EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0973-20190814

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/2019-08-14

02018R0973 — CS — 14.08.2019 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/973

ze dne 4. července 2018,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

(Úř. věst. L 179 16.7.2018, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019,

  L 83

1

25.3.2019

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019

  L 198

105

25.7.2019
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/973

ze dne 4. července 2018,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro následující populace žijící při dně ve vodách Unie v Severním moři (divize ICES 2a, 3a a podoblast 4), včetně rybolovu využívajícího tyto populace, a v případě, že rozšíření těchto populací přesahuje Severní moře, v jeho přilehlých vodách:

a) treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizích 7d (východní část Lamanšského průlivu) a 3a.20 (Skagerrak);

b) treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizích 6a (západně od Skotska) a 3a.20 (Skagerrak);

c) platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizi 3a.20 (Skagerrak);

d) treska tmavá (Pollachius virens) v podoblasti 4 (Severní moře) a 6 (Rockall a západně od Skotska) a divizi 3a (Skagerrak a Kattegat);

e) jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti 4 (Severní moře);

f) jazyk obecný (Solea solea) v divizi 3a (Skagerrak a Kattegat) a subdivizích 22–24 (západní část Baltského moře);

g) treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti 4 (Severní moře) a divizi 7d (východní část Lamanšského průlivu);

h) ďas mořský (Lophius piscatorius) v divizi 3a (Skagerrak a Kattegat) a podoblastech 4 (Severní moře) a 6 (Rockall a západně od Skotska);

i) kreveta severní (Pandalus borealis) v divizích 4a východ (severní část Severního moře, Norvegian Deep) a 3a.20 (Skagerrak);

j) humr severský (Nephrops norvegicus)v divizi 3a (funkční jednotky 3–4);

k) humr severský v podoblasti 4 (Severní moře) podle funkční jednotky:

 humr severský v Botney Gut-Silver Pit (funkční jednotka 5);

 humr severský ve Farn Deeps (funkční jednotka 6);

 humr severský ve Fladen Ground (funkční jednotka 7);

 humr severský ve Firth of Forth (funkční jednotka 8)

 humr severský v Moray Firth (funkční jednotka 9);

 humr severský v Noup (funkční jednotka 10);

 humr severský v Norwegian Deeps (funkční jednotka 32);

 humr severský v Horn's Reef (funkční jednotka 33);

 humr severský v Devil's Hole (funkční jednotka 34).

Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že došlo ke změně zeměpisného rozložení populací uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, jimiž se mění toto nařízení prostřednictvím úpravy oblastí uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, aby tuto změnu zohlednila. Tato úprava nesmí rozšiřovat oblasti populací mimo vody Unie podoblastí 2 až 7.

2.  Pokud se Komise na základě vědeckého doporučení domnívá, že seznam populací uvedený v prvním pododstavci odstavce 1 je třeba změnit, může předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

3.  Pokud jde o přilehlé vody uvedené v odstavci 1 tohoto článku, uplatní se pouze články 4 a 6 a opatření související s rybolovnými právy podle článku 7.

4.  Toto nařízení se vztahuje i na vedlejší úlovky ulovené v Severním moři při rybolovu populací uvedených v odst. 1 prvním pododstavci. Pokud jsou však rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou stanovena pro tyto populace v rámci jiných právních aktů Unie, kterými se stanoví víceleté plány, uplatní se tato rozmezí a ochranná opatření.

5.  Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky v unijních vodách Severního moře pro všechny populace druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 850/98 ( 1 ), článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ( 2 ) a článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 rozumí:

1) „rozmezím FMSY“ rozmezí hodnot uvedených v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních poskytnutých zejména Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES), kdy veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci tohoto rozmezí vedou dlouhodobě k maximálním udržitelným výnosům v rámci určitého způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčených populací. Rozmezí je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), není vyšší než 5 %;

2) „MSY Flower“ nejnižší hodnota v rámci rozmezí FMSY;

3) „MSY Fupper“ nejvyšší hodnota v rámci rozmezí hodnot FMSY;

