EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21972A0722(03)

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací

OJ L 300, 31.12.1972, p. 189–280 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 191 - 282
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 4 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2019

21972A0722(03)Úřední věstník L 300 , 31/12/1972 S. 0189 - 0280
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 1 S. 0041
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 1 S. 0041
Dánské zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(31.12)L300 S. 0191
Anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(31.12)L300 S. 0191
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 3 S. 0191
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 2 S. 0191
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 11 Svazek 2 S. 0191


Dohoda

mezi Evropským hospodářským společenstvím

a Švýcarskou konfederací

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

na straně druhé,

PŘEJÍCE SI upevnit a rozšířit, v důsledku rozšíření Evropského hospodářského společenství, hospodářské vztahy mezi Společenstvím a Švýcarskem a zajistit s náležitým ohledem na poctivé podmínky hospodářské soutěže harmonický rozvoj obchodu mezi stranami jako příspěvek k budování Evropy,

ODHODLÁNY za tímto účelem postupně omezit překážky obchodu v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu s ohledem na budování oblastí volného obchodu,

VYHLAŠUJÍCE svoji připravenost zvážit na základě všech souvisejících hledisek, a zejména s ohledem na vývoj ve Společenství, možnost rozvoje a prohlubování vzájemných vztahů, bude-li v zájmu jejich ekonomik užitečné rozšířit je do oblastí, na které se tato dohoda nevztahuje,

SE ROZHODLY vzhledem k dosažení těchto cílů a s uvážením skutečnosti, že žádná ustanovení této dohody nelze vykládat jako zproštění závazků smluvních stran , které přijaly na základě jiných mezinárodních dohod,

UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

Článek 1

Cílem této dohody je

a) podporovat rozšířením vzájemného obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací a přispívat tak ke zvyšování hospodářské činnosti, zlepšování životních podmínek a podmínek zaměstnanosti, růstu produktivity a finanční stabilitě ve Společenství a ve Švýcarsku,

b) zajistit poctivé podmínky hospodářské soutěže při obchodu mezi smluvními stranami,

c) přispět odstraněním obchodních překážek k harmonickému rozvoji a rozšíření světového obchodu.

Článek 2

Tato dohoda se použije na produkty pocházející ze Společenství a ze Švýcarska

i) kapitol 25 až 99 Bruselské nomenklatury s výjimkou produktů uvedených v příloze I,

ii) uvedené v protokolu č. 2 s patřičným ohledem na tento protokol.

Článek 3

1. V obchodu mezi Společenstvím a Švýcarskem se nezavedou žádná nová dovozní cla.

2. Dovozní cla se postupně zruší podle tohoto časového plánu:

a) dnem 1. dubna 1973 se všechna cla snižují na 80 % základního cla,

b) další čtyři snížení cel, vždy o 20 %, se provedou

1. ledna 1974,

1. ledna 1975,

1. ledna 1976,

1. července 1977.

Článek 4

1. Ustanovení o postupném zrušení dovozních cel platí rovněž pro cla fiskální povahy.

Smluvní strany mohou clo fiskální povahy nebo fiskální prvek cla nahradit vnitřní daní.

2. Dánsko, Irsko, Norsko a Spojené království mohou ponechat clo fiskální povahy nebo fiskální prvek cla do 1. ledna 1976 při použití článku 38 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv, vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím, Irskem, Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

3. Při dodržení podmínek článku 18 může Švýcarsko dočasně ponechat cla odpovídající fiskálnímu prvku dovozního cla na produkty uvedené v příloze II.

Smíšený výbor zřízený článkem 29 přezkoumá, zda jsou splněny podmínky stanovené v předchozím pododstavci, zejména pokud došlo ke změně v množství fiskálních prvků.

Smíšený výbor přezkoumá situaci s ohledem na možnost přeměny takových cel na vnitřní poplatky před 1. lednem 1980 nebo před jiným dnem, které může podle okolností stanovit.

Článek 5

1. Základním clem, na které se vztahují postupná snižování stanovená v článku 3 a v protokolu č. 1, je pro všechny produkty clo skutečně používané dne 1. ledna 1972.

2. Pokud po 1. lednu 1972 dojde ke snížením celních sazeb plynoucím z dohod uzavřených na základě obchodní konference konané v Ženevě v letech 1964 až 1967, nahradí takto snížená cla základní cla uvedená v odstavci 1.

3. Snížená cla vypočtená podle článku 3 a protokolu č. 1 se používají zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

S výhradou použití čl. 39 odst. 5 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv, vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím, Irskem, Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, ze strany Společenství, pokud jde o zvláštní cla nebo zvláštní část smíšených cel v irském celním sazebníku, použijí se tento článek a protokol č. 1 se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.

Článek 6

1. V obchodu mezi Společenstvím a Švýcarskem se nezavedou žádné nové poplatky s účinkem rovnocenným dovoznímu clu.

2. Poplatky s účinkem rovnocenným dovoznímu clu zavedené dne 1. ledna 1972 nebo po tomto dni v obchodu mezi Společenstvím a Švýcarskem se zrušují vstupem této dohody v platnost.

Všechny poplatky s účinkem rovnocenným dovoznímu clu, jejichž výše dne 31. prosince 1972 je vyšší než poplatky skutečně používané dne 1. ledna 1972, se vstupem této dohody v platnost snižují na tuto nižší hodnotu.

3. Poplatky s účinkem rovnocenným dovoznímu clu se postupně sníží podle tohoto časového plánu:

a) nejpozději dne 1. ledna 1974 se všechny poplatky sníží na 60 % hodnoty používané dne 1. ledna 1972;

b) další tři snížení, vždy o 20 %, se provedou

1. ledna 1975,

1. ledna 1976,

1. července 1977.

Článek 7

1. V obchodu mezi Společenstvím a Švýcarskem se nezavedou žádná vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem.

Vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem se zruší nejpozději dne 1. ledna 1974.

2. U produktů uvedených v příloze III mohou smluvní strany způsobem, který samy určí, přijmout opatření, jež jsou nezbytná k provádění jejich dodavatelské politiky.

Článek 8

Protokol č. 1 stanoví celní režim a opatření pro některé produkty.

Článek 9

Protokol č. 2 stanoví celní režim a opatření pro některé zboží získané zpracováním zemědělských produktů.

Článek 10

1. V případě zavádění zvláštních pravidel v rámci zemědělské politiky nebo změny stávajících pravidel může dotčená smluvní strana upravit opatření vyplývající z této dohody s ohledem na produkty, které jsou předmětem těchto pravidel nebo změn.

2. V těchto případech dotčená smluvní strana náležitě zohlední zájmy druhé smluvní strany. Za tímto účelem mohou smluvní strany spolu konzultovat v rámci smíšeného výboru.

Článek 11

Protokol č. 3 stanoví pravidla původu.

Článek 12

Smluvní strana, která zamýšlí snížit skutečnou výši cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem nebo je zrušit pro třetí země s doložkou nejvyšších výhod, vyrozumí smíšený výbor, pokud je to proveditelné, nejméně 30 dnů před vstupem tohoto snížení nebo zrušení v platnost. Vezme v úvahu jakékoli námitky druhé smluvní strany s ohledem na narušení, která mohou tímto opatřením vzniknout.

Článek 13

1. V obchodu mezi Společenstvím a Švýcarskem se nezavedou žádná nová množstevní omezení dovozu ani opatření s rovnocenným účinkem.

2. Množstevní omezení dovozu se zrušují dnem 1. ledna 1973 a všechna opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu nejpozději dne 1. ledna 1975.

Článek 14

1. Společenství si vyhrazuje právo změnit ujednání týkající se ropných produktů čísel 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (kromě parafínu, cerezínu nebo živičné břidlice a ostatních minerálních vosků) a 27.14 Bruselské nomenklatury při přijetí společné definice původu ropných produktů, při přijetí rozhodnutí v rámci společné obchodní politiky pro tyto produkty nebo při zavádění společné energetické politiky.

V tomto případě Společenství náležitě zohlední zájmy Švýcarska; za tímto účelem vyrozumí smíšený výbor, který zasedá za podmínek stanovených v článku 31.

2. Švýcarsko si vyhrazuje právo na podobný postup v obdobné situaci.

3. S výhradou odstavců 1 a 2 se tato dohoda netýká mimocelních pravidel dovozu ropných produktů.

Článek 15

1. Smluvní strany jsou v rámci svých zemědělských politik připraveny podporovat harmonický rozvoj obchodu se zemědělskými produkty, na které se tato dohoda nevztahuje.

2. Smluvní strany použijí své veterinární, hygienické a rostlinolékařské zemědělské předpisy nediskriminačním způsobem a nezavedou nová opatření, která by nadměrně narušovala obchod.

3. Smluvní strany prověří za podmínek stanovených v článku 31 všechny obtíže, které mohou vzniknout při obchodu se zemědělskými produkty, a snaží se nalézt vhodná řešení.

Článek 16

Od 1. července 1977 se nesmí s produkty pocházejícími ze Švýcarska při jejich dovozu do Společenství zacházet příznivěji než při dovozu produktů z jednoho členského státu Společenství do druhého.

Článek 17

Dohoda nevylučuje zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo přeshraničních předpisů, které nemění právní úpravu obchodování podle této dohody, zvláště ustanovení o pravidlech původu.

Článek 18

Smluvní strany se zdrží všech opatření nebo postupů v oblasti vnitřních daní, které přímo nebo nepřímo činí rozdíly mezi produkty jedné smluvní strany a obdobnými produkty pocházejícími z území druhé smluvní strany.

Produkty vyvážené na území jedné ze smluvních stran nesmějí být zvýhodněny vrácením vnitřních daní, které by překročilo výši přímých a nepřímých daní, které na ně byly uvaleny.

Článek 19

Na platby v obchodu se zbožím a převody těchto plateb členskému státu Společenství, ve kterém sídlí věřitel, nebo Švýcarsku se nevztahují žádná omezení.

Smluvní strany se zdrží všech omezení směnného kurzu a správních omezení při udělování, splácení nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů na obchodní operace, kterých se účastní tuzemec.

Článek 20

Dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo převozu zboží zdůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou života a zdraví osob a zvířat nebo ochranou rostlin, ochranou národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty, ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví nebo předpisy týkajícími se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi smluvními stranami.

Článek 21

Tato dohoda nijak nezabraňuje smluvním stranám přijmout opatření,

a) která považují za nezbytná, aby zabránily zveřejnění informací, které jsou v rozporu s jejich důležitými bezpečnostními zájmy;

b) která se vztahují na obchod se zbraněmi, střelivem nebo vojenskými materiály nebo na výzkum, rozvoj nebo výrobu, jež jsou nezbytné pro obranné účely, pokud tato opatření nenarušují podmínky hospodářské soutěže u produktů, které nejsou určeny výhradně pro vojenské účely;

c) která považují za důležitá pro svou vlastní bezpečnost v době války nebo vážného mezinárodního napětí.

Článek 22

1. Smluvní strany se zdrží všech opatření, která by mohla ohrozit naplňování cílů této dohody.

2. Přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření nezbytná pro dodržení závazků podle této dohody.

Domnívá-li se jedna ze smluvních stran, že druhá smluvní strana nedodržela závazek podle této dohody, může přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle článku 27.

Článek 23

1. Neslučitelné s řádným fungováním této dohody, pokud mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Švýcarskem, jsou

i) všechny dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže při produkci zboží nebo obchodu se zbožím;

ii) zneužívání dominantního postavení jedním podnikem nebo více podniky na území smluvních stran jako celku nebo na jeho podstatné části;

iii) všechny veřejné podpory, které narušují nebo hrozí, že naruší hospodářskou soutěž zvýhodňováním určitých podniků nebo produkce určitého zboží.

2. Domnívá-li se smluvní strana, že daná činnost není slučitelná s tímto článkem, může přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle článku 27.

Článek 24

Pokud nárůst dovozu určitého produktu vážně ohrožuje výrobní činnost na území jedné ze smluvních stran nebo hrozí, že ji naruší, a je-li tento nárůst způsoben

i) částečným nebo úplným snížením cel a poplatků s rovnocenným účinkem podle této dohody pro příslušný produkt v dovážející smluvní straně; a

ii) skutečností, že cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem vybírané ve vyvážející smluvní straně při dovozu surovin nebo polotovarů používaných při výrobě příslušného produktu jsou podstatně nižší než odpovídající cla nebo poplatky v dovážející smluvní straně;může dotčená smluvní strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle článku 27.

Článek 25

Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že v obchodě s druhou smluvní stranou dochází k dumpingu, může přijmout vhodná protipatření v souladu s Dohodou o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu za podmínek a v souladu s postupy podle článku 27.

Článek 26

Při vážném narušení hospodářství v některém odvětví nebo při obtížích, které mohou způsobit vážné zhoršení hospodářské situace v regionu, může dotčená smluvní strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle článku 27.

Článek 27

1. Jestliže smluvní strana podrobí dovoz produktů, které by mohly způsobit potíže podle článků 24 a 26, správnímu postupu, jehož cílem je poskytnout okamžité informace o směřování obchodních toků, uvědomí o tom druhou smluvní stranu.

2. V případech uvedených v článcích 22 až 26 poskytne dotyčná smluvní strana smíšenému výboru předtím, než přijme opatření v nich stanovená, nebo co nejdříve v případech, na něž se vztahuje odst. 3 písm. d), všechny důležité informace potřebné pro pečlivé posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro smluvní strany.

Při volbě opatření se musí dát přednost těm, která nejméně narušují fungování dohody.

Ochranná opatření se okamžitě oznámují smíšenému výboru a jsou předmětem pravidelných konzultací ve výboru, zejména s cílem je zrušit, jakmile to okolnosti dovolí.

3. Pro účely odstavce 2 platí tato ustanovení:

a) Pokud jde o článek 23, může každá smluvní strana věc přednést smíšenému výboru, pokud se domnívá, že daná činnost není slučitelná s řádným fungováním dohody ve smyslu čl. 23 odst. 1.

Smluvní strany poskytnou smíšenému výboru všechny důležité informace a pomoc, kterou potřebuje k posouzení případu, a případně i k zrušení činnosti, která je předmětem výhrad.

Jestliže dotyčná smluvní strana neukončí činnost, která je předmětem výhrad, v období stanoveném smíšeným výborem nebo jestliže smíšený výbor nedospěje k dohodě v průběhu tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc předložena, může smluvní strana, které se to týká, přijmout veškerá ochranná opatření, která považuje za nezbytná k překonání vážných potíží vyvolaných uvedenou činností; zejména může odejmout celní koncese.

b) Pokud jde o článek 24, předloží se potíže vznikající ze situace uvedené v tomto článku k projednání smíšenému výboru, který může přijmout jakékoliv rozhodnutí, aby tyto potíže ukončil.

Jestliže smíšený výbor nebo vyvážející smluvní strana nepřijmou rozhodnutí, které ukončí potíže, do 30 dnů od podání záležitosti, může dovážející smluvní strana uvalit na dovážený produkt vyrovnávací poplatek.

Vyrovnávací poplatek se vypočte podle dopadu celních rozdílů na hodnotu dotyčného zboží s ohledem na suroviny nebo meziprodukty do něj zahrnuté.

c) Pokud jde o článek 25, proběhne konzultace ve smíšeném výboru předtím, než dotyčná smluvní strana přijme vhodná opatření.

d) Pokud výjimečné okolnosti, které vyžadují okamžitou akci, znemožní předchozí projednání, může dotyčná smluvní strana za situací uvedených v článcích 24, 25 a 26 a také v případě podpory vývozu s přímým a okamžitým dopadem na obchod zavést okamžitě ochranná opatření nezbytně nutná k nápravě situace.

Článek 28

Mají-li jeden nebo více členských států Společenství nebo Švýcarsko obtíže s platební bilancí nebo jim tyto obtíže hrozí, může dotčená smluvní strana přijmout nezbytná ochranná opatření. Neprodleně o tom uvědomí druhou smluvní stranu.

Článek 29

1. Zřizuje se smíšený výbor, který je příslušný pro správu této dohody a který zajišťuje její řádné provádění. Za tímto účelem výbor přijímá doporučení a vydává rozhodnutí v případech stanovených touto dohodou. Tato rozhodnutí nabývají účinku v souladu s pravidly smluvních stran.

2. Za účelem řádného provádění této dohody si smluvní strany vymění informace a na žádost kterékoliv z nich si v rámci smíšeného výboru poskytují konzultace.

3. Smíšený výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 30

1. Smíšený výbor je složen ze zástupců Společenství na jedné straně a zástupců Švýcarska na straně druhé.

2. Smíšený výbor jedná na základě obecné shody.

Článek 31

1. Smluvní strany střídavě předsedají smíšenému výboru v souladu s pravidly stanovenými v jednacím řádu.

2. Předseda svolává schůzi smíšeného výboru alespoň jednou ročně za účelem přezkoumání obecného fungování této dohody.

Smíšený výbor se dále schází, kdykoliv to vyžadují zvláštní okolnosti, na žádost jedné ze smluvních stran v souladu s podmínkami stanovenými v jednacím řádu.

3. Smíšený výbor může rozhodnout o zřízení pracovní skupiny, která s ním spolupracuje při výkonu jeho povinností.

Článek 32

1. Domnívá-li se smluvní strana, že by ve společném zájmu obou smluvních stran bylo užitečné rozšířit vztahy podle této dohody na oblasti, na které se nevztahuje, podá druhé smluvní straně odůvodněnou žádost.

Smluvní strany mohou smíšenému výboru uložit, aby tuto žádost přezkoumal a případně jim poskytl doporučení, zejména s ohledem na zahájení jednání.

2. Dohody, které vzniknou z jednání uvedených v odstavci 1, podléhají ratifikaci nebo schválení smluvních stran v souladu s jejich postupy.

Článek 33

Příloha a protokoly této dohody tvoří její nedílnou část.

Článek 34

Každá ze smluvních stran může tuto dohodu vypovědět oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti dvanáct měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 35

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, za podmínek stanovených v této smlouvě, a na straně druhé na území Švýcarské konfederace.

Článek 36

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, francouzském, italském, německém, nizozemském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Tuto dohodu schválí smluvní strany v souladu se svými postupy.

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1973 za předpokladu, že si smluvní strany před tímto dnem navzájem oznámí, že byly dokončeny postupy nezbytné k tomuto účelu.

Po tomto datu tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po tomto oznámení. Konečným datem pro takové oznámení je 30. listopad 1973.

