EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1770-20211215

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) 2017/1770 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/2021-12-15

02017R1770 — CS — 15.12.2021 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1770

ze dne 28. září 2017

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

(Úř. věst. L 251 29.9.2017, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019,

  L 182

33

8.7.2019

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/8 ze dne 7. ledna 2020,

  L 4I

1

8.1.2020

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/116 ze dne 27. ledna 2020,

  L 22

25

28.1.2020

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2201 ze dne 13. prosince 2021,

  L 446

1

14.12.2021


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 047I, 20.2.2020, s.  8 (2020/116)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1770

ze dne 28. září 2017

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v MaliČlánek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i) 

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii) 

nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii) 

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b) 

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé, či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

c) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam obsahuje příloha II;

d) 

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e) 

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f) 

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

g) 

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i) 

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

ii) 

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) 

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) 

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) 

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) 

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii) 

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h) 

„Výborem pro sankce“ Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle bodu 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2374 (2017);

i) 

„územím Unie“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

▼M4

Článek 2

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo Ia nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či přímo nebo nepřímo ovládány.
2.  
Ve prospěch fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I nebo Ia nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

▼M4

Článek 2a

1.  

Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, u nichž Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce určily, že:

a) 

se účastní nepřátelských akcí v rozporu s Dohodou o míru a usmíření v Mali dále jen „dohoda“);

b) 

vyvíjejí činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo je ohrožují;

c) 

jednají v zájmu nebo jménem či pod vedením osob a subjektů uvedených v písmenech a) nebo b) nebo je jinak podporují a financují, a to i prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti včetně výroby omamných látek a jejich prekursorů a obchodu s omamnými látkami a jejich prekursory pocházejícími z Mali nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, pašování zbraní a nedovoleného obchodu s nimi, jakož i nedovoleného obchodování s kulturními statky;

d) 

jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na:

i) 

různé subjekty uvedené v dohodě, včetně místních, regionálních a státních orgánů, společných hlídek a malijských bezpečnostních a obranných sil,

ii) 

příslušníky mírových sil Multidimenzionální integrované mise OSN pro stabilizaci Mali (MINUSMA) a jiné pracovníky OSN a přidružený personál, včetně členů panelu odborníků,

iii) 

mezinárodní bezpečnostní složky, včetně Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), misí Evropské unie a francouzských sil;

e) 

brání dodávkám humanitární pomoci v Mali nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;

f) 

plánují, řídí nebo páchají v Mali činy, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo včetně žen a dětí, tím, že se dopouštějí aktů násilí (včetně zabíjení, mrzačení, mučení, znásilnění nebo jiných forem sexuálního násilí), únosů, násilných zmizení, nuceného vysídlení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště;

g) 

využívají děti nebo provádějí jejich nábor ozbrojenými skupinami nebo ozbrojenými silami v rozporu s platným mezinárodním právem v kontextu ozbrojeného konfliktu v Mali; nebo

h) 

vědomě usnadňují cestování osoby zařazené na seznam v rozporu s cestovními omezeními.

2.  
Příloha I obsahuje důvody pro zařazení dotčených osob, subjektů a orgánů na seznam.
3.  
Příloha I rovněž obsahuje případné dostupné informace, jež jsou nezbytné k identifikaci dotčených fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 2b

1.  

Příloha Ia obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů označených Radou na základě kteréhokoli z těchto důvodů:

a) 

jsou odpovědné nebo se podílejí na činnostech nebo politikách, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Mali, jako jsou činnosti nebo politiky uvedené v čl. 2a odst. 1, nebo se jich přímo či nepřímo účastní, nebo

b) 

znemožňují či podkopávají úspěšné dokončení politické transformace Mali, mimo jiné bráněním nebo podkopáváním konání voleb nebo předáním moci voleným orgánům, nebo

c) 

jsou spojené s fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) nebo b).