4) „hodnotou FMSY“ hodnota odhadované úmrtnosti způsobené rybolovem, která v rámci určitého způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek vede dlouhodobě k maximálním udržitelným výnosům;

5) „nižším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od MSY Flower až po hodnotu FMSY;

6) „vyšším rozmezím FMSY“ rozmezí, které zahrnuje hodnoty od hodnoty FMSY až po MSY Fupper;

7) „Blim“ referenční bod pro biomasu reprodukující se populace uvedený v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních poskytnutých zejména ICES, pod jehož úrovní může být reprodukční kapacita omezena;

8) „MSY Btrigger“ referenční bod pro biomasu reprodukující se populace – a v případě populací humra severského referenční bod početního stavu – uvedený v nejlepších dostupných vědeckých doporučeních poskytnutých zejména ICES, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.KAPITOLA II

CÍLE

Článek 3

Cíle

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos.

2.  Plán přispěje k omezení výmětů, neboť v co největší míře omezí a sníží nechtěné úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, které podléhají omezení odlovu a na které se vztahuje toto nařízení.

3.  Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.

4.  Cílem plánu je zejména:

a) zajistit, aby byly splněny podmínky popsané v deskriptoru 3 obsaženém v příloze I směrnice 2008/56/ES, a

b) přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I směrnice 2008/56/ES úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.

5.  Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení. V případě nedostatečného množství údajů se zajistí srovnatelný stupeň zachování příslušných populací.KAPITOLA III

ZÁMĚRY

Článek 4

Záměry

1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem v souladu s rozmezími FMSY stanovenými v článku 2 pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí FMSY, v souladu s tímto článkem.

2.  Tato rozmezí FMSY vycházející z plánu poskytne ICES.

3.  V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 Rada při určování rybolovných práv pro určitou populaci stanoví tato práva v rámci nižšího rozmezí FMSY, které je v dané době pro tuto populaci dostupné.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 3, lze rybolovná práva pro určitou populaci stanovit na úrovních, které jsou nižší než rozmezí FMSY.

5.  Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, lze rybolovná práva pro určitou populaci stanovit ve shodě s vyšším rozmezím FMSY dostupným v dané době pro tuto populaci, pokud se stav populace uvedené v čl. 1 odst. 1 nachází nad úrovní MSY Btrigger:

a) je-li to na základě vědeckého doporučení či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

b) je-li to na základě vědeckého doporučení či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo

c) s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

6.  Rybolovná práva jsou v každém případě stanovena tak, aby bylo zajištěno, že pravděpodobnost, že úroveň biomasy reprodukující se populace se dostane pod Blim, je nižší než 5 %.

Článek 5

Řízení populací považovaných za vedlejší úlovky

1.  Pro populace uvedené v čl. 1 odst. 4 se stanoví řídicí opatření, včetně případných rybolovných práv, s přihlédnutím k nejlepším dostupným vědeckým doporučením a tato opatření musí být v souladu s cíli stanovenými v článku 3.

2.  Nejsou-li dostupné odpovídající vědecké informace, jsou tyto populace řízeny na základě přístupu předběžné opatrnosti k rybolovu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.  V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 se při řízení smíšeného rybolovu s ohledem na populace uvedené v čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení zohlední problémy související se souběžným rybolovem všech populací na úrovni maximálního udržitelného výnosu, zejména v situacích, kdy to vede k předčasnému ukončení rybolovu.KAPITOLA IV

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Článek 6

Referenční body pro zachování zdrojů

Na základě plánu poskytne ICES tyto referenční body pro zachování zdrojů za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:

a) MSY Btrigger pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1;

b) Blim pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1.

Článek 7

Ochranná opatření

1.  Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – u kterékoliv populace uvedené v čl. 1 odst. 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos., Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5, se rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížena na úroveň nižší, než je vyšší rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy.

2.  Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – u kterékoli populace uvedené v čl. 1 odst. 1 pod hodnotu Blim, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zejména zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace či funkční jednotky a odpovídající snížení rybolovných práv.

