EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0688-20231204

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/2023-12-04

02020R0688 — CS — 04.12.2023 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/688

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 174 3.6.2020, s. 140)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1706 ze dne 14. července 2021,

  L 339

56

24.9.2021

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/118 ze dne 23. září 2022,

  L 16

1

18.1.2023

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2515 ze dne 8. září 2023,

  L 

1

14.11.2023
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/688

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie

(Text s významem pro EHP)ČÁST I

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Článek 1

Předmět

Toto nařízení doplňuje pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o přemísťování chovaných suchozemských zvířat, volně žijících suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  

Toto nařízení se použije na:

a) 

chovaná a volně žijící suchozemská zvířata a násadová vejce;

b) 

zařízení, kde se uvedená zvířata chovají nebo procházejí svodem a kde se přechovávají násadová vejce;

c) 

provozovatele, kteří chovají uvedená zvířata a přechovávají násadová vejce;

d) 

provozovatele, kteří přepravují suchozemská zvířata a násadová vejce;

e) 

příslušné orgány členských států.

2.  
Část II se použije na přemísťování chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec pouze tehdy, probíhá-li mezi členskými státy, s výjimkou článků 4 až 6 a článku 63, které se navíc použijí na přemísťování chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci členského státu.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

1) 

„dopravním prostředkem“ se rozumí silniční vozidlo, kolejové vozidlo, plavidlo nebo letadlo;

2) 

„kontejnerem“ se rozumí dopravní klec, box, nádrž nebo jiná pevná konstrukce, která se používá pro přepravu zvířat nebo vajec a která není dopravním prostředkem;

3) 

„zařízením pro produkci odděleným od okolního prostředí“ se rozumí zařízení, jehož uspořádání spolu s přísnými opatřeními biologické bezpečnosti zajišťují účinnou izolaci produkce zvířat od přidružených zařízení i od okolního prostředí;

4) 

„skotem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodů Bison, Bos (včetně podrodů Bos, Bibos, NovibosPoephagus) a Bubalus (včetně podrodu Anoa) a mezi potomky křížení uvedených druhů;

5) 

„zařízením prostým nákazy“ se rozumí zařízení, kterému byl přiznán status zařízení prostého nákazy v souladu s požadavky stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

6) 

„statusem území prostého nákazy“ se rozumí status členského státu nebo jeho oblasti prostých nákazy, který byl schválen Komisí v souladu s článkem 36 nařízení (EU) 2016/429;

7) 

„nákaza nebyla hlášena“ znamená, že žádné zvíře nebo skupina zvířat příslušného druhu chovaného v zařízení nebyly klasifikovány jako potvrzený případ uvedené nákazy a veškeré podezřelé případy uvedené nákazy byly vyloučeny;

8) 

„zvířaty určenými k porážce“ se rozumí chovaná suchozemská zvířata, která mají být přepravena na jatka, a to buď přímo, nebo po svodu;

9) 

„schváleným karanténním zařízením“ se rozumí zařízení, které bylo schváleno v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

10) 

„schváleným eradikačním programem“ se rozumí program eradikace nákazy prováděný v členském státě nebo jeho oblasti, který byl schválen Komisí v souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429;

11) 

„ovcí“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodu Ovis a mezi potomky křížení uvedených druhů;

12) 

„kozou“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky rodu Capra a mezi potomky křížení uvedených druhů;

13) 

„prasetem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

14) 

„koňovitým“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi lichokopytníky rodu Equus (včetně koní, oslů a zeber) a mezi potomky křížení uvedených druhů;

15) 

„velbloudovitým“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Camelidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

16) 

„jelenovitým“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Cervidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

17) 

„ostatními chovanými kopytníky“ se rozumí kopytníci jiní než skot, ovce, kozy, prasata, koňovití, velbloudovití a jelenovití;

18) 

„zařízením chráněným před vektory“ se rozumí část prostor nebo všechny prostory zařízení, které jsou chráněny před napadením pakomárci rodu Culicoides vhodnými fyzickými a řídicími prostředky, se statusem zařízení chráněného před vektory uděleným příslušným orgánem v souladu s článkem 44 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

19) 

„obdobím prostým vektorů“ se ve vymezené oblasti rozumí období nečinnosti pakomárců rodu Culicoides určené v souladu s přílohou V částí II kapitolou 1 oddílem 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

20) 

„plemennou drůbeží“ se rozumí drůbež stará nejméně 72 hodin určená k produkci násadových vajec;

21) 

„užitkovou drůbeží“ se rozumí drůbež stará nejméně 72 hodin, chovaná pro produkci masa, konzumních vajec či jiných produktů nebo k zazvěření pernaté zvěře;

22) 

„hejnem“ se rozumí veškerá drůbež nebo ptáci chovaní v zajetí téhož nákazového statusu, chovaná (chovaní) v týchž prostorách nebo v ohradě a vytvářející jednu epizootologickou jednotku; v případě drůbeže chované v uzavřených prostorách sem patří všichni ptáci sdílející týž vzdušný prostor;

23) 

„jednodenním kuřetem“ se rozumí veškerá drůbež mladší 72 hodin;

24) 

„vejci prostými specifikovaných patogenních původců“ se rozumí násadová vejce, která pocházejí z „hejn kuřat prostých specifikovaných patogenních původců“ popsaných v Evropském lékopisu ( 1 ) a jsou určena výlučně k diagnostickým, výzkumným nebo farmaceutickým účelům;

25) 

„evidovaným koňovitým“ se rozumí:

a) 

čistokrevné plemenné zvíře druhů Equus caballusEquus asinus, které je zapsáno nebo je způsobilé k zápisu v hlavním oddílu plemenné knihy založené pro toto plemeno plemenářským spolkem nebo plemenářským subjektem uznaným v souladu s článkem 4 nebo 34 nařízení (EU) 2016/1012;

b) 

chované zvíře druhu Equus caballus evidované u mezinárodního sdružení nebo mezinárodní organizace, ať už přímo, nebo prostřednictvím jejich vnitrostátních federací či poboček, které kontrolují koně pro účely soutěží nebo závodů („evidovaný kůň“);

26) 

„primátem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího k řádu primátů vyjma člověka;

27) 

„včelou“ se rozumí zvíře druhu Apis mellifera;

28) 

„čmelákem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího k rodu Bombus;

29) 

„psem“ se rozumí chované zvíře druhu Canis lupus;

30) 

„kočkou“ se rozumí chované zvíře druhu Felis silvestris;

31) 

„fretkou“ se rozumí chované zvíře druhu Mustela putorius furo;

32) 

„jinými masožravci“ se rozumí zvířata druhů náležejících k řádu Carnivora jiných než psi, kočky a fretky;

33) 

„cirkusem“ se rozumí výstava nebo akce zahrnující zvířata nebo představení se zvířaty, která jsou určena k přemísťování mezi členskými státy;

34) 

„představením se zvířaty“ se rozumí jakékoli představení se zvířaty chovanými za účelem výstavy nebo akce, které může tvořit součást cirkusu;

35) 

„poštovním holubem“ se rozumí holub, který je nebo má být přemístěn ze svého holubníku do jiného členského státu za účelem následného vypuštění, aby letěl zpět do členského státu původu.

ČÁST II

PŘEMÍSŤOVÁNÍ CHOVANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVÍŘAT A NÁSADOVÝCH VAJEC V RÁMCI UNIE

KAPITOLA 1

Obecné požadavky na přemísťování chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie

Oddíl 1

Opatření k prevenci nákaz v souvislosti s přepravou v rámci unie, která doplňují opatření stanovená v nařízení (EU) 2016/429

Článek 4

Obecné požadavky týkající se dopravních prostředků

Provozovatelé včetně dopravců zajistí, aby dopravní prostředky používané k přepravě chovaných suchozemských zvířat nebo násadových vajec, s výjimkou dopravních prostředků pro suchozemská zvířata uvedených v článku 6, byly:

a) 

konstruovány takovým způsobem, aby

i) 

zvířata nebo násadová vejce nemohla uniknout či vypadnout;

ii) 

mohla být provedena vizuální prohlídka prostoru, v němž jsou zvířata umístěna;

iii) 

byl vyloučen nebo minimalizován únik živočišných výkalů, podestýlky nebo krmiva;

iv) 

v případě drůbeže a ptáků chovaných v zajetí byl vyloučen nebo minimalizován únik peří;

b) 

vyčištěny a vydezinfikovány, jakmile to bude možné, po každé přepravě zvířat, násadových vajec nebo jakékoliv položky, která představuje riziko pro zdraví zvířat, a v případě potřeby vyčištěny a vydezinfikovány znovu a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před novou nakládkou zvířat nebo násadových vajec.

Článek 5

Požadavky týkající se kontejnerů, ve kterých se přepravují chovaná suchozemská zvířata a násadová vejce

1.  

Provozovatelé včetně dopravců zajistí, aby kontejnery, ve kterých se přepravují chovaná suchozemská zvířata a násadová vejce, s výjimkou kontejnerů pro suchozemská zvířata uvedených v článku 6:

a) 

vyhovovaly požadavkům uvedeným v čl. 4 písm. a);

b) 

obsahovaly pouze zvířata nebo násadová vejce stejného druhu, kategorie A typu a stejného nákazového statusu;

c) 

jsou:

i) 

buď nepoužité nevratné kontejnery určené k tomuto účelu, které se použijí pouze jednou a poté jsou zničeny;

nebo

ii) 

po použití vyčištěny a vydezinfikovány a před dalším použitím vysušeny nebo ponechány vyschnout.

2.  

V případě drůbeže a násadových vajec provozovatelé včetně dopravců zajistí, aby kontejnery, ve kterých se chovaná drůbež a násadová vejce přepravují v dopravních prostředcích, byly označeny těmito údaji:

a) 

pro jednodenní kuřata a násadová vejce:

i) 

název členského státu původu;

ii) 

číslo schválení nebo registrační číslo zařízení původu;

iii) 

druh přepravované drůbeže;

iv) 

počet zvířat nebo násadových vajec;

b) 

pro plemennou drůbež a užitkovou drůbež číslo schválení nebo registrační číslo zařízení původu.

3.  
V případě včelích královen, které jsou přepravovány podle odchylky stanovené v článku 49, provozovatelé včetně dopravců zajistí, aby kontejnery nebo celá zásilka byly pokryty jemnou síťkou s velikostí pórů maximálně 2 mm ihned po vizuální prohlídce za účelem veterinární certifikace úředním veterinárním lékařem.
4.  
V případě čmeláků ze zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí pro čmeláky provozovatelé včetně dopravců zajistí, aby čmeláci byli během přepravy izolováni v samostatných epizootologických jednotkách, přičemž každá kolonie bude umístěna v uzavřeném kontejneru, který bude před použitím nový nebo vyčištěný a vydezinfikovaný.

Článek 6

Výjimky z požadavků týkajících se dopravních prostředků a kontejnerů, v nichž se přepravují chovaná suchozemská zvířata a násadová vejce

1.  

Požadavky stanovené v článcích 4 a 5 se nepoužijí na přepravu:

a) 

suchozemských zvířat chovaných v cirkusech a pro účely představení se zvířaty;

b) 

druhů zvířat uvedených v části A přílohy I nařízení (EU) 2016/429 v počtech překračujících povolené počty v souladu s čl. 246 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, pokud jsou tato zvířata přepravována za neobchodním účelem;

c) 

druhů zvířat uvedených v části B přílohy I nařízení (EU) 2016/429, která jsou přepravována za neobchodním účelem v počtech překračujících počty stanovené pro uvedené druhy, pokud byla pravidla stanovující maximální počet zvířat v zájmovém chovu dotčených druhů přijata v souladu s čl. 246 odst. 3.

2.  
Požadavky stanovené v čl. 4 písm. b) a v čl. 5 odst. 1 písm. b) a c) se nepoužijí na přepravu koňovitých v rámci členského státu, pokud jsou uvedení koňovití určeni k porážce.
3.  

Příslušný orgán může rozhodnout, že se požadavky stanovené v čl. 4 písm. b) nepoužijí na přepravu:

a) 

v rámci zařízení, pokud

i) 

jsou přepravovaná zvířata v tomto zařízení chována a přepravu provádí provozovatel uvedeného zařízení;

a

ii) 

dopravní prostředky používané k přepravě chovaných suchozemských zvířat jsou před opuštěním zařízení vyčištěny a vydezinfikovány;

nebo

b) 

mezi zařízeními v rámci členského státu, pokud

i) 

zařízení patří do téhož dodavatelského řetězce;

a

ii) 

dopravní prostředky používané k přepravě chovaných suchozemských zvířat jsou na konci každého dne vyčištěny a vydezinfikovány, pokud v nich byla přepravována zvířata.

4.  
Požadavky stanovené v článku 4 a čl. 5 odst. 1 a 2 se nepoužijí na přepravu včel a čmeláků.

Oddíl 2

Doplňující požadavky na přemísťování suchozemských zvířat do jiných členských států v souvislosti s očkováním

Článek 7

Požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec do jiného členského státu v souvislosti s očkováním proti nákazám kategorie A

V případě, že členský stát původu zavedl očkování proti nákaze kategorie A, provozovatelé přemístí suchozemská zvířata nebo násadová vejce do jiného členského státu pouze tehdy, splňují-li uvedená zvířata a násadová vejce zvláštní podmínky stanovené v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2016/429 pro příslušnou nákazu kategorie A a zvířata druhů uvedených na seznamu pro danou nákazu.

Oddíl 3

Dodatečné požadavky na provozovatele jatek, kteří přijímají chovaná suchozemská zvířata z jiných členských států

Článek 8

Maximální lhůta, během níž musí být poraženi chovaní kopytníci a drůbež z jiných členských států

Provozovatelé jatek zajistí, aby chovaní kopytníci a drůbež přijatí od jiného členského státu byli poraženi nejpozději do 72 hodin po příjezdu na jatka.

Článek 9

Doplňující opatření ke zmírnění rizika pro provozovatele jatek

1.  

Provozovatelé jatek zajistí, aby zvířata druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) byla poražena nejpozději do 24 hodin po příjezdu na jatka, pokud pocházejí z jiného členského státu a nesplňují alespoň jedno z následujících kritérií:

a) 

splňují alespoň jeden z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

nebo

b) 

splňují podmínky uvedené v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu určení.

2.  
Kromě požadavků stanovených v odstavci 1, pokud jsou zvířata druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) přepravována přes jiný členský stát a nesplňují alespoň jednu z podmínek stanovených v čl. 32 odst. 1 písm. a) až c) nebo v čl. 32 odst. 2, provozovatelé jatek zajistí, aby tato zvířata byla poražena nejpozději do 24 hodin po příjezdu na jatka.

▼M3

3.  
Provozovatelé jatek zajistí, aby zvířata druhů uvedených na seznamu pro infekci virem epizootického hemoragického onemocnění byla poražena nejpozději do 24 hodin po příjezdu na jatka, pokud pocházejí z jiného členského státu a nesplňují pro každý dotčený druh požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. f), čl. 15 odst. 1 písm. e), čl. 23 odst. 1 písm. g), čl. 26 odst. 1 písm. g) nebo čl. 29 odst. 1 písm. f).

▼B

KAPITOLA 2

Doplňující veterinární požadavky na přemísťování chovaných kopytníků do jiných členských států

Oddíl 1

Skot

Článek 10

Požadavky na přemísťování chovaného skotu do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí chovaný skot do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v zařízení alespoň 30 dnů před odesláním nebo od narození, jsou-li mladší 30 dnů, a během této doby nebyla v kontaktu s chovaným skotem s nižším nákazovým statusem nebo se skotem, který podléhá omezením přemísťování z veterinárních důvodů, nebo s chovanými zvířaty pocházejícími ze zařízení, které nesplňuje požadavky stanovené v písmeni b);

b) 

veškerá zvířata, která vstoupí do Unie ze třetí země nebo území během posledních 30 dnů před odesláním zvířat uvedených v písmeni a) a jsou umístěna do zařízení, kde uvedená zvířata pobývají, jsou chována odděleně, aby se zabránilo přímému i nepřímému kontaktu se všemi dalšími zvířaty v tomto zařízení;

c) 

zvířata pocházejí ze zařízení prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis bez očkování skotu a je splněna jedna z těchto podmínek:

i) 

zařízení se nachází v členském státě nebo v jeho oblasti se statusem území prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populace skotu;

nebo

ii) 

zvířata podstoupila s negativními výsledky vyšetření na nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 1 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorku odebraném během posledních 30 dnů před odesláním, a v případě samic po porodu na vzorku odebraném alespoň 30 dnů po porodu;

nebo

iii) 

zvířata jsou mladší než 12 měsíců;

nebo

iv) 

zvířata jsou kastrovaná;

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení prostého nákazy komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) a je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

i) 

zařízení se nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

nebo

ii) 

zvířata podstoupila s negativními výsledky vyšetření na nákazu komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 2 přílohy I, jež bylo provedeno během posledních 30 dnů před odesláním;

nebo

iii) 

zvířata jsou mladší než 6 týdnů;

e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

▼M3

f) 

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i) 

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii) 

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1. 

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
2. 

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.

▼B

g) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

h) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) nebyla hlášena v průběhu posledních 30 dnů před odesláním, a v případě, že pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) byla hlášena v průběhu posledních 2 let před odesláním, po posledním zjištění ohniska se na postižené zařízení uplatňovala omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla odstraněna ze zařízení

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 3 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co byla nakažená zvířata odstraněna ze zařízení;

i) 

s výjimkou chovaného skotu uvedeného v čl. 11 odst. 4, čl. 12 odst. 4 a článku 13 zvířata splňují alespoň jeden z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

j) 

v příslušných případech jsou splněny podmínky stanovené v článcích 32 a 33.

▼M3

Odchylně od písm. f) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a) 

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b) 

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;

▼B

2.  
Ustanovení v odstavci 1 se nepoužijí na chovaný skot určený k porážce podle článku 14.

Článek 11

Doplňující požadavky na přemísťování chovaného skotu do jiných členských států nebo jejich oblastí se statusem území prostých nákazy v případě konkrétních nákaz

1.  

Provozovatelé přemístí chovaný skot do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého enzootické leukózy skotu pouze tehdy, jsou-li zvířata v souladu s požadavky stanovenými v článku 10 a pokud jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

zvířata pocházejí ze zařízení prostého enzootické leukózy skotu;

nebo

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, které není prosté enzootické leukózy skotu, pak nebyla enzootická leukóza skotu v uvedeném zařízení hlášena během posledních 24 měsíců před odesláním, a

i) 

pokud jsou zvířata starší než 24 měsíců, byla podrobena sérologickému vyšetření na enzootickou leukózu skotu s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 4 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky

— 
buď na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně čtyř měsíců, přičemž zvířata byla držena v izolaci od ostatního skotu v zařízení,
nebo
— 
na vzorku odebraném v průběhu posledních 30 dnů před odesláním, přičemž veškerý skot starší než 24 měsíců chovaný v zařízení byl podroben sérologickému vyšetření na enzootickou leukózu skotu s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 4 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně čtyř měsíců během posledních 12 měsíců před odesláním zvířat,

nebo

ii) 

v případě, že jsou zvířata mladší než 24 měsíců, narodila se matkám, jež byly podrobeny sérologickému vyšetření na enzootickou leukózu skotu s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 4 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně čtyř měsíců během posledních 12 měsíců před odesláním zvířat.

2.  

Provozovatelé přemístí chovaný skot do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy pouze tehdy, jsou-li zvířata v souladu s požadavky stanovenými v článku 10, nejsou očkována proti infekční rinotracheitidě skotu/infekční pustulární vulvovaginitidě a jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení prostého infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy,

buď

i) 

se toto zařízení nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy;

nebo

ii) 

zvířata podstoupila období karantény trvající nejméně 30 dnů před odesláním a byla podrobena sérologickému vyšetření na protilátky proti celému bovinnímu herpesviru typu 1 (BoHV-1) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 5 přílohy I, jež bylo provedeno s negativním výsledkem na vzorku odebraném v průběhu posledních 15 dnů před jejich odesláním;

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, jež není prosté infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy, byla držena ve schváleném karanténním zařízení po dobu nejméně 30 dnů před odesláním a byla podrobena sérologickému vyšetření na protilátky proti celému BoHV-1 s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 5 přílohy I, jež bylo provedeno s negativním výsledkem na vzorku odebraném ne méně než 21 dnů po zahájení karantény.

