EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1998-20160229

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015 , kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/2016-02-29

2015R1998 — CS — 29.02.2016 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1998

ze dne 5. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 299 14.11.2015, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2426 ze dne 18. prosince 2015,

  L 334

5

22.12.2015
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1998

ze dne 5. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 ( 1 ), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008 by Komise měla přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám podle čl. 4 odst. 1 a k obecným opatřením doplňujícím společné základní normy podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

Pokud uvedená opatření obsahují citlivé informace týkající se ochrany před protiprávními činy, mělo by se s nimi zacházet v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/444 ( 2 ), jak je stanoveno v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008. Uvedená opatření by proto měla být přijata samostatně prostřednictvím prováděcího rozhodnutí Komise určeného členským státům a neměla by být zveřejněna.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ( 3 ), kterým se stanoví opatření uvedená v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008, bylo od svého vstupu v platnost změněno celkem 20krát. Aby byla zajištěna srozumitelnost a právní jistota, mělo by proto být zrušeno a nahrazeno novým aktem konsolidujícím původní akt a všechny jeho změny. Tento nový akt by měl být rovněž objasněn a v případě potřeby aktualizován s ohledem na získané praktické zkušenosti a příslušný technologický vývoj.

(4)

Tato opatření by měla být pravidelně přezkoumávána, aby bylo zaručeno, že jsou přiměřená vývoji hrozeb.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví zřízeného podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Prováděcí opatření ke společným základním normám pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jež ohrožují bezpečnost civilního letectví, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008, a obecná opatření doplňující tyto společné základní normy podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 185/2010 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

1.    BEZPEČNOST LETIŠTĚ

1.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

1.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

1.0.2.

Pro účely této kapitoly se za součást letiště považují rovněž letadlo, autobus, zavazadlový vozík či jiné dopravní prostředky, průchody a nástupní můstky.

Pro účely této kapitoly se „zabezpečenými zavazadly“ rozumí zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole, která jsou fyzicky zabezpečena tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli předměty.

1.0.3.

Aniž jsou dotčena kritéria pro odchylky stanovené v části K přílohy nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ( 4 ), může příslušný orgán povolit zvláštní bezpečnostní postupy nebo výjimky z ochrany a bezpečnosti neveřejných prostor letiště ve dnech s nejvýše osmi plánovanými odlétajícími spoji, pokud v určitém okamžiku má být v kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na letišti, na něž se nevztahuje oblast působnosti bodu 1.1.3, naloženo nebo vyloženo pouze jedno letadlo či do něj mají nastoupit nebo z něj vystoupit cestující.

1.0.4.

Pro účely této přílohy odkazují „předměty vnášené osobami jinými než cestujícími“ na věci určené k osobnímu užívání osobou, která je vnáší.

1.0.5.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005 final ( 5 ), zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

1.1.   POŽADAVKY NA PROJEKTOVÁNÍ LETIŠTĚ

1.1.1.    Hranice

1.1.1.1.

Hranice mezi veřejným prostorem letiště, neveřejným prostorem letiště, vyhrazenými bezpečnostními prostory letiště, kritickými částmi a popřípadě vymezenými prostory jsou na každém letišti jednoznačně identifikovatelné, aby bylo možno v každé z těchto oblastí přijmout odpovídající bezpečnostní opatření.

1.1.1.2.

Hranici mezi veřejným prostorem letiště a neveřejným prostorem letiště tvoří fyzická překážka, která je jasně viditelná pro širokou veřejnost a která zabraňuje vstupu neoprávněných osob.

1.1.2.    Vyhrazené bezpečnostní prostory

1.1.2.1.

Vyhrazené bezpečnostní prostory zahrnují přinejmenším:

a) část letiště, do níž mají přístup odletoví cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole, a

b) část letiště, kterou mohou procházet zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole nebo v níž mohou být tato zavazadla uložena, pokud se nejedná o zabezpečená zavazadla, a

c) část letiště určená pro parkování letadel, do nichž mají nastoupit cestující nebo jež mají být naložena.

1.1.2.2.

Část letiště se považuje za vyhrazený bezpečnostní prostor přinejmenším po dobu, během níž se uskutečňují činnosti uvedené v bodě 1.1.2.1.

Je-li vymezen vyhrazený bezpečnostní prostor, je nutno provést bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, bezprostředně před vymezením tohoto prostoru s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce.

1.1.2.3.

Pokud mohly mít do vyhrazených bezpečnostních prostorů přístup neoprávněné osoby, je nutno provést co nejdříve bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, s cílem přiměřeně zajistit, že tyto části neobsahují zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce.

1.1.3.    Kritické části vyhrazených bezpečnostních prostor

1.1.3.1.

Kritické části se vymezí na letištích, na nichž je více než 40 osob držitelem letištního identifikačního průkazu, který umožňuje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů.

1.1.3.2.

Kritické části zahrnují přinejmenším:

a) všechny části letiště, do nichž mají přístup odletoví cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole, a

b) všechny části letiště, kterými mohou procházet zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole nebo v nichž mohou být tato zavazadla uložena, pokud se nejedná o zabezpečená zavazadla.

Část letiště je považována za kritickou část přinejmenším po dobu, během níž se uskutečňují činnosti uvedené v písmenu a) nebo b).

1.1.3.3.

Je-li vymezena kritická část, je nutno provést bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, bezprostředně před vymezením tohoto prostoru s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce letadla.

1.1.3.4.

Pokud mohli mít do kritických částí přístup osoby nebo cestující a členové letové posádky, kteří přilétají z jiných třetích zemí, než jsou země uvedené v doplňku 4-B, a kteří nebyli podrobeni detekční kontrole, je nutno provést co nejdříve bezpečnostní prohlídku těch částí, které mohly být kontaminovány, s cílem přiměřeně zajistit, že tyto části neobsahují zakázané předměty.

Má se za to, že letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce, splňují ustanovení odstavce 1.

Odstavec 1 se nepoužije, pokud do kritických částí měly přístup osoby, na něž se vztahuje bod 1.3.2 a bod 4.1.1.7.

Pokud jde o cestující a členy letové posádky přilétající z jiných třetích zemí, než jsou země uvedené v doplňku 4-B, vztahuje se odstavec 1 pouze na ty kritické části, jež jsou používány pro zapsaná zavazadla, která byla podrobena detekční kontrole, a/nebo odletové cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole a neodlétají stejným letadlem jako uvedení cestující a členové posádky.

1.2.   KONTROLA VSTUPU

1.2.1.    Přístup do neveřejného prostoru letiště

1.2.1.1.

Přístup do neveřejného prostoru letiště lze osobám a vozidlům povolit pouze v případě, že k němu mají oprávněný důvod. Prohlídka letiště za doprovodu oprávněných osob se považuje za oprávněný důvod.

1.2.1.2.

Pro povolení přístupu do neveřejného prostoru letiště je nutné, aby se osoba prokázala oprávněním.

1.2.1.3.

Pro povolení přístupu do neveřejného prostoru letiště je nutné, aby se vozidlo prokázalo povolením vjezdu.

1.2.1.4.

Osoby nacházející se v neveřejném prostoru letiště předloží na požádání ke kontrole své oprávnění.

1.2.2.    Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů

1.2.2.1.

Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů lze osobám a vozidlům povolit pouze v případě, že k němu mají oprávněný důvod. Prohlídka letiště za doprovodu oprávněných osob se považuje za oprávněný důvod.

1.2.2.2.

Pro povolení přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů je nutné, aby se osoba prokázala jedním z těchto oprávnění:

a) platnou palubní vstupenkou nebo rovnocenným dokladem nebo

b) platným identifikačním průkazem člena letové posádky nebo

c) platným letištním identifikačním průkazem nebo

d) platným identifikačním průkazem příslušného vnitrostátního orgánu nebo

e) platným identifikačním průkazem orgánu kontrolujícího dodržování předpisů, který je uznán vnitrostátním příslušným orgánem.

Přístup lze případně udělit i po pozitivní identifikaci na základě ověření biometrických údajů.

1.2.2.3.

Pro povolení přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů je nutné, aby se vozidlo prokázalo povolením vjezdu.

1.2.2.4.

Palubní vstupenku nebo rovnocenný doklad podle bodu 1.2.2.2 písm. a) je nutno zkontrolovat předtím, než je dotyčné osobě povolen vstup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem přiměřeně zajistit, že tento doklad je platný.

Průkazy uvedené v bodě 1.2.2.2 písm. b) až e) jsou zkontrolovány předtím, než je dotyčné osobě povolen přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem přiměřeně zajistit, že tento průkaz je platný a odpovídá danému držiteli.

Použije-li se biometrická identifikace, ověření musí zajistit, že osoba usilující o přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů je držitelem jednoho z oprávnění uvedených v bodě 1.2.2.2 a že toto oprávnění je platné a nebylo zablokováno.

1.2.2.5.

S cílem zabránit neoprávněnému vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů jsou přístupové body kontrolovány pomocí:

a) elektronického systému, který omezuje přístup vždy na jednu osobu v daném okamžiku, nebo

b) oprávněných osob provádějících kontrolu vstupu.

Příslušný orgán může ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy vymezit, že omezení vždy na jednu osobu v daném okamžiku podle písmene a) se nepoužije na přístupových bodech, které jsou používány výhradně pracovníky donucovacích orgánů.

1.2.2.6.

Povolení vjezdu pro vozidla je nutno zkontrolovat předtím, než je vozidlu umožněn vjezd do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem zajistit, že toto povolení je platné a odpovídá danému vozidlu.

1.2.2.7.

Na přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.2.3.    Požadavky na identifikační průkazy člena letové posádky Unie a letištní identifikační průkazy

1.2.3.1.

Identifikační průkaz člena letové posádky zaměstnávaného leteckým dopravcem Unie a letištní identifikační průkaz lze vydat pouze osobě, která jej potřebuje z provozního hlediska a úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.3.

1.2.3.2.

Identifikační průkazy člena letové posádky a letištní identifikační průkazy se vydávají na dobu nejvýše pěti let.

1.2.3.3.

Identifikační průkaz osoby, která neabsolvovala úspěšně ověření spolehlivosti, je nutno neprodleně odejmout.

1.2.3.4.

Identifikační průkaz je nutno nosit na viditelném místě přinejmenším po dobu, kdy se držitel nachází ve vyhrazených bezpečnostních prostorech.

Osoba, která nenosí svůj průkaz viditelně ve vyhrazených bezpečnostních prostorech jiných než prostory, v nichž se nacházejí cestující, je zastavena osobami odpovědnými za provádění bodu 1.5.1 písm. c) a popřípadě je nahlášena.

1.2.3.5.

Identifikační průkaz je vydávajícímu subjektu neprodleně vrácen:

a) na žádost vydávajícího subjektu nebo

b) při ukončení pracovního poměru nebo

c) při změně zaměstnavatele nebo

d) při změně nutnosti mít přístup do prostor, pro něž bylo uděleno oprávnění, nebo

e) po skončení doby platnosti průkazu nebo

f) po odnětí průkazu.

1.2.3.6.

Vydávajícímu subjektu je nutno neprodleně oznámit ztrátu, krádež či nevrácení identifikačního průkazu.

1.2.3.7.

Elektronický průkaz je neprodleně vyřazen po vrácení, skončení doby platnosti, odnětí nebo oznámení ztráty, krádeže či nevrácení.

1.2.3.8.

Na identifikační průkazy členů letové posádky Unie a letištní identifikační průkazy se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.2.4.    Doplňkové požadavky na identifikační průkazy členů letové posádky Unie

1.2.4.1.

Identifikační průkaz člena letové posádky zaměstnávaného leteckým dopravcem Unie obsahuje:

a) jméno a fotografii držitele a

b) název leteckého dopravce a

c) slovo „crew“ (člen posádky) v angličtině a

d) datum skončení platnosti.

1.2.5.    Doplňkové požadavky na letištní identifikační průkazy

1.2.5.1.

Letištní identifikační průkaz obsahuje:

a) jméno a fotografii držitele a

b) název zaměstnavatele držitele, není-li naprogramován elektronicky, a

c) název vydávajícího subjektu nebo letiště a

d) prostory, do nichž je držitel oprávněn vstoupit, a

e) datum skončení doby platnosti, není-li naprogramováno elektronicky.

Názvy nebo jména a oblasti vstupu je možno nahradit rovnocennou identifikací.

1.2.5.2.

Aby se zamezilo zneužití letištních identifikačních průkazů, je nutno zavést systém s cílem přiměřeně zajistit, že je zjištěn případný pokus o zneužití průkazů, které byly ztraceny, odcizeny či nebyly vráceny. Po zjištění takovéhoto pokusu je nutno přijmout náležitá opatření.

1.2.6.    Požadavky na povolení vjezdu pro vozidla

1.2.6.1.

Povolení vjezdu pro vozidla lze vydat pouze v případě, byla-li zjištěna provozní potřeba.

1.2.6.2.

Povolení vjezdu pro vozidla se vztahuje na konkrétní vozidlo a udává:

a) prostory, do nichž je vozidlo oprávněno vjet, a

b) datum skončení platnosti.

Elektronická povolení vjezdu pro vozidla nemusí udávat prostory, do nichž je vozidlo oprávněno vjet, ani datum skončení doby platnosti, jsou-li tyto údaje čitelné elektronicky a jsou-li zkontrolovány před umožněním vjezdu do vyhrazených bezpečnostních prostorů.

1.2.6.3.

Elektronické povolení vjezdu pro vozidla je upevněno na vozidlo tak, aby byla zajištěna jeho nepřenositelnost.

1.2.6.4.

Povolení vjezdu pro vozidla je umístěno na viditelném místě, nachází-li se vozidlo v neveřejném prostoru letiště.

1.2.6.5.

Povolení vjezdu pro vozidla je vydávajícímu subjektu neprodleně vráceno:

a) na žádost vydávajícího subjektu nebo

b) pokud vozidlo již není používáno pro vjezd do neveřejného prostoru letiště nebo

c) po skončení doby platnosti povolení, není-li jeho platnost zrušena automaticky.

1.2.6.6.

Vydávajícímu subjektu je nutno neprodleně oznámit ztrátu, odcizení nebo nevrácení povolení vjezdu pro vozidla.

1.2.6.7.

Elektronické povolení vjezdu pro vozidla je neprodleně vyřazeno po vrácení, skončení doby platnosti, odnětí nebo oznámení ztráty, krádeže či nevrácení.

1.2.6.8.

Aby se zamezilo zneužití povolení vjezdu pro vozidla, je nutno zavést systém, který přiměřeně zajistí, že je zjištěn případný pokus o zneužití povolení vjezdu pro vozidla, jež byla ztracena, odcizena nebo která nebyla vrácena. Po zjištění takovéhoto pokusu je nutno přijmout náležitá opatření.

1.2.6.9.

Vozidla, která se používají pouze v neveřejném prostoru letiště a nemají povolení k provozu na veřejných komunikacích, mohou být z uplatňování bodů 1.2.6.2 až 1.2.6.8 vyňata za předpokladu, že jsou zvnějšku jasně označena jako provozní vozidla používaná na daném letišti.

1.2.7.    Přístup s doprovodem

1.2.7.1.

Členové letové posádky, kteří nejsou držiteli platného letištního identifikačního průkazu, musí být vždy doprovázeni ve vyhrazených bezpečnostních prostorách jiných než:

a) prostory, v nichž se mohou nacházet cestující, a

b) prostory v bezprostřední blízkosti letadla, jímž přiletěli nebo kterým odletí, a

c) prostory určené pro členy letové posádky a

d) prostory mezi terminálem nebo přístupovým bodem a letadlem, jímž členové letové posádky přiletěli nebo odletí.

1.2.7.2.

Výjimečně může být daná osoba osvobozena od požadavků uvedených v bodě 1.2.5.1 a povinností týkajících se ověření spolehlivosti pod podmínkou, že je ve vyhrazených bezpečnostních prostorech vždy doprovázena. Daná osoba může být osvobozena od požadavku doprovodu, pokud se prokáže oprávněním a je držitelem platného letištního identifikačního průkazu.

1.2.7.3.

Člen doprovodu:

a) má platný identifikační průkaz podle bodu 1.2.2.2 písm. c), d) nebo e) a

b) je oprávněn k doprovodu ve vyhrazených bezpečnostních prostorech a

c) má doprovázenou osobu nebo osoby neustále v přímém výhledu a

d) přiměřeně zajistí, aby se doprovázená osoba nebo osoby nedopustily žádného porušení bezpečnosti.

1.2.7.4.

Vozidlo může být osvobozeno od požadavků bodu 1.2.6 pod podmínkou, že je v neveřejných prostorách vždy doprovázeno.

1.2.7.5.

Pokud cestující necestuje v důsledku letecké přepravní smlouvy, na jejímž základě se vystaví palubní vstupenka nebo rovnocenný doklad, může být člen letové posádky doprovázející tohoto cestujícího osvobozen od požadavků bodu 1.2.7.3 písm. a).

1.2.8.    Ostatní výjimky

Na ostatní výjimky se vztahují ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.3.   DETEKČNÍ KONTROLA OSOB JINÝCH NEŽ CESTUJÍCÍCH A DETEKČNÍ KONTROLA VNÁŠENÝCH PŘEDMĚTŮ

1.3.1.    Detekční kontrola osob jiných než cestujících a detekční kontrola vnášených předmětů

1.3.1.1.

Detekční kontrola osob jiných než cestujících se provádí jedním z těchto prostředků:

a) ruční prohlídkou;

b) pomocí průchozího detektoru kovů (WTMD);

c) pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

d) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

e) bezpečnostními skenery, které nepoužívají ionizující záření;

f) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD).

1.3.1.2.

Pokud se týká detekční kontroly osob jiných než cestujících, použijí se body 4.1.1.3–4.1.1.6 a 4.1.1.10–4.1.1.11.

1.3.1.3.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin a zařízení ETD lze použít pouze jako doplňkové prostředky detekční kontroly osob jiných než cestujících nebo jako nepředvídatelnou alternativu ručních prohlídek, WTMD nebo bezpečnostních skenerů.

1.3.1.4.

Detekční kontrola předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími se provádí jedním z těchto prostředků:

a) ruční prohlídkou;

b) rentgenem;

c) systémy detekce výbušnin (EDS);

d) pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

e) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD).

1.3.1.5.

Pokud jde o detekční kontrolu předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími, použijí se body 4.1.2.4–4.1.2.7 a 4.1.2.11.

1.3.1.6.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin a zařízení ETD lze použít pouze jako doplňkové prostředky detekční kontroly předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími nebo jako nepředvídatelnou alternativu ručních prohlídek, rentgenu nebo systémů EDS.

1.3.1.7.

Je-li nutno podrobovat osoby jiné než cestující a vnášené předměty detekční kontrole nepřetržitě namátkovým způsobem, četnost stanoví příslušný orgán na základě posouzení rizik.

1.3.1.8.

Na detekční kontrolu osob jiných než cestujících a detekční kontrolu vnášených předmětů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015)/8005.

1.3.2.    Výjimky a zvláštní postupy detekční kontroly

1.3.2.1.

Příslušný orgán může z objektivních důvodů povolit, aby byly osoby jiné než cestující osvobozeny od detekční kontroly nebo aby byly podrobeny zvláštním postupům detekční kontroly, jsou-li doprovázeny osobou oprávněnou k doprovodu v souladu s bodem 1.2.7.3.

1.3.2.2.

Osoby jiné než cestující, které byly podrobeny detekční kontrole a které dočasně opouštějí kritické části, mohou být při návratu osvobozeny od detekční kontroly, pokud byly pod trvalým dozorem oprávněných osob schopným přiměřeně zajistit, že nevnesou do těchto kritických částí zakázané předměty.

1.3.2.3.

Na výjimky a zvláštní postupy detekční kontroly se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.   KONTROLA VOZIDEL

1.4.1.    Vozidla vjíždějící do kritických částí

1.4.1.1.

Všechna vozidla jsou před vjezdem do kritických částí zkontrolována. Vozidla musí být chráněna před protiprávními činy od okamžiku provedení kontroly až do vjezdu do kritických částí.

1.4.1.2.

Řidič a ostatní cestující ve vozidle se při provádění kontroly nesmí nacházet ve vozidle. Musí s sebou vzít své osobní věci z vozidla za účelem detekční kontroly.

1.4.1.3.

Musí být stanoveny metodiky pro zajištění náhodnosti výběru prostor ve vozidle, které mají být zkontrolovány.

1.4.1.4.

Na vozidla vjíždějící do kritických částí se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.2.    Vozidla vjíždějící do vyhrazených bezpečnostních prostor jiných než kritické části

1.4.2.1.

Řidič a ostatní cestující ve vozidle se při provádění kontroly nesmí nacházet ve vozidle. Musí s sebou vzít své osobní věci z vozidla za účelem detekční kontroly.

1.4.2.2.

Musí být stanoveny metodiky pro zajištění náhodnosti výběru vozidel i prostor ve vozidle, které mají být zkontrolovány.

1.4.2.3.

Na vozidla vjíždějící do vyhrazených bezpečnostních prostorů jiných než kritické části se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.3.    Metody kontroly

1.4.3.1.

Ruční prohlídka spočívá v důkladné manuální kontrole vybraných prostor, včetně obsahu, která má přiměřeně zajistit, že neobsahují zakázané předměty.

1.4.3.2.

Jako doplňkové prostředky kontroly lze použít pouze tyto metody:

a) pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin a

b) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

1.4.3.3.

Na metody kontroly se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.4.    Výjimky a zvláštní kontrolní postupy

1.4.4.1.

Příslušný orgán může z objektivních důvodů povolit, aby byla vozidla osvobozena od kontroly nebo aby podléhala zvláštním kontrolním postupům, jsou-li doprovázena osobou oprávněnou k doprovodu v souladu s bodem 1.2.7.3.

1.4.4.2.

Na výjimky a zvláštní kontrolní postupy se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.5.   DOHLED, HLÍDKY A JINÉ FYZICKÉ KONTROLY

1.5.1.

Dohled nebo hlídky se provádějí s cílem monitorovat:

a) hranice mezi veřejným prostorem letiště, neveřejným prostorem letiště, vyhrazenými bezpečnostními prostory, kritickými částmi a popřípadě vymezenými prostory a

b) prostory terminálu a prostory v jeho blízkosti, které jsou přístupné veřejnosti, včetně parkovišť a vozovek, a

c) předkládání a platnost identifikačních průkazů osob ve vyhrazených bezpečnostních prostorech jiných než prostory, v nichž se nacházejí cestující, a

d) předkládání a platnost povolení vjezdu pro vozidla v neveřejném prostoru letiště a

e) zapsaná zavazadla, náklad a poštu, palubní zásoby a poštu a materiály leteckého dopravce v kritických částech, v nichž čekají na naložení.

1.5.2.

Četnost a způsoby zajištění dohledu a hlídek vycházejí z posouzení rizik a musí být schváleny příslušným orgánem. Přitom se přihlédne k:

a) velikosti letiště, včetně počtu a povahy činností, a

b) dispozičnímu plánu letiště, zejména vzájemné vazbě prostor vymezených na letišti, a

c) možnostem a omezením způsobů zajištění dohledu a hlídek.

Části posouzení rizik týkající se četnosti a způsobů zajištění dohledu a hlídek jsou na žádost zpřístupněny v tištěné podobě za účelem sledování dodržování předpisů.

1.5.3.

Dohled a hlídky nesmí být předvídatelné. Platnost identifikačních průkazů se kontroluje namátkově.

1.5.4.

Je nutno zavést opatření, která odradí osoby od narušení stanovišť bezpečnostní kontroly, a dojde-li k takovémuto narušení, rychle umožní toto narušení a jeho následky vyřešit a napravit.

1.6.   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

1.6.1.

Osoby jiné než cestující nesmějí vnášet do vyhrazených bezpečnostních prostor předměty uvedené v doplňku 1-A.

1.6.2.

Výjimka z bodu 1.6.1 může být udělena za podmínky, že je osoba oprávněna vnášet do vyhrazených bezpečnostních prostorů zakázané předměty za účelem plnění úkolů, které jsou nezbytné pro provoz letištních zařízení nebo letadla nebo pro plnění povinností za letu.

1.6.3.

Aby bylo možné spojit osobu oprávněnou vnést jeden nebo více předmětů uvedených v doplňku 1-A s vnášeným předmětem:

a) musí mít dotyčná osoba při sobě oprávnění. Příslušné oprávnění je uvedeno na identifikačním průkazu, který umožňuje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo ve zvláštním písemném prohlášení. V oprávnění je uveden předmět či předměty, které je možno vnášet, a to buď jako kategorie, nebo jako konkrétní předmět. Je-li oprávnění uvedeno na identifikačním průkazu, musí být rozpoznatelné v případě potřeby; nebo

b) na stanovišti bezpečnostní kontroly je zaveden systém, který udává, které osoby jsou oprávněny vnášet jaký předmět nebo předměty, a to buď jako kategorie, nebo jako konkrétní předmět.

1.6.4.

