EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — CS — 01.01.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014

ze dne 22. října 2014

o poplatcích za dohled

(ECB/2014/41)

(Úř. věst. L 311 31.10.2014, s. 23)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019,

  L 327

70

17.12.2019


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 330, 20.12.2019, s.  106 (2019/2155)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014

ze dne 22. října 2014

o poplatcích za dohled

(ECB/2014/41)ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví:

a) 

postupy pro výpočet celkové výše ročních poplatků za dohled ukládaných ve vztahu k dohlíženým subjektům a dohlíženým skupinám;

b) 

metodiku a kritéria pro výpočet ročního poplatku za dohled hrazeného každým dohlíženým subjektem a každou dohlíženou skupinou;

c) 

postup pro výběr ročních poplatků za dohled ze strany ECB;

2.  Celková výše ročních poplatků za dohled zahrnuje roční poplatek za dohled nad každým významným dohlíženým subjektem nebo skupinou a každým méně významným dohlíženým subjektem nebo skupinou a ECB ji vypočítává na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států.

Článek 2

Definice

Není-li uvedeno jinak, platí pro účely tohoto nařízení definice obsažené v nařízení (EU) č. 1024/2013 a nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s těmito definicemi:

1. 

„ročním poplatkem za dohled“ se rozumí poplatek, který se platí za každý dohlížený subjekt a každou dohlíženou skupinu a který se vypočte v souladu s postupy vymezenými v čl. 10 odst. 6;

2. 

„ročními náklady“ se rozumí částka určená v souladu s ustanoveními článku 5, kterou ECB za určité období placení poplatků získá zpět prostřednictvím ročních poplatků za dohled;

3. 

„poplatníkem“ se rozumí úvěrová instituce nebo pobočka, která platí poplatek v souladu s článkem 4 a které je určena výzva k zaplacení poplatku;

4. 

„faktory pro výpočet poplatku“ se rozumí údaje o dohlíženém subjektu nebo dohlížené skupině vymezené v čl. 10 odst. 3 písm. a), které se používají pro výpočet ročního poplatku za dohled;

5. 

„výzvou k zaplacení poplatku“ se rozumí výzva vydaná v souladu s tímto nařízením příslušnému poplatníkovi, v níž je vymezen roční poplatek za dohled, který má tento poplatník platit;

6. 

„úvěrovou institucí, která platí poplatek“ se rozumí úvěrová instituce usazená v zúčastněném členském státě;

7. 

„pobočkou, která platí poplatek“ se rozumí pobočka zřízená v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě;

8. 

„obdobím placení poplatku“ se rozumí kalendářní rok;

▼M1 —————

▼B

10. 

„skupinou subjektů, které platí poplatek“ se rozumí i) dohlížená skupina a ii) určitý počet poboček, které platí poplatek, které se v souladu s čl. 3 odst. 3 považují za jednu pobočku;

11. 

„členským státem“ se rozumí členský stát Unie;

▼M1

12. 

„celkovými aktivy“ se rozumí

a) 

v případě dohlížené skupiny celková hodnota aktiv určená v souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), bez zahrnutí aktiv dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích, ledaže dohlížená skupina rozhodne jinak v souladu s čl. 10 odst. 3 písm. c);

b) 

v případě pobočky, která platí poplatek, celková hodnota aktiv vykazovaná pro účely obezřetnostního dohledu. Pokud se celková hodnota aktiv nemusí pro účely obezřetnostního dohledu vykazovat, rozumí se celkovými aktivy celková hodnota aktiv určená na základě poslední auditované roční účetní závěrky vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), které jsou v Unii použitelné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ( 1 ), a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy. V případě poboček, které platí poplatek a které nesestavují roční účetní závěrku, se celkovými aktivy rozumí celková hodnota aktiv určená v souladu s čl. 51 odst. 5 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

c) 

v případě dvou či více poboček, které platí poplatek a které se v souladu s čl. 3 odst. 3 považují za jednu pobočku, součet celkové hodnoty aktiv určené za každou jednotlivou pobočku, která platí poplatek;

d) 

ve všech ostatních případech celková hodnota aktiv určená v souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

13. 

