EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0216-20220204

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/2022-02-04

02019R0216 — CS — 04.02.2022 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/216

ze dne 30. ledna 2019

o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000

(Úř. věst. L 038 8.2.2019, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/111 ze dne 25. ledna 2022,

  L 19

1

28.1.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 085I, 27.3.2019, s.  69 (2019/216)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 010, 15.1.2020, s.  3 (2019/216)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/216

ze dne 30. ledna 2019

o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000Článek 1

1.  

Celní kvóty uvedené v listině koncesí a závazků Unie připojené ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 (dále jen „GATT 1994“) se rozdělují mezi Unii a Spojení království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) v souladu s touto metodikou:

a) 

stanoví se procentní podíl Unie na dovozech pro každou jednotlivou celní kvótu za nedávné reprezentativní tříleté období;

b) 

procentní podíl Unie na dovozech se vztáhne na celý objem celních kvót uvedených v listině, čímž se získá podíl Unie na objemu dané celní kvóty;

c) 

v případě jednotlivých celních kvót, u nichž nebyl během reprezentativního období stanoveného v písmeni a) zaznamenán obchod, se podíl Unie určí postupem stanoveným v písmeni b) na základě procentního podílu Unie na dovozech podléhajících jiné celní kvótě s totožnou definicí produktu, nebo v odpovídajících celních položkách mimo celní kvótu.

2.  

Podíl Unie na celních kvótách uvedený v odstavci 1 vyplývající z uplatnění metodiky uvedené v tomto článku je následující:

a) 

pokud jde o celní kvóty pro zemědělské produkty, odpovídá podílům stanoveným v části A přílohy;

b) 

pokud jde o celní kvóty pro produkty rybolovu, průmyslové produkty a některé zpravované zemědělské produkty, odpovídá podílům stanoveným v částech B a C přílohy.

Článek 2

Pro zajištění souladu s metodikou uvedenou v čl. 1 odst. 1, a zejména pro zajištění toho, aby přístup na trh Unie ve složení po vystoupení Spojeného království nepřekročil přístup na trh, který se odráží v podílu obchodních toků během reprezentativního období, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 3 měnící části A a C přílohy s cílem zohlednit následující skutečnosti:

a) 

jakoukoliv mezinárodní dohodu uzavřenou Unií podle článku XXVIII GATT 1994 týkající se celních kvót uvedených v těchto částech přílohy a

b) 

relevantní informace, které může Komise obdržet buď v souvislosti s vyjednáváními podle článku XXVIII GATT 1994, nebo z jiných zdrojů, které mají zájem na určité celní kvótě.

Článek 3

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 9. února 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 1 ).
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 4

Komise přijme prováděcí akty, jimiž v souladu s částí C přílohy tohoto nařízení upraví objemy celních kvót otevřených a spravovaných nařízením (ES) č. 847/2006. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2.

Článek 5

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený podle čl. 285 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ( 2 ). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 32/2000 se mění takto:

1) 

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 10a

Za účelem rozdělení celních kvót uvedených v listině koncesí a závazků Unie po vystoupení Spojeného království z Unie a pro zajištění souladu s metodikou uvedenou v čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ( *1 ), a zejména pro zajištění toho, aby přístup na trh Unie ve složení po vystoupení Spojeného království nepřekročil přístup na trh, který se odráží v podílu obchodních toků během reprezentativního období je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b měnící přílohu I tohoto nařízení s cílem zohlednit následující skutečnosti:

a) 

jakoukoliv mezinárodní dohodou uzavřenou Unií podle článku XXVIII GATT 1994 týkající se celních kvót uvedených v příloze I tohoto nařízení a

b) 

relevantní informace, které může Komise obdržet buď v souvislosti s vyjednáváními podle článku XXVIII GATT 1994, nebo z jiných zdrojů, které mají zájem na určité celní kvótě.

Článek 10b

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10a je svěřena Komisi na dobu pěti let od 9. února 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( *2 ).
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament i Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
2) 

Příloha I se nahrazuje zněním obsaženým v části B přílohy tohoto nařízení.