Spojení je nutno provést před tím, než je dotyčné osobě povoleno vnést předmět nebo předměty do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla, nebo poté, co byla tato osoba zastavena osobami vykonávajícími dohled nebo hlídky podle bodu 1.5.1 písm. c)

1.6.5.

Předměty uvedené v doplňku 1-A mohou být skladovány ve vyhrazených bezpečnostních prostorách za podmínky, že jsou zabezpečeny. Předměty uvedené v písmenech c), d) a e) doplňku 4-C lze skladovat ve vyhrazených bezpečnostních prostorách za podmínky, že nejsou přístupné cestujícím.

DOPLNĚK 1-A

OSOBY JINÉ NEŽ CESTUJÍCÍ

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

a)  střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily – zařízení, jimiž je možné způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových zbraní,

 hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi,

 částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů,

 střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns),

 signálních zbraní a startovacích pistolí,

 luků, samostřílů a šípů,

 harpun a oštěpů,

 praků a katapultů;

b)  ochromující zařízení – zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:

 prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons),

 zařízení na omračování a zabíjení zvířat,

 ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů;

c)  výbušniny a zápalné látky a zařízení – výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 munice,

 rozbušek,

 detonátorů a zápalných zařízení,

 replik nebo imitací výbušných zařízení,

 min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,

 ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,

 dýmovnic a kouřových patron,

 dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin;

d) jakékoli jiné předměty, jimiž lze způsobit vážné zranění, které se běžně nepoužívají ve vyhrazených bezpečnostních prostorách, například vybavení pro bojová umění, meče, šavle atd.

2.    VYMEZENÉ PROSTORY LETIŠŤ

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.

3.    BEZPEČNOST LETADEL

3.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

3.0.1.

Není-li stanoveno jinak, zajistí letecký dopravce u svých letadel provádění opatření uvedených v této kapitole.

3.0.2.

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká bezpečnosti letadel, jsou uvedeny v doplňku 3-B.

3.0.3.

Letadlo nemusí být podrobeno bezpečnostní kontrole letadla. Letadlo je podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla v souladu s bodem 3.1.

3.0.4.

Letecký dopravce je na žádost provozovatelem letiště informován, zda se jeho letadlo nachází v kritické části. Není-li to zřejmé, předpokládá se, že se letadlo nachází v jiné než kritické části.

3.0.5.

Pokud se daný prostor v důsledku změny bezpečnostního statusu již nepovažuje za kritickou část, letiště informuje dopravce, kterých se to týká.

3.0.6.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005, zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

3.1.   BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKA LETADLA

3.1.1.    Kdy se provádí bezpečnostní prohlídka letadla

3.1.1.1.

Letadlo je vždy podrobeno bezpečnostní prohlídce, existuje-li důvod domnívat se, že do něj mohly mít přístup neoprávněné osoby.

3.1.1.2.

Bezpečnostní prohlídka letadla spočívá v kontrole vymezených prostor letadla, které jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

3.1.1.3.

Letadlo přilétající do kritické části z třetí země, která není uvedena v doplňku 3-B, je podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla kdykoli poté, co cestující opustí prostor, který má být podroben bezpečnostní prohlídce, a/nebo po vyložení nákladového prostoru.

3.1.1.4.

Letadlo přilétající z členského státu, v němž se nacházelo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 3-B, se považuje za letadlo přilétající z třetí země.

3.1.1.5.

Na provádění bezpečnostní prohlídky letadla se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

3.1.2.    Jak provádět bezpečnostní prohlídku letadla

Na způsob provádění bezpečnostní prohlídky letadla se vztahují ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

3.1.3.    Informace o bezpečnostní prohlídce letadla

U odlétajícího spoje jsou zaznamenány a v místě mimo letadlo se po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin, uchovávají níže uvedené informace o bezpečnostní prohlídce letadla:

a) číslo letu a

b) místo zahájení předchozího letu.

Pokud byla provedena bezpečnostní prohlídka letadla, tyto informace zahrnují rovněž:

c) datum a čas provedení bezpečnostní prohlídky letadla a

d) jméno a podpis osoby odpovědné za provedení bezpečnostní prohlídky letadla.

3.2.   OCHRANA LETADLA

3.2.1.    Ochrana letadla – obecně

3.2.1.1.

Bez ohledu na místo, na němž je letadlo zaparkováno na letišti, musí být všechny jeho vnější dveře chráněny před neoprávněným vstupem, a to:

a) zajištěním, aby osoby, které usilují o neoprávněný vstup, byly neprodleně zastaveny, nebo

b) uzavřením vnějších dveří. Jestliže se letadlo nachází v kritické části, je nutno vnější dveře, jež nejsou osobám přístupné ze země, považovat za uzavřené, pokud byly pomocné prostředky pro vstup odstraněny a umístěny dostatečně daleko od letadla s cílem přiměřeně zabránit vstupu osob, nebo

c) elektronickými prostředky, které okamžitě odhalí neoprávněný vstup, nebo

d) systémem vstupu pomocí elektronických letištních identifikačních průkazů uplatněných na všech dveřích, které vedou přímo do nástupních mostů sousedících s otevřenými dveřmi letadla, který umožňuje přístup pouze pro osoby, které absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.7. Tyto osoby musí při použití dveří zajistit, aby bylo zabráněno neoprávněnému vstupu.

3.2.1.2.

Bod 3.2.1.1 se nevztahuje na letadla zaparkovaná v hangáru, který je uzamčen či jinak chráněn před neoprávněným vstupem.

3.2.2.    Dodatečná ochrana letadla se zavřenými vnějšími dveřmi v jiné než kritické části

3.2.2.1.

Jsou-li vnější dveře uzavřené a nachází-li se letadlo v jiné než kritické části, každé vnější dveře musí rovněž:

a) mít odstraněny pomocné prostředky pro vstup, nebo

b) být zapečetěny, nebo

c) být uzamčeny, nebo

d) být monitorovány.

Písmeno a) se nevztahuje na dveře, které jsou osobám přístupné ze země.

3.2.2.2.

Jsou-li u dveří, které nejsou osobám přístupné ze země, odstraněny pomocné prostředky pro vstup, musí být umístěny dostatečně daleko od letadla, aby bylo přiměřeně zabráněno vstupu.

3.2.2.3.

Jsou-li vnější dveře uzamčené, mohou tyto dveře odemknout pouze osoby, u nichž existuje provozní potřeba.

3.2.2.4.

Jsou-li vnější dveře monitorovány, monitorování zajistí, aby byl neprodleně zjištěn neoprávněný vstup do letadla.

3.2.2.5.

Na ochranu letadla s uzavřenými vnějšími dveřmi nacházejícího se v jiné než kritické části se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 3-A

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKA LETADLA

Podrobná ustanovení týkající se bezpečnostní prohlídky letadla jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼M1

DOPLNĚK 3-B

BEZPEČNOST LETADEL

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o bezpečnost letadel, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Kanada

Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar

Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq

Guernsey

Ostrov Man

Jersey

Černá Hora

Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, okamžitě tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

▼B

4.    CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

4.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

4.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

4.0.2.

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká cestujících a kabinových zavazadel, jsou uvedeny v doplňku 4-B.

4.0.3.

Cestující a jejich kabinová zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 4-B, se považují za cestující a kabinová zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tito cestující a jejich kabinová zavazadla byli podrobeni detekční kontrole v dotyčném členském státě.

4.0.4.

Pro účely této přílohy:

a) „tekutiny, aerosoly a gely“ (LAG) zahrnují pasty, kosmetické vody, směsi tekutin/pevných látek a obsah nádob pod tlakem, např. zubní pastu, gel na vlasy, nápoje, polévky, sirupy, parfémy, pěnu na holení a ostatní předměty podobné konzistence;

b) se „bezpečnostním balením, které je zjevně neporušené“ (STEB) rozumí balení, které odpovídá pokynům pro bezpečnostní kontroly doporučeným Mezinárodní organizací pro civilní letectví;

c) se „zařízením systémů detekce kapalných výbušnin“ (LEDS) rozumí zařízení schopné zjistit nebezpečné materiály, které splňuje ustanovení bodu 12.7 přílohy prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.0.5.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005, zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

4.1.   DETEKČNÍ KONTROLA CESTUJÍCÍCH A DETEKČNÍ KONTROLA KABINOVÝCH ZAVAZADEL

4.1.1.    Detekční kontrola cestujících

4.1.1.1.

Před detekční kontrolou si cestující musí svléknout kabáty, saka a bundy a tyto jsou podrobeny detekční kontrole jako kabinová zavazadla. Kontrolní pracovník může cestujícího případně požádat o svléknutí dalších oděvů.

4.1.1.2.

Cestující jsou podrobováni detekční kontrole pomocí nejméně jedné z těchto metod:

a) ruční prohlídkou;

b) pomocí průchozího detektoru kovů (WTMD);

c) pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

d) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

e) bezpečnostními skenery, které nepoužívají ionizující záření;

f) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda cestující vnáší zakázané předměty, je cestujícímu odepřen vstup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo je podroben nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

4.1.1.3.

Provádí-li se ruční prohlídka, je nutno ji provést tak, aby bylo přiměřeně zajištěno, že dotyčná osoba nevnáší zakázané předměty.

4.1.1.4.

Pokud zařízení WTMD spustí poplach, je nutno vyřešit příčinu poplachu.

4.1.1.5.

Ruční detektory kovů (HHMD) lze použít pouze jako doplňkový prostředek detekční kontroly. Toto zařízení nenahrazuje požadavky na ruční prohlídku.

4.1.1.6.

Je-li povoleno vnášet do kabiny letadla živá zvířata, je nutno je podrobit detekční kontrole jako cestující nebo jako kabinová zavazadla.

4.1.1.7.

Příslušný orgán může stanovit kategorie cestujících, kteří z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeni od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

4.1.1.8.

Na detekční kontrolu cestujících se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.1.1.9.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) lze použít pouze jako doplňující prostředky detekční kontroly.

4.1.1.10.

Pokud se pro detekční kontrolu cestujících používá bezpečnostní skener spolu s lidským posuzovatelem, jak je definováno v bodu 12.11.1 druhém odstavci, musí být splněny všechny tyto minimální podmínky:

a) Bezpečnostní skenery nesmějí ukládat, uchovávat, kopírovat, tisknout ani načítat snímky. Jakýkoli snímek pořízený v průběhu detekční kontroly lze však uchovávat po dobu nezbytnou k analýze lidským posuzovatelem a po skončení detekční kontroly cestujícího musí být odstraněn. Neoprávněný přístup k snímku nebo jeho použití je zakázáno a musí mu být zabráněno.

b) Lidský posuzovatel, který provádí analýzu snímku, se musí nacházet na odděleném místě tak, aby cestujícího podrobovaného detekční kontrole neviděl.

c) Na odděleném místě, kde se provádí analýza snímku, nejsou povolena žádná technická zařízení schopná ukládat, kopírovat nebo fotografovat či jinak nahrávat snímky.

d) Snímek nesmí být spojován s údaji o osobě podrobené detekční kontrole a její totožnost musí být utajena.

e) Cestující může požádat, aby byl snímek jeho těla analyzován lidským posuzovatelem pohlaví podle jeho výběru.

f) Snímek musí být rozmazaný nebo rozostřený, aby se zabránilo identifikaci tváře cestujícího.

Písmena a) a d) se vztahují také na bezpečnostní skenery s automatickou detekcí hrozeb.

Cestující je oprávněn kontrolu bezpečnostním skenerem odmítnout. V tomto případě je cestující podroben detekční kontrole alternativní metodou detekční kontroly, která zahrnuje alespoň ruční prohlídku v souladu s přílohou 4-A prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005. Pokud bezpečnostní skener spustí poplach, je nutno vyřešit příčinu poplachu.

Předtím, než je cestující podroben detekční kontrole bezpečnostním skenerem, musí být informován o použité technologii, podmínkách spojených s jeho používáním a možnosti kontrolu bezpečnostním skenerem odmítnout.

4.1.1.11.

Zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD) lze použít pouze v případech, kdy kontrolní pracovník usoudí, že ruční prohlídka dané části osoby by byla neúčinná a/nebo nežádoucí.

4.1.2.    Detekční kontrola kabinových zavazadel

4.1.2.1.

Před detekční kontrolou je nutno z kabinového zavazadla vyjmout přenosné počítače a jiná velká elektrická zařízení a podrobit je detekční kontrole odděleně, pokud kabinové zavazadlo nemá být podrobeno detekční kontrole pomocí systémů detekce výbušnin (EDS), které odpovídají standardu C2 nebo vyššímu.

4.1.2.2.

Příslušný subjekt na všech letištích musí po vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobit detekční kontrole alespoň tekutiny, aerosoly a gely získané na letišti nebo na palubě letadla, které jsou zapečetěny v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené a uvnitř kterého je vystaven dostatečný doklad o zakoupení v neveřejném prostoru letiště nebo na palubě letadla, a rovněž tekutiny, aerosoly a gely, které jsou určeny k použití během cesty pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy.

Před detekční kontrolou je nutno tekutiny, aerosoly a gely vyjmout z kabinového zavazadla a podrobit je detekční kontrole odděleně od ostatních předmětů v kabinovém zavazadle, není-li zařízení používané k detekční kontrole kabinových zavazadel také schopno podrobit detekční kontrole větší počet uzavřených nádob s tekutinami, aerosoly a gely uvnitř zavazadla.

Jsou-li tekutiny, aerosoly a gely vyňaty z kabinového zavazadla, cestující předloží:

a) všechny tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený, a

b) všechny ostatní tekutiny, aerosoly a gely, včetně bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená a obsahují tekutiny, aerosoly a gely.

Příslušné orgány, letecké společnosti a letiště musí cestujícím poskytnout příslušné informace o svých detekčních kontrolách tekutin, aerosolů a gelů.

4.1.2.3.

Kabinová zavazadla jsou podrobena detekční kontrole pomocí nejméně jedné z těchto metod:

a) ruční prohlídkou;

b) rentgenem;

c) pomocí systémů detekce výbušnin (EDS);

d) pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a);

e) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda kabinové zavazadlo obsahuje zakázané předměty, je toto zavazadlo odmítnuto, nebo je podrobeno nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

4.1.2.4.

Ruční prohlídka spočívá v manuální kontrole zavazadla, včetně jeho obsahu, s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty.

4.1.2.5.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, musí každé zobrazení zkontrolovat kontrolní pracovník nebo musí být analyzováno pomocí softwaru pro automatické vyhodnocování povolených předmětů (ACS).

4.1.2.6.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, musí být všechny poplachy pro kontrolního pracovníka uspokojivě vyřešeny, aby bylo přiměřeně zajištěno, že do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla nejsou vneseny žádné zakázané předměty.

4.1.2.7.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, je nutno ze zavazadla vyjmout všechny předměty, jejichž hustota kontrolnímu pracovníkovi znemožňuje analyzovat obsah kabinového zavazadla. Zavazadlo je znovu podrobeno detekční kontrole a dotyčný předmět je podroben detekční kontrole odděleně jako kabinové zavazadlo.

4.1.2.8.

Každé zavazadlo, u něhož bylo zjištěno, že obsahuje velké elektrické zařízení, je podrobeno detekční kontrole znovu, přičemž dotyčný předmět není uložen v zavazadle a je podroben detekční kontrole odděleně, pokud kabinové zavazadlo nebylo podrobeno detekční kontrole zařízením EDS, které odpovídá standardu C2 nebo vyššímu.

4.1.2.9.

Psy cvičené k detekci výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) lze použít pouze jako doplňující prostředky detekční kontroly.

4.1.2.10.

Příslušný orgán může stanovit kategorie kabinových zavazadel, které z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

4.1.2.11.

Osoby provádějící detekční kontroly kabinových zavazadel rentgenem nebo zařízením EDS nesmí obvykle strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

V zájmu zajištění optimálního složení týmu, kvality práce, odborné přípravy, podpory a hodnocení zodpovídá za kontrolní pracovníky provádějící detekční kontrolu kabinových zavazadel nadřízený.

4.1.2.12.

Na detekční kontrolu kabinových zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.1.3.    Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů

4.1.3.1.

Tekutiny, aerosoly a gely vnášené cestujícími mohou být na vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů osvobozeny od detekční kontroly na zařízení LEDS v těchto případech:

a) tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu jsou v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený;

b) tekutiny, aerosoly a gely po zakoupení na místě v neveřejném prostoru letiště jsou zapečetěny ve speciálním bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené;

c) tekutiny, aerosoly a gely v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené, pocházejí z jiného letiště EU nebo letadla dopravce EU a jsou před opuštěním vyhrazeného bezpečnostního prostoru znovu zapečetěny ve speciálním bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené;

d) tekutiny, aerosoly a gely jsou na místě podrobeny detekční kontrole na zařízení LEDS v neveřejném prostoru letiště a jsou potom zapečetěny ve speciálním bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené.

Platnost výjimek uvedených v písmenech c) a d) skončí dnem 31. prosince 2015.

4.1.3.2.

Speciální bezpečnostní balení, které je zjevně neporušené, uvedené v písmenech b) až d) bodu 4.1.3.1 musí:

a) být zřetelně identifikovatelné jako bezpečnostní balení, které je zjevně neporušené, pocházející z uvedeného letiště, a

b) mít uvnitř umístěn doklad o zakoupení nebo opětovném zapečetění na uvedeném letišti v období předcházejících tří hodin a

c) podléhat dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.1.3.3.

Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.2.   OCHRANA CESTUJÍCÍCH A OCHRANA KABINOVÝCH ZAVAZADEL

Na ochranu cestujících a ochranu kabinových zavazadel se vztahují ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.3.   POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÍ CESTUJÍCÍ

4.3.1.

Letecký dopravce je příslušným orgánem písemně vyrozuměn předem, je-li plánován nástup potenciálně nebezpečného cestujícího na palubu jeho letadla.

4.3.2.

Oznámení obsahuje tyto údaje:

a) totožnost a pohlaví dotyčné osoby a

b) důvod přepravy a

c) jméno a hodnost člena doprovodu, je-li stanoven, a

d) posouzení rizika příslušnými orgány, včetně důvodů pro stanovení nebo nestanovení doprovodu, a

e) předběžné rozsazení, je-li požadováno, a

f) povahu cestovních dokladů, které jsou k dispozici.

Letecký dopravce zpřístupní tyto informace veliteli letadla před nástupem cestujících do letadla.

4.3.3.

Příslušný orgán zajistí, aby osoby ve vazbě byly vždy doprovázeny.

4.4.   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

4.4.1.

Cestující nemohou do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla vnášet předměty uvedené v doplňku 4-C.

4.4.2.

Výjimku z bodu 4.4.1 lze udělit pod podmínkou, že:

a) příslušný orgán vydal souhlas s vnesením tohoto předmětu a

b) letecký dopravce byl informován o cestujícím a vnášeném předmětu před nástupem cestujících do letadla a

c) jsou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Tyto předměty jsou poté na palubě letadla umístěny za bezpečných podmínek.

4.4.3.

Letecký dopravce zajistí, aby cestující byli o zakázaných předmětech uvedených v doplňku 4-C informováni před odbavením.

DOPLNĚK 4-A

POŽADAVKY NA RUČNÍ PROHLÍDKU

Podrobná ustanovení týkající se ruční prohlídky jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼M1

DOPLNĚK 4-B

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o cestující a kabinová zavazadla, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Kanada

Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar

Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq

Guernsey

Ostrov Man

Jersey

Černá Hora

Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

▼B

DOPLNĚK 4-C

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

Aniž jsou dotčeny platné bezpečnostní předpisy, cestující nesmějí do vyhrazených bezpečnostních prostorů a na palubu letadla vnášet tyto předměty:

a)

střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily

zařízení, jimiž je možné způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových zbraní,

 hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi,

 částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů,

 střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns),

 signálních zbraní a startovacích pistolí,

 luků, samostřílů a šípů,

 harpun a oštěpů,

 praků a katapultů;

b)

ochromující zařízení

zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:

 prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons),

 zařízení na omračování a zabíjení zvířat,

 ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů;

c)

předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou

předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků,

 sekyrek na led a cepínů,

 holicích břitev,

 řezáků s ulamovací čepelí,

 nožů s čepelí delší než 6 cm,

 nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu,

 vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou,

 mečů a šavlí;

d)

pracovní nářadí

nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 páčidel,

 vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček,

 nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například šroubováků a dlát,

 pil, včetně přenosných akumulátorových pil,

 pájecích (letovacích) lamp,

 zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí;

e)

tupé předměty

předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 basebalových a softbalových pálek,

 obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků,

 vybavení pro bojová umění;

f)

výbušniny a zápalné látky a zařízení

výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 munice,

 rozbušek,

 detonátorů a zápalných zařízení,

 replik nebo imitací výbušných zařízení,

 min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,

 ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,

 dýmovnic a kouřových patron,

 dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

5.    ZAPSANÁ ZAVAZADLA

5.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

5.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

5.0.2.

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká zapsaných zavazadel, jsou uvedeny v doplňku 5-A.

5.0.3.

Zapsaná zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 5-A, se považují za zapsaná zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že zapsaná zavazadla byla v dotyčném členském státě podrobena detekční kontrole.

5.0.4.

Pro účely této kapitoly se „zabezpečenými zavazadly“ rozumí zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole, která jsou fyzicky zabezpečena tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli předměty.

5.0.5.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005, zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

5.1.   DETEKČNÍ KONTROLA ZAPSANÝCH ZAVAZADEL

5.1.1.

K detekční kontrole zapsaných zavazadel se použijí jednotlivě nebo společně tyto metody:

a) ruční prohlídka nebo

b) rentgen nebo

c) systémy detekce výbušnin (EDS) nebo

d) zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) nebo

e) psi cvičení k zjišťování výbušnin.

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda zapsané zavazadlo obsahuje zakázané předměty, je toto zavazadlo odmítnuto, nebo je podrobeno nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

5.1.2.

Ruční prohlídka spočívá v důkladné manuální kontrole zavazadla, včetně jeho obsahu, s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty.

5.1.3.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, předmět, jehož hustota kontrolnímu pracovníkovi znemožňuje analyzovat obsah zavazadla, je podroben jiným prostředkům detekční kontroly.

5.1.4.

Detekční kontrola pomocí zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) sestává z analýzy vzorků odebraných uvnitř a vně zavazadla a z jeho obsahu. Obsah může být podroben rovněž ruční prohlídce.

5.1.5.

Příslušný orgán může stanovit kategorie zapsaných zavazadel, jež z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

5.1.6.

Na detekční kontrolu zapsaných zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.1.7.

Osoby provádějící detekční kontroly zapsaných zavazadel rentgenem nebo zařízením EDS nesmí obvykle strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

V zájmu zajištění optimálního složení týmu, kvality práce, odborné přípravy, podpory a hodnocení zodpovídá za kontrolní pracovníky provádějící detekční kontrolu zapsaných zavazadel nadřízený.

5.2.   OCHRANA ZAPSANÝCH ZAVAZADEL

5.2.1.

Cestujícím nesmí být umožněn přístup k zapsaným zavazadlům, která byla podrobena detekční kontrole, ledaže se jedná o jejich vlastní zavazadlo a jsou pod dozorem, aby bylo zajištěno, že:

a) do zapsaného zavazadla nejsou vloženy zakázané předměty uvedené v doplňku 5-B nebo

b) ze zapsaného zavazadla nejsou vyňaty zakázané předměty uvedené v doplňku 4-C a vneseny do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla.

5.2.2.

Zapsaná zavazadla, která nebyla chráněna před neoprávněnými činy, musí být znovu podrobena detekční kontrole.

5.2.3.

Na ochranu zapsaných zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.3.   SPOJENÍ ZAVAZADLA S CESTUJÍCÍM

5.3.1.    Identifikace zapsaného zavazadla

5.3.1.1.

Letecký dopravce během nástupu do letadla zajistí, aby cestující předložil platnou palubní vstupenku nebo rovnocenný doklad odpovídající zapsanému zavazadlu, které bylo odbaveno.

5.3.1.2.

Letecký dopravce zajistí, aby byl zaveden postup pro identifikaci zapsaných zavazadel cestujících, kteří nenastoupili do letadla nebo opustili letadlo před odletem.

5.3.1.3.

Pokud se cestující nenachází na palubě letadla, zapsané zavazadlo odpovídající jeho palubní vstupence nebo rovnocennému dokladu se považuje za nedoprovázené zavazadlo.

5.3.1.4.

Letecký dopravce zajistí, aby byl každý předmět v nedoprovázeném zapsaném zavazadle jednoznačně identifikovatelný jako povolený pro leteckou přepravu.

5.3.2.    Činitele mimo kontrolu cestujícího

5.3.2.1.

Důvod, proč není zavazadlo doprovázeno, je nutno zaznamenat před naložením zavazadla do letadla, pokud nejsou provedeny bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 5.3.3.

5.3.2.2.

Další podrobná ustanovení o činitelích, které jsou mimo kontrolu cestujících, jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.3.3.    Náležité bezpečnostní kontroly nedoprovázených zapsaných zavazadel

5.3.3.1.

