EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0615-20210921

Consolidated text: Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/615 ze dne 15. dubna 2019 o podpoře Unie určené na činnosti předcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/615/2021-09-21

02019D0615 — CS — 21.09.2021 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/615

ze dne 15. dubna 2019

o podpoře Unie určené na činnosti předcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2020

(Úř. věst. L 105 16.4.2019, s. 25)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/906 ze dne 29. června 2020,

  L 207

36

30.6.2020

 M2

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/579 ze dne 8. dubna 2021,

  L 123

21

9.4.2021

►M3

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1695 ze dne 21. září 2021,

  L 334

22

22.9.2021
▼B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/615

ze dne 15. dubna 2019

o podpoře Unie určené na činnosti předcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2020Článek 1

1.  
Za účelem okamžitého a praktického provádění prvků strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení z roku 2003 Unie podporuje činnosti, jejichž cílem je prosazovat a zachovat integritu smlouvy o nešíření prostřednictvím vyváženého zaměření na všechny tři stejně důležité a vzájemně se posilující pilíře uvedené smlouvy, jimiž je: jaderné odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a mírové vyžívání jaderné energie.
2.  

K dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 podpoří Unie k dosažení aktivit hodnotící konference stran:

a) 

tři tematické semináře pro státy, které jsou smluvními stranami, věnované jadernému odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a mírovému využívání jaderné energie;

b) 

až čtyři regionální zasedání v Asii a Tichomoří, Africe, Latinské Americe a Karibiku a na Blízkém východě a

c) 

dvě doprovodné akce během 74. zasedání prvního výboru Valného shromáždění OSN a v průběhu hodnotící konference 2020.

Popis projektu je obsažen v příloze.

Článek 2

1.  
Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
2.  
Projekt uvedený v čl. 1 odst. 2 provádí Úřad OSN pro otázky odzbrojení (UNODA).

Článek 3

1.  
Finanční referenční částka pro provádění projektu uvedeného v čl. 1 odst. 2 činí 1 299 883,68  EUR.
2.  
Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.
3.  
Na řádnou správu finanční referenční částky uvedené v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s UNODA finanční dohodu. Tato finanční dohoda stanoví, že UNODA zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.
4.  
Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené finanční dohody.

Článek 4

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě zpráv vypracovávaných UNODA. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení. Komise podává zprávy o finančních aspektech provádění projektu uvedeného v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

1.  
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

▼M3

2.  
Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem 15. ledna 2022.

▼B
PŘÍLOHA

1.   CÍLE

Hodnotící konference 2020 bude pro režim nešíření jaderných zbraní mimořádně významnou událostí. Unie považuje smlouvu o nešíření za těžiště celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní, základní kámen k dosahování jaderného odzbrojení v souladu s článkem VI uvedené smlouvy a významný prvek budoucího vývoje využívání jaderné energie pro mírové účely.

Již od roku 2017 předsedové jednotlivých zasedání přípravného výboru pracovali na zajištění kontinuity zasedání přípravného výboru v rámci hodnotícího cyklu, mimo jiné tím, že byla vypracována společná tematická základna a uskutečnila se řada regionálních konzultací v Asii a Tichomoří, Africe a Latinské Americe. Státy dotyčných regionů tyto konzultace vřele uvítaly, neboť odborníkům v příslušných hlavních městech umožnily kontakt s předsedy přípravného výboru a státům nedisponujícím zdroji k udržení rozsáhlých delegací v New Yorku, Ženevě či Vídni poskytly příležitost k dialogu, jakož i významné možnosti pro jednání o klíčových regionálních prioritách. Tyto konzultace výrazně přispěly k rozpravám ve formálním rámci smlouvy o nešíření.

K dosažení cíle předmětného projektu lze napomoci navázáním na práci předsedů zasedání přípravného výboru konaných v letech 2017 a 2018 a posílením této činnosti, globálním procesem konzultací zapojujících státy, které jsou smluvními stranami, a designovaným předsedou hodnotící konference 2020, jakož i předsedy zasedání přípravného výboru. Tento projekt podpoří včasné přípravy na konferenci, napomůže vedení pochopit odlišné postoje států, které jsou stranami smlouvy, a získat jejich důvěru a usnadní dialog mezi státy, které jsou stranami smlouvy, a designovaným předsedou o tom, jak překonat překážky bránící úspěchu konference v roce 2020.

