7.8.1993, s. 38).

2e. 393 D 0517: Rozhodnutí Komise 93/517/EHS ze dne 15. září 1993 o vzorové smlouvě o podmínkách používání ekoznačky Společenství (Úř. věst. L 243, 29.9.1993, s. 13).

2f. 393 R 1836: Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93 ze dne 29. června 1993 o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Úř. věst. L 168, 10.7.1993, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 247, 5.10.1993, s. 28."

B. II. Voda

Za bod 13 (směrnice Rady 91/271/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"13a. 391 L 0676: Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

13b. 392 D 0446: Rozhodnutí Komise 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody (Úř. věst. L 247, 27.8.1992, s. 10).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Toto rozhodnutí a přílohy se uplatňují pouze ve vztahu ke směrnicím začleněným do Dohody o EHP."

C. III. Vzduch

Za bod 21 (směrnice Rady 89/429/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"21a. 392 L 0072: Směrnice Rady 92/72/EHS ze dne 21. září 1992 o znečišťování ovzduší ozonem (Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 1)."

D. IV. Chemikálie, průmyslová rizika a biotechnologie

1. Za bod 24 (směrnice Rady 90/219/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"24a. 391 D 0448: Rozhodnutí Komise 91/448/EHS ze dne 29. července 1991 o obecných zásadách klasifikace podle článku 4 směrnice Rady 90/219/EHS (Úř. věst. L 239, 28.8.1991, s. 23).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím od 1. ledna 1995."

2. Za bod 25 (směrnice Rady 90/220/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"25a. Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

391 D 0596: Rozhodnutí Rady 91/596/EHS ze dne 4. listopadu 1991 o formuláři souhrnu notifikace podle článku 9 směrnice Rady 90/220/EHS o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (Úř. věst. L 322, 23.11.1991, s. 1).

a) V části A položce 3 písm. b) bodě i) přílohy o formuláři souhrnu notifikace o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů pro účely výzkumu a vývoje se vkládají slova:

"boreální □

arktický □"

b) Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím od 1. ledna 1995.

25b. 392 D 0146: Rozhodnutí Komise 92/146/EHS ze dne 11. února 1992 o formuláři souhrnu notifikace podle článku 12 směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 60, 5.3.1992, s. 19).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím od 1. ledna 1995."

E. V. Odpady

1. V bodě 27 (směrnice Rady 75/442/EHS) se vkládá nová odrážka, která zní:

"— 394 D 0003: rozhodnutí Komise 94/3/ES ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. L 5, 7.1.1994, s. 15)."

2. Za bod 32 (směrnice Rady 86/278/EHS) se vkládají nové body, které znějí:

"32a. 391 L 0689: Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím od 1. ledna 1995 na základě přezkumu před uvedeným dnem. Pro Norsko se přezkum provede společně se směrnicí 75/442/EHS, ve znění směrnice 91/156/EHS.

32b. 392 L 0112: Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého (Úř. věst. L 409, 31.12.1992, s. 11).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Norsko provede čl. 9 odst. 1 písm. a) bod ii) od 1. ledna 1997. Norsko předloží Smíšenému výboru k posouzení účinný program na snížení emisí SO2, včetně předložení plánu investic a zvolených technických možností, a studii o vlivu na životní prostředí v případě mořské vody v procesu zpracování do 1. ledna 1995.

32c. 393 R 0259: Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Finsko, Island, Norsko a Švédsko uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením od 1. ledna 1995.

Rakousko uvede v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením od 1. ledna 1997."

