EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0656-20180807

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016 , kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/656/2018-08-07

02017R0656 — CS — 07.08.2018 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/656

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 102 13.4.2017, s. 364)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/988 ze dne 27. dubna 2018

  L 182

46

18.7.2018
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/656

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1) „nastavitelným parametrem“ se rozumí jakékoli zařízení, systém nebo konstrukční prvek, který může být někým nastaven (včetně takových, které nejsou snadno přístupné) a který po takovém nastavení může ovlivnit emise nebo výkonnost motoru během zkoušek emisí nebo v běžném provozu. Mezi takové parametry patří mimo jiné parametry související s časováním vstřikování a rychlostí přívodu paliva do motoru;

2) „uzavřeným filtrem pevných částic“ nebo „filtrem pevných částic typu wall-flow“ se rozumí systém následného zpracování pevných znečišťujících látek, ve kterém je všechen výfukový plyn veden stěnou, která filtruje tuhou hmotu.

Článek 2

Vzory dokumentace výrobce a informačního dokumentu

1.  Pro předkládání dokumentací výrobce a informačních dokumentů podle článku 21 nařízení (EU) 2016/1628 použijí výrobci vzory uvedené v příloze I tohoto nařízení.

2.  Pro účely schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 mohou být předloženy stávající informační dokumenty k motorům kategorie RLL vydané podle směrnice 97/68/ES nebo informační dokument rovnocenného schválení typu podle přílohy XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ( 1 ).

3.  Pro účely schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 mohou být předloženy stávající informační dokumenty k motorům pro zvláštní účely (SPE) vydané podle směrnice 97/68/ES nebo informační dokument rovnocenného schválení typu podle přílohy XII směrnice 97/68/ES.

4.  Pro účely schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 mohou být předloženy stávající informační dokumenty k motorům kategorie NRSh vydané podle směrnice 97/68/ES nebo informační dokument rovnocenného schválení typu podle přílohy XII směrnice 97/68/ES.

Článek 3

Vzory prohlášení o shodě

Pro vydávání prohlášení o shodě podle článku 31 nařízení (EU) 2016/1628 použijí výrobci vzory uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Vzory označení motorů

Při umisťování označení na motor podle článku 32 nařízení (EU) 2016/1628 použijí výrobci vzory uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 5

Vzory certifikátu EU schválení typu

Pro vydávání certifikátů EU schválení typu podle článku 23 nařízení (EU) 2016/1628 použijí schvalovací orgány vzory uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 6

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

Pro číslování certifikátů EU schválení typu podle článku 22 nařízení (EU) 2016/1628 použijí schvalovací orgány harmonizovaný systém číslování uvedený v příloze V tohoto nařízení.

Článek 7

Jednotný formát zkušebního protokolu

1.  Pro vypracování zkušebního protokolu podle čl. 6 odst. 3 písm. g), čl. 22 odst. 6 a čl. 23 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2016/1628 použijí technické zkušebny jednotný formát uvedený v příloze VI tohoto nařízení.

2.  Pro účely schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 mohou být předkládány stávající zkušební protokoly motorů kategorie RLL vydané podle směrnice 97/68/ES za podmínky, že od provedení zkoušky nedošlo ke změně ani základních požadavků, ani požadavků ohledně zkušebních postupů. Rozdíl mezi procentem zatížení a výkonem a mezi váhovým faktorem u čísla režimu zkušebního cyklu uvedenými v bodě 3.7.1.4 přílohy III směrnice 97/68/ES a u odpovídajícího čísla režimu zkušebního cyklu F v dodatku 1 přílohy XVII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ( 2 ) o technických a obecných požadavcích není pro tento účel považován za podstatný.

3.  Pro účely schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 mohou být předkládány stávající zkušební protokoly motorů vyhovujících mezním hodnotám emisí motoru pro zvláštní účely vydané podle směrnice 97/68/ES nebo zkušební protokol rovnocenného schválení typu podle přílohy XII směrnice 97/68/ES za podmínky, že od provedení zkoušky nedošlo ke změně ani základních požadavků, ani požadavků ohledně zkušebních postupů.

4.  Pro účely schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 mohou být předkládány stávající zkušební protokoly motorů vyhovujících mezním hodnotám emisí motoru kategorie NRSh vydané podle směrnice 97/68/ES za podmínky, že od provedení zkoušky nedošlo ke změně ani základních požadavků, ani požadavků ohledně zkušebních postupů.

Článek 8

Formát seznamu motorů podle čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628

Pro předkládání seznamu motorů podle čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628 použijí výrobci formát uvedený v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 9

Vzory a struktura dat pro výměnu údajů prostřednictvím systému IMI

Pro výměnu údajů prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) podle čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1628 použijí schvalovací orgány vzory a strukturu dat uvedené v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 10

Technické požadavky a postupy pro propojení systému IMI se stávajícími vnitrostátními databázemi

1.  Pro účely čl. 44 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2016/1628 musí systém IMI poskytovat webovou službu pro přenos údajů o žádostech o EU schválení typu ze stávajících vnitrostátních databází do systému IMI.

2.  Pro účely čl. 44 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2016/1628 musí systém IMI poskytovat webovou službu pro přenos údajů o udělených, rozšířených, odňatých nebo zamítnutých EU schváleních typu ze systému IMI do stávajících vnitrostátních databází.

První odstavec se použije, jen pokud dotčený členský stát souhlasil s přenosem těchto údajů prostřednictvím webové služby systému IMI.

Článek 11

Parametry pro definování typů motorů a rodin motorů a jejich provozních režimů

Pro účely čl. 18 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) 2016/1628 použijí výrobci pro definování typů motorů, rodin motorů a jejich provozních režimů parametry uvedené v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 12

Technické podrobnosti o opatřeních proti nedovoleným zásahům

Pro účely čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1628 použijí výrobci pro opatření proti nedovoleným zásahům technické podrobnosti uvedené v příloze X tohoto nařízení.

▼M1

Článek 12a

Přechodná ustanovení

1.  Bez ohledu na uplatňování ustanovení tohoto nařízení ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/988 ( 3 ) schvalovací orgány do dne 31. prosince 2018 rovněž nadále udělují EU schválení typu pro typy motorů nebo rodiny motorů v souladu s tímto nařízením ve znění použitelném ke dni 6. srpna 2018.

2.  Bez ohledu na uplatňování ustanovení tohoto nařízení ve znění prováděcího nařízení (EU) 2018/988 členské státy do dne 30. června 2019 rovněž povolí uvádění motorů na trh na základě typu motoru schváleného v souladu s tímto nařízením ve znění použitelném ke dni 6. srpna 2018.

▼B

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
OBSAHPříloha I

Vzory dokumentace výrobce a informačního dokumentu

 

Příloha II

Vzory prohlášení o shodě

 

Příloha III

Vzory označení motorů

 

Příloha IV

Vzory certifikátu EU schválení typu

 

Příloha V

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

 

Příloha VI

Jednotný formát zkušebního protokolu

 

Příloha VII

Formát seznamu motorů podle čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628

 

Příloha VIII

Vzory a struktura dat pro výměnu údajů prostřednictvím systému IMI

 

Příloha IX

Parametry pro definici typů motorů a rodin motorů a jejich provozních režimů

 

Příloha X

Technické podrobnosti o opatřeních proti nedovoleným zásahům

 
PŘÍLOHA I

Vzory dokumentace výrobce a informačního dokumentu

ČÁST A – DOKUMENTACE VÝROBCE

1.    Obecné požadavky

Dokumentace výrobce podle článku 21 nařízení (EU) 2016/1628 musí obsahovat následující:

1.1 soupis obsahu;

1.2 prohlášení výrobce o splnění všech požadavků podle nařízení (EU) 2016/1628 v souladu se vzorem uvedeným v dodatku 1;

▼M1

1.3 prohlášení výrobce o souladu typu motoru nebo rodiny motoru s mezními hodnotami výfukových emisí uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2016/1628 s ohledem na specifikovaná kapalná paliva, směsi paliv nebo emulze paliv jiné, než které jsou uvedeny v bodě 1.2.2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

▼B

1.4 u elektronicky řízených motorů kategorií NRE, NRG, IWP, IWA, RLL a RLR splňujících mezní hodnoty emisí etapy V, které jsou stanoveny v příloze II nařízení (EU) 2016/1628, a používajících elektronické řízení ke stanovení množství a časování vstřikování paliva nebo používajících elektronické řízení k aktivaci, deaktivaci nebo modulaci systému pro regulaci emisí sloužícího ke snížení emisí NOx, kompletní přehled strategie pro regulaci emisí, včetně základní strategie pro regulaci emisí a způsobu, jakým každá pomocná strategie pro regulaci emisí přímo nebo nepřímo ovlivňuje výstupní proměnné;

1.4.1 doplňkové důvěrné informace podle dodatku 2 se poskytují jen technické zkušebně provádějící zkoušky a nejsou součástí dokumentace výrobce;

1.5 případně úplný popis funkčních provozních charakteristik opatření k regulaci emisí NOx a systému upozornění podle přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

▼M1

1.5.1 případně kopii protokolů o prokazování podle bodů 10.5.1 a 13.4.1 dodatku 1 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

▼M1

1.5.2 případně popis připojení a metodu čtení záznamů uvedených v bodě 5.2.1.1 písm. e) dodatku 1 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 a v bodě 4.1 dodatku 2 uvedené přílohy;

1.5.3 pokud je typ motoru nebo rodina motorů členem rodiny motorů NCD, lze po dohodě se schvalovacím orgánem odůvodnění tohoto členství spolu s informacemi požadovanými v bodech 1.5, 1.5.1 a 1.5.2 o rodině motorů NCD předložit jiným způsobem;

▼B

1.6 případně úplný popis funkčních provozních charakteristik opatření k regulaci pevných částic podle přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

▼M1

1.6.1 případně kopii protokolů prokazování podle bodů 9.3.6.1 dodatku 4 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

▼M1

1.6.2 případně popis připojení a metodu čtení záznamů uvedených v bodě 5.4 dodatku 4 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 a v bodě 4.1 dodatku 2 uvedené přílohy;

1.6.3 pokud je typ motoru nebo rodina motorů členem rodiny motorů PCD, lze po dohodě se schvalovacím orgánem odůvodnění tohoto členství spolu s informacemi požadovanými v bodech 1.6, 1.6.1 a 1.6.2 o rodině motorů PCD předložit jiným způsobem;

▼B

1.7 prohlášení výrobce spolu se souvisejícími zkušebními protokoly nebo údaji o faktorech zhoršení uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/1628 a v příloze III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

1.7.1 pokud je typ motoru nebo rodina motorů členem rodiny motorů se systémem následného zpracování, lze po dohodě se schvalovacím orgánem odůvodnění tohoto členství spolu s informacemi požadovanými v bodě 1.7 o rodině motorů se systémem následného zpracování výfukových plynů předložit jiným způsobem;

1.8 případně prohlášení výrobce spolu se souvisejícími zkušebními protokoly nebo údaji o korekčních faktorech občasné regenerace podle přílohy VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

1.8.1 pokud je typ motoru nebo rodina motorů členem rodiny motorů se systémem následného zpracování, lze po dohodě se schvalovacím orgánem odůvodnění tohoto členství spolu s informacemi požadovanými v bodě 1.8 o rodině motorů se systémem následného zpracování výfukových plynů předložit jiným způsobem;

1.9 prohlášení výrobce spolu se souvisejícími údaji dokládající, že osazené strategie pro regulaci emisí jsou navrženy tak, aby v nejvíce možné míře zabránily nedovoleným zásahům, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1628 a v příloze X tohoto nařízení;

1.9.1 u typů motorů a rodin motorů, které jako součást systému pro regulaci emisí používají elektronickou řídicí jednotku (ECU), musí tyto informace obsahovat popis opatření proti nedovoleným zásahům do jednotky ECU, včetně zařízení pro aktualizaci prostřednictvím výrobcem schváleného programu nebo pro kalibraci, a proti jejím úpravám;

1.9.2 u typů motorů a rodin motorů, které jako součást systému pro regulaci emisí používají mechanické prostředky, musí tyto informace obsahovat popis opatření proti nedovoleným zásahům do nastavitelných parametrů systému pro regulaci emisí a proti jejich úpravám. Sem patří konstrukční části odolné proti nedovoleným zásahům, jako např. krytky omezovače karburátoru nebo těsnění šroubů karburátoru nebo speciální uživatelem nenastavitelné šrouby;

1.9.3 mají-li být motory z různých rodin motorů seskupeny do rodiny motorů se stejnými opatřeními proti nedovoleným zásahům, musí výrobce schvalovacímu orgánu předložit potvrzení, že tato opatření jsou u všech motorů podobná;

1.10 popis fyzického konektoru nutného k získání signálu točivého momentu z ECU motoru během monitorovací zkoušky motorů v provozu podle dodatku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ( 4 ), aby takový konektor mohl být pořízen;

1.11 popis obecných systémů řízení kvality z hlediska shodnosti výroby podle přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654;

1.12 seznam požadavků na plánovanou údržbu z hlediska emisí a interval údržby včetně plánovaných výměn konstrukčních částí kritických z hlediska emisí;

1.13 vyplněný informační dokument podle části B této přílohy;

1.14 veškeré relevantní údaje, výkresy, fotografie a další informace dle požadavků v informačním dokumentu.

2.

Žádosti podávané na papíře se podávají ve třech vyhotoveních. Výkresy musí být vyhotoveny ve vhodném měřítku a dostatečném detailu a předloženy na listech formátu A4 nebo větších, složených na formát A4. Případné fotografie musí být dostatečně podrobné.