„celkovou rizikovou expozicí“ se rozumí

a) 

v případě dohlížené skupiny objem určený na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států a vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 2 ), bez zahrnutí objemu rizikové expozice dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích, ledaže dohlížená skupina rozhodne jinak v souladu s čl. 10 odst. 3 písm. c);

b) 

v případě pobočky, která platí poplatek, nebo dvou či více poboček, které platí poplatek a které se v souladu s čl. 3 odst. 3 považují za jednu pobočku, nula;

c) 

ve všech ostatních případech objem vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.

▼B

Článek 3

Obecná povinnost platit roční poplatek za dohled

1.  ECB uloží ve vztahu ke každému dohlíženému subjektu a každé dohlížené skupině roční poplatek za dohled za každé období placení poplatku.

2.  Roční poplatek za dohled za každý dohlížený subjekt a každou dohlíženou skupinu se stanoví ve výzvě k zaplacení poplatku vydané poplatníkovi, který má tento poplatek platit. Poplatník je adresátem výzvy k zaplacení poplatku a jakéhokoli oznámení nebo sdělení ze strany ECB v souvislosti s poplatky za dohled. Poplatník odpovídá za zaplacení ročního poplatku za dohled.

3.  Dvě či více poboček zřízených toutéž úvěrovou institucí ve stejném zúčastněném členském státě, které platí poplatek, se považují za jednu pobočku. Pobočky, které platí poplatek, zřízené toutéž úvěrovou institucí v různých zúčastněných členských státech, se za jednu pobočku nepovažují.

4.  Pobočky, které platí poplatek, se pro účely tohoto nařízení považují za oddělené od dceřiných společností téže úvěrové instituce usazených v témže zúčastněném členském státě.

Článek 4

Poplatník

1.  Poplatníkem ročního poplatku za dohled je:

a) 

úvěrová instituce, která platí poplatek, jedná-li se o úvěrovou instituci, která platí poplatek a která není součástí dohlížené skupiny;

b) 

pobočka, která platí poplatek, jedná-li se o pobočku, která platí poplatek a která není spojena s jinou pobočkou, která platí poplatek;

▼M1

c) 

subjekt určený v souladu ustanoveními odstavce 2, jedná-li se o skupinu subjektů, které platí poplatek.

2.  Aniž by byla dotčena ujednání v rámci skupiny subjektů, které platí poplatek, týkající se rozdělení nákladů, považuje se skupina subjektů, které platí poplatek, za jednu jednotku. Každá skupina subjektů, které platí poplatek, jmenuje poplatníka za celou skupinu a totožnost tohoto poplatníka oznámí ECB. Poplatník musí být usazen v zúčastněném členském státě. Toto oznámení se považuje za platné, pouze pokud:

a) 

uvádí název skupiny, na niž se oznámení vztahuje;

b) 

je podepsáno poplatníkem jménem všech dohlížených subjektů ve skupině;

c) 

je ECB doručeno nejpozději do 30. září každého roku, aby bylo zohledněno při vydání výzvy k zaplacení poplatku pro dané období placení poplatku.

Je-li ECB včas doručeno více než jedno oznámení za skupinu subjektů, které platí poplatek, má přednost oznámení, které bylo ECB doručeno do 30. září jako poslední. Stane-li se dohlížený subjekt součástí dohlížené skupiny poté, co ECB obdrží platné oznámení o poplatníkovi, považuje se toto oznámení za podepsané i jménem tohoto subjektu, není-li ECB písemně sděleno jinak.

▼B

3.  Aniž by byl dotčen odstavec 2, vyhrazuje si ECB právo určit poplatníka.ČÁST II

VÝDAJE A NÁKLADY

Článek 5

Roční náklady

1.  Základem pro stanovení ročních poplatků za dohled jsou roční náklady, které se získávají zpět prostřednictvím ročních poplatků za dohled.

2.  Výše ročních nákladů se stanoví na základě výše ročních výdajů, které sestávají ze všech výdajů, které ECB vznikly v příslušném období placení poplatku a které přímo či nepřímo souvisejí s úkoly ECB v oblasti dohledu.