Nedoprovázené zapsané zavazadlo, na něž se nevztahuje bod 5.3.2, je podrobeno detekční kontrole pomocí jedné z metod stanovených v bodě 5.1.1 a popřípadě se použijí dodatečné požadavky stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.3.3.2.

Zapsané zavazadlo, které se stane nedoprovázeným zavazadlem kvůli jiným činitelům, než jsou činitele uvedené v bodě 5.3.2.2, je z letadla odstraněno a před opětovným naložením znovu podrobeno detekční kontrole.

5.3.3.3.

Další podrobná ustanovení o náležitých bezpečnostních kontrolách nedoprovázených zapsaných zavazadel jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.4.   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

5.4.1.

Cestující nesmějí ve svých zapsaných zavazadlech vnášet předměty uvedené v doplňku 5-B.

5.4.2.

Výjimku z bodu 5.4.1 lze udělit pod podmínkou, že:

a) příslušný orgán má vnitrostátní pravidla umožňující vnesení takovéhoto předmětu a

b) jsou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

5.4.3.

Cestující jsou o zakázaných předmětech uvedených v doplňku 5-B informováni před odbavením.

▼M1

DOPLNĚK 5-A

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o zapsaná zavazadla, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Kanada

Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar

Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq

Guernsey

Ostrov Man

Jersey

Černá Hora

Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

▼B

DOPLNĚK 5-B

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

Cestující nesmějí ve svých zapsaných zavazadlech vnášet tyto předměty:

výbušniny a zápalné látky a zařízení

výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 munice,

 rozbušek,

 detonátorů a zápalných zařízení,

 min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,

 ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,

 dýmovnic a kouřových patron,

 dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

6.    NÁKLAD A POŠTA

6.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

6.0.1.

Orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt definovaný v této kapitole zajistí provádění opatření stanovených v této kapitole.

6.0.2.

Zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení, která nejsou přepravována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, jsou považována za zakázané předměty v zásilkách nákladu a pošty.

6.0.3.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005, zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

6.1.   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY – OBECNÁ USTANOVENÍ

6.1.1.

Veškerý náklad a pošta musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole provedené schváleným agentem, ledaže:

a) u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny schváleným agentem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení nebo

b) u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny známým odesílatelem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení nebo

c) u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny stálým odesílatelem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení a není přepravována letadly pro přepravu osob nebo

d) zásilka je osvobozena od detekční kontroly a byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy se stala identifikovatelným leteckým nákladem nebo identifikovatelnou leteckou poštou, až do naložení.

6.1.2.

Existuje-li důvod domnívat se, že se zásilkou, u níž byly provedeny bezpečnostní kontroly, bylo manipulováno nebo že tato zásilka nebyla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol, schválený agent ji před naložením do letadla podrobí detekční kontrole. Se zásilkami, se kterými bylo zřejmě nedovoleně manipulováno nebo které jsou jinak podezřelé, se zachází jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.7.

6.1.3.

Osoba, která má bez doprovodu přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, absolvovala úspěšně ověření spolehlivosti nebo ověření před nástupem do zaměstnání v souladu s bodem 11.1.

6.2.   DETEKČNÍ KONTROLA

6.2.1.    Detekční kontrola

6.2.1.1.

Při provádění detekční kontroly nákladu nebo pošty:

a) je nutno použít prostředky nebo metody, které se s ohledem na povahu zásilky jeví pro odhalení zakázaných předmětů jako nejvhodnější, a

b) použité prostředky a metody musí být na úrovni schopné přiměřeně zajistit, že v zásilce nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

6.2.1.2.

Nemůže-li si být kontrolní pracovník přiměřeně jistý, že v zásilce nejsou obsaženy žádné zakázané předměty, zásilka je odmítnuta, nebo je znovu podrobena detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

6.2.1.3.

Detekční kontrola nákladu a pošty podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.2.1.4.

Osoby provádějící detekční kontroly nákladu rentgenem nebo zařízením EDS nesmí strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

6.2.1.5.

Náklad a pošta jsou podrobeny detekční kontrole pomocí nejméně jedné z těchto metod v souladu s doplňkem 6-J:

a) ruční prohlídkou;

b) rentgenem;

c) systém detekce výbušnin (EDS);

d) pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

e) zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

f) vizuální kontrolou;

g) zařízením pro detekci kovů (MDE).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda náklad či pošta obsahují zakázané předměty, jsou tento náklad či pošta odmítnuty, nebo jsou podrobeny nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

6.2.1.6.

Pokud jsou schváleny příslušným orgánem a oznámeny Komisi, mohou být použity jiné náležité bezpečnostní kontroly, ale pouze v případě, nelze-li kvůli povaze zásilky použít některý z ostatních prostředků nebo metod uvedených v bodě 6.2.1.5.

6.2.2.    Osvobození od detekční kontroly

Ustanovení o osvobození od detekční kontroly jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.3.   SCHVÁLENÍ AGENTI

6.3.1.    Schvalování schválených agentů

6.3.1.1.

Schválené agenty schvaluje příslušný orgán.

Schválení schváleného agenta se vztahuje na konkrétní místo.

Subjekt, který provádí bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 6.3.2, je schválen jako schválený agent. To zahrnuje třetí dodavatele logistických služeb, kteří odpovídají za integrované skladovací a dopravní služby, letecké dopravce a přepravní jednatele.

Schválený agent může subdodavatelsky zadat jeden nebo více z těchto úkolů:

a) jinému schválenému agentovi kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2;

b) jinému subjektu kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2, jsou-li kontroly prováděny ve vlastních prostorách schváleného agenta nebo na letišti a jsou-li zahrnuty v bezpečnostním programu schváleného agenta nebo letiště;

c) jinému subjektu kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2, jsou-li kontroly prováděny jinde než ve vlastních prostorách schváleného agenta nebo na letišti a dotyčný subjekt je osvědčen nebo schválen příslušným orgánem a uveden v seznamu pro poskytování těchto služeb;

d) ochranu a přepravu zásilek dopravci, který splňuje požadavky bodu 6.6.

6.3.1.2.

Při schvalování schválených agentů se použije tento postup:

a) Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nacházejí místa uvedená v žádosti.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude agent dodržovat, aby zajistil splnění požadavků nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů. V programu je rovněž popsáno, jak bude samotný agent sledovat dodržování těchto metod a postupů. Má se za to, že bezpečnostní program leteckého dopravce, který popisuje metody a postupy, jež bude letecký dopravce dodržovat, aby splnil požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, vyhovuje požadavku na bezpečnostní program schváleného agenta.

Žadatel předloží rovněž „Prohlášení o závazcích – schválený agent“ uvedené v doplňku 6-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce žadatele nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán.

b) Příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program a poté uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

S výjimkou požadavků stanovených v bodě 6.2 se přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 14n nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ( 6 ) považuje za ověření na místě, pokud k němu došlo ne dříve než 3 roky před datem, kdy žadatel žádá o schválení jakožto schválený agent. Osvědčení AEO a příslušné posouzení celním orgánem zpřístupní žadatel pro další inspekci.

c) Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o agentovi zadány do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“ nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Nepovažuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, jsou subjektu žádajícímu o schválení jako schválený agent neprodleně sděleny důvody.

d) Schválený agent se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

6.3.1.3.

Schválený agent jmenuje v každém místě nejméně jednu osobu, která je odpovědná za provádění předloženého bezpečnostního programu. Tato osoba úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti podle bodu 11.1.

6.3.1.4.

Schválený agent je v pravidelných intervalech nepřekračujících 5 let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda schválený agent nadále splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Kontrolu v prostorách schváleného agenta, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny požadavky nezbytné pro schválení.

S výjimkou požadavků stanovených v bodě 6.2 se přezkoumání prostor schváleného agenta příslušným celním orgánem v souladu s článkem 14n nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 považuje za ověření na místě.

6.3.1.5.

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že schválený agent splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, odejme status schváleného agenta pro konkrétní místo či místa.

Pokud subjekt již nadále není držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EHS) č. 2454/93 nebo pokud je toto osvědčení AEO pozastaveno v důsledku nedodržení článku 14k uvedeného nařízení, učiní příslušný orgán vhodné opatření, aby se přesvědčil, že schválený agent splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

Daný subjekt informuje příslušný orgán o veškerých změnách týkajících se jeho osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EHS) č. 2454/93.

Neprodleně po odnětí a každopádně do 24 hodin příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu bývalého schváleného agenta zaznamenána v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

6.3.1.6.

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je schválený agent schválený podle bodu 6.3 této přílohy uznán ve všech členských státech.

6.3.1.7.

Požadavky uvedené v bodě 6.3.1 kromě bodu 6.3.1.2 písm. d) se nepoužijí, má-li být jako schválený agent schválen samotný příslušný orgán.

6.3.1.8.

Příslušný orgán zpřístupní celním orgánům veškeré informace týkající se statusu schváleného agenta, které mohou být užitečné v případě, že je držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EHS) č. 2454/93. To zahrnuje informace týkající se nových schválení schválených agentů, odebrání statusu schváleného agenta, prodloužení platnosti a inspekce, plány ověřování a výsledky těchto hodnocení.

Postupy pro tuto výměnu informací se stanoví mezi příslušným orgánem a vnitrostátními celními orgány.

6.3.2.    Bezpečnostní kontroly, které má provádět schválený agent

6.3.2.1.

Při přijetí veškerých zásilek schválený agent zjistí, zda je subjekt, od nějž zásilky obdrží, schváleným agentem, známým odesílatelem, stálým odesílatelem či zda není žádným z těchto subjektů.

6.3.2.2.

Osoba doručující zásilky schválenému agentovi nebo leteckému dopravci předloží průkaz totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz či jiný doklad, který obsahuje fotografii této osoby a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátním orgánem. Průkaz nebo doklad se použije k zjištění totožnosti osoby doručující zásilky.

6.3.2.3.

Schválený agent zajistí, aby zásilky, u nichž nebyly dříve provedeny všechny požadované bezpečnostní kontroly, byly:

a) podrobeny detekční kontrole v souladu s bodem 6.2; nebo

b) přijaty pro skladování na plnou odpovědnost schváleného agenta, nemohly být identifikovány jako zásilka k přepravě v letadle před výběrem, a vybrány autonomně bez jakéhokoli zásahu odesílatele nebo jakékoli osoby nebo subjektu jiného než jsou ti, kteří byli jmenováni a vyškoleni schváleným agentem pro tento účel.

Písmeno b) lze použít pouze tehdy, pokud odesílatel nemůže předvídat, že zásilka má být přepravena letecky.

6.3.2.4.

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.3 tohoto nařízení a v bodě 6.3 prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005 schválený agent zajistí, aby:

a) byl omezen přístup bez doprovodu k těmto zásilkám na oprávněné osoby a

b) tyto zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy, dokud nejsou předány jinému schválenému agentovi nebo leteckému dopravci. Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, se považují za chráněné před neoprávněnými činy. Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v jiné než kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, se umístí do částí prostor schváleného agenta, do nichž se kontroluje vstup, nebo pokud se zásilky nacházejí mimo takové části

 jsou fyzicky zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli zakázané předměty, nebo

 nejsou ponechány bez dozoru a přístup k nim je omezen na osoby, které se podílejí na ochraně nákladu a manipulaci s ním.

6.3.2.5.

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.4 schválený agent zajistí, aby byly ke každé zásilce předané leteckému dopravci či jinému schválenému agentovi připojeny příslušné doklady, buď ve formě leteckého nákladního listu, nebo samostatného prohlášení, a to v elektronickém formátu nebo v tištěné podobě.

6.3.2.6.

Tyto doklady uvedené v bodě 6.3.2.5 jsou k dispozici ke kontrole příslušnému orgánu v kterémkoli okamžiku před naložením zásilky do letadla a poté po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin, a jsou v nich uvedeny všechny tyto údaje:

a) jedinečný alfanumerický identifikátor schváleného agenta přidělený příslušným orgánem;

b) jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu;

c) obsah zásilky, kromě zásilek uvedených v bodu 6.2.1 písm. d) a e) prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005;

d) bezpečnostní status zásilky s údajem:

 „SPX“, označujícím zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

 „SCO“, označujícím zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

 „SHR“, označujícím zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko;

e) důvod vydání bezpečnostního statusu s údajem:

 „KC“ označujícím zásilku obdrženou od známého odesílatele nebo

 „AC“ označujícím zásilku obdrženou od stálého odesílatele nebo

 „RA“ označujícím zásilku vybranou schváleným agentem nebo

 o použitém prostředku nebo metodě detekční kontroly nebo

 o důvodech pro osvobození zásilky od detekční kontroly;

f) jméno osoby, která vydala bezpečnostní status, nebo rovnocennou identifikaci, datum a čas vydání;

g) jedinečný identifikátor, který přidělil příslušný orgán, schváleného agenta, který uznal bezpečnostní status udělený zásilce jiným schváleným agentem.

Schválený agent, který zásilky přepravuje prostřednictvím jiného schváleného agenta nebo leteckého dopravce vybraného na základě výběrového řízení, se může rovněž rozhodnout předat pouze údaje požadované podle písmen a) až e) a písmena g) a uchovávat informace požadované v písmenu f) po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin.

6.3.2.7.

V případě konsolidace zásilek jsou požadavky uvedené v bodech 6.3.2.5 a 6.3.2.6 považovány za splněné, pokud:

a) schválený agent provádějící konsolidaci uchová informace požadované podle bodu 6.3.2.6 písm. a) až g) pro každou jednotlivou zásilku po dobu trvání letu/letů nebo po dobu 24 hodin, podle toho, který časový úsek je delší, a

b) dokumentace přiložená ke konsolidaci obsahuje alfanumerický identifikátor schváleného agenta, který provedl konsolidaci, jedinečný identifikátor konsolidace a její bezpečnostní status.

Písmeno a) se nevyžaduje pro konsolidace, které jsou vždy podrobeny detekční kontrole nebo jsou od detekční kontroly osvobozeny v souladu s bodem 6.2.1 písm. d) a písm. e) prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005, pokud schválený agent konsolidaci přidělí jedinečný identifikátor a uvede bezpečnostní status a jediný důvod, proč byl tento bezpečnostní status vydán.

6.3.2.8.

Při přijímání zásilek, u nichž nebyly dříve provedeny všechny požadované bezpečnostní kontroly, se schválený agent může rovněž rozhodnout, že neprovede bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 6.3.2, nýbrž zásilky předá jinému schválenému agentovi za účelem provedení těchto bezpečnostních kontrol.

6.3.2.9.

Schválený agent zajistí, aby všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli přijati a vyškoleni v souladu s požadavky kapitoly 11 a všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, byli přijati a vyškoleni ve zvyšování povědomí v oblasti ochrany v souladu s požadavky kapitoly 11.

Na bezpečnostní kontroly, které má provádět schválený agent, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.4.   ZNÁMÍ ODESÍLATELÉ

6.4.1.    Schvalování známých odesílatelů

6.4.1.1.

Známé odesílatele schvaluje příslušný orgán.

Schválení známého odesílatele se vztahuje na konkrétní místo.

6.4.1.2.

Při schvalování známých odesílatelů se použije tento postup:

a) Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nachází místo uvedené v žádosti.

Žadateli jsou poskytnuty „Pokyny pro známé odesílatele“ obsažené v doplňku 6-B a „Ověřovací kontrolní seznam pro známé odesílatele“ obsažený v doplňku 6-C.

b) Příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

K posouzení, zda žadatel splňuje tyto požadavky, použije příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, „Ověřovací kontrolní seznam pro známé odesílatele“ obsažený v doplňku 6-C. Tento kontrolní seznam zahrnuje prohlášení o závazcích, které je podepsáno právním zástupcem žadatele nebo osobou odpovědnou za bezpečnost v daném místě.

Jakmile je ověřovací kontrolní seznam vyplněn, nakládá se s informacemi uvedenými v tomto kontrolním seznamu jako s utajovanými skutečnostmi.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jej na žádost zpřístupní dotčenému příslušnému orgánu.

c) Přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 14n nařízení (EHS) č. 2454/93 se považuje za ověření na místě, pokud k němu došlo ne dříve než 3 roky před datem, kdy žadatel žádá o schválení jakožto známý odesílatel. V těchto případech musí žadatel vyplnit informace požadované v části 1 „Ověřovacího kontrolního seznamu pro známé odesílatele“ obsaženého v doplňku 6-C a zašle ji příslušnému orgánu společně s prohlášením o závazcích, které je podepsáno právním zástupcem žadatele nebo osobou odpovědnou za bezpečnost v daném místě.

Osvědčení AEO a příslušné posouzení celním orgánem zpřístupní žadatel pro další inspekci.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jej na žádost zpřístupní dotčenému příslušnému orgánu.

d) Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) nebo a) a c), dle dané situace, za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o odesílateli zadány do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“ nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Nepovažuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) nebo a) a c), dle dané situace, za uspokojivé, jsou subjektu žádajícímu o schválení jako známý odesílatel neprodleně sděleny důvody.

e) Známý odesílatel se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

6.4.1.3.

Známý odesílatel jmenuje v každém místě nejméně jednu osobu, která je odpovědná za provádění bezpečnostních kontrol a dozor nad jejich prováděním v tomto místě. Tato osoba úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.

6.4.1.4.

Známý odesílatel je v pravidelných intervalech nepřekračujících pět let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda známý odesílatel nadále splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Kontrolu v prostorách známého odesílatele, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny oblasti stanovené v kontrolním seznamu uvedeném v doplňku 6-C.

Přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 14n nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se považuje za ověření na místě.

6.4.1.5.

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že známý odesílatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, odejme status známého odesílatele pro konkrétní místo či místa.

Pokud subjekt již nadále není držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EHS) č. 2454/93 nebo pokud je toto osvědčení AEO pozastaveno v důsledku nedodržení článku 14k uvedeného nařízení, učiní příslušný orgán vhodné opatření, aby se přesvědčil, že známý odesílatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

Daný subjekt informuje příslušný orgán o veškerých změnách týkajících se jeho osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EHS) č. 2454/93.

Neprodleně po odnětí a každopádně do 24 hodin příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu odesílatele zaznamenána v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

6.4.1.6.

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je známý odesílatel schválený podle bodu 6.4 této přílohy uznán ve všech členských státech.

Na známé odesílatele schválené podle bodu 6.4.1.2 písm. d) této přílohy se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v bodu 6.4 prováděcího rozhodnutí Komise C(2015)/8005.

6.4.1.7.

Příslušný orgán zpřístupní celním orgánům veškeré informace týkající se statusu známého odesílatele, které mohou být užitečné v případě, že je držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EHS) č. 2454/93. To zahrnuje informace týkající se nových schválení známých odesilatelů, odebrání statusu známých odesílatelů, prodloužení platnosti a inspekce, plány ověřování a výsledky těchto hodnocení.

Postupy pro tuto výměnu informací se stanoví mezi příslušným orgánem a vnitrostátními celními orgány.

6.4.2.    Bezpečnostní kontroly, které má provádět známý odesílatel

6.4.2.1.

Známý odesílatel zajistí, aby:

a) v daném místě nebo prostorách byla zajištěna úroveň bezpečnosti, která je dostatečná pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu a identifikovatelné letecké pošty před neoprávněnými činy, a

b) všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli přijati a vyškoleni v souladu s požadavky kapitoly 11 a všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, byli přijati a vyškoleni ve zvyšování povědomí v oblasti ochrany v souladu s požadavky kapitoly 11, a

c) při výrobě, balení, skladování, expedici a/nebo přepravě byly identifikovatelný letecký náklad a identifikovatelná letecká pošta chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Pokud tyto bezpečnostní kontroly nebyly u zásilky z jakéhokoliv důvodu provedeny nebo pokud zásilka nebyla odeslána známým odesílatelem na jeho účet, známý odesílatel tuto skutečnost jednoznačně sdělí schválenému agentovi, aby bylo možno použít bod 6.3.2.3.

6.4.2.2.

Známý odesílatel akceptuje, že zásilky, u nichž nebyly provedeny náležité bezpečnostní kontroly, jsou podrobeny detekční kontrole v souladu s bodem 6.2.1.

6.5.   STÁLÍ ODESÍLATELÉ

6.5.1.

Stálé odesílatele jmenuje schválený agent.

6.5.2.

Za účelem jmenování stálým odesílatelem se použije tento postup:

a) Schválený agent předá dotyčnému subjektu „Pokyny k letecké bezpečnosti pro stálé odesílatele“ a „Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ uvedené v doplňku 6-D. Tyto pokyny a prohlášení poskytne schválenému agentovi příslušný orgán členského státu, v němž se nachází dané místo.

b) Subjekt předloží schválenému agentovi podepsané „Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ uvedené v doplňku 6-D, není-li tento subjekt držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

Tento subjekt jmenuje rovněž nejméně jednu osobu odpovědnou za bezpečnost v jeho prostorách a sdělí jméno a kontaktní údaje této osoby schválenému agentovi.

Podepsané prohlášení uchovává schválený agent a zpřístupní je na žádost dotčenému příslušnému orgánu.

Bylo-li na základě osvědčení AEO upuštěno od požadavku na vyplnění prohlášení o závazcích, stálý odesílatel neprodleně informuje schváleného agenta, pokud již není držitelem tohoto osvědčení.

c) Schválený agent provede ověření, a to zjištěním těchto údajů o případném stálém odesílateli:

 údajů o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy, a

 povahy podnikání a

 kontaktních údajů, včetně kontaktních údajů osoby nebo osob odpovědných za bezpečnost, a

 čísla plátce DPH nebo registračního čísla společnosti a

 pokud se použije výjimka podle bodu 6.5.2 písm. b), čísla osvědčení AEO.

d) Považuje-li schválený agent informace poskytnuté podle písmen b) a c) za uspokojivé, může jmenovat dotyčný subjekt stálým odesílatelem.

6.5.3.

Schválený agent vede databázi s informacemi uvedenými v bodě 6.5.2 písm. c). Databáze je přístupná ke kontrole příslušnému orgánu.

6.5.4.

Pokud není vykonávána žádná činnost v souvislosti s leteckou přepravou nákladu nebo pošty na účet stálého odesílatele po dobu dvou let, platnost statusu stálého odesílatele skončí.

6.5.5.

Není-li příslušný orgán nebo schválený agent nadále přesvědčen, že stálý odesílatel dodržuje pokyny uvedené v doplňku 6-D, schválený agent neprodleně odejme status stálého odesílatele.

6.5.6.

Pokud nebyly u zásilky z jakéhokoliv důvodu provedeny bezpečnostní kontroly stanovené v „Pokynech k letecké bezpečnosti pro stálé odesílatele“ nebo pokud zásilka nebyla odeslána stálým odesílatelem na jeho účet, stálý odesílatel tuto skutečnost jednoznačně sdělí schválenému agentovi, aby bylo možno použít bod 6.3.2.3.

6.6.   OCHRANA NÁKLADU A POŠTY

6.6.1.    Ochrana nákladu a pošty během přepravy

6.6.1.1.

S cílem zajistit, aby byly zásilky, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, chráněny před neoprávněnými činy během přepravy:

a) musí být zásilky zabaleny nebo zapečetěny schváleným agentem, známým odesílatelem nebo stálým odesílatelem tak, aby bylo zajištěno, že jakákoli nedovolená manipulace by byla patrná; pokud to není možné, je třeba přijmout alternativní ochranná opatření, která zajistí neporušenost zásilky, a

b) nákladový prostor vozidla, v němž mají být zásilky přepraveny, musí být uzamčen nebo zapečetěn nebo vozidla s boční shrnovací plachtou musí být zabezpečena celními šňůrami tak, aby bylo zajištěno, že je patrná jakákoli nedovolená manipulace, nebo ložný prostor plošinových nákladních vozidel musí být pod dozorem, a

c) prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E je schváleno dopravcem, který uzavřel dohodu o přepravě se schváleným agentem, známým odesílatelem nebo stálým odesílatelem, není-li samotný dopravce schválen jako schválený agent.

Podepsané prohlášení uchovává schválený agent, známý odesílatel nebo stálý odesílatel, jehož jménem je přeprava prováděna. Na žádost je kopie podepsaného prohlášení poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo dotčenému příslušnému orgánu.

Jako alternativu k písmeni c) může dopravce předložit schválenému agentovi, známému odesílateli nebo stálému odesílateli, pro nějž zajišťuje přepravu, doklad, že byl osvědčen nebo schválen příslušným orgánem.

Tento doklad zahrnuje požadavky uvedené v doplňku 6-E a kopie uchovává dotčený schválený agent, známý odesílatel nebo stálý odesílatel. Na žádost je kopie poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo jinému příslušnému orgánu.

6.6.1.2.

Bod 6.6.1.1 písm. b) a c) se nepoužijí při přepravě v neveřejném prostoru letiště.

6.6.2.    Ochrana nákladu a pošty, které jsou určeny k naložení do letadla, na letištích

6.6.2.1.

Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v kritické části, se považují za chráněné před neoprávněnými činy.

6.6.2.2.

Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v jiné než kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, se umístí do částí prostor schváleného agenta, do nichž se kontroluje vstup, nebo pokud se zásilky nacházejí mimo takové části, považují se za chráněné před neoprávněnými činy, pokud:

a) jsou fyzicky zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli zakázané předměty, nebo

b) nejsou ponechány bez dozoru a přístup je omezen na osoby, které se podílejí na ochraně a naložení nákladu a pošty do letadla.

6.7.   VYSOCE RIZIKOVÝ NÁKLAD A POŠTA (HRCM)

Ustanovení o vysoce rizikovém nákladu a poště jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.8.   BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY PRO NÁKLAD A POŠTU PŘEPRAVOVANÉ DO UNIE ZE TŘETÍCH ZEMÍ

6.8.1.    Označení leteckých dopravců

6.8.1.1.

Kterýkoli letecký dopravce přepravující náklad nebo poštu z letiště třetí země neuvedené v doplňcích 6-Fi nebo 6-Fii pro transfer, tranzit nebo vykládku na kterémkoli letišti spadajícím do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 300/2008 je označen jako „dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země“ (ACC3) podle potřeby jedním z těchto orgánů:

a) příslušným orgánem členského státu, který leteckému dopravci vydal osvědčení leteckého provozovatele;

b) pokud jde o letecké dopravce, kteří nejsou držiteli osvědčení leteckého provozovatele vydaného členským státem, příslušným orgánem členského státu uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ( 7 );

c) pokud jde o letecké dopravce, kteří nejsou držiteli osvědčení leteckého provozovatele vydaného členským státem a nejsou uvedeni v příloze nařízení (ES) č. 748/2009, příslušným orgánem členského státu, ve kterém má letecký dopravce hlavní provozní základnu v rámci Unie, nebo jakýmkoli jiným příslušným orgánem Unie po dohodě s tímto příslušným orgánem.

6.8.1.2.

Označení leteckého dopravce jako ACC3 s ohledem na činnosti týkající se nákladu a pošty pocházejících z letiště, pro které je označení ACC3 požadováno (dále jen „příslušné činnosti týkající se nákladu“), se zakládá:

a) na jmenování osoby, která jménem leteckého dopravce nese s ohledem na příslušnou činnost týkající se nákladu plnou odpovědnost za provedení ustanovení o ochraně nákladu nebo pošty před protiprávními činy, a

b) na zprávě o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy potvrzující provedení opatření k ochraně před protiprávními činy.

6.8.1.3.

Příslušný orgán přidělí dopravci s označením ACC3 jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu, který leteckého dopravce identifikuje spolu s letištěm třetí země, pro něž byl tento letecký dopravce určen pro účely přepravy nákladu nebo pošty do Unie.

6.8.1.4.

Označení je platné ode dne, kdy příslušný orgán zadá údaje týkající se dopravce ACC3 do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, na dobu nejvýše pěti let.

6.8.1.5.

Dopravce ACC3 uvedený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce musí být uznán ve všech členských státech pro veškerý provoz z letiště třetí země do Unie.

6.8.2.    Ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy pro účely dopravce ACC3

6.8.2.1.

Ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy s ohledem na příslušné činnosti leteckého dopravce týkající se nákladu sestává:

a) z přezkoumání bezpečnostního programu leteckého dopravce s cílem zajistit jeho relevantnost a úplnost z hlediska všech bodů uvedených v doplňku 6-G a

b) z ověření toho, zda jsou prováděna opatření k ochraně letectví před protiprávními činy s ohledem na příslušné činnosti týkající se nákladu, na základě kontrolního seznamu stanoveného v doplňku 6-C3.

6.8.2.2.

Ověření toho, zda jsou prováděna opatření v rámci ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy, se provádí na místě na jednom z těchto stupňů:

1) Na letišti, z něhož letecký dopravce provádí příslušné činnosti týkající se nákladu dříve, než lze pro uvedené letiště udělit označení ACC3.

Pokud ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy konstatuje, že není prováděn jeden nebo několik cílů uvedených v kontrolním seznamu stanoveném v doplňku 6-C3, nesmí příslušný orgán leteckého dopravce označit jako ACC3 pro příslušné činnosti týkající se nákladu, aniž by měl doklad o tom, že letecký dopravce podnikl opatření, jimiž zjištěný nedostatek napravil.

2) Na reprezentativním počtu letišť, na nichž letecký dopravce provádí příslušné činnosti týkající se nákladu dříve, než lze uvedenému leteckému dopravci udělit označení ACC3 pro všechna letiště, na nichž provádí příslušné činnosti týkající se nákladu. Platí tyto podmínky:

a) o tuto možnost požádá letecký dopravce, který provozuje několik příslušných činností týkajících se leteckého nákladu; a

b) příslušný orgán ověřil, že letecký dopravce uplatňuje vnitřní program zajištění kvality ochrany před protiprávními činy, který odpovídá ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, a

c) reprezentativní počet musí činit nejméně tři nebo 5 % podle toho, která z hodnot je vyšší, a všechna letiště se musí nacházet ve vysoce rizikovém místě původu a

d) příslušný orgán schválil plán, který zajišťuje ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy pro každý rok platnosti označení na dodatečných letištích, pro něž má být označení ACC3 uděleno, nebo dokud nejsou ověřena všechna letiště. Těchto ověření musí být každý rok provedeno alespoň tolik jako ověření podle písmena c). Plán musí uvádět důvody, na nichž je výběr dodatečných letišť založen, a

e) platnost všech označení ACC3 končí v tentýž den a

f) pokud jedno z ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy schválených podle plánu konstatuje, že není prováděn jeden nebo několik cílů uvedených v kontrolním seznamu stanoveném v doplňku 6-C3, musí příslušný orgán požadovat doklad o přijetí opatření, jimiž byl nedostatek zjištěný na daném letišti napraven, a v závislosti na závažnosti nedostatku dále požaduje:

 ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy u všech letišť, pro něž je označení ACC3 požadováno, v souladu s bodem 6.8.2.2.1 ve lhůtě stanovené příslušným orgánem nebo

 dvojnásobek počtu ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy stanoveného podle písmena d) připadající na každý ze zbývajících roků platnosti označení ACC3.

6.8.2.3.

Příslušný orgán může přijmout zprávu o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy od subjektu třetí země pro účely označení ACC3 v případě, že tento subjekt provádí veškerou přepravu nákladu, včetně nakládky do nákladového prostoru letadla, jménem dopravce ACC3 a zpráva o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy uvádí všechny tyto činnosti.

6.8.2.4.

Příslušný orgán může jmenovat jednoho leteckého dopravce jako ACC3 na omezené období, které skončí nejpozději dnem 30. června 2016, pokud ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy nemohlo proběhnout z objektivních důvodů, za něž letecký dopravce nenese odpovědnost. Je-li toto jmenování uděleno na dobu delší než šest měsíců, příslušný orgán ověří, že letecký dopravce uplatňuje vnitřní program zajištění kvality ochrany před protiprávními činy, který odpovídá ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy.

6.8.2.5.

Ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy je zaznamenáno do zprávy o ověření, která sestává přinejmenším z prohlášení o závazcích stanoveného v doplňku 6-H1, kontrolního seznamu stanoveného v doplňku 6-C3 a prohlášení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy stanoveného v doplňku 11-A. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zprávu o ověření předloží příslušnému orgánu a její kopii poskytne ověřenému leteckému dopravci.

6.8.3.    Bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetí země

6.8.3.1.

Dopravce ACC3 zajistí, aby veškerý náklad a pošta přepravované pro transfer, tranzit nebo vykládku na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole, ledaže:

a) byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; nebo

b) byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny známým odesílatelem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; nebo

c) byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny stálým odesílatelem na odpovědnost dopravce ACC3 nebo schváleného agenta ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky a není přepravována letadly pro přepravu osob; nebo

d) je zásilka osvobozena od detekční kontroly podle bodu 6.1.1 písm. d) a chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy se stala identifikovatelným leteckým nákladem nebo identifikovatelnou leteckou poštou, až do naložení.

6.8.3.2.

Náklad a pošta přepravované do Unie jsou podrobeny detekční kontrole jedním z prostředků nebo metod uvedených v bodě 6.2.1, a to s dostačující spolehlivostí, která zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

6.8.3.3.

Dopravce ACC3 zajistí s ohledem na:

a) transfer a tranzit nákladu nebo pošty, aby detekční kontrolu v souladu s bodem 6.8.3.2 nebo bezpečnostní kontroly provedl on sám nebo subjekt ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy v místě původu nebo jinde v dodavatelském řetězci a tyto zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; a

b) vysoce rizikový náklad a poštu, aby detekční kontrolu v souladu s bodem 6.7 provedl on sám nebo subjekt ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy v místě původu nebo jinde v dodavatelském řetězci, aby tyto zásilky byly označeny SHR a aby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky.

6.8.3.4.

Jedinečný alfanumerický identifikátor dopravce ACC3 a bezpečnostní status zásilky uvedený v bodě 6.3.2.6 písm. d) a vydaný schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy se uvedou v průvodních dokladech ve formě leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo ve zvláštním prohlášení, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

6.8.3.5.

V případě, že schválený agent uvedený v bodě 6.8.4 neexistuje, může dopravce ACC3 nebo letecký dopravce přilétající ze třetí země uvedené v doplňku 6-Fi nebo 6-Fii vydat prohlášení o bezpečnostním statusu.

6.8.4.    Ověřování schválených agentů a známých odesílatelů

6.8.4.1.

Aby se subjekty ze třetích zemí mohly stát schváleným agentem nebo známým odesílatelem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, musí být ověřeny podle jedné z těchto dvou možností a uvedeny v databázi dopravců ACC3, jimž přímo dodávají náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie:

a) bezpečnostní program dopravce ACC3 stanoví podrobnosti o bezpečnostních kontrolách prováděných jeho jménem subjekty ze třetích zemí, ze kterých přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie. V rámci ověření dopravce ACC3 z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy jsou ověřeny bezpečnostní kontroly, které tyto subjekty provádějí, nebo

b) subjekty ze třetích zemí předkládají informace o příslušných činnostech manipulace s nákladem pro účely ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v intervalech nepřekračujících pět let a poskytnou dopravci ACC3 kopii zprávy o ověření. Pokud jde o schválené agenty třetích zemí, obsahuje zpráva o ověření prohlášení o závazcích stanovené v doplňku 6-H2 a kontrolní seznam stanovený v doplňku 6-C2, a pokud jde o známé odesílatele třetích zemí, prohlášení o závazcích stanovené v doplňku 6-H3 a kontrolní seznam stanovený v doplňku 6-C4. Zpráva o ověření obsahuje rovněž prohlášení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy stanovené v doplňku 11-A.

6.8.4.2.

Pokud ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy podle bodu 6.8.4.1 písm. b) dospěje k závěru, že subjekt:

a) úspěšně splnil cíle uvedené v příslušném kontrolním seznamu, ve zprávě o ověření se uvede, že daný subjekt lze označit za schváleného agenta nebo známého odesílatele ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy. Ověřující osoba ověřovanému subjektu poskytne originál zprávy o ověření;

b) nesplnil cíle uvedené v příslušném kontrolním seznamu, daný subjekt není oprávněn provozovat dopravu za účelem přepravy nákladu do EU. Subjekt obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

6.8.4.3.

Dopravce ACC3 musí spravovat databázi, jež o každém schváleném agentovi nebo známém odesílateli, který byl předmětem ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.4.1, od něhož přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie, uvádí alespoň tyto informace:

a) údaje o společnosti, včetně věrohodné obchodní adresy; a

b) povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací; a

c) kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy; a

d) případně registrační číslo společnosti; a

e) zprávu o ověření, je-li k dispozici.

Databáze je k dispozici pro účely kontroly dopravce ACC3.

Tuto databázi mohou spravovat i jiné subjekty ověřené z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

6.8.4.4.

Subjekt působící v oblasti přepravy leteckého nákladu nebo pošty a provozující síť různých míst ve třetích zemích může obdržet jediné označení jakožto schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy pro všechna místa v rámci sítě, za předpokladu, že:

a) na příslušné zabezpečení ochrany civilního letectví před protiprávními činy v rámci sítě, včetně dopravních služeb mezi jednotlivými místy, se vztahuje jediný bezpečnostní program nebo standardizované bezpečnostní programy a

b) provádění bezpečnostního programu (programů) se řídí jediným vnitřním programem zajištění kvality ochrany před protiprávními činy, který odpovídá ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, a

c) před tím, než bude síť označena jako schválený agent z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, musí být ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy podrobena následující místa daného subjektu:

i) místo (místa), ze kterého (ze kterých) jsou náklad nebo pošta přímo doručovány dopravci ACC3, a

ii) nejméně dvě nebo 20 % míst sítě (podle toho, která z hodnot je vyšší), z nichž jsou náklad nebo pošta zasílány na místo (místa) uvedená v bodě i., a

iii) všechna místa ležící ve třetích zemích uvedených v doplňku 6-I prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

Aby mohla být všechna dosud neověřená místa sítě nejdéle do 30. června 2018 označována jako schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, musí být během každého roku po roce označení nejméně další dvě nebo 20 % míst sítě (podle toho, která z hodnot je vyšší), z nichž jsou náklad nebo pošta zasílány na místo (místa) uvedené (uvedená) v bodě 6.8.4.4 písm. c) podbodu i., podrobena ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, dokud nebudou ověřena všechna místa.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy vypracuje plán uvádějící náhodně vybrané pořadí míst, která mají být každý rok ověřena. Plán se vypracuje nezávisle na subjektu, který síť provozuje, a tento subjekt jej nesmí změnit. Tento plán je nedílnou součástí zprávy o ověření, na jejímž základě je síť označena jako agent ze třetí země schválený EU.

Poté, co u něj bylo provedeno ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, považuje se místo sítě za schváleného agenta ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.4.2 písm. a).

6.8.4.5.

Je-li ověřením ochrany letectví EU před protiprávními činy u místa sítě podle bodu 6.8.4.4 písm. c) podbodu ii. zjištěno, že dané místo nesplňuje cíle uvedené v kontrolním seznamu v doplňku 6-C2, provádí se detekční kontrola nákladu a pošty z uvedeného místa na místě ověřeném v souladu s bodem 6.8.4.2 písm. a), dokud nebude ověřením ochrany letectví EU před protiprávními činy potvrzeno splnění cílů kontrolního seznamu.

6.8.4.6.

Body 6.8.4.4 až 6.8.4.6 platí do 30. června 2018.

6.8.5.    Nesplnění požadavků a zrušení platnosti označení ACC3

6.8.5.1.    Nesplnění požadavků

1. Zjistí-li Komise nebo příslušný orgán v provozu dopravce ACC3 závažný nedostatek, u kterého se má za to, že má zásadní dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy v Unii:

a) informuje neprodleně dotyčného dopravce ACC3 a vyžádá si stanovisko a odpovídající opatření k odstranění závažných nedostatků a

b) neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy.

2. Pokud příslušný orgán nedosáhne odstranění nedostatků, může Komise po konzultaci s Výborem pro ochranu civilního letectví zřízeného čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008 dospět k závěru, že daného dopravce již nelze uznat jako dopravce ACC3, a to buď pro konkrétní, nebo všechny tratě ze třetích zemí do Unie. V těchto případech se údaje o dopravci ACC3 odstraní z databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

3. Letecký dopravce, jemuž bylo v souladu s bodem 6.8.5.1.2 odňato uznání jako dopravce ACC3, může toto uznání znovu získat nebo být zapsán do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce teprve poté, co ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy potvrdí, že závažný nedostatek byl odstraněn a Výbor pro ochranu civilního letectví byl o tom informován dotyčným příslušným orgánem.

6.8.5.2.    Zrušení platnosti

Příslušný orgán, který dopravci udělil označení ACC3, je odpovědný za odstranění dopravce ACC3 z „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“:

a) na žádost leteckého dopravce či po dohodě s ním, nebo

b) pokud dopravce ACC3 neprovádí příslušné činnosti týkající se nákladu a nereaguje na žádost o stanovisko nebo jinak brání posouzení rizik pro letectví.

DOPLNĚK 6-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – SCHVÁLENÝ AGENT

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 8 ) o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

 pokud je mi známo, informace obsažené v bezpečnostním programu společnosti jsou pravdivé a správné,

 praktiky a postupy stanovené v tomto bezpečnostním programu budou prováděny a zachovávány na všech místech, na něž se tento program vztahuje,

 tento bezpečnostní program bude upraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem příslušným budoucím změnám právních předpisů Unie, pokud [název společnosti] nesdělí [název příslušného orgánu], že již nehodlá působit jako schválený agent,

 [název společnosti] písemně informuje [název příslušného orgánu] o:

 

a) drobných změnách svého bezpečnostního programu, jako je název společnosti, osoba odpovědná za bezpečnost nebo kontaktní údaje, změna osoby, která vyžaduje přístup do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, a to neprodleně a nejpozději do 10 pracovních dnů, a

b) důležitých plánovaných změnách, jako jsou nové postupy detekční kontroly, velké stavební práce, které mohou ovlivnit dodržování příslušných právních předpisů Unie, nebo změna místa/adresy, a to nejpozději do 15 pracovních dnů před jejich zahájením/plánovanou změnou,

 v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy Unie bude [název společnosti] dle požadavků plně spolupracovat během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,

 [název společnosti] informuje [název příslušného orgánu] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat bezpečnosti leteckého nákladu/letecké pošty, zejména o případném pokusu ukrýt v zásilkách zakázané předměty,

 [název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti na základě bezpečnostního programu společnosti, a

 [název společnosti] vyrozumí [název příslušného orgánu], pokud:

 

a) ukončí činnost;

b) nadále již nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo

c) není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-B

POKYNY PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE

Tyto pokyny vám pomohou posoudit vaše stávající bezpečnostní opatření s ohledem na požadovaná kritéria vztahující se na známé odesílatele popsaná v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 9 ) a jeho prováděcích předpisech. To by vám mělo pomoci zajistit splnění požadavků před uskutečněním oficiální návštěvy na místě za účelem ověření.

Je důležité, aby osoba provádějící ověření mohla v průběhu návštěvy za účelem ověření hovořit s příslušnými pracovníky (např. osobou odpovědnou za bezpečnost a osobou odpovědnou za nábor pracovníků). K zaznamenání hodnocení osobou provádějící ověření se použije kontrolní seznam EU. Jakmile je ověřovací kontrolní seznam vyplněn, nakládá se s informacemi uvedenými v tomto kontrolním seznamu jako s utajovanými skutečnostmi.

Je třeba upozornit, že otázky uvedené v kontrolním seznamu EU jsou dvojího druhu: 1) otázky, u nichž záporná odpověď automaticky znamená, že nemůžete být uznáni jako známý odesílatel, a 2) otázky, které budou použity k získání celkové představy o vašich bezpečnostních předpisech, aby mohla osoba provádějící ověření dospět k celkovému závěru. Oblasti, u nichž bude automaticky zaznamenáno „nevyhovující“, jsou označeny požadavky uvedenými tučným písmem. Je-li u požadavků uvedených tučným písmem udáno „nevyhovující“, budou vám sděleny důvody a vydána doporučení ohledně úprav, které musíte provést.

Pokud jste držitelem osvědčení AEO uvedeného v čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ( 10 ) (tzv. osvědčení AEOF nebo AEOS) a pokud místo, pro které žádáte status známého odesílatele, bylo úspěšně prověřeno celními orgány k datu ne dřívějšímu než 3 roky před datem, kdy je žádáno o status známého odesílatele, jste povinni vyplnit a dát podepsat právním zástupcem vaší společnosti část 1, týkající se organizace a povinností, jakož i prohlášení o závazcích v „Ověřovacím kontrolním seznamu pro známé odesílatele“ obsažené v doplňku 6-C.

Úvod

Náklad musí být odesílán vaší společností v místě, jež má být zkontrolováno. To zahrnuje výrobu a činnosti související s vyzvednutím a balením v daném místě, kde položky nejsou identifikovatelné jako letecký náklad, dokud nejsou vybrány k vyřízení objednávky. (Viz rovněž poznámka.)

Musíte určit, kde se zásilka nákladu/pošty stává identifikovatelnou jako letecký náklad/letecká pošta, a prokázat, že jste zavedli příslušná opatření k jejich ochraně před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. To zahrnuje údaje o výrobě, balení, skladování a/nebo expedici.

Organizace a povinnosti

Musíte poskytnout údaje o své organizaci (název, číslo plátce DPH nebo číslo obchodní komory nebo popřípadě registrační číslo společnosti, číslo osvědčení AEO a datum posledního přezkumu tohoto místa celním orgánem), adresu místa, jež má být ověřeno, a hlavní adresu organizace (pokud se liší od místa, které má být ověřeno). Je třeba uvést datum konání předchozí návštěvy za účelem ověření a případně poslední jedinečný alfanumerický identifikátor a rovněž povahu podnikání, přibližný počet zaměstnanců na místě, jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za bezpečnost leteckého nákladu/letecké pošty a kontaktní údaje.

Musíte poskytnout údaje o přijímacím řízení u všech pracovníků (stálých, dočasných nebo zaměstnanců agentury, řidičů), kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště. Přijímací řízení zahrnuje ověření před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Návštěva na místě za účelem ověření zahrnuje pohovor s osobou odpovědnou za nábor pracovníků. Tato osoba bude muset předložit doklady (např. prázdné tiskopisy) k doložení postupů společnosti. Toto přijímací řízení se vztahuje na pracovníky přijaté do zaměstnání po 29. dubnu 2010.

Musíte prokázat, že všichni pracovníci (stálí, dočasní nebo zaměstnanci agentury, řidiči), kteří mají přístup k leteckému nákladu/letecké poště, absolvovali odpovídající odbornou přípravu ke zvýšení povědomí v oblasti bezpečnosti. Tato odborná příprava se musí uskutečnit v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Je nutno vést individuální záznamy o odborné přípravě. Mimoto musíte prokázat, že všichni příslušní pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly absolvovali odbornou přípravu či aktualizační školení v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Musíte prokázat, jak je vaše pracoviště chráněno (např. oplocením nebo závorou) a že jsou zavedeny příslušné postupy pro kontrolu vstupu. Popřípadě musíte poskytnout údaje o poplachovém systému nebo systému průmyslové televize. Je nezbytné, aby byl kontrolován vstup do prostoru, v němž se zpracovává nebo skladuje letecký náklad/letecká pošta. Všechny dveře, okna a jiná místa přístupu k leteckému nákladu/letecké poště musí být zabezpečena nebo podléhat kontrole vstupu.

Musíte prokázat, že přístup do výrobních prostor je kontrolován a že výrobní proces podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu výroby, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte prokázat, že přístup do balírny je kontrolován a že proces balení podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu balení, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte poskytnout údaje o procesu balení a prokázat, že všechny hotové výrobky jsou před zabalením zkontrolovány.

Musíte popsat hotový vnější obal a prokázat, že je pevný. Musíte rovněž prokázat, jak je zajištěno, že hotový vnější obal je odolný vůči nedovolené manipulaci, například pomocí číslovaných pečetí, bezpečnostní pásky, zvláštních razítek nebo lepenkových krabic zajištěných lepicí páskou. Musíte rovněž prokázat, že tyto předměty uchováváte za bezpečných podmínek, pokud nejsou používány, a že kontrolujete jejich výdej.

Musíte prokázat, že je kontrolován přístup do skladovacích prostor. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu skladování, musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte rovněž prokázat, že hotový a zabalený letecký náklad/letecká pošta jsou před expedicí zkontrolovány.

Musíte prokázat, že je kontrolován přístup do oblasti expedice. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu expedice, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte poskytnout údaje o způsobu dopravy nákladu/pošty schválenému agentovi.

Používáte-li vlastní dopravu, musíte prokázat, že vaši řidiči byli vyškoleni na požadované úrovni. Pokud vaše společnost využívá smluvního dodavatele, musíte zajistit, aby a) letecký náklad/letecká pošta byly vámi zapečetěny nebo zabaleny tak, že by jakákoliv nedovolená manipulace byla patrná, a b) dopravce podepsal prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Odpovídáte-li za přepravu leteckého nákladu/letecké pošty, musíte prokázat, že dopravní prostředky lze zabezpečit, a to buď použitím pečetí, je-li to možné, nebo jiným způsobem. Pokud se používají číslované pečetě, musíte prokázat, že je kontrolován přístup k pečetím a čísla jsou evidována; používají-li se jiné metody, musíte prokázat, že je zajištěno, že náklad/pošta jsou odolné vůči nedovolené manipulaci a/nebo že jsou uloženy bezpečně. Mimoto musíte prokázat, že jsou zavedena opatření k ověření totožnosti řidičů vozidel vyzvedávajících váš letecký náklad/leteckou poštu. Musíte rovněž prokázat, že jste zajistili, aby byly náklad/pošta zabezpečeny v okamžiku, kdy opouštějí vaše prostory. Musíte prokázat, že letecký náklad/letecká pošta jsou chráněny před neoprávněnými činy během přepravy.

