EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0035(01)-20211231

Consolidated text: Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2016/35) (přepracované znění)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/2021-12-31

02016D0035(01) — CS — 31.12.2021 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2247

ze dne 3. listopadu 2016

o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2016/35)

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 347 20.12.2016, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2239 ze dne 16. listopadu 2017,

  L 320

18

6.12.2017

►M2

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2215 ze dne 28. listopadu 2019,

  L 332

168

23.12.2019

►M3

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/2040 ze dne 11. listopadu 2021,

  L 419

1

24.11.2021
▼B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2247

ze dne 3. listopadu 2016

o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2016/35)

(přepracované znění)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1.  
Pojmy definované v článku 1 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) mají při použití v tomto rozhodnutí stejný význam.
2.  
Ostatní technické pojmy použité v tomto rozhodnutí mají stejný význam jako v příloze II obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 2

Oblast působnosti

Pravidla stanovená v tomto rozhodnutí se vztahují na roční účetní závěrku Evropské centrální banky (ECB), kterou tvoří rozvaha, podrozvahové položky, výkaz zisku a ztráty a komentáře k roční účetní závěrce ECB.

Článek 3

Kvalitativní požadavky

Kvalitativní požadavky vymezené v článku 3 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) se uplatňují pro účely tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Základní účetní zásady

Základní účetní zásady vymezené v článku 4 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) se uplatňují rovněž pro účely tohoto rozhodnutí.

Odchylně od čl. 4 odst. 3 první věty obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) se k událostem po rozvahovém dnu přihlíží jen do dne, kdy Výkonná rada schválí předložení roční účetní závěrky ECB Radě guvernérů ke schválení.

Článek 5

Metoda zúčtování podle způsobu ekonomického posouzení a metoda zúčtování ke dni vypořádání

Na toto rozhodnutí se vztahují pravidla stanovená v článku 5 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 6

Vykazování aktiv a pasiv

Finanční či jiná aktiva nebo pasiva se vykazují v rozvaze ECB pouze v souladu s článkem 6 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).KAPITOLA II

PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ROZVAHY

Článek 7

Obsah rozvahy

Obsah rozvahy je založen na členění uvedeném v příloze I.

▼M2

Článek 8

Rezerva na krytí finančních rizik

S patřičným ohledem na povahu činnosti ECB může Rada guvernérů v rozvaze ECB vytvořit rezervu na krytí finančních rizik. Rada guvernérů rozhodne o výši a použití této rezervy na základě odůvodněného odhadu rizik, kterým je ECB vystavena.

▼B

Článek 9

Pravidla pro oceňování rozvahy

1.  
Není-li v příloze I uvedeno jinak, použijí se pro účely oceňování rozvahy aktuální tržní kurzy a ceny.
2.  
Přecenění zlata, měnových nástrojů, cenných papírů (kromě cenných papírů klasifikovaných jako cenné papíry držené do splatnosti, neobchodovatelných cenných papírů a cenných papírů držených pro účely měnové politiky, které se účtují v naběhlé hodnotě), jakož i finančních nástrojů, a to jak rozvahové, tak podrozvahové, se provádí na konci roku za střední tržní kurzy a ceny.
3.  
U zlata se nerozlišuje mezi cenovými a kurzovými rozdíly z přecenění, ale zaúčtovává se celkový rozdíl z přecenění zlata založený na ceně v eurech za stanovenou jednotku hmotnosti zlata, která je odvozena ze směnného kurzu eura vůči americkému dolaru ke dni čtvrtletního přecenění. U cizích měn včetně rozvahových a podrozvahových položek se přecenění provádí pro každou měnu zvlášť. Pro účely tohoto článku se zvláštní práva čerpání včetně držby jednotlivých určených měn, které tvoří měnový koš zvláštních práv čerpání, považují za jedno aktivum. U cenných papírů se přecenění provádí podle kódu, tj. vždy u všech cenných papírů téhož druhu se stejným ISIN, přičemž vložené opce se pro účely ocenění neoddělují. Cenné papíry držené pro účely měnové politiky nebo zahrnuté do položky „ostatní finanční aktiva“ nebo „ostatní“ se zaúčtují jako samostatná aktiva.
4.  
Obchodovatelné cenné papíry držené pro účely měnové politiky se zaúčtují jako samostatná aktiva a oceňují se v závislosti na směřování měnové politiky buď v tržní ceně, nebo v naběhlé hodnotě (zohlední se u nich znehodnocení).
5.  