3.  

Provozovatelé přemístí chovaný skot do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého bovinní virové diarrhoey pouze tehdy, jsou-li zvířata v souladu s požadavky stanovenými v článku 10, nebyla očkována proti bovinní virové diarrhoee a jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení prostého bovinní virové diarrhoey,

i) 

zařízení se buď nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého bovinní virové diarrhoey, nebo bylo podrobeno režimu vyšetřování podle přílohy IV části VI kapitoly 1 oddílu 2 bodě 1 písm. c) podbodů ii) nebo iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, který byl proveden s negativními výsledky v průběhu posledních čtyř měsíců před odesláním zvířat;

nebo

ii) 

zvířata byla před odesláním individuálně vyšetřena, aby se vyloučila přítomnost viru bovinní virové diarrhoey;

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, jež není prosté bovinní virové diarrhoey, byla podrobena vyšetření na virový antigen nebo genom viru bovinní virové diarrhoey s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 6 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky, a

buď

i) 

zvířata byla držena ve schváleném karanténním zařízení po dobu nejméně 21 dnů před odesláním a v případě březích samic byla podrobena sérologickému vyšetření na zjištění protilátek proti viru bovinní virové diarrhoey s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 6 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky na vzorcích odebraných ne méně než 21 dnů po zahájení karantény;

nebo

ii) 

zvířata byla podrobena sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti viru bovinní virové diarrhoey s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 6 přílohy I, jež bylo provedeno s pozitivními výsledky na vzorcích odebraných buď před odesláním, nebo u březích samic před inseminací, jež předcházela stávající březosti.

4.  
Odchylně od čl. 10 odst. 1 písm. i) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění chovaného skotu, který nesplňuje alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.
5.  
Ustanovení v odstavcích 1 až 4 se nepoužijí na chovaný skot určený k porážce podle článku 14.

Článek 12

Doplňující požadavky na přemísťování chovaného skotu do jiných členských států nebo jejich oblastí se schválenými eradikačními programy pro konkrétní nákazy

1.  

Provozovatelé přemístí chovaný skot do jiného členského státu nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro enzootickou leukózu skotu pouze tehdy, jsou-li zvířata v souladu s požadavky stanovenými v článku 10 a pokud jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

zvířata pocházejí ze zařízení prostého enzootické leukózy skotu;

nebo

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, které není prosté enzootické leukózy skotu, enzootická leukóza skotu nebyla v uvedeném zařízení hlášena během posledních 24 měsíců před odesláním zvířat, a

i) 

v případě, že zvířata jsou starší 24 měsíců, byla podrobena sérologickému vyšetření na enzootickou leukózu skotu s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 4 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky

buď

— 
– na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně čtyř měsíců, přičemž zvířata byla držena v izolaci od ostatního skotu v zařízení,
nebo
— 
– na vzorcích odebraných v průběhu 30 dnů před odesláním, pokud byl veškerý skot starší 24 měsíců chovaný v zařízení podroben sérologickému vyšetření na enzootickou leukózu skotu s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 4 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně čtyř měsíců během posledních 12 měsíců před odesláním zvířat;

nebo

ii) 

v případě, že jsou zvířata mladší než 24 měsíců, narodila se matkám, jež byly podrobeny sérologickému vyšetření na enzootickou leukózu skotu s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 4 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně čtyř měsíců během posledních 12 měsíců před odesláním zvířat.

2.  

Provozovatelé přemístí chovaný skot do jiného členského státu nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekční rinotracheitidu skotu/infekční pustulární vulvovaginitidu pouze tehdy, jsou-li zvířata v souladu s požadavky stanovenými v článku 10 a pokud jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení prostého infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy,

buď

i) 

se toto zařízení nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy;

nebo

ii) 

se toto zařízení nachází v členském státě nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekční rinotracheitidu skotu/infekční pustulární vulvovaginitidu;

nebo

iii) 

zvířata podstoupila období karantény trvající nejméně 30 dnů před odesláním a byla podrobena s negativním výsledkem sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti celému BoHV-1 nebo – v případě zvířat očkovaných gE deletovanou očkovací látkou – protilátek proti glykoproteinu E (gE) BoHV-1 s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 5 přílohy I na vzorku odebraném v průběhu posledních 15 dnů před jejich odesláním;

nebo

iv) 

zvířata jsou určena pro zařízení, kde se chová skot k produkci masa, aniž by přišel do styku se skotem z jiných zařízení, a ze kterých jsou tato zvířata přepravována přímo na jatka;

nebo

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, jež není prosté infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy, byla držena ve schváleném karanténním zařízení po dobu nejméně 30 dnů před odesláním a byla podrobena s negativním výsledkem sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti celému BoHV-1 s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 5 přílohy I na vzorku odebraném ne méně než 21 dnů po zahájení karantény.

3.  

Provozovatelé přemístí chovaný skot do jiného členského státu nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro bovinní virovou diarrhoeu pouze tehdy, jsou-li zvířata v souladu s požadavky stanovenými v článku 10 a pokud jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení prostého bovinní virové diarrhoey,

i) 

toto zařízení se nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého bovinní virové diarrhoey;

nebo

ii) 

toto zařízení se nachází v členském státě nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro bovinní virovou diarrhoeu;

nebo

iii) 

zařízení bylo podrobeno režimu vyšetřování podle přílohy IV části VI kapitoly 1 oddílu 2 bodě 1 písm. c) podbodů ii) nebo iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, který byl proveden s negativními výsledky v průběhu posledních čtyř měsíců před odesláním;

nebo

iv) 

zvířata byla před odesláním individuálně vyšetřena, aby se vyloučila přítomnost viru bovinní virové diarrhoey;

nebo

v) 

zvířata jsou určena pro zařízení, kde se chová skot k produkci masa odděleně od skotu z jiných zařízení a ze kterých jsou tato zvířata přepravována přímo na jatka;

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, jež není prosté bovinní virové diarrhoey, byla podrobena vyšetření na virový antigen nebo genom viru bovinní virové diarrhoey s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 6 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky,

a

i) 

zvířata byla buď držena ve schváleném karanténním zařízení po dobu nejméně 21 dnů před odesláním a v případě březích samic byla podrobena sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti viru bovinní virové diarrhoey s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 6 přílohy I, jež bylo provedeno s negativními výsledky na vzorcích odebraných ne méně než 21 dnů po zahájení karantény;

nebo

ii) 

zvířata byla podrobena sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti viru bovinní virové diarrhoey s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 6 přílohy I, jež bylo provedeno s pozitivními výsledky na vzorcích odebraných buď před odesláním, nebo u březích samic před inseminací, jež předcházela stávající březosti.

4.  
Odchylně od čl. 10 odst. 1 písm. i) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění chovaného skotu, který nesplňuje alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.
5.  
Ustanovení v odstavcích 1 až 4 se nepoužijí na chovaný skot určený k porážce podle článku 14.

Článek 13

Odchylky týkající se přemísťování chovaného skotu do jiných členských států nebo jejich oblastí bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí

Odchylně od čl. 10 odst. 1 písm. i) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění chovaného skotu, který nesplňuje alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 14

Odchylka týkající se přemísťování chovaného skotu určeného k porážce do jiných členských států

Odchylně od požadavků stanovených v článcích 10, 11 a 12 mohou provozovatelé přemísťovat chovaný skot určený k porážce do jiného členského státu, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata

buď

i) 

pocházejí ze zařízení prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s očkováním skotu nebo bez něj;

nebo

ii) 

jsou kastrována;

nebo

iii) 

jsou nekastrovaný skot starší 12 měsíců a podstoupil s negativními výsledky vyšetření na nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 1 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorku odebraném během 30 dnů před odesláním, a v případě samic po porodu na vzorku odebraném alespoň 30 dnů po porodu;

b) 

zvířata buď

i) 

pocházejí ze zařízení prostého nákazy komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

nebo

ii) 

podstoupila s negativními výsledky vyšetření na nákazu komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 2 přílohy I, jež bylo provedeno během 30 dnů před odesláním;

c) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) během posledních 30 dnů před odesláním.

Oddíl 2

Ovce a kozy

Článek 15

Požadavky na přemísťování chovaných ovcí a koz do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí chované ovce a kozy do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v zařízení alespoň 30 dnů před odesláním, nebo od narození, jsou-li mladší 30 dnů, a během této doby nebyla v kontaktu s chovanými ovcemi či kozami s nižším nákazovým statusem nebo s ovcemi a kozami, které podléhají omezením přemísťování z veterinárních důvodů, nebo s chovanými zvířaty pocházejícími ze zařízení, které nesplňuje požadavky stanovené v písmeni b);

b) 

veškerá zvířata, která vstoupí do Unie ze třetí země nebo území během posledních 30 dnů před odesláním zvířat uvedených v písmeni a) a jsou umístěna do zařízení, kde uvedená zvířata pobývají, jsou chována odděleně, aby se zabránilo přímému i nepřímému kontaktu se všemi dalšími zvířaty v tomto zařízení;

c) 

pokud nejsou přemísťována v souladu s článkem 16, pocházejí ze zařízení prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis bez očkování ovcí a koz a

buď

i) 

zařízení se nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populace ovcí a koz;

nebo

ii) 

zvířata podstoupila s negativními výsledky vyšetření na nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 1 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorku odebraném během 30 dnů před odesláním, a v případě samic po porodu na vzorku odebraném alespoň 30 dnů po porodu;

nebo

iii) 

zvířata jsou mladší než 6 měsíců;

nebo

iv) 

zvířata jsou kastrovaná;

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

▼M3

e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i) 

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii) 

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1. 

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
2. 

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.

▼B

f) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

g) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) nebyla hlášena v průběhu posledních 30 dnů před odesláním, a v případě, že pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) byla hlášena v průběhu posledních 2 let před odesláním, po posledním ohnisku se na postižené zařízení uplatňovala omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla odstraněna ze zařízení

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 3 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co byla nakažená zvířata odstraněna ze zařízení;

h) 

s výjimkou případů, kdy jsou zvířata přemísťována v souladu s článkem 17, splňují alespoň jeden z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

i) 

v příslušných případech jsou splněny podmínky stanovené v článcích 32 a 33.

▼M3

Odchylně od písm. e) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a) 

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b) 

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;

▼B

2.  
Provozovatelé přemístí chované ovce do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny požadavky stanovené v odstavci 1 a ovce pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) během posledních 42 dnů před odjezdem.
3.  

Provozovatelé přemístí chované kozy do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny požadavky stanovené v odstavci 1 a kozy pocházejí ze zařízení, kde byl prováděn dozor nad nákazou komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u koz chovaných v tomto zařízení v souladu s body 1 a 2 části 1 přílohy II během nejméně posledních 12 měsíců před odesláním, přičemž po tuto dobu

i) 

byly do zařízení uvedeného v odst. 1 písm. a) umísťovány pouze kozy ze zařízení uplatňujících opatření stanovená v tomto odstavci;

ii) 

v případě, že byla hlášena nákaza komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u koz chovaných v tomto zařízení, byla přijata opatření v souladu s částí 1 bodem 3 přílohy II.

4.  

Provozovatelé přemístí chované nekastrované samce ovcí do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2 a pokud jsou splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla hlášena epididymitida ovcí (Brucella ovis) během posledních 12 měsíců před odesláním;

b) 

zvířata podstoupila sérologické vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis), jež bylo provedeno s negativními výsledky na vzorku odebraném během posledních 30 dnů před odesláním.

5.  
Ustanovení v odstavcích 1 až 4 se nepoužijí na chované ovce a kozy určené k porážce podle článku 18.

Článek 16

Odchylka týkající se přemísťování chovaných ovcí a koz do jiných členských států nebo jejich oblastí bez statusu území prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis

Odchylně od požadavků stanovených v čl. 15 odst. 1 písm. c) mohou provozovatelé přemísťovat chované ovce a kozy do jiného členského státu nebo jeho oblasti bez statusu území prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u ovcí a koz, pocházejí-li ze zařízení prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s očkováním ovcí a koz.

Článek 17

Odchylky týkající se přemísťování chovaných ovcí a koz do jiných členských států nebo jejich oblastí s ohledem na nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24)

Odchylně od čl. 15 odst. 1 písm. h) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění chovaných ovcí a koz, které nesplňují alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti

a) 

se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

b) 

bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že jsou tato přemístění povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 18

Odchylka týkající se přemísťování chovaných ovcí a koz určených k porážce do jiných členských států

Odchylně od požadavků stanovených v článku 15 mohou provozovatelé přemísťovat chované ovce a kozy určené k porážce do jiného členského státu, pokud jsou splněny tyto požadavky:

▼M3 —————

▼B

b) 

zvířata

buď

i) 

pocházejí ze zařízení prostého nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s očkováním ovcí a koz nebo bez něj;

nebo

ii) 

jsou starší 6 měsíců a podstoupila s negativními výsledky vyšetření na nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 1 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorku odebraném během 30 dnů před odesláním, a v případě samic po porodu na vzorku odebraném alespoň 30 dnů po porodu;

nebo

iii) 

jsou kastrována;

c) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) během posledních 30 dnů před odesláním.

Oddíl 3

Prasata

Článek 19

Požadavky na přemísťování chovaných prasat do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí chovaná prasata do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v zařízení alespoň 30 dnů před odjezdem, nebo od narození, jsou-li mladší 30 dnů, a během této doby nebyla v kontaktu s chovanými prasaty s nižším nákazovým statusem nebo podléhajícími omezením přemísťování z veterinárních důvodů nebo s chovanými zvířaty pocházejícími ze zařízení, které nesplňuje požadavky stanovené v písmeni b);

b) 

veškerá zvířata, která vstoupí do Unie ze třetí země nebo území během posledních 30 dnů před odesláním zvířat uvedených v písmeni a) a jsou umístěna do zařízení, kde uvedená zvířata pobývají, jsou chována odděleně, aby se zabránilo přímému i nepřímému kontaktu se všemi dalšími zvířaty v tomto zařízení;

c) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza virem Aujeszkyho choroby během posledních 30 dnů před odesláním;

e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

f) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u prasat během posledních 42 dnů před odesláním a ve kterých během nejméně posledních 12 měsíců před odesláním

buď

i) 

podle potřeby byla uplatněna opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizika, včetně podmínek ustájení a krmných systémů, s cílem zabránit přenosu nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis z volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu na prasata chovaná v daném zařízení, do něhož byla umísťována pouze prasata ze zařízení, jež uplatňují rovnocenná opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizika;

nebo

ii) 

byl prováděn dozor nad nákazou patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u prasat chovaných v tomto zařízení v souladu s body 1 a 2 přílohy III během nejméně posledních 12 měsíců před odesláním, přičemž po tuto dobu

— 
byla do zařízení uvedeného v písmeni a) umísťována pouze prasata ze zařízení uplatňujících opatření stanovená v bodě i) nebo v tomto bodě,
— 
v případě, že byla hlášena nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u prasat chovaných v tomto zařízení, byla přijata opatření v souladu s bodem 3 přílohy III.
2.  
Ustanovení v odstavci 1 se nepoužijí na chovaná prasata určená k porážce podle článku 21.

Článek 20

Doplňující požadavky na přemísťování chovaných prasat do členských států nebo jejich oblastí se statusem území prostých nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem Aujeszkyho choroby

1.  

Provozovatelé přemístí chovaná prasata do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem Aujeszkyho choroby pouze tehdy, je-li to v souladu s požadavky stanovenými v článku 19, pokud tato zvířata nejsou očkována proti nákaze virem Aujeszkyho choroby a pokud jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení prostého nákazy virem Aujeszkyho choroby,

buď

i) 

se toto zařízení nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem Aujeszkyho choroby;

nebo

ii) 

zvířata byla podrobena sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby s použitím diagnostické metody stanovené v části 7 přílohy I, jež bylo provedeno s negativním výsledkem na vzorku odebraném v průběhu posledních 15 dnů před jejich odesláním. U prasat mladších čtyř měsíců, která se narodila samicím očkovaným gE deletovanou očkovací látkou, může být použita diagnostická metoda k zjištění protilátek proti glykoproteinu E (gE) viru Aujeszkyho choroby stanovená v části 7 přílohy I. Počet vyšetřených prasat musí u zásilky umožnit zjištění séroprevalence alespoň 10 % se spolehlivostí 95 %;

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, jež není prosté nákazy virem Aujeszkyho choroby, jsou splněny tyto požadavky:

i) 

zvířata byla chována ve schváleném karanténním zařízení po dobu nejméně 30 dnů

a

ii) 

zvířata byla podrobena sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby s použitím diagnostické metody stanovené v části 7 přílohy I, jež bylo provedeno s negativním výsledkem na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně 30 dnů, přičemž poslední vzorek byl odebrán v průběhu posledních 15 dnů před odesláním.

2.  

Provozovatelé přemístí chovaná prasata do jiného členského státu nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem týkajícím se nákazy virem Aujeszkyho choroby pouze tehdy, je-li to v souladu s požadavky stanovenými v článku 19 a pokud jsou splněny požadavky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):

a) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení prostého nákazy virem Aujeszkyho choroby,

buď

i) 

se toto zařízení nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem Aujeszkyho choroby;

nebo

ii) 

se toto zařízení nachází v členském státě nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem Aujeszkyho choroby;

nebo

iii) 

zvířata byla podrobena sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby nebo v příslušných případech protilátek proti gE viru Aujeszkyho choroby s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 7 přílohy I, jež bylo provedeno s negativním výsledkem na vzorku odebraném v průběhu posledních 15 dnů před jejich odesláním. Počet vyšetřených prasat musí u zásilky umožnit zjištění séroprevalence alespoň 10 % se spolehlivostí 95 %;

b) 

pokud zvířata pocházejí ze zařízení, jež není prosté nákazy virem Aujeszkyho choroby, jsou splněny tyto požadavky:

i) 

byla chována ve schváleném karanténním zařízení po dobu nejméně 30 dnů

a

ii) 

byla podrobena sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby nebo v příslušných případech protilátek proti gE viru Aujeszkyho choroby s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 7 přílohy I, jež bylo provedeno s negativním výsledkem na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně 30 dnů, přičemž poslední vzorek byl odebrán v průběhu posledních 15 dnů před odesláním.

3.  
Ustanovení v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí na chovaná prasata určená k porážce podle článku 21.

Článek 21

Odchylka týkající se přemísťování chovaných prasat určených k porážce do jiných členských států

1.  

Odchylně od požadavků stanovených v článku 19 mohou provozovatelé přemísťovat chovaná prasata určená k porážce do jiného členského státu, pokud uvedená zvířata pocházejí ze zařízení,

a) 

kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

b) 

kde nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním.

2.  

Odchylně od požadavků stanovených v článku 20 mohou provozovatelé přemísťovat chovaná prasata určená k porážce do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem Aujeszkyho choroby nebo se schváleným eradikačním programem týkajícím se nákazy virem Aujeszkyho choroby, je-li to v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 1 a pokud jsou splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza virem Aujeszkyho choroby během posledních 30 dnů před odesláním;

b) 

zvířata jsou přepravována přímo na jatka v členském státě určení, aniž by prošla jakýmkoli svodem v uvedeném státě či jeho oblasti nebo v jakémkoli členském státě tranzitu či jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem Aujeszkyho choroby.

