EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1011-20150627

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/2015-06-27

02015R1011 — CS — 27.06.2015 — 000.003


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1011

ze dne 24. dubna 2015,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 162 27.6.2015, s. 12)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 185, 14.7.2015, s.  31 (2015/1011)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 125, 18.5.2017, s.  75 (2015/1011)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1011

ze dne 24. dubna 2015,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podmínky pro udělování licencí a registrací, určuje případy, kdy se licence a registrace nevyžadují, stanoví kritéria prokazování dovolených účelů obchodu, stanoví údaje potřebné ke sledování obchodu, stanoví podmínky pro sestavování seznamů zemí určení pro vývoz uvedených látek zařazených do kategorií 2 a 3, stanoví kritéria pro zjednodušené postupy předběžného oznamování vývozu a vývozních povolení a stanoví požadavky týkající se informací, které mají být poskytovány o provádění opatření pro sledování obchodu s prekursory drog.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „provozovnami“ rozumí budova (budovy) spolu s pozemkem užívané hospodářským subjektem v každé lokalitě.

Článek 3

Podmínky pro udělování licencí

1.  Za účelem získání licence podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005 hospodářský subjekt jmenuje osobu odpovědnou za obchod s uvedenými látkami zařazenými v příloze uvedeného nařízení do kategorie 1, oznámí příslušnému orgánu jméno a kontaktní údaje této osoby a neprodleně jej informuje o jakékoliv pozdější změně těchto údajů.

Odpovědná osoba zajišťuje, aby dovoz, vývoz nebo zprostředkovatelské činnosti byly v souladu s příslušnými právními předpisy, a je zplnomocněna k zastupování hospodářského subjektu a k vydávání rozhodnutí potřebných k zajišťování daného úkolu.

2.  Dotyčný hospodářský subjekt splňuje všechny tyto požadavky a podmínky:

a) hospodářský subjekt přijme náležitá opatření proti neoprávněnému odcizení uvedených látek zařazených do kategorie 1 přílohy I nařízení (ES) č. 273/2004 a přílohy nařízení (ES) č. 111/2005 z míst skladování, produkce, výroby a zpracovávání uvedených látek a s cílem zajistit provozovny;

b) hospodářský subjekt podá žádost obsahující tyto údaje:

i) plné jméno, adresu, telefonní a/nebo faxové číslo a e-mailovou adresu žadatele;

ii) plné jméno odpovědné osoby a její kontaktní údaje;

iii) popis pracovního postavení a úkolů odpovědné osoby;

iv) plné adresy provozoven;

v)  ►C1  popis všech míst, v nichž se provádějí činnosti popsané v bodě ix; ◄

vi) údaje dokládající, že byla učiněna příslušná opatření uvedená v odst. 2 písm. a);

vii) název a kód KN uvedených látek podle přílohy I nařízení (ES) č. 273/2004 a zařazených v příloze nařízení (ES) č. 111/2005;

viii) v případě směsi nebo přírodního produktu:

a) název směsi nebo přírodního produktu;

b) název a kód KN uvedených látek podle přílohy I nařízení (ES) č. 273/2004 a zařazených v příloze nařízení (ES) č. 111/2005 obsažených ve směsi nebo v přírodním produktu;

c) maximální procentní podíl takových uvedených látek ve směsi nebo v přírodním produktu;

ix) popis předpokládaného druhu činností uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 273/2004 a v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005;

x) v příslušných případech ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo registru činností;

xi) osvědčení o bezúhonnosti dotčeného hospodářského subjektu a odpovědné osoby nebo doklad o tom, že poskytují nezbytné záruky řádného provádění činností, nebo informace umožňující příslušnému orgánu takový doklad získat.

3.  Pokud hospodářskému subjektu již byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu v souladu s článkem 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ( 1 ), může při podávání žádosti o licenci uvádět číslo osvědčení oprávněného hospodářského subjektu, aby příslušný orgán mohl jeho status oprávněného hospodářského subjektu zohlednit.

4.  Žadatel poskytne příslušnému orgánu na jeho písemnou žádost jakékoli dodatečné relevantní informace.

5.  Je-li žadatel fyzická osoba, odst. 2 písm. b) body ii) a iii) se nepoužijí a odst. 2 písm. b) bod iv) se použije pouze v případech, kdy je to relevantní.