Nemusíte předložit důkazy o odborné přípravě řidičů ani kopii prohlášení dopravce, pokud schválený agent přijal opatření v oblasti dopravy k vyzvedávání leteckého nákladu/letecké pošty z vašich prostor.

Musíte prohlásit, že akceptujete neohlášené kontroly ze strany inspektorů příslušného orgánu za účelem sledování těchto norem.

Musíte rovněž prohlásit, že [název příslušného orgánu] poskytnete příslušné údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud:

a)   celková odpovědnost za bezpečnost je přidělena jiné osobě, než je uvedená osoba;

b)   došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

c)   vaše společnost ukončí činnost, nadále již nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů EU.

Musíte prohlásit, že budete dodržovat normy bezpečnosti do další návštěvy na místě za účelem ověření a/nebo kontroly.

Poté musíte přijmout plnou odpovědnost za prohlášení a podepsat doklad o ověření.

POZNÁMKY:

Výbušná a zápalná zařízení

Zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení lze přepravovat v zásilkách nákladu, jsou-li zcela splněny požadavky všech bezpečnostních předpisů.

Zásilky z jiných zdrojů

Známý odesílatel může schválenému agentovi předat zásilky, které nezasílá sám, pokud:

a) jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám, a

b) původ je jednoznačně uveden na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole.

DOPLNĚK 6-C

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE

Poznámky k vyplnění:

Při vyplňování tiskopisu věnujte pozornost těmto záležitostem:

 Položky označené (*) představují požadované údaje a MUSÍ být vyplněny.

 Je-li odpověď na otázku uvedenou tučným písmem ZÁPORNÁ, JE NUTNO hodnocení považovat za NEVYHOVUJÍCÍ. To neplatí v případě, nejsou-li dotyčné otázky použitelné.

 Celkové hodnocení lze považovat za VYHOVUJÍCÍ až poté, co odesílatel podepsal prohlášení o závazcích na poslední straně.

 Originál prohlášení o závazcích musí být uchováván příslušným orgánem či mu být zpřístupněn do doby skončení platnosti ověření. Kopie prohlášení by měla být předána rovněž odesílateli.

ČÁST 1

Organizace a povinnosti1.1  Datum ověření (*)

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření a popřípadě jedinečný identifikátor

dd/mm/rrrr

 

Identifikátor

 

1.3  Název organizace, která má být ověřena (*)

Název

Číslo plátce DPH/číslo obchodní komory/registrační číslo společnosti (podle potřeby)

1.4  Informace o osvědčení AEOF nebo AEOS, je-li to na místě

Číslo osvědčení AEO

 

Datum, kdy celní orgány naposledy přezkoumaly toto místo

 

1.5  Adresa místa, které má být ověřeno (*)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Země

 

1.6  Hlavní adresa organizace (pokud se liší od místa, které má být ověřeno, za předpokladu, že se nachází ve stejné zemi)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Země

 

1.7  Povaha podnikání – druhy zpracovávaného nákladu

1.8  Žadatel je odpovědný za:

a)  výrobu

b)  balení

c)  skladování

d)  expedici

e)  jiné, upřesněte

 

1.9  Přibližný počet zaměstnanců na místě

 

1.10  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za bezpečnost leteckého nákladu/letecké pošty (*)

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

1.11  Kontaktní telefonní číslo

Tel. č.

 

1.12  E-mailová adresa (*)

E-mail

 

ČÁST 2

Identifikovatelný letecký náklad/letecká pošta

Cíl: Vymezit bod (nebo místo), z něhož lze náklad/poštu identifikovat coby letecký náklad/leteckou poštu.

2.1 Kontrolou výrobních, balicích, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu/letecké pošty stávají identifikovatelnými jako takové.

Popište:

Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 5 až 8.

ČÁST 3

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: Zajistit, aby všichni pracovníci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči), kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, byli podrobeni příslušnému ověření před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti a rovněž aby absolvovali odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Dále zajistit, aby všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly dodávek absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

To, zda jsou otázky 3.1 a 3.2 otázkami uvedenými tučným písmem (a tudíž je-li odpověď ZÁPORNÁ, je nutno to považovat za nevyhovující), závisí na platných vnitrostátních předpisech státu, v němž se nachází dané místo. Tučným písmem však musí být uvedena nejméně jedna z těchto dvou otázek, přičemž by mělo být rovněž povoleno, aby se v případě, že je provedeno ověření spolehlivosti, nepožadovalo ověření před nástupem do zaměstnání. Osoba odpovědná za provádění bezpečnostních kontrol musí vždy absolvovat ověření spolehlivosti.3.1  Existuje přijímací řízení pro všechny pracovníky s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, jehož součástí je ověření před nástupem do zaměstnání v souladu s bodem 11.1.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998? To se vztahuje na pracovníky přijaté do zaměstnání po 29. dubnu 2010.

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jaký typ

 

3.2  Zahrnuje toto přijímací řízení rovněž ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

To se vztahuje na pracovníky přijaté do zaměstnání po 29. dubnu 2010.

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jaký typ

 

3.3  Zahrnuje proces jmenování určené osoby odpovědné za provádění bezpečnostních kontrol a za dozor nad jejich prováděním v daném místě požadavek na ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

3.4  Absolvují pracovníci s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště odbornou přípravu ke zvýšení povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. před udělením přístupu k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště? Absolvují pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly dodávek odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

3.5  Absolvují pracovníci (uvedení výše) opakovací výcvik s četností odpovídající požadavkům na tento výcvik?

ANO nebo NE

 

3.6  Hodnocení – Jsou opatření dostatečná na to, aby bylo zajištěno, že všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, a pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli náležitě přijati a vyškoleni v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 4

Fyzické zabezpečení

Cíl: Zjistit, zda v daném místě nebo prostorách existuje dostatečné (fyzické) zabezpečení k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy.4.1  Je místo chráněno oplocením nebo závorou?

ANO nebo NE

 

4.2  Podléhají všechny přístupové body k místu kontrole vstupu?

ANO nebo NE

 

4.3  Pokud ANO, jsou přístupové body zabezpečeny:

Personálem

 

Manuálně

 

Automaticky

 

Elektronicky

Jinak, upřesněte

4.4  Má budova pevnou konstrukci?

ANO nebo NE

 

4.5  Má budova účinný poplachový systém?

ANO nebo NE

 

4.6  Má budova účinný systém průmyslové televize?

ANO nebo NE

 

4.7  Pokud ANO, jsou snímky z průmyslové televize zaznamenávány?

ANO nebo NE

 

4.8  Jsou všechny dveře, okna a jiná místa přístupu k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště zabezpečeny nebo podléhají kontrole vstupu?

ANO nebo NE

 

4.9  Pokud ne, uveďte důvody

4.10  Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou identifikovatelný letecký náklad/letecká pošta zpracovávány nebo uloženy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 5

Výroba

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu výrobního procesu.5.1  Je kontrolován přístup do výrobní oblasti?

ANO nebo NE

 

5.2  Pokud ANO, jak?

5.3  Podléhá výrobní proces dozoru?

ANO nebo NE

 

5.4  Pokud ANO, jak?

5.5  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

5.6  Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 6

Balení

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu balicího procesu.6.1  Podléhá balicí proces dozoru?

ANO nebo NE

 

6.2  Pokud ANO, jak?

6.3  Popište hotový vnější obal:

a)  Je hotový vnější obal pevný?

ANO nebo NE

Popište:

b)  Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.4 a)  Jsou používány číslované pečetě, bezpečnostní pásky, zvláštní razítka nebo lepenkové krabice zajištěné lepicí páskou, aby byly letecký náklad/letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO:

 

6.4 b)  Jsou pečetě, bezpečnostní pásky nebo zvláštní razítka uchovávány za bezpečných podmínek, pokud se nepoužívají?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.4 c)  Je kontrolován výdej číslovaných pečetí, bezpečnostních pásek a/nebo razítek?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.5  Je-li odpověď na otázku 6.4 a) KLADNÁ, jak je toto kontrolováno?

6.6  Hodnocení: Jsou postupy balení dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 7

Skladování

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu skladování.7.1  Jsou hotový a zabalený letecký náklad/letecká pošta uloženy bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

7.2  Hodnocení: Jsou postupy skladování dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

ČÁST 8

Expedice

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu expedice.8.1  Je kontrolován přístup do oblasti expedice?

ANO nebo NE

 

8.2  Pokud ANO, jak?

8.3  Kdo má přístup do oblasti expedice?

Zaměstnanci?

ANO nebo NE

 

Řidiči?

ANO nebo NE

 

Návštěvníci?

ANO nebo NE

 

Smluvní dodavatelé?

ANO nebo NE

 

8.4  Hodnocení: Je ochrana dostatečná, aby byly letecký náklad/letecká pošta chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v oblasti expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

ČÁST 8 A

Zásilky z jiných zdrojů

Cíl: Zjistit postupy pro nakládání s nezabezpečenými zásilkami.

Na tyto otázky odpovězte pouze tehdy, jsou-li pro leteckou přepravu přijímány zásilky od jiných společností.8 A.1  Přijímá společnost zásilky nákladu určené pro leteckou přepravu od jiných společností?

ANO NEBO NE

 

8 A.2  Pokud ANO, jsou tyto zásilky uchovávány odděleně od vlastního nákladu společnosti a jak jsou identifikovány pro schváleného agenta/dopravce?

ČÁST 9

Přeprava

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.9.1  Jak jsou letecký náklad/letecká pošta přepravovány k schválenému agentovi?

a)  Schváleným agentem či jeho jménem?

ANO nebo NE

 

b)  Vlastní dopravou odesílatele?

ANO nebo NE

 

c)  Smluvními dodavateli, které odesílatel využívá?

ANO nebo NE

 

9.2  Pokud odesílatel využívá smluvního dodavatele:

— jsou letecký náklad/letecká pošta zapečetěny nebo zabaleny před přepravou tak, že jakákoliv nedovolená manipulace by byla patrná? a

— podepsal dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

Na následující otázky odpovězte pouze v případě, pokud se použije bod 9.1 písm. b) nebo c).

9.3  Lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak…

9.4 a)  Pokud lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit, jsou použity číslované pečetě?

ANO nebo NE

 

b)  Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak…

 

9.5  Pokud nákladový prostor dopravního prostředku nelze zabezpečit, jsou letecký náklad/letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

9.6  Pokud ANO, popište použitý způsob zajištění odolnosti vůči nedovolené manipulaci.

9.7  Pokud NE, jak jsou zabezpečeny?

9.8  Hodnocení: Jsou opatření pro ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy dostatečná?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Prohlašuji, že:

  Akceptuji neohlášené kontroly ze strany inspektorů příslušného orgánu za účelem sledování těchto norem. Pokud inspektor zjistí závažné nedostatky v zabezpečení, může to vést k odnětí mého statusu známého odesílatele.

  Poskytnu [název příslušného orgánu] relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud:

 

  celková odpovědnost za bezpečnost je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.10;

  došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost; a

  společnost ukončila činnost, již nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie.

  Zachovám normy bezpečnosti do příští návštěvy na místě za účelem ověření a/nebo kontroly.

  Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.Podepsaný/á

Funkce ve společnosti

 

Hodnocení (a oznámení)Vyhovující/nevyhovující

 

Je-li celkové hodnocení nevyhovující, uveďte oblasti, v nichž odesílatel nedosáhl požadované normy bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní slabé stránky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných úprav k dosažení požadované úrovně, a tudíž ke splnění požadavků.

Podepsaný/á

(Jméno osoby provádějící ověření)

DOPLNĚK 6-C2

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO SCHVÁLENÉ AGENTY TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ JSOU OVĚŘENI Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své označení coby schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (dále jen „RA3“). RA3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

RA3 zajistí provedení bezpečnostních kontrol zásilek směřujících do Evropské unie, včetně případné detekční zkoušky, a ochranu zásilek před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku nakládky těchto zásilek do letadla či jiného předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3.

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Evropské unie ( 11 ) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny prováděcím nařízením (EU) 2015/1998.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu ( 12 ) směřující do EU/EHP zajistí subjekt žádající o označení RA3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v bodu 6.8.4.1 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. V případech uvedených v bodu 6.8.4.1 písm. a) uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam pro dopravce ACC3.

Pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt úspěšně splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, vydá se ověřenému subjektu zpráva o ověření. Ve zprávě o ověření se uvádí, že daný subjekt je označen jako schválený agent třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3). RA3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravcem leteckého nákladu nebo pošty provádějícím přepravu do Unie z letiště třetí země (ACC3). Nedílnou součástí zprávy o ověření jsou alespoň veškeré tyto náležitosti:

a) vyplněný kontrolní seznam (doplněk 6-C2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, včetně případného vyjádření ověřovaného subjektu;

b) prohlášení o závazcích (doplněk 6-H2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem;

c) prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem. Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Část 5 – Detekční kontrola a část 6 – Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM) se posuzují podle požadavků kapitol 6.7 a 6.8 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, obdrží subjekt kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením příslušných nedostatků.

Poznámky k vyplnění:

1) Všechny části kontrolního seznamu musí být vyplněny. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

2) Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Identifikace ověřovaného subjektu a ověřující osoby1.1  Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. 01.10.2012 až 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo RA3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO)/status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT/další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3  Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4  Název subjektu

Název

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li k dispozici

 

1.5  Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li k dispozici

 

1.6  Druh podnikání – lze uvést více než jeden druh podnikání

a)  pouze přeprava leteckého nákladu

b)  letecká přeprava a jiné druhy přepravy

c)  zasílatel s prostorami pro uložení nákladu

d)  zasílatel bez prostor pro uložení nákladu

e)  přepravní jednatel

f)  jiné

 

1.7  Vykonává žadatel tyto činnosti?

a)  přejímá náklad od jiného schváleného agenta třetí země

 

b)  přejímá náklad od známých odesílatelů z třetích zemí

 

c)  přejímá náklad od stálých odesílatelů z třetích zemí

 

d)  přejímá náklad, na který se vztahuje osvobození

 

e)  provádí detekční kontrolu nákladu

 

f)  provádí skladování nákladu

 

g)  jiné, upřesněte

 

1.8  Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU/EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad a pošta doručené od RA3 dopravci ACC3 nebo jinému RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li RA3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou stanoveny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

RA3 musí uplatňovat postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU/EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či jinému RA3. Bezpečnostní kontroly sestávají z jedné z těchto činností:

a) z fyzické detekční kontroly na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty;

b) z jiných bezpečnostních kontrol, které jsou součástí postupu pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, které přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a které provádí jiný schválený agent RA3, známý odesílatel z třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3) nebo dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země (AC3) označený agentem RA3.

Odkaz: bod 6.8.3.2.1  Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2  Bezpečnostní program subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá a/nebo schvaluje bezpečnostní program příslušný orgán státu subjektu? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3  Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (části 3 až 9)?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4  Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5  Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám před předáním dopravci ACC3 či jinému RA3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6  Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven příslušným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje, aby byly bezpečnostní kontroly prováděny požadovaným způsobem.

 

2.7  Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, obsažnosti a důkladnosti postupu.

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí RA3 odpovědné a kvalifikované pracovníky na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí mít RA3 zavedeny postupy, kterými zajistí, aby všichni pracovníci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči atd.) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu/letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a) byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3; a

b) dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3.

Poznámka:

 Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly a/nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

 Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.13.1  Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni pracovníci, kteří mají přímý přístup bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.2  Je součástí tohoto postupu:

□  Ověření spolehlivosti

□  Kontrola před nástupem do zaměstnání

□  Kontrola rejstříku trestů

□  Pohovory

□  Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

3.3  Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.4  Je součástí tohoto postupu:

□  Ověření spolehlivosti

□  Kontrola před nástupem do zaměstnání

□  Kontrola rejstříku trestů

□  Pohovory

□  Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

3.5  Procházejí pracovníci s přímým přístupem bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.6  Procházejí pracovníci, kteří přejímají letecký náklad/leteckou poštu, provádějí jejich detekční kontrolu a/nebo zajišťují jejich ochranu před protiprávními činy, zvláštní odbornou přípravou související s jejich prací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.7  Procházejí pracovníci uvedení v bodech 3.5 a 3.6 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

3.8  Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy pracovníků, aby všichni pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště, byli náležitě přijati na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 4

Postupy při přejímce

Cíl: RA3 může provádět přejímku nákladu nebo pošty od jiného RA3, KC3 nebo AC3 nebo od neznámého odesílatele. RA3 musí mít zavedeny vhodné postupy pro přejímku nákladu nebo pošty, které mu umožní stanovit, zda zásilka pochází z bezpečného dodavatelského řetězce či nikoli, a následně i nezbytná bezpečnostní opatření, jež se musí v případě dané zásilky uplatnit.

RA3 může spravovat databázi, jež o každém schváleném agentovi nebo známém odesílateli, který byl předmětem ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.4.1, od něhož přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich dodání dopravci ACC3 k přepravě do Unie, uvádí alespoň tyto informace:

a) údaje o společnosti, včetně věrohodné obchodní adresy;

b) povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací;

c) kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy;

d) případně registrační číslo společnosti;

e) zprávu o ověření, je-li k dispozici.

Odkaz: body 6.8.3.1 a 6.8.4.3.

Poznámka: RA3 může převzít náklad od jiného AC3 jako zabezpečený náklad, pouze určil-li tento RA3 tohoto odesílatele jako stálého odesílatele ze třetí země (AC3) a odpovídá-li za náklad doručený tímto odesílatelem.4.1  Zjišťuje subjekt při přejímce zásilky, zda byla doručena od jiného RA3, KC3, AC3 nebo neznámého odesílatele?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.2  Zřídil a spravuje subjekt databázi obsahující informace o jednotlivých RA3, KC3 a AC3, od nichž provádí přímou přejímku leteckého nákladu nebo letecké pošty za účelem jejich dodání dopravci ACC3 k přepravě do Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte informace uvedené v této databázi.

 

Pokud NE, jakým způsobem dospěl subjekt k závěru, že náklad pochází od jiného RA3, KC3 nebo AC3?

 

4.3  Určil subjekt odesílatele coby AC3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup a záruky, jež požaduje subjekt od odesílatele.

 

4.4  Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU/EHP?

ANO nebo NE – vysvětlete.

 

4.5  Pokud ANO, podrobuje subjekt veškerý letecký náklad nebo leteckou poštu týmž bezpečnostním kontrolám, je-li jejich místem určení letiště EU/EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

4.6  Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda ji je třeba považovat za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM) (viz definice v části 6), a to i v případě zásilek, které jsou doručovány jinými druhy dopravy než dopravou leteckou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

Popište postup.

 

4.7  Když ověřený subjekt přejímá zabezpečenou zásilku, zjišťuje, zda byla chráněna před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište (pečetě, zámky, kontroly atd.).

 

4.8  Je osoba, která uskutečňuje dodávku, povinna předložit úřední doklad totožnosti s fotografií?

ANO nebo NE

 

4.9  Je uplatňován postup pro identifikaci zásilek vyžadujících detekční kontrolu?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.10  Závěr: Dostačují přejímací postupy k zjištění toho, zda letecký náklad/letecká pošta s místem určení, jímž je letiště EU/EHP, pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, nebo zda je nutné je podrobit detekční kontrole?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Detekční kontrola

Cíl: Pokud RA3 přejímá náklad a poštu, které nepocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, musí RA3 podrobit tyto zásilky vhodné detekční kontrole před tím, než mohou být předány dopravci ACC3 jako zabezpečený náklad. RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a letecká pošta směřující do EU/EHP za účelem transferu, tranzitu nebo vykládky na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole prostředky nebo metodami uvedenými v právních předpisech Unie na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

Pokud je detekční kontrola leteckého nákladu nebo letecké pošty prováděna příslušným orgánem ve třetí zemi nebo jeho jménem, uvede RA3 tuto skutečnost a popíše způsob zajištění odpovídajících detekčních kontrol.

Odkaz: bod 6.8.3.5.1  Jsou detekční kontroly prováděny jménem subjektu jiným subjektem?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá společnost provádějící detekční kontrolu

— vládou regulovaná společnost

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

— jiná

Upřesněte charakter dohody/smlouvy mezi ověřeným subjektem a subjektem, jenž provádí jeho jménem detekční kontrolu.

 

5.2  Jaké metody detekční kontroly leteckého nákladu a pošty se používají?

U všech zavedených metod uveďte údaje o zařízení používaném k detekční kontrole leteckého nákladu a letecké pošty (např. výrobce, typ, verzi softwaru, normu, sériové číslo atd.).

 

5.3  Jsou používané zařízení nebo metody (např. psi cvičení k zjišťování výbušnin) uvedeny na nejaktuálnějším seznamu zařízení a metod, jež jsou v souladu s požadavky EU, Evropské konference civilního letectví (ECAC) nebo amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje o schválení zařízení a datum tohoto schválení, jakož i údaje o tom, že je v souladu s normami zařízení na úrovni EU.

 

5.4  Je zařízení používáno v souladu s koncepcí operací výrobce a je pravidelně přezkušováno a udržováno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.5  Je během detekční kontroly zohledněna povaha zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je zvolená metoda detekční kontroly uplatňována na dostatečné úrovni tak, že je přiměřeně zajištěno, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

 

5.6  Existuje postup pro zajištění odezvy na poplachové signály vydávané detekčním zařízením? (U některého zařízení (např. rentgenového zařízení) spouští poplach osoba, jež takové zařízení sama obsluhuje.)

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište způsob odezvy na poplachové signály, který přiměřeně zajistí absenci zakázaných předmětů.

 

Pokud NE, popište, co se se zásilkou děje.

 

5.7  Jsou některé zásilky od detekční kontroly osvobozeny?

ANO nebo NE

 

5.8  Jsou některé případy tohoto osvobození v nesouladu se seznamem Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

5.9  Je přístup do oblasti detekční kontroly sledován tak, že je zajištěno, aby byl udělen pouze oprávněným zaměstnancům, kteří prošli odbornou přípravou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište jak.

 

5.10  Je zaveden stanovený režim kontroly kvality a/nebo režim zkoušek?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište jak.

 

5.11  Závěr: Jsou letecký náklad/letecká pošta podrobovány detekční kontrole jedním ze způsobů nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)

Cíl: Zásilky, které pocházejí z míst nebo jsou předmětem transferu v místech, jež Unie označila za vysoce riziková, nebo zásilky, se kterými bylo zcela zjevně nedovoleně manipulováno, jsou považovány za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM). Tyto zásilky musí být podrobeny detekční kontrole v souladu se zvláštními pokyny. RA3 musí uplatňovat postupy k zajištění toho, aby zásilky HRCM směřující do EU/EHP byly zjištěny a podrobeny odpovídajícím kontrolám podle ustanovení právních předpisů Unie.

Dopravce ACC3, kterému RA3 doručuje letecký náklad či poštu za účelem jejich přepravy, je oprávněn vyrozumět RA3 o nejnovějších informacích o vysoce rizikových místech původu.

RA3 uplatňuje stejná opatření bez ohledu na to, zda vysoce rizikový náklad nebo poštu obdrží od jiného leteckého dopravce nebo prostřednictvím jiných druhů dopravy.

Odkaz: bod 6.7.

Poznámka: Zásilkám HRCM odbaveným pro přepravu do EU/EHP musí být vydán bezpečnostní status „SHR“, což znamená, že jsou bezpečné pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.6.1  Vědí zaměstnanci odpovědní za provádění bezpečnostních kontrol, s jakým leteckým nákladem a poštou je třeba zacházet jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište.

 

6.2  Má subjekt zavedeny postupy pro zjišťování zásilek HRCM?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

6.3  Jsou zásilky HRCM podrobovány postupům detekční kontroly zásilek HRCM podle právních předpisů Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte uplatňované postupy.

 

6.4  Vydává subjekt po provedení detekční kontroly k zásilce označené SHR prohlášení o bezpečnostním statusu v dokumentaci, která zásilku doprovází?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak a v podobě jakého dokumentu se bezpečnostní status vydává.

 

6.5  Závěr: Zavedl subjekt odpovídající a dostatečný postup k zajištění toho, aby se všemi zásilkami HRCM bylo před nakládkou manipulováno správně?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a pošty

Cíl: RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací od místa provedení bezpečnostní detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo od místa přejímky po provedení detekční kontroly nebo bezpečnostních kontrol až do nakládky nebo předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad nebo pošta nejsou následně chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání dopravci ACC3 nebo RA3 jako zabezpečeného nákladu či pošty.

Ochranu lze zajistit různými prostředky, např. fyzickými (zábrany, uzamčené prostory atd.), lidskými (hlídky, zaměstnanci, kteří prošli odbornou přípravou, atd.) a technickými (uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachové systémy proti nežádoucímu vniknutí atd.).

Zabezpečený letecký náklad nebo pošta směřující do EU/EHP by měly být odděleny od leteckého nákladu nebo pošty, které zabezpečeny nejsou.