Ustanovení použitelná ode dne 1. dubna 1973 nabývají účinku dnem vstupu této dohody v platnost, pokud dohoda vstoupí v platnost po uvedeném dni.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Brussel,

tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Schwiezerische EidenossenschaftPour la Confédération SuissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam produktů podle článku 2 této dohody

Číslo Bruselské nomenklatury | Popis |

ex35.01 | Caseiny, caseinaty a jiné deriváty caseiny: |

ex35.02 | Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu: AlbuminyOstatníaVaječný albumin a mléčný albumin:sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)ostatní |

45.01 | Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený; korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach rozemletý korek |

54.01 | Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

57.01 | Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam produktů podle článku 4 této dohody

Kód švýcarského celního sazebníku | Popis | Ochranný prvek, jenž má být zrušen |

SFR na 100 kg brutto |

2707. | Oleje a jiné produkty destilace vysokoteplotního uhelného dehtu; podobné produkty, jak jsou popsány v poznámce 2 ke kapitole 27: | |

| Nekrakované: | |

10 | Pro motory | — |

12 | Pro jiné účely | — |

| Krakované | |

| Produkty, z nichž nejméně 90 % objemu předestiluje při 200 °C (benzol, toluol, xylol atd.): | |

20 | Pro motory | — |

22 | Pro jiné účely | — |

| Ostatní oleje a produkty destilace, např. fenolové, kreozotové, naftalenové a antracenové oleje atd.: | |

30 | Pro motory | — |

32 | Pro jiné účely | — |

2709. | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, surové: | |

10 | Pro motory | — |

20 | Pro jiné účely | — |

2710. | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou—li tyto frakce základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje: | |

| Pro motory: | |

| Produkty, z nichž nejméně 90 % objemu předestiluje při 210 °C: | |

10 | Benzin a jeho frakce (petrolejový benzin, motorový benzin atd.) | — |

12 | Lakový benzin | — |

| Ostatní produkty a destiláty: | |

20 | Motorová nafta | — |

22 | Petrolej | — |

24 | Ostatní | — |

| Pro jiné účely: | |

| Produkty, z nichž nejméně 90 % objemu předestiluje při 210 °C: | |

30 | Benzin a jeho frakce (petrolejový benzin, motorový benzin atd.) | — |

32 | Lakový benzin | — |

40 | Produkty, které destilují při 135o C, z nichž méně než 90 % objemu předestiluje při 210 °C a více než 65 % objemu při 250o C (petrolej): | — |

| Produkty, z nichž méně než 20 % objemu předestiluje při 300o C (minerální mazací, parafínové, vazelínové oleje a podobné): | |

50 | Nesmíšené | — |

52 | Smíšené | — |

60 | Ostatní destiláty a produkty, např. nafta atd. | — |

64 | Minerální mazací tuky | — |

70 | Topné oleje | — |

2711. | Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky: | |

10 | Pro motory | — |

20 | Pro jiné účely | — |

2901. | Uhlovodíky: | |

| Nearomatické: | |

| Plynné, též zkapalněné: | |

| Ostatní: | |

12 | Pro použití v motorech | — |

ex 30 | Aromatické: | |

| Požívané pro motory v chodu | — |

2904. | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | |

ex 10 | Methanol (metylalkohol): | |

| Pro použití jako motorové palivo | — |

ex 30 | Propylalkohol a ostatní vyšší jednosytné alkoholy: | |

| Pro použití jako motorové palivo | — |

3706.01 | Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, obsahující pouze zvukový záznam, negativní nebo pozitivní | na metr — |

3707. | Ostatní kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam, negativní nebo pozitivní: | |

| Ostatní, o šířce: | |

20 | 35 mm a více | — |

22 | Méně než 35 mm | — |

ex 3814.01 | Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), inhibitory oxidace, inhibitory vzniku pryskyřic, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do výrobků pocházejících z minerálních olejů: | |

| Pro použití jako motorové palivo | — |

ex 3818.01 | Směsná rozpouštědla a ředidla pro laky a podobné výrobky: | |

| Pro použití jako motorové palivo | — |

3819. | Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |

ex 38 | Směsi alkylarylů: | |

| Pro použití jako motorové palivo | — |

ex 50 | Ostatní: | |

| Pro použití jako motorové palivo | — |

8406. | Pístové spalovací motory: | |

| Pro automobily: | |

ex 20 | Dieselové motory: | |

| Pro motorová vozidla položek 8702.10/22, kromě pístů a pístových článků | — |

ex 22 | Ostatní: | |

| Pro motorová vozidla položek 8702.10/22, kromě pístů a pístových článků | — |

8702. | Motorová vozidla pro dopravu osob, zboží nebo materiálu (včetně sportovních motorových vozidel jiných než čísla 8709): | |

| Osobní automobily o hmotnosti: | |

10 | nejvýše 800 kg | 29,0 |

12 | více než 800 kg, ale nejvýše 1200 kg | 38,0 |

14 | více než 1200 kg, ale nejvýše 1600 kg | 41,0 |

16 | více než 1600 kg | 59,0 |

| Motorová vozidla veřejné hromadné dopravy (např. autobusy, autokary) a vozidla pro přepravu zboží nebo materiálu, o hmotnosti: | |

20 | nejvýše 800 kg | — |

21 | více než 800 kg, ale nejvýše 1200 kg | — |

22 | více než 1200 kg, ale nejvýše 1600 kg | — |

ex 8704.01 | Podvozky motorových vozidel čísel 8701, 8702 a 8703, s motorem: | |

| Pro motorová vozidla položek 8702.10/22: | podle položek 8702.10/22 |

8705. | Karoserie (včetně kabin pro řidiče) motorových vozidel čísel 8701, 8702 a 8703: | |

ex 12 | Ostatní: | |

| Pro motorová vozidla položek 8702.10/22 | — |

8706. | Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701, 8702 a 8703: | |

| Ostatní: | |

| Pro ostatní motorová vozidla: | |

ex 20 | Části karosérie: | |

| Pro motorová vozidla položek 8702.10/22, kromě nosičů zavazadel, držáků poznávací značky a nosičů lyží | — |

| Kloubové hřídele o hmotnosti: | |

ex 26 | nejvýše 25 kg: | |

| Pro motorová vozidla položek 8702.10/22 | — |

ex 34 | Ostatní: | |

| Pro motorová vozidla položek 8702.10/22, kromě bezpečnostních pásů, hotových kol též s pneumatikami, motorových chladičů, koberečků z netvrzeného vulkanizovaného kaučuku a potahů na volant | — |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Seznam produktů podle článku 7 této dohody

Číslo Bruselské nomenklatury | Popis |

ex 26.03 | Popílky a zbytky (jiné než z výroby železa a oceli) obsahující arsen, kovy nebo jejich sloučeniny: obsahující zejména hliníkobsahující zejména olovoobsahující zejména měďzinkové zbytky (kamínek) z pozinkování žárem |

ex 74.01 | Měděný kamínek (lech); netvářená měď (též rafinovaná); odpad a šrot z mědi: Odpad a šrot z mědi |

ex 75.01 | Niklový kamínek (lech), sintrované výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený nikl (kromě anod pro pokovování); odpad a šrot z niklu: Odpad a šrot z niklu |

ex 76.01 | Netvářený hliník; odpad a šrot z hliníku: Odpad a šrot z hliníku |

ex 78.01 | Netvářené olovo (včetně olova s obsahem stříbra); odpad a šrot z olova: Odpad a šrot z olova |

ex 79.01 | Netvářený zinek; odpad a šrot ze zinku: Odpad a šrot ze zinku |

--------------------------------------------------

Protokol č. 1

O režimu použitelném pro některé produkty

ODDÍL A

REŽIM PRO DOVOZ NĚKTERÝCH PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE ŠVÝCARSKA DO SPOLEČENSTVÍ

Článek 1

1. Dovozní cla na produkty kapitol 48 a 49 společného celního sazebníku kromě čísla 48.09 (dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevnatých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy) při dovozu do Společenství v původním složení se postupně zruší podle následujícího časového plánu:

Časový plán | Produkty čísel nebo položek 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 nebo 48.15 B Použitelné celní sazby v procentech | Ostatní produkty Použitelná základní cla v procentech |

1. dubna 1973 | 11,5 | 95 |

1. ledna 1974 | 11 | 90 |

1. ledna 1975 | 10,5 | 85 |

1. ledna 1976 | 10 | 80 |

1. července 1977 | 8 | 65 |

1. ledna 1979 | 6 | 50 |

1. ledna 1980 | 6 | 50 |

1. ledna 1981 | 4 | 35 |

1. ledna 1982 | 4 | 35 |

1. ledna 1983 | 2 | 20 |

1. ledna 1984 | 0 | 0 |

2. Dovozní cla na produkty uvedené v odstavci 1 při dovozu do Irska se postupně zruší podle následujícího časového plánu:

Časový plán | Použitelná základní cla v procentech |

1. dubna 1973 | 85 |

1. ledna 1974 | 70 |

1. ledna 1975 | 55 |

1. ledna 1976 | 40 |

1. července 1977 | 20 |

1. ledna 1979 | 15 |

1. ledna 1980 | 15 |

1. ledna 1981 | 10 |

1. ledna 1982 | 10 |

1. ledna 1983 | 5 |

1. ledna 1984 | 0 |

3. Bez ohledu na článek 3 dohody, Dánsko, Norsko a Spojené království použijí na produkty uvedené v odstavci 1, pocházející z Švýcarska, následující dovozní cla:

Časový plán | Produkty čísel nebo položek 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 nebo 48.15 B Použitelné celní sazby v procentech | Ostatní produkty Použitelné clo společného celního sazebníku v procentech |

1. dubna 1973 | 0 | 0 |

1. ledna 1974 | 3 | 25 |

1. ledna 1975 | 4,5 | 37,5 |

1. ledna 1976 | 6 | 50 |

1. července 1977 | 8 | 65 |

1. ledna 1979 | 6 | 50 |

1. ledna 1980 | 6 | 50 |

1. ledna 1981 | 4 | 35 |

1. ledna 1982 | 4 | 35 |

1. ledna 1983 | 2 | 20 |

1. ledna 1984 | 0 | 0 |

4. V době od 1. ledna 1974 do 31. prosince 1983 jsou Dánsko, Norsko a Spojené království při dovozu produktů pocházejících z Švýcarska oprávněny otvírat každý rok celní kvóty s nulovým clem, jejichž hodnoty, uvedené v příloze A pro rok 1974, se rovnají průměrnému objemu vývozů v letech 1968 až 1971 kumulativně zvýšenému čtyřikrát o 5 %; po 1. lednu 1975 se hodnoty těchto celních kvót zvyšují každoročně o 5 %.

5. Výraz "Společenství v původním složení" označuje Belgické království, Spolkovou republiku Německo, Francouzskou republiku, Italskou republiku, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království.

Článek 2

1. Dovozní cla na produkty uvedené v odstavci 2 při dovozu do Společenství v původním složení a do Irska se postupně sníží na následující hodnoty podle tohoto časového plánu:

Časový plán | Použitelná základní cla v procentech |

1. dubna 1973 | 95 |

1. ledna 1974 | 90 |

1. ledna 1975 | 85 |

1. ledna 1976 | 75 |

1. ledna 1977 | 60 |

1. ledna 1978 | 40 z toho nejvýše 3 % valorické clo (kromě položek 78.01 A II a 79.01 A) |

1. ledna 1979 | 20 |

1. ledna 1980 | 0 |

Pro položky 78.01 A II a 79.01 A, uvedené v tabulce v odstavci 2, se snížení celní sazby, pokud jde o Společenství v původním složení a bez ohledu na čl. 5 odst. 3, provedou se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

2. Produkty podle odstavce 1 jsou následující:

Číslo SCS | Popis |

ex 73.02 | Feroslitiny, kromě feroniklu a výrobků podle Smlouvy ESUO |

76.01 | Netvářený hliník; odpad a šrot z hliníku A.Netvářený |

78.01 | Netvářené olovo (včetně olova s obsahem stříbra); odpad a šrot z olova: A.NetvářenéII.Ostatní |

79.01 | Netvářený zinek; odpad a šrot ze zinku: A.Netvářený |

81.01 | Wolfram, tvářený nebo netvářený, a výrobky z něho |

81.02 | Molybden, tvářený nebo netvářený, a výrobky z něho |

81.03 | Tantal, tvářený nebo netvářený, a výrobky z něho |

81.04 | Ostatní obecné kovy a cermety, tvářené nebo netvářené, a výrobky z nich: B.KadmiumC.Kobalt:II.TvářenýD.ChromE.GermaniumF.Hafnium (celtium)G.ManganH.Niob (columbium)IJ.AntimonK.TitanL.VanadM.Uran s ochuzeným obsahem U 235O.ZirkoniumP.RheniumQ.Gallium; indium; thalliumR.Cermety |

Článek 3

Dovozy, na které se vztahuje celní režim stanovený v článcích 1 a 2, kromě netvářeného olova jiného než surového (položky 78.01 A II SCS), podléhají ročním indikativním stropům, nad kterými lze znovu zavést cla použitelná vůči třetím zemím podle těchto ustanovení:

a) V příloze B jsou stanoveny stropy pro rok 1973, přičemž se vezme v úvahu právo Společenství na pozastavení platnosti stropů pro určité produkty. Tyto stropy jsou vypočteny za předpokladu, že Společenství v původním složení a Irsko provedou první snížení celní sazby k 1. dubnu 1973. Pro rok 1974 odpovídá výše stropů výši používané v roce 1973, upravené pro Společenství na roční základ a zvýšená o 5 %. Od 1. ledna 1975 se výše stropů ročně zvyšuje o 5 %.

U produktů, na které se vztahuje tento protokol, ale které neobsahuje příloha B, si Společenství vyhrazuje právo zavést stropy, jejichž výše se rovná průměrnému objemu vývozů do Společenství během posledních čtyř let, za která jsou k dispozici statistické údaje, zvýšenému o 5 %; v následujících letech se tyto stropy zvyšují každoročně o 5 %.

b) Budou-li po dva následující roky dovozy produktu, na který se vztahuje strop, nižší než 90 % stanovené výše, Společenství pozastaví platnost tohoto stropu.

c) V případě krátkodobých hospodářských problémů si Společenství vyhrazuje právo, po konzultaci ve smíšeném výboru, zachovat pro daný rok výši stropu stanovenou pro předcházející rok.

d) Dne 1. prosince každého roku oznámí Společenství smíšenému výboru seznam produktů, na které se vztahují stropy v následujícím roce, a výši těchto stropů.

e) Dovozy podle celních kvót otevřených podle čl. 1 odst. 4 se rovněž započítají do výší stropů stanovených pro stejné produkty.

f) Bez ohledu na článek 3 Dohody a články 1 a 2 tohoto protokolu lze při dosažení stropu stanoveného na dovoz produktu, na který se vztahuje tento protokol, znovu zavést do konce kalendářního roku dovozní cla pro příslušný produkt podle společného celního sazebníku.

V tomto případě, před 1. červencem 1977:

- Dánsko, Norsko a Spojené království znovu uvalí cla následujícím způsobem:

Rok | Použitelná cla společného celního sazebníku v procentech |

1973 | 0 |

1974 | 40 |

1975 | 60 |

1976 | 80 |

- Irsko znovu uvalí cla platná pro třetí země.

Cla uvedená v článcích 1 a 2 tohoto protokolu se znovu zavedou dne 1. ledna následujícího roku.

g) Po 1. červenci 1977 smluvní strany prověří ve smíšeném výboru možnost úpravy procentních hodnot, o které se zvedají výše stropů, s ohledem na vývoj spotřeby a dovozů ve Společenství a na zkušenosti získané při uplatňování tohoto článku.

h) Stropy se zruší na konci období pro odbourávání celních sazeb, stanovených v článcích 1 a 2 tohoto protokolu.

Článek 4

1. Společenství v původním složení může zachovat do 31. prosince 1975 minimální sazbu dovozních cel u následujících produktů:

Číslo SCS | Popis | Zachovaná minimální sazba |

91.01 | Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky, včetně stopek | 0,35 ÚJ na kus |

91.07 | Hodinkové strojky (včetně stopkových strojků),smontované: A.s nepokojem a vláskem (kompletkou) | 0,28 ÚJ na kus |

91.11 | Ostatní části a součásti hodin a hodinek: C.Hodinkové strojky, nesmontované:I.S nepokojem a vláskem (kompletkou) | 0,28 ÚJ na kus |

2. Cla uvedená v odstavci 1 se zruší ve dvou stejných etapách k 1. lednu 1976 a k 1. červenci 1977. Bez ohledu na čl. 5 odst. 3 této dohody, použijí se cla snížená tímto způsobem zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

3. Tato dohody se použije pro produkty kapitoly 91 Bruselské nomenklatury, za předpokladu že Švýcarsko použije Dodatkovou dohodu k dohodě z roku 1967 o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Švýcarskou konfederací a Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy, podepsanou v Bruselu dne 20. července 1972.

Všechny závazky stanovené v doplňkové dohodě se považují za závazky ve smyslu článku 22 této dohody.

ODDÍL B

REŽIM PRO DOVOZ NĚKTERÝCH PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SPOLEČENSTVÍ DO ŠVÝCARSKA

Článek 5

1. Dovozní cla na produkty, pocházející ze Společenství v původním složení a z Irska a uvedené v příloze C tohoto protokolu, při dovozu do Švýcarska se postupně sníží podle tohoto časového plánu:

Časový plán | Použitelná základní cla v procentech |

1. dubna 1973 | 95 |

1. ledna 1974 | 90 |

1. ledna 1975 | 85 |

1. ledna 1976 | 80 |

1. července 1977 | 65 |

1. ledna 1979 | 50 |

1. ledna 1980 | 50 |

1. ledna 1981 | 35 |

1. ledna 1982 | 35 |

1. ledna 1983 | 20 |

1. ledna 1984 | 0 |

2. Dovozní cla na produkty čísla 44.18 Bruselské nomenklatury, pocházející ze Společenství v původním složení a z Irska, při dovozu do Švýcarska se postupně sníží podle tohoto časového plánu:

Časový plán | Použitelná základní cla v procentech |

1. ledna 1973 | 95 |

1. ledna 1974 | 90 |

1. ledna 1975 | 85 |

1. ledna 1976 | 80 |

1. července 1977 | 65 |

1. ledna 1979 | 50 |

1. ledna 1980 | 40 |

1. ledna 1981 | 20 |

1. ledna 1982 | 0 |

3. Bez ohledu na článek 3 této dohody, vyhrazuje si Švýcarsko právo, podle svých hospodářských potřeb a správních uvážení, použít následující dovozní cla na produkty uvedené v příloze C a pocházející z Dánska, Norska a Spojeného Království:

Časový plán | Použitelná základní cla v procentech |

1. dubna 1973 | 0 |

1. ledna 1974 | 25 |

1. ledna 1975 | 37,5 |

1. ledna 1976 | 50 |

1. července 1977 | 65 |

1. ledna 1979 | 50 |

1. ledna 1980 | 50 |

1. ledna 1981 | 35 |

1. ledna 1982 | 35 |

1. ledna 1983 | 20 |

1. ledna 1984 | 0 |

Článek 6

U produktů čísel 44.18, 48.01 a 48.07 Bruselské nomenklatury si Švýcarsko vyhrazuje právo, pokud to bude zcela nezbytné, zavést indikativní stropy v souladu s postupy uvedenými v článku 3 tohoto protokolu. U dovozů převyšujících stropy lze znovu zavést cla nepřekračující cla vůči třetím zemím.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

Seznam celních kvót pro rok 1974

DÁNSKO, NORSKO, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Číslo SCS | Popis | Množství (v metrických tunách) |

Dánsko | Norsko | Spojené království |

Kapitola 48 | PAPÍR A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍRENSKÝCH VLÁKNIN, PAPÍRU A LEPENKY | | | |

48.01 | Papír a lepenka (včetně buničité vaty), získané mechanickými postupy, v kotoučích nebo listech (arších): | | | |

C.Kraftový papír a lepenka: | | | |

ex II.Ostatní, kromě "kraftlineru" a pytlového kraftového papíru | — | — | 145 |

ex E.Ostatní | | | |

Biblový (indický) papír; průklepový papír; ostatní papír určený k tisku nebo psaní neobsahující mechanickou dřevnou vlákninu nebo ve kterém obsah mechanické dřevné vlákniny nepředstavuje více než 5 % | — | — | 202 |

Tapetový papír | — | — | 244 |

48.03 | Pergamen nebo nepromastitelný papír a lepenka, jejich imitace a jiné hlazené průhledné papíry, v kotoučích nebo listech (arších) | — | — | 126 |

48.07 | Papír a lepenka, impregnované, natírané, povrchově barvené, povrchově zdobené, nebo potištěné (nikoliv pouze linkované, čtverečkované nebo tiskoviny kapitoly 49), v kotoučích nebo listech (arších): | | | |

B.Ostatní: | | | |

Natíraný papír určený k tisku a psaní | — | — | 152 |

Ostatní | — | — | 586 |

48.16 | Krabice, pytle a jiné obaly, z papíru nebo lepenky | — | — | 207 |

48.21 | Ostatní výrobky z papíroviny, papíru, lepenky, buničité vaty: | | | |

B.Ostatní | — | — | 147 |

ex Kapitola 48 | Ostatní výrobky kapitoly 48, kromě výrobků položky 48.01 A a čísla 48.09 | 1261 | 309 | 522 |

ex Kapitola 49 | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány – s výhradou celních sazeb společného celního sazebníku (čísla a položky 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) | 190 | 96 | 756918,00 [1] |

[1] Ve šterlincích.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

Seznam stropů pro rok 1973

Číslo SCS | Popis | Množství (vmetrických tunách) |

73.02 | Feroslitiny: | |

C.Ferosilicium | 6617 |

76.01 | Netvářený hliník; odpad a šrot z hliníku: | |

A.Netvářený | 9824 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

Seznam produktů, pro které Švýcarsko bude snižovat svá cla vůči Společenství během prodlouženého přechodného období

Kód švýcarského celního sazebníku | Popis |

4801. | Papír a lepenka (včetně buničité vaty), získané mechanickými postupy, v kotoučích nebo listech (arších) |

4803. | Pergamen nebo nepromastitelný papír a lepenka, jejich imitace a jiné hlazené průhledné papíry, v kotoučích nebo listech (arších): |

20 | Ostatní |

4807. | Papír a lepenka, impregnované, natírané, povrchově barvené, povrchově zdobené, nebo potištěné (nikoliv pouze linkované, čtverečkované nebo tiskoviny kapitoly 49), v kotoučích nebo listech (arších): |

4815. | Ostatní papír a lepenka, řezané na určitý rozměr nebo tvar: |

22 | Ostatní |

4821. | Ostatní výrobky z papíroviny, papíru, lepenky, buničité vaty: |

20 | Ubrusy, ubrousky a kapesníky |

--------------------------------------------------

Protokol č. 2

o produktech podléhajících zvláštním opatřením, které zohledňují rozdíly v cenách zemědělských produktů v nich obsažených

Článek 1

Za účelem zohlednění rozdílů v cenách zemědělských produktů obsažených ve zboží podle tabulek v příloze tohoto protokolu tato dohoda nevylučuje:

i) vybírání pohyblivé složky nebo pevné částky při dovozu nebo použití systému vnitřního cenového vyrovnání,

ii) uplatňování vývozních opatření.