2.  
Příloha Ia obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů uvedených v dané příloze.
3.  
Příloha Ia rovněž obsahuje případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

▼B

Článek 3

1.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

▼M4

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických osob uvedených v příloze I nebo Ia a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

▼B

b) 

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

▼M4

c) 

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů; a

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I a za předpokladu, že příslušný orgán dotčeného členského státu oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a záměr udělit povolení, a pokud Výbor pro sankce nevydá do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení zamítavé rozhodnutí.

2.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, poté co rozhodnou, že dotčené prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, za předpokladu, že:

a) 

v případě, že se povolení týká fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I, toto rozhodnutí příslušný orgán dotčeného členského státu oznámil Výboru pro sankce a že Výbor pro sankce toto rozhodnutí schválil; a

b) 

se povolení týká fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze Ia, dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, na jejichž základě se domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno.

3.  
Odchylně od článku 2 a s ohledem na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt a orgán uvedené v příloze I mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud Výbor pro sankce v jednotlivých případech rozhodne, že výjimka by přispěla k cílům v podobě dosažení míru a národního smíření v Mali a zajištění stability v regionu.
4.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od udělení povolení.

▼M4

Článek 3a

1.  
Odchylně od článku 2 a s ohledem na osobu, subjekt a orgán uvedené v příloze Ia mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, pokud shledají, že poskytnutí takových finančních prostředků či hospodářských zdrojů je nezbytné pro humanitární účely, jako jsou například dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo přepravy humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace z Mali.
2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 3b

1.  
Odchylně od článku 2 a s ohledem na osobu, subjekt a orgán uvedené v příloze Ia mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou určeny k platbě na účet nebo z účtu diplomatické či konzulárního mise nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatické či konzulárního mise nebo mezinárodní organizace.
2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

▼M4

Článek 4

1.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nebo Ia, nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nebo Ia, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem:

i) 

v případě fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I soudního, správního nebo rozhodčího rozhodnutí, které bylo vydáno přede dnem, kdy byly právnická nebo fyzická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2a zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní zástavní právo,

ii) 

v případě fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze Ia rozhodčího rozhodnutí, které bylo vydáno přede dnem, kdy byla fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2b zařazeny do přílohy Ia, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b) 

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných rozhodnutím uvedeným v písmenu a) nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) 

rozhodnutí nebo zástavní právo není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I nebo Ia;

d) 

uznání nálezu nebo zástavního práva není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě; a

e) 

v případě fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I členský stát oznámil rozhodnutí nebo zástavní právo Výboru pro sankce.

2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 5

1.  

Odchylně od čl. 2 odst. 1 v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze I nebo Ia splatná na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem přede dnem, kdy byla tato fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazen do přílohy I, nebo na základě závazku, který dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikl před uvedeným dnem, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán shledal, že:

a) 

prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I nebo Ia; a

b) 

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

2.  
V případě fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I oznámí příslušný členský stát záměr udělit povolení Výboru pro sankce deset pracovních dnů předem.
3.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

▼B

Článek 6

1.  
Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Dotyčná finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

▼M4

2.  

Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a) 

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b) 

platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I nebo Ia; nebo

c) 

plateb splatných fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze Ia na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo rozhodčího soudu vydaného v EU nebo vykonatelného v dotčeném členském státě,

za předpokladu, že tyto úroky, jiné výnosy a platby jsou zmrazeny v souladu s článkem 2.

▼B

Článek 7

1.  

Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b) 

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.  
Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.
3.  
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 8

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 9

1.  
Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.  
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 10

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

▼M4

a) 

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I nebo Ia;

▼B

b) 

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

2.  
Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.
3.  
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 11

1.  

Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a) 

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě článků 3, 4 a 5;

b) 

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.  
Členské státy si poskytují navzájem a poskytují i Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

▼M4

Článek 12

1.  
Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy I.
2.  
Rada stanoví a mění seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů v příloze Ia.
3.  
Rada sdělí své rozhodnutí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů zařazení na seznam, buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, přičemž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní předložit připomínky.
4.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
5.  
Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektů či orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu I.
6.  
Seznam v příloze Ia je pravidelně přezkoumáván, a to alespoň každých 12 měsíců.
7.  
Komise je zmocněna změnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

▼B

Článek 13

1.  
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

▼M4

Článek 13a

1.  

Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) zpracovávají osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Mezi tyto úkoly patří:

a) 

pokud jde o Radu, za účelem přípravy a provádění změn příloh I a Ia,

b) 

pokud jde o vysokého představitele, za účelem přípravy změn příloh I a Ia,

c) 

pokud jde o Komisi, za účelem:

i) 

začlenění obsahu přílohy I a Ia do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;

ii) 

zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.  
Rada, Komise a vysoký představitel mohou případně zpracovávat příslušné údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam a odsouzení za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu příloh I a II
3.  
Pro účely tohoto rozhodnutí se Rada, útvar Komise uvedený v příloze II tohoto nařízení a vysoký představitel určují jako „správci“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ( 1 ) s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle uvedeného nařízení.

▼B

Článek 14

1.  
Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.
2.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.
3.  
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 15

Toto nařízení se použije na:

a) 

území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b) 

palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c) 

fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

d) 

právnické osoby, subjekty či orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e) 

právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

▼M4

Seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2a

▼C1

1.    AHMED AG ALBACHAR (take znám jako: Intahmadou Ag Albachar)

▼M3

Funkce: předseda Humanitární komise Regionálního správního střediska v Kidalu (Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal)

Datum narození: 31. prosince 1963

Místo narození: Tin-Essako, region Kidal, Mali

Státní příslušnost: Mali

Národní identifikační číslo: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresa: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno 19. prosince 2019)

Další informace: Ahmed Ag Albachar je předním podnikatelem a od začátku roku 2018 působí jako zvláštní poradce guvernéra regionu Kidal. Je vlivným členem Vysoké rady pro jednotu Azawadu (Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad) (HCUA) a příslušníkem komunity Tuaregů z řad Ifoghasů; působí rovněž jako zprostředkovatel mezi koalicí hnutí Azawadu (Coordination des Mouvements de l’Azawad, CMA) a skupinou Ansár ad-dín (QDe.135). Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals více podrobností

Další informace

Ahmed Ag Albachar se zařazuje na seznam na základě bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2017) za činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo je ohrožují, a na základě bodu 8 písm. e) rezoluce 2374 (2017) za bránění dodávkám humanitární pomoci do Mali nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi.

Ag Albachar využil v lednu svého vlivu ke kontrole a výběru toho, které humanitární a rozvojové projekty se uskuteční v regionu Kidal, jakož i kým, kde a kdy budou prováděny. Bez jeho vědomí a svolení nemůže proběhnout žádná humanitární akce. Jakožto samozvaný předseda humanitární komise je odpovědný za udělování povolení k pobytu a pracovních povolení humanitárním pracovníkům, a to za úplatu či za služby. Tato komise rovněž rozhoduje o tom, které společnosti a fyzické osoby se mohou zúčastnit nabídek projektů, jež v Kidalu předkládají nevládní organizace, což Ag Albacharovi umožňuje manipulovat s humanitárními činnostmi v regionu a vybírat osoby, které mohou pro nevládní organizace pracovat. Distribuce pomoci může probíhat pouze pod jeho dohledem, čímž ovlivňuje, komu je pomoc poskytnuta.

Albachar kromě toho využívá nezaměstnané mládeže k zastrašování a vydírání nevládních organizací, čímž jejich činnost nesmírně ztěžuje. Humanitární organizace obecně, zejména však jejich vnitrostátní personál, který je více zranitelný, vykonávají v Kidalu svoji činnost v atmosféře strachu.