ČÁST B – INFORMAČNÍ DOKUMENT

1.    Obecné požadavky

1.1.

Informační dokument musí mít referenční číslo vydané žadatelem.

1.2.

Změní-li se údaje v informačním dokumentu pro schválení motoru, předloží výrobce schvalovacímu orgánu revidované stránky a zřetelně na nich vyznačí povahu změny (změn) a datum nového vydání.

2.    Obsah informačního dokumentu

2.1.

Všechny informační dokumenty musí obsahovat:

2.1.1. obecné informace uvedené v části A dodatku 3;

2.1.2. informace uvedené v části B dodatku 3 pro uvedení společných konstrukčních parametrů všech typů motorů v rodině motorů nebo týkajících se typu motoru, který nepatří do rodiny motorů, určených k EU schválení typu;

2.1.3. informace uvedené v části C dodatku 3 v tabulkovém formátu podle bodu 2.1.3.1 pro uvedení položek týkajících se základního motoru nebo typu motoru a případně typů motorů v rodině motorů:

2.1.3.1. Tabulka typů motorů nebo rodin motorů s příkladyČíslo položky

Popis položky

Zkouška

Instalace

Schválení

Základní motor/typ motoru

Typy motorů v rodině motorů (případně)

typ 2

typ 3

typ ..

Typ n

3.1

Identifikace motoru

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Označení typu motoru

 

 

 

A01

A02

A03

A04

A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Parametry výkonu

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Deklarované jmenovité otáčky (ot/min):

X

 

 

2 200

2 200

2 000

1 800

1 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

Další zařízení: ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1

Recirkulace výfukových plynů (EGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.1

Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.):

 

 

X

 

▼M1

2.1.3.2 Znak X v příslušném sloupci tabulky označuje účel, pro který se daná položka požaduje:

a) ve sloupci „Zkouška“ označuje informace potřebné pro provedení zkoušky emisí;

b) ve sloupci „Instalace“ označuje informace potřebné pro instalaci v nesilničním mobilním stroji a

c) ve sloupci „Schválení“ označuje informace potřebné u jakékoli inspekce pro kontrolu, že motor vyhovuje vlastnostem uvedeného typu motoru a případně uvedené rodiny motorů.

Sloupce „Zkouška“, „Instalace“ a „Schválení“ jsou uvedeny pouze pro informaci a v informačním dokumentu předkládaném schvalovacímu orgánu nemusí být uvedeny.

▼B

2.1.3.3 V případě motorů s konstantními otáčkami s několikerými jmenovitými otáčkami se v oddíle 3.2 (Parametry výkonu) vloží dodatečné sloupce s údaji pro každé otáčky.

2.1.3.4 V případě motorů kategorie IWP, které jsou určeny k provozu jak s proměnnými, tak s konstantními otáčkami, se v oddíle 3.2 (Parametry výkonu) vloží dodatečné sloupce pro každý režim provozu.

3.    Vysvětlivky k přípravě informačního dokumentu:

3.1

Po dohodě se schvalovacím orgánem mohou být informace v bodě 2.1.2 a 2.1.3 předloženy v jiném formátu.

3.2

Každý typ motoru nebo základní motor v tabulce v bodě 2.1.3.1 je identifikován v souladu s označením rodiny motorů a označením typu motoru stanovenými v oddíle 4.

3.3

Uvedou se jen ty oddíly nebo pododdíly částí B a C dodatku 3, které jsou relevantní pro konkrétní rodinu motorů, typy motorů v rodině motorů nebo typ motorů; seznam musí být v každém případě v souladu s navrženým systémem číslování.

3.4

Pokud je u položky uvedeno několik možností oddělených lomítkem, nepoužité možnosti se přeškrtnou, nebo se uvedou pouze použité možnosti.

3.5

Pokud hodnota nebo popis určité vlastnosti motoru platí pro více nebo všechny členy rodiny motorů, lze příslušné buňky sloučit.

3.6

Pokud je vyžadován obrázek, diagram nebo detailní informace, lze odkázat na dodatek.

3.7

Pokud je vyžadován „druh“ nebo „typ“ konstrukční části, musí uvedená informace identifikovat pouze tuto konstrukční část; může jít o seznam vlastností, název výrobce a číslo výkresu nebo číslo části, výkres, nebo o kombinaci výše uvedeného nebo o jinou metodu se stejným výsledkem.

4.    Označení typu motoru a označení rodiny motorů

Výrobce každému typu motoru a rodině motorů přidělí jedinečný alfanumerický kód.

4.1

V případě typu motoru se takový kód nazývá označení typu motoru (engine type designation) a jasně a jednoznačně identifikuje ty motory, které mají jedinečnou kombinaci technických vlastností u položek uvedených v části C dodatku 3 týkajících se typu motoru.

4.2

V případě typů motorů v rodině motorů se celý kód nazývá Rodina-Typ (Family-Type, FT) a skládá se ze dvou částí: první část se nazývá označení rodiny motorů (engine family designation) a identifikuje rodinu motorů; druhá část je pak označení typu motoru každého jednotlivého typu motoru v rodině motorů.

▼M1

Označení rodiny motorů jasně a jednoznačně identifikuje ty motory, které mají jedinečnou kombinaci technických vlastností u položek uvedených v části B dodatku 3 týkajících se konkrétní rodiny motorů.

▼B

Kód FT jasně a jednoznačně identifikuje ty motory, které projevují jedinečnou kombinaci technických vlastností položek uvedených v části C dodatku 3 týkajících se typu motoru v rodině motorů.

4.2.1

Výrobce může použít stejné označení rodiny motorů k identifikování stejné rodiny motorů ve dvou nebo vícero kategoriích motorů.

4.2.2

Výrobce nesmí použít stejné označení rodiny motorů k identifikování více než jedné rodiny motorů ve stejné kategorii motorů.

4.2.3

Vyobrazení kódu FT

Mezi označení rodiny motorů a označení typu motorů v kódu FT se vkládá mezera, jak je znázorněno u tohoto příkladu:

„159AF[mezera]0054“

4.3

Počet znaků

Počet znaků nesmí být vyšší než:

a) 15 pro označení rodiny motorů,

b) 25 pro označení typu motoru,

c) 40 pro celý kód FT.

4.4

Povolené znaky

Označení typu motoru a označení rodiny motorů se skládá s písmen latinky a/nebo arabských číslic.

4.4.1

Použití závorek a spojovníků je povoleno, pokud nenahrazují písmeno nebo číslici.

4.4.2

Použití proměnných znaků je povoleno; proměnné znaky se označují znakem „#“ tam, kde v okamžiku oznámení není proměnný znak znám.

4.4.2.1

Technické zkušebně a schvalovacímu orgánu musí být sděleny důvody pro použití proměnných znaků.
Dodatek 1

Prohlášení výrobce o splnění požadavků nařízení (EU) 2016/1628

Podepsaný: [ … (celé jméno a funkce)]

tímto prohlašuje, že níže uvedený typ motoru / uvedená rodina motorů (*) ve všech ohledech splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ( 5 ), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ( 6 ), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ( 7 ) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656 ( 8 ) a není vybaven / vybavena odpojovací strategií.

Všechny strategie pro regulaci emisí vyhovují případně požadavkům na základní strategii pro regulaci emisí (BECS) a pomocnou strategii pro regulaci emisí (AECS) popsaným v oddíle 2 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 a byly zveřejněny v souladu s uvedenou přílohou a s přílohou I prováděcího nařízení (EU) 2017/656.

1.1 Značka (obchodní firma (firmy) výrobce): …

1.2 Případný obchodní název (názvy): …

1.3 Název a adresa výrobce: …

1.4 Jméno a adresa případného oprávněného zástupce výrobce: …

1.6 Označení typu motoru / označení rodiny motorů / FT (*): …

(Místo) (Datum) …

Podpis (nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ( 9 ), včetně ověřovacích dat): …

Vysvětlivky k dodatku 1:

(Odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky se v prohlášení výrobce neuvádějí)

(*) Nehodící se škrtněte, nebo uveďte jen platnou možnost (platné možnosti).
Dodatek 2

Důvěrné informace o strategii pro regulaci emisí

1. Tento dodatek se týká elektronicky řízených motorů, které používají elektronické řízení ke stanovení množství a časování vstřikování paliva.

2. Technické zkušebně se předloží doplňkové informace, které nejsou přiloženy k žádosti o EU schválení typu. Mezi tyto informace patří parametry změněné jakoukoli pomocnou strategií pro regulaci emisí a mezní podmínky, za kterých tato strategie funguje, a zejména:

a) popis regulační logiky, strategií časování a bodů přepínání ve všech provozních režimech palivových a jiných základních systémů, které zajišťují účinnou regulaci emisí (např. recirkulace výfukových plynů (EGR) nebo dávkování činidla);

b) odůvodnění použití jakékoli pomocné strategie pro regulaci emisí u motoru spolu s podklady a údaji ze zkoušek k prokázání účinku na emise výfukových plynů. Toto odůvodnění může být podloženo údaji ze zkoušek, solidní technickou analýzou nebo kombinací obojího;

c) podrobný popis algoritmů nebo případně čidel použitých ke zjištění, analyzování nebo diagnostice nesprávného fungování systému pro regulaci emisí NOx;

d) podrobný popis algoritmů nebo případně čidel použitých ke zjištění, analyzování nebo diagnostice nesprávného fungování systému pro regulaci emisí pevných částic.

3. Doplňkové informace podle bodu 2 se považují za přísně důvěrné. Výrobce si tyto informace ponechá a zpřístupní je schvalovacímu orgánu ke kontrole v okamžiku EU schválení typu nebo na vyžádání kdykoli po dobu platnosti EU schválení typu. V takovém případě s nimi schvalovací orgán nakládá jako s důvěrnými informacemi a nesmí je sdělit jiným stranám.
Dodatek 3

Vzor informačního dokumentu

ČÁST A

1.   OBECNÉ INFORMACE

1.1

Značka (obchodní firma (firmy) výrobce): …

1.2

Případný obchodní název (názvy): …

1.3

Název a adresa výrobce: …

1.4

Jméno a adresa případného oprávněného zástupce výrobce: …

1.5

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (závodů): …

1.6

Označení typu motoru / označení rodiny motorů / FT: …

1.7

Kategorie a podkategorie typu motoru / rodiny motorů: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-1b/NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-4/IWP-c-1/IWP-c-2/IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-4/RLL-v-1/RLL-C-1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1

1.8

Kategorie doby životnosti emisních vlastností: nepoužije se / kat. 1 (spotřební výrobky) / kat. 2 (poloprofesionální výrobky) / kat. 3 (profesionální výrobky)

1.9

Emisní etapa: V / motor pro zvláštní účely (SPE)

1.10

Pouze pokud NRS < 19 kW, rodina motorů sestávající výlučně z typů motorů pro sněhomety: ano/ne

1.11

Referenční výkon je: jmenovitý netto výkon / maximální netto výkon

1.12

Primární zkušební cyklus NRCS: C1/C2/D2/E2/E3/F/G1/G2/G3/H

1.12.1

Pouze u kategorie IWP s proměnnými otáčkami, doplňkový zkušební cyklus pro pohon: nepoužije se / E2 / E3

1.12.2

Pouze u kategorie IWP, doplňkový pomocný zkušební cyklus NRSC: nepoužije se / D2 / C1

1.13

Zkušební cyklus v neustáleném stavu: nepoužije se / NRTC / LSI-NRTC

1.14

Případná omezení použití:

ČÁST B

2.   SPOLEČNÉ KONSTRUKČNÍ PARAMETRY RODINY MOTORŮ (1)

2.1

Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) …

2.2

Typ zapalování: vznět / zážeh

2.3

Uspořádání válců

2.3.1

Řazení válců v bloku: jeden / V / v řadě / protilehlé / radiální / jiné (upřesněte) …

2.3.2

Rozteč vrtání (mm): …

2.4

Druh/konstrukce spalovací komory:

2.4.1

otevřená komora / dělená komora / jiná (upřesněte)

2.4.2

Konfigurace ventilů a kanálů: …

2.4.3

Počet ventilů na jeden válec: …

2.5

Rozsah zdvihového objemu jednotlivého válce (cm3): …

2.6

Hlavní chladicí médium: vzduch / voda / olej

2.7

Způsob sání vzduchu: atmosférické sání / přeplňování / přeplňování s chladičem

2.8

Palivo

2.8.1

Druh paliva: motorová nafta (plynový olej pro nesilniční použití) / ethanol pro dedikované vznětové motory (ED95) / benzin (E10) / ethanol (E85) / (zemní plyn / biomethan) / zkapalněný ropný plyn (LPG)

2.8.1.1

Druh subpaliva (jen u zemního plynu / biomethanu): palivo s univerzální použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H) a palivo s nízkou výhřevností (plyn L) / palivo s omezenou použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H) / palivo s omezenou použitelností – palivo s nízkou výhřevností (plyn L) / palivo se specifickou použitelností (LNG)

2.8.2

Uspořádání palivového systému: pouze kapalné palivo / pouze plynné palivo / dual fuel typ 1A / dual fuel typ 1B / dual fuel typ 2A / dual fuel typ 2B / dual fuel typ 3B

▼M1

2.8.3

Seznam doplňkových paliv, palivových směsí nebo emulzí vhodných k použití v motoru, jak deklaroval výrobce podle bodu 1.2.3 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