3. Za bod 32c (nařízení Rady (EHS) č. 259/93 se vkládají nový nadpis a nový bod, které znějí:

"VI. Hluk

32d. 392 L 0014: Směrnice Rady 92/14/EHS ze dne 2. března 1992 o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 21), ve znění opravy v Úř. věst. L 68, 23.6.1992, s. 30.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Rakousko může použít přísnější ochranné vnitrostátní právní předpisy platné ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost, které se týkají omezení provozu letadel podle části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988), na rakouských letištích do 1. dubna 2002."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 19

rozhodnutí č. 7/94 Smíšeného výboru EHP

Příloha XXI (STATISTIKA) Dohody o EHP se mění takto:

A. PRŮMYSLOVÁ STATISTIKA

Nadpis "Průmyslová statistika" se nahrazuje nadpisem "Statistika podnikání". Pod tímto nadpisem se za bod 4 (směrnice Rady 78/166/EHS) vkládají nové body, které znějí:

"4a. 391 R 3924: Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanovení čl. 3 odst. 3 se neuplatňuje pro Finsko, Island, Norsko a Švédsko.

b) Pro státy ESVO se odkaz na "třídu NACE rev. 1" v článku 3 nahrazuje odkazem na "skupinu NACE rev. 1".

c) Ustanovení čl. 5 odst. 2 se neuplatňuje pro ty státy ESVO, které vnitrostátními právními předpisy uložily podnikům povinnost předávat statistické informace.

d) Státy ESVO jsou osvobozeny od požadavku sbírat měsíční údaje.

e) Rakousko, Finsko, Island a Švédsko provádějí zjišťování požadovaná tímto nařízením nejpozději od roku 1995. Finsko, Island, Norsko a Švédsko však nemusí před rokem 1997 poskytovat rozčlenění produktů v seznamu Prodkom, které odpovídá sedmimístnému a osmimístnému číselnému kódu kombinované nomenklatury, jak je definováno v nařízení Rady (EHS) č. 3367/87 ze dne 9. listopadu 1987 o použití kombinované nomenklatury pro statistiku obchodu mezi členskými státy (Úř. věst. L 321, 11.11.1987, s. 3).

f) Pro podniky zařazené do podpoložky 27.10 NACE rev. 1 poskytnou státy ESVO, bez ohledu na prahovou hodnotu uvedenou v článku 3, údaje podle níže uvedeného seznamu. Údaje se poskytují od roku 1995 čtvrtletně, nejpozději 6 týdnů po skončení referenčního čtvrtletí.

Položka | Popis |

1. | VÝROBA |

1.1 | Surové železo |

1.2 | Surová ocel |

1.2.1 | Ingoty |

1.2.2 | nepřetržitě odlévané výrobky |

1.2.3 | tekutá ocel pro odlévání |

1.2.4 | tekutá ocel pro odlévání okysličená čistým kyslíkem |

1.2.5 | elektrická ocel |

1.2.6 | ostatní |

1.3 | Speciální oceli |

1.4 | Celková výroba hotových válcovaných výrobků |

1.4.1 | materiál pro železniční tratě |

1.4.2 | profily velkých rozměrů |

1.4.3 | ocelové lano na cívkách |

1.4.4 | výztužná betonářská ocel |

1.4.5 | ostatní tyčová ocel |

1.4.6 | velké plechy |

1.4.7 | za tepla válcované úzké pásy |

1.4.8 | za tepla válcované pásy > 4,75 mm > 3 mm, < 4,75 mm < 3 mm |

1.4.9 | za tepla válcované svitky (dokončené výrobky) |

1.4.10 | za tepla válcované plechy < 3 mm > 3 mm |

1.4.11 | polotovary pro trubky |

1.5 | Výroba konečných výrobků |

1.5.1 | pocínovaný plech, ostatní pocínované úzké pásy , ECCS |

1.5.2 | černý plech pro použití jako takový |

1.5.3 | galvanizované plechy, matový bílý plech, ostatní potahované plechy |

1.5.4 | elektroplechy |

1.6 | Výroba a přeměna širokých pásů válcovaných za tepla |

1.6.1 | široké za tepla válcovaná pásová ocel |

1.6.2 | z toho svitky |

2. | SPOTŘEBA |

2.1 | Odpad z průmyslu oceli a železa |

3. | NOVÉ OBJEDNÁVKY A DODÁVKY |

3.1 | Dodávky běžné oceli: na domácí trh do jiných zemí ESVO do zemí ES do třetích zemí jiných než země ESVO nebo ES |