6.  Aniž jsou dotčena opatření přijatá v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 273/2004 a s čl. 26 odst. 3 nařízení (ES) č. 111/2005, zamítne příslušný orgán udělení licence, nejsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení nebo existuje-li důvodné podezření, že uvedené látky jsou určeny pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

7.  V případě obchodu mezi Unií a třetími zeměmi podle nařízení (ES) č. 111/2005 může příslušný orgán buď omezit platnost licence na dobu nepřekračující tři roky, nebo může hospodářským subjektům uložit, aby alespoň každé tři roky prokazovaly, že jsou stále splněny podmínky, za nichž byla licence udělena.

Platnost licencí vydaných před vstupem tohoto nařízení v platnost není dotčena.

8.  Licence je nepřenosná.

9.  Držitel licence požádá o novou licenci, pokud se předpokládá:

a) přidání uvedené látky;

b) zahájení nové činnosti;

c) změna umístění provozovny, kde se uskutečňují činnosti.

Stávající licence v takových případech pozbývá platnosti dřívějším z níže uvedených dní:

i)  ►C2  dnem vypršení platnosti, pokud byla doba platnosti stanovena v souladu s čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení nebo v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení (ES) č. 273/2004; ◄

ii) dnem začátku platnosti nové licence.

10.  Odstavec 9 se rovněž použije na licence vydané před dnem použitelnosti tohoto nařízení.

11.  Odstavce 2 až 6 a 8, 9 a 10 se použijí rovněž pro účely získání licence podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 273/2004, s výjimkou zvláštních licencí.

12.  K orgánům veřejné moci zmíněným v čl. 3 odst. 2 a 6 nařízení (ES) č. 273/2004 patří celní úřady, policie a úřední laboratoře příslušných orgánů.

Článek 4

Případy, kdy se nevyžaduje licence

Lékárny, veterinární ordinace, celní úřady, policie, ozbrojené síly a úřední laboratoře příslušných orgánů mohou být osvobozeny od požadavku udělení licence podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005, pokud tyto hospodářské subjekty používají prekursory drog v rámci svých úředních povinností.

Hospodářské subjekty zmíněné v prvním pododstavci jsou rovněž osvobozeny od povinnosti:

a) poskytovat dokumentaci uvedenou v článku 3 nařízení (ES) č. 111/2005;

b) jmenovat odpovědnou osobu podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 5

Podmínky pro udělování registrací

1.  Za účelem získání registrace podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005 hospodářský subjekt jmenuje osobu odpovědnou za obchod s uvedenými látkami zařazenými do kategorie 2 přílohy uvedeného nařízení, oznamuje příslušnému orgánu jméno a kontaktní údaje této osoby a neprodleně jej informuje o jakékoliv pozdější změně těchto údajů.

Odpovědná osoba zajišťuje, aby dovoz, vývoz nebo zprostředkovatelské činnosti byly v souladu s příslušnými právními předpisy, a je zplnomocněna k zastupování hospodářského subjektu a k vydávání rozhodnutí potřebných k zajišťování daného úkolu.

2.  Hospodářský subjekt zabývající se uvedenými látkami zařazenými do kategorie 2 přílohy nařízení (ES) č. 111/2005 podá žádost obsahující údaje a dokumenty uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) s výjimkou čl. 3 odst. 2 písm. b) bodů vi), x) a xi), pokud je příslušný orgán nevyžaduje.

Totéž platí i pro hospodářské subjekty zabývající se vývozem uvedených látek zařazených do kategorie 3 přílohy nařízení (ES) č. 111/2005.

3.  Použijí se rovněž čl. 3 odst. 3 a 4.

4.  Ustanovení odst. 2 prvního pododstavce a odstavce 3 se použijí obdobně na hospodářské subjekty a uživatele uvedené v čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 273/2004, pokud jde o uvedené látky zařazené do kategorie 2 přílohy I uvedeného nařízení.

5.  Uživatelé uvedených látek zařazených do kategorie 2 A přílohy I nařízení (ES) č. 273/2004 musí rovněž poskytovat informace týkající se používání uvedených látek.