Ahmed Ag Albahar je rovněž spoluvlastníkem dopravní společnosti Timarine Voyage; která je jednou z mála dopravních společností, jež mají nevládní organizace povoleno v Kidalu používat. Ag Albachar, společně s desítkou dalších dopravních společností vlastněných uzavřenou skupinou vlivných hodnostářů z komunity Tuaregů z řad Ifoghasů, si přisvojuje značný podíl humanitární pomoci v Kidalu. Vzhledem k monopolnímu postavení, které si Ag Albachar udržuje, je poskytování pomoci v některých komunitách obtížnější než v jiných.

Albachar s humanitární pomocí manipuluje, aby naplnil své osobní zájmy a politické zájmy rady HCUA pomocí teroru, vyhrožováním nevládním organizacím a kontrolou jejich operací; v důsledku toho je poskytování pomoci zdržováno a mařeno, což má dopad na příjemce v nouzi v regionu Kidal. Ahmed Ag Albachar tak brání dodávkám humanitární pomoci do Mali nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi.

Jeho činy jsou rovněž v rozporu s článkem 49 dohody o míru a usmíření v Mali, v němž se strany zavazují respektovat zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, jimiž se řídí humanitární činnost, jakož i bránit jakémukoli zneužití humanitární pomoci k dosažení politických, hospodářských či vojenských cílů, usnadnit přístup humanitárních agentur a zajistit bezpečnost jejich zaměstnanců. Albachar tudíž brání provádění dohody nebo je ohrožuje.

2.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (také znám jako: a) Mohamed Ibn Alhousseyni; b) Muhammad Ibn Al-Husayn; c) Houka Houka)

Titul: kádí

Datum narození: a) 1. ledna 1962, b) 1. ledna 1963, c) 1. ledna 1964

Místo narození: Ariaw, region Timbuktu, Mali

Státní příslušnost: Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno 19. prosince 2019)

Další informace: Houka Houka Ag Alhousseini byl v dubnu 2012 po vytvoření džihádistického chalífátu v severním Mali jmenován Iyadem Agem Ghalim (QDi.316) kádím Timbuktu.

Houka Houka úzce spolupracoval s islámskou policií hisbah pod vedením Ahmada Al Faqiho Al Mahdiho, který je od září 2016 uvězněn ve vazebním zařízení Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals více podrobností

Další informace

Houka Houka Ag Alhousseini byl zařazen na seznam na základě bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2017) za činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo je ohrožují.

Po intervenci francouzských sil v lednu 2013 byl Houka Houka Ag Alhousseini dne 17. ledna 2014 zadržen, avšak malijské orgány jej následně dne 15. srpna 2014 propustily, což organizace pro lidská práva odsoudily.

Od té doby pobývá Houka Houka Ag Alhousseini ve vesnici Ariaw (v oblasti Zouéra), nacházející se západně od Timbuktu (obec Essakane) na břehu jezera Faguibine směrem k hranici s Mauritánií. Dne 27. září 2017 jej zde guvernér Timbuktu Koina Ag Ahmadou znovu oficiálně dosadil na místo učitele poté, co za něj lobboval vůdce koalice pro obyvatele Azawadu (Coalition pour le Peuple de l’Azawad, CPA) Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), na kterého se vztahují sankce a který byl zařazen na seznam dne 20. prosince 2018 Výborem Rady bezpečnosti pro Mali kromě jiného za činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo je ohrožují. Mohamed Ousmane v roce 2017 vytvořil širší alianci odštěpeneckých skupin (Koalici hnutí pro porozumění, Coalition des Mouvements de l’Entente, CME), které předsedal. Koalice CME vydala na svém zakládajícím sjezdu oficiální prohlášení obsahující otevřené výhrůžky, pokud jde o provádění dohody o míru a usmíření v Mali. Koalice CME byla rovněž zapojena do obstrukcí vedoucích k prodlevám v provádění dohody tím, že vyvíjela tlak na malijskou vládu a mezinárodní společenství s cílem vynutit si účast v jednotlivých mechanismech zřízených na základě dohody.

