EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2268-20220714

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 ze dne 6. září 2021, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2268/2022-07-14

02021R2268 — CS — 14.07.2022 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

▼C2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2268

ze dne 6. září 2021,

kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku

(Text s významem pro EHP)

▼B

(Úř. věst. L 455I 20.12.2021, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/975 ze dne 17. března 2022,

  L 167

35

24.6.2022


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 029, 10.2.2022, s.  46 (2021/2268)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 115, 13.4.2022, s.  187 (2021/2268)
▼B

▼C2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2268

ze dne 6. září 2021,

kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 se mění takto:

1) 

článek 1 se mění takto:

a) 

v prvním odstavci se doplňují nová písmena f) až i), která znějí:

„f) 

je-li případně tvůrce produktů s investiční složkou pro právní nebo administrativní účely nebo účely uvádění na trh součástí skupiny společností, název dané skupiny;

g) 

je-li produktem s investiční složkou subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo alternativní investiční fond (AIF), výrazně uvedené označení SKIPCP nebo AIF včetně třídy akcií nebo jejich podfondu;

h) 

případně údaje o povolení;

i) 

má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF a v případech, kdy je SKIPCP spravován správcovskou společností podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES nebo kdy se jedná o investici společnost uvedenou v článku 27 uvedené směrnice (společně dále jen ‚správcovská společnost SKIPCP‘), která vykonává s ohledem na tento SKIPCP práva podle článku 16 uvedené směrnice, nebo v případech, kdy je AIF spravován správcem alternativních investičních fondů, který vykonává s ohledem na tento AIF práva podle článků 31, 32 a 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ( *1 ), uvede se v souvislosti s touto skutečností doplňkové prohlášení.

b) 

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pro účely prvního odstavce písm. g) se v případě podfondu nebo třídy akcií uvede za názvem podfondu nebo třídy akcií název SKIPCP nebo AIF. Má-li SKIPCP nebo AIF, podfond nebo třída akcií identifikační kód, je uveden jako součást označení SKIPCP nebo AIF.“;

2) 

článek 2 se mění takto:

a) 

vkládají se nové odstavce 2a, 2b a 2c, které znějí:

„2a.  

Má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF, uvedou se v oddíle s názvem ‚O jaký produkt se jedná?‘ sdělení klíčových informací základní charakteristiky SKIPCP nebo AIF, o nichž je retailový investor informován, přestože tyto charakteristiky nejsou součástí popisu cílů a investiční politiky v prospektu SKIPCP podle článku 68 směrnice 2009/65/ES nebo popisu investiční strategie a cílů AIF podle čl. 23 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, přičemž mezi ně patří:

a) 

hlavní kategorie přípustných finančních nástrojů, jež jsou předmětem investování;

b) 

možnost vyplacení podílových jednotek SKIPCP nebo AIF na žádost retailového investora s upřesněním frekvence vydávání a odkupu podílových jednotek nebo případně prohlášení, že není možnost vyplacení podílových jednotek na žádost;

c) 

informace o tom, zda má SKIPCP nebo AIF zvláštní cíl ve vztahu k nějakému průmyslovému, zeměpisnému nebo jinému sektoru trhu nebo konkrétním druhům majetku;

d) 

informace o tom, zda SKIPCP nebo AIF umožňuje volbu podle vlastního uvážení v případě určitých zamýšlených investic a zda tento přístup zahrnuje nebo předpokládá odkaz na referenční hodnotu, a pokud ano, na jakou;

e) 

informace o tom, zda se dividendy rozdělují nebo reinvestují.

Pro účely prvního pododstavce písmene d) se v případě, že se předpokládá odkaz na referenční hodnotu, uvede přípustná míra odchýlení od této referenční hodnoty, a pokud je cílem SKIPCP nebo AIF sledování indexu, pak i tato informace.

2b.  

Informace uvedené v odstavci 2a musí v příslušných případech obsahovat tyto údaje:

a) 

investuje-li SKIPCP nebo AIF do dluhových cenných papírů, údaj, zda jsou emitentem těchto dluhových cenných papírů obchodní společnosti, státní orgány nebo jiná osoba, a případné minimální požadavky na rating, jsou-li stanoveny;

b) 

je-li SKIPCP nebo AIF strukturovaným investičním fondem, jednoduché vysvětlení všech charakteristik nezbytných ke správnému pochopení systému vyplácení a faktorů, od nichž se očekává, že předurčí výkonnost, v případě potřeby včetně odkazů na podrobnější informace o algoritmu a jeho fungování, které jsou uvedeny v prospektu SKIPCP nebo popisu investiční strategie a cílů alternativního investičního fondu;

c) 

řídí-li se volba majetku zvláštními kritérii, vysvětlení těchto kritérií, například slovy ‚růst‘, ‚hodnota‘ nebo ‚vysoké dividendy‘;

d) 

používají-li se zvláštní metody správy majetku, jež mohou zahrnovat obchodování za účelem snížení rizika (‚hedging‘), cenovou arbitráž nebo pákový efekt, jednoduché vysvětlení faktorů, od nichž se očekává, že předurčí výkonnost SKIPCP nebo AIF.