Odkaz: bod 6.8.3.1.7.1  Je ochrana zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty zajišťována jménem ověřeného subjektu jiným subjektem?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá společnost provádějící detekční kontrolu

— vládou regulovaná společnost

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

— jiná

 

7.2  Jsou zavedeny bezpečnostní kontroly a zajištěna ochrana, které během detekční kontroly zabrání nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

Upřesněte prostředky uplatňované k zajištění ochrany:

— fyzické prostředky (oplocení, zábrany, stavba s pevnou konstrukcí atd.)

— lidé (hlídky atd.)

— technické prostředky (uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachové systémy atd.)

Vysvětlete, jak fungují.

 

7.3  Mají k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště přístup pouze oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

Popište, jak jsou kontrolovány veškeré přístupové body (včetně dveří a oken) k identifikovatelnému a zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště.

 

7.4  Jsou zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak jsou chráněny (fyzicky, lidmi, technicky atd.).

Je-li to na místě, uveďte rovněž, má-li budova pevnou konstrukci a druh použitých materiálů.

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

7.5  Závěr: Je ochrana zásilek dostatečně důkladná, aby zabránila protiprávním činům?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Dokumentace

Cíl: Bezpečnostní status zásilky se uvede v dokumentaci, která zásilku doprovází, a to buď ve formě leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu, nebo ve zvláštním prohlášení, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě. Bezpečnostní status vydává RA3.

Odkaz: body 6.3.2.6 písm. d) a 6.8.3.4.

Poznámka: Bezpečnostní status může být vyjádřen jedním z těchto způsobů:

 „SPX“, označujícím zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

 „SCO“, označujícím zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

 „SHR“ označujícím zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.8.1  Uvedl subjekt v průvodních dokladech (např. v leteckém nákladním listu) status nákladu a způsob, jakým se k tomuto statusu dospělo?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

8.2  Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady, udávajícími jejich správný bezpečnostní status?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Přeprava

Cíl: Letecký náklad a letecká pošta musí být chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3. To zahrnuje ochranu během přepravy do letadla či jinak dopravci ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad a pošta nejsou během přepravy chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3 jako zabezpečeného nákladu.

Během přepravy do letadla, k dopravci ACC3 či jinému RA3 odpovídá RA3 za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Nejsou zde však zahrnuty případy, v nichž za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo jiný RA3.

Odkaz: bod 6.8.3.9.1  Jak jsou letecký náklad/letecká pošta přepravovány k dopravci ACC3/jinému schválenému agentovi RA3?

a)  vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO nebo NE

 

b)  přepravními prostředky jiného RA3/dopravce ACC3?

ANO nebo NE

 

c)  prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO nebo NE

 

9.2  Jsou letecký náklad/letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.3  Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.4  Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

9.5  Podepisuje, je-li to na místě, příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

9.6  Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu/letecké pošty, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti atd.) a druh odborné přípravy (odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

9.7  Závěr: Jsou opatření pro ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy dostatečná?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Soulad

Cíl: Po posouzení částí 1 až 9 tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

a) splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Ověřující osoba vydá ověřovanému subjektu prvopis zprávy o ověření a uvede, že se tento subjekt označuje za schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy;

b) nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby dopravci ACC3 nebo jinému RA3 dodával zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující do EU/EHP. Obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zpravidla rozhoduje o tom, zda je s nákladem a poštou, jež byly předány ověřeným subjektem, nakládáno tak, že od okamžiku jejich dodání dopravci ACC3 nebo jinému RA3 je lze považovat podle použitelných právních předpisů Unie za bezpečné pro leteckou přepravu do EU/EHP.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí mít na paměti, že se při hodnocení vychází z metodiky založené na splnění veškerých cílů.10.1  Obecný závěr:

Hodnocení (a oznámení)

(zvýrazněte hodnocení, jež se použije)

V případě „Vyhovující“ se subjekt bude považovat za označený coby schválený agent třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

Vyhovující/nevyhovující

Je-li celkové hodnocení „Nevyhovující“, uveďte oblasti, v nichž subjekt nedosáhl požadované normy bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní nedostatky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných změn k dosažení požadované úrovně, a tudíž ke splnění požadavků.

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:
PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Datum návštěvy/pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLNĚK 6-C3

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO DOPRAVCE ACC3

Označení ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) je nezbytným předpokladem pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Evropské unie ( 13 ) (EU) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska a je požadováno podle prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Označení ACC3 je v zásadě nutné pro všechny lety přepravující náklad nebo poštu pro transfer, tranzit nebo vykládku na letištích EU/EHP ( 14 ). Příslušné orgány členských států Evropské unie, Islandu, Norska a Švýcarska jsou odpovědné za označení konkrétních leteckých dopravců jako dopravců ACC3. Označení se zakládá na bezpečnostním programu leteckého dopravce a na ověření jeho provádění uskutečněném na místě v souladu s cíli uvedenými v tomto ověřovacím kontrolním seznamu.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU/EHP zajistí dopravce ACC3 nebo letecký dopravce žádající o označení ACC3 sám nebo na svou odpovědnost.

Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě. Nedílnou součástí zprávy o ověření je alespoň:

 vyplněný kontrolní seznam, podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, případně opatřený poznámkami ověřovaného subjektu,

 prohlášení o závazcích (doplněk 6-H1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem a

 prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem. Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Část 3 – Bezpečnostní program leteckého dopravce, část 6 – Databáze, část 7 – Detekční kontrola a část 8 – Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM) se posuzují podle požadavků kapitol 6.7 a 6.8 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Pro ostatní části jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Poznámky k vyplnění:

 Všechny části kontrolního seznamu musí být vyplněny. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

 Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Identifikace ověřovaného subjektu a ověřující osoby1.1  Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. 01.10.2012 až 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření a jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI) dopravce ACC3 (jsou-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

1.3  Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4  Název leteckého dopravce, který má být ověřen

Název

 

AOC (osvědčení leteckého provozovatele) vydané v (název státu):

 

Kód IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) nebo kód ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), pokud kód IATA pro daného leteckého dopravce neexistuje. Upřesněte, který kód používáte.

 

Stát odpovědný za označení leteckého dopravce jako dopravce ACC3

 

1.5  Údaje o umístění letiště třetí země, které má být ověřeno, nebo zařízení pro odbavení nákladu/pošty, jež jsou k němu připojena

Název

 

Kód IATA (nebo kód ICAO) pro letiště

 

Země

 

1.6  Druh podnikání leteckého dopravce – lze uvést více než jeden druh podnikání

a)  Přeprava cestujících a nákladu/pošty

b)  Pouze přeprava nákladu a pošty

c)  Pouze přeprava nákladu

d)  Pouze přeprava pošty

e)  Integrace

f)  Charterové lety

 

1.7  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.8  Adresa hlavního sídla leteckého dopravce na navštíveném letišti

Číslo/oddělení/budova/letiště

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

1.9  Adresa hlavního sídla leteckého dopravce, např. ústředí společnosti

Číslo/oddělení/budova/letiště

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti dopravce ACC3 na letišti

Cíl: Letecký náklad ani pošta nesmí být přepraveny do EU/EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou uvedeny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu. Dopravce ACC3 nesmí přijmout náklad ani poštu k přepravě v letadle směřujícím do EU, pokud schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU nebo stálý odesílatel schváleného agenta ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nepotvrdí a nedoloží provedení detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo pokud tyto zásilky nejsou podrobeny detekční kontrole v souladu s právními předpisy Unie.

Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup, který zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý náklad a poštu směřující do EU/EHP, pokud není od detekční kontroly osvobozen v souladu s právními předpisy Unie a tento náklad nebo pošta jsou následně chráněny až do nakládky do letadla. Bezpečnostní kontroly sestávají:

 z fyzické detekční kontroly na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, nebo

 z jiných bezpečnostních kontrol, které jsou součástí postupu pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, které přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a které provádí schválený agent nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo stálý odesílatel schváleného agenta ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

Odkaz: bod 6.8.3.2.1  Zavedl letecký dopravce postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám před nakládkou do letadla směřujícího do EU/EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.2  Jsou bezpečnostní kontroly prováděny leteckým dopravcem nebo jeho jménem subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, provádějí bezpečnostní kontroly leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU/EHP?

 

Upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá odbavovací společnost

— vládou regulovaná společnost

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

— jiné.

 

2.3  Jakými nástroji a pokyny letecký dopravce zajišťuje, aby byly bezpečnostní kontroly prováděny požadovaným způsobem?

 

2.4  Může letecký dopravce požádat o vhodné bezpečnostní kontroly v případě, kdy detekční kontrolu provádějí subjekty, na něž se nevztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce, např. vládní zařízení?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje.

 

2.5  Byl ve státě letiště, na němž probíhá návštěva za účelem ověření, zaveden program schváleného agenta/známého odesílatele pro letecký náklad a poštu v souladu se standardy ICAO?

Pokud ANO, popište prvky programu a způsob jeho zavedení.

 

2.6  Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, obsažnosti a důkladnosti postupu

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Bezpečnostní program leteckého dopravce

Cíl: Dopravce ACC3 zajistí, aby jeho bezpečnostní program zahrnoval všechna opatření k ochraně letectví před protiprávními činy, která jsou relevantní a dostatečná pro ochranu leteckého nákladu a pošty, jež mají být přepraveny do EU.

Bezpečnostní program a související doklady leteckého dopravce musí být základem bezpečnostních kontrol prováděných v souladu s cíli tohoto kontrolního seznamu. Letecký dopravce může zvážit, že své doklady poskytne osobě ověřující bezpečnost letectví EU před protiprávními činy ještě před návštěvou na místě, aby jí umožnil seznámit se podrobně s místy, která je třeba navštívit.

Odkaz: bod 6.8.2.1 a doplněk 6-G.

Poznámka: Zahrnuty musí být tyto body uvedené v doplňku 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998:

a) popis opatření pro letecký náklad a poštu;

b) postupy týkající se přejímky;

c) režim a kritéria pro schválené agenty;

d) režim a kritéria pro známé odesílatele;

e) režim a kritéria pro stálé odesílatele;

f) norma pro detekční kontrolu;

g) místo detekční kontroly;

h) údaje o detekčním zařízení;

i) údaje o provozovateli nebo poskytovateli služeb;

j) seznam výjimek z bezpečnostních detekčních kontrol;

k) zacházení s vysoce rizikovým nákladem a poštou.3.1  Bezpečnostní program leteckého dopravce

Datum – použijte přesný formát data: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Byl program předložen příslušnému orgánu EU/EHP v dřívější fázi? Pokud ano, bylo to za účelem označení ACC3? Za jinými účely?

 

3.2  Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného seznamu?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

3.3  Jsou opatření k ochraně letectví před protiprávními činy popsaná v bezpečnostním programu relevantní a dostatečná pro zajištění ochrany leteckého nákladu/letecké pošty směřující do EU/EHP podle požadovaných norem?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

3.4  Závěr: Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 4

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: Dopravce ACC3 přidělí odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí dopravce ACC3 zavést postup, kterým zajistí, aby všichni zaměstnanci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči atd.) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu/letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

 byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů ověřeného letiště, a

 dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů ověřeného letiště.

Odkaz: bod 6.8.3.1.

Poznámka:

 Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly a/nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

 Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).4.1  Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přímý přístup bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.2  Je součástí tohoto postupu:

— Ověření spolehlivosti

— Kontrola před nástupem do zaměstnání

— Kontrola rejstříku trestů

— Pohovory

— Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.3  Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.4  Je součástí tohoto postupu:

— Ověření spolehlivosti

— Kontrola před nástupem do zaměstnání

— Kontrola rejstříku trestů

— Pohovory

— Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.5  Procházejí pracovníci s přímým přístupem bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.6  Procházejí zaměstnanci, kteří přejímají letecký náklad/leteckou poštu, provádějí jejich detekční kontrolu a/nebo zajišťují jejich ochranu před protiprávními činy, zvláštní odbornou přípravou související s jejich prací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.7  Procházejí zaměstnanci uvedení v bodech 4.5 a 4.6 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

4.8  Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy zaměstnanců, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště, byli náležitě přiděleni na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Postupy při přejímce

Cíl: Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup, který mu umožní posoudit a ověřit bezpečnostní status zásilky po její přejímce z hlediska předchozích kontrol.

Postup musí zahrnovat následující prvky:

 ověření, zda je zásilka doručena osobou, již jmenoval schválený agent nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy uvedený v jeho databázi (část 6) nebo stálý odesílatel tohoto schváleného agenta,

 ověření, zda je zásilka předložena se všemi požadovanými bezpečnostními informacemi (letecký nákladní list a informace o bezpečnostním statusu v tištěné podobě nebo elektronicky), které odpovídají doručované zásilce leteckého nákladu a pošty,

 ověření, zda zásilka nevykazuje známky nedovolené manipulace, a

 ověření, zda se zásilkou musí být zacházeno jako s vysoce rizikovým nákladem a poštou (HRCM).

Odkaz: bod 6.8.3.1.

Poznámka:

 Schválený agent nebo známý odesílatel je subjekt odbavující náklad, který byl úspěšně ověřen osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy nebo jehož opatření k ochraně před protiprávními činy byla zahrnuta do bezpečnostního programu dopravce ACC3 ověřeného na úrovni EU (v takovém případě je dopravce ACC3 za tato opatření k ochraně před protiprávními činy spoluodpovědný).

 Stálý odesílatel je subjekt odbavující náklad na vlastní účet v rámci odpovědnosti schváleného agenta ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy. Tento schválený agent plně odpovídá za bezpečnostní kontroly, které stálý odesílatel provádí.

 Jmenovaná osoba je osoba, jejímž úkolem je doručit letecký náklad nebo leteckou poštu leteckému dopravci. Osoba doručující zásilku leteckému dopravci předloží doklad totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz či jiný doklad, který obsahuje její fotografii a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátním orgánem.5.1  Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda pochází od schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele, který je ověřen nebo uznán podle právních předpisů Unie týkajících se leteckého nákladu a který je uveden v databázi leteckého dopravce?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.2  Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU/EHP?

ANO, nebo NE – vysvětlete.

 

5.3  Pokud ANO, podrobuje letecký dopravce veškerý náklad nebo poštu týmž bezpečnostním kontrolám, je-li jejich místem určení letiště EU/EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.4  Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda ji je třeba považovat za vysoce rizikový náklad a poštu (HRCM), a to i v případě zásilek, které jsou doručovány jinými druhy dopravy než dopravou leteckou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

Popište postup.

 

5.5  Když letecký dopravce přejímá zabezpečenou zásilku, zjišťuje, zda byla chráněna před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište (pečetě, zámky atd.).

 

5.6  Pokud letecký dopravce přijme na tomto místě letecký náklad/leteckou poštu pro tranzit (náklad/poštu odlétající stejným letadlem, jakým přiletěly), zjišťuje na základě uvedených údajů, zda je třeba provést další bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak to zjišťuje?

 

Pokud NE, jaké kontroly používá k zajištění ochrany nákladu a pošty směřujících do EU/EHP?

 

5.7  Pokud letecký dopravce přijme na tomto místě letecký náklad/leteckou poštu pro transfer (náklad/poštu odlétající jiným letadlem, než jakým přiletěly), zjišťuje na základě uvedených údajů, zda je třeba provést další bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak to zjišťuje?

 

Pokud NE, jaké kontroly používá k zajištění ochrany nákladu a pošty směřujících do EU/EHP?

 

5.8  Je osoba dodávající zabezpečený známý letecký náklad leteckému dopravci povinna předložit úřední doklad totožnosti s fotografií?

ANO nebo NE

 

5.9  Závěr: Dostačují přejímací postupy ke zjištění toho, zda letecký náklad nebo letecká pošta pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, nebo zda je nutné je podrobit detekční kontrole?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Databáze

Cíl: Pokud dopravce ACC3 není povinen provádět 100 % detekčních kontrol leteckého nákladu nebo letecké pošty směřující do EU/EHP, zajistí, aby tento náklad nebo pošta pocházely od schváleného agenta nebo známého odesílatele ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo od stálého odesílatele schváleného agenta.

Pro sledování auditní stopy v oblasti ochrany před protiprávními činy dopravce ACC3 spravuje databázi obsahující tyto informace o každém subjektu nebo osobě, od kterých přímo přejímá náklad nebo poštu:

 status dotčeného subjektu (schváleného agenta nebo známého odesílatele),

 údaje o společnosti, včetně věrohodné obchodní adresy,

 povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací,

 kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy,

 případně registrační číslo společnosti.

Poté, co dopravce ACC3 obdrží letecký náklad nebo poštu, musí v databázi zkontrolovat, zda je v ní subjekt uveden. Pokud subjekt v databázi uveden není, musí být jím doručený letecký náklad nebo letecká pošta před nakládkou podrobeny detekční kontrole.

Odkaz: body 6.8.4.1 a 6.8.4.3.6.1  Spravuje letecký dopravce databázi obsahující výše uvedené údaje, jež se případně týkají:

— schválených agentů ověřených z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy,

— známých odesílatelů ověřených z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy,

— stálých odesílatelů schváleného agenta (dobrovolný údaj)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, databázi popište.

 

Pokud NE, vysvětlete proč.

 

6.2  Mají zaměstnanci provádějící přejímku leteckého nákladu a letecké pošty do databáze snadný přístup?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

6.3  Je databáze pravidelně aktualizována tak, aby zaměstnancům provádějícím přejímku leteckého nákladu a letecké pošty poskytovala spolehlivé údaje?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

6.4  Závěr: Spravuje letecký dopravce databázi, která zajišťuje naprostou transparentnost jeho vztahu k subjektům, od kterých přímo přejímá náklad nebo poštu (podrobené detekční kontrole nebo bezpečnostní kontrole) za účelem jejich přepravy do Unie/EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Detekční kontrola

Cíl: Pokud dopravce ACC3 přejímá náklad a poštu od subjektu, který není ověřen z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, nebo pokud obdržený náklad nebyl chráněn před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly provedeny bezpečnostní kontroly, dopravce ACC3 zajistí, aby tento letecký náklad nebo letecká pošta byly před nakládkou do letadla podrobeny detekční kontrole. Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup pro zajištění toho, aby letecký náklad a letecká pošta směřující do EU/EHP za účelem transferu, tranzitu nebo vykládky na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole prostředky nebo metodami uvedenými v právních předpisech Unie na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

Pokud dopravce ACC3 neprovádí detekční kontrolu leteckého nákladu nebo letecké pošty sám, zajistí, aby příslušné detekční kontroly byly prováděny v souladu s požadavky Unie. Postupy detekční kontroly případně zahrnují manipulaci s nákladem a poštou určenými pro transfer/tranzit.

Pokud je detekční kontrola leteckého nákladu nebo pošty prováděna příslušným orgánem ve třetí zemi nebo jeho jménem, dopravce ACC3, který tento letecký náklad nebo leteckou poštu od daného subjektu přejímá, uvede tuto skutečnost ve svém bezpečnostním programu a stanoví způsob zajištění odpovídajících detekčních kontrol.

Odkaz: body 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3.7.1  Jsou detekční kontroly prováděny leteckým dopravcem nebo jeho jménem jiným subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

Uveďte případně podrobné informace o subjektu či subjektech, na které se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce:

— název

— adresa sídla

— případně údaj o tom, zda má status schváleného hospodářského subjektu (AEO)

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, provádějí detekční kontroly leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU/EHP?

Upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá odbavovací společnost

— vládou regulovaná společnost

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

— jiné.

 

7.2  Jaké metody detekční kontroly leteckého nákladu a letecké pošty se používají?

U všech zavedených metod uveďte údaje o zařízení používaném k detekční kontrole leteckého nákladu a letecké pošty (výrobce, typ, verzi softwaru, normu, sériové číslo atd.).

 

7.3  Jsou používané zařízení nebo metody (např. psi cvičení k zjišťování výbušnin) uvedeny na nejaktuálnějším seznamu zařízení a metod, jež jsou v souladu s požadavky EU, Evropské konference civilního letectví (ECAC) nebo amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje o schválení zařízení a datum tohoto schválení, jakož i údaje o tom, že je v souladu s normami zařízení na úrovni EU.

 

7.4  Je zařízení používáno v souladu s koncepcí operací výrobce a je pravidelně přezkušováno a udržováno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

7.5  Je během detekční kontroly zohledněna povaha zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je zvolená metoda detekční kontroly uplatňována na dostatečné úrovni tak, že je přiměřeně zajištěno, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

 

7.6  Existuje postup pro zajištění odezvy na poplachové signály vydávané detekčním zařízením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište způsob odezvy na poplachové signály, který přiměřeně zajistí absenci zakázaných předmětů.

 

Pokud NE, popište, co se se zásilkou děje.

 

7.7  Jsou některé zásilky od detekční kontroly osvobozeny?

ANO nebo NE

 

7.8  Jsou některé případy tohoto osvobození v nesouladu se seznamem Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

7.9  Je přístup do oblasti detekční kontroly sledován tak, že je zajištěno, aby byl udělen pouze oprávněným zaměstnancům, kteří prošli odbornou přípravou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište jak.

 

7.10  Je zaveden stanovený režim kontroly kvality a/nebo režim zkoušek?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište jej.

 

7.11  Závěr: Jsou letecký náklad/letecká pošta podrobovány detekční kontrole jedním ze způsobů nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 prováděcího nařízení (EU)/1998 na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)

Cíl: Zásilky, které pocházejí z míst nebo jsou předmětem transferu v místech, jež EU označila za vysoce riziková, nebo zásilky, se kterými bylo zcela zjevně nedovoleně manipulováno, jsou považovány za vysoce rizikový náklad a poštu (HRCM). Tyto zásilky musí být podrobeny detekční kontrole v souladu se zvláštními pokyny. Pokyny k vysoce rizikovým místům původu a detekčním kontrolám poskytne příslušný orgán EU/EHP, který dopravci udělil označení ACC3. Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup k zajištění toho, aby zásilky HRCM směřující do EU/EHP byly zjištěny a podrobeny odpovídajícím kontrolám podle ustanovení právních předpisů Unie.

Dopravce ACC3 zůstane v kontaktu s příslušným orgánem odpovědným za letiště EU/EHP, na něž náklad přepravuje, aby byly k dispozici nejnovější informace o vysoce rizikových místech původu.

Dopravce ACC3 uplatňuje stejná opatření bez ohledu na to, zda vysoce rizikový náklad a poštu obdrží od jiného leteckého dopravce nebo prostřednictvím jiných druhů dopravy.

Odkaz: body 6.7 a 6.8.3.4.

Poznámka: Zásilkám HRCM odbaveným pro přepravu do EU/EHP musí být vydán bezpečnostní status „SHR“, což znamená, že jsou bezpečné pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.8.1  Vědí zaměstnanci leteckého dopravce odpovědní za provádění bezpečnostních kontrol, s jakým leteckým nákladem a poštou je třeba zacházet jako s vysoce rizikovým nákladem a poštou (HRCM)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište.

 

8.2  Má letecký dopravce zavedeny postupy pro zjišťování zásilek HRCM?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

8.3  Jsou zásilky HRCM podrobovány postupům detekční kontroly zásilek HRCM podle právních předpisů EU?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte uplatňované postupy.

 

8.4  Vydává letecký dopravce po provedení detekční kontroly k zásilce SHR prohlášení o bezpečnostním statusu v dokumentaci, která zásilku doprovází?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak a v podobě jakého dokumentu se bezpečnostní status vydává.

 

8.5  Závěr: Zavedl letecký dopravce odpovídající a dostatečný postup k zajištění toho, aby se všemi zásilkami HRCM bylo před nakládkou manipulováno správně?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Ochrana

Cíl: Dopravce ACC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy od místa provedení bezpečnostní detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo od místa přejímky po provedení detekční kontroly nebo bezpečnostních kontrol až do nakládky.

Ochranu lze zajistit různými prostředky, např. fyzickými (zábrany, uzamčené prostory atd.), lidskými (hlídky, zaměstnanci, kteří prošli odbornou přípravou, atd.) a technickými (uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachové systémy proti nežádoucímu vniknutí atd.).

Zabezpečený letecký náklad nebo pošta směřující do EU/EHP by měly být odděleny od leteckého nákladu nebo pošty, které zabezpečeny nejsou.

Odkaz: bod 6.8.3.9.1  Je ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a letecké pošty zajišťována leteckým dopravcem nebo jeho jménem jiným subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, uplatňují opatření k ochraně zabezpečeného leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU/EHP?

Upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá odbavovací společnost

— vládou regulovaná společnost

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

— jiné.

 

9.2  Jsou zavedeny bezpečnostní kontroly a zajištěna ochrana, které během detekční kontroly zabrání nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

9.3  Jsou zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak jsou chráněny.

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

9.4  Závěr: Je ochrana zásilek dostatečně důkladná, aby zabránila protiprávním činům?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Průvodní doklady

Cíl: Dopravce ACC3 zajistí, aby:

1) byl v průvodních dokladech uveden bezpečnostní status zásilky ve formě leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo ve zvláštním prohlášení, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě, a

2) aby byl v průvodních dokladech k přepravovaným zásilkám uveden jedinečný alfanumerický identifikátor, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

Odkaz: bod 6.3.2.6 písm. d) a body 6.8.3.4 a 6.8.3.5.