▼M1 —————

▼B

3.  Při stanovení výše ročních nákladů ECB zohlední:

a) 

výši všech poplatků za předchozí období placení poplatku, kterou nebylo možné vybrat;

b) 

všechny platby úroků přijaté v souladu s článkem 14;

c) 

všechny částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3.

▼M1

4.  Celková výše ročních poplatků za dohled pro každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin za dané období placení poplatku se zveřejňuje na internetových stránkách ECB do čtyř měsíců po skončení období placení poplatku.

▼M1 —————

▼BČÁST III

STANOVENÍ ROČNÍHO POPLATKU ZA DOHLED

Článek 7

▼M1

Nové dohlížené subjekty, subjekty, které již nejsou dohlíženými subjekty, nebo změna statusu

▼B

1.  Je-li nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou vykonáván dohled pouze po část období placení poplatku, vypočte se roční poplatek za dohled podle počtu celých měsíců během období placení poplatku, po které je nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou vykonáván dohled.

▼M1

2.  Pokud v návaznosti na své rozhodnutí ECB převezme přímý dohled nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou podle článku 45 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), nebo se přímý dohled ECB nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou skončí podle článku 46 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), vypočte se roční poplatek za dohled na základě počtu měsíců, v nichž ECB vykonávala nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou přímý či nepřímý dohled v poslední den měsíce.

▼B

3.  Pokud se výše uloženého ročního poplatku za dohled liší od výše poplatku vypočtené v souladu s odstavci 1 nebo 2, ECB poplatníkovi příslušnou částku vrátí, nebo mu vystaví dodatečnou fakturu k úhradě.

Článek 8

Rozdělení ročních nákladů mezi významné a méně významné dohlížené subjekty

1.  Za účelem výpočtu ročního poplatku za dohled, který se platí za každý dohlížený subjekt a dohlíženou skupinu, se roční náklady dělí na dvě části, z nichž jedna je pro každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin, takto:

a) 

roční náklady, které se získají zpět od významných dohlížených subjektů;

b) 

roční náklady, které se získají zpět od méně významných dohlížených subjektů.

2.  Roční náklady se v souladu s odstavcem 1 rozdělí na základě nákladů příslušných funkčních oblastí, které vykonávají přímý dohled nad významnými dohlíženými subjekty a nepřímý dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty.

▼M1 —————

▼B

Článek 10

Roční poplatek za dohled, který se platí za dohlížené subjekty nebo dohlížené skupiny

1.  Roční poplatek za dohled, který se platí za každý významný dohlížený subjekt nebo významnou dohlíženou skupinu, se stanoví tak, že se částka, která má být vybrána od kategorie významných dohlížených subjektů a významných dohlížených skupin přidělí jednotlivým významným dohlíženým subjektům a významným dohlíženým skupinám na základě příslušných faktorů pro výpočet poplatku.

2.  Roční poplatek za dohled, který se platí za každý méně významný dohlížený subjekt nebo méně významnou dohlíženou skupinu, se stanoví tak, že se částka, která má být vybrána od kategorie méně významných dohlížených subjektů a méně významných dohlížených skupin přidělí jednotlivým méně významným dohlíženým subjektům a méně významným dohlíženým skupinám na základě příslušných faktorů pro výpočet poplatku.

3.  Faktory pro výpočet poplatku na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států se vypočítají na níže uvedeném základě.

▼M1

a) 

Faktory pro výpočet poplatku, které se použijí pro stanovení ročního poplatku za dohled, který se platí za každý dohlížený subjekt nebo dohlíženou skupinu, je výše

i) 

celkových aktiv a

ii) 

celkové rizikové expozice k referenčnímu datu.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

faktory pro výpočet poplatku se určí pro každé období placení poplatku na základě údajů, které dohlížené subjekty vykázaly pro účely obezřetnostního dohledu s referenčním datem 31. prosince předcházejícího období placení poplatku.

bb) 

Sestavuje-li dohlížený subjekt roční účetní závěrku včetně konsolidované roční účetní závěrky na základě účetního roku, který se liší od roku kalendářního, je referenčním datem pro celková aktiva konec účetního roku odpovídající předchozímu období placení poplatku.