2c.  

Při uvádění informací podle odstavců 2a a 2b je třeba rozlišovat mezi obecnými kategoriemi investic uvedenými v odst. 2a písm. a) a c) a odst. 2b písm. a) a přístupem k těmto investicím, který má správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů přijmout, uvedeným v odst. 2a písm. d) a odst. 2b) písm. b), c) a d).

Oddíl s názvem ‚O jaký produkt se jedná?‘ sdělení klíčových informací může obsahovat jiné údaje, než jaké jsou uvedeny v odstavcích 2a a 2b, včetně popisu investiční strategie SKIPCP nebo AIF, je-li jejich uvedení nutné k náležitému popisu cílů a investiční politiky SKIPCP nebo AIF.“;

b) 

doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.  
Má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF, označení a vysvětlení rizik podle příloh II a III tohoto nařízení odpovídá vnitřním postupům pro zjišťování, měření, řízení a sledování rizik, které správcovská společnost SKIPCP přijala v souladu se směrnicí 2009/65/ES nebo které správce alternativních investičních fondů přijal v souladu se směrnicí 2011/61/EU. Jestliže správcovská společnost spravuje více než jeden SKIPCP nebo jestliže správce alternativních investičních fondů spravuje více než jeden AIF, je označování a vysvětlování rizik sladěno.
7.  

Má-li produkt s investiční složkou podobu SKIPCP nebo AIF, uvedou se v oddíle sdělení klíčových informací s názvem ‚O jaký produkt se jedná?‘ pro každý členský stát, v němž je SKIPCP nebo AIF uváděn na trh, následující informace:

a) 

jméno depozitáře;

b) 

kde a jakým způsobem lze získat další informace o SKIPCP nebo AIF, výtisky prospektu SKIPCP nebo výtisky popisu investiční strategie a cílů AIF, poslední výroční zprávy a případné pozdější pololetní zprávy SKIPCP uvedené v čl. 68 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 2009/65/ES nebo poslední výroční zprávu AIF uvedenou v článku 22 směrnice 2011/61/EU, v jakém jazyce či jazycích jsou uvedené dokumenty k dispozici a sdělení, že dokumenty jsou k dispozici zdarma;

c) 

kde a jakým způsobem lze získat další praktické informace včetně údaje, kde lze najít aktuální ceny podílových jednotek.“;

3) 

článek 5 se mění takto:

a) 

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V příslušných případech se uvede výrazné upozornění, že osoby prodávající produkty s investiční složkou nebo poskytující poradenství o těchto produktech si mohou účtovat dodatečné náklady.“;

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  

V tabulce ‚Skladba nákladů‘ v oddíle sdělení klíčových informací nazvaném ‚S jakými náklady je investice spojena?‘ uvedou tvůrci produktů s investiční složkou souhrnné ukazatele těchto typů nákladů:

a) 

jakékoli jednorázové náklady, jako jsou vstupní a výstupní náklady;

b) 

jakékoli opakované náklady, přičemž se oddělí transakční náklady portfolia a další opakované náklady;

c) 

jakékoli vedlejší náklady, jako jsou výkonnostní poplatky či odměna za zhodnocení kapitálu.“;

c) 

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  
Tvůrci produktů s investiční složkou popíší každý z různých nákladů obsažených v tabulce ‚Skladba nákladů‘ v oddíle sdělení klíčových informací nazvaném ‚S jakými náklady je investice spojena?‘ v souladu s přílohou VII s upřesněním, kde a jak se mohou tyto náklady lišit od skutečných nákladů, které mohou retailovému investorovi vzniknout, a kde a jak mohou tyto náklady záviset na tom, zda retailový investor využije či nevyužije určitých možností.“;
4) 

v článku 8 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.  

V případě SKIPCP, který je stanoven v bodě 1 písm. a) přílohy VIII, AIF, který je stanoven v bodě 1 písm. b) uvedené přílohy, nebo pojistných produktů s investiční složkou spojených s podílovými jednotkami, které jsou stanoveny v bodě 1 písm. c) uvedené přílohy, oddíl s názvem ‚Jiné relevantní informace‘ sdělení klíčových informací obsahuje:

a) 

odkaz na internetovou stránku nebo odkaz na dokument poskytující informace o dosavadní výkonnosti zveřejněné tvůrcem produktů s investiční složkou v souladu s uvedenou přílohou VIII;

b) 

počet let, za které jsou údaje o dosavadní výkonnosti prezentovány.