Houka Houka významným způsobem přispěl ke vzestupu Mohameda Ousmanea, což platí i opačně: Mohamed Ousmane zprostředkovával setkání s vládními úředníky a Houka Houka hrál klíčovou roli při posilování vlivu Ousmanea nad regionem Timbuktu. Houka Houka se od roku 2017 účastnil většiny komunitních setkání, která pořádal Mohamed Ousmane, a přispíval k jeho proslulosti a důvěryhodnosti v regionu; rovněž se zúčastnil slavnostního aktu u příležitosti založení Koalice hnutí pro porozumění (Coalition des Mouvements de l’Entente, CME), kterou veřejně podpořil.

Oblast vlivu Houky Houky se v nedávné době rozšířila dále na východ, do regionu Ber (který je baštou Arabů z kmene Bérabich, nacházející se 50 km východně od Timbuktu) a do severního Timbuktu. Přestože Houka Houka nepochází z rodu kádíů a tuto funkci začal zastávat až v roce 2012, dokázal posílit svou autoritu jako kádí a svou schopnost udržovat veřejnou bezpečnost v některých oblastech využíváním prostředků organizace Al-Furqan a strachu, který tato teroristická organizace vzbuzuje v regionu Timbuktu pácháním komplexních útoků vůči mezinárodním a malijským obranným a bezpečnostním silám, jakož i cílených vražd.

Podporou Mohameda Ousmanea a kladením překážek v souvislosti s dohodou ohrožuje Houka Houka Ag Alhousseini její provádění, jakož i mír, bezpečnost a stabilitu v Mali obecně.

3.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (také znám jako: a) Yoro Ould Daha; b) Yoro Ould Daya; c) Sidi Amar Ould Daha; d) Yoro)

Funkce: zástupce náčelníka štábu regionální koordinační organizace Operativního koordinačního mechanismu (Mécanisme opérationnel de coordination, MOC) v Gao

Datum narození: 1. ledna 1978

Místo narození: Djebock, Mali

Státní příslušnost: Mali

Národní identifikační číslo: 11262/1547

Adresa: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno 19. prosince 2019)

Další informace: Mahri Sidi Amar Ben Daha je vůdcem lehmarské arabské komunity v Gao a vojenským náčelníkem štábu provládního křídla arabského hnutí Azawadu (Mouvement Arabe de l’Azawad, MAA), spojeného s koalicí platformy hnutí vytvořené 14. června 2014 v Alžíru (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger, platforma).

Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals více podrobností

Další informace

Mahri Sidi Amar Ben Daha se zařazuje na seznam na základě bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2017) za činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo jej ohrožují.

Ben Daha byl vysokým důstojníkem islámské policie působícím v Gao v době, kdy Hnutí pro sjednocení a džihád v západní Africe (Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest, MUJAO) (QDe.134) kontrolovalo město od června 2012 do ledna 2013. V současné době je Ben Daha zástupcem náčelníka štábu regionální koordinační organizace Operativního koordinačního mechanismu (Mécanisme opérationnel de coordination, MOC) v Gao.

Dne 12. listopadu 2018 platforma v Bamaku oznámila, že se nezúčastní nadcházejících regionálních konzultací, které se měly konat ve dnech 13. až 17. listopadu v souladu s plánem z března 2018, na němž se v březnu 2018 dohodly všechny strany dohody o míru a usmíření. S cílem zabránit konání konzultací uspořádal následující den vojenský náčelník štábu složky Ganda Koy Koordinace vlasteneckých hnutí a front odporu – platforma (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) –Plateforme) ve městě Gao koordinační schůzku s představiteli hnutí MAA–platforma. Tuto činnost, jejímž cílem bylo zablokovat konzultace, koordinovalo vedení platformy v Bamaku, hnutí MAA–platforma a poslanec Mohamed Ould Mataly.

Od 14. do 18. listopadu 2018 bránily desítky bojovníků hnutí MAA–platforma spolu se členy frakcí CMFPR tomu, aby se regionální konzultace mohly konat. Na pokyn Bena Dahy a za jeho účasti bylo před úřadem guvernéra provincie Gao a v jeho okolí rozmístěno nejméně šest lehkých nákladních vozidel náležejících hnutí MAA–platforma. Na místě byla přítomna také dvě vozidla mechanismu MOC přidělená hnutí MAA–platforma.

