EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0504-20180807

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/504/2018-08-07

02015R0504 — CS — 07.08.2018 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/504

ze dne 11. března 2015,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 085 28.3.2015, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1789 ze dne 7. září 2016,

  L 277

60

13.10.2016

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/128 ze dne 25. ledna 2018,

  L 22

16

26.1.2018

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/986 ze dne 3. dubna 2018,

  L 182

16

18.7.2018




▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/504

ze dne 11. března 2015,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

(Text s významem pro EHP)



Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí opatření uvedená v článku 68 nařízení (EU) č. 167/2013 za účelem stanovení jednotných podmínek pro provádění administrativních požadavků na schvalování nových zemědělských a lesnických vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků konstruovaných a vyrobených pro tato vozidla a pro uvádění částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování systémů, které mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho environmentální výkonnost, na trh nebo do provozu.

Článek 2

Šablona pro informační dokument a dokumentaci

Výrobci žádající o EU schválení typu předloží informační dokument a dokumentaci podle čl. 22 odst. 1 a čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 167/2013 na základě šablony stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Šablona pro certifikát výrobce o přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla (OBD) a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Výrobci, na něž se vztahuje čl. 53 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 a kteří žádají o EU schválení typu, předloží schvalovacímu orgánu certifikát o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla v souladu s čl. 53 odst. 8 uvedeného nařízení na základě šablony stanovené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Šablony pro prohlášení o shodě

Výrobci vydají prohlášení o shodě podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonami stanovenými v příloze III tohoto nařízení.

Článek 5

Vzory povinného štítku a značky EU schválení typu

Výrobci vydají povinný štítek a značku EU schválení typu podle čl. 34 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se vzory stanovenými v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 6

Šablony pro certifikát EU schválení typu

Schvalovací orgány vydají certifikát EU schválení typu podle čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonami stanovenými v příloze V tohoto nařízení.

Článek 7

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

Certifikáty EU schválení typu se číslují v souladu s přílohou VI.

Článek 8

Šablona pro list s výsledky zkoušek

Schvalovací orgány vydají list s výsledky zkoušek podle čl. 25 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonou stanovenou v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 9

Formát zkušebních protokolů

1.  Formát zkušebních protokolů podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 musí být v souladu s obecnými požadavky stanovenými v příloze VIII tohoto nařízení.

2.  Stávající zkušební protokoly pro konstrukční části a samostatné technické celky vydané podle směrnice 2003/37/ES, směrnice 2007/46/ES, směrnice 97/68/ES, nařízení (EU) č. 595/2009 nebo podle mezinárodních předpisů uvedených v kapitole XIII nařízení (EU) č. 167/2013 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých podle uvedeného nařízení se přijmou pro účely schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 za předpokladu, že ani hmotněprávní požadavky, ani požadavky týkající se zkušebních postupů se od provedení zkoušky nezměnily. Zkušební protokoly, které splňují tyto podmínky, jsou uvedeny v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 10

Seznam částí nebo zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

Seznam částí nebo zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, jež mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí, podle čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013 je stanoven v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 11

Šablona pro certifikát pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu

Schvalovací orgány vydají certifikát pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, jež mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí, na trh a do provozu podle čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonou stanovenou v příloze X tohoto nařízení.

Článek 12

Systém číslování certifikátů pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu

Certifikáty pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování systémů, které jsou zásadní pro bezpečnost vozidla nebo pro jeho vliv na životní prostředí, na trh a do provozu se číslují v souladu s přílohou XI.

▼M3

Článek 12a

Přechodná ustanovení týkající se motorů

Pokud jde o motory, jejichž typ byl schválen před 1. lednem 2018, nebo před 1. lednem 2019 v případě podkategorií NRE-v-5 a NRE-c-5, uplatňují se nadále následující ustanovení tohoto nařízení ve znění použitelném ke dni 6. srpna 2018:

 příloha I, část A,

 příloha I, část B, bod 4.2,

 příloha I, část B, bod 5, položky 2.2.2, 2.5 až 2.5.4.2, 5.2 až 5.5 a 6 až 8.22.4.2,

 příloha I, dodatky 1 až 9,

 příloha I, dodatek 10, položka 2.2.2,

 příloha I, dodatky 11 až 14,

 příloha I, dodatek 15, položka 2.2.2,

 příloha I, dodatky 16 až 23,

 příloha I, vysvětlivky týkající se informačních dokumentů (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) a (56),

 příloha II, bod 2.1.1,

 příloha II, vysvětlivky k příloze II (4),

 příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, položky pod nadpisem „Obecné vlastnosti hnacího ústrojí“,

 příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, položky pod nadpisem „Motor“,

 příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, text pod nadpisem „Výsledky zkoušek výfukových emisí (včetně faktoru zhoršení)“, druhá a čtvrtá odrážka prvního odstavce,

 příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, text pod nadpisem „Výsledky zkoušek výfukových emisí (včetně faktoru zhoršení)“, tabulka,

 příloha III, dodatek 1, vysvětlivky k dodatku 1 s výjimkou vysvětlivky (32),

 příloha IV,

 příloha V, dodatek 2, vysvětlivky k dodatku 2,

 příloha V, dodatek 4,

 příloha V, dodatek 5,

 příloha VII, dodatek 1 s výjimkou bodu 1 a první odrážky textu v bodě 2,

 příloha VIII s výjimkou bodu 3.2tabulky 8-1 druhého řádku.

▼B

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.




SEZNAM PŘÍLOH



Číslo přílohy

Název přílohy

I

Šablona pro informační dokument a dokumentaci

II

Šablona pro certifikát výrobce o přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla (OBD) a k informacím o opravách a údržbě vozidla

III

Šablony pro prohlášení o shodě

IV

Vzory povinného štítku a značky EU schválení typu

V

Šablony pro certifikát EU schválení typu

VI

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

VII

Šablona pro list s výsledky zkoušek

VIII

Formát zkušebních protokolů

IX

Seznam částí nebo zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

X

Šablona pro certifikát pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu

XI

Systém číslování certifikátů pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu




PŘÍLOHA I

Šablona pro informační dokument a dokumentaci



Seznam dodatků

Číslo dodatku

Název dodatku

1

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže motoru/rodiny motorů

2

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) hladiny vnějšího hluku

3

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu motoru/rodiny motorů jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

4

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu informačního systému řidiče (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

5

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

6

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) elektromagnetické kompatibility

7

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)

▼M1

8

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu montáže zpětných zrcátek jako systému (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

▼B

9

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže pásového podvozku

▼M3

10

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu elektromagnetické kompatibility elektrických/elektronických montážních podskupin jakožto konstrukční části / samostatného technického celku

▼B

11

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu přídavných závaží jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

12

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení na ochranu proti podjetí zboku a/nebo zezadu jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

13

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu pneumatiky jakožto konstrukční části

14

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu mechanického spojovacího zařízení jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

15

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) brzdění

16

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) vystavení řidiče hladině hluku

17

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) kotevních úchytů bezpečnostních pásů

18

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) ochrany proti nebezpečným látkám

19

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) jakožto samostatného technického celku

20

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) jakožto samostatného technického celku

21

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu sedadla řidiče jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

22

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu bezpečnostního pásu jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

23

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu ochrany proti pronikajícím předmětům (OPS) jakožto samostatného technického celku

24

Prohlášení výrobce o opatřeních proti neoprávněným úpravám omezovače hnacího ústrojí a omezovače rychlosti

ČÁST A

DOKUMENTACE

1.    Obecné požadavky

1.1.

Při podávání žádosti o EU schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku předkládá žadatel v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 167/2013 dokumentaci, která obsahuje:

a) soupis obsahu;

b) informace o postupu schválení typu zvoleném podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013, k čemuž slouží šablona stanovená v bodě 2 (dokumentační list);

c) informační dokument uvedený v části B této přílohy;

d) veškeré relevantní údaje, výkresy, fotografie a další informace požadované v informačním dokumentu;

e) certifikát výrobce dokládající schvalovacímu orgánu splnění podmínky přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla (OBD) a k informacím o opravách a údržbě vozidla podle čl. 53 odst. 8 nařízení (EU) č. 167/2013 stanovený v příloze II tohoto nařízení;

f) v případě traktorů, které mají schválení typu s namontovaným strojním zařízením, a vozidel kategorií R a S dokument vymezující obsah ES prohlášení o shodě v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, který nemusí nutně obsahovat výrobní číslo a podpis;

na žádost schvalovacího orgánu poskytne výrobce navíc jakoukoli relevantní dokumentaci obsaženou v technické dokumentaci strojního zařízení stanovené v příloze VII uvedené směrnice, zejména:

 použité normy a jiné technické specifikace, které uvádějí nejdůležitější požadavky na zdraví a bezpečnost obsažené v těchto normách,

 jakýkoli technický protokol s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt zvolený výrobcem či jeho zplnomocněným zástupcem;

g) veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu schvalování;

h) prohlášení výrobce o opatřeních proti neoprávněným úpravám omezovače hnacího ústrojí a omezovače rychlosti podle čl. 17 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 167/2013 a bodu 4.3.2 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 ( 1 ) podle vzoru stanoveného v dodatku 24 této přílohy;

i) v případě vozidel vybavených elektrickým(i)/elektronickým(i) zařízením(i), které (která) omezuje (omezují) výkonnost jeho pohonu, údaje a doklady prokazující, že úpravou nebo odpojením zařízení nebo jeho kabeláže se nezvýší výkonnost;

▼M1

j) v případě vozidel kategorií T2, T3 a T4.3 vybavených skládací ROPS s automatickým blokovacím systémem certifikát výrobce uvádějící, že byla provedena předběžná zkouška v souladu se zkušebním postupem stanoveným v bodě 5.5 oddílu B3 přílohy IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ( 2 ).

▼B

1.2.

Žádosti podávané na papíře se podávají ve třech vyhotoveních. Výkresy musí být vyhotoveny ve vhodném měřítku a dostatečném detailu a předloženy na listech formátu A4 nebo větších, složených na formát A4. Případné fotografie musí být dostatečně podrobné.

1.3.

Musí být uvedeny informace týkající se výkonnosti komplexních elektronických řídících systémů vozidel uvedených v dodatku 2 k příloze XXIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ( 3 ).

▼M3

1.4. V případě motorů musí být uvedeny dokumentace a informační dokument požadované v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656 ( 4 ).

▼B

2.    Šablona dokumentačního listu

Informace

o postupu schválení typu zvoleném v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013

Dokumentační list –

Toto prohlášení, řádně vyplněné, musí být součástí dokumentace.

Podepsaný/podepsaná: [ … (celé jméno a funkce)]

Název společnosti a adresa výrobce (4): …

Název a adresa případného zástupce výrobce (4): …

tímto žádá o postup schválení typu:

a) postupné schválení typu (1)

b) jednorázové schválení typu (1)

c) kombinované schválení typu (1)

Je-li zvolen postup a) nebo c), deklaruje se splnění požadavků podle postupu b) pro všechny systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

Zvoleno vícestupňové schválení typu podle čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) č. 167/2013: ano/ne (1)

Informace o vozidle(ch), které je třeba vyplnit, pokud se žádost týká EU schválení typu celého vozidla:

1.1

Značka (obchodní název výrobce) (4): …

1.2.

Typ (2): …

1.2.1.

Varianta (varianty) (2): …

1.2.2.

Verze (2): …

1.2.3

(Případně) komerční název: …

1.2.4.

Číslo (čísla) schválení typu z předchozího stupně (předchozích stupňů) (4): …

1.3.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

Žádá o schválení typu:

a) úplného typu vozidla (1)

b) dokončeného typu vozidla (1)

c) neúplného typu vozidla (1)

d) typu vozidla s úplnými a neúplnými variantami (1)

e) typu vozidla s dokončenými a neúplnými variantami (1)

Informace, které je třeba vyplnit, pokud se žádost týká schválení typu systému/konstrukční části/samostatného technického celku (1):

2.1.

Značka (značky) (komerční název (názvy) výrobce): …

2.2.

Typ (5): …

2.2.1.

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

▼M3 —————

▼B

2.8.

Zkoušení se simulací a/nebo vlastní zkoušení (1)

2.8.1.

Přehled systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podrobených zkoušení se simulací a/nebo vlastnímu zkoušení podle čl. 27 odst. 4 a článku 60 nařízení (EU) č. 167/2013:



Přehledová tabulka – zkoušení se simulací a/nebo vlastní zkoušení

Odkaz na akt v přenesené pravomoci

Příloha č.

Požadavek

Omezení/poznámky

 

 

 

 

2.8.2.

Podrobná zpráva o potvrzení zkoušení se simulací a/nebo vlastního zkoušení je připojena: ano/ne (1)

Místo: …

Datum: …

Podpis: …

Jméno a funkce ve společnosti: …

Vysvětlivky týkající se dokumentačního listu

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v dokumentačním listu uvedeny):

(1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení.

(3)  Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnající se 40 km/h nebo nižší.

(4)  V případě vícestupňového schválení typu uveďte tento údaj pro každý stupeň.

▼M3

(5)  V případě motorů uveďte označení typu motoru, nebo v případě typů motorů v rámci rodiny motorů uveďte typ rodiny motoru v souladu s bodem 4 části B přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656.

▼B

ČÁST B

INFORMAČNÍ DOKUMENT

1.   OBECNÉ POŽADAVKY

1.1.

Informační dokument musí mít referenční číslo poskytnuté žadatelem.

1.2.

Změní-li se údaje v informačním dokumentu pro schválení typu vozidla, předloží výrobce schvalovacímu orgánu revidované stránky a zřetelně na nich vyznačí povahu změny (změn) a datum nového vydání.

2.   SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDEL

2.1.

Všechny informační dokumenty musí obsahovat:

 tabulku v bodě 2.2 pro určení verzí a variant vozidla, jehož typ má být schválen;

 seznam položek relevantních pro (pod)kategorii a technické vlastnosti vozidla, z nějž byl vyjmut obsah, při dodržení systému číslování úplného seznamu podle bodu 5.

2.2.

Tabulka znázorňující kombinace položek uvedených v bodě 5 v rámci verzí a variant typu vozidla.



Tabulka variant a verzí

Číslo položky

Vše

Verze 1

Verze 2

Verze 3

Verze n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Pro každou variantu daného typu musí být sestavena samostatná tabulka.

2.2.2.

Položky, jejichž kombinace nejsou v rámci varianty omezeny, se uvedou ve sloupci „Vše“.

2.2.3.

Výše uvedené údaje mohou být poskytnuty v jiném formátu nebo sloučeny s informacemi poskytnutými podle bodu 5.

2.3

Označení typu, varianty a verze

2.3.1.

Výrobce každému typu vozidla, variantě a verzi přidělí alfanumerický kód složený z písmen v latince a/nebo arabských číslic, který se rovněž uvede v prohlášení o shodě (viz příloha III) dotčeného vozidla.

Použití závorek a spojovníků je povoleno, pokud nenahrazují písmeno nebo číslici.

2.3.2.

Celý kód se označuje jako: Typ-Varianta-Verze, neboli „TVV“.

2.3.3.

TVV jasně a nezaměnitelně označuje jedinečnou kombinaci technických vlastností ve vztahu ke kritériím vymezeným v části B této přílohy.

2.3.4.

Tentýž výrobce může použít tentýž kód k vymezení typu vozidla v případě, kdy vozidlo spadá do dvou či více kategorií.

2.3.5.

Tentýž výrobce nesmí použít tentýž kód k vymezení typu vozidla pro více než jedno schválení typu v rámci téže kategorie vozidel.

2.3.6.

Počet znaků v TVV

2.3.6.1. Počet znaků nesmí být vyšší než:

a) 15 pro kód typu vozidla;

b) 25 pro kód jedné varianty;

c) 35 pro kód jedné verze.

