EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0715-20170605

Consolidated text: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715, ze dne 11. května 2016 , kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2016) 2684)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/715/2017-06-05

02016D0715 — CS — 05.06.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/715,

ze dne 11. května 2016,

kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí

(oznámeno pod číslem C(2016) 2684)

(Úř. věst. L 125 13.5.2016, s. 16)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/801 oznámeno pod číslem C(2017 ze dne 8. května 2017

  L 120

26

11.5.2017
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/715,

ze dne 11. května 2016,

kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí

(oznámeno pod číslem C(2016) 2684)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

▼M1

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví opatření proti zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye.

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a) organismem „Phyllosticta citricarpa“ se rozumí Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, podle směrnice 2000/29/ES rovněž Guignardia citricarpa Kiely;

▼M1

b) „dotčenými plody“ se rozumí plody Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich hybridy, jiné než plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka.

▼BKAPITOLA II

OPATŘENÍ PRO DOTČENÉ PLODY JINÉ NEŽ PLODY URČENÉ VÝHRADNĚ K PRŮMYSLOVÉMU ZPRACOVÁNÍ NA ŠŤÁVU

Článek 3

Dovoz dotčených plodů jiných než plodů určených výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu do Unie

▼M1

1.  Odchylně od bodu 16.4 písm. c) a d) kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES jsou dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky nebo Uruguaye, jiné než plody určené výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu, dováženy do Unie v souladu s články 4 až 7 tohoto rozhodnutí.

▼B

2.  Odstavec 1 tohoto článku se použije, aniž by byly dotčeny požadavky stanovené v bodech 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5 kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES.

Článek 4

Dovoz dotčených plodů pocházejících z Brazílie do Unie

Dotčené plody pocházející z Brazílie jsou dováženy do Unie, pouze pokud je k nim připojeno rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, který oficiálně uvádí v oddílu „Dodatkové prohlášení“, že v místě produkce nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa a že žádné plody sklizené na uvedeném místě produkce nevykazují podle příslušné úřední kontroly příznaky napadení tímto škodlivým organismem.

Článek 5

Dovoz dotčených plodů pocházejících z Jihoafrické republiky a Uruguaye do Unie

K dotčeným plodům pocházejícím z Jihoafrické republiky a Uruguaye se připojí rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, které v oddílu „Dodatkové prohlášení“ obsahuje tyto prvky:

a) prohlášení, že dotčené plody pocházejí z pěstební plochy, která byla ošetřována proti organismu Phyllosticta citricarpa a toto ošetření bylo prováděno ve vhodných termínech od začátku posledního vegetačního období;

b) prohlášení, že na pěstební ploše byla v průběhu pěstebního období provedena úřední prohlídka a u dotčených plodů nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa;

c) prohlášení, že v období mezi doručením a balením v balících zařízeních byl odebrán vzorek alespoň 600 plodů od každého druhu z každých 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraný pokud možno na základě jakýchkoli případných příznaků napadení organismem Phyllosticta citricarpa, a že všechny vybrané plody vykazující příznaky napadení byly testovány a shledány prosté tohoto škodlivého organismu;

d) v případě, že jedná o plody Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“, rovněž vedle prohlášení uvedených pod písmeny a), b) a c) také: prohlášení, že jeden vzorek odebraný z množství 30 tun nebo z části tohoto množství byl testován na latentní infekci a byl shledán prostým organismu Phyllosticta citricarpa.

▼M1

Článek 5a

Dovoz dotčených plodů pocházejících z Argentiny do Unie

K dotčeným plodům pocházejícím z Argentiny se připojí rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ obsahuje tyto prvky:

a) prohlášení, že dotčené plody pocházejí z pěstební plochy, která byla ošetřována proti organismu Phyllosticta citricarpa, přičemž tato ošetření byla prováděna ve vhodných termínech od začátku posledního vegetačního období;

b) prohlášení, že na pěstební ploše byla v průběhu pěstebního období provedena úřední prohlídka a u dotčených plodů nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa;

c) prohlášení, že v období mezi doručením a balením v balících zařízeních byl odebrán vzorek alespoň 600 plodů od každého druhu z každých 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraný pokud možno na základě jakýchkoli případných příznaků napadení organismem Phyllosticta citricarpa, a že všechny vybrané plody vykazující příznaky napadení byly testovány a shledány prosté tohoto škodlivého organismu.

▼M1

Článek 6

Požadavky týkající se prohlídek dotčených plodů pocházejících z Argentiny, Jihoafrické republiky a Uruguaye v rámci Unie

1.  Dotčené plody pocházející z Argentiny, Jihoafrické republiky a Uruguaye se podrobí vizuální prohlídce na vstupním místě nebo na místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES ( 1 ). Uvedené prohlídky se provádějí u vzorků alespoň 200 plodů od každého druhu dotčených plodů z každé šarže 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraných na základě jakéhokoli případného příznaku napadení organismem Phyllosticta citricarpa.