▼B

2.8.4

Mazivo přidané do paliva: ano/ne

2.8.4.1

Specifikace: …

2.8.4.2

Poměr paliva k oleji: …

2.8.5

Způsob dodávky paliva: čerpadlo (vysokotlaké) potrubí a vstřikovací tryska / řadové čerpadlo nebo čerpadlo s rozdělovačem / vstřikovací jednotka / common rail / (karburátor) / vstřikování do sacího kanálu / přímé vstřikování / směšovač / jiný (upřesněte): …

2.9

Řídící jednotky motoru: mechanická / strategie elektronického řízení (2)

2.10

Další zařízení: ano/ne

(pokud ano, předložte schéma umístění a pořadí zařízení)

2.10.1

Recirkulace výfukových plynů (EGR): ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.10.1 a předložte schéma umístění a pořadí zařízení)

2.10.2

Vstřikování vody: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.10.2 a předložte schéma umístění a pořadí zařízení)

2.10.3

Vstřikování vzduchu: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.10.3 a předložte schéma umístění a pořadí zařízení)

▼M1

2.10.4

Jiné: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.10.4 a předložte schéma umístění a pořadí zařízení)

▼B

2.11

Systém následného zpracování výfukových plynů: ano/ne

(pokud ano, předložte schéma umístění a pořadí zařízení)

2.11.1

Oxidační katalyzátor: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.2)

2.11.2

Systém ke snížení emisí NOx se selektivní redukcí NOx (přidávání redukčního činidla): ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.3)

2.11.3

Jiné systémy ke snížení emisí NOx: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.3)

2.11.4

Třícestný katalyzátor kombinující oxidaci a redukci emisí NOx: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.3)

2.11.5

Systém následného zpracování pevných částic s pasivní regenerací: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.4)

2.11.5.1

Uzavřený (wall-flow) / neuzavřený

2.11.6

Systém následného zpracování pevných částic s aktivní regenerací: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.4)

2.11.6.1

Uzavřený (wall-flow) / neuzavřený

2.11.7

Jiné systémy následného zpracování pevných částic: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.4)

2.11.8

Jiná zařízení následného zpracování (upřesněte): (2): …

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.5)

▼M1

2.11.9

Jiná zařízení nebo prvky silně ovlivňující emise: ano/ne

(pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.7)

▼B

ČÁST C

3.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TYPU (TYPŮ) MOTORUČíslo položky

Popis položky

Zkouška

Instalace

Schválení

Základní motor/typ motoru

Typy motorů v rodině motorů (v příslušných případech)

Vysvětlivky (není uvedeno v dokumentu)

typ 2

typ 3

typ …

typ n

3.1

Identifikace motoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Označení typu motoru

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Označení typu motoru uvedeno na označení motoru: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Umístění povinného označení:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.4

Způsob připevnění povinného označení:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.5

Výkresy umístění identifikačního čísla motoru (úplný příklad s rozměry):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

Parametry výkonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Deklarované jmenovité otáčky (ot/min):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1

Dodávka paliva na jeden zdvih (mm3) u naftového motoru, průtok paliva (g/h) u ostatních motorů, při jmenovitém netto výkonu:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2

Deklarovaný jmenovitý netto výkon (kW):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Otáčky při maximálním výkonu (ot/min):

 

 

X

 

 

 

 

 

Liší-li se od jmenovitých otáček

3.2.2.1

Dodávka paliva na jeden zdvih (mm3) u naftového motoru, průtok paliva (g/h) u ostatních motorů, při maximálním netto výkonu:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2

Maximální netto výkon (kW):

X

 

X

 

 

 

 

 

Liší-li se od jmenovitého výkonu

3.2.3

Deklarované otáčky při maximálním točivém momentu (ot/min):

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.2.3.1

Dodávka paliva na jeden zdvih (mm3) u naftového motoru, průtok paliva (g/h) u ostatních motorů, při otáčkách při maximálním točivém momentu:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2

Deklarovaný maximální točivý moment (Nm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.2.4

Deklarované 100 % otáčky při zkoušce:

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.2.5

Deklarované mezilehlé otáčky při zkoušce:

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.2.6

Otáčky volnoběhu (ot/min):

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.2.7

Maximální otáčky bez zatížení (ot/min):

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.2.8

Deklarovaný minimální točivý moment (Nm)

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.3

Postup záběhu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné, výrobce má možnost volby

3.3.1

Doba záběhu:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2

Cyklus záběhu:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Zkouška motoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Požadováno zvláštní upevnění: ano/ne

X

 

 

 

 

 

 

 

Pouze u motorů NRSh

3.4.1.1

Popis (včetně fotografií a/nebo výkresů) systému pro namontování motoru na zkušební stav a připojení hnací hřídele na dynamometr:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

Výfuková směšovací komora povolena výrobcem: ano/ne

X

 

 

 

 

 

 

 

Pouze pro motory NRSh

3.4.2.1

Popis, fotografie a/nebo výkres výfukové směšovací komory:

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.4.3

NRCS zvolené výrobcem: RMC / diskrétní režim

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4

Doplňkové NRSC: E2/D2/C1

X

 

 

 

 

 

 

 

Pouze jsou-li v položkách 1.12.1 nebo 1.12.2 části A deklarovány doplňkové cykly

3.4.5

Počet stabilizačních cyklů před cyklem v neustáleném stavu

X

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu, minimálně 1,0

▼M1

3.4.6

Stabilizace u RMC NRSC: provoz v ustáleném stavu/RMC:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.4.6.1

V případě RMC počet stabilizačních RMC před zkouškou RMC NRSC

X

 

 

 

 

 

 

 

Minimálně 0,5

▼B

3.5

Systém mazání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1

Teplota maziva

 

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.5.1.1

Minimální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2

Maximální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Válec spalovacího motoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

Vrtání (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.2

Zdvih (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.3

Počet válců:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.6.4

Celkový zdvihový objem motoru (cm3):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.5

Zdvihový objem válce jako % zdvihového objemu základního motoru:

 

 

X

 

 

 

 

 

Pokud existuje rodina motorů

▼B

3.6.6

Objemový kompresní poměr:

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte dovolenou odchylku

3.6.7

Popis spalovacího systému:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.8

Výkresy spalovací komory a hlavy pístu:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.9

Minimální plocha na průřezu vstupního a výstupního kanálu (mm2):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10

Časování ventilů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.10.1

Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvrati nebo rovnocenné údaje:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.2

Referenční a/nebo seřizovací rozpětí:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3

Systém proměnného časování ventilů: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu a pokud sání a/nebo výfuk

3.6.10.3.1

Typ: plynulý / zap/vyp

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.2

Úhel fáze vačkového hřídele:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.11

Konfigurace kanálů

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouze u dvoutaktu, přichází-li v úvahu

3.6.11.1

Poloha, velikost a počet:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7

Chladicí systém

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplňte příslušný oddíl

3.7.1

Chlazení kapalinou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1

Povaha kapaliny:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2

Oběhová čerpadla: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.2

Převodový poměr(y) pohonu:

 

 

X

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.7.1.3

Minimální teplota chladicí kapaliny na výstupu (°C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.4

Maximální teplota chladicí kapaliny na výstupu (°C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

Chlazení vzduchem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1

Ventilátor: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.2

Převodový poměr(y) pohonu: …

 

 

X

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.7.2.2

Maximální teplota v referenčním bodě (°C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2.1

Poloha referenčního bodu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8

Sání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1

Maximální přípustný podtlak sání při 100 % otáčkách a při 100 % zatížení (kPa)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1

S čistým čističem vzduchu:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2

Se špinavým čističem vzduchu:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.3

Místo měření:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2

Přeplňovací dmychadlo (dmychadla): ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2

Popis a schéma systému (např. max. plnicí tlak, obtokový ventil, VGT, Twin turbo atd.)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.8.3

Chladič plnicího vzduchu: ano/ne

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1

Typ: vzduch-vzduch/vzduch-voda/jiný (upřesněte)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.8.3.2

Maximální výstupní teplota chladiče plnicího vzduchu při 100 % otáčkách a 100 % zatížení (°C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

►M1  3.8.3.3 ◄

Maximální přípustný pokles tlaku v chladiči při 100 % otáčkách a 100 % zatížení (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4

Sací škrticí ventil: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5

Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.1

Pokud ano, popis a výkresy:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.2

Pokud ne, soulad s bodem 6.10 přílohy VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654: ano/ne

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6

Trasa sání

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen u dvoutaktů, NRS a NRSh

3.8.6.1

Popis trasy sání (s výkresy, fotografiemi a/nebo čísly dílů):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.7

Vzduchový filtr

 

 

X

 

 

 

 

 

Jen u dvoutaktů, NRS a NRSh

3.8.7.1

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.8

Tlumič sání vzduchu

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen u dvoutaktů, NRS a NRSh

3.8.1.1

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.9

Výfukový systém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1

Popis výfukového systému (s nákresy, fotografiemi a/nebo dle potřeby čísly dílů):

 

 

X

 

 

 

 

 

Jen u dvoutaktů, NRS a NRSh

3.9.2

Maximální teplota na výfuku (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3

Maximální přípustný protitlak výfuku při 100 % otáčkách a 100 % zatížení (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.1

Místo měření:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4

Protitlak výfuku na úrovni zatížení specifikovaný výrobcem pro následné zpracování výfukových plynů s variabilním omezením na začátku zkoušky (kPa):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.1

Místo a stav otáček/zatížení:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5

Výfukový škrticí ventil: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10

Další zařízení: ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1

Recirkulace výfukových plynů (EGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.1.1

Vlastnosti: chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém, jiný (upřesněte):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.10.2

Vstřikování vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2.1

Pracovní princip:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.3

Vstřikování vzduchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1

Pracovní princip:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.4

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11

Systém následného zpracování výfukových plynů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1

Umístění

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.1

Místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru k prvnímu zařízení k následnému zpracování výfukových plynů:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2

Maximální pokles teploty na výstupu výfuku nebo turbíny u prvního zařízení k následnému zpracování výfukových plynů (°C), je-li hodnota uvedena:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.1

Zkušební podmínky měření:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3

Minimální teplota na vstupu do prvního zařízení k následnému zpracování výfukových plynů (°C), je-li hodnota uvedena:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3.1

Zkušební podmínky měření:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11.2

Oxidační katalyzátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2.1

Počet katalyzátorů a částí:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.2

Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.3

Celková náplň drahých kovů:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.4

Relativní koncentrace každé sloučeniny:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.5

Nosič (struktura a materiál):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.6

Hustota komůrek:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.7

Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3

Katalytický systém následného zpracování výfukových plynů pro NOx nebo třícestný katalyzátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.1

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.2

Počet katalyzátorů a částí:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.3

Druh katalytické akce:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.4

Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.5

Celková náplň drahých kovů:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.6

Relativní koncentrace každé sloučeniny:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.7

Nosič (struktura a materiál):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.8

Hustota komůrek:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.9

Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.10

Metoda regenerace:

X

 

X

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.11.3.10.1

Občasná regenerace: ano/ne:

X

 

 

 

 

 

 

 

Pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.6

3.11.3.11

Běžné rozmezí provozní teploty (°C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12

Spotřebitelné činidlo: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.1

Druh a koncentrace činidla nutného ke katalytické akci:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.2

Nejnižší koncentrace aktivní složky v činidle, která neaktivuje výstražný systém (CDmin) (% obj.):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.3

Běžné rozmezí provozní teploty činidla:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.4

Mezinárodní norma:

 

X

X

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.11.3.13

Čidlo (čidla) NOx: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.1

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.2

Umístění:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14

Kyslíková sonda (sondy): ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.1

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.2

Umístění:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4

Systém následného zpracování pevných částic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.1

Druh filtrace: uzavřený (wall-flow) / neuzavřený / jiný (upřesněte)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.2

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.3

Rozměry a kapacita systému následného zpracování pevných částic:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.4

Umístění a maximální a minimální vzdálenost(i) od motoru:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5

Metoda nebo systém regenerace, popis a/nebo nákres:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.1

Občasná regenerace: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

Pokud ano, vyplňte oddíl 3.11.6

3.11.4.5.2

Minimální teplota výfukového plynu pro zahájení postupu regenerace (°C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6

Katalytický povlak: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.1

Druh katalytické akce:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.7

Katalyzátor v palivu (FBC): ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.8

Běžné rozmezí provozní teploty (°C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.9

Běžné rozmezí provozního tlaku (kPa):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.10

Kapacita skladování sazí/popela (g):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11

Kyslíková sonda (sondy): ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.1

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.2

Umístění:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.5

Jiná zařízení následného zpracování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.5.1

Popis a činnost:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.6

Občasná regenerace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.1

Počet cyklů s regenerací

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.2

Počet cyklů bez regenerace

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.7

Jiná zařízení nebo prvky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.12

Dodávka paliva u vznětových motorů na kapalná paliva, případně u motorů dual fuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1

Palivové čerpadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.1

Tlak (kPa) nebo charakteristický diagram:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2

Systém vstřikování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1

Čerpadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.2

Jmenovité otáčky čerpadla (ot/min):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.3

mm3 na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při jmenovitých otáčkách čerpadla:

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte dovolenou odchylku

3.12.2.1.4

Otáčky čerpadla ve špičkovém točivém momentu (ot/min):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.5

mm3 na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při otáčkách čerpadla ve špičkovém točivém momentu

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte dovolenou odchylku

3.12.2.1.6

Charakteristický diagram:

 

 

X

 

 

 

 

 

Jako alternativa k bodům 3.12.2.1.1 až 3.12.2.1.5

3.12.2.1.7

Použitá metoda: na motoru / na stavu pro zkoušení čerpadel

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2

Časování vstřiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.1

Časová křivka vstřiku:

