EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022R0263-20220414

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/2022-04-14

02022R0263 — CS — 14.04.2022 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/263

ze dne 23. února 2022,

o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území

(Úř. věst. L 042I 23.2.2022, s. 77)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/626 ze dne 13. dubna 2022,

  L 116

3

13.4.2022
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/263

ze dne 23. února 2022,

o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato územíČlánek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„zprostředkovatelskými službami“:

i) 

sjednávání nebo organizování transakcí týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii) 

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které se nacházejí nebo jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

b) 

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem 24. února 2022 nebo po tomto dni na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i) 

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii) 

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii) 

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

c) 

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumí zejména dluhopis, záruka nebo příslib odškodnění, zejména finanční záruka nebo příslib finančního odškodnění, a úvěr, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

d) 

„specifikovanými územími“ území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády;

e) 

„subjektem na specifikovaných územích“ jakýkoli subjekt, který má sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání na specifikovaných územích, jeho dceřiné nebo přidružené společnosti pod jeho kontrolou na specifikovaných územích, jakož i pobočky a jiné subjekty působící na specifikovaných územích;

f) 

„zbožím pocházejícím ze specifikovaných území“ zboží, které je zcela získáno na specifikovaných územích nebo které zde podstoupilo poslední podstatné zpracování, jak s nezbytnými úpravami stanoví článek 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie ( 1 );

g) 

„investičními službami“ tyto služby a činnosti:

i) 

přijímání a předávání příkazů vztahujících se k jednomu nebo více finančním nástrojům;

ii) 

provádění klientských příkazů;

iii) 

obchodování na vlastní účet;

iv) 

správa portfolia;

v) 

investiční poradenství;

vi) 

upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí;

vii) 

umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí;

h) 

„technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

i) 

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

j) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I.

Článek 2

1.  

Zakazuje se:

a) 

dovážet do Evropské unie zboží pocházející ze specifikovaných území;

b) 

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti s dovozem zboží uvedeného v písmenu a).

2.  

Zákazy v odstavci 1 se nepoužijí:

a) 

do 24. května 2022 na plnění obchodních smluv uzavřených před 23. února 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění uvedených smluv nezbytné, pokud fyzickéá či právnická osoba, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo transakci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň deset pracovních dnů předem;

b) 

na zboží pocházející ze specifikovaných území, které bylo předloženo k posouzení ukrajinským orgánům, bylo u něj ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ a bylo pro ně vydáno osvědčení o původu v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Článek 3

1.  

Zakazuje se:

a) 

nabývat nový nebo navyšovat stávající podíl na vlastnictví nemovitostí nacházejících se na specifikovaných územích;

b) 

nabývat nový nebo navyšovat stávající podíl na vlastnictví nebo kontrole subjektů na specifikovaných územích, včetně úplného nabytí takového subjektu a nabývání akcií a jiných cenných papírů, které mají povahu účasti v takovém subjektu;

c) 

poskytovat půjčky nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí půjčky nebo úvěru, nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu subjektu na specifikovaných územích, nebo jehož doloženým účelem je financování takového subjektu;

d) 

zřizovat společné podniky na specifikovaných územích nebo se subjektem na specifikovaných územích;

e) 

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) až d).

2.  
Zákazy a omezení stanovené v tomto článku se nevztahují na výkon dovolené obchodní činnosti se subjekty mimo specifikovaná území, pokud související investice nejsou určeny pro subjekty na specifikovaných územích.
3.  
Zákazy v odstavci 1 není dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené před 23. února 2022 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.

Článek 4

1.  

Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie uvedené v příloze II

a) 

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na specifikovaných územích nebo

b) 

pro použití na specifikovaných územích.

Příloha II obsahuje některé zboží a technologie vhodné pro použití v těchto klíčových oblastech:

i) 

doprava;

ii) 

telekomunikace;

iii) 

energetika;

iv) 

vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin.

2.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na specifikovaných územích nebo pro použití na specifikovaných územích, související se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II nebo související s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním takového zboží či technologií;

b) 

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na specifikovaných územích nebo pro použití na specifikovaných územích, související se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II.

3.  
Zákazy stanovenými v odstavcích 1 a 2 není do 24. srpna 2022 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené před 23. února 2022 nebo z doplňkových smluv, teré jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.

▼M2

Článek 4a

1.  