Článek 2

1. U produktů uvedených v tabulkách v příloze tohoto protokolu jsou základními cly:

a) pro Společenství v původním složení: cla skutečně používaná k 1. lednu 1972;

b) pro Dánsko, Irsko, Norsko a Spojené království:

i) pokud jde o produkty, na které se vztahuje Nařízení (EHS) č. 1059/69:

- pro Irsko, na jedné straně,

- pro Dánsko, Norsko a Spojené království na straně druhé, u produktů, na které se nevztahuje Úmluva o vytvoření Sdružení volného obchodu v Evropě:

cla podle článku 47 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv, vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím, Irskem, Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska; tato základní cla se včas a v každém případě před prvním snížením podle odstavce 2 oznámí smíšenému výboru;

ii) pokud jde o ostatní produkty: cla skutečně používaná k 1. lednu 1972;

c) pro Švýcarsko: cla uvedená v tabulce II v příloze tohoto protokolu.

2. Rozdíly mezi takto definovanými základními cly a cly platnými 1. ledna 1977, které jsou uvedeny v tabulkách v příloze tohoto protokolu, se postupně zruší prostřednictvím pěti snížení o 20 %, která budou provedena k následujícím datům:

1. dubna 1973,

1. ledna 1974,

1. ledna 1975,

1. ledna 1976,

1. července 1977.

Pokud by však clo použitelné ke dni 1. července 1977 bylo vyšší než základní clo, rozdíl mezi těmito dvěma cly se 1. ledna 1974 sníží o 40 % a dále vždy o 20 % k následujícím datům:

1. ledna 1975,

1. ledna 1976,

1. července 1977.

3. Bez ohledu na čl. 5 odst. 3 Dohody a s výhradou použití čl. 39 odst. 5 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv, vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím, Irskem, Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, ze strany Společenství, pokud jde o zvláštní cla nebo zvláštní části smíšených cel celních sazeb Spojeného království, pro následující produkty se použijí odstavce 1 a 2 se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa:

Číslo celního sazebníku Spojeného království | Popis |

22.06 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek |

ex 22.09 | Destiláty (kromě čísla 22.08); likéry a ostatní lihoviny; složené alkoholické nápoje (známé jako "koncentrované výtažky") na výrobu nápojů: Destiláty jiné než rum, arak, tafia, džin, whisky, vodka s obsahem etylalkoholu nejvýše 45,2 % objemových a slivovice, hruškovice nebo třešňovice obsahující vejce nebo vaječné žloutky nebo cukr (sacharózu nebo invertní cukr) |

4. Pro produkty zahrnuté pod položkami 19.03, 22.06 a 35.01 B celního sazebníku Spojeného království a uvedené v tabulce I připojené k tomuto protokolu může Spojené království první sazební snížení uvedené v odstavci 2 odložit až na 1. července 1973.

Článek 3

1. Tento protokol se použije také pro alkoholické nápoje položky 22.09 C společného celního sazebníku, které nejsou uvedeny v tabulkách I a II v příloze tohoto protokolu. O pravidlech snižování celních sazeb u těchto produktů rozhodne smíšený výbor.

Při stanovování těchto pravidel nebo později smíšený výbor rozhodne, zda do tohoto protokolu zařadí jiné produkty kapitol 1 až 24 Bruselské nomenklatury, které nepodléhají zemědělským předpisům na územích smluvních stran.

2. Při této příležitosti smíšený výbor v případě potřeby doplní přílohy II a III protokolu č. 3.

TABULKA I

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Poznámka:

Zkratky ps, dcc, dcm v tomto seznamu znamenají "pohyblivá složka", "dodatečné clo z cukru" a "dodatečné clo z mouky".

[1]

Číslo SCS | Popis | Základní cla | Clo použitelné 1. července 1977 |

15.10 | Mastné kyseliny; kyselé rafinované oleje; mastné alkoholy: | | |

ex C.Ostatní mastné kyseliny; kyselé rafinované oleje: | | |

Výrobky získané z borového dřeva, s obsahem nejméně 90 % hmotnostních mastných kyselin | 4,5 % | 0 |

17.04 | Cukrovinky neobsahující kakao: | | |

A.Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek | 21 % | 12 % |

B. Žvýkací guma | 8 % + ps, nejvýše 23 % | ps |

C.Bílá čokoláda | 13 % + ps, nejvýše 27 % + dcc | ps |

D.Ostatní | 13 % + ps, nejvýše 27 % + dcc | ps |

18.06 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao | | |

A.Kakaový prášek neslazený jinak než přidáním sacharózy | 10 % + ps | ps |

B.Zmrzlina (kromě zmrzliny v prášku) | 12 % + ps, nejvýše 27 % + dcc | ps |

C.Čokoláda a čokoládové výrobky též plněné; cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao | 12 % + ps, nejvýše 27 % + dcc | ps |

D.Ostatní: | | |

I.Neobsahující žádné mléčné tuky nebo s obsahem těchto tuků nejvýše 1,5 % hmotnostních: | | |

a)V bezprostředních obalech čisté kapacity nejvýše 500 g | 12 % + ps, nejvýše 27 % + dcc | ps |

b)Ostatní: | | |

V bezprostředních obalech čisté kapacity více než 500 g, ale nejvýše 1 kg | 19 % + ps | ps |

Ostatní | 19 % + ps | 6 % + ps |

II.Obsahující mléčných tuků | | |

a)Více než 1,5 %, ale méně než 6,5 % hmotnostních | | |

1.V bezprostředních obalech čisté kapacity nejvýše 500 g | 12 % + ps, nejvýše 27 % + dcc | ps |

2.Ostatní: | | |

V bezprostředních obalech čisté kapacity více než 500 g, ale nejvýše 1 kg | 19 % + ps | ps |

Ostatní | 19 % + ps | 6 % + ps |

b)Více než 6,5 %, ale méně než 26 % hmotnostních | | |

1.V bezprostředních obalech čisté kapacity 500 g nebo méně | 12 % + ps | ps |

2.Ostatní: | | |

V bezprostředních obalech čisté kapacity více než 500 g, ale nejvýše 1 kg | 19 % + ps | ps |

Ostatní | 19 % + ps | 6 % + ps |

c)26 % hmotnostních nebo více | | |

1.V bezprostředních obalech čisté kapacity 500 g nebo méně | 12 % + ps | ps |

2.Ostatní: | | |

V bezprostředních obalech čisté kapacity více než 500 g, ale nejvýše 1 kg | 19 % + ps | ps |

Ostatní | 19 % + ps | 6 % + ps |

19.01 | Sladový výtažek | 8 % + ps | ps |

19.02 | Potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků používané pro dětskou výživu nebo pro dietní nebo kulinářské účely, obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa | 11 % + ps | ps |

19.03 | Makarony, špagety a podobné výrobky | 12 % + ps | ps |

19.04 | Tapioka a ságo a jejich náhražky získané z bramborového nebo jiného škrobu | 10 % + ps | ps |

19.05 | Upravené potraviny získané nadouváním nebo pražením obilovin nebo obilných výrobků(burizony, pražené kukuřičné vložky a podobné výrobky) | 8 % + ps | ps |

19.06 | Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky | 7 % + ps | ps |

19.07 | Chléb, lodní suchary a ostatní běžné pekařské zboží bez přídavku cukru, medu, vajec, tuku, sýra nebo ovoce: | | |

A.Křupavý chléb zvaný "knäckebrot" | 9 % + ps, nejvýše 24 % + dcm | ps |

B.Nekvašený chléb (macesy) | 6 % + ps, nejvýše 20 % + dcm | ps |

C.Lepkový chléb | 14 % + ps | ps |

D.Ostatní | 14 % + ps | ps |

19.08 | Pečivo, cukrářské výrobky, sušenky a ostatní jemné pekářské zboží, též obsahující kakao v libovolném množství: | | |

A.Perník a podobné výrobky | 13 % + ps | ps |

B.Ostatní | 13 % + ps, nejvýše 30 % + dcm nebo 35 % + dcc | ps |

21.01 | Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a koncentráty z nich: | | |

A.Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky | | |

II.Ostatní | 8 % + ps | ps |

B.Výtažky, tresti a koncentráty z výrobků popsaných v podpoložce A: | | |

II.Ostatní | 14 % + ps | ps |

21.04 | Omáčky; kořenící směsi: | | |

B.Ostatní | | |

Obsahující rajčata | 18 % | 10 % |

Neuvedené | 18 % | 6 % |

21.05 | Polévky a bujóny, v tekuté, pevné nebo práškové formě; homogenizované směsi potravinových přípravků: | | |

A.Polévky a bujóny, v tekuté, pevné nebo práškové formě | | |

Obsahující rajčata | 18 % | 10 % |

Neuvedené | 18 % | 6 % |

21.06 | Kvasinky (živé nebo neživé); hotové prášky do pečiva | | |

A.Živé kvasinky: | | |

II.Pekařské droždí | 15 % + ps | ps |

B.Neživé kvasinky: | | |

I.V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v bezprostředních obalech čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 13 % | 4 % |

II.Ostatní | 8 % | 4 % |

21.07 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

A.Obilniny v zrnech nebo klasech, předvařené nebo jinak upravené | 13 % + ps | ps |

B.Ravioli, makarony, špagety a podobné výrobky, nenadívané, vařené; předcházející přípravky, nadívané | 13 % + ps | ps |

C.Zmrzlina (kromě zmrzliny v prášku) a ostatní ledy | 13 % + ps | ps |

D.Upravený jogurt; upravené mléko, v prášku pro dětskou výživu nebo pro dietní nebo kulinářské účely | 13 % + ps | ps |

E.Sýrové fondues | 13 % + ps, nejvýše 35 UJ na 100 kg netto | ps, nejvýše 25 UJ na 100 kg netto |

F.Ostatní | | |

I.Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních těchto tuků: | | |

a)Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza): | | |

ex 1.Neobsahující škrob nebo méně než 5 % hmotnostních škrobu:Hydrolyzáty bílkovin; autolyzáty kvasinek | 20 % | 6 % |

2.Obsahující 5 % hmotnostních škrobu nebo více | 13 % + ps | ps |

b)Obsahující 5 % hmotnostních nebo více, ale méně než 15 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 13 % + ps | ps |

c)Obsahující 15 % hmotnostních nebo více, ale méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 13 % + ps | ps |

d)Obsahující 30 % hmotnostních nebo více, ale méně než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 13 % + ps | ps |

e)Obsahující 50 % hmotnostních nebo více, ale méně než 85 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 13 % + ps | ps |

f)Obsahující více než 85 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 13 % + ps | ps |

II.Obsahující 1.5 % hmotnostních nebo více, ale méně než 6 % hmotnostních mléčných tuků | 13 % + ps | ps |

III.Obsahující 6 % hmotnostních nebo více, ale méně než 12 % hmotnostních mléčných tuků | 13 % + ps | ps |

IV.Obsahující 12 % hmotnostních nebo více, ale méně než 18 % hmotnostních mléčných tuků | 13 % + ps | ps |

V.Obsahující 18 % hmotnostních nebo více, ale méně než 26 % hmotnostních mléčných tuků | 13 % + ps | ps |

VI.Obsahující 26 % hmotnostních nebo více, ale méně než 45 % hmotnostních mléčných tuků | | |

V bezprostředních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 13 % + ps | ps |

Ostatní | 13 % + ps | 6 % + ps |

VII.Obsahující 45 % hmotnostních nebo více, ale méně než 65 % hmotnostních mléčných tuků | | |

V bezprostředních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 13 % + ps | ps |

Ostatní | 13 % + ps | 6 % + ps |

VIII.Obsahující 65 % hmotnostních nebo více, ale méně než 85 % hmotnostních mléčných tuků | | |

V bezprostředních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 13 % + ps | ps |

Ostatní | 13 % + ps | 6 % + ps |

IX.Obsahující více než 85 % hmotnostních mléčných tuků | | |

V bezprostředních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 13 % + ps | ps |

Ostatní | 13 % + ps | 6 % + ps |

22.02 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 20.07: | | |

Ex A.Neobsahující mléko ani mléčné tuky: | | |

Obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr) | 15 % | 0 |

B.Ostatní | 8 % + ps | ps |

22.03 | Pivo ze sladu | 24 % | 10 % |

22.06 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek: | | |

A.O skutečném obsahu alkoholu nejvýše 18 % objemových v nádobách o obsahu: | | |

I.Nejvýše 2 litry | 17 UJ /hl | 0 |

II.Více než 2 litry | 14 UJ /hl | 0 |

B.O skutečném obsahu alkoholu vyšším než 18 % objemových, avšak nejvýše 22 % objemových v nádobách o obsahu: | | |

I.Nejvýše 2 litry | 19 UJ /hl | 0 |

II.Více než 2 litry | 16 UJ /hl | 0 |

C.O skutečném obsahu alkoholu vyšším než 22 % objemových, v nádobách o obsahu: | | |

I.Nejvýše 2 litry | 160 UJ/hl na stupeň alkoholu + 10 UJ/hl | 0 |

II.Více než 2 litry | 160 UJ/hl na stupeň alkoholu | 0 |

22.09 | Destiláty (kromě čísla 22.08); likéry a ostatní lihoviny; složené alkoholické nápoje (známé jako "koncentrované výtažky") na výrobu nápojů: | | |

C.Lihoviny: | | |

ex V.Ostatní | | |

Obsahující vejce nebo vaječné žloutky nebo cukr (sacharózu nebo invertní cukr) v nádobách o obsahu: | | |

I.Nejvýše 2 litry | 160 UJ/hl na stupeň alkoholu + 10 UJ/hl | 1 UJ /hl na stupeň alkoholu + 6 UJ/hl |

II.Více než 2 litry | 160 UJ/hl na stupeň alkoholu | 1 UJ /hl na stupeň alkoholu |

29.04 | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | | |

C.Vícesytné alkoholy: | | |

II.Mannitol (mannit) | 12 % + ps | 8 % + ps |

III.Sorbitol | | |

a)Ve vodných roztocích: | | |

1.Obsahující nejvýše 2 % hmotnostní manitolu, počítáno na obsah sorbitolu | 12 % + ps | 6 % + ps |

2.Ostatní | 9 % + ps | 6 % + ps |

b)Ostatní | | |

1.Obsahující nejvýše 2 % hmotnostní manitolu, počítáno na obsah sorbitolu | 12 % + ps | 6 % + ps |

2.Ostatní | 9 % + ps | 6 % + ps |

29.10 | Acetaly a hemiacetaly, též s jednoduchou nebo složenou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | | |

Ex B.Ostatní: | | |

Metylglukosidy | 14,4 % | 8 % |

29.14 | Monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | | |

ex A.Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny: | | |

Estery mannitolu (mannitu) a estery sorbitolu | od 8,8 % do 18,4 % | 8 % |

ex B.Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny: | | |

Estery mannitolu (mannitu) a estery sorbitolu | od 12 % do 13,6 % | 8 % |

29.15 | Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | | |

A.Acyklické polykarboxylové kyseliny: | | |

ex V.Ostatní: | | |

Kyselina itakonová a její soli a estery | 10,4 % | 0 |

29.16 | Karboxylové kyseliny s alkoholickou, fenolovou, aldehydovou nebo ketonovou funkcí a ostatní karboxylové kyseliny s jednoduchou nebo složenou kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | | |

A.Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkcí: | | |

I.Kyselina mléčná a její soli a estery | 13,6 % | 0 |

IV.Kyselina citrónová a její soli a estery: | | |

a)Kyselina citrónová | 15,2 % | 0 |

b)Surový citronan vápenatý | 5,6 % | 0 |

c)Ostatní | 16 % | 0 |

ex VIII.Ostatní: | | |

Kyselina glycerová, glykolová, sacharonová, isosacharonová a heptasacharonová a jejich soli a estery | 12 % | 8 % |

29.35 | Heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny: | | |

ex Q.Ostatní | | |

Bezvodé sloučeniny mannitolu a sorbitolu, kromě maltolu a isomaltolu | 10,4 % | 8 % |

29.43 | Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, glukóza a laktóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 29.39, 29.41 a 29.42: | | |

B.Ostatní | 20 % | 8 % |

29.44 | Antibiotika: | | |

A.Peniciliny | 16,8 % | 0 |

35.01 | Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy: | | |

A.Kasein: | | |

I.Pro výrobu umělých textilních vláken [1] | 2 % | 0 |

II.Pro jiné průmyslové použití než pro výrobu potravin nebo krmiv [1]: | | |

S obsahem vody nejméně 50 % hmotnostních | 5 % | 0 |

Ostatní | 5 % | 3 % |

III.Ostatní | 14 % | 12 % |

B.Kaseinové klihy | 13 % | 11 % |

C.Ostatní | 10 % | 8 % |

35.05 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: | | |

A.Dextriny; modifikované (rozpustné nebo pražené) škroby | 14 % + ps | ps |

B.Klihy na bázi škrobů nebo dextrinů | 13 % + ps, nejvýše 18 % | ps |

35.06 | Připravené klihy, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy, upravené pro maloobchodní prodej jako klihy, o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | | |

A.Připravené klihy, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

ex II.Ostatní klihy | | |

Na bázi emulze křemičitanu sodného | 12,8 % | 0 |

ex BVýrobky vhodné k použití jako klihy, upravené pro maloobchodní prodej jako klihy, o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | | |

Na bázi emulze křemičitanu sodného | 15,2 % | 0 |

38.12 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretaci a připravená mořidla používaná v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu: | | |

A.Přípravky k úpravě povrchu a k apretaci: | | |

I.Na bázi škrobových látek | 13 % + ps, nejvýše 20 % | ps |

38.19 | Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

Q.Připravená pojidla pro licí jádra na bázi syntetických pryskyřic | 12,8 % | 8 % |

ex T.Ostatní: | | |

Výrobky krakování sorbitolu | 14,4 % | 8 % |

39.02 | Výrobky vzniklé polymerizací nebo kopolymerizací (např.: polyetylén, polytetrahaloetylény, polyizobutylen, polystyren, polyvinyl chlorid, polyvinyl acetát, polyvinyl chloracetát a další deriváty polyvinylu, polymetakrylické deriváty, kumaron-indenové pryskyřice): | | |

ex C.Ostatní: | | |

Lepidla na bázi pryskyřičných emulzí | od 12 % do 18,4 % | 0 |

39.06 | Ostatní vysoké polymery, umělé pryskyřice a plasty, včetně kyseliny alginové, jejích solí a esterů; linoxyn: | | |

ex B.Ostatní:Dextran | 16 % | 6 % |

Neuvedené, kromě linoxynu | 16 % | 8 % |

TABULKA II

ŠVÝCARSKO

Kód švýcarského celního sazebníku | Popis | [2]Základní cla | [2]Clo použitelné 1. července 1977 |