3.  Nápravná opatření uvedená v tomto článku mohou zahrnovat:

a) naléhavá opatření podle článků 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b) opatření podle článků 8 a 9 tohoto nařízení.

4.  Opatření uvedená v tomto článku se zvolí s přihlédnutím k povaze, závažnosti, trvání a opakování situace, při níž se nachází úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – pod hodnotami uvedenými v odstavci 6.

Článek 8

Zvláštní ochranná opatření

Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování kterékoli populace žijící při dně uvedené v čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení, nebo pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace – a v případě populací humra severského početní stav – u kterékoliv populace uvedené v čl. 1 odst. 1 za určitý rok nižší než MSY Btrigger, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto akty v přenesené pravomoci mohou doplnit toto nařízení stanovením pravidel týkajících se:

a) vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

b) používání lovného zařízení, zejména doby ponoření a hloubky, v níž se zařízení používá, za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

c) zákazu nebo omezení rybolovu v určitých oblastech za účelem ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

d) zákazu nebo omezení rybolovu nebo používání některých druhů lovného zařízení v určitých obdobích za účelem ochrany ryb ve tření nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

e) minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů;

f) jiných aspektů souvisejících se selektivitou.KAPITOLA V

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Článek 9

Technická opatření

▼M2

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato technická opatření, jestliže se na ně nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ( 3 ):

▼B

a) specifikace vlastností lovných zařízení a pravidel týkajících se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

b) specifikace úprav nebo doplňkových lovných zařízení za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

c) omezení nebo zákaz používání určitých lovných zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb nebo za účelem minimalizace negativního dopadu na ekosystém, a

d) stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů u všech populací, na něž se vztahuje toto nařízení, za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.

▼M2

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení a splňovat požadavky čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1241.

▼M1

3.  Odchylně od přílohy XII nařízení (ES) č. 850/98 minimální referenční velikost pro zachování zdrojů u humra severského (Nephrops norvegicus) v divizi ICES 3a je stanovena na 105 mm.

Tento odstavec se použije do dne, kdy skončí použitelnost přílohy XII nařízení (ES) č. 850/98.

▼BKAPITOLA VI

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 10

Rybolovná práva

1.  Při přidělování rybolovných práv, která jsou jim k dispozici v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013, členské státy zohlední pravděpodobné složení úlovků plavidel účastnících se smíšeného rybolovu.

2.  Členské státy si mohou poté, co o tom informují Komisi, vyměnit všechna rybolovná práva nebo jejich část, která jim byla přidělena v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.  Aniž je dotčen článek 7 tohoto nařízení, celkový přípustný odlov populace humra severského v oblastech ICES 2a a 4 může být součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků vně funkčních jednotek.

4.  Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že rekreační rybolov má v případě určité populace významný dopad na míru úmrtnosti způsobenou rybolovem, vezme je Rada v potaz a při stanovení rybolovných práv může rekreační rybolov omezit, aby zabránila překročení celkového cíle úmrtnosti způsobené rybolovem.KAPITOLA VII

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POVINNOSTI VYKLÁDKY

▼M1

Článek 11

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky v unijních vodách Severního moře

1.  Pro všechny populace druhů žijících v Severním moři, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení o konkrétní podrobnosti týkající se této povinnosti podle čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.  Povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužije na rekreační rybolov, a to ani v případech, kdy Rada stanoví omezení pro rekreační rybolov podle čl. 10 odst. 4 tohoto nařízení.

▼BKAPITOLA VIII

PŘÍSTUP DO VOD A KE ZDROJŮM

Článek 12

Oprávnění k rybolovu a stropy kapacity

1.  Pro každou z oblastí ICES uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009 pro plavidla plující pod jeho vlajkou a která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti. V těchto oprávněních k rybolovu mohou členské státy rovněž omezit celkovou kapacitu vyjádřenou v kW takových plavidel používajících zvláštního zařízení.