Oddíl 4

Koňovití

Článek 22

Požadavky na přemísťování koňovitých do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí koňovité do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) nebyla hlášena v průběhu posledních 30 dnů před odesláním, nebo v případě, že pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) byla hlášena v průběhu posledních 2 let před odesláním, po posledním zjištění ohniska se na postižené zařízení uplatňovalo omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla odstraněna ze zařízení

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 3 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co bylo poslední nakažené zvíře odstraněno ze zařízení;

b) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde vozhřivka nebyla hlášena v průběhu posledních 6 měsíců před odesláním, nebo v případě, že pocházejí ze zařízení, kde vozhřivka byla hlášena v průběhu posledních 2 let před odesláním, po posledním zjištění ohniska se na postižené zařízení uplatňovalo omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla utracena a zlikvidována nebo poražena nebo nakažení nekastrovaní samci koňovitých nebyli vykastrováni

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení, s výjimkou vykastrovaných samců koňovitých uvedených v bodě i), nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na vozhřivku s použitím diagnostické metody stanovené v části 8 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co byla dokončena opatření popsaná v bodě i);

c) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nakažlivá chudokrevnost koní nebyla hlášena v průběhu posledních 90 dnů před odesláním, nebo v případě, že pocházejí ze zařízení, kde nakažlivá chudokrevnost koní byla hlášena v průběhu posledních 12 měsíců před odesláním, po posledním zjištění ohniska se na postižené zařízení uplatňovalo omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla utracena a zlikvidována nebo poražena a zařízení nebylo vyčištěno a dezinfikováno

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koní s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 9 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně 3 měsíců poté, co byla dokončena opatření popsaná v bodě i);

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde venezuelská encefalomyelitida koní nebyla hlášena v průběhu posledních 6 měsíců před odesláním, nebo v případě, že pocházejí ze zařízení, které se nachází v členském státě nebo jeho oblasti, kde venezuelská encefalomyelitida koní byla hlášena v průběhu posledních 2 let, splňují podmínky uvedené v bodě i) a podmínky uvedené buď v bodě ii), nebo v bodě iii):

i) 

po dobu nejméně 21 dnů před odesláním zůstala klinicky zdravá a jakékoli zvíře uvedené v bodě ii) nebo v bodě iii), u nějž došlo ke zvýšení tělesné teploty měřené každý den nad fyziologické rozmezí, bylo s negativními výsledky podrobeno diagnostickému testu na venezuelskou encefalomyelitidu koní s použitím diagnostické metody stanovené v příloze I části 10 bodě 1 písm. a)

a

ii) 

zvířata byla po dobu nejméně 21 dnů držena v karanténě, kde byla chráněna před napadením hmyzími vektory, a

buď

— 
byla očkována proti venezuelské encefalomyelitidě koní úplným prvním očkovacím postupem a byla přeočkována v souladu s doporučeními výrobce ne méně než 60 dnů a ne více než 12 měsíců před datem odeslání,
nebo
— 
podstoupila s negativními výsledky vyšetření na venezuelskou encefalomyelitidu koní s použitím diagnostické metody stanovené v příloze I části 10 bodě 1 písm. b), jež bylo provedeno na vzorku odebraném ne méně než 14 dnů po zahájení karantény;
iii) 

zvířata podstoupila

— 
vyšetření na venezuelskou encefalomyelitidu koní s použitím diagnostické metody stanovené v příloze I části 10 bodě 1 písm. b), jež bylo provedeno na dvojicích vzorků odebraných dvakrát v rozmezí 21 dnů, přičemž druhý vzorek byl odebrán během 10 dnů před datem odeslání, a nedošlo ke zvýšení titru protilátek,
a
— 
vyšetření k zjištění genomu viru venezuelské encefalomyelitidy koní s použitím diagnostické metody stanovené v příloze I části 10 bodě 2, jež bylo provedeno s negativním výsledkem na vzorku odebraném během 48 hodin před odesláním, a zvířata byla po odebrání vzorku chráněna před napadením hmyzími vektory až do odeslání;
e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

f) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

g) 

zvířata nebyla během posledních 30 dnů před odesláním v kontaktu s chovanými zvířaty druhů uvedených na seznamu v souvislosti s nákazami uvedenými v písmenech a) až f), která nesplňovala požadavky uvedené v písmenech a) až e), a během posledních 15 dnů před odesláním s těmito zvířaty, která nesplňovala požadavky uvedené v písmeni f).

2.  
Odchylně od odst. 1 písm. a), b) a c) se omezení přemísťování podle odst. 1 písm. a), b) a c) použije po dobu alespoň 30 dnů poté, co bylo v zařízení poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu pro příslušnou nákazu podle odst. 1 písm. a), b) a c) buď utraceno a zlikvidováno, nebo poraženo, a prostory byly vyčištěny a dezinfikovány.
3.  
Na žádost příslušného orgánu poskytne provozovatel, který požaduje veterinární osvědčení uvedené v článku 76, adresu každého zařízení, v němž jsou chováni koňovití a ve kterém byli koňovití, kteří mají být přemístěni, chováni během 30 dnů před zamýšleným přemístěním do jiného členského státu.

Oddíl 5

Velbloudovití

Článek 23

Požadavky na přemísťování chovaných velbloudovitých do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí chované velbloudovité do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v zařízení alespoň 30 dnů před odesláním, nebo od narození, jsou-li mladší 30 dnů, a během této doby nebyla v kontaktu s chovanými velbloudovitými s nižším nákazovým statusem nebo podléhajícími omezením přemísťování z veterinárních důvodů nebo s chovanými zvířaty pocházejícími ze zařízení, které nesplňuje požadavky stanovené v písmeni b);

b) 

veškerá zvířata, která vstoupí do Unie ze třetí země nebo území během posledních 30 dnů před odesláním zvířat uvedených v písmeni a) a jsou přivedena do zařízení, kde uvedená zvířata pobývají, jsou chována odděleně, aby se zabránilo přímému i nepřímému kontaktu se všemi dalšími zvířaty v tomto zařízení;

c) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u velbloudovitých během posledních 42 dnů před odesláním, a podstoupila s negativními výsledky vyšetření na nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 1 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorku odebraném během posledních 30 dnů před odesláním, a v případě samic po porodu na vzorku odebraném alespoň 30 dnů po porodu;

e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde byl prováděn dozor nad nákazou komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u velbloudovitých chovaných v tomto zařízení v souladu s přílohou II částí 2 body 1 a 2 během nejméně posledních 12 měsíců před odesláním, přičemž po tuto dobu

i) 

byli do zařízení uvedeného v písmeni a) umísťováni pouze velbloudovití ze zařízení uplatňujících opatření stanovená v tomto bodě;

ii) 

v případě, že byla hlášena nákaza komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u velbloudovitých chovaných v tomto zařízení, byla přijata opatření v souladu přílohou II částí 2 bodem 3;

f) 

v případě, že zvířata jsou přemísťována do členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro infekční rinotracheitidu skotu/infekční pustulární vulvovaginitidu u skotu, pocházejí ze zařízení, ve kterém nebyla hlášena infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida u velbloudovitých během posledních 30 dnů před odesláním;

▼M3

g) 

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i) 

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii) 

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1. 

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
2. 

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.

▼B

h) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

i) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) nebyla hlášena v průběhu posledních 30 dnů před odesláním, a v případě, že pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) byla hlášena v průběhu posledních 2 let před odesláním, po posledním zjištění ohniska se na postižené zařízení uplatňovalo omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla odstraněna ze zařízení

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 3 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co byla nakažená zvířata odstraněna ze zařízení;

j) 

s výjimkou případů, kdy jsou zvířata přemísťována v souladu s článkem 24, splňují alespoň jeden z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

k) 

v příslušných případech jsou splněny podmínky stanovené v článcích 32 a 33.

▼M3

Odchylně od písm. g) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a) 

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b) 

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;

▼B

2.  
Ustanovení v odstavci 1 se nepoužijí na chované velbloudovité určené k porážce podle článku 25.

Článek 24

Odchylky týkající se přemísťování chovaných velbloudovitých do jiných členských států nebo jejich oblastí s ohledem na nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24)

Odchylně od čl. 23 odst. 1 písm. j) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění chovaných velbloudovitých, kteří nesplňují alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti

a) 

se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

b) 

bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že jsou tato přemístění povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Článek 25

Odchylka týkající se přemísťování chovaných velbloudovitých určených k porážce do jiných členských států

Odchylně od požadavků stanovených v článku 23 mohou provozovatelé přemísťovat chované velbloudovité určené k porážce do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud tato zvířata pocházejí ze zařízení,

a) 

kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

b) 

kde nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním.

c) 

kde nebyla hlášena nákaza virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) během posledních 30 dnů před odesláním.

Oddíl 6

Jelenovití

Článek 26

Požadavky na přemísťování chovaných jelenovitých do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí chované jelenovité do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v zařízení alespoň 30 dnů před odesláním, nebo od narození, jsou-li mladší 30 dnů, a během této doby nebyla v kontaktu s chovanými jelenovitými s nižším nákazovým statusem nebo podléhajícími omezením přemísťování z veterinárních důvodů nebo s chovanými zvířaty pocházejícími ze zařízení, které nesplňuje požadavky stanovené v písmeni b);

b) 

veškerá zvířata, která vstoupí do Unie ze třetí země nebo území během posledních 30 dnů před odesláním zvířat uvedených v písmeni a) a jsou přivedena do zařízení, kde uvedená zvířata pobývají, jsou chována odděleně, aby se zabránilo přímému i nepřímému kontaktu se všemi dalšími zvířaty v tomto zařízení;

c) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

d) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u jelenovitých během posledních 42 dnů před odesláním;

e) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde byl prováděn dozor nad nákazou komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u jelenovitých chovaných v tomto zařízení v souladu s body 1 a 2 části 3 přílohy II během nejméně posledních 12 měsíců před odesláním, přičemž po tuto dobu

i) 

byli do zařízení uvedeného v písmenu a) umísťováni pouze jelenovití ze zařízení uplatňujících opatření stanovená v tomto bodě;

ii) 

v případě, že byla hlášena nákaza komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u jelenovitých chovaných v tomto zařízení, byla přijata opatření v souladu s přílohou II částí 3 bodem 3;

f) 

v případě, že zvířata jsou přemísťována do členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro infekční rinotracheitidu skotu/infekční pustulární vulvovaginitidu u skotu, pocházejí ze zařízení, ve kterém nebyla hlášena infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida u jelenovitých během posledních 30 dnů před odesláním;

▼M3

g) 

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i) 

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii) 

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1. 

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
2. 

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.

▼B

h) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

i) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) nebyla hlášena v průběhu posledních 30 dnů před odesláním, a v případě, že pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) byla hlášena v průběhu posledních 2 let před odesláním, po posledním zjištění ohniska se na postižené zařízení uplatňovalo omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla odstraněna ze zařízení

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 3 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co byla nakažená zvířata odstraněna ze zařízení;

j) 

s výjimkou případů, kdy jsou přemísťována v souladu s článkem 27, splňují alespoň jeden z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

k) 

v příslušných případech jsou splněny podmínky stanovené v článcích 32 a 33.

▼M3

Odchylně od písm. g) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a) 

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b) 

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;

▼B

2.  
Ustanovení v odstavci 1 se nepoužijí na chované jelenovité určené k porážce podle článku 28.

Článek 27

Odchylky týkající se přemísťování chovaných jelenovitých do jiných členských států nebo jejich oblastí s ohledem na nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24)

Odchylně od čl. 26 odst. 1 písm. j) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění chovaných jelenovitých, kteří nesplňují alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti

a) 

se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

b) 

bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že jsou tato přemístění povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 28

Odchylka týkající se přemísťování chovaných jelenovitých určených k porážce do jiných členských států

Odchylně od požadavků stanovených v článku 26 mohou provozovatelé přemísťovat chované jelenovité určené k porážce do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud tato zvířata pocházejí ze zařízení,

a) 

kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

b) 

kde nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

c) 

kde nebyla hlášena nákaza virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) během posledních 30 dnů před odesláním.

Oddíl 7

Ostatní kopytníci

Článek 29

Požadavky na přemísťování ostatních chovaných kopytníků do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí ostatní chované kopytníky do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v zařízení alespoň 30 dnů před odesláním, nebo od narození, jsou-li mladší 30 dnů, a během této doby nebyla v kontaktu s ostatními chovanými kopytníky s nižším nákazovým statusem nebo podléhajícími omezením přemísťování z veterinárních důvodů nebo s chovanými zvířaty pocházejícími ze zařízení, které nesplňuje požadavky stanovené v písmeni b);

b) 

veškerá zvířata, která vstoupí do Unie ze třetí země nebo území během posledních 30 dnů před odesláním zvířat uvedených v písmeni a) a jsou přivedena do zařízení, kde uvedená zvířata pobývají, jsou chována odděleně, aby se zabránilo přímému i nepřímému kontaktu se všemi dalšími zvířaty v tomto zařízení;

c) 

co se týče ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem vztekliny, zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

d) 

co se týče ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro tuto nákazu během posledních 42 dnů před odesláním;

e) 

co se týče ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro nákazu komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis), zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro tuto nákazu během posledních 42 dnů před odesláním;

▼M3

f) 

zvířata pocházejí ze zařízení, které se nachází uprostřed oblasti o poloměru nejméně 150 km, kde nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění:

i) 

nebyla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním nebo

ii) 

byla hlášena u chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro uvedenou nákazu během posledních 2 let před odesláním, ale je splněn jeden z těchto souborů požadavků:

1. 

zvířata byla držena v oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění v souladu s přílohou IX částmi 1 a 2:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu vstupu zvířete do oblasti sezónně prosté nákazy, nebo
2. 

zvířata byla ochráněna před útoky vektorů během přepravy na místo určení a byla chráněna před útoky vektorů v zařízení chráněném před vektory, které splňuje požadavky stanovené v příloze IX části 3:

— 
po dobu alespoň 60 dnů před datem přemístění nebo
— 
po dobu alespoň 28 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena sérologickému vyšetření, které bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň 28 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů, nebo
— 
po dobu alespoň 14 dnů před datem přemístění a byla s negativními výsledky podrobena testu PCR, který byl proveden na vzorcích odebraných alespoň 14 dnů po datu zahájení období ochrany před útoky vektorů.

▼B

g) 

zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

h) 

co se týče ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro surru (Trypanosoma evansi), zvířata pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) nebyla hlášena v průběhu posledních 30 dnů před odesláním, a v případě, že pocházejí ze zařízení, kde surra (Trypanosoma evansi) byla hlášena v průběhu posledních 2 let před odesláním, po posledním zjištění ohniska se na postižené zařízení uplatňovalo omezení přemísťování, dokud:

i) 

nakažená zvířata nebyla odstraněna ze zařízení

a

ii) 

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 3 přílohy I, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co byla nakažená zvířata odstraněna ze zařízení;

i) 

co se týče ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), splňují zvířata alespoň jeden z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689. Toto písmeno neplatí pro ostatní chované kopytníky uvedené v článku 30.

j) 

v příslušných případech jsou splněny podmínky stanovené v článcích 32 a 33.

▼M3

Odchylně od písm. f) bodu ii) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v uvedeném bodě, do jiného členského státu nebo jeho oblasti, pokud členský stát určení:

a) 

informoval Komisi a ostatní členské státy o tom, že toto přemístění je povoleno, a

b) 

přijímá zvířata bez ohledu na členský stát původu nebo jeho oblast;

▼B

2.  
Ustanovení v odstavci 1 se nepoužijí na ostatní chované kopytníky určené k porážce podle článku 31.

Článek 30

Odchylka týkající se přemísťování ostatních chovaných kopytníků do jiných členských států nebo jejich oblastí s ohledem na nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24)

Odchylně od čl. 29 odst. 1 písm. i) může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), kteří nesplňují alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti

a) 

se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

b) 

bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že jsou tato přemístění povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 31

Odchylka týkající se přemísťování ostatních chovaných kopytníků určených k porážce do jiných členských států

Odchylně od požadavků stanovených v článku 29 mohou provozovatelé přemísťovat ostatní chované kopytníky určené k porážce do jiného členského státu nebo jeho oblasti,

a) 

pokud uvedená zvířata pocházejí ze zařízení, v němž nebyla u kopytníků hlášena sněť slezinná během posledních 15 dnů před odesláním;

b) 

v případě ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem vztekliny, pokud uvedená zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

c) 

v případě ostatních chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud uvedená zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena nákaza virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) během posledních 30 dnů před odesláním.

Oddíl 8

Doplňující veterinární požadavky týkající se nákazy virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24)

Článek 32

Opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizika pro přepravu do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) nebo se schváleným eradikačním programem pro tuto nákazu

1.  

Provozovatelé přemístí chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého této nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro tuto nákazu pouze tehdy, pokud je splněn alespoň jeden z těchto požadavků:

a) 

přeprava probíhá v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24);

b) 

zvířata jsou chráněna před napadením vektory;

a

i) 

plánovaná cesta nezahrnuje vyložení zvířat na dobu delší než jeden den;

nebo

ii) 

zvířata jsou vyložena v zařízení chráněném před vektory;

nebo

iii) 

zvířata jsou vyložena v členském státě nebo jeho oblasti během období prostého vektorů;

c) 

zvířata

i) 

byla očkována proti všem sérotypům viru katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), jež byly hlášeny během posledních 2 let v členském státě tranzitu nebo jeho oblasti, a stále se nacházejí v období imunity, které zaručují specifikace očkovací látky;

nebo

ii) 

byla podrobena s pozitivními výsledky sérologickému vyšetření k zjištění protilátek proti všem sérotypům viru katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), jež byly hlášeny v členském státě tranzitu nebo jeho oblasti během posledních 2 let před odesláním;

d) 

zvířata jsou určena k porážce.

2.  

Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění chovaných zvířat, pokud příslušný orgán členského státu určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, a je splněna jedna z těchto podmínek:

a) 

zvířata splňují zvláštní veterinární požadavky stanovené příslušným orgánem místa určení, které mají zajistit, aby zvířata před odesláním měla dostatečnou imunologickou ochranu, pokud jde o všechny sérotypy viru katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), jež byly hlášeny v členském státě tranzitu nebo jeho oblasti během posledních 2 let před odesláním;

nebo

b) 

zvířata splňují požadavky stanovené v písmeni a) tohoto odstavce nebo v odst. 1 písm. c), aby byla zajištěna jejich ochrana proti sérotypům viru katarální horečky ovcí, jež byly hlášeny v členském státě tranzitu nebo jeho oblasti během posledních 2 let před odesláním a nebyly hlášeny v členském státě určení nebo jeho oblasti během téže doby.

Článek 33

Opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizika pro přepravu přes jiný členský stát nebo jeho oblast se statusem území prostého nákazy virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) nebo se schváleným eradikačním programem pro tuto nákazu

1.  

Provozovatelé přemístí zvířata druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) přes jiný členský stát tranzitu nebo jeho oblast se statusem území prostého této nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro tuto nákazu pouze tehdy, pokud je splněn alespoň jeden z těchto požadavků:

a) 

zvířata splňují alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

nebo

b) 

dopravní prostředky, do nichž jsou zvířata naložena, byly během přepravy chráněny před napadením vektory;

a

i) 

plánovaná cesta nezahrnuje vyložení zvířat na dobu delší než jeden den;

nebo

ii) 

zvířata jsou vyložena v zařízení chráněném před vektory během období prostého vektorů.

2.  
Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění zvířat druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) přes jiný členský stát tranzitu nebo jeho oblast se statusem území prostého této nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro tuto nákazu, pokud členský stát tranzitu informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 písm. a), c) a d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

KAPITOLA 3

Doplňující veterinární požadavky na přemísťování drůbeže a násadových vajec do jiných členských států

Oddíl 1

Drůbež

Článek 34

Požadavky na přemísťování plemenné drůbeže a užitkové drůbeže

1.  