Poznámka: Bezpečnostní status může být vyjádřen jedním z těchto způsobů:

 „SPX“, označujícím zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

 „SCO“, označujícím zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

 „SHR“ označujícím zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

Není-li k dispozici schválený agent, může prohlášení o bezpečnostním statusu vydat dopravce ACC3 nebo letecký dopravce přilétající ze třetí země osvobozené od režimu ACC3.10.1  Jsou zásilky doprovázeny doklady, které potvrzují provedení předchozích a současných bezpečnostních kontrol?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, obsah dokladů popište.

 

Pokud NE, vysvětlete, z jakého důvodu a jakým způsobem letecký dopravce s nákladem a poštou při nakládce do letadla zachází jako se „zabezpečenými“.

 

10.2  Obsahují doklady jedinečný alfanumerický identifikátor leteckého dopravce ACC3?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete proč.

 

10.3  Je v dokladech uveden bezpečnostní status nákladu a způsob, jakým se k tomuto statusu dospělo?

ANO nebo NE

 

10.4  Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady, udávajícími jejich správný bezpečnostní status?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 11

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích deseti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě odpovídá obsahu té části bezpečnostního programu leteckého dopravce, která popisuje opatření pro letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP, a zda bezpečnostní kontroly dostatečně plní cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu.

Pro účely závěru lze rozlišit čtyři možné hlavní případy:

1) bezpečnostní program leteckého dopravce je v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a ověření na místě potvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu nebo

2) bezpečnostní program leteckého dopravce je v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, ale ověření na místě nepotvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu nebo

3) bezpečnostní program leteckého dopravce není v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, ale ověření na místě potvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu nebo

4) bezpečnostní program leteckého dopravce není v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a ověření na místě nepotvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu.11.1  Obecný závěr: Uveďte případ, který nejblíže odpovídá ověřované situaci

1, 2, 3 nebo 4

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:
PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Datum návštěvy/pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLNĚK 6-C4

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE TŘETÍCH ZEMÍ OVĚŘENÝCH Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty ze třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějícího přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své určení coby známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3). KC3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

KC3 zajistí, aby byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly zásilek směřujících do Unie ( 15 ) a zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku předání dopravci ACC3 nebo schválenému agentovi třetí země ověřenému z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3).

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Unie (EU) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny prováděcím nařízením (EU) 2015/1998.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu ( 16 ) směřující do EU/EHP zajistí subjekt žádající o označení KC3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v bodu 6.8.4.1 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. V případech uvedených v bodu 6.8.4.1 písm. a) uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam ACC3.

Pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt úspěšně splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, vydá se ověřenému subjektu zpráva o ověření. Ve zprávě o ověření se uvádí, že daný subjekt lze označit za známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3). KC3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravci ACC3 a s jakýmkoliv RA3. Nedílnou součástí zprávy o ověření jsou alespoň veškeré tyto náležitosti:

a) vyplněný kontrolní seznam (doplněk 6-C4 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, včetně případného vyjádření ověřovaného subjektu;

b) prohlášení o závazcích (doplněk 6-H3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem; a

c) prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem. Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Pokud ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, obdrží tento subjekt kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením příslušných nedostatků.

Poznámky k vyplnění:

1) Všechny části kontrolního seznamu musí být vyplněny. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

2) Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Organizace a povinnosti1.1  Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. 01.10.2012 až 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo KC3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO)/status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT/další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3  Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4  Název subjektu

Název

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.5  Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.6  Povaha podnikání – druhy zpracovávaného nákladu

O jaký druh podnikání se jedná – jaký druh nákladu se zpracovává v prostorách žadatele?

 

1.7  Je žadatel odpovědný za:

a)  výrobu

b)  balení

c)  skladování

d)  expedici

e)  jiné, upřesněte

 

1.8  Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU/EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad nebo pošta doručené od KC3 dopravci ACC3 nebo RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li KC3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou uvedeny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

KC3 musí mít zavedeny postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU/EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či RA3. Bezpečnostní kontroly sestávají z opatření na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

Odkaz: bod 6.8.3.2.1  Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2  Informace o bezpečnostním programu subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá se bezpečnostní program příslušnému orgánu státu, v němž se subjekt nachází, a/nebo je tímto orgánem schvalován? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3  Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (části 4 až 11)?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4  Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5  Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU/EHP před předáním dopravci ACC3 či RA3 podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6  Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny atd.), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven příslušným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje, aby byly bezpečnostní kontroly prováděny požadovaným způsobem.

 

2.7  Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, obsažnosti a důkladnosti postupu

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Identifikovatelný letecký náklad/letecká pošta

Cíl: Vymezit bod (nebo místo), kde se náklad/pošta stávají identifikovatelnými jako letecký náklad/letecká pošta.3.1  Kontrolou výrobních, balicích, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu/letecké pošty směřující do EU/EHP stává identifikovatelnou jako taková.

Popis

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 6 až 9.

ČÁST 4

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí KC3 odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí KC3 zavést postupy, kterými zajistí, aby všichni zaměstnanci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči atd.) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu/letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a) byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů ověřených prostor KC3; a

b) dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů v místě ověřených prostor KC3.

Poznámka:

 Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly a/nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

 Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.1.4.1  Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje ověření spolehlivosti a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.2  Je součástí tohoto postupu:

□  Ověření spolehlivosti

□  Kontrola před nástupem do zaměstnání

□  Kontrola rejstříku trestů

□  Pohovory

□  Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.3  Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.4  Je součástí tohoto postupu:

□  Ověření spolehlivosti

□  Kontrola před nástupem do zaměstnání

□  Kontrola rejstříku trestů

□  Pohovory

□  Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.5  Procházejí zaměstnanci s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště odbornou přípravou předtím, než je jim přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.6  Procházejí zaměstnanci uvedení v bodě 4.5 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

4.7  Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy zaměstnanců, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště směřující do EU/EHP, byli náležitě přiděleni na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Fyzické zabezpečení

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat způsob ochrany svého pracoviště či svých prostor, a dále i zavedení postupů kontroly vstupu. Je nezbytné, aby byl kontrolován vstup do prostoru, v němž se identifikovatelný letecký náklad/letecká pošta zpracovává nebo skladuje. Veškeré dveře, okna a další přístupové body k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště směřujícím do EU/EHP musí být zabezpečeny či podléhat kontrole vstupu.

Mezi prvky fyzického zabezpečení patří zejména:

 fyzické překážky, jako jsou např. oplocení a bariéry,

 technologické prostředky využívající poplachové systémy a/nebo systémy uzavřeného televizního okruhu CCTV,

 ochrana lidmi, např. v podobě zaměstnanců vykonávajících činnosti ostrahy.

Odkaz: bod 6.8.3.1.5.1  Podléhají veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště kontrole vstupu a je tento vstup vyhrazen pouze oprávněným osobám?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak probíhá kontrola vstupu? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

□  bezpečnostní pracovníci

□  jiní pracovníci

□  osobní kontrola toho, zda je osobám povolen vstup do příslušných prostor

□  systémy elektronické kontroly vstupu

□  jinak, upřesněte

 

Pokud ANO, jak je zabezpečen vstup oprávněné osoby do příslušného prostoru? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

— použití identifikačního průkazu společnosti

— použití jiného identifikačního dokladu jako je například cestovní pas či řidičský průkaz

— seznam osob s pověřením ke vstupu používaný (bezpečnostním) personálem

— elektronické ověření, např. s využitím čipu

— přidělování klíčů či přístupových kódů pouze pověřeným zaměstnancům

— jinak, upřesněte

 

5.2  Jsou veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště zabezpečené? Zde jsou zahrnuty i přístupové body, jichž není využíváno stále, a body, jež nejsou běžně používány k obvyklému přístupu, jako např. okna.

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak jsou tyto body zabezpečeny? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

— přítomnost bezpečnostních pracovníků

— systémy elektronické kontroly vstupu umožňující vstup v daném okamžiku vždy pouze jedné osobě

— bariéry, např. závory či zámky

— uzavřený televizní okruh (CCTV)

— systémy detekce neoprávněného vniknutí

 

5.3  Jsou v prostorách k dispozici další opatření ke zvýšení celkové ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete a popište je:

□  oplocení nebo bariéry

□  uzavřený televizní okruh (CCTV)

□  systémy detekce neoprávněného vniknutí

□  dohled a hlídky

□  jiná, upřesněte

 

5.4  Má budova pevnou konstrukci?

ANO nebo NE

 

5.5  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou identifikovatelný letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP zpracovávány nebo uloženy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Výroba

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu výroby. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do výrobních prostor je kontrolován a že výrobní proces podléhá dozoru. Pokud se výrobek stane identifikovatelným jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP v průběhu výroby, pak subjekt musí prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu výrobního procesu.6.1  Podléhá přístup do výrobních prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

6.2  Podléhá výrobní proces dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

6.3  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

6.4  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Balení

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu balení. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do balírny je kontrolován a že proces balení podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu balení, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Veškeré hotové zboží se musí před jeho zabalením zkontrolovat.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu balicího procesu identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP.7.1  Podléhá vstup do balírny kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

7.2  Podléhá balicí proces dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

7.3  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi balení?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

7.4  Popište hotový vnější obal:

a)  Je hotový vnější obal pevný?

ANO nebo NE

 

Popište

 

b)  Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je dosaženo odolnosti vůči nedovolené manipulaci, např. využitím číslovaných pečetí, zvláštních razítek, bezpečnostní pásky atd.

 

Pokud NE, uveďte, jaká opatření jsou přijata na ochranu neporušitelnosti zásilek.

 

7.5  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během balení?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Skladování

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny během skladování před neoprávněnými činy a/nebo manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován přístup do skladovacích prostor. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu skladování, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu skladování identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP.8.1  Podléhá vstup do skladovacích prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

8.2  Jsou hotový a zabalený letecký náklad/letecká pošta uloženy bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište jak.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje ochranu hotového a zabaleného leteckého nákladu/letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy a/nebo manipulací.

 

8.3  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během skladování?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Expedice

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu expedice. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován vstup do prostor expedice. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu expedice, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu expedice identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP.9.1  Podléhá vstup do prostor expedice kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

9.2  Kdo má přístup do oblasti expedice? Lze uvést více odpovědí.

□  zaměstnanci subjektu

□  řidiči

□  návštěvy

□  dodavatelé

□  jiné osoby (upřesněte)

 

9.3  Podléhá proces expedice dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

9.4  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci v prostoru expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

9.5  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během procesu expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Zásilky z jiných zdrojů

Cíl: KC3 musí uplatňovat postupy, které zajistí, že letecký náklad nebo letecká pošta, které sám neodesílá, nesmí být předávány dopravci ACC3 či RA3 coby zabezpečený náklad nebo pošta.

KC3 může předat RA3 nebo dopravci ACC3 zásilky, které neodesílá sám, pokud:

a) jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám; a

b) původ je jednoznačně uveden na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole ze strany RA3 nebo dopravce ACC3.10.1  Přijímá subjekt zásilky nákladu nebo pošty určené k letecké přepravě od jakéhokoli jiného subjektu?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jakým způsobem probíhá oddělení těchto zásilek od vlastního nákladu či pošty společnosti a jak jsou označovány pro schváleného agenta/dopravce?

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky ze strany osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 11

Přeprava

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny během přepravy před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

KC3 odpovídá během přepravy za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Neplatí to však pro případy, kdy za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo RA3.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu přepravy.11.1  Jak jsou letecký náklad/letecká pošta přepravovány k dopravci ACC3 či RA3?

a)  vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO nebo NE

 

b)  přepravními prostředky dopravce ACC3/RA3?

ANO nebo NE

 

c)  prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO nebo NE

 

11.2  Jsou letecký náklad/letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

11.3  Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

11.4  Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

11.5  Podepisuje, je-li to na místě, příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

11.6  Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu/letecké pošty, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti atd.) a druh odborné přípravy (odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

11.7  Závěr: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 12

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích jedenácti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

a) splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Ověřující osoba vydá ověřovanému subjektu prvopis zprávy o ověření a uvede, že tento subjekt se určuje za známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3);

b) nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby letecký náklad nebo poštu směřující do EU/EHP dodával dopravci ACC3 nebo RA3, aniž by byly tento náklad nebo pošta podrobeny detekční kontrole, kterou provádí ověřená strana. Subjekt obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zpravidla rozhoduje o tom, zda je s nákladem a poštou, jež byly předány ověřeným subjektem, nakládáno tak, že od okamžiku jejich dodání dopravci ACC3 nebo RA3 je lze považovat podle použitelných právních předpisů Unie za bezpečné pro leteckou přepravu do EU/EHP.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí mít na paměti, že se při hodnocení vychází z metodiky založené na splnění veškerých cílů.12.1  Obecný závěr:

Hodnocení (a oznámení)

(zvýrazněte hodnocení, jež se použije)

V případě „Vyhovující“ se subjekt bude považovat za označený za známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3).

Vyhovující/nevyhovující

Je-li celkové hodnocení „Nevyhovující“, uveďte oblasti, v nichž subjekt nedosáhl požadované normy bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní nedostatky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných úprav k dosažení požadované úrovně, a tudíž ke splnění požadavků.

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:
PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Datum návštěvy/pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLNĚK 6-D

POKYNY K LETECKÉ BEZPEČNOSTI PRO STÁLÉ ODESÍLATELE

Tyto pokyny byly vyhotoveny pro vaši potřebu a k informování vašich pracovníků podílejících se na přípravě a kontrole zásilek leteckého nákladu/letecké pošty. Tyto pokyny vám byly předány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 17 ) a jeho prováděcích předpisů.

Prostory

Přístup do prostor, v nichž jsou připravovány, baleny a/nebo skladovány zásilky identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty, musí být kontrolován, aby bylo zajištěno, že k zásilkám nemají přístup neoprávněné osoby.

Návštěvníci musí být vždy doprovázeni nebo jim musí být zabráněno ve vstupu do prostor, v nichž jsou připravovány, baleny a/nebo skladovány zásilky identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty.

Pracovníci

Je nutno ověřit bezúhonnost všech přijímaných pracovníků, kteří budou mít přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště. Toto ověření zahrnuje alespoň kontrolu totožnosti (pokud možno prostřednictvím průkazu totožnosti, řidičského průkazu nebo cestovního dokladu s fotografií držitele) a kontrolu životopisu a/nebo poskytnutých posudků.

Všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, jsou informováni o svých povinnostech v oblasti bezpečnosti, které jsou stanoveny v těchto pokynech.

Odpovědná určená osoba

Je určena nejméně jedna osoba, která odpovídá za uplatňování a kontrolu těchto pokynů (odpovědná určená osoba).

Neporušenost zásilek

Zásilky leteckého nákladu/letecké pošty nesmí obsahovat zakázané předměty, pokud tyto nebyly řádně nahlášeny a nepodléhají platným právním předpisům.

Zásilky leteckého nákladu/letecké pošty musí být chráněny před neoprávněnými činy.

Zásilky leteckého nákladu/letecké pošty musí být přiměřeně zabaleny a popřípadě jsou opatřeny závěrou odolnou vůči manipulaci.

Přepravované zásilky leteckého nákladu/letecké pošty jsou plně popsány v průvodních dokladech spolu se správnými údaji o adrese.

Přeprava

Pokud za přepravu zásilek leteckého nákladu/letecké pošty odpovídá stálý odesílatel, zásilky musí být chráněny před neoprávněnými činy.

Pokud stálý odesílatel využívá smluvního dodavatele:

a) zásilky jsou před přepravou zapečetěny a

b) dopravce, který zajišťuje přepravu jménem stálého odesílatele, schválí prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E.

Podepsané prohlášení nebo kopii rovnocenného dokladu příslušného orgánu uchovává stálý odesílatel.

Nesrovnalosti

Zjevné nesrovnalosti či podezření na nesrovnalosti v souvislosti s těmito pokyny je nutno oznámit odpovědné určené osobě. Odpovědná určená osoba přijme náležitá opatření.

Zásilky z jiných zdrojů

Stálý odesílatel může schválenému agentovi předat zásilky, které neodesílá sám, pokud:

a) jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám; a

b) původ je jasně označen na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole.

Neohlášené kontroly

Inspektoři ochrany letectví z příslušného orgánu mohou provádět neohlášené kontroly za účelem ověření dodržování těchto pokynů. Inspektoři mají vždy u sebe služební průkaz, který musí při provádění kontroly ve vašich prostorách na žádost předložit. Služební průkaz obsahuje jméno a fotografii inspektora.

Zakázané předměty

Zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení nelze přepravovat v zásilkách nákladu, nejsou-li zcela dodrženy požadavky všech bezpečnostních předpisů.

Prohlášení o závazcích

„Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ nemusí být podepsáno a předloženo schválenému agentovi, je-li vaše společnost držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ( 18 ).

Musíte však schváleného agenta neprodleně informovat, pokud vaše společnost již nadále není držitelem osvědčení AEO. V tomto případě vám schválený agent sdělí, jak zajistit status stálého odesílatele.

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – STÁLÝ ODESÍLATEL

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 19 ) a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

 [název společnosti] dodržuje tyto „Pokyny k letecké bezpečnosti pro stálé odesílatele“,

 [název společnosti] zajistí, aby tyto pokyny byly předány pracovníkům, kteří mají přístup k leteckému nákladu/letecké poště,

 [název společnosti] zajistí bezpečnost leteckého nákladu/letecké pošty až do okamžiku předání schválenému agentovi,

 [název společnosti] akceptuje, že zásilky mohou být podrobeny bezpečnostním kontrolám, včetně detekční kontroly, a

 [název společnosti] akceptuje neohlášené kontroly ve svých prostorách prováděné příslušným orgánem členského státu, v němž se nachází, za účelem posouzení, zda [název společnosti] dodržuje tyto pokyny.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-E

PROHLÁŠENÍ DOPRAVCE

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (19)  a jeho prováděcími předpisy

potvrzuji, že při vyzvedávání, přepravě, skladování a doručování leteckého nákladu/letecké pošty, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly [jménem název schváleného agenta/leteckého dopravce provádějícího bezpečnostní kontroly nákladu či pošty/známého odesílatele/stálého odesílatele], budou dodrženy tyto bezpečnostní postupy:

 všichni pracovníci, kteří se podílejí na přepravě tohoto leteckého nákladu/letecké pošty, absolvovali obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998,

 bude ověřena bezúhonnost přijímaných pracovníků, kteří budou mít přístup k tomuto leteckému nákladu/letecké poště. Toto ověření zahrnuje alespoň kontrolu totožnosti (pokud možno prostřednictvím průkazu totožnosti, řidičského průkazu nebo cestovního dokladu s fotografií držitele) a kontrolu životopisu a/nebo poskytnutých posudků,

 nákladové prostory vozidel budou zapečetěny nebo uzamčeny. Vozidla s boční shrnovací plachtou budou zabezpečena pomocí celních šňůr. Ložný prostor plošinových nákladních vozidel bude během přepravy leteckého nákladu pod dozorem,

 bezprostředně před nakládkou bude ložný prostor prohledán a až do ukončení nakládky je zajišťována neporušenost prostoru,

 každý řidič má u sebe průkaz totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz nebo jiný doklad obsahující fotografii dotyčné osoby, který byl vydán nebo uznán vnitrostátními orgány,

 řidiči nesmí mezi vyzvednutím a doručením dělat neplánované zastávky. Pokud je taková zastávka nevyhnutelná, řidič po návratu zkontroluje bezpečnost nákladu a neporušenost zámků a/nebo pečetí. Pokud řidič zjistí jakýkoli důkaz o neoprávněném zásahu, informuje svého nadřízeného a letecký náklad/letecká pošta nebudou doručeny bez oznámení při doručení,

 zajištění přepravy nebude zadáno subdodavatelsky třetí straně, pokud tato třetí strana:

 

a) nemá uzavřenou dohodu o přepravě se schváleným agentem, známým odesílatelem nebo stálým odesílatelem odpovědným za přepravu [stejný název jako výše]; nebo

b) není schválena nebo osvědčena příslušným orgánem; nebo

c) nemá s níže podepsaným dopravcem uzavřenou dohodu o přepravě, která požaduje, aby třetí osoby nesměly dále zadávat subdodávky, a nezavádí bezpečnostní postupy obsažené v tomto prohlášení. Níže podepsaný dopravce přebírá plnou odpovědnost za celou přepravu jménem schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele; a

 žádné jiné služby (např. skladování) nebudou zadány subdodavatelsky třetí straně, která není schváleným agentem nebo subjektem, který byl osvědčen nebo schválen příslušným orgánem a je uveden v seznamu pro poskytování těchto služeb.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Název a adresa společnosti:

Datum:

Podpis:

▼M1

DOPLNĚK 6-F

NÁKLAD A POŠTA

6-Fi

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o náklad a poštu, níže uvedené třetí země byly uznány jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Černá Hora

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

6-Fii

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A PRO KTERÉ SE NEPOŽADUJE OZNAČENÍ ACC3, JSOU UVEDENY V PROVÁDĚCÍM ROZHODNUTÍ KOMISE C(2015) 8005.

6-Fiii

OVĚŘOVACÍ ČINNOSTI TŘETÍCH ZEMÍ, JAKOŽ I JINÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY, JEŽ JSOU UZNÁNY ZA ROVNOCENNÉ OVĚŘOVÁNÍ OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY.

Dosud nepřijata žádná ustanovení.

▼B

DOPLNĚK 6-G

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKLADU A POŠTY TŘETÍCH ZEMÍ

Bezpečnostní program ACC3 obsahuje podle potřeby buď pro každé letiště třetí země jednotlivě, nebo ve formě obecného dokumentu upřesňujícího veškeré změny na uvedených letištích třetí země tyto údaje:

a) popis opatření pro letecký náklad a poštu;

b) postupy týkající se přejímky;

c) režim a kritéria pro schválené agenty;

d) režim a kritéria pro známé odesílatele;

e) režim a kritéria pro stálé odesílatele;

f) normu pro detekční kontrolu;

g) místo detekční kontroly;

h) údaje o detekčním zařízení;

i) údaje o provozovateli nebo poskytovateli služeb;

j) seznam výjimek z bezpečnostních detekčních kontrol;

k) zacházení s vysoce rizikovým leteckým nákladem a poštou.

DOPLNĚK 6-H1

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – DOPRAVCE ACC3 OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Jménem [název leteckého dopravce] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU/EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[Název leteckého dopravce] může být označen za „dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějícího přepravu do Unie z letiště třetí země (ACC3)“ teprve poté, co příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo (pro tento účel) příslušnému orgánu Islandu, Norska nebo Švýcarska předloží zprávu o ověření na úrovni EU a co ji tento příslušný orgán přijme, a jakmile jsou údaje o dopravci ACC3 zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Pokud zpráva zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž odkazuje, může to vést k odnětí označení ACC3, které [název leteckého dopravce] již pro toto letiště získal, což [název leteckého dopravce] znemožní přepravovat letecký náklad nebo poštu na území EU/EHP směřující na toto letiště.

Zpráva je platná po dobu pěti let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne ….

Jménem [název leteckého dopravce] prohlašuji, že:

 [název leteckého dopravce] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou,

 veškeré změny v činnostech [název leteckého dopravce], které nevyžadují opětovné ověření, budou uvedeny v původní zprávě doplněním příslušných informací, přičemž se viditelně zachovají informace předchozí. To se může týkat těchto změn:

 

1) celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.7 doplňku 6-C3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

2) jiných změn prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na ochranu před protiprávními činy,

 [název leteckého dopravce] informuje orgán, který mu udělil označení ACC3, pokud [název leteckého dopravce] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě,

 [název leteckého dopravce] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení ACC3, pokud byly bezpečnostní normy shledány nedostatečnými, a to až do následného ověření činností [název leteckého dopravce].

Jménem [název leteckého dopravce] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-H2

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – SCHVÁLENÝ AGENT TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (RA3)

Jménem [název RA3] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU/EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[Název RA3] může být označen za „schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy“ (RA3), pouze pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy uvedená v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce provedla ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy a jeho úspěšný výsledek označila za „vyhovující“.

Pokud zpráva zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž odkazuje, může to vést k odnětí označení RA3, které [název RA3] již pro své prostory získal, což [název RA3] znemožní zasílat zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující na území EU/EHP dopravcům ACC3 nebo jinému RA3.

Zpráva je platná po dobu pěti let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název RA3] prohlašuji, že:

a) [název RA3] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou;

b) veškeré změny v činnostech [název RA3], které nevyžadují opětovné kompletní ověření, budou uvedeny v původní zprávě doplněním příslušných informací, přičemž se viditelně zachovají informace předchozí. To se může týkat těchto změn:

1) celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.8 doplňku 6-C2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

2) jiných změn prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na ochranu před protiprávními činy;

c) [název RA3] informuje dopravce ACC3 a schválené agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad/leteckou poštu, pokud [název RA3] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě;

d) [název RA3] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení RA3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název RA3].