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte dovolenou odchylku, přichází-li v úvahu

3.12.2.2.2

Statické časování:

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte dovolenou odchylku

3.12.2.3

Vstřikovací potrubí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.1

Délka (délky) (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.2

Vnitřní průměr (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4

Common rail: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.1

Typ:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3

Vstřikovač(e):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3.2

Otevírací tlak (kPa):

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte dovolenou odchylku

3.12.4

ECU: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.2

Softwarové kalibrační číslo (čísla):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.3

Komunikační norma (normy) pro přístup k informacím datového toku: ISO 27145 spolu s ISO 15765-4 (využívající CAN) / ISO 27145 spolu s ISO 13400 (využívající TCP/IP) / SAE J1939-73

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5

Regulátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.5.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5.2

Otáčky, při kterých začíná regulátor omezovat při plném zatížení:

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte rozmezí, přichází-li v úvahu

3.12.5.3

Maximální otáčky při nulovém zatížení:

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte rozmezí, přichází-li v úvahu

3.12.5.4

Volnoběžné otáčky:

 

 

X

 

 

 

 

 

Uveďte rozmezí, přichází-li v úvahu

3.12.6

Systém pro studený start: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.2

Popis:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.7

Teplota paliva na vstupu do čerpadla pro vstřik paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.1

Minimální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.2

Maximální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13

Dodávka paliva u zážehových motorů na kapalná paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1

Karburátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2

Nepřímé vstřikování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1

Jednobodové / vícebodové:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2.2

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.3

Přímé vstřikování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.3.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.4

Teplota paliva v místě specifikovaném výrobcem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.1

Umístění:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.2

Minimální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.3

Maximální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14

Dodávka paliva u motorů na plynné palivo, případně motorů dual fuel (v případě jinak navržených systémů uveďte ekvivalentní informace)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.1

Palivo: LPG / NG-H / NG-L / NG-HL / LNG / LNG se specifickým složením

X

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.14.2

Regulátor(y) tlaku/odpařovač(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.14.2.1

Typ(y)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.2

Počet stupňů redukce tlaku

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.3.

Tlak v koncovém stupni minimální a maximální. (kPa)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.4

Počet hlavních seřizovacích bodů:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.5

Počet seřizovacích bodů volnoběhu:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3

Palivový systém: směšovač / vstřik plynu / vstřik kapaliny / přímý vstřik

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1

Regulace směsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.1

Popis systému nebo schéma a výkresy:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4

Směšovač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.4.1

Počet:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.2

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.3

Umístění:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.4

Možnosti seřízení:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5

Vstřikování do sacího potrubí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.1

Vstřikování: jednobodové / vícebodové

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.2

Vstřikování: kontinuální / simultánně časované / sekvenčně časované

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3

Vstřikovací zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.2

Možnosti seřízení:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.4

Podávací čerpadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.14.5.4.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5

Vstřikovač(e):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6

Přímé vstřikování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1

Vstřikovací čerpadlo / regulátor tlaku

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.2

Časování vstřiku (upřesněte):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2

Vstřikovač(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.2

Otevírací tlak nebo charakteristický diagram:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7

Elektronická řídicí jednotka (ECU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.7.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.2

Možnosti seřízení:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.3

Softwarové kalibrační číslo (čísla):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8

Schválení motorů pro několik složení paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.8.1

Automatická přizpůsobivost: ano/ne

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.2

Kalibrace pro specifické složení plynu: LPG / NG-H / NG-L / NG-HL / LNG / LNG se specifickým složením

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.3

Transformace pro specifické složení plynu: NG-HT / NG-LT / NG-HLT

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.9

Teplota paliva v koncovém stupni regulátoru tlaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.1

Minimální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.2

Maximální (°C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15

Systém zapalování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1

Zapalovací cívka (cívky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.1.2

Počet:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2

Zapalovací svíčka (svíčky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2.2

Nastavení mezery:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3

Magneto

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3.1

Typ(y):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4

Časování zážehu: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.1

Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních otočení klikového hřídele):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.2

Křivka nebo graf předstihu:

 

 

X

 

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu

3.15.4.3

Elektronické řízení: ano/ne

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k dodatku 3:

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky se v dokumentačním listu neuvádějí)

(1) Dle definice v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654.

(2) Viz bod 2.4.13 přílohy XI (definice rodiny motorů).
PŘÍLOHA II

Vzory prohlášení o shodě

1.    Obecné požadavky

1.1

Prohlášení o shodě se skládá ze dvou oddílů:

a) v oddílu 1 jsou v souladu se vzorem podle dodatku 1 specifikovány jednotlivé vlastnosti motoru;

b) v oddílu 2 jsou v souladu s informacemi uvedenými v tabulce 1 v dodatku 2 popsána omezení motoru.

1.2

Pokud je prohlášení o shodě vydáno v papírové podobě, nesmí být větší než list papíru formátu A4 (210 × 297 mm).

1.3

Všechny údaje v prohlášení o shodě musí být zapsány ve znacích normy série ISO 8859 (Informační technologie – Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků) (u prohlášení o shodě v bulharském jazyce v cyrilici, u prohlášení o shodě v řeckém jazyce v řecké alfabetě) a arabskými číslicemi.

2.    Ochranné prvky prohlášení o shodě

V souladu s čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1628 je prohlášení o shodě vyhotoveno tak, aby bylo zabráněno jeho padělání a aby bylo možné ověřit zabezpečený elektronický soubor.

2.1   Prvky k zabránění padělání prohlášení v papírové podobě

Papír, na němž je prohlášení o shodě vytištěno, je chráněn vodoznakem ve tvaru registrované značky výrobce a barevnou grafikou.

2.1.1

Alternativně k požadavkům podle bodu 2.1 nemusí být papír, na němž je vytištěno prohlášení o shodě, chráněn vodoznakem ve tvaru registrované značky výrobce. V takovém případě musí být ale barevná grafika doplněna alespoň jedním dalším bezpečnostním tiskovým prvkem (např. tisková barva fluoreskující v ultrafialovém osvětlení, tiskové barvy měnící barvu podle úhlu pohledu, tiskové barvy měnící barvu podle teploty, mikrotisk, gilošový tisk, tisk s duhovým přechodem, laserové rytí, hologramy, proměnlivé laserové obrázky, opticky proměnlivé obrázky, fyzicky vyražené nebo vyryté logo výrobce atd.).

2.1.2

Výrobci mohou prohlášení o shodě vybavit dalšími bezpečnostními tiskovými prvky nad rámec prvků stanovených v bodech 2.1 a 2.1.1.

2.1.3

Skládá-li se prohlášení o shodě z více než jednoho listu, musí být na každém listu uveden:

a) název prohlášení o shodě;

b) identifikační číslo motoru uvedené v bodě 3.16 oddílu 1;

c) číslo ve formátu „x z y“, kde „x“ je pořadové číslo listu a „y“ je celkový počet listů prohlášení o shodě.

2.2   Prvky umožňující ověření zabezpečeného elektronického souboru

Elektronický soubor musí být dodán v takovém formátu, aby každá jeho úprava po podepsání byla snadno identifikovatelná a aby jej bylo možné začlenit do jiného dokumentu. Navíc musí být podepsán „zaručeným elektronickým podpisem“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ( 10 ) včetně údajů pro ověření podpisu.
Dodatek 1

Vzor prohlášení o shodě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVANÉ KE KAŽDÉMU MOTORU PODLÉHAJÍCÍMU VÝJIMCE NEBO PŘECHODNÉMU USTANOVENÍ (ČL. 31 ODST. 1 PÍSM. a) A b) NAŘÍZENÍ (EU) 2016/1628)

ODDÍL 1

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podepsaný: [ … (celé jméno a funkce)]

tímto osvědčuje, že tento motor: …

1.1 Značka (obchodní firma (firmy) výrobce): …

1.2 Případný obchodní název (názvy): …

1.3 Název a adresa výrobce: …

1.4 Jméno a adresa případného oprávněného zástupce výrobce: …

1.5 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (závodů): …

1.6 Označení typu motoru / označení rodiny motorů / FT(1):

1.7 Kategorie a podkategorie typu motoru / rodiny motorů(1)(2): …

3.1.2 Označení na povinném označení: označení typu motoru / označení rodiny motorů / FT(1)

3.1.3 Umístění povinného (povinných) označení: …

3.1.4 Způsob připevnění povinného (povinných) označení: …

3.16 Identifikační číslo motoru: …

je ve všech ohledech ve shodě s požadavky nařízení (EU) 2016/1628 s přihlédnutím k výjimce nebo přechodnému ustanovení podle čl. 31 odst. 1 písm. a) a b), jak je uvedeno v oddílu 2 tohoto prohlášení o shodě.

(místo ) (datum) …

Podpis (nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ podle nařízení (EU) č. 910/2014, včetně ověřovacích dat): …

Poznámka:

Je-li tento vzor použit pro EU schválení typu motoru jako výjimky pro nové technologie nebo nové koncepce podle čl. 35 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1628, název prohlášení zní „PROZATÍMNÍ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PLATNÉ POUZE NA ÚZEMÍ … (3)“.

ODDÍL 2

1. Výjimka / přechodné ustanovení (1) (4): …

2. Doplňující informace (5): …

▼M1

3. Kód výjimky (EM)/kód přechodného ustanovení (TR) (6): …

▼B

4. Poznámky (7): …

Vysvětlivky k dodatku 1:

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky se v prohlášení o shodě neuvádějí)

(1) Nehodící se škrtněte, nebo uveďte jen platnou možnost (možnosti).

(2) Uveďte příslušnou možnost pro kategorii a podkategorii podle položky 1.7 informačního dokumentu v části A dodatku 3 přílohy I.

(3) Uveďte členský stát.

(4) Uveďte příslušný text ze sloupce 2 tabulky 1 v dodatku 2.

(5) Uveďte příslušné doplňující informace ze sloupce 3 tabulky 1 v dodatku 2.

(6) Uveďte příslušný kód ze sloupce 4 tabulky 1 v dodatku 2, jak je uveden na doplňkovém označení k povinnému označení.

(7) Doplňující poznámky výrobce objasňující omezení použití motoru.
Dodatek 2Tabulka 1

Článek nařízení (EU) 2016/1628

(sloupec 1)

Informace, které mají být uvedeny v oddílu 2 prohlášení o shodě

Dodatečné informace, které mají být uvedeny na povinném označení podle přílohy III dodatku 1 tabulky 1

Text do položky 1

(sloupec 2)

Doplňující informace do položky 2

(sloupec 3)

►M1  Kód výjimky (EM) nebo kód přechodného ustanovení (TR)

(sloupec 4) ◄

Text dodatečné informace

(sloupec 5)

čl. 34 odst. 1

nepoužije se

EM-EXP

►M1  ENGINE NOT FOR USE IN EU NON-ROAD MOBILE MACHINERY ◄

čl. 34 odst. 2

Motor pouze pro použití v ozbrojených silách, podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze za účelem jeho instalace do nesilničního mobilního stroje, který má být používán výhradně ozbrojenými silami.

Požární služba, civilní obrana, síly pověřené udržováním veřejného pořádku ani záchranná služba se nepovažují za součást ozbrojených sil.

 

EM-AFE

ARMED FORCES ENGINE

čl. 34 odst. 4

Motor pro provádění provozních zkoušek, podle čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh a uváděn do provozu pouze jako součást programu provozních zkoušek.

Do uvedeného data bude motor vyřazen z provozu v Evropské unii nebo uveden do shody s požadavky nařízení (EU) 2016/2016.

Konec platnosti výjimky dd/mm/rrrr

Název a adresa schvalovacího orgánu informovaného o zkušebním programu

EM-FTE

FIELD TEST ENGINE

čl. 34 odst. 5

Motor pro zvláštní účely pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, podle čl. 34 odst. 5 nařízení (EU) 2016/2016.

Tento motor je uváděn na trh pouze za účelem jeho instalace do nesilničního mobilního stroje, který má být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU (1).

Číslo schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 a datum vydání

EM-ATX

ATEX ENGINE

čl. 34 odst. 6

Motor pro zvláštní účely pro vypouštění a vytahování záchranných člunů provozovaných vnitrostátní záchrannou službou, podle čl. 34 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze za účelem jeho instalace do nesilničního mobilního stroje, který má být používán výlučně pro vypouštění a vytahování záchranných člunů vypouštěných na pláži a provozovaných vnitrostátní záchrannou službou.

Číslo schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 a datum vydání

EM-LLV

LIFE BOAT LAUNCH ENGINE

čl. 34 odst. 7 první pododstavec

Náhradní motor pro kategorie RLL nebo RLR uvedený na trh Unie do 31. prosince 2011, podle čl. 34 odst. 7 prvního pododstavce nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze za účelem výměny motoru lokomotivy nebo motorového železničního vozu, který byl uveden na trh do 31. prosince 2011, pokud tuto výměnu schválil schvalovací orgán členského státu, poněvadž dospěl k závěru, že instalace motoru, který splňuje platné mezní hodnoty emisí uvedené v tabulkách II-7 a II-8 v příloze II nařízení (EU) 2016/1628, způsobí značné technické potíže.

Motor musí splňovat mezní hodnoty emisí, kterým musel vyhovět, aby mohl být uveden na trh Unie k 31. prosince 2011, nebo přísnější mezní hodnoty emisí.