SFR na 100 kg brutto | SFR na 100 kg brutto |

1510. | Mastné kyseliny; kyselé rafinované oleje; mastné alkoholy: | | |

ex 20 | Mastné kyseliny z tallového oleje | 1 | 0 |

1704. | Cukrovinky neobsahující kakao: | | |

20 | Žvýkací guma | 41,0 + ps, nejvýše 70,0 | ps |

30 | Ostatní | 53,0 + ps, nejvýše 90,0 | ps |

1806.01 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: | | |

ex | Zmrzlina | 50,0 | 47,50 |

ex | Ostatní, kromě směsí obsahujících více než 12 % hmotnostních mléčných tuků nebo celkově více než 20 % hmotnostních mléčných složek, v baleních o čisté hmotnosti více než 1 kg | 50,0 | 40,0 |

1901.01 | Sladový výtažek | 20,0 + ps | ps |

1902. | Potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků používané pro dětskou výživu nebo pro dietní nebo kulinářské účely, obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa: | | |

ex 10 | Přípravky, v nichž převažuje bramborová moučka, též ve formě krupice, vloček atd. a přípravky obsahující více než 12 % hmotnostních mléčných tuků, v balení o čisté hmotnosti více než 2 kg | 10,0 + ps | ps |

ex 20 | Ostatní, kromě přípravků obsahujících více než 12 % hmotnostních mléčných tuků, v balení o čisté hmotnosti více než 2 kg | 20,0 + ps, nejvýše 40,0 | ps |

1903.01 | Makarony, špagety a podobné výrobky | 3,0 + ps, nejvýše 25,0 | ps |

1904. | Tapioka a ságo a jejich náhražky získané z bramborového nebo jiného škrobu: | 10 % + ps | ps |

10 | Tapioka získaná z bramborového škrobu | 5,0 | 4,0 |

20 | Ostatní | 2,50 | 2,0 |

1905.01 | Upravené potraviny získané nadouváním nebo pražením obilovin nebo obilných výrobků(burizony, pražené kukuřičné vložky a podobné výrobky) | 25,0 | 20,0 |

1906.01 | Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky | 40,0 | 32,0 |

1907. | Chléb, lodní suchary a ostatní běžné pekařské zboží bez přídavku cukru, medu, vajec, tuku, sýra nebo ovoce: | | |

10 | Neupravené v balení pro prodej | 5,0 | 4,0 |

20 | V jakémkoliv balení pro prodej | 15,0 + ps, nejvýše 35,0 | ps |

1908. | Pečivo, cukrářské výrobky, sušenky a ostatní jemné pekářské zboží, též obsahující kakao v jakémkoli množství: | | |

10 | Neslazené, bez kakaa nebo čokolády | 27,0 + ps, nejvýše 55,0 | ps |

20 | Ostatní | 60,0 + ps, nejvýše 100,0 | ps |

2101. | Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a koncentráty z nich: | | |

ex 10 | Pražené kávové náhražky, celé nebo v kouscích, kromě pražené čekanky | 2,0 | 1,60 |

ex 20 | Ostatní, kromě výrobků z pražené čekanky | 21,0 + ps, nejvýše 50,0 | ps |

2104. | Omáčky a kořenící směsi: | | |

10 | Určené pro průmyslovou výrobu | 10,0 | 0 |

20 | Ostatní: | | |

| Obsahující rajčata | 50,0 | 27,50 |

| Ostatní | 50,0 | 0 |

2105. | Polévky a bujóny, v tekuté, pevné nebo práškové formě; homogenizované směsi potravinových přípravků: | | |

10 | Polévky a bujóny, v tekuté, pevné nebo práškové formě: | | |

| Obsahující rajčata | 50,0 | 27,50 |

| Ostatní | 50,0 | 0 |

2106. | Kvasinky (živé nebo neživé); hotové prášky do pečiva: | | |

ex 20 | Ostatní kvasinky | 10,0 | 4,0 |

2107. | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

ex 10 | Nealkoholické směsi výtažků a koncentrátů z rostlinných látek, též slazené | 120 + ps | ps |

16 | Obilná zrna, šrotovaná nebo jinak upravená pro výrobu pražených kukuřičných vloček a podobných výrobků | 6,0 | 4,80 |

20 | Konzerovovaná kukuřice | 13 + ps, nejvýše 25 | ps |

22 | Minutová (instantní) rýže | 30,0 | 24,0 |

26 | Dětská výživa | 50,0 | 40,0 |

ex 40 | Zmrzlina | 110,0 | 100,0 [3] |

ex 40 | Hydrolyzáty bílkovin; autolyzáty kvasinek | 110,0 | 30,0 |

ex 40 | Upravený jogurt | 110,0 | 100,0 |

ex 40 | Ostatní, kromě přípravků obsahujících více než 12 % hmotnostních mléčných tuků nebo celkově více než 20 % hmotnostních mléčných složek, v baleních o čisté hmotnosti více než 1 kg | 44 + ps | ps |

2202. | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 20.07: | | |

40 | Ostatní | 8,0 | 6,40 |

2203. | Pivo ze sladu: | | |

08 | V cisternách nebo v sudech o obsahu více než 2 hl | 15,0 [4] | 6,0 [4] |

10 | V sudech o obsahu nejvýše 2 hl | 9,0 [4] | 3,50 [4] |

| V lahvích, plechovkách a podobných nádobách: | | |

12 | V lahvích ze skla | 16,0 [4] | 6,0 [4] |

14 | Ostatní | 20,0 [4] | 8,0 [4] |

2206. | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek: | | |

10 | O obsahu alkoholu nejvýše 18 % objemových | 30,0 | 0 |

20 | O obsahu alkoholu více než 18 % objemových | 50,0 | 0 |

2209. | Destiláty (kromě čísla 2208); likéry a ostatní lihoviny; složené alkoholické nápoje (známé jako "koncentrované výtažky") na výrobu nápojů: | | |

ex 40 | Likéry a ostatní slazené lihoviny, též aromatizované, slazené nebo obsahující vejce | 75,0 | 45,0 |

2904. | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | | |

50 | Sorbitol | 2,20 | 0 |

ex 60 | Mannitol | 1,50 | 0 |

ex 2910.01 | Metylglukosidy | 2,0 | 0 |

ex 2914.44 | Estery mannitolu a estery sorbitolu | 1,50 | 0 |

ex 2915.30 | Kyselina itakonová a její soli a estery | 1,50 | 0 |

2916. | Karboxylové kyseliny s alkoholickou, fenolovou, aldehydovou nebo ketonovou funkcí a ostatní karboxylové kyseliny s jednoduchou nebo složenou kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | | |

10 | Kyselina mléčná | 0,75 | 0 |

12 | Soli kyseliny mléčné (laktáty) | 5,0 | 0 |

30 | Kyselina citrónová | 2,0 | 0 |

32 | Soli kyseliny citrónové | 2,0 | 0 |

ex 60 | Estery kyseliny mléčné a kyseliny citrónové; kyselina glukonová, glycerová, glykolová, sacharonová, isosacharonová a heptasacharonová a jejich soli a estery | 2,50 | 0 |

2935. | Heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny: | | |

ex 30 | Bezvodé sloučeniny mannitolu a sorbitolu, kromě maltolu a isomaltolu | 1,50 | 0 |

2943. | Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, glukóza a laktóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2939, 2941 a 2942: | | |

ex 10 | Sorbosa | 8,50 | 0 |

ex 20 | Soli a estery sorbosy | 1,50 | 0 |

ex 2944.01 | Peniciliny | 50,0 | 0 |

3501. | Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy: | | |

20 | Kaseinové klihy | 22,0 | 15,0 |

2944.01 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | 6,0 | 4,80 |

3506. | Připravené klihy, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy, upravené pro maloobchodní prodej jako klihy, o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | | |

ex 12 | Na bázi emulze křemičitanu sodného | 7,0 | 0 |

ex 20 | Na bázi emulze křemičitanu sodného | 20,0 | 0 |

ex 2944.01 | Přípravky k úpravě povrchu a k apretaci, na bázi škrobu | 5,0 | 0 |

3819. | Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

ex 50 | Výrobky krakování sorbitolu; pojidla pro licí jádra na bázi syntetických pryskyřic | 1,50 | 0 |

3902. | Výrobky vzniklé polymerizací nebo kopolymerizací: | | |

ex 20 | Lepidla na bázi pryskyřičných emulzí | 6,50 | 0 |

ex 22 | Lepidla na bázi pryskyřičných emulzí | 6,50 | 0 |

3906. | Ostatní vysoké polymery, umělé pryskyřice a plasty, včetně kyseliny alginové, jejích solí a esterů; linoxyn: | | |

ex 10 | Jiné než ksyselina alginová, její soli a estery, a linoxyn | 2,50 | 0 |

ex 20 | Jiné než ksyselina alginová, její soli a estery, a linoxyn | 2,50 | 0 |

ex 30 | Jiné než ksyselina alginová, její soli a estery, a linoxyn | 15,0 | 0 |

ex 32 | Jiné než ksyselina alginová, její soli a estery, a linoxyn | 30,0 | 0 |

ex 40 | Jiné než ksyselina alginová, její soli a estery, a linoxyn | 40,0 | 0 |

ex 42 | Jiné než ksyselina alginová, její soli a estery, a linoxyn | 55,0 | 0 |

[1] Na zařazení do této položky se vztahují podmínky stanovené příslušnými orgány.

[2] U produktů obsahujících alkohol jde o poplatky uložené podle švýcarských celních předpisů týkajících se alkoholu.

[3] Tato sazba se sníží na 90 SFR, až bude ve Společenství povolen prodej zmrzliny obsahujících rostlinné tuky.

[4] Plus dodatečné clo (ječmen a ostatní základní produkty používané na výrobu piva).

--------------------------------------------------

Protokol č. 3

O definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce

HLAVA I

Definice pojmu "původní produkty"

Článek 1

Pro účely uplatňování této dohody, a aniž jsou dotčeny články 2 a 3 tohoto protokolu, se následující produkty považují za:

1. produkty pocházející ze Společenství:

a) produkty zcela získané ve Společenství,

b) produkty získané ve Společenství, při jejichž výrobě se používají jiné produkty než uvedené pod písmenem a), za předpokladu že tyto produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 5. Tato podmínka však neplatí pro produkty, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Švýcarska;

2. produkty pocházející ze Švýcarska:

a) produkty zcela získané ve Švýcarsku,

b) produkty získané ve Švýcarsku, při jejichž výrobě se používají jiné produkty než uvedené pod písmenem a), za předpokladu že tyto produkty byly dodatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 5. Tato podmínka však neplatí pro produkty, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Společenství.

Produkty uvedené v seznamu C jsou dočasně vyňaty z oblasti působnosti tohoto protokolu.

Článek 2

1. Vzhledem k tomu, že obchod mezi Společenstvím a Finskem, Islandem, Portugalskem, Rakouskem a Švédskem a mezi Švýcarskem a těmito pěti zeměmi a rovněž vzájemný obchod mezi těmito zeměmi se řídí dohodou, která obsahuje stejná pravidla jako tento protokol, také následující produkty se považují za:

A. produkty pocházející ze Společenství: produkty uvedené v čl. 1 odst. 1, které po vývozu ze Společenství nebyly opracovány ani zpracovány v žádné z těchto pěti zemí nebo tam byly opracovány nebo zpracovány způsobem nedostatečným pro získání statusu původu v některé z těchto zemí na základě ustanovení, která odpovídají čl. 1 odst. 1 písm. b) nebo odst. 2 písm. b) tohoto protokolu a která jsou obsažena ve výše uvedených dohodách, za předpokladu že:

a) při takovém opracování nebo zpracování byly použity pouze produkty pocházející z některé z těchto pěti zemí nebo ze Společenství či ze Švýcarska;

b) pokud procentuální pravidlo v seznamech A a B uvedených v článku 5 omezuje poměr hodnoty nepůvodních produktů, které mohou být za určitých podmínek zahrnuty, byla přidaná hodnota získána v každé ze zemí v souladu s procentuálními pravidly a s ostatními pravidly obsaženými v uvedených seznamech bez jakékoliv možnosti kumulace mezi jednotlivými zeměmi;

B. produkty pocházející ze Švýcarska: produkty uvedené v čl. 1 odst. 2, které po vývozu ze Švýcarska nebyly opracovány ani zpracovány v žádné z těchto pěti zemí nebo tam byly opracovány nebo zpracovány způsobem nedostatečným pro získání statusu původu v některé z těchto zemí na základě ustanovení, která odpovídají čl. 1 odst. 1 písm. b) nebo odst. 2 písm. b) tohoto protokolu a která jsou obsažena ve výše uvedených dohodách, za předpokladu že:

a) při takovém opracování nebo zpracování byly použity pouze produkty pocházející z některé z těchto pěti zemí nebo ze Společenství či ze Švýcarska;

b) pokud procentuální pravidlo v seznamech A a B uvedených v článku 5 omezuje poměr hodnoty nepůvodních produktů, které mohou být za určitých podmínek zahrnuty, byla přidaná hodnota získána v každé ze zemí v souladu s procentuálními pravidly a s ostatními pravidly obsaženými v uvedených seznamech bez jakékoliv možnosti kumulace mezi jednotlivými zeměmi.

2. Pro účely uplatňování odst. 1 bodu A písm. a) a bodu B písm. a), skutečnost, že byly použity produkty jiné, než které jsou uvedeny v těchto ustanoveních, v poměru nejvýše 5 % celkové hodnoty produktů získaných a dovezených do Švýcarska nebo do Společenství, nemá vliv na určení původu těchto získaných produktů, pokud by ovšem tyto použité produkty nezpůsobily ztrátu statusu původu u produktů vyvezených původně ze Společenství nebo ze Švýcarska, jestliže by do nich byly zahrnuty již tam.

3. V případech uvedených v odst. 1 bodu A písm. b) a bodu B písm. b) a v odstavci 2 nelze zahrnout žádný nepůvodní produkt, pokud je pouze opracován nebo zpracován podle čl. 5 odst. 3.

Článek 3

Bez ohledu na článek 2, ovšem za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v tomto článku, se získané produkty dále považují za produkty pocházející ze Společenství nebo ze Švýcarska, pouze pokud hodnota opracovaných nebo zpracovaných produktů pocházejících ze Společenství nebo ze Švýcarska představuje nejvyšší procentní podíl hodnoty získaných produktů. Pokud tomu tak není, tyto produkty se považují za produkty pocházející ze země, kde získaná přidaná hodnota představuje nejvyšší procentní podíl jejich hodnoty.

Článek 4

Za produkty zcela získané ve Společenství nebo ve Švýcarsku ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) se považují:

a) nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b) rostlinné produkty tam sklizené;

c) živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a odchovaná;

d) produkty získané ze živých zvířat tam chovaných;

e) produkty tamního lovu a rybolovu;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře tamními plavidly;

g) produkty zhotovené na palubě tamních výrobních plavidel výhradně z produktů uvedených v písmenu f);

h) upotřebené předměty tam sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin;

i) odpady a zbytky pocházející z výrobních operací tam provedených;

j) zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až i).

Článek 5

1. Pro účely čl. 1 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) se následující činnosti považují za dostatečné opracování nebo zpracování:

a) opracování nebo zpracování, v jehož důsledku se získané zboží zařadí do jiného čísla celního sazebníku, než ve kterém je zařazen každý opracovaný nebo zpracovaný produkt, ovšem s výjimkou opracování nebo zpracování uvedeného v seznamu A, kde se použijí zvláštní ustanovení tohoto seznamu,

b) opracování nebo zpracování uvedené v seznamu B.

"Oddíly", "kapitoly" a "čísla celního sazebníku" označují oddíly, kapitoly a čísla celního sazebníku Bruselské nomenklatury pro třídění zboží v celních sazebnících.

2. Když pro daný získaný produkt procentuální pravidlo v seznamu A a v seznamu B omezuje hodnotu materiálů a součástí, které se mohou použít, celková hodnota těchto materiálů a součástí, ať již v průběhu opracování, zpracování nebo montáže změnily nebo nezměnily číslo celního sazebníku v mezích omezení a podle podmínek stanovených v každém z uvedených dvou seznamů, nesmí vzhledem k hodnotě získaného produktu být vyšší než hodnota, odpovídající buď společnému podílu, pokud jsou podíly totožné v obou seznamech, nebo vyššímu z obou, jestliže se liší.

3. Pro účely čl. 1 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) se pro získání statusu původního produktu nepovažují za dostatečné opracování nebo zpracování, bez ohledu na to, zda dochází ke změně čísla celního sazebníku, následující činnosti:

a) operace pro zajištění uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování (větrání, rozprostření, sušení, chlazení, naložení do slaného nebo sirného nálevu nebo vody s přidáním jiných látek, odstranění poškozených částí a obdobné operace);

b) jednoduché operace spočívající ve zbavování prachu, prosévání, výběru, třídění, seřazování (včetně skládání souprav produktů), umývání, natírání, krájení;

c) i) výměna obalů, rozdělení nebo spojování nákladových kusů;

ii) prosté plnění do lahví, baněk, uložení do pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky apod. a veškeré ostatní jednoduché operace obalové úpravy;

d) připevňování značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

e) prosté mísení produktů, též různého druhu, pokud jedna nebo více součástí směsi nesplňuje podmínky stanovené v tomto protokolu, aby mohly být považovány za pocházející ze Společenství nebo ze Švýcarska;

f) prosté spojení částí produktů za účelem vytvoření úplného produktu;

g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až f);

h) porážení zvířat.

Článek 6

1. Pokud seznamy A a B uvedené v článku 5 stanoví, že zboží získané ve Společenství nebo ve Švýcarsku se považuje za zboží pocházející z těchto států pouze tehdy, jestliže hodnota opracovaných nebo zpracovaných produktů nepřekračuje daný procentní podíl hodnoty získaného zboží, hodnoty, které se berou v úvahu pro určení tohoto procentního podílu, jsou:

- na jedné straně,

pokud jde o produkty, jejichž dovoz může být prokázán: jejich celní hodnota v době dovozu;

pokud jde o produkty neurčitého původu: nejdříve zjistitelná cena zaplacená za takové produkty na území smluvní strany, kde probíhá výroba;

- a na druhé straně,

cena získaného zboží ze závodu snížená o vnitřní daně, které jsou nebo mohou být vráceny při vývozu.

Tento článek se použije také při uplatňování článků 2 a 3.

2. Při uplatňování článků 2 a 3 se "získanou přidanou hodnotou" rozumí rozdíl mezi cenou získaného zboží ze závodu sníženou o vnitřní daně, které jsou nebo mohou být vráceny při vývozu z dotyčné země nebo ze Společenství, a celní hodnotou všech produktů dovezených do dotyčné země nebo do Společenství a tam opracovaných nebo zpracovaných.

Článek 7

Zboží pocházející ze Švýcarska nebo ze Společenství, které tvoří jedinou, nerozdělenou zásilku, lze přepravovat přes jiné území než přes území Společenství, Švýcarska, Finska, Islandu, Portugalska, Rakouska nebo Švédska, v případě potřeby též s překládkou nebo dočasným uskladněním na tomto území, za předpokladu, že je tato přeprava odůvodněna zeměpisnými důvody, že zboží zůstalo pod dohledem celních orgánů země tranzitu nebo uskladnění, že nebylo propuštěno do volného oběhu nebo uvolněno pro spotřebu v těchto zemích a že se nestalo předmětem jiných operací než vykládky, překládky nebo jakékoliv jiné operace určené k uchování zboží v dobrém stavu.

HLAVA II

Způsoby správní spolupráce

Článek 8

1. Na původní produkty ve smyslu článku 1 tohoto protokolu při dovozu do Společenství nebo do Švýcarska se vztahuje tato dohoda po předložení průvodního osvědčení A.CH.1, jehož vzor je uveden v příloze V tohoto protokolu a který vydávají celní orgány Švýcarska nebo členského státu Společenství.