Provozovatelé přemístí plemennou drůbež a užitkovou drůbež do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v jednom nebo více schválených zařízeních, v nichž je chována drůbež:

i) 

od vylíhnutí;

nebo

ii) 

po dobu alespoň:

▼M1

— 
42 dnů před odesláním v případě plemenné a užitkové drůbeže určené k produkci masa, konzumních vajec nebo jiných produktů,

▼B

— 
21 dnů před odesláním v případě užitkové drůbeže určené k zazvěření pernaté zvěře;
b) 

zvířata pocházejí z hejna, ve kterém nebyla hlášena nákaza bakteriemi druhu Salmonella pullorum, S. gallinarumS. arizonae, a uvedená zvířata pocházejí ze zařízení, kde byla v případě potvrzení nákazy bakteriemi druhu Salmonella pullorum, S. gallinarumS. arizonae v průběhu posledních 12 měsíců před odesláním přijata tato opatření:

i) 

nakažené hejno bylo poraženo nebo utraceno a zlikvidováno;

ii) 

po porážce nebo utracení nakaženého hejna uvedeného v bodě i) bylo zařízení vyčištěno a vydezinfikováno;

iii) 

po vyčištění a dezinfekci uvedených v bodě ii) byla všechna hejna v zařízení s negativním výsledkem vyšetřena na infekci bakteriemi druhu Salmonella pullorum, S. gallinarumS. arizonae v rámci dvou vyšetření provedených v rozmezí nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru uvedeným v čl. 8 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

c) 

zvířata pocházejí z hejna, ve kterém nebyla hlášena mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis), a uvedená zvířata pocházejí ze zařízení, kde byla v případě potvrzení mykoplasmózy drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) v průběhu posledních 12 měsíců před odesláním přijata tato opatření:

buď

i) 

nakažené hejno bylo s negativním výsledkem vyšetřeno na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) v rámci dvou vyšetření provedených v souladu s programem dozoru uvedeným v čl. 8 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 na celém hejnu v rozmezí nejméně 60 dnů;

nebo

ii) 

nakažené hejno bylo poraženo nebo utraceno a zlikvidováno, zařízení bylo vyčištěno a vydezinfikováno a po vyčištění a dezinfekci byla všechna hejna v zařízení s negativním výsledkem vyšetřena na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) v rámci dvou vyšetření provedených v rozmezí nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru uvedeným v čl. 8 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

d) 

zvířata pocházejí z hejn, která nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

▼M1

e) 

v rámci dozoru podle čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 nebyl zjištěn žádný potvrzený případ nákazy viry nízkopatogenní influenzy ptáků v hejnu původu zvířat během posledních 21 dnů před odesláním;

▼B

f) 

v případě užitkové drůbeže určené k zazvěření pernaté zvěře nebyla zvířata v kontaktu s ptáky s nižším nákazovým statusem v průběhu posledních 21 dnů před odesláním;

g) 

v případě kachen a hus zvířata s negativními výsledky podstoupila vyšetření na vysoce patogenní influenzu ptáků podle přílohy IV;

h) 

příslušné požadavky týkající se očkování podle článků 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže.

2.  
Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí na přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci, které jsou přemístěny v souladu s článkem 37.

Článek 35

Požadavky na přemísťování drůbeže určené k porážce

1.  

Provozovatelé přemístí drůbež určenou k porážce do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v registrovaném nebo schváleném zařízení, v němž je chována drůbež:

i) 

od vylíhnutí;

nebo

ii) 

po dobu alespoň posledních 21 dnů před odesláním;

b) 

zvířata pocházejí z hejn, která nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

c) 

příslušné požadavky týkající se očkování podle článků 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže.

2.  
Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí na přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci, které jsou přemístěny v souladu s článkem 37.

Článek 36

Požadavky na přemísťování jednodenních kuřat

1.  

Provozovatelé přemístí jednodenní kuřata do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata pocházejí ze schválené líhně;

b) 

zvířata se vylíhla z násadových vajec, která:

i) 

splňují požadavky článku 38 a pocházejí z hejn, která podléhala kontrolám v souladu s čl. 91 odst. 1 písm. f) a čl. 91 odst. 2 písm. f);

nebo

ii) 

vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti;

c) 

příslušné požadavky týkající se očkování podle článků 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže.

2.  
V případě jednodenních kuřat vylíhnutých z násadových vajec, která vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti, příslušný orgán členského státu původu uvedených jednodenních kuřat informuje příslušný orgán členského státu, který je zamýšleným místem určení, že násadová vejce vstoupila do Unie ze třetí země.
3.  
Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí na přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci, které jsou přemísťovány v souladu s článkem 37.

▼M1

Článek 37

Odchylka týkající se přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci

1.  

Odchylně od požadavků stanovených v článcích 34, 35 a 36 mohou provozovatelé přemísťovat méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci do jiného členského státu, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata pocházejí z hejn, která nepřetržitě pobývala v jednom registrovaném zařízení od vylíhnutí nebo po dobu alespoň 21 dnů před odesláním;

b) 

zvířata pocházejí z hejn, která nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

c) 

v rámci dozoru podle čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 nebyl zjištěn žádný potvrzený případ nákazy viry nízkopatogenní influenzy ptáků v hejnu původu zvířat během posledních 21 dnů před odesláním;

d) 

zvířata se nedostala do styku s nově příchozí drůbeží nebo s ptáky s nižším nákazovým statusem v průběhu posledních 21 dnů před odesláním;

e) 

co se týče kachen a hus (kromě kusů určených k porážce), zvířata s negativními výsledky podstoupila vyšetření na vysoce patogenní influenzu ptáků podle přílohy IV;

f) 

zvířata podstoupila s negativními výsledky vyšetření na infekci bakteriemi Salmonella pullorum, S. gallinarum a S. arizonae a na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) v souladu s přílohou V;

g) 

příslušné požadavky týkající se očkování podle článků 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže.

2.  
V případě jednodenních kuřat vylíhnutých z násadových vajec, která vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti, příslušný orgán členského státu původu uvedených jednodenních kuřat informuje příslušný orgán členského státu, který je zamýšleným místem určení, že násadová vejce vstoupila do Unie ze třetí země.

▼B

Oddíl 2

Násadová vejce drůbeže

Článek 38

Požadavky na přemísťování násadových vajec drůbeže

Provozovatelé přemístí násadová vejce drůbeže do jiného členského státu pouze tehdy, splňují-li tato vejce následující požadavky:

a) 

pocházejí ze schváleného zařízení;

b) 

pocházejí z hejn, která nepřetržitě pobývala v jednom nebo více schválených zařízeních, kde je chována drůbež, a to od vylíhnutí nebo po dobu alespoň posledních 42 dnů před sběrem vajec;

c) 

pocházejí od zvířat, která splňují požadavky čl. 34 odst. 1 písm. b), c) a d);

d) 

jsou individuálně označena číslem schválení zařízení hejna původu uvedeným v čl. 21 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

e) 

byla dezinfikována;

f) 

příslušné požadavky týkající se očkování uvedené v článcích 41 a 42.

Článek 39

Odchylka týkající se přemísťování méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci

Odchylně od požadavků stanovených v článku 38 mohou provozovatelé přemísťovat méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci do jiného členského státu, pokud tato vejce splňují následující požadavky:

a) 

pocházejí z registrovaného zařízení;

b) 

pocházejí z hejn, která:

i) 

nepřetržitě pobývala v registrovaném zařízení od vylíhnutí nebo po dobu alespoň 21 dnů před sběrem vajec;

ii) 

nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

iii) 

byla s negativními výsledky vyšetřena na nákazu bakteriemi druhu Salmonella pullorum, S. gallinarumS. arizonae a na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) v souladu s přílohou V;

c) 

příslušné požadavky týkající se očkování uvedené v článcích 41 a 42.

Článek 40

Odchylka týkající se přemísťování vajec prostých specifikovaných patogenních původců

Odchylně od požadavků stanovených v článku 38 přemístí provozovatelé vejce prostá specifikovaných patogenních původců do jiného členského státu pouze tehdy, pokud tato vejce splňují následující požadavky:

a) 

pocházejí ze schváleného zařízení, v němž je chována drůbež;

b) 

pocházejí z hejn, která jsou prostá specifikovaných patogenních původců popsaných v Evropském lékopisu, a výsledky všech testů a klinických vyšetření požadovaných pro tento zvláštní status byly příznivé;

c) 

jsou individuálně označena číslem schválení zařízení původu uvedeným v čl. 21 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

Oddíl 3

Požadavky týkající se očkování

Článek 41

Požadavky ohledně očkování proti nákaze virem newcastleské choroby

Pokud byla drůbež, násadová vejce drůbeže či hejna původu násadových vajec nebo jednodenní kuřata očkována proti nákaze virem newcastleské choroby pomocí jiných než inaktivovaných očkovacích látek, podané očkovací látky musí splňovat kritéria uvedená v příloze VI.

Oddíl 4

Zvláštní podmínky týkající se přemísťování do členských států nebo jejich oblastí se statusem území prostých nákazy virem newcastleské choroby bez očkování

Článek 42

Dodatečné požadavky na přemísťování drůbeže a násadových vajec drůbeže do členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem newcastleské choroby bez očkování

Provozovatelé přemístí drůbež a násadová vejce drůbeže z členského státu nebo jeho oblasti bez statusu území prostého nákazy virem newcastleské choroby bez očkování do členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem newcastleské choroby bez očkování pouze tehdy, pokud uvedená zvířata a násadová vejce kromě požadavků uvedených v oddílech 1 až 3 pro danou komoditu splňují následující požadavky týkající se nákazy virem newcastleské choroby:

a) 

v případě plemenné a užitkové drůbeže:

i) 

zvířata nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby;

ii) 

zvířata byla izolována po dobu 14 dnů před odesláním, a to buď v zařízení původu pod dozorem úředního veterinárního lékaře, nebo ve schváleném karanténním zařízení, ve kterém:

— 
žádná drůbež nebyla očkována proti nákaze virem newcastleské choroby v průběhu posledních 21 dnů před odesláním,
— 
žádní další ptáci nebyli přivezeni během posledních 21 dnů před odesláním,
— 
nebylo provedeno žádné očkování v karanténním zařízení;
iii) 

zvířata byla v průběhu posledních 14 dnů před odesláním s negativními výsledky podrobena sérologickým vyšetřením k zjištění protilátek proti viru newcastleské choroby, která byla provedena na vzorcích krve na úrovni, jež umožňuje odhalit nákazu při prevalenci 5 % s 95 % spolehlivostí;

b) 

v případě drůbeže určené k porážce uvedená zvířata pocházejí z hejn, která buď:

i) 

nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby a byla v průběhu posledních 14 dnů před odesláním s negativními výsledky podrobena sérologickým vyšetřením k zjištění protilátek proti viru newcastleské choroby, která byla provedena na vzorcích krve na úrovni, jež umožňuje odhalit nákazu při prevalenci 5 % s 95 % spolehlivostí;

nebo

ii) 

jsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby a byla v průběhu posledních 14 dnů před odesláním s negativními výsledky podrobena vyšetření k zjištění přítomnosti viru newcastleské choroby, které bylo provedeno na úrovni, jež umožňuje odhalit nákazu při prevalenci 5 % s 95 % spolehlivostí;

c) 

v případě jednodenních kuřat:

i) 

zvířata nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby;

ii) 

pocházejí z násadových vajec, která splňují podmínky uvedené v písmeni d);

iii) 

pocházejí z líhně, kde pracovní metody zajišťují líhnutí těchto násadových vajec časově a prostorově zcela odděleně od násadových vajec, která nesplňují podmínky uvedené v písmeni d);

d) 

v případě násadových vajec drůbeže:

i) 

zvířata nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby;

ii) 

pocházejí z hejn, která:

buď

— 
nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby,
nebo
— 
jsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby pomocí inaktivovaných očkovacích látek,
nebo
— 
byla očkována proti nákaze virem newcastleské choroby pomocí živých očkovacích látek, které splňují kritéria uvedená v příloze VI, a očkování bylo provedeno alespoň 30 dnů před sběrem násadových vajec.

KAPITOLA 4

Svody chovaných kopytníků a drůbeže

Článek 43

Zvláštní pravidla pro svody chovaných kopytníků a drůbeže

1.  

Během přemísťování chovaných kopytníků a drůbeže ze zařízení původu do zařízení v členském státě určení provozovatelé zajistí, aby zvířata nebyla podrobena více než třem svodům a aby tyto svody byly provedeny v zařízeních schválených pro účely svodů nebo v dopravních prostředcích v souladu s článkem 44 za těchto podmínek:

a) 

každý kus chovaných kopytníků a drůbeže, který byl podroben těmto svodům, je přemístěn do svého konečného místa určení v jiném členském státě nejpozději do 20 dnů po datu, kdy opustil zařízení původu;

b) 

období mezi datem odeslání každého kusu chovaných kopytníků a drůbeže z jeho zařízení původu a datem jeho odeslání ze zařízení schváleného pro svody v členském státě původu do jiného členského státu není delší než 14 dnů.

2.  
Provozovatel, který požaduje veterinární osvědčení, aby vyhověl čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, poskytne na žádost příslušného orgánu historii přepravy (včetně všech svodů) zvířat, která jsou součástí zásilky, od jejich odjezdu ze zařízení původu.
3.  
Odchylně od odst. 1 písm. a) může být v případě přepravy zvířat po vnitrozemských vodních cestách/po moři lhůta 20 dnů stanovená v odst. 1 písm. a) prodloužena o dobu trvání cesty po vnitrozemských vodních cestách/po moři.

▼M3

4.  
V případě chovaných kopytníků určených k porážce se svod zvířat z více než jednoho zařízení po dobu kratší než 20 dnů poté, co zvířata opustila zařízení původu, považuje za svod.

▼B

Článek 44

Zvláštní pravidla pro svody uskutečněné v dopravním prostředku

Provozovatelé zařízení, v nichž jsou chováni kopytníci nebo drůbež, kteří mají být shromážděni v dopravních prostředcích předtím, než jsou přemístěni do jiného členského státu, zajistí, aby byla nakládka provedena v zařízení, aniž by dopravní prostředky vstoupily do prostor, v nichž jsou chována zvířata.

Článek 45

Podrobná pravidla týkající se opatření biologické bezpečnosti pro svody

1.  

Provozovatelé zařízení schválených ke svodům zajistí, aby

a) 

zařízení nebo prostory pro epizootologicky oddělené ustájení zvířat v rámci zařízení byly zbavovány zvířat a čištěny a dezinfikovány v pravidelných intervalech, které nepřesahují 14 dnů nepřetržitého obsazení;

b) 

pneumatiky dopravních prostředků, ze kterých jsou zvířata vyložena nebo na které jsou zvířata naložena, byly před opuštěním zařízení vydezinfikovány.

2.  
Provozovatelé, kteří provádějí svody chovaných kopytníků nebo drůbeže v dopravních prostředcích, zajistí, aby pneumatiky dopravních prostředků byly před opuštěním zařízení vydezinfikovány.

Článek 46

Odchylky týkající se přemísťování kopytníků určených pro výstavy a sportovní, kulturní a podobné akce

1.  
Podmínky stanovené v čl. 126 odst. 2 a čl. 134 písm. b) nařízení (EU) 2016/429 a v článcích 43, 44 a 45 tohoto nařízení se nepoužijí na přemísťování chovaných kopytníků do jiného členského státu za účelem účasti na výstavách a na sportovních, kulturních a podobných akcích.
2.  
Povolení udělené členským státem, které je uvedeno v čl. 133 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) 2016/429, se nepožaduje, pokud individuálně osvědčení evidovaní koňovití sdílejí dopravní prostředek za účelem přepravy do jiného členského státu, aby se zúčastnili jakékoli z činností uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA 5

Požadavky na přemísťování chovaných suchozemských zvířat jiných než chovaných kopytníků a drůbeže a na přemísťování násadových vajec ptáků chovaných v zajetí do jiných členských států

Oddíl 1

Primáti

Článek 47

Požadavky na přemísťování primátů do jiných členských států

Provozovatelé přemístí primáty do jiného členského státu pouze tehdy, jestliže zvířata

buď

1. 

byla chována v uzavřeném zařízení a jsou přepravována do uzavřeného zařízení v členském státě určení v souladu s požadavky podle čl. 64 odst. 1;

nebo

2. 

pocházejí z jiného než uzavřeného zařízení a jsou přepravována do uzavřeného zařízení v členském státě určení v souladu s požadavky podle čl. 63 odst. 2 písm. b).

Oddíl 2

Včely a čmeláci

Článek 48

Požadavky na přemísťování včel do jiných členských států

Provozovatelé přemístí včely v jakékoli fázi jejich životního cyklu, včetně včelího plodu, do jiných členských států pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata a úly původu nevykazují známky moru včelího plodu, napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida) nebo napadení roztočem Tropilaelaps spp.;

b) 

pocházejí ze včelína umístěného uprostřed kruhu o poloměru alespoň:

i) 

3 km, kde nebyl hlášen mor včelího plodu během posledních 30 dnů před odesláním a kde neplatí omezení z důvodu ohniska moru včelího plodu;

ii) 

100 km, kde nebylo hlášeno napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida) a kde neplatí omezení z důvodu podezřelého případu nebo potvrzeného výskytu napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida), pokud není stanovena odchylka podle článku 49;

iii) 

100 km, kde nebylo hlášeno napadení roztočem Tropilaelaps spp. a kde neplatí omezení z důvodu podezřelého případu nebo potvrzeného výskytu napadení roztočem Tropilaelaps spp.

Článek 49

Odchylka pro přemísťování včelích královen do jiných členských států

Odchylně od čl. 48 písm. b) bodě ii) mohou provozovatelé přemísťovat včelí královny, pokud tito živočichové splňují požadavky uvedené v čl. 48 písm. a) a b) bodě i) a iii) a tyto požadavky:

a) 

napadení včelína původu lesknáčkem úlovým (Aethina tumida) nebylo hlášeno a tento včelín se nachází ve vzdálenosti nejméně 30 km od hranice ochranného pásma o poloměru alespoň 20 km vymezeného příslušným orgánem kolem potvrzeného výskytu napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida);

b) 

včelín původu se nenachází v oblasti omezené ochrannými opatřeními stanovenými Unií z důvodu potvrzeného výskytu napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida);

c) 

včelín původu se nachází v oblasti, ve které příslušný orgán provádí každoroční dozor, pokud jde o zjištění napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida), s mírou spolehlivosti alespoň 95 % zjištění napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida) v případě napadení nejméně 2 % včelínů;

d) 

včelín původu je během období produkce každý měsíc kontrolován příslušným orgánem s negativními výsledky, s mírou spolehlivosti alespoň 95 % zjištění napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida) v případě napadení nejméně 2 % včelínů;

e) 

jsou umístěny jednotlivě v přepravkách s doprovodem nejvýše 20 včel.

Článek 50

Dodatečné požadavky na přemísťování včel do jiných členských států s ohledem na napadení roztočem Varroa spp.

Provozovatelé přemístí včely v jakékoli fázi jejich životního cyklu, včetně včelího plodu, do jiného členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého napadení roztočem Varroa spp. pouze tehdy, pokud splňují požadavky stanovené v článku 48 a jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

pocházejí z členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého napadení roztočem Varroa spp.;

b) 

jsou během přepravy chráněny před napadením roztočem Varroa spp.

Článek 51

Požadavky na přemísťování čmeláků do jiných členských států

Provozovatelé přemístí čmeláky do jiných členských států pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

nevykazují žádné známky napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida);

b) 

pocházejí ze zařízení umístěného uprostřed kruhu kolem zařízení o poloměru nejméně 100 km, kde nebylo hlášeno napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida) a kde neplatí omezení z důvodu podezřelého případu nebo potvrzeného výskytu napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida). Tyto požadavky se nepoužijí na čmeláky ze zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí přemísťované v souladu s článkem 52.

Článek 52

Odchylka pro přemísťování čmeláků ze zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí pro čmeláky do jiných členských států

Odchylně od čl. 51 písm. b) mohou provozovatelé přemísťovat čmeláky ze zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí pro čmeláky do jiných členských států, jsou-li dodrženy požadavky čl. 51 písm. a) a pokud jsou splněny tyto požadavky:

a) 

chovy čmeláků byly izolovány v samostatných epizootologických jednotkách, přičemž každá kolonie byla umístěna v uzavřeném kontejneru, který byl před použitím nový nebo vyčištěný a vydezinfikovaný;

b) 

pravidelné průzkumy týkající se epizootologické jednotky, které byly provedeny v souladu s písemnými normalizovanými pracovními postupy, nezjistily v dané epizootologické jednotce napadení lesknáčkem úlovým (Aethina tumida).

Oddíl 3

Psi, kočky a fretky

Článek 53

Požadavky na přemísťování psů, koček a fretek do jiných členských států

Provozovatelé přemístí psy, kočky a fretky do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata jsou individuálně identifikována:

buď

i) 

v souladu s článkem 70 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

nebo

ii) 

zřetelně čitelným tetováním z období před 3. červencem 2011;

b) 

▼M3

zvířata jsou doprovázena individuálním identifikačním dokladem podle článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 a:

▼B

i) 

identifikované zvíře pochází ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním, a bylo očkováno úplným prvním očkovacím postupem proti vzteklině nejméně 21 dnů před přemístěním nebo bylo přeočkováno proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v části 1 přílohy VII. Tento požadavek se nepoužije na psy, kočky a fretky přemísťované v souladu s čl. 54 odst. 1 a 2;

ii) 

v případě psů zvířata podléhala opatřením ke zmírnění rizik pro infestaci měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) v souladu s přílohou VII částí 2 bodem 1 a v případě psů, koček či fretek pro další nákazy v souladu s přílohou VII částí 2 bodem 3 v požadované lhůtě stanovené v uvedené příloze před vstupem do členského státu nebo jeho oblasti, kde je možné požadovat uplatňování uvedených opatření. Tento požadavek se nepoužije na psy, kočky a fretky přemísťované v souladu s čl. 54 odst. 2;

▼M1

c) 

zvířata, která se shromažďují poté, co opustila své zařízení původu, se shromáždí ve střediscích pro svody psů, koček a fretek schválených v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

▼B

Článek 54

Odchylka od požadavků týkajících se očkování proti vzteklině a ošetření proti infestaci měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis)

1.  