Schvalovací orgán, který povolil výměnu

Referenční číslo schválení projektu výměny

Číslo schválení typu podle směrnice 97/68/ES a datum vydání

EM-REA

RAIL REPLACEMENT A ENGINE

čl. 34 odst. 7 druhý pododstavec

Náhradní motor pro kategorie RLL nebo RLR uvedený na trh Unie po dni 31. prosince 2011, podle čl. 34 odst. 7 druhého pododstavce nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze za účelem výměny motoru lokomotivy nebo motorového železničního vozu, který byl uveden na trh po dni 31. prosince 2011, pokud tuto výměnu schválil schvalovací orgán členského státu a pokud náhradní motor splňuje hodnoty emisí, které motor, jenž má být nahrazen, musel splňovat v okamžiku, kdy byl původně uveden na trh Unie.

Číslo schválení typu podle směrnice 97/68/ES a datum vydání

EM-REB

RAIL REPLACEMENT B ENGINE

čl. 34 odst. 8

Motor kategorie RLL nebo RLR, který má být součástí projektu v pokročilé fázi vývoje ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (2) ke dni 6. října 2016, podle čl. 34 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze jako součást projektu v pokročilé fázi vývoje ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, pokud jej povolil schvalovací orgán členského státu z důvodu nepřiměřených nákladů použití motorů splňujících platné mezní normy uvedené v tabulkách II-7 nebo II-8 v příloze II nařízení (EU) 2016/1628.

Členský stát, který povolil projekt

Referenční číslo povoleného projektu

Číslo schválení typu podle směrnice 97/68/ES a datum vydání

EM-PRR

RAIL PROJECT ENGINE

čl. 35 odst. 4

Motor, který obsahuje nové technologie nebo nové koncepce a který v důsledku těchto nových technologií nebo nových koncepcí není slučitelný s jedním nebo více požadavky nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze jako motor obsahující nové technologie nebo nové koncepce, pokud disponuje certifikátem o prozatímním schválení typu vydaným schvalovacím orgánem členského státu podle čl. 35 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1628.

Číslo prozatímního schválení typu a datum vydání

Datum konce platnosti prozatímního EU schválení typu

Omezení podle čl. 35 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1628.

EM-NTE

NEW TECHNOLOGY ENGINE

čl. 58 odst. 9

Motory kategorie RLL s maximálním netto výkonem vyšším než 2 000 kW, které mají být instalovány v lokomotivách, jež jezdí pouze na technicky izolované železniční síti s rozchodem koleje 1 520 mm, podle čl. 58 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze pro použití na technicky izolované železniční síti s rozchodem koleje 1 520 mm, pokud jej povolil schvalovací orgán členského státu.

Tento motor musí vyhovovat alespoň těm mezním hodnotám emisí, které musely motory splňovat pro uvedení na trh ke dni 31. prosince 2011.

Číslo schválení typu podle směrnice 97/68/ES a datum vydání

TR-RWG

BROAD-GAUGE RAIL ENGINE

čl. 58 odst. 10

Náhradní motor za motor kategorie NRS o referenčním výkonu nejméně 19 kW nebo za motor kategorie ekvivalentní kategorii NRG, pokud náhradní motor i původní motor patří do kategorie motorů nebo rozsahu výkonu, které nepodléhaly schválení typu na úrovni Unie ke dni 31. prosince 2016, podle čl. 58 odst. 10 nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze za účelem náhrady za motor kategorie NRS o referenčním výkonu nejméně 19 kW nebo za motor kategorie NRG, který nemá schválení typu podle směrnice 97/68/ES.

 

TR-RES

REPLACEMENT ENGINE

čl. 58 odst. 11

Náhradní motor za motor kategorie NRE o referenčním výkonu nejméně 19 kW a nejvýše 560 kW nebo za motor kategorie ekvivalentní kategorii NRE o referenčním výkonu vyšším než 560 kW, pokud náhradní motor i původní motor patří do kategorie motorů nebo rozsahu výkonu, které nepodléhaly schválení typu na úrovni Unie ke dni 31. prosince 2016, podle čl. 58 odst. 11 nařízení (EU) 2016/1628.

Tento motor je uváděn na trh pouze za účelem náhrady za motor kategorie NRE o referenčním výkonu nejméně 19 kW a nejvýše 560 kW nebo

za motor kategorie NRE o referenčním výkonu vyšším než 560 kW, který nemá schválení typu podle směrnice 97/68/ES.

Tento motor (*1) splňuje požadavky v rámci emisní etapy, která vypršela nejdéle dvacet let před uvedením těchto motorů na trh, přičemž její požadavky musí být alespoň tak přísné jako mezní hodnoty emisí, které musel splňovat nahrazovaný motor v době, kdy byl původně uveden na trh.

V příslušných případech číslo schválení typu podle směrnice 97/68/ES a datum vydání

TR-REE

REPLACEMENT ENGINE

(*1)   Platí pouze pro náhradní motory kategorie NRE o referenčním výkonu nejméně 19 kW a nejvýše 560 kW.

(1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 309).

(2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).
PŘÍLOHA III

Vzory označení motorů

1.    Obecné požadavky

1.1

Veškerý text uvedený na povinném a dočasném označení motoru musí být zapsán ve znacích normy série ISO 8859 (Informační technologie – Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků) (v bulharském jazyce v cyrilici, v řeckém jazyce v řecké alfabetě) a arabskými číslicemi.

1.2

Výrobce připevní na každý motor povinné označení podle oddílu A ještě před tím, než motor opustí výrobní linku.

1.2.1

Bez ohledu na bod 1.2 výrobci aktualizují povinné označení motoru poté, co opustil výrobní linku, pokud před uvedením motoru na trh dojde ke změně povinných základních informací a případně dodatečných informací, které jsou u daného motoru vyžadovány.

ODDÍL A – POVINNÉ OZNAČENÍ

1.    Povinné základní informace a dodatečné informace

Údaje na povinném označení musí obsahovat alespoň informace uvedené v tabulce 1 v dodatku 1. Znakem „X“ jsou označeny povinné základní informace a případné dodatečné informace vyžadované na označení motorů podle článku 32 nařízení (EU) 2016/1628.

2.    Umístění povinného označení

2.1

Povinné označení musí být umístěno tak, aby bylo dobře viditelné poté, co byla na motor namontována všechna pomocná zařízení nutná pro provoz motoru.

2.2

Umístění povinného označení je deklarováno v informačním dokumentu podle přílohy I.

2.3

Je-li to vyžadováno pro účely čl. 8 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1628, obdrží výrobce původního zařízení (OEM) duplikát povinného označení, které má být připevněno na motoru nebo na nesilničními mobilním stroji na dobře viditelném a snadno dostupném místě, je-li motor instalován do nesilničního mobilního stroje.

3.    Způsob připevnění povinného označení

3.1

Povinné označení musí být připevněno na části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu životnosti motoru.

3.2

Povinné označení se připevňuje způsobem, který vydrží po celou dobu životnosti emisních vlastností motoru, a musí být jasně čitelné a nesmazatelné.

3.3

Jsou-li použity štítky nebo destičky, musí být připevněny tak, aby je nebylo možné odstranit bez jejich zničení nebo poškození.

ODDÍL B – DOČASNÉ OZNAČENÍ

1.    Povinné základní informace

Dočasné označení podle čl. 33 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/1628 musí být připevněno před uvedením motoru na trh a musí nést alespoň tyto informace:

1.1

u motorů dodaných samostatně bez systému následného zpracování výfukových plynů formulaci „Separate Shipment Art 34(3)*2016/1628“;

1.2

u motorů, které dosud nejsou ve shodě se schváleným typem a které jsou dodávány výrobci tohoto motoru:

a) název nebo ochrannou známku výrobce;

b) identifikační číslo dílu motoru, který není ve shodě; a

c) formulaci „Not-in-Conformity Art 33(2)*2016/1628“.

2.    Způsob připevnění dočasného označení

Dočasné označení musí zůstat připevněno k motoru jako odstranitelný štítek nebo odolný visací štítek (např. zalaminovaný list připevněný k motoru stahovacím páskem), dokud motor není ve shodě se schváleným typem.
Dodatek 1Tabulka 1

Povinné základní informace a případné dodatečné informace na povinném označení motorů

Povinné základní informace a případné dodatečné informace

Motory etapy V s EU schválením typu podle nařízení (EU) 2016/1628 (1)

Motory etapy V s prozatímním EU schválením typu podle článku 35 nařízení (EU) 2016/1628 (1)

Motory, na které se vztahuje výjimka nebo přechodné ustanovení podle čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628

Číslo odstavce v článku 34 nařízení (EU) 2016/1628

Číslo odstavce v článku 58 nařízení (EU) 2016/1628

1

2

4

5

6

7

8

(1)

10

11 a)

11 b)

Název, zapsaná obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka výrobce

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

Označení typu motoru, nebo v případě typu motoru v rodině motorů kód FT nebo označení rodiny motorů

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

Unikátní identifikační číslo motoru jednoznačně přidělené konkrétnímu motoru

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

Číslo EU schválení typu dle popisu v příloze V, nebo alternativně značka EU schválení typu podle dodatku 2

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Datum výroby motoru (2)

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Malé písmeno „e“, za kterým následuje rozlišovací číslo členského státu, který byl informován o programu provozních zkoušek, podle bodu 2.1 přílohy V

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení v souladu s právními předpisy použitelnými ke dni 5. října 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Číslo ES schválení typu vydaného podle směrnice 97/68/ES (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

►M1  Příslušný kód výjimky (EM) nebo kód přechodného ustanovení (TR) ze sloupce 4 tabulky 1 v dodatku 2 přílohy II ◄

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Příslušný text dodatečné informace ze sloupce 5 tabulky 1 v dodatku 2 přílohy II

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

(1)   Včetně motorů, na které se vztahuje výjimka podle čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1628.

(2)   Alternativně u motorů kategorií NRSh a NRS (mimo podkategorií NRS-v-2b a NRS-v-3), pokud je motor zcela integrován do nesilničního mobilního stroje a nelze jej považovat za samostatnou konstrukční část, lze na povinném označení uvést měsíc a rok výroby stroje.

(3)   Alternativně uveďte číslo ES schválení typu, které je rovnocenné ES schválení typu podle přílohy XII směrnice 97/68/ES.
Dodatek 2

Značka čísla EU schválení typu

1. Na povinném označení může být místo čísla EU schválení typu použita značka čísla EU schválení typu, která se skládá z:

1.1 obdélníku, ve kterém je vepsáno malé písmeno „e“ a za kterým následuje rozlišovací číslo členského státu, který udělil EU schválení typu, podle bodu 2.1 přílohy V;

1.2 v blízkosti obdélníku:

a) příslušný identifikační kód kategorie motoru ze sloupce 4 tabulky 1 v dodatku 1 přílohy V následovaný lomítkem („/“) a příslušným kódem typu paliva ze sloupce 3 tabulky 2 v dodatku 1 přílohy V;

b) písmeno „V“ znamenající vyhovění ustanovením nařízení (EU) 2016/1628 následované spojovníkem („-“) a pořadovým číslem EU schválení typu podle bodu 2.4 přílohy V.

2. Příklady různých rozvržení značky čísla EU schválení typu s fiktivními pořadovými čísly pro ilustrační účely:

2.1  Příklad 1

Značka čísla EU schválení typu:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03image

image

image

Rozvržení 1

Rozvržení 2

Rozvržení 3

2.2  Příklad 2

Značka čísla EU schválení typu:

e2*2016/1628*2017/RRREC3/1A7*0003*00image

image

image

Rozvržení 1

Rozvržení 2

Rozvržení 3

2.3  Příklad 3

Značka čísla EU schválení typu:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02image

image

image

Rozvržení 1

Rozvržení 2

Rozvržení 3
PŘÍLOHA IV

Vzory certifikátu EU schválení typu

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU PRO TYP MOTORU NEBO RODINU MOTORŮ DO NESILNIČNÍCH MOBILNÍCH STROJŮ V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) 2016/1628

Identifikace schvalovacího orgánu

Sdělení týkající se:—  - EU schválení typu(1)

—  rozšíření EU schválení typu(1)

—  zamítnutí EU schválení typu(1)

—  odnětí EU schválení typu(1)

right accolade

typu motoru / rodiny motorů(1)

s ohledem na emise plynných a pevných znečišťujících látek podle nařízení (EU) 2016/1628, naposledy pozměněného nařízením (Komise v přenesené pravomoci)(1) (Evropského parlamentu a Rady)(1) …/…(1)(2)

Číslo EU schválení typu(3):…

Důvod rozšíření/zamítnutí/odnětí(1): …

ODDÍL I

1.1 Značka (obchodní firma (firmy) výrobce):…

1.2 Případný obchodní název (názvy):…

1.3 Název a adresa výrobce:…

1.4 Jméno a adresa případného oprávněného zástupce výrobce:…

1.5 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (závodů):…

1.6 Označení typu motoru / označení rodiny motorů / FT(1):…

1.7 Kategorie a podkategorie typu motoru / rodiny motorů(1)(4):

1.8 Kategorie doby životnosti emisních vlastností: nepoužije se / kat. 1 / kat. 2 / kat. 3(1)

1.9 Emisní etapa: V / SPE

1.10 Motor pro sněhomety(5): ano/ne(1)

ODDÍL II

1. Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušky (zkoušek):…

2. Datum (data) zkušebního protokolu (protokolů): …

3. Číslo (čísla) zkušebního protokolu (protokolů):…

ODDÍL III

Podepsaný tímto stvrzuje, že výrobce v přiloženém informačním dokumentu přesně popsal výše uvedený typ motoru / výše uvedenou rodinu motorů(1), jehož/jejíž(1) jeden nebo několik reprezentativních exemplářů vybraných schvalovacím orgánem bylo předloženo jako prototyp, a že přiložené výsledky zkoušek se týkají tohoto typu motoru / této rodiny motorů(1).