2.3.6.2. Celý alfanumerický kód „TVV“ nesmí být delší než 75 znaků.

2.3.6.3. Pokud se použije celý kód TVV, ponechávají se mezi typem, variantou a verzí mezery.

Příklad takového TVV: 159AF[… mezera]0054[… mezera]977K(BE).

3.   SCHVÁLENÍ TYPU SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

3.1.

Pro systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, jak jsou uvedeny v tabulce 1-1, vyplní výrobce příslušný dodatek této přílohy.

Kromě příloh uvedených v tabulce 1-1 musí systémy, konstrukční části a samostatné technické celky splňovat požadavky týkající se:

a) postupů udělování schválení typu (příloha III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014);

b) shodnosti výroby (příloha IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014);

c) přístupu k informacím o opravách a údržbě (příloha V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014)

▼M1



Tabulka 1-1

Seznamy systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které mohou podléhat EU schválení typu

▼M3

SEZNAM I – Požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 (1)

Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

1

Systém: montáž motoru / rodiny motorů

I

 

2

Systém: hladina vnějšího hluku

II

 

3

Konstrukční část / samostatný technický celek: motor / rodina motorů

I

 

▼M1

SEZNAM II – Požadavky na funkční bezpečnost vozidla

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

4

Systém: informace pro řidiče

X

 

5

Systém: montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

XII

 

6

Systém: elektromagnetická kompatibilita

XV

 

7

Systém: montáž zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)

XVI

 

8

Systém: montáž zpětných zrcátek

IX

 

9

Systém: montáž pásového podvozku

XXXIII

 

▼M3

10

Konstrukční část / samostatný technický celek: elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin

XV

 

▼M1

11

Konstrukční část / samostatný technický celek: přídavná závaží

XXIII

 

12

Konstrukční část / samostatný technický celek: zařízení na ochranu proti podjetí zboku a/nebo zezadu

XXVI/XXVII

 

13

Konstrukční část: pneumatika

XXX

 

14

Konstrukční část / samostatný technický celek: mechanické spojovací zařízení

XXXIV

 

SEZNAM III – Požadavky na brzdění vozidla

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 (2) Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

15

Systém: brzdění

II

 

SEZNAM IV – Požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky na schválení typu

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

16

Systém: vystavení řidiče hladině hluku

XIII

 

17

Systém: kotevní úchyty bezpečnostních pásů

XVIII

 

18

Systém: ochrana proti nebezpečným látkám

XXIX

 

19

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS)

VI/VII/VIII/IX/X

 

20

Samostatný technický celek: ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)

XI

 

21

Konstrukční část / samostatný technický celek: sedadlo řidiče

XIV

 

22

Konstrukční část / samostatný technický celek: bezpečnostní pásy

XIX

 

23

Samostatný technický celek: ochrana proti pronikajícím předmětům (OPS)

XX

 

(1)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ze dne 12. února 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (Úř. věst. L 182; 18.7.2018, s. 1).

(2)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Úř. věst. L 17, 23.1.2015, s. 1).

▼B

4.   ČÍSLA SCHVÁLENÍ TYPU NEBO ČÍSLA ZKUŠEBNÍCH PROTOKOLŮ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDMĚTŮ SCHVÁLENÍ

4.1.

Výrobce uvede informace požadované v tabulce 1-2 se zřetelem na předměty schválení pro vozidlo stanovené v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013. Pro každý předmět musí být předložena všechna příslušná schválení a zkušební protokoly, jsou-li k dispozici. Není zde nutné udávat informace o systémech, konstrukčních částech nebo samostatných technických celcích, jsou-li tyto informace uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení.



Tabulka 1-2

Číslo schválení typu a číslo zkušebního protokolu

Číslo položky a předmět

Číslo schválení typu nebo zkušebního protokolu (3)

Datum vydání schválení typu nebo jeho rozšíření nebo zkušebního protokolu

Členský stát nebo smluvní strana (1) vydávající schválení typu (2) nebo technická zkušebna vydávající zkušební protokol (3)

Odkaz na regulační akt a jeho poslední změnu

Varianta (varianty)/verze

např.: „36 ROPS (traktory s pásy)“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Smluvní strany revidované dohody z roku 1958.

(*2)   Uveďte, pokud nelze odvodit z čísla schválení typu.

(*3)   Odkazy na zkušební protokoly vypracované podle regulačních aktů, pro něž není k dispozici certifikát schválení typu, vyplní schvalovací orgán.

Podpis: …

Funkce ve společnosti: …

Datum: …

▼M3

4.2. Pro položky uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013, jejichž schválení bylo uděleno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ( 5 ), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ( 6 ) nebo předpisy EHK OSN uvedenými v článku 49 nařízení (EU) č. 167/2013 (schválení EHK OSN), nebo jsou založeny na úplných zkušebních protokolech vypracovaných na základě normalizovaných kodexů OECD jako alternativa ke zkušebním protokolům vypracovaným podle uvedeného nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých podle uvedeného nařízení, musí výrobce poskytnout informace požadované v bodě 5 pouze tehdy, pokud již nejsou uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení typu a/nebo zkušebním protokolu. Informace uvedené v prohlášení o shodě (příloha III tohoto nařízení) se uvedou v každém případě.

▼B

5.   POLOŽKY INFORMAČNÍHO DOKUMENTU

A.    OBECNÉ INFORMACE

1.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VOZIDEL

1.1.

Značka (obchodní název výrobce) (18):

1.2.

Typ (17):

1.2.1

Varianta (varianty) (17): …

1.2.2

Verze (17): …

1.2.3.

(Případně) komerční název: …

1.2.4.

Číslo (čísla) schválení typu z předchozího stupně (předchozích stupňů) (3) (18): …

1.3.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2):

1.4.

Název společnosti a adresa výrobce (18):

1.4.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

1.4.2.

Název a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

1.5.

Povinný štítek (povinné štítky) výrobce

1.5.1.

Umístění povinného štítku výrobce (18): …

1.5.2.

Způsob připevnění (18): …

1.5.3.

Fotografie a/nebo výkresy povinného štítku (úplný příklad s rozměry) (18): …

1.6.

Identifikační číslo vozidla

1.6.1.

Umístění identifikačního čísla vozidla na podvozku: …

1.6.2.

Fotografie a/nebo výkresy umístění identifikačního čísla vozidla (úplný příklad s rozměry): …

▼M1 —————

▼M1

1.6.3.

Identifikační číslo typu vozidla začíná na: …

▼B

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Značka (značky) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li známo): …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li známo): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních/výrobních závodů: …

2.3.2.

Název a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

▼M3 —————

▼B

3.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

3.1.

Fotografie vozidla nebo výkresy vozidla reprezentujícího verzi: …

3.2.

Měřítko a rozměrový výkres celého vozidla: …

3.3.

▼M1

Nápravy a kola:

▼B

3.3.1.

Počet náprav a kol: …

3.3.2.

Počet a umístění náprav s koly v dvojité montáži (23): …

3.3.3.

Počet a umístění řízených náprav (23): …

3.3.4.

Počet a umístění hnacích náprav (23): …

3.3.5.

Počet a umístění brzděných náprav (23): …

3.4.

U vozidel kategorie C

3.4.1.

Konfigurace pásového podvozku: soustava pásů vepředu/soustava pásů vzadu/soustava pásů vepředu a vzadu/průběžný pás na každé straně vozidla (4)

3.4.2.

Počet a umístění poháněných pásů (22): …

3.4.3.

Počet a umístění brzděných pásů (22): …

3.4.4.

Řízení u vozidel kategorie C

3.4.4.1.

Řízení změnou rychlosti mezi pásem na levé straně a pásem na pravé straně: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.2.

Řízení otáčením dvou protilehlých nebo všech čtyř pásů: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.3.

Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.4.

Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy a změnou směru kol na nápravě s koly: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.5.

Průměrný tlak při styku se zemí, P: … MPa

3.5.

Podvozek

3.5.1.

Celkový výkres podvozku: …

3.5.2.

U vozidel kategorií T a C typ podvozku: páteřový/s centrální trubicí/s žebřinovým rámem/kloubový/šasi s podélníky/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

3.5.3.

U vozidel kategorií R a S typ podvozku: s ojí/s nevýkyvnou ojí/s nápravami uprostřed/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

3.6.

Materiál karoserie: …

3.7.

Umístění a uspořádání motoru: …

3.8.

Umístění volantu: vlevo/vpravo/ve středu (4): …

3.9.

Vozidlo je vybaveno pro pravostranný/levostranný (4) provoz a pro provoz v zemích používajících na rychloměru metrické/metrické a imperiální jednotky (4):

3.10.

Vozidla kategorie T nebo C vybavená pro lesnická použití: ano/ne (4)

3.11.

Vozidla kategorie T nebo C vybavená pro ochranu proti nebezpečným látkám: ano/ne (4)

3.12.

U vozidel kategorií R a S typ brzdění: nebrzděné/brzděné nájezdově/brzděné průběžně/brzděné poloprůběžně/brzděné hydraulicky/brzděné pneumaticky (4)

4.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY

(v kg a mm) (případně uveďte odkazy na výkresy)

4.1    Rozpětí hmotnosti vozidla (celkově)

4.1.1.    Hmotnost v nenaloženém stavu

4.1.1.1.

Nenaložená hmotnost (hmotnosti) v provozním stavu (13):

4.1.1.1.1. Maximálně: … kg (30)

4.1.1.1.2. Minimálně: … kg (30)

4.1.1.1.3. Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: … kg

4.1.1.1.4. V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v bodě spojení (S): … kg

4.1.2.    Maximální hmotnost (hmotnosti) podle výrobce

4.1.2.1.

Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) naloženého vozidla (13): … kg

4.1.2.1.1

Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) na nápravu: náprava 1 … kg náprava 2 … kg náprava … kg

▼M1

4.1.2.1.2.

V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v předním bodě spojení (S): … kg

▼B

4.1.2.1.3.

Mezní hodnoty rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy (uveďte minimální mezní hodnoty v procentech na přední nápravu a na zadní nápravu): … %

▼M1

4.1.2.2.

Hmotnost (hmotnosti) a pneumatika (pneumatiky)



Kombinace pneumatik č.

Náprava č.

Rozměr pneumatiky včetně indexu únosnosti a symbolu kategorie rychlosti

Valivý obvod (1) [mm]

Zatížení na jednu pneumatiku [kg]

Maximální přípustná hmotnost na nápravu [kg] (1)

Maximální přípustná hmotnost vozidla [kg] (1)

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení [kg] (1) (2) (3)

Rozchod [mm]

Minimální

Maximální

1

1

 

2

 

 

2

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

(1)   Podle specifikace pneumatiky.

(2)   Zatížení přenášené na vztažný střed spojovacího zařízení za statických podmínek bez ohledu na spojovací zařízení; pokud je v této tabulce uvedeno maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení v závislosti na spojovacím zařízení, rozšiřte tabulku na pravé straně a uveďte identifikaci spojovacího zařízení v záhlaví sloupce; v případě vozidel kategorií R nebo S se tento sloupec (sloupce) týká (týkají) zadního spojovacího zařízení (pokud existuje).

(3)   Tuto hodnotu je nutné uvést pouze tehdy, pokud je maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení nižší než zatížení uvedené v položkách 38.3 a 38.4.

▼B

4.1.2.3.

Hmotnost (hmotnosti) a pásový podvozek



Soustava pásů č.

Rozměry pásů

Průměrný tlak při styku se zemí [kPa]

Maximální zatížení na pásové kolo [kg] (1)

Maximální přípustná hmotnost na pás [kg] (1)

Maximální přípustná hmotnost vozidla [kg] (1)

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení [kg] (1) (2)

Délka [mm]

Šířka [mm]

1

 

2

 

 

(*1)   Podle specifikace pásového kola.

(*2)   Zatížení přenášené na vztažný střed spojovacího zařízení za statických podmínek bez ohledu na spojovací zařízení; pokud je v této tabulce uvedeno maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení v závislosti na spojovacím zařízení, rozšiřte tabulku na pravé straně a uveďte identifikaci spojovacího zařízení v záhlaví sloupce.

▼M1 —————

▼M1

4.1.3.

Technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) pro vozidla kategorie T nebo C pro každý podvozek / brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S (v případě vozidel kategorií R a S uveďte maximální přípustné (přípustná) zatížení v zadním bodě spojení):



Vozidlo kategorie R a S

Brzda

S ojí

S nevýkyvnou ojí

S nápravami uprostřed

Nebrzděné (1)

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky

… kg

… kg

… kg

Brzděné pneumaticky

… kg

… kg

… kg

(1)   Vypočteno s použitím částečně naloženého traktoru podle definice výrobce traktoru se souhlasem technické zkušebny, jak je stanoveno v bodě 3.1.1.2 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68.

4.1.4.

Technicky přípustná celková hmotnost (hmotnosti) soupravy traktoru (vozidla kategorie T nebo C) a taženého vozidla (vozidla kategorie R nebo S) pro každý podvozek / brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S:



Vozidlo kategorie R a S

Brzda

S ojí

S nevýkyvnou ojí

S nápravami uprostřed

Nebrzděné

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky

… kg

… kg

… kg

Brzděné pneumaticky

… kg

… kg

… kg

▼M1 —————

▼B

4.2.    Rozpětí rozměrů vozidla (celkově)

4.2.1.    Pro nedokončená vozidla

4.2.1.1.   Délka (31)

4.2.1.1.1.

Maximální přípustná délka dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.1.2.

Minimální přípustná délka dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.2.   Šířka (32)

4.2.1.2.1.

Maximální přípustná šířka dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.2.2.

Minimální přípustná šířka dokončeného vozidla: … mm

▼M1

4.2.1.3.

Výška (v provozním stavu) (33)

▼M1

4.2.1.3.1.

Maximální: … mm

4.2.1.3.2.

Minimální: … mm

▼B

4.2.1.4.

Přední převis (34): … mm

4.2.1.4.1.

U vozidel kategorií T a C: přední nájezdový úhel: … stupňů

4.2.1.5.

U vozidel kategorií T a C: zadní převis (35): … mm

4.2.1.5.1.

U vozidel kategorií T a C: zadní nájezdový úhel: … stupňů

4.2.1.5.2.

Minimální a maximální přípustný převis bodu spojení (35) (46): … mm

4.2.1.6.

U vozidel kategorií T a C: světlá výška (36)

4.2.1.6.1.

Mezi nápravami: … mm

4.2.1.6.2.

Pod přední nápravou (předními nápravami): … mm

4.2.1.6.3.

Pod zadní nápravou (zadními nápravami): … mm

4.2.1.7.

Krajní přípustné polohy těžiště dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.7.1.

U vozidel kategorií T a C krajní přípustné polohy těžiště karoserie a/nebo vnitřní výbavy a/nebo zařízení vozidla a/nebo užitečného zatížení: … mm

4.2.2.    Pro úplná/dokončená (4) vozidla

4.2.2.1.

Celkové rozměry vozidla včetně mechanického spojovacího zařízení:

4.2.2.1.1.   Délka pro silniční užití (31)

4.2.2.1.1.1.

Maximálně: … mm

4.2.2.1.1.2.

Minimálně: … mm

4.2.2.1.2.   Šířka pro silniční užití (32)

4.2.2.1.2.1.

Maximálně: … mm

4.2.2.1.2.2.

Minimálně: … mm

4.2.2.1.3.   Výška pro silniční užití (33) (47)

4.2.2.1.3.1.

Maximálně: … mm

4.2.2.1.3.2.

Minimálně: … mm

4.2.2.2.

Přední převis (34) (48)

4.2.2.2.1.

Maximálně: … mm

4.2.2.2.2.

