EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0810-20210521

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/810 ze dne 20. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/810/2021-05-21

02021R0810 — CS — 21.05.2021 — 000.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

►C1  PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/810

ze dne 20. května 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES ◄

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 180 21.5.2021, s. 112)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 186, 27.5.2021, s.  33 (2021/810)
▼B

▼C1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/810

ze dne 20. května 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES

▼B

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Článek 7 prováděcího nařízení (EU) 2021/2021/808 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Zrušení a přechodná opatření

Rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES se zrušují od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Nicméně do 10. června 2026 se v případě metod, které byly validovány před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále uplatňují požadavky stanovené v bodech 2 a 3 přílohy I rozhodnutí 2002/657/ES.

Pro účely uvedené v čl. 8 druhém pododstavci nařízení (EU) 2019/1871 se příloha II rozhodnutí 2002/657/ES nadále použije do 27. listopadu 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Top