EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0784-20200430

Consolidated text: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/784 ze dne 14. května 2019 o harmonizaci kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v Unii (oznámeno pod číslem C(2019) 3450) (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/784/2020-04-30

02019D0784 — CS — 30.04.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/784

ze dne 14. května 2019

o harmonizaci kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v Unii

(oznámeno pod číslem C(2019) 3450)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 127 16.5.2019, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/590 Text s významem pro EHP ze dne 24. dubna 2020,

  L 138

19

30.4.2020
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/784

ze dne 14. května 2019

o harmonizaci kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v Unii

(oznámeno pod číslem C(2019) 3450)

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Tímto rozhodnutím se harmonizují základní technické podmínky pro dostupnost a účinné využívání kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz v Unii pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací.

Článek 2

▼M1

Do 30. června 2020 členské státy vymezí a zpřístupní na nevýhradním základě kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v souladu se základními technickými podmínkami stanovenými v příloze.

▼B

V závislosti na režimu udělování oprávnění uplatňovaném v tomto pásmu provedou členské státy analýzu, zda je nutné uložit doplňkové technické podmínky, aby byla zajištěna náležitá koexistence zemských systémů k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací s ostatními službami v tomto pásmu.

Článek 3

Členské státy v souladu s příslušnými technickými podmínkami uvedenými v příloze zajistí, aby zemské systémy uvedené v článku 1 zajišťovaly náležitou ochranu:

a) 

systémů v přilehlých pásmech, zejména ve službě družicového průzkumu Země (pasivní) a v radioastronomické službě v kmitočtovém pásmu 23,6–24,0 GHz;

b) 

pozemských stanic ve službě družicového průzkumu Země a ve službě kosmického výzkumu pro komunikaci v sestupném směru provozovaných v kmitočtovém pásmu 25,5–27,0 GHz;

c) 

družicových systémů pro komunikaci ve vzestupném směru v družicové pevné službě provozovaných v kmitočtovém pásmu 24,65–25,25 GHz;

d) 

družicových systémů pro mezidružicovou komunikaci provozovaných v kmitočtových pásmech 24,45–24,75 GHz a 25,25–27,5 GHz.

Článek 4

Členské státy mohou povolit nepřerušený provoz pevných spojů v kmitočtovém pásmu 24,25–27,5 GHz, pokud zemské systémy uvedené v článku 1 mohou s takovými pevnými spoji koexistovat prostřednictvím řízeného sdíleného využívání spektra.

Členské státy pravidelně sledují potřebu pokračování provozu pevných spojů uvedených v prvním pododstavci tohoto článku.

Článek 5

Za podmínky, že počet nových pozemských stanic a jejich umístění jsou určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly systémy uvedené v článku 1, a s výhradou tržní poptávky členské státy zajistí, aby bylo možné nadále zavádět pozemské stanice:

— 
ve službě družicového průzkumu Země (sestupný směr) nebo ve službě kosmického výzkumu (sestupný směr) v kmitočtovém pásmu 25,5–27,0 GHz,
— 
v družicové pevné službě (vzestupný směr) v kmitočtovém pásmu 24,65–25,25 GHz.

Článek 6

Členské státy usnadní uzavírání dohod o přeshraniční koordinaci s cílem umožnit provoz zemských systémů uvedených v článku 1, přičemž zohlední stávající regulatorní postupy a práva, jakož i příslušné mezinárodní dohody.

Článek 7

▼M1

Do 30. září 2020 podají členské státy Komisi zprávu o provádění tohoto rozhodnutí.