3.2 | Dodávky ušlechtilé oceli: na domácí trh do jiných zemí ESVO do zemí ES do třetích zemí jiných než země ESVO nebo ES |

3.3 | Nové objednávky běžné oceli na domácí trh do jiných zemí ESVO do zemí ES do třetích zemí jiných než země ESVO nebo ES |

4. | DODÁVKY OCELI DO OCELÁREN K DALŠÍMU VÁLCOVÁNÍ |

4.1 | Ingoty |

4.2 | Polotovary |

4.3 | Svitky dodávané na domácí trh do jiných zemí ESVO do zemí ES do třetích zemí jiných než země ESVO nebo ES |

5. | ZÁSOBY VÝROBKŮ Z OCELI U VÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ |

5.1 | Ingoty |

5.2 | Polotovary a svitky |

5.3 | Hotové výrobky |

4b. 393 R 2186: Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely (Úř. věst. L 196, 5.8.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanovení čl. l písm. k) přílohy II nařízení se neuplatňuje pro státy ESVO.

b) Rakousko dosáhne souladu s nařízením nejpozději od 1. ledna 1997."

B. DOPRAVNÍ STATISTIKA

Za bod 7 (směrnice Rady 80/1177/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

"7a. 393 D 0704: Rozhodnutí Rady 93/704/ES ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 63).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

a) Pro státy ESVO se údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 sdělí poprvé přede dnem 31. března 1995 pro roky 1991, 1992 a 1993 a pro následující roky nejpozději devět měsíců po skončení daného referenčního roku.

b) Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ve znění úprav pro účely Dohody se pro státy ESVO použije také na předávání údajů uvedených v čl. 2 odst. 3."

C. STATISTIKA ZAHRANIČNÍHO A VNITŘNÍHO OBCHODU SPOLEČENSTVÍ

V bodě 8 (nařízení Rady (EHS) č. 1736/75) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 R 3478: nařízení Komise (ES) č. 3478/93 ze dne 17. prosince 1993 (Úř. věst. L 317, 18.12.1993, s. 32)."

D. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STATISTIKA

Za bod 18 (nařízení Rady (EHS) č. 311/76) se vkládá nový bod, který zní:

"18a. 391 R 3711: Nařízení Rady (EHS) č. 3711/91 ze dne 16. prosince 1991 o organizaci ročního výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 351, 20.12.1991, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Státům ESVO se povoluje provádět zjišťování požadované tímto nařízením na vzorku jednotlivců místo na vzorku domácností. Státy ESVO, které využijí této možnosti, však poskytnou informace o ostatních členech domácnosti, ve které dotyčný jednotlivec žije, obsahující alespoň charakteristiky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b).

b) Státy ESVO zajistí, aby plán vzorků zjišťování zaručoval dodržení horní hranice relativní standardní chyby uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci alespoň na celostátní úrovni.

c) Státům ESVO se povoluje poskytovat část informací o jednotlivcích podle čl. 4 odst. 1 na základě údajů registru, pokud jsou údaje v souladu se základními definicemi a výsledky jsou přinejmenším rovnocenné, pokud jde o přesnost a kvalitu.

d) Ustanovení čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce se pro státy ESVO neuplatňuje.

e) Státy ESVO provádějí zjišťování požadované tímto nařízením nejpozději od roku 1995."

E. NÁRODNÍ ÚČTY - HDP

V bodě 19 (směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 D 0454: rozhodnutí Komise 93/454/EHS, Euratom ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 213, 24.8.1993, s. 18),

— 393 D 0475: rozhodnutí Komise 93/475/EHS, Euratom ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 224, 3.9.1993, s. 27),

— 393 D 0570: rozhodnutí Komise 93/570/EHS, Euratom ze dne 4. října 1993 (Úř. věst. L 276, 9.11.1993, s. 13)."