Odchylně od čl. 53 písm. b) bodu i) mohou provozovatelé přemísťovat psy, kočky a fretky mladší než 12 týdnů, kteří nebyli očkováni proti vzteklině, nebo ve věku mezi 12 a 16 týdny, kteří byli očkováni proti vzteklině, ale ještě nesplňují požadavky na platnost uvedené v části 1 přílohy VII, do jiného členského státu, pokud:

a) 

členský stát určení tato přemístění obecně povolil a informoval veřejnost na specializovaných internetových stránkách, že tato přemístění byla povolena, a

b) 

je splněna jedna z těchto podmínek:

i) 

veterinární osvědčení uvedené v článku 86 je doplněno prohlášením provozovatele, které uvádí, že zvířata nebyla od narození do doby odeslání v kontaktu s chovanými suchozemskými zvířaty podezřelými z nákazy virem vztekliny ani s volně žijícími zvířaty druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem vztekliny;

nebo

ii) 

z identifikačního dokladu provázejícího matku, na které jsou zvířata uvedená v tomto odstavci dosud závislá, vyplývá, že před jejich narozením byla matka očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v části 1 přílohy VII.

2.  
Odchylně od čl. 53 písm. b) bodů i) a ii) mohou provozovatelé přemísťovat psy, kočky a fretky neočkované proti vzteklině a psy, kteří nebyli ošetřeni proti infestaci měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) prostřednictvím přímé přepravy do uzavřeného zařízení.

Článek 55

Povinnosti chovatelů zvířat v zájmovém chovu s ohledem na jiné než neobchodní přesuny psů, koček a fretek

Nemůže-li být neobchodní přesun psů, koček nebo fretek chovaných jako zvířata v zájmovém chovu v domácnostech proveden v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 245 odst. 2 nebo čl. 246 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/429, chovatelé zvířat přemístí psy, kočky a fretky chované jako zvířata v zájmovém chovu v domácnostech do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata jsou individuálně identifikována:

buď

i) 

v souladu s článkem 70 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

nebo

ii) 

zřetelně čitelným tetováním z období před 3. červencem 2011;

b) 

zvířata jsou doprovázena individuálním identifikačním dokladem podle článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, který dokládá, že

i) 

identifikované zvíře bylo očkováno úplným prvním očkovacím postupem proti vzteklině nejméně 21 dnů před odesláním nebo bylo přeočkováno proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v části 1 přílohy VII. Toto ustanovení se nepoužije na psy, kočky a fretky přemísťované v souladu s podmínkami uvedenými v článku 56;

ii) 

v případě psů zvířata podléhala opatřením ke zmírnění rizik pro infestaci měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) v souladu s přílohou VII částí 2 bodem 1 a v případě psů, koček či fretek případně pro další nákazy v souladu s přílohou VII částí 2 bodem 3 v požadované lhůtě stanovené v uvedené příloze před vstupem do členského státu nebo jeho oblasti, kde je možné požadovat uplatňování uvedených opatření.

Článek 56

Odchylka od požadavku na očkování proti vzteklině pro jiné než neobchodní přesuny psů, koček a fretek

Odchylně od čl. 55 písm. b) bodu i) mohou chovatelé zvířat přemísťovat psy, kočky a fretky mladší než 12 týdnů, kteří nebyli očkováni proti vzteklině, nebo psy, kočky a fretky ve věku mezi 12 a 16 týdny, kteří byli očkováni proti vzteklině, ale ještě nesplňují požadavky na platnost uvedené v části 1 přílohy VII, chované jako zvířata v zájmovém chovu v domácnostech, do jiného členského státu, pokud:

a) 

členský stát určení tato přemístění obecně povolil a informoval veřejnost na specializovaných internetových stránkách, že tato přemístění byla povolena, a

b) 

je splněna jedna z těchto podmínek:

i) 

veterinární osvědčení uvedené v článku 86 je doplněno prohlášením chovatele zvířat, které uvádí, že zvířata nebyla od narození do doby odeslání v kontaktu s chovanými suchozemskými zvířaty podezřelými z nákazy virem vztekliny ani s volně žijícími zvířaty druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem vztekliny;

nebo

ii) 

z identifikačního dokladu provázejícího matku, na které jsou zvířata uvedená v tomto odstavci dosud závislá, vyplývá, že před jejich narozením byla matka očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v části 1 přílohy VII.

Článek 57

Požadavky na informace týkající se příslušných orgánů, pokud jde o odchylku od požadavků na očkování proti vzteklině u psů, koček a fretek

Členské státy zpřístupní veřejnosti informace o obecném přijímání psů, koček a fretek mladších 12 týdnů, kteří nebyli očkováni proti vzteklině, nebo psů, koček a fretek ve věku mezi 12 a 16 týdny, kteří byli očkováni proti vzteklině, ale ještě nesplňují požadavky na platnost stanovené v části 1 přílohy VII, jak je uvedeno v čl. 54 odst. 1 písm. a) a v čl. 56 písm. a), kteří pocházejí z jiných členských států.

Oddíl 4

Jiní masožravci

Článek 58

Požadavky na přemísťování jiných masožravců do jiných členských států

1.  

Provozovatelé přemístí jiné masožravce do jiného členského státu pouze tehdy, splňují-li uvedení jiní masožravci následující požadavky:

a) 

zvířata jsou buď individuálně identifikována, nebo jsou identifikována jako skupina zvířat stejného druhu chovaných společně během přemístění do místa určení;

b) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla u chovaných suchozemských zvířat hlášena nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

c) 

zvířata byla očkována úplným prvním očkovacím postupem proti vzteklině nejméně 21 dnů před odesláním nebo byla přeočkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v části 1 přílohy VII;

d) 

v případě psovitých zvířata podléhala opatřením ke zmírnění rizik pro infestaci měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) v souladu s přílohou VII částí 2 bodem 2 v požadované lhůtě stanovené v uvedené příloze před vstupem do členského státu nebo jeho oblasti, kde je možné požadovat uplatňování uvedených opatření;

e) 

pokud byla přijata opatření v souladu s nařízením (EU) 2016/429 pro jinou nákazu než vzteklinu uvedenou na seznamu pro masožravce nebo určité druhy masožravců, zvířata druhů zahrnutých do uvedených opatření podléhala opatřením ke zmírnění rizik v souladu s přílohou VII částí 2 bodem 3 pro uvedené druhy masožravců v požadované lhůtě stanovené ve zmíněné příloze před vstupem do členského státu nebo jeho oblasti, kde je možné požadovat uplatňování uvedených opatření na zvířata náležející k těmto druhům masožravců.

2.  

Odchylně od odst. 1 písm. c) a d) mohou provozovatelé přemístit jiné masožravce, kteří nebyli očkováni proti vzteklině, a psovité, kteří nebyli ošetřeni proti infestaci měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis), pokud jsou tato zvířata přemístěna přímo do

a) 

uzavřeného zařízení;

nebo

b) 

zařízení, kde jsou tato zvířata chována jako kožešinová zvířata podle definice v bodě 1 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ( 2 ).

Oddíl 5

Ptáci chovaní v zajetí a násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

Článek 59

Požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí

1.  

Provozovatelé přemístí ptáky chované v zajetí jiné než papouškovité do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

zvířata nepřetržitě pobývala v registrovaném nebo uzavřeném zařízení od vylíhnutí nebo po dobu alespoň 21 dnů před odesláním;

b) 

zvířata pocházejí z hejn, která nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

c) 

zvířata nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

d) 

v případě, že zvířata vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti, prošla karanténou v souladu s požadavky na vstup do Unie ve schváleném karanténním zařízení určení v Unii;

e) 

v případě holubů jsou zvířata očkována proti nákaze virem newcastleské choroby a pocházejí ze zařízení, kde je prováděno očkování proti nákaze virem newcastleské choroby;

f) 

příslušné požadavky týkající se očkování uvedené v článcích 61 a 62.

2.  

Provozovatelé přemístí papouškovité do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1;

b) 

zvířata pocházejí ze zařízení, kde nebyla chlamydióza drůbeže potvrzena během posledních 60 dnů před odesláním a kde v případě, že byla chlamydióza drůbeže potvrzena během posledních 6 měsíců před odesláním, byla uplatněna tato opatření:

i) 

ptáci, kteří jsou nakaženi a kteří mohou být nakaženi, podstoupili léčbu;

ii) 

po ukončení léčby byli při laboratorním vyšetření shledáni negativními na chlamydiózu drůbeže;

iii) 

po ukončení léčby bylo zařízení vyčištěno a vydezinfikováno;

iv) 

uplynulo alespoň 60 dnů od vyčištění a dezinfekce podle bodu iii);

c) 

pokud byla zvířata v kontaktu s ptáky chovanými v zajetí ze zařízení, ve kterých byla diagnostikována chlamydióza drůbeže v průběhu 60 dnů před odesláním, jsou shledána negativními na chlamydiózu drůbeže při laboratorním vyšetření provedeném nejméně 14 dnů po kontaktu;

d) 

zvířata jsou identifikována v souladu s článkem 76 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

Článek 60

Požadavky na přemísťování násadových vajec ptáků chovaných v zajetí

Provozovatelé přemístí násadová vejce ptáků chovaných v zajetí do jiného členského státu pouze tehdy, splňují-li tato vejce následující požadavky:

a) 

pocházejí z registrovaného nebo uzavřeného zařízení;

b) 

pocházejí z hejn, která byla chována v registrovaném nebo uzavřeném zařízení;

c) 

pocházejí z hejn, která nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

d) 

splňují příslušné požadavky týkající se očkování uvedené v článcích 61 a 62.

Článek 61

Požadavky ohledně očkování proti nákaze virem newcastleské choroby

Pokud byli ptáci chovaní v zajetí, násadová vejce ptáků chovaných v zajetí nebo hejna původu násadových vajec očkováni proti nákaze virem newcastleské choroby pomocí jiných než inaktivovaných očkovacích látek, podané očkovací látky musí splňovat kritéria uvedená v příloze VI.

Článek 62

Požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí a násadových vajec ptáků chovaných v zajetí do členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem newcastleské choroby bez očkování

Provozovatelé přemístí ptáky chované v zajetí z řádu hrabavých a jejich násadová vejce z členského státu nebo jeho oblasti bez statusu území prostého nákazy virem newcastleské choroby bez očkování do členského státu nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy virem newcastleské choroby bez očkování pouze tehdy, pokud jsou splněny požadavky uvedené v článcích 59 až 61 pro určitou komoditu a uvedená zvířata a násadová vejce splňují následující požadavky týkající se nákazy virem newcastleské choroby:

a) 

v případě ptáků chovaných v zajetí:

i) 

zvířata nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby;

ii) 

zvířata byla izolována po dobu 14 dnů před odesláním, a to buď v zařízení původu pod dozorem úředního veterinárního lékaře, nebo ve schváleném karanténním zařízení, ve kterém:

— 
žádní ptáci chovaní v zajetí nebyli očkováni proti nákaze virem newcastleské choroby v průběhu posledních 21 dnů před odesláním,
— 
žádní další ptáci nebyli přivezeni během posledních 21 dnů před odesláním,
— 
nebylo provedeno žádné očkování v karanténním zařízení;
iii) 

zvířata byla v průběhu posledních 14 dnů před odesláním s negativními výsledky podrobena sérologickým vyšetřením k zjištění protilátek proti viru newcastleské choroby, která byla provedena na vzorcích krve na úrovni, jež umožňuje odhalit nákazu při prevalenci 5 % s 95 % spolehlivostí;

b) 

v případě násadových vajec ptáků chovaných v zajetí:

i) 

zvířata nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby;

ii) 

pocházejí z hejn, která:

buď

— 
nejsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby,
nebo
— 
jsou očkována proti nákaze virem newcastleské choroby pomocí inaktivovaných očkovacích látek,
nebo
— 
byla očkována proti nákaze virem newcastleské choroby pomocí živých očkovacích látek, které splňují kritéria uvedená v příloze VI, a očkování bylo provedeno alespoň 30 dnů před sběrem násadových vajec.

KAPITOLA 6

Požadavky na přemísťování chovaných suchozemských zvířat do uzavřených zařízení

Článek 63

Požadavky na přemísťování chovaných suchozemských zvířat z jiných než uzavřených zařízení do uzavřeného zařízení

1.  

Provozovatelé přemístí chovaná suchozemská zvířata jiná než primáty, jež pocházejí z jiných než uzavřených zařízení, do uzavřeného zařízení pouze v souladu s těmito požadavky:

a) 

zvířata jsou podrobena karanténě po dobu odpovídající nákazám uvedeným na seznamu pro druh, který má být přemístěn, a to v každém případě alespoň 30 dnů, přičemž po tuto dobu jsou zvířata chována:

buď

i) 

před přemístěním ve schváleném karanténním zařízení nebo v karanténním zařízení jiného uzavřeného zařízení;

nebo

ii) 

po přemístění v karanténním zařízení uzavřeného zařízení konečného určení;

b) 

zvířata nevykazují v době přemístění žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně;

c) 

zvířata splňují požadavky na identifikaci stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, příslušné pro daný druh;

d) 

zvířata splňují požadavky na očkování, léčbu nebo vyšetření stanovené v tomto nařízení, které se vztahují na přemísťování zvířat.

2.  

Provozovatelé přemístí chované primáty do uzavřeného zařízení pouze v souladu s pravidly, která jsou alespoň stejně přísná jako pravidla uvedená v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) z roku 2018 v článcích 5.9.1 až 5.9.5 s ohledem na karanténní opatření vztahující se na primáty a v článku 6.12.4 s ohledem na karanténní požadavky na primáty z nekontrolovaného prostředí, a toto přemístění bylo povoleno

a) 

příslušným orgánem členského státu, pokud jde o přemístění v rámci daného členského státu,

nebo

b) 

souhlasem příslušného orgánu členského státu původu a příslušného orgánu členského státu určení, pokud jde o přemístění do jiného členského státu.

Článek 64

Požadavky na přemísťování chovaných suchozemských zvířat z uzavřených zařízení do uzavřených zařízení v jiných členských státech

1.  
Provozovatelé přemístí chovaná suchozemská zvířata z uzavřeného zařízení do uzavřeného zařízení v jiném členském státě pouze tehdy, pokud tato zvířata nepředstavují významné riziko šíření nákaz, v souvislosti s nimiž jsou tato zvířata uvedena na seznamu, na základě výsledků plánu dozoru vztahujícího se na tato zvířata.
2.  
Provozovatelé přemístí chovaná zvířata, která náleží do čeledi Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae nebo Tragulidae, do jiného členského státu nebo jeho oblasti pouze v souladu alespoň s jedním z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.
3.  

Odchylně od odstavce 2 může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění těchto zvířat, která nesplňují alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti

a) 

se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

nebo

b) 

bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že jsou tato přemístění povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

KAPITOLA 7

Zvláštní pravidla a výjimky

Článek 65

Zvláštní pravidla pro přemísťování cirkusů a představení se zvířaty do jiných členských států

1.  

Provozovatelé cirkusů a představení se zvířaty přemístí své cirkusy a představení se zvířaty do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

poskytnou příslušnému orgánu v členském státě, kde se cirkus nebo představení se zvířaty nachází, plán cesty pro zamýšlené přemístění do jiného členského státu alespoň 10 pracovních dnů před odjezdem;

b) 

doklad o přemísťování uvedený v článku 77 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, který doprovází všechna přemísťovaná zvířata, je řádně aktualizován;

a

i) 

individuální identifikační doklad pro každého přemísťovaného psa, kočku a fretku, který je uveden v článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, je řádně vyplněn údaji v souladu s čl. 53 písm. b) body i) a ii);

ii) 

identifikační doklad pro přemísťovanou skupinu chovaných ptáků podle článku 79 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 je řádně aktualizován;

c) 

během posledních 12 měsíců před odjezdem:

i) 

skot, ovce, kozy, velbloudovití a jelenovití s negativními výsledky podstoupili vyšetření na nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 1 přílohy I;

ii) 

skot, kozy a jelenovití podstoupili s negativními výsledky vyšetření na nákazu komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v části 1 přílohy I;

iii) 

holubi byli očkováni proti nákaze virem newcastleské choroby;

d) 

všechna zvířata, která jsou součástí cirkusů a představení se zvířaty, byla prohlédnuta úředním veterinárním lékařem během období 10 pracovních dnů před odjezdem cirkusu nebo představení se zvířaty a byla shledána klinicky zdravými, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu pro daný druh nebo kategorii zvířat.

2.  
Provozovatelé cirkusů a představení se zvířaty přemístí chovaná zvířata, která náleží do čeledi Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae nebo Tragulidae, do jiného členského státu nebo jeho oblasti pouze v souladu alespoň s jedním z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.
3.  

Odchylně od odstavce 2 může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění těchto zvířat, která nesplňují alespoň jeden z požadavků stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti

a) 

se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

nebo

b) 

bez statusu území prostého nákazy a bez schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že jsou tato přemístění povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 66

Povinnost příslušného orgánu v souvislosti s přemísťováním cirkusů a představení se zvířaty do jiných členských států

Příslušný orgán členského státu původu potvrdí podpisem a razítkem plán cesty uvedený v čl. 65 odst. 1 písm. a) v případě, že:

a) 

cirkus nebo představení se zvířaty nepodléhá žádnému veterinárnímu omezení vztahujícímu se k nákaze uvedené na seznamu pro druh zvířete chovaného v tomto cirkuse nebo pro účely představení se zvířaty;

b) 

jsou dodrženy veterinární požadavky stanovené v článku 65;

c) 

všechny identifikační doklady doprovázející zvířata během přemísťování cirkusu a představení se zvířaty jsou řádně aktualizovány a zvířata splňují požadavky na očkování, léčbu nebo vyšetření, které jsou stanoveny v tomto nařízení a vztahují se na přemísťování příslušných druhů.

▼M2

Článek 67

Požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy

1.  
Provozovatelé přemístí ptáky chované v zajetí na výstavu v jiném členském státě pouze tehdy, pokud tato zvířata splňují podmínky stanovené v článku 59.
2.  

Před přemístěním na výstavu v jiném členském státě mohou provozovatelé v členském státě shromáždit ptáky chované v zajetí v jednom registrovaném zařízení nacházejícím se ve stejném členském státě za těchto podmínek:

a) 

ptáci chovaní v zajetí zůstanou v uvedeném zařízení po dobu nejvýše 12 hodin;

b) 

v době shromáždění jsou v zařízení drženi pouze ptáci chovaní v zajetí, kteří jsou určeni na příslušnou výstavu;

c) 

všichni ptáci chovaní v zajetí shromáždění v zařízení pocházejí přímo z registrovaných nebo schválených zařízení, v nichž jsou nepřetržitě drženi a v nichž splňují podmínky stanovené v článku 59.

3.  

Provozovatel výstavy, vyjma jakýchkoli výstav spojených s ukázkami letu, zajistí, aby:

a) 

vstup zvířat na výstavu byl omezen na ptáky chované v zajetí, kteří jsou k účasti na výstavě předem registrováni;

b) 

vstup ptáků na výstavu, kteří pocházejí ze zařízení nacházejících se v členském státě, kde se výstava koná, neohrozil nákazový status ptáků účastnících se výstavy tím, že

buď

i) 

bude požadován stejný nákazový status pro všechny ptáky chované v zajetí, kteří se budou výstavy účastnit;

nebo

ii) 

ptáci chovaní v zajetí, kteří pocházejí z členského státu, kde se výstava koná, budou drženi v oddělených prostorách nebo ohradách stranou od ptáků chovaných v zajetí pocházejících z jiných členských států;

c) 

veterinární lékař

i) 

provedl kontroly totožnosti ptáků chovaných v zajetí účastnících se výstavy před jejich vstupem na výstavu;

ii) 

sledoval klinické podmínky ptáků po vstupu na výstavu a během výstavy.