V případě produktů s investiční složkou uvedených v příloze II části 1 bodu 5, které jsou otevřenými fondy, nebo jiných produktů s investiční složkou, které mohou být upisovány, se výpočty scénářů dosavadní výkonnosti zveřejňují měsíčně a v oddíle s názvem ‚Jiné relevantní informace‘ se uvede, kde lze tyto výpočty nalézt.“;

5) 

nadpis kapitoly II se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SDĚLENÍCH KLÍČOVÝCH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH PRODUKTY S INVESTIČNÍ SLOŽKOU NABÍZEJÍCÍMI ŘADU MOŽNOSTÍ PRO INVESTICE“

6) 

v článku 10 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a) 

sdělení klíčových informací pro každou z možností podkladových investic v rámci produktu s investiční složkou v souladu s kapitolou I včetně informací o produktu s investiční složkou jako celku, přičemž každé sdělení klíčových informací odráží případ, kdy retailový investor investuje pouze do jedné investiční možnosti;

b) 

obecné sdělení klíčových informací popisující produkt s investiční složkou v souladu s kapitolou I, není-li v článcích 11 až 14 stanoveno jinak, včetně údaje o tom, kde lze konkrétní informace o každé z možností podkladových investic nalézt.“;

7) 

v článku 11 se zrušuje písmeno c);

8) 

článek 12 se mění takto:

a) 

v odstavci 1 se zrušuje písmeno d);

b) 

odstavec 2 se zrušuje;

9) 

články 13 a 14 se nahrazují tímto:

„Článek 13

Oddíl ‚S jakými náklady je investice spojena?‘ v obecném sdělení klíčových informací

Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. b) upřesní tvůrci produktů s investiční složkou v oddíle nazvaném ‚S jakými náklady je investice spojena?‘:

a) 

nelze-li náklady na produkty s investiční složkou jiné než náklady na možnosti podkladových investic uvést v rámci jednoho údaje, včetně případů, kdy se tyto náklady liší na základě zvolené možnosti podkladových investic:

i) 

rozsah nákladů pro produkt s investiční složkou v tabulkách ‚Náklady v čase‘ a ‚Skladba nákladů‘ uvedených v příloze VII;

ii) 

prohlášení, že náklady vzniklé retailovému investorovi se liší na základě možností podkladových investic;

b) 

lze-li náklady na produkty s investiční složkou jiné než náklady na možnosti podkladových investic uvést v rámci jednoho údaje:

i) 

tyto náklady uvedené odděleně od rozsahu nákladů na možnosti podkladových investic nabízené produkty s investiční složkou v tabulkách ‚Náklady v čase‘ a ‚Skladba nákladů‘ uvedených v příloze VII;

ii) 

prohlášení, že celkové náklady vzniklé retailovému investorovi sestávají z kombinace nákladů na zvolené možnosti podkladových investic a dalších nákladů na produkty s investiční složkou a liší se na základě možností podkladových investic.

Článek 14

Konkrétní informace o každé z možností podkladových investic

Konkrétní informace o každé z možností podkladových investic uvedené v čl. 10 písm. b) se uvedou ve sdělení konkrétních informací, kterým se doplňuje obecné sdělení klíčových informací. Tvůrci produktů s investiční složkou zahrnou pro každou z možností podkladových investic veškeré tyto informace:

a) 

tam, kde je potřeba, upozornění týkající se srozumitelnosti;

b) 

investiční cíle, prostředky k jejich dosažení a zamýšlený cílový trh podle čl. 2 odst. 2 a 3;

c) 

souhrnný ukazatel rizik a slovní vysvětlení a scénáře výkonnosti podle článku 3;

d) 

prezentace nákladů v souladu s článkem 5, včetně prohlášení, zda tyto náklady zahrnují všechny náklady na produkty s investiční složkou v případě, že retailový investor investuje pouze do této konkrétní možnosti investice;

e) 

v případě možností podkladových investic, které jsou SKIPCP stanovenými v bodě 1 písm. a) přílohy VIII, AIF stanovenými v bodě 1 písm. b) uvedené přílohy nebo pojistnými produkty s investiční složkou spojenými s podílovými jednotkami stanovenými v bodě 1 písm. c) uvedené přílohy, informace o dosavadní výkonnosti podle čl. 8 odst. 3.

Informace uvedené v písmenech a) až e) tohoto odstavce mají strukturu příslušných částí šablony stanovené v příloze I.“;

10) 

vkládá se nová kapitola IIa, která zní:

„KAPITOLA IIa

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SDĚLENÍCH KLÍČOVÝCH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH NĚKTERÝMI SKIPCP A AIF

Článek 14a

Podfondy SKIPCP nebo AIF

1.  
Pokud se SKIPCP nebo AIF skládá ze dvou nebo více podfondů, připraví se pro každý podfond samostatné sdělení klíčových informací.
2.  

V každém sdělení klíčových informací podle odstavce 1 se v oddíle s názvem ‚O jaký produkt se jedná?‘ uvede následující:

a) 

prohlášení, že sdělení klíčových informací popisuje podfond SKIPCP nebo AIF, a případně, že se prospekt SKIPCP nebo popis investiční strategie a cílů AIF a pravidelné zprávy připravují za celý SKIPCP nebo AIF jmenovaný v úvodu sdělení klíčových informací;

b) 

informace, zda jsou majetek a závazky každého podfondu ze zákona odděleny, či nikoliv, a jaký to může mít dopad pro investora;

c) 

informace, zda má retailový investor právo vyměnit svou investici do podílových jednotek jednoho podfondu za podílové jednotky jiného podfondu, či nikoliv, a pokud ano, kde lze získat informace o tom, jak toto právo uplatnit.