Cenné papíry klasifikované jako cenné papíry držené do splatnosti se zaúčtují jako samostatná aktiva a oceňují se v naběhlé hodnotě (zohlední se u nich znehodnocení). Stejně se postupuje u neobchodovatelných cenných papírů. Cenné papíry klasifikované jako cenné papíry držené do splatnosti mohou být prodány před splatností v těchto případech:

a) 

považuje-li se prodávané množství za nevýznamné v poměru k celkovému objemu portfolia cenných papírů držených do splatnosti;

b) 

jsou-li tyto cenné papíry prodány během jednoho měsíce před datem splatnosti;

c) 

za výjimečných okolností, jako je významné zhoršení úvěrové způsobilosti emitenta.

Článek 10

Repo obchody

Repo obchody se účtují v souladu s článkem 10 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

▼M2

Článek 11

Obchodovatelné akcie

Obchodovatelné akcie se účtují v souladu s článkem 11 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

▼M2

Článek 11a

Obchodovatelné investiční fondy

Obchodovatelné investiční fondy se účtují v souladu s článkem 11a obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

▼B

Článek 12

Zajištění proti úrokovému riziku u cenných papírů prostřednictvím derivátů

Zajištění proti úrokovému riziku se účtuje v souladu s článkem 12 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 13

Syntetické nástroje

Syntetické nástroje se účtují v souladu s článkem 13 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).KAPITOLA III

ZACHYCOVÁNÍ VÝNOSŮ

Článek 14

Zachycování výnosů

1.  
Výnosy se zachycují podle ustanovení čl. 15 odst. 1, 2, 3, 5 a 7 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).
2.  
Stavy na zvláštním účtu přecenění vyplývající z příspěvků podle článku 48.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) ve vztahu k centrálním bankám členských států, pro které byla zrušena výjimka, se použijí k úhradě nerealizovaných ztrát, pokud překročí zisky z předešlého přecenění zachycené na příslušném běžném účtu přecenění podle čl. 15 odst. 1 písm. c) obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), před úhradou těchto ztrát podle článku 33.2 statutu ESCB. Stavy zlata, měn a cenných papírů na zvláštních účtech přecenění se sníží poměrným způsobem v případě snížení stavů příslušných aktiv.

Článek 15

Oceňování transakcí

Na toto rozhodnutí se vztahuje článek 16 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).KAPITOLA IV

ÚČETNÍ PRAVIDLA PRO PODROZVAHOVÉ NÁSTROJE

Článek 16

Obecná pravidla

Na toto rozhodnutí se vztahuje článek 17 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 17

Forwardové měnové transakce

Forwardové měnové transakce se účtují v souladu s článkem 18 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 18

Měnové swapy

Měnové swapy se účtují v souladu s článkem 19 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 19

Futures

Futures se účtují v souladu s článkem 20 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 20

Úrokové swapy

Úrokové swapy se účtují v souladu s článkem 21 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Nerealizované ztráty zachycené ve výkazu zisku a ztráty na konci roku se v následujících letech amortizují lineární metodou. V případě forwardových úrokových swapů začíná amortizace ode dne valuty transakce.

Článek 21

Dohody o forwardové úrokové míře

Dohody o forwardové úrokové míře se účtují v souladu s článkem 22 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 22

Forwardové transakce s cennými papíry

Forwardové transakce s cennými papíry se účtují v souladu s metodou A v čl. 23 odst. 1 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článek 23

Opce

Opce se účtují v souladu s článkem 24 obecných zásad (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).KAPITOLA V

ZVEŘEJŇOVANÁ ROČNÍ ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Článek 24

Formáty

1.  
Formát zveřejňované roční rozvahy ECB musí být v souladu s formátem uvedeným v příloze II.
2.  
Formát zveřejňovaného výkazu zisku a ztráty ECB musí být v souladu s přílohou III.KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Vývoj, uplatňování a výklad pravidel

1.  
Při výkladu tohoto rozhodnutí je třeba přihlédnout k přípravným pracím, účetním zásadám harmonizovaným právem Unie a obecně uznávaným účetním zásadám.
2.  
Pokud v tomto rozhodnutí není stanoven zvláštní účetní postup a pokud Rada guvernérů nerozhodne jinak, dodržuje ECB zásady oceňování podle mezinárodních účetních standardů přijatých Evropskou unií, které jsou pro činnosti a účty ECB relevantní.

▼M1

3.  
Za mimořádně výjimečných okolností, kdy Rada guvernérů usoudí, že by dodržení určitého požadavku tohoto rozhodnutí nevedlo k věrnému zobrazení roční účetní závěrky, se ECB od tohoto požadavku odchýlí a svůj postup odůvodní ve vysvětlivkách k roční účetní závěrce.

▼B

Článek 26

Zrušení

1.  
Rozhodnutí ECB/2010/21 se zrušuje.
2.  
Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou v příloze V.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2016.

▼M3
PŘÍLOHA I

PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ROZVAHY

AKTIVA 

Položka rozvahy (1)

Obsah položky rozvahy

Princip ocenění

1

Zlato a pohledávky ve zlatě

Fyzické zlato, tj. pruty, mince, plátky, nugety v zásobě nebo „na cestě“. Fyzicky neexistující zlato jako např. zůstatky na vista účtech zlata (nerozdělené účty), termínové vklady a pohledávky týkající se zlata z těchto transakcí: a) operací revalvace nebo devalvace a b) swapů umístění a ryzosti zlata, je-li rozdíl mezi uvolněním a převzetím větší než jeden pracovní den

Tržní hodnota

2

Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny

Pohledávky za protistranami, které nejsou rezidenty eurozóny (včetně centrálních bank mimo eurozónu) v cizí měně

 

2.1

Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem (MMF)

a)  Práva čerpání v rámci rezervních tranší (netto)

Národní kvóta snížená o zůstatky v eurech u MMF. Účet č. 2 MMF (euroúčet pro správní výdaje) lze zahrnout do této položky nebo pod položku „Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny“

a)  Práva čerpání v rámci rezervních tranší (netto)

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu

b)  Zvláštní práva čerpání

Stavy zvláštních práv čerpání (brutto)

b)  Zvláštní práva čerpání

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu

c)  Ostatní pohledávky

Všeobecný systém výpůjček, půjčky podle zvláštních úvěrových dohod, vklady do svěřeneckých fondů pod správou MMF

c)  Ostatní pohledávky

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu

2.2

Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční úvěry a jiná zahraniční aktiva

a)  Zůstatky u bank mimo eurozónu jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“

Běžné účty, termínové vklady, peníze půjčené na den, reverzní repa

a)  Zůstatky u bank mimo eurozónu

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu

b)  Investice do cenných papírů mimo eurozónu jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“

Směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu, akcie, investiční fondy držené jako součást devizových rezerv, všechny vydané nerezidenty eurozóny

b)  

 

i)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena a kurz devizového trhu. Prémie nebo diskonty se amortizují

ii)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu. Prémie nebo diskonty se amortizují

iii)  Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu. Prémie nebo diskonty se amortizují

iv)  Obchodovatelné akcie

Tržní cena a kurz devizového trhu

v)  Obchodovatelné investiční fondy

Tržní cena a kurz devizového trhu

c)  Zahraniční úvěry (vklady) nerezidentům eurozóny jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“

c)  Zahraniční úvěry

Vklady ve jmenovité hodnotě, přepočtené kurzem devizového trhu

d)  Ostatní zahraniční aktiva

Bankovky a mince měnových oblastí mimo eurozónu

d)  Ostatní zahraniční aktiva

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu

3

Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny

a)  Investice do cenných papírů uvnitř eurozóny jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“

Směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu, akcie, investiční fondy držené jako součást devizových rezerv, všechny vydané rezidenty eurozóny

a)  

 

i)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena a kurz devizového trhu. Prémie nebo diskonty se amortizují

ii)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu. Prémie nebo diskonty se amortizují

iii)  Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu. Prémie nebo diskonty se amortizují

iv)  Obchodovatelné akcie

Tržní cena a kurz devizového trhu

v)  Obchodovatelné investiční fondy

Tržní cena a kurz devizového trhu

b)  Ostatní pohledávky za rezidenty eurozóny jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“

Úvěry, vklady, reverzní repa, ostatní

b)  Ostatní pohledávky

Vklady a ostatní úvěry ve jmenovité hodnotě, přepočtené kurzem devizového trhu

4

Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny

 

 

4.1

Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a úvěry

a)  Zůstatky u bank mimo eurozónu jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“

Běžné účty, termínové vklady, peníze půjčené na den, reverzní repa v souvislosti se správou cenných papírů v eurech

a)  Zůstatky u bank mimo eurozónu

Jmenovitá hodnota

b)  Cenné papíry vydané subjekty mimo eurozónu jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“ nebo v položce aktiv 7.1 „Cenné papíry držené pro účely měnové politiky“

Akcie, investiční fondy, směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu, všechny vydané nerezidenty eurozóny

b)  

 

i)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena. Prémie nebo diskonty se amortizují

ii)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení. Prémie nebo diskonty se amortizují

iii)  Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení. Prémie nebo diskonty se amortizují

iv)  Obchodovatelné akcie

Tržní cena

v)  Obchodovatelné investiční fondy

Tržní cena

c)  Úvěry nerezidentům eurozóny jiné než v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“

c)  Úvěry mimo eurozónu

Vklady ve jmenovité hodnotě

4.2

Pohledávky z úvěrové facility v rámci mechanismu směnných kurzů (ERM) II

Poskytování úvěrů podle podmínek ERM II

Jmenovitá hodnota

5

Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s operacemi měnové politiky

Položky 5.1 až 5.5: transakce podle příslušných nástrojů měnové politiky popsaných v obecných zásadách Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (2)

 

5.1

Hlavní refinanční operace

Pravidelné reverzní transakce k poskytnutí likvidity s týdenní frekvencí a splatností obvykle jeden týden

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.2

Dlouhodobější refinanční operace

Pravidelné reverzní transakce k poskytnutí likvidity obvykle s měsíční frekvencí se splatností delší, než je splatnost hlavních refinančních operací

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.3

Reverzní repo operace jemného dolaďování

Reverzní transakce prováděné jako ad hoc transakce pro účely jemného dolaďování

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.4

Strukturální reverzní repo operace

Reverzní transakce k úpravě strukturální pozice Eurosystému vůči finančnímu sektoru

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.5

Mezní zápůjční facilita

Poskytnutí likvidity přes noc za předem stanovenou úrokovou sazbu proti způsobilým aktivům (stálá facilita)

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.6

Pohledávky z vyrovnání marže

Dodatečné úvěry pro úvěrové instituce vyplývající ze zvýšení hodnoty aktiv poskytnutých k zajištění jiných úvěrů pro tyto úvěrové instituce

Jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena

6

Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny

Běžné účty, termínové vklady, peníze půjčené na den, reverzní repa v souvislosti se správou portfolií cenných papírů pod položkou aktiv 7 „Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech“, včetně transakcí vyplývajících z transformace dřívějších devizových rezerv eurozóny, a ostatní pohledávky. Korespondentské účty u zahraničních úvěrových institucí eurozóny. Ostatní pohledávky a operace, které nesouvisejí s operacemi měnové politiky Eurosystému

Jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena

7

Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech

 

 

7.1

Cenné papíry držené pro účely měnové politiky

Cenné papíry držené pro účely měnové politiky (včetně cenných papírů nakoupených pro účely měnové politiky, které byly vydány nadnárodními nebo mezinárodními organizacemi anebo mezinárodními rozvojovými bankami, bez ohledu na jejich zeměpisné umístění). Dluhové cenné papíry Evropské centrální banky (ECB) nakoupené za účelem jemného dolaďování

a)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry

Účtované v závislosti na směřování měnové politiky

i)  Tržní cena. Prémie nebo diskonty se amortizují

ii)  Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení (pořizovací cena, je-li znehodnocení kryto rezervou v položce pasiv 13b) „Rezervy“). Prémie nebo diskonty se amortizují

b)  Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení. Prémie nebo diskonty se amortizují

7.2

Ostatní cenné papíry

Cenné papíry jiné než v položce aktiv 7.1 „Cenné papíry držené pro účely měnové politiky“ a v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“; směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu držené přímo, včetně státních dluhopisů z doby před začátkem hospodářské a měnové unie (HMU), v eurech. Akcie a investiční fondy

a)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena. Prémie nebo diskonty se amortizují

b)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení. Prémie nebo diskonty se amortizují

c)  Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení. Prémie nebo diskonty se amortizují

d)  Obchodovatelné akcie

Tržní cena

e)  Obchodovatelné investiční fondy

Tržní cena

8

Pohledávky v eurech za vládními institucemi

Pohledávky vůči vládním institucím z doby před HMU (neobchodovatelné cenné papíry, úvěry)

Vklady/úvěry ve jmenovité hodnotě, neobchodovatelné cenné papíry v pořizovací ceně

9

Pohledávky uvnitř Eurosystému

 

 

9.1

Pohledávky související s emisí dluhových cenných papírů ECB

Pohledávky uvnitř Eurosystému vůči národním centrálním bankám vyplývající z emise dluhových cenných papírů ECB

Pořizovací cena

9.2

Pohledávky související s přidělováním eurobankovek v rámci Eurosystému

Pohledávky související s vydáváním bankovek Evropskou centrální bankou podle rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2010/29 (3)

Jmenovitá hodnota

9.3

Ostatní pohledávky v rámci Eurosystému (netto)

Čisté pozice těchto podpoložek:

a)  pohledávky netto ze zůstatků na účtech systému TARGET2 a na korespondentských účtech národních centrálních bank, tj. částka netto pohledávek a závazků. Viz též položka pasiv 10.2 „Ostatní závazky uvnitř Eurosystému (netto)“

a)  Jmenovitá hodnota

b)  ostatní případné pohledávky uvnitř Eurosystému denominované v eurech, včetně prozatímního přerozdělování měnového příjmu ECB národním centrálním bankám

b)  Jmenovitá hodnota

10

Nevypořádané položky

Pohledávky z platebních operací, které se v bance zpracovávají, včetně šeků k inkasu

Jmenovitá hodnota

11

Ostatní aktiva

 

 

11.1

Mince eurozóny

Euromince

Jmenovitá hodnota

11.2

Hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva

Pozemky a budovy, zařízení a vybavení včetně počítačového vybavení, programové vybavení

Pořizovací cena snížená o odpisy

Odpisy jsou systematickou alokací odepisovatelné částky aktiva během doby jeho použitelnosti. Dobou použitelnosti je období, během kterého se očekává, že aktivum bude daným subjektem používáno. Liší-li se očekávání od původních odhadů, lze dobu použitelnosti jednotlivých dlouhodobých hmotných aktiv systematicky přezkoumávat. Soubory aktiv mohou zahrnovat složky s různou dobou použitelnosti. Doba použitelnosti těchto složek by měla být posuzována jednotlivě.

Náklady nehmotných aktiv zahrnují pořizovací cenu nehmotného aktiva. Jiné přímé či nepřímé náklady je třeba vyúčtovat.

Kapitalizace výdajů: omezena (méně než 10 000 eur bez DPH: nedochází ke kapitalizaci)

11.3

Ostatní finanční aktiva

— Majetkové účasti a investice do dceřiných společností, akcie a investiční fondy držené ze strategických důvodů

— Cenné papíry, včetně akcií a investičních fondů, a ostatní finanční nástroje a zůstatky, včetně termínových vkladů a běžných účtů, držené jako účelové portfolio

— Reverzní repa s finančními institucemi v souvislosti se správou portfolií cenných papírů v této položce

— Reverzní repa v eurech s finančními institucemi eurozóny jinými než úvěrové instituce v souvislosti se správou portfolií cenných papírů jiných než těch, které jsou vedeny v této položce

a)  Obchodovatelné akcie

Tržní cena

b)  Obchodovatelné investiční fondy

Tržní cena

c)  Majetkové účasti a neobchodovatelné akcie a jakékoli jiné akciové nástroje držené jako stálá investice

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

d)  Investice do dceřiných společností nebo významné majetkové účasti

Hodnota aktiva netto

e)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena. Prémie nebo diskonty se amortizují

f)  Obchodovatelné dluhové cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti nebo držené jako stálá investice

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení. Prémie nebo diskonty se amortizují

g)  Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

h)  Zůstatky u bank a úvěry

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu, pokud jsou zůstatky/vklady denominovány v cizích měnách

11.4

Rozdíly z přecenění podrozvahových nástrojů

Rozdíly z přecenění měnových forwardů, měnových swapů, úrokových swapů (pokud se neuplatňuje denní variační marže), dohod o forwardové úrokové míře, forwardových transakcí s cennými papíry, měnových spotových transakcí ode dne sjednání transakce do dne vypořádání

Čistá pozice mezi forwardovým a spotovým obchodem za kurz devizového trhu

11.5

Položky časového rozlišení aktivní

Příjmy, které dosud nejsou splatné, ale které musí být připočteny k vykazovanému období. Náklady příštích období a časové rozlišení úroků, tj. naběhlý úrok nabytý s cenným papírem

Jmenovitá hodnota, cizí měna se přepočte tržním kurzem

11.6

Ostatní

a)  Zálohy, úvěry a ostatní menší položky. Úvěry poskytnuté na základě správy svěřeného majetku

a)  Jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena

b)  Investice související s vklady klientů ve zlatě

b)  Tržní hodnota

c)  Čistá penzijní aktiva

c)  Podle čl. 25 odst. 2

d)  Nesplacené pohledávky a cenné papíry v důsledku selhání způsobilých protistran nebo emitentů v kontextu operací měnové politiky Eurosystému

d)  Jmenovitá/návratná hodnota (před/po úhradě ztrát)

e)  Aktiva nebo pohledávky (vůči třetím osobám) přivlastněné a/nebo nabyté v souvislosti s realizací zajištění poskytnutého protistranami Eurosystému, u nichž došlo k selhání

e)  Pořizovací cena (v případě finančních aktiv denominovaných v cizí měně se přepočte kurzem devizového trhu v okamžiku nabytí)

12

Ztráta za rok

 

Jmenovitá hodnota

(1)   

S výjimkou položky aktiv 7.1 je přidělování zůstatků k těm rozvahovým položkám, které odkazují na rezidentskou příslušnost a/nebo ekonomický sektor, založeno na klasifikaci pro statistické účely

(2)   

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).

(3)   

Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2010/29 ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 26).

PASIVA 

Položka rozvahy (1)

Obsah položky rozvahy

Princip ocenění

1

Bankovky v oběhu

Eurobankovky vydané ECB podle rozhodnutí ECB/2010/29

Jmenovitá hodnota

2

Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s operacemi měnové politiky

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurech popsané v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1

Běžné účty (systém minimálních rezerv)

Euroúčty úvěrových institucí uvedených v seznamu finančních institucí, které podléhají povinnosti minimálních rezerv podle statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky („statut ESCB“), kromě úvěrových institucí osvobozených od povinnosti minimálních rezerv. Tato položka obsahuje především účty používané k držení minimálních rezerv a nezahrnuje prostředky úvěrových institucí, které nejsou volně disponibilní.

Jmenovitá hodnota

2.2

Vkladová facilita

Vklady přes noc – jednodenní vklady za předem stanovenou úrokovou sazbu (stálá facilita)

Jmenovitá hodnota

2.3

Termínové vklady

Inkaso za účelem absorpce likvidity na základě operací jemného dolaďování

Jmenovitá hodnota

2.4

Repo operace jemného dolaďování

Transakce související s měnovou politikou za účelem absorpce likvidity

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

2.5

Závazky z vyrovnání marže

Vklady úvěrových institucí vzniklé ze snížení hodnoty aktiv poskytnutých k zajištění úvěrů pro tyto úvěrové instituce

Jmenovitá hodnota

3

Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny

Repa s úvěrovými institucemi pro správu portfolií cenných papírů v položce aktiv 7 „Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech“. Ostatní operace, které nesouvisejí s operacemi měnové politiky Eurosystému. Prostředky úvěrových institucí, které nejsou volně disponibilní, a účty úvěrových institucí osvobozených od povinnosti minimálních rezerv.

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

4

Emitované dluhové cenné papíry ECB

Dluhové cenné papíry popsané v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Bezkupónové cenné papíry vydané za účelem absorpce likvidity

Pořizovací cena. Prémie nebo diskonty se amortizují

5

Závazky v eurech vůči jiným rezidentům eurozóny

 

 

5.1

Závazky vůči vládním institucím

Běžné účty, termínové vklady, vklady splatné na požádání

Jmenovitá hodnota

5.2

Ostatní závazky

Běžné účty zaměstnanců, společností a zákazníků, včetně finančních institucí, na něž se nevztahuje povinnost minimálních rezerv (viz položka pasiv 2.1); repa s finančními institucemi jinými než úvěrové instituce pro správu cenných papírů jiných než v položce v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“; termínové vklady, vklady splatné na požádání

Jmenovitá hodnota

6

Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny

Běžné účty, termínové vklady, vklady splatné na požádání včetně účtů pro účely platebního styku a účtů pro správu rezerv. Repa pro správu cenných papírů v eurech. Zůstatky na účtech systému TARGET2 národních centrálních bank členských států, jejichž měnou není euro

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

7

Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny

Běžné účty. Závazky z rep; obvykle investiční transakce s aktivy v cizí měně nebo se zlatem

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu na konci roku

8

Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny

 

 

8.1

Vklady, zůstatky a jiné závazky

Běžné účty. Závazky z rep; obvykle investiční transakce s aktivy v cizí měně nebo se zlatem

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu na konci roku

8.2

Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II

Výpůjčky podle podmínek ERM II

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu na konci roku

9

Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF

Částka zvláštních práv čerpání, která byla původně přidělena dané zemi/národní centrální bance

Jmenovitá hodnota přepočtená kurzem devizového trhu na konci roku

10

Závazky uvnitř Eurosystému

 

 

10.1

Závazky z převodu devizových rezerv

Položka rozvahy ECB (v eurech)

Jmenovitá hodnota

10.2

Ostatní závazky v rámci Eurosystému (netto)

Čisté pozice těchto podpoložek:

a)  závazky netto ze zůstatků na účtech systému TARGET2 a na korespondentských účtech národních centrálních bank, tj. částka netto pohledávek a závazků. Viz též položka aktiv 9.3 „Ostatní pohledávky v rámci Eurosystému (netto)“

a)  Jmenovitá hodnota

b)  ostatní případné závazky uvnitř Eurosystému denominované v eurech, včetně prozatímního přerozdělování měnového příjmu ECB národním centrálním bankám

b)  Jmenovitá hodnota

11

Nevypořádané položky

Závazky z platebních operací, které se v bance zpracovávají (včetně žirových převodů)

Jmenovitá hodnota

12

Ostatní závazky

 

 

12.1

Rozdíly z přecenění podrozvahových nástrojů

Rozdíly z přecenění měnových forwardů, měnových swapů, úrokových swapů (pokud se neuplatňuje denní variační marže), dohod o forwardové úrokové míře, forwardových transakcí s cennými papíry, měnových spotových transakcí ode dne sjednání transakce do dne vypořádání

Čistá pozice mezi forwardovým a spotovým obchodem za kurz devizového trhu

12.2

Položky časového rozlišení pasivní

Náklady, které dosud nejsou splatné, ale vztahují se k vykazovanému období. Výnosy získané ve vykazovaném období, vztahující se k budoucímu období

Jmenovitá hodnota, cizí měna se přepočte tržním kurzem

12.3

Ostatní

a)  Daňové závazky. Účty v cizí měně ke krytí úvěrů nebo záruk. Repa s finančními institucemi pro správu portfolií cenných papírů v položce aktiv 11.3 „Ostatní finanční aktiva“. Povinné vklady mimo minimálních rezerv. Jiné menší položky. Závazky ze správy svěřeného majetku

a)  Jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena (cena repa)

b)  Vklady klientů ve zlatě

b)  Tržní hodnota

c)  Čisté závazky z penzí

c)  Podle čl. 25 odst. 2

13

Rezervy

a)  Na krytí finančních rizik a na ostatní účely, např. očekávané budoucí náklady a příspěvky podle článku 48.2 statutu ESCB ve vztahu k centrálním bankám členských států, pro které byla zrušena výjimka

a)  Pořizovací cena/jmenovitá hodnota

b)  Na rizika protistran nebo úvěrové riziko vyplývající z operací měnové politiky

b)  Jmenovitá hodnota (podle ocenění provedeného Radou guvernérů ECB na konci roku)

14

Účty přecenění

a)  Účty přecenění související s cenovými pohyby zlata, všech typů cenných papírů v eurech, všech typů cenných papírů v cizí měně, opcí; rozdíly z tržního ocenění úrokových derivátů; účty přecenění související s pohyby směnných kurzů pro každou jednotlivou měnu, včetně měnových swapů nebo forwardů a zvláštních práv čerpání.

Zvláštní účty přecenění vyplývající z příspěvků podle článku 48.2 statutu ESCB ve vztahu k centrálním bankám členských států, pro které byla zrušena výjimka. Viz čl. 14 odst. 2

a)  Rozdíl přecenění mezi průměrnou cenou a tržní hodnotou, cizí měna přepočtena za tržní kurz

b)  Výsledky přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků, pokud jde o požitky po skončení pracovního poměru, tj. čistá pozice následujících dílčích položek:

i)  pojistně-matematické zisky a ztráty současné hodnoty závazků z definovaných požitků

ii)  výnosy z aktiv plánu, kromě částek zahrnutých do čistého úroku z čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků

iii)  jakákoliv změna účinku maximální výše aktiv, kromě částek zahrnutých do čistého úroku z čistých závazků (aktiv) z definovaných požitk

b)  Podle čl. 25 odst. 2

15

Kapitál a rezervní fondy

 

 

15.1

Kapitál

Splacený základní kapitál

Jmenovitá hodnota

15.2

Rezervní fondy

Zákonné rezervní fondy podle článku 33 statutu ESCB a příspěvky podle článku 48.2 statutu ESCB ve vztahu k centrálním bankám členských států, pro které byla zrušena výjimka

Jmenovitá hodnota

16

Zisk za rok

 

Jmenovitá hodnota

(1)   

Přidělování zůstatků k těm rozvahovým položkám, které odkazují na rezidentskou příslušnost a/nebo ekonomický sektor, je založena na klasifikaci pro statistické účely.

▼B
PŘÍLOHA II

Roční rozvaha ECB(v milionech EUR (1) )

Aktiva (2)

Vykazovaný rok

Předchozí rok

Pasiva

Vykazovaný rok

Předchozí rok

1.  Zlato a pohledávky ve zlatě

2.  Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny

2.1.  Pohledávky za MMF

2.2.  Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční úvěry a jiná zahraniční aktiva

3.  Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny

4.  Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny

4.1.  Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a úvěry

4.2.  Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II

5.  Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s operacemi měnové politiky

5.1.  Hlavní refinanční operace

5.2.  Dlouhodobější refinanční operace

5.3.  Reverzní repo operace jemného dolaďování

5.4.  Strukturální reverzní repo operace

5.5.  Mezní zápůjční facilita

5.6.  Pohledávky z vyrovnání marže

6.  Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny

7.  Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech

7.1.  Cenné papíry držené pro účely měnové politiky

7.2.  Ostatní cenné papíry

8.  Pohledávky v eurech za vládními institucemi

9.  Pohledávky uvnitř Eurosystému

9.1.  Pohledávky související s emisí dluhových cenných papírů ECB

9.2.  Pohledávky související s přidělováním eurobankovek v rámci Eurosystému

9.3.  Ostatní pohledávky v rámci Eurosystému (netto)

10.  Nevypořádané položky

11.  Ostatní aktiva

11.1.  Mince eurozóny

11.2.  Hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva

11.3.  Ostatní finanční aktiva

11.4.  Rozdíly z přecenění podrozvahových nástrojů

11.5.  Položky časového rozlišení aktivní

11.6.  Ostatní

12.  Ztráta za rok

 