Hlavní cíle:

1. 

Porozumět problémům a prioritám hodnotícího cyklu smlouvy o nešíření 2020 na základě jednání, jež proběhla na zasedáních přípravného výboru v letech 2017, 2018 a 2019, včetně problémů a priorit z regionálního hlediska, a přispět k jejich účelnému vyjádření na hodnotící konferenci 2020.

2. 

Zvyšovat povědomí o překážkách a potenciálních oblastech sbližování na základě množství přínosů, které ze smlouvy o nešíření plynou, mimo jiné zohledňováním širší škály názorů, například ze strany technických odborníků regulačních orgánů a vědecky zaměřených vysokých škol i ze strany subjektů pověřených rozhodováním, jako jsou poslanci.

3. 

Budovat důvěru mezi státy a designovaným předsedou za účelem rozvoje pevných vztahů, které jsou pro úspěšný výsledek hodnotící konference 2020 nezbytné.

4. 

Podněcovat flexibilitu a kompromisní řešení států s ohledem na blížící se hodnotící konferencí 2020 a hledat způsob, jak dosáhnout společného postoje a jak překonat rozpory.

5. 

Vypracovat podklady pro plán na dosažení úspěšného výsledku hodnotící konference 2020 včetně možných opatření a doporučení ohledně provádění smlouvy o nešíření v plném rozsahu.

2.   POPIS ČINNOSTÍ

Projekt Unie na podporu cyklu hodnotící konference 2020 zahrnuje:

a) 

Tematické semináře pro státy, které jsou smluvními stranami, zaměřené na všechny tři pilíře smlouvy o nešíření: jaderné odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a mírové využívání jaderné energie.

— 
Tři tematické semináře: v Ženevě (odzbrojení), New Yorku (nešíření) a Vídni (mírové využívání), určených pro zástupce vlád, odborníky, akademickou obec, občanskou společnost a průmysl.
b) 

Regionální informační činnost ze strany vedení hodnotící konference 2020

— 
Až čtyři regionální zasedání v Asii a Tichomoří, Africe, Latinské Americe a Karibiku a na Blízkém východě.
c) 

Doprovodné akce

— 
Dvě doprovodné akce, jež mají být uspořádány v průběhu 74. zasedání prvního výboru Valného shromáždění OSN a v průběhu hodnotící konference 2020.

Podrobnější informace o těchto činnostech jsou uvedeny níže.

2.1.   Tematické semináře

2.1.1.   Cíl

Cílem každého tematického semináře je zvýšit povědomí o výzvách a příležitostech v rámci tří pilířů smlouvy o nešíření. Budou především usilovat o zdůraznění mnoha již uskutečněných přínosů smlouvy o nešíření a nutnosti tyto přínosy zachovat. Cílem seminářů bude rovněž vytvořit prvky pro praktická opatření a doporučení za účelem dosažení konsensu v roce 2020.

2.1.2.   V rámci projektu se budou konat tři semináře:

Jak je uvedeno výše, každý seminář se zaměří na jeden z pilířů smlouvy o nešíření: jaderné odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a mírové využívání jaderné energie. Jednání budou kromě zkoumání vzájemných vtahů mezi těmito třemi pilíři mimo jiné zahrnovat: plnění závazků učiněných v předchozích hodnotících cyklech; překonání rozporů ohledně toho, jak dosáhnout světa bez jaderných zbraní a jak tento stav zachovat; posílení režimu nešíření jaderných zbraní; přístup k přínosům mírového využívání jaderných technologií, včetně pro účely usnadnění dosažení cílů udržitelného rozvoje; a posílení procesu hodnocení smlouvy o nešíření.