1. Typ motoru / rodina motorů(1) splňuje / nesplňuje(1) požadavky nařízení (EU) 2016/1628.

2. Schválení se uděluje / rozšiřuje / zamítá / odnímá(1).

3. Schválení se uděluje v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2016/1628, a tudíž platí do dne dd/mm/rrrr(3).

4. Omezení platnosti(3)(6):

5. Uplatněné výjimky(3)(6):

Místo:

Datum:

Jméno a podpis (nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ podle nařízení (EU) č. 910/2014, včetně ověřovacích dat):

Přílohy:

Schvalovací dokumentace

Zkušební protokol(y)

Případně jména a podpisové vzory osob oprávněných podepsat prohlášení o shodě a jejich funkce v podniku

Případně vyplněný exemplář prohlášení o shodě

Poznámka:

Je-li tento vzor použit pro EU schválení typu motoru jako výjimky pro nové technologie nebo nové koncepce podle čl. 35 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1628, název certifikátu zní „CERTIFIKÁT PROZATÍMNÍHO EU SCHVÁLENÍ TYPU PLATNÝ POUZE NA ÚZEMÍ … (7)“.
Doplněk

Číslo EU schválení typu: …

ČÁST A – CHARAKTERISTIKA TYPU MOTORU / RODINY MOTORŮ (1)

2.    Společné konstrukční parametry typu motoru / rodiny motorů (1):

2.1

Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) …(popište) (1)

2.2

Typ zapalování: vznětové / zážehové (1)

2.3.1

Řazení válců v bloku: V / v řadě / radiální / jiné (popište) (1)

2.6

Hlavní chladicí médium: vzduch / voda / olej (1)

2.7

Způsob sání vzduchu: atmosférické sání / přeplňování / přeplňování s chladičem (1)

2.8.1

Druh(y) paliva: motorová nafta (plynový olej pro nesilniční použití) / ethanol pro dedikované vznětové motory (ED95) / benzin (E10) / ethanol (E85) / (zemní plyn / biomethan) / zkapalněný ropný plyn (LPG) (1)

2.8.1.1

Druh subpaliva (jen u zemního plynu / biomethanu): palivo s univerzální použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H) a palivo s nízkou výhřevností (plyn L) / palivo s omezenou použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H) / palivo s omezenou použitelností – palivo s nízkou výhřevností (plyn L) / palivo se specifickou použitelností (LNG)

2.8.2

Uspořádání palivového systému: pouze kapalné palivo / pouze plynné palivo / dual fuel typ 1A / dual fuel typ 1B / dual fuel typ 2A / dual fuel typ 2B / dual fuel typ 3B (1)

2.8.3

Seznam doplňkových paliv kompatibilních s použitím v motoru deklarovaný výrobcem podle bodu 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

2.8.4

Mazivo přidané do paliva: ano/ne (1)

2.8.5

Způsob dodávky paliva: čerpadlo (vysokotlaké) potrubí a vstřikovací tryska / řadové čerpadlo nebo čerpadlo s rozdělovačem / vstřikovací jednotka / common rail / (karburátor) / vstřikování do sacího kanálu / přímé vstřikování / směšovač / jiný (upřesněte) (1)

2.9

Řídicí jednotky motoru: mechanická / strategie elektronického řízení (1)

2.10

Další zařízení: ano/ne (1)

2.10.1

Recirkulace výfukových plynů (EGR): ano/ne (1)

2.10.2

Vstřikování vody: ano/ne (1)

2.10.3

Vstřikování vzduchu: ano/ne (1)

2.10.4

Jiné (upřesněte): …

2.11

Systém následného zpracování výfukových plynů: ano/ne (1)

2.11.1

Oxidační katalyzátor: ano/ne (1)

2.11.2

Systém ke snížení emisí NOx se selektivní redukcí NOx (přidávání redukčního činidla): ano/ne (1)

2.11.3

Jiné systémy ke snížení emisí NOx: ano/ne (1)

2.11.4

Třícestný katalyzátor kombinující oxidaci a redukci emisí NOx: ano/ne (1)

2.11.5

Systém následného zpracování pevných částic s pasivní regenerací: ano/ne (1)

2.11.6

Systém následného zpracování pevných částic s aktivní regenerací: ano/ne (1)

2.11.7

Jiné systémy následného zpracování pevných částic: ano/ne (1)

▼M1

2.11.8

Jiná zařízení následného zpracování (upřesněte): …

2.11.9

Jiná zařízení nebo prvky silně ovlivňující emise (upřesněte): …

▼B

3.    Základní vlastnosti typu (typů) motoru:Číslo položky

Popis položky

Základní motor / typ motoru

Typy motorů v rodině motorů (případně)

3.1.1

Označení typu motoru:

 

 

 

 

3.1.2

Označení typu motoru uvedeno na označení motoru: ano/ne(1)

 

 

 

 

3.1.3

Umístění povinného označení výrobce:

 

 

 

 

3.2.1

Deklarované jmenovité otáčky (ot/min):

 

 

 

 

3.2.1.2

Deklarovaný jmenovitý netto výkon (kW):

 

 

 

 

3.2.2

Otáčky při maximálním výkonu (ot/min):

 

 

 

 

3.2.2.2

Maximální netto výkon (kW):

 

 

 

 

3.2.3

Deklarované otáčky při maximálním točivém momentu (ot/min):

 

 

 

 

3.2.3.2

Deklarovaný maximální točivý moment (Nm):

 

 

 

 

3.6.3

Počet válců:

 

 

 

 

3.6.4

►M1  Celkový zdvihový objem motoru (cm3): ◄

 

 

 

 

3.8.5

Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne(1)

 

 

 

 

3.11.3.12

Spotřebitelné činidlo: ano/ne(1)

 

 

 

 

3.11.3.12.1

Druh a koncentrace činidla nutného ke katalytické akci:

 

 

 

 

3.11.3.13

Sonda (sondy) NOx: ano/ne(1)

 

 

 

 

3.11.3.14

Kyslíková sonda: ano/ne(1)

 

 

 

 

3.11.4.7

Katalyzátor v palivu (FBC): ano/ne(1)

 

 

 

 

Zvláštní podmínky pro instalaci motoru do nesilničního mobilního stroje:

3.8.1.1

Maximální přípustný podtlak sání při 100 % otáčkách a při 100 % zatížení (kPa) s čistým čističem vzduchu:

 

 

 

 

3.8.3.2

Maximální výstupní teplota chladiče plnicího vzduchu při 100 % otáčkách a 100 % zatížení (°C):

 

 

 

 

3.8.3.3

Maximální přípustný pokles tlaku v chladiči při 100 % otáčkách a 100 % zatížení (kPa) (přichází-li v úvahu):

 

 

 

 

3.9.3

Maximální přípustný protitlak výfukového plynu při 100 % otáčkách a 100 % zatížení (kPa):

 

 

 

 

3.9.3.1

Místo měření:

 

 

 

 

3.11.1.2

Maximální pokles teploty od výstupu z výfukového systému nebo turbíny do prvního zařízení k následnému zpracování výfukových plynů (°C), je-li hodnota uvedena:

 

 

 

 

3.11.1.2.1

Zkušební podmínky měření:

 

 

 

 

ČÁST B – VÝSLEDKY ZKOUŠEK

3.8.

Výrobce hodlá použít signál točivého momentu ECU pro monitorování motoru v provozu: ano/ne (1)

3.8.1.

Točivý moment dynamometru větší než nebo roven 0,93 × točivý moment ECU: ano/ne (1)

3.8.2.

Korekční faktor točivého momentu ECU, je-li točivý moment dynamometru menší než 0,93 × točivý moment ECU:

11.1

Emisní výsledky cykluEmise

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Zkušební cyklus(8)

Konečný výsledek zkoušky NRSC s DF

 

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledek zkoušky NRTC s DF

 

 

 

 

 

 

 

11.2

Výsledek CO2:

▼M1

11.3

Referenční hodnoty monitorování v provozu (9)

11.3.1. Referenční práce (kWh): …

11.3.2. Referenční hmotnost CO2 (g): …

▼B

Vysvětlivky k příloze IV:

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky se v certifikátu EU schválení typu neuvádějí)

(1) Nehodící se škrtněte, nebo uveďte jen platnou možnost (možnosti).

(2) V případě změny jednoho nebo více článků nařízení (EU) 2016/1628 uveďte jen poslední změnu, a to tu, která byla použita pro dané EU schválení typu.

(3) Vymažte tuto položku, nepřichází-li v úvahu.

(4) Uveďte příslušnou možnost pro kategorii a podkategorii podle položky 1.7 informačního dokumentu v části A dodatku 3 přílohy I.

(5) Uveďte, zda je schválení vydáváno pro rodinu motorů NRS (<19 kW) sestávající výhradně z typů motorů pro sněhomety.

(6) Platí jen pro EU schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako výjimky pro nové technologie nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) 2016/1628.

(7) Uveďte členský stát.

(8) Uveďte zkušební cyklus podle pátého sloupce tabulek v příloze IV nařízení (EU) 2016/1628.

▼M1

(9) Platí jen pro motory podkategorií NRE-v-5 a NRE-v-6 zkoušené na NRTC.

▼B
PŘÍLOHA V

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

1.

Certifikáty EU schválení typu se číslují způsobem stanoveným v této příloze.

2.

Číslo EU schválení typu se skládá z celkem pěti částí, jak je rozvedeno dále. Tyto části jsou od sebe vždy odděleny hvězdičkou („*“).

2.1

Část 1 označuje členský stát, který EU schválení typu vydal; začíná malým písmenem „e“, za nímž následuje rozlišovací číslo členského státu, povinné pro všechna čísla EU schválení typu:1

Německo

19

Rumunsko

2

Francie

20

Polsko

3

Itálie

21

Portugalsko

4

Nizozemsko

23

Řecko

5

Švédsko

24

Irsko

6

Belgie

25

Chorvatsko

7

Maďarsko

26

Slovinsko

8

Česká republika

27

Slovensko

9

Španělsko

29

Estonsko

11

Spojené království

32

Lotyšsko

12

Rakousko

34

Bulharsko

13

Lucembursko

36

Litva

17

Finsko

49

Kypr

18

Dánsko

50

Malta

2.2

Část 2 označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ve tvaru „2016/1628“.

2.3

Část 3 označuje tři samostatné prvky:

2.3.1 číslo posledního pozměňovacího nařízení použitelného na dané EU schválení typu. Pokud takové pozměňovací nařízení není, zopakuje se číslo nařízení uvedené v bodě 2.2;

2.3.2 za tímto číslem následuje příslušný identifikační kód kategorie motoru ze sloupce 4 tabulky 1 v dodatku 1;

2.3.3 dále následuje lomítko („/“) a za ním příslušný kód typu paliva ze sloupce 3 tabulky 2 v dodatku 1;

2.3.3.1 v případě motorů dual fuel se k němu připojí přípona kódu paliva pro motory dual fuel ze sloupce 2 tabulky 3 v dodatku 1.

2.4

Část 4: označuje EU číslo schválení typu a skládá se z čtyřmístného pořadového čísla zapisovaného včetně případných úvodních nul, tj. počínaje „0001“.

2.5

Část 5: označuje číslo rozšíření EU schválení typu a skládá se z dvoumístného pořadového čísla zapisovaného včetně případné úvodní nuly, tj. počínaje „00“.

2.6

U povinného označení pouze motoru se bod 2.5 nepoužije.

3.

Formát čísla EU schválení typu, pro ilustraci uvedeno s fiktivními pořadovými čísly

3.1

►M1  Příklad čísla EU schválení typu motoru NRSh-v-1b na benzin vydaného Nizozemskem, které bylo třikrát rozšířeno: ◄

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03

e4 = Nizozemsko (část 1)

2016/1628 = nařízení (EU) 2016/1628 (část 2)

2017/RRRSHB3/P = nařízení (EU) 2017/RRR, tj. nejnovější pozměňovací nařízení, a znaky „SHB3/P“ značící, že jde o motor kategorie a podkategorie NRSh-v-1b, kategorie EDP 3, provoz na benzin, v souladu s kódy uvedenými v tabulkách 1 a 2 v dodatku 1 (část 3)

0078 = pořadové číslo EU schválení typu (část 4)

03 = číslo rozšíření (část 5)

Na povinném označení motoru by toto číslo vypadalo takto:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078

3.2

►M1  Příklad čísla EU schválení typu motoru NRE-c-3 dual fuel typ 1 A na plynné palivo typu LN2 (specifické složení zkapalněného zemního plynu/zkapalněného biomethanu, jehož výsledkem je faktor posunu λ nelišící se o více než 3 % od faktoru posunu λ plynu G20 specifikovaného v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 a jehož obsah ethanu není vyšší než 1,5 %), dosud nerozšířeného a vydaného Francií: ◄

e2*2016/1628*2016/1628EC3/1A7*0003*00

e2 = Francie (část 1)

2016/1628 = nařízení (EU) 2016/1628 (část 2)

2016/1628EC3/1A7 = zopakování nařízení (EU) 2016/1628, což znamená, že nařízení nebylo změněno. Znaky „EC3“ znamenají, že jde o motor podkategorie NRE-c-3. Znaky „1A“ znamenají, že jde o motor dual fuel typu „1A“. Přípona „7“ znamená, že plynné palivo je typu „LN2“ (specifické složení zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu, jehož výsledkem je faktor posunu λ nelišící se o více než 3 % od faktoru posunu λ plynu G20 specifikovaného v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 a jehož obsah ethanu není vyšší než 1,5 %), v souladu s kódy uvedenými v tabulkách 1 až 3 v dodatku (část 3).