▼M3

4.  

Provozovatelé zajistí, aby ptáci chovaní v zajetí, kteří byli přemístěni na výstavu v souladu s odstavci 1 a 2, byli přemístěni zpět do členského státu původu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

ptáci jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným buď příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, nebo příslušným orgánem členského státu výstavy. Posledně uvedený orgán vydá veterinární osvědčení na základě úředních informací uvedených v osvědčení vydaném příslušným orgánem členského státu původu;

b) 

k přemístění dojde během doby platnosti osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

c) 

ptáci nebyli během výstavy v kontaktu s ptáky s nižším nákazovým statusem.

Pokud veterinární osvědčení vydal příslušný orgán členského státu původu, vydá veterinární lékař uvedený v odst. 3 písm. c) v případě ptáků, kteří se nezúčastnili výstavy spojené s ukázkami letu, nebo provozovatel odpovědný za ptáky, kteří se zúčastnili výstavy spojené s ukázkami letu, prohlášení uvádějící, že ptáci nebyli během výstavy v kontaktu s ptáky s nižším nákazovým statusem.

5.  

Provozovatelé zajistí, aby ptáci chovaní v zajetí, kteří byli přemístěni na výstavu v souladu s odstavci 1 a 2, byli přemístěni do členského státu, který není členským státem původu, pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a) 

ptáci jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu výstavy a vyplněným na základě úředních informací uvedených v osvědčení vydaném příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1;

b) 

k přemístění dojde během doby platnosti osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

c) 

ptáci nebyli během výstavy v kontaktu s ptáky s nižším nákazovým statusem;

d) 

pokud se výstava koná v členském státě nebo jeho oblasti, které nemají status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, nejsou ptáci z řádu hrabavých přemísťováni do členského státu nebo jeho oblasti, které mají status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, s výjimkou případů, kdy všichni ptáci z řádu hrabavých na výstavě splňují požadavky čl. 62 písm. a).

Provozovatel v místě určení zajistí, aby ptáci byli drženi izolováni od jakýchkoli jiných ptáků po dobu 21 dnů po příjezdu.

▼M1

Článek 68

Zvláštní požadavky na přemísťování poštovních holubů na sportovní akce v jiném členském státě

Provozovatelé přemístí poštovní holuby na sportovní akce v jiném členském státě pouze tehdy, splňují-li uvedená zvířata podmínky stanovené v článku 59, s výjimkou doby pobytu stanovené v čl. 59 odst. 1 písm. a).

▼B

KAPITOLA 8

Veterinární osvědčení a hlášení přemísťování

Oddíl 1

Požadavky na veterinární certifikaci

▼M3

Článek 69

Odchylka týkající se přemísťování chovaných koňovitých do jiných členských států

Příslušný orgán členského státu původu může schválit přemístění registrovaných koňovitých, kteří nesplňují požadavky na veterinární osvědčení stanovené v čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, do jiného členského státu, pokud:

a) 

příslušný orgán členského státu určení stanovil podmínky na základě požadavků uvedených v písmenech b) a c) a informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou schválena;

b) 

zvířata chovaná a přemísťovaná na příslušných územích členského státu původu a členského státu určení splňují alespoň veterinární požadavky na přemísťování chovaných koňovitých do jiných členských států, a zejména specifické veterinární požadavky stanovené v článku 22;

c) 

příslušný orgán členského státu původu splňuje podmínku stanovenou příslušným orgánem členského státu určení ohledně sledovatelnosti přemísťovaných zvířat a informuje příslušný orgán členského státu určení o svém záměru tuto odchylku využít.

▼B

Článek 70

Odchylka týkající se přemísťování suchozemských zvířat, která jsou součástí cirkusů a představení se zvířaty, do jiných členských států

Požadavky na veterinární certifikaci v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se nepoužijí na přemísťování suchozemských zvířat, která jsou součástí cirkusů a představení se zvířaty, do jiného členského státu.

Článek 71

Veterinární osvědčení pro určitá chovaná suchozemská zvířata

▼M1

1.  
Provozovatelé přemístí ptáky chované v zajetí s výjimkou poštovních holubů na sportovní akce, včely, čmeláky (kromě čmeláků ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí), primáty, psy, kočky, fretky nebo jiné masožravce do jiného členského státu pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu původu.

▼M2

2.  
Odchylně od odstavce 1 mohou provozovatelé přemísťovat ptáky chované v zajetí z výstav jiných než výstav spojených s ukázkami letu zpět do členského státu původu ptáků v souladu s čl. 67 odst. 4 písm. b).
3.  
Odchylně od odstavce 1 mohou provozovatelé přemísťovat ptáky chované v zajetí z výstav spojených s ukázkami letu zpět do členského státu původu ptáků v souladu s čl. 67 odst. 4 písm. c).

▼B

Článek 72

Veterinární osvědčení pro násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

Provozovatelé přemístí násadová vejce ptáků chovaných v zajetí do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li doprovázena veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu původu.

Oddíl 2

Obsah veterinárních osvědčení pro chovaná suchozemská zvířata a násadová vejce

Článek 73

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro chovaný skot

1.  
Veterinární osvědčení pro chovaný skot, vyjma chovaného skotu uvedeného v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 10 a v příslušných případech v článcích 11, 12 a 13.
2.  
Veterinární osvědčení pro chovaný skot přemísťovaný na okamžitou porážku na jatkách v jiném členském státě buď přímo, nebo po svodu, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 14.

Článek 74

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro chované ovce a kozy

1.  

Veterinární osvědčení pro chované ovce a kozy, vyjma chovaných ovcí a koz uvedených v odstavcích 2 a 3, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodu 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými:

a) 

v případě ovcí, vyjma nekastrovaných samců ovcí, v čl. 15 odst. 1 a 2;

b) 

v případě koz v čl. 15 odst. 1 a 3;

c) 

v případě nekastrovaných samců ovcí v čl. 15 odst. 1, 2 a 4;

d) 

v příslušných případech v článku 17.

2.  

Veterinární osvědčení pro chované ovce a kozy přemísťované do jiného členského státu nebo jeho oblasti se schváleným eradikačním programem pro nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými:

a) 

v čl. 15 odst. 1 písm. a), b) a d) až h);

b) 

buď v čl. 15 odst. 1 písm. c), nebo v článku 16;

c) 

v příslušných případech v článku 17.

3.  
Veterinární osvědčení pro chované ovce a kozy přemísťované na okamžitou porážku na jatkách v jiném členském státě buď přímo, nebo po svodu, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 18.

Článek 75

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro chovaná prasata

1.  
Veterinární osvědčení pro chovaná prasata, vyjma chovaných prasat uvedených v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 19 a v příslušných případech v článku 20.
2.  
Veterinární osvědčení pro chovaná prasata přemísťovaná na okamžitou porážku na jatkách v jiném členském státě buď přímo, nebo po svodu, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 21.

Článek 76

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro chované koňovité

1.  
Veterinární osvědčení pro chované koňovité, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 22.
2.  

Veterinární osvědčení uvedené v odstavci 1

a) 

se vydává pro jednotlivé koňovité;

nebo

b) 

může být vydáno pro zásilku koňovitých

i) 

odeslanou přímo do jiného členského státu bez jakéhokoli svodu;

nebo

ii) 

přepravovanou na okamžitou porážku na jatkách v jiném členském státě buď přímo, nebo po svodu.

Článek 77

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro chované velbloudovité

1.  
Veterinární osvědčení pro chované velbloudovité, vyjma chovaných velbloudovitých uvedených v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 23 a v příslušných případech v článku 24.
2.  
Veterinární osvědčení pro chované velbloudovité přemísťované na okamžitou porážku na jatkách v jiném členském státě buď přímo, nebo po svodu, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 25.

Článek 78

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro chované jelenovité

1.  
Veterinární osvědčení pro chované jelenovité, vyjma chovaných jelenovitých uvedených v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 26 a v příslušných případech v článku 27.
2.  
Veterinární osvědčení pro chované jelenovité přemísťované na okamžitou porážku na jatkách v jiném členském státě buď přímo, nebo po svodu, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 28.

Článek 79

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro ostatní chované kopytníky

1.  
Veterinární osvědčení pro ostatní chované kopytníky, vyjma ostatních chovaných kopytníků uvedených v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 29 a v příslušných případech v článku 30.
2.  
Veterinární osvědčení pro ostatní chované kopytníky přemísťované na okamžitou porážku na jatkách v jiném členském státě buď přímo, nebo po svodu, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 31.

Článek 80

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro drůbež

Veterinární osvědčení pro drůbež, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v bodě 1 části 1 přílohy VIII a osvědčení souladu s požadavky stanovenými:

a) 

v případě plemenné drůbeže a užitkové drůbeže v článku 34, případně v článcích 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže;

b) 

v případě drůbeže určené k porážce v článku 35, případně v článcích 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže;

c) 

v případě jednodenních kuřat v článku 36, případně v článcích 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže;

d) 

v případě méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci v článku 37, případně v článcích 41 a 42 pro konkrétní kategorii drůbeže.

Článek 81

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro ptáky chované v zajetí

▼M1

1.  
Veterinární osvědčení pro ptáky chované v zajetí, vyjma těchto ptáků uvedených v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 59, v příslušných případech v článcích 61 a 62 pro konkrétní kategorii ptáků.

▼M2

2.  
Veterinární osvědčení pro ptáky chované v zajetí určené pro výstavy, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v čl. 67 odst. 1 a pokud jsou ptáci shromážděni v jednom registrovaném zařízení, s požadavky stanovenými v čl. 67 odst. 2.

▼M1 —————

▼B

Článek 82

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro násadová vejce drůbeže

Veterinární osvědčení pro násadová vejce drůbeže, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 161 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 2 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými:

a) 

v případě násadových vajec drůbeže, vyjma vajec uvedených v čl. 38 písm. b) a c), případně v článcích 41 a 42 pro konkrétní kategorii vajec;

b) 

v případě méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci v článku 39, případně v článcích 41 a 42 pro konkrétní kategorii vajec;

c) 

v případě vajec drůbeže prostých specifikovaných patogenních původců v článku 40.

Článek 83

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

Veterinární osvědčení pro násadová vejce ptáků chovaných v zajetí, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s článkem 72, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 2 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 60 a v příslušných případech v článcích 61 a 62 pro konkrétní kategorii vajec.

Článek 84

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro včely a čmeláky

1.  
Veterinární osvědčení pro včely, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 48 a v příslušných případech v článcích 49 a 50.
2.  
Veterinární osvědčení pro čmeláky (kromě čmeláků ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí), které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 51.

Článek 85

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro primáty

Veterinární osvědčení pro primáty, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 47.

Článek 86

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro psy, kočky a fretky

▼M3

1.  
Veterinární osvědčení pro psy, kočky a fretky, kromě psů, koček a fretek uvedených v odstavci 2, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 53 a v příslušných případech v článku 54 a odkaz na identifikační doklad uvedený v článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

▼B

2.  
Veterinární osvědčení pro psy, kočky a fretky chované jako zvířata v zájmovém chovu, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1, osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 55 a v příslušných případech v článku 56 a odkaz na identifikační doklad uvedený v článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

Článek 87

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro jiné masožravce

Veterinární osvědčení pro jiné masožravce, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 58.

Článek 88

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro suchozemská zvířata přemísťovaná z uzavřeného zařízení do uzavřeného zařízení v jiném členském státě

Veterinární osvědčení pro suchozemská zvířata přemísťovaná z uzavřeného zařízení do uzavřeného zařízení v jiném členském státě, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 nebo s čl. 71 odst. 1 tohoto nařízení, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v článku 64.

Oddíl 3

Požadavky na veterinární certifikaci pro konkrétní typy přemísťování chovaných suchozemských zvířat

Článek 89

Veterinární certifikace pro přemísťování kopytníků a drůbeže prostřednictvím zařízení provádějících svody

Příslušný orgán vydá veterinární osvědčení uvedené v článcích 73 až 80 pro přemísťování kopytníků a drůbeže, kteří jsou podrobeni svodům, do jiného členského státu tímto způsobem:

a) 

kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly a vyšetření v souladu s čl. 91 odst. 1 se provedou před vydáním prvního veterinárního osvědčení uvedeného v článcích 73 až 80, a to

buď

i) 

v zařízení původu, pokud jsou zvířata určena

— 
k přímému přemístění do zařízení schváleného ke svodům v členském státě tranzitu,
nebo
— 
ke svodu v dopravním prostředku v členském státě původu, aby byla přemístěna přímo do jiného členského státu;

nebo

ii) 

v zařízení schváleném ke svodům, kde byla zvířata shromážděna v členském státě původu k odeslání do jiného členského státu;

nebo

iii) 

v zařízení schváleném ke svodům v členském státě tranzitu, pokud byla zvířata podrobena svodu v tomto členském státě;

b) 

veterinární osvědčení uvedené v článcích 73 až 80 je dokončeno na základě úředních informací, které:

i) 

má k dispozici osvědčující úřední veterinární lékař, jenž provedl kontroly a vyšetření uvedené v písm. a) bodech i) a ii) v členském státě původu;

nebo

ii) 

jsou poskytnuty v prvním nebo druhém veterinárním osvědčení uvedeném v článcích 73 až 80, které má k dispozici osvědčující úřední veterinární lékař, jenž provedl kontroly a vyšetření uvedené v písm. a) bodě iii) v členském státě tranzitu, který byl navštíven.

Článek 90

Veterinární certifikace pro chované kopytníky a drůbež určené k vývozu do třetích zemí během jejich přemísťování z členského státu původu přes území jiných členských států k vnější hranici Unie

Provozovatelé zajistí, aby chovaní kopytníci a drůbež určení k vývozu do třetí země, kteří jsou přepravováni k vnější hranici Unie přes jiný členský stát, byli doprovázeni veterinárními osvědčeními, ve kterých je potvrzeno, že:

i) 

zvířata vyhovují alespoň požadavkům v souladu s touto kapitolou, pokud jde o přemísťování chovaných kopytníků nebo drůbeže určených k porážce v členském státě, kde se nachází výstupní místo;

a

ii) 

v případě zvířat druhů uvedených na seznamu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) zvířata vyhovují alespoň článku 33, když se výstupní místo nachází v členském státě nebo jeho oblasti se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24).

Oddíl 4

Pravidla týkající se odpovědnosti příslušného orgánu za veterinární certifikaci

Článek 91

Odpovědnost příslušného orgánu za veterinární certifikaci

1.  

Před podpisem veterinárního osvědčení provede úřední veterinární lékař následující typy kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol a vyšetření, aby ověřil soulad s požadavky:

a) 

pokud jde o chované kopytníky, kontrolu totožnosti a klinické vyšetření zvířat v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo za účelem zjištění podezření na ně;

b) 

pokud jde o plemennou drůbež, užitkovou drůbež a méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci, kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci uchovávané v zařízení, kontrolu totožnosti zvířat v zásilce a klinickou prohlídku hejna původu a zvířat v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo podezření na ně;

c) 

pokud jde o drůbež určenou k porážce, kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci uchovávané v zařízení, kontrolu totožnosti zvířat v zásilce a klinickou prohlídku hejna původu za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo podezření na ně;

d) 

pokud jde o jednodenní kuřata, kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci uchovávané v zařízení, u hejna původu za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo podezření na ně;

e) 

pokud jde o ptáky chované v zajetí:

i) 

kontrolu totožnosti zvířat v zásilce;

ii) 

kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci uchovávané v zařízení, a klinickou prohlídku hejna původu a zvířat v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo podezření na ně;

▼M2

iii) 

u ptáků chovaných v zajetí přemísťovaných na výstavu v jiném členském státě z jednoho registrovaného zařízení podle čl. 67 odst. 2: kontroly totožnosti a fyzické kontroly ptáků chovaných v zajetí a kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci registrovaného nebo schváleného zařízení původu a prohlášení provozovatele uvedeného zařízení potvrzující, že:

— 
ptáci chovaní v zajetí předložení k certifikaci nepřetržitě pobývali v zařízení původu od vylíhnutí nebo po dobu alespoň posledních 21 dnů před jejich odesláním,
— 
hejno původu nevykazuje mimořádné úhyny s neurčenou příčinou, a
— 
během posledních 48 hodin ptáci z hejna původu nevykazovali klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně.

▼B

f) 

pokud jde o násadová vejce drůbeže, kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci uchovávané v zařízení, u hejna původu a případně záznamů uchovávaných v líhni, ze které jsou vejce odesílána, kontrolu totožnosti násadových vajec a

buď

i) 

klinickou prohlídku hejna původu za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo podezření na ně,

nebo

ii) 

měsíční veterinární prohlídky zdravotního stavu hejna původu a hodnocení jeho současného nákazového statusu podle aktuálních informací dodaných provozovatelem;

g) 

pokud jde o násadová vejce ptáků chovaných v zajetí, kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci uchovávané v zařízení, kontrolu totožnosti násadových vajec a klinickou prohlídku hejna původu za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo podezření na ně;

h) 

pokud jde o včely a čmeláky, kontrolu totožnosti a

buď

i) 

vizuální prohlídku zvířat, jejich obalů a jakýchkoli doprovázejících krmiv nebo jiného materiálu za účelem zjištění výskytu moru včelího plodu, lesknáčka úlového (Aethina tumida) a roztoče Tropilaelaps spp. u včel nebo lesknáčka úlového (Aethina tumida) u čmeláků,

nebo

ii) 

pokud jde o včelí královny, které mají být certifikovány v rámci odchylky stanovené v článku 49, kontrolu dokladů, pokud jde o záznamy měsíčních veterinárních prohlídek během období produkce, vizuální kontrolu jejich jednotlivých přepravek za účelem ověření maximálního počtu doprovázejících včel na přepravku a vizuální prohlídku zvířat, jejich obalů a jakýchkoli doprovázejících krmiv nebo jiného materiálu za účelem zjištění výskytu moru včelího plodu, lesknáčka úlového (Aethina tumida) a roztoče Tropilaelaps spp.;

i) 

pokud jde o primáty, kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy, kontrolu totožnosti a klinické vyšetření, a není-li to možné, klinickou prohlídku zvířete (zvířat) v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo za účelem zjištění podezření na ně;

▼M3

j) 

pokud jde o psy, kočky a fretky, kontrolu dokladů, pokud jde o individuální identifikační doklad stanovený v článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a pokud jde o psy, kočky, fretky a jiné masožravce, kontrolu totožnosti a klinické vyšetření, a není-li to možné, klinickou prohlídku zvířat v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu relevantních pro daný druh nebo podezření na ně;

▼B

k) 

pokud jde o suchozemská zvířata z uzavřeného zařízení, která jsou přemísťována do uzavřeného zařízení v jiném členském státě, kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy, kontrolu totožnosti a klinické vyšetření, a není-li to možné, klinickou prohlídku zvířat v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo za účelem zjištění podezření na ně.

2.  

Úřední veterinární lékař provede kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly a vyšetření uvedené v odstavci 1 a vydá veterinární osvědčení:

a) 

během posledních 24 hodin před odesláním ze zařízení původu, nebo v příslušných případech ze zařízení schváleného pro svody, pokud jde o chované kopytníky kromě koňovitých;

▼M3

b) 

během posledních 48 hodin nebo poslední pracovní den před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o koňovité;

▼B

c) 

během posledních 48 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o plemennou drůbež, užitkovou drůbež, méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci a ptáky chované v zajetí;

d) 

během posledních 5 dnů před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o drůbež určenou k porážce;

e) 

během posledních 24 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o jednodenní kuřata;

f) 

pokud jde o násadová vejce drůbeže:

i) 

během posledních 72 hodin před odesláním násadových vajec ze zařízení původu v případě kontrol dokladů, kontrol totožnosti, klinické prohlídky hejna původu a hodnocení jeho současného nákazového statusu podle aktuálních informací dodaných provozovatelem;

ii) 

během posledních 31 dnů před odesláním násadových vajec ze zařízení původu v případě měsíčních veterinárních prohlídek hejna původu;

g) 

během posledních 48 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o násadová vejce ptáků chovaných v zajetí;

h) 

během posledních 48 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o včely a čmeláky, a během posledních 24 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o včelí královny, které mají být certifikovány v rámci odchylky;

i) 

během posledních 48 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o primáty;

j) 

během posledních 48 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o psy, kočky, fretky a jiné masožravce;

k) 

během posledních 48 hodin před odesláním ze zařízení původu, pokud jde o suchozemská zvířata přemísťovaná z uzavřeného zařízení do uzavřeného zařízení v jiném členském státě.