3.  
Pokud správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů účtuje retailovým investorům poplatek za výměnu investice v souladu s odst. 2 písm. c) a tento poplatek se liší od běžných poplatků za nákup nebo prodej podílových jednotek, je tento poplatek uveden samostatně v oddíle sdělení klíčových informací s názvem ‚S jakými náklady je investice spojena?‘.

Článek 14b

Třídy akcií SKIPCP nebo AIF

1.  
Pokud SKIPCP nebo AIF sestává z více než jedné třídy podílových jednotek nebo akcií, připraví se pro každou třídu podílových jednotek nebo akcií samostatné sdělení klíčových informací.
2.  
Sdělení klíčových informací týkající se dvou nebo více tříd podílových jednotek nebo akcií téhož SKIPCP nebo AIF mohou být sloučeny do jediného sdělení klíčových informací za předpokladu, že takto připravený dokument plně vyhovuje všem požadavkům na délku, jazyk a prezentaci sdělení klíčových informací.
3.  
Správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů může vybrat jednu třídu podílových jednotek nebo akcií, která bude zastupovat jednu nebo více jiných tříd podílových jednotek nebo akcií SKIPCP nebo AIF, pokud je tato volba provedena poctivě, jasně a neuvádí v omyl potenciální retailové investory investující do těchto jiných druhů. V takových případech obsahuje oddíl sdělení klíčových informací s názvem ‚Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?‘ vysvětlení podstatného rizika souvisejícího s jakoukoli z těchto jiných zastoupených tříd. Sdělení klíčových informací o reprezentativní třídě může být poskytnuto retailovým investorům investujícím do těchto jiných tříd.
4.  
Odlišné třídy podílových jednotek nebo akcií nelze sloučit do jedné souhrnné reprezentativní třídy ve smyslu odstavce 3.
5.  
Správcovská společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů vede záznamy o tom, které třídy jsou zastoupeny reprezentativní třídou podle odstavce 3, a o důvodech opodstatňujících tuto volbu.
6.  
V relevantních případech se v oddíle sdělení klíčových informací nazvaném ‚O jaký produkt se jedná?‘ doplní informace o tom, která třída byla zvolena jako reprezentativní, přičemž je použito označení totožné s jeho označením v prospektu SKIPCP nebo v popisu investiční strategie a cílů AIF.
7.  
Tento oddíl rovněž uvádí, kde mohou retailoví investoři získat informace o ostatních třídách podílových jednotek nebo akcií SKIPCP nebo AIF, které jsou uvedeny na trh v jejich členském státě.

Článek 14c

SKIPCP nebo AIF jako fond fondů

1.  
Pokud SKIPCP investuje významný podíl svého majetku do jiného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. e) směrnice 2009/65/ES, popis cílů a investiční politiky tohoto SKIPCP ve sdělení klíčových informací obsahuje stručné vysvětlení způsobu průběžného výběru těchto jiných subjektů kolektivního investování. Pokud je SKIPCP fondem hedgeových fondů, obsahuje sdělení klíčových informací informace o nákupu mimounijních AIF, které nejsou pod dohledem.
2.  
Pokud SKIPCP investuje významný podíl svého majetku do jiného SKIPCP nebo AIF, použijí se obdobně odstavce 1 a 2.

Článek 14d

‚Feeder‘ SKIPCP

1.  

Sdělení klíčových informací za ‚feeder‘ SKIPCP definovaný v článku 58 směrnice 2009/65/ES obsahuje v oddíle s názvem ‚O jaký produkt se jedná?‘ tyto informace, které jsou specifické pro ‚feeder‘ SKIPCP:

a) 

sdělení, že prospekt, sdělení klíčových informací a pravidelné zprávy a výkazy ‚master‘ SKIPCP jsou zpřístupněny retailovým investorům ‚feeder‘ SKIPCP na jejich žádost, jakým způsobem je lze získat a v jakém jazyce či jazycích jsou k dispozici;

b) 

sdělení, zda jsou dokumenty uvedené v písmenu a) tohoto odstavce k dispozici pouze v papírové kopii nebo na jiných trvalých nosičích a zda se účtuje poplatek za dokumenty, které nejsou povinně poskytovány bezplatně v souladu s čl. 63 odst. 5 směrnice 2009/65/ES;

c) 

je-li ‚master‘ SKIPCP usazen v jiném členském státě než ‚feeder‘ SKIPCP a pokud tato skutečnost může ovlivnit daňové zatížení ‚feeder‘ SKIPCP, uvedení této informace;

d) 

údaj o tom, jak velký podíl majetku ‚feeder‘ SKIPCP je investován do ‚master‘ SKIPCP;

e) 

popis cílů a investiční politiky ‚master‘ SKIPCP doplněný podle situace buď:

i) 

informací, zda výnosnost investic ‚feeder‘ SKIPCP bude velmi podobná výnosnosti ‚master‘ SKIPCP, nebo

ii) 

vysvětlením, jak a proč se výnosnost investic ‚feeder‘ SKIPCP a ‚master‘ SKIPCP mohou lišit.