0003 = pořadové číslo EU schválení typu (část 4)

00 = číslo rozšíření (část 5)

Na povinném označení motoru by toto číslo vypadalo takto:

e2*2016/1628*2016/1628 EC3/1A7*0003

3.3

►M1  Příklad čísla EU schválení typu motoru podkategorie RLL-v-1 na motorovou naftu podle mezních hodnot emisí pro motory pro zvláštní účely vydaného Rakouskem, které bylo dvakrát rozšířeno: ◄

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02

e12 = Rakousko (část 1)

2016/1628 = nařízení (EU) 2016/1628 (část 2)

2017/RRRLV1S/D = nařízení (EU) 2017/RRR, tj. nejnovější pozměňovací nařízení, a znaky „LV1S/D“ značící, že jde o motor do lokomotivy vyhovující mezním hodnotám emisí pro motory pro zvláštní účely (SPE), se schválením typu pro naftový pohon, v souladu s kódy uvedenými v tabulkách 1 a 2 v dodatku 1 (část 3)

0331 = pořadové číslo EU schválení typu (část 4)

02 = číslo rozšíření (část 5)

Na povinném označení motoru by toto číslo vypadalo takto:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331
Dodatek 1

Identifikační kód kategorie motoru pro značku schválení typuTabulka 1

Identifikační kód kategorie motoru pro značku schválení typu

Kategorie motoru

(sloupec 1)

Podkategorie motoru

(sloupec 2)

Kategorie EDP

(připadá-li v úvahu)

(sloupec 3)

Identifikační kód kategorie motoru

(sloupec 4)

Motory podléhající mezním hodnotám výfukových emisí podle přílohy II nařízení (EU) 2016/1628

NRE

NRE-v-1

 

EV1

NRE-v-2

 

EV2

NRE-v-3

 

EV3

NRE-v-4

 

EV4

NRE-v-5

 

EV5

NRE-v-6

 

EV6

NRE-v-7

 

EV7

NRE-c-1

 

EC1

NRE-c-2

 

EC2

NRE-c-3

 

EC3

NRE-c-4

 

EC4

NRE-c-5

 

EC5

NRE-c-6

 

EC6

NRE-c-7

 

EC7

NRG

NRG-v-1

 

GV1

NRG-c-1

 

GC1

NRSh

NRSh-v-1a

kat. 1

SHA1

kat. 2

SHA2

kat. 3

SHA3

NRSh-v-1b

kat. 1

SHB1

kat. 2

SHB2

kat. 3

SHB3

NRS

(jiné než motory zkoušené při nízkých teplotách pouze pro použití ve sněhometech)

NRS-vr-1a

kat. 1

SRA1

kat. 2

SRA2

kat. 3

SRA3

NRS-vr-1b

kat. 1

SRB1

kat. 2

SRB2

kat. 3

SRB3

NRS-vi-1a

kat. 1

SYA1

kat. 2

SYA2

kat. 3

SYA3

NRS-vi-1b

kat. 1

SYB1

kat. 2

SYB2

kat. 3

SYB3

NRS-v-2a

kat. 1

SVA1

kat. 2

SVA2

kat. 3

SVA3

NRS-v-2b

kat. 1

SVB1

kat. 2

SVB2

kat. 3

SVB3

NRS-v-3

kat. 1

SV31

kat. 2

SV32

kat. 3

SV33

NRS

(motory zkoušené při nízkých teplotách pouze pro použití ve sněhometech)

NRS-vr-1a

kat. 1

TRA1

kat. 2

TRA2

kat. 3

TRA3

NRS-vr-1b

kat. 1

TRB1

kat. 2

TRB2

kat. 3

TRB3

NRS-vi-1a

kat. 1

TYA1

kat. 2

TYA2

kat. 3

TYA3

NRS-vi-1b

kat. 1

TYB1

kat. 2

TYB2

kat. 3

TYB3

IWP

IWP-v-1

 

PV1

IWP-v-2

 

PV2

IWP-v-3

 

PV3

IWP-v-4

 

PV4

IWP-c-1

 

PC1

IWP-c-2

 

PC2

IWP-c-3

 

PC3

IWP-c-4

 

PC4

IWA

IWA-v-1

 

AV1

IWA-v-2

 

AV2

IWA-v-3

 

AV3

IWA-v-4

 

AV4

IWA-c-1

 

AC1

IWA-c-2

 

AC2

IWA-c-3

 

AC3

IWA-c-4

 

AC4

RLL

RLL-v-1

 

LV1

RLL-c-1

 

LC1

RLR

RLR-v-1

 

RV1

RLR-c-1

 

RC1

SMB

SMB-v-1

 

SM1

ATS

ATS-v-1

 

AT1

Motory podléhající mezním hodnotám výfukových emisí podle přílohy VI nařízení (EU) 2016/1628

SPE

SPE-NRE

SPE-NRE-v-1

 

EV1S

SPE-NRE-v-2

 

EV2S

SPE-NRE-v-3

 

EV3S

SPE-NRE-v-4

 

EV4S

SPE-NRE-v-5

 

EV5S

SPE-NRE-v-6

 

EV6S

SPE-NRE-v-7

 

EV7S

SPE-NRE-c-1

 

EC1S

SPE-NRE-c-2

 

EC2S

SPE-NRE-c-3

 

EC3S

SPE-NRE-c-4

 

EC4S

SPE-NRE-c-5

 

EC5S

SPE-NRE-c-6

 

EC6S

SPE-NRE-c-7

 

EC7S

SPE-NRG

SPE-NRG-v-1

 

GV1S

SPE-NRG-c-1

 

GC1S

SPE-RLL

SPE-RLL-v-1

 

LV1S

SPE-RLL-c-1

 

LC1STabulka 2

Kódy typu palivového systému pro značky schválení

Typ motoru podle paliva

(sloupec 1)

Případný podtyp

(sloupec 2)

Kód typu paliva

(sloupec 3)

Vznětový motor na motorovou naftu (plynový olej pro nesilniční použití)

 

D

Dedikovaný vznětový motor na ethanol (ED95)

 

ED

Zážehový motor na ethanol (E85)

 

E85

Zážehový motor na benzin (E10)

 

P

Zážehový motor na LPG

 

Q

Zážehový motor na zemní plyn / biomethan

Motor schválený a kalibrovaný pro skupinu plynů H

H

Motor schválený a kalibrovaný pro skupinu plynů L

L

Motor schválený a kalibrovaný jak pro skupinu plynů H, tak pro skupinu plynů L

HL

Motor schválený a kalibrovaný pro specifické složení plynu ve skupině plynů H a přestavitelný jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H

HT

Motor schválený a kalibrovaný pro specifické složení plynu ve skupině plynů L a přestavitelný jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů L

LT

Motor schválený a kalibrovaný pro specifické složení plynu buď ve skupině plynů H, nebo ve skupině plynů L a přestavitelný palivového systému motoru pro jiný specifický plyn buď ve skupině plynů H, nebo ve skupině plynů L

HLT

Motor schválený a kalibrovaný pro specifické složení zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu, jehož výsledkem je faktor posunu λ nelišící se o více než 3 % od faktoru posunu λ plynu G20 specifikovaného v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 a jehož obsah ethanu není vyšší než 1,5 %

LN2

Motor schválený a kalibrovaný pro jakékoli jiné (než výše uvedené) složení zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu

LNG

Motory dual fuel

u motorů dual fuel typu 1A

1A# (*1)

u motorů dual fuel typu 1B

1B# (*1)

u motorů dual fuel typu 2A

2A# (*1)

u motorů dual fuel typu 2B

2B# (*1)

u motorů dual fuel typu 3B

3B# (*1)

(*1)   Znak „#“ nahraďte schválenou specifikací plynu z tabulky 3.Tabulka 3

Přípona kódu paliva pro motory dual fuel

Schválená specifikace plynu

Přípona kódu paliva pro motory dual fuel

(sloupec 2)

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro skupinu plynů H jako plynnou složku paliva

1

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro skupinu plynů L jako plynnou složku paliva

2

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný jak pro skupinu plynů H, tak pro skupinu plynů L jako plynnou složku paliva

3

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro specifické složení plynu ve skupině plynů H jako plynnou složku paliva a přestavitelný jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H jako plynnou složku paliva

4

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro specifické složení plynu ve skupině plynů L jako plynnou složku paliva a přestavitelný jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů L jako plynnou složku paliva

5

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro specifické složení plynu buď ve skupině plynů H, nebo ve skupině plynů L jako plynnou složku paliva a přestavitelný jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn buď ve skupině plynů H, nebo ve skupině plynů L jako plynnou složku paliva

6

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro specifické složení zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu, jehož výsledkem je faktor posunu λ nelišící se o více než 3 % od faktoru posunu λ plynu G20 specifikovaného v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 a jehož obsah ethanu není vyšší než 1,5 %, jako plynnou složku paliva

7

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro jakékoli jiné (než výše uvedené) složení zkapalněného zemního plynu / zkapalněného biomethanu jako plynnou složku paliva

8

Motor dual fuel schválený a kalibrovaný pro provoz na LPG jako plynnou složku paliva

9
PŘÍLOHA VI

Jednotný formát zkušebního protokolu

1.    Obecné požadavky

Pro každou zkoušku požadovanou v rámci EU schválení typu se vyplňuje jeden zkušební protokol.

Každá doplňková (např. další otáčky u motoru s konstantními otáčkami) nebo dodatečná zkouška (např. zkouška jiného paliva) vyžaduje protokol o doplňkové nebo dodatečné zkoušce.

2.    Vysvětlivky k přípravě zkušebního protokolu

2.1

Zkušební protokoly musí obsahovat alespoň informace stanovené v dodatku 1.

2.2

Nehledě na bod 2.1 se ve zkušebním protokolu uvedou pouze ty oddíly nebo pododdíly, které jsou relevantní pro konkrétní zkoušku a konkrétní zkoušenou rodinu motorů, typy motorů v rodině motorů nebo typ motoru (např. pokud se neprovádí NRTC, není třeba uvádět příslušný oddíl).

2.3

Zkušební protokol může obsahovat více informací, než jaké jsou vyžadovány v bodě 2.1, musí se však v každém případě držet uvedeného systému číslování.

2.4

Pokud je u položky uvedeno několik možností oddělených lomítkem, musí být nepoužité možnosti přeškrtnuty, nebo uvedeny pouze použité možnosti.

2.5

Pokud je vyžadován „druh“ nebo „typ“ konstrukční části, musí uvedená informace identifikovat pouze tuto konstrukční část; může jít o seznam vlastností, název výrobce a číslo výkresu nebo číslo části, výkres, nebo o kombinaci výše uvedeného nebo o jinou metodu, jejíž výsledek je stejný.

▼M1

2.6

Zkušební protokol může být vystaven na papíře, nebo v elektronickém formátu, na kterém se dohodli výrobce, technická zkušebna a schvalovací orgán.

▼B
Dodatek 1

Vzor jednotného formátu zkušebního protokolu

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL – NESILNIČNÍ MOTORY

1.    Obecné informace

1.1

Značka (značky) (obchodní název (názvy) výrobce): …

1.2

Případný obchodní název (názvy): …

1.3

Název a adresa výrobce: …

1.4

Název technické zkušebny: …

1.5

Adresa technické zkušebny: …

1.6

Místo zkoušky: …

1.7

Datum zkoušky: …

1.8

Číslo zkušebního protokolu: …

1.9

Referenční číslo informačního dokumentu (je-li k dispozici): …

1.10

Druh zkušebního protokolu: primární zkouška / doplňková zkouška / dodatečná zkouška …

1.10.1

Popis účelu zkoušky: …

2.    Obecné informace o motoru (zkušební motor)

2.1

Označení typu motoru / označení rodiny motorů / FT: …

2.2

Identifikační číslo motoru: …

2.3

Kategorie a podkategorie motoru: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-1b/ NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-4/IWP-c-1/IWP-c-2/IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-4/RLL-v-1/RLL-C-1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1

3.    Dokumentace a informace – kontrolní seznam (pouze u primární zkoušky)

3.1

Reference dokumentace o mapování motoru: …

3.2

Reference dokumentace o stanovení faktoru zhoršení: …

3.3

Případně reference dokumentace o stanovení faktorů občasné regenerace: …

3.4

Případně reference dokumentace o předvedení diagnostického systému regulace emisí NOx

3.5

Případně reference dokumentace o předvedení diagnostického systému regulace pevných částic:

3.6

U typů motoru a rodin motorů, které jako součást systému pro regulaci emisí používají ECU, reference prohlášení o opatřeních proti neoprávněným zásahům: …

3.7

U typů motoru a rodin motorů, které jako součást systému pro regulaci emisí používají mechanické prostředky, reference prohlášení o opatřeních proti neoprávněným zásahům a zásahům do nastavitelných parametrů a reference dokumentace o předvedení těchto opatření: …

3.8

Výrobce hodlá použít signál točivého momentu z ECU pro monitorování motoru v provozu: ano/ne