Dne 17. listopadu 2018 došlo k incidentu mezi ozbrojenými složkami blokujícími přístup k úřadu guvernéra provincie a hlídkou malijských ozbrojených sil, která daným místem projížděla, ale incident byl odvrácen dříve, než mohl eskalovat do té míry, že by představoval porušení příměří. Dne 18. listopadu 2018 ukončilo blokádu úřadu guvernéra po posledním kole jednání s guvernérem Gao celkem dvanáct vozidel a ozbrojené složky.

Dne 30. listopadu 2018 uspořádal Ben Daha v Tinfandě meziarabské zasedání za účelem jednání o restrukturalizaci bezpečnostního sektoru a správy. Zasedání se zúčastnil rovněž Ahmoudou Ag Ascriw (MLi.001), na nějž se vztahují sankce a kterého Ben Daha podporuje a obhajuje.

Vzhledem k tomu, že Ben Daha v zásadě blokoval jednání o klíčových ustanoveních dohody o míru a usmíření, která souvisejí s reformou územního uspořádání severního Mali, mařil tak provádění této dohody. Ben Daha kromě toho podporuje jednu osobu, která byla určena jako osoba ohrožující provádění dohody, a to z důvodu účasti na porušování příměří a na organizované trestné činnosti.

4.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI (také znám jako: a) Mohammed Rougi; b) Mohamed Ould Ahmed Deya; c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya; d) Mohamed Rougie; e) Mohamed Rouggy; f) Mohamed Rouji)

Datum narození: 1. ledna 1979

Místo narození: Tabankort, Mali

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: a) AA00272627, b) AA0263957

Adresa: Bamako, Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno 19. prosince 2019)

Další informace: Mohamed Ben Ahmed Mahiri je podnikatel z lehmarské arabské komunity v regionu Gao, který dříve spolupracoval s Hnutím pro sjednocení a džihád v západní Africe (Mouvement pour l’ unicité et le Jihad en Afrique de l’ Ouest, MUJAO) (QDe.134). Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals více podrobností

Další informace

Mohamed Ben Ahmed Mahri se zařazuje na seznam na základě bodu 8 písm. c) rezoluce 2374 (2017) z důvodu jednání v zájmu nebo jménem či pod vedením osob a subjektů uvedených v bodu 8 písm. a) a b) rezoluce 2374 (2017) nebo poskytování jiné podpory či financování těmto osobám a subjektům, a to i prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti včetně výroby omamných látek a jejich prekursorů a obchodu s omamnými látkami a jejich prekursory pocházejícími z Mali nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, pašování zbraní a nedovoleného obchodu s nimi, jakož i nedovoleného obchodování s kulturními statky.

V době mezi prosincem 2017 a dubnem 2018 velel Mohamed Ben Ahmed Mahri pašerácké operaci, při níž bylo převáženo více než 10 tun marockého hašiše chladícími vozy přes Mauritánii, Mali, Burkinu Faso a Niger. V noci ze 13. na 14. června 2018 byla čtvrtina zásilky zabavena v Niamey, zatímco již předtím, v noci ze 12. na 13. dubna 2018, konkurenční skupina údajně odcizila zbývající tři čtvrtiny.

Mohamed Ben Ahmed Mahri tuto operaci připravoval v prosinci 2017 v Niamey spolu s jedním malijským státním příslušníkem. Tento Malijec byl zatčen v Niamey poté, co sem přiletěl z Maroka společně se dvěma marockými a dvěma alžírskými státními příslušníky (15. a 16. dubna 2018), aby se pokusili odcizenou zásilku hašiše získat zpět. Zatčeni byli i další tři členové jeho skupiny, včetně jednoho z marockých státních příslušníků, který byl v roce 2014 v Maroku odsouzen za obchodování s drogami k pětiměsíčnímu trestu odnětí svobody.