Článek 7

1.  
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
2.  
Ustanovení čl. 1 odst. 2 a čl. 6 bodu 2 se použijí ode dne následujícího po dni, kdy se nařízení (ES) č. 32/2000 přestane uplatňovat na Spojené království.
3.  
Ustanovení neuvedená v odstavci 2 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

ČÁST APopis produktu

Jednotka

Předpokládaná množství pro EU-28

Země (1)

Pořadové číslo

Podíl EU-27 na využití kvót (2)

Velikost celní kvóty pro EU-27

Živí tuři

kusy

710

EO (3)

090114

100  %

710

Živí tuři

kusy

711

EO

090115

100  %

711

Živí tuři

kusy

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (produkční hmotnost)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

„Vysoce jakostní“ maso, též s kostí

t (produkční hmotnost)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Vykostěné „vysoce jakostní“ hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

t (produkční hmotnost)

12 500

99,6  %

12 453

„Vysoce jakostní“ maso, též s kostí

t (produkční hmotnost)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Vykostěné „vysoce jakostní“ hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

t (produkční hmotnost)

4 076

87,9  %

3 584

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (produkční hmotnost)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

▼M1 —————

▼B

„Vysoce jakostní“ hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

T

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Vykostěné hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

T

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Hovězí maso, zmrazené

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t (hmotnost vykostěného masa)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Vykostěné buvolí maso, zmrazené

t (bez kosti)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Vykostěné buvolí maso, zmrazené

Vykostěné buvolí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (bez kosti)

200

ARG

094004

100  %

200

Hovězí maso, zmrazené

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t (hmotnost nevykostěného masa)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Hovězí maso, zmrazené

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t (hmotnost nevykostěného masa)

EO

094058

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t

800

OTH (4)

094020

100  %

800

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t

700

ARG

094460

100  %

700

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

— Vepřové maso z domácích prasat vcelku a půlené, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

— Dělené maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, též s kostí, kromě panenské svíčkové předkládané samostatně

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

— Dělené maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, též s kostí, kromě panenské svíčkové předkládané samostatně

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

— Hřbety s kostí a kusy z nich z domácích prasat, čerstvé nebo chlazené

— Bůčky (prorostlé) a kusy z nich z domácích prasat, zmrazené

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

— Hřbety a kýty vykostěné z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

— Hřbety a kýty vykostěné z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

4 922

USA

094170

36  %

1 770

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

— Panenská svíčková z domácích prasat, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Přípravky nebo konzervy z masa domácích prasat

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené

Ostatní uzenky a salámy

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Živé ovce a kozy, jiné než čistokrevná plemenná zvířata

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

105

OTH

092019

100  %

105

Živé ovce a kozy, jiné než čistokrevná plemenná zvířata

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

215

MKD

 

100  %

215

Živé ovce a kozy, jiné než čistokrevná plemenná zvířata

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

91

EO

092019

100  %

91

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

850

BIH

 

48,3  %

410

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

200

OTH

092015

100  %

200

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

200

EO

092016

89,2  %

178

Kuřata vcelku, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Dělené kuřecí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Dělené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus), zmrazené, vykostěné

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Zmrazené dělené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Zmrazené dělené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Zmrazené dělené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

094412

Maso z krocanů a krůt, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

t

094422

Maso a jedlé droby z drůbeže, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Solené drůbeží maso

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Solené drůbeží maso

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Solené drůbeží maso

t

828

OTH

094213

99,5  %

824

Přípravky z krůtího masa

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Přípravky z krůtího masa

t

11 596

OTH

094218

97,5  %

11 301

Tepelně upravené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Tepelně upravené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Tepelně upravené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

11 443

OTH

094216

74  %

8 471

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

340

OTH

094261

69,4  %

236

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

2 800

OTH

094260

59,6  %

1 669

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

470

OTH

094262

55,3  %

260

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

10

THA

094257

0  %

0

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

220

OTH

094263

72,1  %

159

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

600

THA

094258

50  %

300

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

148

OTH

094264

0  %

0

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

125

OTH

094265

46,4  %

58

Drůbeží vejce ke konzumaci, ve skořápkách

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Žloutky

Ptačí vejce bez skořápky

t (ekvivalent vajec ve skořápkách)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Vaječný albumin

t (ekvivalent vajec ve skořápkách)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Sušené odstředěné mléko

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

t (v ekvivalentu másla)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané „Ammix“ a „Roztíratelný“)

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané „Ammix“ a „Roztíratelný“)

t

 

NZL

094195

 

 

Sýry a tvaroh:

— Sýr na pizzu, zmrazený, krájený na kousky o hmotnosti nejvýše 1 g, v nádobách o čistém obsahu 5 kg nebo více, o obsahu vody 52 % hmotnostních nebo více a o obsahu tuku v sušině 38 % hmotnostních nebo více

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Sýry a tvaroh:

— Ementál, včetně taveného ementálu

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Sýry a tvaroh:

— Gruyère, Sbrinz, včetně taveného Gruyère

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Sýry a tvaroh:

— Sýry k dalšímu zpracování

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Sýry k dalšímu zpracování

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Sýry k dalšímu zpracování

t

500

AUS

094522

100  %

500

Sýry a tvaroh:

— Čedar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Čedar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Čedar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Čedar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Ostatní sýry

