EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(01)

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace

OJ L 336, 23.12.1994, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 5 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 5 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 5 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(1)/oj

Related Council decision

21994A1223(01)Úřední věstník L 336 , 23/12/1994 S. 0003 - 0010
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 38 S. 0005
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 38 S. 0005


Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace

Strany této Dohody,

uznávajíce, že by jejich vztahy v obchodní a ekonomické oblasti měly být zaměřeny na zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti a vyšší a stále rostoucí úrovně reálného důchodu a efektivní poptávky a na zvýšení výroby a obchodu zbožím a službami, což umožní optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem trvalého rozvoje, majíce v úmyslu zároveň ochraňovat a zachovávat životní prostředí a rozvíjet prostředky k tomu určené tak, aby to bylo slučitelné s jejich potřebami a zájmy, vztahujícími se k různým úrovním ekonomického rozvoje,

uznávajíce dále, že je nutné vyvíjet rozhodné úsilí k tomu, aby si rozvojové země, a zvláště ty nejméně rozvinuté mezi nimi, zajistily podíl z růstu mezinárodního obchodu, který odpovídá potřebě jejich ekonomického rozvoje,

vedeny přáním přispět k realizaci těchto cílů uzavřením dohod, které budou, na základě reciprocity a vzájemných výhod, zaměřeny na podstatné snížení celních sazeb a ostatních překážek obchodu a na odstranění diskriminačního zacházení v mezinárodních obchodních vztazích,

rozhodnuty vytvořit komplexní, životaschopnější a trvalejší mnohostranný obchodní systém, zahrnující Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, výsledky snah o liberalizaci obchodu dosažené v minulosti a všechny výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání,

odhodlány zachovávat základní principy a podporovat uskutečňování cílů, které rozvíjejí tento mnohostranný obchodní systém,

DOHODLY SE TAKTO:

Článek I

Zřízení Organizace

Tímto se zřizuje Světová obchodní organizace (dále uváděná jako WTO)

Článek II

Oblast působnosti WTO

1. WTO bude společným institucionálním rámcem pro řízení obchodních vztahů mezi svými Členy, pokud jde o otázky spojené s dohodami a souvisejícími právními nástroji, zahrnutými do příloh této Dohody.

2. Dohody a související právní nástroje, zahrnuté do příloh 1, 2 a 3 (dále uváděné jako "Mnohostranné obchodní dohody"), tvoří nedílnou součást této Dohody a jsou závazné pro všechny Členy.

3. Dohody a související právní nástroje, zahrnuté do přílohy 4 (dále uváděné jako "Vícestranné obchodní dohody"), tvoří rovně součást této Dohody pro ty Členy, kteří je přijali a jsou pro tyto Členy závazné. Vícestranné obchodní dohody nezakládají povinnosti nebo práva pro ty Členy, kteří je nepřijali.

4. Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1994, uvedená v příloze 1A (dále uváděná jako "GATT 1994"), je právně odlišná od Všeobecné dohody o clech a obchodu z 30. října 1947, připojené k Závěrečnému aktu, přijatému na závěr druhého zasedání Přípravného výboru Konference OSN o obchodu a zaměstnanosti, ve znění pozdějších úprav, doplňků nebo změn (dále uváděná jako "GATT 1947").

Článek III

Funkce WTO

1. WTO bude usnadňovat provádění, správu a působení této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod, podporovat uskutečňování jejich cílů a bude rovněž sloužit jako rámec pro provádění, správu a působení Vícestranných obchodních dohod.

2. WTO bude místem pro jednání mezi svými Členy o jejich mnohostranných obchodních vztazích, týkajících se otázek upravených dohodami uvedenými v přílohách této Dohody. WTO bude moci rovněž poskytovat prostor pro další jednání mezi svými Členy, týkající se jejich mnohostranných obchodních vztahů a vytvářet rámec k uplatňování výsledků těchto jednání podle toho, jak rozhodne Konference ministrů.

3. WTO bude spravovat Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (dále uváděné jako "Ujednání o řešení sporů" nebo "DSU"), které je uvedeno v příloze 2 této Dohody.

4. WTO bude spravovat Mechanismus přezkoumávání obchodní politiky (dále uváděný jako "TPRM"), uvedený v příloze 3 této Dohody.