Článek 6

Případy, kdy se nevyžaduje registrace

Z požadavku registrace podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005 mohou být vyňaty tyto kategorie:

a) lékárny, veterinární ordinace, celní úřady, policie, úřední laboratoře příslušných orgánů a ozbrojené síly, pokud tyto hospodářské subjekty používají prekursory drog v rámci svých úředních povinností;

b) hospodářské subjekty zabývající se vývozem uvedených látek zařazených do kategorie 3 přílohy nařízení (ES) č. 111/2005, pokud součet jimi vyvezeného množství látek v předcházejícím kalendářním roce (1. ledna až 31. prosince) nepřekročil množství stanovené v příloze I tohoto nařízení. Jakmile jsou však tato množství během probíhajícího kalendářního roku překročena, musí hospodářský subjekt požadavek na registraci neprodleně splnit;

c) hospodářské subjekty zabývající se vývozem směsí obsahujících uvedené látky zařazené do kategorie 3 přílohy nařízení (ES) č. 111/2005, pokud množství uvedené látky obsažené ve směsích nepřesáhlo v průběhu předcházejícího kalendářního roku množství stanovená v příloze I tohoto nařízení. Jakmile jsou však tato množství během probíhajícího kalendářního roku překročena, musí hospodářský subjekt požadavek na registraci neprodleně splnit.

Článek 7

Podmínky osvobození od některých požadavků

Pro účely článku 6 nařízení (ES) č. 273/2004 informují odběratelé své dodavatele o tom, zda se na ně uvedený článek vztahuje.

Článek 8

Kritéria prokazování dovolených účelů obchodu

1.  Hospodářský subjekt poskytne informace, že zásilka opustila zemi vývozu v souladu s platnými vnitrostátními předpisy přijatými podle článku 12 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ( 2 ), aby prokázal dovolené účely obchodu podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005.

2.  Za tímto účelem hospodářský subjekt předloží vzor uvedený v příloze II tohoto nařízení nebo předloží dovozní povolení uvedené v článku 20 nařízení (ES) č. 111/2005 nebo prohlášení odběratele uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 273/2004.

Článek 9

Údaje požadované pro sledování obchodu

1.  Pro účely čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 273/2004 poskytují hospodářské subjekty příslušným orgánům souhrnně údaje o množstvích používaných nebo dodávaných uvedených látek a v případě dodávky o množství dodaném každé třetí straně.

Pro uvedené látky zařazené do kategorie 3 přílohy I nařízení (ES) č. 273/2004 se první pododstavec použije pouze na žádost příslušných orgánů.

2.  Pro účely čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 111/2005 poskytují hospodářské subjekty příslušným orgánům údaje týkající se:

a) vývozu uvedených látek, na nějž se vztahuje vývozní povolení;

b) veškerého dovozu uvedených látek zařazených do kategorie 1 přílohy nařízení (ES) č. 111/2005 vyžadujícího dovozní povolení nebo všech případů, kdy uvedené látky zařazené do kategorie 2 přílohy nařízení (ES) č. 111/2005 vstupují do svobodného pásma podléhajícího kontrole typu II nebo jsou umístěny do režimu s podmíněným osvobozením od cla s výjimkou tranzitního režimu nebo jsou propuštěny do volného oběhu;

c) všech zprostředkovatelských činností týkajících se uvedených látek zařazených do kategorie 1 a 2 přílohy nařízení (ES) č. 111/2005.

3.  Údaje uvedené v odst. 2 písm. a) se shromažďují s uvedením zemí určení, vyvezených množství a v případě vývozních povolení s uvedením referenčních čísel.

4.  Údaje uvedené v odst. 2 písm. b) se shromažďují s uvedením třetí země vývozu a v případě dovozních povolení s uvedením referenčních čísel.

5.  Údaje uvedené v odst. 2 písm. c) se shromažďují s uvedením třetích zemí dotčených těmito zprostředkovatelskými činnostmi a popřípadě s uvedením vývozního a dovozního povolení. Na žádost příslušných orgánů poskytnou hospodářské subjekty další údaje.

6.  Příslušné orgány zacházejí s údaji uvedenými v tomto článku jako s důvěrnými obchodními informacemi.

Článek 10

Podmínky pro sestavení seznamů zemí určení pro vývoz uvedených látek zařazených do kategorií 2 a 3

Seznamy uvedené v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005 musejí obsahovat všechny tyto údaje:

a) třetí země, s kterými Unie uzavřela zvláštní dohodu o prekursorech drog;

b) třetí země, které požádaly o zasílání předběžných oznámení o vývozu v souladu s čl. 12 odst. 10 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

c) třetí země, které požádaly o zasílání předběžných oznámení o vývozu v souladu s článkem 24 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988.

Seznamy jednotlivých zemí určení pro vývoz uvedených látek zařazených do kategorií 2 a 3 přílohy uvedených v písmenech a), b) a c) se zveřejní na internetových stránkách Komise.

Článek 11

Kritéria pro zjednodušené postupy předběžného oznamování vývozu

1.  Podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 111/2005 mohou příslušné orgány zaslat zjednodušené předběžné oznámení o vývozu zahrnující několik vývozních operací prováděných v přesně stanovené době buď 6, nebo 12 měsíců v případě vývozů se zjednodušeným postupem udělení vývozního povolení.

2.  Příslušný orgán vyvážející země poskytne údaje popsané v čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005 příslušnému orgánu třetí země určení.

3.  Příslušný orgán informuje odpovídajícím způsobem zemi určení a použije k tomuto účelu internetový systém PEN nebo tiskopis „oznámení o mnohostranném hlášení chemických látek“ uvedený v příloze III tohoto nařízení.

Článek 12

Kritéria pro zjednodušené postupy udělování vývozních povolení

1.  Na žádost dotyčného hospodářského subjektu může příslušný orgán udělit vývozní povolení zjednodušeným postupem podle článku 19 nařízení (ES) č. 111/2005 v případě častých vývozů jedné specifické uvedené látky zařazené do kategorie 3 a 4 v příloze uvedeného nařízení, které se týkají stejného vývozce usazeného v Unii a stejného dovozce ve stejné třetí zemi určení, na přesně stanovenou dobu buď 6, nebo 12 měsíců.

Uvedené zjednodušené vývozní povolení může být uděleno pouze v těchto případech:

a) jestliže hospodářský subjekt prokázal při předcházejícím vývozu schopnost plnit všechny povinnosti související s tímto vývozem a nedopustil se žádného porušení příslušných právních předpisů;

b) jestliže se může příslušný orgán sám ujistit o dovolených účelech příslušných vývozních operací.

2.  Žádost o zjednodušené vývozní povolení musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) jména a adresy vývozce, dovozce ve třetí zemi a konečného příjemce;

b) název uvedené látky, jak je uveden v příloze nařízení (ES) č. 111/2005, nebo v případě směsi či přírodního produktu jejich název a kód KN a název každé uvedené látky, jak je uveden v příloze nařízení (ES) č. 111/2005, kterou tato směs nebo přírodní produkt obsahuje;

c) maximální množství uvedené látky určené na vývoz;

d) zamýšlené přesně stanovené časové období pro vývozní operace.

3.  Příslušný orgán rozhodne o žádosti o zjednodušené vývozní povolení do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží požadované údaje.

4.  V případě naléhavé lékařské péče, jsou-li splněny podmínky podle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku, příslušný orgán rozhodne o žádosti o zjednodušené vývozní povolení pro vývoz látek zařazených do kategorie 4 uvedených v příloze nařízení (ES) č. 111/2005 okamžitě nebo nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti.

Článek 13

Podmínky a požadavky týkající se informací, které mají být poskytovány o provádění opatření pro sledování obchodu s prekursory drog

1.  Členské státy předloží Komisi sdělení podle čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005 a čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 273/2004 v měsíci následujícím po každém kalendářním čtvrtletí. Tato sdělení obsahují informace o všech případech, kdy bylo propuštění uvedených a neuvedených látek pozastaveno nebo kdy byly uvedené či neuvedené látky zadrženy.

2.  Tyto informace musejí obsahovat:

a) název látek;

b) název uvedených látek; jejich původ, provenienci a určení, jsou-li známy;

c) množství uvedených látek, jejich celní status a použité dopravní prostředky.

3.  Informace obdržené podle odstavce 1 Komise sdělí všem členským státům na konci každého kalendářního roku.

Článek 14

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1277/2005 se zrušuje.

Článek 15

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA ILátka

Množství

Aceton (1)

50 kg

Ethylether (1)

20 kg

Methylethylketon (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Kyselina sírová

100 kg

Kyselina chlorovodíková

100 kg

(1)   Soli látek uvedených v této kategorii, mohou-li tyto soli existovat.
PŘÍLOHA II

image

Poznámky

1. Formát vzorového prohlášení není závazný.

2. Pořadová čísla a text vzorového prohlášení jsou závazné.

Ochrana osobních údajů

Jestliže osobní údaje uvedené v tomto dokumentu zpracovává Evropská komise, použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Jestliže osobní údaje uvedené v tomto dokumentu zpracovává příslušný orgán členského státu, použijí se vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

Účelem zpracování osobních údajů je sledování obchodu s prekursory drog v rámci Unie v souladu s nařízením (ES) č. 273/2004 ve znění nařízení (EU) č. 1258/2013 a mezi Unií a třetími zeměmi v souladu s nařízením (ES) č. 111/2005 ve znění nařízení (EU) č. 1259/2013.