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. ledna do 15. května

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Rajčata

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Česnek

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Česnek

t

ARG

094099

Česnek

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Česnek

t

CHN

094100

Česnek

t

6 023

OTH

094106

61,6  %

3 711

Česnek

t

OTH

094102

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 1. listopadu do 15. května

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená (sladká paprika)

t

500

EO

090057

100  %

500

Sušená cibule

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Maniokové kořeny

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z muk a krupiček

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z muk a krupiček

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z muk a krupiček

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

145 590

OTH

090128

85,5  %

124 552

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z muk a krupiček

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z muk a krupiček

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Batáty (sladké brambory), jiné než určené k lidskému požívání

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Batáty (sladké brambory), jiné než určené k lidskému požívání

t

5 000

OTH

090131

99,7  %

4 985

Houby rodu Agaricus, připravené, konzervované nebo prozatímně konzervované

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Houby rodu Agaricus, připravené, konzervované nebo prozatímně konzervované

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Mandle, jiné než hořké

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Sladké pomeranče, čerstvé

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Ostatní citrusové hybridy

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Citrony od 15. ledna do 14. června

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Stolní hrozny, čerstvé, od 21. července do 31. října

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Jablka, čerstvá, od 1. dubna do 31. července

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Hrušky, čerstvé, jiné než hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Meruňky, čerstvé, od 1. srpna do 31. května

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Meruňky, čerstvé, od 1. června do 31. července

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Třešně, čerstvé, jiné než višně, od 21. května do 15. července

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Konzervované ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, broskve a jahody

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Pomerančová šťáva, zmrazená, o hustotě nepřesahující 1,33 g/cm3 při teplotě 20 °C

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Ovocné šťávy

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Pšenice tvrdá

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Jakostní pšenice

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4  %

2 285 665

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Ječmen

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Sladovnický ječmen

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 12,5 % hmotnostních nebo více proteinů

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jejich semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 12,5 % hmotnostních nebo více proteinů a ne více než 28 % hmotnostních škrobu

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 15,5 % hmotnostních nebo více proteinů

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 15,5 % hmotnostních nebo více proteinů a ne více než 23 % hmotnostních škrobu

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Kukuřice

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Kukuřice

t

500 000

EO

Bez pořadového čísla

100  %

500 000

Kukuřice

t

2 000 000

EO

Bez pořadového čísla

100  %

2 000 000

Kukuřičný lepek

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Zrna čiroku

t

300 000

EO

Bez pořadového čísla

100  %

300 000

Proso

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Zrna z ovsa, jiná než šrotovaná

t

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Maniokový škrob

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Maniokový škrob

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilovin

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Neloupaná rýže

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Polomletá nebo celomletá rýže

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Polomletá nebo celomletá rýže

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Polomletá nebo celomletá rýže

t

9 187

OTH

 

74,7  %

6 859

Polomletá nebo celomletá rýže

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

▼C1

Polomletá nebo celomletá rýže

t

25 516

EO

094166

88  %

22 442

▼B

Zlomková rýže k výrobě potravin podpoložky 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Zlomková rýže

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Zlomková rýže

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

▼C2

Třtinový nebo řepný cukr

t (ekvivalent bílého cukru)

10 000

IND

094321

58,4  %

5 841

▼B

Třtinový nebo řepný cukr

t (ekvivalent bílého cukru)

1 294 700

ACP

Nepoužije se

71,2  %

921 707

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat:

Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat:

Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Výživa pro psy a kočky

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Víno z čerstvých hroznů (jiné než šumivé víno a jakostní víno produkované v určitých oblastech), v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Víno z čerstvých hroznů (jiné než šumivé víno a jakostní víno produkované v určitých oblastech), v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Vermouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 18 % obj.

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

(1)   

Oficiální kódy zemí viz: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)   

Z důvodu přehlednosti jsou procenta podílu EU27 na využití kvót zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Velikost celní kvóty pro EU27 je však vypočítána na základě přesného procentního podílu.

(3)   

EO = erga omnes

(4)   

OTH – jiné

ČÁST B

Seznam celních kvót společenství závazných v rámci GATT

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je–li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.Pořadové číslo

Kód KN

Třídění TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Celní sazba (%)

09.0006

0302 41 00

 

Sleď

Od 16.6. do 14.2.

31 888  tun

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac) a treska polární (Boreogadus saida):

od 1. 1. do 31. 12.

24 998  tun

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

— sušené, též solené, avšak nikoliv uzené

— solené, nikoliv sušené, uzené nebo ve slaném nálevu

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tuňáci rodů ThunnusEuthynnus pro použití v konzervárenském průmyslu (1)

od 1. 1. do 31. 12.

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Štikozubec stříbrný (Merluccius bilinearis), čerstvý, chlazený nebo zmrazený

od 1. 1. do 31. 12.