▼B

2.  Zjistí-li se v rámci prohlídek uvedených v odstavci 1 příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa, musí být přítomnost tohoto škodlivého organismu potvrzena či vyvrácena prostřednictvím testování plodů vykazujících dané příznaky.

3.  Potvrdí-li se přítomnost organismu Phyllosticta citricarpa, podléhá šarže, z níž byl vzorek odebrán, odmítnutí vstupu do Unie.

Článek 7

Požadavky na sledovatelnost

Pro účely sledovatelnosti jsou dotčené plody dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a) pěstební plocha, balící zařízení, vývozci a jakýkoli další subjekt podílející se na manipulaci s dotčenými plody jsou za tímto účelem úředně registrováni;

b) po celou dobu jejich přepravy z pěstební plochy do vstupního místa do Unie jsou k dotčeným plodům připojeny dokumenty vydané pod dohledem příslušné státní organizace ochrany rostlin;

▼M1

c) v případě dotčených plodů pocházejících z Argentiny, Jihoafrické republiky a Uruguaye musí být navíc vedle podmínek stanovených pod písmeny a) a b) uvedeny podrobné informace o ošetřeních před sklizní a po sklizni.

▼BKAPITOLA III

OPATŘENÍ PRO DOTČENÉ PLODY URČENÉ VÝHRADNĚ K PRŮMYSLOVÉMU ZPRACOVÁNÍ NA ŠŤÁVU

Článek 8

Dovoz dotčených plodů určených výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu do Unie a jejich přeprava v rámci Unie

▼M1

1.  Odchylně od bodu 16.4 písm. d) kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES jsou dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye určené výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu dováženy do Unie a přepravovány v rámci Unie pouze v souladu s články 9 až 17 tohoto rozhodnutí.

▼B

2.  Odstavec 1 tohoto článku se použije, aniž by byly dotčeny požadavky stanovené v bodech 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5 kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES.

Článek 9

Rostlinolékařská osvědčení

1.  K dotčeným plodům je připojeno rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES. Toto rostlinolékařské osvědčení obsahuje v oddílu „Dodatkové prohlášení“ tyto prvky:

a) prohlášení, že dotčené plody pocházejí z pěstební plochy ošetřené ve vhodných termínech příslušným způsobem proti organismu Phyllosticta citricarpa;

b) prohlášení, že během balení byla provedena příslušná vizuální prohlídka a u dotčených plodů sklizených z této pěstební plochy, které byly podrobeny této prohlídce, nebyly zjištěny žádné příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa;

c) slova „Plody určené výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu“.

2.  Toto rostlinolékařské osvědčení obsahuje identifikační čísla kontejnerů a jedinečná čísla etiket na jednotlivých baleních, jak je uvedeno v článku 17.

Článek 10

Požadavky na sledovatelnost a přepravu dotčených plodů v rámci třetí země původu

Pro účely sledovatelnosti jsou dotčené plody dováženy do Unie, pouze pokud pochází z úředně registrované pěstební plochy a přeprava těchto plodů z pěstební plochy na místo vývozu do Unie byla úředně zaregistrována. V rostlinolékařském osvědčení uvedeném v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES obsahuje v oddílu „Dodatkové prohlášení“ registrační kód výrobní jednotky.

Článek 11

Vstupní místa pro dotčené plody

1.  Dotčené plody jsou dováženy přes vstupní místa určená členským státem, kde se tato vstupní místa nacházejí.

2.  Členské státy oznámí ostatním členským státům, Komisi a dotčeným třetím zemím s dostatečným předstihem tato vstupní místa a název a adresu úředního orgánu v každém vstupním místě.

Článek 12

Prohlídky ve vstupních místech pro dotčené plody

1.  Dotčené plody podrobí vizuální prohlídce odpovědný úřední orgán ve vstupním místě.

2.  Zjistí-li se v rámci prohlídek příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa, musí být přítomnost tohoto škodlivého organismu potvrzena či vyvrácena prostřednictvím testování. Potvrdí-li se přítomnost tohoto škodlivého organismu, podléhá šarže, z níž byl vzorek odebrán, odmítnutí vstupu do Unie.

Článek 13

Požadavky pro dovozce

1.  Dovozci dotčených plodů oznámí podrobnosti o každém kontejneru před jeho příjezdem do vstupního místa odpovědnému úřednímu orgánu v členském státě, kde se toto vstupní místo nachází, a případně odpovědnému úřednímu orgánu členského státu, kde bude probíhat zpracování.

Toto oznámení obsahuje tyto údaje:

a) objem dotčených citrusových plodů;

b) identifikační čísla kontejnerů;

c) očekávané datum dovozu do Unie a vstupní místo do Unie,

d) názvy, adresy a umístění prostor uvedených v článku 15.

2.  Dovozci informují odpovědné úřední orgány uvedené v odstavci 1 o jakýchkoli změnách informací zařazených do seznamu v uvedeném odstavci, jakmile jsou tyto změny známy, a v každém případě předtím, než zásilka dorazí do vstupního místa.