2.  
Pokud se poměr rizika a výnosů ‚feeder‘ SKIPCP liší v jakémkoli podstatném směru od poměru rizika a výnosů ‚master‘ SKIPCP, je tato skutečnost uvedena a její důvody vysvětleny v oddíle sdělení klíčových informací s názvem ‚Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?‘.
3.  
Případné riziko likvidity a vztah mezi mechanismy nákupu a vyplácení mezi ‚master‘ SKIPCP a ‚feeder‘ SKIPCP jsou vysvětleny v oddíle sdělení klíčových informací s názvem ‚Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?‘.

Článek 14e

Strukturované SKIPCP nebo AIF

Strukturované investiční fondy jsou SKIPCP nebo AIF, které retailovým investorům k určitému předem stanovenému datu poskytují výplatu založenou na určitém algoritmu, která je vztažena k výkonnosti nebo realizaci změn ceny či jiných podmínek finančních aktiv, indexů nebo referenčních portfolií nebo SKIPCP nebo AIF s podobnými rysy.“;

11) 

v čl. 15 odst. 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d) 

pokud jsou scénáře výkonnosti založeny na vhodných srovnávacích ukazatelích či zástupných ukazatelích, soulad srovnávacích ukazatelů či zástupných ukazatelů s cíli produktů s investiční složkou.“;

12) 

vkládá se nová kapitola IVa, která zní:

„KAPITOLA IVa

ODKAZY

Článek 17a

Použití odkazů na jiné zdroje informací

Aniž by byl dotčen článek 6 nařízení (EU) č. 1286/2014, sdělení klíčových informací může odkazovat na jiné zdroje informací včetně prospektu a výročních nebo pololetních zpráv, pokud všechny informace nezbytné k tomu, aby investor pochopil základní rysy investice, jsou obsaženy již v samotném sdělení klíčových informací.

Připouštějí se odkazy na internetové stránky produktů s investiční složkou nebo tvůrců produktů s investiční složkou včetně části těchto internetových stránek, na nichž je uveden prospekt a pravidelné zprávy.

Odkazy podle prvního pododstavce nasměrují retailového investora na konkrétní pasáž příslušného zdroje informací. Ve sdělení klíčových informací je možné použít několik různých odkazů, jejich počet se však omezí na minimum.“;

13) 

v článku 18 se třetí odstavec nahrazuje tímto: „Ustanovení čl. 14 odst. 2 se použije do 30. června 2022.“;

14) 

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

15) 

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

16) 

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

17) 

příloha IV se nahrazuje zněním obsaženým v příloze IV tohoto nařízení;

18) 

příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení;

19) 

příloha VI se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení;

20) 

příloha VII se nahrazuje zněním obsaženým v příloze VII tohoto nařízení;

21) 

doplňuje se nová příloha VIII ve znění uvedeném v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne ►M1  1. ledna 2023 ◄ . Ustanovení čl. 1 odst. 13 se však použijí ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

ŠABLONA SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Tvůrci produktů s investiční složkou dodržují pořadí oddílů a názvy stanovené v šabloně, která však neurčuje parametry pro délku jednotlivých oddílů a umístění konců stránek a při vytištění podléhá celkovému omezení na tři strany papíru velikosti A4.Sdělení klíčových informací

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

[Název produktu]

[Název tvůrce produktu s investiční složkou]

(v příslušných případech) [ISIN nebo UPI]

[internetové stránky tvůrce produktu s investiční složkou]

[Pro více informací zavolejte na [telefonní číslo]]

[[Název příslušného orgánu] je odpovědný za dohled nad [název tvůrce produktu s investiční složkou] ve vztahu ke sdělení klíčových informací]

(v příslušných případech) [Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v [název členského státu]]

(v příslušných případech) [[Název správcovské společnosti SKIPCP] bylo uděleno povolení v [název členského státu] a podléhá dohledu [označení příslušného orgánu]

(v příslušných případech) [[Název správce alternativních investičních fondů] bylo uděleno povolení v [název členského státu] a podléhá dohledu [označení příslušného orgánu]

[Datum vypracování sdělení klíčových informací]

[Případné upozornění Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět]

O jaký produkt se jedná?

Typ

Doba trvání

Cíle

Zamýšlený retailový investor

[Pojistná plnění a náklady]

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel

Popis profilu rizik a výnosů

rizik

Souhrnný ukazatel rizik

Šablona a slovní vysvětlení souhrnného ukazatele rizik podle přílohy III, včetně maximální možné ztráty: Mohu ztratit veškerý investovaný kapitál? Nesu riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností? Má produkt ochranu kapitálu proti tržnímu riziku?

Scénáře výkonnosti

Šablony a slovní vysvětlení scénářů výkonnosti podle přílohy V

 

Scénáře, které případně zahrnují informace o podmínkách návratnosti pro retailové investory nebo stanovené hranice výkonnosti a prohlášení o tom, že daňové předpisy domovského členského státu retailového investora mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky

Co se stane, když [tvůrce produktu s investiční složkou] není schopen uskutečnit výplatu?