3.8.1

Točivý moment dynamometru větší než nebo roven 0,93× točivý moment z ECU: ano/ne

3.8.2

Korekční faktor točivého momentu z ECU, je-li točivý moment dynamometru menší než 0,93× točivý moment ECU: …

4.    Referenční palivo (paliva) použité při zkoušce (vyplňte příslušný pododdíl(y))

4.1    Kapalné palivo pro zážehové motory

4.1.1

Značka: …

4.1.2

Typ: …

4.1.3

Oktanové číslo RON: …

4.1.4

Oktanové číslo MON: …

4.1.5

Obsah ethanolu ( %): …

4.1.6

Hustota při 15 °C (kg/m3): …

4.2    Kapalné palivo pro vznětové motory

4.2.1

Značka: …

4.2.2

Typ: …

4.2.3

Cetanové číslo: …

4.2.4

Obsah FAME ( %): …

4.2.5

Hustota při 15 °C (kg/m3): …

4.3    Plynné palivo – LPG

4.3.1

Značka: …

4.3.2

Typ: …

4.3.3

Typ referenčního paliva: palivo A / palivo B

4.3.4

Oktanové číslo MON: …

4.4    Plynné palivo – methan/biomethan

4.4.1

Typ referenčního paliva: GR/G23/G25/G20

4.4.2

Zdroj referenčního plynu: specifické referenční palivo / plyn z plynovodu s příměsí

4.4.3

Pro specifické referenční palivo

4.4.3.1

Značka: …

4.4.3.2

Typ: …

4.4.4

Pro plyn z plynovodu s příměsí

4.4.4.1

Příměs(i): oxid uhličitý / ethan / methan / dusík / propan

4.4.4.2

Hodnota Sλ výsledné palivové směsi: …

4.4.4.3

Methanové číslo (MN) výsledné palivové směsi: …

4.5    Motor dual fuel (navíc k příslušným oddílům výše)

4.5.1

Poměr obsahu energie v plynu ve zkušebním cyklu: …

5.    Mazivo

5.1

Značka (značky): …

5.2

Typ(y): …

5.3

Viskozita podle SAE: …

5.4

Mazivo je smícháno s palivem: ano/ne

5.4.1

Procento oleje ve směsi: …

6.    Otáčky motoru

6.1.

Otáčky 100 % (ot/min): …

6.1.1

100 % otáčky stanovené: deklarovanými jmenovitými otáčkami / deklarovanými maximálními zkušebními otáčkami (MTS) / naměřenými MTS

6.1.2

Případně upravené MTS (ot/min): …

6.2

Mezilehlé otáčky: …

6.2.1

Mezilehlé otáčky stanovené: deklarovanými mezilehlými otáčkami / naměřenými mezilehlými otáčkami / při 60 % 100 % otáček / při 75 % 100 % otáček / při 85 % 100 % otáček

6.3

Volnoběžné otáčky: …

7.    Výkon motoru

7.1   Motorem poháněná zařízení (přichází-li v úvahu)

7.1.1

Výkon, který by při uvedených otáčkách motoru pohltila pomocná zařízení nutná pro provoz motoru, která nemohou být pro zkoušku namontována (podle specifikace výrobce), se uvede v tabulce 1:Tabulka 1

Výkon pohlcený pomocnými zařízeními motoru

Typ pomocného zařízení a další podrobnosti

Výkon pohlcený pomocným zařízením (kW) při uvedených otáčkách motoru

(vyplňte příslušné sloupce)

Volnoběh

63 %

80 %

91 %

Mezilehlé

Max. výkon

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem (Pf,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2

Výkon pohlcený při uvedených otáčkách motoru pomocnými zařízeními souvisejícími s provozem nesilničního mobilního stroje, která nemohou být pro zkoušku odmontována (podle specifikace výrobce), se uvede v tabulce 2:Tabulka 2

Výkon pohlcený pomocnými zařízeními nesilničního mobilního stroje

Typ pomocného zařízení a další podrobnosti

Výkon pohlcený pomocným zařízením (kW) při uvedených otáčkách motoru

(vyplňte příslušné sloupce)

Volnoběh

63 %

80 %

91 %

Mezilehlé

Max. výkon

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem (Pf,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Netto výkon motoru se uvede v tabulce 3:Tabulka 3

Netto výkon motoru

Stav

Netto výkon motoru (kW) při uvedených otáčkách motoru

(vyplňte příslušné sloupce)

Mezilehlé

Max. výkon

100 %

Referenční výkon změřený při specifikovaných zkušebních otáčkách (Pm,i) (kW)

 

 

 

Celkový výkon pomocných zařízení z tabulky 1 (Pf,i)

 

 

 

Celkový výkon pomocných zařízení z tabulky 2 (Pr,i)

 

 

 

Netto výkon motoru

Pi = Pm,I – Pf,i + Pr,i

 

 

 

8.    Podmínky při zkoušce

8.1.

f a v rozsahu 0,93 až 1,07: ano/ne

8.1.1

Není-li f a ve stanoveném rozsahu, uveďte nadmořskou výšku zkušebny a atmosferický tlak suchého vzduchu: …

8.2

Použitelný rozsah teploty nasávaného vzduchu: 20 až 30 / 0 až –5 (pouze u sněhometů) / –5 až –15 (pouze u sněžných skútrů) / 20 až 35 (pouze NRE vyšší než 560 kW)

9.    Informace o provedení zkoušky NRSC:

9.1

Cyklus (použitý cyklus označte křížkem) se uvede v tabulce 4:Tabulka 4

Zkušební cyklus NRSC

Cyklus

C1

C2

D2

E2

E3

F

G1

G2

G3

H

Diskrétní režim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMC

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

9.2

Nastavení dynamometru (kW) se uvede v tabulce 5:Tabulka 5

Nastavení dynamometru

% zatížení v daném bodě nebo % jmenovitého výkonu (dle situace)

Nastavení dynamometru (kW) při uvedených otáčkách motoru po korekci o výkon pohlcený pomocnými zařízeními (1)

(vyplňte příslušné sloupce)

Volnoběh

63 %

80 %

91 %

Mezilehlé

100 %

5 %

 

 

 

 

 

 

10 %

 

 

 

 

 

 

25 %

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

 

75 %

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

(1)   Nastavení dynamometru se stanoví postupem v bodě 7.7.1.3 přílohy VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654. Výkon pohlcený pomocnými zařízeními v tomto bodě se stanoví pomocí celkových hodnot v tabulce 1 a 2 tohoto dodatku.

9.3

Emisní výsledky NRSC

9.3.1

Faktor zhoršení (DF): vypočtený/přidělený

9.3.2

Hodnoty DF a vážené emisní výsledky se uvedou v tabulce 6:

Poznámka: Pokud je prováděn NRSC s diskrétními režimy, kde byly pro jednotlivé režimy stanoveny faktory Kru nebo Krd, pak níže uvedenou tabulku nahradí tabulka, ve které budou znázorněny jednotlivé režimy a použitý Kru nebo Krd.Tabulka 6

Hodnoty DF a vážené emisní výsledky u cyklu NRSC

DF

mult./adit.

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emise

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Výsledek zkoušky s regenerací / bez regenerace

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

mult./adit.

 

 

 

 

 

 

Výsledek zkoušky s korekčními faktory u občasné regenerace (IRAFs)

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledek zkoušky s DF

 

 

 

 

 

 

9.3.3

CO2 vážený za cyklus (g/kWh): …

9.3.4

NH3 vážený za cyklus (ppm): …

9.4

Dodatečné zkušební body v kontrolním rozsahu (přicházejí-li v úvahu) se uvedou v tabulce 7:Tabulka 7

Dodatečné zkušební body v kontrolním rozsahu

Emise ve zkušebním bodě

Otáčky motoru

Zatížení (%)

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN n/kWh

Výsledek zkoušky 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek zkoušky 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek zkoušky 3

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Systémy odběru vzorků použité při zkoušce NRSC: …

9.5.1

Plynné emise: …

9.5.2

PM: …

9.5.2.1

Metoda: jediný filtr / více filtrů

9.5.3

Počet částic: …

▼M1

10.    Informace o provedení zkoušky v neustáleném stavu (přichází-li v úvahu):

10.1.

Cyklus (použitý cyklus označte křížkem) se uvede v tabulce 8:Tabulka 8

Zkušební cyklus v neustáleném stavu

NRTC

 

LSI-NRTC

 

10.2.

Faktory zhoršení ve zkoušce v neustáleném stavu:

10.2.1. Faktor zhoršení (DF): vypočtený/stanovený

10.2.2. Hodnoty DF a emisní výsledky se uvedou v tabulce 9 nebo tabulce 10.

10.3.

Výsledky emisí u cyklu NRTC:Tabulka 9

Hodnoty DF a emisní výsledky u cyklu NRTC

DF

mult./adit.

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emise

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Studený start

 

 

 

 

 

 

Výsledek zkoušky s teplým startem

s regenerací/bez regenerace

 

 

 

 

 

 

Vážený výsledek zkoušky

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

mult./adit.

 

 

 

 

 

 

Vážený výsledek zkoušky s IRAF

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledek zkoušky s DF

 

 

 

 

 

 

10.3.1. CO2 za teplý cyklus (g/kWh):

10.3.2. NH3 průměrný za cyklus (ppm):

10.3.3. Práce za cyklus při zkoušce se startem za tepla (kWh):

10.3.4. CO2 za cyklus při zkoušce se startem za tepla (g):

10.4.

Výsledky emisí u cyklu LSI-NRTCTabulka 10

Hodnoty DF a emisní výsledky u cyklu LSI-NRTC

DF

mult./adit.

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emise

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Výsledek zkoušky

s regenerací/bez regenerace

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

mult./adit.

 

 

 

 

 

 

Výsledek zkoušky s IRAF

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledek zkoušky s DF

 

 

 

 

 

 

10.4.1. CO2 za cyklus (g/kWh):

10.4.2. NH3 průměrný za cyklus (ppm):

10.4.3. Práce za cyklus (kWh):

10.4.4. CO2 za cyklus (g):

10.5.

Systém odběru vzorků použitý při cyklu v neustáleném stavu:

10.5.1. Plynné emise:

10.5.2. PM:

10.5.3. Počet částic:

11.    Konečné výsledky emisí

11.1.

Výsledky emisí za cyklus se uvedou v tabulce 11.Tabulka 11

Konečné výsledky emisí

Emise

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Zkouška Cyklus (1)

Konečný výsledek zkoušky NRSC s DF (2)

 

 

 

 

 

 

 

Konečný výsledek zkoušky v neustáleném stavu s DF (3)

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

Výsledek CO2 (4):

11.3.

Referenční hodnoty monitorování v provozu (5)

11.3.1.

Referenční práce (kWh) (6):

11.3.2.

Referenční hmotnost CO2 (g) (7):

Vysvětlivky k dodatku 1:

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky se ve zkušebním protokolu neuvádějí)

(1) U NRSC uveďte cyklus uvedený v bodě 9.1 (tabulka 4); u zkoušky v neustáleném stavu uveďte cyklus uvedený v bodě 10.1 (tabulka 8).

(2) Zkopírujte výsledky z řádku „Konečný výsledek zkoušky s DF“ v tabulce 6.

(3) Zkopírujte výsledky z řádku „Konečný výsledek zkoušky s DF“ v tabulce 9, respektive 10.

(4) U typu motoru nebo rodiny motorů, které jsou zkoušeny jak v NRSC, tak v cyklu v neustáleném stavu, uveďte hodnoty emisí CO2 v cyklu se startem za tepla z NRTC uvedené v bodě 10.3.4, nebo hodnoty emisí CO2 z cyklu LSI-NRTC uvedené v bodě 10.4.4. U motoru zkoušeného pouze v NRSC uveďte hodnoty emisí CO2 pro tento cyklus uvedené v bodě 9.3.3.

(5) Platí jen pro motory podkategorií NRE-v-5 a NRE-v-6 zkoušené na NRTC.

(6) Uveďte hodnotu práce za cyklus při zkoušce se startem za tepla u cyklu NRTC uvedenou v bodě 10.3.3.

(7) Uveďte hodnotu CO2 za cyklus při zkoušce se startem za tepla u cyklu NRTC uvedenou v bodě 10.3.4.

▼B
PŘÍLOHA VII

Formát seznamu motorů podle čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628

1.1

Značka (značky) (obchodní název (názvy) výrobce): …

1.2

Případný obchodní název (názvy): …

1.3

Název a adresa výrobce: …

1.4

Jméno a adresa případného oprávněného zástupce výrobce: …

1.5

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (závodů): …

1.7

Číslo seznamu (0): …

1.7.1

Důvod předložení seznamu (1): roční / etapa V / TAA (2)

1.7.2

Datum začátku období, které seznam zahrnuje (dd/mmm/rrrr): …

1.7.3

Datum konce období, které seznam zahrnuje (dd/mmm/rrrr): …Označení typu motoru / označení rodiny motorů (3)

Kategorie a podkategorie (4)

Počet motorů vyrobených během období, které seznam zahrnuje

Identifikační číslo motoru (5)

Měsíc a rok ukončení výroby (mm/rrrr) (6)

První motor

Poslední motor

Rodina motorů 1

 

 

 

 

 

Typ 1

 

 

 

 

 

Typ …

 

 

 

 

 

Typ i

 

 

 

 

 

Rodina motorů …

 

 

 

 

 

Typ 1

 

 

 

 

 

Typ …

 

 

 

 

 

Typ j

 

 

 

 

 

Rodina motorů n

 

 

 

 

 

Typ 1

 

 

 

 

 

Typ …