Zákazy uvedené v článku 4 se nevztahují na:

a) 

prodej, dodávání, převod nebo vývoz zboží nebo technologií uvedených v příloze II;

b) 

přímé či nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II nebo souvisejících s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním takového zboží či technologií; nebo

c) 

přímé či nepřímé poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na specifikovaných územích nebo pro použití na specifikovaných územích:

— 
veřejnými subjekty nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,
— 
organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,
— 
organizacemi a agenturami, kterým Unie udělila certifikát humanitárního partnerství nebo které byly certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s jeho vnitrostátními postupy, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích, nebo
— 
specializovanými agenturami členských států, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.
2.  

Odchylně od článku 4 mohou příslušné orgány v případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, za takových obecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecná povolení pro:

a) 

prodej, dodávání, převod nebo vývoz zboží nebo technologií uvedených v příloze II;

b) 

přímé či nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II nebo souvisejících s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním takového zboží či technologií; nebo

c) 

přímé či nepřímé poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na specifikovaných územích nebo pro použití na specifikovaných územích, pokud jsou takové zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.

3.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů po jeho udělení.
4.  
Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno dodržování nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ( 2 ).

▼B

Článek 5

1.  
Zakazuje se poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské, stavební či inženýrské služby přímo související s infrastrukturou na specifikovaných územích v odvětvích uvedených v čl. 4 odst. 1, vymezených na základě přílohy II, bez ohledu na původ zboží a technologií.
2.  
Zákazem stanoveným v odstavci 1 není do 24. srpna 2022 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede 23. února 2022 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné.
3.  
Zakazuje se podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

▼M2

Článek 5a

1.  

Zákazy stanovené v čl. 5 odst. 1 se nevztahují na poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských, stavebních či inženýrských služeb přímo souvisejících s infrastrukturou na specifikovaných územích v odvětvích uvedených v čl. 4 odst. 1, vymezených na základě přílohy II, bez ohledu na původ zboží a technologií:

a) 

veřejnými subjekty nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,

b) 

organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,

c) 

organizacemi a agenturami, kterým Unie udělila certifikát humanitárního partnerství nebo které byly certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s jeho vnitrostátními postupy, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích; nebo

d) 

specializovanými agenturami členských států, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.

2.  
Odchylně od čl. 5 odst. 1 mohou příslušné orgány v případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, za takových obecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit obecná nebo zvláštní povolení pro poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských, stavebních či inženýrských služeb přímo souvisejících s infrastrukturou na specifikovaných územích v odvětvích uvedených v čl. 4 odst. 1, vymezených na základě přílohy II, bez ohledu na původ zboží a technologií, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.
3.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů po jeho udělení.
4.  
Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno dodržování nařízení (EU) č. 269/2014.

▼B

Článek 6

1.  
Zakazuje se poskytovat služby přímo související s činnostmi v oblasti cestovního ruchu na specifikovaných územích.
2.  
Zákazem stanoveným v odstavci 1 není do 24. srpna 2022 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené před 23. února 2022 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.

Článek 7

1.  

Příslušné orgány mohou za podmínek, jež považují za vhodné, udělit povolení ve vztahu k činnostem uvedeným v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 a ke zboží a technologiím uvedeným v čl. 4 odst. 1, pokud:

a) 

jsou nezbytné pro služební účely konzulárních misí nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva, které se nacházejí na specifikovaných územích;

b) 

souvisejí s projekty zaměřenými výhradně na podporu nemocnic, jiných veřejných zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní služby nebo civilních vzdělávacích zařízení nacházejících se na specifikovaných územích; nebo

c) 

jde o zařízení nebo vybavení pro zdravotnické využití.

2.  
Příslušné orgány mohou rovněž za podmínek, které považují za vhodné, udělit povolení ve vztahu k činnostem uvedeným v čl. 3 odst. 1, je-li účelem takové transakce údržba s cílem zajistit bezpečnost stávající infrastruktury.
3.  
Příslušné orgány mohou rovněž za podmínek, které považují za vhodné, udělit povolení ve vztahu k činnostem uvedeným v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 a ke zboží a technologiím uvedeným v čl. 4 odst. 1 a k službám uvedeným v článku 5 v případech, kdy je prodej, dodání, převod nebo vývoz daného zboží či technologií nebo provedení daných činností nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události, která by pravděpodobně měla závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost, včetně bezpečnosti stávající infrastruktury, nebo na životní prostředí. V náležitě odůvodněných naléhavých případech může prodej, dodání, převod nebo vývoz proběhnout bez předchozího povolení, pokud o tom vývozce uvědomí příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne prodeje, dodání, převodu nebo vývozu a poskytne příslušné podrobné odůvodnění daného prodeje, dodání, převodu nebo vývozu bez předchozího povolení.

Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých na základě tohoto odstavce a sdílejí jakékoli další relevantní informace, které mají k dispozici.

Článek 8

Zakazuje se podílet se vědomě nebo záměrně, a to i nepřímo, na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení.

Článek 9

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 10

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně nároků na náhradu škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) 

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ( 3 );

b) 

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a);

c) 

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, bylo-li arbitrážním, soudním nebo správním rozhodnutím shledáno, že porušují zákazy stanovené v tomto nařízení;

d) 

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, pokud se nárok vztahuje na zboží, jehož dovoz je zakázán podle čl. 2 odst. 1.

2.  
Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.
3.  
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkoumání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení.

Článek 11

1.  
Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí jakékoli další relevantní informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o jeho porušování, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.
2.  
Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi veškeré další relevantní informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 12

Komise je zmocněna měnit přílohu I na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 13

1.  
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 14

1.  
Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze I.
2.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.
3.  
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze I.

Článek 15

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b) 

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c) 

na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státními příslušníky některého členského státu;

d) 

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo ně;

e) 

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unie.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech členských států a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

▼M1

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa / Spaastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
PŘÍLOHA II

Seznam zboží a technologií uvedených v článku 4Kapitola/kód KN

Popis produktu

Kapitola 25

SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT

Kapitola 26

RUDY KOVŮ, STRUSKY A POPELY

Kapitola 27

NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY

Kapitola 28

ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ

Kapitola 29

ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté

3826 00

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Kapitola 72

Železo a ocel

Kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli

Kapitola 74

Měď a výrobky z ní

Kapitola 75

Nikl a výrobky z něho

Kapitola 76

Hliník a výrobky z něho

Kapitola 78

Olovo a výrobky z něho

Kapitola 79

Zinek a výrobky z něho

Kapitola 80

Cín a výrobky z něho

Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

8207 13 00

NÁSTROJE NA VRTÁNÍ NEBO SONDÁŽ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH, VYMĚNITELNÉ, S PRACOVNÍ ČÁSTÍ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ KOVŮ NEBO CERMETŮ

8207 19 10

NÁSTROJE NA VRTÁNÍ NEBO SONDÁŽ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH, VYMĚNITELNÉ, S PRACOVNÍ ČÁSTÍ Z DIAMANTU NEBO Z AGLOMEROVANÉHO DIAMANTU

8401

Jaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje pro oddělování izotopů

8402

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“

8403

Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402

8404

Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 (například ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní pohonné jednotky

8405

Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů

8406

Parní turbíny

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

8408

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

8409

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407 nebo 8408

8410

Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

8412

Ostatní motory a pohony

8413

Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

8414

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry

8415

Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně

8416

Hořáky pro topeniště na kapalná, prášková nebo plynná paliva; mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení na odstraňování popela a podobná zařízení

8417

Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí

8418

Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415

8420

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje

8421

Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů

8422

Myčky nádobí; stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů; stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi; ostatní balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky (včetně strojů a přístrojů na balení tepelným smršťováním); stroje a přístroje k nasycování nápojů oxidem uhličitým

8423

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti 5 cg nebo citlivější), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží pro váhy všech druhů

8424

Mechanické přístroje (též ruční) ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní; stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje

8425

Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky

8426

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky

8427

Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením

8428

Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení (například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky)

8429

Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce

8430

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy

8431

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísel 8425 až 8430

8432

Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy; válce na úpravu trávníků nebo sportovních ploch

8435

Lisy, drtiče a podobné stroje a přístroje pro výrobu vína, jablečných moštů, ovocných šťáv nebo podobných nápojů

8436

Ostatní stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství, včetně zařízení na klíčení rostlin vybavených mechanickým nebo tepelným zařízením; inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství

8437

Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin; stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilovin nebo sušených luštěnin, jiné než stroje a přístroje zemědělského typu

8439

Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky

8440

Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih

8441

Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů

8442

Stroje, přístroje a zařízení (jiné než stroje čísel 8456 až 8465 ) pro přípravu nebo zhotovování desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek; desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny upravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné)

8443

Tiskařské stroje a přístroje určené k tisku pomocí desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čísla 8442 ; ostatní tiskárny, kopírovací stroje a telefaxové přístroje, též kombinované; jejich části, součásti a příslušenství