Informace o tom, zda je k dispozici systém záruk, jméno ručitele nebo provozovatele systému odškodnění pro investory a na která rizika se systém vztahuje a která jsou vyloučena.

S jakými náklady je investice spojena?

Slovní vysvětlení informací, které mají být poskytnuty ohledně dalších distribučních nákladů

Náklady v čase

Šablona a slovní vysvětlení podle přílohy VII

Skladba nákladů

Šablona a slovní vysvětlení podle přílohy VI

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená [požadovaná minimální] doba držení: [x]

Informace o tom, zda je možné zrušit investici před její splatností, podmínky tohoto zrušení, včetně případných použitelných poplatků a pokut. Informace o tom, jaké jsou důsledky vyinkasování před uplynutím stanovené doby investice nebo doporučené doby držení.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Jiné relevantní informace

Případný stručný popis informací zveřejněných o dosavadní výkonnosti
PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 se mění takto:

1) 

část 1 se mění takto:

a) 

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2. 

Produktu s investiční složkou se přidělí třída MRM podle této tabulky:Třída MRM

Volatilita ekvivalentní VaR (VEV)

1

< 0,5  %

2

≥ 0,5  % a < 5,0  %

3

≥ 5,0  % a < 12  %

4

≥ 12  % a < 20  %

5

≥ 20  % a < 30  %

6

≥ 30  % a < 80  %

7

≥ 80  %“

b) 

bod 13 se nahrazuje tímto:

„13. 

Hodnota VEV je dána:

image

kde T je délka doporučené doby držení v rocích.“;

c) 

bod 17 se nahrazuje tímto:

„17. 

Hodnota VEV je dána:

image

kde T je délka doporučené doby držení v rocích. Pouze je-li produkt umořen nebo zrušen před koncem doporučené doby držení podle simulace, použije se při výpočtu doba do umoření nebo zrušení v rocích.“;

d) 

v bodě 23 se písmeno a) bod ix) nahrazuje tímto:

„ix) 

promítnutím výnosů na tři základní vlastní vektory vypočtené v předchozím kroku vynásobením matice výnosů NxM získané v bodě v) maticí vlastních vektorů Mx3 získanou v bodě viii);“;

2) 

v části 3 se vkládá nový bod 52a, který zní:

„52a. 

Pokud se tvůrce produktu s investiční složkou domnívá, že hodnota souhrnného ukazatele rizik přidělená po agregaci tržních a úvěrových rizik v souladu s bodem 52 dostatečně neodráží rizika spojená s produktem s investiční složkou, může ji zvýšit. Rozhodnutí o jejím zvýšení se zdokumentuje.“.
PŘÍLOHA III

Příloha III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 se mění takto:

1) 

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1. 

Pro prezentaci souhrnného ukazatele rizik (SRI) ve sdělení klíčových informací použijí tvůrci produktu s investiční složkou níže uvedený formát. V závislosti na souhrnném ukazateli rizik pro produkt s investiční složkou se zvýrazní příslušné číslo, jak je zobrazeno.

image

2) 

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3. 

Bezprostředně pod souhrnným ukazatelem rizik se uvede časový rámec doporučené doby držení. Kromě toho se v těchto případech přímo pod souhrnný ukazatel rizik, jak je stanoveno ve výše uvedené šabloně, zahrne upozornění:

a) 

je-li riziko produktu s investiční složkou při odlišné době držení považováno za podstatně vyšší;

b) 

má-li se za to, že produkt s investiční složkou zahrnuje věcně významné riziko likvidity, ať už je smluvní povahy, či nikoli;

c) 

má-li se za to, že produkt s investiční složkou je nelikvidní, ať už je smluvní povahy, či nikoli.“;

3) 

vkládá se nový bod 6a, který zní:

„6a. 

Pro produkty s investiční složkou kategorie 1 definované v bodě 4 písm. b) přílohy II se případně upraví terminologie použitá pro slovní vysvětlení doprovázející souhrnný ukazatel rizik tak, aby zahrnovala specifické rysy produktu s investiční složkou, například neexistenci počáteční investice.“
PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IV

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Počet scénářů

1. Scénáře výkonnosti podle tohoto nařízení, které znázorňují škálu možných výnosů, jsou tyto:

a) 

příznivý scénář;

b) 

umírněný scénář;

c) 

nepříznivý scénář;

d) 

stresový scénář.

2. Stresový scénář stanoví závažné nepříznivé dopady produktu s investiční složkou, které nebyly pokryty v nepříznivém scénáři uvedeném v bodě 1 písm. c) této přílohy. Tento stresový scénář uvádí dílčí období, pokud jsou tato období uvedena pro scénáře výkonnosti podle bodu 1 písm. a) až c) této přílohy.

3. Dodatečný scénář pro pojistné produkty s investiční složkou je založen na umírněném scénáři uvedeném v bodě 1 písm. b) této přílohy, je-li výkonnost významná pro návratnost investice.

4. Uvedou se rovněž minimální investiční výnosy bez ohledu na situaci, kdy tvůrce produktu s investiční složkou nebo strana, která je přímo nebo nepřímo povinna provádět příslušné platby retailovému investorovi, nejsou schopni zaplatit.