▼B

Členské státy sledují využívání kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz, včetně pokroku v oblasti koexistence zemských systémů uvedených v článku 1 a ostatních systémů, které toto pásmo využívají, a podají Komisi na její žádost nebo z vlastního podnětu zprávu o svých zjištěních s cílem umožnit včasný přezkum tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA

TECHNICKÉ PODMÍNKY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 2 A 3

1.    Definice

Aktivními anténními systémy (AAS) se rozumí základnová stanice a anténní systém, u něhož se amplituda a/nebo fáze mezi anténními prvky průběžně nastavují tak, aby se vyzařovací diagram přizpůsobil krátkodobým změnám rádiového prostředí. Nezahrnuje tedy dlouhodobé formování svazku, jako například pevný elektrický náklon. V základnových stanicích s AAS je anténní systém nedílnou součástí jejich systému nebo základnové stanice jakožto výrobku.
Synchronizovaným provozem se rozumí provoz dvou nebo více různých duplexních sítí s časovým dělením (TDD), při němž nedochází k současnému přenosu ve vzestupném směru (uplink, UP) a přenosu v sestupném směru (downlink, DL), což znamená, že v jakémkoli okamžiku buď ve všech sítích probíhá přenos ve směru DL, nebo ve všech sítích probíhá přenos ve směru UL. Takový provoz vyžaduje sladění všech přenosů ve směru DL a ve směru UL ve všech zúčastněných sítích TDD, jakož i synchronizaci začátku rámce ve všech sítích.
Nesynchronizovaným provozem se rozumí provoz dvou nebo více různých sítí TDD, při němž v jakémkoli okamžiku alespoň v jedné síti probíhá přenos ve směru DL a alespoň v jedné sítí probíhá přenos ve směru UL. Tento stav může nastat, pokud nejsou mezi sítěmi TDD sladěny všechny přenosy ve směrech DL a UL, nebo pokud se nesynchronizuje začátek rámce.
Semi-synchronizovaným provozem se rozumí provoz dvou nebo více různých sítí TDD, při němž je část rámce v souladu s definicí synchronizovaného provozu, zatímco zbývající část rámce je v souladu s definici nesynchronizovaného provozu. To vyžaduje přijetí struktury rámce pro všechny zúčastněné sítě TDD, včetně slotů, kdy směr UL/DL není specifikován, a také synchronizaci začátku rámce ve všech sítích.
Celkový vyzářený výkon (TRP) je hodnota vyjadřující výkon vyzařovaný kompozitní anténou. Rovná se celkovému výkonu přiváděnému do anténního systému po odečtení ztrát v anténním systému. TRP se rozumí integrál výkonu vyzařovaného v různých směrech přes celou kulovou vyzařovací plochu, jak je uvedeno ve vzorci:
image

image

kde P(θ,φ) je výkon vyzářený anténním systémem ve směru (θ,φ) daný vzorcem:
P(θ,φ) = PTxg(θ,φ)
kde PTx označuje výkon (ve wattech) přiváděný do anténního systému a g(θ,φ) označuje směrový zisk anténního systému ve směru (θ, φ).

2.    Obecné parametry

1. Duplexním režimem provozu v kmitočtovém pásmu 24,25–27,5 GHz je duplex s časovým dělením.

2. Velikost přiděleného bloku je násobkem 200 MHz. K zajištění efektivního využití celého pásma lze v sousedství přiděleného bloku jiného uživatele spektra použít i užší bloky o velikosti 50 MHz, 100 MHz nebo 150 MHz.

3. Nejvyšší kmitočet přiděleného bloku se shoduje s horní hranou pásma o kmitočtu 27,5 GHz, nebo je od ní vzdálen o násobky 200 MHz. Pokud je blok užší než 200 MHz podle odstavce 2 nebo je třeba jej posunout za účelem zohlednění stávajících využití, je tento posun násobkem 10 MHz.

4. Technické podmínky obsažené v této příloze jsou základem k řešení vzájemné koexistence zemských systémů k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací a koexistence těchto systémů se systémy ve službě družicového průzkumu Země (pasivní) formou mezních hodnot nežádoucího vyzařování do kmitočtového pásma 23,6–24 GHz, jakož i s přijímači kosmických stanic formou omezení náklonu hlavního svazku aktivního anténního systému venkovní základnové stanice. K zajištění koexistence s ostatními službami a aplikacemi ( 1 ) mohou být nutná další opatření na vnitrostátní úrovni.

5. Využití kmitočtového pásma 24,25–27,5 GHz pro komunikaci s bezpilotními vzdušnými prostředky je omezeno na komunikační spojení z terminálu na palubě bezpilotního vzdušného prostředku k základnové stanici zemské bezdrátové širokopásmové sítě elektronických komunikací.