5. Se zřetelem na větší propojenost při vytváření světové hospodářské politiky bude WTO, bude-li to vhodné, spolupracovat s Mezinárodním měnovým fondem a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a jejich přidruženými institucemi.

Článek IV

Struktura WTO

1. Bude ustavena Konference ministrů, složená ze zástupců všech Členů, která se bude scházet nejméně jednou za dva roky. Konference ministrů bude vykonávat funkce WTO a přijme k tomu účelu nezbytná opatření. Konference ministrů bude oprávněna přijímat rozhodnutí ve všech otázkách, vztahujících se ke všem Mnohostranným obchodním dohodám pokud o to kterýkoli Člen požádá, a to podle zvláštních ustanovení, týkajících se přijímání rozhodnutí, které jsou uvedeny v této Dohodě a v příslušné Mnohostranné obchodní dohodě.

2. Bude ustavena Generální rada, složená ze zástupců všech Členů která se bude scházet podle potřeby. V období mezi zasedáními Konference ministrů budou její funkce vykonávány Generální radou. Generální rada bude dále vykonávat funkce, které jsou jí uloženy touto Dohodou. Stanoví si vlastní jednací řád a schválí jednací řády Výborů, uvedených v odstavci 7.

3. Generální rada se bude podle potřeby scházet, aby vykonávala funkce Orgánu pro řešení sporů, uvedeného v Ujednání o řešení sporů. Orgán pro řešení sporů bude moci mít vlastního předsedu a stanoví si takový jednací řád, který bude považovat za nezbytný pro vykonávání svých funkcí.

4. Generální rada se bude podle potřeby scházet, aby vykonávala funkce Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky, uvedeného v TPRM. Orgán pro přezkoumávání obchodní politiky bude moci mít vlastního předsedu a stanoví si takový jednací řád, který bude považovat za nezbytný pro vykonávání svých funkcí.

5. Bude ustavena Rada pro obchod zbožím, Rada pro obchod službami a Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví (dále uváděná jako "Rada pro TRIPS"), které budou působit pod celkovým vedením Generální rady. Rada pro obchod zbožím bude dohlížet na působení Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v příloze 1A. Rada pro obchod službami bude dohlížet na působení Všeobecné dohody o obchodu službami (dále uváděné jako "GATS"). Rada pro TRIPS bude dohlížet na působení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále uváděné jako "Dohoda TRIPS"). Tyto Rady budou vykonávat funkce, uložené jim příslušnými dohodami a Generální radou. Stanoví si své vlastní jednací řády, které podléhají schválení Generální radou. Členství v těchto Radách bude otevřeno všem Členům. Tyto Rady se budou scházet k vykonávání svých funkcí, pokud to bude potřebné.

6. Rada pro obchod zbožím, Rada pro obchod službami a Rada pro TRIPS si podle potřeby zřídí pomocné orgány. Tyto pomocné orgány si stanoví své vlastní jednací řády, které podléhají schválení příslušnými Radami.

7. Konference ministrů zřídí Výbor pro obchod a rozvoj, Výbor pro omezení, uplatňovaná z důvodu platební bilance a Výbor pro rozpočet, finance a správu, které budou vykonávat funkce, uložené jim touto Dohodou a Mnohostrannými obchodními dohodami, jakož i všechny dodatečné funkce, které jim budou uloženy Generální radou a bude moci zřídit dodatečné výbory s takovými funkcemi, které bude považovat za nezbytné. V rámci svých funkcí bude Výbor pro obchod a rozvoj pravidelně posuzovat zvláštní ustanovení Mnohostranných obchodních dohod ve prospěch nejméně rozvinutých členských zemí a překládat zprávu Generální radě, aby mohla přijmout příslušná opatření. Členství v těchto Výborech bude otevřeno zástupcům všech Členů.

8. Orgány, uvedené ve Vícestranných obchodních dohodách budou vykonávat funkce, které jim jsou uloženy na základě těchto Dohod a budou působit v institucionálním rámci WTO. Generální radu budou pravidelně informovat o své činnosti.

Článek V

Vztahy k ostatním organizacím

1. Generální rada uzavře vhodná ujednání o účinné spolupráci s jinými mezivládními organizacemi, které vyvíjejí činnost, vztahující se k činnosti WTO.