Výpočet hodnot nepříznivých, umírněných a příznivých scénářů pro doporučenou dobu držení pro produkty s investiční složkou kategorie 2

Případ 1: Produkty s investiční složkou uvedené v bodě 1 přílohy VIII s dostatečnými historickými údaji

5. Na produkty s investiční složkou uvedené v bodě 1 přílohy VIII se použijí následující pravidla, pokud jsou v okamžiku výpočtu splněna tato kritéria týkající se délky ročních po sobě jdoucích historických hodnot produktů s investiční složkou:

a) 

je větší než 10;

b) 

je o pět let delší než délka doporučené doby držení produktu s investiční složkou.

6. Pokud činí doporučená doba držení pět let nebo méně, vypočítají se nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře za posledních deset let od provedení výpočtu. Pokud je doporučená doba držení delší než pět let, vypočítají se nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře za časové období, které se rovná doporučené době držení plus pět let od provedení výpočtu.

7. Výpočet nepříznivých, umírněných a příznivých scénářů zahrnuje následující kroky:

a) 

v časovém období uvedeném v bodě 6 této přílohy se určí všechny překrývající se dílčí intervaly, které jsou jednotlivě stejně dlouhé jako doporučená doba držení a které začínají nebo končí v každém z měsíců nebo v každém datu oceňování produktů s investiční složkou s měsíčním intervalem oceňování, jež jsou obsaženy v tomto období;

b) 

v případě produktů s investiční složkou s doporučenou dobou držení delší než jeden rok se určí všechny překrývající se dílčí intervaly, které jsou jednotlivě stejně dlouhé jako doporučená doba držení nebo kratší, ale zároveň stejně dlouhé jako jeden rok nebo delší, a které končí na konci časového období uvedeného v bodě 6 této přílohy;

c) 

pro každý dílčí interval uvedený v písmenech a) a b) se vypočte výkonnost produktu s investiční složkou takto:

i) 

na základě výkonnosti produktu s investiční složkou během doby trvání každého dílčího intervalu;

ii) 

očištěná od všech příslušných nákladů;

iii) 

za předpokladu, že rozdělitelné příjmy z produktu s investiční složkou byly znovu investovány;

iv) 

s použitím lineární transformace k získání výkonnosti v dílčích intervalech, které jsou kratší, než je doporučená doba držení, za účelem určení všech dílčích intervalů srovnatelné délky;

d) 

seřazení dílčích intervalů určených podle písmene a) dle výkonnosti vypočtené podle písmene c) s cílem stanovit u těchto dílčích intervalů medián a nejlepší dílčí interval z hlediska výkonnosti;

e) 

seřazení dílčích intervalů určených podle písmene a) a b) dle výkonnosti vypočtené podle písmene c) s cílem stanovit u těchto dílčích intervalů nejhorší dílčí interval z hlediska výkonnosti.

8. Nepříznivý scénář bude mít nejhorší vývoj hodnoty produktu s investiční složkou podle bodu 7 písm. e) této přílohy.

9. Umírněný scénář bude mít mediánový vývoj hodnoty produktu s investiční složkou podle bodu 7 písm. d) této přílohy.

10. Příznivý scénář bude mít nejlepší vývoj hodnoty produktu s investiční složkou podle bodu 7 písm. d) této přílohy.

11. Tyto scénáře se vypočítají alespoň jednou za měsíc.

Případ 2: Produkty s investiční složkou uvedené v bodě 1 přílohy VIII bez dostatečných historických údajů, u nichž je možné použít srovnávací ukazatel

12. U produktů s investiční složkou uvedených v bodě 1 přílohy VIII se nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře vypočítají podle bodů 6 až 11 této přílohy, přičemž se pro doplnění hodnot produktu s investiční složkou použijí údaje srovnávacího ukazatele minus všechny příslušné náklady, pokud:

a) 

hodnoty produktu s investiční složkou nesplňují kritéria týkající se délky stanovená v bodě 5 této přílohy;

b) 

srovnávací ukazatel je vhodný pro odhad scénářů výkonnosti v souladu s kritérii uvedenými v bodě 16 této přílohy a

c) 

u srovnávacího ukazatele jsou k dispozici historické údaje, které splňují kritéria stanovená v bodě 5 této přílohy.

Pokud informace o cílech produktu s investiční složkou odkazují na srovnávací ukazatel, použije se tento srovnávací ukazatel za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v prvním pododstavci.