Minimálně: … mm

4.2.2.3.

Zadní převis (35)

4.2.2.3.1.

Maximálně: … mm

4.2.2.3.2.

Minimálně: … mm

4.2.2.4.

Světlá výška (36)

4.2.2.4.1.

Maximálně: … mm

4.2.2.4.2.

Minimálně: … mm

4.2.2.5.

Rozvor (37): … mm

4.2.2.6.

Vzdálenost (vzdálenosti) mezi sousedními nápravami 1–2: … mm 2–3: … mm, 3–4: … mm atd.

4.2.2.7.

Pro vozidla kategorií R a S s nevýkyvnou ojí a s nápravami uprostřed:

4.2.2.7.1. Vzdálenost mezi bodem spojení a první nápravou: … mm

4.2.2.7.2. Vzdálenost mezi bodem spojení a poslední nápravou: … mm

4.2.2.8.

Maximální a minimální rozchod každé nápravy (měřeno mezi rovinami souměrnosti běžně montovaných pneumatik v jednoduché nebo dvojité montáži nebo pneumatik v trojité montáži) (uvede výrobce) (38):

4.2.2.8.1. Maximálně: náprava 1 … mm náprava 2 … mm náprava … mm

4.2.2.8.2. Minimálně: náprava 1 … mm náprava 2 … mm náprava … mm

4.2.2.9.

Poloha těžiště vozidla v podélném, příčném a svislém směru: …

4.2.2.9.1.

Pro vozidla kategorie T2, T4.1, T4.3 a vozidla kategorie C2, C4.1, C4.3 výška těžiště měřená ve vztahu k vozovce s použitím pneumatik běžně montovaných na vozidlo: … mm

4.2.2.9.1.1.

Pro vozidla kategorie T2 a C2 uveďte poměr mezi položkou 4.2.2.9.1 a průměrným minimálním rozchodem pro každou nápravu: náprava 1 … náprava 2 … náprava …

4.2.2.9.1.2.

Pro vozidla kategorie T4.1 a C4.1 uveďte poměr mezi položkou 4.2.2.9.1 a průměrným minimálním rozchodem všech náprav: …

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.1.    Maximální rychlost vozidla

5.1.1.    Maximální rychlost vozidla směrem dopředu

5.1.1.1.

Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla: … km/h

5.1.1.2.

Vypočtená maximální konstrukční rychlost vozidla při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (41): … km/h

5.1.1.3.

Naměřená maximální rychlost vozidla: … km/h (41)

5.1.2.    Maximální rychlost vozidla směrem dozadu (54)

5.1.2.1.

Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla směrem dozadu: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M1

5.6.

Skutečná odvalená dráha hnacích kol odpovídající jedné úplné otáčce kola: … mm

▼B

B.    INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

▼M3

6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.

Kategorie a podkategorie motoru (7): …

6.2.1.

Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.

Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.

Počet válců: … a konfigurace (26):

6.2.8.

Palivo

6.2.8.1.

Druh paliva (9): …

6.2.8.3.

Seznam doplňkových paliv, palivových směsí nebo emulzí kompatibilních s použitím v motoru deklarovaných výrobcem podle bodu 1.4 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

6.3.2.1.

Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.

Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.

Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.

Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.

Celkový zdvihový objem motoru: … cm3

▼M1

9.   ZÁSOBNÍK(Y) ENERGIE (11)

9.1. Popis: baterie/kondenzátor/setrvačník/generátor (4)

9.2. Identifikační číslo: …

9.3. Druh elektrochemického článku: …

9.4. Uložená energie

9.4.1. U baterie napětí: … a kapacita: … Ah za 2h

9.4.2. U kondenzátoru: … J

9.4.3. U setrvačníku/generátoru (4): … J

9.4.3.1. Moment setrvačnosti setrvačníku: … kg m2

9.4.3.1.1. Přídavný moment setrvačnosti při nezařazeném převodu: … kg m2

9.5. Nabíječ: palubní/externí / bez nabíječe (4)

▼B

10.   HLADINA VNĚJŠÍHO HLUKU

10.1.    Hladina vnějšího hluku deklarovaná výrobcem

10.1.1.

Za jízdy: … dB(A)

10.1.2

U stojícího vozidla: … dB(A)

10.1.3.

Při otáčkách motoru: … min– 1

10.2.

Stručný popis a schematický výkres výfukového systému (včetně systému sání vzduchu, zařízení k regulaci hluku a výfukových emisí): …

10.3.

Systém sání vzduchu

10.3.1.

Popis sacího potrubí motoru (přiložte výkresy a/nebo fotografie) (10): …

10.3.2.

Vzduchový filtr

10.3.2.1.

Fotografie a/nebo výkresy: …

10.3.2.2.

Model: …

10.3.2.3.

Typ: …

10.3.3.

Tlumič sání

10.3.3.1.

Fotografie a/nebo výkresy: …

10.3.3.2.

Model: …

10.3.3.3.

Typ: …

10.4.

Výfukový systém

10.4.1.

Popis a/nebo výkres výfukového potrubí motoru (10): …

▼M3

10.4.2. Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které netvoří součást motoru: …

▼B

10.4.3.

Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

10.4.4.

Typ a označení výfukového zařízení (výfukových zařízení) k omezení hluku: …

▼M1

10.4.4.1.

Výfukové zařízení k omezení hluku s obsahem vláknitých materiálů: ano/ne (4)

▼B

10.4.5.

Objem výfukového systému: … dm3

10.4.6.

Umístění výustky výfuku: …

10.4.7.

Dodatečná opatření k omezení hluku v motorovém prostoru a na motoru, jsou-li relevantní pro vnější hluk (pokud existují): …

10.5.

Podrobnosti o všech zařízeních mimo motor, která jsou určena k omezení hluku (nejsou-li uvedena v jiných bodech): …

▼M1

11.   POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A OVLÁDÁNÍ (13)

▼M3

11.1.

Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (systém na změnu převodového poměru, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.

Převodovka

11.2.1. Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) na změnu převodového poměru a jeho (jejich) ovládání: …

11.2.2. Schéma a/nebo výkres převodu výkonu: …

11.2.3. Typ převodu výkonu: převodový (včetně planetového soukolí) / řemenový / hydrostatický / elektrický / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

▼M1

11.2.4. Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

11.2.5. Umístění vzhledem k motoru: …

11.2.6. Způsob ovládání: …

11.2.7. Přídavná převodovka: ano/ne (4)

▼M3

11.2.8. Typ systému na změnu převodového poměru: mechanický (změna převodového stupně) / dvouspojkový (změna převodového stupně) / poloautomatický (změna převodového stupně) / automatický (změna převodového stupně) / plynule měnitelný převod / hydrostatický / nepoužije se / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

▼M1

11.3.

Spojka (pokud existuje)

11.3.1. Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému:

11.3.2. Maximální změna točivého momentu: …

11.4.

Převodové poměry



Stupeň

Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Vnitřní převody přídavné převodovky (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele přídavné převodovky)

Koncový převod (koncové převody) (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Poměr (otáčky motoru / rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky

Maximum pro PMP (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimum pro PMP (1)

Zpětný chod

1

 

 

 

 

 

(*1)   Plynule měnitelný převod

11.5.

Uzávěrka diferenciálu

11.5.1. Uzávěrka diferenciálu: ano/ne/volitelná (4)

▼B

B.    INFORMACE O FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI

12.   REGULÁTORY VÝSTUPNÍHO VÝKONU POHONU A/NEBO POHÁNĚCÍ SOUSTAVY

12.1.

Počet regulátorů otáček: …

12.2.

Jmenovitý bod odřazení č. 1: …

12.2.1.

Otáčky motoru/elektromotoru/poháněcí soustavy, při kterých dojde k odřazení při zátěži: … min– 1

12.2.2.

Maximální otáčky při minimálním zatížení motoru: … min– 1

12.3.

Jmenovitý bod odřazení č. 2: …

12.3.1

Otáčky motoru/elektromotoru/poháněcí soustavy, při kterých dojde k odřazení při zátěži (4): … min– 1

12.3.2.

Maximální otáčky při minimálním zatížení motoru: … min– 1

12.4.

Deklarovaný účel regulátoru (regulátorů): omezení maximální konstrukční rychlosti/omezení maximálního výkonu/ochrana před přetočením motoru (4): …

12.5.

Nastavitelné omezovače rychlosti splňují požadavky pro vozidla kategorií N2 a N3 uvedené v bodech 1 a 2, části II bodu 13.2, části III bodech 21.2 a 21.3, příloze 5 bodě 1 a příloze 6 předpisu EHK OSN č. 89 (Úř. věst. L 158, 19.6.2007, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.   ŘÍZENÍ

13.1.

Schéma řízené nápravy (řízených náprav) znázorňující geometrii řízení: …

13.2.

Kategorie řízení: manuální/s posilovačem/servořízení/diferenciálové (4)

13.3.

Převod a ovládání řízení

13.3.1.

Konfigurace převodu řízení (popřípadě specifikujte pro přední a zadní kola): …

13.3.2.

Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; popřípadě specifikujte zvlášť pro přední a zadní kola): …

13.3.2.1.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

13.3.3.

Způsob posílení (pokud existuje): …

13.3.3.1.

Způsob a schéma činnosti, model (modely) a typ (typy): …

13.3.4.

Schéma úplného mechanismu řízení s udáním umístění různých zařízení na vozidle, která ovlivňují jeho chování při řízení: …

13.3.5.

Schéma(ta) ovládacího prvku (ovládacích prvků) řízení: …

13.3.6.

Rozsah a způsob seřízení ovládacího prvku (ovládacích prvků) řízení: …

13.3.7.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

13.4.

Maximální úhel rejdu kol

13.4.1.

Doprava: … stupňů

Počet otáček volantu: …

13.4.2.

Doleva: … stupňů

Počet otáček volantu: …

13.5.

Minimální kruh otáčení (bez brzdění) (42)

13.5.1

Doprava: … mm

13.5.2

Doleva: … mm

13.5.3.

Způsob posílení (je-li užito): …

13.5.3.1.

Způsob a schéma činnosti, model (modely) a typ (typy): …

13.6.

Řízení u rychlých vozidel (rychlostní index „b“) kategorie T

13.6.1.

Jsou splněny požadavky podle oddílů 2, 5 a 6 a příloh 4 a 6 předpisu EHK OSN č. 79 (Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 25) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.6.2.

Jsou splněny požadavky na ovládací sílu řízení podle oddílu 6 předpisu EHK OSN č. 79 (Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 25) pro vozidla kategorie N2 a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.6.3.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 10998:2008, Amd 1 2014 (Zemědělské traktory – Požadavky na řízení) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.7.

Komplexní elektronické řídící systémy, které ovlivňují funkci řízení

13.7.1.

Komplexní elektronické řídící systémy, které ovlivňují funkci řízení, splňují požadavky podle přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 79 (Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 25) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

14.   RYCHLOMĚR, POČITADLO UJETÝCH KILOMETRŮ, OTÁČKOMĚR A POČITADLO PROVOZNÍCH HODIN MOTORU

14.1.    Rychloměr

14.1.1.

Fotografie a/nebo výkresy úplného systému: …

14.1.2.

Zobrazený rozsah rychlosti vozidla: …

14.1.3.

Tolerance měřícího mechanismu rychloměru: …

14.1.4.

Technická konstanta rychloměru: …

14.1.5.

Způsob fungování a popis pohonného mechanismu: …

14.1.6.

Celkový převodový poměr pohonného mechanismu: …

14.1.7.

Konstrukce stupnice přístroje nebo jiného druhu displeje: …

14.1.8.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

14.2.    Počitadlo ujetých kilometrů

14.2.1.

Tolerance měřícího mechanismu počitadla ujetých kilometrů: …

14.2.2.

Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

14.3.    Otáčkoměr

14.3.1.

Tolerance měřícího mechanismu otáčkoměru: …

14.3.2.

Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

14.4.    Počitadlo provozních hodin motoru

14.4.1.

Tolerance měřícího mechanismu počitadla provozních hodin motoru: …

14.4.2.

Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

15.   POLE VÝHLEDU

15.1.

Výkres (výkresy) a/nebo fotografie ukazující umístění konstrukčních částí v úhlu 180° pole výhledu směrem dopředu: …

15.2.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-1:2013(Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 1: Pole výhledu směrem dopředu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

15.3.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

16.   STÍRAČE A OSTŘIKOVAČE ČELNÍHO SKLA A ODMRAZOVÁNÍ A ODMLŽOVÁNÍ

16.1.    Stírače čelního skla

16.1.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-1:2013 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 1: Pole výhledu směrem dopředu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

16.1.2.

Jako alternativu k položce 16.1.1 lze uvést podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů) a počet a frekvenci stírání: …

16.2.    Ostřikovač čelního skla

16.2.1.

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

16.2.2.

Objem nádrže: … l

16.3.    Odmrazování a odmlžování

16.3.1.

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

16.3.2.

Maximální elektrický příkon: … kW

17.   ZASKLENÍ

17.1.

Jsou splněny následující požadavky podle předpisu EHK OSN č. 43 (Úř. věst. L 42, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: …

17.2.

Jako alternativu k položce 17.1 lze uvést tyto informace:

17.2.1.

Údaje pro rychlou identifikaci vztažného bodu očí řidiče (59): …

17.2.2.

pro zasklení jiné než čelní skla výkresy ve formátu nepřesahujícím A4 nebo na tento formát složenými zobrazujícími:

 maximální plochu,

 nejmenší úhel mezi dvěma přiléhajícími stranami tabule skla, a

 případně maximální výšku segmentu.

17.2.3.

Čelní sklo (skla)

17.2.3.1.

Užitý materiál (užité materiály): …

17.2.3.2.

Způsob montáže: …

17.2.3.3.

Úhel (úhly) sklonu: … stupňů

17.2.3.4.

Příslušenství čelního skla a poloha, ve které jsou montována, spolu se stručným popisem jakýchkoli souvisejících elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

17.2.3.5.

Výkres v měřítku 1:10 spolu se schématy čelních skel a jejich umístění na traktoru, dostatečně podrobnými a zobrazujícími:

17.2.3.5.1. polohu čelního skla vzhledem ke vztažnému bodu očí řidiče (59);

17.2.3.5.2. úhel sklonu čelního skla;

17.2.3.5.3. polohu a rozměr zóny, v níž se ověřují optické vlastnosti, a popřípadě plochy podrobené různému tvrzení;

17.2.3.5.4. rozvinutou plochu čelního skla;

17.2.3.5.5. maximální výšku segmentu čelního skla; a

17.2.3.5.6. poloměr zakřivení čelního skla (pouze pro účely zatřídění čelních skel do skupin).

17.2.3.6.

U celků s dvojitým zasklením výkresy ve formátu A4 nebo na tento formát složené zobrazující kromě informací uvedených v položce 17.2.2:

 typ každé jednotlivé skleněné tabule,

 druh spojení skel (organické, sklo na sklo nebo sklo na kov),

 jmenovitou tloušťku mezery mezi oběma skleněnými tabulemi.

17.2.4.

Okno (okna)

17.2.4.1.

Umístění: …

17.2.4.2.

Užitý materiál (užité materiály): …

17.2.4.3.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí mechanismu spouštění oken (jsou-li užity): …

17.2.5.

Zasklení střešního poklopu

17.2.5.1.

Umístění: …

17.2.5.2.

Použité materiály: …

17.2.5.3.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí mechanismu ovládání střešního okna (jsou-li užity): …

17.2.6.

Ostatní zasklené plochy

17.2.6.1.

Umístění:…

17.2.6.2.

Použité materiály: …

17.2.6.3.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí mechanismu ovládání jiných skleněných tabulí (jsou-li užity): …

18.   ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

18.1.

Počet a třída (třídy) zrcátek: …

18.2.

Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 46 (Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 211) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

18.3.

Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 81 (Úř. věst. L 185, 13.7.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

18.4.

Výkres (výkresy) pro identifikaci zrcátka znázorňující umístění zrcátka vzhledem ke konstrukci vozidla: …

18.5.

Podrobnosti způsobu připevnění včetně té části konstrukce vozidla, ke které je připevněno: …

18.6.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí seřizovacího mechanismu: …

18.7

Technický popis systému odmrazování a odmlžování zrcátek: …

18.8.

Volitelné vybavení, které může ovlivnit výhled dozadu:…

18.9.

Pole výhledu pro zpětné zrcátko (zpětná zrcátka) třídy II

18.9.1.

Je v souladu s bodem 5.1 přílohy IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208: ano/ne (4).

18.9.2.

Alternativně k položce 18.9.1 je v souladu s požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4).

19.   ZAŘÍZENÍ PRO NEPŘÍMÝ VÝHLED JINÁ NEŽ ZRCÁTKA (VOLITELNÉ)

19.1.

Typ a vlastnosti (např. úplný popis zařízení): …

19.2.

V případě zařízení kamera-monitor: detekční vzdálenost (mm), kontrast, rozsah jasu, potlačení odlesku, zobrazení (černobílé/barevné (4)), obnovovací frekvence obrazu, dosah jasu monitoru (4): …

19.3.

Dostatečně podrobné výkresy pro identifikaci úplného zařízení, včetně návodu k montáži: …

19.4.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

20.   INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

20.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 15077:2008 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství – Ovladače obsluhy – Spouštěcí síly, přesuny, umístění a způsob obsluhy) přílohy B na ovladače obsluhy související s virtuálními terminály a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

21.   MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI, VČETNĚ AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

21.1.

Seznam všech zařízení (s uvedením počtu, modelu (modelů), typu, značky (značek) schválení typu konstrukční části, maximální intenzity dálkového světlometu, barvy, odpovídající kontrolky); seznam může pro každou funkci zahrnovat několik typů zařízení; kromě toho může být v seznamu u každé funkce uvedena přídavná poznámka „nebo rovnocenná zařízení“; …

21.2.

Výkres montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci jako celku s vyznačením umístění jednotlivých zařízení na vozidle. …

21.3.

Výkresy s rozměry vnějšku vozidla s údaji o umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, počet a barva světel: …

21.4.

Pro každý světlomet/svítilnu a odrážeč uveďte tyto informace:

21.4.1.

Výkres znázorňující velikost svítící plochy: …

21.4.2.

Použitý způsob vymezení přivrácené plochy: …

21.4.3.

Vztažná osa a vztažný střed: …

21.4.4.

Způsob fungování zakrývatelných světlometů: …

21.5.

Popis/výkres a typ korektoru sklonu světlometů (např. automatický, stupňový ručně ovládaný, plynule ručně seřiditelný) (4): …

21.5.1.

Ovládací zařízení: …

21.5.2.

Referenční značky: …

21.5.3.

Značky pro stav naložení: …

21.6.

U vozidel kategorie R a S popis přípojky pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: …

21.7.

Stručný popis elektrických a/nebo elektronických konstrukčních částí použitých v systému osvětlení a systému pro světelnou signalizaci: …

22.   OCHRANA CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE, VČETNĚ VNITŘNÍ VÝBAVY A JINÝCH ZPŮSOBŮ OCHRANY PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

22.1.    Karoserie

22.1.1.

Použité materiály a způsoby konstrukce: …

22.2.    Rychlost hoření materiálu, z něhož je zhotovena kabina

22.2.1.

Rychlost hoření nepřesahuje maximální rychlost hoření 150 mm/min v souladu s požadavky podle normy ISO 3795:1989 (Silniční vozidla a traktory a stroje pro použití v zemědělství a lesnictví –Stanovení hořlavosti vnitřních materiálů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4).

22.3.    Ochrana cestujících před stykem s vnitřními částmi vozidla

▼M1

22.3.1.

Fotografie, výkresy a/nebo schéma vnitřní výbavy znázorňující části prostoru pro cestující a použité materiály (kromě vnitřních zpětných zrcátek), uspořádání ovladačů, sedadel a zadní části sedadel, opěrek hlavy, střechu a střešní poklop, dveře a spouštěče oken a další nespecifikovanou výbavu: …

▼B

22.3.2.

U vozidel vybavených volantem a lavicí nebo sklápěcími sedadly v jedné nebo několika řadách splňuje okolí zadních sedadel pro cestující, jsou-li namontována, požadavky přílohy XVII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ( 7 ): ano/ne (4)

22.4.    Opěrka (opěrky) hlavy

22.4.1.

Jsou namontovány: ano/ne (4)

22.4.2.

Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 25 (Úř. věst. L 215, 14.8.2010, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

22.4.3.

Typ: integrované/snímatelné/samostatné (4)

22.4.4.

Podrobný popis opěrky hlavy, zejména s uvedením vlastností materiálu vycpávky a případně s uvedením umístění a specifikací podpěr a úchytů u typu sedadla, pro které se požaduje schválení typu: …

22.4.5.

U „samostatné“ opěrky hlavy:

22.4.5.1.

Podrobný popis části konstrukce, na niž se opěrka hlavy připevňuje:

22.4.5.2.

Rozměrové výkresy relevantních částí konstrukce a opěrky hlavy: …

22.5.    Opěrky nohou

22.5.1.

Fotografie a/nebo výkresy pracovního prostoru znázorňující skutečný počet, umístění a rozměry opěrek nohou: …

22.6.    Jiná opatření na ochranu proti povětrnostním vlivům

22.6.1.

Popis (včetně fotografií a výkresů): …

22.6.2.

Vnitřní a vnější rozměry: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm

23.   VNĚJŠEK VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

23.1.

Celkové uspořádání (výkres nebo fotografie, v případě potřeby doplněné údaji o rozměrech a/nebo textem), znázorňující polohu přiložených řezů a pohledů, veškerých jiných částí vnějšího povrchu, které lze považovat za kritické z hlediska vnějších výčnělků, a v relevantních případech polohu nárazníků, podlahové čáry, dveřních a okenních sloupků, mřížky pro vstup vzduchu, masky chladiče, stěračů čelního skla, kanálků na odvod dešťové vody, madel, kluzných kolejnic, klapek, dveřních závěsů a zámků, háků, ok, navijáků, ozdobných okrajů, odznaků, emblémů a výklenků a veškerých jiných částí vnějšího povrchu, které lze považovat za kritické, pokud jde o riziko nebo vážnost zranění osoby, na kterou v případě srážky narazí vnější povrch vozidla nebo která se po vnějším povrchu smýká, (např. světel): …

23.2.

Musí být předložen podrobný popis vozidla, včetně fotografií a/nebo výkresů, s ohledem na konstrukci, rozměry, významné vztažné čáry a hlavní materiály přední části vozidla (vnitřní a vnější), včetně podrobností o všech namontovaných aktivních ochranných systémech pro chodce: …

23.3.

Výkres podlahové čáry: …

24.   ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

24.1.

Seznam, který popisuje všechny navržené kombinace odpovídajících elektrických nebo elektronických systémů vozidla či elektrických/elektronických montážních podskupin, tvarů karoserie (60), změny materiálu karoserie, obecná provedení kabeláže, varianty motoru, levostranné a pravostranné řízení a různé rozvory: …

24.2.

Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 10 (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.3.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 14982:1998 (Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.4.

Jako alternativu k položce 24.2 nebo položce 24.3 lze uvést tyto informace:

24.4.1.

Popis a výkresy nebo fotografie tvaru a materiálu částí karoserie, které tvoří motorový prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: …

24.4.2.

Výkresy nebo fotografie polohy kovových konstrukčních částí v motorovém prostoru (např. topná zařízení, náhradní kolo, vzduchový filtr, mechanismus řízení atd.): …

24.4.3.

Tabulka nebo výkres vybavení pro potlačení vysokofrekvenčního rušení: …

24.4.4.

Údaje o jmenovité hodnotě stejnosměrného odporu a u odporových kabelů zapalování o jejich jmenovitém odporu na metr: …

25.   ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ (ZVUKOVÁ VÝSTRAŽNÁ) ZAŘÍZENÍ

25.1.

Schválení typu konstrukční části pro zvukové výstražné zařízení bylo uděleno podle požadavků na vozidla kategorie N v předpisu EHK OSN č. 28 (Úř. věst. L 323, 6.12.2011, s. 33) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

25.2.

Přehledný popis použitého (použitých) zařízení: …

25.3.

Výkres(y) znázorňující umístění zvukového výstražného (zvukových výstražných) zařízení ve vztahu ke konstrukci vozidla: …

25.4.

Podrobnosti o způsobu montáže včetně části konstrukce vozidla, ke které je (jsou) zvukové výstražné (zvuková výstražná) zařízení připevněno(a): …

25.5.

Schéma elektrického/pneumatického obvodu: …

25.5.1.

Napětí: střídavé/stejnosměrné (4)

▼M1

25.5.2.

Jmenovité napětí nebo tlak vzduchu: … V/kPa (4)

▼B

25.6.

Výkres montážního úchytu: …

26.   SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE

26.1.

Systém vytápění byl zkoušen v souladu s oddílem 8 normy ISO 14269-2:1997 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství a lesnictví – Prostor pro obsluhu – Část 2: Zkušební metoda a výkonnost vytápění, větrání a klimatizace) a zkušební protokoly jsou zahrnuty v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

26.2.

Klimatizace byla zkoušena v souladu s oddílem 9 normy ISO 14269-2:1997 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství a lesnictví – Prostor pro obsluhu – Část 2: Zkušební metoda a výkonnost vytápění, větrání a klimatizace) a zkušební protokoly jsou zahrnuty v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

26.3.

Alternativně k položkám 26.1 až 26.2 jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 122 (Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 231) na vozidla kategorie N a příslušná dokumentace zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

26.4.

Systém vytápění

26.4.1.

Celkový výkres systému vytápění s umístěním na vozidle (a uspořádáním zařízení k omezení hluku (včetně polohy bodů pro výměnu tepla)): …

26.4.2.

Celkový výkres výměníku tepla použitého v systémech využívajících teplo výfukových plynů nebo dílů, kde dochází k výměně tepla (v případě vytápění pomocí tepla ze vzduchu použitého k chlazení motoru): …

26.4.3.

Výkres řezu výměníkem tepla nebo díly, kde dochází k výměně tepla, s uvedením tloušťky stěn, použitých materiálů a vlastností jejich povrchu: …

26.4.4.

Specifikace týkající se způsobu výroby a technické údaje týkající se jiných velkých konstrukčních částí systému vytápění, např. ventilátoru: …

26.5.

Klimatizace

26.5.1.

Stručný popis a schematický výkres klimatizace a jejího ovládacího systému: …

26.5.2.

Plyn používaný jako chladivo v klimatizačním systému: …

27.   ZAŘÍZENÍ BRÁNÍCÍ NEOPRÁVNĚNÉMU POUŽITÍ

27.1.    U vozidel kategorií T a C

27.1.1.

Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 62 (Úř. věst. L 89, 27.3.2013, s. 37) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

27.1.2.

Jsou splněny příslušné požadavky předepsané pro vozidla kategorie N2 v bodech 2, 5, kromě bodu 5.6, 6.2 a 6.3 předpisu EHK OSN č. 18 (Úř. věst. L 120, 13.5.2010, s. 29) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

27.1.3.

Jako alternativu k položce 27.1.1 nebo položce 27.1.2 lze uvést tyto informace:

27.1.3.1.

Podrobný popis vozidla, včetně fotografií nebo výkresů, ochranného (ochranných) zařízení a součástí vozidla souvisejících s jeho montáží: …

27.1.3.2.

Seznam hlavních konstrukčních částí, ze kterých se skládá (skládají) ochranné (ochranná) zařízení: …

27.2.    U vozidel kategorií R a S

27.2.1.

Podrobný popis vozidla, včetně fotografií nebo výkresů, ochranného (ochranných) zařízení a součástí vozidla souvisejících s jeho montáží: …

27.2.1.1.

Seznam hlavních konstrukčních částí, ze kterých se skládá (skládají) ochranné (ochranná) zařízení: …

▼M1

28.   MÍSTO PRO ZADNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKU (ZNAČKY)

28.1. Umístění registrační značky (registračních značek) (uveďte případné varianty; případně lze přiložit i výkresy):

28.1.1. Výška nad vozovkou, horní okraj: … mm

28.1.2. Výška nad vozovkou, spodní okraj: … mm

28.1.3. Vzdálenost střednice od podélné střední roviny vozidla: … mm

28.1.4. Rozměry (délka × šířka): … mm x … mm

28.1.5. Sklon roviny ke svislici: … stupňů

28.1.6. Úhel viditelnosti ve vodorovné rovině: … stupňů

29.   PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ

29.1. Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů s rozměry) přídavných závaží a způsobu, jak jsou namontována na traktoru:

29.2. Počet sad přídavných závaží:…

29.2.1. Počet prvků v každé sadě: Sada 1: … Sada 2: … Sada …

29.3. Hmotnost prvků v každé sadě: Sada 1: … kg Sada 2: … kg … Sada …:…kg

29.3.1. Celková hmotnost každé sady: Sada 1: … kg Sada 2: … kg Sada …:…kg

29.4. Celková hmotnost přídavných závaží: … kg

29.4.1. Rozložení těchto hmotností na nápravy: … kg

29.5. Materiál(y) a způsob výroby: …

▼B

30.   BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ

30.1.

Stručný popis zapojení součástí silového obvodu a výkresy/fotografie znázorňující umístění součástí silového obvodu: …

30.2.

Schéma všech elektrických funkcí silového obvodu: …

30.3.

Pracovní napětí (V): …

30.4.

Popis ochrany před úrazy elektrickým proudem: …

30.5.

Pojistka a/nebo jistič: ano/ne/volitelně (4)

30.5.1.

Schéma funkčního rozsahu: …

30.6.

Konfigurace svazku silových vodičů: …

30.7.

Generátor

30.7.1.

Typ: …

30.7.2.

Jmenovitý výkon: … VA

30.8.

Plně elektrická vozidla

30.8.1.

U plně elektrických vozidel kategorií T2, T3, C2 nebo C3 jsou splněny požadavky přílohy IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/ pokud je to proveditelné (4) (v případě možnosti „pokud je to proveditelné“ upřesněte: …)

30.9.

Izolátor baterie

30.9.1.

Odpojení baterie prostřednictvím: elektronického systému/klíčku zapalování/společným zařízením/spínačem/jinak (4) (pokud jinak, upřesněte: …)

31.   PALIVOVÁ NÁDRŽ (PALIVOVÉ NÁDRŽE)

31.1.

Výkres a technický popis nádrže (nádrží) se spoji a potrubím pro systém odvzdušnění a odvětrání, uzávěry, ventily a upevnění: …

31.2.

Výkres jasně znázorňující umístění nádrže (nádrží) na vozidle: …

31.3.

Výkres tepelného krytu mezi nádrží a výfukovým zařízením: …

31.4.

Hlavní palivová nádrž (nádrže)

31.4.1.

Maximální objem: …

31.4.2.

Použité materiály: …

31.4.3.

Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo/označení (4) …

31.4.4.

Opatření pro odvádění náboje (pokud existuje): …

31.5.

Záložní palivová nádrž (nádrže)

31.5.1.

Maximální objem: …

31.5.2.

Použité materiály: …

31.5.3.

Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo/označení (4) …

31.5.4.

Opatření pro odvádění náboje (pokud existuje): …

32.   BOČNÍ A ZADNÍ OCHRANA

32.1.    Boční ochrana

32.1.1.

Je namontována: ano/ne/neúplná (4)

32.1.2.

Výkres částí vozidla, které se vztahují k boční ochraně, tj. výkres vozidla a/nebo podvozku s umístěním a montáží nápravy (náprav), výkres montáže a/nebo uchycení zařízení pro boční ochranu. Není-li boční ochrana zajištěna zvláštním zařízením (zařízeními) pro boční ochranu, musí výkres zřetelně doložit, že jsou dodrženy požadované rozměry: …

32.1.3.

Výkres podlahové čáry boční části vozidla:

32.1.4.

Výkresy potřebných řezů vnějším povrchem pro měření výšky (H) výčnělků z vnějšího povrchu v souladu s dodatkem 1 přílohy XXVII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208: …

32.1.5.

V případě jednoho nebo více zvláštních zařízení pro boční ochranu úplný popis a/nebo výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů) nebo jeho/jejich číslo (čísla) schválení typu jakožto konstrukční části: …

32.1.5.1.

Použité materiály: …

32.1.5.2.

Všechny podrobnosti o vyžadovaných úchytech a úplné pokyny včetně požadavků na krouticí moment pro úchyty: …

32.1.6.

Jsou splněny požadavky podle bodů 2 a 3 a částí I, II a III předpisu EHK OSN č. 73 (Úř. věst. L 122, 8.5.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

32.2.    Ochrana proti podjetí zezadu

32.2.1.

Je namontována: ano/ne/neúplná (4)

32.2.2.

Výkresy částí vozidla, které se vztahují k ochraně proti podjetí zezadu, tj. výkres vozidla a/nebo podvozku s umístěním a montáží nejzadnější nápravy, výkres montáže a/nebo úchytů ochrany proti podjetí zezadu. Není-li ochrana proti podjetí zezadu zvláštním zařízením, musí výkres zřetelně doložit, že jsou dodrženy požadované rozměry: …

32.2.3.

Výkres podlahové čáry zadní části vozidla: …

32.2.4.

V případě zvláštního zařízení úplný popis nebo výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů) nebo číslo schválení typu v případě jeho schválení jako typ samostatného technického celku: …

32.2.4.1.

Použité materiály: …

32.2.4.2.

Všechny podrobnosti o vyžadovaných úchytech a úplné pokyny včetně požadavků na krouticí moment pro úchyty:…

33.   LOŽNÁ PLOŠINA (LOŽNÉ PLOŠINY)

33.1.    Rozměry ložné plošiny (ložných plošin)

33.1.1.

Délka ložné plošiny (ložných plošin): … mm

33.1.2.

Šířka ložné plošiny (ložných plošin): … mm

33.1.3.

Výška ložné plošiny (ložných plošin) nad vozovkou (47): … mm

33.2.

Bezpečná nosnost ložné plošiny (ložných plošin) deklarovaná výrobcem: … kg

33.2.1.

Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: … kg

33.3.

U vozidel kategorií T a C odnímatelná plošina (odnímatelné plošiny): ano/ne/volitelné (4)

33.3.1.

Popis zařízení pro připevnění na vozidle: …

33.4.

Stabilita plošiny

33.4.1.

Poloha těžiště plošiny (plošin) v podélném, příčném a svislém směru: …

33.4.2.

U vozidel s více ložnými plošinami poloha těžiště vozidla s naloženou plošinou (naloženými plošinami) bez řidiče v podélném, příčném a svislém směru: …

34.   PŘEDNÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (VOZIDLA KATEGORIÍ T A C)

34.1.

Výkres s rozměry předního tažného zařízení a zajišťovacího zařízení: …

34.2.

U vozidel s maximální technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 2 000 kg jsou splněny požadavky nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 (Úř. věst. L 291, 9.11.2010, s. 36) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

35.1.   Pneumatiky

35.1.

Pneumatiky se schválením typu v souladu s přílohou XXX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208: ano/ne/nepoužije se (4)

35.2.

Pneumatiky se schválením typu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1): ano/ne/nepoužije se (4)

35.3.

Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 106 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 231): ano/ne/nepoužije se (4)

35.4.

Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 30 (Úř. věst. L 307, 23.11.2011, s. 1): ano/ne/nepoužije se (4)

35.5.

Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 54 (Úř. věst. L 307, 23.11.2011, s. 2): ano/ne/nepoužije se (4)

35.6.

Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 75 (Úř. věst. L 84, 30.3.2011, s. 46): ano/ne/nepoužije se (4)

35.7.

Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 117 (Úř. věst. L 307, 23.11.2011, s. 3): ano/ne/nepoužije se (4)

36.   SYSTÉM PROTI ROZSTŘIKU

36.1.    Kryty kol

36.1.1.

Kola jsou vybavena kryty kol: ano/ne (4)

36.1.2.

Stručný popis vozidla z hlediska jeho krytů kol: …

36.1.3.

Podrobné výkresy krytů kol a jejich umístění na vozidle s udáním rozměrů a se zohledněním krajních kombinací pneumatika/kolo: …

36.2.    Jiná zařízení proti rozstřiku

36.2.1.

Jsou namontována: ano/ne/neúplná (4)

36.2.2.

Stručný popis vozidla z hlediska systému proti rozstřiku a jeho hlavních částí: …

36.2.3.

Podrobné výkresy krytů kol a jejich umístění na vozidle s udáním rozměrů a se zohledněním krajních kombinací pneumatika/kolo: …

37.   PÁSOVÝ PODVOZEK

(uveďte též položku 4.1.2.3)

37.1.

Fotografie a rozměrové výkresy uspořádání pásového podvozku a jeho montáže na vozidle (včetně prvků uvnitř pásů, které zajišťují, že pás je veden přes pásová kola a vzorek pásu na vnější straně): …

37.2.

Typ materiálu v kontaktu s povrchem: gumové pásy/ocelové pásy/gumové výstelky na pásové konstrukci (4)

37.3.

Kovové pásy

37.3.1.

Počet pásových kol přímo přenášejících zatížení na povrch vozovky (NR): …

37.3.2.

Vnější plocha povrchu každé výstelky (AP): … mm2

37.4.

Gumové pásy

37.4.1.

Celková plocha povrchu gumových krajních dorazů v kontaktu s vozovkou (AL): … mm2

37.4.2.

Procentní podíl plochy krajních dorazů na celkové ploše pásu: … %

38.   MECHANICKÁ SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ

38.1.

Fotografie a rozměrové výkresy mechanického spojovacího zařízení, jeho montáž na vozidle a jeho propojení se zařízením namontovaným na taženém vozidle:

38.1.1.

Zadní mechanické spojovací zařízení: ano/ne (4)

38.1.2.

Přední spojovací zařízení (u vozidel kategorií R a S): ano/ne (4)

38.2.

Stručný technický popis mechanického spojovacího zařízení s uvedením způsobu provedení a použitého materiálu

38.2.1.

Zadní mechanické spojovací zařízení: …

38.2.2.

Přední spojovací zařízení (u vozidel kategorií R a S): …

38.3.

Zadní mechanické spojovací zařízení



Typ (podle dodatku 1 přílohy XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):

Model:

Údaje výrobce o typu vozidla:

Značka nebo číslo (EU) schválení typu:

Maximální vodorovné zatížení/hodnota D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Přípojná hmotnost (T) (4) (44):

… tun

… tun

… tun

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (44):

… kg

… kg

… kg

Umístění bodu spojení (62)

výška nad vozovkou,

minimální

… mm

… mm

… mm

maximální

… mm

… mm

… mm

vzdálenost od svislé roviny procházející osou zadní nápravy

minimální

… mm

… mm

… mm

maximální

… mm

… mm

… mm

38.4.

Přední spojovací zařízení (u vozidel kategorií R a S):



Typ (podle dodatku 1 přílohy XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):

Model:

Údaje výrobce o typu vozidla:

Značka nebo číslo (EU) schválení typu:

Maximální vodorovné zatížení/hodnota D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Přípojná hmotnost (T) (4) (44):

… tun

… tun

… tun

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (44):

… kg

… kg

… kg

Umístění bodu spojení (63)

výška nad vozovkou,

minimální

… mm

… mm

… mm

maximální

… mm

… mm

… mm

▼M1

38.5.

Popis mechanického spojovacího zařízení:



Typ (podle dodatku 1 k příloze XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):

Model:

Údaje výrobce o typu vozidla:

Maximální vodorovné zatížení / hodnota D (4) (44):

… kg/kN (4)

Přípojná hmotnost (T) (4) (44):

…tun

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (S) (44):

… kg

Fotografie a rozměrové výkresy spojovacího zařízení. Tyto výkresy musí zejména podrobně znázorňovat požadované rozměry, jakož i rozměry pro montáž zařízení.

 

Stručný technický popis spojovacího zařízení s uvedením způsobu provedení a použitého materiálu.

 

Typ zkoušky

Statická/dynamická (4)

Značka nebo číslo (EU) schválení typu

— ok ojí, hlavic spojovacího zařízení nebo podobných spojovacích zařízení, která mají být připojena k mechanickému spojovacímu zařízení (v případě kloubových nebo nevýkyvných ojí)

— značka nebo číslo schválení typu mechanických spojovacích zařízení, která mají být připojena k žebřinovému rámu / závěsnému zařízení přípojného vozidla (pokud jsou vyhrazeny pro určité typy):

▼B

38.6.

Bylo uděleno schválení typu konstrukční části pro mechanické spojovací zařízení podle předpisu EHK OSN č. 55 (Úř. věst. L 227, 28.8.2010, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

39.   MECHANISMUS TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

39.1.

Mechanismus tříbodového závěsu: namontován vpředu/namontován vzadu/namontován vpředu i vzadu /neexistuje (4)

▼M1

39.2.

Maximální přípojná hmotnost (16): … kg

▼B

40.   DODATEČNÉ BODY SPOJENÍ

40.1.

Dodatečné body spojení: ano/ne/volitelné (4)

40.2.

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů) dodatečných bodů spojení a jejich hlavní účel (účely): …

40.3.

Maximální přípustné svislé zatížení v dodatečných bodech spojení:kg

D.    INFORMACE O BRZDNÉM ÚČINKU

41.   ZAVĚŠENÍ

41.1.

Stručný popis a schematický výkres zavěšení a jeho ovládacího systému pro každou nápravu nebo skupinu náprav nebo kolo: …

41.2.

Výkres znázorňující uspořádání závěsů: …

41.3.

Seřizování výšky: ano/ne/volitelné (4)

41.4.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

41.5.

Vzduchové zavěšení hnací nápravy (náprav): ano/ne (4)

41.5.1.

Zavěšení hnací nápravy (náprav) rovnocenné vzduchovému zavěšení: ano/ne (4)

41.5.2.

Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

41.6.

Vzduchové zavěšení volně se otáčející nápravy (náprav): ano/ne (4)

41.6.1.

Zavěšení volně se otáčející nápravy (náprav) rovnocenné vzduchovému zavěšení: ano/ne (4)

41.6.2.

Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

41.7.

Vlastnosti pružicích prvků zavěšení (konstrukce, údaje o materiálech a rozměry): …

41.8.

Vozidlo vybaveno hydropneumatickým/hydraulickým/pneumatickým (4) zavěšením: ano/ne (4)

41.9.

Stabilizátory: ano/ne/volitelné (4)

41.10.

Tlumiče pérování: ano/ne/volitelné (4)

41.11.

Jiná zařízení (pokud existují): …

42.   NÁPRAVA (NÁPRAVY) A PNEUMATIKY

42.1.

Popis (včetně fotografií a výkresů) nápravy (náprav): …

42.2.

Materiál(y) a způsob výroby: …

42.3.

Model (v příslušných případech): …

42.4.

Typ (v příslušných případech): …

42.5.

Maximální přípustná hmotnost podporovaná nápravou (nápravami): … kg

42.6.

Rozměry nápravy (náprav):

42.6.1.

Délka: … mm

42.6.2.

Šířka: … mm

42.7.

Brzdové spojení s nápravou (nápravami): axiální/radiální/integrované/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

42.8.

Rozměry největších přípustných pneumatik na brzděných nápravách: …

42.8.1.

Jmenovitý valivý obvod největších pneumatik na brzděných nápravách: …

42.8.2.

Rozměry největších přípustných pneumatik na hnacích nápravách: …

42.8.3.

Jmenovitý valivý obvod největších pneumatik na hnacích nápravách: …

43.   BRZDĚNÍ

▼M1

43.1.

Stručný popis brzdového systému (brzdových systémů) instalovaného (instalovaných) ve vozidle (55): …

▼M3

43.2. Specifikace vozidla, pokud jde o řídicí obvody pneumatických, hydraulických a/nebo elektrických ovládacích vedení brzdového systému (brzdových systémů) a seznam podporovaných zpráv a parametrů: …

▼M1 —————

▼B

43.4.

Brzdový systém (brzdové systémy)

43.4.1.

Popis činnosti brzdového systému (brzdových systémů) (včetně všech elektronických součástí), elektrické blokové schéma, schéma hydraulických nebo pneumatických obvodů (55): …

43.4.2

Schematický výkres a funkční schéma brzdového systému (brzdových systémů) (55): …

43.4.3.

Seznam všech řádně označených konstrukčních částí brzdového systému (55): …

43.4.4.

Technický popis výpočtu pro brzdový systém (brzdové systémy) (stanovení poměru celkových brzdných sil na obvodu kol k síle působící na ovladač brzdění) (55): …

43.4.5.

Vnější zdroj (zdroje) energie (pokud existuje (existují)) (vlastnosti, kapacita zásobníků energie, maximální a minimální tlak, tlakoměr a výstražné zařízení signalizující na přístrojové desce minimální tlak, podtlakové zásobníky a plnicí ventil, plnicí kompresory, shoda s ustanoveními pro tlaková zařízení) (55): …

43.4.6.

Elektronický brzdový systém: ano/ne/volitelný (4)

43.4.7.

Číslo (čísla) protokolu o zkoušce typu I v souladu s přílohou VII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 (v příslušných případech): …

43.5.

Přenos brzdné síly (u tažného vozidla)

▼M3

43.5.1.

Přenos brzdné síly systému provozního brzdění u tažného vozidla: mechanický / pneumatický / hydraulický / hydrostatický bez posílení / s posílením / s úplným pohonem (4)

▼B

43.5.2.

Technologie přenosu: pneumatický/hydraulický/pneumatický i hydraulický (4)

▼M3

43.5.3. Blokování ovladače brzdění na levé a na pravé straně: ano/ne (4)

43.6.

Zařízení na ovládání brzd taženého vozidla (u tažného vozidla)

▼M1

43.6.1. Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický/žádný (4)

▼M3 —————

▼M3

43.6.2. Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.6.2.1. Typ pneumatického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.6.2.1.1. Pneumatický vstupní tlak (dvouhadicový systém): … kPa

43.6.2.1.2. Elektrické ovládací vedení: ano/ne (4)

43.6.2.2. Typ hydraulického spojení: jednohadicové/dvouhadicové/žádné (4)

43.6.2.2.1. Hydraulický vstupní tlak: jednohadicový systém: … kPa dvouhadicový systém: … kPa

43.6.2.2.2. Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003 (15): ano/ne (4)

43.7.

Brzdová zařízení taženého vozidla (u taženého vozidla)

43.7.1.

Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický/setrvačníkový/žádný (4)

43.7.2.

Ovladač brzdění taženého vozidla: bubnový/kotoučový/žádný (4)

43.7.2.1.

Popis a vlastnosti: …

43.7.3.

Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.7.3.1.

Typ pneumatického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.7.3.1.1.

Elektrické ovládací vedení: ano/ne (4)

43.7.3.2.

Typ hydraulického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.7.3.2.1.

Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003 (15): ano/ne (4)

▼M1

43.A.   INFORMAČNÍ DOKUMENT O NÁPRAVÁCH A BRZDÁCH TAŽENÉHO VOZIDLA, POKUD JDE O ALTERNATIVNÍ POSTUP TYPU I A TYPU III

43.A.1. Obecné informace

43.A.1.1. Název a adresa výrobce nápravy nebo vozidla:

43.A.2. Údaje o nápravě

43.A.2.1. Výrobce (název a adresa): …

43.A.2.2. Typ/varianta: …

43.A.2.3. Identifikátor nápravy: ID1- …

43.A.2.4. Zatížení zkoušené nápravy (Fe): … daN

43.A.2.5. Údaje o kole a brzdě podle následujících obrázků 1A a 1B …

43.A.3. Brzda

43.A.3.1. Obecné informace

43.A.3.1.1. Model:

43.A.3.1.2. Výrobce (název a adresa):

43.A.3.1.3. Druh brzdy (např. bubnová/kotoučová):

43.A.3.1.3.1. Varianta (např. s S-klíčem, s jedním rozpěracím klínem atd.):

43.A.3.1.4. Identifikátor brzdy: ID2-

43.A.3.1.5. Údaje o brzdě podle obrázků 2A a 2B:

43.A.3.2. Údaje o bubnové brzdě

43.A.3.2.1. Zařízení pro seřizování brzd (externí/integrované): …

43.A.3.2.2. Deklarovaný maximální vstupní brzdný moment Cmax: … Nm

43.A.3.2.3. Mechanická účinnost: η = …

43.A.3.2.4. Deklarovaná prahová hodnota vstupního brzdného momentu C0,dec: … Nm

43.A.3.2.5. Účinná délka hřídele klíče: … mm

43.A.3.3. Brzdový buben

43.A.3.3.1. Maximální průměr třecí plochy (hranice opotřebení) … mm

43.A.3.3.2. Základní materiál:…

43.A.3.3.3. Deklarovaná hmotnost: … kg

43.A.3.3.4. Jmenovitá hmotnost: … kg

43.A.3.4. Brzdové obložení

43.A.3.4.1. Výrobce (jméno a adresa) …

43.A.3.4.2. Model …

43.A.3.4.3. Typ …

43.A.3.4.4. Identifikace (identifikace typu na obložení) …

43.A.3.4.5. Minimální tloušťka (hranice opotřebení) … mm

43.A.3.4.6. Způsob připevnění třecího materiálu k brzdové čelisti: …

43.A.3.4.6.1. … Nejnepříznivější způsob připevnění (je-li způsobů více):

43.A.3.5. Údaje o kotoučové brzdě

43.A.3.5.1. Druh připevnění k nápravě (axiální, radiální, integrované atd.): …

43.A.3.5.2. Zařízení pro seřizování brzd (externí/integrované): …

43.A.3.5.3. Maximální zdvih pístu: … mm

43.A.3.5.4. Deklarovaná maximální vstupní síla ThAmax: … daN

43.A.3.5.4.1 Cmax = ThAmax · le : … Nm

43.A.3.5.5. Třecí poloměr: re = … mm

43.A.3.5.6. Délka páky: le = … mm

43.A.3.5.7. Poměr vstup/výstup (le/ee): ri = …

43.A.3.5.8. Mechanická účinnost: η = …

43.A.3.5.9. Deklarovaná prahová hodnota vstupní síly ThA0,dec: … N

43.A.3.5.9.1. C0,dec = ThA0,dec · le : … Nm

43.A.3.5.10. Minimální tloušťka rotoru (hranice opotřebení): … mm

43.A.3.6. Údaje o brzdovém kotouči …

43.A.3.6.1. Popis druhu kotouče: …

43.A.3.6.2. Spojení s nábojem kola / montáž k náboji: …

43.A.3.6.3. Větrání (ano/ne):…

43.A.3.6.4. Deklarovaná hmotnost: … kg

43.A.3.6.5. Jmenovitá hmotnost: … kg

43.A.3.6.6. Deklarovaný vnější průměr: mm

43.A.3.6.7. Minimální vnější průměr: … mm

43.A.3.6.8. Vnitřní průměr třecího prstence: … mm

43.A.3.6.9. Šířka větracího kanálu (připadá-li v úvahu): … mm

43.A.3.6.10. Základní materiál: …

43.A.3.7. Údaje o brzdové destičce …

43.A.3.7.1. Název a adresa výrobce: …

43.A.3.7.2. Model:

43.A.3.7.3. Typ: …

43.A.3.7.4. Identifikace (identifikace typu na destičce s obložením): …

43.A.3.7.5. Minimální tloušťka (hranice opotřebení): … mm

43.A.3.7.6. Způsob připevnění třecího materiálu k destičce s obložením: …

43.A.3.7.6.1. Nejnepříznivější způsob připevnění (je-li způsobů více): …

image

image

image

image



xe (mm)

ae (mm)

he (mm)

ce (mm)

de (mm)

ee (mm)

α0e

α1e

be (mm)

re (mm)

Ae (cm2)

S1e (mm)

S2e (mm)

S3e (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

E.    INFORMACE O KONSTRUKCI VOZIDLA

44.   SHODNOST VÝROBY

44.1.

Popis obecných systémů řízení jakosti: …

45.   PŘÍSTUP K PALUBNÍMU DIAGNOSTICKÉMU SYSTÉMU VOZIDLA (OBD) A K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA (45)

45.1.

Adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla (45): …

45.2.

V případě vícestupňového schválení typu adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla od výrobce (výrobců) v předchozím stupni (předchozích stupních) (45): …

45.3.

Příslušné informace, které umožní vývoj náhradních součástí, jež jsou nezbytné pro správné fungování palubního diagnostického systému: ano/ne (4)

45.4.

Celosvětová roční produkce jednoho typu (61): …

45.5.

Doklad(y) splnění podmínek v tom smyslu, že informace o opravách a údržbě vozidla jsou poskytnuty pouze v otevřených textových a grafických formátech nebo formátech, které lze zobrazit a vytisknout pomocí standardních softwarových modulů plug-in, které jsou volně k dispozici, jsou jednoduše instalovatelné a fungují v běžně používaných počítačových operačních systémech.

45.5.1.

Klíčová slova v metadatech jsou v souladu s normou ISO 15031-2:2010 (Silniční vozidla – Komunikace mezi vozidlem a vnějším příslušenstvím pro účely diagnostiky emisí – Část 2: Pokyny k termínům, definicím, zkratkám a akronymům): ano/ne (4)

45.6.

Přeprogramování řídících jednotek v souladu s bodem 2.5 dodatku 1 k příloze V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014

45.6.1.

Přeprogramování řídících jednotek provedeno v souladu s SAE J2534/TMC RP1210/jiným neproprietárním softwarem (4) (pokud s jiným neproprietárním softwarem, upřesněte: …)

45.6.1.1.

Proprietární software: ano/ne (4)

45.6.1.2.

Norma ISO 22900-2 („Road vehicles -- Modular vehicle communication interface (MVCI) -- Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)“): ano/ne (4)

45.6.1.3.

SAE J2534 (Doporučený postup pro programování metodou pass-through): ano/ne (4)

45.6.1.4.

TMC RP1210 (API): ano/ne (4)

45.6.1.5.

Jiný neproprietární software: ano/ne (4) (pokud ano, upřesněte: …)

45.6.2.

Ověření kompatibility aplikace pro specifického výrobce a komunikačních rozhraní vozidla je provedeno: nezávisle vyvinutými komunikačními rozhraními vozidla/zapůjčením zvláštního hardwaru (4)

45.6.3.

Palubní komunikace a komunikace mezi ECU a diagnostickými nástroji podle normy:

▼M1

45.6.3.1. SAE J1939-13 (Serial control and communications vehicle network): ano/ne (4)

45.6.3.2. ISO 11783-2 (Tractors and machinery for agriculture and forestry – Serial control and communications data network): ano/ne (4)

45.6.3.3. ISO 15031-3 (Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics): ano/ne (4)

45.6.3.4. ISO 13400-4 (Road vehicles – Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP)) (4): ano/ne (4)

▼B

45.7.

Informace požadované pro výrobu diagnostických přístrojů

45.7.1.

Výrobce vozidla používá v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické nástroje a zkušební zařízení v souladu s normou ISO 22900-2:2009 („Road vehicles -- Modular vehicle communication interface (MVCI) – Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)“) a ISO 22901-2:2011 („Road vehicles -- Open diagnostic data exchange (ODX) -- Part 2: Emissions-related diagnostic data“): ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody:…)

45.7.2.

Soubory ODX jsou dostupné pro samostatné provozovatele prostřednictvím internetových stránek výrobce: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.7.3.

Informace týkající se komunikačního protokolu stanovené v bodě 1.1 dodatku 2 přílohy V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek výrobce s informacemi o opravách: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.7.4.

Informace požadované pro zkoušení a diagnostiku konstrukčních částí monitorovaných palubní diagnostikou stanovené v bodě 1.2 dodatku 2 přílohy V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek výrobce s informacemi o opravách: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.7.5.

Údaje nutné k provedení opravy stanovené v bodě 1.3 dodatku 2 přílohy V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek výrobce s informacemi o opravách: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.8.

Informace o opravách a údržbě kombinací vozidel

45.8.1

Výrobce vozidla doporučuje kombinace určitého typu traktoru s určitým typem vozidla kategorie R nebo S nebo naopak: ano/ne (4)

45.8.2.

Vozidla, pro která se kombinace doporučuje:

45.8.2.1.

Model (obchodní název výrobce) (18): …

45.8.2.2.

Typ (17): …

45.8.2.2.1.

Varianta (varianty) (17): …

45.8.2.2.2.

Verze (17): …

45.8.2.3.

(Případně) komerční název: …

45.8.2.4.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

45.8.3.

Informace o OBD vozidla a o opravách a údržbě vozidla související se vzájemným propojením obou vozideljsou poskytnuty na internetových stránkách zřízených společně několika výrobci nebo sdružením výrobců: ano/ne (4)

45.8.3.1.

Adresa internetových stránek zřízených společně několika výrobci nebo sdružením výrobců (45):

46.   KONSTRUKCE OCHRANY PŘI PŘEVRÁCENÍ (ROPS)

46.1.

Montáž ROPS: povinná/nepovinná/standardní (4)

46.2.

ROPS je kabina/rám/ochranný oblouk (ochranné oblouky) vpředu/vzadu (4)

▼M1

46.2.1.

V případě ochranného oblouku: skládací/neskládací (4)

46.2.2.

V případě skládacího ochranného oblouku:

46.2.2.1. Skládání: bez pomoci nástrojů / s částečnou pomocí nástrojů / s úplnou pomocí nástrojů (4)

46.2.2.2. V případě skládání bez pomoci nebo s částečnou pomocí nástrojů:

46.2.2.2.1. Ruční skládací ROPS: s pomocí nástrojů / bez pomoci nástrojů (4)

46.2.2.2.2. Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující oblast úchopu a pohled na přístupné zóny z boku a shora. Na výkresech musí být uvedeny rozměry a maximální síly pro uvedení ROPS v činnost: …

46.2.2.3. V případě skládání s částečnou nebo úplnou pomocí nástrojů stručný popis pomocných nástrojů a jejich ovládacích zařízení, pokud existují, a jejich umístění: …

46.2.2.4. Upínací mechanismus: manuální/automatický (4)

46.2.2.4.1. V případě manuálního upínacího mechanismu stručný popis upínacího mechanismu a jeho ergonomické konstrukce, která má zabránit nebezpečí uskřípnutí či střihnutí a omezit množství síly nutné pro jeho ovládání: …

46.2.2.4.2. V případě automatického upínacího mechanismu

46.2.2.4.2.1. Stručný popis upínacího mechanismu, jeho ovládacích zařízení, pokud existují, a jejich umístění: …

46.2.2.4.2.2. Certifikát výrobce uvedený v poznámce č. 2 bodu 5.5 části B3 přílohy IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne (4)

▼B

46.3.

Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující umístění ROPS, polohy vztažného bodu sedadla (SIP), podrobnosti upevnění a polohu přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby) atd. (v případě přední skládací ROPS znázorněte oblast úchopu a pohled na přístupné zóny z boku a shora). Na výkresech musí být uvedeny hlavní rozměry včetně vnějších rozměrů traktoru s namontovanou ochrannou konstrukcí a hlavní vnitřní rozměry: …

46.4.

Stručný popis ochranné konstrukce, který obsahuje:

46.4.1.

Typ konstrukce: …

46.4.2.

Podrobnosti upevnění: …

46.4.3.

Detaily přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby): …

46.4.4.

Dodatečný rám: …

46.5.

Rozměry (52)

46.5.1.

Výška střešních prvků nad vztažným bodem sedadla (SIP): … mm

46.5.2.

Výška střešních prvků nad stupátkem traktoru:… mm

46.5.3.

Vnitřní šířka ochranné konstrukce svisle nad vztažným bodem sedadla na úrovni středu volantu: … mm

46.5.4.

Vzdálenost od středu volantu k pravé straně ochranné konstrukce: … mm

46.5.5.

Vzdálenost od středu volantu k levé straně ochranné konstrukce: … mm

46.5.6.

Minimální vzdálenost od věnce volantu k ochranné konstrukci: … mm

46.5.7.

Vodorovná vzdálenost od vztažného bodu sedadla k zadní části ochranné konstrukce nad vztažným bodem sedadla: … mm

46.5.8.

Poloha (vůči zadní nápravě) přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby):

46.5.8.1.

Vodorovná vzdálenost: … mm

46.5.8.2.

Svislá vzdálenost: … mm

46.6.

Podrobnosti o materiálu použitém při výrobě ochranné konstrukce a specifikace použitých ocelí (53)

46.6.1.

Hlavní rám (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.2.

Upevnění (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.3.

Montážní a spojovací šrouby (součásti – rozměry): …

46.6.4.

Střecha (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.5.

Plátování (pokud existuje) (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.6.

Sklo (pokud existuje) (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.7.

Přední část traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby) (součásti – materiál – rozměry): …

46.7.

Jako alternativu k položkám 46.1 až 46.6.7 lze uvést tyto informace:

46.7.1.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (dynamická zkouška), kodexu OECD č. 3, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.2.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech s pásy, kodexu OECD č. 8, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.3.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (statická zkouška), kodexu OECD č. 4, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.4.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení předních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 6, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.5.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení zadních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 7, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

47.   OCHRANNÉ KONSTRUKCE PROTI PADAJÍCÍM PŘEDMĚTŮM (FOPS)

47.1.    Vozidla kategorií T a C vybavená pro lesnická použití

47.1.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8083:2006 (Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení) úroveň I/úroveň II na FOPS a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

47.2.    Všechna ostatní vozidla kategorií T a C vybavená FOPS

47.2.1.

Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující umístění FOPS, polohy vztažného bodu sedadla (SIP) atd. Na výkresech musí být uvedeny hlavní rozměry včetně vnějších rozměrů traktoru s namontovanou ochrannou konstrukcí a hlavní vnitřní rozměry: …

47.2.2.

Stručný popis ochranné konstrukce, který obsahuje:

47.2.2.1.

Typ konstrukce: …

47.2.2.2.

Podrobnosti upevnění: …

47.2.3.

Rozměry (52)

47.2.3.1.

Výška střešních prvků nad vztažným bodem sedadla (SIP): … mm

47.2.3.2.

Výška střešních prvků nad stupátkem traktoru: … mm

47.2.3.3.

Celková výška traktoru s připevněnou ochrannou konstrukcí: … mm

47.2.3.4.

Celková šířka ochranné konstrukce (jsou-li zahrnuty blatníky, je třeba to uvést): … mm

47.2.4.

Podrobnosti o materiálu použitém při výrobě ochranné konstrukce a specifikace použitých ocelí (53)

47.2.4.1.

Hlavní rám (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.4.2.