3.  
Veterinární osvědčení platí po dobu 10 dnů od data vydání, aniž jsou dotčeny odchylky stanovené podle článku 92.

Článek 92

Odchylka od doby platnosti veterinárního osvědčení

1.  
Odchylně od čl. 91 odst. 3 může být v případě přepravy zvířat po vnitrozemských vodních cestách/po moři lhůta 10 dnů pro platnost veterinárního osvědčení prodloužena o dobu trvání cesty po vnitrozemských vodních cestách/po moři.

▼M3

2.  

Odchylně od doby platnosti veterinárního osvědčení uvedené v čl. 91 odst. 3 je veterinární osvědčení vydané pro jednotlivého koňovitého uvedené v čl. 76 odst. 2 písm. a) platné po dobu 30 dnů, pokud:

a) 

koňovitý, který má být přemístěn, je doprovázen jednotným celoživotním identifikačním dokladem v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou validační známku vydanou příslušným orgánem nebo subjektem, který byl touto činností pověřen, na období nepřesahující 4 roky, aby se doložilo, že dané zvíře obvykle pobývá v zařízení uznaném příslušným orgánem jako zařízení s nízkým rizikem pro zdraví v důsledku častých veterinárních návštěv, dodatečných kontrol totožnosti a zdravotních vyšetření a v důsledku toho, že v zařízení s výjimkou zvlášť určených a oddělených prostor nedochází k přirozené plemenitbě,

nebo

b) 

registrovaný koňovitý, který má být přemístěn, je doprovázen jednotným celoživotním identifikačním dokladem v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou licenci vydanou na období nepřesahující 4 roky vnitrostátní pobočkou Fédération Equestre Internationale pro účast na jezdeckých soutěžích nebo příslušným orgánem pro závody pro účast na závodech, a jenž dokládá alespoň dvě návštěvy veterinárního lékaře ročně, včetně návštěv potřebných k provedení pravidelného očkování proti influenze koní a vyšetření vyžadovaných pro účely přemísťování do jiných členských států nebo třetích zemí.

▼B

3.  

Během období platnosti je osvědčení uvedené v odstavci 2 dostatečné pro

a) 

více vstupů do jiných členských států;

b) 

návrat do zařízení odeslání v něm uvedeného.

Oddíl 5

Podrobná pravidla pro hlášení přemísťování chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec do jiných členských států

Článek 93

Hlášení přemísťování čmeláků ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí mezi členskými státy provozovateli předem

Co se týče čmeláků ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí, kteří jsou přemísťováni do jiného členského státu, provozovatel zařízení původu předem ohlásí příslušnému orgánu členského státu původu odeslání těchto čmeláků.

Článek 94

Hlášení ze strany provozovatelů cirkusů a představení se zvířaty předem, když zamýšlejí přemístit chovaná suchozemská zvířata mezi členskými státy

Co se týče cirkusů a představení se zvířaty, které jsou přemísťovány do jiného členského státu, provozovatel cirkusů a představení se zvířaty ohlásí příslušnému orgánu členského státu původu odjezd těchto cirkusů a představení se zvířaty alespoň 10 dnů předem.

Článek 95

Hlášení přemísťování násadových vajec ptáků chovaných v zajetí mezi členskými státy provozovateli předem

Co se týče násadových vajec ptáků chovaných v zajetí, která jsou přemísťována do jiného členského státu, provozovatel zařízení původu předem ohlásí příslušnému orgánu členského státu původu zamýšlené přemístění těchto zárodečných produktů.

Článek 96

Požadavky na informace týkající se provozovatelů s ohledem na hlášení přemísťování chovaných suchozemských zvířat do jiných členských států

Provozovatelé podávající hlášení příslušnému orgánu ve svém členském státě původu v souladu s článkem 152 nařízení (EU) 2016/429 poskytnou tomuto příslušnému orgánu o každé zásilce chovaných suchozemských zvířat, která má být přemístěna do jiného členského státu, informace stanovené v:

a) 

příloze VIII části 1 bodě 1 písm. a) až d), pokud jde o chovaná suchozemská zvířata kromě čmeláků ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí, která mají být přemístěna do jiného členského státu;

b) 

části 2 přílohy VIII, pokud jde o čmeláky ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí.

Článek 97

Požadavky na informace týkající se příslušného orgánu s ohledem na hlášení přemísťování chovaných suchozemských zvířat do jiných členských států

Příslušný orgán členského státu původu podávající hlášení příslušnému orgánu členského státu určení v souladu s čl. 153 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 poskytne o každé zásilce chovaných suchozemských zvířat, která má být přemístěna do jiného členského státu, informace stanovené v:

a) 

příloze VIII části 1 bodě 1 písm. a) až d), pokud jde o chovaná suchozemská zvířata kromě čmeláků ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí, která mají být přemístěna do jiného členského státu;

b) 

části 2 přílohy VIII, pokud jde o čmeláky ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí.

Článek 98

Hlášení přemísťování násadových vajec do jiných členských států

Provozovatelé podávající hlášení příslušnému orgánu ve svém členském státě původu v souladu s článkem 163 nařízení (EU) 2016/429 a článkem 95 tohoto nařízení poskytnou tomuto příslušnému orgánu o každé zásilce násadových vajec, která má být přemístěna do jiného členského státu, informace v souladu s přílohou VIII částí 1 bodem 2 písm. a) až e).

Článek 99

Nouzové postupy

V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu chovaných suchozemských zvířat nebo násadových vajec, které mají být přemístěny do jiného členského státu, pohotovostní opatření stanovená podle čl. 134 písm. d) nařízení (EU) 2017/625.

Článek 100

Určení regionů pro spravování hlášení přemísťování

Při určování regionů pro spravování hlášení přemísťování v souladu s články 97 a 98 členské státy zajistí, aby:

a) 

všechny části jejich území pokrýval alespoň jeden region;

b) 

za jednotlivé určené regiony odpovídal příslušný orgán oprávněný k veterinární certifikaci v uvedeném regionu;

c) 

příslušný orgán odpovědný za určený region měl přístup k systému IMSOC;

d) 

pracovníci příslušného orgánu odpovědného za určený region disponovali náležitými schopnostmi a znalostmi a absolvovali zvláštní odbornou přípravu nebo měli rovnocenné praktické zkušenosti s používáním systému IMSOC k vytváření, zpracovávání a předávání informací stanovených v článcích 97 a 98.

ČÁST III

PŘEMÍSŤOVÁNÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH SUCHOZEMSKÝCH ZVÍŘAT

Článek 101

Požadavky na přemísťování volně žijících suchozemských zvířat do jiných členských států

1.  
Provozovatelé přemístí volně žijící suchozemská zvířata z jejich stanoviště původu pouze tak, že je přímo naloží do dopravního prostředku a převezou na stanoviště nebo do zařízení v jiném členském státě, aniž by tato zvířata vstoupila do jakéhokoli zařízení v členském státě původu.
2.  

Provozovatelé a dopravci zajistí, aby dopravní prostředky používané k přepravě volně žijících suchozemských zvířat (kromě včel a čmeláků) byly:

a) 

konstruovány takovým způsobem, aby

i) 

zvířata nemohla uniknout či vypadnout;

ii) 

v dopravním prostředku byla možná vizuální prohlídka zvířat;

iii) 

byl vyloučen nebo minimalizován únik živočišných výkalů, podestýlky nebo krmiva;

iv) 

v případě ptáků byl vyloučen nebo minimalizován únik peří;

v) 

v případě potřeby zvířata mohla být odchycena nebo přepravována pod sedativy;

b) 

vyčištěny a vydezinfikovány ihned po každé přepravě zvířat nebo jakékoliv položky, která představuje riziko pro zdraví zvířat, a v případě potřeby vydezinfikovány znovu a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před novou nakládkou zvířat.

3.  

Provozovatelé a dopravci zajistí, aby kontejnery, ve kterých jsou volně žijící suchozemská zvířata (kromě včel a čmeláků) přepravována:

a) 

vyhovovaly podmínkám uvedeným v bodě 2 písm. a);

b) 

obsahovaly pouze volně žijící zvířata stejného druhu, která pocházejí ze stejného stanoviště;

c) 

byly označeny popiskem, který označuje druh a počet zvířat;

d) 

byly buď nepoužité nevratné kontejnery určené k tomuto účelu, které se použijí pouze jednou a poté jsou zničeny, nebo aby byly vyčištěny a vydezinfikovány po předchozím použití a vysušeny nebo ponechány vyschnout před dalším použitím.

4.  

Provozovatelé přemístí volně žijící suchozemská zvířata z jejich stanoviště původu na stanoviště nebo do zařízení v jiném členském státě pouze tehdy, jsou-li splněny tyto dodatečné požadavky:

a) 

většina zvířat v zásilce pobývala na stanovišti původu nejméně 30 dnů před odesláním, nebo od narození, pokud jsou mladší než 30 dnů, a během této doby nebyla v kontaktu s chovanými zvířaty s nižším nákazovým statusem nebo se zvířaty, která podléhají omezením přemísťování z veterinárních důvodů, nebo s chovanými zvířaty pocházejícími ze zařízení, které nesplňuje požadavky stanovené v písmeni b);

b) 

veškerá zvířata, která vstoupí do Unie ze třetí země nebo území během posledních 30 dnů před odesláním zvířat uvedených v odstavci 1 a jsou umístěna do zařízení nacházejícího se na stanovišti, kde uvedená zvířata pobývají, jsou chována odděleně, aby se zabránilo přímému i nepřímému kontaktu se všemi dalšími zvířaty v uvedeném zařízení;

c) 

▼M1

zvířata, která patří k druhům uvedeným na seznamu pro příslušné nákazy, pocházejí ze stanoviště, na kterém nebyly hlášeny následující nákazy během stanovených lhůt:

▼B

i) 

nákaza virem vztekliny během posledních 30 dnů před odesláním;

ii) 

nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u volně žijících suchozemských zvířat druhů uvedených na seznamu pro tuto nákazu během posledních 42 dnů před odesláním;

iii) 

nákaza komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u volně žijících suchozemských zvířat druhů uvedených na seznamu pro tuto nákazu během posledních 42 dnů před odesláním;

iv) 

nákaza virem epizootického hemoragického onemocnění v oblasti o poloměru 150 km u volně žijících suchozemských zvířat druhů uvedených na seznamu pro tuto nákazu během posledních 2 let před odesláním;

v) 

sněť slezinná u kopytníků během posledních 15 dnů před odesláním;

vi) 

surra (Trypanosoma evansi) během posledních 30 dnů před odesláním;

d) 

pokud tato zvířata náleží do čeledi Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae nebo Tragulidae, stanoviště původu musí být v souladu alespoň s jedním z požadavků pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

e) 

není známo, že by tato zvířata byla v kontaktu s volně žijícími suchozemskými zvířaty, která nesplňují požadavky stanovené v písmeni c), během posledních 30 dnů před odesláním.

▼M1

5.  

Odchylně od odst. 4 písm. d) tohoto článku může příslušný orgán členského státu původu povolit přemístění volně žijících zvířat náležejících k čeledím Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae nebo Tragulidae, která pocházejí ze stanoviště, jež nesplňuje alespoň jeden z požadavků na nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddíle 1 bodech 1 až 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, do jiného členského státu nebo jeho oblasti:

▼B

a) 

se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že tato přemístění jsou povolena na základě podmínek uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

nebo

b) 

bez statusu území prostého nákazy a schváleného eradikačního programu pro nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), pokud členský stát určení informoval Komisi a ostatní členské státy, že jsou tato přemístění povolena. Stanoví-li členský stát určení podmínky pro povolení tohoto přemístění, musí být těmito podmínkami některá z podmínek stanovených v příloze V části II kapitole 2 oddílu 1 bodech 5 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 102

Podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro volně žijící suchozemská zvířata

Veterinární osvědčení pro volně žijící suchozemská zvířata, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 155 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, obsahuje obecné informace stanovené v bodě 3 přílohy VIII a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v čl. 101 odst. 4 a v příslušných případech v čl. 101 odst. 5 tohoto nařízení.

Článek 103

Pravidla týkající se odpovědnosti příslušného orgánu za veterinární certifikaci pro přemísťování volně žijících suchozemských zvířat do jiných členských států

1.  

Před podpisem veterinárního osvědčení podle článku 102 pro přemísťování volně žijících suchozemských zvířat provede úřední veterinární lékař následující typy kontrol totožnosti a vyšetření:

a) 

prozkoumání dostupných informací, které prokazují, že jsou splněny požadavky stanovené v čl. 101 odst. 4;

b) 

kontrolu totožnosti;

c) 

klinické vyšetření, a není-li to možné, klinickou prohlídku zvířat v zásilce za účelem zjištění klinických příznaků nákaz uvedených na seznamu pro daný druh nebo za účelem zjištění podezření na ně.

2.  
Úřední veterinární lékař provede kontrolu dokladů, kontrolu totožnosti, fyzickou kontrolu a vyšetření uvedené v odstavci 1 a vydá veterinární osvědčení v průběhu posledních 24 hodin před odesláním zásilky ze stanoviště.
3.  
Veterinární osvědčení platí po dobu 10 dnů od data vydání.
4.  
Odchylně od odstavce 3 může být v případě přepravy volně žijících suchozemských zvířat po vnitrozemských vodních cestách/po moři lhůta 10 dnů pro platnost veterinárního osvědčení prodloužena o dobu trvání cesty po vnitrozemských vodních cestách/po moři.

Článek 104

Požadavky na hlášení přemísťování volně žijících suchozemských zvířat do jiných členských států provozovateli předem

Jiní provozovatelé než dopravci, kteří přemísťují volně žijící suchozemská zvířata do jiného členského státu, uvědomí příslušný orgán členského státu původu alespoň 24 hodin před odjezdem zásilky.

Článek 105

Povinnosti provozovatelů s ohledem na hlášení přemísťování volně žijících suchozemských zvířat do jiných členských států

Pro účely hlášení uvedeného v čl. 155 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/429 jiní provozovatelé než dopravci, kteří přemísťují volně žijící suchozemská zvířata do jiného členského státu, poskytnou příslušnému orgánu členského státu původu informace stanovené v čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a v příloze VIII části 1 bodě 3 písm. a) až d) s ohledem na každou zásilku těchto zvířat, která mají být přemístěna do jiného členského státu.

Článek 106

Odpovědnost příslušného orgánu týkající se hlášení přemísťování chovaných suchozemských zvířat do jiných členských států

Příslušný orgán členského státu původu podávající hlášení příslušnému orgánu členského státu určení v souladu s čl. 155 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/429 poskytne o každé zásilce volně žijících suchozemských zvířat, která má být přemístěna do jiného členského státu, informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 3 písm. a) až d).

Článek 107

Nouzové postupy

V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu volně žijících suchozemských zvířat pohotovostní opatření stanovená podle čl. 134 písm. d) nařízení (EU) 2017/625.

ČÁST IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 108

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

DIAGNOSTICKÉ METODY

Část 1

Nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis

1. Sérologická vyšetření skotu, ovcí, koz a velbloudovitých:

a) 

vyšetření na brucelózu s pufrovaným brucelovým antigenem;

b) 

test reakce vazby komplementu (CFT);

c) 

nepřímá enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (I-ELISA);

d) 

test fluorescenční polarizace (FPA);

e) 

kompetitivní enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (C-ELISA).

2. Sérologická vyšetření prasat:

a) 

vyšetření na brucelózu s pufrovaným brucelovým antigenem;

b) 

test reakce vazby komplementu (CFT);

c) 

nepřímá enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (I-ELISA);

d) 

test fluorescenční polarizace (FPA);

e) 

kompetitivní enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (C-ELISA).

3. Brucelinový kožní test (BST) u ovcí, koz a prasat.

Část 2

Infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis)

1. Kožní tuberkulinové testy:

a) 

jednorázová nitrokožní tuberkulinace (SITT);

b) 

srovnávací nitrokožní tuberkulinace (CITT).

2. Test použitelný na krevní vzorky:

a) 

test na interferon gama.

Část 3

Surra (Trypanosoma evansi)

Sérologická vyšetření:

a) 

enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) ke zjištění trypanozomiázy;

b) 

rychlý aglutinační test na trypanozomiázu (CATT) při ředění séra 1:4.

Část 4

Enzootická leukóza skotu

Sérologická vyšetření:

a) 

test krevních vzorků:

i) 

imunodifuzní test v agarovém gelu (AGID);

ii) 

blokující enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (B-ELISA);

iii) 

nepřímá enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (I-ELISA);

b) 

test vzorků mléka:

i) 

nepřímá enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (I-ELISA).

Část 5

Infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida 

Metody:

Neočkovaný skot

I-ELISA k prokázání viru BoHV-1 ()

B-ELISA k prokázání glykoproteinu B (gB) ()

Skot očkovaný pomocí gE deletované očkovací látky

B-ELISA k prokázání glykoproteinu E (gE) ()

(1)   

enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) pro zjištění protilátek proti celému viru BoHV-1.

(2)   

ELISA pro zjištění protilátek proti glykoproteinu B (gB) BoHV-1. Tuto metodu lze použít i při vyšetření na zjištění protilátek proti celému viru BoHV-1.

(3)   

ELISA pro zjištění protilátek proti glykoproteinu E (gE) BoHV-1.

Část 6

Bovinní virová diarrhoea

1. Přímé metody:

a) 

polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí v reálném čase (RT-PCR v reálném čase);

b) 

enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) k prokázání antigenu viru bovinní virové diarrhoey (BVDV);

2. Sérologická vyšetření:

a) 

nepřímá enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (I-ELISA);

b) 

blokující enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (B-ELISA);

▼M3

c) 

neutralizace viru.

▼B

Část 7

Infekce virem Aujeszkyho choroby 

Metody:

Prasata

metoda ELISA k prokázání viru Aujeszkyho choroby (ADV) ()

Prasata mladší než 4 měsíce, která se narodila samicím očkovaným gE deletovanou očkovací látkou

metoda ELISA k prokázání glykoproteinu E (gE) ()

(1)   

ELISA pro stanovení protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby (ADV), glykoproteinu B viru Aujeszkyho choroby (ADV-gB) nebo glykoproteinu D viru Aujeszkyho choroby (ADV-gD). Při kontrole šarží diagnostických souprav pro stanovení protilátek proti ADV-gB, ADV-gD nebo celému viru ADV musí referenční sérum Společenství ADV 1 nebo jiné použité standardizované sérum vykazovat pozitivní výsledek při ředění 1:2.

(2)   

ELISA pro stanovení protilátek proti glykoproteinu E viru Aujeszkyho choroby (ADV-gE). Při kontrole šarží musí referenční sérum Společenství ADV 1 nebo jiné použité standardizované sérum vykazovat pozitivní výsledek při ředění 1:8.

Část 8

Hřebčí nákaza

Test reakce vazby komplementu na hřebčí nákazu při ředění séra 1:5.

Část 9

Nakažlivá chudokrevnost koní

Sérologická vyšetření:

a) 

imunodifuzní test v agarovém gelu (AGID);

b) 

enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) k prokázání nakažlivé chudokrevnosti koní.

Část 10

Venezuelská encefalomyelitida koní

1. Sérologická vyšetření:

a) 

test izolace viru k prokázání venezuelské encefalomyelitidy koní;

b) 

hemaglutinačně inhibiční test k prokázání venezuelské encefalomyelitidy koní.

2. Přímá metoda:

polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí (RT-PCR) ke zjištění genomu viru venezuelské encefalomyelitidy koní.
PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PŘED PŘEMÍSTĚNÍM S OHLEDEM NA INFEKCI KOMPLEXEM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAEM. TUBERCULOSIS) U KOZ, VELBLOUDOVITÝCH A JELENOVITÝCH

Část 1

Minimální požadavky na program před přemístěním s ohledem na infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u koz

1. Program dozoru před přemístěním ke zjištění infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) v zařízení za účelem přemístění chovaných koz do jiného členského státu v souladu s čl. 15 odst. 3 musí zahrnovat alespoň tyto prvky:

a) 

prohlídku post mortem všech poražených koz ze zařízení;

b) 

vyšetření post mortem všech uhynulých koz starších 9 měsíců s výjimkou případů, kdy je nemožné z logistických důvodů nebo z vědeckých důvodů není nutné;

c) 

každoroční zdravotní prohlídku provedenou veterinárním lékařem;

d) 

každoroční vyšetření všech koz chovaných v zařízení pro účely plemenitby s negativními výsledky.