8444 00

Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů

8445

Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje na spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a jiné stroje a přístroje na výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447

8447

Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců

8448

Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444 , 8445 , 8446 nebo 8447 (například listovky, žakárové stroje, samočinné zarážky, zařízení pro člunkovou výměnu); části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji tohoto čísla nebo čísel 8444 , 8445 , 8446 nebo 8447 (například vřetena a křídla, mykací povlaky, tkalcovské paprsky, vochličky, trysky, člunky, nitěnky a listy brdové, pletací jehly)

8449 00 00

Stroje a přístroje pro výrobu nebo konečnou úpravu plsti nebo netkaných textilních materiálů jako metrového nebo tvarovaného zboží, včetně strojů a přístrojů pro výrobu plstěných klobouků; formy na výrobu klobouků

8450

Pračky pro domácnost nebo prádelny, včetně praček se sušičkami

8452

Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440 ; nábytek, podstavce a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů

8453

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje

8454

Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a licí stroje, pro metalurgii nebo slévárny kovů

8455

Válcovací stolice a válcovací tratě na kovy a jejich válce

8456

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího záření nebo obloukových výbojů v plazmatu; stroje pro obrábění vodním paprskem

8457

Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce (jednopolohové) a vícepolohové postupové obráběcí stroje, pro obrábění kovů

8458

Soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) pro obrábění kovů

8459

Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání vnitřních nebo vnějších závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458

8460

Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení, honování, lapování, dohlazování povrchu, leštění nebo jinou konečnou úpravu kovů nebo cermetů pomocí brusných kamenů, brusiv nebo lešticích prostředků, jiné než stroje na obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo stroje pro konečnou úpravu ozubených kol čísla 8461

8461

Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, protahování, obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol, strojní pily, odřezávací stroje a jiné obráběcí stroje pracující úběrem kovů nebo cermetů, jinde neuvedené ani nezahrnuté

8462

Tvářecí stroje (včetně lisů) na opracování kovů kováním, ražením nebo lisováním v zápustce, padací buchary, pákové buchary a jiné buchary; tvářecí stroje (včetně lisů) pro opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním; lisy pro tváření kovů nebo karbidů kovů, výše neuvedené

8463

Ostatní obráběcí a tvářecí stroje pro opracování kovů nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu

8464

Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje pro opracování skla za studena

8465

Obráběcí stroje (včetně strojů na přibíjení hřebíků, spojování sponkami, klížení nebo na jiné spojování) pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů

8466

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8456 až 8465 , včetně upínacích zařízení nebo nástrojových držáků, samočinných závitořezných hlav, dělicích hlav a jiných speciálních přídavných zařízení k obráběcím strojům; nástrojové držáky pro všechny typy ručních nástrojů a nářadí

8467

Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s vestavěným elektrickým nebo neelektrickým motorem

8468

Stroje, přístroje a zařízení pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, též schopné řezání, jiné než čísla 8515 ; plynové stroje, přístroje a zařízení k povrchovému kalení

8469 00

Psací stroje, jiné než tiskárny čísla 8443 ; stroje na zpracování textu

8470

Počítací stroje a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi; účtovací stroje, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením; registrační pokladny

8471

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

8472

Ostatní kancelářské stroje a přístroje (například rozmnožovací hektografické nebo blánové stroje, adresovací stroje, automatické rozdělovače bankovek, stroje na třídění, počítání nebo balení mincí, přístroje na ořezávání tužek, dírkovací nebo spínací přístroje)

8473

Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8469 až 8472

8474

Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve formě prášku nebo kaše); stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, netvrzeného cementu, sádry nebo jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku

8475

Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic, elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzdrech; stroje na výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla

8476

Prodejní automaty (například pro prodej poštovních známek, cigaret, potravin nebo nápojů), včetně automatů na rozměňování peněz

8477

Stroje a přístroje na zpracování kaučuku nebo plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

8478

Stroje a přístroje pro přípravu nebo zpracování tabáku, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

8479

Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

8480

Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty

8481

Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky, včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostatem

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)

8483

Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)

8484

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky

8486

Stroje, přístroje a zařízení používané výhradně nebo hlavně pro výrobu polovodičových ingotů (boules) nebo destiček, polovodičových součástek, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů; stroje, přístroje a zařízení specifikované v poznámce 9 C) k této kapitole; části, součásti a příslušenství

8487

Části a součásti strojů a přístrojů, neobsahující elektrické konektory, izolátory, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