6. Vysílání základnových stanic a terminálů v kmitočtovém pásmu 24.25–27,5 GHz je v souladu se spektrální maskou hran bloku v této příloze.

Obrázek 1 ukazuje příklad možného uspořádání kanálů.

Obrázek 1

Příklad uspořádání kanálů v kmitočtovém pásmu 24,25–27,5 GHz

image

3.    Technické podmínky pro základnové stanice – spektrální maska hran bloku

Technické parametry pro základnové stanice stanovené v tomto oddíle, nazývané spektrální maska hran bloku (BEM, block edge mask), jsou základní součástí podmínek nezbytných k zajištění koexistence sousedících bezdrátových širokopásmových sítí elektronických komunikací v případech, kdy nejsou uzavřeny dvoustranné nebo vícestranné dohody mezi provozovateli takových sousedících sítí. Provozovatelé bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v pásmu 24,25–27,5 GHz si mohou na dvoustranném nebo mnohostranném základě dohodnout méně přísné technické parametry, pokud nadále dodržují technické podmínky platné pro ochranu ostatních služeb, aplikací nebo sítí a své přeshraniční závazky. Členské státy zajistí, aby tyto méně přísné technické parametry mohly na základě dohody používat všechny dotčené strany.

BEM je maska vyzařování, která definuje úrovně výkonu jako funkci kmitočtu relativně vůči hraně bloku spektra přiděleného provozovateli. Skládá se z několika prvků uvedených v tabulce 1. Základní mezní hodnota výkonu zaručuje ochranu spektra ostatních provozovatelů. Doplňková základní mezní hodnota výkonu (mezní hodnota výkonu mimo pásmo) zajišťuje ochranu spektra pro služby a aplikace mimo kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz. Mezní hodnota výkonu v přechodových oblastech bloku umožňuje plynulý pokles úrovní výkonu z mezní hodnoty výkonu ve vnitřní oblasti bloku na základní mezní hodnotu výkonu a zajišťuje koexistenci s ostatními provozovateli v přilehlých blocích.

Obrázek 2 ukazuje obecnou BEM platnou pro kmitočtové pásmo 26 GHz.

Obrázek 2

Ilustrace spektrální masky hran bloku

image

Není stanovena žádná harmonizovaná mezní hodnota výkonu ve vnitřní oblasti bloku. Tabulky 2 a 3 předpokládají synchronizovaný provoz. Nesynchronizovaný nebo semi-synchronizovaný provoz rovněž nutně vyžaduje geografickou separaci sousedících sítí. Tabulky 4 a 6 stanoví mezní hodnoty výkonu mimo pásmo pro základnové stanice a terminály, aby byla zajištěna ochrana služby družicového průzkumu Země (EESS) (pasivní) v kmitočtovém pásmu 23,6–24,0 GHz. Tabulka 5 stanoví doplňkovou technickou podmínku pro základnové stanice, která usnadňuje koexistenci s družicovými systémy v družicové pevné službě (FSS) (vzestupný směr) a v mezidružicové službě (ISS).Tabulka 1

Definice prvků BEM

Prvek BEM

Definice

Vnitřní oblast bloku

Přidělený blok spektra, pro který se BEM vytváří.

Základní úroveň

Spektrum v kmitočtovém pásmu 24,25–27,5 GHz využívané pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací; nezahrnuje uvažovaný blok provozovatele a příslušné přechodové oblasti.

Přechodová oblast bloku

Spektrum sousedící s blokem provozovatele.

Doplňková základní úroveň

Spektrum v kmitočtových pásmech sousedících s pásmem 24,25–27,5 GHz, kde platí specifické mezní hodnoty výkonu ve vztahu k ostatním službám nebo aplikacím.Tabulka 2

Mezní hodnota výkonu základnové stanice v přechodové oblasti bloku při synchronizovaném provozu

Kmitočtový rozsah

Maximální TRP

Šířka pásma pro měření

Do 50 MHz pod nebo nad blokem provozovatele

12 dBm

50 MHz

Vysvětlivka

Tato mezní hodnota zajišťuje koexistenci bezdrátových širokopásmových sítí elektronických komunikací v sousedních blocích v kmitočtovém pásmu 26 GHz při synchronizovaném provozu.Tabulka 3

Základní mezní hodnota výkonu základnové stanice při synchronizovaném provozu

Kmitočtový rozsah

Maximální TRP

Šířka pásma pro měření

Základní úroveň

4 dBm

50 MHz

Vysvětlivka

Tato mezní hodnota zajišťuje koexistenci bezdrátových širokopásmových sítí elektronických komunikací v nesousedních blocích v kmitočtovém pásmu 26 GHz při synchronizovaném provozu.