Případ 3: Produkty s investiční složkou uvedené v bodě 1 přílohy VIII bez dostatečných historických údajů a srovnávacího ukazatele nebo se srovnávacím ukazatelem bez dostatečných historických údajů či jakýkoli jiný produkt s investiční složkou kategorie 2

13. U produktů s investiční složkou uvedených v bodě 1 přílohy VIII, na které se nevztahuje výše uvedený případ 1 nebo případ 2, nebo u jakéhokoli jiného produktu s investiční složkou kategorie 2, se nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře vypočítají podle bodů 6 až 11 této přílohy pomocí srovnávacích ukazatelů upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ( 1 ). Tyto srovnávací ukazatele představují třídy aktiv, do nichž produkt s investiční složkou investuje, nebo podkladové investice, jimž je produkt s investiční složkou vystaven, a mají za cíl doplnit hodnoty produktu s investiční složkou nebo srovnávací ukazatel uvedený v bodě 12 této přílohy. Zvažují se všechny třídy aktiv, do nichž by produkt s investiční složkou mohl investovat více než 25 % svých aktiv, nebo podkladové investice, které představují více než 25 % expozice. Pokud takový srovnávací ukazatel není k dispozici, použije se vhodný zástupný ukazatel.

14. Pokud produkt s investiční složkou investuje do různých druhů aktiv nebo je vystaven expozici různých typů podkladových investic a byl určen více než jeden srovnávací ukazatel podle bodu 13 této přílohy, scénáře se vypočítají pomocí ‚složeného srovnávacího ukazatele‘ s přihlédnutím k váhám odhadované investice do každého druhu aktiv nebo podkladových investic.

15. V případě produktů s investiční složkou kategorie 2, pro které neexistuje odpovídající srovnávací ukazatel nebo zástupný ukazatel s dostatečnými historickými údaji, které splňují kritéria stanovená v bodě 5 této přílohy pro produkt s investiční složkou, se scénáře výkonnosti vypočítají podle bodů 21 až 27 této přílohy pomocí patnácti let historických výnosů produktu s investiční složkou nebo příslušného srovnávacího nebo zástupného ukazatele.

Případy 2 a 3: použití příslušných srovnávacích nebo zástupných ukazatelů

16. K posouzení, zda je pro odhad scénářů výkonnosti vhodné použít konkrétní srovnávací nebo zástupné ukazatele, uplatní tvůrci produktů s investiční složkou následující kritéria za předpokladu, že jsou tato kritéria v souladu s cíli produktu s investiční složkou a druhem aktiv, do něhož produkt s investiční složkou investuje, nebo druhem podkladových investic, jejichž expozici je produkt s investiční složkou vystaven a které jsou pro produkt s investiční složkou relevantní:

a) 

profil rizik a výnosů, pokud srovnávací nebo zástupný ukazatel a produkt s investiční složkou spadají do stejné kategorie souhrnného ukazatele rizik nebo volatility, a očekávaný výnos nebo obojí;

b) 

očekávaný výnos;

c) 

složení umístění aktiv (pokud složení aktiv produktu s investiční složkou odráží souhrnný index, srovnávací nebo zástupný ukazatel pro účely výpočtu scénářů výkonnosti důsledně odráží váhy souhrnného indexu);

d) 

potenciální aktiva, do kterých produkt s investiční složkou investuje, v souladu s investiční politikou;

e) 

expozice tříd podkladových aktiv;

f) 

geografická expozice;

g) 

odvětvová expozice;

h) 

rozdělení příjmů z produktu s investiční složkou;

i) 

opatření týkající se likvidity (např.: denní objemy obchodování, rozpětí mezi nabídkou a poptávkou atd.);

j) 

doba trvání;

k) 

ratingová kategorie;

l) 

volatilita nebo historická volatilita či obojí.

Tvůrci produktů s investiční složkou mohou použít i jiná kritéria, než ta, která jsou uvedena v prvním pododstavci, pokud prokáží, že tato dodatečná kritéria jsou relevantní z hlediska cílů produktu s investiční složkou a druhu aktiv, do něhož produkt s investiční složkou investuje, nebo druhu podkladových investic, jehož expozici je produkt s investiční složkou vystaven.

17. Tvůrci produktů s investiční složkou jsou schopni prokázat soulad srovnávacích ukazatelů s cíli produktů s investiční složkou a zdokumentují své rozhodnutí, přičemž jasně zdůvodní použitý srovnávací ukazatel.

Výpočet stresového scénáře pro produkty s investiční složkou kategorie 2

18. Pro produkty s investiční složkou kategorie 2 sestává stresový scénář z těchto kroků:

a) 

určení dílčího intervalu o délce w, který odpovídá těmto intervalům: 

1 rok

> 1 rok

Denní ceny

21

63

Týdenní ceny

8

16

Měsíční ceny

6

12

b) 

pro každý dílčí interval o délce w určení historických logaritmicko-normálních výnosů rt, kde t=t1, t2, …, tw;

c) 

změření volatility podle níže uvedeného vzorce, na jehož počátku ti = t1 s postupným dosazováním do ti = t–+1, kde H je počet historických sledování v období:

image

kde Mw je počet sledování v dílčím intervalu a image je střední hodnotou všech historických logaritmicko-normálních výnosů v odpovídajícím dílčím intervalu;

d) 

odvození hodnoty, která odpovídá 99. percentilu pro jeden rok a 95. percentilu na ostatní doby držení. Tato hodnota je stresovou volatilitouimage.

19. Pro produkty s investiční složkou kategorie 2 jsou u stresového scénáře očekávanými hodnotami na konci doporučené doby držení: