EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2450-20200607

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/2020-06-07

02015R2450 — CS — 07.06.2020 — 005.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2450

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 347 31.12.2015, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016,

  L 286

35

21.10.2016

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2189 ze dne 24. listopadu 2017,

  L 310

3

25.11.2017

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1844 ze dne 23. listopadu 2018,

  L 299

5

26.11.2018

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2103 ze dne 27. listopadu 2019,

  L 318

13

10.12.2019

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/657 ze dne 15. května 2020,

  L 155

1

18.5.2020
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2450

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

OBECNÉ POŽADAVKY NA PODÁVÁNÍ ZPRÁV ORGÁNŮM DOHLEDU

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí technické normy pro pravidelné podávání zpráv pro účely dohledu, a to tak, že stanoví šablony pro předkládání informací orgánům dohledu uvedené v čl. 35 odst. 1 a 2 směrnice 2009/138/ES pro jednotlivé pojišťovny a zajišťovny a v čl. 244 odst. 2 a čl. 245 odst. 2 směrnice 2009/138/ES pro skupiny.

Článek 2

Formáty zpráv orgánům dohledu

Pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, holdingové pojišťovny a finanční holdingové společnosti se smíšenou činností předkládají hlášení stanovená orgány dohledu nebo orgánem dohledu skupiny v souladu s těmito specifikacemi:

a) 

datová pole s údaji typu „měna“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst, s výjimkou šablon S.06.02, S.08.01, S.08.02 a S.11.01, které se vyjadřují v jednotkách se dvěma desetinnými místy;

b) 

datová pole s údaji typu „procento“ se vyjadřují v jednotkách se čtyřmi desetinnými místy;

c) 

datová pole s údaji typu „celé číslo“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst;

▼M3

d) 

všechna datová pole se vyjadřují jako kladné hodnoty s výjimkou následujících případů:

i) 

jsou opačné povahy než přirozená částka dané položky;

ii) 

povaha datového pole umožňuje vykazovat kladné i záporné hodnoty;

iii) 

příslušné pokyny uvedené v přílohách vyžadují jiný formát zpráv.

▼B

Článek 3

Měna

1.  Pro účely tohoto nařízení se „vykazovací měnou“, ledaže orgán dohledu vyžaduje něco jiného, rozumí:

a) 

pro jednotlivá oznámení měna, která se používá při sestavování účetních závěrek pojišťovny nebo zajišťovny;

b) 

pro skupinová oznámení měna, která se používá při sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

2.  Datová pole s údaji typu „měna“ se vykazují ve vykazovací měně, což – není-li v tomto nařízení uvedeno jinak – vyžaduje převod každé jiné měny na vykazovací měnu.

3.  Při vyjádření hodnoty jakéhokoli aktiva nebo závazku vedeného v jiné než vykazovací měně se hodnota převede na vykazovací měnu, jako by se převod uskutečnil závěrkovým kurzem posledního dne, pro který je příslušný kurz k dispozici, v období, o němž se podává zpráva a k němuž se aktivum nebo závazek vztahuje.

4.  Při vyjádření hodnoty jakéhokoli příjmu nebo výdaje se hodnota převede na vykazovací měnu pomocí takového základu převodu, jaký se používá pro účetní účely.

▼M3

4a.  Při vyjádření hodnot historických údajů vedených v jiné než vykazovací měně se tyto hodnoty za předchozí období, za něž se podává zpráva, převedou na vykazovací měnu závěrkovým kurzem posledního dne období, o němž se podává zpráva, pro který je příslušný kurz k dispozici.

▼B

5.  Převod na vykazovací měnu se vypočítá pomocí směnného kurzu ze stejného zdroje, jaký se používá pro účetní závěrky pojišťoven nebo zajišťoven v případě jednotlivých oznámení nebo pro konsolidované účetní závěrky v případě skupinových oznámení, ledaže orgán dohledu vyžaduje jinak.

Článek 4

Opětovné podání údajů

Pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti opětovně podají informace vykázané prostřednictvím šablon uvedených v tomto nařízení co nejdříve poté, co se původně oznámené informace pro stejné období, o němž se podává zpráva, po předložení orgánům dohledu nebo orgánu dohledu nad skupinou podstatně změní.KAPITOLA II

ŠABLONY PRO PODÁVÁNÍ KVANTITATIVNÍCH ZPRÁV ZA JEDNOTLIVÉ PODNIKY

Článek 5

Kvantitativní šablony pro předkládání počátečních informací za jednotlivé podniky

Pojišťovny a zajišťovny předkládají informace podle čl. 314 odst. 1 písm. a) a c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím těchto šablon:

a) 

šablona S.01.01.03 z přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b) 

šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

c) 

šablona S.01.03.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy II;

d) 

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES v souladu s pokyny stanovenými v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

e) 

šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

f) 

v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

g) 

v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek v souladu s pokyny stanovenými v části S.25.02 přílohy II;

h) 

v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

i) 

v případě, že se pojišťovny a zajišťovny zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

j) 

v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

Článek 6

Čtvrtletní kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky

1.  Nejsou-li rozsah nebo četnost podávání zpráv omezeny podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny čtvrtletně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.01.01.02 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b) 

šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

c) 

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

d) 

šablona S.05.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy II tohoto nařízení;

e) 

šablona S.06.02.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

f) 

pokud je poměr kolektivních investic, které podniky drží, k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podnik drží, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy II;

g) 

šablona S.08.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

h) 

šablona S.08.02.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek derivátů uzavřených během období, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy II a pomocí doplňkových identifikačních kódů, jak jsou stanoveny v příloze V a definovány v příloze VI;

i) 

šablona S.12.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění, které je poskytováno na podobném základě jako životní pojištění („SLT Health“) pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

j) 

šablona S.17.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů v části S.17.01 přílohy II;

k) 

šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

l) 

v případě, že se pojišťovny a zajišťovny zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění nebo zajištěním, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

m) 

v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

2.  Pro účely odst. 1 písm. f) je poměr kolektivních investic v držení podniku k celkovým investicím určen součtem položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02.

Článek 7

Povolená zjednodušení čtvrtletních zpráv za jednotlivé podniky

1.  Pokud jde o informace podle čl. 6 odst. 1 písm. c), mohou čtvrtletní ocenění spoléhat ve větší míře na odhady a metody odhadu, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Postupy oceňování pro čtvrtletní hlášení se navrhnou tak, aby zajistily, že výsledné informace jsou spolehlivé a splňují normy stanovené směrnicí 2009/138/ES a že jsou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní.

2.  Při předkládání informací uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. i) a j) mohou pojišťovny a zajišťovny použít zjednodušené metody pro výpočet technických rezerv.