Jménem [název RA3] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-H3

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – ZNÁMÝ ODESÍLATEL TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (KC3)

Jménem [název KC3] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU/EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[Název KC3] může být označen za „známého zasílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy“ (KC3), pouze pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy uvedená v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce provedla ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy a jeho úspěšný výsledek označila za „vyhovující“.

Pokud zpráva zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž odkazuje, může to vést k odnětí označení KC3, které [KC3] již pro tyto prostory získal, což [název KC3] znemožní zasílat zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující na území EU/EHP dopravci ACC3 nebo schválenému agentovi třetí země ověřenému z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3).

Zpráva je platná po dobu pěti let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název KC3] prohlašuji, že:

a) [název KC3] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou;

b) veškeré změny v činnostech [název KC3], které nevyžadují opětovné kompletní ověření, budou uvedeny v původní zprávě doplněním příslušných informací, přičemž se viditelně zachovají informace předchozí. To se může týkat těchto změn:

1) celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9 doplňku 6-C4 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

2) jiných změn prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na ochranu před protiprávními činy;

c) [název KC3] informuje dopravce ACC3 a schválené agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad/leteckou poštu, pokud [název KC3] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě;

d) [název KC3] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení KC3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název KC3].

Jménem [název KC3] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-I

Ustanovení o vysoce rizikovém nákladu jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 6-J

Ustanovení o používání detekčního zařízení jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

7.    POŠTA A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE

7.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

Není-li stanoveno jinak nebo není-li provádění bezpečnostních kontrol uvedených v kapitolách 4, 5 a 6 zajištěno orgánem, provozovatelem letiště, subjektem nebo jiným leteckým dopravcem, zajistí letecký dopravce provádění opatření uvedených v této kapitole, co se týká pošty a materiálů tohoto leteckého dopravce.

7.1.   POŠTA A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE, KTERÉ MAJÍ BÝT NALOŽENY DO LETADLA

7.1.1.

Před naložením do nákladového prostoru letadla musí být pošta a materiály leteckého dopravce podrobeny detekční kontrole a chráněny v souladu s kapitolou 5 nebo musí být podrobeny bezpečnostním kontrolám a chráněny v souladu s kapitolou 6.

7.1.2.

Před naložením do jiné části letadla než do nákladového prostoru musí být pošta a materiály leteckého dopravce podrobeny detekční kontrole a chráněny v souladu s ustanoveními o kabinových zavazadlech obsaženými v kapitole 4.

7.1.3.

Na poštu a materiály leteckého dopravce, které mají být naloženy do letadla, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

7.2.   MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE POUŽÍVANÉ K ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

7.2.1.

Materiály leteckého dopravce, které se používají za účelem odbavení cestujících a zavazadel a které by mohly být použity k ohrožení letecké bezpečnosti, musí být chráněny nebo uloženy pod dohledem, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu.

Samoobslužné odbavení a příslušné možnosti odbavení přes Internet, kterých mohou cestující využít, se považují za oprávněný přístup k takovýmto materiálům.

7.2.2.

Vyřazený materiál, který by mohl být použit k usnadnění neoprávněného přístupu nebo vnesení zavazadla do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na palubu letadla, musí být zničen nebo musí být znehodnocen.

7.2.3.

Systémy řízení odletů a odbavovací systémy na letištích musí být kontrolovány takovým způsobem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Samoobslužné odbavení a příslušné možnosti odbavení přes Internet, kterých mohou cestující využít, se považují za oprávněný přístup k takovýmto systémům.

8.    PALUBNÍ ZÁSOBY

8.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

8.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

8.0.2.

Pro účely této kapitoly se „palubními zásobami“ rozumí veškeré předměty, které mají být přeneseny na palubu letadla za účelem použití, požití nebo nákupu cestujícími nebo členy letové posádky během letu kromě:

a) kabinových zavazadel a

b) předmětů vnesených osobami jinými než cestující a

c) pošty a materiálů leteckého dopravce.

Pro účely této kapitoly se „schváleným dodavatelem palubních zásob“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení dodávek palubních zásob přímo do letadla.

Pro účely této kapitoly se „známým dodavatelem palubních zásob“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení dodávek palubních zásob leteckému dopravci nebo schválenému dodavateli, avšak nikoli přímo do letadla.

8.0.3.

Dodávky se považují za palubní zásoby od okamžiku, kdy jsou identifikovatelné jako zásoby, které mají být přeneseny na palubu letadla za účelem použití, požití nebo nákupu cestujícími nebo členy letové posádky během letu.

8.0.4.

Seznam zakázaných předmětů v palubních zásobách je shodný se seznamem v doplňku 1-A. Se zakázanými předměty se zachází v souladu s bodem 1.6.

8.1.   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

8.1.1.    Bezpečnostní kontroly – obecná ustanovení

8.1.1.1.

Palubní zásoby musí být před vnesením do vyhrazeného bezpečnostního prostoru podrobeny detekční kontrole, ledaže:

a) u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly leteckým dopravcem, který dodává tyto zásoby do svého vlastního letadla, a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do dodání do letadla nebo

b) u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly schváleným dodavatelem a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do přemístění do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo popřípadě až do dodání leteckému dopravci nebo jinému schválenému dodavateli nebo

c) u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly známým dodavatelem a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do jejich dodání leteckému dopravci nebo schválenému dodavateli.

8.1.1.2.

Existuje-li důvod domnívat se, že s palubními zásobami, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, bylo manipulováno nebo že tyto zásoby nebyly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol, jsou před jejich přesunem do vyhrazených bezpečnostních prostor podrobeny detekční kontrole.

8.1.1.3.

Na bezpečnostní kontrolu palubních zásob se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.1.2.    Detekční kontrola

8.1.2.1.

Při detekční kontrole palubních zásob zohledňují použité prostředky nebo metody povahu zásob a musí být na dostatečné úrovni, aby bylo přiměřeně zajištěno, že v zásobách nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

8.1.2.2.

Detekční kontrola palubních zásob podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.1.2.3.

Použijí se tyto prostředky nebo metody detekční kontroly, a to jednotlivě nebo společně:

a) vizuální kontrola;

b) ruční prohlídka;

c) rentgen;

d) systém detekce výbušnin (EDS);

e) zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s písmenem a);

f) psi cvičení ke zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda položka obsahuje zakázané předměty, je tato položka odmítnuta, nebo je podrobena nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

8.1.3.    Schvalování schválených dodavatelů

8.1.3.1.

Schválené dodavatele schvaluje příslušný orgán.

Schválení schváleného dodavatele se vztahuje na konkrétní místo.

Subjekt, který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5 a dodává palubní zásoby přímo do letadla, je schválen jako schválený dodavatel. Toto se nevztahuje na leteckého dopravce, který provádí tyto bezpečnostní kontroly sám a dodává zásoby pouze do svých vlastních letadel.

8.1.3.2.

Při schvalování schválených dodavatelů se použije tento postup:

a) Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nachází místo uvedené v žádosti, za účelem udělení statusu schváleného dodavatele.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude dodavatel dodržovat, aby zajistil splnění požadavků uvedených v bodě 8.1.5. V programu je rovněž popsáno, jak bude samotný dodavatel sledovat dodržování těchto metod a postupů.

Žadatel předloží rovněž „Prohlášení o závazcích – schválený dodavatel palubních zásob“ uvedené v doplňku 8-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán.

b) Příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program a poté uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

c) Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, může schválit dodavatele jako schváleného dodavatele pro konkrétní místa. Nepovažuje-li příslušný orgán informace za uspokojivé, sdělí subjektu žádajícímu o schválení jako schválený dodavatel neprodleně důvody.

8.1.3.3.

Schválený dodavatel je v pravidelných intervalech nepřekračujících 5 let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda schválený dodavatel stále splňuje požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

Kontrolu v prostorách schváleného dodavatele, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

8.1.3.4.

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že schválený dodavatel splňuje požadavky bodu 8.1.5, odejme status schváleného dodavatele pro konkrétní místa.

8.1.3.5.

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je schválený dodavatel schválený podle bodu 8.1.3 uznán ve všech členských státech.

8.1.4.    Jmenování známých dodavatelů

8.1.4.1.

Subjekt („dodavatele“), který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5 a dodává palubní zásoby, nikoli však přímo do letadla, jmenuje provozovatel letiště nebo subjekt, kterého zásobuje („subjekt udělující jmenování“) známým dodavatelem. To se nevztahuje na schváleného dodavatele.

8.1.4.2.

Za účelem jmenování známým dodavatelem musí dodavatel subjektu udělujícímu jmenování předložit:

a) „Prohlášení o závazcích – známý dodavatel palubních zásob“ uvedené v doplňku 8-B. Toto prohlášení podepíše právní zástupce; a

b) bezpečnostní program zahrnující bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5.

8.1.4.3.

Všichni známí dodavatelé musí být jmenováni na základě ověření:

a) relevantnosti a úplnosti bezpečnostního programu z hlediska bodu 8.1.5 a

b) provedení bezpečnostního programu bez nedostatků.

Pokud příslušný orgán nebo subjekt udělující jmenování nejsou nadále přesvědčeny, že známý dodavatel splňuje požadavky bodu 8.1.5, subjekt udělující jmenování status známého dodavatele bez odkladu odejme.

8.1.4.4.

Příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jak je uveden v článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008, stanoví, zda má ověřování bezpečnostního programu a jeho provádění vykonávat národní auditor, osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy nebo osoba jednající jménem subjektu udělujícího jmenování, která je určena a vyškolena pro tento účel.

Ověření musí být evidována, a pokud není v těchto právních předpisech stanoveno jinak, musí proběhnout před jmenováním a je třeba je opakovat každé 2 roky.

Pokud ověření není učiněno jménem subjektu udělujícího jmenování, musí být subjektu udělujícímu jmenování zpřístupněn každý záznam o tomto ověření.

8.1.4.5.

Ověření provedení bezpečnostního programu, které potvrzuje neexistenci nedostatků, sestává buď:

a) z kontroly na místě u dodavatele provedené každé 2 roky; nebo

b) z pravidelných kontrol při příjmu zásob od uvedeného známého dodavatele, které začínají po jmenování, včetně:

 ověření, že osoba doručující zásoby jménem známého dodavatele byla řádně proškolena, a

 ověření, že zásoby byly řádně zabezpečeny, a

 detekční kontroly zásob prováděné stejným způsobem, jako u zásob pocházejících od neznámého dodavatele.

Tyto kontroly musí být prováděny nepředvídatelně a to nejméně buď jednou za tři měsíce, nebo u 20 % dodávek známého dodavatele pro subjekt udělující jmenování.

Písmeno b) lze použít pouze tehdy, pokud příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy určí, že ověření provádí osoba, jež jedná jménem subjektu udělujícího jmenování.

8.1.4.6.

Použité metody a postupy, které je třeba dodržet při jmenování a po něm, jsou stanoveny v bezpečnostním programu subjektu udělujícího jmenování.

8.1.4.7.

Subjekt udělující jmenování uchovává:

a) seznam všech známých dodavatelů, které jmenoval, uvádějící den skončení platnosti jejich jmenování a

b) podepsané prohlášení, kopii bezpečnostního programu a veškeré zprávy o jeho provádění pro každého známého dodavatele, a to alespoň 6 měsíců od skončení platnosti jeho jmenování.

Na požádání musí být tyto dokumenty poskytnuty příslušnému orgánu za účelem sledování dodržování předpisů.

8.1.5.    Bezpečnostní kontroly prováděné leteckým dopravcem, schváleným dodavatelem a známým dodavatelem

8.1.5.1.

Letecký dopravce, schválený dodavatel a známý dodavatel palubních zásob:

a) jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

b) zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim umožněn přístup k těmto zásobám, a

c) zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k palubním zásobám a

d) přiměřeně zajistí, aby v palubních zásobách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují palubní zásoby, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí.

Písmeno e) se nevztahuje na přepravu v neveřejném prostoru letiště.

8.1.5.2.

Pokud známý dodavatel používá pro přepravu zásob jinou společnost, která není známým dodavatelem pro leteckého dopravce či schváleným dodavatelem, známý dodavatel zajistí, že jsou dodržovány všechny bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5.1.

8.1.5.3.

Na bezpečnostní kontroly, které má provádět letecký dopravce a schválený dodavatel, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.2.   OCHRANA PALUBNÍCH ZÁSOB

Podrobná ustanovení o ochraně palubních zásob jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.3.   DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ PRO PALUBNÍ ZÁSOBY TEKUTIN, AEROSOLŮ A GELŮ A BEZPEČNOSTNÍCH BALENÍ, KTERÁ JSOU ZJEVNĚ NEPORUŠENÁ

8.3.1.

Palubní zásoby bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, se do provozního prostoru nebo vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště dodávají v obalu, který je zjevně neporušený.

8.3.2.

Tekutiny, aerosoly a gely a bezpečnostní balení, která jsou zjevně neporušená, jsou od počátečního získání v provozním nebo vyhrazeném bezpečnostním prostoru letiště až po konečný prodej na palubě letadla chráněny před neoprávněnými činy.

8.3.3.

Podrobná ustanovení k dodatečným bezpečnostním ustanovením pro palubní zásoby tekutin, aerosolů a gelů a bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 8-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 20 ) a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

 pokud je mi známo, informace obsažené v bezpečnostním programu společnosti jsou pravdivé a správné,

 praktiky a postupy stanovené v tomto bezpečnostním programu budou prováděny a zachovávány na všech místech, na něž se tento program vztahuje,

 tento bezpečnostní program bude upraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem příslušným budoucím změnám právních předpisů Unie, pokud [název společnosti] nesdělí [název příslušného orgánu], že již nehodlá dodávat palubní zásoby přímo do letadla (a tudíž nehodlá nadále působit jako schválený dodavatel),

 [název společnosti] písemně informuje [název příslušného orgánu]:

 

a) o drobných změnách svého bezpečnostního programu, jako je název společnosti, osoba odpovědná za bezpečnost nebo kontaktní údaje, a to neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, a

b) o důležitých plánovaných změnách, jako jsou nové postupy detekční kontroly, velké stavební práce, které mohou ovlivnit dodržování příslušných právních předpisů Unie, nebo změna místa/adresy, a to nejpozději do 15 pracovních dnů před jejich zahájením/plánovanou změnou,

 v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy Unie [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,

 [název společnosti] informuje [název příslušného orgánu] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat palubních zásob, zejména o případném pokusu ukrýt v palubních zásobách zakázané předměty,

 [název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti na základě bezpečnostního programu společnosti, a

 [název společnosti] vyrozumí [název příslušného orgánu], pokud:

 

a) ukončí činnost;

b) nadále nedodává palubní zásoby přímo do letadla nebo

c) není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 8-B

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 21 ) a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

 [název společnosti]

 

a) jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

b) zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 před tím, než je jim umožněn přístup k těmto zásobám. Kromě toho zajistí, aby osoby, které provádějí detekční kontrolu palubních zásob, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a osoby, které provádějí jiné bezpečnostní kontroly týkající se palubních zásob, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.10 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a

c) zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k palubním zásobám a

d) přiměřeně zajistí, aby v palubních zásobách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují palubní zásoby, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí (tento bod se nepoužije při přepravě v neveřejném prostoru letiště).

Použije-li se pro přepravu zásob jiná společnost, která není známým dodavatelem pro leteckého dopravce nebo schváleným dodavatelem, [název společnosti] zajistí, že jsou dodržovány všechny výše uvedené bezpečnostní kontroly,

 v zájmu zajištění dodržování právních předpisů [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,

 [název společnosti] informuje [leteckého dopravce nebo schváleného dodavatele, jemuž dodává palubní zásoby] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat palubních zásob, zejména o případném pokusu ukrýt v palubních zásobách zakázané předměty,

 [název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti, a

 [název společnosti] vyrozumí [leteckého dopravce nebo schváleného dodavatele, jemuž dodává palubní zásoby], pokud:

 

a) ukončí činnost; nebo

b) není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Právní zástupce

Jméno:

Datum:

Podpis:

9.    LETIŠTNÍ DODÁVKY

9.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

9.0.1.

Není-li stanoveno jinak nebo není-li provádění detekční kontroly zajištěno orgánem nebo subjektem, zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole provozovatel letiště.

9.0.2.

Pro účely této kapitoly

a) se „letištními dodávkami“ rozumí všechny předměty, které mají být prodány, použity nebo zpřístupněny za jakýmkoliv účelem nebo pro jakoukoliv činnost ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť, jiné než „předměty vnášené osobami jinými než cestujícími“;

b) se „známým dodavatelem letištních dodávek“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení letištních dodávek do vyhrazených bezpečnostních prostor.

9.0.3.

Dodávky se považují za letištní dodávky od okamžiku, kdy jsou identifikovatelné jako dodávky, které mají být prodány, použity nebo zpřístupněny ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť.

9.0.4.

Seznam zakázaných předmětů v letištních dodávkách je shodný se seznamem v doplňku 1-A. Se zakázanými předměty se zachází v souladu s bodem 1.6.

9.1.   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

9.1.1.    Bezpečnostní kontroly – obecná ustanovení

9.1.1.1.

Letištní dodávky musí být před přemístěním do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobeny detekční kontrole, s výjimkou případů, kdy

a) u dodávek byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly provozovatelem letiště, který dodává tyto dodávky na své vlastní letiště, a dodávky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do dodání do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, nebo

b) u dodávek byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly známým nebo schváleným dodavatelem a dodávky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do jejich dodání do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.

9.1.1.2.

Letištní dodávky, které pocházejí z vyhrazeného bezpečnostního prostoru, mohou být od těchto bezpečnostních kontrol osvobozeny.

9.1.1.3.

Existuje-li důvod domnívat se, že s letištními dodávkami, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, bylo manipulováno nebo že tyto dodávky nebyly od okamžiku provedení těchto kontrol chráněny před neoprávněnými činy, jsou před jejich přesunem do vyhrazených bezpečnostních prostor podrobeny detekční kontrole.

9.1.2.    Detekční kontrola

9.1.2.1.

Při provádění detekční kontroly letištních dodávek zohledňují použité prostředky nebo metody povahu dodávky a musí být na dostatečné úrovni, aby bylo možno přiměřeně zajistit, že v dodávce nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

9.1.2.2.

Detekční kontrola letištních dodávek podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

9.1.2.3.

Použijí se tyto prostředky nebo metody detekční kontroly, a to jednotlivě nebo společně:

a) vizuální kontrola;

b) ruční prohlídka;

c) rentgen;

d) systém detekce výbušnin (EDS);

e) zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s písmenem a);

f) psi cvičení ke zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda položka obsahuje zakázané předměty, je tato položka odmítnuta, nebo je podrobena nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

9.1.3.    Jmenování známých dodavatelů

9.1.3.1.

Subjekt („dodavatele“), který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 9.1.4 a dodává letištní dodávky, jmenuje provozovatel letiště známým dodavatelem.

9.1.3.2.

Za účelem jmenování známým dodavatelem musí dodavatel předložit provozovateli letiště:

a) „Prohlášení o závazcích – známý dodavatel letištních dodávek“ uvedené v doplňku 9-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce; a

b) bezpečnostní program zahrnující bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 9.1.4.

9.1.3.3.

Všichni známí dodavatelé musí být jmenováni na základě ověření:

a) relevantnosti a úplnosti bezpečnostního programu z hlediska bodu 9.1.4 a

b) provedení bezpečnostního programu bez nedostatků.

Pokud příslušný orgán nebo provozovatel letiště nejsou nadále přesvědčeni, že známý dodavatel splňuje požadavky bodu 9.1.4, provozovatel letiště status známého dodavatele bezodkladně odejme.

9.1.3.4.

Příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jak je uveden v článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008, stanoví, zda má ověřování bezpečnostního programu a jeho provádění vykonávat národní auditor, osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy nebo osoba jednající jménem subjektu udělujícího jmenování, která je určena a vyškolena pro tento účel.

Ověření musí být evidována, a pokud není v těchto právních předpisech stanoveno jinak, musí proběhnout před jmenováním a je třeba je opakovat každé 2 roky.

Pokud ověření není učiněno jménem provozovatele letiště, musí být provozovateli letiště zpřístupněn každý záznam o tomto ověření.

9.1.3.5.

Ověření provedení bezpečnostního programu, které potvrzuje neexistenci nedostatků, sestává buď:

a) z kontroly na místě u dodavatele provedené každé 2 roky, nebo

b) z pravidelných kontrol při vnesení dodávek dodaných známým dodavatelem do vyhrazených bezpečnostních prostor, které začínají po jmenování, včetně:

 ověření, že osoba doručující dodávku jménem známého dodavatele byla řádně proškolena, a

 ověření, že dodávky byly řádně zabezpečeny, a

 detekční kontroly dodávek prováděné stejným způsobem, jako u dodávek pocházejících od neznámého dodavatele.

Tyto kontroly musí být prováděny nepředvídatelně, a to nejméně buď jednou za tři měsíce, nebo u 20 % dodávek známého dodavatele provozovateli letiště.

Písmeno b) lze použít pouze tehdy, pokud příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy určí, že ověření provádí osoba, jež jedná jménem provozovatele letiště.

9.1.3.6.

Použité metody a postupy, které je třeba dodržet při jmenování a po něm, jsou stanoveny v bezpečnostním programu provozovatele letiště.

9.1.3.7.

Provozovatel letiště uchovává:

a) seznam všech známých dodavatelů, které jmenoval, uvádějící den skončení platnosti jejich jmenování a

b) podepsané prohlášení, kopii bezpečnostního programu a veškeré zprávy o jeho provádění pro každého známého dodavatele, a to alespoň 6 měsíců od skončení platnosti jeho jmenování.

Na požádání musí být tyto dokumenty poskytnuty příslušnému orgánu za účelem sledování dodržování předpisů.

9.1.4.    Bezpečnostní kontroly prováděné známým dodavatelem či provozovatelem letiště

9.1.4.1.

Známý dodavatel letištních dodávek nebo provozovatel letiště dodávající letištní dodávky do vyhrazeného bezpečnostního prostoru:

a) jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

b) zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 před tím, než je jim umožněn přístup k těmto dodávkám, a

c) zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k letištním dodávkám a

d) přiměřeně zajistí, aby v letištních dodávkách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují letištní dodávky, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí.

Písmeno e) se nevztahuje na přepravu v neveřejném prostoru letiště.

9.1.4.2.

Pokud známý dodavatel používá pro přepravu dodávek na letiště jinou společnost, která pro provozovatele letiště není známým dodavatelem, známý dodavatel zajistí, že jsou dodržovány všechny bezpečnostní kontroly uvedené v tomto bodě.

9.2.   OCHRANA LETIŠTNÍCH DODÁVEK

Podrobná ustanovení o ochraně letištních dodávek jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

9.3.   DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ PRO ZÁSOBY TEKUTIN, AEROSOLŮ A GELŮ A BEZPEČNOSTNÍCH BALENÍ, KTERÁ JSOU ZJEVNĚ NEPORUŠENÁ

9.3.1.

Zásoby bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, se do provozního prostoru letiště za místem, kde se kontrolují palubní vstupenky, nebo do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště dodávají v obalu, který je zjevně neporušený.

9.3.2.

Tekutiny, aerosoly a gely a bezpečnostní balení, která jsou zjevně neporušená, jsou od počátečního získání v provozním nebo vyhrazeném bezpečnostním prostoru letiště až po konečný prodej v obchodě chráněny před neoprávněnými činy.

9.3.3.

Podrobná ustanovení k dodatečným bezpečnostním ustanovením pro zásoby tekutin, aerosolů a gelů a bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 9-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 22 ) a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

 [název společnosti]

 

a) jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

b) zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 před tím, než je jim umožněn přístup k těmto dodávkám. Kromě toho zajistí, aby osoby, které provádějí detekční kontrolu letištních dodávek, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a osoby, které provádějí jiné bezpečnostní kontroly týkající se letištních dodávek, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.10 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, a

c) zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k letištním dodávkám a

d) přiměřeně zajistí, aby v letištních dodávkách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují letištní dodávky, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí (tento bod se nepoužije při přepravě v neveřejném prostoru letiště).

Použije-li se pro přepravu dodávek jiná společnost, která pro provozovatele letiště není známým dodavatelem, [název společnosti] zajistí, že jsou dodržovány všechny výše uvedené bezpečnostní kontroly,

 v zájmu zajištění dodržování právních předpisů [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,

 [název společnosti] informuje [provozovatele letiště] o všech závažných porušeních bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat letištních dodávek, zejména o případném pokusu ukrýt v letištních dodávkách zakázané předměty,

 [název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti, a

 [název společnosti] informuje [provozovatele letiště], pokud:

 

a) ukončí činnost nebo

b) již není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů EU.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Právní zástupce

Jméno:

Datum:

Podpis:

10.    OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA LETU

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.

11.    NÁBOR A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

11.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

11.0.1.

Orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt využívající osoby, které provádějí opatření nebo odpovídají za provádění opatření, za něž je v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 odpovědný, zajistí, aby tyto osoby splňovaly normy uvedené v této kapitole.