F. KLASIFIKACE

1. V bodě 20 (nařízení Rady (EHS) č. 3037/90) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 R 0761: nařízení Komise (EHS) č. 761/93 ze dne 24. března 1993 (Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1)."

2. Za bod 20 (nařízení Rady (EHS) č. 3037/90) se vkládají nové body, které znějí:

"20a. 393 R 0696: Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko použijí definice uvedené v článku 1 nařízení pro statistiku týkající se situací po 1. lednu 1995.

b) Pro Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko trvá přechodné období uvedené v čl. 4 odst. 1 od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1996.

c) Na seznam v oddíle II bodě B.2 přílohy se vkládá nový bod, který zní:

""Gemeinde" v Rakousku; "kunta/kommun" ve Finsku; "sveitarfélag" na Islandu; "kommune" v Norsku; "primärkommun" ve Švédsku."

20b. 393 R 3696: Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 342, 31.12.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Pro státy ESVO končí přechodné období uvedené v článku 8 dne 31. prosince 1996."

G. ZEMĚDĚLSKÁ STATISTIKA

1. V bodě 23 (nařízení Rady (EHS) č. 571/88) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 393 D 0156: rozhodnutí Komise 93/156/EHS ze dne 9. února 1993 (Úř. věst. L 65, 17.3.1993, s. 12)."

2. V bodě 23 (nařízení Rady (EHS) č. 571/88) se v úpravě e) zrušují tyto položky:

"B.03 | Nepovinný údaj pro Finsko, Island a Švédsko |

B.04 | Nepovinný údaj pro Rakousko a Finsko |

C.04 | Nepovinný údaj pro Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko |

K.02 | Nepovinný údaj pro Rakousko." |

3. V bodě 23 (nařízení Rady (EHS) č. 571/88) se v úpravě e) doplňují slova:

"I.07 Nepovinné pro Island.

Poznámka pod čarou 3 týkající se bodu I.07(b) v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 571/88, ve znění pozdějších předpisů, zní:

"Nepovinný údaj pro Dánsko a Švédsko."

Poznámka pod čarou 4 týkající se bodu I.07(b) v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 571/88 zní:

"Nepovinný údaj, kromě Dánska a Švédska"."

H. STATISTIKA RYBOLOVU

1. V bodě 25 (nařízení Rady (EHS) č. 1382/91) se před úpravu vkládají slova:

"ve znění:

— 393 R 2104: nařízení Rady (EHS) č. 2104/93 ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 191, 31. 7. 1993, s. 1)."

2. Úprava a) v bodě 25 (nařízení Rady (EHS) 1382/91) se zrušuje.

3. Za bod 25 (nařízení Rady (EHS) 1382/91) se vkládají nové body, které znějí:

"25a. 391 R 3880: Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Státům ESVO se povoluje, bez ohledu na předpisy přijaté v rámci společné rybářské politiky Společenství, používat techniky odběru vzorků podle podmínek stanovených ve druhé části první věty článku 3.

b) Státy ESVO sbírají údaje požadované tímto nařízením nejpozději od roku 1995. Státy ESVO předloží zprávu uvedenou v čl. 6 odst. 1 do konce roku 1995.

25b. 393 R 2018: Nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Státům ESVO se povoluje, bez ohledu na předpisy přijaté v rámci společné rybářské politiky Společenství, používat techniky odběru vzorků podle podmínek stanovených ve druhé části první věty článku 3.

b) Státy ESVO sbírají údaje požadované tímto nařízením nejpozději od roku 1995. Státy ESVO předloží zprávu uvedenou v čl. 7 odst. 1 do konce roku 1995."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 20

rozhodnutí č. 7/94 Smíšeného výboru EHP

Příloha XXII (PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ) Dohody o EHP se mění takto:

UVÁDĚNÉ AKTY:

V bodě 2 (druhá směrnice Rady 77/91/EHS) se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 392 L 0101: směrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1993 (Úř. věst. L 347, 28.11.1992, s. 64)."

--------------------------------------------------

Top