EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1890-20220413

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

02019R1890 — CS — 13.04.2022 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1890

ze dne 11. listopadu 2019

o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

(Úř. věst. L 291 12.11.2019, s. 3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/274 ze dne 27. února 2020,

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1655 ze dne 6. listopadu 2020,

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1960 ze dne 11. listopadu 2021,

  L 400

11

12.11.2021

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022,

  L 114

60

12.4.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 316, 6.12.2019, s.  107 (2019/1890)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1890

ze dne 11. listopadu 2019

o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním StředomoříČlánek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i) 

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii) 

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii) 

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b) 

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na svou formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé, či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

c) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II;

d) 

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e) 

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f) 

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto finančních prostředků, včetně správy portfolia;

g) 

„finančními prostředky“ finanční aktiva a výnosy všeho druhu, mimo jiné:

i) 

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

ii) 

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) 

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) 

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) 

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) 

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

vii) 

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h) 

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány.
2.  
Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.
3.  

V příloze I jsou uvedeny fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které Rada v souladu s čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 identifikovala jako osoby, subjekty a orgány, které:

a) 

jsou odpovědné za vrtné činnosti související s průzkumem a těžbou uhlovodíků nebo za extrakci uhlovodíků v důsledku těchto činností nebo se na těchto činnostech podílejí mimo jiné tím, že je plánují, připravují, účastní se jich, řídí je nebo jsou při nich nápomocny, přičemž tyto činnosti nebyly Kyperskou republikou povoleny a jsou prováděny v jejích teritoriálních vodách, její výlučné ekonomické zóně nebo jejím kontinentálním šelfu, přičemž v případech, kdy výlučná ekonomická zóna nebo kontinentální šelf nebyly vymezeny v souladu s mezinárodním právem se státem s protilehlým pobřežím, se tím rozumějí i činnosti, které mohou ohrozit dosažení dohody o vymezení nebo mu bránit;

b) 

poskytují finanční, technickou nebo materiální podporu pro účely vrtných činností souvisejících s průzkumem a těžbou uhlovodíků nebo extrakce uhlovodíků v důsledku těchto činností uvedených v písmeni a);

c) 

jsou spojené s fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v písmenech a) a b).

Článek 3

1.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči a plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) 

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d) 

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud daný příslušný orgán oznámí příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespo/ň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno, nebo

e) 

určené k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely této diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

2.  
Dotčený členský stát do dvou týdnů uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 4

1.  

Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v článku 2 na seznam obsažený v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b) 

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných za platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) 

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I a

d) 

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.  
Dotčený členský stát do dvou týdnů uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.  

Odchylně od čl. 2 odst. 1 a v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I splatná na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu vznikla, přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán shledá, že:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I a

b) 

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

2.  
Dotčený členský stát do dvou týdnů uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.  
Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu v příloze I převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o každé takové transakci neprodleně uvědomí relevantní příslušný orgán.
2.  

Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a) 

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b) 

platby splatné na základě smluv či dohod uzavřených nebo závazků vzniklých přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo

c) 

platby splatné na základě soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů, které byly vydány v některém členském státě nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle čl. 2 odst. 1.

Článek 7

1.  

Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b) 

spolupracují s příslušným orgánem při veškerém ověřování těchto informací.

2.  
Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.
3.  
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 8

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 9

1.  
Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici, učiněné v dobré víře, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá žádnou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu provádějících takové kroky nebo jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy z nedbalosti.
2.  
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 10

1.  

Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) 

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze I;

b) 

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmeni a).

2.  
Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uplatňující tento nárok.
3.  
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 11

1.  

Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělují si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a) 

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě článků 3 až 5;

b) 

porušování tohoto nařízení, potížích s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.  
Členské státy si neprodleně navzájem poskytují a poskytují i Komisi všechny další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 12

1.  
►C1  Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu I. ◄
2.  
Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na seznam buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k věci vyjádřit.
3.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
4.  
Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to nejméně každých 12 měsíců.
5.  
Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 13

1.  
V příloze I jsou uvedeny důvody zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznam.
2.  
V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů. V případě fyzických osob mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně dalších používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. V případě právnických osob, subjektů a orgánů mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 14

1.  
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi pravidla pro sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí oznámí rovněž jakékoli jejich následné změny.

Článek 15

1.  

Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise (dále jen „vysoký představitel“) mohou za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení zpracovávat osobní údaje. Mezi tyto úkoly patří:

a) 

pokud jde o Radu, příprava a provádění změn přílohy I;

b) 

pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy I;

c) 

pokud jde o Komisi:

i) 

začlenění obsahu přílohy I do veřejně přístupného elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční omezující opatření Unie, a do veřejně přístupné interaktivní mapy sankcí;

ii) 

zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.  
Rada, Komise a vysoký představitel mohou v příslušných případech zpracovávat relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy I.
3.  
Pro účely tohoto nařízení jsou Rada, útvar Komise uvedený v příloze II tohoto nařízení a vysoký představitel určeny „správci“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 16

1.  
Členské státy určí své příslušné orgány a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres internetových stránek příslušných orgánů, jejichž seznam je obsažen v příloze II.
2.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.
3.  
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 17

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b) 

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c) 

na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo ně, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d) 

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e) 

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

▼M1 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Datum narození: 9.12.1960

Číslo pasu nebo průkazu totožnosti: 13571379758

Státní příslušnost: turecká

Pohlaví: muž

Mehmet Ferruh Akalin je viceprezidentem (tajemníkem generálního manažera) a členem správní rady Turecké ropné korporace (TPAO). Stojí v čele divize TPAO pro průzkum.

Jako viceprezident TPAO a vedoucí průzkumné divize je Mehmet Ferruh Akalin odpovědný za plánování, řízení a provádění průzkumných činností TPAO v oblasti těžby uhlovodíků na moři. Patří mezi ně i vrtné činnosti společnosti TPAO, k nimž docházelo bez povolení Kyperské republiky a jejichž výčet je uveden níže.

Tyto nepovolené vrtné činnosti byly prováděny:

a)  v době od července do září 2019 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO v teritoriálních vodách Kyperské republiky;

b)  v době od října 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

c)  v době od ledna do dubna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem, jakož i v dohodě s Izraelem;

d)  v době od dubna do října 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

e)  v době od listopadu 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN, v těsné blízkosti kyperských teritoriálních vod;

f)  v době od května do listopadu 2019 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO v západní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Datum narození: 27.11.1956

Číslo pasu nebo průkazu totožnosti: 11096919534

Státní příslušnost: turecká

Pohlaví: muž

Ali Coscun Namoglu zastává v rámci Turecké ropné korporace (TPAO) funkci zástupce ředitele divize pro průzkum.

V této funkci se Ali Coscun Namoglu podílí na plánování, řízení a provádění průzkumných činností TPAO v oblasti těžby uhlovodíků na moři. Patří mezi ně i vrtné činnosti společnosti TPAO, k nimž docházelo bez povolení Kyperské republiky a jejichž výčet je uveden níže.

Tyto nepovolené vrtné činnosti byly prováděny:

a)  v době od července do září 2019 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO v teritoriálních vodách Kyperské republiky;

b)  v době od října 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

c)  v době od ledna do dubna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem, jakož i v dohodě s Izraelem;

d)  v době od dubna do října 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

e)  v době od listopadu 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN, v těsné blízkosti kyperských teritoriálních vod;

f)  v době od května do listopadu 2019 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO v západní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN.

27.2.2020

▼B
PŘÍLOHA II

INTERNETOVÉ STRÁNKY PRO INFORMACE O PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNECH A ADRESA PRO ÚČELY OZNAMOVÁNÍ KOMISI

▼M4

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa / Spaastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top