2.  Aniž jsou dotčeny stropy kapacity stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013, pro tresku obecnou ve východní části Lamanšského průlivu (divize ICES 7d) nesmí být celková kapacita vyjádřená v kW plavidel, která mají oprávnění k rybolovu vydaná v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, vyšší než maximální kapacita plavidel, která v roce 2006 nebo 2007 aktivně používala v příslušné oblasti ICES jedno z těchto lovných zařízení:

a) vlečné sítě pro lov při dně a nevody (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) o velikosti ok:

i) 100 mm nebo větší;

ii) 70 mm nebo větší, avšak menší než 100 mm;

iii) 16 mm nebo větší, avšak menší než 32 mm;

b) vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla (TBB) o velikosti ok:

i) 120 mm nebo větší;

ii) 80 mm nebo větší, avšak menší než 120 mm;

c) tenatové sítě (GN);

d) třístěnné tenatové sítě (GT);

e) dlouhé lovné šňůry (LL).

3.  Každý členský stát sestaví a vede seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávnění k rybolovu podle odstavce 1, a zpřístupní ho Komisi a ostatním členským státům na svých oficiálních internetových stránkách.KAPITOLA IX

ŘÍZENÍ POPULACÍ SPOLEČNÉHO ZÁJMU

Článek 13

Zásady a cíle řízení populací společného zájmu pro Unii a třetí země

1.  Pokud jsou populace společného zájmu využívány i třetími zeměmi, Unie spolupracuje s těmito třetími zeměmi s cílem zajistit, aby tyto populace byly řízeny udržitelným způsobem slučitelným s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení, a s cíli tohoto nařízení. Není-li dosaženo formální dohody, vynaloží Unie veškeré úsilí k dosažení společných ujednání o rybolovu těchto populací s cílem umožnit udržitelné řízení a podpořit tak rovné podmínky pro hospodářské subjekty v Unii.

2.  V rámci společného řízení populací se třetími zeměmi si Unie může se třetími zeměmi vyměnit rybolovná práva podle čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.KAPITOLA X

REGIONALIZACE

Článek 14

Regionální spolupráce

1.  Na opatření uvedená v článcích 8, 9 a 11 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 6. srpna 2019 a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 15 tohoto nařízení. Tato doporučení mohou také předkládat, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.

3.  Zmocněním podle článků 8, 9 a 11 tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi na základě jiných ustanovení práva Unie, včetně nařízení (EU) č. 1380/2013.KAPITOLA XI

NÁVAZNÁ OPATŘENÍ

Článek 15

Hodnocení plánu

Do 6. srpna 2023 a poté každých pět let Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích a dopadech plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o plnění cílů stanovených v článku 3.KAPITOLA XII

PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 16

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 1 a v článcích 8, 9 a 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 5. srpna 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 1 a v článcích 8, 9 a 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 1 a článků 8, 9 a 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.KAPITOLA XIII

PODPORA ZE STRANY EVROPSKÉHO NÁMOŘNÍHO A RYBÁŘSKÉHO FONDU

Článek 17

Podpora ze strany Evropského námořního a rybářského fondu

Opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností přijatá za účelem dosažení cílů vytyčených plánem se považují za dočasné zastavení rybolovných činností ve smyslu čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.KAPITOLA XIV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Zrušení

1.  Nařízení (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 se zrušují.

2.  Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o zakázaných druzích

Nařízení, které má být přijato na základě návrhu Komise týkajícího se zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských ekosystémů pomocí technických opatření (2016/0074(COD), by mělo obsahovat mj. ustanovení o druzích, jejichž rybolov je zakázán. Z tohoto důvodu se dva orgány dohodly nezařadit v tomto nařízení seznam týkající se Severního moře (2016/0238(COD).
Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o kontrole

Evropský parlament a Rada zařadí níže uvedená kontrolní ustanovení v nadcházejí revizi kontrolního nařízení (nařízení (ES) č. 1224/2009), pokud jde o Severní moře: oznámení předem, požadavky ohledně lodního deníku, určené přístavy a další kontrolní ustanovení.( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů, (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

( 2 ) Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 20. června 2019 ze dne o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

Top