EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20201001

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2020-10-01

02020R0977 — CS — 01.10.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/977

ze dne 7. července 2020,

kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 217 8.7.2020, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1667 ze dne 10. listopadu 2020,

  L 377

5

11.11.2020
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/977

ze dne 7. července 2020,

kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Odchylky od nařízení (ES) č. 889/2008

1.  
Byl-li vnitrostátními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19 omezen pohyb, lze odchylně od čl. 65 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 v případě hospodářských subjektů, u nichž příslušný orgán, případně kontrolní orgán nebo subjekt stanovil na základě posouzení rizika podle čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 riziko nízké, nahradit fyzické kontroly pro účely ročních kontrol a obnovování osvědčení ekologických hospodářských subjektů kontrolami dokladů. V případě hospodářských subjektů, u nichž příslušný orgán, případně kontrolní orgán nebo subjekt stanovil na základě posouzení rizika podle čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 riziko nízké, mohou být tyto kontroly dokladů podle potřeby prováděny rovněž všemi dostupnými prostředky komunikace na dálku.
2.  
Byl-li vnitrostátními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19 omezen pohyb, v případě hospodářských subjektů jiných, než jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku, v případě hospodářských subjektů, které se chtějí řídit režimem ekologické produkce poprvé, a ve všech ostatních případech, jako je zpětné uznávání, se fyzická kontrola uvedená v čl. 65 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 provede, jakmile mohou být v členských státech a v dotyčné třetí zemi po ukončení vnitrostátních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 obnoveny kontrolní a certifikační činnosti. Do té doby mohou být kontroly dokladů pro účely roční kontroly, vydávání a obnovování osvědčení hospodářských subjektů a zpětného uznávání prováděny v případě potřeby rovněž všemi dostupnými prostředky komunikace na dálku.
3.  
Odchylně od čl. 65 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 odpovídá počet vzorků, který má kontrolní orgán nebo subjekt každoročně odebrat a analyzovat, minimálně 2 % z celkového počtu jím kontrolovaných subjektů.
4.  
Odchylně od čl. 92a odst. 4 druhého pododstavce druhé věty nařízení (ES) č. 889/2008 musí být odpověď na oznámení o produktech, které nejsou v souladu, podle této věty zaslána do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení původního oznámení.
5.  
Odchylně od čl. 92c odst. 2 druhého pododstavce písm. b) nařízení (ES) č. 889/2008 proběhnou dodatečné namátkové kontrolní návštěvy podle čl. 65 odst. 4 uvedeného nařízení u alespoň 5 % hospodářských subjektů, se kterými je uzavřena smlouva, v souladu s kategorií rizika.
6.  
Odchylně od čl. 92c odst. 2 druhého pododstavce písm. c) nařízení (ES) č. 889/2008 je alespoň 5 % všech kontrol a kontrolních návštěv provedených v souladu s čl. 65 odst. 1 a 4 neohlášených.
7.  
Odchylně od článku 92e nařízení (ES) č. 889/2008 lze „roční inspekci“ kontrolního subjektu uvedenou v daném článku, která je plánována do ►M1  1. února 2021 ◄ , nahradit „ročním auditem za účelem dohledu“ provedeným rovněž všemi dostupnými prostředky komunikace na dálku, pokud ve vykonání této inspekce brání příslušnému orgánu mimořádná vnitrostátní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 v dotyčném členském státě.

Článek 2

Odchylky od nařízení (ES) č. 1235/2008

1.  
Odchylně od čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008 vystavuje potvrzení o kontrole příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt tak, že vloží všechny nezbytné informace a validuje kolonku 18 v obchodním řídicím a expertním systému (Trade Control and Expert System, TRACES). Podepisuje ho příslušný orgán daného členského tak, že validuje kolonku 20 v systému TRACES, a v tomto systému ho vyplňuje první příjemce.
2.  
Odchylně od čl. 13 odst. 6 nařízení (ES) č. 1235/2008 příslušný orgán daného členského státu podepisuje při ověřování zásilky potvrzení o kontrole tak, že validuje kolonku 20 v systému TRACES.
3.  
Odchylně od čl. 15 odst. 4 prvního pododstavce druhé věty nařízení (ES) č. 1235/2008 musí být odpověď na oznámení o nevyhovujících produktech podle této věty zaslána do 60 kalendářních dnů ode dne odeslání původního oznámení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. března 2020 do ►M1  1. února 2021 ◄ .

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se však použije od 1. března 2020 do ►M1  1. února 2021 ◄ .

Ustanovení čl. 1 odst. 3, 5 a 6 se použijí od 1. ledna do 31. prosince 2020.

Na kontrolní činnosti prováděné v Číně se toto nařízení použije od 1. ledna 2020 do ►M1  1. února 2021 ◄ .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Top