2. Pokud se použije článek 2, případně článek 3, vydávají se průvodní osvědčení A.W.1, jejichž vzor je uveden v příloze VI tohoto protokolu. Tato osvědčení vydávají celní orgány příslušné země, ve které produkty buď zůstaly do svého zpětného vývozu v nezměněném stavu, nebo byly opracovány nebo zpracovány podle článku 2, po předložení dříve vydaných průvodních osvědčení.

3. Aby se celní orgány mohly samy přesvědčit o podmínkách, ve kterých je zboží uchovávano na území příslušné země v případech, kdy nebylo umístěno v uzavřeném celním skladu a má-li být zpětně vyvezeno v nezměněném stavu, tyto celní orgány náležitě potvrzují dříve vydané průvodní osvědčení předložené při dovozu zboží, na žádost držitele zboží, v okamžiku dovozu a poté každých šest měsíců.

4. Celní orgány Švýcarska a členských států Společenství jsou oprávněny vydávat průvodní osvědčení podle dohod uvedených v článku 2 za podmínek stanovených v těchto dohodách, je-li zboží, na které se osvědčení vztahují, na území Švýcarska nebo Společenství. Vzor používaného osvědčení je uveden v příloze VI tohoto protokolu.

5. Pokud se v tomto protokolu používá výraz "průvodní osvědčení" a není uvedeno, zda se jedná o osvědčení popsané v odstavci 1 nebo osvědčení popsané v odstavci 2, platí odpovídající ustanovení stejně pro oba typy osvědčení.

Článek 9

Průvodní osvědčení se vydává pouze na základě písemné žádosti vývozce na formuláři určeném pro tento účel.

Článek 10

1. Průvodní osvědčení vydávají celní orgány vyvážejícího státu při vývozu zboží, kterého se osvědčení týká. Osvědčení se zpřístupní vývozci, jakmile byl vlastní vývoz uskutečněn nebo zajištěn.

Za výjimečných okolností lze průvodní osvědčení vydat rovněž po skutečném vývozu zboží, kterého se osvědčení týká, jestliže nebylo vydáno v okamžiku vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností. V tomto případě musí osvědčení obsahovat zvláštní odkaz na podmínky, za nichž bylo vydáno.

Průvodní osvědčení smí být vydáno pouze v případě, že má sloužit k prokázání nároku na uplatnění preferenčního režimu stanoveného v této dohodě.

2. Průvodní osvědčení vydané za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 2 nebo 4 musí obsahovat odkaz na průvodní osvědčení vydané (vydaná) dříve, po jehož (jejichž) předložení bylo vydáno.

3. Žádosti o průvodní osvědčení a o osvědčení uvedená v odstavci 2, po jejichž předložení se vydávají nová osvědčení, musí celní orgány vyvážejícího státu uchovávat po dobu nejméně dva roky.

Článek 11

1. Průvodní osvědčení musí být do čtyř měsíců ode dne vydání celními orgány vyvážejícího státu předloženo celním orgánům dovážejícího státu, do něhož zboží vstupuje.

2. Průvodní osvědčení, které je předloženo celním orgánům dovážejícího státu po lhůtě stanovené pro jeho předložení v odstavci 1, může být přijato za účelem uplatnění preferenčního režimu v případech, kdy je nepředložení osvědčení ve stanovené lhůtě způsobeno vyšší mocí nebo výjimečnými okolnostmi.

V ostatních případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážejícího státu přijmout osvědčení, pokud jim zboží bylo předloženo před stanovenou lhůtou.

3. Průvodní osvědčení, potvrzená nebo nepotvrzená za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 3, uchovávají celní orgány dovážejícího státu podle platných předpisů příslušného státu.

Článek 12

Průvodní osvědčení se vyhotovují na příslušném formuláři, jehož vzory jsou v přílohách V a VI tohoto protokolu, v jednom z jazyků, ve kterém je sepsána tato dohoda a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vyvážejícího státu. Při vyplňování rukou se vyplňují inkoustem a tiskacími písmeny.

Každé osvědčení má rozměry 210 x 297 mm. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o hmotnosti nejméně 25g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, na němž je patrné jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

Členské státy Společenství a Švýcarsko si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V takovém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí obsahovat jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Pro účely identifikace musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné.

Článek 13

Průvodní osvědčení se předkládají celním orgánům dovážejícího státu v souladu s postupy stanovenými tímto státem. Tyto orgány mohou požadovat překlad osvědčení. Mohou také požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že zboží splňuje podmínky vyžadované pro účely uplatňování této dohody.

Článek 14

1. Společenství a Švýcarsko uznají zboží posílané v malých zásilkách soukromým osobám nebo tvořící obsah osobních zavazadel cestujících za původní produkty požívající výhod podle této dohody, aniž by bylo třeba předložit průvozní osvědčení, za předpokladu, že toto zboží není dováženo obchodně, že bylo prohlášeno za zboží splňující požadavky těchto ustanovení a neexistují žádné pochybnosti o věrohodnosti takového prohlášení.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výlučně ze zboží pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za dovozy obchodní, je-li z povahy a množství zboží zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu. Celková hodnota tohoto zboží nesmí navíc překročit 60 účetních jednotek, pokud jde o malé zásilky, nebo 200 účetních jednotek, pokud jde o obsah osobních zavazadel cestujících.

3. Účetní jednotka (UJ) má hodnotu 0,88867088 gramů ryzího zlata. Má-li se účetní jednotka změnit, smluvní strany se spojí na úrovni smíšeného výboru a stanoví novou hodnotu v jednotkách ryzího zlata.

Článek 15

1. Na zboží odeslané ze Společenství nebo ze Švýcarska na výstavu do země, která není uvedena v článku 2, a po skončení výstavy prodané za účelem dovozu do Společenství nebo do Švýcarska, se dovozu vztahuje tato dohoda za podmínky, že vyhovuje požadavkům stanoveným tímto protokolem pro uznání zboží za pocházející ze Společenství nebo ze Švýcarska, a jestliže je celním orgánům věrohodně prokázáno, že:

a) vývozce odeslal toto zboží ze Společenství nebo ze Švýcarska do země konání výstavy a vystavoval je tam;

b) vývozce zboží prodal nebo jinak přenechal příjemci ve Švýcarsku nebo ve Společenství;

c) zboží bylo odesláno během výstavy nebo bezprostředně po ní do Švýcarska nebo do Společenství ve stejném stavu, v jakém bylo odesláno na výstavu;

d) zboží nebylo od okamžiku odeslání na výstavu použito k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Průvodní osvědčení musí být předloženo celním orgánům obvyklým způsobem. Je nutno na něm uvést název a adresu výstavy. Je-li to nezbytné, je možné vyžádat dodatečné písemné doklady o povaze zboží a o podmínkách, za kterých bylo vystavováno.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci nebo prezentaci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských prostorách s úmyslem prodeje zahraničního zboží a během níž zboží zůstává pod celním dohledem.

Článek 16

Za účelem řádného uplatňování této hlavy členské státy Společenství a Švýcarsko vzájemně spolupracují prostřednictvím svých příslušných celních správ při kontrole pravosti a správnosti průvodních osvědčení, včetně osvědčení vydaných podle čl. 8 odst. 4.

Smíšený výbor je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí nezbytné k tomu, aby mohly být ve Společenství a ve Švýcarsku v řádné době uplatňovány metody správní spolupráce.

Článek 17

Sankce bude uložena každé osobě, která vystaví nebo způsobí vystavení dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání průvodního osvědčení, umožňujícího aby zboží bylo uznáno za způsobilé pro preferenční režim.

HLAVA III

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Společenství a Švýcarsko přijmou všechna opatření nezbytná k tomu, aby bylo umožněno předkládání průvodních osvědčení v souladu s článkem 13 tohoto protokolu od 1. dubna 1973.

Článek 19

Společenství a Švýcarsko podniknou kroky nezbytné k provedení tohoto protokolu.

Článek 20

Vysvětlivky, seznamy A, B a C a vzory průvodních osvědčení tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

Článek 21

Na zboží, které vyhovuje hlavě I a které je dne 1. dubna 1973 buď přepravováno nebo uchováváno ve Společenství nebo ve Švýcarsku v dočasném skladě, v celních skladech nebo ve svobodných pásmech, lze použít tuto dohodu, pokud je celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců od uvedeného dne předloženo průvodní osvědčení, vydané se zpětnou platností příslušnými orgány vyvážejícího státu, a další doklady prokazující podmínky přepravy.

Článek 22

Smluvní strany se zavazují zavést nezbytná opatření k zajištění toho, aby průvodní osvědčení, k jejichž vydávání jsou podle dohod uvedených v článku 2 oprávněny celní orgány členských států Společenství a Švýcarska, byla vydávána v souladu s podmínkami stanovenými těmito dohodami. Zároveň se zavazují poskytnout za tímto účelem nezbytnou správní spolupráci, zejména kontrolovat trasu přepravy zboží obchodovaného podle dohod uvedených v článku 2 a místa, na kterých je toto zboží uchováváno.

Článek 23

1. Aniž by byl dotčen článek 1 protokolu č. 2, produkty používané při výrobě, nepocházející ze Společenství, ze Švýcarska ani ze zemí uvedených v článku 2 tohoto protokolu, nemohou být ve Společenství nebo ve Švýcarsku předmětem navrácení cla nebo jakéhokoliv prominutí cla ode dne, od kterého bylo ve Společenství a ve Švýcarsku sníženo clo na původní produkty téhož druhu na 40 % základního cla.

2. Aniž by byl dotčen článek 1 protokolu č. 2, produkty dovezené a používané při výrobě zboží, pro které celní orgány Dánska, Norska nebo Spojeného království vydávají průvodní osvědčení za tím účelem, aby požívalo výhod celních předpisů platných ve Švýcarsku a na která se vztahuje čl. 3 odst. 1 této dohody, nemohou být v Dánsku, Norsku nebo ve Spojeném království předmětem navrácení cla nebo jakéhokoliv prominutí cla. Toto ustanovení se však nepoužije, pokud používané produkty jsou produkty uvedené v čl. 25 odst. 1 tohoto protokolu.

3. Aniž by byl dotčen článek 1 protokolu č. 2, produkty dovezené a používané při výrobě zboží, pro které celní orgány Švýcarska vydávají průvodní osvědčení za tím účelem, aby v Dánsku, Norsku nebo ve Spojeném království požívalo výhod celních předpisů platných v těchto třech zemích a na která se vztahuje čl. 3 odst. 1 této dohody, nemohou být ve Švýcarsku předmětem navrácení cla nebo jakéhokoliv prominutí cla. Toto ustanovení se však nepoužije, pokud používané produkty jsou produkty uvedené v čl. 25 odst. 1 tohoto protokolu.

4. V tomto a v následujících článcích výraz "cla" znamená rovněž poplatky s účinkem rovnocenným clu.

Článek 24

1. Průvodní osvědčení mohou být případně vyžadována, aby se prokázalo, že produkty, kterých se týkají, získaly status původních produktů a byly dále zpracovány pouze ve Švýcarsku nebo v Dánsku, Norsku, Spojeném království nebo v dalších pěti zemích uvedených v článku 2 tohoto protokolu, až do dne, kdy budou mezi Společenstvím v jeho původním složení a Irskem na jedné straně a Švýcarskem na straně druhé zrušena cla na tyto produkty.

2. V ostatních případech mohou být průvodní osvědčení případně vyžadována, aby určila přidanou hodnotu získanou na následujících územích:

i) Společenství v původním složení,

ii) Irsko,

iii) Dánsko, Norsko, Spojené království,

iv) Švýcarsko,

v) každá z pěti zemí uvedených v článku 2 tohoto protokolu.

Článek 25

1. Při dovozu do Švýcarska nebo do Dánska, Norska nebo Spojeného království mohou požívat výhod celních předpisů platných ve Švýcarsku nebo v uvedených třech zemích a na která se vztahuje čl. 3 odst. 1 této dohody, pouze ty produkty, pro které bylo vydáno průvodní osvědčení, udávající že získaly status původních produktů a byly dále zpracovány pouze ve Švýcarsku nebo ve třech výše uvedených zemích nebo v dalších pěti zemích uvedených v článku 2 tohoto protokolu.

2. V jiných případech než uvedených v odstavci 1 může Švýcarsko a Společenství přijmout přechodná ustanovení za účelem nevybírání cel, stanovených v čl. 3 odst. 2 Dohody, z hodnoty odpovídající hodnotě produktů pocházejících ze Švýcarska nebo ze Společenství, které byly opracovány nebo zpracovány k získání jiných produktů, splňujících podmínky stanovené v tomto protokolu, a které jsou následně vyváženy do Švýcarska nebo do Společenství.

Článek 26

Smluvní strany přijmou všechna opatření nezbytná k uzavření ujednání s Finskem, Islandem, Portugalskem, Rakouskem a Švédskem, umožňujících používání tohoto protokolu.

Článek 27

1. Pro účely čl. 2 odst. 1 bodu A tohoto protokolu se s každým produktem pocházejícím z některé z pěti zemí uvedených v tomto článku nakládá jako s produktem nepůvodním během období, ve kterém Švýcarsko uplatňuje na tento produkt vůči uvedené zemi celní sazbu platnou vůči třetím zemím nebo jakékoliv odpovídající ochranné opatření za podmínek, kterými se řídí obchod mezi Švýcarskem a pěti zeměmi, na které odkazuje výše uvedený článek 2.

2. Pro účely čl. 2 odst. 1 bodu B tohoto protokolu se s každým produktem pocházejícím z některé z pěti zemí uvedených v tomto článku nakládá jako s produktem nepůvodním během období, ve kterém Společenství uplatňuje na tento produkt vůči uvedené zemi celní sazbu platnou vůči třetím zemím podle dohody uzavřené mezi Společenstvím a touto zemí.

Článek 28

Smíšený výbor může rozhodnout o změně hlavy I čl. 5 odst. 3, hlavy II, hlavy III čl. 23, 24 a 25 a přílohy I, II, III, V a VI tohoto protokolu. Zejména je oprávněn učinit jakákoliv opatření, která jsou nutná k jejich přizpůsobení zvláštním požadavkům u zvláštních druhů zboží nebo určitých způsobů přepravy.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

VYSVĚTLIVKY

Poznámka 1 – článek 1

Výrazy "Společenství" nebo "Švýcarsko" zahrnují rovněž teritoriální vody členských států Společenství nebo Švýcarska.

Zámořská plavidla včetně výrobních plavidel, na nichž se produkty rybolovu opracovávají nebo zpracovávají, se považují za součást území státu, kterému náležejí, jestliže splňují podmínky stanovené v poznámce 5.

Poznámka 2 – články 1, 2 a 3

Při určování, zda zboží pochází ze Společenství nebo ze Švýcarska nebo z jedné ze zemí uvedených v článku 2, není nutné prokazovat, zda energie a palivo, strojní zařízení a vybavení, stroje a nástroje použité k získání takového zboží pocházejí ze třetích zemí nebo nikoliv.

Poznámka 3 – články 2 a 5

Pro účely uplatňování čl. 2 odst. 1 bodu A písm. b) a bodu B písm. b) musí být, pokud jde o získanou přidanou hodnotu, procentuální pravidlo dodrženo s odkazem na ustanovení uvedená v seznamu A a B. Jsou-li získané produkty uvedeny v seznamu A, představuje procentuální pravidlo doplňkové kritérium ke kritériu změny sazebního zařazení jakéhokoli použitého nepůvodního produktu. Podobně platí v každé zemi ustanovení vylučující možnost sčítání procentních hodnot uvedených v seznamech A a B pro získanou přidanou hodnotu jakéhokoliv získaného produktu.

Poznámka 4 – články 1, 2 a 3

Obal se považuje za jeden celek s produkty, které jsou v něm obsažené. Toto ustanovení se však nepoužije na obaly, které nejsou běžného typu pro balené produkty a které mají vlastní užitnou hodnotu a jsou trvalého charakteru, nehledě na jejich funkci jako obal.

Poznámka 5 – čl. 4 písm. f)

Výraz "tamní plavidla" se vztahuje pouze na plavidla:

a) která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě Společenství nebo ve Švýcarsku;

b) která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Švýcarska;

c) která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členských států Společenství nebo Švýcarska nebo společnost, jejíž hlavní sídlo se nachází v jednom z uvedených států, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členských států Společenství nebo Švýcarska, a jejíž základní kapitál, v případě veřejné obchodní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, navíc alespoň z poloviny vlastní uvedené státy nebo veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci těchto států;

d) jejichž kapitán a důstojníci jsou všichni státními příslušníky členských států Společenství nebo Švýcarska;

e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci členských států Společenství nebo Švýcarska.

Poznámka 6 – článek 6

"Cena ze závodu" znamená cenu zaplacenou výrobci, v jehož závodě proběhla poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech produktů použitých při výrobě.

"Celní hodnotou" se rozumí celní hodnota, jak je stanovena v Úmluvě o celní hodnotě zboží podepsané v Bruselu 15 prosince 1950.

Poznámka 7 – článek 8

Celní orgány, které potvrzují průvodní osvědčení v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 3, mají právo provést ověření zboží podle zákonů a předpisů platných v příslušném státě.

Poznámka 8 – článek 10

Pokud se průvodní osvědčení týká zboží původně dovezeného z členského státu Společenství nebo ze Švýcarska a zpětně vyvezeného v nezměněném stavu, na nových průvodních osvědčeních, vydávaných zpětně vyvážejícím státem, musí být uvedeno, ve kterém státě bylo původní průvodní osvědčení vydáno, aniž by byla dotčena ustanovení článku 24. Pokud zboží nebylo umístěno do celního skladu, na osvědčeních musí být také uvedeno, že byla náležitě provedena potvrzení podle čl. 8 odst. 3.

Poznámka 9 – články 16 a 22

Pokud bylo průvodní osvědčení vydáno za podmínek uvedených v čl. 8 odst. 2 nebo 4 pro zboží, které bylo zpětně vyvezeno v nezměněném stavu, celní orgány země určení musí mít možnost prostřednictvím správní spolupráce získat ověřené kopie průvodního (průvodních) osvědčení, v minulosti vydáného (vydaných) pro toto zboží.

Poznámka 10 – články 23 a 25

"Platná celní ustanovení" označují clo používané dne 1. ledna 1973 v Dánsku, Norsku, Spojeném království nebo ve Švýcarsku na produkty uvedené v čl. 25 odst. 1 nebo clo, které se bude na tyto produkty používat následně v souladu s ustanoveními této dohody, pokud bude toto clo nižší než clo na ostatní produkty pocházející ze Společenství nebo ze Švýcarska.

Poznámka 11 – článek 23

"Navrácení cla nebo jakékoliv prominutí cla" označuje jakékoliv opatření týkající se částečné nebo úplné náhrady nebo prominutí cel na produkty použité při výrobě, za předpokladu že takové ustanovení výslovně nebo skutečně přiznává toto vyrovnání nebo prominutí nebo neuvalení cla, pokud je zboží získané z těchto produktů vyváženo a nikoliv pokud je určeno pro domácí spotřebu.

Poznámka 12 – články 24 a 25

Čl. 24 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 zejména znamenají, že se nepoužila:

i) žádná z ustanovení poslední věty čl. 1 odst. 2 písm. b) na produkty Společenství v původním složení a Irska, které byly opracovány nebo zpracovány ve Švýcarsku;

ii) ani žádná ustanovení odpovídající uvedené větě, obsažená v dohodách uvedených v článku 2, na produkty Společenství v původním složení a Irska, které byly opracovány nebo zpracovány v některé z příslušných pěti zemí.