Upevnění (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.4.3.

Montážní a spojovací šrouby (součásti – rozměry): …

47.2.4.4.

Střecha (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.5.

Podrobnosti posílení původních částí výrobcem traktoru: …

47.2.6.

Jako alternativa k položkám 47.2.1 až 47.2.5 byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům na zemědělských a lesnických traktorech, kodexu OECD č. 10, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

48.   VYSTAVENÍ ŘIDIČE HLADINĚ HLUKU

48.1.

Vozidla kategorie T nebo C (s gumovými pásy) se zkouší v souladu se zkušební metodou 1 v souladu s bodem 2 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne/nepoužije se (4)

48.2.

Vozidla kategorie T nebo C (s gumovými pásy) se zkouší v souladu se zkušební metodou 2 v souladu s bodem 3 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne/nepoužije se (4)

48.3.

Vozidla kategorie C s ocelovými pásy se zkouší na vrstvě vlhkého písku podle bodu 5.3.2 normy ISO 6395:2008 (Akustika – Měření vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce – Podmínky dynamické zkoušky): ano/ne/nepoužije se (4)

48.4.

Jako alternativa k položkám 48.1 až 48.3 je vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední měření hluku na místě (místech) řidiče na zemědělských a lesnických traktorech, kodexu OECD č. 5, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

49.   MÍSTA K SEZENÍ (SEDLA A SEDADLA)

49.1.

Konfigurace míst k sezení: sedadlo/sedlo (4)

49.2.

Souřadnice nebo výkres vztažného bodu (vztažných bodů) sedadla (S) všech míst k sezení: …

49.3.

Popis a výkresy:

49.3.1.

Sedadel a jejich kotevních úchytů: …

49.3.2.

Systému seřizování: …

49.3.3.

Posuvného a zajišťovacího systému: …

49.3.4.

Kotevních úchytů bezpečnostních pásů (jsou-li součástí konstrukce sedadla): …

49.3.5.

Součástí vozidel sloužících k ukotvení: …

49.4.

Sedadlo řidiče

▼M1

49.4.1.

Umístění sedadla řidiče: vlevo/vpravo / ve středu (4)

▼B

49.4.2.

Kategorie typu sedadla řidiče: kategorie A třída I/II/III, kategorie B (4)

49.4.3.

Otočné sedadlo řidiče: ano/ne (4)

49.4.3.1.

Popis otočného sedadla řidiče: …

49.4.4.

Rozměry sedadla řidiče, včetně hloubky a šířky sedáku, polohy a sklonu opěradla, jakož i sklonu sedáku:

49.4.5.

Hlavní vlastnosti sedadla řidiče: …

49.4.6.

Systém seřizování: …

49.4.7.

Systém posouvání a zajišťování v podélném a svislém směru: …

49.4.7.1.

V případě vozidel, která nejsou vybavena seřiditelným sedadlem, uveďte posuv sloupku řízení a pedálu (pedálů): …

▼M1

49.5.

Sedadlo (sedadla) cestujících

49.5.1. Počet sedadel cestujících: …

49.5.2. Umístění a uspořádání (8): …

49.5.3. Rozměry sedadla (sedadel) cestujících: …

49.5.4. Hlavní vlastnosti sedadla (sedadel) cestujících: …

49.5.5. Jsou splněny požadavky podle normy EN 15694:2009 (Zemědělské a lesnické traktory. Sedadlo spolujezdce. Požadavky a zkušební postupy) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne / nepoužije se (4)

49.5.6. Jsou splněny požadavky podle normy EN 15997:2011 (Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky). Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) na sedadla cestujících u terénních vozidel typu II a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne / nepoužije se (4)

▼B

50.   PRACOVNÍ PROSTOR A NASTUPOVÁNÍ DO VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ Z VOZIDLA VČETNĚ DVEŘÍ A OKEN

50.1.    Pracovní prostor

50.1.1.

Podrobné fotografie nebo výkresy včetně rozměrů pracovního prostoru, zejména s vyznačením umístění vztažného bodu sedadla (S) a rozměrů pracovního prostoru kolem tohoto bodu, vzdálenosti mezi spodní hranou volantu a pevnými součástmi traktoru, umístění ovládacích zařízení, příček a nezbytných madel: …

50.1.2.

U ručních ovládacích zařízení jsou dodrženy minimální vzdálenosti podle bodu 4.5.3 normy ISO 4254-1:2013 (Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

50.2.

Přístup k místu řidiče:

50.2.1.

Podrobné fotografie nebo výkresy a/nebo schéma, včetně rozměrů vstupů, schůdků, příček, madel a držadel: …

50.2.2.

Minimální rozměry schůdků, zabudovaných výklenků pro nohy a příček:

50.2.2.1.

Světlá hloubka: … mm

50.2.2.2.

Světlá šířka: … mm

50.2.2.3.

Světlá výška: … mm

50.2.2.4.

Vzdálenost mezi povrchy dvou schůdků: … mm

50.2.3.

U vozidel kategorie C jsou splněny požadavky podle bodu 3.3.5 přílohy XV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 a příslušná dokumentace je zahrnuty v informačním dokumentu: ano/ne (4)

50.2.4.

Madla/držadla (4) jsou namontována: ano/ne (4)

50.3.

Přístup na jiná místa, než je místo řidiče:

50.3.1.

Podrobné fotografie nebo výkresy a/nebo schéma, včetně rozměrů vstupů, schůdků, příček, madel a držadel: …

50.3.2.

Minimální rozměry schůdků, zabudovaných výklenků pro nohy a příček:

50.3.2.1.

Světlá hloubka: … mm

50.3.2.2.

Světlá šířka: … mm

50.3.2.3.

Světlá výška: … mm

50.3.2.4.

Vzdálenost mezi povrchy dvou schůdků: … mm

50.3.3.

Madla/držadla (4) jsou namontována: ano/ne (4)

50.4.

Dveře pro cestující, zámky a závěsy

50.4.1.

Počet dveří a jejich konfigurace, rozměry a maximální úhel otevření (5): …

50.4.2.

Výkresy zámků a závěsů a jejich umístění na dveřích: …

50.4.3.

Technický popis zámků a závěsů: …

50.4.4.

Dveře vozidla s okny s vlastním pohonem a střešní poklopy s vlastním pohonem, jsou-li namontovány, splňují požadavky bodů 5.8.1 až 5.8.5 předpisu EHK OSN č. 21 (Úř. věst. L 188, 16.7.2008, s. 32): ano/ne (4)

50.5.

Okna a únikový východ (únikové východy)

50.5.1.

Fotografie nebo výkresy a/nebo schéma uspořádání oken a únikových východů, jakož i všech dalších prostředků k usnadnění evakuace: …

50.5.2.

Počet oken: … a únikových východů: …

50.5.3.

Rozměry oken: … mm × … mm a únikových východů: … mm × … mm

50.5.4.

Prostředky k překonání rozdílů ve výšce přesahující 1 000 mm k usnadnění evakuace, jsou-li namontovány: …

51.   VÝVODOVÝ HŘÍDEL (VÝVODOVÉ HŘÍDELE)

51.1.

Počet vývodových hřídelů: …

▼M1

51.2.

Hlavní vývodový hřídel

51.2.1. Umístění: vpředu/vzadu/jinde (4) (pokud jinde, upřesněte: …)

51.2.2. Otáčky za minutu: … min–1

51.2.2.1. Poměr otáček vývodového hřídele vůči otáčkám motoru: …

51.2.3. Nepovinné: Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách (podle kodexu OECD č. 2 (57) nebo normy ISO 789-1:1990 (Zemědělské traktory – Zkušební postupy – Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli))



Jmenovité otáčky vývodového hřídele

(min–1)

Odpovídající otáčky motoru

(min–1)

Výkon

(kW)

1–540

2–1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

51.2.4. Ochrana vývodového hřídele (popis, rozměry, výkresy, fotografie): …

▼B

51.3.

Sekundární vývodový hřídel (pokud existuje)

51.3.1.

Umístění: vpředu/vzadu/jinde (4) (pokud jinde, upřesněte: …)

51.3.2.

Otáčky za minutu: …

51.3.2.1.

Poměr otáček vývodového hřídele vůči otáčkám motoru: …

▼M1

51.3.3.

Nepovinné: Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách (podle kodexu OECD č. 2 (57) nebo normy ISO 789-1:1990 (Zemědělské traktory – Zkušební postupy – Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli))



Jmenovité otáčky vývodového hřídele

(min–1)

Odpovídající otáčky motoru

(min–1)

Výkon

(kW)

1–540

2–1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

▼B

51.3.4.

Ochrana (ochrany) vývodového hřídele (hřídelů) (popis, rozměry, výkresy, fotografie): …

51.4.

Zadní vývodový hřídel

51.4.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 500-1:2014 (Zemědělské traktory – Zadní vývodový hřídel – Typy1, 2, 3 a 4 -- „Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone“) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

51.4.2.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 500-2:2004 (Zemědělské traktory – Zadní vývodový hřídel – Typy1, 2 a 3 -- „Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield and clearance zone“) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

51.5.

Přední vývodový hřídel

51.5.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8759-1:1998 (Zemědělské kolové traktory – Přední závěs – Část 1: Vývodový hřídel a tříbodový závěs), s výjimkou ustanovení 4.2, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

52.   OCHRANA KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ POHONU, VÝFUKOVÝ SYSTÉM, KRYTY A OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ

52.1.

Popis (včetně výkresů, náčrtů nebo fotografií) ochranných zařízení s rozměry znázorňující bezpečné vzdálenosti k zabránění styku s nebezpečnými součástmi a popis ochranných zařízení namontovaných pro účely ochrany na nebezpečných místech, alespoň pokud jde o tyto konstrukční části:

52.1.1.

Ovládací zařízení: …

52.1.2.

Zadní mechanismus tříbodového závěsu: …

52.1.3.

Přední mechanismus tříbodového závěsu: …

52.1.4.

Sedadlo řidiče a jeho okolí: …

52.1.5.

Sedadlo (sedadla) cestujících (je-li/jsou-li k dispozici): …

52.1.6.

Řízení a výkyvná náprava: …

52.1.7.

Hnací hřídele spojené s traktorem: …

52.1.8.

Volný prostor okolo řízených kol: …

52.1.9.

Kapota motoru: …

52.1.10.

Ochrana před horkými povrchy: …

52.1.11.

Výfukový systém: …

52.1.12.

Kola: …

52.2.

Popis (včetně fotografií a výkresů, pokud jsou nezbytné) ochranných zařízení používaných pro:

52.2.1.

Ochranu jednou plochou: …

52.2.2.

Ochranu více plochami: …

52.2.3.

Ochranu celkovým zakrytím: …

52.2.4.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

52.3.

Jsou splněny požadavky podle normy EN 15997:2011 (Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky) – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) na horké povrchy a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

52.4.

Popis (včetně výkresů, schémat nebo fotografií) uspořádání a označení ohebných hydraulických hadic: …

52.5.

U vozidel kategorie R s funkcí sklápění popis (včetně výkresů, schémat nebo fotografií) podpůrných zařízení pro opravy a údržbu: …

52.6.

Popis a identifikace (včetně výkresů, schémat nebo fotografií) mazacích míst a možnostech přístupu k těmto místům: …

53.   KOTEVNÍ ÚCHYTY BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

53.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-1:2006 (Zemědělské traktory a stroje – Bezpečnostní pásy – Část 1: Požadavky na umístění kotevních úchytů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

53.2.

Fotografie a/nebo výkresy karoserie znázorňující skutečné umístění a rozměry kotevních úchytů:

53.3.

Výkresy kotevních úchytů a částí konstrukce vozidla, k nimž jsou připevněny (s uvedením typu použitého materiálu): …

53.4.

Označení typů pásů (14), které je povoleno připevnit ke kotevním úchytům ve vozidle



 

Místo kotevního úchytu

Konstrukce vozidla

Konstrukce sedadla

Sedadlo řidiče

left accolade

Dolní kotevní úchyty

left accolade

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

Sedadlo cestujícího

1

left accolade

Dolní kotevní úchyty

left accolade

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

Sedadlo cestujícího

left accolade

Dolní kotevní úchyty

left accolade

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

53.4.1.

Poznámka: …

53.5.

Zvláštní zařízení (např. pro výškové seřízení sedadla, předpínací zařízení atd.): …

53.6.

Popis zvláštního typu bezpečnostního pásu, je-li kotevní úchyt umístěn na opěradle sedadla nebo má-li zařízení pro pohlcování energie: …

53.7.

Alternativa k položkám 53.2 až 53.6

53.7.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-2:2013 (Zemědělské traktory a stroje – Bezpečnostní pásy – Část 2: Požadavky na pevnost kotevních úchytů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.2.

Byl vydán zkušební protokol podle předpisu EHK OSN č. 14 (Úř. věst. L 109, 28.4.2011, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.3.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (dynamická zkouška), kodexu OECD č. 3, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.4.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech s pásy, kodexu OECD č. 8, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.5.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (statická zkouška), kodexu OECD č. 4, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.6.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení předních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 6, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.7

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení zadních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 7, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

54.   BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

54.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-3:2009 (Zemědělské traktory a stroje – Bezpečnostní pásy – Část 3: Požadavky na soustavy bezpečnostních pásů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

54.2.

Byl vydán zkušební protokol podle předpisu EHK OSN č. 16 (Úř. věst. L 233, 9.9.2011, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

▼M1

54.3.

Počet a umístění bezpečnostních pásů a sedadel, na kterých mohou být použity – vyplňte následující tabulku:



Konfigurace bezpečnostních pásů a související informace

 

 

 

Úplná značka EU schválení typu / značka EHK schválení typu

Případná varianta

Zařízení k výškovému seřízení pásu (uveďte ano/ne/volitelné)

Sedadlo řidiče

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Sedadlo cestujícího

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Sedadlo cestujícího

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = levá strana, C = střed, R = pravá strana

▼B

54.4.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

55.   OCHRANA PROTI PRONIKAJÍCÍM PŘEDMĚTŮM (OPS)

55.1.    Vozidla kategorií T a C vybavená pro lesnická použití

55.1.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8084:2003 (Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

55.2.    Všechna ostatní vozidla kategorií T a C vybavená OPS

55.2.1.

Jsou splněny požadavky podle přílohy 14 předpisu EHK OSN č. 43 (Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 119) na bezpečnostní zasklení a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

56.   NÁVOD K OBSLUZE, INFORMACE, VAROVÁNÍ A OZNAČENÍ

56.1.    Návod k obsluze

56.1.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3600:1996 (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Příručky obsluhy – Obsah a forma), s výjimkou oddílu 4.3 („Machine identification“ (Označení stroje)): ano/ne (4)

56.1.2.

V návodu k obsluze jsou uvedeny informace požadované podle přílohy XXII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne (4)

56.2.    Informace, varování a označení

56.2.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3767 části 1 (1998+A2:2012) (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 1: Společné značky) a případně část 2 (:2008) (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.2.2.

Alternativně k položce 56.2.1 jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 60 (Úř. věst. L 95, 31.3.2004, s. 10) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.2.3.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 11684:1995 (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Bezpečnostní značky a piktogramy – Všeobecné zásady) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.2.4.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 7010:2011 (Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.3.

Popis, barevné kódování a prostředky pro identifikaci směru průtoku u hydraulických spojovacích zařízení (včetně výkresů, schémat nebo fotografií): …

56.4.

Popis, barevné kódování a prostředky pro identifikaci bezpečných bodů pro zvedání (včetně výkresů, schémat nebo fotografií): …

▼M1

57.   OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÁ ŘIDIČEM VČETNĚ IDENTIFIKACE OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ, KONTROLEK A UKAZATELŮ

57.1.