2. Generální rada bude moci uzavřít vhodná ujednání o konzultacích a spolupráci s nevládními organizacemi, zabývajícími se otázkami, které se vztahují k otázkám řešeným WTO.

Článek VI

Sekretariát

1. Bude zřízen Sekretariát WTO (dále uváděný jako "Sekretariát"), řízený Generálním ředitelem.

2. Konference ministrů bude jmenovat Generálního ředitele a stanoví jeho pravomoci, povinnosti, podmínky zaměstnání a délku trvání jeho mandátu.

3. Generální ředitel bude jmenovat pracovníky Sekretariátu a stanoví jejich povinnosti a podmínky zaměstnání podle pravidel přijatých Konferencí ministrů.

4. Funkce Generálního ředitele a pracovníků Sekretariátu budou mít výlučně mezinárodní charakter. Při plnění svých úkolů nebudou Generální ředitel, ani pracovníci Sekretariátu požadovat ani přijímat instrukce žádné vlády ani žádného úřadu mimo WTO. Zdrží se veškerého jednání neslučitelného s jejich postavením mezinárodních úředníků. Členové WTO budou respektovat mezinárodní charakter funkcí Generálního ředitele a pracovníků Sekretariátu a nebudou se je snažit ovlivňovat při plnění jejich úkolů.

Článek VII

Rozpočet a příspěvky

1. Generální ředitel předloží Výboru pro rozpočet, finance a správu roční návrh rozpočtu a výroční finanční zprávu WTO. Výbor pro rozpočet, finance a správu posoudí roční návrh rozpočtu a výroční finanční zprávu, předložené Generálním ředitelem a učiní v této otázce doporučení Generální radě. Roční návrh rozpočtu bude podléhat schválení Generální radou.

2. Výbor pro rozpočet, finance a správu navrhne Generální radě finanční řád, který zahrne ustanovení, určující:

a) stupnici příspěvků, rozdělující výdaje WTO mezi její Členy; a

b) opatření, která budou přijímána vůči Členům v prodlení s placením příspěvků.

Finanční řád se bude opírat, pokud to bude praktické, o pravidla a praxi GATT 1947.

3. Generální rada schválí finanční řád a roční návrh rozpočtu dvoutřetinovou většinou, která bude zahrnovat více než polovinu Členů WTO.

4. Každý Člen uhradí ve prospěch WTO bezodkladně příspěvek, odpovídající jeho podílu na výdajích WTO podle finančního řádu, schváleného Generální radou.

Článek VIII

Status WTO

1. WTO bude právnickou osobou a každý z jejích Členů jí poskytne právní způsobilost nezbytnou k výkonu jejích funkcí.

2. Každý z Členů poskytne WTO takové výsady a imunity, které budou nezbytné k výkonu jejich funkcí.

3. Podobně každý ze Členů poskytne úředníkům WTO a zástupcům Členů takové výsady a imunity, které budou nezbytné k úplné nezávislosti výkonu jejich funkcí, souvisejících s WTO.

4. Výsady a imunity, které budou poskytnuty Členem WTO jejím úředníkům a zástupcům jejích Členů, budou obdobné výsadám a imunitám, které jsou uvedeny v Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 21. listopadu 1947.

5. WTO bude moci uzavřít dohodu o sídle.

Článek IX

Přijímání rozhodnutí

1. WTO zachová praxi přijímání rozhodnutí cestou konsensu založenou GATT 1947 [1]. Pokud není stanoveno jinak, bude v případech, kdy nebude možné dospět k rozhodnutí cestou kon- sensu, přijato rozhodnutí o posuzované otázce hlasování. Na zasedáních Konference ministrů a Generální rady bude každý Člen WTO disponovat jedním hlasem. V případech, kdy budou Evropská společenství vykonávat své hlasovací právo, budou disponovat počtem hlasů, rovnajícím se počtu jejich členských států [2], které jsou Členy WTO. Rozhodnutí Konference ministrů a Generální rady budou přijímána většinou hlasujících, pokud tato Dohoda nebo příslušná Mnohostranná obchodní dohoda nestanoví jinak [3].