Poznámka 13 – článek 25

Pokud jsou původní produkty nesplňující podmínky uvedené v čl. 25 odst. 1 dováženy do Dánska, Norska nebo Spojeného království, slouží jako základ pro snižování celních sazeb podle čl. 3 odst. 2 dohody clo skutečně používané ke dni 1. ledna 1972 vyvážející zemí vůči třetím zemím.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM A

Seznam operací opracování nebo zpracování, jejichž následkem je změna čísla celního sazebníku, ale které neudělují status původních produktů produktům, které procházejí těmito operacemi, nebo udělují tento status pouze za určitých podmínek

Získané produkty | Opracování nebo zpracování, které neuděluje status původních produktů | Opracování nebo zpracování, které uděluje status původních produktů, jsou-li splněny následující podmínky |

Číslo SCS | Popis |

ex 17.04 | Cukrovinky neobsahující kakao, kromě výtažků z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek | Výroba z ostatních produktů kapitoly 17, jejichž hodnota přesahuje 30 % hodnoty konečného produktu |

ex 18.06 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, kromě výrobků jiných než kakaový prášek neslazený jinak než přidáním sacharózy; zmrzlina (kromě zmrzliny v prášku) a ostatní ledy; čokoláda a čokoládové výrobky též plněné; cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao, v bezprostředních obalech čisté kapacity více než 500 g | Výroba z produktů kapitoly 17, jejichž hodnota přesahuje 30 % hodnoty konečného produktu | |

19.01 | Sladový výtažek | Výroba z produktů čísla 11.07 | |

19.02 | Potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků používané pro dětskou výživu nebo pro dietní nebo kulinářské účely, obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa | Výroba z obilnin a jejich derivátů, z masa a z mléka, nebo výroba,v níž hodnota použitých produktů kapitoly 17 přesahuje 30 % hodnoty konečného produktu | |

19.03 | Makarony, špagety a podobné výrobky | | Výroba z tvrdé pšenice |

19.04 | Tapioka a ságo a jejich náhražky získané z bramborového nebo jiného škrobu | Výroba z bramborového škrobu | |

19.05 | Upravené potraviny získané nadouváním nebo pražením obilovin nebo obilných výrobků (burizony, pražené kukuřičné vložky a podobné výrobky) | Výroba z jakéhokoliv produktu jiného než kapitoly 17 [1] nebo výroba, v níž hodnota použitých produktů kapitoly 17 přesahuje 30 % hodnoty konečného produktu | |

19.06 | Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky | Výroba z produktů kapitoly 11 | |

19.07 | Chléb, lodní suchary a ostatní běžné pekařské zboží bez přídavku cukru, medu, vajec, tuku, sýra nebo ovoce | Výroba z produktů kapitoly 11 | |

19.08 | Pečivo, cukrářské výrobky, sušenky a ostatní jemné pekářské zboží, též obsahující kakao v libovolném množství | Výroba z produktů kapitoly 11 | |

ex 21.05 | Polévky a bujóny, v tekuté, pevné nebo práškové formě | Výroba z produktů čísla 20.02 | |

ex 22.02 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 20.07; neobsahující mléko ani mléčné tuky, obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr); ostatní | Výroba z ovocných šťáv [2] nebo výroba, v níž hodnota použitých produktů kapitoly 17 přesahuje 30 % hodnoty konečného produktu | |

22.06 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek | Výroba z produktů čísel 08.04, 20.07, 22.04 nebo 22.05 | |

ex 22.09 | Destiláty jiné než rum, arak, tafia, džin, whisky, vodka s obsahem etylalkoholu nejvýše 45.2 % objemových a slivovice, hruškovice nebo třešňovice obsahující vejce nebo vaječné žloutky nebo cukr (sacharózu nebo invertní cukr) | Výroba z produktů čísel 08.04, 20.07, 22.04 nebo 22.05 | |

ex 28.13 | Kyselina bromovodíková | Výroba z produktů čísla 28.01 [3] | |

ex 28.19 | Oxid zinečnatý | Výroba z produktů čísla 79.01 | |

28.27 | Oxidy olova; suřík a oranžový suřík | Výroba z produktů čísla 78.01 | |

ex 28.28 | Hydroxid lithný | Výroba z produktů čísla 28.42 [3] | |

ex 28.29 | Fluorid lithný | Výroba z produktů čísla 28.28 nebo 28.42 [3] | |

ex 28.32 | Chlorid lithný | Výroba z produktů čísel 28.28 nebo 28.42 [3] | |

ex 28.33 | Bromidy | Výroba z produktů čísel 28.01 nebo 28.13 [3] | |

ex 28.38 | Síran hlinitý | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 28.42 | Uhličitan lithný | Výroba z produktů čísla 28.28 [4] | |

ex 29.02 | Organické bromidy | Výroba z produktů čísel 28.01 nebo 28.13 [4] | |

ex 29.02 | Dichlordifenyltrichlorethan | | Transformace etanolu na chloral a kondenzace chloralu s monochlorbenzenem [4] |

ex 29.35 | Pyridin; alfapikolin; betapikolin; gamapikolin | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 29.35 | Vinylpyridin | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 29.38 | Kyselina nikotinová | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

30.03 | Léky (včetně veterinárních léků) | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

31.05 | Jiná hnojiva; zboží této kapitoly ve formě tablet, nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

32.06 | Barevné laky | Výroba z materiálů čísel 32.04 nebo 32.05 [4] | |

32.07 | Ostatní barviva; anorganické výrobky používané jako luminofory | Míchání oxidů nebo solí kapitoly 28 s plnidly jako je síran barnatý, křída, uhličitan barnatý a saténová běloba [4] | |

33.02 | Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic | Výroba z produktů čísla 33.01 [4] | |

33.05 | Vodné destiláty a vodné roztoky silic včetně výrobků vhodných pro lékařské účely | Výroba z produktů čísla 33.01 [4] | |

35.05 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | | Výroba z kukuřice nebo brambor |

37.01 | Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilí | Výroba z produktů čísla 37.02 [4] | |

37.02 | Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, též neperforované | Výroba z produktů čísla 37.01 [4] | |

37.04 | Citlivé fotografické desky a filmy, exponované, avšak nevyvolané, negativní nebo pozitivní | Výroba z produktů čísel 37.01 nebo 37.02 [4] | |

38.11 | Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo v balení pro maloobchodní prodej nebo jako přípravky či zboží (např. sírou upravené pásy, knoty a svíčky a mucholapky) | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

38.12 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretaci a připravená mořidla používaná v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

38.13 | Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 38.14 | Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), inhibitory oxidace, inhibitory vzniku pryskyřic, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do výrobků pocházejících z minerálních olejů kromě přísad do mazacích prostředků | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

38.15 | Syntetické urychlovače vulkanizace | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

38.17 | Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

38.18 | Směsná rozpouštědla a ředidla pro laky a podobné produkty | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 38.19 | Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě: Přiboudlina a Dippelův olej;Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery;Sulfonaftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery;Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenických sulfokyselin z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli;Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů;Iontoměniče (ionexy);Katalyzátory;Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice;Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi;Alkalický oxid železa pro čištění plynu;Uhlík (kromě uhlíku v umělém grafitu čísla 38.01) v metalografitových nebo jiných sloučeninách, ve formě malých tabulek, tyčí nebo jiných polotovarů; | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 39.02 | Výrobky vzniklé polymerizací | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

39.07 | Výrobky z materiálů druhů popsaných v číslech 39.01 až 39.06 | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

40.05 | Desky, listy a pásy z nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku, kromě uzených listů a krepových listů čísel 40.01 nebo 40.02; granule nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku smíchané a připravené pro vulkanizaci; nevulkanizovaný přírodní nebo syntetický kaučuk smíšený před nebo po koagulaci se sazemi (též s přísadou minerálního oleje) nebo křemičitými plnivy (též s přísadou minerálního oleje), v jakékoli formě, druhu známého jako matečná pryžová směs (masterbatch) | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

41.08 | Lakovaná kůže a imitace lakované kůže; metalizovaná kůže | | Lakování nebo metalizace kůže čísel 41.02 až 41.07 (jiné než kůže křížené indické ovce a indické kozy nebo kůzlete, dále neupravená jinak než rostlinnými tříslivy, nebo jestliže jinak upravená, zřejmě nevhodná pro okamžité použití k výrobě kožených výrobků), v nichž hodnota použité kůže není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

43.03 | Výrobky z kožešin | Výroba z kožešin v sešitých kusech, v křížích a podobných tvarech (čísla ex 43.02) [4] | |

44.21 | Kompletní bedny, bedničky, přepravky, sudy a podobné dřevěné obaly | | Výroba z desek neřezaných na určitý rozměr |

45.03 | Výrobky z přírodního korku | | Výroba z produktů čísla 45.01 |

48.06 | Papír a lepenka, čárkované, linkované nebo čtverečkované, ale jinak nepotištěné, v kotoučích nebo v listech (arších) | | Výroba z papíroviny |

48.14 | Psací bloky, obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy, z papíru nebo lepenky, obsahující pouze potřeby pro korespondenci | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

48.15 | Ostatní papír nebo lepenka řezané na určitý rozměr nebo tvar | | Výroba z papíroviny |

48.16 | Krabice, pytle a jiné obaly, z papíru nebo lepenky | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

49.09 | Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, též s obálkami nebo ozdobami | Výroba z produktů čísla 49.11 | |

49.10 | Kalendáře všech druhů, z papíru nebo lepenky, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků | Výroba z produktů čísla 49.11 | |

50.04 [5] | Hedvábné nitě (jiné než nitě z buretového nebo jiného hedvábného odpadu), neupravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z produktů čísel 50.01 nebo 50.02 |

50.05 [5] | Nitě spředené z hedvábného odpadu jiného než buretového, neupravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z produktů čísla 50.03, nemykaných ani nečesaných |

50.06 [5] | Nitě spředené z buretového hedvábí, neupravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z produktů čísla 50.03, nemykaných ani nečesaných |

50.07 [5] | Hedvábné nitě a nitě spředené z buretového nebo jiného hedvábného odpadu, upravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z produktů čísel 50.01 nebo 51.02 nebo produktů čísla 50.03, nemykaných ani nečesaných |

Ex 50.08 [5] | Imitace hedvábného katgutu | | Výroba z produktů čísla 50.01 nebo produktů čísla 50.03, nemykaných ani nečesaných |

50.09 [6] | Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu jiného než buretového | | Výroba z produktů čísel 50.02 nebo 50.03 |

50.10 [6] | Tkaniny z buretového hedvábí | | Výroba z produktů čísel 50.02 nebo 50.03 |

51.01 [5] | Nitě ze syntetických nebo umělých vláken (nekonečných), neupravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

51.02 [5] | Monofilamenty, pásky (umělá sláma a podobné) a imitace katgutu ze syntetických nebo umělých vláken | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

51.03 [5] | Nitě ze syntetických nebo umělých vláken (nekonečných), upravená pro maloobchodní prodej | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

51.04 [6] | Tkaniny ze syntetických nebo umělých vláken (nekonečných), včetně tkanin z monofilamentů nebo pásků čísel 51.01 nebo 51.02 | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

52.01 [5] | Kovové a metalizované nitě, představující textilní nitě spředené s kovem nebo jakýmkoliv způsobem potažené kovem | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny nebo z přírodních textilních vláken, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo jejich odpadu, nemykaných ani nečesaných |

52.02 [6] | Tkaniny z kovových nití nebo z metalizovaných nití, používané v oděvnictví, jako dekorační textilie a podobně | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny nebo z přírodních textilních vláken, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo jejich odpadu |

53.06 [5] | Příze z mykané ovčí nebo jehněčí vlny (mykaná vlněná příze), neupravená pro maloobchodní prodej | | Výroba z produktů čísel 53.01 nebo 53.03 |

53.07 [5] | Příze z česané ovčí nebo jehněčí vlny (česaná vlněná příze), neupravená pro maloobchodní prodej | | Výroba z produktů čísel 53.01 nebo 53.03 |

53.08 [5] | Příze z jemných zvířecích chlupů (mykaná nebo česaná), neupravená pro maloobchodní prodej | | Výroba ze surových jemných zvířecích chlupů čísla 53.02 |

53.09 [5] | Žíněná příze nebo jiná příze z hrubých zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej | | Výroba ze surových hrubých zvířecích chlupů čísla 53.02 nebo ze surových žíní čísla 05.03 |

53.10 [5] | Příze z ovčí nebo jehněčí vlny, žíněná nebo z jiných zvířecích chlupů (jemných nebo hrubých), upravená pro maloobchodní prodej | | Výroba z materiálů čísel 05.03 nebo 53.01 až 53.04 |

53.11 [6] | Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů | | Výroba z materiálů čísel 53.01 až 53.05 |

53.12 [6] | Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů, jiných než koňské žíně | | Výroba z produktů čísel 53.01 až 53.05 |

53.13 [6] | Tkaniny z koňských žíní | | Výroba z žíní čísla 05.03 |

54.03 [5] | Lněné nebo ramiové nitě, neupravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z produktů čísel 54.01 nebo 54.02, nemykaných ani nečesaných |

54.04 [5] | Lněné nebo ramiové nitě, upravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z materiálů čísel 54.01 nebo 54.02 |

54.05 [6] | Lněné nebo ramiové tkaniny | | Výroba z materiálů čísel 54.01 nebo 54.02 |

55.05 [5] | Bavlněné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z materiálů čísel 55.01 nebo 55.03 |

55.06 [5] | Bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej | | Výroba z materiálů čísel 55.01 nebo 55.03 |

55.07 [6] | Bavlněná gáza | | Výroba z materiálů čísel 55.01, 55.03 nebo 55.04 |

55.08 [6] | Smyčkové textilie (froté) z bavlny | | Výroba z materiálů čísel 55.01, 55.03 nebo 55.04 |

55.09 [6] | Ostatní tkaniny z bavlny | | Výroba z materiálů čísel 55.01, 55.03 nebo 55.04 |

56.01 | Syntetická nebo umělá vlákna (konečná), nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

56.02 | Kabely z nekonečných vláken na výrobu syntetických nebo umělých vláken (střižových) | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

56.03 | Odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze syntetických nebo umělých vláken (střižových nebo nekonečných), nemykaný, nečesaný ani jinak nezpracovaný na spřádání | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

56.04 | Syntetická nebo umělá vlákna (střižová nebo odpad), mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

56.05 [5] | Nitě ze syntetických nebo umělých vláken (střižových nebo odpadu), neupravená pro maloobchodní prodej | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

56.06 [5] | Nitě ze syntetických nebo umělých vláken (střižových nebo odpadu), upravená pro maloobchodní prodej | | Výroba z chemických produktů nebo textilní buničiny |

56.07 [6] | Tkaniny ze syntetických nebo umělých vláken (střižových nebo odpadu) | | Výroba z produktů čísel 56.01 až 56.03 |

57.05 [5] | Konopné nitě | | Výroba ze surového konopí |

57.06 [5] | Nitě z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 57.03 | | Výroba ze surové juty nebo z jiných surových textilních lýkových vláken čísel 57.03 |

57.07 [5] | Nitě z jiných rostlinných textilních vláken | | Výroba ze surových rostlinných textilních vláken čísla 57.02 nebo 57.04 |

57.08 | Papírové nitě | | Výroba z produktů kapitoly 47, z chemických produktů, textilní buničiny nebo z přírodních textilních vláken, syntetických nebo umělých střížových vláken nebo jejich odpadu, nemykaných ani nečesaných |

57.09 [6] | Tkaniny z konopí | | Výroba z produktů čísla 57.01 |

57.10 [6] | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 57.03 | | Výroba ze surové juty nebo z jiných surových textilních lýkových vláken čísel 57.03 |

57.11 [6] | Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken | | Výroba z materiálů čísel 57.02 nebo 57.04 nebo z kokosových nití čísla 57.07 |

57.12 | Tkaniny z papírových nití | | Výroba z papíru, z chemických produktů, textilní buničiny nebo z přírodních textilních vláken, syntetických nebo umělých střížových vláken nebo jejich odpadu |

58.01 [6] | Koberce, a jiné textilní podlahové krytiny, ručně vázané (zhotovené či nikoliv) | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 nebo 57.01 až 57.04 |

58.02 [6] | Ostatní koberce, podlahové krytiny, koberečky, rohože a hrubé tkaniny a koberečky "Kelim" nebo "Schumacks" a "Karamanie" a podobné (zhotovené či ne) | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 nebo 57.01 až 57.04 nebo z kokosových nití čísla 57.07 |

58.04 [6] | Vlasové textilie a žinylkové předdílo (jiné než smyčkové textilie /froté/ z bavlny čísla 55.08 a tkaniny čísla 58.05) | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03, 57.01 až 57.04 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

58.05 [6] | Stuhy, stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), kromě zboží čísla 58.06 | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03, 57.01 až 57.04 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

58.06 [6] | Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, nevyšívané, v kusech, pásech nebo vystřižené | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

58.07 [6] | Žinylkové nitě (včetně plstěných žinylkových nití), opředené nitě (kromě metalizovaných nití čísla 52.01 a opředené žíněné příze); prýmky a ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

58.08 [6] | Tyly, bobinové tyly a síťové textilie (kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií), hladké | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

58.09 [6] | Tyly, bobinové tyly a síťové textilie (kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií), se vzorem; ručně nebo strojově vyrobené krajky v metráži, pásech nebo motivech | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

58.10 | Výšivky v metráži, pásech nebo motivech | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

59.01 [6] | Vata a výrobky z vaty; textilní postřižky, prach a nopky | | Výroba z přírodních vláken nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

59.02 [6] | Plsť a výrobky z plsti, též impregnované nebo povrstvené | | Výroba z přírodních vláken nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

59.03 [6] | Lepené textilie z vláken, podobné lepené textilie z nití a výrobky z těchto textilií, též impregnované nebo povrstvené | | Výroba z přírodních vláken nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

59.04 [6] | Motouzy, šňůry, provazy nebo lana, splétané nebo nesplétané | | Výroba z přírodních vláken nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny nebo z kokosových nití čísla 57.07 |

59.05 [6] | Sítě a síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, šňůr nebo provazů | | Výroba z přírodních vláken nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny nebo z kokosových nití čísla 57.07 |

59.06 [6] | Ostatní výrobky z nití, motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilní tkaniny a výrobky z těchto tkanin | | Výroba z přírodních vláken nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny nebo z kokosových nití čísla 57.07 |

59.07 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky | | Výroba z nití |

59.08 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované přípravky z derivátů celulózy nebo z jiných umělých plastů | | Výroba z nití |

59.09 | Textilie povrstvené nebo impregnované oleji nebo přípravky na bázi olejů | | Výroba z nití |

59.10 [6] | Linoleum a materiály připravené na textilním podkladě stejným způsobem jako linoleum, též přiříznuté do tvaru, nebo druhu používaného jako podlahová krytina; podlahové krytiny sestávající z povrstvení na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru | | Výroba z nití nebo z textilních vláken |

59.11 | Textilie povrstvené pryží, jiné než pletené nebo háčkované | | Výroba z nití |

59.12 | Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely | | Výroba z nití |

59.13 [6] | Elastické textilie a prýmky (jiné než pletené nebo háčkované) sestávající z textilních materiálů kombinovaných s pryžovými nitěmi | | Výroba z jednoduchých nití |

59.15 [6] | Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s výztuží nebo tvarovkami z jiných materiálů | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03, 57.01 až 57.04 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

59.16 [6] | Dopravní nebo hnací pásy a řemeny z textilií, též zesílených kovem nebo jinými materiály | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03, 57.01 až 57.04 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

59.17 [6] | Textilie a textilní výrobky druhu vhodného pro průmyslové použití | | Výroba z materiálů čísel 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03, 57.01 až 57.04 nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny |

Ex kapitola 60 | Pletené a háčkované zboží, kromě pleteného nebo háčkovaného zboží získaného šitím nebo sestavením z jednotlivých kusů pleteného a háčkovaného zboží (přiříznutého nebo přímo získaného do tvaru) | | Výroba z přírodních vláken, mykaných nebo česaných, z materiálů čísel 56.01 až 56.03 z chemických produktů nebo textilní buničiny [6] |

ex 60.02 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované, neelastické, nepovrstvené pryží, získané šitím nebo sestavením z jednotlivých kusů pleteného a háčkovaného zboží (přiříznutého nebo přímo získaného do tvaru) | | Výroba z nití [7] |

ex 60.03 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, neelastické, nepovrstvené pryží, získané šitím nebo sestavením z jednotlivých kusů pleteného a háčkovaného zboží (přiříznutého nebo přímo získaného do tvaru) | | Výroba z nití [7] |

ex 60.04 | Spodní prádlo, pletené nebo háčkované, neelastické, nepovrstvené pryží, získané šitím nebo sestavením z jednotlivých kusů pleteného a háčkovaného zboží (přiříznutého nebo přímo získaného do tvaru) | | Výroba z nití [7] |

ex 60.05 | Svrchní oděvy a jiné oděvy, pletené nebo háčkované, neelastické, nepovrstvené pryží, získané šitím nebo sestavením z jednotlivých kusů pleteného a háčkovaného zboží (přiříznutého nebo přímo získaného do tvaru) | | Výroba z nití [7] |

ex 60.06 | Ostatní výrobky, pletené nebo háčkované, elastické nebo povrstvené pryží (včetně elastických nákolenek a elastických punčoch) získané šitím nebo sestavením z jednotlivých kusů pleteného a háčkovaného zboží (přiříznutého nebo přímo získaného do tvaru) | | Výroba z nití [7] |