bc) 

Pokud dohlížený subjekt nebo dohlížená skupina vznikne po příslušném referenčním datu uvedeném v písmeni ba) nebo bb), avšak před 1. říjnem období placení poplatku, pro které se poplatek stanoví, a tudíž neexistují faktory pro výpočet poplatku s tímto referenčním datem, je referenčním datem pro faktory pro výpočet poplatku konec čtvrtletí, které je nejblíže příslušnému referenčnímu datu podle písmene ba) nebo bb).

bd) 

V případě dohlížených subjektů a dohlížených skupin, na něž se nevztahuje povinné vykazování pro účely obezřetnostního dohledu, nebo v případě dohlížených skupin, které nezahrnují aktiva a/nebo objem rizikové expozice dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích v souladu s písmenem c), se faktory pro výpočet poplatku stanoví na základě informací, které tyto subjekty a skupiny vykazují zvlášť pro účely výpočtu poplatku za dohled. Faktory pro výpočet poplatku se v souladu s rozhodnutím ECB předkládají dotčenému vnitrostátnímu příslušnému orgánu s referenčním datem stanoveným podle písmen ba), bb) nebo bc).

▼M1

c) 

Pro účely výpočtu faktorů pro výpočet poplatku by dohlížené skupiny zpravidla neměly zahrnovat aktiva a objem rizikových expozic dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích. Dohlížené skupiny se mohou rozhodnout, že tato aktiva a/nebo objem rizikových expozic při stanovení faktorů pro výpočet poplatku zahrnou.

▼B

d) 

V případě dohlížených subjektů nebo dohlížených skupin, které jsou klasifikovány jako méně významné na základě čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013, nepřesahuje faktor pro výpočet poplatku, kterým jsou celková aktiva, 30 miliard EUR.

e) 

Relativní váha používaná ve vztahu k faktorům pro výpočet poplatku je:

i) 

celková aktiva: 50 %;

ii) 

celková riziková expozice: 50 %.

▼M1

4.  Součet celkových aktiv všech poplatníků a součet celkových rizikových expozic všech poplatníků se zveřejňuje na internetových stránkách ECB.

5.  Pokud poplatník faktory pro výpočet poplatku neposkytne, určí ECB faktory pro výpočet poplatku v souladu s rozhodnutím ECB.

▼B

6.  Výpočet ročního poplatku za dohled, který má každý poplatník platit, se provádí, jak je uvedeno níže.

a) 

Roční poplatek za dohled je součtem minimální složky poplatku a proměnné složky poplatku.

▼M1

b) 

Minimální složka poplatku se vypočítá jako pevný procentní podíl z celkové výše ročních poplatků za dohled za každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin, jež se stanoví v souladu s článkem 8.

i) 

Pro kategorii významných dohlížených subjektů a významných dohlížených skupin tvoří pevný procentní podíl 10 %. Tato částka se rovným dílem dělí mezi všechny poplatníky. Pro významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny s celkovými aktivy do 10 miliard EUR se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

ii) 

Pro kategorii méně významných dohlížených subjektů a méně významných dohlížených skupin tvoří pevný procentní podíl 10 %. Tato částka se rovným dílem dělí mezi všechny poplatníky. Pro méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny s celkovými aktivy do 1 miliardy EUR se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

▼B

c) 

Proměnná složka poplatku je rozdíl mezi celkovou výší ročních poplatků za dohled za každou kategorii dohlížených subjektů, jež se stanoví v souladu s  ►M1  Article 8 ◄ , a minimální složkou poplatku pro tutéž kategorii. Proměnná složka poplatku se jednotlivým poplatníkům v každé kategorii přiřazuje podle podílu jednotlivého poplatníka na součtu vážených faktorů pro výpočet poplatku všech poplatníků, jež se stanoví v souladu s odstavcem 3.

▼M1

Na základě výpočtu provedeného v souladu s tímto odstavcem a faktorů pro výpočet poplatku určených podle tohoto článku stanoví ECB roční poplatek za dohled, který má každý poplatník hradit. Roční poplatek za dohled, který má být uhrazen, bude poplatníkovi oznámen prostřednictvím výzvy k zaplacení poplatku.