2. Konference ministrů a Generální rada budou mít výlučné právo činit výklad této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod. Pokud jde o výklad Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v příloze 1, budou vykonávat svou pravomoc na základě doporučení Rady, která dohlíží na působení dané Dohody. Rozhodnutí učinit výklad bude přijato tříčtvrtinovou většinou Členů. Tento odstavec nebude použit způsobem, který by mohl narušit ustanovení článku K, vztahující se ke změnám a doplňkům.

3. Za výjimečných okolností bude moci Konference ministrů rozhodnout o zproštění Člena některého ze závazků, které mu jsou uloženy touto Dohodou nebo Mnohostrannými obchodními dohodami, a to za podmínky, že toto rozhodnutí bude schváleno třemi čtvrtinami [4] členů, pokud není v tomto odstavci stanoveno jinak.

a) Žádost o výjimku z této Dohody bude předložena k posouzení Konferenci ministrů v souladu s praxí přijímat rozhodnutí cestou konsensu. Konference ministrů stanoví k posouzení žádosti lhůtu, která nepřesáhne 90 dní. Jestliže nebude v této lhůtě konsensu dosaženo, každé rozhodnutí o poskytnutí výjimky bude přijato třemi čtvrtinami Členů.

b) Žádost o výjimku z Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v přílohách 1A nebo 1B nebo 1C a jejich přílohách bude předložena nejdříve podle věcné příslušnosti Radě pro obchod zbožím, Radě pro obchod službami nebo Radě pro TRIPS k posouzení ve lhůtě, která nepřesáhne 90 dní. Na konci této lhůty předloží příslušná Rada zprávu Konferenci ministrů.

4. Rozhodnutí o poskytnutí výjimky, přijaté Konferencí ministrů bude ukazovat na výjimečné okolnosti, které odůvodňují rozhodnutí, bude obsahovat způsoby a podmínky, jimiž se bude řídit uplatnění výjimky, a datum, k němuž bude její platnost ukončena. Při každém dalším posuzování Konference ministrů rozhodne, zda výjimečné okolnosti, odůvodňující poskytnutí výjimky, dosud trvají a zda byly respektovány způsoby a podmínky uplatnění výjimky. Na základě každoročního posouzení bude moci Konference ministrů prodloužit, upravit nebo zrušit platnost výjimky.

5. Rozhodnutí přijatá podle Vícestranné obchodní dohody, včetně jakéhokoli rozhodnutí, týkajícího se výkladu a výjimek, se budou řídit ustanoveními takové Dohody.

Článek X

Změny a doplňky

1. Každý Člen WTO bude moci předložit Konferenci ministrů návrh na změnu nebo doplněk ustanovení této Dohody nebo Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v příloze 1. Rady uvedené v odstavci 5 článku IV budou moci rovněž předložit Konferenci ministrů návrhy na změnu nebo doplněk ustanovení příslušných Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v příloze 1, na jejichž působení dohlížejí. Každé rozhodnutí Konference ministrů o předložení navrhované změny nebo doplňku Členům k přijetí bude přijato cestou konsensu ve lhůtě devadesáti dní po oficiálním předložení návrhu Konferenci ministrů, pokud Konference ministrů nerozhodne o delší lhůtě. Jestliže nelze použít ustanovení odstavců 2, 5 nebo 6, tato rozhodnutí upřesní, zda budou použita ustanovení odstavců 3 nebo 4. Jestliže bylo dosaženo konsensu, Konference ministrů předloží bezodkladně Členům dotyčný návrh k přijetí. Jestliže na zasedání Konference ministrů nebylo ve stanovené lhůtě dosaženo konsensu, Konference ministrů rozhodne dvoutřetinovou většinou Členů, zda bude dotyčný návrh předložen Členům k přijetí nebo ne. S výhradou ustanovení odstavců 2, 5 a 6 budou pro předložený návrh použita ustanovení odstavce 3, pokud Konference ministrů nerozhodne tříčtvrtinovou většinou Členů, že budou použita ustanovení odstavce 4.

2. Změny a doplňky k ustanovením tohoto článku a ustanovením dále uvedených článků nabudou účinnosti jen tehdy, budou-li přijaty všemi Členy:

Článek IX této Dohody;

Článek I a II GATT 1994;

Článek II:1 GATS;

Článek 4 Dohody TRIPS.