1 999  tun

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Překližky z jehličnatého dřeva, bez přísad jiných látek:

— s pouze loupanými plochami o tloušťce větší než 8,5 mm

— broušené pískem, o tloušťce větší než 18,5 mm

od 1. 1. do 31. 12.

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferosilicium

od 1. 1. do 31. 12.

12 600  tun

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferosilikomangan

od 1. 1. do 31. 12.

18 550  tun

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferochrom obsahující nejvýše 0,10 % hmotnostních uhlíku a více než 30 %, avšak nejvýše 90 % hmotnostních chromu (super jemný ferochrom)

od 1. 1. do 31. 12.

2 804  tun

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Síhové (rodu Coregonus), zmrazení

od 1. 1. do 31. 12.

1 000  tun

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Sladkovodní raci vaření s koprem, zmrazení

od 1. 1. do 31. 12.

2 965  tun

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Krevetky severní (Pandalus borealis), vyloupané, tepelně opracované a zmrazené, avšak jinak neupravované

od 1. 1. do 31. 12.

474 tun

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Filé z piloušů rodu Allocyttus a pilouše skvrnitého (Pseudocyttus maculatus), zmrazené

od 1. 1. do 31. 12.

200 tun

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Nebělené lněné nitě (jiné než koudelné nitě), neupravené pro maloobchodní prodej, o délkové hmotnosti 333,3 decitex nebo vyšší (metrické číslo nejvýše 30), určené pro výrobu skaných nebo kablových nití pro obuvnický průmysl nebo k ovinování kabelů (1)

od 1. 1. do 31. 12.

400 tun

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Podobné drobné skleněné zboží, jiné než skleněné perly, imitace perel, drahokamů a polodrahokamů

od 1. 1. do 31. 12.

52 tun

0

09.0052

1806 20

 

Čokoláda

od 1. 7. do 30. 6.

2 026  tun

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

od 1. 7. do 30. 6.

2 245  tun

35

09.0054

1905 90

 

Ostatní, jiné než křupavý chléb, perník a podobné výrobky, sladké sušenky, oplatky a malé oplatky, suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

od 1. 7. do 30. 6.

409 tun

40

09.0084

1702 50 00

 

Chemicky čistá fruktosa

od 1. 1. do 31. 12.

1 253  tun

20

09.0085

1806

 

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

od 1. 1. do 31. 12.

81 tun

43

09.0086

1902 11 00

 

Těstoviny, též vařené nebo nadívané nebo jinak upravené, kromě nadívaných těstovin spadajících pod kód KN podpoložek 1902 20 10 a 1902 20 30 ; kuskus, též připravený

od 1. 1. do 31. 12.

497 tun

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Potravinové přípravky z obilovin

od 1. 1. do 31. 12.

191 tun

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

od 1. 1. do 31. 12.

702 tun

18

09.0091

1702 50 00

 

Chemicky čistá fruktosa

od 1. 7. do 30. 6.

4 504  tun

 (2)

09.0096

2106 90 98

 

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, přidělené Spojeným státům americkým

od 1. 7. do 30. 6.

831 tun

EA (3)

(1)   

Na snížení cel se vztahují podmínky stanovené v příslušných právních předpisech Evropské unie, jež se týkají celní kontroly použití tohoto zboží (viz článek 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)).

(2)   

Pozastavení zvláštního cla od 1. července 1995; valorické clo, které má být zohledněno, je platné clo, které je uvedeno v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)   

Značka „EA“ označuje, že u daného zboží se započítá „zemědělský komponent“ stanovený v souladu s nařízením (EHS) č. 2658/87.

ČÁST CPopis produktu

Jednotka

Předpokládaná množství pro EU-28

Země

Pořadové číslo

Podíl EU-27 na využití kvót

Velikost celní kvóty pro EU-27

Produkty rybolovu neuvedené v nařízení Rady (ES) č. 32/2000

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): z tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních tuňáků rodů ThunnusEuthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): z tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních tuňáků rodů ThunnusEuthynnus

t

742

EO

090705

100  %

742

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): ze sardinek, bonit, makrely obecné (Scomber scombrus), makrely japonské (Scomber japonicus) a tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor)

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): ze sardinek, bonit, makrely obecné (Scomber scombrus), makrely japonské (Scomber japonicus) a tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor)

t

865

EO

090707

72,9  %

631
Prohlášení Komise

Komise se plně řídí zásadami zlepšování právní úpravy a závazky stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Bude proto usilovat o to, aby Radě a Evropskému parlamentu předložila při nejbližší příležitosti legislativní návrh s cílem uvést nařízení (ES) č. 32/2000 do souladu s právním rámcem zavedeným Lisabonskou smlouvou.( 1 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

( *1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1).

( *2 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Top