▼M1Tabulka 4

Doplňková základní mezní hodnota výkonu základnové stanice

Kmitočtový rozsah

Maximální TRP

Šířka pásma pro měření

Vstup v platnost

23,6–24,0 GHz

–33 dBW

200 MHz

Vstup tohoto rozhodnutí v platnost ()

–39 dBW

200 MHz

1. ledna 2024 ()

(1)   Členské státy nepovolí zavádění nových zemských systémů k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v kmitočtovém rozsahu 22–23,6 GHz, aby byla zajištěna náležitá ochrana služby družicového průzkumu Země (pasivní) a radioastronomické služby v kmitočtovém pásmu 23,6–24 GHz ve spojení s mezní hodnotou platnou po 1. lednu 2024.

(2)   Tato mezní hodnota se použije na základnové stanice uvedené do provozu po 1. lednu 2024. Nepoužije se na základnové stanice, které byly uvedeny do provozu před uvedeným datem. Pro takové základnové stanice platí i po 1. lednu 2024 mezní hodnota – 33 dBW/200 MHz. Členské státy zváží další opatření k posouzení a zmírnění celkového dopadu provozu těchto základnových stanic v souvislosti se svou povinností podle čl. 3 písm. a), pokud jde o službu družicového průzkumu Země (pasivní). Tato opatření mohou zahrnovat přizpůsobení velikosti přidělených bloků, konfigurace antén, výkonu ve vnitřní oblasti bloku nebo počtu provozovaných zařízení na daném území.

▼B

Vysvětlivka

Mezní hodnota mimo pásmo se vztahuje na maximální vyzařování v pásmu 23,6–24,0 GHz za účelem ochrany služby EESS (pasivní) ve všech stanovených režimech provozu základnové stanice (tj. maximální výkon uvnitř pásma, elektrické směrování, konfigurace nosných).

Tabulka 5

Doplňková podmínka platná pro venkovní základnové stanice AAS

Požadavek na náklon hlavního svazku venkovních základnových stanic AAS

Při uvádění takových základnových stanic do provozu je třeba zajistit, aby každá anténa za normálních okolností vysílala pouze tak, že hlavní svazek směřuje pod horizont, a kromě toho musí být anténa mechanicky nasměrována pod horizont, kromě případů, kdy základnová stanice pouze přijímá.

Vysvětlivka

Tato podmínka se vztahuje k ochraně přijímačů kosmických stanic, například ve službě FSS (vzestupný směr) a ISS.

4.    Technické podmínky pro terminály

▼M1Tabulka 6

Doplňková základní mezní hodnota výkonu terminálu

Kmitočtový rozsah

Maximální TRP

Šířka pásma pro měření

Vstup v platnost

23,6–24,0 GHz

–29 dBW

200 MHz

Vstup tohoto rozhodnutí v platnost

–35 dBW

200 MHz

1. ledna 2024 ()

(1)   Tato mezní hodnota se použije na terminály uvedené do provozu po 1. lednu 2024. Nepoužije se na terminály, které byly uvedeny do provozu před uvedeným datem. Pro takové terminály platí i po 1. lednu 2024 mezní hodnota – 29 dBW/200 MHz.

▼B

Vysvětlivka

Mezní hodnota mimo pásmo se vztahuje na maximální vyzařování v kmitočtovém pásmu 23,6–24,0 GHz za účelem ochrany služby EESS (pasivní) při všech stanovených režimech provozu terminálů (tj. maximální výkon uvnitř pásma, elektrické směrování, konfigurace nosných).( 1 ) Například radioastronomickou službou.

Top