3. Změny a doplňky k ustanovením této Dohody nebo Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v přílohách 1A a 1C, jiné než vyjmenované v odstavcích 2 a 6 a takové povahy, že pozměňují práva a povinnosti Členů, nabudou účinnosti ve vztahu k těm Členům, kteří je přijmou, jakmile budou přijaty dvěmi třetinami Členů a ve vztahu ke kterémukoli jinému Členu tehdy, jakmile je ten přijme. Konference ministrů bude moci tříčtvrtinovou většinou Členů rozhodnout o tom, že je změna nebo doplněk, který by nabyl účinnosti podle tohoto odstavce takové povahy, že každý Člen, který by jej nepřijal ve lhůtě, stanovené Konferencí ministrů pro každý jednotlivý případ, bude moci vystoupit z WTO nebo zůstat se souhlasem Konference ministrů dále Členem.

4. Změny a doplňky k ustanovením této Dohody nebo Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v přílohách 1A a 1C jiné, než vyjmenované v odstavcích 2 a 6 a takové povahy, že nepozměňují práva a povinnosti Členů, nabudou účinnosti ve vztahu ke všem Členům, jakmile budou přijaty dvěma třetinami Členů.

5. S výhradou ustanovení výše uvedeného odstavce 2, změny a doplňky k částem I, II a III GATS a k příslušným přílohám nabudou účinnosti ve vztahu ke Členům, kteří je přijali, jakmile budou přijaty dvěma třetinami Členů a ve vztahu ke každému dalšímu Členu tehdy, jakmile je ten přijme. Konference ministrů bude moci tříčtvrtinovou většinou Členů rozhodnout, že je změna nebo doplněk, který by nabyl účinnosti ve vztahu k předcházejícímu ustanovení takové povahy, že každý Člen, který by jej nepřijal ve lhůtě stanovené Konferencí ministrů pro každý jednotlivý případ, bude moci vystoupit z WTO nebo zůstat se souhlasem Konference ministrů dále Členem. Změny a doplňky k částem IV, V a VI GATS a k příslušným přílohám nabudou účinnosti ve vztahu ke všem Členům, jakmile budou přijaty dvěma třetinami Členů.

6. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku, budou moci být změny a doplňky k Dohodě TRIPS, které odpovídají ustanovením odstavce 2 článku 71 uvedené Dohody, přijaty Konferencí ministrů bez dalšího formálního přijímání.

7. Každý Člen, který přijme změnu nebo doplněk k této Dohodě nebo k Mnohostranné obchodní dohodě, uvedené v příloze 1, uloží notifikaci o přijetí u Generálního ředitele WTO ve lhůtě, stanovené pro toto přijetí Konferencí ministrů.

8. Každý Člen WTO bude moci iniciativně předložit Konferenci ministrů návrh na změnu nebo doplněk ustanovení Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v přílohách 2 a 3. Rozhodnutí o schválení změn nebo doplňků Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v příloze 2, bude přijato cestou konsensu a tyto změny nebo doplňky nabudou účinnosti ve vztahu ke všem Členům, jakmile budou schváleny Konferencí ministrů. Rozhodnutí o schválení změn nebo doplňků Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v příloze 3, nabudou účinnosti ve vztahu ke všem Členům, jakmile budou schváleny Konferenci ministrů.

9. Na žádost Členů-smluvních stran některé obchodní dohody bude moci Konference ministrů rozhodnout o připojení takové dohody k příloze 4 pouze cestou konsensu. Na žádost Členů-smluvních stran Vícestranné obchodní dohody bude moci Konference ministrů vyloučit uvedenou Dohodu z přílohy 4.

10. Změny a doplňky Vícestranné obchodní dohody se budou řídit ustanoveními takové Dohody.

Článek XI

Původní Členové

1. Původními Členy WTO se stanou smluvní strany GATT 1947 k datu vstupu této Dohody v platnost a Evropská společenství, které přijmou tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody a pro které jsou v příloze GATT 1994 připojeny listiny koncesí a závazků a pro které jsou v příloze GATS připojeny listiny zvláštních závazků.

2. Nejméně rozvinuté země, takto uznané Organizací spojených národů, jsou povinny sjednat závazky a poskytnout koncese jen v míře slučitelné s potřebami rozvoje, financování a obchodu každé z nich nebo s jejich administrativními a institucionálními možnostmi a schopnostmi.