Fotografie a/nebo výkresy uspořádání symbolů a ovladačů, kontrolek a ukazatelů: …..

57.2.

Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace povinná, a symboly, které se pro tento účel použijí



Č. symbolu

Zařízení

Přítomnost ovladače/ukazatele (1)

Označení symbolem (1)

Kde (2)

Přítomnost kontrolky (1)

Označení symbolem (1)

Kde (2)

1

Potkávací světlomety

 

 

 

 

 

 

2

Dálkové světlomety

 

 

 

 

 

 

3

Obrysové svítilny

 

 

 

 

 

 

4

Přední mlhové světlomety

 

 

 

 

 

 

5

Zadní mlhová svítilna

 

 

 

 

 

 

6

Ovladač sklonu světlometů

 

 

 

 

 

 

7

Parkovací svítilny

 

 

 

 

 

 

8

Směrové svítilny

 

 

 

 

 

 

9

Výstražný světelný signál

 

 

 

 

 

 

10

Stírač čelního skla

 

 

 

 

 

 

11

Ostřikovač čelního skla

 

 

 

 

 

 

12

Stírač a ostřikovač čelního skla

 

 

 

 

 

 

13

Zařízení pro čištění světlometů

 

 

 

 

 

 

14

Odmlžování a odmrazování čelního skla

 

 

 

 

 

 

15

Odmlžování a odmrazování zadního okna

 

 

 

 

 

 

16

Ventilátor větrání

 

 

 

 

 

 

17

Předehřívání vznětového motoru

 

 

 

 

 

 

18

Sytič

 

 

 

 

 

 

19

Porucha brzd

 

 

 

 

 

 

20

Hladina paliva

 

 

 

 

 

 

21

Stav nabíjení baterie

 

 

 

 

 

 

22

Teplota chladicí kapaliny motoru

 

 

 

 

 

 

23

Světlo indikátoru chybné funkce

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = ano
– = ne nebo ne samostatněo
o = volitelně

(*2)    d = přímo na ovladači, ukazateli nebo kontrolce
c = v těsné blízkosti

57.3.

Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace nepovinná, a symboly, které se v případě identifikace použijí



Č. symbolu

Zařízení

Přítomnost ovladače/ukazatele (1)

Označení symbolem (1)

Kde (2)

Přítomnost kontrolky (1)

Označení symbolem (1)

Kde (2)

1

Parkovací brzda

 

 

 

 

 

 

2

Stírač zadního okna

 

 

 

 

 

 

3

Ostřikovač zadního okna

 

 

 

 

 

 

4

Stírač a ostřikovač zadního okna

 

 

 

 

 

 

5

Stírač čelního skla s cyklovačem

 

 

 

 

 

 

6

Zvukové výstražné zařízení

 

 

 

 

 

 

7

Kapota

 

 

 

 

 

 

8

Bezpečnostní pás

 

 

 

 

 

 

9

Tlak oleje v motoru

 

 

 

 

 

 

10

Bezolovnatý benzin

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = ano
– = ne nebo ne samostatně
o = volitelně

(*2)    d = přímo na ovladači, ukazateli nebo kontrolce
c = v těsné blízkosti

57.4.

Stručný popis a schematický výkres polohy, posuvu, způsobů obsluhy a barevného kódování různých ovládacích zařízení uvnitř vozidla a pro traktory bez uzavřené kabiny se znázorněním, jak je zabráněno přístupu k vnitřním ovládacím zařízením ze země: …

57.5.

Stručný popis a schematický výkres polohy, posuvu, způsobů obsluhy a barevného kódování různých ovládacích zařízení vně vozidla s uvedením předních a zadních nebezpečných zón v souladu s dodatkem 1 k příloze XXIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014:…

57.6.

Jsou splněny požadavky podle příloh A a C normy ISO 15077:2008 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství – Ovladače obsluhy – Spouštěcí síly, přesuny, umístění a způsob obsluhy) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

57.7.

Jsou splněny požadavky podle bodu 4.5.3 normy ISO 4254-1:2013 (Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky), s výjimkou dotykových ovládacích zařízení, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

57.8.

Jsou splněny požadavky podle normy EN 15997:2011 (Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky) – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) na ovládání škrticí klapky a ruční ovládání spojky a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne / nepoužije se (4)

57.9.

U vozidel kategorie T a C jsou splněny požadavky podle normy ISO 10975:2009 („Tractors and machinery for agriculture – Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines – Safety requirements“) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne / nepoužije se (4)

▼B

58.   OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÝM LÁTKÁM

58.1.

Stručný popis (včetně výkresů a fotografií) přívodu vzduchu a filtračního systému, včetně zařízení pro získání kladného rozdílu v kabině a proudění čerstvého filtrovaného vzduchu: …

58.2.

Jsou splněny požadavky podle normy EN 15695-1 (Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy): kategorie 1/kategorie 2/kategorie 3/kategorie 4 (4) na klasifikaci kabiny, pokud jde o ochranu proti nebezpečným látkám, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

58.3.

Jsou splněny požadavky podle normy EN 15695-2 (Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy): prachový filtr/aerosolový filtr/parní filtr (4) na filtry, pokud jde o ochranu proti nebezpečným látkám, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

59.   U VOZIDEL KATEGORIE T A C SE STROJNÍM ZAŘÍZENÍM (64) NAMONTOVANÝM NA VOZIDLE

59.1.

Obecný popis strojního zařízení a jeho interakce s vozidlem: …

59.2.

Celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a rovněž příslušné popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení fungování strojního zařízení: …




Dodatek 1

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže motoru/rodiny motorů

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (obchodní název výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (pokud jsou k dispozici): …

2.2.3.

Číslo (čísla) schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19) …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce (18):

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.1.   Maximální rychlost vozidla

5.1.1.   Maximální rychlost vozidla směrem dopředu

5.1.1.1.

Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla: … km/h

5.1.1.2.

Vypočtená maximální konstrukční rychlost vozidla při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (41): … km/h

5.1.1.3.

Naměřená maximální rychlost vozidla: … km/h (41)

5.1.2.   Maximální rychlost vozidla směrem dozadu (54)

5.1.2.1.

Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla směrem dozadu: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼B

B.    INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

▼M3

6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.

Kategorie a podkategorie motoru (7):

6.2.1.

Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.

Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.

Počet válců: … a konfigurace (26):

6.2.8.

Palivo

6.2.8.1.

Druh paliva (9):

6.2.8.3.

Seznam doplňkových paliv, palivových směsí nebo emulzí kompatibilních s použitím v motoru deklarovaných výrobcem podle bodu 1.4 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

6.3.2.1.

Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.

Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.

Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.

Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.

Celkový zdvihový objem motoru: … cm3

▼B




Dodatek 2

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) hladiny vnějšího hluku

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li (jsou-li) k dispozici) …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.1.    Maximální rychlost vozidla

5.1.1.    Maximální rychlost vozidla směrem dopředu

5.1.1.1.

Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla: … km/h

5.1.1.2.

Vypočtená maximální konstrukční rychlost vozidla při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (41): … km/h

5.1.1.3.

Naměřená maximální rychlost vozidla: … km/h (41)

5.1.2.   Maximální rychlost vozidla směrem dozadu (54)

5.1.2.1.

Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla směrem dozadu: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.

Kategorie a podkategorie motoru (7):

6.2.1.

Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.

Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.

Počet válců: … a konfigurace (26):

6.3.2.1.

Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.

Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.

Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.

Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.

Celkový zdvihový objem motoru: … cm3

▼B

10.   HLADINA VNĚJŠÍHO HLUKU

10.1.   Hladina vnějšího hluku deklarovaná výrobcem

10.1.1.

Za jízdy: … dB(A)

10.1.2

U stojícího vozidla: … dB(A)

10.1.3.

Při otáčkách motoru: … min-1

10.2.

Stručný popis a schematický výkres výfukového systému (včetně systému sání vzduchu, zařízení k regulaci hluku a výfukových emisí):

10.3.

Systém sání vzduchu

10.3.1.

Popis sacího potrubí motoru (přiložte výkresy nebo fotografie) (10):

10.3.2.

Vzduchový filtr

10.3.2.1.

Fotografie a/nebo výkresy:

10.3.2.2.

Model:

10.3.2.3.

Typ:

10.3.3.

Tlumič sání

10.3.3.1.

Fotografie a/nebo výkresy:

10.3.3.2.

Model:

10.3.3.3.

Typ:

10.4.

Výfukový systém

10.4.1.

Popis a/nebo výkres výfukového potrubí motoru (10):

10.4.2.

Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které netvoří součást systému motoru:

10.4.3.

Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

10.4.4.

Typ a označení výfukového zařízení k omezení hluku:

▼M1

10.4.4.1.

Výfukové zařízení k omezení hluku s obsahem vláknitých materiálů: ano/ne (4)

▼B

10.4.5.

Objem výfukového systému: … dm3

10.4.6.

Umístění výustky výfuku:

10.4.7.

Dodatečná opatření k omezení hluku v motorovém prostoru a na motoru, jsou-li relevantní pro vnější hluk:

10.5.

Podrobnosti o všech zařízeních mimo motor, která jsou určena ke snižování hluku (nejsou-li uvedena v jiných bodech):

▼M3

11.   POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A OVLÁDÁNÍ (13)

11.1.

Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (systém na změnu převodového poměru, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.

Převodovka

11.2.1.

Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) na změnu převodového poměru a jeho (jejich) ovládání: …

11.2.2.

Schéma a/nebo výkres převodu výkonu: …

11.2.3.

Typ převodu výkonu: převodový (včetně planetového soukolí) / řemenový / hydrostatický / elektrický / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.2.4.

Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

11.2.5.

Umístění vzhledem k motoru: …

11.2.6.

Způsob ovládání: …

11.2.7.

Přídavná převodovka: ano/ne (4)

11.2.8.

Typ systému na změnu převodového poměru: mechanický (změna převodového stupně) / dvouspojkový (změna převodového stupně) / poloautomatický (změna převodového stupně) / automatický (změna převodového stupně) / plynule měnitelný převod / hydrostatický / nepoužije se / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.3.

Spojka (pokud existuje)

11.3.1

Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému:

11.3.2

Maximální změna točivého momentu:

11.4.

Převodové poměry



Stupeň

Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Vnitřní převody přídavné převodovky (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele přídavné převodovky)

Koncový převod (převody) (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Poměr (otáčky motoru / rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky

Max. pro PMP (1)

1

2

3

Min. pro PMP (1)

Zpětný chod

1

 

 

 

 

 

(*1)   Plynule měnitelný převod

▼B




Dodatek 3

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu motoru/rodiny motorů jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

▼M1

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (je-li (jsou-li) k dispozici) (19): …

▼B

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

▼M3 —————

▼B

B.    INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

▼M3

6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.

Kategorie a podkategorie motoru (7):

6.2.1.

Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.

Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.

Počet válců: … a konfigurace (26):

6.2.8.

Palivo

6.2.8.1.

Druh paliva (9): …

6.2.8.3.

Seznam doplňkových paliv, palivových směsí nebo emulzí kompatibilních s použitím v motoru deklarovaných výrobcem podle bodu 1.4 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

6.3.2.1.

Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.

Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.

Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.

Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.

Celkový zdvihový objem motoru: … cm3

▼B




Dodatek 4

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu informačního systému řidiče (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

20.   INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

20.1.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 15077:2008 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství – Ovladače obsluhy – Spouštěcí síly, přesuny, umístění a způsob obsluhy) (přílohy B) na ovladače obsluhy související s virtuálními terminály a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)




Dodatek 5

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

3.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

3.1.

Fotografie nebo výkresy vozidla reprezentujícího verzi: …

3.2.

Měřítko a rozměrový výkres celého vozidla: …

21.   MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI, VČETNĚ AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

21.1.

Seznam všech zařízení (s uvedením počtu, modelu (modelů), typu, značky (značek) schválení typu konstrukční části, maximální intenzity dálkového světlometu, barvy, odpovídající kontrolky); seznam může pro každou funkci zahrnovat několik typů zařízení; kromě toho může být v seznamu u každé funkce uvedena přídavná poznámka „nebo rovnocenná zařízení“: …

21.2.

Výkres montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci jako celku s vyznačením umístění jednotlivých zařízení na vozidle. …

21.3.

Rozměrové výkresy vnějšku vozidla s údaji o umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, počet a barva světel: …

21.4.

Pro každý světlomet/svítilnu a odrážeč uveďte tyto informace:

21.4.1.

Výkres znázorňující velikost svítící plochy: …

21.4.2.

Použitý způsob vymezení přivrácené plochy: …

21.4.3.

Vztažná osa a vztažný střed: …

21.4.4.

Způsob fungování zakrývatelných světlometů: …

21.5.

Popis/výkres a typ korektoru sklonu světlometů (např. automatický, stupňový ručně ovládaný, plynule ručně seřiditelný) (4): …

21.5.1.

Ovládací zařízení: …

21.5.2.

Referenční značky: …

21.5.3.

Značky pro stav naložení: …

21.6.

U vozidel kategorie R a S popis přípojky pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: …

21.7.

Stručný popis elektrických a/nebo elektronických konstrukčních částí použitých v systému osvětlení a systému pro světelnou signalizaci: …




Dodatek 6

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) elektromagnetické kompatibility

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

24.   ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

24.1.

Seznam, který popisuje všechny navržené kombinace odpovídajících elektrických/elektronických systémů vozidla či elektrických/elektronických montážních podskupin, tvarů karoserie (60), změny materiálu karoserie, obecná provedení kabeláže, varianty motoru, levostranné a pravostranné řízení a různé rozvory: …

24.2.

Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 10 (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.3.

Jsou splněny požadavky podle normy ISO 14982:1998 (Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.4.

Jako alternativu k položce 24.2 nebo položce 24.3 lze uvést tyto informace:

24.4.1. Popis a výkresy/fotografie tvarů a materiálů částí karoserie, které tvoří motorový prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: …

24.4.2. Výkresy nebo fotografie polohy kovových konstrukčních částí v motorovém prostoru (např. topná zařízení, náhradní kolo, vzduchový filtr, mechanismus řízení atd.): …

24.4.3. Tabulka nebo výkres vybavení pro potlačení vysokofrekvenčního rušení: …

24.4.4. Údaje o jmenovité hodnotě stejnosměrného odporu a u odporových kabelů zapalování o jejich jmenovitém odporu na metr: …




Dodatek 7

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

25.   ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ (ZVUKOVÁ VÝSTRAŽNÁ) ZAŘÍZENÍ

25.1.

Schválení typu konstrukční části pro zvukové výstražné zařízení uděleno podle požadavků na vozidla kategorie N v předpisu EHK OSN č. 28 (Úř. věst. L 323, 6.12.2011, s. 33) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

25.2.

Přehledný popis použitého (použitých) zařízení: …

25.3.

Výkres(y) znázorňující umístění zvukových výstražných zařízení ve vztahu ke konstrukci vozidla: …

25.4.

Podrobnosti o způsobu montáže včetně části konstrukce vozidla, ke které jsou zvuková výstražná zařízení připevněna: …

25.5.

Schéma elektrického/pneumatického obvodu: …

25.5.1.

Napětí: střídavé/stejnosměrné (4)

▼M1

25.5.2.

Jmenovité napětí nebo tlak vzduchu: … V/kPa (4)

▼B

25.6.

Výkres montážního úchytu: …




▼M1

Dodatek 8

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu montáže zpětných zrcátek jako systému (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

▼B

A.    OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.

Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.

▼M3

Typ (6): …

▼B

2.2.1.

(Případně) komerční název: …

2.2.2.

Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.

Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.

Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.

U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.

Typ (17): …

2.4.2.

Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.

Verze (17): …

2.4.4.

(Případně) komerční název: …

2.4.5.

Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

18.   ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

18.1.

Počet a třída (třídy) zrcátek: …