EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D0338-20220721

Consolidated text: Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/338 ze dne 28. února 2022 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/338/2022-07-21

02022D0338 — CS — 21.07.2022 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/338

ze dne 28. února 2022

o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám

(Úř. věst. L 060 28.2.2022, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/471 ze dne 23. března 2022,

  L 96

43

24.3.2022

 M2

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/636 ze dne 13. dubna 2022,

  L 117

34

19.4.2022

►M3

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/809 ze dne 23. května 2022

  L 145

40

24.5.2022

►M4

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/1285 ze dne 21. července 2022,

  L 195

93

22.7.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 109, 8.4.2022, s.  74 (2022/338)
▼B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/338

ze dne 28. února 2022

o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silámČlánek 1

Zřízení, cíle, oblast působnosti a doba trvání

1.  
Zřizuje se opatření pomoci ve prospěch Ukrajiny (dále jen „příjemce“), jež bude financováno v rámci Evropského mírového nástroje (dále jen „opatření pomoci“).
2.  
Cílem opatření pomoci je přispět k posílení schopností a odolnosti ukrajinských ozbrojených sil za účelem obrany územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny a ochrany civilního obyvatelstva před pokračující vojenskou agresí.
3.  
K dosažení cíle stanoveného v odstavci 2 financuje opatření pomoci poskytnutí vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám.

▼M4

4.  
Doba trvání opatření pomoci je 70 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

▼B

Článek 2

Finanční ustanovení

▼M4

1.  
Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s opatřením pomoci činí 2 330 000 000  EUR.

▼B

2.  
Veškeré výdaje jsou spravovány v souladu s pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje.

▼M4

3.  
V souladu s čl. 29 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 může správce pro opatření pomoci po přijetí tohoto rozhodnutí vyzvat k úhradě příspěvků až do výše 2 330 000 000  EUR. Finanční prostředky, jichž se výzva správce pro opatření pomoci týká, se použijí pouze k úhradě výdajů v mezích schválených výborem zřízeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravném rozpočtu na rok 2022 a v rozpočtech na následující roky odpovídajících dotyčnému opatření pomoci.
4.  
Výdaje související s prováděním opatření pomoci jsou způsobilé od 1. ledna 2022 do dne, který určí Rada. Maximální způsobilé výdaje vzniklé před 11. březnem 2022 činí 450 000 000  EUR. Částka 490 000 000  EUR je způsobilá od 21. července 2022.

▼B

Článek 3

Ujednání s příjemcem

1.  
Vysoký představitel uzavře s příjemcem ujednání nezbytná k zajištění toho, aby příjemce dodržoval mezinárodní právo, zejména mezinárodní právo v oblasti lidských práv a mezinárodní humanitární právo, a čl. 62 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 jakožto podmínku pro poskytování podpory v rámci tohoto opatření pomoci.
2.  
Ujednání uvedená v odstavci 1 musí obsahovat ustanovení o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatření pomoci v případě, že je zjištěno, že příjemce povinnosti uvedené v odstavci 1 porušuje.

Článek 4

Provedení

1.  
Vysoký představitel odpovídá za zajištění toho, aby toto rozhodnutí bylo prováděno v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a s pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje, a to v souladu s integrovaným metodickým rámcem pro hodnocení a identifikaci požadovaných opatření a kontrol pro opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje.
2.  
Druh a objem podpory, která má být financována v rámci opatření pomoci, dále vymezí výbor zřízený rozhodnutím (SZBP) 2021/509, a to s ohledem na priority doporučené Vojenským štábem Evropské unie za účelem naplnění potřeb ukrajinských ozbrojených sil.
3.  
Správce pro opatření pomoci podá na základě informací získaných od prováděcího subjektu (subjektů) zprávu výboru zřízenému rozhodnutím (SZBP) 2021/509 o dodávkách vybavení, včetně množství, druhů a jakýchkoli dalších relevantních informací pro další sledování a monitorování.
4.  

Činnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 může provádět:

a) 

ministerstvo obrany Belgie,

b) 

ministerstvo obrany Bulharska,

c) 

ministerstvo obrany Chorvatska,

d) 

ministerstvo obrany Kypru,

e) 

ministerstvo obrany Česka,

f) 

ministerstvo obrany Dánska,

g) 

Estonské středisko pro obranné investice (ECDI) jménem ministerstva obrany Estonska;

h) 

ministerstvo obrany Finska,

i) 

ministerstvo obrany Francie,

▼M3

j) 

ministerstvo obrany a Spolkové ministerstvo vnitra a vlasti Německa;

▼B

k) 

ministerstvo obrany Řecka,

l) 

ministerstvo obrany Maďarska,

m) 

ministerstvo obrany Itálie,

▼C1

n) 

ministerstvo obrany Lotyšska a Lotyšské státní středisko pro logistiku a zadávání zakázek v oblasti obrany,

▼B

o) 

ministerstvo obrany Litvy,

p) 

ředitelství obrany Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Lucemburska;

q) 

ministerstvo obrany Nizozemska,

r) 

ministerstvo obrany Polska,

s) 

ministerstvo obrany Portugalska,

t) 

ministerstvo národní obrany Rumunska,

u) 

ministerstvo obrany Slovenské republiky,

v) 

ministerstvo obrany Slovinska,

w) 

ministerstvo obrany Španělska,

x) 

ministerstvo obrany Švédska / švédské ozbrojené síly.

▼M1

Článek 5

Členské státy umožní tranzit vojenského vybavení včetně doprovodného personálu přes své území, vzdušný prostor nevyjímaje, v souladu s čl. 56 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2021/509.

▼B

Článek 6

Monitorování, kontrola a hodnocení

1.  
Vysoký představitel zajistí, aby bylo monitorováno dodržování povinností stanovených v souladu s článkem 3 ze strany příjemce. Uvedeným monitorováním se zajistí informovanost o souvislostech a rizicích porušování povinností stanovených v souladu s článkem 3, včetně porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva jednotkami ukrajinských ozbrojených sil podporovaných z opatření pomoci.
2.  
Kontrola vybavení po odeslání je organizována v souladu s integrovaným metodickým rámcem pro hodnocení a identifikaci požadovaných opatření a kontrol pro opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje.

Článek 7

Podávání zpráv

Během prováděcího období předkládá vysoký představitel v souladu s článkem 63 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 Politickému a bezpečnostnímu výboru zprávy o provádění opatření pomoci za období šesti měsíců.

Článek 8

Pozastavení a ukončení

Politický a bezpečnostní výbor může v souladu s článkem 64 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 rozhodnout o úplném nebo částečném pozastavení provádění opatření pomoci.

Politický a bezpečnostní výbor může rovněž doporučit, aby Rada opatření pomoci ukončila.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Top