Článek XII

Přístup

1. Každý stát nebo samostatné celní území, mající plnou autonomii ve vnějších ekonomických vztazích a v dalších otázkách, upravených v této Dohodě a Mnohostranných obchodních dohodách, bude moci přistoupit k této Dohodě za podmínek, které budou dohodnuty mezi nim a WTO. Tento přístup se bude vztahovat na tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody, které jsou k ní připojeny.

2. Rozhodnutí o přístupu budou přijímána Konferencí ministrů. Konference ministrů chválí dohodu, týkající se podmínek přístupu dvoutřetinovou většinou Členů WTO.

3. Přístup k Vícestranné obchodní dohodě se bude řídit ustanoveními takové Dohody.

Článek XIII

Neuplatňování mnohostranných obchodních dohod mezi některými členy

1. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v přílohách 1 a 2, nebudou uplatňovány mezi Členem a kterýmkoli jiným Členem, jestliže jeden z nich, jakmile se stane Členem, neschválí toto uplatňování.

2. Odstavec 1 bude moci být uplatněn mezi původními Členy WTO, kteří byli smluvními stranami GATT 1947 jen v těch případech, kdy se již dříve odvolali na jeho článek XXXV a tento článek byl mezi těmito smluvními stranami v platnosti v okamžiku, kdy pro ně tato Dohoda vstoupila v platnost.

3. Odstavec 1 bude uplatňován mezi Členem a jiným Členem, který přistoupil podle článku XII jen tehdy, jestliže Člen, nesouhlasící s uplatňováním, oznámil tuto skutečnost Konferenci ministrů dříve, než schválila dohodu o podmínkách přístupu.

4. Na žádost kteréhokoli Člena bude moci Konference ministrů v jednotlivých případech posoudit působení tohoto článku a vydat přiměřená doporučení.

5. Neuplatnění Vícestranné obchodní dohody mezi stranami takové Dohody se bude řídit ustanoveními takové Dohody.

Článek XIV

Přijetí, vstup v platnost a uložení

1. Tato Dohoda bude otevřena k přijetí, k podpisu nebo jinak smluvním stranám GATT 1947 a Evropským společenstvím, které se mohou stát původními Členy WTO v souladu s článkem XI této Dohody. Toto přijetí bude platit pro tuto Dohodu a pro Mnohostranné obchodní dohody, které jsou k ní připojeny. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody, které jsou k ní připojeny, vstoupí v platnost k datu, stanovenému Ministry podle odstavce 3 Závěrečného aktu, obsahujícího výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola a zůstanou otevřeny k přijetí po dobu dvou let po tomto datu, pokud Ministři nerozhodnou jinak. Přijetí, k němuž dojde po vstupu této Dohody v platnost, vstoupí v platnost třicátý den po datu takového přijetí.

2. Člen, který přijme tuto Dohodu po jejím vstupu v platnost, bude uplatňovat koncese a závazky podle Mnohostranných obchodních dohod, které musí být uplatněny v období, počínajícím vstupem této Dohody v platnost tak, jako by přijal tuto Dohodu k datu jejího vstupu v platnost.

3. Až do vstupu této Dohody v platnost budou texty této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod uloženy u Generálního ředitele smluvních stran GATT 1947. Generální ředitel zašle v co nejkratší lhůtě každé vládě a Evropským společenstvím, které přijaly tuto Dohodu, ověřený pravý výtisk této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod a notifikaci každého přijetí. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody, jakož i jakékoli změny nebo doplňky, které v nich budou provedeny, budou od vstupu této Dohody v platnost uloženy u Generálního ředitele WTO.

4. Přijetí a vstup v platnost Vícestranné obchodní dohody se budou řídit ustanoveními takové Dohody. Tyto dohody budou uloženy u Generálního ředitele smluvních stran GATT 1947. Po vstupu v platnost této Dohody budou tyto dohody uloženy u Generálního ředitele WTO.

Článek XV

Odstoupení

1. Každý Člen bude moci od této Dohody odstoupit. Toto odstoupení bude platit současně pro tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody a nabude účinnosti po uplynuti lhůty šesti měsíců od data, kdy Generální ředitel WTO obdržel písemnou notifikaci o odstoupení.