8501

Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

8502

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

8503

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s elektrickými motory a generátory, elektrickými generátorovými soustrojími nebo rotačními měniči jinde neuvedené

8504

Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory; jejich části

8505

Elektromagnety (jiné než magnety pro použití v lékařství); permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na permanentní magnety; sklíčidla, svěradla a podobná upínací zařízení, elektromagnetická nebo permanentně magnetická; elektromagnetické spojky, převody a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; jejich části

8507

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též čtvercových nebo obdélníkových; jejich části (kromě nepoužitelných a jiných než z tvrdého kaučuku nebo textilních látek)

8511

Elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (např. magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna), zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavicí svíčky, spouštěče); generátory (např. dynama, alternátory) a regulační spínače používané ve spojení s těmito motory; jejich části

8514

Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece (včetně pecí pracujících indukčně nebo dielektrickými ztrátami); ostatní průmyslová nebo laboratorní zařízení pro tepelné zpracování materiálů indukčně nebo dielektrickými ztrátami; jejich části

8515

Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové oblouky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů, slinutých karbidů kovů nebo cermetů za tepla; jejich části (kromě pistolí pro stříkání za tepla)

8525

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

8527

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami:

8528

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

8530

Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť (jiné než mechanické či elektromechanické přístroje čísla 8608 ) a jejich části

8531

Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (například zvonky, sirény, návěstní panely, poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru) a jejich části (jiné než pro automobily, jízdní kola nebo dopravní signalizaci)

8532

Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené); jejich části

8533

Elektrické rezistory a jejich části (včetně reostatů a potenciometrů), jiné než topné rezistory (odpory)

8534

Tištěné obvody

8535

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, pojistky, bleskojistky, omezovače napětí, omezovače proudu, zástrčky a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí převyšující 1 000 V (kromě skříní, pultů, ovladačů atd. čísla 8537 )

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek, rozvodné skříně), pro napětí nepřesahující 1 000 V (kromě skříní, pultů, ovladačů atd. čísla 8537 )

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536 , pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly 90, číslicové ovládací přístroje (jiné než spojovací přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii a videotelefony)

8538

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535 , 8536 nebo 8537 , jinde neuvedené

8539

Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety, tzv. „zapečetěných světlometů“ a ultrafialových nebo infračervených žárovek a výbojek; obloukovky; jejich části

8540

Elektronky a trubice se žhavenou katodou, se studenou katodou nebo fotokatodou (např. vakuové nebo parami či plyny plněné elektronky a trubice, rtuťové usměrňovací výbojky a trubice, obrazovky (CRT), snímací elektronky televizních kamer); jejich části

8541

Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení; fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů (kromě fotovoltaických generátorů); diody vyzařující světlo (LED), zamontované piezoelektrické krystaly; jejich části

8542

Elektronické integrované obvody; jejich části

8543

Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v kapitole 85 neuvedené; jejich části

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami

8545

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely

8546

Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu (kromě izolačních částí a součástí)

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546 ; elektrické instalační trubky, včetně jejich spojek z obecných kovů, s vnitřní izolací

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v kapitole 85 neuvedené

 

Důvěrné výrobky uvedené v kapitole 85; zboží uvedené v kapitole 85 přepravované poštou nebo poštovními zásilkami (extra)/obnovený kód pro účely šíření statistických údajů

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

8701

Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709 )

8702

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

8705

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

8706 00

Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

8710 00 00

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi, a části a součásti těchto vozidel

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti

Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

Kapitola 98

Kompletní průmyslový celek

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7107

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů

9013

Zařízení s kapalnými krystaly, která nejsou výrobky specifičtěji zahrnutými v jiných číslech; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

9014

Busoly, včetně navigačních kompasů; ostatní navigační nástroje a přístroje

9015

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry

9025

Hydrometry (hustoměry) a podobné plovoucí přístroje, teploměry, pyrometry (žároměry), barometry, vlhkoměry a psychrometry, též s registračním zařízením, a jakékoliv kombinace těchto přístrojů

9026

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (například průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a zařízení čísel 9014 , 9015 , 9028 nebo 9032

9027

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy

9028

Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů

9029

Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; ukazatele rychlosti a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015 ; stroboskopy

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028 ; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření

9031

Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů

9032

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

9033

Části, součásti a příslušenství (jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, přístroje nebo zařízení kapitoly 90( 1 ) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

( 2 ) Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

( 3 ) Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 078 17.3.2014, s. 6).

Top