Článek 8

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – základní informace a obsah zprávy

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.01.01.01 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b) 

šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

c) 

šablona S.01.03.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy II.

Článek 9

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – rozvaha a další obecné informace

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a ocenění dle účetních závěrek podniku podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

b) 

šablona S.02.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o aktivech a závazcích dle měny podle pokynů stanovených v části S.02.02 přílohy II;

c) 

šablona S.03.01.01 přílohy I, která upřesňuje obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v části S.03.01 přílohy II;

d) 

šablona S.03.02.01 přílohy I, která obsahuje seznam přijatých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.02 přílohy II;

e) 

šablona S.03.03.01 přílohy I, která obsahuje seznam poskytnutých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.03 přílohy II;

f) 

šablona S.04.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o činnosti dle země, a to včetně zemí EHP a mimo EHP, s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.04.01 přílohy II tohoto nařízení;

g) 

šablona S.04.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice 2009/138/ES, s vyloučením odpovědnosti dopravce, podle pokynů stanovených v části S.04.02 přílohy II tohoto nařízení;

h) 

šablona S.05.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy II;

i) 

šablona S.05.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích dle země s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku, podle pokynů stanovených v části S.05.02 přílohy II.

Článek 10

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o investicích

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, nejsou-li od této povinnosti podle čl. 35 odst. 7 směrnice 2009/138/ES ve vztahu ke konkrétní šabloně osvobozeny, prostřednictvím následujících šablon:

a) 

v případě, že je podnik osvobozen od každoročního předkládání informací v šablonách S.06.02.01 nebo S.08.01.01 podle čl. 35 odst. 7 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje souhrnné informace o aktivech podle pokynů stanovených v části S.06.01 přílohy II tohoto nařízení;

b) 

v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

c) 

v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES nebo ji čtvrtletně nepředložil vzhledem k tomu, že poměr kolektivních investic v držení podniku k celkovým investicím stanovený v čl. 6 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podniky drží, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy II, tohoto nařízení;

d) 

v případě, že je množství strukturovaných produktů vyjádřených jako aktiva klasifikovaná jako aktiva kategorií 5 a 6 ve smyslu přílohy V vyšší než 5 % celkových investic vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/RC0220 šablony S.02.01.01, šablona S.07.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů podle pokynů stanovených v části S.07.01 přílohy II;

e) 

v případě, že jsou podniky osvobozeny od předkládání šablony S.08.01.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy II tohoto nařízení a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

f) 

v případě, že jsou podniky osvobozeny od předkládání šablony S.08.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.02.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek derivátů uzavřených během období, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy II tohoto nařízení a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

g) 

šablona S.09.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o příjmu, ziscích a ztrátách ve vykazovaném období prostřednictvím kategorie aktiv ve smyslu přílohy IV podle pokynů stanovených v části S.09.01 přílohy II;

h) 

v případě, že hodnota podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týkala půjčka nebo dohoda o repu, představuje pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání více než 5 % celkových investic, jak jsou vykazovány v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 šablony S.02.01.01, šablona S.10.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových půjček cenných papírů a dohod o repu podle pokynů stanovených v části S.10.01 přílohy II;

i) 

šablona S.11.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, jenž obsahuje všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v části S.11.01 přílohy II.

Článek 11

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o technických rezervách

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.12.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health dle druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

b) 

šablona S.12.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health dle země podle pokynů stanovených v části S.12.02 přílohy II;

c) 

šablona S.13.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci nejlepšího odhadu budoucích peněžních toků životního pojištění podle pokynů stanovených v části S.13.01 přílohy II;

d) 

šablona S.14.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o analýze závazků ze životního pojištění, včetně smluv o životním pojištění a zajištění a rent (důchodů) vyplývajících ze smluv o neživotním pojištění vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou dle produktu a dle homogenní rizikové skupiny podle pokynů stanovených v části S.14.01 přílohy II;

e) 

šablona S.15.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o popisu záruk variabilních anuit (rent) vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění dle produktu podle pokynů stanovených v části S.15.01 přílohy II;

f) 

šablona S.15.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zajištění záruk variabilních anuit (rent) vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění dle produktu podle pokynů stanovených v části S.15.02 přílohy II;

g) 

šablona S.16.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o rentách (důchodech) vyplývajících ze závazků z neživotního pojištění vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění vytvářejícím renty (důchody), ohledně všech druhů pojištění, jak jsou definovány v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, a navíc dle měny, podle pokynů stanovených v části S.16.01 přílohy II tohoto nařízení; informace podle měny se vykazují pouze tehdy, představuje-li nejlepší odhad rezerv na nároky na rentu (důchod) z jednoho druhu neživotního pojištění na diskontovaném základě více než 3 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na nároky na rentu (důchod), informace se vykazují v tomto rozčlenění:

i) 

částky ve vykazovací měně;

ii) 

částky v kterékoli měně, která na diskontovaném základě představuje více než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na nároky na rentu (důchod) v původní měně z daného druhu neživotního pojištění; nebo

iii) 

částky v kterékoli měně, která představuje (na diskontovaném základě) méně než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na nároky na rentu (důchod) v původní měně z daného druhu neživotního pojištění, ale více než 5 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na nároky na rentu (důchod);

h) 

šablona S.17.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění dle druhů pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.17.01 přílohy II;

i) 

šablona S.17.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění vztahujících se na přímé pojišťovací obchody dle země podle pokynů stanovených v části S.17.02 přílohy II;

j) 

šablona S.18.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci budoucích peněžních toků na základě nejlepšího odhadu neživotního pojištění podle pokynů stanovených v části S.18.01 přílohy II;

k) 

šablona S.19.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o náhradách z neživotního pojištění ve formátu vývojových trojúhelníků celkově pro každý druh neživotního pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, a navíc dle měny, podle pokynů stanovených v části S.19.01 přílohy II; informace podle měny se vykazují pouze tehdy, představuje-li celkový hrubý nejlepší odhad pro jeden druh neživotního pojištění více než 3 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky; informace se vykazují v tomto rozčlenění:

i) 

částky ve vykazovací měně;

ii) 

částky v kterékoli měně, která představuje více než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně z daného druhu neživotního pojištění;

iii) 

částky v kterékoli měně, která představuje méně než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně z daného druhu neživotního pojištění, ale více než 5 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně;

l) 

šablona S.20.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o vývoji rozdělení nákladů na pojistná plnění na konci rozpočtového roku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.20.01 přílohy II tohoto nařízení;

m) 

šablona S.21.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o rizikovém profilu rozložení ztrát neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.21.01 přílohy II tohoto nařízení;

n) 

šablona S.21.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o upisovacích rizicích neživotního pojištění podle pokynů stanovených v části S.21.02 přílohy II;

o) 

šablona S.21.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o upisovacích rizicích neživotního pojištění dle pojistné částky dle druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů v části S.21.03 přílohy II tohoto nařízení.

Článek 12

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o dlouhodobých zárukách

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.22.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření podle pokynů stanovených v části S.22.01 přílohy II;

b) 

šablona S.22.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o přechodných opatřeních týkajících se úrokové míry podle pokynů stanovených v části S.22.04 přílohy II;

c) 

šablona S.22.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o přechodných opatřeních týkajících se technických rezerv podle pokynů stanovených v části S.22.05. přílohy II;

d) 

šablona S.22.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o nejlepším odhadu, na který se vztahuje koeficient volatility, dle země a měny podle pokynů stanovených v části S.22.06 přílohy II.

Článek 13

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o kapitálu a účastech

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

b) 

šablona S.23.02.01 přílohy I, která poskytuje podrobné informace o kapitálu dle tříd podle pokynů stanovených v části S.23.02 přílohy II;

c) 

šablona S.23.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o ročních pohybech kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.03 přílohy II;

d) 

šablona S.23.04.01 přílohy I, která poskytuje seznam položek kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.04 přílohy II;

e) 

šablona S.24.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o účastech držených pojišťovnou nebo zajišťovnou a přehled výpočtu pro odpočet od kapitálu spojený s účastmi ve finančních a úvěrových institucích podle pokynů stanovených v části S.24.01 přílohy II.

Článek 14

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o solventnostním kapitálovém požadavku

1.  Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

b) 

v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy II;

c) 

v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

d) 

šablona S.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy II;

e) 

šablona S.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy II;

f) 

šablona S.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy II;

g) 

šablona S.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy II;

h) 

šablona S.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy II;

i) 

šablona S.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy II;

j) 

šablona S.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy II;

k) 

šablona S.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy II.

2.  Pokud existují informace o účelově vázaných fondech nebo portfoliích vyrovnávací úpravy, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k), nejsou vykazovány pro subjekt jako celek.

3.  Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud není na základě článku 19 rozhodnuto jinak.

4.  Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se nevykazují.

Článek 15

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o minimálním kapitálovém požadavku

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

v případě, že se pojišťovny a zajišťovny se zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

b) 

v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

Článek 16

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o analýze odchylek

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.29.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o změnách přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, jež poskytují souhrn hlavních zdrojů této odchylky, podle pokynů stanovených v části S.29.01 přílohy II;

b) 

šablona S.29.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o části odchylky přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, zdůvodněné investicemi a finančními závazky podle pokynů stanovených v části S.29.02 přílohy II;

c) 

šablony S.29.03.01 a S.29.04.01 přílohy I, které upřesňují informace o části odchylky přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, zdůvodněné technickými rezervami podle pokynů stanovených v částech S.29.03 a S.29.04 přílohy II.

Článek 17

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv jednotlivé podniky – informace o zajištění a zvláštních účelových jednotkách

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.30.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o dobrovolných krytích v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje informace o deseti nejdůležitějších rizicích z hlediska zajištěného vystavení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pro něž se používá dobrovolné zajištění, podle pokynů stanovených v části S.30.01 přílohy II tohoto nařízení;

b) 

šablona S.30.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o podílech zajistitelů dobrovolných krytí v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje informace o deseti nejdůležitějších rizicích z hlediska zajištěného vystavení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.30.02 přílohy II tohoto nařízení;

c) 

šablona S.30.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o programu vyplaceného zajištění v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje výhledové informace o smlouvách o zajištění, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující rok, za který se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.30.03 přílohy II;

d) 

šablona S.30.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o programu vyplaceného zajištění v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje výhledové informace o smlouvách o zajištění, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující rok, za který se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.30.04 přílohy II;

e) 

šablona S.31.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o podílu zajistitelů podle pokynů stanovených v části S.31.01 přílohy II;

f) 

šablona S.31.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko (rizika), podle pokynů stanovených v části S.31.02 přílohy II.

Článek 18

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a zbylé části

1.  Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 o každém podstatném účelově vázaném fondu, o všech podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a o zbylé části, a to prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona SR.01.01.01 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b) 

pro každý podstatný účelově vázaný fond a zbylou část šablona SR.02.01.01 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje s použitím oceňování jednak podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a jednak podle účetní závěrky podniku, podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

c) 

šablona SR.12.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

d) 

šablona SR.17.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.17.01 přílohy II tohoto nařízení;

e) 

šablona SR.22.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci budoucích peněžních toků pro výpočet nejlepšího odhadu každého portfolia vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.22.02 přílohy II;

f) 

šablona SR.22.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o portfoliích vyrovnávací úpravy pro každé podstatné portfolio vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.22.03 přílohy II;

g) 

v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

h) 

v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy II;

i) 

v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

j) 

šablona SR.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy II;

k) 

šablona SR.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy II;

l) 

šablona SR.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy II;

m) 

šablona SR.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy II;

n) 

šablona SR.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy II;

o) 

šablona SR.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy II;

p) 

šablona SR.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy;

q) 

šablona SR.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy II.

2.  Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v písm. j) až q) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 19 není rozhodnuto jinak.

3.  Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v písm. j) až q) se nevykazují.

Článek 19

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – uživatelé interního modelu

Pojišťovny a zajišťovny, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí schváleného částečného nebo úplného interního modelu, se dohodnou se svým orgánem dohledu na šablonách, které mají být v souvislosti s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku předkládány každoročně.

Článek 20

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny

Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) a c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je holdingovou pojišťovnou se smíšenou činností, předkládají každoročně informace podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce uvedené směrnice ve spojení s článkem 265 uvedené směrnice, a to prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.36.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny, které zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, podle pokynů stanovených v části S.36.01 přílohy II;

b) 

šablona S.36.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se derivátů, a to včetně záruk, jimiž jsou podpořeny jakékoli derivátové nástroje, podle pokynů stanovených v části S.36.02 přílohy II;

c) 

šablona S.36.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se zajištění, podle pokynů stanovených v části S.36.03 přílohy II;

d) 

šablona S.36.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se sdílení vnitřních nákladů, podmíněných závazků (kromě derivátů) a podrozvahových položek a o jiných typech transakcí uvnitř skupiny podle pokynů v části S.36.04 přílohy II.

Článek 21

Kvantitativní šablony za jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny

Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) nebo c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je holdingovou pojišťovnou se smíšenou činností, oznámí velmi významné transakce uvnitř skupiny podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce ve spojení s článkem 265 uvedené směrnice a transakce uvnitř skupiny, které je nutné oznamovat za všech okolností podle článku 265 uvedené směrnice, a to co nejdříve prostřednictvím příslušných šablon S.36.01.01 až S.36.04.01 přílohy I tohoto nařízení podle pokynů stanovených v částech S.36.01 až S.36.04 přílohy II tohoto nařízení.KAPITOLA III

KVANTITATIVNÍ ŠABLONY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV ZA SKUPINY

Článek 22

Kvantitativní šablony pro předkládání počátečních informací za skupiny

1.  Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají informace uvedené v čl. 314 odst. 1 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 375 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci pomocí těchto šablon:

a) 

šablona S.01.01.06 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b) 

šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o skupině a obsah zprávy obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

c) 

šablona S.01.03.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy III;

d) 

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

e) 

šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III;

f) 

v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

g) 

v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

h) 

v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

i) 

šablona S.32.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o pojišťovnách a zajišťovnách v působnosti skupiny podle pokynů stanovených v části S.32.01 přílohy III;

j) 

šablona S.33.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o požadavcích pojišťoven a zajišťoven v působnosti skupiny podle pokynů stanovených v části S.33.01 přílohy III;

k) 

šablona S.34.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o jiných regulovaných finančních podnicích a jiných neregulovaných finančních podnicích, včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností, podle pokynů stanovených v části S.34.01 přílohy III.

2.  Šablony uvedené v odst. 1 písm. c), d), f), g) a h) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.

Článek 23

Čtvrtletní kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny

1.  Není-li rozsah nebo četnost hlášení omezen v souladu s čl. 254 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti čtvrtletně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.01.01.05 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b) 

šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o skupině a obsah zprávy obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

c) 

použije-li skupina pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.02.01.02 přílohy I tohoto nařízení, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

d) 

šablona S.05.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy III;

e) 

šablona S.06.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

f) 

v případě, je-li poměr kolektivních investic v držení skupiny k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic v držení skupiny podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy III;

g) 

šablona S.08.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

h) 

šablona S.08.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek transakcí s deriváty během roku, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

i) 

šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III.

2.  Pro účely odst. 1 písm. f) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr subjektů kolektivního investování v držení skupiny k celkovým investicím určen součtem položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 ve smyslu definice v článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo použije-li se výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

Článek 24

Povolená zjednodušení čtvrtletních zpráv za skupiny

Pokud jde o informace podle čl. 23 odst. 1 písm. c), mohou čtvrtletní ocenění spoléhat ve větší míře na odhady a metody odhadu, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Postupy oceňování pro čtvrtletní hlášení se navrhnou tak, aby zajistily, že výsledné informace jsou spolehlivé a splňují normy stanovené směrnicí 2009/138/ES a že jsou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní.

Článek 25

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – základní informace a obsah zprávy

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.01.01.04 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b) 

šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

c) 

v případě, že skupina používá pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.01.03.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 26

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – rozvaha a další obecné informace

1.  Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.02.01.01 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje jak pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES, tak i ocenění na základě konsolidované účetní závěrky podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

b) 

šablona S.02.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o aktivech a závazcích dle měny podle pokynů stanovených v části S.02.02 přílohy III;

c) 

šablona S.03.01.04 přílohy I, která upřesňuje obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v části S.03.01 přílohy III;

d) 

šablona S.03.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam obdržených podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.02 přílohy III;

e) 

šablona S.03.03.04 přílohy I, která poskytuje seznam poskytnutých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.03 přílohy III;

f) 

šablona S.05.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy III tohoto nařízení;

g) 

šablona S.05.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích dle země s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.02 přílohy III.

2.  Šablony uvedené v odst. 1 písm. a) a b) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.

Článek 27

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o investicích

1.  Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, nejsou-li od této povinnosti podle čl. 254 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/138/ES ve vztahu ke konkrétní šabloně osvobozeny, předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s článkem 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

v případě, že je skupina osvobozena od každoročního předkládání informací v šablonách S.06.02.04 nebo S.08.01.04 podle čl. 254 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje souhrn informací o aktivech podle pokynů stanovených v části S.06.01 přílohy III tohoto nařízení;

b) 

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.02.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy III tohoto nařízení;

c) 

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.03.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES nebo ji nepředložila čtvrtletně, neboť poměr kolektivních investic v držení skupiny k celkovým investicím ve smyslu čl. 23 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic v držení podniků, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy III tohoto nařízení;

d) 

v případě, že poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím je vyšší než 5 %, šablona S.07.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů, podle pokynů stanovených v části S.07.01 přílohy III;

e) 

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.08.01.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy III tohoto nařízení;

f) 

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.08.02.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.02.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek transakcí s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy III tohoto nařízení;

g) 

šablona S.09.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o příjmu, ziscích a ztrátách v období, o němž se podává zpráva, dle kategorie aktiv ve smyslu přílohy IV a podle pokynů stanovených v části S.09.01 přílohy III;

h) 

v případě, že poměr hodnoty podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týká půjčka nebo dohoda o repu, pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání, k celkovým investicím je vyšší než 5 %,šablona S.10.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových půjček cenných papírů a dohod o repu, podle pokynů stanovených v části S.10.01 přílohy III;

i) 

šablona S.11.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, jenž obsahuje všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v části S.11.01 přílohy III.

2.  Pro účely odst. 1 písm. d) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím určen součtem aktiv klasifikovaných v kategoriích 5 a 6 podle přílohy IV tohoto nařízení, vydělených součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0020 z šablony S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo se použije výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví se tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

3.  Pro účely odst. 1 písm. h) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr určen součtem podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týká půjčka nebo dohoda o repu, pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 z šablony S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo se použije výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví se tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

Článek 28

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o variabilních anuitách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.15.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o popisu záruk variabilních anuit dle produktu vydaných v přímém pojištění podniky v působnosti skupiny a usazené mimo EHP, podle pokynů stanovených v části S.15.01 přílohy III;

b) 

šablona S.15.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zajištění záruk variabilních anuit (rent) dle produktu vydaných v přímém pojištění podniky v působnosti skupiny a usazené mimo EHP, podle pokynů stanovených v části S.15.02 přílohy III.

Článek 29

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o dlouhodobých zárukách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti každoročně předkládají informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím šablony S.22.01.04 přílohy I tohoto nařízení, která upřesňuje informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření, podle pokynů stanovených v části S.22.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 30

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o kapitálu

1.  Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III;

b) 

šablona S.23.02.04 přílohy I, která poskytuje podrobné informace o kapitálu dle tříd, podle pokynů stanovených v části S.23.02 přílohy III;

c) 

šablona S.23.03.04 přílohy I, která upřesňuje informace o ročních pohybech kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.03 přílohy III;

d) 

šablona S.23.04.04 přílohy I, která poskytuje seznam položek kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.04 přílohy III.

2.  Šablony uvedené v odst. 1 písm. b) a c) předkládají pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.

Článek 31

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o solventnostním kapitálovém požadavku

1.  Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

b) 

v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

c) 

v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

d) 

šablona S.26.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy III;

e) 

šablona S.26.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy III;

f) 

šablona S.26.03.04 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy III;

g) 

šablona S.26.04.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy III;

h) 

šablona S.26.05.04 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku, podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy III;

i) 

šablona S.26.06.04 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku, podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy III;

j) 

šablona S.26.07.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy III;

k) 

šablona S.27.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku, podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy III.

2.  Pokud existují informace o účelově vázaných fondech nebo portfoliích vyrovnávací úpravy, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k), se pro skupinu jako celek nevykazují.

3.  Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 35 tohoto nařízení není rozhodnuto jinak.

4.  Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1písm. d) až k) se nevykazují.

Článek 32

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o zajistitelích a zvláštních účelových jednotkách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.31.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o podílu zajistitelů, podle pokynů stanovených v části S.31.01 přílohy III;

b) 

šablona S.31.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko (rizika), podle pokynů stanovených v části S.31.02 přílohy III.

Článek 33

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – konkrétní informace o skupině

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona S.32.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o pojišťovnách a zajišťovnách v působnosti skupiny, podle pokynů stanovených v části S.32.01 přílohy III;

b) 

šablona S.33.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o požadavcích pojišťoven a zajišťoven v působnosti skupiny, podle pokynů stanovených v části S.33.01 přílohy III;

c) 

šablona S.34.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o finančních podnicích jiných než pojišťovny a zajišťovny a neregulovaných podnicích vykonávajících finanční činnosti definovaných v čl.1 odst. 52 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.34.01 přílohy III;

d) 

šablona S.35.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách podniků skupiny, podle pokynů stanovených v části S.35.01 přílohy III;

e) 

šablona S.36.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny, které zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.01 přílohy III tohoto nařízení;

f) 

šablona S.36.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se derivátů, a to včetně záruk, jimiž jsou podpořeny jakékoli derivátové nástroje, přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.02 přílohy III tohoto nařízení;

g) 

šablona S.36.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se zajištění přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů v části S.36.03 přílohy III tohoto nařízení;

h) 

šablona S.36.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se sdílení vnitřních nákladů, podmíněných závazků (kromě derivátů) a podrozvahových položek a o jiných typech transakcí uvnitř skupiny přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.04 přílohy III tohoto nařízení;

i) 

šablona S.37.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o významných koncentracích rizik přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.37.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 34

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a zbylé části

1.  Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci v souvislosti se všemi podstatnými účelově vázanými fondy a se všemi podstatnými portfolii vyrovnávací úpravy, která se týkají části, která je konsolidována podle čl. 335 odst. 1 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, jakož i se zbylou částí prostřednictvím následujících šablon:

a) 

šablona SR.01.01.04 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b) 

v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

c) 

v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

d) 

v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

e) 

šablona SR.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy III;

f) 

šablona SR.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy III;

g) 

šablona SR.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy III;

h) 

šablona SR.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy III;

i) 

šablona SR.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy III;

j) 

šablona SR.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy III;

k) 

šablona SR.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy III;

l) 

šablona SR.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy III.

2.  Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. e) až l) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 35 tohoto nařízení není rozhodnuto jinak.

3.  Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. e) až l) se nevykazují.

4.  Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají navíc k informacím předloženým prostřednictvím šablon uvedených v odst. 1 každoročně rozvahové údaje související se všemi podstatnými účelově vázanými fondy, které se vztahují ke části konsolidované dle čl. 335 odst. 1 písm. a) až c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, stejně jako se zbylou částí uvedenou v čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, a to prostřednictvím šablony SR.02.01.01 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 35

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – uživatelé interního modelu

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí schváleného částečného nebo úplného interního modelu, se dohodnou se svým orgánem dohledu na šablonách, které mají být v souvislosti s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku každoročně předkládány.

Článek 36

Kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – transakce uvnitř skupiny a koncentrace rizik

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti oznámí:

a) 

významné a velmi významné transakce uvnitř skupiny uvedené v čl. 245 odst. 2 prvním a druhém pododstavci směrnice 2009/138/ES a transakce uvnitř skupiny, které je nutné oznamovat za všech okolností podle čl. 245 odst. 3 uvedené směrnice prostřednictvím, je-li to vhodné, šablon S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 a S.36.04.01 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v částech S.36.01 až S.36.04 přílohy III tohoto nařízení;

b) 

významné koncentrace rizik podle čl. 244 odst. 2 směrnice 2009/138/ES a koncentrace rizik, která je nutno oznamovat za všech okolností, podle čl. 244 odst. 3 uvedené směrnice prostřednictvím šablony S.37.01.04 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v části S.37.01 přílohy III tohoto nařízení.KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IS.01.01.01

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.01

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.01

Rozvaha

R0030

 

S.02.02.01

Aktiva a závazky podle měny

R0040

 

S.03.01.01

Podrozvahové položky – Obecně

R0060

 

S.03.02.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk přijatých daným podnikem

R0070

 

S.03.03.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých daným podnikem

R0080

 

S.04.01.01

Činnost podle země

R0090

 

S.04.02.01

Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

R0100

 

S.05.01.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.05.02.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

R0120

 

S.06.01.01

Přehled aktiv

R0130

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.07.01.01

Strukturované produkty

R0160

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.01

Operace s deriváty

R0180

 

S.09.01.01

Příjmy / zisky a ztráty za dané období

R0190

 

S.10.01.01

Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

R0200

 

S.11.01.01

Aktiva držená jako kolaterál

R0210

 

S.12.01.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

R0220

 

S.12.02.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health – podle země

R0230

 

S.13.01.01

Projekce budoucích hrubých peněžních toků

R0240

 

S.14.01.01

Analýza závazků ze životního pojištění

R0250

 

S.15.01.01

Popis záruk na variabilní anuity

R0260

 

S.15.02.01

Zajištění záruk na variabilní anuity

R0270

 

S.16.01.01

Informace o rentách (důchodech) plynoucích ze závazků týkajících se neživotního pojištění

R0280

 

S.17.01.01

Technické rezervy na neživotní pojištění

R0290

 

S.17.02.01

Technické rezervy na neživotní pojištění – podle země

R0300

 

S.18.01.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – neživotní pojištění)

R0310

 

S.19.01.01

Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění

R0320

 

S.20.01.01

Vývoj rozdělení vzniklých nároků na pojistné plnění

R0330

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozložení ztrát

R0340

 

S.21.02.01

Neživotní upisovací rizika

R0350

 

S.21.03.01

Rozložení neživotních upisovacích rizik – podle pojistné částky

R0360

 

S.22.01.01

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

R0370

 

S.22.04.01

Informace o přechodných opatřeních u výpočtu úrokových měr

R0380

 

S.22.05.01

Celkový výpočet přechodného opatření u technických rezerv

R0390

 

S.22.06.01

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny

R0400

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.23.02.01

Podrobné informace o kapitálu podle tříd

R0420

 

S.23.03.01

Roční pohyby kapitálu

R0430

 

S.23.04.01

Seznam položek z kapitálu

R0440

 

S.24.01.01

Držené účasti

R0450

 

S.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0500

 

S.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0510

 

S.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0520

 

S.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0530

 

S.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0540

 

S.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0550

 

S.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0560

 

S.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0570

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek – Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

R0590

 

S.29.01.01

Přebytek aktiv nad závazky

R0600

 

S.29.02.01

Přebytek aktiv nad závazky – vysvětlený investicemi a finančními závazky

R0610

 

S.29.03.01

Přebytek aktiv nad závazky – vysvětlený technickými rezervami

R0620

 

S.29.04.01

Podrobná analýza podle období – technické toky oproti technickým rezervám

R0630

 

S.30.01.01

Fakultativní krytí pro základní údaje o neživotním a životním pojištění

R0640

 

S.30.02.01

Fakultativní krytí pro údaje o podílech v neživotním a životním pojištění

R0650

 

S.30.03.01

Základní údaje o programu vyplaceného zajištění

R0660

 

S.30.04.01

Údaje o podílech v programu zajištění vyplaceného zajištění

R0670

 

S.31.01.01

Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

R0680

 

S.31.02.01

Zvláštní účelové jednotky

R0690

 

S.36.01.01

Operace uvnitř skupiny – Transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

R0740

 

S.36.02.01

Operace uvnitř skupiny – Deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Operace uvnitř skupiny – Interní zajištění

R0760

 

S.36.04.01

Operace uvnitř skupiny – Sdílení nákladů, podmíněné závazky, podrozvahové a jiné položky

R0770

 S.01.01.02

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.05.01.02

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.01

Operace s deriváty

R0180

 

S.12.01.02

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

R0220

 

S.17.01.02

Technické rezervy na neživotní pojištění

R0290

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek – Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

R0590

 S.01.01.03

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.01

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek– Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

R0590

 S.01.01.04

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.04

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.01

Rozvaha

R0030

 

S.02.02.01

Aktiva a závazky podle měny

R0040

 

S.03.01.04

Podrozvahové položky – Obecně

R0060

 

S.03.02.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk obdržených podnikem

R0070

 

S.03.03.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých skupinou

R0080

 

S.05.01.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.05.02.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

R0120

 

S.06.01.01

Přehled aktiv

R0130

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.07.01.04

Strukturované produkty

R0160

 

S.08.01.04

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.04

Operace s deriváty

R0180

 

S.09.01.04

Příjmy / zisky a ztráty za dané období

R0190

 

S.10.01.04

Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

R0200

 

S.11.01.04

Aktiva držená jako kolaterál

R0210

 

S.15.01.04

Popis záruk na variabilní anuity

R0260

 

S.15.02.04

Zajištění záruk na variabilní anuity

R0270

 

S.22.01.04

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

R0370

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 

S.23.02.04

Podrobné informace o kapitálu podle tříd

R0420

 

S.23.03.04

Roční pohyby kapitálu

R0430

 

S.23.04.04

Seznam položek z kapitálu

R0440

 

S.25.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.26.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0500

 

S.26.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0510

 

S.26.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0520

 

S.26.04.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0530

 

S.26.05.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0540

 

S.26.06.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0550

 

S.26.07.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0560

 

S.27.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0570

 

S.31.01.04

Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

R0680

 

S.31.02.04

Zvláštní účelové jednotky

R0690

 

S.32.01.04

Podniky spadající do působnosti skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuální požadavky týkající se pojištění a zajištění

R0710

 

S.34.01.04

Individuální požadavky vztahující se na jiné regulované a neregulované finanční podniky včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností

R0720

 

S.35.01.04

Příspěvek ke skupinovým technickým rezervám

R0730

 

S.36.01.01

Operace uvnitř skupiny – Transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

R0740

 

S.36.02.01

Operace uvnitř skupiny – Deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Operace uvnitř skupiny – Interní zajištění

R0760

 

S.36.04.01

Operace uvnitř skupiny – Sdílení nákladů, podmíněné závazky, podrozvahové a jiné položky

R0770

 

S.37.01.04

Koncentrace rizik

R0780

 S.01.01.05

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.05.01.02

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.08.01.04

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.04

Operace s deriváty

R0180

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 S.01.01.06

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.04

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 

S.25.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.32.01.04

Subjekty spadající do působnosti skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuální požadavky týkající se pojištění a zajištění

R0710

 

S.34.01.04

Individuální požadavky vztahující se na jiné regulované a neregulované finanční podniky včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností

R0720

 

SR.01.01.01

Obsah zprávyÚčelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část

Z0010

 

Číslo fondu/portfolia

Z0020

 Kód šablony

Název šablony

 

C0010

SR.02.01.01

Rozvaha

R0790

 

SR.12.01.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

R0800

 

SR.17.01.01

Technické rezervy na neživotní pojištění

R0810

 

SR.22.02.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – portfolia s vyrovnávací úpravou)

R0820

 

SR.22.03.01

Informace o výpočtu vyrovnávací úpravy

R0830

 

SR.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

R0840

 

SR.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0850

 

SR.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

R0860

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0890

 

SR.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0900

 

SR.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0910

 

SR.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0930

 

SR.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0940

 

SR.01.01.04

Obsah zprávyÚčelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část

Z0010

 

Číslo fondu/portfolia

Z0020

 Kód šablony

Název šablony

 

C0010

SR.02.01.04

Rozvaha

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0890

 

SR.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0900

 

SR.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0910

 

SR.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0930

 

SR.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0940

 S.01.02.01

Základní informace – Obecné

 

 

C0010

Název podniku

R0010

 

Identifikační kód podniku

R0020

 

Typ kódu podniku

R0030

 

Typ podniku

R0040

 

Země vydání povolení

R0050

 

Jazyk zprávy

R0070

 

Datum podání zprávy

R0080

 

▼M2

Konec rozpočtového roku

R0081

 

▼B

Referenční datum vykazování

R0090

 

Pravidelná/jednorázová zpráva

R0100

 

Měna použitá pro podávání zpráv

R0110

 

Účetní standardy

R0120

 

Metoda výpočtu solventnostního kapitálového požadavku

R0130

 

Použití specifických parametrů podniku

R0140

 

Účelově vázané fondy

R0150

 

Vyrovnávací úpravy

R0170

 

Koeficient volatility

R0180

 

Přechodné opatření na bezrizikovou úrokovou míru

R0190

 

Přechodné opatření na technické rezervy

R0200

 

Úvodní nebo opětovné podání

R0210

 

▼M3

Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

R0250

 

▼BS.01.02.04

Základní informace – Obecné

 

 

C0010

Název podniku držícího účast

R0010

 

Identifikační kód skupiny

R0020

 

Typ kódu podniku

R0030

 

Země orgánu dohledu nad skupinou

R0050

 

Informace o podskupinách

R0060

 

Jazyk zprávy

R0070

 

Datum podání zprávy

R0080

 

▼M2

Konec rozpočtového roku

R0081

 

▼B

Referenční datum vykazování

R0090

 

Pravidelná/jednorázová zpráva

R0100

 

Měna použitá pro podávání zpráv

R0110

 

Účetní standardy

R0120

 

Metoda výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pro skupinu

R0130

 

Použití specifických parametrů skupiny

R0140

 

Účelově vázané fondy

R0150

 

Metoda výpočtu skupinové solventnosti

R0160

 

Vyrovnávací úpravy

R0170

 

Koeficient volatility

R0180

 

Přechodné opatření na bezrizikovou úrokovou míru

R0190

 

Přechodné opatření na technické rezervy

R0200

 

Úvodní nebo opětovné podání

R0210

 

▼M3

Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

R0250

 

▼B

S.01.03.01

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravouSeznam všech účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

Číslo fondu / portfolia

Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část fondu

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolio s vyrovnávací úpravou

Materiál

Článek 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Počet účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolií s vyrovnávací úpravou

Počet dílčích účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou

Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravouSeznam všech účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Číslo fondu / portfolia

Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část fondu

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolio s vyrovnávací úpravou

Materiál

Článek 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Počet účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolií s vyrovnávací úpravou

Počet dílčích účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou

Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Rozvaha

 

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Hodnota povinné účetní závěrky

Aktiva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Časově rozlišené pořizovací náklady

R0020

 

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

 

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

R0060

 

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

 

Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

R0080

 

 

Účasti v přidružených podnicích

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kotované

R0110

 

 

Akcie – nekotované

R0120

 

 

Dluhopisy

R0130

 

 

Státní dluhopisy

R0140

 

 

Korporátní dluhopisy

R0150

 

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

 

Ostatní investice

R0210

 

 

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0220

 

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

 

Úvěry zajištěné pojistkami

R0240

 

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

 

neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

R0280

 

 

neživotní zajištění vyjma zdravotního

R0290

 

 

zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

 

životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

 

zdravotní zajištění podobné životnímu

R0320

 

 

životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

 

životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

 

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

R0420

 

 

Aktiva celkem

R0500

 

 

Závazky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

 

Nejlepší odhad

R0540

 

 

Riziková přirážka

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

 

Nejlepší odhad

R0580

 

 

Riziková přirážka

R0590

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

 

Nejlepší odhad

R0630

 

 

Riziková přirážka

R0640

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

 

Nejlepší odhad

R0670

 

 

Riziková přirážka

R0680

 

 

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

 

Nejlepší odhad

R0710

 

 

Riziková přirážka

R0720

 

 

Ostatní technické rezervy

R0730

 

 

Podmíněné závazky

R0740

 

 

Rezervy jiné než technické

R0750

 

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dluhy vůči úvěrovým institucím

R0800

 

 

Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

R0810

 

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

 

Podřízené závazky

R0850

 

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

 

Veškeré další závazky jinde neuvedené

R0880

 

 

Závazky celkem

R0900

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

 S.02.01.02

Rozvaha

 

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Aktiva

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Časově rozlišené pořizovací náklady

R0020

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

R0060

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

R0080

 

Účasti v přidružených podnicích

R0090

 

Akcie

R0100

 

Akcie – kotované

R0110

 

Akcie – nekotované

R0120

 

Dluhopisy

R0130

 

Státní dluhopisy

R0140

 

Korporátní dluhopisy

R0150

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

Deriváty

R0190

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

Ostatní investice

R0210

 

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0220

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

Úvěry zajištěné pojistkami

R0240

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

R0280

 

neživotní zajištění vyjma zdravotního

R0290

 

zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

zdravotní zajištění podobné životnímu

R0320

 

životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

R0420

 

Aktiva celkem

R0500

 

Závazky

 

C0010

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

Nejlepší odhad

R0540

 

Riziková přirážka

R0550

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

Nejlepší odhad

R0580

 

Riziková přirážka

R0590

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

Nejlepší odhad

R0630

 

Riziková přirážka

R0640

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

Nejlepší odhad

R0670

 

Riziková přirážka

R0680

 

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

Nejlepší odhad

R0710

 

Riziková přirážka

R0720

 

Ostatní technické rezervy

R0730

 

Podmíněné závazky

R0740

 

Rezervy jiné než technické

R0750

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

Deriváty

R0790

 

Dluhy vůči úvěrovým institucím

R0800

 

Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

R0810

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

Podřízené závazky

R0850

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

Veškeré další závazky jinde neuvedené

R0880

 

Závazky celkem

R0900

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

SR.02.01.01

RozvahaÚčelově vázaný fond nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu

Z0030

  

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Hodnota povinné účetní závěrky

Aktiva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Časově rozlišené pořizovací náklady

R0020

 

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

 

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

R0060

 

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

 

Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

R0080

 

 

Účasti v přidružených podnicích

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kotované

R0110

 

 

Akcie – nekotované

R0120

 

 

Dluhopisy

R0130

 

 

Státní dluhopisy

R0140

 

 

Korporátní dluhopisy

R0150

 

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

 

Ostatní investice

R0210

 

 

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0220

 

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

 

Úvěry zajištěné pojistkami

R0240

 

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

 

neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

R0280

 

 

neživotní zajištění vyjma zdravotního

R0290

 

 

zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

 

životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

 

zdravotní zajištění podobné životnímu

R0320

 

 

životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

 

životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

 

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

R0420

 

 

Aktiva celkem

R0500

 

 

Závazky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

 

Nejlepší odhad

R0540

 

 

Riziková přirážka

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

 

Nejlepší odhad

R0580

 

 

Riziková přirážka

R0590

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

 

Nejlepší odhad

R0630

 

 

Riziková přirážka

R0640

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

 

Nejlepší odhad

R0670

 

 

Riziková přirážka

R0680

 

 

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

 

Nejlepší odhad

R0710

 

 

Riziková přirážka

R0720

 

 

Ostatní technické rezervy

 

 

 

Podmíněné závazky

R0740

 

 

Rezervy jiné než technické

R0750

 

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dluhy vůči úvěrovým institucím

R0800

 

 

Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

R0810

 

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

 

Podřízené závazky

R0850

 

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

 

Veškeré další závazky jinde neuvedené

R0880

 

 

Závazky celkem

R0900

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

 S.02.02.01

Aktiva a závazky podle měny

 

 

 

 

 

 

Měny

 

 

 

 

 

 

C0010

Kód měny

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota všech měn

Hodnota vykazovací měny podle směrnice Solventnost II

Hodnota ostatních měn

 

Hodnota relevantních měn

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Aktiva

 

 

 

 

 

 

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0020

 

 

 

 

 

Jiná aktiva: Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu, hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěry zajištěné pojistkami, úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám a jiné úvěry a hypotéky (kromě smluv s plněním vázaným na index či hodnotu investičního fondu)

R0030

 

 

 

 

 

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0040

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění

R0050

 

 

 

 

 

Depozita při aktivním zajištění, pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům a pohledávky ze zajištění

R0060

 

 

 

 

 

Veškerá další aktiva

R0070

 

 

 

 

 

Aktiva celkem

R0100

 

 

 

 

 

Závazky

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0110

 

 

 

 

 

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0120

 

 

 

 

 

Vklady od zajistitelů a pojištění, závazky vůči zprostředkovatelům a ze zajištění

R0130

 

 

 

 

 

Deriváty

R0140

 

 

 

 

 

Finanční závazky

R0150

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky

R0160

 

 

 

 

 

Veškeré další závazky

R0170

 

 

 

 

 

Závazky celkem

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Podrozvahové položky – Obecně

 

 

Maximální hodnota

Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

Hodnota závazků, na něž je poskytován kolaterál

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Záruky poskytnuté podnikem, včetně akreditivů

R0010

 

 

 

 

Z toho záruky poskytnuté jiným podnikům v téže skupině, včetně akreditivů

R0020

 

 

 

 

Záruky přijaté podnikem, včetně akreditivů

R0030

 

 

 

 

Z toho záruky přijaté od jiných podniků v téže skupině, včetně akreditivů

R0040

 

 

 

 

Držený kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

R0100

 

 

 

 

Kolaterál držený na deriváty

R0110

 

 

 

 

Aktiva zastavená zajistiteli na postoupené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

Jiný držený kolaterál

R0130

 

 

 

 

Držený kolaterál celkem

R0200

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

R0210

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na deriváty

R0220

 

 

 

 

Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

R0230

 

 

 

 

Jiný poskytnutý kolaterál

R0240

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál celkem

R0300

 

 

 

 

Podmíněné závazky

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0310

 

 

 

 

Z toho podmíněné závazky vůči subjektům téže skupiny

R0320

 

 

 

 

Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0330

 

 

 

 

Podmíněné závazky celkem

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Podrozvahové položky – Obecně

 

 

Maximální hodnota

Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

Hodnota závazků, na něž je poskytován kolaterál

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Záruky poskytnuté skupinou včetně akreditivů

R0010

 

 

 

 

Záruky přijaté skupinou včetně akreditivů

R0030

 

 

 

 

Držený kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

R0100

 

 

 

 

Kolaterál držený na deriváty

R0110

 

 

 

 

Aktiva zastavená zajistiteli na postoupené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

Jiný držený kolaterál

R0130

 

 

 

 

Držený kolaterál celkem

R0200

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

R0210

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na deriváty

R0220

 

 

 

 

Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

R0230

 

 

 

 

Jiný poskytnutý kolaterál

R0240

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál celkem

R0300

 

 

 

 

Podmíněné závazky

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0310

 

 

 

 

Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0330

 

 

 

 

Podmíněné závazky celkem

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk přijatých daným podnikem

Kód záruky

Jméno poskytovatele záruky

Kód poskytovatele záruky

Druh kódu poskytovatele záruky

Poskytovatel záruky náležející do téže skupiny

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

Doplňkový kapitál

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk obdržených podnikem

Kód záruky

Jméno poskytovatele záruky

Kód poskytovatele záruky

Druh kódu poskytovatele záruky

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

Doplňkový kapitál

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých daným podnikem

Kód záruky

Jméno příjemce záruky

Kód příjemce záruky

Druh kódu příjemce záruky

Příjemce záruky náležející do téže skupiny

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Odhad maximální hodnoty záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých skupinou

Kód záruky

Jméno příjemce záruky

Kód příjemce záruky

Druh kódu příjemce záruky

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Odhad maximální hodnoty záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Činnost podle země 

 

Druh pojištění

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnik

Všechny členské státy EHP

Celkový objem pojištění sjednaný všemi pobočkami mimo EHP

 

 

Pojištění sjednané podnikem v domovské zemi

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb podnikem v jiných zemích EHP než domovská země

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb v domovské zemi, podle poboček v EHP

Celkový objem pojištění sjednaného všemi pobočkami v EHP v zemi, kde mají sídlo

Celkový objem pojištění sjednaného v rámci volného pohybu služeb všemi pobočkami v EHP

Celkový objem pojištění sjednaného v rámci volného pohybu služeb podnikem a všemi pobočkami v EHP

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Země

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Předepsané pojistné

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provize

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Podle členské země EHP

Podle podstatného státu mimo EHP

 

 

Pojištění sjednané v dotčené zemi, podle pobočky v EHP usazené v této zemi

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb, podle pobočky v EHP usazené v dotčené zemi

Pojištění sjednané v dotčené zemi v rámci volného pohybu služeb podnikem nebo kteroukoli pobočkou v EHP

Pojištění sjednané v dotčené zemi, podle pobočky v EHP usazené v této zemi

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb, podle pobočky v EHP usazené v dotčené zemi

Pojištění sjednané v dotčené zemi v rámci volného pohybu služeb podnikem nebo kteroukoli pobočkou v EHP

Pojištění sjednané pobočkami v podstatné zemi mimo EHP

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Země

R0010

 

 

 

 

Předepsané pojistné

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provize

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

 

 

Podnik

Podle členské země EHP

 

 

Volný pohyb služeb

Pobočka

Volný pohyb služeb

Pobočka

Volný pohyb služeb

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Země

R0010

 

 

 

 

 

Četnost pojistných plnění u odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

R0020

 

 

 

 

 

Průměrné náklady na pojistná plnění u odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění 

 

Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Druh pojištění:

přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

 

 

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění majetku

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Druh pojištění: závazky z neživotního pojištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovací náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Druh pojištění: závazky z neživotního pojištění

Druh pojištění: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

 

 

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění majetku

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovací náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Druh pojištění: závazky z životního pojištění

Závazky z životního zajištění

Celkem

 

 

Zdravotní pojištění

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění

Životní zajištění

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1510