2. Odstoupení od Vícestranné obchodní dohody se bude řídit ustanoveními takové Dohody.

Článek XVI

Různá ustanovení

1. WTO se bude řídit rozhodnutími, postupy a obvyklou praxí, dodržovanými SMLUVNÍMI STRANAMI GATT 1947 a zachová orgány, zřízené v rámci GATT 1947, pokud ustanovení této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod nestanoví jinak.

2. Pokud to bude možné, Sekretariát GATT 1947 se stane Sekretariátem WTO a do té doby, než v souladu s odstavcem 2 článku VI této Dohody jmenuje Konference ministrů Generálního ředitele, Generální ředitel SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 bude vykonávat funkci Generálního ředitele WTO.

3. V případě růzností mezi ustanoveními této Dohody a ustanoveními některé z Mnohostranných obchodních dohod budou, podle povahy věci, rozhodující ustanovení této Dohody.

4. Každý Člen zabezpečí soulad svých právních předpisů a správních řízení se svými závazky, jak jsou uvedeny v připojených Dohodách.

5. K ustanovením této Dohody nelze uplatnit výhrady. Pokud jde o ustanovení Mnohostranných obchodních dohod, bude možné uplatnit k nim výhrady jen v souladu s ustanoveními těchto Dohod. Výhrady, týkající se jakéhokoli ustanovení Vícestranné obchodní dohody, se budou řídit ustanoveními takové Dohody.

6. Tato Dohoda bude zaregistrována v souladu s ustanoveními článku 102 Charty Organizace spojených národů.

Dáno v Marrakeši, patnáctého dne měsíce dubna tisíc devět set devadesát čtyři v jediném exempláři, v jazyce anglickém, francouzském a španělském, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost.

Vysvětlivky:

Termín "země", jak je používán v této Dohodě a v Mnohostranných obchodních dohodách, bude zahrnovat samostatné celní území Člena WTO.

Pokud jde o samostatné celní území Člena WTO, v případech, kdy výraz použitý v této Dohodě nebo v Mnohostranných obchodních dohodách je doprovázen přívlastkem "národní", bude tento výraz vykládán jako vztahující se k tomuto celnímu území, není-li stanoveno jinak.

[1] Bude se mít za to, že příslušný orgán přijal řešení v otázce, o níž jednal, cestou konsensu, jestliže se žádný Člen přítomný na jednání, během něhož bylo přijato rozhodnutí, nepostaví výslovně proti navrženému řešení.

[2] Počet hlasů Evropských společenství a jejich členských států nepřesáhne v žádném případě počet členských států Evropských společenství.

[3] Rozhodnutí Generální rady, pokud zasedá jako Orgán pro řešení sporů, budou přijata jen v souladu s ustanovením odstavce 2 článku 4 Ujednání o řešení sporů.

[4] Rozhodnutí poskytnout výjimku, pokud se jedná o závazek, související s přechodným obdobím nebo lhůtou pro postupné uplatňování, jehož žádající Člen nedosáhl ke konci příslušného období nebo lhůty, bude přijato pouze cestou konsensu.

--------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA 1 | | |

PŘÍLOHA 1A: | Mnohostranné dohody o obchodu zbožím | 90 |

Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1994 | 91 |

Dohoda o zemědělství | 105 |

Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření | 124 |

Dohoda o textilu a ošacení | 135 |

Dohoda o technických překážkách obchodu | 171 |

Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření | 186 |

Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 | 189 |

Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 | 205 |

Dohoda o kontrole před odesláním | 225 |

Dohoda o pravidlech původu | 231 |

Dohoda o dovozním licenčním řízení | 238 |

Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních | 243 |

Dohoda o ochranných opatřeních | 274 |

PŘÍLOHA 1B: | Všeobecná dohoda o obchodu službami | 280 |

PŘÍLOHA 1C: | Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví | 305 |

PŘÍLOHA 2 | Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů | 325 |

PŘÍLOHA 3 | Mechanismus přezkoumávání obchodní politiky | 343 |

PŘÍLOHA 4 | Dohoda o vládních zakázkách | 372 |

Mezinárodní dohoda o obchodu mléčnými výrobky | 390 |

Mezinárodní dohoda o obchodu hovězím masem | 394 |

--------------------------------------------------

Top