2.1.3.   Formát

Designovaný předseda bude informovat státy, které jsou smluvními stranami, o vývoji v rámci každého pilíře a nastíní výzvy a příležitosti. Budou svolány panely regionálních odborníků, odborníků z příslušných mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) či Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO), a odborníků z Výzkumného institutu OSN pro otázky odzbrojení (UNIDIR) s cílem vést diskusi a formulovat myšlenky. Semináře o mírovém využívání jaderné energie, jež se má konat ve Vídni, se rovněž zúčastní zástupci vnitrostátních orgánů a struktur zapojených do mírového využívání jaderné energie.

Po těchto seminářích budou následovat interaktivní bloky věnované otázkám a odpovědím mezi designovaným předsedou, zástupci států, které jsou smluvními stranami, a odborníky.

2.1.4.   Místo konání

Uvedené tři tematické semináře budou uspořádány: v Ženevě (odzbrojení); v New Yorku (nešíření) a ve Vídni (mírové využívání).

2.1.5.   Časový rozvrh

Uvedené tři tematické semináře se budou konat po třetím zasedání přípravného výboru (29. dubna – 10. května 2019) pod vedením a koordinací designovaného předsedy hodnotící konference 2020. Data konání budou stanovena po skončení třetího zasedání přípravného výboru, v období mezi květnem 2019 a březnem 2020.

2.1.6.   Odpovědnosti prováděcího subjektu

Příprava věcného obsahu:

UNODA vypracuje po konzultaci s designovaným předsedou věcný obsah seminářů a pořad jednání a sestaví výběr řečníků a odborníků.

Logistika a konferenční služby:

Logistická opatření (rezervace míst konání, stravovací služby, audiovizuální zařízení, služby spojené s cestováním pro účastníky a odborníky atd.) pro tematické semináře bude zajišťovat UNODA.

2.2.   Regionální zasedání

2.2.1.   Cíl

Cílem každého regionálního zasedání je zlepšit povědomí o současném stavu, jednat o možnostech vzájemné spolupráce, nalézat řešení a vytvářet vztahy za účelem usnadnění úspěšného zakončení hodnotící konference 2020.

2.2.2.   Témata

Regionální zasedání v Asii a Tichomoří, Africe, Latinské Americe a Karibiku se budou týkat všech tří pilířů smlouvy o nešíření. Budou se zabývat hlavními otázkami, jež mají dopad na smlouvu o nešíření a státy, které jsou smluvními stranami, na základě jednání, jež proběhla na zasedáních přípravného výboru v letech 2017, 2018 a 2019, a budou je prezentovat optikou příslušných regionálních priorit a zájmů. Tyto otázky budou mimo jiné zahrnovat: plnění závazků učiněných v předchozích hodnotících cyklech; překonání rozporů ohledně toho, jak dosáhnout světa bez jaderných zbraní a jak tento stav zachovat; posílení režimu nešíření jaderných zbraní; přístup k přínosům mírového využívání jaderných technologií, včetně za účelem usnadnění dosažení cílů udržitelného rozvoje; a posílení procesu hodnocení smlouvy o nešíření.

Regionální zasedání na Blízkém východě se bude konkrétně zabývat prováděním rezoluce smlouvy o nešíření z roku 1995 o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení včetně jejich nosičů na Blízkém východě. Výzvy, které tato otázka představuje pro úspěšný výsledek hodnotící konference 2020, si žádají uspořádání samostatného zasedání v tomto regionu.

2.2.3.   Formát

Regionální zasedání budou mít formát interaktivních konzultací. Na každém regionálním zasedání bude mít designovaný předseda příležitost představit současný stav hodnotícího cyklu. Předsedající poté bude klást jednotlivým státům různé otázky, aby navodil interaktivní prostředí pro otázky a odpovědi.

Na zasedáních bude rovněž využito panelů regionálních a tematických odborníků, včetně odborníků z příslušných mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) a Výzkumný institut OSN pro otázky odzbrojení (UNIDIR), s cílem vést diskusi a formulovat myšlenky.