61.01 | Pánské a chlapecké svrchní oděvy | | Výroba z nití [7] [8] |

ex 61.02 | Dámské, dívčí a dětské svrchní oděvy, nevyšívané | | Výroba z nití [7] [8] |

ex 61.02 | Dámské, dívčí a dětské svrchní oděvy, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných tkanin, jejichž hodnota není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu [7] |

61.03 | Pánské a chlapecké spodní prádlo, včetně límců, náprsenek a manžet | | Výroba z nití [7] [8] |

61.04 | Dámské, dívčí a dětské spodní prádlo | | Výroba z nití [7] [8] |

ex 61.05 | Kapesníky a kapesníčky, nevyšívané | | Výroba z nebělených jednoduchých nití [7] [8] [9] |

ex 61.05 | Kapesníky a kapesníčky, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných tkanin, jejichž hodnota není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu [7] |

ex 61.06 | Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nevyšívané | | Výroba z nebělených jednoduchých nití z přírodních textilních vláken, syntetických nebo umělých střížových vláken nebo jejich odpadu nebo z chemických produktů nebo textilní buničiny [7] |

ex 61.06 | Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných tkanin, jejichž hodnota není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu [7] |

61.07 | Vázanky, motýlky a šátky na krk | | Výroba z nití [7] [8] |

ex 61.08 | Límce, nabírané náprsenky, šněrovačky, řasené volány, manžety a podobné doplňky a ozdoby pro dámské a dívčí oděvy, nevyšívané | | Výroba z nití [7] [8] |

ex 61.08 | Límce, nabírané náprsenky, šněrovačky, řasené volány, manžety a podobné doplňky a ozdoby pro dámské a dívčí oděvy, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných tkanin, jejichž hodnota není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu [7] |

61.09 | Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části (včetně výrobků z pletených nebo háčkovaných textilií), též elastické | | Výroba z nití [7] [10] |

61.10 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, punčochy, ponožky a podkolenky, nepletené a neháčkované | | Výroba z nití [7] [10] |

61.11 | Zhotovené oděvní doplňky (například potítka, ramenní a jiné vycpávky, pásy, rukávníky, chrániče rukávů, kapsy) | | Výroba z nití [7] [10] |

62.01 | Přikrývky | | Výroba z nebělených nití kapitol 50 až 56 [8] [9] |

ex 62.02 | Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské; záclony a ostatní bytové textilie, nevyšívané | | Výroba z nebělených jednoduchých nití [8] [9] |

ex 62.02 | Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské; záclony a ostatní bytové textilie, vyšívané | | Výroba z nevyšívaných tkanin, jejichž hodnota není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

62.03 | Pytle a pytlíky k balení zboží | | Výroba z chemických produktů, textilní buničiny nebo z přírodních textilních vláken, syntetických nebo umělých střížových vláken nebo jejich odpadu [8] [9] |

62.04 | Plachty nepromokavé, lodní, ochranné, stínící, stany a kempingové výrobky | | Výroba z nebělených jednoduchých nití [8] [9] |

62.05 | Ostatní zhotovené textilní výrobky, včetně střihových šablon | | Výroba z nevyšívaných tkanin, jejichž hodnota není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

64.01 | Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů | Výroba ze svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku obuvi, bez zevní podešve, z jakéhokoliv materiálu kromě kovu | |

64.02 | Obuv s podešví z přírodní usně nebo kompozitní usně; obuv (kromě obuvi čísla 64.01) s podešví z pryže nebo plastů | Výroba ze svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku obuvi, bez zevní podešve, z jakéhokoliv materiálu kromě kovu | |

64.03 | Obuv s dřevěnou nebo korkovou podešví | Výroba ze svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku obuvi, bez zevní podešve, z jakéhokoliv materiálu kromě kovu | |

64.04 | Obuv s podešví z ostatních materiálů | Výroba ze svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku obuvi, bez zevní podešve, z jakéhokoliv materiálu kromě kovu | |

65.03 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů čísla 65.01, též s podšívkou nebo obroubené | | Výroba z textilních vláken |

65.05 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy (včetně sítěk na vlasy), pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilií (ne však v pásech), též s podšívkou nebo obroubené | | Výroba z nití nebo textilních vláken |

66.01 | Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků) | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 70.07 | Lité, válcované, tažené nebo foukané sklo (včetně přejímaného skla a skla s drátěnou vložkou), v jiných než pravoúhelných tabulích nebo ohýbané nebo jinak zpracované (např. s broušenými hranami nebo ryté), též broušené nebo leštěné; izolační jednotky z několika skleněných tabulí | Výroba z taženého, litého nebo válcovaného skla čísel 70.04 až 70.06 | |

70.08 | Bezpečnostní sklo, tvrzené nebo vrstvené, též ve tvarech | Výroba z taženého, litého nebo válcovaného skla čísel 70.04 až 70.06 | |

70.09 | Skleněná zrcadla (včetně zpětných zrcátek), též zarámovaná | Výroba z taženého, litého nebo válcovaného skla čísel 70.04 až 70.06 | |

71.15 | Výrobky obsahující perly, drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstruované) | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

73.07 | Bloky, sochory, bramy a ploštiny (včetně pocínovaných tyčí) ze železa nebo oceli; kusy hrubě opracované kováním, ze železa nebo oceli | Výroba z produktů čísla 73.06 | |

73.08 | Svitky pro převálcování ze železa nebo oceli | Výroba z produktů čísla 73.07 | |

73.09 | Univerzální desky ze železa nebo oceli | Výroba z produktů čísla 73.07 nebo 73.08 | |

73.10 | Tyče a pruty (včetně válcovaných drátů) ze železa nebo oceli, válcované za tepla, kované, protlačované, tvářené nebo upravené za studena (včetně přesné výroby); dutá tyčová ocel pro důlní vrtáky | Výroba z produktů čísla 73.07 | |

73.11 | Profily ze železa nebo oceli, válcované za tepla, kované, protlačované, tvářené nebo upravené za studena; štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků | Výroba z produktů čísel 73.07 až 73.10, 73.12 nebo 73.13 | |

73.12 | Obruče a pásy ze železa nebo oceli, válcované za tepla nebo za studena | Výroba z produktů čísel 73.07 až 73.09 nebo 73.13 | |

73.13 | Plechy a desky ze železa nebo oceli, válcované za tepla nebo za studena | Výroba z produktů čísel 73.07 až 73.09 | |

73.14 | Dráty ze železa nebo oceli, též povlakované ale neizolované | Výroba z produktů čísla 73.10 | |

73.16 | Konstrukční materiály železničních a tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení, příčné pražce, kolejnicové spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladové desky, přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně přizpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic | | Výroba z produktů čísla 73.06 |

73.18 | Trubky a roury a jejich polotovary ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli, kromě vysokotlakých hydroelektrických vodičů | | Výroba z produktů čísel 73.06 a 73.07 nebo čísla 73.15 ve formách uvedených v číslech 73.06 a 73.07 |

74.03 | Tvářené tyče, pruty, úhly a profily z mědi; dráty z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.04 | Tvářené desky, plechy a pásy z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.05 | Fólie z mědi (též ražená, přiříznutá do tvaru, perforovaná, povrstvená, potištěná nebo na podložce z papíru nebo podobného podkladového materiálu), o tloušťce nejvýše 0,15 mm (bez tloušťky podložky) | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.06 | Prášek a vločky z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.07 | Trubky a roury a jejich polotovary z mědi; duté tyče z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.08 | Potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, příruby) z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.09 | Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby z mědi pro jakékoliv materiály (kromě stlačeného nebo zkapalněného plynu) o obsahu vyšším než 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak bez mechanického nebo tepelně-technického zařízení | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.10 | Lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky z mědi, bez elektrické izolace | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.11 | Tkaniny, mřížkoviny, pletiva a podobné materiály (též v nekonečných pásech) z měděného drátu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.12 | Mřížkový plech z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.13 | Řetězy, řetízky a jejich části a součásti z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.14 | Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky a podobné výrobky z mědi, nebo ze železa nebo oceli s měděnými hlavičkami | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.15 | Šrouby a matice, též se závitem, a vruty (včetně háků se závitem a šroubů s okem); nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a pružné podložky, z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.16 | Pružiny z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.17 | Přístroje na vaření nebo vytápění, používané v domácnostech, neelektrické, jejich části a součásti, z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.18 | Ostatní výrobky používané v domácnostech, sanitární, hygienické a toaletní výrobky pro vnitřní použití, jejich části a součásti, z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

74.19 | Ostatní výrobky z mědi | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

75.02 | Tvářené tyče, pruty, úhly a profily z niklu; dráty z niklu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

75.03 | Tvářené desky, plechy a pásy z niklu; fólie z niklu; prášek a vločky z niklu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

75.04 | Trubky a roury a jejich polotovary z niklu; duté tyče, potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, příruby) z niklu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

75.05 | Anody pro pokovování, z niklu, též netvářené, včetně anod vyrobených elektrolýzou | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

75.06 | Ostatní výrobky z niklu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu [10] |

76.02 | Tvářené tyče, pruty, úhly a profily z hliníku; dráty z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.03 | Tvářené desky, plechy a pásy z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.04 | Fólie z hliníku (též ražená, přiříznutá do tvaru, perforovaná, povrstvená, potištěná nebo na podložce z papíru nebo podobného podkladového materiálu), o tloušťce nejvýše 0,2 mm (bez tloušťky podložky) | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.05 | Prášek a vločky z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.06 | Trubky a roury a jejich polotovary z hliníku; duté tyče z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.07 | Potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, příruby) z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.08 | Konstrukce a části konstrukcí z hliníku (např. mosty a jejich části, věže, příhradové stožáry, stěžně, pilíře, sloupy, střechy střešní rámové konstrukce, dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky z hliníku připravené pro použití v konstrukcích | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.09 | Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby z hliníku pro jakékoliv materiály (kromě stlačeného nebo zkapalněného plynu) o obsahu vyšším než 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak bez mechanického nebo tepelně–technického zařízení | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.10 | Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých nádob) pro účely dopravy nebo balení zboží | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.11 | Nádoby z hliníku na stlačený nebo zkapalněný plyn | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.12 | Lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky z hliníku, bez elektrické izolace | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.13 | Tkaniny, mřížkoviny, pletiva a podobné materiály (též v nekonečných pásech) z hliníkového drátu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.14 | Mřížkový plech z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.15 | Výrobky používané v domácnostech, sanitární, hygienické a toaletní výrobky pro vnitřní použití, jejich části a součásti, z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

76.16 | Ostatní výrobky z hliníku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

77.02 | Tvářené tyče, pruty, úhly a profily z hořčíku; dráty z hořčíku; tvářené desky, plechy a pásy z hořčíku; fólie z hořčíku; piliny a hobliny stejné velikosti, prášek a vločky z hořčíku; trubky a roury a jejich polotovary z hořčíku; duté tyče z hořčíku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

77.03 | Ostatní výrobky z hořčíku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

78.02 | Tvářené tyče, pruty, úhly a profily z olova; dráty z olova | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

78.03 | Tvářené desky, plechy a pásy z olova | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

78.04 | Fólie z olova (též ražená, přiříznutá do tvaru, perforovaná, povrstvená, potištěná nebo na podložce z papíru nebo podobného podkladového materiálu), o hmotnosti nejvýše 1700 g/m2 (bez hmotnosti podložky); prášek a vločky z olova | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

78.05 | Trubky a roury a jejich polotovary z olova; duté tyče a potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, příruby) z olova | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

78.06 | Ostatní výrobky z olova | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

79.02 | Tvářené tyče, pruty, úhly a profily ze zinku; dráty ze zinku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

79.03 | Tvářené desky, plechy a pásy ze zinku; fólie ze zinku; prášek a vločky ze zinku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

79.04 | Trubky a roury a jejich polotovary ze zinku; duté tyče a potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, příruby) ze zinku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

79.05 | Okapní žlaby, střešní krycí lišty, rámy střešních oken a ostatní zhotovené stavební součásti ze zinku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

79.06 | Ostatní výrobky ze zinku | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

80.02 | Tvářené tyče, pruty, úhly a profily z cínu; dráty z cínu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

80.03 | Tvářené desky, plechy a pásy z cínu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

80.04 | Fólie z cínu (též ražená, přiříznutá do tvaru, perforovaná, povrstvená, potištěná nebo na podložce z papíru nebo podobného podkladového materiálu), o hmotnosti nejvýše 1 kg/m2 (bez hmotnosti podložky); prášek a vločky z cínu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

80.05 | Trubky a roury a jejich polotovary z cínu; duté tyče a potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, příruby) z cínu | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

82.05 | Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracích | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu [10] |

82.06 | Nože pro stroje nebo mechanická zařízení | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu [10] |

ex kapitola 84 | Kotle, stroje a mechanická zařízení a jejich části a součásti, kromě chladniček, mrazicích boxů a jiných chladících nebo mrazicích zařízení (elektrických nebo jiných) (číslo 84.15) a šicích strojů včetně nábytku speciálně konstruovaného pro šicí stroje (ex číslo 84.41) | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu [11] |

84.15 | Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení (elektrické nebo jiné) | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí tvoří původní produkty [12] |

ex 84.41 | Šicí stroje včetně nábytku speciálně konstruovaného pro šicí stroje | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže: a)nejméně 50 % hodnoty materiálů a součástí [12]použitých pro montáž hlavy (kromě motoru) tvoří původní produkty, ab)mechanismy napínání nití, háčkování a klikatého stehu jsou původní produkty |

ex kapitola 85 | Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; kromě produktů čísel 85.14 nebo 85.15 | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

85.14 | Mikrofony a jejich stojany; reproduktory; elektrické nízkofrekvenční zesilovače | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže: a)nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12]tvoří původní produkty, ab)hodnota použitých nepůvodních tranzistorů není vyšší než 3 % hodnoty konečného produktu [13] |

85.15 | Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže: a)nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12]tvoří původní produkty, ab)hodnota použitých nepůvodních tranzistorů není vyšší než 3 % hodnoty konečného produktu [13] kapitola |

86 | Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; mechanická dopravní signalizační zařízení všeho druhu (bez elekrického napájení) | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

ex kapitola 87 | Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství, kromě výrobků čísla 87.09 | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

87.09 | Motocykly, mopedy a jízdní kola s pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky všech typů | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

ex kapitola 90 | Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, jemnomechanické, zdravotnické nebo lékařské přístroje a zařízení; jejich části a součásti, kromě výrobků čísel 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 a 90.26 | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

90.05 | Binokulární i monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy, též prizmatické | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

90.07 | Fotografické přístroje; přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

90.08 | Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku; jakákoliv kombinace těchto přístrojů | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

90.12 | Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí [12] není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

90.26 | Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry, včetně jejich kalibračních měřidel | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

ex kapitola 91 | Hodiny a hodinky a jejich části a součásti, kromě výrobků čísel 91.04 a 91.08 | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

91.04 | Ostatní hodiny | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

91.08 | Hodinové strojky, úplné a smontované | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí [12] tvoří původní produkty |

ex kapitola 92 | Hudební nástroje; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku; přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, magnetické; části, součásti a příslušenství těchto výrobků; kromě výrobků čísla 92.11 | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

92.11 | Gramofony, diktafony a ostatní přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, včetně přenosných gramofonů a magnetofonů, též s přenoskami zvuku; přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, magnetické | | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže: a)nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součást [12]í tvoří původní produkty, ab)hodnota použitých nepůvodních tranzistorů není vyšší než 3 % hodnoty konečného produktu [13] |

kapitola 93 | Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

96.02 | Ostatní košťata a kartáče (včetně kartáčů tvořících součásti strojů, přístrojů nebo vozidel); malířské válečky; pryžové stěrky (jiné než pryžové válečky) a mopy | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

97.03 | Ostatní hračky; mechanické modely na hraní | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

98.01 | Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovary | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

98.08 | Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky, též na cívkách; razítkové polštářky, též v krabičkách | | Výroba, v níž hodnota použitých produktů není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 98.15 | Izolační lahve a jiné vakuové tepelně izolační nádoby | | Výroba z produktů čísla 70.12 |

[1] Toto pravidlo se neuplatní, používá-li se kukuřice typu "zea indurata" (tvrdá kukuřice).

[2] Toto pravidlo se neuplatní, používají-li se ovocné šťávy z ananasu, citronové (limetové) a z grapefruitu.

[3] Tato ustanovení se nepoužijí, pokud byly produkty získány z produktů, které získaly status původních produktů v souladu s podmínkami stanovenými v seznamu B.

[4] Tato ustanovení se nepoužijí, pokud byly výrobky získány z potištěných tkanin v souladu s podmínkami stanovenými v seznamu B.

[5] Pro nitě získané ze dvou nebo více textilních materiálů musí být podmínky uvedené v tomto seznamu splněny kumulativně, jak ohledně čísla, pod kterým jsou zařazeny získané smíšené nitě, tak i ohledně čísel, pod kterými by byly zařazeny nitě z jednotlivých použitých textilních vláken. Toto pravidlo však neplatí pro žádné takto smíšené textilní materiály, jejichž hmotnost není vyšší než 10 % celkové hmotnosti všech zahrnutých textilních materiálů.

[6] na 30 %, pokud příslušný materiál jsou nitě o šířce nejvýše 5 mm s jádrem sestávajícím buď z tenkého hliníkového pásku nebo z filmu z plastu, též potaženého hliníkovým práškem, a vrstveným pomocí průhledného nebo barevného lepidla mezi dvě vrstvy filmu z plastu.

[7] Použité ozdoby a doplňky (kromě podšívek a mezipodšívek), které mění číslo celního sazebníku, nezpůsobují u získaného produktu ztrátu statusu původu, pokud jejich hmotnost není vyšší než 10 % celkové hmotnosti všech zahrnutých textilních materiálů.

[8] Tato ustanovení se nepoužijí, pokud byly výrobky získány z potištěných tkanin v souladu s podmínkami stanovenými v seznamu B.

[9] U výrobků získaných ze dvou nebo více textilních materiálů toto pravidlo neplatí pro žádné takto smíšené textilní materiály, jejichž hmotnost není vyšší než 10 % celkové hmotnosti všech zahrnutých textilních materiálů.

[10] Použité ozdoby a doplňky (kromě podšívek a mezipodšívek), které mění číslo celního sazebníku, nezpůsobují u získaného produktu ztrátu statusu původu, pokud jejich hmotnost není vyšší než 10 % celkové hmotnosti všech zahrnutých textilních materiálů.

[11] Tato ustanovení se nepoužijí pro palivové články čísla 84.59 do 31. prosince 1977.

[12] hodnotu produktů neurčitého původu.