Mohamed Ben Ahmed Mahri velí operacím, při nichž je hašiš pašován do Nigeru přímo přes severní Mali s využitím konvojů pod vedením členů skupiny sebeobrany Tuaregů z řad imghadů a jejich spojenců (Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies, GATIA), včetně Ahmoudoua Aga Asriwa (MLi.001), na nějž se vztahují sankce. Mohamed Ben Ahmed Mahri poskytuje Asriwovi za používání těchto konvojů odměnu. Tyto konvoje se často dostávají do střetů s konkurenčními skupinami spojenými s koordinací hnutí Azawad (Coordination des Mouvements de l’Azawad, CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri používá své finanční zisky z obchodu s omamnými látkami k podpoře teroristických ozbrojených skupin, zejména subjektu Al-Mourabitoun (QDe.141), na nějž se vztahují sankce, a to tím, že se snaží podplácet úředníky, aby propustili zatčené bojovníky, a usnadňuje bojovníkům, aby se začlenili do platformy arabského hnutí Azawadu (Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme).

Mohamed Ben Ahmed Mahri tak prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti podporuje kromě teroristické skupiny označené podle rezoluce 1267 i jednu osobu, která byla podle bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2007) určena jako osoba ohrožující provádění dohody o míru a usmíření v Mali.

5.    MOHAMED OULD MATALY

Funkce: poslanec parlamentu

Datum narození: 1958

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: D9011156

Adresa: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno 19. prosince 2019)

Další informace: Mohamed Ould Mataly je bývalý starosta obce Bourem a současný poslanec parlamentu za volební obvod Bourem za Sdružení pro Mali (Rassamblement pour le Mali, RPM, politická strana prezidenta Ibrahima Boubacara Keity). Je příslušníkem lehmarské arabské komunity a vlivným členem provládního křídla arabského hnutí Azawadu (Mouvement arabe de l’Azawad, MAA), spojeného s koalicí platformy hnutí vytvořené 14. června 2014 v Alžíru (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger). Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals více podrobností

Další informace

Mohamed Ould Mataly se zařazuje na seznam na základě bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2017) za činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo je ohrožují.

Dne 12. listopadu 2018 platforma v Bamaku oznámila, že se nezúčastní nadcházejících regionálních konzultací, které se měly konat ve dnech 13. až 17. listopadu v souladu s plánem z března 2018, na němž se v březnu 2018 dohodly všechny strany dohody o míru a usmíření. S cílem zabránit konání konzultací uspořádal následující den vojenský náčelník štábu složky Ganda Koy Koordinace vlasteneckých hnutí a front odporu – platforma (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) –Plateforme) ve městě Gao koordinační schůzku s představiteli hnutí MAA–platforma. Tuto činnost, jejímž cílem bylo zablokovat konzultace, koordinovalo vedení platformy v Bamaku, hnutí MAA–platforma a poslanec Mohamed Ould Mataly.

Jeho blízký spolupracovník Mahri Sidi Amar Ben Daha, také znám jako Yoro Ould Daha, který bydlí v jeho nemovitosti v Gao, se během tohoto období zúčastnil blokády místa konání konzultací v úřadu guvernéra.

Ould Mataly byl dále rovněž jedním z těch, kdo 12. července 2016 podněcovali k demonstracím proti provádění dohody.

Vzhledem k tomu, že Ould Mataly v podstatě blokoval jednání o klíčových ustanoveních dohody o míru a usmíření, která souvisejí s reformou územního uspořádání severního Mali, mařil a brzdil provádění této dohody.

Ould Mataly se také zasazoval o propuštění členů své komunity, kteří byli zadrženi v rámci protiteroristických operací. S ohledem na účast na organizované trestné činnosti a napojení na teroristické ozbrojené skupiny ohrožuje Mohamed Ould Mataly provádění dohody.

▼M4
PŘÍLOHA Ia

Seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v článku 2b

▼B
PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Komisi

▼M1

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Top