 

1.  Bankovky v oběhu

2.  Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s operacemi měnové politiky

2.1.  Běžné účty (systém minimálních rezerv)

2.2.  Vkladová facilita

2.3.  Termínové vklady

2.4.  Repo operace jemného dolaďování

2.5.  Závazky z vyrovnání marže

3.  Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny

4.  Emitované dluhové cenné papíry ECB

5.  Závazky v eurech vůči jiným rezidentům eurozóny

5.1.  Závazky vůči vládním institucím

5.2.  Ostatní závazky

6.  Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny

7.  Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny

8.  Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny

8.1.  Vklady, zůstatky a jiné závazky

8.2.  Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II

9.  Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF

10.  Závazky uvnitř Eurosystému

10.1.  Závazky z převodu devizových rezerv

10.2.  Ostatní závazky v rámci Eurosystému (netto)

11.  Nevypořádané položky

12.  Ostatní závazky

12.1.  Rozdíly z přecenění podrozvahových nástrojů

12.2.  Položky časového rozlišení pasivní

12.3.  Ostatní

13.  Rezervy

14.  Účty přecenění

15.  Kapitál a rezervní fondy

15.1.  Kapitál

15.2.  Rezervní fondy

16.  Zisk za rok

 

 

Aktiva celkem

 

 

Pasiva celkem

 

 

(1)   

ECB může případně zveřejnit přesné částky v eurech nebo částky jinak zaokrouhlené.

(2)   

Tabulka aktiv může být též zveřejněna nad tabulkou pasiv.

▼M2
PŘÍLOHA III

ZVEŘEJNĚNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ECB(v milionech EUR (1))

Výkaz zisku a ztráty za rok končící dnem 31. prosince …

Vykazovaný

rok

Předchozí

rok

1.1.1.

Úrokové výnosy z devizových rezerv

 

 

1.1.2.

Úrokové výnosy z rozdělení eurobankovek v rámci Eurosystému

 

 

1.1.3.

Ostatní úrokové výnosy

 

 

1.1.

Úrokové výnosy

 

 

1.2.1.

Úročení pohledávek národních centrálních bank z převedených devizových rezerv

 

 

1.2.2.

Ostatní úrokové náklady

 

 

1.2.

Úrokové náklady

 

 

1

Čistý úrokový výnos

 

 

2.1.

Realizované zisky nebo ztráty z finančních operací

 

 

2.2.

Snížení hodnoty finančních aktiv a pozic

 

 

2.3.

Převod do/z rezerv na finanční rizika

 

 

2

Čistý výsledek finančních operací, snížení hodnoty a rezervy ke krytí rizik

 

 

3.1.

Výnosy z poplatků a provizí

 

 

3.2.

Náklady na poplatky a provize

 

 

3

Čistý výnos/náklad z poplatků a provizí (2)

 

 

4

Výnos z akcií a majetkových účastí

 

 

5

Ostatní výnosy

 

 

Čisté výnosy celkem

 

 

6

Osobní náklady (3)

 

 

7

Správní náklady (3)

 

 

8

Odpisy dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv

 

 

9

Náklady na bankovky (4)

 

 

10

Ostatní náklady

 

 

(Ztráta)/zisk za rok

 

 

(1)   

ECB může případně zveřejnit přesné částky v eurech nebo částky jinak zaokrouhlené.

(2)   

Rozdělení na výnosy a náklady může být případně uvedeno ve vysvětlivkách k roční účetní závěrce.

(3)   

Včetně rezerv na správní náklady.

(4)   

Tato položka se používá, zadává-li se výroba bankovek externím subjektům (zachycují se v ní náklady služeb poskytnutých externími společnostmi, kterým byla svěřena výroba jménem centrálních bank). Doporučuje se, aby náklady vzniklé v souvislosti s vydáváním eurobankovek byly zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku, kdy jsou fakturovány nebo jinak vzniknou, viz též obecné zásady (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

▼B
PŘÍLOHA IV

ZRUŠENÉ ROZHODNUTÍ A SEZNAM JEHO NÁSLEDNÝCH ZMĚNRozhodnutí ECB/2010/21

Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 1.

Rozhodnutí ECB/2012/30

Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 93.

Rozhodnutí ECB/2013/52

Úř. věst. L 33, 4.2.2014, s. 7.

Rozhodnutí ECB/2014/55

Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 53.

Rozhodnutí ECB/2015/26

Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 134.
PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKARozhodnutí ECB/2010/21

Toto rozhodnutí

Článek 3

Článek 4

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Článek 23

Článek 24

Článek 24

Článek 25

Článek 25

Článek 26

Článek 26

Článek 27

Top