[13] Tato procentní hodnota se nepřičítá k hodnotě 40 %.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SEZNAM B

Seznam operací opracování nebo zpracování, jejichž následkem není změna čísla celního sazebníku, ale které udělují status původních produktů produktům, které těmito operacemi procházejí

Konečné produkty | Opracování nebo zpracování, které uděluje status původních produktů |

Číslo SCS | Popis |

Zahrnutí nepůvodních materiálů a součástí do kotlů, strojů, mechanických zařízení, atd., kapitol 84 až 92 a do kotlů a radiátorů čísla 73.37 nezpůsobuje u těchto produktů ztrátu statusu původu, jestliže hodnota těchto materiálů, součástí a dílů není vyšší než 5 % hodnoty konečného produktu |

ex 25.09 | Barevné hlinky, kalcinované nebo rozemleté | Drcení a kalcinace nebo mletí barevných hlinek |

ex 25.15 | Mramor, rozřezaný pilou do bloků nebo desek pravoúhlého tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm | Rozřezávání pilou do bloků nebo desek, leštění, broušení a čištění mramoru, včetně mramoru neopracovaného jinak než hrubým štěpením nebo rozřezáním pilou do bloků nebo desek pravoúhlého tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm |

ex 25.16 | Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou do bloků nebo desek pravoúhlého tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm | Rozřezávání žuly, polyfru, čediče, pískovce a jiných kamenů pro stavební účely, včetně kamenů neopracované jinak než hrubým štěpením nebo rozřezáním pilou do bloků nebo desek pravoúhlého tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm |

ex 25.18 | Kalcinovaný dolomit; dolomitová dusací směs | Kalcinace neopracovaného dolomitu |

kapitoly 28 až 37 | Produkty chemického průmyslu a příbuzných průmyslových odvětví | Opracování nebo zpracování, v nichž hodnota použitých nepůvodních produktů není vyšší než 20 % hodnoty konečného produktu |

ex kapitola 38 | Různé chemické výrobky, kromě rafinovaného tallového oleje | Opracování nebo zpracování, v nichž hodnota použitých nepůvodních produktů není vyšší než 20 % hodnoty konečného produktu |

ex 38.05 | Rafinovaný tallový olej | Rafinace tallového oleje |

kapitola 39 | Umělé pryskyřice a plasty, estery a étery celulózy; výrobky z nich | Opracování nebo zpracování, v nichž hodnota použitých nepůvodních produktů není vyšší než 20 % hodnoty konečného produktu |

ex 40.01 | Desky ze surového kaučuku na podešve | Laminace krepových listů přírodního kaučuku |

ex 40.07 | Vlákna a provázky z kaučuku potažené textilem | Výroba z vláken a provázků z kaučuku |

ex 41.01 | Ovčí a jehněčí kůže bez vlny | Odstranění vlny z ovčí a jehněčí kůže s vlnou |

ex 41.02 | Přečiněné kůže skotu (včetně buvolů) a koní, kromě kůží čísel 41.06 až 41.08 | Přečinění kůže skotu (včetně buvolů) a koní, neupravené jinak než činěním |

ex 41.03 | Přečiněné ovčí a jehněčí kůže, kromě kůží čísel 41.06 až 41.08 | Přečinění ovčí a jehněčí kůže, neupravené jinak než činěním |

ex 41.04 | Přečiněné kůže koz a kůzlat, kromě kůží čísel 41.06 až 41.08 | Přečinění kůže koz nebo kůzlat, neupravené jinak než činěním |

ex 41.05 | Ostatní druhy přečiněných kůží, kromě kůží čísel 41.06 až 41.08 | Přečinění ostatních druhů kůže, neupravených jinak než činěním |

ex 43.02 | Sešité kožešiny | Bělení, barvení, apretace, řezání a sešívání vyčiněných nebo upravených kožešin |

ex 50.09 | Potištěné tkaniny | Potisk doprovázený dokončovacími operacemi (bělení, apretace, sušení, napařování, nopování, scelování, impregnování, sanforizace, mercerizace) tkanin, jejichž hodnota není vyšší než 47,5 % hodnoty konečného produktu |

ex 50.10 |

ex 51.04 |

ex 53.11 |

ex 53.12 |

ex 53.13 |

ex 54.05 |

ex 55.07 |

ex 55.08 |

ex 55.09 |

ex 56.07 |

ex 68.03 | Výrobky z břidlice, včetně výrobků z aglomerované břidlice | Výroba výrobků z břidlice |

ex 68.13 | Osinkocementové výrobky; výrobky ze směsí na bázi osinku nebo ze směsí na bázi osinku a uhličitanu hořečnatého | Výroba výrobků z osinku nebo ze směsí na bázi osinku nebo ze směsí na bázi osinku a uhličitanu hořečnatého |

ex 68.15 | Výrobky ze slídy, včetně vázaných štěpin slídy na podložce z papíru nebo tkaniny | Výroba výrobků ze slídy |

ex 70.10 | Lahve s broušeného skla | Broušení lahví, jejichž hodnota nenení vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 70.13 | Broušené stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné výrobky toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely | Broušení skleněných výrobků jejichž hodnota nenení vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 70.20 | Výrobky ze skleněných vláken | Výroba z nezpracovaných skleněných vláken |

ex 71.02 | Drahokamy a polodrahokamy, též broušené nebo jinak opracované, avšak nenavlečené, nepřipevněné ani nezasazené (kromě netříděných drahokamů a polodrahokamů dočasně navlečených pro usnadnění dopravy) | Výroba z neopracovaných drahokamů a polodrahokamů |

ex 71.03 | Syntetické nebo rekonstruované drahokamy a polodrahokamy, též broušené nebo jinak opracované, avšak nenavlečené, nepřipevněné ani nezasazené (kromě netříděných drahokamů a polodrahokamů dočasně navlečených pro usnadnění dopravy) | Výroba z neopracovaných syntetických nebo rekonstruovaných drahokamů a polodrahokamů |

ex 71.05 | Stříbro a slitiny stříbra, včetně zlaceného a platinovaného stříbra, ve formě polotovarů | Válcování, tažení, tepání nebo broušení surového stříbra a slitin stříbra |

ex 71.05 | Stříbro a slitiny stříbra, včetně zlaceného a platinovaného stříbra, surové | Slévání nebo elektrolytická separace surového stříbra nebo slitin stříbra |

ex 71.06 | Válcované stříbro, ve formě polotovarů | Válcování, tažení, tepání nebo broušení surového válcovaného stříbra |

ex 71.07 | Zlato a slitiny zlata, včetně platinovaného zlata, ve formě polotovarů | Válcování, tažení, tepání nebo broušení surového zlata, včetně platinovaného zlata |

ex 71.07 | Zlato a slitiny zlata, včetně platinovaného zlata, surové | Slévání nebo elektrolytická separace surového zlata nebo slitin zlata |

ex 71.08 | Válcované zlato na obecném kovu nebo stříbře, ve formě polotovarů | Válcování, tažení, tepání nebo broušení surového válcovaného zlata na obecném kovu nebo stříbře |

ex 71.09 | Platina nebo jiné kovy skupiny platiny, pouze ve formě polotovarů | Válcování, tažení, tepání nebo broušení surové válcované platiny nebo jiných kovů skupiny platiny |

ex 71.09 | Platina nebo jiné kovy skupiny platiny, surové | Slévání nebo elektrolytická separace surové platiny nebo jiných kovů skupiny platiny |

ex 71.10 | Válcovaná platina nebo jiné kovy skupiny platiny na obecném kovu nebo na drahém kovu, pouze ve formě polotovarů | Válcování, tažení, tepání nebo broušení surové válcované platiny nebo jiných surových kovů skupiny platiny naobecném kovu nebo na drahém kovu |

ex 73.15 | Legovaná ocel a vysokouhlíková ocel: | |

ve formách uvedených v číslech 73.07 až 73.13 | Výroba z produktů ve formách uvedených v čísle 73.06 |

ve formách uvedených v čísle 73.14 | Výroba z produktů ve formách uvedených v číslech 73.06 nebo 73.07 |

ex 74.01 | Nerafinovaná měď (černá měď a ostatní) | Tavení měděného kamínku |

ex 74.01 | Rafinovaná měď | Hutnická nebo elektrolytická rafinace nerafinované mědi (černé mědi a ostatní), měděného odpadu nebo šrotu |

ex 74.01 | Slitiny mědi | Tavení a tepelné zpracování rafinované mědi, měděného odpadu nebo šrotu |

ex 75.01 | Netvářený nikl (kromě anod pro pokovování čísla 75.05) | Elektrolytická rafinace, tavení nebo chemická rafinace niklových kamínků, niklové míšně a ostatních meziproduktů metalurgie niklu |

ex 77.04 | Berylium, tvářené | Válcování, tažení nebo broušení netvářeného berylia, jehož hodnota není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 81.01 | Wolfram, tvářený | Výroba ze netvářeného wolframu, jehož hodnota není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 81.02 | Molybden, tvářený | Výroba ze netvářeného molybdenu, jehož hodnota není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 81.03 | Tantal, tvářený | Výroba ze netvářeného tantalu, jehož hodnota není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

ex 81.04 | Ostatní obecné kovy, tvářené | Výroba z ostatních obecných kovů, netvářených, jejichž hodnota není vyšší než 50 % hodnoty konečného produktu |

84.06 | Zážehové spalovací motory s posuvně vratným nebo rotačním pohybem pístu | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu |

ex 84.08 | Motory a pohony, kromě reaktivních motorů a plynových turbín | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktua, jestliže nejméně 50 % hodnoty použitých materiálů a součástí tvoří původní produkty [1] |

84.16 | Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 25 % hodnoty konečného produktu |

ex 84.17 | Přístroje, stroje nebo laboratorní zařízení, též s elektrickým topením, na zpracovávání materiálu výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, pro průmysl na zpracování dřeva, buničiny, papíru nebo lepenky | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 25 % hodnoty konečného produktu |

84.31 | Stroje a přístroje na výrobu nebo konečnou úpravu papíru, lepenky nebo buničiny z celulózových vláken | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 25 % hodnoty konečného produktu |

84.33 | Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny, papíru nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 25 % hodnoty konečného produktu |

ex 84.41 | Šicí stroje, včetně nábytku speciálně konstruovaného pro šicí stroje | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů a součástí není vyšší než 40 % hodnoty konečného produktu, jestliže: a)nejméně 50 % hodnoty materiálů a součástí [1]použitých pro montáž hlavy (kromě motoru) tvoří původní produkty,b)a mechanismy napínání nití, háčkování a klikatého stehu jsou původní produkty. |

87.06 | Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 87.01 až 87.03 | Opracování, zpracování nebo montáž, v nichž hodnota použitých materiálů a součástí není vyšší než 15 % hodnoty konečného produktu |

ex 95.01 | Výrobky z želvoviny | Výroba z opracované želvoviny |

ex 95.02 | Výrobky z perletě | Výroba z opracované perletě |

ex 95.03 | Výrobky ze slonoviny | Výroba z opracované slonoviny |

ex 95.04 | Výrobky z kosti (kromě velrybí kosti) | Výroba z opracované kosti (kromě velrybí kosti) |

ex 95.05 | Výrobky z rohoviny, korálů (přírodních nebo rekonstituovaných) nebo jiného živočišného řezbářského materiálu | Výroba z opracované rohoviny, korálů (přírodních nebo rekonstituovaných) nebo jiného živočišného řezbářského materiálu |

ex 95.06 | Výrobky z rostlinného řezbářského materiálu (např. rostlinná slonovina) | Výroba z opracovaného rostlinného řezbářského materiálu (např. rostlinné slonoviny) |

ex 95.07 | Výrobky z gagátu (a nerostných látek gagátu podobných); výrobky z jantaru a mořské pěny, přírodních nebo rekonstituovaných | Výroba z opracovaného gagátu (a nerostných látek gagátu podobných), jantaru, mořské pěny, přírodních nebo rekonstituovaných |

ex 98.11 | Dýmky, dýmkové hlavy, ze dřeva, kořenů nebo jiných materiálů | Výroba z hrubě tvarovaných špalků |

[1] hodnotu produktů neurčitého původu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

SEZNAM C

Seznam produktů vyňatých z oblasti působnosti tohoto protokolu

Číslo SCS | Popis |

ex 27.07 | Asimilované aromatické oleje, jak jsou definované v poznámce 2 ke kapitole 27, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při 250 oC (včetně směsí petrolejového benzinu a benzenu), určené k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo tepla |

27.09 až 27.16 | Minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální parafíny a vosky |

ex 29.01 | Uhlovodíky: AcyklickéCykloalkany a cykloalkeny, kromě azulenůBenzen, toluen, xylenyk použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo tepla |

ex 34.03 | Mazací prostředky obsahující ropné frakce nebo frakce ze živičných nerostů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % a více hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů |

ex 34.04 | Vosky na bázi parafínu, petrolejových vosků a vosků získaných ze živičných nerostů, z parafinového gáče nebo z voskových šupin |

ex 38.14 | Připravené přísady do mazacích prostředků |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROTOKOL č. 4

o některých ustanoveních týkajících se Irska

Bez ohledu na článek 13 této dohody, opatření uvedená v odstavci 1 a 2 protokolu č. 6 a v článku 1 protokolu č. 7 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv, vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím, Irskem, Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, o některých množstevních omezeních týkajících se Irska a o dovozech motorových vozidel a o montážích motorových vozidel v Irsku platí také pro Švýcarsko.

--------------------------------------------------

Protokol č. 5

o režimu, který může Švýcarsko používat na dovoz některých produktů podléhajících systému vytváření povinných rezerv

Článek 1

Švýcarsko může zařadit do systému povinných rezerv produkty, jež jsou nezbytné pro přežití obyvatelstva a armády v období války a jejichž výroba ve Švýcarsku je nedostatečná nebo neexistuje a jež svými vlastnostmi nebo svou povahou vyhovují vytváření rezerv.

Švýcarsko uplatňuje tento systém tak, aby nezpůsobilo přímou ani nepřímou diskriminaci mezi produkty dováženými ze Společenství a obdobnými nebo zaměnitelnými vnitrostátními produkty.

Článek 2

Ke dni podpisu této dohody podléhají režimu stanovenému v článku 1 následující produkty:

Kód švýcarského celního sazebníku | Popis |

2707. | Oleje a jiné produkty destilace vysokoteplotního uhelného dehtu; podobné produkty, jak jsou popsány v poznámce 2 ke kapitole 27: Nekrakované: |

10 | Pro motory |

12 | Pro jiné účely |

| Krakované: |

| Produkty, z nichž nejméně 90 % objemu předestiluje při 200 °C (benzol, toluol, xylol atd.): |

20 | Pro motory |

| Ostatní oleje a produkty destilace, např. fenolové, kreozotové, naftalenové a antracenové oleje atd.: |

30 | Pro motory |

2709. | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, surové: |

10 | Pro motory |

20 | Pro jiné účely |

2710. | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje: |

| Pro motory: |

| Produkty, z nichž nejméně 90 % objemu předestiluje při 210 °C: |

10 | Benzin a jeho frakce (petrolejový benzin, motorový benzin atd.) |

12 | Lakový benzin |

| Ostatní produkty a destiláty: |

20 | Motorová nafta |

22 | Petrolej |

24 | Ostatní |

| Pro jiné účely: |

| Produkty, z nichž nejméně 90 % objemu předestiluje při 210 °C: |

32 | Lakový benzin |

40 | Produkty, které destilují při 135o C, z nichž méně než 90 % objemu předestiluje při 210 °C a více než 65 % objemu při 250o C (petrolej) |

| Produkty, z nichž méně než 20 % objemu předestiluje při 300o C (minerální mazací, parafínové, vazelínové oleje a podobné): |

50 | Nesmíšené |

52 | Smíšené |

60 | Ostatní destiláty a produkty, např. nafta atd. |

64 | Topné oleje |

2838. | Sírany; kamence; peroxosírany (persírany): |

ex 52 | Síran draselný pro hnojiva |

2944.01 | Antibiotika |

3003. | Léky (včetně veterinárních léků): |

ex 20 | Ostatní: |

| Antibiotika, též smíšená s jinými léčivými látkami |

3103. | Minerální nebo chemická hnojiva fosforečná: |

20 | Ostatní fosforečná hnojiva |

3104.01 | Minerální nebo chemická hnojiva draselná |

3105. | Jiná hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg: |

ex 10 | Jiná hnojiva:Složená hnojiva obsahující draslíkSložená hnojiva obsahující kyselinu fosforečnou |

3809. | Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu (jiné než směsná rozpouštědla a ředidla čísla 3818); dřevný kreosot; dřevný líh; acetonový olej |

ex 20 | Ostatní:Oleje z dřevného dehtu |

Článek 3

V případě jakékoliv změny v seznamu produktů v článku 2 se systém popsaný v článku 1 použije také na obdobné nebo zaměnitelné vnitrostátními produkty. Švýcarsko uvědomí smíšený výbor, který předem zjistí, zda jsou dodrženy prováděcí podmínky stanovené v článku 1.

Článek 4

Smíšený výbor dohlíží nad fungováním opatření stanovených v tomto protokolu.

--------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zástupci

EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE,

kteří se sešli v Bruselu dne dvacátého druhého července devatenáct set sedmdesát dva,

aby podepsali Dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací,

v okamžiku podpisu této dohody

- přijali následující prohlášení připojená k tomuto aktu:

1. Společné prohlášení smluvních stran o čl. 4 odst. 3 protokolu č. 1

2. Společné prohlášení smluvních stran o přepravě zboží tranzitem

3. Prohlášení o pracovnících;

- vzali na vědomí následující prohlášení připojená k tomuto aktu:

1. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o regionálním použití některých ustanovení dohody

2. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o čl. 23 odst. 1 dohody

Výše uvedení zástupci

a zástupci

LichtenŠtejnského kníŽectví

podepsali Dodatkovou dohodu o platnosti Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 pro Lichtenštejnské knížectví.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Brussel,

tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für das Fürstentum Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ

Společné prohlášení smluvních stran o čl. 4 odst. 3 protokolu č. 1

Smluvní strany uznávají, že výměna dopisů ze dne 30. června 1967 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací týkající se dohody o výrobcích hodinářského průmyslu zůstává platná a může být uplatněna, jestliže by se, v souladu s čl. 4 odst. 3 protokolu č. 1, ustanovení této dohody dále nepoužívala pro produkty kapitoly 91 Bruselské nomenklatury.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení smluvních stran o přepravě zboží tranzitem

Podle názoru smluvních stran je ve společném zájmu, aby ceny a podmínky pro přepravu zboží

i) do Společenství a ze Společenství zahrnující tranzit přes území Švýcarska; nebo

ii) do Švýcarska a ze Švýcarska zahrnující tranzit přes území Společenství

nevedly k žádné diskriminaci nebo narušení na základě země určení nebo země původu příslušného zboží, jež by měly nepříznivý vliv na řádné fungování volného pohybu tohoto zboží.

--------------------------------------------------

Prohlášení o pracovnících

S ohledem na význam činností pracovníků, kteří jsou příslušníky členských států, ve Švýcarsku, v rámci jejich vzájemných vztahů smluvní strany zdůrazňují společný zájem, který mají v záležitostech týkajících se pracovních sil. V této souvislosti berou s uspokojením na vědomí podpis dokumentu obsahujícího výsledky práce italsko-švýcarského smíšeného výboru v Římě dne 22. června 1972.

Smluvní strany vzaly na vědomí, že v rámci činnosti tohoto výboru byly vyjádřeny důležité principy, a tak bylo dosaženo podstatného pokroku, s náležitým ohledem na stabilizační politiku přijatou švýcarskými orgány; za účelem co nejrychlejšího dosažení dalšího pokroku byla přijata vhodná ustanovení. Dále zaznamenaly, že uvedená stabilizace pokračuje v souladu s prováděním politiky určené k postupnému zavádění pokud možno jednotného trhu pracovních sil.

Smluvní strany jsou oboustranně rozhodnuty prosazovat zavádění nejlepších řešení u těchto otázek společného zájmu. Prohlašují svou ochotu společně zkoumat všechny problémy, které mohou vyvstat v souvislosi s jejich pracovníky.

--------------------------------------------------

Prohlášení Evropského hospodářského společenství o regionálním použití některých ustanovení dohody

Evropské hospodářské společenství prohlašuje, že uplatnění opatření, které může přijmout podle článků 23, 24, 25 nebo 26 Dohody v souladu s postupem a podle ustanovení článku 27 nebo článku 28, může být omezeno na jeden z regionů Společenství podle pravidel Společenství.

--------------------------------------------------

Prohlášení Evropského hospodářského společenství o čl. 23 odst. 1 dohody

Evropské hospodářské společenství prohlašuje, že v souvislosti s nezávislým prováděním čl. 23 odst. 1 dohody, které je povinností smluvních stran, vyhodnotí všechny postupy v rozporu s tímto článkem na základě požadavků plynoucích z používání ustanovení článků 85, 86, 90 a 92 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství.

--------------------------------------------------

Top