Dohled nad zpracováním osobních údajů provádí příslušný vnitrostátní orgán, jemuž byl tento dokument předložen. Seznam příslušných orgánů je zveřejněn na internetových stránkách Komise:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, aniž jsou dotčena příslušná ustanovení o ochraně údajů v Unii a pro účely kontroly a sledování některých látek často používaných pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek, Komise a příslušné orgány členských států mohou sdílet osobní údaje a informace obsažené v tomto dokumentu s příslušnými orgány třetích zemí.

Ke zpracovávaným osobním údajům má příslušný subjekt údajů právo na přístup a případně právo na opravu, výmaz či zablokování těchto údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 nebo s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

Veškeré žádosti o výkon práva na přístup, opravu, výmaz či zablokování je nutno podat u příslušného orgánu, u něhož byl tento dokument podán. Příslušný orgán tyto žádosti rovněž zpracovává.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 33 nařízení (ES) č. 111/2005 a článek 13b nařízení (ES) č. 273/2004.

Osobní údaje obsažené v tomto dokumentu nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

V případě porušení výše uvedených práv lze podat stížnost u příslušného vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů. Kontaktní údaje těchto orgánů v jednotlivých členských státech jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro spravedlnost Evropské komise (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Pokud se stížnost týká zpracovávání osobních údajů Evropskou komisí, měla by být adresována evropskému inspektorovi ochrany údajů:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
PŘÍLOHA III

image

Poznámky

1. Formát vzorového dokumentu není závazný.

2. Pořadová čísla a text vzorového dokumentu jsou závazné. Vyplnění tučně vyznačených kolonek je povinné.

3. Další údaje ke kolonkám:

Kolonka „Část A“: uveďte, zda se multilaterální hlášení chemických látek vztahuje na jednu nebo na několik vývozních operací. Pokud se vztahuje na několik operací, uveďte plánovaný časový rámec.

Kolonka 14 (množství a hmotnost): vztahuje-li se multilaterální hlášení chemických látek na několik vývozních operací, uveďte maximální množství a hmotnost.

Kolonka 18 (datum odeslání): vztahuje-li se multilaterální hlášení chemických látek na několik vývozních operací, uveďte v této kolonce konečné předpokládané datum odeslání.

Ochrana osobních údajů

Jestliže osobní údaje uvedené v tomto dokumentu zpracovává Evropská komise, použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Jestliže osobní údaje uvedené v tomto dokumentu zpracovává příslušný orgán členského státu, použijí se vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

Účelem zpracování osobních údajů je sledování obchodu s prekursory drog v rámci Unie v souladu s nařízením (ES) č. 273/2004 ve znění nařízení (EU) č. 1258/2013 a mezi Unií a třetími zeměmi v souladu s nařízením (ES) č. 111/2005 ve znění nařízení (EU) č. 1259/2013.

Dohled nad zpracováním osobních údajů provádí příslušný vnitrostátní orgán, jemuž byl tento dokument předložen. Seznam příslušných orgánů je zveřejněn na internetových stránkách Komise:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, aniž jsou dotčena příslušná ustanovení o ochraně údajů v Unii a pro účely kontroly a sledování některých látek často používaných pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek, Komise a příslušné orgány členských států mohou sdílet osobní údaje a informace obsažené v tomto dokumentu s příslušnými orgány třetích zemí.

Ke zpracovávaným osobním údajům má příslušný subjekt údajů právo na přístup a případně právo na opravu, výmaz či zablokování těchto údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 nebo s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

Veškeré žádosti o výkon práva na přístup, opravu, výmaz či zablokování je nutno podat u příslušného orgánu, u něhož byl tento dokument podán. Příslušný orgán tyto žádosti rovněž zpracovává.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 33 nařízení (ES) č. 111/2005 a článek 13b nařízení (ES) č. 273/2004.

Osobní údaje obsažené v tomto dokumentu nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

V případě porušení výše uvedených práv lze podat stížnost u příslušného vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů. Kontaktní údaje těchto orgánů v jednotlivých členských státech jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro spravedlnost Evropské komise (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Pokud se stížnost týká zpracovávání osobních údajů Evropskou komisí, měla by být adresována evropskému inspektorovi ochrany údajů:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).( 1 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ze dne 12. října 1992 (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

( 2 ) Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 1990 (Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 56).

Top