▼BČÁST IV

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY

Článek 11

Spolupráce s vnitrostátními příslušnými orgány

1.  Předtím, než rozhodne o konečné výši poplatku, ECB s cílem zajistit, aby dohled byl i nadále nákladově efektivní a přiměřený pro všechny dotčené úvěrové instituce a pobočky, komunikuje s vnitrostátními příslušnými orgány. Za tímto účelem ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány vytvoří a zavede vhodný komunikační kanál.

2.  Pokud o to ECB požádá, vnitrostátní příslušné orgány ECB napomáhají při ukládání poplatků.

3.  V případě úvěrových institucí v zúčastněných členských státech mimo eurozónu, jejichž úzká spolupráce s ECB nebyla pozastavena ani ukončena, vydá ECB vnitrostátnímu příslušnému orgánu daného členského státu pokyny, pokud se týká předání faktorů pro výpočet poplatku a fakturace ročního poplatku za dohled.ČÁST V

FAKTURACE

Článek 12

Výzva k zaplacení poplatku

▼M1

1.  ECB každoročně vydává výzvu k zaplacení poplatku adresovanou každému poplatníkovi do šesti měsíců po začátku následujícího období placení poplatku.

▼B

2.  Výzva k zaplacení poplatku upřesňuje, jakým způsobem se roční poplatek za dohled platí. Poplatník je povinen splnit požadavky, které jsou ve výzvě k zaplacení poplatku uvedeny ohledně placení ročního poplatku za dohled.

3.  Částku splatnou na základě výzvy k zaplacení poplatku poplatník zaplatí do 35 dnů ode dne vydání výzvy k zaplacení poplatku.

Článek 13

Oznámení výzvy k zaplacení poplatku

1.  Poplatník odpovídá za aktualizaci kontaktních údajů pro účely předložení výzvy k zaplacení poplatku a oznámí ECB jakékoli změny kontaktních údajů (tj. jméno, funkce, organizační jednotka, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo). ►M1  ————— ◄

2.  Výzvu k zaplacení poplatku ECB oznámí kterýmkoli z těchto způsobů: a) elektronicky nebo jiným srovnatelným komunikačním prostředkem, b) faxem, c) expresní kurýrní službou, d) doporučenou poštou s doručenkou, e) osobním předáním či doručením. Výzva k zaplacení poplatku je platná bez podpisu.

Článek 14

Úrok v případě neplacení

Aniž je dotčen jakýkoli jiný nápravný prostředek, který má ECB k dispozici, nabíhá v případě částečného placení, neplacení či nedodržení podmínek placení uvedených ve výzvě k zaplacení poplatku každodenní úrok z dlužné částky ročního poplatku za dohled s úrokovou sazbou ve výši hlavní refinanční sazby ECB plus 8 procentních bodů ode dne splatnosti příslušné platby.ČÁST VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Sankce

V případě porušení tohoto nařízení může ECB dohlíženým subjektům ukládat sankce v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2532/98 ( 3 ) doplněným nařízením (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Článek 17

▼M1

Vykazování

▼B

1.  V souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 ECB každoročně předkládá Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie, Evropské komisi a Euroskupině zprávu o plánovaném vývoji struktury a výše ročních poplatků za dohled.

▼M1

2.  Do čtyř měsíců od začátku každého období placení poplatku se výše odhadovaných ročních nákladů za příslušné období placení poplatku zveřejňuje na internetových stránkách ECB.

▼M1

Článek 17a

Přechodná opatření pro období placení poplatku roku 2020

1.  Roční poplatek za dohled, který se má platit za každý dohlížený subjekt a každou dohlíženou skupinu za období placení poplatku roku 2020, se stanoví ve výzvě k zaplacení poplatku, která bude poplatníkovi vydána v roce 2021.

2.  Při stanovení ročních nákladů za období placení poplatku roku 2020 se zohlední jakýkoli přeplatek či nedoplatek za období placení poplatku roku 2019, který se určí tak, že se skutečné vynaložené roční náklady odečtou od odhadovaných ročních nákladů za uvedené období placení poplatku.

▼B

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 4).

Top