Článek 14

Přeprava dotčených plodů v rámci Unie

1.  Dotčené plody nejsou přepravovány do jiného členského státu, než je členský stát, přes který byly do Unie dovezeny, pokud se odpovědné úřední orgány dotčených členských států na této přepravě nedohodnou.

2.  Po provedení prohlídek uvedených v článku 12 jsou dotčené plody přímo a neprodleně přepraveny do míst zpracování uvedených v článku 15 nebo do skladovacího zařízení. Jakákoli přeprava dotčených plodů probíhá pod dohledem odpovědného úředního orgánu členského státu, kde se nachází vstupní místo, a případně členského státu, kde bude probíhat zpracování.

3.  Dotčené členské státy spolupracují na tom, aby bylo zajištěno dodržování tohoto článku.

Článek 15

Požadavky týkající se zpracování dotčených plodů

1.  Dotčené plody jsou zpracovávány na šťávu v místech, která se nacházejí v oblastech, kde se žádné citrusové plody nepěstují. Tato místa za tímto účelem úředně zaregistruje a schválí odpovědný úřední orgán členského státu, ve kterém se tato místa nacházejí.

2.  Odpad a vedlejší produkty z dotčených plodů jsou využívány nebo zlikvidovány na území toho členského státu, kde byly plody zpracovány, v oblasti, kde se žádné citrusové plody nepěstují.

3.  Tento odpad a vedlejší produkty se zlikvidují zakopáním do hloubky nebo se využijí metodou, kterou schválí odpovědný úřední orgán toho členského státu, kde byly dotčené plody zpracovávány, a pod dohledem tohoto úředního orgánu takovým způsobem, aby bylo zabráněno jakémukoli potenciálnímu riziku šíření organismu Phyllosticta citricarpa.

4.  Zpracovatel pořizuje záznamy o dotčených plodech, které jsou zpracovávány, a dává je k dispozici odpovědnému úřednímu orgánu členského státu, kde jsou dotčené plody zpracovávány. V těchto záznamech jsou uvedeny počty a rozlišující označení kontejnerů, objemy dovážených dotčených plodů, objemy využitého nebo zlikvidovaného odpadu a vedlejších produktů a podrobné informace o jejich využití či likvidaci.

Článek 16

Požadavky týkající se skladování dotčených plodů

1.  Pokud nejsou dotčené plody zpracovány okamžitě, jsou skladovány v zařízení, které je za tímto účelem zaregistrováno a schváleno odpovědným úředním orgánem toho členského státu, kde se toto zařízení nachází.

2.  Šarže dotčených plodů musí být vzájemně odlišitelné.

3.  Dotčené plody jsou skladovány takovým způsobem, který brání jakémukoli potenciálnímu riziku šíření organismu Phyllosticta citricarpa.

Článek 17

Kontejnery, balení a označování

Dotčené plody jsou dováženy do Unie a přepravovány v rámci Unie, pokud jsou splněny následující podmínky:

a) jsou zabalené v jednotlivých baleních v kontejneru;

b) ke každému kontejneru a jednotlivému balení uvedeným pod písmenem a) je připojena etiketa obsahující následující informace:

i) jedinečné číslo na každém jednotlivém balení;

ii) deklarovaná čistá hmotnost plodů;

iii) označení uvádějící: „Plody určené výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu“.KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Povinnosti podávat zprávy

1.  Dovážející členské státy předloží do 31. prosince každého roku Komisi a ostatním členským státům zprávu s informacemi o množstvích dotčených plodů dovezených během předcházejícího dovozního období do Unie podle tohoto rozhodnutí.

2.  Členské státy, na jejichž území jsou dotčené plody zpracovávány na šťávu, předkládají Komisi a ostatním členským státům každý rok do 31. prosince zprávu obsahující následující prvky:

a) množství dotčených plodů zpracovaných na jejich území během předcházejícího dovozního období podle tohoto rozhodnutí;

b) objemy zlikvidovaného odpadu a vedlejších produktů a podrobné informace o jejich využití či likvidaci, jak stanoví čl. 15 odst. 3.

3.  Zpráva uvedená v odstavci 1 rovněž zahrnuje výsledky rostlinolékařských kontrol rostlin provedených u dotčených plodů v souladu s čl. 13 odst. 1 směrnice 2000/29/ES a tímto rozhodnutím.

Článek 19

Oznámení

Členské státy neprodleně oznámí Komisi, ostatním členským státům a dotčené třetí zemi potvrzený nález organismu Phyllosticta citricarpa.

Článek 20

Zrušení

Rozhodnutí 2004/416/ES a prováděcí rozhodnutí 2014/422/EU se zrušují.

Článek 21

Datum použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2016.

Článek 22

Datum pozbytí platnosti

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. března 2019.

Článek 23

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.( 1 ) Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16).

Top