2.2.4.   Místo konání

Regionální zasedání jsou navržena tak, aby podporovala interakci s vládami z určitých regionů při přípravě hodnotící konference 2020. Navrhují se tato čtyři regionální zasedání:Země z regionů/subregionů:

Navrhované místo:

Afrika

Addis Abeba

Latinská Amerika a Karibik

Buenos Aires

Asie a Tichomoří

Jakarta

Blízký východ

Ammán

2.2.5.   Časový rozvrh

Tato čtyři regionální zasedání proběhnou ve dvanáctiměsíčním období mezi březnem 2019 a březnem 2020. Přesné načasování a posloupnost (tj. pořadí zahrnutých regionů) regionálních zasedání určí prováděcí subjekt po konzultaci s designovaným předsedou hodnotící konference 2020 a Unií s přihlédnutím ke kalendáři OSN týkajícímu se akcí v oblasti odzbrojení. Každé regionální zasedání bude trvat až dva dny. Designovaný předseda hodnotící konference 2020 bude předsedat čtyřem regionálním zasedáním.

2.2.6.   Odpovědnosti prováděcího subjektu

Příprava věcného obsahu:

UNODA vypracuje po konzultaci s předsedy tří zasedání přípravného výboru pod vedením designovaného předsedy hodnotící konference 2020 věcný obsah regionálních zasedání a pořad jednání a sestaví výběr řečníků a odborníků.

Logistika a podpora zasedání:

Logistická opatření (rezervace míst konání, stravovací služby, audiovizuální zařízení, služby spojené s cestováním pro účastníky a odborníky atd.) pro regionální zasedání bude zajišťovat UNODA společně s hostitelskými státy z daných regionů.

2.3.   Doprovodné akce

Budou uspořádány dvě doprovodné akce: v průběhu 74. zasedání prvního výboru Valného shromáždění OSN (říjen 2019) a v průběhu hodnotící konference 2020. Doprovodná akce, jež se má konat v říjnu 2019, bude příležitostí pro předsedy tří zasedání přípravného výboru a pro designovaného předsedu, aby jednali o přípravách hodnotící konference 2020. Doprovodná akce, jež se má konat v průběhu hodnotící konference 2020, bude příležitostí pro sdílení výsledků tematických seminářů a regionálních zasedání a jejich příspěvku k přípravám na tuto konferenci.

2.3.1.   Odpovědnosti prováděcího subjektu

Příprava věcného obsahu:

UNODA vypracuje po konzultaci s předsedy tří zasedání přípravného výboru a s designovaným předsedou hodnotící konference 2020 koncepční dokument pro tyto doprovodné akce a pořad jednání a sestaví výběr řečníků a odborníků.

Logistika a podpora zasedání:

Logistická opatření (rezervace míst konání, stravovací služby, audiovizuální zařízení, služby spojené s cestováním pro odborníky atd.) pro doprovodné akce bude zajišťovat UNODA.

3.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV A HODNOCENÍ

UNODA předloží vysokému představiteli a Komisi závěrečnou finanční a popisnou zprávu obsahující mimo jiné získané zkušenosti, jakož i stručné zprávy po každém zasedání se zaměřením na zásadní poznatky.

4.   DOBA TRVÁNÍ

Doba trvání provádění projektu je 18 měsíců.

5.   ZVIDITELNĚNÍ UNIE

UNODA přijme veškerá vhodná opatření pro zveřejnění skutečnosti, že dotčený projekt financuje Unie. Podpora Unie bude zdůrazněna ve veřejných a uzavřených prezentacích a ve stručných informacích designovaného předsedy. Podpora Unie bude rovněž uznána v pozvánkách a dalších dokumentech sdílených s účastníky různých akcí. UNODA zajistí, aby byla Unie zastoupena na všech akcích podporovaných podle tohoto rozhodnutí.

6.   PROVÁDĚCÍ SUBJEKT

Prováděním tohoto projektu bude pověřen Úřad OSN pro otázky odzbrojení (UNODA). Provádění tohoto projektu bude probíhat v souladu s finanční dohodou, jež bude uzavřena mezi Evropskou komisí a UNODA.

Top