2. Odchylně od bodu 1 nemusí být každoroční vyšetření stanovené v bodě 1 písm. d) povinné, pokud příslušný orgán na základě posouzení rizik považuje riziko infekce v daném členském státě nebo oblasti za zanedbatelné a jsou splněny tyto podmínky:

▼M1

a) 

prvky uvedené v bodě 1 písm. a), b) a c), které jsou součástí programu dozoru před přemístěním stanoveného v bodě 1, byly prováděny v zařízení uvedeném v bodě 1 alespoň po dobu 24 měsíců a infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u koz chovaných v uvedeném zařízení nebyla během této doby hlášena;

▼B

b) 

zařízení se nachází v členském státě nebo jeho oblasti, které jsou prosté infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u populace skotu.

▼M1

3. Pokud byla hlášena infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u koz chovaných v zařízení uvedeném v bodě 1, mohou být tato zvířata přemístěna do jiného členského státu pouze tehdy, jestliže všechny kozy starší šesti týdnů, které jsou v uvedeném zařízení chovány, byly podrobeny vyšetření s negativními výsledky. Tato vyšetření musí být provedena u koz nebo na vzorcích odebraných od koz ne dříve než 42 dnů po odstranění posledního potvrzeného případu a posledního zvířete, které bylo s použitím diagnostické metody v testu pozitivní.

▼B

Část 2

Minimální požadavky na program před přemístěním s ohledem na infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u velbloudovitých

1. Program dozoru před přemístěním ke zjištění infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) v zařízení za účelem přemístění chovaných velbloudovitých do jiného členského státu v souladu s čl. 23 odst. 1 písm. e) musí zahrnovat alespoň tyto prvky:

a) 

prohlídku post mortem všech poražených velbloudovitých ze zařízení;

b) 

vyšetření post mortem všech uhynulých velbloudovitých starších 9 měsíců, s výjimkou případů, kdy je nemožné z logistických důvodů nebo z vědeckých důvodů není nutné;

c) 

každoroční zdravotní prohlídku provedenou veterinárním lékařem;

d) 

každoroční vyšetření všech velbloudovitých chovaných v zařízení pro účely plemenitby s negativními výsledky.

2. Odchylně od bodu 1 nemusí být každoroční vyšetření stanovené v bodě 1 písm. d) povinné, pokud příslušný orgán na základě posouzení rizik považuje riziko infekce v daném členském státě nebo oblasti za zanedbatelné a jsou splněny tyto podmínky:

a) 

program dozoru před přemístěním uvedený v bodě 1 byl v zařízení prováděn alespoň po dobu 24 měsíců a infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u velbloudovitých chovaných v zařízení nebyla během této doby hlášena;

b) 

zařízení se nachází v členském státě nebo jeho oblasti, které jsou prosté infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u populace skotu.

▼M1

3. Pokud byla hlášena infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u velbloudovitých chovaných v zařízení uvedeném v bodě 1, mohou být tato zvířata přemístěna do jiného členského státu pouze tehdy, jestliže všichni velbloudovití starší šesti týdnů, kteří jsou v tomto zařízení chováni, byli podrobeni vyšetření s negativními výsledky. Tato vyšetření musí být provedena u velbloudovitých nebo na vzorcích odebraných od velbloudovitých ne dříve než 42 dnů po odstranění posledního potvrzeného případu a posledního zvířete, které bylo s použitím diagnostické metody při vyšetření pozitivní.

▼B

Část 3

Minimální požadavky na program před přemístěním s ohledem na infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u jelenovitých

1. Program dozoru před přemístěním ke zjištění infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) v zařízení za účelem přemístění chovaných jelenovitých do jiného členského státu v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. e) musí zahrnovat alespoň tyto prvky:

a) 

prohlídku post mortem všech poražených jelenovitých ze zařízení;

b) 

vyšetření post mortem všech uhynulých jelenovitých starších 9 měsíců s výjimkou případů, kdy je nemožné z logistických důvodů nebo z vědeckých důvodů není nutné;

c) 

každoroční zdravotní prohlídku provedenou veterinárním lékařem;

d) 

každoroční vyšetření jelenovitých chovaných v zařízení pro účely plemenitby s negativními výsledky.

2. Odchylně od bodu 1 nemusí být každoroční vyšetření stanovené v bodě 1 písm. d) povinné, pokud příslušný orgán na základě posouzení rizik považuje riziko infekce v daném členském státě nebo oblasti za zanedbatelné a jsou splněny tyto podmínky:

a) 

program dozoru před přemístěním uvedený v bodě 1 byl v zařízení prováděn alespoň po dobu 24 měsíců a infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u jelenovitých chovaných v zařízení nebyla během této doby hlášena;

b) 

zařízení se nachází v členském státě nebo jeho oblasti, které jsou prosté infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u populace skotu.

3. Pokud byla hlášena infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) u jelenovitých chovaných v zařízení, mohou být tato zvířata přemístěna do jiného členského státu pouze tehdy, jestliže všichni jelenovití starší šesti týdnů, kteří jsou v tomto zařízení chováni, byli dvakrát v rozmezí nejméně 6 měsíců s negativními výsledky podrobeni vyšetření na infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis). První vyšetření musí být provedeno u jelenovitých nebo na vzorcích odebraných od jelenovitých ne dříve než 6 měsíců po odstranění posledního potvrzeného případu a posledního zvířete, které bylo s použitím diagnostické metody v testu pozitivní.
PŘÍLOHA III

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PŘED PŘEMÍSTĚNÍM S OHLEDEM NA NÁKAZU PATOGENY BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSISB SUIS U PRASAT

1. Program dozoru před přemístěním ke zjištění nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB suis v zařízení za účelem přemístění chovaných prasat do jiného členského státu v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. f) bodem ii) musí zahrnovat alespoň tyto prvky:

a) 

každoroční zdravotní prohlídku provedenou veterinárním lékařem;

b) 

pokud jsou prasata chována v zařízení pro účely plemenitby, provádí se roční imunologický průzkum u populace prasat v tomto zařízení s použitím jedné z diagnostických metod uvedených na seznamu v příloze I části 1 bodu 2 a s kapacitou prokázat nepřítomnost nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis se spolehlivostí ve výši alespoň 95 % při cílové prevalenci 10 %.

2. Odchylně od bodu 1 není třeba požadovat zdravotní prohlídku uvedenou v bodě 1 písm. a) a průzkum stanovený v bodě 1 písm. b), pokud příslušný orgán na základě posouzení rizik považuje riziko nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis v daném členském státě nebo jeho oblasti za zanedbatelné a jsou splněny tyto podmínky:

a) 

nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis nebyla hlášena u chované populace prasat v posledních pěti letech;

b) 

nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis nebyla hlášena u populace volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu v posledních pěti letech a během této doby byla divoká prasata začleněna do cílené populace zvířat pro účely dozoru v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

c) 

členský stát nebo jeho oblast jsou prosté nákazy patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu, ovcí a koz.

3. Pokud byla hlášena nákaza patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u prasat chovaných v daném zařízení, mohou být tato zvířata přemístěna do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li všechna prasata chovaná v zařízení dvakrát podrobena testu s negativními výsledky. První test musí být proveden na vzorcích odebraných ne dříve než 3 měsíce po odstranění nakažených zvířat a zvířat, která vykázala pozitivní výsledek s použitím jedné z diagnostických metod stanovených v příloze I části 1 bodě 2. Druhý test musí být proveden na vzorcích odebraných nejdříve 6 měsíců a nejpozději 12 měsíců po prvním testu.
PŘÍLOHA IV

VYŠETŘENÍ KACHEN A HUS NA VYSOCE PATOGENNÍ INFLUENZU PTÁKŮ

V průběhu týdne před dobou nakládky za účelem odeslání musí být kachny a husy s negativními výsledky podrobeny virologickému vyšetření na vysoce patogenní influenzu ptáků, a to buď prostřednictvím testu izolace viru, nebo molekulárním vyšetřením na úrovni, jež umožňuje odhalit infekci při prevalenci 5 % s 95 % spolehlivostí.
PŘÍLOHA V

POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ ZÁSILEK OBSAHUJÍCÍCH MÉNĚ NEŽ 20 KUSŮ DRŮBEŽE JINÉ NEŽ PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI NEBO MÉNĚ NEŽ 20 NÁSADOVÝCH VAJEC DRŮBEŽE JINÉ NEŽ PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI

1. Zásilky obsahující méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci nebo méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci musí být v souladu s bodem 2 s negativními výsledky podrobeny vyšetření na následující patogenní původce pro příslušné druhy uvedené na seznamu:

a) 

infekce bakteriemi druhu Salmonella pullorum, S. gallinarumS. arizonae;

b) 

mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis).

2. Vyšetření:

a) 

v případě plemenné drůbeže, užitkové drůbeže a drůbeže určené k porážce musí být zvířata s negativními výsledky podrobena sérologickým a/nebo bakteriologickým vyšetřením na nákazy podle bodu 1 během 21 dnů před dobou nakládky za účelem odeslání;

b) 

v případě násadových vajec a jednodenních kuřat musí být hejno původu s negativními výsledky podrobeno sérologickým a/nebo bakteriologickým vyšetřením na nákazy podle bodu 1 během 21 dnů před dobou nakládky za účelem odeslání na úrovni, jež umožňuje odhalit infekci při prevalenci 5 % s 95 % spolehlivostí;

c) 

pokud byla zvířata očkována proti infekci jakýmkoli sérotypem Salmonella nebo Mycoplasma, musí být použito pouze bakteriologické vyšetření. Metoda ověření musí být schopna odlišit živé očkovací kmeny od terénních kmenů.
PŘÍLOHA VI

KRITÉRIA PRO OČKOVACÍ LÁTKY PROTI NÁKAZE VIREM NEWCASTLESKÉ CHOROBY

Oslabené živé očkovací látky proti viru newcastleské choroby musí být připraveny z kmene viru uvedené choroby, jehož matečné inokulum bylo podrobeno testu, kterým byl zjištěn index intracerebrální patogenity (ICPI):

a) 

nižší než 0,4 , jestliže bylo každému ptáku v rámci testu ICPI podáno minimálně 107 EID50 (50 % infekční dávka pro embrya), nebo

b) 

nižší než 0,5 , jestliže bylo každému ptáku v rámci testu ICPI podáno minimálně 108 EID50.
PŘÍLOHA VII

PLATNOST OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ A OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIK PRO JINÉ NÁKAZY NEŽ VZTEKLINU

Část 1

Platnost očkování proti vzteklině pro psy, kočky, fretky a jiné masožravce

Požadavky na platnost očkování proti nákaze virem vztekliny podle čl. 53 písm. b) bodu i), čl. 55 písm. b) bodu i) a čl. 58 odst. 1 písm. c) jsou stanoveny v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ( 3 ).

Pokud není v členském státě registrována žádná očkovací látka proti vzteklině pro jiné masožravce než psy, kočky a fretky, je třeba považovat za platné očkování proti vzteklině provedené v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 2001/82/ES.

Část 2

Opatření ke zmírnění rizik pro jiné nákazy než vzteklinu

1. Opatření ke zmírnění rizik pro napadení měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) podle čl. 53 písm. b) bodu ii) a čl. 55 písm. b) bodu ii) jsou stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 ( 4 ) ve spojení s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/878 ( 5 ).

2. Odchylně od bodu 1 musí být ošetření jiných psovitých než psů uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. d) proti napadení měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) provedeno a zaznamenáno nejdříve 48 hodin před vstupem do členského státu nebo jeho oblasti uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) 2018/878 nebo do jeho částí.

3. Opatření ke zmírnění rizik pro jiné nákazy než infekci virem vztekliny a napadení měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) uvedená v čl. 53 písm. b) bodě ii) a čl. 55 písm. b) bodě ii) jsou preventivní zdravotní opatření použitelná na příslušné druhy masožravců, která byla přijata v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013.
PŘÍLOHA VIII

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT OBSAŽENY VE VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍCH A HLÁŠENÍCH

Část 1

Informace, které mají být obsaženy ve veterinárním osvědčení pro suchozemská zvířata a násadová vejce, která jsou přemísťována do jiného členského státu

1. Veterinární osvědčení uvedené v čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a v čl. 71 odst. 1 tohoto nařízení pro chovaná suchozemská zvířata, která jsou přemísťována do jiného členského státu, musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) 

název a adresu odesílatele a příjemce;

b) 

název a adresu odesílajícího zařízení a

i) 

pokud je odesílající zařízení schváleným zařízením, jedinečné číslo schválení uvedeného zařízení nebo

ii) 

pokud je odesílající zařízení registrovaným zařízením, jedinečné registrační číslo uvedeného zařízení;

c) 

název a adresu zařízení určení a

i) 

pokud je zařízení určení schváleným zařízením, jedinečné číslo schválení uvedeného zařízení nebo

ii) 

pokud je zařízení určení registrovaným zařízením, jedinečné registrační číslo uvedeného zařízení;

d) 

druh a kategorii zvířat a v případě potřeby identifikaci;

e) 

informace o zdravotním stavu zvířat a další záruky, pokud jde o:

i) 

členský stát původu nebo jeho oblast;

ii) 

zařízení a hejno původu zvířat, včetně výsledků vyšetření v příslušných případech;

iii) 

zvířata, jež mají být odeslána, včetně výsledků vyšetření nebo očkování v příslušných případech;

f) 

datum a místo vydání a dobu platnosti veterinárního osvědčení, jméno, funkci a podpis úředního veterinárního lékaře a razítko příslušného orgánu místa původu zásilky.

2. Veterinární osvědčení, které je uvedeno v čl. 161 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a v článku 72 tohoto nařízení, pro násadová vejce přemísťovaná do jiného členského státu, musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) 

název a adresu odesílatele a příjemce;

b) 

název a adresu odesílajícího zařízení a

i) 

pokud je odesílající zařízení schváleným zařízením, jedinečné číslo schválení uvedeného zařízení nebo

ii) 

pokud je odesílající zařízení registrovaným zařízením, jedinečné registrační číslo uvedeného zařízení;

c) 

název a adresu zařízení určení a

i) 

pokud je zařízení určení schváleným zařízením, jedinečné číslo schválení uvedeného zařízení nebo

ii) 

pokud je zařízení určení registrovaným zařízením, jedinečné registrační číslo uvedeného zařízení;

d) 

kategorii násadových vajec;

e) 

informace umožňující identifikaci násadových vajec:

i) 

druh a v případě potřeby identifikaci zvířat, od kterých pocházejí;

ii) 

označení na násadových vejcích, je-li požadováno;

iii) 

místo a datum jejich sběru;

f) 

informace o zdravotním stavu zvířat a další záruky, pokud jde o:

i) 

členský stát původu nebo jeho oblast;

ii) 

zařízení a hejno původu, včetně výsledků vyšetření v příslušných případech;

iii) 

zvířata, jejichž násadová vejce byla sebrána, včetně výsledků vyšetření v příslušných případech;

iv) 

násadová vejce, která mají být odeslána;

g) 

datum a místo vydání a dobu platnosti veterinárního osvědčení a jméno, funkci a podpis úředního veterinárního lékaře a razítko příslušného orgánu místa původu zásilky.

3. Veterinární osvědčení pro volně žijící suchozemská zvířata uvedená v čl. 155 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 přemísťovaná do jiného členského státu musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) 

název a adresu odesílatele a příjemce,

b) 

místo, kde byla zvířata odchycena a naložena za účelem odeslání,

c) 

místo určení a

i) 

pokud je místem určení stanoviště, místo, kde mají být zvířata vyložena, nebo

ii) 

pokud je zařízení určení registrovaným zařízením, jedinečné registrační číslo uvedeného zařízení;

d) 

druh a kategorii zvířat,

e) 

datum a místo vydání a dobu platnosti veterinárního osvědčení, jméno, funkci a podpis úředního veterinárního lékaře a razítko příslušného orgánu místa původu zásilky.

Část 2

Informace v hlášení přemísťování určitých suchozemských zvířat, pro něž není požadováno veterinární osvědčení

Hlášení přemísťování čmeláků ze schválených zařízení pro produkci oddělených od okolního prostředí do jiného členského státu musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) 

název a adresu odesílatele a příjemce;

b) 

název, adresu a jedinečné číslo schválení odesílajícího zařízení;

c) 

název a adresu zařízení určení a

i) 

pokud je zařízení určení schváleným zařízením, jedinečné číslo schválení uvedeného zařízení, nebo

ii) 

pokud je zařízení určení registrovaným zařízením, jedinečné registrační číslo uvedeného zařízení;

d) 

druh, kategorii a množství a velikost kolonií;

e) 

datum odeslání.

▼M3
PŘÍLOHA IX

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA INFEKCE VIREM EPIZOOTICKÉHO HEMORAGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ V PŘÍPADĚ PŘEMÍSŤOVÁNÍ CHOVANÝCH KOPYTNÍKŮ DO JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Část 1

Oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění

1. V případě přemísťování chovaných kopytníků do jiných členských států lze vymezit oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění, pokud příslušný orgán na základě entomologického dozoru v souladu s částí 2 prokázal začátek a konec období prostého vektorů.

2. Odchylně od bodu 1 platí, že pokud bylo období prosté vektorů úspěšně prokazováno po dobu 3 po sobě jdoucích let, mohou entomologický dozor nahradit dodatečná kritéria, např. teplota, aby bylo možné prokázat začátek a konec období prostého vektorů pomocí vědeckých důkazů.

3. Oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění se okamžitě zruší, pokud se objeví důkazy o skončení období prostého vektorů nebo o cirkulaci viru epizootického hemoragického onemocnění.

Část 2

Entomologický dozor

1. Entomologický dozor musí sestávat alespoň z aktivního každoročního programu odchytávání vektorů pomocí stálých nasávacích pastí, jejichž účelem je určení dynamiky populace vektoru a případně období prostého vektorů.

2. V souladu s předem stanovenými protokoly se použijí nasávací pasti vybavené ultrafialovým světlem; tyto pasti musí být v provozu celou noc a nejméně:

a) 

jednu noc v týdnu během měsíce před očekávaným počátkem a během měsíce před očekávaným koncem období prostého vektorů a

b) 

jednu noc v měsíci během období prostého vektorů.

Frekvenci provozu uvedených pastí lze upravit na základě důkazů získaných v prvních třech letech jejich provozu.

3. V celé oblasti sezónně prosté epizootického hemoragického onemocnění musí být umístěna v každé zeměpisné jednotce o rozměrech 45 km x 45 km nejméně jedna nasávací past a zeměpisné jednotky mohou být přizpůsobeny epizootologické situaci. Poměrná část pakomárů odebraných z nasávacích pastí musí být odeslána do specializované laboratoře, která může spočítat a určit podezřelé druhy nebo komplexy vektorů.

4. Při organizaci entomologického dozoru v souvislosti s určováním období prostého vektorů je nutné určit maximální práh pro rod Culicoides pro účely výkladu výsledků. Pokud neexistuje přesvědčivý materiál pro stanovení maximálního prahu, musí být jako maximální práh použita úplná absence exemplářů druhu Culicoides imicola a méně než pět pářících se exemplářů rodu Culicoides v jedné pasti.

Část 3

Zařízení chráněné před vektory

Zařízení chráněné před vektory musí splňovat tyto požadavky:

a) 

má vhodné fyzické bariéry v místech vstupu a výstupu;

b) 

otvory musí být chráněny před vektory sítí s vhodnou velikostí ok, která musí být pravidelně impregnována schváleným insekticidem v souladu s pokyny výrobce;

c) 

v zařízení chráněném před vektory a kolem něj musí být prováděn dozor nad vektory a jejich regulace;

d) 

musí být přijata opatření za účelem omezení nebo odstranění míst rozmnožování vektorů v blízkosti zařízení chráněného před vektory a

e) 

během provozu zařízení chráněného před vektory a během přepravy zvířat na místo nakládky musí být uplatňovány standardní provozní postupy, včetně popisů záložních a poplašných systémů.( 1 ) http://www.edqm.eu (poslední vydání)

( 2 ) Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1).

( 4 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (Úř. věst. L 130, 28.5.2018, s. 1).

( 5 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/878 ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst. L 155, 19.6.2018, s. 1).

Top